alأ§ak gerilim dikey ve yatay tip - ceylan alأ§ak gerilim dikey ve yatay tip nh sigortalؤ±...

Download Alأ§ak Gerilim Dikey ve Yatay Tip - Ceylan Alأ§ak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalؤ± Yأ¼k Ayؤ±rؤ±cؤ±lar

Post on 01-May-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar

  1OCAK 2011

  EFEN Markal�ı �r�nlerimiz;

  - Yatay Tip NH-Sigortalı Yük Ayırıcıları NH Boy000 dan NH Boy 4a ya kadar, VDE/IEC/EN’e uygun.

  - Dikey Tip NH-Sigortalı Yük Ayırıcıları NH Boy00 dan NH Boy 4a ya kadar, VDE/IEC/EN’e uygun.

  - NH Boy 1/2 Dikey Tip Yük Ayırıcıları - NH Sigorta Taflıyıcıları, NH00 dan NH 3'e kadar,

  DIN/VDE/IEC'e uygun. - NH Sigorta Altlıkları- NH00 dan NH3'e kadar DIN/VDE/IEC'e uygun - Alçak Gerilim Yük Kesici flalterleri IEC 60947-3 e uygun

  (NH Sigortalı ve sigortasız) - Alçak Gerilim Akım Transformatörleri (CT) IEC 60044-1 a uygun. - NH Sigorta Buflonları NH000 dan NH4a'ya, DIN/VDE/IEC/EN uygun - Yüksek Gerilim Sigortaları, VDE 0670 / IEC 60282-1'e uygun - Alçak Gerilim Yıldırım Koruma Parafudurları, VDE standartlarında. - Telekom uygulamaları için Kesici ve hata bulucular

  �r�nlerde en fazla �ne ��kan �zellikler ve uygulama aksesuarlar;

  - ‹deal Gerilim Testi imkanı veren pencerecikler - Emniyetli anahtarlama için El Koruma Plakası - Mühürlenebilir Kapak ve Etiketleme imkanı - 125 veya 150 mm DIN Raylar için Montaj Aparatı - Mekanik ve Elektronik Elektronik izleme imkanı - Multiple Terminal özelli¤i ile farklı kablo tip ve kesitlerinin, farklı

  bafllanabilmesi imkanı - Dikey Tiplerde kazara kapanmayı önleyen PARK MODU Gibi pek çok özellik kullanıcılar düflünülerek gelifltirilmifltir. EFEN ürünleri ile ilgili daha detaylı bilgi ve dokümanlar için lütfen satıfl ekibimizle irtibat kurabilir yada web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  Enerji üretim, iletim ve da¤›t›m alanlar›nda kullan›lan NH Sigortal› Yatay ve Dikey Tip Yük Ay›r›c›lar, NH Sigortalar, Ak›m Trafolar› ve Sigorta Altl›klar› gibi pek çok pano eleman› imalat› yapan EFEN’in tüm ürünleri uluslar arası kurumlarca akredite edilmifl ve tüm standart belgelerine sahiptir. Son derece genifl aksesuar ve uygulama seçenekleri ile EFEN ürünleri Enerji Da¤ıtım uygulamalarınızda sizlere vakit kazandıracak ve yaptı¤ınız iflin gerek görsel ve gerekse de ifllevsel özelliklerini en belirgin biçimde ortaya çıkaracaktır.

 • OCAK 20112

  KF Serisi Modüler Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri

  L230 Şalter

  Kardefl Elektrik, Türkiye’de üretmekte oldu¤u 20 A. den 160 A. kadar, 900’ün üzerinde standart, 3000 inin üzerinde özel tip pako flalter ürün gamına 230 Amp. ihtiyaçlarınıza da çözüm olacak L230 serisini de ilave etmifltir.

  Bir fazlı (monofaze), ‹ki Fazlı, Üç Fazlı (Trifaze) ve 4 fazlı olarak, Aç-Kapa kumanda flalterleri, Kutup De¤ifltiriciler, Motor Kumanda fialterleri ve Kademeli fialterler olarak üretim programına alınan L230 kodlu flalterler, altyapı çalıflmaları tamamlanmıfl, tüm testleri yapılmıfl ve seri üretime geçilerek bilinen Kraus & Naimer kalitesi ile tüm imalatç›lar›m›z›n hizmetine sunulmufltur.

  Temel �zellikleri: • Kablo pabucu ile ba¤lant› imkan›. • 95 mm2 ye kadar kablo ba¤lant›s›. • Kompakt yap›. • Güçlü ve büyük boy flalter terminalleri. • Ith = 230 A., AC20A ve AC21A flartlar›nda da 230 A.

  Kraus & Naimer, Ana Kumanda flalterleri ürün grubuna 16 kW a kadar hizmet edecek yeni Modüler Bloklu KF serisi ana flalterleri ekledi.

  Dünyada ilk kez kullanılan yan yana eklenebilen modüler kontaklar sayesinde KF serisi flalterler 2,4,6 ve 8 kutba kadar Ana Kumanda flalteri olarak kullanılabilece¤i gibi, 3 ve 4 kutuplu Kutup De¤ifltirici olarak da kullanılabilmektedir.

  Pano tabanına standart montaj, pano kapa¤ına montaj (Türkkuplung kapı kilit mekanizması ve uzatma flaftı ile) ve kutulu olarak imal edilen KF flalterler 6 A., 20 A., 25 A. ve 32 A. nominal akım de¤erlerinde ve AC-3 e göre 11kW, AC-23 e göre ise 16 kW’a kadar IEC 60947-3/VDE 0660 part 107 direktiflerine tam uygunlukla imal edilmektedir.

  KF serisi flalterler, yüksek mekanik dayan›m›, klasik dikey kontakt hareket yap›s› yerine kullan›lan rotatif hareketli kontaktlar› ve modüler yap›s› nedeni ile sa¤lad›¤› montaj esnekli¤i sayesinde muadilleri yan›nda çok daha kullan›c› dostu bir yap› sunmaktad›r.

 • Türkiye ve Ortado¤u Mümessilli¤ini yapıyor oldu¤umuz, Kablo iflleme ekipmanları konusunda dünya devi Amerikan Greenlee Textron’un Kablo Çekme makinesi Ultra Tugger artık ürün grubumuzda. Avrupa enerji altyapısına uygun olarak 230 V/AC ve 380 V / AC olarak üretilmeye bafllanan Ultra Tugger ler ile 4 ton’a kadar kabloların çekilmesi yapabileceginiz en kolay ifllerden biri olacak.

  Makine ile birlikte kullanabilece¤iniz tüm aksesuarlar da mevcut olup, Kablo Çekme esnasında uyguladı¤ınız gücü görebilece¤iniz gösterge, yere sabitlemek için alt kaide, çekme ipi için stand, kablo kayganlafltırıcı jel yada krem, kablo çekmede kullanılacak Kablo Çorapları, fırdöndüler, makaralar gibi ifllemlerinizi en kolay ve en sa¤lıklı biçimde ve en hızlı zaman dilimi içinde yapmanıza hizmet edecek aksesuarları da fiyat listemizde bulabilirsiniz.

  Kablo çekme makine ve ekipmanlarına iliflkin daha detaylı bilgi için lütfen satıfl ekibimizle irtibat kurunuz.

  Klauke, Z›rhl› kablolar ve Çelik Özlü aluminyum iletkenlerin kesilmesi amac› ile üretti¤i Kesme Makaslar›na Mini Seride Ø25 mm çap'a kadar kablolar› kesebilmek için ESG25-L yi gelifltirdi. 18 V, 1,5 Ah batarya ile çal›flan ESG25-L çelik özlü aluminyum iletkenler, dolu demir ve bak›r malzemeler, aluminyum ve çelik gibi malzemelerin bir tetik hareketi ile 4 - 5 sn içinde kesilmesini sa¤lar.

  Bir üst seride daha evvel max Ø45 mm kadar kesme yapabilen Elektrohidrolik serisinde de ESG55-L ile Ø55 mm ye kadar çelik halat dahil kesme ifllemlerini gerçeklefltirebiliyor.

  ESG55-L 12 tonluk bir hidrolik gücüne sahip olup, 18 V, 3 Ah bir batarya ile 300 defa kesme yapabilmektedir. Tüm Klauke elektrohidrolik serilerinde oldu¤u gibi, yeni gelifltirilmifl olan ESG25-L ve ESG55-L serileri de sabit alanlarda kullan›lmas› halinde iste¤e ba¤l› olarak sat›nal›nabilen NG2 serisi flebeke adaptörleri ile s›n›rs›z say›da ifllem yapabilmektedir.

  ESG25L - ESG 55L Kesme Makasları

  3OCAK 2011

  Ultra Tugger Kablo Çekme MakinesiTM

 • M�kemmel koruma ve maksimum esneklik Geleneksel HellermannTyton örgülü makaronlar, hassas kabloların optimum flekilde sürtünmeye karflı korunmasını sa¤lamaktadır. Yüksek esneklik özelli¤inden dolayı çok gevflek kablolarda dahi hızlı ve kolay uygulanabilir. Ancak bu koruma, hali hazırda monte edilmifl kablolara nasıl sa¤lanabilecek? Ya da insanlar ilerde bu kablolara bakım - onarım yapmak istediklerinde ne yapacaklar? Tüm bu durumlara karflılık HellermannTyton, Helagaine Twist-In'i gelifltirdi.

  Twist-In Helagaine Twist-In açılabilir ve kendi kendine kapanabilir, polyester liflerden imal bir örgülü makarondur. Boydan boya yarıklı olan yapısıyla kablolar makarona rahatça yerlefltirilebilir. Yenilikçi tasarımıyla hali hazırda monte edilmifl kablolarda dahi çok hızlı ve çabuk bir uygulama ve geri çıkarma imkanı sa¤lar. Helagaine Twist-In'le kablolara bakım yapmak, kabloları tamir ve kontrol etmek artık çok kolay.

  Twist-In-FR HellermannTyton ürün portföyündeki yeniliklerden biri de yüksek yangın koruma gerektiren uygulamalar için gelifltirilmifl Twist-In-FR serisi örgülü makaronlardır. Twist-In-FR'ın kenarlarındaki beyaz ince çizgilerle, görsel olarak ayrım yapabilmeniz mümkün. Twist-In-FR, hammadde karakteristiklerinden dolayı alev geciktirici ve kendi kendine sönme özelliklerine sahiptir. Bahnnorm (Demiryolları normu) NFF 16101/16102 testlerinden baflarıyla geçen Twist-In-FR bu standarda uygun olarak nitelendirilmifltir. Bu yüzden vagon, uçak ve gemi sanayinde de kullanıma uygundur.

  HELAGAINE TWIST-IN Kendi Kendine Kapanan Kablo Çorabı

  • Büyük çap de¤iflimlerinin oldu¤u veya sıra dıflı geometrideki uygulamaların izolasyonu, su / toz yalıtımı ve mekanik koruması için birebir.

  • 3,2 mm'den 235 mm'ye kadar çok genifl uygulama aralı¤ı: HA67 - 19.0/3.2 HA67 - 33.0/5.5 HA67 - 44.4/7.4 HA67 - 50.8/8.3 HA67 - 69.8/11.7 HA67 - 88.9/17.1 HA67 - 119.4/22.9 HA67 - 235.0/40.0

  • Tek tip makaronla, normalde birkaç tiple karflılayabilece¤iniz uygulamayı gerçeklefltirme imkanı. • ‹çi yapıflkanlı. Yapıflkanın erime sıcaklı¤ı, nem ve kire karflı ekstra koruma sa¤lamaktadır.

  HA67 6:1 Isıyla Daralan Makaron

  HELLERMANNTYTON’DAN B�Y�K YEN�L�K! 6:1 ORANINDA DARALMA ÖZELL‹⁄‹NE SAH‹P ISIYLA DARALAN MAKARON

  OCAK 20114

 • ���NDEK�LER Sayfa No.

  C - CA Serisi Pako fialterleri 0-1 Açma Kapama Ölçü Komütatörleri Kutup De¤ifltiriciler Motor Kumanda fialterleri Grup fialterleri Kademeli fialterler

  CA4-Mini Pako fialterler fialter Aksesuarları Sarı-Kırmızı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialteri Gri - Siyah Kilit Mekanizmalı Ana fialter

  8 9

  9-11 11-12 12-13 13-19

  20 20 22 22

  1-4YEN‹L‹KLER

  KG-Serisi Sarı - Kırmızı Emniyet fialterleri, Ana Kumanda fialterleri 3 Kutuplu, Pano Kapa¤ına Montaj "E" Emniyet fialterleri 4 Kutuplu (3+N), Pano Kapa¤ına Montaj "E" Emniyet fialterleri 3 Kutuplu, Pano Tabanına Montaj "VE" Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri 4 Kutuplu (3+N), Pano Tabanına Montaj "VE" Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri IP 65 Kutulu, 3 Kutuplu, T

Recommended

View more >