ag vespa verkoopt ?· email: katrien.clukkers@vespa.antwerpen.be wijze van verkoop het eigendom...

Download AG VESPA VERKOOPT ?· Email: katrien.clukkers@vespa.antwerpen.be WIJZE VAN VERKOOP Het eigendom wordt…

Post on 26-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

AG VESPA VERKOOPT VERKAVELBARE GROND Breedsteert | 2040 Berendrecht

AG VESPA verkoopt 2 grote loten grond in een rustige maar centraal gelegen wijk in Berendrecht. De twee gronden hebben samen een totale opper-vlakte van 28.495 m.

Ze zijn volgens het gewestplan Antwerpen ge-legen in woongebied en geschikt voor de realisa-tie van een nieuwe verkaveling. De twee percelen worden samen verkocht.

Een eigenaar van twee aanpalende percelen grond met een totale oppervlakte van 1.721 m verleent een call-optie aan de toekomstige koper van de gronden van AG VESPA.

2 LOTEN BOUWGROND

LOT 1: 10.755 m perceelopp. LOT 2: 17.740 m perceelopp.

Verkoop via biedingen onder gesloten omslag

Minimum biedingprijs: 1.788.000

(exclusief registratierechten)

Afsluitdatum biedingen:vrijdag 22 mei 2015 om 14 uur

CALL-OPTIE VOOR 2 LOTEN LOT 3: 598 m perceelopp. LOT 4: 1.123 m perceelopp.

BerendrechtUnieke landelijke omgeving

Berendrecht-Zandvliet-Lillo grenst aan de

Antwerpse haven: voor veel mensen d reden

om hier te wonen. Ook de natuurlijke, groene

leefomgeving trekt veel mensen aan.

De kleine nog pittoreske kernen ademen een

authentiek dorpsgevoel uit. In het centrum

van Berendrecht staan mooie oude huizen. Het

zonet vernieuwde Solftplein is het centrum van

Berendrecht. Een paar authentieke cafs

vormen het ideale decor om de tijd eventjes stil

te zetten.

De vele bossen en weides zijn een ideaal land-

schap voor fietsers en wandelaars. Je kiest voor

de landelijke rust maar geniet ook van de stad

die nooit veraf is. Het recent aangelegde fiets-

pad langs de Scheldelaan zorgt voor heerlijk

fietscomfort tussen stad en haven.

De gronden zijn gelegen in een groene omgeving, nabij de dorpskern van

Berendrecht

Scholen, winkels en dienstencentra in de nabije omgeving

Goede bereikbaarheid, zowel met de wagen als met openbaar vervoer

Voorzieningen dichtbij: sportcentrum De Polder, Berenschool, Stedelijke kinder

opvang Neuze Neuze, bibliotheek Viswater, vernieuwde Vrijetijdscentrum,

OCMW-dienstencentrum, rust en verzorgingstehuis Monnikenhof,

Ligging

De verkoop door AG VESPA betreft:

een perceel bouwland gelegen te Antwerpen, ter plaatse gekend Breedsteert en kadastraal gekend onder Antwerpen, 19de afdeling, sectie C, nummer 63/A, met een kadastrale oppervlakte van tienduizend zeven- honderd vijfenvijftig vierkante meter (10.755 m)

en

een perceel bouwland gelegen te Antwerpen, ter plaatse gekend Breedsteert en kadastraal gekend onder Antwerpen, 19de afdeling, sectie C, nummer 70/A, met een kadastrale oppervlakte van zeventienduizend zevenhonderd veertig vierkante meter (17.740 m).

Op het grondplan aangeduid in donkerblauw. De call-optie verleend door de aanpalende eigenaar betreft:

een weiland gelegen te Antwerpen, ter plaatse gekend Breedsteert en kadastraal gekend onder Antwerpen,19de afdeling, sectie C, nummer 74/C, met een kadastrale oppervlakte van vijfhonderd achtennegentig

vierkante meter (598 m) en

een bouwgrond gelegen te Antwerpen, 19de afdeling, sectie C, nummer 73/G/4, met een kadastrale opper- vlakte van duizend honderd drientwintig vierkante meter (1.123 m).

Op het grondplan aangeduid in lichtblauw.

Beschrijving van de eigendommen

Verkoop eigendommen

De minimum biedingprijs voor de 2 percelen grond gelegen Breedsteert, 2040 Berendrecht bedraagt:

1.788.000 (exclusief registratierechten)(n miljoen zevenhonderd achtentachtigduizend euro)

De biedingen sluiten af op vrijdag 22 mei 2015 om 14 uur

Call-optieBinnen de drie maanden na de aanvaarding van het aankoopaanbod door het directiecomit van AG VESPA, heeft de toekomstige koper van de verkavelbare gronden Breedsteert de mogelijkheid om zijn call-optie te lichten bij de aanpalende eigenaar door middel van een aangetekende brief.

Bij tijdig en correct lichten van deze call-optie, verbindt de aanpalende eigenaar er zich nu reeds toe om de aan-palende gronden te verkopen aan dezelfde eenheidsprijs per vierkante meter en voorwaarden zoals opgenomen in het door het directiecomit van AG VESPA aanvaarde aankoopaanbod.

Breedsteert

Wijze van verkoop

Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag.

Bij biedingen onder gesloten omslag wordt er een minimum biedingsprijs voor het eigendom bepaald. Kandidaat-kopers die de woning wensen te kopen, kunnen een bod uitbrengen op of boven de minimum-prijs. Biedingen onder de minimumprijs zijn niet geldig. De in te vullen biedingsdocumenten vindt u in bijlage.

Bij afsluiting van de biedingen worden alle binnengekomen omslagen geopend. Kandidaten die een bod hebben uitgebracht kunnen op de opening van de biedingen aanwezig zijn. Wanneer alle biedingen zijn geopend, wordt het eigendom toegewezen aan de kandidaat-koper die het hoogste bod heeft uitge-bracht. Het bod dat een kandidaat-koper uitbrengt is bindend en definitief.

De verkoop gebeurt onder het registratiestelsel :Dit betekent dat de koper bovenop de geboden prijs nog registratierechten betaalt.

AG VESPA wijst er op dat het betalen van BTW en/of registratierechten uitsluitend de zaak van de koper is. AG VESPA draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

LOT 1

1. Kandidaten vullen het aanbod als volgt in: Volledige naam en adres (OPGELET: dit is definitief en kan later niet gewijzigd en/of aangevuld worden met andere namen) De hoofdprijs zowel in cijfers als voluit in letters Paraaf op elke bladzijde van aanbod, algemene verkoopsvoorwaarden en ontwerp verkoopsovereenkomst Datum en handtekening(en) onderaan.

2. Kandidaten steken het aanbod en de bijhorende documenten in een omslag en sluiten deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk voor welk eigendom zij het bod uitbrengen, namelijk: bod Breed-steert, 2040 Berendrecht. Zowel op de vr- als op de achterzijde vermelden: omslag NIET OPENEN bieding onder gesloten omslag.

3. Kandidaten bezorgen de omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten (AG VESPA), Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen (tijdens de werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur) en ten laatste op vrijdag 22 mei 2015 vr de opening van de biedingen van het eigendom (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig):

de bieding wordt tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) of

de omslag wordt afgegeven, op voorhand of uiterlijk bij de opening van de omslagen waarbij de kandidaten aanwezig mogen zijn.

Wanneer verschillende kandidaten een gelijke prijs geboden hebben, zal tussen deze kandidaten een nieuwe bie-ding onder gesloten omslag worden georganiseerd.

Wijze van inschrijven

LOT 2

LOT 2

Verkoopsvoorwaarden

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door de raad van bestuur van AG VESPA in zitting van 14 juni 2013 (A035) van toepassing. In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoor-waarden van toepassing: 1. De verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratierechten; 2. De bouwverplichting en het hieraan gekoppelde vervreemdingsverbod zoals voorzien in artikel 4.2 en 4.3 van de algemene verkoopvoorwaarden zijn op deze verkoop niet van toepassing. 3. De koper verbindt zich ertoe om minimum de helft van de op het eigendom realiseerbare kavels te be stemmen voor bescheiden wonen zoals omschreven in het Decreet betreffende het grond- en panden beleid van 27 maart 2009. 4. De koper verbindt zich tot: a. Het indienen van een vergunbare aanvraag voor een verkavelingsvergunning inclusief wegenis werken binnen 12 maanden na het verlijden van de notarile aankoopakte; b. Het uitvoeren van alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken binnen 12 maanden na de afgifte van de verkavelingsvergunning in laatste administratieve aanleg en uiterlijk binnen 3 jaar na het verlijden van de notarile aan koopakte.

Om het naleven van de opgelegde termijnen te staven, zal de koper op eerste verzoek van de verkoper de nodige bewijsstukken zoals bijvoorbeeld het ontvangstbewijs van de aanvraag van verkavelings- vergunning, ... voorleggen.

De verplichtingen onder 3 en 4 zijn essentile voorwaarden zonder de welke AG VESPA deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze wordt opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplich-ting zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.

LOT 3 - CALL OPTIE

BEZICHTIGING EN INFORMATIE

Contactpersoon voor meer informatie en bezichtigingen: Katrien Clukkers

Tel: 03 259 28 51 Email: katrien.clukkers@vespa.antwerpen.be

WIJZE VAN VERKOOP

Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen sluiten af op vrijdag 22 mei 2015 om 14 uur bij AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55 bus 4.

Meer informatie over de biedingen vind je in bijlage.

BIJLAGEN Biedingsdocumenten: - aankoopaanbod

- verkoopovereenkomst

- algemene voorwaarden

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUWDe verkavelbare gronden zijn volgens het gewestplan Antwerpen (K.B. van 3 oktober 1979) gelegen in woon- gebied.

De kandidaat-koper dient zich op eigen ver