adam Žídek - files. ?· bénéteau first 40, archambault 40, salona 44, elan 444 nebo imx 38....

Download Adam Žídek - files. ?· Bénéteau First 40, Archambault 40, Salona 44, Elan 444 nebo IMX 38. Počet…

Post on 15-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Adam dek

    Sport: rolex Sydney Hobart

    066 Yachting revue nor 2014

  • Vlastnma oima

    npad strvit s rodinou Vnoce a pelom roku v austrlii ve mne vyvolal hned dvojit

    naden, nebo bych tak mohl rodin msnm pobytem bez pracovnch nebo jinch

    povinnost vynahradit neustl cestovn za moem a jachtingem po zbytek roku

    a souasn uspokojit pznaky m zanajc jachtask abstinence ptomnost na jedn

    z nejvtch jachtaskch udlost v austrlii, zvodu Rolex sydney Hobart Race.

    Text: Adam dek | Foto: Autor, Carlo Borlenghi a Daniel Forster

    Vlastnma oima

    nor 2014 Yachting revue 067

  • Sport: rolex Sydney Hobart

    Pro Australany je to pedevm udlost, nikoliv jenom pouh zvod. Spontnnost tohoto npadu a rychlost jeho realizace mi vak

    neumonila vasnou rezervaci msta a akreditace na jedn z doprovodnch lod, kter doprovzej zvodn flotilu pi vyplut ze Sydney. Toto poten zklamn se vzpt ukzalo jako vhoda, nebo jsem byl motivovn sledovat zvod pmo z centra jeho dn a dokonale vnmat jeho atmosfru pmo v prosted podajcho klubu Cruising Yacht Club Of Australia. Klub byl zaloen v roce 1944 a hned rok pot se uskutenil vbec prvn zvod Sydney Hobart Race. Zvod tehdy oslovil mnoho Australan a klubu se nsledn dostalo vrazn pozornosti a podpory. Prosted klubu, kter dch histori a slvou, zdob mimo jin obshl sbrka zskanch trofej z nejrznjch

    svtovch zvod, dokonale nasvcench ve sklennch vitrnch, impozantn je pak stna vnovan kadmu vtzi Rolex Sydney Hobart Race. Dnes je klub se svmi 3000 leny nejvt v Austrlii a hraje vznamnou roli v australskm zvodnm jachtingu.

    Velkch nebo jinak vznamnch zvod se jede bhem roku cel ada a kad z nich je nm vjimen. Pomineme-li samotnou lokaci a termn konn, je Rolex Sydney Hobart Race bezesporu tm nejzajmavjm. Jeho historie, fakta a dleit

    milnky by naplnily samostatn a obshl lnek, ale o tom snad pt.

    Zvod, jeho letos ji 69. ronk startuje tradin 26. prosince ve 13:00 (AEST), vede ze Sydney na jih k Tasmnskm ostrovm a kon pirozen v hlavnm mst Tasmnie, Hobartu. Rekord zvodu dlouhho 628 NM dr losk a souasn dnes i sedminsobn vtz zvodu, 100 stop dlouh maxi jachta Roberta Oatleye Wild Oats XI, s asem 1 den, 18 h, 23 min a 12 s. Na lo je letos upena mimodn pozornost, nebo prola opt vraznmi

    068 Yachting revue nor 2014

    Celkov vtz Wild Oats XI.

  • zmnami, pedevm v oblasti trupu, kde pibyla vysouvac vodorovn kdla, zvyujc stabilitu a rychlost lod pi zadobonm vtru. Wild Oats to vak nebude mt jednoduch, nebo ve startovnm poli je mezi velkmi lodmi cel ada dalch konkurent, jako Perpetual Loyal (Juan K-100), Ragamuffin 100 (Elliott 100), Black Jack nebo Giacomo (ob VOR 70) i Wild Thing (100 Supermaxi). Rolex Sydney Hobart vak nen zvodem pouze velkch lod. Mezi 94 startujcmi lodmi najdeme plachetnice Clipper 70, TP52,

    Bnteau First 40, Archambault 40, Salona 44, Elan 444 nebo IMX 38. Poet startujcch lod, pedevm nad 60 stop dlky, letos pinutil poadatele zmnit po 19 letech tradici dvou startovnch ar na ti, a bezpenji tak rozdlit jednotliv tdy a startujc divize. Stejn osud ekal i prvn oton bje v zlivu, kter eliminovaly vzdlenosti mezi startovnmi rami jednotlivch td a souasn znaily drhu bezpenho vyplut ze zlivu Port Jackson na oteven moe.

    26. prosince 2013 od rna sleduji u mola posdku a ppravy Perpetual

    Loyal, letonho favorita, 100 stop dlouhho specilu Juana Kouyoumdjiana, produkujcho pedevm lod tdy VOR. Inspirujc zitek budu mt jet dlouho v pamti. Naprost disciplna kadho lena posdky, respekt a cta nejen k lodi je vidt na kadm kroku. Posdce je vnovan mimodn mediln pozornost, pedevm dky ptomnosti Toma Slingsbyho, olympijskho vtze a taktika vtznho tmu Oracle Team USA Americkho pohru, a dnes dvacetilet australsk jachtaky Jessiky Watson, kter se ped tymi lety stala

    nor 2014 Yachting revue 069

    Horn ada zleva: Restaurace v Cruising Yacht Club Of Australia (CYCA), v prvnm pate VIP lounge.

    Jachtask bar (nikoliv klub) v Rose Bay Marina.

    Perpetual Loyal u mola (krtce ped vyplutm).

  • Sport: rolex Sydney Hobart

    070 Yachting revue nor 2014

    nejmladm lovkem, kter sm bez asistence obeplul zemkouli. Slavnostn proslov Anthonnyho Bella, majitele lod a skippera v jedn osob, molo zaplnn manelkami s mvajcmi dtmi v nruch a muzikant hrajc na dudy udlaly ze samotnho odplouvn lod z pstavu emotivn zitek. Pesto nebylo mon pehldnout koordinaci a dokonalou sehranost posdky pi na prvn pohled jednoduchm manvru odplut od mola, nemluv o nslednch ppravnch pracch na vytaen hlavn plachty, kter trvaly neuvitelnch 30 minut!

    Na pedstartovnm briefingu byla vnovna velk pozornost pedpovdi a vvoji poas, kter je u Austrlie velmi promnliv. Siln vtr a velk vlny jsou zde zcela bn. Pro nadchzejc dva dny ukazovala pedpov stabiln, avak velmi promnliv vtr 1525 uzl. Za tchto podmnek by velk lod dopluly do cle do dvou dn. Pedpov vak ukazovala na blc se siln vtr o sle 5055 uzl a boui s vlnami 6 metr, gradujcmi na 10 metr, pedevm v sobotu v noci u Tasmnskch ostrov. Pokud by se tato pedpov naplnila, bude nutn, aby se plachetnice dlky 50 stop a mn tto boui vyhnuly. Pokud by se j nestihly do sobotn noci vyhnout, budou se muset men lod schovat v bezpenm pstavu na Tasmnii. Tto monosti niku a strategii plavby je po briefingu vnovan tm cel diskuse. I pesto, e slunen poas a jasn obloha ped startem niemu takovmu nenasvduj, vichni jsou pipraveni na nejhor.

    STArTJako prvn na vodu a do startovnho prostoru vyrej velk lod nad 60 stop, vyadujc vce pprav a techniky na vytaen plachet. Nkter se neobely bez doprovodnch lun. Velk lod pak u nsleduje zbytek startovnho pole. Akoli startovn ry byly ti podle jednotlivch td a soutnch diviz a velk lod startovaly pirozen zcela vpedu, nebyla nouze o taktick pedstartovn manvry, kter jsou u takovho zvodu obvykle pedzvst dramatickho startu. Ten zaznl na vteinu pesn ve tvrtek 26. prosince ve 13.00 mstnho asu vstelem z dla, za jihovchodnho vtru o sle 15 uzl. Dle oekvn celou skupinu zvodnch lod ihned opoutj vechny velk zvodn stroje v ele s Wild Oats a Perpetual Loyal. Tato dvojice pak vedle sebe nkolik minut soupe pi snaze doshnout nejlepho trimu a maximlnho vkonu, kter potebuj ped dosaenm prvn oton bjky Victor, je je pro velk lod startujc z prvn startovn ry zcela vlevo. Vedouc Wild Oats vak odpad vrazn vce vlevo, pmo na bjku, ne ern specil Perpetual Loyal, kter tak zan ztrcet. Vedouc dvojici nhle dohnj dal velk lod a ped blc se prvn otonou bjkou se lod dostvaj k sob na nkolik metr. Na ztrcejcm Perpetual Loyalu se objevuje erven protestn vlajka. A po nkolika dlouhch minutch protestn vlajka z backstaye miz a vysvtlen podv a pozdji sm skipper Anthony Bell: Vzhledem k situaci jsme uspodali na lodi meeting, na kterm jsme se dohodli, e nebudeme

    v protestu pokraovat. Mli jsme pocit, e nemme dostatek msta k obratu. Udlali jsme chybu, a protest by tak neml smysl. Perpetual Loyal se toti dopustila tragick navigan chyby pi orientaci a jela na pravou otonou bjku X-ray, urenou pro lod z druh startovn ry. Tato chyba pomohla Wild Oats k vraznmu nskoku pi vyplut ze zlivu na oteven moe, na kter ji vyplouvala s prvnm refem na hlavn placht.

    Boue Se nekonNsledujc prbh zvodu ji nebyl tak dramatick jako jeho zatek. Vvoj poas v dalch dnech natst nepotvrdil blc se boui, kter se nkolik hodin ped avizovanm pchodem u Tasmnskch ostrov stoila na vchod. I dky tomu foukal bhem prvn noci relativn slab vtr kolem 10 uzl a bylo jasn, e nebude pekroen dosavadn rekord zvodu, kter se tak pro nkter lod prothne i na nkolik dn. Tak kvli pevldajcmu silnmu vtru mezi 20

    Zleva: Uvnit CYCA, trofeje a tituly jachta z CYCA.

    Stna vnovan vtzm Rolex Sydney Hobart.

    Posedm absolutn zvtzila lo Wild Oats XI, majitel Robert Oatley a skipper Mark Richards.

    Klubov molo CYCA.

  • a 25 uzly i ve dne, kdy mnoho lod plulo na vrazn zredukovan oplachtn, v nkterch ppadech nechybly ani boukov kosatky.

    Zvod letos nedokonilo pouze 10 z 94 startujcch lod, vtinou pro technick problmy s kormidly nebo naviganm systmem. Objevil se jeden zlomen ste, znien hlavn plachta, jeden protren trup a pokozen hlavnch sth. Vechny odstoupiv lod se v podku vrtily do pstavu. K dnmu zrann natst nedolo.

    Rolex Sydney Hobart je samotnmi Australany povaovn za to nejlep, eho se me jachta zastnit. Vyaduje ve, co se od nmonho jachtae oekv. Schopnosti, tmovou spoluprci

    a zkuenosti na lodi ve vech monch podmnkch. Slab vtr, proudy, nhl zmny poas, siln vtr a nkolikametrov vlny a po boui. To ve na mst, odkud nen zrovna jednoduch cesta pry. Zvod, jeho se me zastnit jakkoliv sportovn lo bez rozdlu tdy nebo handicapu. To je i dvod, pro je Rolex Sydney Hobart vrcholnou udlost pro vechny nmon jachtae a pro je tomu tak u 70 let. Je to velk vzva, prohlsil Vicki Ellis, skipper lod Switzerland (Clipper 70).

    VTzn TroFejeV rmci zvodu Rolex Sydney Hobart Race je rozdlovno hned nkolik trofej. Nejhodnotnj jsou vak pouze dv

    hlavn. J. H. Illingworth Trophy je udlovna lodi, resp. posdce, kter projede jako prvn clem. Souasn je povaovna za cenu pro hlavnho vtze mezi velkmi lodmi, a to i pesto, e nezvod v samostatn skupin MAXI. Druhou hlavn cenou je George Adams Tattersalls Cup, ji obdr celkov vtz zvodu, kter je uren handicapovm systmem z jednotlivch IRC a ORCi skupin. Ty jsou jet mezi sebou rozdleny na jednotliv divize podle dlky LOA. Zcela zvl jsou udlovny ceny ve skupinch Clipper 70 (12 lod), PHS (ostatn handicapy) a nejmench one design lod Sydney 38 (australsk vrobce Sydney Yachts, vyrbjc one design sportovn a zvodn plachetnice).

    Wild Oats XI (02:06:07:27)

    Perpetual Loyal (02:09:19:56)

    Ragamuffin 100 (02:10:48:00)

    Celkov vtz IRC/ORCiVictorie (Farr Yacht Cookson 50), australsk tm domcho klubu CYCA

    Konen vsledky

    nor 2014 Yachting revue 071