adam pustelnik - księgarnia ?· adam pustelnik Ćwiczenia prezentuje cena: 55,00 zł adam...

Download Adam PUSTELNIK - księgarnia ?· Adam PUSTELNIK Ćwiczenia prezentuje Cena: 55,00 zł Adam PUSTELNIK…

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Adam PUSTELNIKwiczenia prezentuje

Cena: 55,00 z

AdamPUSTELNIK

jest czoowym polskim wspinaczem. Oficjalni opiekunowie Kadry Narodowej we Wspinaczce,

Beata i ukasz Kaczmarek, maj ogromn wiedz w zakresie leczenia kontuzji wspinacz-

kowych oraz funkcjonowania ciaa sportowcw. Trzymasz w rkach unikatowy podrcznik, ktry poczy dowiadczenie Adama i praktyk

Autorw ksiki. Jest to efekt ich wsplnej pracy i pasji. Dziki temu ten poradnik nie jest tylko zbiorem wicze, ale take narzdziem, ktre oddaj w rce czytelnikw

z przekonaniem, e zmieni ono ich mylenie na temat treningu oraz praktycznie go uzupeni!

Uzupenij swj trening. Odkryj nowe przyrzdy i ich zastosowanie. Zapobiegaj kontuzjom i przecieniom. Wypracuj waciwe nawyki podczas treningu. Wykorzystaj dowiadczenie specjalistw. Zastosuj gotowe zestawy treningowe. Trenuj mdrze i zdrowo!

GRYBOOKS

GRYBOOKS

DLA WSPINACZY

TRENINGDLA WSPINACZY

UZUPENIAJCY

BEATA I UKASZ KACZMAREK

I N I E T Y L K O

2 TRENING UZUPENIAJCY DLA WSPINACZY I NIE TYLKO

Autorzy tekstu: Beata i ukasz KaczmarekRedakcja i korekta: Katarzyna SzerszeProjekt graficzny oraz skad: Paulina Szymaniuk / polamonola.plZdjcia: Pawe Zakrzewski / eVision.plZdjcie na okadce: Tomasz Radlak / monidlostudio.plProjekt okadki: osiemzero.com

ISBN 978-83-62301-25-6

Copyright by Beata Kaczmarek 2015 Copyright by ukasz Kaczmarek 2015 Copyright by Gry Books 2015

Tekst oraz zdjcia z tej ksiki nie mog by reprodukowane w czci lub w caoci w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorw i wydawnictwa Gry Books.

Autorzy i wydawca niniejszej ksiki dooyli wszelkich stara, aby przedstawiona tre zawieraa rzetelne informacje. Materia jednak nie moe zastpi profesjonalnej porady specjalisty dlatego skonsultuj si z nim przed rozpoczciem treningu. Wykonujc kade wiczenie zawarte w ksice moesz narazi si na urazy i utrat zdrowia. Autorzy i wydawca nie ponosz odpowiedzialnoci za roszczenia lub straty wynikajce z zastosowania porad zawartych w tej ksice.

spis treci

SPIS TRECI 3

4 Wstp 6 O autorach8 Kilka sw od Adama Pustelnika10 Jak korzysta z ksiki?

13 Wstp do wicze stabilizacyjnych 14 O poprawnym napinaniu minia poprzecznego brzucha

wiczenia stabilizacyjne 18 wiczenia bez przyrzdw 40 wiczenia z pik 78 wiczenia z TRX 122 wiczenia z poduszk sensomotoryczn 136 wiczenia z tam rehabilitacyjn

158 Wstp do rozcigania 160 wiczenia rozcigajce

216 Autoterapia roller

250 Zestawy treningowe

BPXST

R

A

4 TRENING UZUPENIAJCY DLA WSPINACZY I NIE TYLKO

wstp

Kiedy Adam Pustelnik po cikim urazie wspinaczkowym trafi do nas na rehabilitacj, okazao si, e wspinacze maj duo trudnoci w znalezieniu miejsca, w ktrym mogliby leczy swoje urazy. Tylko przypadek sprawi, e mamy wsplnych znajomych i tak Adam sta si naszym pacjentem.

Adam, dla nas fizjoterapeutw, okaza si pacjentem idealnym. Jak naj-szybciej chcia wrci do wspinania, a to dobrze rokuje dla wsppracy w zespole pa-cjent fizjoterapeuta i jednoczenie daje szybkie efekty. Poza tym jego ch powrotu do wspinaczki dawaa nam pewno, e bdzie stosowa si do naszych zalece, co nie jest wcale takie oczywiste w codziennej praktyce.Podstawowe wiczenia, ktre stosujemy w naszej praktyce, okazay si dla Adama sporym wyzwaniem. Byo to dla nas duym zaskoczeniem.

WSTP 5

Nasz pierwszy cykl terapeutyczny trwa dwa tygodnie. W tym czasie Adam praco-wa osobno z kadym z nas po 1,5 godziny dziennie, a nastpnie zostawa i wiczy samodzielnie. Dziki temu w do krtkim czasie uzyskalimy zadowalajce obie strony efekty terapeutyczne.Z rozmw z Adamem wynikao, e wspinacze s mocno zagubieni w poszukiwa-niu specjalistw i leczeniu typowych urazw zwizanych z t dyscyplin sportow, poniewa mao terapeutw specjalizuje si w tematyce urazw wspinaczkowych.Nie ukrywamy wic, e rehabilitacja Adama daa pocztek nowemu kierunkowi na-szej pracy zawodowej. wiczenia, jakie wykorzystalimy w terapii, Adam wprowadzi do swoich cykli tre-ningowych, po czym stwierdzi, e duo atwiej mu si wspina po tak cikim urazie ni przed nim. Byo to dla nas z jednej strony bardzo zaskakujce, a z drugiej sta-nowio dowd na to, e nasza praca posza w dobrym kierunku.

Z czasem zaczo pojawia si u nas coraz wicej wspinaczy, ktrym pro-ponowalimy, oprcz typowej pracy terapeutycznej, wiele wicze jako form po-prawienia kondycji oraz zabezpieczenia przed urazami. Dziki naszej obecnoci na zawodach sportowych i organizacji wielu warsztatw dla tej grupy sportowej oraz dowiadczeniu w leczeniu wspinaczy, PZA zaproponowa nam opiek nad Kadr Narodow we Wspinaczce Sportowej.Poniewa prawie kady pacjent lub uczestnik warsztatw pyta o to, gdzie znale te wiczenia, powsta pomys nagrania filmw instruktaowych, ktre s dostpne na naszym kanale youtube. Pniej narodzi si pomys wydania ksiki, w ktrej zebralimy gwnie wiczenia stabilizacyjne. W tej ksice znajdziecie rwnie pod-stawowe wiczenia rozcigajce oraz wiczenia rozluniajce na rollerze.Z naszego ju do sporego dowiadczenia w pracy terapeutycznej i treningowej ze wspinaczami wynika, e tak wysportowane i silne osoby maj bardzo sab sta-bilizacj gbok. Co za tym idzie pojawiaj si u nas nie tylko z typowymi urazami, ale wikszo z nich skary si rwnie na rne ble przecieniowe, ktre s tego efektem.W tej ksice proponujemy wiczenia uzupeniajce warsztat wspinaczkowy, dziki nim Wasze ciao bdzie mniej naraone na kontuzje.

Zapraszamy do wicze.Beata i ukasz Kaczmarek

6 TRENING UZUPENIAJCY DLA WSPINACZY I NIE TYLKO

o autorach

Jestemy fizjoterapeutami: Beata wymagajca, zwraca uwag na kady szczeg, wyciska sidme poty z pacjentw. ukasz holistyczny, szuka powiza midzy dolegliwociami pacjenta a innymi czciami ciaa, bierze pod uwag jego sfer emocjonaln. Kade z nas pracuje z pacjentem inaczej, uzupeniamy si charakterem i wyksztaceniem. Dziki temu udao nam si stworzy zesp, ktry wypracowa wasn metod pracy ze wspinaczami.

Nasze kwalifikacje zawodowe:Beata Kaczmarek Jest absolwentk Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocawiu. Swoje pierwsze kroki jako fizjoterapeutka stawiaa w przychodni Pennsport w Filadelfii. Posiada kilkunastoletnie dowiadczenie zawodowe poparte dodatkowymi szkoleniami. Ukoczya terapi manualn wedug modelu International Academy of Orthopedic Medicine. Jest midzynarodowym terapeut metody PNF, ktrej przez 9 miesicy uczya si w szpitalu Kaiser Permanente w Vallejo pod San Francisco. Jest take terapeutk metody NDT Bobath. Od lat pracuje jako tumacz kursw PNF oraz NDT Bobath prowadzonych w jzyku angielskim. Dokadna obserwacja pracy miniowej w terapii pacjentw pozwala jej lepiej zrozumie problemy sportowcw.

O AUTORACH 7

ukasz Kaczmarek Jest absolwentem Wydziau Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Jzefa Pisudskiego w Warszawieoraz Wydziau Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad 12 lat zajmuje si prac z ciaem. W swojej pracy skupia si nie tylko na usuniciu lokalnych dolegliwoci, ale rwnie na odzyskaniu rwnowagi caego organizmu. Uczestniczy w licznych specjalistycznych kursach dla fizjoterapeutw. W pracy ze wspinaczami skupia si na poszukiwaniu zalenoci pomidzy aktualnymi dolegliwociami i dysfunkcjami w obrbie caego ciaa, ktre mog by pierwotn przyczyn powstawania przecie i urazw.Jego zainteresowania zawodowe skupione s rwnie na roli stresu w budowaniu niepotrzebnych napi ograniczajcych potencja sportowy wspinacza.

8 TRENING UZUPENIAJCY DLA WSPINACZY I NIE TYLKO

kilka sw od Adama Pustelnika

Wspinam si od 25 lat i myl, e form czasu teraniejszego tego stwier-dzenia zawdziczam autorom tej ksiki. Kilka lat temu miaem powany wypadek wspinaczkowy. Po upadku z prawie 20 metrw kompresyjnie zamaem dwa kr-gi, zgruchotaem ko krzyow, miaem pknity mostek, a ostatnio okazao si, e uszkodziem rwnie biodro. W zasadzie to byem nawet szczliwy, bo to bardzo mao jak na taki lot. Zrozumiaem jednak, e przede mn duga droga do powrotu do zdrowia. Krgosup miaem zoperowany, ale wzmocnieniem mini musiaem zaj si sam z pomoc fizjoterapeutw. Spotkaem si z rnymi sposobami rehabilitacji i w wikszoci przypadkw sam nie dowierzaem, e te zabiegi dopro-wadz do tego, e znowu pojawi si w skaach nie w roli grzybiarza, ale w pe-ni sportowej dyspozycji. Chyba mog zaryzykowa stwierdzenie, e od spotkania z zespoem HOLIMEDICA zacz si inny etap w mojej historii wspinania. Gdyby nie ich zaangaowanie, ch poznania tego z pozoru dziwnego sportu i otwarcie na rne niestandardowe rozwizania, pewnie wszystko potoczyoby si zupenie inaczej. A tak po trzech miesicach intensywnej wsppracy wrciem na ciank wspi-naczkow w zaskakujco dobrej formie, a po kolejnych trzech miesicach ukada-em drogi wspinaczkowe dla najlepszych wspinaczy na wiecie na najwaniejszych zawodach roku Mistrzostwach wiata w Paryu.Kiedy trafiem w rce Beaty i ukasza, na nowo zdefiniowaem sowo trening.

KILKA SW OD ADAMA PUSTELNIKA 9

Okazao si, e nie wiem absolutnie nic o tym, jak powinno wyglda ciao spor-towca i jak przygotowywa si do ekstremalnych wysikw. W osupienie wrcz wprawiaem moich rehabilitantw tym, jak sabe jest moje ciao i jak due trudno-ci sprawiaj mi do proste wiczenia. Zrozumiaem, e wyspecjalizowaem si w poruszaniu si w pionie, ale ominem prac nad fizyczn baz. Szybko prze-konaem si, jak bardzo jednowymiarowo rozwijaem si przez lata samodzielnego treningu i w krtkim czasie odkryem, jak wzmacnia te partie, ktre przez lata byy zaniedbywane.Od tamtego czasu wiczenia pierwotnie rehabilitacyjne wprowadziem na stae do swojego treningu i pokazuj je znajomym jako uzupenienie sesji wspinaczko-wych. Czsto wypeniaj one zupenie niezalene od wspinania jednostki treningo-we, a s one na tyle angaujce, e ich poprawne wyk

Recommended

View more >