accent 212

Download Accent 212

Post on 15-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Del 20 d'octubre al 2 de novembre de 2011

TRANSCRIPT

 • DISTRIBUCI GRATUTA | PUBLICACI QUINZENAL DMBIT NACIONAL | 4.000 EXEMPLARS WWW.LACCENT.CAT

  212DEL 20 DOCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE DE 2011Peridic popular dels Pasos Catalans

  Manifestacidel 9 dOctubrea ValnciaLa Diada del 9 dOctubre visqu,de nou, la manifestaci pelscarrers de Valncia, amb unaimportant presncia dindepen-dentistes.

  >> Pasos Catalans 6

  Primeres retallades a leducaci deles IllesEl professorat de Mallorca i milersd'interins de l'educaci ja hancomenat a patir les retallades enel sector.

  >> Pasos Catalans 7

  Arriba la Diadaa la CatalunyaNordAquesta setmana s'han donat aconixer els actes reivindicatiusde la Diada de Catalunya Nord,que enguany celebrar els actescentrals el dissabte 5 de novem-bre. Com ja fa ms d'una dca-da, una manifestaci recorrerel centre de Perpiny i al vesprese celebrar un concert de msi-ca en catal.

  >>Pasos Catalans 7

  SUMARI

  Moltes vegades es comenta que al'Estat espanyol, a diferncia de laresta d'estats d'Europa, la ultradre-ta no t cap pes electoral o b per-qu 40 anys de dictadura feixistal'han desacreditat o b, tesi moltms plausible, les seves bases socialses troben representades poltica-ment per la dreta conservadora.Per malgrat aquesta diferncia, enla darrera dcada han anat aparei-xent als Pasos Catalans fenmenspoltics que pretenen emular la novaextrema dreta europea.

  Per mentre lextrema dretaavana tamb lantifeixisme s fafort i planta cara al racisme i a laxenofbia en totes les seues expres-sions, com hem pogut comprovaraquests primers dies doctubre.

  >> Pasos Catalans 4 i 5

  ELOI ESCOBEDO PG. 2 // GUILLEM COLOM PG. 2 // MIQUEL RODRGUEZ PG.3 // PEPA MURTRA PG.16

  INTERNACIONAL

  La mineria del titaniamenaa comunitatscamperoles del ParaguaiLa companyia Group CIC Resources Inc., a tra-vs de la seua filial paraguaiana Metlicos yNo Metlicos Paraguay S.R., inaugur el pas-sat agost una planta pilot a la localitat de Min-ga Por, a lAlto Paran, al Paraguai. Diversescomunitats camperoles shan organitzat perfer front a aquest amenaa.

  >>Internacional 10

  Les manifestacions del 15 doctu-bre han demostrat que el males-tar popular s ben viu i que lalluita contra les retallades totjust ha comenat. La tardor espreveu calenta.

  >>En profunditat 8 i 9

  Lxit del #15o augurauna tardor de lluitaEl feixisme sarrimaa les institucions

  El 12 doctubre els vens de Sabadell es manifestaren contra la presncia de feixistes

 • El proper 20 de novembre sn con-vocades unes eleccions generals ales Corts i al Senat espanyols. Comja va passar a les darreres eleccionslocals i autonmiques, lespai delnacionalisme progressista hi pre-senta dues llistes diferents. Les-querra independentista, en canvi,ja ha comenat a demanar labs-tenci activa, argumentant que enles circumstncies actuals no shade participar a les eleccions de les-tat que nega els nostres drets. I sque per a aquest moviment les nos-tres forces shan de centrar en lalluita social i la construcci nacio-nal a ca nostra, i no a Madrid, on,degut a les mancances democrti-ques de lEstat espanyol, no podremfer gaireb res que millori la nos-tra situaci. Els partits nacionalis-tes que es presenten a les Illes Bale-ars, per la seva banda, ni tan solshan dedicat una estona a argumen-tar el perqu dacudir a les elec-cions del pas ve. Presentar-se aaquesta convocatria electoral estmotivat, en gran part, per la tra-dici pactista del catalanisme, tra-dici de la qual provenen aquestsdos partits.

  Aquesta vegada, a ms a ms, calafegir que la coalici liderada pelPSM ha dedicat esforos a aconse-guir els avals necessaris per poderpresentar la llista a les urnes, fetque mostra, de nou, la manca dedemocrcia a lEstat espanyol. Iaix no s anecdtic: en un con-text de crisi social i nacional, onhi ha moltssim feina a fer a lesIlles, desenes de militants shandedicat a aconseguir uns avals peranar a unes eleccions on els seusdirigents ni tan sols han argumen-tat perqu cal anar-hi, qu hi trau-rem de bo, els habitants de les Illes,del Congrs i Senat espanyols. Les-tratgia dERC, per altra banda, stamb difcil dargumentar, ja queconsisteix en que un dels dirigentsdel partit a les Illes vagi de nme-ro 3 per la demarcaci de Barcelo-na, la qual cosa t poc sentit per-

  qu ERC presenta llistes prpies ales Illes. No crec, sincerament, queaix faci augmentar la fora de lin-dependentisme a Mallorca, Menor-ca, Eivissa o Formentera.

  Davant aquesta situaci, lesque-rra independentista segueix fentfeina des de la base i intenta cons-truir un poder popular arrelat alsbarris i pobles. I ho fa

  enfortint i impulsant lluites iprojectes que cada dia prenen msfora arreu del territori: impulsantcentres socials i casals populars,promovent lorganitzaci del joventals instituts, participant del movi-ment dels Indignats o de centressocials ocupats, acostant-se a altresopcions poltics rupturistes, orga-

  nitzant campanyes de rebuig a lesmesures espanyolistes del PP, enfor-tint les diverses organitzacions queel composen, etc. Aquest movimentes dedica a construir i treballaruna cultura poltica antagnica,que soposi a lespanyolisme i alcapitalisme des de la base, sensefer la ms mnima concessi. Elspartits nacionalistes, per la sevabanda, no noms no promouen unacultura poltica antagnica, sinque ni tan sols argumenten la deci-si de participar a les eleccions delpas ve.

  Des del meu punt de vista,aquests partits i els seus militantshaurien de fer una reflexi sobreel temps i els esforos que estan

  destinant a unes eleccions que nosabem que ens podran aportar: quens aportar un diputat del PSM aMadrid? O un dERC elegit per lacircumscripci de Barcelona? Faranaugmentar lindependentisme i leslluites socials a les Illes Balears?Canviaran la realitat social i pol-tica? Aturaran les destrosses socialsi culturals que imposa Bauz i quea partir del 20-N impulsar Rajoya tot lestat? Jo pens que no. Pensque all que far avanar linde-pendentisme i les lluites socials aca nostra ser la feina des de labase, una feina molt ms dura imenys visible per amb resultatsmolt ms duradors. Pot semblarmolt ms complicat, i tant, perlestratgia de presentar- se a totesles eleccions sense pensar-hi no ensha fet millorar ni avanar; i dai-x s que nestic convenut, perqula situaci actual parla per si matei-xa. s per aix que el proper 20-Nels militants de lesquerra inde-pendentista no votarem a les elec-cions espanyoles. Per no nomsaix, ja que els mesos abans no dedi-carem els nostres esforos a acon-seguir avals o fer campanya, sinque continuarem fent all que femtot lany: impulsarem unes polti-ques diferents, les nostres, que nosegueixen per res les regles o elstemps de les de lenemic.

  *Guillem ColomMilitant dEndavant (OSAN)

  LACCENT 212DEL 20 DOCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE DE 201102 OPINI

  La pluja no vapoder amb laciutadaniaELOI ESCOBEDO GANDIA

  Eixe dia anunciava pluja, i lesprevisions es van acomplir. Pernosaltres vam guanyar laigua.Eixe podria ser el resum dun diaque va ser la culminaci dun pro-jecte fet amb ms illusi i volun-tat que experincia i, sobretot, amblajut i el comproms duna ciuta-dania que va voler participar enla FiGA perqu se li va donar lo-portunitat. Per tant, aquest serun article dagrament a tots aquellsque van fer possible la 1a Fira deGandia Autogestionada.

  Ja feia setmanes que lactivitatera frentica: un grup damic queagafen per sorpresa un consistorien proposar una cosa que no sha-via fet mai i que, sorpresa! obtmolta ms resposta i difusi quela que sesperaven. Un grup da-mics, doncs, que inicialment nofuncionaven com a collectiu nicom a entitat, sin que participenen lorganitzaci dun esdeveni-ment en la mesura dels seus conei-xements, del seu temps, ms o msgran i, sobretot amb totes les ganesdel mn. I va funcionar. Va fun-cionar, per, no grcies a nosal-tres, sin a la gran quantitat degent que es va volcar des del pri-mer moment en la FiGA: des de ladifusi inicial, (tant en premsacom amb el boca orella) fins almaterial, experincies (la FiGA deumolt a projectes similars com lesFACA, les Festes Alternatives deCarcaixent, o la FAMA, la FestaAlternativa a la Maedu dAgostde Vilallonga), diners...fins alsartistes que van actuar gratuta-ment eixe dia, i els Mel de romerque ho van difondre en streamingi per Twitter. Per, i torne a insis-tir, els vertaders protagonistes dela FiGA va ser la gent, la ciutada-nia.

  Des dels primers moments, lagent va gaudir dels actes de la pro-gramaci, amb els tallers perxiquets i xiquetes, les dansaes i elsdocumentals; es van oferir a aju-dar, ens van seguir fent aporta-cions econmiques i, sobretot, ensvan agrair un projecte com aquest.Per el millor vindria a lhora desopar, quan va aparixer gent desota les pedres amb el seu entrepsuperant les nostres previsions iva aplaudir emocionada lhome-natge en forma dalb a Enric Valor.Tot seguit, va caure laigua, i ahes va comprovar el comproms dela ciutadania amb la FiGA, quantothom va ajudar a recollir les tau-les, i es va esperar a que parara perpoder continuar amb els concerts;primer dintre del local, i desprsa la porta.

  Al final, malgrat les pors, elserrors, el temps i el cansament,tot va superar les nostres previ-sions. I el millor de tot s que ensanima a pensar ja quin ser el pro-per esdeveniment de la FiGA: falles?Sant Joan? els Porrats? Tot es par-lar i, amb lexperincia apresa,es far millor. Fins la propera FiGA!

  PUNT DE MIRA COLLABORACI GUILLEM COLOM*

  LACCENT s una publicaci quinzenal dmbit nacionaldels Pasos Catalans. Redacci Valncia: CarrerMaldonado, 46 baixos, 46001Valncia Redacci Barcelona: Carrer Tordera 34 bai-xos, 08012 Barcelona Adrea electrnica:ppcc@laccent.cat Subscripcions: 646 98 16 97 Distri-buci: 615 54 47 15 Publicitat: 616 07 33 28. Consellde Redacci. Coordinaci general: Laia Altarriba, AndreuGins i Abel Caldera. Pasos Catalans:Cesc Blanco, AbelCaldera (coords.), Joan Ballester, Guillem Colom, PepGiner,