accent 190

Download Accent 190

Post on 15-Mar-2016

253 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Periòdic popular dels Països Catalans. Número 190, del 17 al 30 de novembre de 2010.

TRANSCRIPT

 • Latac al campament als afores dAl-aaiun haencetat una nova onada de violncia i repres-si contra el poble sahrau.Malgrat els testimo-nis que parlen de massacre i genocidi,la diplo-mcia internacional sha mantingut en una pre-tesa neutralitat,que noms afavoreix els inte-ressos del Marroc.

  >>Internacional 10

  DISTRIBUCI GRATUTA | PUBLICACI QUINZENAL DMBIT NACIONAL | 4.000 EXEMPLARS WWW.LACCENT.CAT

  190DEL 17 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2010Peridic popular dels Pasos Catalans

  RAMON USALL PG. 2 // MARC GARCIA PG. 2 // IAKI GIL DE SANVICENTE PG.3 // AQUILLES RUBIO PG. 16

  EN PROFUNDITAT

  Esforos pel reconeixe-ment dels maquis A diferncia daltres estats europeus,lEspanyol no reconeix la lluita contrael feixisme.

  >> Pasos Catalans 5

  Manifestaci a Valnciaper lensenyamentEl SEPC de Valncia ha convocat per al dia 18de novembre una manifestaci en defensa delensenyament pblic.

  >> Pasos Catalans 6

  Cabanyal portes obertesUna nova edici del Cabanyal Portes obertesarriba a aquest histric barri en lluita contralespeculac. Enguany, el cmic s el convi-dat.

  >> Cultura 14

  SUM

  ARI

  PPuunnttss ddee ttrroobbaaddaa ddee llaaCCUUPP ppeerr aa uunn nnoouu mmuunniicciippaalliissmmeeLes diferents candidatures muni-cipals de la CUP estan immersesen un procs participatiu per ela-borar els programes dactuacimunicipal, amb les vistes posadesa les properes eleccions munici-pals. A la secci dEn Profundiatanalitzem aquesta iniciativa.

  >>En Profunditat 8 i 9

  La fallida de la socialdemocrciacom a alternativa reformista hadeixat despullat i desconcertat unsector important que associava elsvalors d'esquerres a l'estat del benes-tar. Daltra banda, lanomenat sobi-ranisme, en efervescncia elsdarrers temps, busca una nova adap-taci a les institucions de la m denoves i antigues sigles poltiques.Lnic que no sembla una incgni-ta s que labstenci ser lopci degran part de la poblaci principa-tina.

  >>Pasos Catalans 4

  El Shara sagna davant lapassivitat internacional

  Arriben unes eleccionsplenes dincgnites

 • LACCENT 190DEL 17 AL 30 DE NOVEMBRE DE 201002 OPINI

  2299 ddee nnoovveemmbbrree

  RAMON USALL L'ACCENT

  Tot i que en el seu origen pretenienser-ho, les campanyes electoralsactuals disten molt de ser un pero-de de debat i de contraposici d'ide-es. El mrqueting ha guanyat la par-tida a la poltica i avui preocupa msel color de l'americana o de la faldi-lla, el pentinat del candidat o la can-didata o l'eslgan buit de contingutque encapala uns actes enllaunatson ning aspira a discutir o a argu-mentar, a preguntar o a respondre,sin a actuar segons un gui prefi-xat del qual no conv moure's ni unasola coma.

  No sembla, doncs, que els quinzedies de bogeria meditica que prece-diran la cita principatina amb lesurnes del 28 de novembre siguin lamillor oportunitat per presentar ensocietat els arguments de l'esquerraindependentista en defensa d'unsPasos Catalans independents i socia-listes. En aquest context, les slidesraons de l'independentisme d'esque-rres corren el risc de perdre's entrela marea de partits i partidets que,encapalats per personatges ms omenys meditics, es dediquen a bana-litzar la poltica arribant-la a con-vertir en carnassa fins i tot per a lapremsa rosa.

  L'absncia de l'esquerra indepen-dentista a la cita del 28-N no ha deser entesa com una renncia a bata-llar en el terreny dels projectes i deles idees sin precisament com unaconseqncia del rigor en la concep-ci de la construcci nacional quedefensem els independentistes d'es-querres. Ni la independncia es pro-clamar en quatre dies ni ser fruitde l'oportunisme electoral dels quisovint tenen d'altres interessos msenll del servei al pas. El procs d'a-lliberament nacional no pot ser sinfruit del treball, l'esfor i la perseve-rana, de la militncia organitzadaper tal d'estendre el discurs ruptu-rista i construir majories capaces deposar-lo en prctica.

  Que l'esquerra independentistano tingui papereta aquest 28-N novol dir, per, que renunci a plan-tejar batalla en el quadrilter pol-tic clssic. De fet, d'aquesta cam-panya se'n deriven conseqnciesevidents per l'esquerra independen-tista que caldr intentar corregircom sn la basculaci dels postu-lats independentistes cap a la dre-ta, l'extensi d'un discurs sobira-nista buit de contingut social, o l'es-tructura d'un discurs d'allibera-ment nacional basat exclusivamenten termes econmics. Treballar perrectificar aquesta situaci s el rep-te que l'independentisme d'esque-rres tindr el 29 de novembre quan,lluny dels focus meditics i de lapoltica entesa com a show, els mili-tants d'aquest espai poltic hem d'as-sumir que ens cal redoblar esforosper fer present el nostre discurs iel nostre projecte fins a l'ltim racdel pas. Potser llavors ens podremplantejar capgirar la tendncia deles campanyes electorals i conver-tir-les en un veritable debat d'ide-es i projectes al servei dels objec-tius de l'alliberament nacional i latransformaci social.

  PUNT DE MIRA

  ltimament tot es cosa de manuals,i no em refereixo als electrodoms-tics ni als cotxes ni a l'ltim enginytecnolgic. Parlo de manuals que nin-g no ha vist mai, per dels que tothomen parla. Com si els tingus a la tau-leta del llit al costat del despertadori sobre el calaix dels mitjons: pocmenys que un llibre de capalera.D'una banda tenim el ja tpic manuald'ETA que mai no ha estat trobat encap registre, en cap zulo, en cap ordi-nador, per del qual emana gran partde la ficci que esdev realitat a comis-saries i tribunals, i en el qual es diriaque tot militant d'ETA esta obligat adenunciar tortures independentmentdel tracte rebut a mans de la policiade torn que l'hagi detingut. Per tant,automticament, tota persona quedenunci tortures esdev d'una ban-da militant d'ETA, ja que el sillogis-me implica pertinena a qui en denun-cia, i alhora implica un crrec msal denunciant: cada vegada ms eldenunciant passa a denunciat perinjries a les forces de seguretat. Unpeix que es mossega la cua i que tan-ca el cercle dibuixat per Interior,seguit per mitjans de comunicaci iassimilat per milions de personescom quelcom real. Si les defenses delspresumptes militants d'ETA que nohan denunciat tortures (que tambn'hi ha hagut) esgrimissin que nohan denunciat tortures per tal dedemostrar la seva innocncia, pot-ser no noms no es lliurarien de lacondemna sin que els enviarien defet al manicomi amb un embut al capi una camisa de fora.

  Del que no en sentim gaire a par-lar als mitjans, ni en boca de minis-tres i consellers, s del manual deltorturador, o del manual del porta-veu policial, de fet un mateix manualamb captols diferenciats per a cadasituaci. En pocs dies hem assistit adiverses situacions amb un denomi-nador com, la tortura, resoltes a copde manual. Primer la condemna euro-pea -si una altra- al regne d'Espanyaper no investigar tortures a un ciu-tad basc. Captol numero 1: no inves-tigar. D'altra banda el judici a l'Au-dincia de Guipscoa a 15 gurdiescivils pel cas de tortura a Portu i Sara-

  sola, un cas ons'ha evidenciatla inexistnciadel primermanual (el d'E-TA), i posarsobre la taulael darrer (poli-cial), que en elscaptols 2 i 3parla de lamentida i l'en-cobrimententre com-panys respec-tivament quan els mtodes de tortu-ra queden al descobert. En el captol4 s'insta a l'advocat defensor dels pre-sumptes torturadors a demanar impu-tacions per fals testimoni als compa-reixents de la defensa (testimonis,infermeres, director de l'hospital).Ms endavant, en el captol 5 delmanual es proposa que un destaca-ment de policies de pais impedei-xin a familiars dels torturats entrara la sala de vistes. En la mateixa set-mana per, no ha estat l'nic cas queha arribat a judici, a Madrid, cincaltres policies espanyols a judici pertortures. La vctima no ha pogut anar

  a declarar per cul-pa de l'angoixaque li suposareviure aquellinfern. El jutge,no obstant,segueix el manual(apartat vuit delcaptol 6, entre lespgines 34 i 38segons si l'editors autonmic oministerial), iprossegueix ambel judici sense la

  part denunciant.Finalment i per tancar el cercle,

  veiem com tot i el clima de denn-cia de la tortura per jutjats, mani-festacions i premsa digna, la tortu-ra segueix present als manuals, doncs15 joves han estat detinguts en elsdarrers dies, i com no, torturats. Und'ells ha hagut de ser hospitalitzatconseqncia dels cops rebuts alsgenitals. Els captols ms consultatsacostumen a ser els 8, 9 i 10, on s'ex-posa de manera clara i detallada lespressions psicolgiques i les fsiques,amb les diverses modalitats i escolesa escollir, la bossa, la nevera, la man-

  ta, els elctrodes, la barra, "potro",violacions,... ja sigui en la versiArgentina, Guantnamo, Afganesa oles locals d'Intxaurrondo o les Corts.De recomanada lectura s tamb elpassatge dedicat als defensors delpoble a qui, en el tercer pargraf dela pgina 42, s'insta a no incloure capreferncia a les males prctiques mal-grat rebre 200 propostes d'interven-ci. I finalment recordar que en l'l-tima pgina del manual es deixa moltclar que si malgrat la improbable cre-dibilitat del torturat, de la improba-ble investigaci fiscal, la improbableimputaci i improbable condemnajudicial, sempre hi ha una instnciasuperior a la que recrrer o un con-sell de ministres al que demanarindult. I encara ms: un directorgeneral al qual demanar un ascenspels serveis prestats.

  Ells es saben el manual de mem-ria, doncs encara que no l'hagin lle-git mai, tenen per segur la seva exis-tncia i aplicaci. Igual que un codivermell a la pellcula Alguns homesbons.

  *Marc Garcia, s membre del Casal Independentista de Sants

  De ManualCOLLABORACI MARC GARCIA*

  LACCENT s una publicaci quinzenal dmbit nacio-nal dels Pasos Catalans.RReeddaaccccii VVaallnncciiaa:: Carrer Maldonado, 46 baixos,46001 Valncia RReeddaaccccii BBaarrcceelloonnaa:: Carrer Torde-ra 34 baixos, 080