abdallah ibn sabaa

Download Abdallah Ibn Sabaa

Post on 25-Mar-2016

990 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kitabu hiki kinahusu ngano ya Ibn Saba mtu ambaye hajawahi kuishi katika ulimwengu huu. Lakini mtu huyu ambaye amepachikwa jina la Abdullah Ibn Saba, amesukwa kwa maneno katika vitabu vya historia mpaka watu wakaamini kwamba kweli alikuwepo mtu kama huyu, na baya zaidi, watu wakapotoshwa kwamba huyu ndiye aliyeanzisha Ushia.

TRANSCRIPT

 • iABDULLAHIBN SABA`

  NA

  NGANO NYINGINEZO

  Kimetungwa na:ALLAMAH SAYYID MURTADHA AL- ASKARI

  Kimetarjumiwa na:Al-Akhi Ramadhani Kanju Shemahimbo

  P.O. Box 107DAR ES SALAAM

  TANZANIA.

 • ii

  Haki ya kunakili imehifadhiwa na:AL - ITRAH FOUNDATION

  ISBN # 9987 - 665 - 30 - 6

  Kimeandikwa na:

  Sayyid Murtadha Al - Askari

  Kimetarjumiwa na:

  Al-Akhi Ramadhani Kanju Shemahimbo

  S. L. P. 1017

  Email: info@alitrah.org

  Website: www.alitrah.org

  Kupangwa katika kompyuta na:

  Ukhti Pili Rajabu.

  Toleo la kwanza: Oktoba 2004

  Nakala:1000

  Kimetolewa na kuchapishwa na:Al-Itrah Foundation

  P. O. Box 1017Dar-es-Salaam, TanzaniaSimu: +255 22 2110640Fax: +255 22 2113107Email: info@alitrah.org

  Website: www.alitrah.org

 • iii

  NENO LA MCHAPISHAJI

  Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza, kwa jinala"Ibn Saba and other myths" (Ibn Saba na ngano nyingine) kilichoandikwa naSayyid Murtadha Al - Askari

  Kitabu hiki kimeandikwa na Mwanachuoni mkubwa, mwanahistoria na mtafiti.Kitabu hiki kinahusu ngano ya Ibn Saba mtu ambaye hajawahi kuishi katikaulimwengu huu. Lakini mtu huyu ambaye amepachikwa jina la Abdullah Ibn Saba,amesukwa kwa maneno katika vitabu vya historia mpaka watu wakaamini kwam-ba kweli alikuwepo mtu kama huyu, na baya zaidi, watu wakapotoshwa kwambahuyu ndiye aliyeanzisha Ushia.

  Ili kuwatoa watu katika dhana hii potofu Mwanachuoni huyu mahiri amefanya utafi-ti wa kina na kuthibitisha pasina shaka yoyote kwamba hajakuwepo mtu kamahuyu duniani. [Itabidi wale wanaoshikilia dhana hii, kama hawataki ukweli, wamta-fute Ibn Saba mwingine lakini sio huyu tena].

  Kutokana na ukweli huu tumeona tukitoe kitabu hiki kwa lugha ya Kiswahili ilikizidishe mwanga wa elimu kwa Waislamu wazungumzaji wa Kiswahili ili kuon-dokana na dhana hii potofu. Na hili ndilo lengo kubwa la Taasisi yetu ya 'Al-ItrahFoundation' katika kuwahudumia Waislamu, hususan wazungumzaji wa Kiswahili.

  Tunamshukuru Ndugu yetu al-Akhy Ramadhani Kanju Shemahimbo kwa kukubalijukumu hili la kukifanyia tarjuma kitabu hiki. Vile vile tunawashukuru wale wotewalioshiriki kwa njia moja au nyingine hadi kufanikisha kuchapishwa kwa kitabuhiki.

  Ni matumaini yetu kwamba kitabu hiki kitakuwa ni mwanga kwa wasomaji wetu nakuzidisha upeo wao wa elimu katika dini.

  Mchapishaji:

  Al-Itrah FoundationS. L. P. 1017Dar-es-Salaam.

 • iv

  YALIYOMO.

  i. Dibaji ya Mchapishaji....................... ixii. Maelezo ya Mtunzi.............................xiii. Wasifu wa Mwandishi. ..........................1

  Hatua zilizochukuliwa............................1Mtu wa Elimu na Vitendo..............................2Taasisi na Mashirika ya Kiislam.. ........................5

  .iv. Maoni ya Dr. Hamid Hafni Dawood: (Profesa wa lugha ya Kiarabu

  katika chuo Kikuu cha Cairo).. .................................10Ukweli nyuma ya uwongo........................10

  v. Maoni ya: Sheikh Mahmood Abu Riyya............................13vi. Maoni ya: Al-Sheikh Jawad Mughniah (Mwanazuoni wa

  Kishiah).....................................15vii. Maoni ya:Profesa James Robinson D.L.H.D.D Glasgow,

  U.K...............17Mpendwa Sayyed Murtadha Al-Askari...................17

  1. UTANGULIZI.............................20Ngano ya 'Abdullah Ibn Saba'........................ 20

  2. ASILI YA NGANO HII YENYEWE.......................... 20Seif ni nani (Wasifu Mfupi)........................... 21Jeshi la Usama....................... 22Saqifa, ukumbi wa Bani Saidah....................... 22 Kuhusu ukumbi wa Saqifa Banu Saidah kwa Mujibu wa vyanzo sahihi.................... 23

  3. DIBAJI..................... 24Vipi na kwa nini kitabu hiki kimekuja...................... 24 Ngano ya Abdullah Ibn Saba'...................25Mukhtasari wa kile kinachojulikana kutoka kwa Wanahistoria.............

  4. ASILI YA NGANO YENYEWE NA YA WASIMULIAJI WA NGANO HII.....................................................................................................28Muhammad Rashid Ridha.................... 28Abdul Fida ( Kafa 732H.L. 1331 AD).................. 28Ibn Athir (Kafa 630H.L - 1229 A.D)........................ 28

 • vIbn Kathir ( Kafa 774 H.L - 1289.A.D)......................29Ibn Khaldun..................... 29 Muhammad Farid Wajdi.........................29Al-Bustani.................... 29Ahmed Amin.................... 30Hasan Ibrahim................... 32Van Flotten (volten) (Johannes 1818-1883)............. .33Nicholson, Reynold alleyne (1868-1945).................33Ensaiklopidia ya Kiislamu...................33Donaldson, M. Dewight. ................ 34Well Housen Juliua (184-1918).................35Mirkhand katika kitabu chake Rawzatus Safa................35Ghiathud din (Kafa 940H.L. - 1455A.D)...................35Tabari na chanzo chake.. ...............36Ibn Asakir (Kafa 571H.L- 1086A.D) ..................36Ibn Bardan (Kafa 1346 H.L. 1851A.D).................36Ibn Abibakr (Kafa 741H.L- 1256A.D.................37Sa'd Afghani.....................37Dhahabi (Kafa 784H.L-1263 A.D).....................37

  5. SEIF IBN UMAR AT-TAMIMI (Kafa baada ya 170A.H)...39

  6. UCHUNGUZI KUHUSU SEIF NA SIMULIZI ZAKE 40Seif ni nani....................40Vitabu vya Seif.........................40Tathmini ya maandishi ya Seif...................41

  7. JESHI LA USAMA....44Ngano ya Seif......................44Masimulizi ya wengine mbali na Seif............44Ulinganisho..........................45Baadhi ya Masahaba watambulishwa.................46Busara za Muhammad katika kitanda chake cha mauti............47

  8. SEIF NA SAQIFAH.........................49Uchunguzi juu ya ukweli wa Ngano kuhusu Saqifa kama zilivyandikwa na Seif...........................................................................................51

 • vi

  Msimuliaji wa Ngano...................51Tukio la Saqifa na wanahistoria wangine mbali na Seif...51Saqifa na Abubakr...................51Je Mtume alieleza nia yake kwa maandishi?..............52Kifo cha Mtume s.a.w.w..................55Hawa wagombea kabla ya mazishi ya Mtume s.a.w.w.............57Mgombea wa pili wa urithi wa Mtume s.a.w.w................58Mgombea aliyefaulu.. .................59Kiapo cha hadhara..................62Baada ya kiapo cha utii...................63Mazishi ya Mtukufu Mtume s.a.w.w.........................63Hifadhi katika nyumba ya Fatimah...................64Mwisho wa matukio pale kwenye kiapo...................68

  9. MAONI YALIYOTOLEWA NA WATU MBALI MBALI KUHUSU HICHO KIAPO CHA UTII ........... ..70Fadhl Ibn Abbas......................70Abdullah Ibn Abbas.........................70Salman Farsi...................71

  Umma Mistah...................71Abu Dhar..................71Miqdad................. 71Bibi mmoja kutoka Bani Najjar ................ 72Abu Sufian...................72Wito wa Abu Sufian- Enyi wana wa Abd Manafi................72Mu'awiyah....................75Khalid Ibn Said.....................75Sa'd Ibn Ubaidah.................76Umar.........................78Tathmin ya simulizi ya Seif.. .................78

  10. RIDDAH (Uasi).....84Uasi katika Uislamu. ..................84 Waasi wakati wa Mtume s.a.w.w. ............ .. 84

 • vii

  Uasi wakati wa Abubakr................ .. 85

  11. MALIK IBN NUWAIRA........90Ngano ya Maliki kwa Mujibu wa Seif.......................... 93

  Kiini cha ngano za Seif...................... 95Ni nani hawa Sab,Atyya na Uthman........................95Kwa nini Ngano za Seif ni za uwongo........................95Maandishi ya Ngano za Seif..................96Ulinganisho.................. 96

  12 NGANO YA ALA IBN HAZRAMI ...99 Seif anatueleza kuhusu Ala Ibn Hazrami.....................99Asili ya ngano ya Seif....................101Ngano ya Ala kutoka kwa wengine mbali na Seif.............101Vita dhidi ya waasi (ulinganishaji na Hitimisho)................101

  13. HAUW-AB NCHI YA MIJIBWA.104Chanzo cha ngano ya Seif...................104Ni nani alibwakiwa na Mbwa hapo Hauwab?............104

  14. KUUSAHIHISHA MTI WA FAMILIA YA ZIAD.109Kiini cha ngano ya Seif.....................110Ilivyoelezwa na wengine mbali na Seif.................................110

  15 NGANO YA MUGHAIRA IBN SHU'BA... 111Wanahistoria wengine.................. 113Asili ya ngano ya Seif....................116

  16. KIFUNGO CHA ABU MAHJAN...118Simulizi ya Seif.................. 120Asili ya ngano ya Seif.................. 120

  17. SIKU ZA SEIF.....123Siku ya Ng'ombe..........................123Vyanzo vya ngano za Seif....................123Siku za Armath, Aqwas na Emas................124Chanzo cha ngano ya Seif...................124

 • viii

  Siku ya Jarathim.......................124

  18. MASHAURIANO NA KIAPO CHA UTII KWA UTHMAN..128

  Ngano ya mashauriano kutoka kwa wengine mbali na Seif. ...........128Ushauri na Umar...................129

  19. QUMMAZBAN MWANA WA HURMUZAN KWA MUJIBU WA SEIF136

  Ngano kama ilivyoelezwa na wengine mbali na Seif...............136

  20. MIJI ILIYOBUNIWA NA SEIF...139

  Doluth...........................139

  Tawous....................140

  Je'rana na Na'man....................140

  Qorduda.....................140

  Mto Utt....................140

  Irmathi Aghwath na Amas ................ 141

  Altheni, Thanya Talkerab, Al-Qodais Al-maqr, Wayakhord

  Walaja na Alhawafi.............................................................................141

  21. SEIF NA TAREHE ZA KADHIA HIZO...........143

  22. HITIMISHO .........145

 • ix

  Dibaji ya mchapishaji(Chapa ya Kiingereza)

  Islamic Thought Foundation (Taasisi ya Fikra za Kiislam) ni

Recommended

View more >