a planificaci³n ling¼­stica no ensino mercedes queixas zas

Download A Planificaci³n Ling¼­stica no Ensino Mercedes Queixas Zas

If you can't read please download the document

Post on 13-Jun-2015

1.600 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentación de Mercedes Queixas Zas para as xornadas de formación Competencia en comunicación lingüística nunha Europa plurilingüe e pluricultural (Pontevedra, novembro 2008)

TRANSCRIPT

 • 1. APLANIFIC ACIN LINGSTICA NO ENSINO O EQUILIBRIO LINGSTICO NECESARIO Mercedes Queixas Zas Coordinadora territorial ENDL A Corua [email_address]

2. A LINGUA: UNHA NECESIDADE COMPARTIDA ESCOLA CONTORNO LINGUA GALEGA FAMILIA 3. A NECESIDADEDUN NOVO TEMPO EDUCATIVO NOVO MARCOLEGAL EDUCATIVO COECEMENTO CIENTFICO AOREDOR DA APRENDIZAXELINGSTICA AVALIACIN DE RESULTADOS EN SISTEMAS EDUCATIVOS BILINGES AVALIACIN DE RESULTADOS NO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO 4. Referente lexislativo con obxectivo comn: consecucin competencia comunicativa plurilinge

 • Lei orgnica de educacin (2006).
 • Lei de normalizacin lingstica (1983)
 • Decreto 124/2007 (DOG de 29 de xuo)
 • Decreto 130/07 que regula as ensinanzas en EP
 • Decreto 133/07 que regula as ensinanzas da ESO

5. Outros documentos

 • Plan Xeral para a Normalizacin da Lingua Galega (22/09/04)
 • Carta Europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992 (ratificada polo goberno do Estado espaol en 2001).
 • Marco europeo comn de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliacin.
 • Consello escolar de Galicia
 • Informes do Consello de Europa.

6. Funcionamento do cerebro dun bilinge

 • Modelo 1: competencia subxacente separada

7. Funcionamento do cerebro dun bilinge

 • Modelo 2: competencia subxacente comn

8. Funcionamento do cerebro dun bilinge

 • Modelo 2: competencia subxacente comn
 • Fonte integrada de pensamento
 • Capacidade humana para almacenar e funcionar doadamente en das ou mis linguas
 • Desenvolver unha das linguas = desenvolver o sistema cognitivo global, a capacidade comunicativa, a linguaxe

9. Competencia subxacente comn

 • Transferencia da competencia de Lx a Ly
 • Adecuada motivacin para aprender a lingua receptora
 • Exposicin adecuada a ela:
 • cantidade input/output
 • correcto
 • calidade input/output
 • variad ouso de diferentes variedades l g cas.
 • +
 • manipulacin diferencial materiais l g cos.

10. Hiptese da interdependencia Fonte: Huguet (2003) 11. Hiptese da interdependencia 12. Hiptese da interdependencia 13. ANLISE DE RENDEMENTO ESCOLAR EN CONTEXTOS BILINGES:LINGUA INGLESA 14. Hiptese da interdependencia

 • Maior facilidade para transferir coecementos dunha LB a unha LA ca dunha LA a unha LB. Usar a LB na escola garanta da competencia bilinge.
 • Canto maior sexa o xito na adquisicin dunha segunda lingua, mis doada resultar a aprendizaxe da(s) seguinte(s)

15. PERCEPCIN DO ALUMNADO SOBRE FUNCIONAMENTO LINGSTICO DOS CENTROS

 • 1= s casteln 2= mis casteln
 • 3= galego/casteln 4= mis galego
 • 5= s galego

16. PERCEPCIN DO ALUMNADO SOBRE PORCENTAXE EN GALEGO NO 1 CICLO ESO 17. PERCEPCIN DO ALUMNADO SOBRE PORCENTAXE EN GALEGO NO 2 CICLO ESO 18. PORCENTAXE DOCENCIA EN GALEGO EN 2 ESO SEGUNDO TITULARIDADE DO CENTRO 19. PORCENTAXE DOCENCIA EN GALEGO EN 4 ESO SEGUNDO TITULARIDADE DO CENTRO 20. Situacin do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)

 • Estes dficits na instalacin social e escolar do idioma galego son consideradostanto polo profesorado como polos participantes nos grupos de discusincomo o factor que condiciona mis negativamente a consecucin de resultados pedagxicos satisfactorios nesta rea .
 • Non parece arriscado percibir no recurso reiterado s condicins sociolingsticas un argumento exculpatorio que libere de responsabilidades persoais no mbito estrito do quefacer docente: na renovacin das metodoloxas, na procura de actividades de aprendizaxe mis motivadoras, etc.

21. Situacin do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)

 • Para moitos docentes (a programacin didctica) trtase dunha tarefa que se realiza mis por prescricin administrativa que por conciencia da sa utilidade pedagxica; unha percepcin que se ve reforzada poloprotagonismo que se lle atribe ao libro de texto como verdadeira gua da prctica docente .
 • A coordinacin tamn mostra carencias importantes(...). A presenza no currculo da ESO de varias linguas (o galego, o casteln e, de forma moi xeneralizada, dous idiomas estranxeiros) obrigara a que houbese unha coordinacin intensa entre todas elas, tanto para evitar disfuncins como para aproveitar sinerxias.Esta coordinacin debera realizarse a dous niveis: didctica integrada de linguas e proxecto lingstico de centro .

22. Situacin do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)

 • O recoecemento por parte do profesorado dunha coordinacin intradepartamental deficiente e da ausencia case absoluta de contacto con outras reas entendemos que son eivas importantes para avanzar de xeito satisfactorio na competencia idiomtica dos estudantes .
 • Coidamos que necesario promover a reorientacin dos docentes en activo cara a enfoques comunicativos que poan o uso lingstico no centro da sa actividade didctica .

23. Situacin do ensino da lingua e da literatura galega na ESO , Bieito Silva (dir.)

 • A metodoloxa, o tipo de actividades de aprendizaxe, a forma de desenvolvelas e os recursos en que se apoia o proceso didctico configuran, no seu conxunto,unha prctica docente moi reiterativa e tradicional(...). Todos eses indicadores remiten a unha maneira de facerpouco innovadorae tamnpouco axeitada aos intereses do alumnado e s demandas do propio sistema educativo .
 • Finalmente,non deixa de sorprender positivamente que o profesorado de lingua e literatura galega da ESO, sen excepcins, se encontre motivado e satisfeito profesionalmente e non experimente desexos de cambiar de profesin(...) De ser as, terase gaada abase fundamental sobre a que asentar a renovacin psicopedagxicaque se deduce que imprescindible na ensinanza da lingua e da literatura galega na ESO.

24. Obxectivo da escola ->Competencia Creacin de espazos de uso Eliminacin prexuzos Mellora a competencia Repercusin positiva no uso 25. Modelos de ensino bilinge

 • Modelos de segregacin : implica separacin de alumnado por lingua.
 • Modelos de transicin : o obxectivo o progresivo abandono da lingua socialmente minorizada.
 • Modelos de mantemento : implica non separacin de alumnado por lingua, todas as linguas son vehiculares e a lingua minorizada non est en situacin de inferioridade. Obxectivo:adquirir competencia semellante nas das linguas oficiais.
 • Modelos de enriquecemento : inmersin lingstica na segunda lingua.

26. Modelos lingsticos educativos en Espaa

 • Modelo de unilingismo en casteln (maiora das CCAA do Estado espaol)
 • Modelo de separacin electiva de linguas (Euskadi)
 • Modelo de conxuncin de linguas (Catalua, Illas Baleares e Galicia)
   • A lingua propia debn en vehicular do ensino
   • A lingua propia mis o casteln reparten a docencia das materias
   • PLANIFICACIN

PLANIFICACIN 27. Obxectivo xeral en materia lingstica

 • Prembulo Decreto 124/2007
 • O plan xeral de normalizacin da lingua galega establece como un dos seus obxectivos xerais conseguir para a lingua galega mis funcins sociais e mis espazos de uso, priorizando a sa presenza en sectores estratxicos.
 • Para conseguir estes fins cmpre afondar no desenvolvemento dos preceptos da Lei de normalizacin lingstica no tocante ao ensino, sen dbida un sector fundamental para a implantacin de hbitos lingsticos en galego, e establecer unha nova regulamentacin do galego que facilite o seu emprego de xeito progresivo e xeneralizado en todos os niveis e graos non universitarios.

28. Obxectivo xeral en materia lingstica

 • Prembulo Decreto 124/2007
 • Cmpre reforzar a dimensin comunicativa do galego en relacin con contextos vivos, facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o seu emprego sexista en todos os mbitos e respectando, as mesmo, a situacin sociolingstica en que se enmarca cada centro.
 • Artigo 9
 • A educacin secundaria obrigatoria proporcionaralle a todo o alumnado unha boa competencia en lingua galega que repercuta de forma positiva no seu uso.

29. Decreto 124/07

 • a primeira concrecin do PXNLG para o ensino galego.
 • Aposta por un modelo educativo semellante ao decreto anterior:modelo de conxuncin de linguas .
 • Reitera o obxectivo ltimo trazado na LNL: garantir a competencia lingstica en galego e casteln.
 • Nace como superacin do decreto anterior: modelo de bilingismo complementariomodelo de mantemento (bilingismo aditivo) .
 • Reproduce un modelo pouco intervencionista por parte da Administracin.
 • Nado como froito inicial dun consenso parlamentario pleno.

30. Decreto 124/07

   • Plan de formacin
   • Posta en valor da competencia lingstica