=$+7-(9, =$ ,=9('%8 35(.,'1,+ 32-$6(9$ .2' 6867$9$ 6 ...· î ð x ñ x î ì í ô x í =$â7,7$

Download =$+7-(9, =$ ,=9('%8 35(.,'1,+ 32-$6(9$ .2' 6867$9$ 6 ...· î ð x ñ x î ì í ô x í =$â7,7$

Post on 11-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

24.5.2018.

1

ZATITA OD POARA PROELJA ZAHTJEVI ZA IZVEDBU PREKIDNIH POJASEVA KOD SUSTAVA S GORIVOM TOPLINSKOM IZOLACIJOM

Zagreb, 10.5.2018.

Milan Carevi, dipl.ing arh., vii predavaDoc.dr.sc. Marija Jeli Rukavina, dipl.ing.gra.

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

SADRAJ

UVODNAINI IRENJA POAR APO FASADIPODJELA MATERIJALA PO GORIVOSTI PREMA HRN EN STANJE HRATSKE REGULATIVA ZAHTIJEVI VAEEG PRAVILNIKAPODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTJEVNOSTI ZATITE OD POARAREAKCIJA NA POARANAINI GRADNJE POARNIH ZIDOVA I DRUGIH KONSTRUKCIJ A NA GRANICI POARNIH SEKTORAIZVEDBA NEGORIVE IZOLACIJE NA HORIZONTALNI I VERTIKALNIM PREKIDNIM UDALJNEOSTIMAZAHTIJEVI ZA IZVEDBOM PROTUPOARNIH POJASEVA (BARIJERA ) RAZREDA REAKCIJE NA POAR A1 ili A2-s1IZVEDBA BARIJERA KOD VENTILIRANIH PROELJA NEKA KONKRETNA PROJEKTANTSKA RJEENJA KOD GORIVIH KONTAKTNIH PROELJAPRIMJER IZVEDBE NEGORIVIG POJASEVA KOD ZGARADA PODSKUPINE ZPS 5PROBLEMI U PRAKSI KOJE PRAVILNIK NE OBRAUJE I PREPORUKE

24.5.2018.

2

Energetska uinkovitost i zatita od poara u zgradama

Zabog zahtijeva za poveanjem energetske uinkovitosti zgrada u proelja zgrada ugrauju se toplinske izolacije gotovo dvostruko veih debljina od ranijih.

ukupno poarno optereenje se poveava, produljuje se trajanje poara, vrijeme gaenja i u konanici poveava opasnost od irenja poara po proelju

4

MEHANIZMI IRENJA POARA PO PROELJU

SLUAJ 1: SLUAJ 2

prijenos vanjskog poara zraenjem sa susjedne, odvojene, zgrade na gorivo proelje

prijenos vanjskog poara na gorivo proelje sa izvora poara koji se nalaze uz samo proelje (npr. kontejneri, automobili i sl.)

prijenos vanjskog poara zraenjem sa susjedne, odvojene, zgrade na gorivo proelje

prijenos unutarnjeg poara koji nastaje u nekom prostoru zgrade i prenosi se preko otvora na proelju

SLUAJ 3

24.5.2018.

3

TEMPERATURE I OTEENJA

TEMPERATURE NA FASADI

SKRETANJE PLAMENA USLIJED DJELOVANJA VJETRA

OTEENJE TOPLINSKE IZOLACIJE

IZVOR: Brandschutz und Energieausweis fr Bauten

6

7 poarnih klasa: A1, A2, B, C, D, E, F

3 dimne klase: s1, s2, s3

3 kapljivo / otpadajue klase: d0, d1, d2

SBI test - mjerenja

SBI test - promatranja

REAKCIJA NA POAR - KLASIFIKACIJA MATERIJALA U POGLEDU GORIVOSTI DIMLJIVOSTI I KAPLJIVOSTI

PREMA HRN EN 13501-1

24.5.2018.

4

7

REAKCIJA NA POAR - KLASIFIKACIJA MATERIJALA PREMA HRN EN 13501-1

Kombinacija sva 3parametra:

> reakcija na poar

> dim

> kapanje / otpadanje

UKUPNO 40 klasa

U EU SE PREDLAU NOVE METODE TESTIRANJA PRIJENOSA POARA PREKO FASADE-ISPITIVANJE PREMA

LARGE SCALE METODI KOJA SE TEMELJI NA REALNOJ SNAZI POARAa) ispitivanja prema SBI (i.e. single burning item) metodi

b) i c) Kotthoff-ov prijedlog za ispitivanje ponaanja u poaru toplinsko izolacijskih sustava za vanjske zidove, u stvarnoj veliini (izvor:)

24.5.2018.

5

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

Pravilnik o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine

moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN 29/13, 87/15) i zatita od poara

proelja

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

PODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTIJEVNOSTI

ZGRADE PODSKUPINE 1 ZPS 1

su slobodno stojee zgrade snajmanje tri strane dostupnevatrogascima za gaenje poara snivoa terena, koje sadre do trinadzemne etae s kotom podanajvie etae za boravak ljudi do7,00 metara mjereno od kotevanjskog terena s kojeg jemogua intervencija vatrogasaca,odnosno evakuacija ugroenihosoba, i koje sadre jedan stan ilijednu poslovnu jedinicu, tlocrtne(bruto) povrine do 400,00 m ido ukupno 50 korisnika.

24.5.2018.

6

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

PODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTIJEVNOSTI

ZGRADE PODSKUPINE 2 (ZPS 2)

su slobodno stojee zgrade i zgradeu nizu, koje sadre do tri nadzemneetae s kotom poda najvie etae zaboravak ljudi do 7,00 metara mjerenood kote vanjskog terena s kojeg jemogua intervencija vatrogasaca,odnosno evakuacija ugroenih osoba, ikoje sadre najvie tri stana odnosnonajvie tri poslovne jedinicepojedinane tlocrtne (bruto) povrinedo 400,00 m i ukupno do 100korisnika.

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

PODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTIJEVNOSTI

ZGRADE PODSKUPINE 3(ZPS 3)

su zgrade koje sadre dotri nadzemne etae s kotompoda najvie etae zaboravak ljudi do 7,00 metaramjereno od kote vanjskogterena s kojeg je moguaintervencija vatrogasaca,odnosno evakuacijaugroenih osoba, u kojimase okuplja manje od 300osoba, a nisu obuhvaenestavkom 1 ili 2 ovog lanka.

24.5.2018.

7

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

PODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTIJEVNOSTI

ZGRADE PODSKUPINE 4 (ZPS 4)

su zgrade koje sadre do etiri nadzemneetae s kotom poda najvie etae za boravakljudi do 11,00 metara mjereno od kotevanjskog terena s kojeg je moguaintervencija vatrogasaca, odnosnoevakuacija ugroenih osoba, i koje sadrejedan stan, odnosno jednu poslovnu jedinicubez ogranienja tlocrtne (bruto) povrine ilivie stanova odnosno vie poslovnih jedinicapojedinane tlocrtne (bruto) povrine do400,00 m i ukupno do 300 korisnika.

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

PODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTIJEVNOSTI

ZGRADE PODSKUPINE 5 (ZPS 5)

su zgrade s kotom poda najvie etae zaboravak ljudi do 22,00 metra mjereno od kotevanjskog terena s kojeg je mogua intervencijavatrogasaca, odnosno evakuacija ugroenihosoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje sepreteno sastoje od podzemnih etaa, zgradeu kojima borave nepokretne i osobe smanjenepokretljivosti te osobe koje se ne mogusamostalno evakuirati (bolnice, domovi zastare i nemone, psihijatrijske ustanove,jaslice, vrtii i slino), te zgrade u kojimaborave osobe kojima je ogranieno kretanje izsigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slino)i/ili imaju pojedinane prostore u kojima semoe okupiti vie od 300 osoba.

24.5.2018.

8

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

PODJELA ZGRADA U PODSKUPINE PREMA ZAHTIJEVNOSTI

VISOKE ZGRADE

su zgrade s kotom podanajvie etae za boravakljudi iznad 22,00 metramjereno od kote vanjskogterena s kojeg je moguaintervencija vatrogasaca,odnosno evakuacijaugroenih osoba,uporabom automehanikihljestvi, odnosnoautoteleskopske koare ilizglobne platforme.

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

REAKCIJA NA POAR

5.3. Detaljni prikaz lanaka citiranog Pravilnika koji obuhvaa zahtjeve vezane za izvedbu proelja

Prema Pravilniku, razredi reakcije na poar materijala na proeljima, a i drugihgraevinskih elemenata vezani su za podskupine zgrada i njihovu poziciju u timzgradama (na proelju, u unutranjosti zgrade, na evakuacijskom putu i drugdje).

Zahtjevi koji se odnose na reakciju na poar proelja, dana u tablici 4 Pravilnika.

Vezano za zahtjeve koji se odnose na proelja, postoji razlika ovisno o tome je licijeli sustav proelja ispitan i klasificiran prema svojstvu reakcije na poar ili jeprojektant predvidio koritenje pojedinih klasificiranih komponenti sustavaproelja za koji se posebno postavljaju zahtjevi za razred reakcije na poar.

24.5.2018.

9

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

REAKCIJA NA POAR GRAEVINSKIH PROIZVODA

Graevni dijeloviZgrade podskupine (ZPS)

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade

Ovjeeni ventilirani elementi proelja

Klasificirani sustav E D-d1 D-d1 C -d1 B -d1 A2-d1

ili

Izvedba sa sljedeim klasificiranim komponentama

Vanjski sloj E D D A2-d1 ili B-d1 B-d1 A2-d1

Potkonstrukcija

- tapasta E D D D

ili

D C A2

- tokasta E D A2 A2 A2 A2 A2

Izolacija E D D B A2 A2 A2

Toplinski kontaktni sustav proelja

Klasificirani sustav E D D-d1 C-d1 B -d1 A2-d1

ili

Sastav slojeva sa sljedeim klasificiranim komponentama

pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1

izolacijski sloj E D C B A2 A2

Tablica 3 Zahtijevani razredi reakcije na poar proelja

Primjena Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara (NN29/13 i 87/15) u praksi

NAIN GRADNJE POARNIH ZIDOVA NA GRANICI POARNOG ODJELJKA- KROV

5.3.1.1. Naini gradnje poarnih zidova i drugih konstrukcija na granici poarnogodjeljka

lanak 10, stavak 1: Unutarnji poarnizidovi grade se najmanje 0,30 metaraiznad krovne plohe s negorivimpokrovom (reakcije na poar A1 ili A2-s1d0) ili 0,50 metara kod krovne plohes gorivim pokrovom, reakcije na poarod E do B.

24.5.2018.

Recommended

View more >