6-strukturno kabliranje(66)

Download 6-Strukturno kabliranje(66)

Post on 28-Oct-2014

32 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Strukturno kabliranje Sistemi strukturnog kabliranja doiveli su veliku primenu 1995 god. donoenjem standarda ISO/IEC IS 11801,EN50173 i EIA/TIA 568A, kojim su definisani principi strukturnog, odnosno generikog kabliranja, koji osim raunarskog i telefonskog saobraaja integriu i razne sisteme za prenos slike, nadzor i upravljanje. Sutinsku prednost strukturnog kabliranja predstavlja korienje jedinstvanog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije u propusnom opsegu do 600 MHz.To obuhvata i prenos govora ,slike, upravljakih signala, ali i veoma brz prenos podataka.Jedini interfejs ka korisniku je zidna utinica sa RJ45 konektorima na koju se mogu prikljuiti ureaji i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajuih razdelnika i aktivnih ureaja.Struktura mree je takva da se posle instaliranja, bez ikakve intervencije na samim kablovima cela mrea moe prekonfigurisati na potpuno drugaiji nain.Osim velike fleksibilnosti koju prua, strukturno kabliranje zahvaljujui i svojoj sistematinosti, omoguava jednostavno i efikasno administriranje mreom, lako proirivanje instalacije i potpuno je nezavisno od tipa aktivnih ureaja koji se koriste za telefonsku i raunarsku mreu. Realizacija sistema strukturnog kabliranja Ethernet Ethernet je postojao u najstarijem tipu lokalnih raunarskih mrea i glavni zadatak mu je bio da omogui paralelno povezivanje veeg broja raunara na koaksijalni kabl koji je razvuen izmeu njih. Meutim ovakvo povezivanje se pokazalo neefikasnim, zbog toga to se prelo na zvezdastu strukturu sa paricama kao medijem prenosa. Brzina prenosa podataka u Ethernet mrei je 10 Mbps. Osnovni princip rada se zasniva na to da kada jedan raunar eli da poalje podatke drugom raunaru, on prvo mora da proveri stanje na kablu odn. njegovu zauzetost. Ukoliko drugi raunar koristi mreu, ovaj raunar e saekati da on zavri pa onda otpoeti slanje svojih podataka. Tokom rada se moe desiti da oba raunara otponu slanje svojih podataka istovremeno, i tada dolazi do kolizije signala to registruju oba raunara. U Ethernet mrei se koriste 3 tipa konektora i to BNC, AUI i RJ45, dok se ST konektor koristi za optike kablove. Token Ring Token Ring je tip LAN mree, nastao sa idejom da parira Ethernetu. Token Ring ima logiku topologiju prstena, brzina prenosa mu je 4 Mbps i 16 Mbps. Princip rada zasniva se na sledeem, a to je da su raunari prstenasto povezani da se skup bita kree kroz mreu od jednog do drugog raunara. Raunar koji eli da da alje svoju poruku nekom drugom raunaru mora da saeka da token stigne do njega a zatim ga ukloni iz mree i pone slanje podataka. Ostali raunari u tom momentu ne mogu da alju svoje podatke jer to moe samo onaj koji ima token. FDDI FDDI je tip mree koji se koristi u kimama raunarskih mrea. Razlog za to su velike brzine prenosa i ukupna duina kablova. Mediji prenosa su optiki kablovi. Princip rada je slian kao kod Token Ring-a samo to je i logika i fizika topologija prsten, odn. dvostruki prsten. Prsteni provode signale u suprotni smerovima i ukoliko doe do prekida kablova dolazi do prespajanja prstenova i formira se jedan veliki prsten. Sistemi strukturnog kabliranja se realizuju na tri nivoa:

17

1.Horizontalno kabliranje (kabliranje spratova) 2.Kabliranje kime(vertikalno kabliranje) 3.Kabliranje kampusa (kabliranje izmeu vie poslovnih zgrada) Horizontalna mrea (ISO/EIA Horiyontal Cabling Subszstem) Horizontalno kabliranje se odnosi na dio kablovskog sistema izmeu spratnog razdelnika i zidne utinice. Izmeu razdelnika i utinice se razvlai ili bakarni parini kabl kategorije 5, ili optiki multimodni kabl.Maksimalna duina izmeu spratnog razdelnika i zidnih utinica ne sme prei 90m.

Spratni razdijelnik (ISO Floor Distributor,FD, EIA Telecommunications Closet, TC ) Spratni razdelnik obavezno sadri prespojne panele,a esto i aktivnu mrenu opremu, kao to su vorita ili prespojnici.Tu se obavlja povezivanje horizontalne mree sa vertikalnom mreom zgrade.Preporuuje se ugradnja jednog spratnog razdelnika na svakih 1000 m2 radne povrine,svakako najmanje po jedan po spratu. Horizontalno kabliranje je onaj deo kablovskog sistema koji unosi univerzalnost za sve primene,to znai da e jednom instalirani kablovski sistem po horizontali u veoma dugom vremenskom intervalu moi da se koristi za sve vrste aplikacija. U sluaju korienja optikih kablova za horizontalnu ravan, sistem se naziva FTTD (Fiber To Desk-optiko vlakno do svakog korisnika) Takve topologije se koriste u sluajevima kada je potreban izuzetno irok propusni opseg (1GHz).U horizontalnoj ravni u ovom sluaju se koriste multimodna optika vlakna.

18

Recommended

View more >