6 lobsang-tenzin

Download 6 lobsang-tenzin

Post on 09-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vz-ÆÛ h -z®ô m -qºÛ - ¾ô - Mã Å -hï z -yï P .ü 6 9-10-3 (The courage to Rebel Against Oppressor z®m-Gmô m -¾-Lô ¾ -zºÛ - lj Û P -Çe ô z Åü First Edition 500 copies, 2003 zô h -ˆÛ - hGÝ - zTß - GÅÞ ¤ -¾Å-ºGÝ ¾ -±ô G Å-qü Biography of an activist. Vol 6 All right reserved. No part of this book may be reproduced by any means without prior written permission from the publisher. Printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi. „À ô - z¸P-z=-ÁÛ Å ü Vz-ÆÛ h -z®ô m -qºÛ - ¾ô - Mã Å -hï z -yï P -ü 6

TRANSCRIPT

 • -zP-zem-m-G-m 1966 -

  ---mG--h-FP -zMh-m-zT-G-z-zm-

  h-z-VP-h-zBh -zT-z-m-zT-hG-z---z-

  P-P-hP-q- z-yG-GmP- 1987 -zh-Y P-

  z-I-Vm-- z-G-GmP-- 1988 - 3 -

  5 Zm-G-M-V-z-zh---L-hP-Z-G-GmP-Am-M-hG-G-m-

  zP--b-L--zTG- 1989 - 1 - 19 Zm-M-GP-F-DP-G-M-

  hG-m--m-zh-q-Z-P-z;-z-G--GZ-X-G-fG-GbP-M-

  F-fG-zTh -zP-zem-m-G-F-zTh-h-P-I-z-zm-DP-

  h-zG-P-zh-hm--G-fP-G-H-hz-Fh-GmP-z-h-GP-I-

  z-m-DP-h--zTG-fP-z-hP--GTG-hP--z-zMh-P-Zm-m-e-

  h-@P-UG-zMz x-mP-M-Am-o-G---zP-zem-m-G-fG-zbP-

  -fz-q- 1991 - 3 - 5 Zm-f---P-F-DP-G--zm-

  z-h-Z-q-wz u-- 1991 - 4 - 28 Zm-t-z-v-G-b-Fh-h-D-

  h-h-V-zm-DP-h-zTG- 1994 --zm-m--zT-zMh-h-Z-q-

  wz DP-L--hP- I-z -c-bh(zh-P-BP-Y P-zm-DP-P-G-q-)GP-z--F t -z -v-G-G-h-V-zm-DP- -m-zm-DP-zT-

  zm-DP-DG-iG-I-P-P-h-+z-t -z-v-G-D--m-zm-DP-h-

  zm-zTG--h-q-hP- M-h-H-Z-Vh-G-zP-m-DP-u-- 2006

  mP-Jh-I-fz-M-m-P- h-+z-DP-D--m--+h-q-hHh-hG-

  h;-z-hP- z-hP-q--m-G-GbP-z G- P-G- P-D-l-Vm-

  G-zG-q-e-z--oP-G-m-G-GbP-z G-z-G-G-P-P-zMz-

  TP-um-+z----fP-z-G-yh-zem-fh--TP--iG-G-WG-dm-

  h--Gm-fz--fz--Gm--H-h

  Vz-h-zm-q--M-hz-yP. 6

  9-10-3

 • Gu-Chu-Sum Book

  Published by the Gu-Chu-Sum Movement of Tibet(Ex -political Prisoners Association)Jogibara Road, P.O Mcleod Ganj,Dharamsala-176219 H.P.India.www.guchusum.org

  Biography of an activist. Vol 6

  (The courage to Rebel Against OppressorAuthor -Lobsang TenzinEdited by Lobsang TashiCopyright Gu-Chu-Sum Movement of Tibet.Cover and DTP: Sonam Tsewang

  First Edition 500 copies, 2003

  All right reserved. No part of this bookmay be reproduced by any means withoutprior written permission from the publisher.

  Printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi.

  zm-Gmm--L-z-P-ez

  -OG-q

  -zP-z=-

  zh--hG-zT-G--G-G-q

  Vz-h-zm-q--M-hz-yP- 6

 • M-GT--Gm-m--zP-zem-m

 • zm-Gmm--L-z-P-ez

  zh-GP-hG-km-w-P-hz-z-m-

  -- 360 D-z-z;-im-

  X-im-

 • h;-VG

  P-GP-x-i-m-DP-m-z-z-Vh-zXhq-Cm-G-zh hP-q-OG-q-JP-zXh S-q

  -zP-zem-m-H--M-h-zk ----------------------------- 1

  -m-hP-q zm-DP-mP-zIP--GZ-G-Gz-

  q-fz-IG-zP-q - m-J P-t m-q

  hP-q n-z-f-q-zG-VG ---------------------------------------------------7 GZ-q I-z-zm-DP-h-zh-hm-G-q- zG-q ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 G-q IG-i--H-q-zMh--hP- f--M-hqm--zhm-q-zh-z ------------------------------------------- 17 z-q V-Gm-H-Gh-;- h-q ------------------------------------------ 21 S-q zm-q-h-Gm-GZ--Vh--G-H- hz-Fh-GmP-z -------------------------------------------------------------------------------- 26

  iG-q V-M-I-OG--m-zkh-h ----------------------------36 zhm-q --+ -z-G-q-zh-k G- -G-w-z -------------------------------------------------------------------------------------------- 45 zMh-q -zP-zem-m-S m---Pm-h- -h- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 52 hG-q t-z-v-G-zm-DP-h-t -B--q -------------------- 56 zT-q -zP-zem-m-t-z-v-G-zm-DP-h- kh-+z ----------------------------------------------------------------------------------------------- 65 -m-GZ-q -z-G-q-o -im-Gm-m- -zP-zem-m fz-zem--P- ----------------------------------- 73 -m-G-q P--m-I-Lm-zhG-zP-q GP-- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 87

 • q-Cm-G-zh

  wP-P-hm-h-z;-uh-GhP-z-m z-kP-G--WG-q-hPP-CG-G

  Gm-X-IP-E-e-z-H-q- V-km-GP-Tm-q-n-T--mP

  - G - -zTh -q - S m -z -b -h P - +z -m - G -y-fz--zdm-b--JP-h-P-VP-h-xm-q-e-z-hP--P-zm-P--z-hP-zhm-q-Mz-B-hG--V-z M-Dz-hP--G-V-G-zT-h-z-h-q--m-B-P-hzP--P-Bz-hP- m-GTh-hP-zm-Gmm-P-G--P-L m-GTh-P-Dm--Mz-B-hP-GhP--Z-zBh-h-q-z-hm-GZ--f-z-x-zm-h h-q-h-h-mP-zh--P-hzP-hP- zh--hz-Fh-&GP--Bz-Gm-Vm-q-VG-G--JP-;m-Ez--zh-z;-z-fP-P-GmP-z-X---P-hP-Mz-B-GmP-Dm-P-

  q-Cm-G-zh hP-q

  T-hm-q-dm-h-G-hm-GZ--Bm-V-q-m-zz-V-f-h-MG-q-PP----h-q-Bm--hG-zOz--hGP-V-z---em--H-h-q-hG-G--h-

  -zP-z=---zh-M-- 2130 z-Gm-V-G--I-zm--z-h;-xG-M-z-G-q

  u-- 2003 - 9 - 8

  zMh-q -OG-q -J P-zXh

 • ZP-ZP-m h-zm-M-mG-GP-G-zh--Vz-h-zm-q-G-S-X-Jh-q-P-GP-G-iP-zhm--hG-z--JP--P-n--ez-G-hP-G-q-Vh-h-zh-hm-fG-P-m-h-h-hm-Dm-H-zh-hm-Mz-B-G-q-DG GP-hP-GP---m-q-G-q -P-zT--+-P-zBm-q--z--DP---f-zm-I-hP-m-zT--G-+z-fz-q-h-G-G-q-m-fG-X-P-hz-m-V---h h-hP-P-zh-h-zh---G--I-z--fz-fP-G-P-hzP--P--uh-hzP-h--m-GTh--P-z-Mm-fh-MG-zm-h h--h-G-G-q-zh--Vz-h-zm-q--M-hz-yP-iG-q-h-zm-u-- 1988 - 3 - 5m-h-z-m-GTh-P-zm-q-zh-YP-z-I-Vm--z-yG-Vz-h-zm-q--zP-zem-m-H----M-h-zzm-Gmm--L-z-P-ez -q-h-hq-Cm-h-hG-q-hG--G-z-GZ-h hP-q DP-M--zm-DP-mP-h--h-q-m-GTh-zbP-Am-G--G-z-hP- P-mh G-z-G--zMz-q +h-q-hH-hG-h;-z-G-GG-q-Gm-eP--TP-G-Z-m-h-H-h-q-

  GP-HG-J h-z=-fz-Vh-m GZ-q &u-m-GP--Bz-Gm-Vm-q-VG-m-G-zT-h-im-fP- 28 q-fG-z-z-z;-z-mP- h-S---P-Zh--fG--Gm--P-q-G-P-z-hP- h-zm-Gm--X-P--m-q-DP-km-H-Gm--P-G-fP-f-P-z-hG-P--h-oP-Vm-q-G-fG-b-Gh-hG h-i---m Gm--kG-zS-W-h-P-fG-b-P-q--P-q-G--zm-G-I--h -P-q-h-+z-G--h--h-h-kG-q--q-G-P-z-h-T-t-G---GbG-GTG-m-GZ--zMh-q-Gm--z-G--P-h-M-h-q-VG-M-Zm-D-hG h-dm-hP-P--M-M-zk-GP-m-P-G-fG--z;h-h-G-V-P--hm-fz-h-hG--GP-q-hGP-hm-hP- G-q-zm--u-G-mP-S-hP--i-z-G-k-hP--K-GP-P-m-hz-G-o-G-hq-zCm--hP-h-zm-h-m-P--G-h-fG-hG-z;-xG--GmP-Dm-h-D P--zh-mP-h-G---zXh-P-hzP--P-h-m----M-PG-Mm---G-fG-Gh-M-m-b-h;-z--h-G--GZ-

  GZ-q q-Cm-G-zh q-Cm-G-zh G-q

 • ;-Lm-z-n-o-h----e-G--Z-z-dm Bh-kG--i-z-zMh-q---hP-P-hP-P-G--M-h-hG-P-G-+h-G-fG-GG-Oz-Z-G--M-G-V-fP-eh-G-G-q-P-z-D-P----Sm-m--G-h-G-zG-b-h-z-Vz-h-zm-q--M-hz-yP-S-q-z-hq-Cm-h-fz-q-P-z-hP-h--Vz-h-zm-q--zP-zem-m-H--M-h-P-h-zhG-m-zm-h-Gm--P-h-G-DP-G--M-z-TP-y-z-G-Gm-zz--Am--G-b-m-fz-hzm-P- h-G-G-q-hP-h-zm--h--DP-G---M-f-f-h-q-n--kh-hP-h-zm-DP-P-G-i-h- z-IG-hP-zm-IG-G--zT-i--q-G--zdm-b--M--GG-zm-V-P-z-G-hP--Iz-e-M-V-> G-q-q-n--um-z--fz-q-h-GP-m-zm-DP-GP-HG-Jh-I-P-z-Mz-B-P-z-hP- h-zm-W-h-zh--P-hzP--fz-h-h-h-G--P-z--zh-hP-zT

  zh--hG-zT-G--G-G-q-G-G---dG-km-H u-- 2003 - 9 - 5 Zm

  -OG-q-JP-zXh

  {} zh-hm--fG-oP-h--G-m-- -zP-zem-m--q-P-h-O-m-z-G--m-q-P--h---zP-zem-m--GhP--Z-zBh-h-Dm-P--G--h-IP-ZP-G-Gbm-m-m DP-G-P---m-h-h-P- G--G-m-h-m h-m-D--q-hq-e-DP-G-zhm-q-h-oP-GP-h;-H-hz-G--P-h-zL-h-zP-zem-m--G-N-W-h--G--D-z-P-e z--n-hrh-hP- zhm-e z-IG--m-P-P-G-h-z-f---q--ez P-G-fz-q-Vz-h--e-z-P-GbP-z-h

  -zP-zem-m-m-P-GmP--hG-q-D-z--q-w-P-hq-z-Gm-m--m-Tm-G-hP-M-GP-G-G-zX-h-h-G--P-P-z--z-G-q--h-

  -OG-q -J P-zXh S-qz-q q-Cm-G-zh

 • OG-h-q-zh--m-Gm-n--z-m-P-mh-z- -zP-zem-m-hP-i-z-zh-mP-P-hzP-

  fz-h-q-z-yG-P-q-G-fm-h--P-hzP-G-Vh-+-G-G-B--w-z-z-yG-P-IP-ZP-G-G--m G-q-zh-YP-z-I-Vm--G-G-+z-eG-yG-Gm-m-G-q-G--hP- -z-zMh-T-q-mP--zP-zem-m-hP- GP-- --P. Z-h-z=---z-hP-z-VP-G-M-h-H-e-z-Pm-q-x-G-mP-G--b-z-I-Vm--z-q--eG--P-hzP-hP-P-G--h--Gm--q-G-Gbm-m-m m-bP-D-- -D-zhm-q-xG--D-b-zhm-q-f-B-h-q-Vh--P-GP--zG-h h-P--fz-h-h-f--GP-G--GZ--H-Gmh-hm-hP-M-h-H-P--zTP-z=-zbP-z--m-q-P-hzP-G-I-z--zm-q-zk-q-hP-zk-q-h--M-hh-zh--G-P--Pm-hh-TG-m-q-zhm-hqP-h

  M-GP-G-h--P-P--fz-h-h-&GP--VG-+-K-H-Gmh-hm-GTG-q-kG-I-h-zm-q-m-G-km-

  GP-VP-G-hP- h-m-m-kG-q-G-z-G--m-mh-e-P---zP-zem-m-hP--h--o-h---GbG-zH-q-hP-h-mP-m-DP-G-z-IG-GP---hP-zm-IG--m-JP-tm-q +-z-fz-zem--P-zT--zT-i-hz-GG--z;h-h GP----zP-zem-m-z-yG-+z----JP-z-hP- tm-q--zP-zem-m-H-zm-DP-mP-G-h;-kG-JP-z +-z-fz-zem--P-G--zP-zem-m-H-zm-DP-mP-G---JP-z---h-DP-G--z-GP--z-zH-m--z-G-q--zP-zem-m--GhP-WG-z--GmP-h-q-zh-Gm-G-m-m-P-G--q-GhP-WG-fz-q-m---mP-V-m-fP-km-q-G--m h-dm-P--h-z- -zP-zem-m-H--M-S-hz-mP-Dh-q-mP-m-TP-M--hP-DP-u-- 1988 - 3 -S-zm-h-zTG-q-m-u-- 1992 -z-G-q-z-H--M--z-WG-G-hq-z-DP-G-h-q-V--Em-km->G-q-q-n--um--ze-fz-q-m-zhG-TG-G-h--v-z-zd

  m-P-ym--OG-q-P-m-zhG-Zh--P-GP-

  iG-q -OG-q -J P-zXh -OG-q -J P-zXh zhm-q

 • -zP-zem-m-H--M-h-zk

  -zP-zem-m-m-u-- 1966 -zh--M-----mG---DP--q--P-P-DP-G-b-FP DP-hGP-IP-VP-m-z-WG-dm-x--GG-m -H-m--O-h;--P-GTm-q-z-hP-GTm--GZ GTP--GTG-zT-DP-k-m-tm-yG-zMh-h hGP--zMh-m-zT-G-z---zm-h-z-VP-h-zBh-q-hP- hGP--zT-z-m-zT-hG-z---z-P-P-hP-q-z-yG-GmP-u-- 1987 -m-zh-Y P-z-I-Vm--z-G-GmP-z--u-- 1988 - 3 - 5 Zm-M-V-zh--P-hP-Z-P-hzP-K-P-mP-G-Am-Bh--PG-GbP-DP-G-Zm-dG-q-Zm-h-G-m-zP--b--P-L--zm-DP-h-Fh -h-u-- 4 - 16 Zm-F-fG-m-hP--m-zP--q-Ez-zOG--q-hP--z-h-- 25 Zm-

  -zP-zem-m-H - -M-h-zk 1

  zm-Gmm--L-z-P-ez

  * * *

  zT-i-- * - m -J P - t m -q

  * fz-z em - - P .

  * GP - -

  zT-i--Dm-hP--OG-q -zP-z=-hz-GG-V-OG-q zh-m--hzP.hm-G-m-P--Dm -zP-zem-h

  zh-M-- 2130 u-- 2003

 • zh-YP-z-I-Vm--z-yG-DP-m-x-wh--q-P-ym-hP- G-G-fG-G-zOG-

  u-- 1989 - 1 - 14 Zm-UG-q-- -mz-b-h-q-iG-V-Zm-dG-hqP-k-u-Ez-hG-K-H-G-DP-mP-G-S-P-Ez-F-z--z-G-q-hP-h-+z--zP-zem-m-G--iG--M-hG-m--m-zh-q-Z-P-z;-z-h-DP--zhm-h-+h-V-zh-P-Zm-WG-b----h u-- 1989 - 1 - 19 Zm---M--F-DP-DG-GZ-fm-P-G-F-zOG-G-Vm-+ P-m-h-fG-M-hG-m--m-zh-q-hm-Am-mP-h-q--iG-m-DP--GZ-X-G-fG-GbP-M-F-fG-zTh-h-Z-Gm-V--z-h +z-h-zh-P-BP-YP---IP-E-P---hP-F-DP--q-P-fG-m-zTh-F-zbP-z-mP-G-M-hG-m--m-zh-q-zMh--DP-G--h--iG-G-~-GP-h-q-P-m-h--h T-F-EG-zm-G--P-GP-Dh--iG-q-P-Zh---Z-h-Z-G--q--zh-m-zh-P-BP-YP-f---hP-F-DP--q--GbG--

  q-Z-hm-Fm-G-mP-Dh-hm GP-GbG-q--@P-zG-m--zh-q-Hh-G-h----q --P---hP-F-DP-G- [1989] Z-G- 07 Z-hm-zTh-F-mP-P-m--q-hP-h-Gm--hP-fm-h-q-G-M-m-h--m-h-G-F-DP--GP-GbG-P-G-w-hG-T-hP- P---hP-F-DP-G-Z-P-Gbm-D--q-P-hG--Z-Vh--P--q-zTh-hG-q-h-S-zTh-F-P-WG--WG-M-hP-GP-GbG-DG---GP-GbG--q-M-m--hG-q-x-G--M-m--@m-Mz-WG-P--b--fh-F-EG-zm-z;--q-h -zP-zem-m-u-- 1988 - 3 -5 m--GTG-hP-Zm-GZ-P-L--zm-zTG--b-u--1989 - 3 - 7 Zm-m--GZ-hP--z-GTG-hP-Zm-IP---P-I-z-zm-DP-h-zTG

  DP-M-hG-m- -m-V--h -P-z -h m-Am-H -hG-G-mP-h-q--GZ-X-G-fG-G-F-fG-zTh-h-P-zm-DP-h-zG-P-G-hP-k-q-P-L--G-fP-G-H-GhP-VP-hz-Fh-GmP-z-h-GP-I-z-

  -zP-zem-m-H - -M-h-zk 32 zm-Gmm--L-z - P-e z

 • m-DP-mP--zTG-fP-z--hG-TP- fP-hP-q L---z-G-P--zTG--q-hP fP-GZ-q I-z-zm-DP-mP-zh-hm-G-q-zG-q-GP-Gm---H-u-- 1989 - 8 - 3 Zm-J -z-xG-z-UG-OG-G-zT