45471824 mitropolit skopski josif memoari

Download 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

Post on 13-Oct-2015

137 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  1/396

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  2/396

  1

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  3/396

  S blagoslovom

  Wegovog Visokopreosve{tenstva

  Arhiepiskopa Cetiwskog

  Mitropolita Crnogorsko-Primorskog

  G. Amfilohija

  Izdaje:

  Svetigora- Izdava~ko-informativna

  ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske

  Urednik:

  Protojerej Radomir Nik~evi}

  Prire|iva~:

  Protojerej mr Velibor Xomi}

  Recenzent:

  Wegovo Preosve{tenstvo

  Episkop G. Atanasije (Jevti})

  Slog i prelom:

  Milovan Parezanovi}

  [tampa:

  [tamparija Svetigora - Nik{i}

  2008. godine

  2

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  4/396

  MITROPOLIT SKOPSKI

  JOSIF

  MEMOA R I

  - D R U G O I Z D A W E -

  priredio:

  Protojerej mr Velibor Xomi}

  Cetiwe2008. g.

  3

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  5/396

  4

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  6/396

  P

  P R

  R E

  E D

  D G

  G O

  O V

  V O

  O R

  R

  M e m o a r i m a

  Mitropolita Skopskog Josifa

  Govoriti i pisati o Mitropolitu Skopskom Josifu (Cvijovi}u:1878 + 3. juli 1957), tako velikom ~oveku, jerarhu Srpske Crkve i veli-

  kom pa}eniku, nije nimalo lako. No, sa sve{}u o odgovornosti na{oj

  pred Bogom, istorijom, na{im narodom i na{om `ivom Crkvom, po-

  trebno je re}i makar ne{to od onoga {to znamo, {to smo ~uli i dozna-

  li: prou~avaju}i dokumenta u arhivi Srpske Patrijar{ije i slu{aju}i

  od o~evidaca i u~esnika u `ivotu Crkve i Naroda tokom predratne Ju-

  goslavije, tokom okupacije i posleratne, nesre}ne, tako|e Jugoslavije.

  Du`ni smo da ka`emo istinu koliko je nama qudima to mogu}e.

  Mitropolit Josif je odavno pred Licem Bo`ijim i ~vrsto veru-

  jemo da je na sudu Nepristrasnog i Nelicemernog Ve~nog Sudije u{ao

  u rajska naseqa, sa tolikim drugim, wemu i nama savremenim, srpskim

  stradalnicima, jerarsima, sve{tenicima, monasima i vernicima, i

  mnogim drugim qudima.

  Kako je on sam sebe skromno video najboqe pokazuje ono {to je

  ostavio da se napi{e na wegovom grobu. Taj grob se, kao {to znamo, na-

  lazi u Manastiru Vavedewu u Beogradu, i na spomeniku stoje ove re~i:

  Gospode, orao sam i preoravao, kopao i prekopavao, mu~io se i

  dovijao kako sam znao i mogao, ali sam uvek Tebi i Rodu verno i preda-

  no slu`io. Evo do|e vreme ve~nog pokoja. Zato Te, Gospode i O~e moj,

  skru{eno molim da mi oprosti{ voqne i nevoqne grehe moje, a ti, Ro-

  de moj, oprosti svome gre{nom Mitropolitu Skopskom Josifu.

  Zaista je veliki Mitropolit Josif, veliki radnik, narodni ora~.

  U Crkvi na{oj narodnoj, Svetosavskoj, duboko je orao i preoravao, ali i

  plodove setve i etve uzabirao i nama ostavio. Sve {to je radio, radio je

  svim srcem svojim, iskreno kao verni Bo`iji sluga, kao veliki narodni

  5

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  7/396

  radnik i crkveni poslenik. Nosio je svoj krst qudskog bi}a, ~ove~an-

  skog `ivota, srpskog ~oveka i wegove zavetne istorije, pobornika prav-

  de i slobode i jevan|elskoga svedoka Hrista Raspetoga i Vaskrsloga.

  Poreklom sa Zlatibora, o~igledno starinom Hercegovac, oli~a-

  vao je u sebi i ispoqavao one najboqe osobine Srba Zlatiboraca, U`i-

  ~ana, ili, kako ~esto govorimo, Era. Nije unov~avao svoju prirodnu

  mudrost, ni duhovitost, ni snala`qivost, ni vredno}u, kako su to ~i-

  nili u novije vreme neki U`i~ani, koji su imali ime sve{tenika, a bi-

  li jeftini narodwaci ili jo{ jeftiniji politi~ari, naj~e{}e sa-

  mozvanci i samopropagatori. Na sre}u, takvih je bilo i ima malo. Mi-

  tropolit Josif je poneo iz svoje ku}e sa Zlatibora, iz sela Dre`nika,

  od Bogom mu datih ~estitih roditeqa, oca Krste i majke Jelisavete,

  prirodnu bogodanu trezvenost i mudrost, pobo`nost i ~estitost, cr-

  kvenost i rodoqubqe, a i onu narodnu radqivost i doma}instvo, koji

  karakteri{u srpskog ~oveka i Srpski narod kroz vekove. Wegova pobo-

  `nost nije bila umi{qena, ni nalickana, nego duboko pro`ivqena, jer

  je to bio iskren i dubok ~ovek, pravi Srbin.

  Krenuo je kroz `ivot da se {koluje u Beogradskoj bogosloviji, da

  slu`i Crkvi i Rodu svome, da slu`i najpre u braku (bio je paroh u Ma-

  kovi{koj i Dragojeva~koj parohiji), a kad mu je Bog suprugu uzeo, on se

  stavio Hristu na raspolagawe, postao je monah i tako slu`io Bogu i

  rodu, Crkvi i narodu. Zavr{io je Kijevsku Duhovnu akademiju i magi-

  strirao studijom Uloga srpskog sve{tenstva u oslobo|ewu svoga na-

  roda. Zatim predaje jedno vreme u mati~noj mu Bogosloviji i rukovo-

  di Mona{kom {kolom u Manastiru Rakovici (gde je i zamona{en).

  U~estvovao je u svim borbama svoga naroda, tokom balkanskih i

  svetskog rata (bio je vojni sve{tenik u ~etni~kom odredu Vojvode Vu-

  ka). U~estvovao je i borio se kako je znao i umeo, a nije ni mogao da ne

  u~estvuje, jer su tako radili i wegovi preci i ostali na{i praoci i ju-

  naci. A on je u juna~ko vreme odrastao i stasao - u vreme osloba|awa Ju-

  `ne Srbije, osloba|awa Kosova, u vreme svetskoga rata. Pi{e on u svo-

  jim uspomenama, tako `ivim i dramati~nim, kako je napr. branio Srp-

  ski narod na Savi u Beogradu 1914. godine. @iveo je sa svojim narodom,

  trpeo i pre`ivqavao wegova stradanija. Posle pada Srbije, poslat je

  u diplomatsku misiju u Bizerti, zatim u Rusiju, i od 1917.g. u srpsku bo-

  gosloviju u Oksfordu, gde je radio zajedno sa jeromonahom Nikolajem

  6

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  8/396

  (Velimirovi}em), sada me|u Svetima Nebeske Srbije. Po oslobo|ewu,

  postao je rektor Prizrenske bogoslovije, i sa tog polo`aja izabran je

  19. decembra 1920.g. za Episkopa Bitoqskog.

  Pomenu}u dva primera karakteristi~na za wegovu trpeqivost,

  ali i uro|enu mu duhovitost, koje sam ~uo od o~evidaca. Kada se 1920.

  godine, posle hirotonije za Vladiku Bitoqskog, i{lo na wegovo usto-

  li~ewe u Bitoq, i{lo se kolima do Ohrida, a onda na kowima preko

  planine do Bitoqa, jer drugog puta nije bilo. Na jednom mestu toga pu-

  ta on padne s kowa i slomi ruku. Posle je govorio da ga je tu na{la Bo-

  `ija kazna, jer je na tom mestu u ratu 1918. godine video jednog poginu-

  log Bugarina u nekom sme{nom stawu, i tada se i nehotice nasmejao,

  {to mu se sada na istom mestu osvetilo. Kako je bio junak, ustao je,

  stisnuo zube kad su mu na brzinu previli ruku nekim pe{kirom, i od-

  mah po`urili daqe, jer je u Crkvi Svetog Dimitrija u Bitoqu treba-

  lo biti ustoli~ewe na ve~erwoj slu`bi, i tamo ih je veliki broj qudi

  o~ekivao. Na ulazu u crkvu, pozdravio ga je jedan tamo{wi sve{tenik,

  koga je Josif li~no znao kao izrazitog bugara{a u vreme okupacije od

  1914. do 1918. godine. Taj sve{tenik je na vratima crkve govorio slavo-

  pojku Vladici Josifu, na{to ga je ovaj jedno vreme slu{ao, a onda, ka-

  ko ga je ruka bolela, u jednom momentu je prekinuo sve{tenika, rekav-

  {i mu: Dosta, o~e! To {to si rekao - meni, a {to si mislio - tebi!

  Takav je bio i u `ivotu Mitropolit Josif.

  Tako|e, pri~ao nam je Otac Justin (Popovi}), kada su 1930. i 1931.

  godine wih dvojica, Josif kao Episkop, a Otac Justin kao jeromonah,

  poslati u Zakarpatsku Rusiju, koja je tada pripadala ^e{koj, da vra}a-

  ju iz unije Pravoslavce nasilno pounija}ene posle sramne i strahotne

  Brest-Litovske unije (tada su, po~ev od 1594.g. pa nadaqe car Sigismund

  i papa ogwem i ma~em nametali uniju Pravoslavnima, a posle Prvog

  svetskog rata, pod divnim i demokratskim predsednikom Masarikom,

  wima je omogu}en povratak u Pravoslavqe, te je tako od tih pravosla-

  vaca-povratnika obnovqena dana{wa Svetometodijevska Pravoslavna

  Crkva u ^e{koj i Slova~koj). Wih dvojica su, dakle, godinu dana radi-

  li u Zakarpatju, i uradili mnogo. Kad su, veli o. Justin, obilazili pla-

  ninska sela na padinama Karpata, spavali su gde stignu, ~esto na slami,

  i jeli {to im se usput na{lo, no Vladika se Josif nikada nije nina{ta

  `alio. Jedan detaq je ostao `ivo upe~a}en. Poranili su negde rano

  7

 • 5/22/2018 45471824 Mitropolit Skopski Josif Memoari

  9/396

  preko ogranaka Karpata, da stignu u jedno selo gde se narod okupqa.

  Bio je mraz, sunce se tek ra|a iz Karpata, oni po snegu uzbrdo zadiha-

  ni; topli dah, koji izlazi iz mitropolitovih usta, na wegovoj dugoj bra-

  di stvara duge ledenice. Izgledao je kao starozavetni patrijarh ili

  prorok. U jednom momentu, Josif zastade, prekrsti se, i glasno re~e:

  Pomoz Bo`e jadnijem Srbima, i lu|ijem Rusima! Bio je veliki pod-

  vi`nik; `iveo je skromno, i takav je ostao do kraja `ivota. Nikad ni-

  {ta nije za sebe sticao. Radio je samo za svoj narod i Crkvu Bo`iju.

  Kao Episkop Bitoqski izabran je za Mitropolita u Skopqe

  1932. godine, i tamo je dosta uradio. Izme|u ostalog, pokrenuo je, sa

  profesorima Filosofskog fakulteta u Skopqu, poznati ~asopis

  Hri{}ansko delo, koji bio na nivou, ako ne i vi{e, prethodno pozna-

  tog ~asopisa Hri{}anski `ivot. U Skopqu je tada bilo izuzetno

  u~enih qudi i velikih stru~waka, kao {to je Radoslav Gruji} i drugi,

  a Mitropolit je oko sebe okupqao i ve}i broj teologa Srba i Rusa. Na

  Skopskoj katedri je mnogo uradio na crkvenom i narodnom napretku (a

  odobrotvoreni od wega, ostali su nezahvalni - do rata, u vreme rata,