40 kudsi hadisa

Download 40 Kudsi Hadisa

Post on 23-Mar-2016

244 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

40 Kudsi Hadisa

TRANSCRIPT

 • ITO KUDSI HADISAS arapskog preveo:

  HUSEIN OMERSPAHIC

  trizdanje

  Izdavad:RIJASET ISLAMSKE ZAIEDNICE U BIHZDAVACKA DIELATNOST EL-KALEM

  Za izd,ava(.a:SELIMJARKOE

  Recenzent i redaktor prijevoda:MEHMEDALIIAHADZIC

  Lektor:AIDA KRZIC

  DTP:EL-KALEM

  TehniCko uredenje:NURKOKARANAN

  SUAD PASIC

  Dizajn korice:TARIKIESENKOVIC

  Fotoliti korice:ABC FabulasSarajevo

  TiraZ:5.000 primjeraka

  Stampa:SVJETLOST STMZA Sarajevo

  Za Stampariju:MUSTAFA BALTA

  S arapskog Preveo:Husejn OmersPahii

  Sarajevo,7997.

 • PREDGOVOR

  PokuSavajudi da cijenjenom itala5tvu pruZimo osnov-na saznanja o specifinosti hadisa opienito, a o njegovojzasebnoj podvrsti zvanoi kudsi kadis posebno, prireden jeovaj prijvod izbora etrdeset kudsi hadisa na bosanskomejeziku.

  Ono Sto karakterizira hadis uopCe jeste lahkoia stila ko-jim je izre(en, slikovitost, prirodnost, dubina uticaja nadu5u mu'mina, kao i praktina potvrda istog morala iiskrenog vjerovanja kojem Kur'an poziva, Sto niukomsluaju ne moZe biti zaudujuie kada se zna da se hadi-som upravo i govori o svakodnevnom Zivotu AllahovogPoslanika, a.s., koji je, prema kur'anskim rijeima, nail-iepgeg morala (El-Kalem, 4.), i koji je prema kazivanju AiSe,r.a.,bio Kur'an koji je hodao, ili po drugoj predaji: Poslanikoamoral jebio Kur'an (Ahmed, Muslim i Ebu Davud).

  I vjera i moral, u svojim iskonskim nakanama, mogupostojati jedino u sjeni pravedne vlasti, dok pravednavlast moze opstojati iskljuivo utemeljena na istoj vjeri iplemenitom moralu. Cista vjera, ispravan ibadet, plemenitmoral i pravedna vlast jesu eteri temelja iz kojih proizila-zi kur'ansko izgradivanje ovjeka. Prema tome, uJpostavl-Janle ova etiri naela u du5ama i svijesti vjernika(mu'mina), jeste neprestani cilj Allahove Knjige.

  SadrZina ova eteiri naela najpotpunije i najdosljed-nije je prakticirana zivotom Muhamm id,a, .s., eije pojbdi-nosti su briZljivo prikupljane, klasificirane i kodificirane uhadiskim zbiikama.

 • Kudsi hadis, kao posebno interesantna pojava unutarhadisa, u sebi sadrZi naroito odlije svetosti, jer, na kraju,potie od UzviSenog Allah a, zbog ega se i naziva kudsi -sveti, ilalti - BoZiji i rabbani - Gospodarov.

  Sve Sto je rekao Allahov poslanik, a.s., ist ina je, ahsva istina nije ograniena i sadrZana samo u njegovim iz_rekama i porukama. Trrrdnju da i Kur,an i Hais imajustatus Objilve, naglaSenrr u ajetu On ne govori po svonehiru, tct je san'to Objava koja mu se objavljtLT'e (En-Ne dznt,3.,4.), razjaSnjava hadis zabrl jeZen u Ebu Davudovo j zbir-c i :

  u> rl:r9 rlrjt c;yi .,,l \i

  "Dat mi je Kur'an i ono njemu sl ino.,,I pored toga Sto su i Kur'an i Hadis i kuclsi hadis iz-

  govoreni mubarek ustima Allahovog poslanika, a.s., post_oje glavne razlike izmedu ova sva tri stupnja Objave.

  Kur'an je govor UzviSenog Allaha, te su i rijei i smi_sao Kur'arra iskl juivo od Allaha, dz.S. Uloga poslanika,a.s., je ograniena na dostavu, obznanu i saopienje: pos/n_ttit't, dosttlzsi t';rto lto ti se objnttljuje od Gospodara tuogtr - a nkortc tt i i t t i i , otrdn rt isi dostnuio Ttoslnniut Njegoutr (El_Ma,ide,67 .), A Poslnnilc jc jedino dtnrt da jnsno obznnni (En_Nur, 54.)

  S druge strane obavezne, besprijekorno i stoprocent_no autentino prenesene objave putem tevattrra ipredajekoja je po indukciji toliko sigurna da je svaka sumnja r_rnjenu autentirrost logiki iskljuena), nalazi se Hadjs,praksa i razjaSnjenje Kur'ana. I rijei i smisao Hadisapotiu od Allahovog Poslanika, a.s., tj. Hadis je jasna ivlastita poruka i pouka M'hammeda, a.s., zaStiieria i g.i-rantirana moguiom intervencijom Objave.

  6

  Sredi5nji stupanj izmedu Kur'ana i, slobodnijeizraLeno, uobiajene forme hadisa, jeste kudsi hadis, (svetihardis). Razlikuje se od Kltr'ana i Hadisa po tome Sto je onqovor Muhammeda, a.s., kojeg on na kraju, bi lo jasno i i iindirektno, pripisuje Allahu, dL.s., te je kudsi hadis izrekakoja potie od Svevisnjeg Allaha, a izraaena je i stiiiziran;rrijeima Muhammeda, a.s'

  Pored ove razlike u formi predaje treba naglasiti irazliku sadrZine. Kudsi hadis, s obzirom da teorijskipojaSnjava i precizira sta je neprikosnovella vicra, trglav-nom se odnosi na ukazivanje i potvrdivanje'Al lairove,dz.5., jed(i)nosti, vel iine i svemoii, Njegovog neizmiernograhmeta, sveobuhvatnosti Njegove vlasti i bezgranicuogblagodarivanja onima koji su Mu iskreno pokorni i pos-luSni.

  Ako se ima na umu da je Hadis, porecl ostalo5;, pr.rk-tina primjena i poduka vjeri, ouda je opravdano oekivatida on detaljno razraduje problemer uredenjtr Zivota pojecli-naca i porodice, uZe zajednice, drZave i mecludrZavr-rih od-nosa, razgraniava Sta je halal a Sta haram, podstie natrajno sjeianje na Allaha, d2.5., (zikrullah), praktinu po-kornost kroz dobra djela za koja je obeiana nagrada(va'd), ili klonjenje losih djela koja prouzrokuju prijetnjudzehennemskom kaznom (ve'id).

  Zajedniki i skupni cilj Hadisa i kudsi haclisa svaka-ko jeste duboko ukorjenjivanje vrstog moralnog zakona usvijesti mu'mina na principu dobroinstva (iltsan), naz-naenog u hadisu poznatom kao " srL hadisa" (unntu-l-ltadis), naspram Fatihe koia ie "kur'anska sr\" (untmu-l-kitab): "Dobroinstvo je da-Allahu robujeS kao da ClavidiS, jer, ako ti Njega ne vidiS, On vidi tebe" (Muslim).

 • Uenjaci (ulema), nosioci i propagatori vjerskog idruStvenog progresa, nasljednici i ba5tinici poslanikemisije, posebno kroz nauavanje vjeri, lino i opCe do-broinstvo, klasificirani su prema sljedeiem hadisu u trikategorije: "Uenjak koji postupa po svome znanju i ljudise u njega ugledaju; onaj po ijem znanju rade ljudi a onsam sebe upropaStava; i onaj koji radi po svome znanju alidrugim ljudima ne koristi" (Musnedu-l-firdevs, hadisdaif; prem a: F ej du-l-kadir 4 / 385, br. 5.706).

  No, bez obzira na dru5tvenu, intelektualnu i kultur-nu razliitost, islam svim svojim pripadnicima pruZa jed-nake predispozicije na planu vjerskog, odnosno moralnogdozrijevanja i usavrSavanja. Odgajateljske metode Mu-hammeda, .s.,postavljaju u istu ravan i sa podjednakimSansama sve mu'mine na polju iskrenosti i odanosti isla-mu, kao i na polju opieg, univerzalnog dobroinstva,sadrZanog u hadisu kojeg prenosi Nevvas b. Sem,an r.a. :"Dobro_instvo je ono Sto ti duSu smiruje, a grijeh je onoSto ti du5i ne da mira i Sto ne Zeli$ da saznaju drugi.,,(Muslim)

  S nakanom da se itateljstvu, koliko - toliko, pribliziporuka Muhammeda, a.s., sadrZana u kudsi hadisu, nabosanski jezik je prireden prijevod brizljivo odabranihetrdeset kudsi hadisa, koji su publicirani sa prijevodomna engleski jezik u ediciji dvojice istih autora toli iu se veilanije predstavili italaStvu engleskog jezika ia prijevo-dom etrdeset Nevevijevih hadisa.

  .

  OYuj prijevod je, pored Kur'ana za kojeg AllahovPoslanik, a.s., kaZe: ,'Trzfte lijek u Kur,anu i edu,,, je_dan..korak

  -na putu ispreplelanja ljudske medicine saDozuom/ t;elesne sa du5evnom i zemaljske sa nebeskomkroz kudsi hadis.

  8

  ovaj kratki izbor sainjen je iz Sest glavnih hadiskihzbirki, poznatih kao e/-Kutubu-s-sitte, uz dodatak ImamiVfufitoirog Muvetta'a 079. h / 801.) i Imam-i Ahmedo-uin Sun"a (247. h / 863). lzvor iz kojeg je doslovno Pre-,rrt nuai, prvi je naveden i naznaen je kurzivom, dok jekod preosthh izvora koji dotini hadis blljee, u istoj ilimanie-vise razlieitoj formi, u obzir uzet hronoloski slijednjihovih autora, koji su nav-efel:ti u zagtadi' Uz hadisekble ne prenose Buhari i Muslim u dvjema

  -najauten-ti;ijim i najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama es-Sahihan,naveden je stepen vjerodostojnosti dotinog had-isa, Sto je s luajsa hadis imabt.7,9,L9,22,26,34 i 38'

  NaSe je da se trudimo, a svaki uspjeh pripada Alla-hu, dz.s.

  Husejn Onterspahi(

 • -rll-ell d-lJl 1'-l

  Jl"!t c+.rl't

  : l-s 4o A-Ul 6Ip ra-JJl J-, JU :JU .o-o o--tJt ':i; ci,s-p ,Sr.i ;fo t . 6 8 t 0 . , t . . t - .

  6 t , t t , t

  ' . -

  , 7 . .

  ;:li;t* Lt-oy t+" ,:: -'- ulo y.tts * e;|;Jl a-1J1.., -; LJ It . u.-*l-,1.-; *-1

  1 ^ -i ut t ";u--tt t a rt4t s y,4l-J .t..,

  HADIS 1Ebu Hurejre, r.a., (radijellahu 'anhu) prenosi da je Alla-

  hov Poslanik, s.a.v.s., (saliallahu 'aiejhi ve selleme) rekao:Kada je Allah stvorio stvorenja u Knjizi koja je kod Njega,obavezao se!

  "Uistinu milost Moja preteZe nad srdzbom Mojom."MrLslim (Buhari, Nesai i lbn Madzdze)

  sjtill c"{J}l;i.f :!tu a-Ut JG I :JU M ol, oe .,.:c +-)J\ u.c.,o,r-t j ;f. . \ " - : - , ' , t . / - - , ' a ' , .: oJJ ,,J1.{!"./r< . JJJi 4J K. d, g3 1 ,'eJ;"^s"rK- ftt i;iiit.Lq i; f, .^:1vfq"e?3;q./rl J:\ u):,;i-r, r.s ,Jr; '

 • ( t-s d.'o{-'l't' -xJ'i'l' :' -,ti ";,"tJt L v t uir,Lt r'u r';;; r, i' ;t..Li

  ( .''urr ) apt ot1,

  HADIS 2.

  Ebu Hurejre, r.., prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao: "Uzvi5eni Allah kae eovjek Me porie, ato mu nije dozviljeno; ovjek Me vrijeda, a to mu nije doz-voljeno! Porie Me kada govori: Allah me neie ponovostvoriti kao 5to me je prvi put stvorio! A prvo stvaranjenije nimalo lak5e od ponovnog proZivljenja! Vrijeda Mekada govori: Allah ima sina! - ala sam Jedan, utoi5te sva-kome!Nisam rodio niti sam roden, i niko Mi nije ravan!"

  Buhnri (i Nesai)

  cJUJI d,i$l6>1" & u]tJs-; l.:J ,J., :JU ,,.-^-' a-J)\ u.>., *i+t Jr.., +) eJ"t &"n JtJre; u-u .iLur ,s, s ,ct ;L t",q"+-i}! e".i.'rLi )r'r,.ur :t;u t-

 • ,J*trl .:"{$l.:.!rq .-Uf JU I :& .Ul Jr,, JU : JU r,-^c a-lJl 6b:61-4 d\ f'^'S

  i ,+* ",3 !;i )'; j^i

  ';, t.!'r-Jt t ,g,b,

  '.r--i Ui ,Jbl

  ttsrs

  ( e-L ;!g ) 9L* "tr,

  HADIS 5Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,

  s.a.v.s., rekao: "Uzvi5eni Allah kal,e: Ja sam Sebi dovoljani ne treba Mi drug. Ko uini neko djelo u ime nekog osimMene, Ja iu ga prepustiti tome drugom."

  Muslirn (i lbn Mndzdze)

  u/lL