31 03 2014 sunvilla samachar

Download 31 03 2014 sunvilla samachar

Post on 24-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SUNVILLA SAMACHAR DAILY, DATE: 31-3-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 31-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 270Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 270 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 31, -2014

  hk{ {trh fhkk rfkMk {kuxku {wku nkukLke fkqkk : Wkh khk{kt Lk{ku Lk{ku : rk{kt {kue fhkk hknw kufr : kqeo kuk{kt k Mk{efhku

  ykhyuMkyuMk khk fhkk{kt ykuk Mkuo{kt kkh he fhkk

  Lke rne,kk. 30 uLkk {kuxk kkLkk rMkkhku{kt

  kskLkk zkkLkkLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {wkLk LkhuL {kue khVe nuh nkuk Akkt rk khk{k t kskLke Mkke{k t nsw k WuLke Mkwkhku kR hkku Lkke. yn LkhuL {kueLke Mkhk{e{kt fkUkuMkLkk Wk{w hknw kkte khu kur kuk Au. rk khk{kt hknw kkte {kue fhkk ykk ukR hkk Au. su fkUkuMk {kxu Mkkhk Mk{k[kh Au. Wkh khk{kt Lk{ku Lk{kuLke nuh Au. Wkh khk{kt Wkhu yLku rknkh suk hkLkku Mk{ku kk Au. yk kku hkkuLku fuL{kt Mkhfkh kLkkk {kxu [keYk kk{k t yku Au. k ufMkk [qtxe 2014Lku kLk{kt RLku ykhyuMkyuMk Tkk kk u Mk tLkk { wkkk u yk uk u o L k kRh yLk u kkt[sL khVke fhk{kt ykuk Mkuo{kt kku fhk{kt ykku Au

  fu Wkh, kqo, kr{, yLku { khk{kt {kue zkkLkk {kxu Mkkike kufr W{ukh Au. keS kksw rk khk{kt hknw kkte {kue fhkk ykk ukR hkk Au. {kue yLku hknwLke uhkh xh [ u f uxef skyu ykuAk {k{kt yuyukeLkk Lkukk fushekLku k kufku kMkt fhe hkk Au. Mku o{kt {kuxk kkLkk kufkuyu hk{ {trh fhkk rfkMkLku

  {kuxku {wku kkku Au. uLkk Wkhe rM k kh{k t 162 kuXfku Au. su{kt wke yLku rknkh Au. Mkuo {wsk LkhuL {kueLku yne kMkt fhLkkh k u f k u L k e M k t k 48 xfk Au. khu hknwLku kMkt fhLkkh kufkuLke Mktk 27 xfk yLku {wk{Lku k M k t fhL k khL k e Mktk 6.2 xfkLke

  ykMkkkMk Au. {kkkeLku 5.2 xfk fushekLku kMkt fhLkkh kufku 4.7 xfkLke ykMkkkMk Au. rk khk{kt hknw {skwk Au. kuLke yMkh {kue kh k uk {u Au. rk{kt 132 Mkex Au. hknwLku 35.8 xfk yLku {kueLku 33.3 xfk kufku yn zkkLkk kh uk {kxu kikh Au. { kuk yuxu fu hksMkkLk, {u

  yLku ArkMkkZ{kt 83 Mkex kh ksk wk {skwk Au. MkuoLkk skk {wsk {kueLku 45 xfk kufkuLkw Mk{koLk Au. khu hknwLku 29 xfk kufku kMkt fhe hkk Au. yn fushekLku kMkt fhLkkh kufku k k Au. kqeo kukLkk k{k{ hkku{kt swk swk hksfe Mk{efhku yke hkk Au. yk kukLke 88 kuXfku{kt 25 Mkex Lkkuko-RMx{kt Au. yk kuk{kt zkkuheyku, k]{w fkUkuMk, kesuze yLku yL kkxeoykuLke kkfkk ykuAe Lkke. yk Mkuo ykhyuMkyuMkLkk {wkk ykuk u oLkkRh yLku k t[sL{kt fkrk kk Au. rkLk Mkhfkhe MktMkk kufMkkhke khVke fhk{kt ykuk Mkuo{kt uhLke 380 kuXfku kife 114000 kufkuLkk yrk uk{kt ykk nkk. yk Mkuo 2014 Lwykheke {k[o 2014 [u fhk{kt ykk kk swe swe kMkt ytku &ku fhk{kt ykk nkk.

  {kuxkkkLkk rMkkh{kt {kue nuh : rk{kt hknwLkku u y{hkkeLkk kk{kt uzqkkuLke yk{nkLku hkufk{kt kkh rLkV hkk

  Au : k[kh{wk khk rLk{ko {kxu kskLku {k ykkkLkku yLkwhku

  {nkhkx yu fkoxf{kt {kueLke tkke [qtxe hue

  y{hkke-{wtkE,kk. 30kskLkk zkkLk kLkk

  W{ukh LkhuL {kueyu yksu yk{f yLku tkkkheku [qtxe [kh he hkeLk u { whek u fkUk uMkLk u xkku ox kLkkk nkk. {kueyu yksu {nkhkx{kt yLku fkoxf{kt hueyku kuS nke. yuf kksw y{hkke{kt {kueyu uzqkkuLke yk{nkLkk {wu {hkXk kke Lkukk h kkhLku xkk u ox kLkkk nkk. {k ueyu fkw t nkw t fu, f]rkkLk rfuxLke kk fhk Mk{ fkZu Au khtk w uzqkk uLk u k[kk {kxu k u{Lke kkMku Mk{ Lkke. {kueyu yL yuf LkkLkuLke hueLku Mktkkukk {nkhkxLkk qkkqo {w{tke ykuf [k Wkh Mkek nkh fko nkk yLku fkwt nkwt fu, fhkuzkuLkk yko fkiktz{kt ku{Lke Mktzkue hnue Au.

  {kueyu yk{f [qtxe [kh fheLku yksu k kufkuLku WMkkn{kt he ek nkk. {kueyu yksu [kh hr{kL k k[kh, {k Ukhe, rfkMk, uz q k k u L k e yk{nk MkrnkLkk k{k{ {wk WXkk nkk. y{hkkeLkk kk{kt uzqkku khk fhk{kt yke hnue yk{nkLkku {wku ku{u WXkku nkku. {kueyu fkUkuMk yLku yuLkMkeke {wk khkLkk rLk{koLke kk fhe nke yLku ykLkk {kxu {k ykkk kufkuLku yke fhe nke. {kueyu yu{ k fkwt nkwt fu, f]rk kLk yk rMkkhLkk s nkuk Akkt uzqkku {kxu fkuR ku kkk R k Lkke.

  rfux ytku kk fhkLkku ku{Lke kkMku Mk{ Au khtkw {he hnuk uzqk {kxu Mk{ Lkke. yuLkMkeke {wk khk yLku {nkhkxLkk rLk{koLke ku{u kk fhe nke. MkkrLkf MktMkk xuMkLke kxfe fkZkk ku{u fkwt nkwt fu, yukexe

  yL ftR Lkn khtkw qxku kkxku xuMk Au. yk xuMk {nkhkxLkk uzqkk u Wkh kkq fhe uk{kt ykku Au suke ku{Lke nkk fVkuze kLkue Au.

  fk Uk uMkLke kxfe fkZkk {kueyu fkw t nkw t fu, 1857{kt rkrx kMkLkke {wk khkLke nktf fhk{kt yke nke khu 2014{kt fkUkuMk {wk khkLke nktf kuyku fhe hkk Au.

  uz q k k u L k e fVk uz e nkk , k uh k usk kheL k e fk U k u M k y u yuLkMkekeLku kze Lkke. fkUkuMk{kt hnuk kufkuLku kheke wt nku Au kuLke {krnke Lkke. hknw kkteLku nuk khefu kkkk {kueyu fkwt nkwt fu, yk kh XtzeLke hkke{kt e skk kufkuLke kezk hknw Mk{S fu Lkn. MkezkwS yLku yko fk iktzLkk u Wu fhkk ku{u fkwt nkwt fu, yk kufkuyu wx [ke Au. {kueyu 16{e {u {kkkheLkku rMk Au ku{ fneLku ykk k fhe nke fu, 10 koLkk kkk kk ksk Vhe Mkkk{kt yku.

  rMkuLkkLkk zk kk XkfhuLkku Wu fhkk {kueyu fkw t nkw t fu, kkk Mkknuk Xkfhu y{khk r{kt hnu Au. ku{Lkk fkUkuMk {wk {nkhkxLkk MLku kqo fhkLkku Mk{ yke kku Au. yk yue k{ [qtxe Au su{kt {kueLku hkufkLkk

  kMk fhk{kt yke hkk Au. {kue Mkkk kh Lk yku kuk kMk kR hkk Au. {kueyu k wshkk ytku hkS kkte VkWLzuLkLkk Mku oLkk u Wu fku o nkku su{kt skk{kt ykwt nkwt fu, kwshkk Mkkike rfrMkk hk Au yLku kuLke Mkk{u & fhe fk Lkn. yk VkWLzuLkLkk yk khefu MkkurLkk kkte Au. kwzkLkoLMk {kxu yk [qtxe kuLkkh Au. {kueyu {kuzuke Mkktsu fkoxf{kt k nuh Mkk Mktkkue nke su{kt kuykuyu fkwt nkwt fu, fkUkuMk kkMku LkerkLkku yk Au. k[kh [h{Mke{k Wkh Au. fkoxfLkk kekwh{kt yk hue kuS nke.

  {kue Mkkk kh Lk yku kuk k{k{ kMkku kR hkk Au

  y{kk nuhLkk yMkkhk rMkkh{kt kskLke rs Mktfk kuXf kuE nke.

  fkukk kkMku f{{{kt Lk~k{ y{eLk yLku yL ykkukLkku ksk{kt uzkE kk nkk ku{Lkwt kk{kt Mkkk fhkwt nkwt.

  yksu uw t khu 9 ke 12 fkf hr{k, hk{wt: e 38, {nuh kukxe, Wk{he ku, rfkuk{ hk uz, y{kk. tfo th: 98258 50669

  Whrk : 5-4-2014.zu huLn n,zu uuLn n,zu yrYn kYkzu kukn kYkzu hksuLn yuzu rrn yuzu nhuLn ze.zu shksn ykh.zu rhks ykh.zu r{khks ze.

  uwt

  u{kt {kueLke nuh Au yLku kufku ykkke Au : M{]rkykkf kk{ke khV fkUkuMku uLku fuku

  fk Uk uMk Mkkk Wkh nu ykkLke Lkke k uk Lkk fkhu fk Uk uMkLkk Lk ukk [q txeke qh kke hkk Au : M{]rk RhkLke

  y{kk,kk. 30kskLkk rhc Lk ukk M{]

  rk RhkLkeyu yksu y{kk kku kkfkh krhk kuS nke yLku wkeyu Mkhfkh Wkh nkhku fko nkk. uh{kt kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueLke nuh [ku Au. yk nuh LkhuL {kue u kufkuLkku rkMk kkku Au. keS kksw fkUkuMkLkk fuxk Lkukkyku [qtxe zkke h kke hkk Au, fkh fu, ku{Lku kku Au fu fkUkuMk Mkkk Wkh kkAe ykkLke Lkke. u kskLkk

  Wkkk yu kk ykEfu zu k u{s r{rzk fLeLkh zku. nko kxuLke WkMkrk{kt kkfkh krhk{kt M{]rk RhkLkeyu w{kt skwt nkwt fu, 2014Lke k ufM kkL k e [ q t xe{k t yk o MkkLkku {wku wk s {nLkku kLke hnukLkku Au. MkLku 2004{kt k s k - y u L k z e y u L k e y x rknkhe kskueLkk Lkuk]kk Mkhfkh kk f uL{k t yk uk fkUkuMk-wkeyuLke MkhfkhLkk {tke r[Bkh{u 2004{kt MktMk{kt skwt nkwt fu, MkhfkhLkku Lkku

  hkwh Au, yLku kkuk hux 8.6 xfk Au yLku MktMk{kt ykkMkLk ykkkk fkwt nkwt fu, rfkMkLkk yk kk Wkh fkUkuMk wkeyuLke Mkhfkh [kke hnuu, khtkw yksu khk{kt rkrhk krhMkrk Au. yksu kkuk hux [kh xfk kR kku Au. RLzMxe kkuk hux 6.9 xfkke xeLku 0 xfk kR ku Au, yuLkzeyuLkk kMkLk{kt {uLwVu[hk kkuk hux 7.3 xfk

  nkku, su yksu wkeyu Mkhfkh{kt Lkukuxe Au.

  w k ey u Mkhfkh ykLkkh Mkhfkh Wkh yku YrkkLke MkkMkezeLkku {kuxku kkuu LkkteLku sE hne Au. ykoke yuk zkkLk {Lk{kunLkMkn kkk Lkkk{tke ke. r[Bkh{ nkukke kufkuLku ykk nke fu, khk krk fhu. Vwkkku 4 xfkke eLku ku yktfzk Mkwe

  knkU[eLku nu kk zk 9.5 xfk Mkwe kk kk{u Au. rho kUfu 17 kh ksh{kt khku fkuo Au, krhk{u {qzehkufk Wkh yMkh kze hne Au, {uLwVu[hk Mk uxh{kt k k uk xku Au kkk hkufkfkhkuLkku rkMk k xku Au. fkUkuMk kk kkMku yk &kuLkku fk uR skk Lkke. fk Uk u M kLkk Lk u k ] ke Mkhfkh u sLkkkLk w t

  fk fwO Lkke. WxkLkwt ku{Lkk kLkukkykuLkw t fk kwt Au. fuLLke wkeyu MkhfkhLkk kkueMke kuhkeMkeMkLkk fkhu 12 k fhkuz YrkkLkk kusuxku khk MkhfkhLkk {tkkku{kt Mk{LLkku ykLku fkhu yxfe kzk Au, ksk-yuLkzeyuLke Mkhfkh yku khu ykoMkkLku kwLk: Wkk MkkLku R su.

  LkhuL {kue ktLku kuXfku Wkhke khkrsk ku : r{eLkku kku

  LkhuL {kue rY zkuhk kuXfke {ukLk{kt Wkko kk kikheLkk kkYku fkofhku Mkkku kk[ek{kt Mk kLk

  y{kk,kk. 30kwshkk{ktke hkMkkLkk

  MkktMk yu rhc Lkukk {wMkwLk r{e yufkyuf Vhe fk{k t yke kk A u . k ufMkkLk e [qtxe {kxu zkuhk{ktke fkUkuMku k u{Lku {ukLk{kt Wkkko kkke {wMkwLk r{e khu [[ko{kt Au. {wMk wLk r{eyu yksu kku fkuo nkku fu, kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue {kk zkuhk{ktke s nkhLkku Mkk{Lkku fhu Lkn kfu khkMke{ktke k {kueLku nkhLkku Mkk{Lkku fhku kzu. 69 keo

  r{eyu kskLkk W{ukh {kue Mkk{u ykfhk nkhku fko nkk. zkuhk kuXf nu rkckLkku stk kLke kE Au. yuykEMkeMkeLkk sLkh Mkuuxheyu ku{Lke kikheLkk kkku kkLkk fkofhku Mkkk u kk[ek k Y fhe ee Au. zkuhk{ktke k u{Lke W{ukhe ytku r{eyu fkwt Au fu, {kue yL W{ukhkuLke su{ Au.

  q kf k{k t k fk U k u M k stke ytkhke Sk {uk{kt MkV hne Au. {kueLke su{ s kuyku zkuhkLke knkhLkk Lkke.

  fkUkuMkLkk fkofhku yLku kwshkkLkk k{k{ kkku{ktke Lkukkyku {kueLku nhkk {kxu zkuhk{kt [qtxe [kh fhk ykLkkh Au. r{eyu fkwt nkwt fu su kufku fkUkuMk {wk khk kLkkkLke kk fhe hkk Au ku kufku RrknkMk kk Lkke. rnxh yLku yL Mkh{wkhkne k kufk uLkk yksLk u kke k Lkke. {kue u u$k rVz{kt h{e hkk Lkke. kwshkk yu Wkhu{kt ksk Mkkkxku kkuku kuk ykurkrLkLk kku yLku Mkuo ku{s kskLkk kk Mkkku

  {wMkwLk r{e Mkn{k Lkke. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, {kue ktLku kuXfku kw{ku. y{Lku Wkhu yLk u k wshk k{k t 2009Lk e Mkhk{e{kt khu kuXf {u. {wMkwLk r{eyu yk{f [qtxe [kh fhkLke kikhe fhe ee Au. r{e ktkkMk{ke zkuhk Mkkku uzkuk hkk Au. zkuhkLke yu{yuMk wrLkMkxe{ktke s kuyku kuwyux kk nkk yLku {kuzuke yk uMkVk uz o yu y{urhfk{k t kkuMxLk{kt rk {uk knkUk nkk.

 • 2 / . 31-03-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 31-03-2014{uk (y,,R) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk kk. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.]k (k,,W) : rkfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe & n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. ykMk{kt krk kk. fwxwtk{kt ykLkt WMkkn u. Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hn