30 aralik 2009

Download 30 Aralik 2009

Post on 28-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya´nın 30 Aralık 2009 baskısı

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  SUKAST DDASIYLA GNDEME GELEN ZEL KUVVETLERN GREVTANIMI DIINA IKTII BELRTLEREK, MERUYET SORGULANIYOR.

  Ha be ri say fa4te

  Ha be ri say fa 7de

  818 METRELK BNADA YER ALACAK

  DNYANINEN YKSEKCAM

  ABD'DE HATALI LA KULLANIMI LM GETRYOR

  "KAMU GREVLSNE NEREN HAKARET" DDASIYLA

  MERKEZ BANKASI:

  FADE VERMEME NADI KRZE DND

  Dereyi sedye ile geiyorlar/ 6DA

  Cezaevlerinde ak gr / 3TE

  En eski tarihli ansiklopedi bizde/ 10DA

  ISSN 13017748

  Haberi sayfa 5te

  ECZACILAR: LLAR ECZANELERDE SATILMALI

  SNCAN HAKM OSMAN KAMAZ KYET ETT

  EGEMEN BAI: YCE OLAN DEVLET DEL, BREY

  www.ye ni as ya.com.tr30 ARALIK 2009 ARAMBA / 60 Kr

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIR

  YGER EK TEN HA BER VE RiRYIL: 40 SA YI: 14.306

  HUKUKSUZ YAPITASFYE EDLSN

  N N VE K ME KAR I KU RUL DU U BEL L DE L

  nSe fer ber lik Tet kik Ku ru lun da, zel Kuv vet lerinkal bi o la rak bi li nen koz mik o dada a ra ma ya pl -ma s, yet ki tar t ma s n gn de me ge tir di. Em ni -yet s tih ba rat Da i re es ki Ba ka n B lent O ra ko lu,MTin ve TSKnn bu tr ar iv le ri ne gi ril me si ge -rek ti i ni belirterek, Er ge ne kon o pe ras yon la ry label ki te tik i gru bun bi ti ri le bi le ce i ni, a ma ba tak l -n ku ru tu la ma ya ca n sa vu ndu. Ha be ri say fa4te

  DE RN YA PI LAR TR K YEY S TK RAR SIZ LA TIRIR

  nAn ka ra 11. A r Ce za Mah ke me si, ka pa -t lan DTPnin es ki mil let ve ki li Ah met Trkve Aysel Tuluk i le BDP Mar din Mil let ve -ki li E mi ne Ay na ve Di yar ba kr Mil let ve ki liSe la hat tin De mir tan, i fa de le ri nin a ln -ma s i in gn sz zor la mah ke me ye ge ti -ril me le ri ne ka rar ver di.

  TSK: A ra ma lar ya sal Se fer ber lik Tet kik Ku ru lu Bl ge Ba kan l nda ya sal er e ve de ya p lan in ce le me ninbir s re da ha de vam e de bi le ce i be lir til di. Ge nel kur may Ba kan l n dan ya p lan a k -la ma da, y r tl mek te o lan bir so ru tur ma kap sa mn da, An ka ra Se fer ber lik Bl geBa kan l nda 26 A ra lkta i e ri i dev let sr r ni te li in de ki bel ge le ri kap sa yan b lm -de ba la t lan a ra ma fa a li ye ti nin 5271 sa y l Ce za Mu ha ke me si Ka nu nunun 125. mad -de si u ya rn ca il gi li ha kim ta ra fn dan biz zat ya pl d i fa de e dil di. Ha be ri say fa4te

  nAs ke r e mek li ha kim mit Kar da, B lent A -rna y ne lik su i kast id di a sy la gn de me ge lenSe fer ber lik Tet kik Ku ru lu nun hu ku k bir alt ya p s -nn ol ma d n be lir te rek, G rev ta n m yok, hu ku -k de ne ti mi yok. Bu a dan bu ya p nn tas fi ye e dil -me si ge re ki yor. Bu ya p nn ge mi e y ne lik han gio lay la ra ka r t Mec lis te ku ru la cak bir ko mis yonta ra fn dan a ra t rl ma l de di.

  Genelkurmay: JTEM yokHa be ri say fa4te

  Ergenekon kontgerilladr

  Es ki DTPli ler zor la ge ti ri le cekTRK, TULUK, AYNA, DEMRTA N KARAR

  n te yan dan, BDPli De mir ta, ko nuy la il -gi li o la rak, Yol suz luk tan yar g la nan ve kil -le re do ku nul ma ya cak, a ma si ya s g r le rine de niy le mil let ve kil le ri zor la mah ke me yeg t r le cek se, bu nu ka bul et meyiz. Mec lisbu i e zm ol ma dk a mah ke me ye git -me ye ce iz dedi. Ha be ri say fa 4te

  MAHKEMEYE GTMEYECEKLER

  Be lir siz lik s r yor

  nMer kez Ban ka s, Pa ra Po li -ti ka s Ku ru lunun 17 A ra -lkta yap t top lan t nn ze -tin de, k re sel e ko no mi de kiso run la rn he nz tam o la rakgi de ri le me mi ol du u na i a -ret e dile rek, to par lan ma nng c ne i li kin be lir siz lik le rinde de vam et ti i ne dik katek ti. Ha be ri say fa 11dei

  KRESEL EKONOM SORUNLARI

  2010 BTES YETERSZ

  Bunalm btesi

  nTMMO B Ma ki na M hen -dis le ri O da s Ba ka n E minKo ra maz, 2010 bt e si nin,ya t rm lar ve sos yal har ca ma -la rn d k l , n g r lenbt e a , bor fa iz gi der le -ri, do lay l ver gi le rin yk sek li -i i ti ba ry la mev cut e ko no miksos yal bu na l m de rin le tire -ce i ni bil dir di. Say fa 11de

  VERG VE ZAMLAR ARTACAK

  nzmir Ec za c O da s Ba ka n Tun cay Sa yl kan, i l la rn mar -ket ler de sa tl ma s nn Tr ki yede uy gu la na ma ya ca n sy le di.Sa yl kan, l, dn ya da sa de ce ABDde mar ket ler de sa t l yorve ABD, ha ta l i l kul la n mn dan vefat edenlerin sa y s ba k -mn dan lis te nin ilk s ra sn da yer a l yor. ABDde ki mo del de, mar -ket ler de vi ta min ler, k s rk u ru bu, pas til gi bi re e te siz i l larsa tl mak ta dr di ye ko nu tu. Ha be ri say fa3te

  Markette satlan il ldryor

  zdabak hakim nnde

  nAdalet Bakanlnn ihra talebinde bulunduu Sincan 1.Ar Ceza Mahkemesi Bakan Hakim Osman Kamaznkamu grevlisine neren hakaret iddiasyla izerimiz brahimzdabak hakknda at dvnn ilk durumas bugn grle-cek. Cumhurbakan Abdullah Glle ilgili tartmal kararaimza atan Sincan 1. Ar Ceza Mahkemesi Bakan Kamaznikyeti zerine Bakrky Cumhuriyet Savcs Ali akr, ize-rimiz zdabak hakknda 1 Mays 2009 tarihli Yeni Asyadayaynlanan karikatrnde kamu grevlisine neren hakaretiddiasyla dv amt. Ha be ri say fa5te

  Trafikte cep telefonuna hayr/ 16DA

  Eczaclar, market eczane uygulamasnn insan saln tehlikeye atacan dile getiriyor.

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 30 ARALIK 2009 ARAMBA

  PARILTISAM CEBEC

  sa mi_ce be ci@hot ma il.com

  ueyimandandr:Azdandavermek,tandtanmadherMslmanaselmvermek,kendialeyhindedeolsadildavranmak.

  Cmi's-Sar, No: 1852 / Hadis-i erif Meli B ediuzzaman Said Nurs i.

  Kanunu kendikeyfine tb etmek

  Bartnvilyeti,Karadenizsahilinekurulmui-rinbiryerleimyeridir.Yaklakellibinnfu-sasahiptir.ncedenZonguldakilinebalbirileyken,dahasonrailolmutur.BirkadefagittiimBartndanbirdvetgelince

  hemenicbetettim.Songittiimtarihte,BaavuNazmielikAabeydeoradaydvehizmeteaktifbirekildesahipkyordu.SonraemekliolupIspar-tayayerletiveimdiyineihlslaNurhizmetlerinesahipkmayadevamediyor.Allahonuda,bizleridesonnefesekadarbukudshizmetteihlsveisti-kametdairesindeistihdametsin.DrtbuuksaatsonraBartnaulatk.ehirmer-

  kezindeMehmetGneAabeylebulutuk.kindinamaznonunevindeedettik.BuaradaNazmie-likAabeyletelefonlatk.Meerbanadngibigelenyllarnzerindenonsenedenfazlabirzamangemi.nk,NazmiAabeyinemekliliininzerinden

  onylgemi.Mfritneirtibatprensibimizinbukadargeciktirilmesineciddenokhayflandm.Ger-ibodurduumuzyokAllahakr.Ancak,uhizmetbuhizmetderkenAnadolununihmaledil-mesihimnasipdeildi.Neredendvetgelsegidi-yoruz,ama,bununbirplndahilindeyaplmasnnmutlakazarurolduunudahaiyianlyordum.Gelemediimyllar iinde,Erelinindekatkla-

  rylaBartnlkardelergenisalonlubirdershanesatnalmlar.Cumartesiakam,Zonguldak,ay-cuma,UlusveAmasradangelenlerindekatlmylagenisaloniyicedoldu.Drtsaateyaklaandersvesohbet,detbirikmiyllarnkazasnedetmekgibiydi.Ayndvyagnlvermiinsanlarnhasret-lekucaklamalar,hiretlemlerinegeensermedmanzaralarolarakebediyetkazand.AyngecebirotobsyleAnkarayadndk.Bartnagiderkenyanmdakikoltukbotu.Cev-

  envebirikmigazetelerimiokuyarakgitmitim.Dnte,yanmdagensaylabilecekbiryolcuvar-d.Molayerindensonrabirhaylisohbetettik.Krkyalarndabirretmendi.Kalbinintemizolmasnnemsiyor,namazndabirekildenibretolduu-nusylyordu.SohbetinsonundaHerhaldena-mazabalasamiyiolacakdedi.GnbirlikBartnyolculuu,2009Aralkaynnbirziyaretiolarakha-tralarmageti.Birhaftasonra25AralkCumagnnebolu

  yolcusuyum.Biletimi,Pursaklaryazhanesindenal-m,Cumanamazndasttaraftakicamideklm-tm.Farzdansonrayazhaneyegeldim.GrevliyeSonsnnetvedierleriniburadaklacambeniu-nutma!dedim.Zuhruhirikldmveierigirendi-ergrevliyeOnikiarabasgeldimi?diyesor-dum.Oarabayenigittideyincebiletkesenarka-daararakKardeim!Benbiletliyolcuyum.Ne-denarabaydurdurmadn?diyektm.BenseniKastamonuyagideceksandmdemesinmi?Kasta-monudaolsaaynarabayd.yicetepematt.a-bukmerkezetelefonet,arabaydurdursunlar.Birtaksiarbeniyetitirsindedim.yleyaparako-tobseyetitim.Bakaremdeyoktu.nk,ognneboluyagidentekotobst.Bylebirolaydailkdefabamageliyordu.Allahtanvastauakde-ildi.YoksaSaaeksinbenibeklesindiyemez-dim.Budabirmceraolmutu.BekatlYeniAsyaneboluTemsilciliiningeni

  salonuseksenkiicivarndainsanladoluydu.o-unluunugenleroluturuyordu.Genlikhizmet-lerihrikayd.HayatnbudvyavakfedenBurhankardeaktifolarakalyordu.saatboyuncadersvesohbet ilgiyledinlendi.Sorularsorulduce-vaplarverildi.Cumartesign,lenamaznmtekipbirsaat

  boyuncakalabalkbirgenlikgrubuna,stadnha-yatnvedvsnhlsaettik.Herkesmemnundu.BedizzamannKkIspartanmnverdiine-bolukahramanlarnaokduettiinigzlerimlegryordum.brahimVapurkardeimlebirlikteondrtminibsyleKastamonuyahareketettik.U-mumdersleriCumartesiakamyaplyordu.ne-boludanRasimAabeylebirliktegelenlerdedersekatlmt.Dershanedekalabalkbirniversiteligengrupkalyordu.stadnmnevahsiyetinivestlendiikudsvazifeyinazaraverendersimizyir-miotuzakadarsrd.Ertesign,mlkiyetisa-tnalnangenidershaneyidegsterenbrahimVa-purevkiindeydi.Bakiyekalanazbirborcuiinduettik.Pursaklaradndmdeikindinamazdaralm-

  t.Edettiimzamanruhumunrahatladnhisset-tim.Aynakam,PazarseminerlerierevesindeAbdlmecitDemircikardeimmuhtevasyounolansemineriniAsyaNurKltrMerkezindetakdimedi-yordu.Plnlalmalarmeyvesiniveriyordu.

  Bartn ve Kastamonuziyaretleri

  Mertiyetin srr, kuvvet kanundadr, ahs hitir. stibddness, kuvvet ahsta olur, knunukendi keyfine tb edebilir, hakkuvvetin malbu. Fakat, bu ikiruh her zamanda birer ekle girer,birer libas giyer. Bu zamannmodas byle giydiriyor.

  ka v: Kuv vet li.ka v nn-i e s si ye: Te mel ka nun lar.e ri at- Gar r: Par lak e ri at.mu ht-i za m n ve me k n: in de bu lun du u

  yer ve za man.ce v nib-i lem: le min drt bir ya n.zey nb: K k su a kn t la r nn her ta raf tan

  ge lip top la na rak mey da na ge tir dik le ri gl ck,ha vuz.karn: a, de vir.u u bt- he yet-i i ti m i ye: Sos yal ha ya tn

  e it li ke sim le ri.ci dl: M ca de le. ber de vam: De vam et mek te.sec cl: A kp du ran, s rp gi den.

  L GAT E:

  Bu asr kurtaracak birmu'cize-i Kurniye

  1399 ylnceHra/NurDa'ndandoanKurnnurudnyayaydnlatmayabalamt.Birkii il