30 05 2014 sunvilla samachar

Download 30 05 2014 sunvilla samachar

Post on 17-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 30-05-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 1 Issue : 343Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 343 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 30, -2014 </p><p>kwshkk rfkMk {kuzLku ykLkkk kikhe</p><p>LkhuL {kue nu kuk RLuMx{uLx Mkr{x fhu</p><p>kwshkk{kt su fkhke kRkLx kwshkkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt ku s heku kuk RLuMx{uLx Mkr{x</p><p>Lke rne,kk. 29zkkLk Lkh u L {k ue </p><p>k wshkkLkk rfkMk {kuzLke fuxef kkkkkuLku hkxe Mkhu y{e kLkkkLke k usLkk hku Au. ykLkk {kxu zkkLku keyu{ykuLku kikhe{kt kke sk {kx u M k w[ L k k yk k e ee Au. {kueyu kwshkk{kt { wzehk uf kfkhk u L k u ykfk k fhk {kxu kRkLx kwshkkLkw ykkusLk fwO nkw. ykLku wk Mkkhe MkVkk nkk kke nke. yk{kt hkhLkk Wkukkrk knkU[e hkk nkk. kRkLx kwshkkLke rh{kt LkkU uk{kt yke nke. yk s heku {kue nu kuk RLuMx{uLx Mkr{xLke k usLkk hku Au. kuk RLuMx{uLx Mkr{x RLzk Y fhk{kt yku </p><p>kue kk Au. Mkwkku u {krnke ykkkk fkwt Au fu {kueyu ykLkk ykkusLk {kxu keyu{ykuLku kikhe Y fhk {kxu Mkw[Lkk ykke Au. yk Mkr{x k kkf hnuu. yk{kt k{ kkekh uMky kkLk hnuu. Mkr{x{kt 100ke kh u uLkk rkrLkeyk uLk u kkukk{kt yku. ykLke k{k{ Ykhuk nk{kt kikh fhk{kt yke hne Au. kksukh{k t s </p><p>kuue kufMkkLke [qtxe{kt yirknkrMkf Sk {uk kk kskL k e M khfkh f u L{k t Mkkk{kt yke Au.{kueLku uLkk kufku rfkMk kwYk khefu uR hkk Au. uLkk kufkuyu {kue{kt rkMk k fheLku kksukh{kt kuue [qtxe{kt kskLku M k kn w{r k yk k e A u . </p><p>{kueLke kkxeoLku 283 kuXfku {e nke. LkhuL {kue k zkkLk khefuLke skkkeh Mktke ek kk yuf kAe yuf zkke fk{ fhe hkk Au. {kue kufMkkLke [q txe hr{kLk [kh uk ykkk{kt ykuk [LkkuLku kkk {kxu k{k{ Mktktrk Mkkke kkkuLku Mkw[Lkk kke [wk Au. Mkr{xLku RuLk k kikhe nkk hk{kt yke Au.</p><p>k{ 100 rMk {kxu yusLzk kikh fhk kLkkuLku yku</p><p>furkLkuxLke kuXf{kt k {wu [[ko : ykoktk{kt Lkk k Vqtfk, {qzehkufkLku khkLku {n : E-nhkS yLku Mkhfkh{kt kkhokkLku ruk {n</p><p>Lke rne, kk. 29zkkLk khefuLke skkkhe </p><p>Mk tke ek k k L kh u L {kueyu MkhfkhLkk fk{fksLk u zke kLkkk {kxu 10 {wkLkku yusLzk k ikh fhe ek u Au. 100 rMkLkk yusLzkLku kikh fhk k{k{ kLkkuLku Mkq[Lkk k ykkk{kt yke Au. 10 {wkLkku </p><p>{kueLke 10 kkurMke kkr{kk hsq : {kUkhe kh fkkq {uku</p><p>^w[h yuLz ykuMkLk fkuLxkxLke kqkonwrk [u {kuxku fzkfku</p><p>ELVkuMkeMk, rhkLMk yLku yu[zeyuVMke kUfu MkuLMkuMk{kt 200 kkuELxLkku xkzku fhk{kt qr{fk se : nukfuh rMkk k{k{ ELzuMk{kt xkzku</p><p>{wtkE, kk. 29uhkh{kt yksu {teLkwt {kuswt </p><p>Vhe wt nkwt. fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 322 kkuELx xeLku 24134Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu rLk^xe 94 kkuELx xeLku 7235Lke Mkkkxeyu hkku nkku. uhkh{kt {te {kxu fuxkf krhkku skkkh hkk Au. {u rMkheLkk ^w[h yuLz ykuMkLk fkuLxkx kkku k whk u kku Au. {qzehkufkfkhku sqLk rMkhe{kt </p><p>kkukkLke MkrkLku ELku kkhe{kt kk uk Au. Mk uLMk uMkLk u Lke[e Mkkkxeyu E sk{kt ELVkuMkeMk, rhkLMk, yu[zeyuVMke kUfLke {nk qo qr{fk hne nke. yk k{k{u Mk uLMk uMk{kt 200 kk uELxke wLk w t kkkzw t kkze uk{kt qr{fk se nke. kh Mkkku Mktfkuk kufkuLkwt fnuwt Au fu, Mkku^xuhLke {nkfk ftkLke ELVkuMkeMkLkk fkhkukkheykuLku ELku [kk keo hne Au. ELVkuMkeMk, </p><p>rhkLMk, yu[zeyuVMke kUfLkk uh{kt fzkfku kkue kku nkku. kkuzh {kfuox{kt k Yykke kuS kk {te hne nke. r{zfuk yLku M{kufuk kku{kt {: 0.3-0.4 xfkLkku xkzku hkku nkku. Mkuxh ELzuMkLke kk fhk{kt yku kku nukfuh{kt kuS uk {e nke. kkfeLkk k{k{ ELzuMk{kt xkzku hkku nkku. ykExe ELzuMk{kt k xfkke wLkku xkzku hkku nkku. </p><p>(_ ...)</p><p>kh{kt ke {te : MkuLMkuMk{kt 322 kkuELxLkku LkkUkkk xkzku</p><p>zkkLk {kue {kxu kMk Mkwhtk kLkkku</p><p>Lke rne, kk.29zkkLk LkhuL {kue {kxu nu yuf rr fkhLke Mkwhtk kLk-</p><p>kk{kt yke hne Au. su Mkee heku Mkkk ykhMkeykhke MkVhstk yuhkkuxo Mkwe su. LkhuL {kue yuk k{ zkkLk hnuu su{Lku kkukkLkk h yuxu fu Mkkk ykhMkeykhke yuf kMk MkwhtkLke {ke MkVhstk yuhkkuxo Mkwe E sE fku. keyu{ ykkMkke ELku MkVhstk yu-hkkuxo Mkwe yk Mkwhtk kLku. yk MkwhtkLkku {w nukw zkkLkLke MkwhkkLke Mkkku-Mkkku eykEke {w{uLxLkk hr{kLk kufkuLku {w~fue{ktke k[kkLkku k hnuu. yk Mkwhtk ykhu kuZ rfku{exh ktke hnuu. ku {rnLkkLke yth yk MkwhtkLku kikh fhe uk{kt yku. Mkwr[k Mkwhtk ykkkwfo {kko, kkuV fkuMko, MkVhstk nkuMkxke kELku nurfkuxh nUkh Wkh kqhe ku. zkkLkLkk ykkMk Wkh yLku MkVhstk yuhkkuxo [uLkwt ytkh k rfku{exhLkwt Au ykLkkke xkVefLke kfeVLku qh fhku. 2010{kt ykLkwt fk{ Y fhk{kt ykwt nkwt.</p><p>Mkkk ykhMkeykhke MkVhstk yuhkkuxo Mkwe Mkwhtk kLku : ku {neLkk{kt fk{ kqo</p><p>{kueLkk xkkuoxLku kqo fhk Mkhfkhe ktk [wMk kLwt Au</p><p>{kue yusLzkLku zkke ykk khu</p><p>Lke rne, kk.29uLkk zkkLk khefuLke skkkhe Mktke ek kk kufkuLke </p><p>ykukk {wsk zkke ykk kLke kikhe {kueyu fhe ee Au. z-kkLkLke ykurVMk{kt {w kLkke Mkr[ [wtxkuk Lk]kuL r{kyu {krnke ykkkk fkwt nkwt fu, Mk{k Mkk ktkLkku yMkhfkhf heku Wkkuk fhk{kt yku. Lkk LkukkLkk sLk{kLku kqo fhk k{k{ kikhe fhk{kt yke Au. Lk]kuL r{kyu furkLkuxLke kuXf knuk {kueLkk yuLk kkuELxLkku wkMkku fkuo nkku. ku{u fkwt nkwt fu, {kueLkk xkkuoxLku kqo fhk {kxu Mk{k Mkhfkhe Mkk ktkLku [wMk fhk{kt yku. yk Mktfukke {kLkk{kt yku Au fu, {tkeykuLke xe{ kk nu {kue whkuuMke{kt kkukkLke heku kk fhe fu Au. fkhfu, {kue kkukkLkk yusLzkLku y{e kLkkk {kxu whkuuMke kh khu ykkh hku Au. ykkk{e Mkkn{kt furkLkuxLkk Mkuuxheke ELku yuf zLk suxk {nkqo rkkkuLkk Mkr[ku{kt VuhVkh fhk{kt yku. Mkwkkuyu fkwt Au fu, {kueyu huf rkk{kt Mkuuxhe k {kxu k Mktrk Lkk{ yLku ku{Lkk xuf hufkuzo ytku {krnke {ktke Au. r{kyu fkwt nkwt fu, khkLkk zkkLk LkhuL {kueLke kkr{kkke kusLkkykuLku kqo fhk {kxu yuf Mk{ {kok Lke fhk{kt yku. ktkk Mk{ke yxkE kzuk ELkMx[h kusuxkuLku nue kfu ykk khk{kt yku. LkhuL {kue u{kt kqhkk {k{kt fkuMkkLke Wkkk nkuk Akkt fkuMkkLke ykkkLkku {wku k WXke [wk Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu {kue fkuELzk{kt VuhVkh fhe fu Au. 12{e kt[keo kusLkk hr{kLk uLku 28.8 fhkuz xLk fkuMkkLke yAkLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. ykk ynuk ykk kk nu LkhuL {kue fkuMkkLke ykkkLku ELku k ktehkk ku kue kk Au.</p><p>y{kk k 29 {u, 2014y{kk nuhk e.S. hkuz h yku uw fkuBu{kt yksu </p><p>hkuhu yuf fkze wfk{kt y[kf yk qfe WXk ykkk rMkh{kt kuzkkuz kR E ne. fkuBu{kt yL wfkku yu ykurVku{kt hnuk yku kuzeu S [kk hMk h kuze k nk. uw k{k yk fkuBu{kt e[uk k{kt fkze s u ke k wfkku yzkuyz ykue Au. su{ktke yuf wfk{kt yk k yL wfkkkykuu wfk Akuzeu kkku khku ykku nku. wfk{kt yk k fkhkuh ke Au u nsw we e fkwt ke. xkMku Vkhruzku fkVku kuze ku nku yu yk fkw{kt uk ses nkk he ne.</p><p>y{kk: e.S. hkuz h fkze wfk{kt yk</p><p>yusLzk Lke fhkeuk {kueyu k{k{ kLkkuLku k sYhe Mkq[Lkk ykke ee Au. Mkkku-Mkkku k{k{ {tkeykuLku fnuk{kt ykwt Au fu, kuyku kkukkLkk {tkk {kxu 100 rMkLkk yusLzkLku kikh fhk{kt yku yLku kuLkk kh zkke y{ Y fhu. {kueyu furkLkuxLke keS kuXf kuk kk nuhe rfkMk kLk Ifuk Lkkzwyu fkwt nkw t fu, zkkLku k{k{ {tkeykuLke Mk{k k {w {kk oe ofk hsq fhe ee Au su{kt MkwkMkLk, fko fwkk yLku y{efhLkku Mk{ku kk Au. kuLke ryu s fk{ fhk {kx u fnuk{k t ykwt Au. Lkkzwyu fkwt nkwt fu, zkkLku {tkeykuLku Mkq[Lkk ykke Au fu {w {wku MkwkMkLkLkku Au </p><p>kuLkk Wkh kkr{kkke kLk ykkk{kt yku k u sYhe Au. khk k rzehe rM kMx{ Wkh kLk ykkwt kzu. hk Mkhfkhku kkMkuke su kkku yku Au ku{Lku {n ykkk{kt yku ku sYhe Au. MktMk yLku kufkuLkk yrk Wkh kLk ykkeLk u ku{Lkk Mk{kkLk fhkLkk kMk fhk uEyu. </p><p>keyu{yu fkw t Au fu, k{ 100 rMk{kt huf {tke kkukkLkk yusLzk Lke fhu Mkkk u-Mkkk u rkk{kt su {wk kuLzk hkk Au kuLku kkr{kk Mkkku Mk{kkLk fhkLkk kMk fhk{kt yku. Lkkzwyu fkwt nkwt fu, zkkLk {tkeyku yLku Mkr[kuLke Mkkk u swe-swe heku kuXf k kusu. </p><p>10 {wkLkk {kueLkk yusLzkLke kk fhk{k t yku kk u k u{k t fuxef {nkqo kkkkku Mkk{u Au. {kueLke xkuk 10 kkueMke kkr{kk{kt {qzehkufkLku zke kLkkk yLku ykoktk{kt Lkk k VqtfkLke hnuu. {kUkheLku zkke fkkw{kt uk {kxu Mkkuo[ kkr{kk ykkk{kt yku. furkLkuxLke kuXf kk {kueyu kkukkLke kkr{kk ytku kkuku kk fhe Lknke. rk, ykhku yLku rse kh kMk kh {wfk{kt yku. Mkhfkh{kt kkhofkkLku khe E yk uLkLk u {n ykkk{kt yku. rLkrkyku Wkh Lke fhk{k t ykue Mk{ {kok{kt y{e kLkkk{kt yku.</p><p>MkwhkLkk kwk fwtkhek hkuz kh kLkue xLkk</p><p>Mkwhk{kt fkkzLkk {kfuox{kt kLkf ykk Vkxe rLkfeke kh{eLkk {knku{kt ykkLkk kLkkku{kt k khku kE hkku Au : ykk Wkh fkkw {kxu sun{k WXke kze</p><p>y{kk, kk.29hkLkk fuxkf nuhk u{k t </p><p>Auk fuxk Mk{ke ykk Vkxe LkefkLkk kLkkku rMkuLku rMku e hkk nku ku{ kke hkwt Au khu zk{tz Lkkhe khefu ekk yuk Mkwhk nuh{kt yksu fkkzLkk {kfu ox{kt ykk kke nkukLkku kLkk fk{kt ykku </p><p>Au. MkwhkLkk kwk fwtkhek hkuz Wkh ykue yku[z fkkzLke {kfuox{kt ykk kkkk LkkMkkk {[e sk kk{e nke. ek ykk kh fkkw {uk {kxu {ush fku nuh fhkku nkukLkwt k {wt Au. yk ykkLkk [kux{kt yuf MkkzeLkku kuY{ k yke kku nkku. Mkkhu Lk kkLkk yhMkk{kt kkue yk ykk kh fkk q {uk Vkhrk k uzLkk skLkkuLkk u {kuxku fkVku xLkk Mku kuze ykku nkku. fwtkhek hkuz kh yku yku[z E{khk{kt kkue ykkLkw t fkh kkr{f kkkMk{kt kuxo Mkfe ox nkukLk w t k {wt Au.</p><p>LkkLkk kkke kk ue ykk khu kLkLkk fkhu {kuxw </p><p>rfhk MYk kh fhkk LkSfLkk MkkrLkf kufku{kt khkx Vuk kku nkku. ku{s kkue ykkLkk w{kzk kkkh{kt uk {kk u kLkf krhMkrk We kE nke. yk ek ykkLku uk {kxu kufkuLkk xkuuxkuk kt W{xe kzk nkk. yk ykkLku Vkhrk k uz khk {ush fk u nuh fhkkk nuhLkk kLkkeke ELku huf Vkh skLkku xLkk Mku kuze sELku ykk kh fkkq {ukLkk kMkku nkk ko nkk. ykkLke ktehkk ukk nuhLkk fuxh, fr{Lkh k xLkk Mku kuze ykk nkk. ek ykkLkk kku kkueMku hMkk kt fheLku ykkLke fk{kehe nkk he nke. yku[z fkkLke {kfuox{kt </p><p>kkue ykkke fhkuzku YrkkLkwt LkwfkLk kwt nkukLkwt k knkh ykwt Au.</p><p>yk yku[z fkkzLkk {kfuox{kt fuxk fkkzLkk kkuzkWLk nkk su yk yk{kt keLku kw kE kk nkk. ykkLkk kku E{khk{kt hnue Vkh Mku^xe kh Mkk </p><p>Wk kk Au. yk xLkk kk hkuz kh xkVef {Lke Mk{Mk We kE nke. VkhrkkuzLkk skLkkuyu khu snu{k kk ykk kh fkkw {uku nkku ku{s fkuE {kuxe Lk{kLke nkrLk kE Lk nkukLkw t k Mkwkku khk k {twt Au.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 30-05-2014{uk (y,,R) : ykfM{f Lkk kk. MkM Mkkt hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {o ykk{f kuku r[ ke sk. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwtr{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k.ffo (z,n) : RuLkef]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k. kk-kh Mkw{uwO hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt. Lkkkfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk. ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke fu.Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kR fu Au{fh (,s) : fkkfe &amp;ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &amp;ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. Lk WMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w.</p><p>ktkeu...</p><p>M{]r k{u rzeku rk k r n k , k u x e yurVzurx k usf Au</p><p>{kue hfkhe krru nsw 48 fkf kk ke yu {tkeykue tek rk Y kR k Au. {kueu zkk kk uRyu yu {k kik{ ru fhkh rhc khkkMke hk{ suX{keyu hkskk n, er zfhe, w{k Mhks, yY suxe yu yzkeu {kue rhkue [ehe ktk ft Au fu {kueyu kukk k{tz{kt w~{ku-nrhVkuu Wkh rke {ke ek Au. suX{keu fk[ {kue {e uu htw W{k khe kt[{w kuh k Au yu M{]r Rhke Vf kh{w kuh k Au yu {k rhkuku kx nuk kske Y kku yu Auu fkutuu u uke zk {e R nku u{ ys {kf, rs n yu yrkuf {w e yk rk{kt fqe zk Au.</p><p>yk rke Yyk {kuek fh {kof {kk {w rfhu fhe ne. {w rfhu yfkRu kt we ft nwt fu M{]r{kt u fkuR ruk fki nku yu uu k zkk kk{kt yku ku {u fkuR ktku ke, htw {ktk {tkeku nkku M{]ru {ku uRyu. fkutuu kfkh rhk fheu ft Au fu W[ rkk wrSeyku yu kirfku kku tfkuk yk rk su yuf s{kk{kt e.hn hk, {whe {kunh uke, yswon, fr r suk {nkwkku tkk nk yu rke skkhe M{]ru yk yu Wr[ ke. M{]r k{u fkutuu eS teh Vrhk kutkk ft Au fu [kte [kuf{ktke 2004{kt fr r k{u M{]ryu [qtxe{kt qfkwt khu kuke ikrf kfk rne wrxe{ktke Mkf e rzMxL yuwfuk {k{ke {ue nkukwt skwt nwt. khu 2014e yurVzurx fnu Au fu M{]ryu 1994{kt rne wrxe{ktke k{ koe hekk k fhe ne yu khk w yk fkuo ke. yk rk k{u ksu $xku sk khke ykk W{k kheyu kurk ktee kfk qAe kte Au.</p><p>khu M{]ryu {ki hnukwt {wkr {kLwt Au. ikrf kfk yu {tkeykuk kktykue Vke [u fkuR eku tt nkuku uRyu n. M{]r Mkf ke yuxu {tke kk yu k krnk Au. M{]r Rhke yku yk ykue {rnk Au. yk weyu kuke fkhrfeo Mtk heu kt kMku tko fheu ke Au. rnee zfku h rr Vurhke {kVf 200 Yrk{kt wxe kuzx u[kke {ktzeu r{ RLzk Mko we nkut[kh M{]ryu {ufzkukzk {wtR{kt ktk kuk fkWLxh{kt VkRwt fk{ fhk{kt k{ ke ywe. M{]ru fwt kwt Vkwt yuku ykr yrfkh Vf yu Vf huL {kueku Au. xqtf{kt ikrf kfkku {wku WAkku yu rhkof-krnk k Au htw M{]r Rhkeyu Rhkkqof kuxe yurVzurx fhe kuku Mkf kokt nku ku yu k usf Au.</p><p>2 / . 30-05-2014, y{kk </p><p>ke khk kkurwz{kt furhh kLkkk RAwf Au</p><p>Lke rV{Lkw wxk xwtf Mk{{kt nkk hk{kt yku</p><p>{wtkR,kk. 29rV{ k uh{Lke { w </p><p>yrLkuke kkurwzke kkuzkf Mk{ Mkwe wh kR kR nke. khtkw nu ku Vhe yuLxe fhe hne Au. kk uzkf Mk{ Mk we kR{kRxke wh k ue yrLk u k e ke khk Vhe Mkr kR kR Au. ku xwtf Mk{{kt s ykw{kLk whkLkkLke Mkkku rV{ kkuBku Vuhexu{kt uk {u. yk Wkhkkt ku yL fuxef rV{ku{kt k fk{ fhe hne Au. ke yuf [[koMk he {zoh kuMz RLxhLkuLk rV{{kt k Lkshu kzLkkh Au. ykuMxurk{kt wAhue ke kkMkuke Mkkhk ukLke ykukk hkk{kt yke hne Au. k uLk w fnuw Au fu kuh{ rV{ fko kk ku kkk kR Lk nke. khtkw kwshkk{kt kuLke ykLkkhe rV{ kkuBku kuhexuLkk wxk{kt Mk </p><p>nke. khkk ykX Mkkn {kxu ku kkukkLkk {kkk rkkkLke Mkkku uh ske hne nke. ku ku Mkkn knuk s khk Vhe Au. nu Vhe wxk{kt k u Mk kLke kR Au. {hkXe i5krLkf rfh kkkwLke kRV kh ykkrhk rV{ kLkkk{kt </p><p>yke hne Au. yk ikkrLkfu 125 k o knuk r{kLkLke kusLkk ykke nke. rV{{kt yk qr{fk ykw{kLk whkLkkyu yk fhe Au. ku rV{{kt yuf zkLMkh khefuLke qr{fk{kt Lkshu kzLkkh Au. yk kku kkk yLku ku{Lke kxfkk kkhMkrhf {u k Au. yk rV{Lkw wxk k wshkk{k t [ke hk w t A u. kwshkk{kt {hkXe kk{Lkw Mkux kikh fhk{kt ykwt Au. 125 ko knukLkk {hkXk kk{Lke wrkLke qr{fk f ue hne Au ku ytku kwAk{kt ykkk keyu fkwt nkwt fu qr{fk [kuMkku kzfkhYk hne Au </p><p>khtkw yk qr{fkke ku Mktkw Au. ku kkurwz{kt kkukkLke furhhLku RuLk nu ykkke Au. kuLke kkMku Lke ykuVh yke hne Au khtkw ku fkuR Wkk{kt fk{ fhk {ktkke Lkke. </p><p>kuh{ kk nu ykw{kLk Mkkku Lkshu kzu</p><p>rtfk {uhe fku{Lkk kkkLku R wk s w : rhkkuxo</p><p>kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk k{k{ kMk</p><p>{uhe fku{ rV{ keS ykuxkukhu uh{kt hsq fhku</p><p>{wtkR,kk. 29k k u r w z L k e L k t kh L k </p><p>yrLk u k e r tfk [k u kzkyu fkwkk fhe Au fu {uhe fku{Lke qr{fkLku Lk ykkk {kxu kuLku wk {nuLkk fhe kze hne Au. {uhe fku{Lke kRV kh nk{kt rV{ kLke hne Au su{kt rtfk {uhe fku{Lke qr{fk yk fhe hne Au. yk rV{ keS ykuxkukhLkk rMku uh{kt hsq fhk{kt yku kue kk ukR hne Au. ykurBkf{kt {uz Ske [wfue {uhe fku{ kh kLke hnue </p><p>rV{{kt kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu rtfk kLkkk k{k{ kMkku fhe hne Au. Auk fuxkf </p><p>rMkke rV{Lkw wxk [ke hkwt Au. Mxkh yrLkuke rtfkyu xTexh kh fkw t nkw t fu k u yk rV{{kt fk{ fheLku ko yLkw fhe hne Au. W{t fw{kh khk rLkuok rV{ kufku{kt khu [[ko skke fu Au. hkxe yukuzo rsukk yrLkukeyu ykkW fkwt nkw t fu huf rMkLkk wxkke Lke uhk {e hne Au. {uhe fku{Lke kRV uhkke hkue Au. k{k{ rV{e [knfkuLku yk rV{ k{u kuku kku rtfk khk fhkku Au.</p><p>yMkhkLke Mkkku fk{ fhk Lkwk kikh Au{wtkR,kk. 29</p><p>kk k u o ykLk t hkLke hkLkk rV{ Mkkku MkVkkLkku Mk [kLkkh yrLkukk Lkwk nu Lke rV{{kt yrLkuke yMkhk Mkkku fk{ fhu. </p><p>{nkLk yrLk u k k f{ nkMkLkLke LkkLke kwke yMkhk Lke rV{{kt {w yrLkuke khefuLke qr{fk yk fhLkkh Au. kkukkLke keS rnLe rV{Lku RLku Lkwk kkuku k ykkke A u . hkLk k rV{{k t Lk w k u khkMkeLkk wkLkLke qr{fk yk fhe nke. ykh kkfe khk rLkuork yk rV{ Mkkku yMkhk </p><p>kkurwz{kt kkukkLke furhh Y fhk sR hne Au. yk rV{Lkw wxk nk{kt [ke hkwt Au. </p><p>30 keo Lkwk wxkLkk kkYku kkuk su. yk rV{{kt kkurwzLkk MkwkhMxkh yrkk </p><p> k [ L k L k e {kuxe qr{...</p></li></ul>