3. univerzalna merila za duŽine - oglasna i kvalitet/prvi... · osnovni elementi kljunastog merila...

Download 3. UNIVERZALNA MERILA ZA DUŽINE - Oglasna i kvalitet/Prvi... · Osnovni elementi kljunastog merila su: merni lenjir sa nepokretnom skalom (1), nonijus (2), merni kljunovi, donji

Post on 31-Jan-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  3. UNIVERZALNA MERILA ZA DUINE

  Univerzalna merila koja omoguavaju dobijanje bilo koje mere ili odstupanja uodredjenom dijapazonu mera, zovu se viestruka merila.

  3.1. LENJIRI

  Lenjiri su metalne trake sa mernom skalom i spadaju u merila sa crticama.Merenje se vri uporedjivanjem, na taj nain to se predmet prisloni uz lenjir, amera oita.

  Lenjiri se mogu izradjivati kao:- uporedna,- probna i- radionika merila.

  3.1. LENJIRI

  Uporedna merila DIN 864, slue za kontrolu probnih merila. Izradjuju se do 1 mduine, preseka H, I ili X. Debijina crta iznosi 3-7 m. Skala je postavljena tako,da je sa svakog kraja lenjira ostalo slobodno po 10 mm. itanje mera se vripomou mikroskopa ili lupe. Greka merenja iznosi (0.02 + 0.03 L)m, gde jeL merena duina.

  Probna merila slue za kontrolu radionikih merila. Rade se prema DIN 865,duine do 2 m i pravougaonog preseka (25 x 25) mm i (15 x 15) mm. Debljinacrtica je 20-40 m, a dozvoljena greka iznosi (0,01 + L/100000)mm.

  Radioniki lenjiri se koriste u radionicama i izradjuju se u dve klase tanosti(JUS K.T1.040 065, DIN 866). Kod lenjira I klase tanosti krajnje crte skalenalaze se na udaljenju od 10 mm do kraja lenjira. Debljina crta iznosi od 80-120m. Dozvoljeno odstupanje iznosi (0,05 + L/50000)mm.

 • 2

  3.2. KLJUNASTO MERILO

  Kljunasto merilo je najvie rasprostranjeno merilo sa nonijusom i koristi se uradionicama (JUS K.T2.050), (sl. 3.2).

  Osnovni elementi kljunastog merila su: merni lenjir sa nepokretnom skalom (1),nonijus (2), merni kljunovi, donji i gornji (3) za merenje spoljnih i unutranjihmera i produetak (4) za merenje dubina.

  Kljunasto merilo se izradjuje sa tanou od 0,1 mm, 0,05 mm, 0,02 mm i0,001".

  3.2. KLJUNASTO MERILO

  Nekoliko primera oitavanja mere na skali kljunastog merila:

 • 3

  Na slici je prikazano kljunasto merilo sa sat komparatorom firme "Tesa". Tanostoitavanja ovakvih merila je 0,05 mm i 0,02 mm, sigurni su u radu i jednostavniza upotrebu. Ovakav tip proizvodi i C.Mahri i Mitotoyo. Sat komparatorprivren je na pokretnom delu kljunastog merila, a za nepokretan deo zupastaletva, koja je uzubljena sa zupanikom na ijoj se osnovi nalazi kazaljka sata,tako da se pomeranjem nosaa, okree i kazaljka.

  3.2. KLJUNASTO MERILO

  3.2. KLJUNASTO MERILO

  Savremeno merilo, elektronsko sa digitalnim oitavanjem, snabdevenobaterijama (firme Mitutoyo), prikazano je na slici. Korienjem mogunostipostavijanja na nulu bez vraanja pipaka na nulti poloaj, omogueno je merenjezazora sklopova , zatim komparativno merenje i merenje rastojanja osa otvoraistih prenika. Merenje rastojanja osa otvora istih prenika meri do 150 mmduine sa tanou 0.01 mm.

 • 4

  Dubinomer sa digitalnim oitavanjem preikazan je na slici. Slui za merenjedubina otvora, visina ispusta i drugo.

  Nasloni slue da se merilo postavi u pravilan poloaj. Kod dubinomera je Abbe-ov princip ispunjen, dok kod ostalih tipova merila sa nonijusom to nije siuaj.

  3.2. KLJUNASTO MERILO

  Visinomer se koristi u pojedinanoj proizvodnji za obeleavanje odlivaka iotkovaka. Koristi se na taj nain to se uz pokretni deo visinomera privrujeigla za obeleavanje. Osim igle mogu se privrstiti i pipci koji omoguavajumerenje visine. Garnitura izmenljivih pipaka se isporuuje zajedno sa merilom.

  3.2. KLJUNASTO MERILO

 • 5

  Na levoj slici prikazan je visinomer sa satkomparatorom (tanost 0.01 mm), kojiima pored njega i ugradjeni dvostruki digitalni pokaziva za oitavanje celihmilimetara. Na desnoj slici dat je visinomer istog proizvodjaa (MITUTOYO) saposebno pridodatim digitalnim pokazivaem, sa tanou 0.001 mm. Nula semoe postaviti preko dugmeta za podeavanje nule na bilo kojoj visini.

  3.2. KLJUNASTO MERILO

  3.3. MIKROMETRI

  Mikrometri rade pomou precizno izradjenog navojnog vretena. Korak navojavretena iznosi 0.05 mm (retko 1 mm), ako imamo merilo sa milimetarskompodelom ili 1/40" kod mikrometra sa podeiom u colovima. Merilo sa korakomvretena od 0.5 mm ima dobo sa 50 podeoka, tako da je tanost merenja 0.01mm. (Kod merila sa korakom navoja 1 mm i zradjuju se doboi sa 100 podeoka.)Kod merila sa podelom u colovima,dobo ima 50 podeoka, tako da daje tanost:

  ''0005,050

  1

  40

  1 =

  Mikrometri se mogu izradjivati za:

  - spoljna,- unutranja i- dubinska merenja.

 • 6

  3.3. MIKROMETRI

  Mikrometar za spoljna merenja predstavljen je na slici. Sastoji se od mernogvretena (1) iji je sredinji deo izradjen sa navojem, koji ulazi u navrtku (2),proseenu na zadnjem delu i privrenu na levom kraju uz mernu ravu (3).Merilo na svom srednjem delu ima navuenu mernu auru sa skalom (4). Mernovreteno je na desnom kraju spojeno preko dvodelne konusne spojnice (5),(presek C-C) sa doboem (6), dok je sama spojnica pritegnuta vijkom prekoploice (7). Da ne bi pritisak merenja, koji iznosi od 5 N do 10 N, bioprekoracen, postoji uredjaj sa skakavicom (8) i oprugom (presek D-D).

  Merenje se vri na taj nain , to se na skali oitaju celi milimetri na gornjemdelu, zatim polovine na donjem i dodaju stoti deiovi , koje proitamo na dobou.Mera prikazana na skici iznosi: 2,0 + 0,07 = 2,07 mm, dok se 0,005 mm moeoceniti, pa se stoga stavlja u zagradu.

  Mikrometri se izradjuju tako da mogu meriti sve mere od 0-25 mm, od 25-50, od50-75, 75-100, 100-125 itd., tako da je oblast merenja uvek 25 mm, za merila do500 mm merne duine, a 50 mm za ona od (500-1000) mm. Mikrometri kojimere dimenzije preko 25 mm, snabdeveni su merkom ija duina iznosi veliinuprethodne oblasti merenja, radi podeavanja nule na mikrometrima.

  Pipci mikrometra su obino ravni, ali mogu biti izradjeni i loptasto. Mogu seojaati ploicom od tvrdog metala, kako bi im se produio vek trajanja.

  3.3. MIKROMETRI

 • 7

  3.3. MIKROMETRI

  U nekim sluajevima, kada je to potrebno, mikrometri se koriste uz upotrebudraa. Sa velikim mikrometrom je teko raditi, pa se radi olakanja merenjamoe obesiti. Za serijska merenja koristi se obino stalak prikazan na slici.

  3.3. MIKROMETRI

  Na slici prikazan je mikrometar sa analognom i digitalnom skalom, proizvodnjeMITUTOVO. Delovi mikrometra, pipci 1 i 2, konica 3, sa skalom i doboem sukao kod klasinog mi krometra, ali je snabdeven i digitainim LCD pokazivaem(4), dugmetom za ukljuivanje/iskljuivanje (5), dugmetom za zadravanje mere(6) i dugmetom za vra-anje na nulu (7). Tanost oitavanja digitalnogpokazivaa 0.001 mm. Trajnost baterije je 500 asova rada.

 • 8

  3.3. MIKROMETRI

  Na sl. 3.14 prikazan je mikrometar sa doboem za oitavanje celih milimetara (2)i krune skale (1) sa kazaljkom povezanom sa obrtnim doboem (3) za mere 0.1 i0.01 mm.

  Mikrometar za dubine i visine koristi se kod kontrole dubine ljeba irina,visina, ispusta, stepenastih osovina i drugo (sl.3.15 ). Sastoji se iz doboa (1) imerne aure (2) , zatim izmenljivog mernog pipka (3) i mosta (4). Promenompipka moemo menjati oblast mera od (0-25) mm, (25-50) mm, (50-75) mm i(75-100) mm. Merna sila iznosi (3-7) N, a obezbedjuje se pomou skakavice, stim to se merni most priljubi vrsto uz merni predmet silom, koja je vea od silemerenja.

  3.3. MIKROMETRI

 • 9

  Mikrometar za unutranja merenja, obuhvata dijapazon mera od (30-4000)mm, sa tanou oitavanja od 0,01 mm. Prikazan je na sl. 3.18. Izradjuje se ugarnituri od (30-35) mm, (35-40) mm, (40-50) mm, (50-75) mm, (75-100) mm,(100-125) mm, a zatim se dodaju umetci, koji predstavljaju nepokretan pipak.Kombinacijom umetaka (takodje se isporuuju u garniturama), moe se izmeritibilo koja mera do 4000 mm.

  3.3. MIKROMETRI

  Analogni i digitalni mikrometri za otvore sa merenjem u tri take (proizvodjaaTESA, pod nazivom IMICRO) prikazan je na slici.

  Koristi se za direktno merenje otvora prenika od 3.5 do 300 mm, koristei seizmenljivim glavama. Merno vreteno se zavrava konusom, na kome je izradjenazavojnica, spregnuta sa zavojnicom na pipcima ili sa ispustom pritisnutogoprugom. Merilo ima skakavicu, radi ogranienja mernog pritiska. Tanost 0.005mm.

  3.3. MIKROMETRI

 • 10

  Na slici prikazano je merilo firme BOWERS sa analognom (1) i digitalnompokaznom jedinicom (2) i tampaem (3). Mikrometar je snabdeven ruicom (R)koja omoguuje uvlaenje pipaka prilikom stavljanja u merni predmet, kako sene bi otetili.

  3.3. MIKROMETRI

  3.4. SAT KOMPARATORI, MERNI SAT

  Komparatori su merila koja pokazuju odstupanja od nominalne mere, ali neomoguavaju oitavanje same mere.

  Komparatori se upotrebljavaju u serijskoj, velikoserijskoj i masovnoj proizvodnjiza kontrolu radnih predmeta, odnosno merenje odstupanja dimenzija, bacanja,itd. U pojedinanoj proizvodnji koriste se pri kontroli upravnosti i paralelnostipovrina, pri podeavanju maina alatki, pri proveri i merenju konusa i slino, pase moe rei da je komparator univerzalno primenjivan merni instrument.

  Jednostavni su po konstrukciji, a tanost im je najee 0.01 mm i 0.001 mm.Osnovni elementi komparatora su:

  - kontaktni,- prenosni, i- pokazni elementi sa skalom.

 • 11

  Merni sat komparator, koji izradjuju firme Zeiss, Carl Mahr, Pratt & Whituku,Tesa, LIZ (SSSR, po GOST 577-68) nazvan je po skali sa kazaljkom, izradjenoju obliku sata.

  3.4. SAT KOMPARATORI, MERNI SAT

  Izradjuju se sa puem i punimkolom ili sa zupanikom izupastom letvom, kao prenosnimelementom. Mogunost oitavanjaje 0,01 mm, 0,002 mm i 0,001 mm,ali je najee izradjen za merenjeod 0,01 mm.

  Pri postavijanju komparatora u dra, treba voditi rauna da merilo bude uvertikalnom poloaju, jer tanost merenja zavisi od poloaja mernog vretenaprilikom merenja i moe dostii prilino veliku vrednost u izvesnim sluajevima.

  Greka pri kosom postavijaju iznosi:

  3.4. SAT KOMPARATORI, MERNI SAT

  1ssf =( ) 2/sin2cos1 2 ssf ==

  za male uglove sin imamo:

  242

  22 ssf ==

Recommended

View more >