27 02 2014 sunvilla samachar

Download 27 02 2014 sunvilla samachar

Post on 09-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 27-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 27-02-2014, w y{kk

  ko: 1 > ytf: 238 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 27, -2014 w

  Year : 1Issue : 238No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  t [ { n k r s k { k t y k s u {nkrhkkek koke rk {k[kh irfku rr kht kR ku Au. t[{nk rskk whku e tkuk rkue yu ue xe{u yk {wrn{ ze Ru {ksu k[e rk{kt yu k ufk uk kku n fhk yk y{kkk ye irfku kht t[{nk rskke fkuo Au, nk{kt t[{nk rskwt fkko fkku ku ykuwt Au. w {krne {kxu k[fku t[{knk whku [eVe {wkfk R fku Aku. u{ku {kukR th: 9974111717

  h k _ S_ T _

  kwkhLkk rMku rhkkeLke Wse khtkhkkk heku fhk{kt ykLkkh Au khu r {trhku{kt kikheyku [ke hne Au.

  ykEyuyuMk MkqhLk kLkk kk Lkkifk MkuLkk zkLkwt hkSLkk{wyfM{kkLke skkkhe MefkheLku zefu ueyu hkSLkk{w ykw : kRMk [eV hkurkLk Lk zk kLk : Auk 7 {rnLkk{kt keS Mkk{heLk woxLkk

  Lkerne, kk. 26ykEy uy u M k M k w h L k

  woxLkkLke skkkhe MefkheLku khke Lk k ifk Mk u L k kL k k zk yuzr{h zef u ueyu yksu h kSLk k{ w yk k e u k k kh u MkLkMkLkkxe {[e kE nke. ku{Lkk hkSLkk{kLkk krhk{ Mk u kRMk [eV hkurkLk LkLku Lkkifk Mk uLkkLkk fkhk ukkhe zk khef u

  kLkkk{kt ykk Au. hrk k kMk u k e hek{k t yk uk rfkukMk Mkk{heLk MkwhLk{kt yksu kLkk kLku nkku. {wtkE kth LkSf MkwhLk Mkk{heLk kh woxLkk MkoE nke suLkk krhk{ Mku yk Mkk{heLk{kt hnuk Mkkk f{o[kheykuLku kteh heku yMkh kR nke. rfkukMk Mkk{heLk ykEyuLkyuMk MkwhLk{kt yk

  kLkk {wtkE rhkfktXuke 80 rfku{exhLkk ytkhu kLku nkku. Lkkifk MkuLkkLkk Mkkk skLkku Wkhktk k u yrfkheyk uLk u k ykLke yMkh kR nke. ykMk ]rk hr{kLk yk kLkk kLku nkku. Lkkifk MkuLkkLkk zkyu skkkhe MefkheLku hkSLkk{w ykwt nktw t. kuxheY{{kt efus kkLkk fkhu Lkkifk MkuLkkLkk kkt[ f{o[kheykuLku

  kw tkk{Lke yMkh kR nke. kkuzkf rMk knuk s Lkkifk MkuLkkLkk yrfkheyku Mkkk uLke k uXf{k t Mkthk kLk yufu yuLxkuLkeyu Lkkhkske k fheLku skwt nk w t fu, y{Lku y{khk MkkLkk u yLku skLkku u fkS hke uRyu. ykRyuLkyuMk MkqhLk{kt kLkk kLk kk yrfkheyku{kt kx {[e kk u n k k u .

  Mkk{heLkLke furkLk{kt w{kzk u hkE kku nkku. ykukhuLk Vhs {kxu {tswhe ykkk{kt yku ku knuk rLkhekLke fk{kehe [ke hne nke. Lkkifk MkuLkkLkk yuf yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, khk s R{hsLMke Vkh VkRxk fkk nkk hk{kt yke nke. w{kzkLkk fkhu yMkhkMk kuk yrfkheykuLku khk s n u rfk u xh {khVk u nkuMkx Mkuzkk nkk. swe s we skyk uy u R{hsLMke kkk uk{kt ykk nkk yLku k u{Lku ke fhkk{kt ykk nkk. yMkhkMkkuLku Lkkifk MkuLkkLke nkuMkx ykEyuLkyuMk yrLke{kt Mkuzkk nkk. yk kLkk kLku khu Mkk{heLk kke{kt nke. {kuzuke yk Mkk{heLkLku Mkkkxe kh kk{kt yke nke. kLkk ku 70 ykurVMkhku Vhs kh nkk. khke w snksLku ykhe ukku yk 10{ku kLkk Au. Auk

  Mkkk {rnLkkLkk kkk{kt yk keu Mkk{heLk kLkk kLkkk kx {[e kku nkk u. Lkk ifk MkuLkkLkk yrfkheyku khk kkuk kkukkLke rkrkyku ykke Au. Mkqkk uLk w t fnuwt Au fu, kuxhe fBkkx{uLx{kt efusLkk fkhu yk kLkk kLku nkku.

  yk kLkk kkALkk fkhku k {kxu rMkrLkh ykurVMkh nuX kkuzo ykuV RLfkheLkk u yku ykkku Au. yuf {rnLkk ykkW s ykEyuLkyuMk MkqkuMk ykfM{f woxLkkLkku rfkh kkk kfe kR nke ku ku ykuAe nuh hr{kLk {w tkE nkhkh kku ykEyuyuMk MkqkuMk knkU[e nke. kk kuo {wtkE nkhkh{kt yuf kLkk kLku nkku su{kt 18Lkk {kuk kk nkk. Mk thk {tke yuLxkuLkeyu yk {wu Lkkifk MkuLkk kkMkuke ynukLke {ktk fhe Au. Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukE hkk Au.

 • 2 / . 27-02-2014, w y{kk

  ktkeu...

  kkuxo {kxu kue uherVfuke Aku huk? yke ku Wk, yk{kt e uk

  kkuxo uheVefu rMx{ ze yu kho kk {kxu y{kk kueu e nu fhe Au. su yto y{kk nuh kuek n rMkh{kt hnuk kkuxo uheVefu eMx{ ze yu khof kk {kxu y{kk kueu e Yyk fhe Au. su yto nuh kuek n rMkh{kt hnuk kkuxo yhskhkuu {k{ fkhe {krne SMS {khVu {e su. yhskhu y{kk kue hVke {uk sms{kt uheVefu fhkh su u kue f{o[khewt k{, {kukE th yu kue {kfe {krne yku.e rke krhfku kfuV kk u {kxu y{kk kueu kukk Vuwf us Wh ue nuhk fhe Au. u{kt k fheu y{kk nuhk {k{ kue{kfk k{, u kue{kf{kt kkuxo uheVefue fk{ehe kku tfkuk kue f{o[khewt k{ yu u{k {kukE th {qfk{kt ykk Au.

  ykh we krhfku {kxu kue urhrVfu yuf {kkkk wkk {k nw. su{kt kue Mxuk tte yrfkheku tfo fhk yu kue urhrVfu fhkke rk whe kk kk krhfkuk kfu { yke sku nku. su nu h kE sk krhfkuu nw k kk n zu.y{kk kueu kukk Vuwf us yuyu{yu ytu su yuxo {uus ykuz fkuo Au u{kt krhfkuyu kukk {tku ykk Au. k{kL heu huf ku kueu ktze skyu yk fk{e heu rhke Au. u fu yk e rMx{ku k y{kk{kt kB rMkhkuk krhfkuu n {kku nkukke u ytu kufkuyu khkse fhe Au.

  k{kL ku nek yuf rMkh{kt y{kk rsk{kt s ykuk Au htw ku yuLz ykuzohk n rMkhe yu ku rMkh y{kk kB kuee n{kt Au. suu u kukeykuu uku k n {u..y{kk nuh kuek Vuwf h uke nuhk uEu kuk yuf krhfu yue fku{uLx fhe ne fu h ku ykih kWk ku fku yuz fh uu ku yAk nkuk e..

  ykkLkku yksLkku rMk . 27-02-2014w{uk (y,,R) : RuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk, fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufhekoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkoo {e hnu. ke-kZkeLke kk. {kLkrMkf [kk ne kLku.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoo {e hnu. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : e koLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykt- WMkkn{kt khku kk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {kskE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke .{eLk (,[,,k) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.

  MkkuLkkLke ykkk{kt Vhe yuf k ku khku

  Lke rne,kk.26 MkkuLkkLke ykkk{kt Vhe yufkh khkLkku kuh Y

  kR kku Au. LwykheLkk {rnLkk{kt MkkuLkkLke ykkk 38 xLk Mkwe knkU[e kE Au. su ykukMx {rnLkk{kt k xLkLke ykMkkkMkLke nke. ykhkeykE yLku MkhfkhLku MkkuLkkLke ykkk Wkh ytfw {wfkLkk nukwMkh k kkk ek nkk. MkkuLkkLke ykkk rzMkuBkh {rnLkk{kt 25 xLk Mkwe knkU[e nke su nu ykLkkke k khu kR Au. ykhkeykEyu k ykLke LkkU eku Au. {uk yktfzk {wsk MkkuLkkLke ykkk ykukMx {rnLkk{kt 3.38 xLkLke Lke[e Mkkkxeyu knkU[e nke. ykhkeykEyu MkkuLkkLke ykkkLku ytfw{kt {wfk uek kkk ek nkk. Mkhfkhu 10 xfk MkweLke ykkk zwxe fhe ukk ykkk{kt xkzkukku nkku. yur yu {u {rnLkk{kt MkkuLkkLke ykkk 300 xLkLke ykMkkkMk knkU[e skkt MkhfkhLku yk{f kkk ukLke Vhs kze nke. ko{kLk kkkfe kLku ytfw{kt uk {kxu kkk uk{kt ykk nkk. rzMkuBkh yu Lwykhe {rnLkk{kt Mkkk ku {rnLkk{kt MkkuLkkLke ykkk{kt khku kkkt ykhkeykELku yk {rnLkkLke Yykk{kt s w Mkw[Lkk ykkkLke sYh kze nke. ykhkeykEyu fkwt nkwt fu, Lkkur{Lkuxuz kUfku yLku yusLMkeLku ykkk fhkLke {tswhe ykku Lkn.

  yk kuo 15 xfk Mkwe kkkh khku kE fu

  {wtkE,kk.26u{kt ykkf Mkrk qk Ws kLkkLkk Mktfuk

  ukE hkk Au. yke Mkrk{kt {kuxkkkLke ftkLkeyku f{o[kheykuLku kkkh{kt k stke khku fhk r[khe hne Au. e ftkLkeyku 15 xfk MkweLkku kkkh khku fhk r[khe hne Au. Auk ku Lkkktfe koLke Mkhk{e{kt yk kuo w Mkkhku kkkh khku {kLke kk Au. swk swk Mkuxhku{kt f{o[kheyku 15 xfk Mkwe kkkh khkLke ykukk hke hkk Au. u fu fLTw{h kwzTMk, Vk{ko yLku RLV{uoLk xufLkkukuS ykLkkke k khu kkkh khku ykke fu Au. yuVyu{MkeS, Vk{ko yLku ykExe MkuxhLke ftkLkeyku 30 xfk MkweLkku kkkh khku fhe fu Au. rhxu, yueyuLk, xwrh{, xkLMkkkuxuoLk, R fku{Mko yLku xuMkxkE sue ftkLkeyku k 15ke 16 xfk MkweLkku kkkh khku ykke fu Au. MkkurMk {erzk, MkkurMk {erzk {kfuoxk, {kukkE yuk zukuk{uLx yLku zuxk {kELkk sue Qhe hnue ftkLkeyku [k kufus ykke fu Au. nkuxu yLku kuLfk suk kuk{kt nk {te ukE hne Au.

  Lkk kuk{kt [k kufus hnuu

  ykkk{e {kMk Mkwe Lkk kUf kELMkku he fhku

  Lk f{erkyu ytrk{ ke Mkwkhk fhe

  Mkkike knukt LkkuLk kuLfk VkELkkLMk ftkLkeLku kEMkLMk ykk kue kk : LkkuLk kuLfk VkELkkLMk ke kuS

  {wtkE,kk.26 rh o k Uf yk uV RLzk

  ykkk{e {rnLkk Mkwe Lkk kUf kEMkLMk he fhu kue kk ukE hne Au. fkh fu rk{ Lk f{erkyu rho k UfLk u kukhk uLke k uLke xq tfe keLke k{ Mkk Uke ee Au. yk ynuk{kt yue f tkLkeykuLkk Lkk{Lkku Wu Au su Lkk kUf kEMkLMk {uk {kxu rkfw kf Au. xqf Mk{{kt s Lkk kUf kEMkLMk he fhk{kt yku. Mkhfkhe MkqkkuLkwt fnuwt Au fu yk[kh Mk trnkkLkk fkhu yk rkLk u fkuEk yMkh ku Lkn. [kh fkf ktke kuXf kk Lku fkwt nkwt fu kuLku kuLkku ynuk MkkUke eku Au su{kt ykkW Lke fhk{kt ykue

  ke{ktke k xqtfe ke kikh fhe uk{kt yke Au. kuk ftkLke Mkkku uzkuk yuf rLkktku fkwt Au fu kEMkLMkLkku k{ Mkux LkkuLk kuLfk VkELkkLMk ftkLkeykuLku ykkk{kt yku. yuyuLzxe, ehk{ xkLMkkkuxo, ykEzeyuVMke, ks rVLkMkoLkku Mk{ku kk Au. yk k{k{ ftkLkeykuLku kUf kEMkLMk {u kue kk ukE hne Au. ykhkeykEyu ykkW Mktfuk ykku nkku fu VkELkkLMk ftkLkeyku kUf Mkkrkk fhk {kxu w Mkkhe Mkrk{kt Au.

  y k h k e y k E L k k k L k o h khefuLke skkkhe Mk tkkk knuk hwhk{ hksLku fkukk u ohux nkWMkL k u k u Lf k kEMkLM k ykkkLku ELku [kk k fhe

  nke. kEMkLMkLke rk [ke hne Au khu ykhkeykEyu nu ytrk{ kikhe nkk he Au. VkELkkLMk ftkLkeykuLk u knuk kkr{fkk ykkk{kt yku. yhShkuLkk Lkk{Lkku Wu kuLk khk fhkku L k k e . Lk f{er ky u 1e LkuBkhLkk rMku yhSyku Wkh {qktfLkLke rk nkk he nke. qkkqo kLkoh Lk Wkhktk yk kuLk{kt kqo zuwxe kLkoh Wkk kkuhkk, MkukeLkk qkkqo zk Mkeke ku, yL xku[Lkk yrfkheyku nkk. ykhkeykELku 1e swkE 2013Lkk rMku Mk{ {kok knukt 27 yhSyku {e nke. u fu xkxk MkLMk yLku rzekufkuLku Mkko{ktke Lkefe skLke kikhe kkke nke.

  (_ ...)kskLkk khkMk khk Lk{ok ktLke [kE khk fuLLku

  k{ fhk {kxu hsw fhkuk ytrk{ rMkLkk MkkLku kMkf kk khk MkkoLkw{ku kMkkh fhkLkk kMk fhk{kt ykk nkk khtkw fkUkuMkLkk Mkkuyu kwLkoMkLk yLku kwLk:MkkkLkLkk {wu ksk krMkk hkku {u kkk hksMkkLk khk kuh kuhfkhe kk{kt yke hne nkukLkku {wu WkMkk fhe khu rhku k fkuo nkku. ytku yk Auxu fkUkuMkLkk Mkkuyu kufykWx fkuo nkku.

  fkUkuMkLkk MkkuLkk k]nrkk Mkkku ku{s kuhnkshe{kt ksku yk Mkk knw{keLkk uh kMkkh fkuo nkku yLku yu Mkkku s MkkLke Mk{ke kE nke. yku WuLke [u fu kskLkk zkkLk kLkk W{ukh khefu nuh kuk {w{tke LkhuL {kue u ykkk{e zkkLk kLku kku ku{Lkk {kxu kwshkk rkLkMkkLkwt yk Auwt Mkk kLke hnuu.

  (_ ...)yuf xfku MkuMk k {kxu uk{kt yku Au. yksu u{kt kwshkk Mkkike

  w es hekwt hk kLt Au.