26 03 2014 sunvilla samachar

Download 26 03 2014 sunvilla samachar

Post on 20-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 26-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 26-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 265Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 265 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 26, -2014

  {kue ykske tkke [kh {qz{kt : fw 185 hue kusu

  yksu LkhuL {kue rne, Wkh uLkk rksLkkuh, kwtnuh ku{s sB{w fk~{eh{kt W{kwh kku rk hue kusu : ksk fkofhku WMkkrnk

  [khLkk Auk rMk Mkwe hhkus [kh ykk kkt[ hue

  Lke rne,kk.25 kufMkkLke [q txe knuk t

  uhkh [qtxe {knku {uku Au khu kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue ykkefkke [qtxe [khLkku w yuf tkke hkWLz Y fhk sE hkk Au. {kue ykhu 185 hueykuLku Mktkkuu ku{ {kLkk{kt yku Au. LkhuL {kueLku yuf kAe yuf uek hueyku xqtfkkkk{kt kusk {kxu ykuk{kt yku Au. kherhf hek u yLk u Lke fk uB wrLkf uLk MkkLkku Wkkuk fheLku [qtxe hueLku Mktkkuk {kxu {kue ekk hkk Au. ykkefku 26{e {k[oLkk rMku {kue Lke rne, Wkh u{kt rksLkkuh yLku kwt nuh

  kkk sB{w fk~{eh{kt W{kwh kku yuf hueLku Mktkkuu. sB{w LkSf ikuueLkk oLku k su. 27{e kkheu k uyku rknkh{kt kk, ykuhtkkkk yLku MkMkkhk{ kku MktkkuLk fhu. yk Wkhktk khtz{kt Akk yLku wnkh zkk kku [qtxe MkkLku Mktkkuu.

  28{e {k[oLkk rMku {kue { u{kt kkkkx, Mkkzk yLku {tuk kku hue kusu. 29{e {k[oLkk rMku {kue nrhkk{kt Mkk uLk ukk yLku kk unkLkk{kt hue kusu. ykMkk{{kt 30{e {k[oLkk rMku kuyku hue kusu. Mkqkkuyu fkwt Au fu yk Mkknke {kue 10{e {u Mk we hhkus yuf rMk{kt kkt[ hue kusu. [qtxe [khLkk Auk rMk Mkwe {kue yk{f

  {qz{k t hn u u . Wkh u{k t uhkh Mkkkxku kkukeLku yuf kAe yuf ykX hueykuLku MktkkuLk fheLku Mk{k Wkh u{kt kufkuLku krk fk o kAe kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku k wshkkLk k { w{tke Lkh u L {kue nu 26{e {k[oke kr{e Wkh u{kt uhkh Mkkkxk u kk ukLkkh Au. kr{e Wkh u{kt {kue hueykuLku MktkkuLk fhu. rMkLke MkqkkuLkk skk {wsk LkhuL {kue 26{e {k[oLkk rMku kwt nuh{kt rk hueLku MktkkuLk fhu. ksku kesLkkuh kku k yuf hueLkw t ykkusLk fwO Au.

  khke sLkkk kkxeo LkhuL {kueLke hueLk u ELku yk{f

  kikhe{kt Au. Wkh u{kt yuf kAe yuf ykX hueLku MktkkuLk fko kk Wkh u{kt {kue nuh uk {e hne Au. {kueyu kskL k e M k r k L k u {sk q k fhk{kt k qr{fk se Au. {kueLke hueLkk eu Wkh uLkk {kkhku{kt {kue kufr kk Au. nu ke hkWLz{kt {kue kr{e Wkh u{kt yuf kAe yuf hue MktkkuLkkh Au. ykLku ELku kkLkk fkofhku khu WMkkrnk ukE hkk Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu {kue kskLkk ukLku w {skqk fhk kwshkk{kt kuke k rMkLkku Mk{ s kku. kt kskLke kkxeo Lkke ukE hne Au ku rMkkh{kt s {kue [qtxe [kh fhLkkh Au.

  khkMkeLkk kufku u LkhuL {kueLku kMkt fhu kku ku uzwkkuLke ke s{eLk WkukskkLkk {wfu ytkke kkk ykeLku ykke uu : yh fushek

  khkMke{kt ktkk Lke{kt MLkkLk fhe ktkk LkeLkk ykeko {uk

  khkMke,kk.25 u{kt k[kh Mkk{u zk

  Y fhLkkh yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk yh fushek yksu kLkkhMkLkk khkMkeLke sLkkkLku Mk tkk uLk fhk knk Uk nkk. khkMke{kt fusheku hueLk w t ykk usLk fw O . kk u kkLke h ue hr{kLk k u{ u y uf {k uxk u wkMkku fkuo fu, kuyku ykLkkhe kufMkkLke [wtxe{kt LkhuL {kue Mkk{u khkMkeke [wtxeLkwt hw Vwtfu. kuykuyu ykhu rLko fkuo Au fu kuyku kskLkk kLk{tke kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLke Mkk{u kh kM k e k e z k yk k u . khMke{k t f ushek u k tkk Lke{kt MLkkLk fhe kkukkLkk r{Lk{kt kkh kzk {kxu ku{u ktkk LkeLkk ykeko {uk nkk. khkMke hue yLk u Mk tkk uLk hr{kLk

  fkeLkk fwkuk{kt {kueLke Mkk{u yh fushekLkwt yukLku stkku{Lkk kh kskLkk Mk{kofku khk ku{Lkku rhku k fhkku su{kt fushek kh #zk yLku kne VUfk{kt ykk. Mk{kofku khk ku{Lku fkk kxk k kkkk{kt ykk nkk. yh fusheku kkukkLke hue hr{kLk kskLkk keyu{ kLkk W{ukh LkhuL {kue kh ykfhk nkhku fhkk fkwt fu, kuyku {kueLkk r{kt khkMkeke [wtxe zu. ku{s kuyku sLkkkLkk k i M k k k e k ufMkkLk e [ w txe zu. kkukkLkk kk hr{kLk

  fusheku LkhuL {kueLku kzfkh ykku fu, kuyku khkMke{kt ku{Lke Mkkku [[ko{kt Wkhu. fusheku kkukkLkk MktkkuLk{kt WkukkrkLku k Akuzk Lk nkk yLku fkwt fu, khkMkeLkk kufku u {kueLku kMkt fhu kku ku uzwkkuLke k{k{ s{eLk WkukskkLkk {wfu ytkke kkk ykeLku ykke uu. {kue khkMkeLkk LkkLkk WkukkuLkw kkLk fhe Lkktu. fusheku {kueLke Mkkku-Mkkku fkUkuMkLkk hknw kkte kh k nkhku fko nkk yLku fkwt

  fu, kku {wfu ytkkeLkk rLkfx Au yLku ku{Lke Mkkku {uk Au. fusheku fkw t fu, hknw yLku {kue kku yke yLku ytkkeLkk yusLx Au. kkuyu ytkke yLku ykeLkk nuefkuxh{kt Vko fhu Au. yk u kk u {wfu ytkke suk Wkukkrkyku [ku Au. kkukkLkk kk hr{kLk ku{u k uMkLkk k khk ytk u k rhku kokk fkwt fu, {kueyu kuMkLku ELku {U ue r[eLkku fkuE skk ykku Lkke. ksk

  yLku fkUkuMk kuMkLkk k kh [wk Au. yuf yurke kuMkLkk k{kt khku kkLkku nkku khtkw [wtxe k t[Lkk fkhu k uMkLkk k{k t khku fhk{kt ykku Lkke yLku u kuMkLkk k{kt khku fhkku nkuk kku kk-kekke E k{k{ MkwLkk k{kt khku kE skku. fusheku kkukkLke hue hr{kLk kufkuLku yke fhe fu yk ku [wtxe{kt kuyku LkhuL {kue yLku hknwLku nhke uu kku yuf Lke ktrkLkku sL{ ku.

  {kue khke sLkkk kkxeoLkk M{kMkwh : yrkuf MkeLke rne, kk.25

  kwshkkLkk {w{tke yLku kskLk k zkkLk kLk k W{ ukh L kh u L {k u e kh fktkuMkLkk kk yrkuf {Lkw Mkteyu ykfhk nkhku fko nkk.

  yrkuf {Lkw Mkteyu yk nkhk u x Texh {khVk u fk o nkk. ku{u skwt nkwt fu, {kue khke sLkkk kkxeoLkk M{kMkwh Lkukk Au. ksk{kt Auk fuxkf rMkkuke yVhkkVheLkku {knku uk {u Au k u ykLkkhk Mk{{kt {kuxk wLkku Mktfuk ykku

  Au. kufMkkLke [w txe

  LkSf ykkkLke Mkkku s hksLkerk [h{Mke{k kh knkU[e Au. kkuzk rMk knuk khke sLkkk k kxe o{k t k ufMkkLk e [wtxeLke rxfex rkhLku E ku {ku {k{u y r k u f M k t e y u M k k u r r{zek L k k u Mknkhku ELku xTex fhkkt fkwt nkwt.

  yku WuLke Au

  fu, Mkk u{khLkk hkus khke sLkkk kkxe oLkk rks Lk ukk stkMknu kkz{uhLke rxrfx Lk {kkLke Mkkku ykk W{ukh khefu W{ukhe kk wO nkw t s u L k k k e hksLk i r kf k u{k t yVhkkVhe {[e sk kk{e nkku. khke sLkkk kkxeoLkk rxrfx rkhLku ELku n{k Mk{ke {kuk u [ke hkk Au suLkk fkhu kkxe oLkk k fkofhku kkk Lkukkyku ykLku ELku rLkhk uk {e hkk Au.

  khu hkLkwt yuhkkuxo kku Mkkk

  LkkkhefkuLke Mkuk yu s {khku Mktfk {tk hnuu : khu hk

  y{kk, kk.25y{kk yuhk k ux o kk u

  y{kk kqo kufMkk kuXfLkk W{ukh khu hkLkwt W{fkuh Mkkk fhk{kt ykwt nkwt. khu hkLku Mkfkhk {kxu yuhkkuxo kku fkk hk{tke rkMkn zu, u Wk{w fkirfkE kxu, u Wk{w kkk nuh khe ykE.fu. zu, nuh {w hkfukE kn, fkoke {nkLkkhLkk {uh {eLkkkek uLk kx u, y{kk n uh k q o rMkkhLkk khkMk skYkMkn h ks k w k , ykh.y u{. kx u, yu[.yuMk. kx u, kE fkfzek, rLk{okkuLk kke, nuh {nk{tkeyku kkk khkMkku,

  fkukkuohuxhku Mkrnk nuh MktkXLkLkk yLkuf yke nkuukhku WkMkk hkk nkk. yuhkkuxo kku Mkhkh kE kxuLke rk{kLku khu hku kwkktsr yko fhe nke. khkk yuhkkuxo [kh hMkk kku fkofhku kkk sLkku khk khu hkLkw t Mkkk fhk{kt ykwt nkw t. kht{kt WkkuLk

  fhkk ykE.fu. zuyu y{kk kqo kufMkk kuXfLkk W{ukh khu hkLkw t W{kuh Mkkk fhk {kxu fkofhkuLkku kk ke kqof ykkh {kLku nkku. khu hku fkofhkuLke rk sLk{uLkeLku MktkkuLk fhkk skwt nkwt fu, nwt kwshkke Awt yLku kwshkke nkukLkku {Lku ko Au. fkofhkuLkk

  Mknfkh rLkk fk uEk k Lkukk kLke fu Lkn. y{kk kqo rMkkhLkk k{k{ LkkkhefkuLku ku{u kke ykkkk skwt nkwt fu [q txe{kt rse kLk kAe k nwt k{khe [u s hnukLkku Awt. k{khe Mkuk {kxu nw t nt{uk nksh hne. [qtxe kAe {khk {krMkkhLkk LkkkhefkuLke Mkuk fhe {khku SLk{tk kLke hnuu. ykLkkhe kufMkkLke [qtxeyku{kt kwshkkLkk kkihMk{k ykhe {w{tke LkhuL {kueLku kLk{tke kL k kk y u yk kk M k k i L k k u Mk tfk{tk kLke hnuk uEyu. fkofhkuLke Mkuk {kxu nt{uk kkh hnuk {kxu ku{u [Lk ykwt nkwt.

 • 2 / . 26-03-2014, y{kk

  kuMkyuLsuMk, kk.25fku{uzeLk Mxkh hMku kkLzu

  nuh{kt fk qkk fhe Au fu k u MkkuMkkEx yLku Mkurrkxe su{e{k kLkLkk u{{kt Au khtkw yk tkke Lk fhkLk e k usLkk hk u Au fu{ kuLku ELku fkuE wkMkku fhk{k t ykk u Lkke. su{e{k kLkLke yktke{kt nk hMk u kkLz khk ykkk{kt ykue hk uk {u Au. wkhLkk rMku

  tzLkLkk huMxkuhLx{kt ktLku yuf Mkkku Lkshu kzk nkk khu su{e{kLke yktke{kt zk{tz hk Lkshu kze nke. yu{ {kLkk{kt yku Au fu yk MkkkELke hk Au. 40 keo su{e{k yLku 38 keo hMku kkLz kk kuo WLkkk kkke yufke Mkkku zuxk Wkh Au. kkrfMkkLkLkk qkkqo fuxLk R{hkLk kLkMkkku s u{e{k kLk u Lk fk o nkk khkk ku{Lkk ku kwk kk nkk

  khkk R{hkLk kLk Mkkku ku{Lkk AqxkAuzk kk nkk. R{hkLk Mkkku AqxkAuzk kk kk ku nkurqzLkk Mxkh yrLkukk nk kkLxLkk u{{kt kze nke. khkk Auu kuLke Mkkku k Mktkt kqxe kk nkk.

  keS kksw hMku kkLz Mkkku kuLke kLke yLku kkukMxkh fuxe kuheLkk Mktktku kqxe kk kk su{e{k yLku hMku kkLz [uLkk Mktktku Mkkrkk kk nkk. su{e{k ytkuS kkfkh khefu k hne [qfe Au. uLkexe Vuh {kxu whkukeLk yuzexh yus kso khefu k ku hne Au. su{e{k kLk VkELkkMkh Mkh suBMk kkuz M{kLke kwke Au. kuLkk {kkk-rkkk kkMku knukke s yqkkqo Mktkrk Au. yk ukkhe krhkhu R{hkLk kLk Mkkku su{e{kLkk LkLku ELku Mkn{ke koe nke. su{e{kyu kkrfMkkLkLkk kqo rfuxh R{hkLk Mkkku 16{e {u 1995Lkk rMku Lk fko nkk yLku RMkr{f khtkhk ykLkke nke. Lk kk ku RMk{ {o Mefkh fheLku {wM{ kLke kE nke.

  ykkLkku yksLkku rMk . 26-03-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  - - j

  ktkeu...

  ks fu {k ue hfkh? hkskke ELMxLx wtkx...!

  ks{kt {nkkh [ku Au fu hk{k yue fkuEu k{ ze ke. ELhk kteyu fkutue kzkuh tkeu hkkuhk rrh ukykue kkfe fhe uykuu nktrk{kt fue ek nk u{ ks{kt ksuefkk {k{ ukyku f {ku uhkE hkk Au. yzke, w{k yu {whe {kunh Ae yfe khe stn - yue {f ks{kt [ke hne Au. ks{kt u hk{hk yke ht nku u{ rrh ukyku {Vku u{ xTexh yu Vuwf h fk{uLx fhe yufek xktxek U[e hkk Au. stne rxrfx fkE yuxu w{k Mhksu kuk{kt kfkhkuu ft fu yk xkke {u heu q ykk kku Au. w{kku ELxhw xee [uku [ku u nukt {kuek s{k nkk {k {kk yu ksk k zkkk kukh y suxeyu stnu wrVke kn ykkt ku{kt wt fu rrh ukykuyu k khk k ktke ikhe hke uEyu.

  hkskku {kue rhkue {kk stn, nrh kXf uhu ukykue rxrfx fke kteu Mx {ws fk{ehe kh kze ne. Auk 24 fkf{kt {ku {wkkrf, nh nh {kue uhu fkhkuh kse whe u kE yu hkskkn u {kuek Mxuku e k Au, kxeo{kt {kk {kuewt k{k [ku Au, {kue k{u ki k{k Au yu hkskkwt fktE Wswt ke yuk ykkuku kk yuxu hkh-krk hkskku u [kf [Ze nku u{ u{u xTex fhe kwt fu, yfe hfkh ks hfkh... nu rhoku kufkh fhkku { kfe ku Au.

  xkE{ xw {uf y rzVhL... hkskku yk nsok fhe yuk zk Auf ktehk {kueknuk tk we nkutk yu hkskk k{k nu 33 r{rx{kt xe {khe ee. hkskku Vuhe kukt ft fu, yfe kh {kue hfkh. nu k yu Au fu hkskku fk nuwke ksk hfkh yu ku kuku nku yu Ae k {kxu V 33 r{rx{kt Vuhe kuwt? stn, w{k, {whe {kunh uhu yzkee {kVf ytwku Au yu u{k ku fu xTexhe fkuE uw ke, htw kk hke {w huh hhMxuB Au? kse kkkh kE wt Au? nfef yu Au fu hkskknu k uEu kh fkZe k{kt ksk hfkhku khku ke kukku x kzke fkur fhe ne htw fnu Au fu k{kku {kuee fe f{ {feke Xkfwh hkskkn zhe k yu {ekte {ze kE k. hkskkn huh fhkuzhw rkk uk Au. hkskke yrkokk u ks{kt rMk ehuehk Qze hkk Au. yuf s{kk{kt rM {kxu tfke kskk [k, [rhk yu [nuhku kEu hku kE hkku Au. wt ksuee fke yk ksk Au?

  {wtkE, kk.25khke fuLkuzeLk kkuLko Mxkh

  MkLke rk uLk kk ukkLke nk{kt s hsq k ue rV{ hkkee yu{yu{yuMk-2Lkk {kuLk {kxu fkuEk kf E hne Lkke. ku nu [kh fhkLkk nukwMkh fkX{ktzw knkU[e nkukLkwt k {wt Au. yk rV{Lku Mkhuhk MkVkk k {e hne Au. rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh Mkkhe Yykk {k kk rV{Lkk rLk{kokk rLkuofku khu w Au. rV{Lkk {kuLk hr{kLk k MkLke rkuLk u qk {nuLkk fhe Au. nu rV{ hsq kk kk ku Lkukk knkU[e [qfe Au. Mkqkkuyu fkwt Au fu MkwhkkLke ryu MkLkeLkk yk kMkLku qk s kw hkkLkku r L k o fhk{k t ykk u A u . LkukkLkk rkwLk yktkhhkxe r{kLke {kfu knkUk kk kuLkk Vkuxk kkzkLke {tsqhe k fkuELku

  ykkk{kt yke Lk nke. hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ LkukkLkk {xeuMk rkuxhku{kt k knkU[e [qfe Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu MkLke rkuLk ykhk{Lkk knkLku yn k yk rk{Lkk [kh{kt Mk

  hnuu. MkLke rkuLk xqtfkkkk{kt s khk{kt khu kufrkk {ue [qfe Au. kuLke k{ rV{ rsM{-2 hsq kk kkke kuLku [khukksw MkVkk nkk kke Au.

  ykLkkh rMkk u k k uLkk {kxu w MkVkk ELku yku kue kk Au. fkh fu kuLke k ufrkkLkk u k uk {kxu rLk{k okk rLk u ofk u Lke kLk Au. e nuhkk kLkkke ftkLkeyku k kuLku ELku WMkwf Au. fuxef nuhkkku{kt ku knuktke s Lkshu kze [qfe Au. hkkee yu{yu{yuMkLke rMk rV{ khk ku nk{kt [knfku{kt [[ko skke hne Au. {ue {krnke {wsk Lkukk{kt MkLke rkuLkLku rLknkk {kxu r{kLke {kfu k {kuxe Mktk{kt kuLkk [knfku W{xe kzk nkk khtkw fkuELku k kuLku {kLke {tsqhe ykkE Lk nke.

  nu yrLkuke MkLke rkuLk ykhk{ {kxu Lkukk knkU[e

  Lkukk{kt k rV{Lkk {kuLk{kt Mk

  Lkukk r{kLke {kfu knkUk kk kuLkk Vkuxk kkzkLke fkuELku {tsqhe Lk {e: MkLkeLkk k{k{ fko{ku kw hkk

  {wtkE, kk.25knY kLk kuLke ykkk{e

  rV{{kt Lkk wf{kt Lkshu kzLkkh Au. ykLkk {kxu knY kLk u nkurqzLkk rLkktkkuLku kkukk nkukLkwt k {wt Au. nkurqzLkk MxkE {uf ykuhLke { uk{kt yke hne Au suke knY kLkLkk wfLku Lkku ykuk ykkk{kt yku. knY kLk nk{kt nuke Lqh yLku yL fuxef rV{ku {kxu qxk{kt Mk kLkuku Au. knY kLkLke [ukkE yuMkuMk rV{ yke nke su kkuMk ykurVMk Wkh hufkuzo MkVkk {ue kE nke. khkkke ku nu nuke Lqh rV{ {kxu qxk fhe hkku Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku erkfk yLku yrukuf k[Lku uk{kt ykk Au. knY kLkLke rV{ku {kuxk kku

  {kuxk ksuxLke rV{ku hnu Au suke ku{kt huf xufLkkukuS rLkktkkuLke { uk{kt yku Au. rzhuxh {Lkek {koLke ykkk{e rV{{kt knY kLk fk{ fhLkkh Au. ykuMfkh rsukk nkurqz {ufyk ykxMx kuk fuLkLkku{Lke kMktke

  fhk{kt yke Au. 2008{kt hsq kue rV{{kt ku kkz kexLku Lkku ykuk ykkk{kt MkV hkku nkku. kuku kksukh{kt s knY kLkLkk wfLku ykhe ykuk ykkk kikhe fhe ee Au. VuLk Lkk{Lke yk rV{{kt knY kLk Lkk s wf{kt [f{u. knY kLkLke Mkkku nk{kt kukLke kk[ek [ke hne Au. rV{Lke kxfkk {wsk knYLkk wfLku ykhe ykuk ykkk{kt yku. keS kksw kuk k kkurqzLke yL rV{ku {uk {kxu Lke Au. yk{k knY kLk { fhe hkku Au. {Lkek {koLke rV{ khu hsq fhk{kt yku kuLke kk fhk{kt yke Lkke. yL fkfkhk uLkk Mkto{kt k fkuE rkk nuh fhk{kt yke Lkke.

  knY Lke rV{{kt yuf Lkk ykkh{kt s [{fu

  nkurqzLkk MxkE {ufhLke kMktke

  knY kLkLkk wfLku Lkku ykuk ykkkLkk kMk fhku

  su{e{kLkk u{{kt nkukLke hMku kkLzLke ytku fkqkk

  su{e{kLke yktke{kt nk zk{tz hk

  ktLku xqf Mk{{kt Lk fhu kue k MktkLkk : rhkkuxo

  SLkuk,kk.25SLk uk Mk k z o n u k

  ykukuoLkkEuLk (zkwyu[yku) yu kkukkLkk ynuk{kt fkw t Au fu h kuo kw wkLkk fkhu rh{kt 7 r{rLk ykk kku 70 k kufkuLkk {kuk kE Au. Mktwk hkxLke ykhku MktMkkyu yksu yk {wskLke kk fhe nke. zo nuk ykukuoLkkeuLkLke nuh yLku kkoh yrfkhe {krhk Lkehkyu {krnke ykkkk fkwt nkwt fu nkE qk Mkkike {kuxk kkohe ykhku Mk{Mk khefu Au. rfMkek yLku rfkMkMke yu{ ktLku uku{kt kuLke yMkh uk {e hne Au. Lkk MktkuLk{kt k {w t Au fu irf hek u

  qkke 2012{kt 8 {kuk kife 1 {kuk kw t nkw t. qk Mkkku Mktktrk Mkkike {kuxk rfhku{kt nkxo yuxuf, Mxkuf yLku VUVMkkLkk fuLMkhLkku k Mk{ku kk Au.

  zkwyu[yku khk yufrkk fhk{kt ykuk zuxk{kt yk {wsk skk{kt ykwt Au. ynuk{kt skk{k t ykw t A u f u 51 ukuLkk 1100 nuhku{ktke yktfzk yufrkk fhk{kt ykk Au. yk yktfzk {wsk nkE qkLkwt Mkh Mkkk e hkwt Au. ykLkk fkhu nkxo Mkkku Mktktrk hkuk, VUVMkkLkk fuLMkh, yMk{k yLku kMk ukLke kfeV k u{s yL RLVuLk hkukkuLkku Mk{ku kk Au.

  k nuhe rMkkhku{kt yk

  k{k{ hkuk Mkk{kL kLke [qk Au. fuxkf nuhku{kt qkLke Mkkkxe zkwyu[ykuLke {kkofkLke Mkhk{e{kt 15 e khu Au. rfkMke yLk u rfMkek ktLku uku{kt nkE qk {kxu su krhkku skkkh Au ku{kt knLk krhnLk, LkkLkk kkkLkk Wkukku yLku yL {kuxk WkukkuLkku M k{ k u k k A u . W kh k t k kkku{kMk Mkkkk yLku fwfk {kxu fkuMkkLku ELku k wk Vuk Au. nkE wk{kt yL k krhkku k kukkLk ykku Au. zkwyu[ykuyu kk u kkLkk ynuk{kt skwt Au fu Mkku{khu fkrk kuk ynuk{kt e ke rkkku nuh fhkE Au.

  kw wkLkk fkhu kuo 70 kLkk {kuk kk Au

  nkxo yuxuf, Mxkuf yLku VUVMkkLkk fuLMkhLkk hkuk

  ykk-yurLk u{ktke k[kuhe{kt khku: rhkkuxo

  MkkuLkkLke ykkk Wkh rLktk rkLkyMkhfkhf

  khk{kt MkkuLkkLke f{k yL uku fhkk khu nkukke k f{kkLkk nukwMkh MkkukLkkLke k[kuhe e Au

  Lke rne,kk.25 MkkuLkk Wkh ykkk zwxeLku [kh

  xfkke kheLku 10 xfk fhkLkku rLko fhk{kt ykk kkke MkkuLkkLke k[kuhe{kt WuLke khku kku Au. k ykk yLku rk kqeo yurLk uku{ktke MkkuLkkLke k[kuhe{kt Mkkk khku kku Au.

  {k[o 2012 yLku ykukMx 2013 [u Mkhfkhu {nuMkqe kLk u ytfw{kt uk ykkk zwxeLku kheLku 10 xfk fhe nke. khk{kt MkkuLkkLke f{k wkE{kt su f{k Au kuLkk fhkk 4000 Yrkk khu Au. ykLkku {kk yu kku fu MkkuLkkLke ykkk fheLku khk{kt ykLku u[kke rk rfku kkt[ k YrkkLkku Mkwe Vkku kE hkku Au suLkk krhk{ MYku MkkuLkkLke k[kuhe{kt Mkkk khku

  kE hkku Au. RLxrsLMk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu k[kuhe RMkr{f fhktke MktkXLkku yLku ytzhzoLkk kufku khk k fhk{kt yku Au. Lkkk{tke ke r[Bkh{T kk uk u fkq fhe [qk Au fu MkkuLkkLke k[kuhe e Au.

  khk{kt k[kuhe {khVku qMkkzk{kt ykkku MkkuLkkLkk skku kkf heku 20ke 30 xLk {rnLkk suxwt Au. 2013Lkk A {rnLkkLkk kkk{kt rk {rnLku 1-3 xfkLke ykMkkkMk MkkuLkkLke k[kuhe kE nke. MkkuLkkLku khk{kt kk {kxu swk swk khefk ys{kk{kt yku Au su{kt fkuVe, kkzh yLku zux sue kkLk MkwykuLkku Mk{ku kk Au.rLsuhe, yurMkz, nkkLke rzk, kqx-{ku{kt MktkkzeLku MkkuLkwt kk{kt yku Au. {kkk{kt yLku kZe{kt k MkkuLkkLkk khku

  Aqkkk{k t yku Au. ykkk fhk{kt ykkk knLkku{kt k MkkuLkkLkku Wkkuk fhk{kt yku Au. swe swe heku MkkuLkkLku keLku yn khk{kt [e f{kku MkkuLkkLkw t u[k fhk{kt yku Au. yke Mkrk{kt MkkuLkkLke k[kuheLku kfze kkzk {kxu fMx{ yrfkheyu kLk f uLek f w O A u . fMx{ yrfkheykuLke kks Lksh fuLek kE kE Au.

  h u f r { k L k e { k f u yrfkheyku Mkr kE kk Au. MkkuLkkLke k[kuhe{kt khku kk {kxu yL k krhk k hkk Au. kkrfMkkLk yLku etfk{kt k MkkuLkkLke ykkk Wkh rLktk {qfk{k t ykk A u. nk{k t MkkuLkkLke k[kuhe Mktuo k k kufkuLku k kfze kkzk{kt ykk Au.

  {hkXe yrLkuke LktkLkw t 75 koLke u yMkkLk

  y[kLkf hkukLkk nw{kLkk fkhu rLkLk

  8 Lw,1939Lkk hkus LktkLkku sL{ {hkXe yrLkukk rLk{kokk rLkkf k{kuhkMk fkoxfeLkk hu kku nkk

  {wtkE,kk. 25kkuewzLke eke yrLkuke

  Lk tkLkk yufkyuf yMkkLkLkk

  Mk{k[khke rV{e skk{kt w:Lke kkeLkwt {kuswt Vhe wt Au. LktkLku yksu Mkkhu yufkyuf hkukLkku nw{ku kkkt kuu yksu Mkkhu Lk kkLkk yhMkk{kt ytrk{ kMk ek nkukLkw t Mkqkku khk k {u Au. e.ktkkhk{Lke kqVkLk ykih rk khk Lktkyu kkuewz{kt stk kku nkku. 8 Lwykhe 1939Lkk hkus LktkLkku sL{ {hkXe yrLkukk yLku rLk{kokk rLkkf k{kuhkMk fkoxfeLkk hu kku nkk u. yksu Mkkhu yrLk uke Lktk kkkY{{ktke knkh ykk kk yufkyuf hkukLkku nw{ku

  Wkze ykku nkku yLku kkheLke r{rLkxku{kt s ku{u ytrk{ kMk ek nkk. kkuewz{kt k u{Lkk LkSfLkk r{kku{kt ykk kkhu, nuLk kkk Mkkhk kkLkwLku LktkLkk rLkLkLkk Mk{k[kh {kkt s w:{kt khfk kE kk nkk. yrLkuke MkkhkkkLkwyu yk w: Mktku skwt nkw t fu, y{u Mkki fkuE kuf{kt Aeyu kuyku fk Mkwe MMk nkk. {Lku ku{Lkk MkM ytkuLke {krnke nuLk khk {e nke. {U ku{Lke Mkkku kk rLkkhu k kk[ek fhe nke yLku ku yuf{ MMk k nkk..

  khk{kt MkkuLkkLke {ktk 275 xLk Au : ynuk

  Lke rne,kk.25zo kkuz fkWLMkeLkk ytks{kt skk{kt ykwt Au fu khk{kt MkkuLkkLke {ktk 2013{kt 975 xLkLke ykMkkkMkLke nke su 2014{kt eLku 900-1000 xLk Mkwe knkU[e fu Au. u fu zo kkuz fkWLMkeLkku ytks Au fu khk{kt MkkuLkkLke k[kuheLkku yktfzku k qk {kuxku Au. RLxrsLMk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu MkkuLkkLke k[kuhe {kxu kufku [kuMk {kuzMk ykukhuzeLkku Wkkuk fhu Au. yuhkkuxo kkuLke Mkwhkk {skqk fhk{kt ykk kk k[kuhku k nu MkkuLkkLku kk {kxu Lke kusLkk ykLkku Au.

  Lke {kuzMk ykukhuLzeLkku Wkkuk

  MkkuLkkLkku k khk{kt wkEke 4000 khu

  Lke rne,kk.25MkkuLkkLke k[kuhe{kt Mkkk khku kku Au. ykk

  yLku rk yurLk uku{ktke MkkuLkkLke ykkk khu fhk{kt yku Au. MkkuLkkLke k[kuhe {kxu fuxkf krhkku skkkh Au su kife k{ fkh yu Au fu khk{kt MkkuLkkLke f{k wkE{kt su f{k Au kuLkk fhkk [kh nh Yrkk khu Au. MkkuLkkLke ykkk fhe khk{kt [e f{ku u[kLke kkkk qk Vkku fhku Au. ykLkkke rkrfku kkt[ k YrkkLkku Mkeku Vkku kk Au. RMkr{f fhktke sqkku yLku ytzhzoLkk kufku k yk{k Mkk{u hkk Au.

  rk rfku kkt[ kLke f{ke kE fu

  ykktfe MktkXLk ykEyu{Lkk w yuf ykktfkeLke hkfz fhkE

  uek kkuBk rMVkux{kt Mkk{u knMkeLk ygh WVuo {kuLkwLke hkfz

  Lke rne,kk.25 ELzLk {wkrneLkLkk w

  yuf yktkfkeLke rne kkueMkLku hkfz fhk{kt w yuf {kuxe MkVkk nkk kke Au.rne kk ueMku yksu rknkhLkk kxLkk kkk kkukk{kt uek kku{ rMVkuxLkk {kMxh {kELz yuk ELzLk {wkrneLkLkk Mkte ykktfke knMkeLk ygh WVuo {kuLkwLke hkfz fhe [kh rMk{kt keS {kuxe MkVkk {ue Au.

  rneLkk kk ueMk fr{Lkh (Mku~ Mku) yuMkyuLk ekMku ykktfke knMkeLk ygh WVuo {kuLkwLke hkfzLkku wkMkku fkuo Au. knMkeLk ygh WVuo {kuLkw khk{kt ELzLk {wkrneLkLkku {w Au. kk kuo ELzLk {wkrneLkLkk ykk tfke kMkeLk xfLke hkfz kk knMkeLk ygh

  WVuo {kuLkwLku khk{kt ykktfe ]rkyku [kw hkkLke skkkhe Mkk UkkE nk ukLk w t k {w t Au. ykktfe {kuLkw ko 2010{kt khkMke{kt kuk kkuBk rMVkux, ko 2013{kt hkskLke rneLke {k {MLke LkSf kuk fwfh kMx kkk {nkLkkhe kkke {wtkE{kt ko 2011{kt kuk uek kkuBk kMx{kt k {kMxh {kELz nkukLk w t [[koE hkwt Au.

  yk Mkkku s ku nk{kt rknkh hk{kt ]rkyku {kxu wkLkkuLku uzkLkw t fk{ fhe hkku nkukLkw t k Mkkkxe kh ykwt Au. yku WuLke Au f u, k wshkkLke y{kk kE{k k t[ u k rneke ykktfe {kukLkk yw frLke kk hrkhLkk hkus hkfz

  (_ h ...)

 • 3 / . 26-03-2014, y{kk

  nh nh {kue h h {kue rk nu fkuxo{kt knkUku

  fkuxo{kt {k{ku knkUk kk rk ukuo

  keS yurLkk rMku kkueMkLku hsqykk fhk Mkq[Lkk ksku LkkhkLkku Wkkuk Lk fhk fkwt nkuk Akkt rk

  khkMke,kk.25 nh nh {kue h h {kueLkk

  LkkhkLku ELku Qku kuku rk ktk kE hkk u Lkke. nu yk {k{ku fkuxo{kt k knkut[e kku Au. yk {k{k{kt [eV wzee {ursMx uxLke fk ux o{k t kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku ku{Lkk LkSfLkk r{k yr{k kn kkk khkMkeLkk {uh hk{kkukk {k unuLke Mkk{u yhS k fhk{kt yke [qfe Au. MkuLx kkh yuMkkuMkeyuLkLkk kqo Lkkk yk {Lkk usfw{kh wk u khk skk{kt ykwt Au fu fkeLkk kufkuLke kLkkykuLku ykLkk eu Vxfku kzku Au. sLkkLkkykuLku kLk{kt ELku kskLkk LkukkykuLke Mkk{u yuVykEykh k fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykku yk {k{k Wkh MkwLkke fheLku fuLx kk ueMkLk u keS yurLkk rMku skk ykkk {kxu fkw t

  Au. yhS{kt fnuk{kt ykwt Au fu fke ykk kku khkMke ykk kku kLkkhMk {nkuLke Lkkhe Au. yk Lkkhe {nkk wkk uLkk sL{ MkLke Lkkhe Au. yuku ykkukAu fu yke Mkrk{kt nh nh {nku h h {nku, f f {nkuLkk MYkLku rf]k fheLku ksk Lkukk nh nh {kue, h h {kueLkk LkkhkLku [kh{kt WXke hkk Au yLku [qtxe k ukLkk kMk kE hkk Au. kskLkk yk f]ke k{f kLkkykuLku Vxfku kzku Au ku{ k skk{kt ykwt Au. nh nh {kue h h {kueLkku {k{ku nsw k [[ko skku kue kk ukE hne Au. khfkLkk tfhk[ko khk Mkkike knuk ykLkku rhku fko kk Mkt yLku rhX Lkukkyku Mkwe yk {k{ku knkUku nkku suLkk fkhu nh nh {kue h h {kueLkk Lkkhk Wkh kuf {qfkLkku rLko ksk k fhe [qfe Au. {kueyu

  {wk{ yk{kZ{kt stke {kskke Skk RAwf Au

  Mk{kske k kxe o L k k zk {wk{Mkn k yk k u yk{kZ{ktke [qtxe {ukLk{ktke WkhkLke nuhkk fhe [qk Au kh u yk{kZ{k t k{k{ kufkuLke Lksh fuLek hnuu. fkh fu Lkh uL {k ue khVe nuhLk u hkufkLkk nukwMkh yk{kZ{ktke {wk{Mkn {ukLk{kt Wkko Au. yk{kZ{kt 2009{kt kuue [ q txe{k t kskLkk h{kfk t k ku kLkkh uk fheLku Sk

  {ue nke yLku Sk {kxu ytkh 49039Lkku hkku nkku. h{kfktk kLku 247648 {k {k nkk. khu knwsLk Mk{ks kkxeoLkk yfkh ynu{ tkeLku 198609 {k {k nkk. yk{kZ {k rMkkhLke [qtxeLkk yktfzk n{uk hMk hkk Au. yk{kZ {k rMkkh{kt fw {kkhkuLke Mktk 704863 suxe 2009{kt hne nke. yk ku k yk{kZ{kt [qtxe qk s hku{kt[f hne fu Au.

  yk{kZ kufMkk {k rMkkh 80 kufMkk kuXf kife yuf Au. yk{kZ{kt {wk{ {ukLk{kt nkukke k{k{Lke Lksh ruk hek u hnuu. nk{kt yk{kZ kufMkkLke kuXf kkt[ rkLkMkk kuXfkuLku ykhe ELku kLku Au su{kt kkukkkwh, Mkkkhe, {wkkhfkwh, yk{kZ yLk u {nuLkkkhLkk u Mk{k u kk Au. 2009Lke [q txe{kt h{kfktk ku yn kLkkh Sk {ue nke.

  rk-kk VkuBwok kh {kkke nu khk Vko Au

  kr{e Wkh uLke kuXfku Wkh {w Lksh

  {kkke {wM{ knw{kekk rMkkhku{kt Mkkhku uk fhk qnh[Lkk zk{kt Mk Au : {wM{kuLku rxrfx

  Lke rne,kk.25 W kh u{k t k L k kh

  uk fheLku fuL{kt {kuxe qr{fk sk {kx u {kkke k k ikhe{kt Au. {kkkeyu yk ku kkku yLku {wM{kuLku k k u k k L k e khV u{k t fhkLk k kMkku nkk ko Au. {kkkeyu kr{e Wkh u{kt {wM{ [oMkk {k rMkkhku{kt {w kLk fuLek fw O Au. {wM{ knw{ke kk rMkkhku{kt {uhX, Mkknhtkkwh, khue, {kuhkkkk yLku ykkkLkku Mk{ku kk Au. {kkkeyu Mk{ksLkk k{k{ kk u o{k tke W{ukhk uLk u rxrfx ykke Au. {kkkeLke Lksh yk ku kk, ek, {wM{kuLku

  krk fhkLke Au. rk-kk VkuBwok Wkh {kkke khk Vhe Au. kkkuLku k khu rxrfx ykkE Au. kr{e Wkh uLkk {wM{ knw{ke kk

  rMkkhk u{k t {kkkeyu {w kLk fuLek fwO Au. {kkkeLke yk VkuBwok fuxe fk{ kku Au k u {nkqo hnuu. 2007Lke [qtxe{kt knwsLk Mk{ks kkxeoyu 403 MkkuLke rkLkMkk{kt 206 k uXfk u SkeLk u knw{ke {ue eE nke yLku 30 xfkke khu {k {uk nkk. u fu khkk kuLke nkk fVkuze kLke Au. {kkke khk ekku yLku kkku qh kE hkk nkk. nu Vhe yufkh {kkkeyu sqLke VkuBwok Wkh ykk kLke kikhe nkk he Au. 2012{kt rkLkMkkLke [qtxe{kt kMkkkLke Mkexku 206ke xeLku {kk 88 kE kE nke.

  [kh kh Lksh hkk 17 MkLke xe{ kLke

  Lke rne,kk.25Wkh u{k t { w{ t k e

  yru k yLku Mk{kske kkxeoLkk Lkukk {wk{Mkn kLke rkckLku fkku yLku MkkLke Mkrk, eseLke kfeV yLku yL fkhkuMkh khu LkkhkskeLkku Mkk{Lkk u fhk u kze hkk u A u. {wk{Mknu kufMkkLke [qtxeLkk [kh Wkh Lksh hkk {kxu yru kLkk Lkuk]{kt 17 MkkuLke [qtxe Mk{erkLke h[Lkk k fhe Au. yk Wkhktk k{k{ kLkk uLk u yMkhfkhf fk{kehe Wkh fk{ fhk fnuk{kt ykwt Au.

  {wk{Mknu kkuku k Aue zeyu [qtxe [khLke skkkhe kkukkLkk nkk{kt E ee Au yLku kkuzkf Mk{ knuk hne kue k{eykuLku qh fhkLkk kMk kE hkk Au. {kue nuh [u kfeV We kE hne Au kue Mkrk{kt

  {wk{u nu Lke fkk nkk he Au. huf rMkkh{kt MkkEf kkk nkk hk kkLkk Lkukkyku yLku kLkkuLku {wk{Mknu Mkq[Lkk ykke Au.

  MkkkLke rkck MkwkhkLkk kMk [ke hkk A u. h uf rsk{kt kkt[ rkLkMkk kuXfku Wkh kLk ykkk kLkk uLk u fnuk{kt ykwt Au. {wk{Mkn kLku kzfkh VUfk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue Mktkqo Mks kE [qk Au. {wk{Mkn yLku yru ku 2014Lke nuhkk Mkkku ykk kLke kikhe nkk he Au.

  hk{kt {wk{Lkk Vkuxk Mkkku 2014 Lkk{u yrkLk k [kk{kt ykku nkku. ykukMx 2013{kt fku{e nMkk kk kkke yruLke rkckLku Vxfku kzku Au.

  2014Lku E {wk{ kikh

  fushekLku Vxfku : kuMk {k{ku WXkk kh kuf

  [qtxe [kh{kt {k{kLku WXke fu Lkn

  LkhuL {kue yku kku rhkLMk Mkkku {e kuMk f{k khu kuk yuyuke ykurzkuLke kELk Mkk{u k ktku

  Lkki,kk.25 yk{ yk{e kkxeoLkk

  Lkukk yh fushekLku {k uxk u Vxfk u kzk u A u. khkMke{kt fushekLke hueLkk yuf rMk knukt s yk{ yk{e kkxeoLke y k { f L k e r k W k h [qtxe kt[u kuf {qfe ee nke. k uLkk yks Wkh kuf {khkLke nuhkk fhe nke. [qtxe kt[u Mkkk fhe ee Au fu [qtxe [kh{kt yk{ yk{e kkxeo rhkLMk kuMk {k{kLku WXke fu Lkn. yk{ yk{e kkxeoyu Wkh u{kt kk ukkLkk [kh yrkLk {kxu kikh fhue Mkk{ke {w [qtxe yrfkheLke Mk{k {tsqhe {kxu hsq fhk{kt yke nke. {erzk MkxrVfuLk yuLz {kurLkxhk f{exeLke kuXf{kt ykLkw krhk fhk{kt ykwt nkwt. yk{ yk{e kkxeoyu yuVyu{ hurzku kh [kh {kxu su 30 MkufLzLkwt ykurzku kLkkwt nkwt ku{kt yuf skyu fnuk{k t ykw t

  nkwt fu {kue zkkLk kLku kku rhkLMkLku {eLku kuMkLke f{k 16 zkh fhe uu.

  [qtxe kt[u ykLke Mkk{u ktku WXkku Au. kt[Lkk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu ykLke khVu{kt fkuEk kwhkk Lkke suke yk yko yk[kh MktrnkkLkku tk Au. fuLe [qtxe kt[u yL Vrhkku{kt k kLk ykwt Au. yk{ yk{e kkxeoyu hurzku [kh {kxu Wkkuk kLkkh Mkk{keLku Mkeze {khVku kkukkLkk rhkk [kh knLkke uzkLke hLkerk kLkke nke kuLkk Wkh k kt[u kuf {qfe ee Au. yk{ yk{e kkxeoLkk wkeLkk fkhkukkhe

  yrfkhe i {nuheyu fkwt Au fu y{u kt[Lkk ktkLku ELk u kkxe o Vk uh{ Wkh krhk fhe hkk Aeyu yLku ykLkk u skk ykkk{k t yku. keS kksw [qtxe k t[ u rkk t {qk kk fushek kq{ ukE hkk Au. u fu fusheku fkwt Au fu kuMkLke f{kku{kt uhkh khku Lk fhkLke

  Mkq[Lkk ykkeLk u k t[u Mkk fk{ fwO Au khtkw yk hknk ku {rnLkk kqhke Au. yh fusheku fkwt Au fu yk{ yk{e kkxeo{kt s ytkkeLkku Mkk{Lkku fhkLke kkfkk Au. [qtxe [kh{kt rhkLMkLkk kuMk {k{kLku Lkn WXkkLke Mk q[Lkk ykkk{kt ykk kk fushekLku {kuxku Vxfku kzku Au.rneLkk qkkqo {w{tke yLku yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yh fusheku kuMkLke f{kkuLku ELku [qtxe kt[ Mk{k Vrhk fhe nke yLku ykLke [qtxe kt[u LkkU ee nke. ykhu kuMkLke f{kku{kt khku yxfe kku Au.

  u k w h k e E L z L k { w k r n e L k k w y u f ykktfkeLke hkfz fhk{kt kk ueMkLk u MkVkk {e Au. ykk tfke Mk tkXLk ELzLk {wkrneLkLkk Mkte ykktfke {k unB{ Mkkrfk ytMkkheLkk Mkkkrhk khfk yeLke yksu ukwhke hkfz fhk{kt yke Au. ykk tfke khfk ye kk hrkhLkk hkus kkueMkLke Lksh [wfe Vhkh kE kku nkku.

  khkk yksu kk ueMk u Mk[o ykukhuLk fhe kuLku kfze eku Au. Mkwkku khk {ke {krnke yLk wMkkh, ykk tfke khfk yeLku kuLkk hu nkukLke kkk{e {kk kkueMku kuLkk hLku [khu khVke uhe ELku kuLke hkfz fhe nke. kfzku ykktfe ye kY kkukLke kk kqhe fhkku nkukLkwt k {u Au. kkueMkLku w yuf {k uxe MkVkk nkk kke Au

  ukwhke ykktfke khfk yeLke hkfz

  rne{kt xeLkus {kkhku{kt 42 xfkLkku khku LkkUkku

  xeLkus {kkhku{kt {kkLkLke [e xfkkhe

  {kkhkuLke Mktk [kh {rnLkk{kt 1.19 fhkuzke eLku 1.27 fhkuz kE Au: 5 ko ykkW xeLkush ykuAk nkk

  Lke rne,kk.25 rne{k t rkL kM kkL k e

  [qtxeLkk [kh {rnLkkLkk kkkLke yth s rne{kt {kkhkuLke Mktk 1.19 fhkuzke eLku 1.27 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. w hMk kkkk yu Au fu 42 xfk ykk kku 3.4 k {kkhku {kkh ke{kt k{ k uzkk Au yLku ku{Lke 18-19 koLke Au. kkt[ ko ykkW yk kufuxLke yth 93000 {kkhku nkk. [qtxe kt[Lkk yktfzk kou Au fu rxLkus {kkhku{kt {kkLkLke xfkkhe qk [e hnu Au. rzMk uBkh{kt k uue rne rkLkMkkLke [qtxe{kt 76 xfk rxLkushkuyu {kkLk fwO nkwt. wkeyku{kt {kkLkLke xfkkhe 80 xfkLke ykMkkkMkLke nke. yk k{k{ kkkkkuLke yk ku k LkkU uk{kt yke Au. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu [qtxe{kt Sk {uk {kxu wk {kkhku Wkh huf hksfe kkku kLk ykke hkk Au su{kt ksk, fkUkuMk yLku yL kkkuLkku Mk{ku kk Au. nuhLkk{k {kxu {kkh ke kikh kE [qfe Au khu rneLkk [eV Ruxkuh ykurVMkh wk {kkhkuLku xkkuox fhk Mkkur

  {erzkLkku Wkkuk fhe fu Au. knue Lwykhe kkke ykhu 6.45 k khkLkk {kkhku W{uhkk Au. khu ykX{e yLku 9{e {k[oLkk rMku kuuk kMk fuBk{ktke k {kkhku W{uhkk Au. Mkwkhku kku nkuk Akkt kwkku yLku {rnkyku{kt hurku yk fkhLkku Au. rzMkuBkh{kt kuue [q txe{kt {rnkykuyu k wkk u fhkk khu {kkrfkhLkku Wkkuk fkuo nkku. {rnkyku{kt 56.6 k {kkhku W{uhkk Au. khu k wkk u{k t 70.5 k k wkk u W{uhkk Au. xeLkus {kkhkuLke Mk tk{k t 42 xfkLkk u khk u rne{kt rkLkMkkLke [q txe kk kE [qku Au. wk {kkhkuLke q r{fk q k s {n k q o hnuu.kufr ukMkkEx yLku VuMkkwfLkku Wkkuk fheLku {kkhkuLku {kkLk {kf Mkwe E skLkk kMk fhk{kt yku.

  {kk rne{kt s Lkn kfu yL kkku{kt k {kkhkuLke Mk tk{k t nk{kt khk u kk u Au. rzMkuBkh{kt rkLkMkkLke [qtxe{kt 76 xfk kwkkuyu {kkLk fwO nkwt khu xeLkus wkeyku{kt {kkLkLke xfkkne 80 xfk nke.

  kkuku ku{Lkk fkofhkuLku nh nh {kue h h {kueLkk LkkhkLkku Wkkuk Lk fhk yke fhe Au. Akkt fuxkf kufku yk {wkLku WXke hkk Au.

  fkku, k.25nkku kwfkk whk

  ehe k{u kuke suk kk u h thuek { k k 4 k e o ykuzu kutzk zkk Whk Akhe Vxfkyku {khe {kuu kx Wkhe ek u nk u. yke hk hu hkk k nkhk wkyu u s kkZ kueu nkut[e ke fhe ne. s u k e kueu nkku wku kute ykhkuee hfz fhe kk [ku r{k fko Au. whk k{k ru n{kR kf (W.4)u rhek kku ykzku tt nku. ufu yk tte rhekk wku kR ne. htw hkrkk ru n{ kf {rnkk hu ku nku. sk t {kk kk u f wf{o fhk u nk u. u s u kkR e{kkR kf kukk hu ku nku. yu ue {kk kku fZte nk{kt ru kfu uk uk uke he e R nku uk u ynuk kk u nk u. yk Whkt wkku rkku sku hnukt

  ykuz [u W kuk[ke k ke fhe ne. ykhu wk kkRyu ek kkk k utzk zk zu rukR Wh {kuZkk ku, yktk ku kk hehk yL kku Wh uhnu{eqof Vxfkyku {kko nk. suke rukRwt xk Mkus f{f{kxe wo {ku ewt nwt. {kk kk wk yufk s hnukt nkt:- whk k{u fk[e qze{kt {kk wk yufk s hnuk nk. ue w tzek ythk Y{{kt k{k uh ruh zku nkukke yk u [u khu ke kkwt yw{k k tk{k t yku Au. skhu ykk Y{{kt nk{kt

  W k u { k t u k { k t yku ek kkku zk u kh yk zku nku.

  kute Aufu, {kk k k u f ] f{ o fh kh yk uz r ukRe kfe nk k wk yke hk hu s hkku nku. kh k e ru khu ke fhk u u s kkZ kue {kfu nku t[e ku nku. skt k u e u n k

  ytue fhkk uyk u y[tk{kt ze k nk. u{s k kZ ey uykR y u[. e .[ k i n k rn Mx kV k {kku nk Mk Wh nuktk nk. skt fk[k wzke yth {kk{k uhruh nku. u{s rukRe k kunewnk zue ne. ufu kfzk yuk whk he{kt nkku teh k Lku nkuk Akt k{{kt fk uR rn[k koe ne. nkkk fk[k {fk{kt {kk kue yu t[ rk Sf fkuR ukw nw.

  fkku, k.25 k u f k e [ q t x e k

  nuhk{k k kue tk khk fkk u yu Mkk sk u {kx u ykk u t ykk us Y fhkw t Au. khu t[{nk rsk{kt rr kue Mxu{kt ykhtkue fkokne{kt 446 Whkt nrkkhku s{k ukk Au. suu u kue {kf kk kuewt [qtxe u {{e WXwt Au.ufu rsk{kt ku tkuk hkukh 1186 ife nsw {kk 40 xfk s nrkkhku s{kt kkt ykk{e {{kt yk s fkhu fkokne [kw hnuu u{ tku skwt Au.

  yt tue kk kuhk nuh rn t[{nk rsk{kt ykW [qtxek {u

  ke{kuxe {khk{khek kku ku tkk Au. khu ykhke s nexe kk k ue tk yk ku ss Lwt Au. k fheu rske ku ozhku h kfkte kuXe uxk u fhk{kt yke Au. yk Whkt [qtxe {u rsk{kt fkku yu Mkk sk u {kxurr nuhk{k nkh kzk{kt ykk Au.

  [ q t x e u y w k e u t[{nkk rr k ue {kfku h f{o[kheykue rr xe{ ke fk{ehe kutk{kt yke nk ukw t rsk k ue zkyu skwt Au. y y k ue {kf khk yxfke r n e f k { e h e y u u h fzwt Au. t[{nk rskk

  swkswk kue {kfku{kt 1186 suxkyu nrkkhk hkukh Au. krzk hr{k huf kue Mxuku{kt nrkkhkhe kRL hkukh Mk s{k uke fk{ehe [ke hne Au. su{kt Mhk kk kfhk hkukhkuyu s{k fhkk. Whkt ytkrs 9 kuk hkk fuL kk nk. yk ytu w {krne ykkt kuz yrfkheyu skwt nwt fu, [qtxeu ywkeu rsk{kt fkku yu Mkk sk u {kxu {k{ kue {kf{kt nk nrkkh s{k uke fkokne whu{kt [ke hne Au. suk kYu ku{kh we{kt 446 Whk t nrkkhk u s{k uk{kt ykk Au.

  fkku, k.25fkku kwfkk ytkk k{

  ku ykue {uhe e hke kh ke {ok {w nuhk nkRV yufuzuf{ktke Auk u rke nuhwt ke efus kkt nhku u ke ne sk kBw Au. tu fktXu hwh heu nue nuhk ythk ku zuk yk kukku t fhk{kt r{k f{o[kheykuu nsw we Vk ktze ne. fkku kwfkk kue k{ Sf ykuk ytkk k{ kuke kh ke {uhe e h fuzek fkukue, hkh hkuhke 122.120 rf.{e wh {ok {w nuhw t {uhe nkRV yufuzfx kkku nku. yk nkRV yufuzuf{ktke khkk kek Vkuu rtrk hkk {kxu nku {wfk{kt ykk nk. yk nkuu fkhu yufuzfx{ktke Vku kw ke nku{ktke ew e{kt ne ue Mkk k uXk{kt yke ne.

  V u whk{k t kee xk tf e ykuh^ku kk t nhku rxh keku :- Vuwhk {k{kh f[uhe Sf yku kee {kuxe xktfe ku{khu r hr{k ykuh^ku kk nhk u exh keku uzVkx kku nku. kt swyk u k t hMk h ke s ke Vhe wt nwt. suu Ru Mkkrfku{kt hkuke ke Vukk k{e Au.

  Vuwhk{kt kk u oke kek k{ku ffkx s uk {ku Au. k{skuu ykfhk Wkk{kt e k k y u h h k k ke {kxu Vk tVk {khk zk nk. k{sku khk wshkk {w{tke {kueu YY ke {kxu Vrhk fhkk {w{tkeyu kufkuu hkke h yktu ke {e hnu u {kxu fhkuzku Yrkk [uo kkr{ ke whXk kusk Y fhe hu hu kufkuu ke wY kzkk Jku fko Au yu k{u k{ kek xktfk kk Au khu Vuwhk hk kku hkuzk hneku {kxu {k{kh f[ uh e Sf kek u x k t f k u kk{kt ykku Au. yk xktfk{kt kkr{ kuskwt w ke wY kzk{kt yku Au yu kufkuk h we nku[kzk{kt yku Au htw ku{khe nue khke s keku xktfku ykuh^ku kk fkfku we ke hMk h uzVkw nwt. nhku exh keku uzVkx kk Akt f{o[kheyku ke t fhk ykk nk yu yk rrku r hr{k [kk kufku{kt skkh tk u hkuk Vkxe efku nku.

  {ok rkk skkhkuyu k u z e yke yk uh^k u {kx u {qfuk nkue VkE fhe. fkku kwfkk kue Sf ykuk ytkk k{ kuke kh ke {ok {w fuk Wh {uhe e ku yufuzx

  kk{k t yk w A u . s u{k t yufuzxk k{ktke ykuh^ku ke fu e ykk exkw ke nuw nku yuk {u rfk {kxu k nk u {wfk{k t ykk Au. suke keku rfk eku e{kt kE fu. htw Auk u r Whktke yk nku rk yL k{ktke nhku exh ke ko {uhe e{kt ne h Au. sue kkt t wok f{o[kheyku{kt kuzk{ {[e E Au. nkk u nkue VkE fhe kue ukku Au. u{s ke fuk{kt u fktXu yu [kuw ne h Au. su yk tuku{kt efus ytuwt [ku fkh sk h ke yu{ Esuh e.e. xuu skw nw. khuf sYhe [kE kek yku uzqkue {kXe k ke nku Au. khu tk fok ku yu sYhe Au.

  {kk kku hthrk {kk ykuzu efhkyu ke kku

  t[{nk{kt 60% xfk hkukhku khk nrkkh s{k fhkkk kfe

  fkku kwfkk ytkk k{ ku nuhk yufuzuf{kt efuske nhku u keku uzVkx

  (_ ...)fhk{kt {kuxe MkVkk {ue

  nke. ku{s ku rMk ykkW k rne kk ueMk u hksMkkLk{ktke kkuBk kMx{kt Mktfkuk kuLxuz ELzLk {wkrneLk MktkXLkLkk ykk tfke yLku kkrfMkkLkLkk Lkkkrhf rk Wh hnu{kLk WVuo fkMk yLku kuLkk k MkkkrhkkuLku zke ek nkk. Mkwkku{kt [[koE hkwt Au fu, yk ykktfkeykuLkw t swk ykLkkhe kufMkkLke [wtxe hr{kLk ykktfke nw{kLke kikhe fhe hkk nkk ku{s {kuxe nMkkLku yt{ ykkkLke ku{Lke wnh[Lkk nke.

 • 4 / . 26-03-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 265, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 26-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 265, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.26-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  yuzkLMk xuMk MkqkkLkku xkkuox nktMk Lk fhe fkku

  yuzkLMk xuMk Mkqkk yktfzku 27400 fhkuz

  31900 fhkuzLkk xkkuox Mkk{u ykuAe Mkqkk fhk{kt yke : yuMkMk kUf khk Mkkike xuMk [qfe fhkE

  y{kk,kk.25 k o{kLk Lkkk tfe k o{k t

  yuzkLMk xuMk Mkqkk{kt xkzku kku Au. yuzkLMk xuMk MkqkkLke hf{ xkkuox fhkk ykuAe hne kE Au. ykkf {te, kuLfku{kt kuz kuLk{kt khku yLku {kuxk fkukkuohux khk xuMkLke ykuAku [qfeLkk krhk{ MYku yuzkLMk xuMkLke Mkqkk ykuAe kE Au. yuzkLMk xuMk MkqkkLkk yktfzkyku khke k {u A u f u ykfuhk rkku 31900 fhkuz YrkkLkk xkk u ox Mkk{ u 27400 fhk uz Yrkk yufrkk fko Au. kk k u o 26000 fhk uzLkk xkk u ox Mkk{u rkk u 25800 fhk uz Yrkk yufrkk fko nkk. h kuo yuzkLMk xuMk xkkuox{kt 30 xfkLkku khku kku Au. {teLke yMkhLke Mkkku s Mkqkk{kt k xkzku kku

  Au. ykExeLkk yuf yrfkheyu yk {wskLke {krnke ykke Au. xuMkLkk 80 xfk {k{k{kt swe swe kkhe fhk{k t yke Au. yuzkLMk xuMkLke Mkqkk {kxu k o 2013{kt 26000 fhkuzLkk xkku ox Mkk{u 25800 fhkuz YrkkLke Mkqkk fhk{kt yke nke kh u 2014{k t 31900 fhkuz YrkkLkk xkkuox Mkk{u 37400 fhkuz YrkkLke Mkqkk kE [qfe Au. yuMkMk kUf khk Mkkike stke xuMk [qfe fhe Au. ko{kLk Lkkktfe ko {kxu yuMkMku 3200 fhkuz Yrkk [qfk Au. khkk Syu{zeMke, ytke kkuxoLkku Mk{ku kk Au. kkh yLk u RLkMx[h Mkkk u Mktfkuk kukkuLku {teLkk fkhu Mkkike {kuxe yMkh kE Au.

  kk k u o k wshk k Mx ux

  kuxkur{ fkukkuohuLku 350 fhkuz Yrkk [qfk nkk su{k t yk kuo 12 fhkuzLkku xkzku kku Au. ykExeLkk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu SzekeLke Mkhk{e{kt xkkuox, yuzkLMk xuMk xkkuox qk [k hkk Au. kk kuo kkt[ hkku { u, {nkhkx, Wkhktz, rknkh yLku kkr{Lkkzwyu MkqkkLkk xkkuox kkh kkzk nkk.

  Sk rk yrfkheLke f[uheke rkh ku

  yksu kuh 11 MkkLMkLke nku rxrfxLkwt rkh fhku

  keS yurke kuh 11 MkkLMkLkk ke Mku{uMxhLke kkuzo khekkLkku kht : rkkeoyku kikhe{kt Mk kLk

  y{kk, kk. 25W[kh {kr{f rk kkuzo

  khk kuh 11 rkkLk knLke khekk uk{kt ykLkkh Au suLke nku rxrfxkuLkwt rkh 25 {k[o 2014Lkk hkus fhk{kt ykLkkh nkwt kuLku kkuzo khk h fhe uk{kt yk w t A u k u L k e skyu n u ykkefku ku. 11 MkkLMkLke khekkLke nku rxrfxkuLkwt rkh fhk{kt yku.

  k kke {krnke {wsk kuh

  11 MkkLMkLkk ke Mku{uMxhLke kk uz oLke khekk ykkk{e keS yurke uk{kt ykLkkh Au suLke nku rxrfxLkwt rkh 25{e {k[uo fhkLkku rLko fhkku nkku. u f u, Mk tukk u Mkkk rk kkuzu o nu 25 {k[oLke skyu ykkefku nku rxrfxkuLkwt rkh fhkLkk u rLko fk u o Au suLke hkLke rkkLk knLke k{k{ W[kh {k{t tf kkykuLkk yk[koyu kk ukkLkk rkrLkrLku

  rsk rkkrfkheLke f[uhe kku Mkkhu 11.00ke 4.00 fkf hr{kLk {kufeLku kkukkLke kkLkk rkkeoykuLke nku rxrfx {ue ukLke hnuu khkk nkux rxrfx Wkh yk[koLkk Mkne rMkk fheLku kkLkk rkkeo{kt rkh fhkLke hnuu. WuLke Au fu, kkuzoLke khekk hr{kLk khekk tz{k t rkke oyk uyu n k u r x r f x M k k k u h k e VhSkk Au.

  kwkko MkkuMkkxe Vtz kuhheke {k{ku

  rkMkk yLku uLke ykkkukhk {eLk ytku fkuxuo Lkk{tswh fko

  y{kk, kk.25[f[khe kwkko MkkuMkkxe

  Vtz kuhheke {k{k{kt ekk Mkk{kSf fkofh rkMkk Mkukkz yLku kuLkk krk u ykLkt khk hkfzke k[k y{kk Mkexe Mkee MkuLMk fkuxo{kt ykkkukhk {eLk yhS fhe nke. su{kt fkuxuo ktLku s rY k{ oLke kwLkku kLkkku nkukke ykkkukhk {eLk yhS Lkk{tswh fhe ee Au. nuh kE{kkL[ khk fkuxo{kt yuVez uex k fhkE nke su{kt ke [ku tfkLkkhe rkkku fkuxoLku ykkk{kt yke nke nu ykkk{e Mk{{kt rkMkk yLku kuLkk krkLke k{u khu hkfz kE fu Au. k o 2002{kt y{kk nuhLkk {ukeLkkh rMkkh{kt yku kwkko MkkuMkkxe fku{e h{k{kt wk yMkhkMk kLke

  nke. yk kwkko Mkk uMkkxeLku B we{{k t V uhk eke Mkk{kSf fkofkko rkMkk Mkukkz {tzeyu u{ktke 1.5 fhkuzLkwt Vtz Whkwt nkwt khtkw yu VtzLkk kiMkk rkMkkyu kMkoLk w {kxu [kW fhe Lkk tk k u {kkLke kue Vhek{kt rkMkk yLku kuLkk krk u ykLktu hkfzke k[k y{kk Mkexe rMkr MkuLMk fkuxo{kt ykkkukhk {eLk yhS fhe nke. su{kt ktLku kkku [u khkh eku kE nke su{kt rkMkk khVke yue eku kE nke fu y{u Mk{ks{kt rkrck kyku nkukke y{khe kLkk{e fhk Vhekeyu kqokn hke Vhek k fhe Au. y{u fkuE kuhheke yk[he Lkke.

  keS khV Mkhfkhe feu kuLke rY{kt eku fhe ykshkus

  yuVezuex hsw fkuxoLku w rkkku ykke nke su{kt ku{u skwt nkwt fu rkMkkyu VtzLkku kkukkLkk ytkk khk {kxu Wkkuk fkuo nkku. su{kt ku{u kUf Mxux{uLxLke rkkku hsw fhe nke. Wkhktk rkMkkyu urzx fkzo ytkuLke rkkku k kuxe hsw fhe nke ku{u urfz fkzo kw{ kwt nkwt kue {krnke fkuxoLku ykke nke khtkw huh ku{u urzx fkzo kt fhkwt nkwt. rkMkkyu kkkMk yusLMkeLkk yrfkheyku rY fkw t nkw t fu kuyku ku{Lke rY kqokn hke hkk Au su huh kkkrnkuk ykhkuk Au. MkuLMk fk ux u o Mkhfkhe feLke eku kkk hke rkMkk yLku ku{Lkk krk u ykLktLke ykkkukhk {eLk Lkk{tswh fhe ee Au. nu k{u khu ktLku sLke hkfz kk kue kk Au.

  rkMkk-uu hkfzke k[k y{kk Mkexe Mkee MkuLMk fkuxo{kt ykkkukhk {eLk {kxu yhS fhe nke

  rkkeoykuLku ykuLkkELk xe[k ykkkLkwt ykkusLk

  y{kk, kk.25ykExeykELke rzke {uk

  k k rkk e oyk u L k u k wshk k xufLkkukuSf wrLkMkxe Mkkku Mktfkue rzku{k yuLsLkehk fkuuuLkk yko Mku{uMxh{kt Mkeku u Vkk{kt yku Au. khtkw kk kuo yk heku u {uLkkh rkkeoyku{ktke ykhu 2400 rkkeo fkhMkh kzo Mku{uMxhLkku ykMk kqhku fhu kku knuk s ykMk Akuze eku nkku. khu zkukkykWx hurku xkzk Sxew khk Lk nkk hk{kt ykk Au su ytkkok Sxew uLzuz fkuMko rzkELk fhku. k kke {krnke {wsk hkLkk xufrLkf rk rkku kk ku o ykExeykE kuk W{ukhkuLku Mkek rzku{k yuLSLkehk kk{kt u {e

  hnu ku {kxuLke {tswhe ykkkLkku rLko eku nkku, suLkk kkYku ykhu 3000 rkke oyk uLk u r z k u{ k y u LsL k eh k{k t Mkeku u ykkku nkku. u fu ykExeykE kuk W{ukhkuLku rzku{k yuLsLkehkLkku fkuMko xV kkkk fu khekk{kt LkkkkMk kkLk u fkhu ykhu 2400 rkkeoyku rzku{kLkku fkuMko kqo fhe k Lknkukk, suke rzku{k yuLSLkehk kk{kt LkkUkkk {k{kt zkukykWx hurku uk {ku nkku. SxewLkk Mkkkkk yuk kkh kh ykk nkk fu, rzk u{kLkk VMx o yLk u Mk ufLz Mku{uMxhLkku fkuMko rkkeoyku k Lk nkukke ku{Lku kzo Mku{uMxh xV kku Au. yk kkkkLk u fuL{kt hkeLku keykuSLke kuXf{kt {tswhe

  ek kk ykuLkkELk uLzuz fkuMko rzkELk fhk {kxuLkk [ku krk{kLk fhkk Au. yk ytk u SxewLkk fk ofkhe hrsMx kh Ske zkuhekyu skwt nkw t f u ykExeykE{ktke rzk u{k yuLSLkehkLkk kzo Mku{uMxh{kt Mkeku u ukk rkkeoyku{kt kk kuo zkukykWx hurku ku nkku, suLku kLk{kt hke uLzuz fkuMko rzkELk fhku. rLkktkku khk yk yk uLkkELk fk uMk o Lk w t {xehe k ikh fhk {kxuLke kikhe [ke hne Au. ykkk{e Mk{{kt rkke oyk u rzk u{k yuLsLkehkLkk kzo Mku{uMxhLke khekk Mkkhe hek u feh fhe fu ku {kxuLkw t ykuLkkELk yLku kMkoLk xe[k fkuuu{kt ykkkLkwt ykkusLk Au.

  zkukkykWx hurku xkzk Sxew khk Lkku fhku

  rzku{k yuLSrLkhk kk{kt LkkUkkk zkukykWxLkku hurku LkkUkkk Sxew uLzuz fkuMko rzkELkLkku rLko

  hk{kt 42 rkh MkkuLke Mkk fhkE

  kwsfuxLke {krnke kwMkfk-keLk LktkhLkwt rkh fhkuykuLkkELk hSMxuLk 31 {k[oke 15 yur hBkLk kE fu : 250 Y.Lkku rz{kLz zk^x {kufkLkku hnuu

  y{kk, kk.25 k wshk k {k r{f yLk u

  W[kh {kr{f rk kkuzo khk ykkk{e 8 {u 2014Lkk hk us k wsfuxLke khekk ukLk w t ykkusLk fhk{kt ykwt Au. suLke {krnke kwMkfk yLku keLk LktkhLkwt rkh ykkk{e 31{e {k[oke 15{e yur hr{kLk fhk{kt yku. yk {kxu rk kk uz o khk hkh{kt 42 rkh fuLkuLke Mkk fhk{kt yke Au. k uh-12 rkkLk kn kAe {uzef yLku k uhk{uzef ykMk{ku{kt u {kxu rk kkuzo khk ykkk{e 8{e {uLkk hkus kwsfuxLke khekk ukLke nuhkk fhk{kt yke Au. yk khekk {kxu rkkeoykuyu ykuLkkELk hSMxuLk fhkLkwt hnuu. su {kxu rkke oykuLk u {krnke k wMkfk yLk u k e L k L k t khL k w t r kh ykkk{e 31{k[oke 15 yur hBkLk fhkLkw t Lke fhk{kt ykwt Au. yk {kxu rk kkuzo khk hkh{kt 42 rkh fuLkkuLke Mkk fhk{kt yke

  Au.rkke oyk u rkh f uLk u khke Yrkk 250Lkku Mk[ee kwshkk fku{Lk yuLxhLMk xuMx Mku, kkteLkkhLkk Lkk{Lkku rz{kLz zk^x hsw fheLku {krnke kwMkfk yLku keLk Lktkh {ue fu. khkk rkkeoykuyu keLk LktkhLkku Wkkuk fheLku rk kkuzoLke ukMkkEx www.gseb.org kh kuk-ELk fheLku kwsfux-2014Lke khekk {kxu hSMxuLk fhke fu. yk ykuLkkELk hSMxuLk k 31

  kke kwhXk kwhku kkzk ytku ukkk knkh kkzku yLku Mk{h yuLk kLk kLkkku : kYeLk uy{kk, kk.25

  WLkkkLke kh{e yLk u k u rMkku hBkLk Lkkh kkeLkku khkLku kLk{kt E kkeLkku kwhXku skE hnu kuwt ykkkukt ykkusLk fhk{kt Mkkkkhe kk Mktkh rLkV hnu Au. keS kksw LkkhsLkkuLku kqhkwt kke {kwt Lk nkukLku eu kLkke xuLfhku

  khk kke {uwt kzu Au. suLku eu kLkke xuLfhku MkkMkoLkk xuLfhkuLkk k khe ek Au. kke {kxu khk hswykk fhk Au. khtkw Mkkkkhe kkLkk knuhk fkLku kuLke fkuE yMkh Lkke. fkux rMkkh yLku kqoLkk rMkkh{kt kke Mkkku zuLkusLkwt ktw kke e skLke Vhekku {kuxk {k{kt

  kkeLkk {wu Mkkkkhe kk Mktkh rLkV : kYeLknsw Mkwe Lke xuLfhku hek{kt yku Lkke

  {k[oke 15 yur hBkLk kE fu. ykuLkkELk hrsMx uLk hr{kLku W{ukhkuyu k u{Lkk u Vkuxku yLku nMkkkh MfuLk fheLku ykk uz fhk{k t hn u u. yk Wkhktk W{ukhkuyu E{u yuzuMk yLku {kukkE LktkhLke rkkku VhSkk ku hkLke hnuu.{k[o yuLzk ykkku nkukke rk kkuzo khk W{ukhkuLku ykkWke rz{kLz z^x fZke hkk kkuzo khk Mkw[Lk fhk{kt ykwt Au.

  Au. ku{s su rMkkh{kt kkeLkku Mkk Lkke kt kLkke kkuh khk kke {uk{kt yku Au. kke{kt xezeyuMkLkw t {k w nkukke ku rMkkhLkk kufkuLku kkhe yLku fezLkeLkk hkukku {kuxk {k{kt kk Au.

  M{ Mktfk ko{kt nuhLkk 100 xfk rMkkhLke MkeLku kke ykkkLkwt [Lk ykkk{kt yku Akk t k 20 xfk rMkkhLke MkeLku kke {kwt Lkke ku{s yLkuf Mkk uMkkxeykuLk u Lk{okLk w t kke {k Lk Akkt k kke uhku hku kzu Au. nk{kt BwrLkrMkk ktk kkMku Vk 12 s xuLfh Au. ku{ktke Lkk kr{ kuLk{kt 3

  xuLfh, rk kuLk{kt 2 xuLfh yL kuLkLku yuf yuf xuLfh Vku Au suke k tk kkMku 3 s xuLfh Au. ykhxeykuLkk rLk{ {wsk ykk knLkkuLku Mkkk kuo Muk fhe uk kzu khtkw Bw. ktk kkh-kkh ko Mkwe ku xuLfhkuLku kkko fhu Au. Bw.k tk khk ykhxeykuLkk rLk{kuLkwt tk fhk{kt yke Au. MkLk 2003{kt 16 suxe xuLfhku nke ku{ktke {kuxk kkLke xuLfhku Muk fhk{kt yke Au. ksux{kt Lke xuLfhku hek ukkE fhk Akkt nsw Mkwe Lke xuLfhku hek{kt yku Lkke suLku fkhu LkkhsLkkuLku rLk:Mknk nkk{kt {wfe ek Au.

  yk{ yk{e kkxeo khk nuhLkk Lkkhkwhk keLkkhke kkkeX yuyu{Mke ykurVMk Mkwe hue fkZk{kt yke

  w{ke {kuh[k khk knekkk Mkeke ykurVMk kh ukku fhkk

  rkkeX{k t s rkke oyk uyu yk{hktk yLkLk Y fk o

  k wshkk rkkeXLkk Mkkhk f uBkMk Mkk rzkkx o{ uLx yk uV {kEk u k k k u k uS rk k{k t keyuMkMke-yu{yuMkMke fkuMkoLkk 13 rkkeoykuyu ku{Lke nkshe ykuAe nkukke khekk{kt kuMkkke kkfkk hkk nkk. suLku fkhu rkkeoyku Auk [khuf rMkke hk fheLku kkukkLkku rhku LkkUke hkk Au. ku{ Akkt rkkeXLkk Mkkkkkykuyu fkuE {[f Lk ykkkk rkkeoyku ykske fwkrkLkk {w fkkoLke Mkk{u s yLkLk Y fhe ek Au.

  k k k e {k rn k e { wsk kkteLkkh kkMkuLkk [ekuzk LkSfLkk Mkkhk kku kwshkk rkkeXLkw t fuBkMk yku Au. su{kt rzkkxo{uLx y k u V { k E k u k k k u k u S { k t keyuMkMke, yu{yuMkMke, keyu[zeLkk ykMk{{kt y{kk, sqLkkkZ, Mkwhk, Mkkz, MkwhuLLkkh MkrnkLkk nuhkuLkk rkkeoyku ykMk fhu

  Au su ytkkok keyuMkMke Mku{uMxh [kh ku{s yu{yuMkMke Mku{uMxh-2Lkk fw 13 rkkeoykuLku rke kAeLke hykuLkkt fw 10ke w h ee nkukLke ku{Lkw t Mkk h fhkwt nkwt. khek{u yk MktMkkLkk ykhu 31 suxk rkkeoykuyu rLkkhke huxku fktrkLk u hk oLkLkk fko{Lkku kht fku o A u . rkke oyk uy u rkkeXLkk fwMkr[ hksuL e{ke Mk{k Mkk h fhkLkk u rLko kkAk u u[eLku khekk{kt kuMkkLke {tswhe ykkeLk u ifkf Mkk fhe ykkk {ktke fhe nke. ku{ Akkt rkkeX Mkkkkkykuyu rkkeX {nkMkkLkk rLkoLku ykhe kke ku{Lke {ktkeLku Vkke ee nke. suLkk kku ykske yk rkkeoykuyu f wkrk {w fkk oLke Mkk{u yk{hktk yLkLk kh Wkhe kk Au.

  kLkLku ku VktMkku kE ukk krkLke knuk {kuke Aktk

  nuhLkk kuhk rMkkhLkku [f[khe kLkk

  yk{nk fhkLke fkur fhe nke. kLkLku ku VktMkku kE uE kuLkk krkyu k hLkk knuk {kuke Aktk kke yk{nk fhkLke fk ur fhe nke k MkLkMkeku kLkLkku S k[e kku Au. nk y{hkEkze kk ueMku k uk Vrhk k fhe Au. ykkLke fkokne nkk he Au. yk xLkkLke rkk yue Au fu nuhLkk kuhk rMkkh{kt hnukk ekfLkk Lk hkkwh kku hnuke hu{k Mkkku Vukwykhe 2011{kt kk nkk. Lk kk kwhtk s ekf yLku kuLkk krhkhsLkkuyu krhekk kh kherhf-{kLkrMkf k kMk kwhkk krhekkyu MkkMkhekyku

  rY MkkrLkf kkueMk MxuLk{kt 498Lke f{ nuX Vrhk Lkk Uke nke yLk u khkk krhek hu{k rkh [ke kE nke. 3 ko Mkwe fkuxo fuMk [kk kk fkuxoLke hr{kLkkeheke ktLku kkkuyu Mk{kkLk fhkk hu~{k yLku kuLkku yZe koLkku kwk MkkMkhe{kt khk Vko nkk. hu~{k fkuxo Mk{kkLk kk hkSweke MkkMkhe{kt khk Vhe nke k kuu yk{nkLkwt kkwt fu{ wO kuLke {krnke {e Lkke. y{hkEkze kkueMku yk xLkk ytku kuk Vrhk LkkUe Au. kunku nkk{kt hnue hu~{kLkk rLkuLk ek kk xLkk ytku r[k Mk ku.

  y{kk, kk.25k {rnLkk ykkW ku Lk

  Mk{kkLk{kt krhekkLku MkkMkhe khVke Vheke Mkkk kherhf-{kLkrMkf kkMk ykkk w t nkukke krhekkyu ku Vk tMkk u kE

  234 x uLk ufuLk {kxu kuzu : rxrfx kwfk Y

  huu ktk ufuLk xuLkku{kt ykuk-kkLk, nkkk-hkkwh, Mkkihkx {u, kLkkh-kkLk MkrnkLke xuLkku kuzku

  y{kk, kk.25WLkkw ufuLk Y kkLke

  kikhe Au yLku kuh-10 yLku 12Lke khekkyku {wu kqo kkLkk ykhu Au. kuke huu ktkyu ufuLk{kt {wMkkVhk uLke ke MktkLku kLk{kt hke khkLke xuLkku kuzkkLkwt ykkusLk fwO Au. yurke sqLk Mkwe Mkkihkx {u, ykuk-kkLk xuLk MkrnkLke 234 ufuLk xuLk kuzkkLkwt ykkusLk ktk khk fhkwt Au.

  h W L k k k L k e k w { k t rkkeoykuke {ktze yL kufku u{kt swk-swk Mkkuyu kMk fhu Au. WLkkk{kt {wMkkVhkuLke Mktk e Au kuke huu ktk {wMkkVhkuLke ezLku knkU[e k kMk ufuLk x uLkk u [ku Au. huu ktk ufuLk xuLkku{kt ykuk-kkLk, nkkk-hkkwh, Mkkihkx

  {u, kLkkh-kkLk Mkrnk 234 xuLkku kuzku. Wkhkuk xuLkku yXkzekLkk yk yk rMk u Wkzu. su{k t ykuk-kkLk h {tkkh yLku kwYkhu Wkzu.

  nkkk-hkkwh xuLk {tkkh yLku kwYkhu Wkzu. Wkhktk kLkkh kkLk h hrkhu Wkzu. yk xuLkkuLke Mktk k khu Au suLkkke {wMkkVhkuLkk MkkhkLku knkU[e fku. ufuLk xuLkku{kt {wMkkVhe fhk kEfkke kwfk Y kE kwt Au. ufuLk xuLkku 1e yurke {ktze 26 sqLk Mkwe kuzu. ufuLk hBkLk kMkeykuLke Mktk{kt Wkhkukh khku kE hkku Au. suLkk fkhu huu k tkyu ufuLk hBkLk w xuLkku kuzkkLke Vhs kze hne Au.