26 03 2014 sunvilla samachar

Download 26 03 2014 sunvilla samachar

Post on 20-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 26-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 26-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 265Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 265 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 26, -2014

  {kue ykske tkke [kh {qz{kt : fw 185 hue kusu

  yksu LkhuL {kue rne, Wkh uLkk rksLkkuh, kwtnuh ku{s sB{w fk~{eh{kt W{kwh kku rk hue kusu : ksk fkofhku WMkkrnk

  [khLkk Auk rMk Mkwe hhkus [kh ykk kkt[ hue

  Lke rne,kk.25 kufMkkLke [q txe knuk t

  uhkh [qtxe {knku {uku Au khu kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue ykkefkke [qtxe [khLkku w yuf tkke hkWLz Y fhk sE hkk Au. {kue ykhu 185 hueykuLku Mktkkuu ku{ {kLkk{kt yku Au. LkhuL {kueLku yuf kAe yuf uek hueyku xqtfkkkk{kt kusk {kxu ykuk{kt yku Au. kherhf hek u yLk u Lke fk uB wrLkf uLk MkkLkku Wkkuk fheLku [qtxe hueLku Mktkkuk {kxu {kue ekk hkk Au. ykkefku 26{e {k[oLkk rMku {kue Lke rne, Wkh u{kt rksLkkuh yLku kwt nuh

  kkk sB{w fk~{eh{kt W{kwh kku yuf hueLku Mktkkuu. sB{w LkSf ikuueLkk oLku k su. 27{e kkheu k uyku rknkh{kt kk, ykuhtkkkk yLku MkMkkhk{ kku MktkkuLk fhu. yk Wkhktk khtz{kt Akk yLku wnkh zkk kku [qtxe MkkLku Mktkkuu.

  28{e {k[oLkk rMku {kue { u{kt kkkkx, Mkkzk yLku {tuk kku hue kusu. 29{e {k[oLkk rMku {kue nrhkk{kt Mkk uLk ukk yLku kk unkLkk{kt hue kusu. ykMkk{{kt 30{e {k[oLkk rMku kuyku hue kusu. Mkqkkuyu fkwt Au fu yk Mkknke {kue 10{e {u Mk we hhkus yuf rMk{kt kkt[ hue kusu. [qtxe [khLkk Auk rMk Mkwe {kue yk{f

  {qz{k t hn u u . Wkh u{k t uhkh Mkkkxku kkukeLku yuf kAe yuf ykX hueykuLku MktkkuLk fheLku Mk{k Wkh u{kt kufkuLku krk fk o kAe kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku k wshkkLk k { w{tke Lkh u L {kue nu 26{e {k[oke kr{e Wkh u{kt uhkh Mkkkxk u kk ukLkkh Au. kr{e Wkh u{kt {kue hueykuLku MktkkuLk fhu. rMkLke MkqkkuLkk skk {wsk LkhuL {kue 26{e {k[oLkk rMku kwt nuh{kt rk hueLku MktkkuLk fhu. ksku kesLkkuh kku k yuf hueLkw t ykkusLk fwO Au.

  khke sLkkk kkxeo LkhuL {kueLke hueLk u ELku yk{f

  kikhe{kt Au. Wkh u{kt yuf kAe yuf ykX hueLku MktkkuLk fko kk Wkh u{kt {kue nuh uk {e hne Au. {kueyu kskL k e M k r k L k u {sk q k fhk{kt k qr{fk se Au. {kueLke hueLkk eu Wkh uLkk {kkhku{kt {kue kufr kk Au. nu ke hkWLz{kt {kue kr{e Wkh u{kt yuf kAe yuf hue MktkkuLkkh Au. ykLku ELku kkLkk fkofhku khu WMkkrnk ukE hkk Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu {kue kskLkk ukLku w {skqk fhk kwshkk{kt kuke k rMkLkku Mk{ s kku. kt kskLke kkxeo Lkke ukE hne Au ku rMkkh{kt s {kue [qtxe [kh fhLkkh Au.

  khkMkeLkk kufku u LkhuL {kueLku kMkt fhu kku ku uzwkkuLke ke s{eLk WkukskkLkk {wfu ytkke kkk ykeLku ykke uu : yh fushek

  khkMke{kt ktkk Lke{kt MLkkLk fhe ktkk LkeLkk ykeko {uk

  khkMke,kk.25 u{kt k[kh Mkk{u zk

  Y fhLkkh yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk yh fushek yksu kLkkhMkLkk khkMkeLke sLkkkLku Mk tkk uLk fhk knk Uk nkk. khkMke{kt fusheku hueLk w t ykk usLk fw O . kk u kkLke h ue hr{kLk k u{ u y uf {k uxk u wkMkku fkuo fu, kuyku ykLkkhe kufMkkLke [wtxe{kt LkhuL {kue Mkk{u khkMkeke [wtxeLkwt hw Vwtfu. kuykuyu ykhu rLko fkuo Au fu kuyku kskLkk kLk{tke kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLke Mkk{u kh kM k e k e z k yk k u . khMke{k t f ushek u k tkk Lke{kt MLkkLk fhe kkukkLkk r{Lk{kt kkh kzk {kxu ku{u ktkk LkeLkk ykeko {uk nkk. khkMke hue yLk u Mk tkk uLk hr{kLk

  fkeLkk fwkuk{kt {kueLke Mkk{u yh fushekLkwt yukLku stkku{Lkk kh kskLkk Mk{kofku khk ku{Lkku rhku k fhkku su{kt fushek kh #zk yLku kne VUfk{kt ykk. Mk{kofku khk ku{Lku fkk kxk k kkkk{kt ykk nkk. yh fusheku kkukkLke hue hr{kLk kskLkk keyu{ kLkk W{ukh LkhuL {kue kh ykfhk nkhku fhkk fkwt fu, kuyku {kueLkk r{kt khkMkeke [wtxe zu. ku{s kuyku sLkkkLkk k i M k k k e k ufMkkLk e [ w txe zu. kkukkLkk kk hr{kLk

  fusheku LkhuL {kueLku kzfkh ykku fu, kuyku khkMke{kt ku{Lke Mkkku [[ko{kt Wkhu. fusheku kkukkLkk MktkkuLk{kt WkukkrkLku k Akuzk Lk nkk yLku fkwt fu, khkMkeLkk kufku u {kueLku kMkt fhu kku ku uzwkkuLke k{k{ s{eLk WkukskkLkk {wfu ytkke kkk ykeLku ykke uu. {kue khkMkeLkk LkkLkk WkukkuLkw kkLk fhe Lkktu. fusheku {kueLke Mkkku-Mkkku fkUkuMkLkk hknw kkte kh k nkhku fko nkk yLku fkwt

  fu, kku {wfu ytkkeLkk rLkfx Au yLku ku{Lke Mkkku {uk Au. fusheku fkw t fu, hknw yLku {kue kku yke yLku ytkkeLkk yusLx Au. kkuyu ytkke yLku ykeLkk nuefkuxh{kt Vko fhu Au. yk u kk u {wfu ytkke suk Wkukkrkyku [ku Au. kkukkLkk kk hr{kLk ku{u k uMkLkk k khk ytk u k rhku kokk fkwt fu, {kueyu kuMkLku ELku {U ue r[eLkku fkuE skk ykku Lkke. ksk

  yLku fkUkuMk kuMkLkk k kh [wk Au. yuf yurke kuMkLkk k{kt khku kkLkku nkku khtkw [wtxe k t[Lkk fkhu k uMkLkk k{k t khku fhk{kt ykku Lkke yLku u kuMkLkk k{kt khku fhkku nkuk kku kk-kekke E k{k{ MkwLkk k{kt khku kE skku. fusheku kkukkLke hue hr{kLk kufkuLku yke fhe fu yk ku [wtxe{kt kuyku LkhuL {kue yLku hknwLku nhke uu kku yuf Lke ktrkLkku sL{ ku.

  {kue khke sLkkk kkxeoLkk M{kMkwh : yrkuf MkeLke rne, kk.25

  kwshkkLkk {w{tke yLku kskLk k zkkLk kLk k W{ ukh L kh u L {k u e kh fktkuMkLkk kk yrkuf {Lkw Mkteyu ykfhk nkhku fko nkk.

  yrkuf {Lkw Mkteyu yk nkhk u x Texh {khVk u fk o nkk. ku{u skwt nkwt fu, {kue khke sLkkk kkxeoLkk M{kMkwh Lkukk Au. ksk{kt Auk fuxkf rMkkuke yVhkkVheLkku {knku uk {u Au k u ykLkkhk Mk{{kt {kuxk wLkku Mktfuk ykku

  Au. kufMkkLke [w txe

  LkSf ykkkLke Mkkku s hksLkerk [h{Mke{k kh knkU[e Au. kkuzk rMk knuk khke sLkkk k kxe o{k t k ufMkkLk e [wtxeLke rxfex rkhLku E ku {ku {k{u y r k u f M k t e y u M k k u r r{zek L k k u Mknkhku ELku xTex fhkkt fkwt nkwt.

  yku WuLke Au

  fu, Mkk u{khLkk hkus khke sLkkk kkxe oLkk rks Lk ukk stkMknu kkz{uhLke rxrfx Lk {kkLke Mkkku ykk W{ukh khefu W{ukhe kk wO nkw t s u L k k k e hksLk i r kf k u{k t yVhkkVhe {[e sk kk{e nkku. khke sLkkk kkxeoLkk rxrfx rkhLku ELku n{k Mk{ke {kuk u [ke hkk Au suLkk fkhu kkxe oLkk k fkofhku kkk Lkukkyku ykLku ELku rLkhk uk {e hkk Au.

  khu hkLkwt yuhkkuxo kku Mkkk

  LkkkhefkuLke Mkuk yu s {khku Mktfk {tk hnuu : khu hk

  y{kk, kk.25y{kk yuhk k ux o kk u

  y{kk kqo kufMkk kuXfLkk W{ukh khu hkLkwt W{fkuh Mkkk fhk{kt ykwt nkwt. khu hkLku Mkfkhk {kxu yuhkkuxo kku fkk hk{tke rkMkn zu, u Wk{w fkirfkE kxu, u Wk{w kkk nuh khe ykE.fu. zu, nuh {w hkfukE kn, fkoke {nkLkkhLkk {uh {eLkkkek uLk kx u, y{kk n uh k q o rMkkhLkk khkMk skYkMkn h ks k w k , ykh.y u{. kx u, yu[.yuMk. kx u, kE fkfzek, rLk{okkuLk kke, nuh {nk{tkeyku kkk khkMkku,

  fkukkuohuxhku Mkrnk nuh MktkXLkLkk yLkuf yke nkuukhku WkMkk hkk nkk. yuhkkuxo kku Mkhkh kE kxuLke rk{kLku khu hku kwkktsr yko fhe nke. khkk yuhkkuxo [kh hMkk kku fkofhku kkk sLkku khk khu hkLkw t Mkkk fhk{kt ykwt nkw t. kht{kt WkkuLk

  fhkk ykE.fu. zuyu y{kk kqo kufMkk kuXfLkk W{ukh khu hkLkw t W{kuh Mkkk fhk {kxu fkofhkuLkku kk ke kqof ykkh {kLku nkku. khu hku fkofhkuLke rk sLk{uLkeLku MktkkuLk fhkk skwt nkwt fu, nwt kwshkke Awt yLku kwshkke nkukLkku {Lku ko Au. fkofhkuLkk

  Mknfkh rLkk fk uEk k Lkukk kLke fu Lkn. y{kk kqo rMkkhLkk k{k{ LkkkhefkuLku ku{u kke ykkkk skwt nkwt fu [q txe{kt rse kLk kAe k nwt k{khe [u s hnukLkku Awt. k{khe Mkuk {kxu nw t nt{uk nksh hne. [qtxe kAe {khk {krMkkhLkk LkkkhefkuLke Mkuk fhe {khku SLk{tk kLke hnuu. ykLkkhe kufMkkLke [qtxeyku{kt kwshkkLkk kkihMk{k ykhe {w{tke LkhuL {kueLku kLk{tke kL k kk y u yk kk M k k i L k k u Mk tfk{tk kLke hnuk uEyu. fkofhkuLke Mkuk {kxu nt{uk kkh hnuk {kxu ku{u [Lk ykwt nkwt.

 • 2 / . 26-03-2014, y{kk

  kuMkyuLsuMk, kk.25fku{uzeLk Mxkh hMku kkLzu

  nuh{kt fk qkk fhe Au fu k u MkkuMkkEx yLku Mkurrkxe su{e{k kLkLkk u{{kt Au khtkw yk tkke Lk fhkLk e k usLkk hk u Au fu{ kuLku ELku fkuE wkMkku fhk{k t ykk u Lkke. su{e{k kLkLke yktke{kt nk hMk u kkLz khk ykkk{kt ykue hk uk {u Au. wkhLkk rMku

  tzLkLkk huMxkuhLx{kt ktLku yuf Mkkku Lkshu kzk nkk khu su{e{kLke yktke{kt zk{tz hk Lkshu kze nke. yu{ {kLkk{kt yku Au fu yk MkkkELke hk Au. 40 keo su{e{k yLku 38 keo hMku kkLz kk kuo WLkkk kkke yufke Mkkku zuxk Wkh Au. kkrfMkkLkLkk qkkqo fuxLk R{hkLk kLkMkkku s u{e{k kLk u Lk fk o nkk khkk ku{Lkk ku kwk kk nkk

  khkk R{hkLk kLk Mkkku ku{Lkk AqxkAuzk kk nkk. R{hkLk Mkkku AqxkAuzk kk kk ku nkurqzLkk Mxkh yrLkukk nk kkLxLkk u{{kt kze nke. khkk Auu kuLke Mkkku k Mktkt kqxe kk nkk.

  keS kksw hMku kkLz Mkkku kuLke kLke yLku kkukMxkh fuxe kuheLkk Mktktku kqxe kk kk su{e{k yLku hMku kkLz [uLkk Mktktku Mkkrkk kk nkk. su{e{k ytkuS kkfkh khefu k hne [qfe Au. uLkexe Vuh {kxu whkukeLk yuzexh yus kso khefu k ku hne Au. su{e{k kLk VkELkkMkh Mkh suBMk kkuz M{kLke kwke Au. kuLkk {kkk-rkkk kkMku knukke s yqkkqo Mktkrk Au. yk ukkhe krhkhu R{hkLk kLk Mkkku su{e{kLkk LkLku ELku Mkn{ke koe nke. su{e{kyu kkrfMkkLkLkk kqo rfuxh R{hkLk Mkkku 16{e {u 1995Lkk rMku Lk fko nkk yLku RMkr{f khtkhk ykLkke nke. Lk kk ku RMk{ {o Mefkh fheLku {wM{ kLke kE nke.

  ykkLkku yksLkku rMk . 26-03-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  - - j

  ktkeu...

  ks fu {k ue hfkh? hkskke ELMxLx wtkx...!

  ks{kt {nkkh [ku Au fu hk{k yue fkuEu k{ ze ke. ELhk kteyu fkutue kzkuh tkeu hkkuhk rrh ukykue kkfe fhe uykuu nktrk{kt fue ek nk u{ ks{kt ksuefkk {k{ ukyku f {ku uhkE hkk Au. yzke, w{k yu {whe {kunh Ae yfe khe stn - yue {f ks{kt [ke hne Au. ks{kt u hk{hk yke ht nku u{ rrh ukyku {Vku u{ xTexh yu Vuwf h fk{uLx fhe yufek xktxek U[e hkk Au. stne rxrfx fkE yuxu w{k Mhksu kuk{kt kfkhkuu ft fu yk xkke {u heu q ykk kku Au. w{kku ELxhw xee [uku [ku u nukt {kuek s{k nkk {k {kk yu ksk k zkkk kukh y suxeyu stnu wrVke kn ykkt ku{kt wt fu rrh ukykuyu k khk k ktke ikhe hke uEyu.

  hkskku {kue rhkue {kk stn, nrh kXf uhu ukykue rxrfx fke kteu Mx {ws fk{ehe kh kze ne. Auk 24 fkf{kt {ku {wkkrf, nh nh {kue uhu fkhkuh kse whe u kE yu hkskkn u {kuek Mxuku e k Au, kxeo{kt {kk {kuewt k{k [ku Au, {kue k{u ki k{k Au yu hkskkwt fktE Wswt ke yuk ykkuku kk yuxu hkh-krk hkskku u [kf [Ze nku u{ u{u xTex fhe kwt fu, yfe hfkh ks hfkh... nu rhoku kufkh fhkku { kfe ku Au.

  xkE{ xw {uf y rzVhL... hkskku yk nsok fhe yuk zk Auf ktehk {kueknuk tk we nkutk yu hkskk k{k nu 33 r{rx{kt xe {khe ee. hkskku Vuhe kukt ft fu, yfe kh {kue hfkh. nu k yu Au fu hkskku fk nuwke ksk hfkh yu ku kuku nku yu Ae k {kxu V 33 r{rx{kt Vuhe kuwt? stn, w{k, {whe {kunh uhu yzkee {kVf ytwku Au yu u{k ku fu xTexhe fkuE uw ke, htw kk hke {w huh hhMxuB Au? kse kkkh kE wt Au? nfef yu Au fu hkskknu k uEu kh fkZe k{kt ksk hfkhku khku ke kukku x kzke fkur fhe ne htw fnu Au fu k{kku {kuee fe f{ {feke Xkfwh hkskkn zhe k yu {ekte {ze kE k. hkskkn huh fhkuzhw rkk uk Au. hkskke yrkokk u ks{kt rMk ehuehk Qze hkk Au. yuf s{kk{kt rM {kxu tfke kskk [k, [rhk yu [nuhku kEu hku kE hkku Au. wt ksuee fke yk ksk Au?

  {wtkE, kk.25khke fuLkuzeLk kkuLko Mxkh

  MkLke rk uLk kk ukkLke nk{kt s hsq k ue rV{ hkkee yu{yu{yuMk-2Lkk {kuLk {kxu fkuEk kf E hne Lkke. ku nu [kh fhkLkk nukwMkh fkX{ktzw knkU[e nkukLkwt k {wt Au. yk rV{Lku Mkhuhk MkVkk k {e hne Au. rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh Mkkhe Yykk {k kk rV{Lkk rLk{kokk rLkuofku khu w Au. rV{Lkk {kuLk hr{kLk k MkLke rkuLk u qk {nuLkk fhe Au. nu rV{ hsq kk kk ku Lkukk knkU[e [qfe Au. Mkqkkuyu fkwt Au fu MkwhkkLke ryu MkLkeLkk yk kMkLku qk s kw hkkLkku r L k o fhk{k t ykk u A u . LkukkLkk rkwLk yktkhhkxe r{kLke {kfu knkUk kk kuLkk Vkuxk kkzkLke {tsqhe k fkuELku

  ykkk{kt yke Lk nke. hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ LkukkLkk {xeuMk rkuxhku{kt k knkU[e [qfe Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu MkLke rkuLk ykhk{Lkk knkLku yn k yk rk{Lkk [kh{kt Mk

  hnuu. MkLke rkuLk xqtfkkkk{kt s khk{kt khu kufrkk {ue [qfe Au. kuLke k{ rV{ rsM{-2 hsq kk kkke kuLku [khukksw MkVkk nkk kke Au.

  ykLkkh rMkk u k k uLkk {kxu w MkVkk ELku yku kue kk Au. fkh fu kuLke k ufrkkLkk u k uk {kxu rLk{k okk rLk u ofk u Lke kLk Au. e nuhkk kLkkke ftkLkeyku k kuLku ELku WMkwf Au. fuxef nuhkkku{kt ku knuktke s Lkshu kze [qfe Au. hkkee yu{yu{yuMkLke rMk rV{ khk ku nk{kt [knfku{kt [[ko skke hne Au. {ue {krnke {wsk Lkukk{kt MkLke rkuLkLku rLknkk {kxu r{kLke {kfu k {kuxe Mktk{kt kuLkk [knfku W{xe kzk nkk khtkw fkuELku k kuLku {kLke {tsqhe ykkE Lk nke.

  nu yrLkuke MkLke rkuLk ykhk{ {kxu Lkukk knkU[e

  Lkukk{kt k rV{Lkk {kuLk{kt Mk

  Lkukk r{kLke {kfu knkUk kk kuLkk Vkuxk kkzkLke fkuELku {tsqhe Lk {e: MkLkeLkk k{k{ fko{ku kw hkk

  {wtkE, kk.25knY kLk kuLke ykkk{e

  rV{{kt Lkk wf{kt Lkshu kzLkkh Au. ykLkk {kxu knY kLk u nkurqzLkk rLkktkkuLku kkukk nkukLkwt k {wt Au. nkurqzLkk MxkE {uf ykuhLke { uk{kt yke hne Au suke knY kLkLkk wfLku Lkku ykuk ykkk{kt yku. knY kLk nk{kt nuke Lqh yLku yL fuxef rV{ku {kxu qxk{kt Mk kLkuku Au. knY kLkLke [ukkE yuMkuMk rV{ yke nke su kkuMk ykurVMk Wkh hufkuzo MkVkk {ue kE nke. khkkke ku nu nuke Lqh rV{ {kxu qxk fhe hkku Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku erkfk yLku yrukuf k[Lku uk{kt ykk Au. knY kLkLke rV{ku {kuxk kku

  {kuxk ksuxLke rV{ku hnu Au suke ku{kt huf xufLkkukuS rLkktkkuLke { uk{kt yku Au. rzhuxh {Lkek {koLke ykkk{e rV{{kt knY kLk fk{ fhLkkh Au. ykuMfkh rsukk nkurqz {ufyk ykxMx kuk fuLkLkku{Lke kMktke

  fhk{kt yke Au. 2008{kt hsq kue rV{{kt ku kkz kexLku Lkku ykuk ykkk{kt MkV hkku nkku. kuku kksukh{kt s knY kLkLkk wfLku ykhe ykuk ykkk kikhe fhe ee Au. VuLk Lkk{Lke yk rV{{kt knY kLk Lkk s wf{kt [f{u. knY kLkLke Mkkku nk{kt kukLke kk[ek [ke hne Au. rV{Lke kxfkk {wsk knYLkk wfLku ykhe ykuk ykkk{kt yku. keS kksw kuk k kkurqzLke yL rV{ku {uk {kxu Lke Au. yk{k knY kLk { fhe hkku Au. {Lkek {koLke rV{ khu hsq fhk{kt yku kuLke kk fhk{kt yke Lkke. yL fkfkhk uLkk Mkto{kt k fkuE rkk nuh fhk{kt yke Lkke.

  knY Lke rV{{kt yuf Lkk ykkh{kt s [{fu

  nkurqzLkk MxkE {ufhLke kMktke

  knY kLkLkk wfLku Lkku ykuk ykkkLkk kMk fhku

  su{e{kLkk u{{kt nkukLke hMku kkLzLke ytku fkqkk

  su{e{kLke yktke{kt nk zk{tz hk

  ktLku xqf Mk{{kt Lk fhu kue k MktkLkk : rhkkuxo

  SLkuk,kk.25SLk uk Mk k z o n u k

  ykukuoLkkEuLk (zkwyu[yku) yu kkukkLkk ynuk{kt fkw t Au fu h kuo kw wkLkk fkhu rh{kt 7 r{rLk ykk kku 70 k kufkuLkk {kuk kE Au. Mktwk hkxLke ykhku MktMkkyu yksu yk {wskLke kk fhe nke. zo nuk ykukuoLkkeuLkLke nuh yLku kkoh yrfkhe {krhk Lkehkyu {krnke ykkkk fkwt nkwt fu nkE qk Mkkike {kuxk kkohe ykhku Mk{Mk khefu Au. rfMkek yLku rfkMkMke yu{ ktLku uku{kt kuLke yMkh uk {e hne Au. Lkk MktkuLk{kt k {w t Au fu irf hek u

  qkke 2012{kt 8 {kuk kife 1 {kuk kw t nkw t. qk Mkkku Mktktrk Mkkike {kuxk rfhku{kt nkxo yuxuf, Mxkuf yLku VUVMkkLkk fuLMkhLkku k Mk{ku kk Au.

  zkwyu[yku khk yufrkk fhk{kt ykuk zuxk{kt yk {wsk skk{kt ykwt Au. ynuk{kt skk{k t ykw t A u f u 51 ukuLkk 1100 nuhku{ktke yktfzk yufrkk fhk{kt ykk Au. yk yktfzk {wsk nkE qkLkwt Mkh Mkkk e hk...