25 02 2014 sunvilla samachar

Download 25 02 2014 sunvilla samachar

Post on 10-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 25-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 25-02-2014, _ y{kk

  ko: 1 > ytf: 236 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 25, -2014 _

  Year : 1Issue : 236No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  kteh, k.24wshk rho kxe o w t

  khe sk kxeo{kt rr reefh, kuhkE zVek rn {k{ krfkheykuu u nuhkeu ksk{kt ykfkhk ykh. e. Vw.

  wshk rho kxe ok {w kuh zrVk tqo kxeo kku yksu ks{kt rr heu uzkk Au. yk kku wshk rh o kx e o w t ks{k t reefh kE wt Au. esue k u {w ykh.e. Vwyu kuh zrVk rn {k{ Seek nkuukhkuu ks{kt qof ykfkko nk. Vwyu

  kuh zrVku fuhe u nuhkeu ks{kt rr heu u fhkku nku.

  es u e{k t r r he u uzk uk k uh zrVk u kfkhk uyu y y ku qAe u uhe ek nk. s u u fkhu zrVk kkuzekh {kxu ku yfkE k nk, htw Ae u{u k[ueke k s kuk sk ykk nk. zrVku kfkhkuyu nhu tzkk Je ] r u , w h u { n u k , kufkw yu uzqku ytuk ku u{s Seek ru Ru

  {kue k{u ux fhk efuk kuh zrVk ks{kt uzkE kkuku {khku [kku nku. suk sk{kt zrVkyu kt VkR sk, ue fkS hke ne. ktsu kt[ ku esuek u fkko f{{T ku kuue u fkuLVhL{kt Seek ks{kt refhe Vwyu nuhk fhe ne. yk tu esuek u {w ykh.e. Vw, ykR.fu. zu yu whuL xu WMk hkk nk.

  ]ruu Seek esue kku {sohku ktku WXkku ke:- zrVkyu kfkhkuk sk{kt skwt nwt fu, Seeu fuxe exku {e u {nwt ke. khu hkk rne k nku, khu ku ki e Au. uk rn{kt y{khu fE ksw swt u ytu ro ukku nku. ue skkhe {u ku tk{kt yke ne yu y{u huLkE zkk kk {kx u yuf

  wshke hefue Vhsk kYu yk ro eku Au.

  ]rku ytu qAkuk k sk{kt u{u skwt nwt fu, ]ruu y{u esue{kt uzkke k ke kze. ks{kt reefh{kt fkuEku rhku ke. Seek reefhe k fhkt skwt nwt fu, yksu Seek reefhe rk fhke ne. yk {kxu uk krfkheyku ykk nk. u yu rskk yrfkheykuyu {u See ytu ro ukku yrfkh ykk u nk u . u{s u{e {tsqhe Ae Seek reefhku ro eku Au. Sek u yu rskk fkofhku rn Seewt 7.5 k fkofhkuwt tX Au. u{u yu{ skwt nwt fu, esue y{khe {k] tMkk Au. y{khk ku hk fhk {kuxk ke. y{u ykS

  Mtuf Aeyu.{khe eze ke ku, {U nt{uk

  ku {k ykwt Au: zrVk- ] e n u u

  rrefh{kt ktku ke.- {kue k{u k Wkt kk

  kuh kRyu fkutuku wfk k fhkku.

  - {u khu {kueSu kR fkk h tkuk ke

  - Auf zkt eek Seek fkofkoyku esue kku uzkk.

  - Seeku yuf fkofko yk{kt uzkku ke

  - wshke hefue {khe Vhs ekk esue{kt uzkk Aeyu

  - kufkw {wu: fkke k Au yu fkk {ku w kR ht Au

  - {khu wshkk r {kxu {khe ykuke Au.

  wshk esue khke huL {kuek u]{kt wshkku rfk

  fhe hne Au. u{k t rfke hkser u yuf k Qku kku Au. kkuzk { nuk {U k hke ne fu, esue yu kufr {w{tke nfkhk{f yuk u[ kku rfk kE hkku Au, u uk yL kk uk kt knu {Su esue{kt uzkR hkk Au. yksu wshk rho kxeo yke ks{kt {so kE hne Au. Seek {w zrVk, Vrfh [k ink, Wkk Xkfk uhkE [k ink, r{kE [k ink-y { k , s f k t x u , fk u k k k efkE u k e , {wkE qk, re xu, wnkek, ts xu-fA, yu{.ykh. xu, ku{kE e, Seek kh k r fkuxrzke WMkr{kt Seewt ks{kt reefh kwt Au. nwt ku qof ku ykfkt Awt.

  y{kk, k.24f k u t u { k t k e k s { k t

  uzkke nkuz [ke nku, u{ yuf Ae yuf fkutuk khk

  uke hkSk{k ze hkk Au. khu yksu {ktzek khk w kk yu yzkkk khk Ae xuu hkSk{w he

  uk fku t ue ukyku k[ku kE k Au. sue M khkse yu wMku kteh{kt u fkutu khk ksk k[kh y u {k u t kh ek rhk u{k t k uuk t{u uk {ku nk u. rkke [q txe Ae t{u{k t ks hfkh h ykfhk nkhk u fhk kk u fku t uk rs ukykuyu k Akuzeu ks{kt uzkkhk fku t ueykuu [kk {kko nk. kufke [qtxe Skwt {w~fu kkt {w{tke huL {kue yu u{e ks hfkhu fku tuk khkku heke

  {k uehk k usk Y fhe nkukku ykku u fkutu {w yswo {kuZkrzkyu fku o nku. khu rkk{kt qo rkk uk n kurnu ks{kt uzkk khkkuu tkh fneu kuzk nk.

  ykh we{kt fku t u{ktke hkSk{wt yke ks{kt uzkuk khkku:-

  - kuhkS- r hkrzk- suwh- su hkrzk- kXe- kfw kz- n{h- hksuLn hkk- yzkk- Ae xu

  (_ ...)

  fkutue w u rfux ze, {kue Mxuw ykuV wrxe {kxu tkh R sk nkukku [k

 • 2 / . 25-02-2014, _ y{kk

  ktkeu...

  huL {kueu kku ukh kk nu ks kk u nkk r{ku

  hksfkh ytu ku kkfkh Au nh u ykwt? 14 xuBh, 2013k hkus ksu khu huL {kueu zkkk W{ukh nuh fkO khu {q rnkhk r uk yu kuf s kxeok uoko hk{ rk kku kfkh rhk{kt ft nwt fu {kue zkk u ue fkuE k ke. ks ku {kk ruk yu yfke suk kke kkuwt {ko Au. yk t ktke fkeyu nkut[u uku yrkku kfkh rhk{kt WXkkt kku ft nwt fu hke Mt uf tk ku kE ksu yk ro eku Au yLkk {kue zkk u u k{kt fkuE {k ke. kEe k yu Au fu {{kun yu kske yu tu hfkh{kt furux {tke hne [qfuk kk kike {kuxk fke uk Au. rsfu z {U w Wfu z {U n{.. yu hksfe rVwVe{kt hk[k kku rnkh{kt {wM{kuk { ytfu fhk 2004ke 2009 we huL {kue yu ksu q kku ktze ne. 2009e kufke [qtxe{kt kw k yu fkutu kku {eu [qtxe zkh kk nS u kn nukt hknw kk kku uXfkue ktsz fhkt nkt, htw fkutu kku {kk kwt yuxu nu ks kku [qtxe {sqe fhe ku u rr Au.

  rnkh{kt ksk rke uk wefw{kh {kue yu yk hksfe {sqe kh kze nkukwt fnuk Au. kk yu {kue [u yki[krhf uXf nS kfe Au htw rnkh{kt kwk kk kw kke {ktzeu r uk WuL fwkn ks{kt uzkk Au yu xk{ ukt ku Au fu ksu zuzk hksfkhke {ktzeu ufu fkhuke [qtxe Sk k{, k{, tz yu u yu {k{ nkftzk ykk- ys{kke ikhe Y fhe ee Au.

  kku ks hu yufkyuf u{ k {kxu WhkE ykku? rnkhk yktrhf qkku fnu Au fu kk k{u eeykEe k [ke hne Au. kk khu fuL{kt {{kune hfkh{kt Mxe, hk yu VxkEh rkk {tke nk khu kufkhku Mxe kLx{kt he fkiktz kwt nwt. yk he rk khof nkue. yk rhwx{uLx{kt t kukt tkt W{ukhkuyu kukk hk{k{kt -12 sk, e rne, ykko hk{rk kkk kkkh rkMkku kowt nwt. 29 Lwykheyu eeykEyu yk he fkiktz{kt 36 skyu hkuzk kzkt yu kku u hzku {sq kku yuxu yk r uk {wM{ { u< qe k yu zqku hwt kuku u{ {kuek hu yke kt. rnkh{kt kw yu fkutu kku Xt kk u{ nkuwt fkhfu yuf ku uXfkue tk qhe ykuVh kE nkue yu esw fkutuu yk fkiktz{kt { fhkku Efkh fkuo. ykW kw ku [kk fkutuu yuf xnwf{ nkh kzku nku htw khu k{e kkt hknw kteyu kAku U[kku nku.

  wku kuku Ak Vqtfe Vqtfeu eu u{ fkutu nu zhk {kko k[kheykuke qh hnu Au khu ksu kku { fhk eeykEke [k yu kufke [kh rxrfx Vkk ikhe ke Au. kku nu tu z{kt kzw {u u{ Au. {kueu {e kk kukwt kw fhe ku. {kueu huh Vkku ku?

  ykkLkku yksLkku rMk . 25-02-2014_{uk (y,,R) : s{eLk-{fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khuu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkw skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkkfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ w Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkku Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu. Lkkufhe-tk{kt hknk.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkoo {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kw-rufke fko rMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkhke k kk.

  yurk fk rfuxLke {tkkhke Yykk : khk nkux Vurhx nuyurk fkLke VkELk {u[ 8{e {k[oLkk rMku r{hkwh{kt h{ku : k{ {u[ kkrfMkkLk yLku etfk [u h{ku : kkrfMkkLk-etfk zkf {qz{kt

  keS {k[oLkk rMku khk yLku kkrfMkkLk [u stk

  wkE,kk.24Zkfk{kt ykkefkke rkrck

  yurk fk rfuxLke Yykk kE hne Au. yk Mkko{kt kkt[ xe{ku {ukLk{kt WkhLkkh Au su{kt khk, kkrfMkkLk, etfk, kktku yLku yVkrLkMkkLkLkku Mk{ku

  kk Au. yk [uBkLkekLke k{k{ {u[ku Zkfk{kt h{kLkkh Au suke Zkfk{kt h{kLkkhe {u[kuLku ELku k{k{ k ikheyku fhe uk{k t yke Au. fhkuzku rfux [knfkuLku suLkku Mkkike khu $kh Au ku khk yLku kkrfMkkLk [uLke {u[ r{hkwh{kt keS {k[oLkk rMku Mkuhkktkk LkuLk Mxurz{ kku h{ku. khke xe{ nsw Mkwe nkux Vurhx ukE hne Au khtkw h yktku kktku k Mkkhku uk fhk kMk fhe fu Au.

  keS k ks w e tfk yLk u kkrfMkkLk sue xe{ku k xe{ RLzkLk u kzfkh V Ufk {kx u Mks Au. yk xwLkko{uLxLke Aue yLk u VkELk {u[ r{hk wh{k t ykX{e {k[oLkk rMku h{ku. yk xwLkko{uLxLke Yykk ykkefku kkrfMkkLk yLk u etfk Mkkk u h{kLkkhe {u[ Mkkku ku. yk {u[ Vkwkn kku h{ku. khkLku nkux Vurhx kk{kt yku Au. khk nsw Mk we 115 huxk kk uELx

  Mkkku ke {ktf Wkh Au khu etfLk xe{ yLku kkrfMkkLkLke xe{ kuLke LkSf knkU[kLkk kMk fhe fu Au. qkfk{kt Mkwhu hiLkk yLku kkik{ kteh ku{s rhuL Mknukku MkV heku fuxLkek fko kk fkune Wkh kk e kwt Au. Mknukku 12 kife 7{kt khkLku Sk ykke nke.

  fkune rLze yLku etfk Mkk{u rkfkue ue hr{kLk skkkhe Mk tke [qku Au. kuLkeyu xe{ RLzkLkk fuxLk khefu yuf kAe yuf WuLke MkVkk ykke A u. kk rfMkkLk Mkk{ u h{kLkkhe {u[Lku ELku kqAk{kt ykkk fkuneLkwt fnuwt Au fu y{khk {kxu k{k{ {u[ku {nkqo Au yLku yurk fk Skk Wkh y{u kLk fuLek fhe hkk Au. kkrfMkkLk Mkk{uLke {u[ n{uk [[koMk hnu Au. ueke heku s yk {u[ kk yLku uhke hnu Au. ktLku xe{kuLkk ukzeyku Wkh ykLku ELku kk hnu Au.

  yurk fk fko{wkE,kk.24

  25{e Vukwykhe : kkrfMkkLk r etfk 26{e Vukwykhe : kktku r khk 27{e Vukwykhe : yVkrLkMkkLk r kkrfMkkLk 28{e Vukwykhe : khk r etfk 1e {k[o : kktku r yVkrLkMkkLk 2S {k[o : khk r kkrfMkkLk 3S {k[o : yVkrLkMkkLk r etfk 4ke {k[o : kktku r kkrfMkkLk 5{e {k[o : yVkrLkMkkLk r khk 6ke {k[o : kktku r etfk 8{e {k[o : VkELk

  Lke rne, kk. 24yrLkukk Mkts kLku kuhku

  tkkkLkk {w u rk nsw ktk kk k ue kk ukE hne Lkke. khu nkukkku kR kk kk fuLe k ]n{tkk khk yk {k{u nu {nkhkx Mkhfkh kkMkuke ynukLke {ktk fhe Au. Mkts kLku ko 1993Lkk {wtkE rMkrh kk uBk kMx fuMkLkk Mktkt{kt ku hkk k Mkwe{ fkuxuo ykhke Xuhku nkku yLku kuLku A koLke suLke MkVxfkhe nke. Mkts ku ykkW 18 {rnLkkLke suLke Mk kuke nke. kkfeLke Mk kkkLkk nukwMkh 18{e {u 2013Lkk rMku xkzk fkuxo Mk{k Mkts ku hkkrk Mefkhe ee nke. yuf koke k ykuAk Mk{kkkLke yth Mkts kLku {nkhkx Mkhfkh khk k k kuhku {tswh fhk{kt ykk Au. 54 ke o Mk ts k 31{e rzMkuBkh kkke kuhku Wkh Au. 21{e VukwykheLkk rMku Mkts k kwu{kt hkzk su{kt khk

  Vkuo nkku. ku kuLke yMMk kue kLkeLke fkS {kxu kuhku {kxu yhS fhe nke yLku kuLke RAk {kL hkk{kt yke nke kuLkk kuhku 21{e {k[o Mkwe tkke uk{kt ykk nkk. khtkh kuhku tkkkLku RLku swk swk kkuo

  khVke rxfk rxkeLkku Mkk{Lkku fhk{kt yke hkk u Au. yu uk u ykkuk k kR hkku Au fu, Mkts kLku k[kkLkk kMk kR hkk Au. ykkk{e rMkku{kt Mkts kLku khtkh kuhkuLkku {wku Akuku hnu kue kk Au.

  Mkts kLku kuhku {wu ytku ynuk