25 02 2014 sunvilla samachar

Download 25 02 2014 sunvilla samachar

Post on 10-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 25-02-2014

TRANSCRIPT

1 / . 25-02-2014, _ y{kk ko: 1 > ytf: 236 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 25, -2014 _Year : 1Issue : 236No. of Page : 4Price : Rs. 2.00kteh, k.24wshk rho kxe o w t khe sk kxeo{kt rr reefh, kuhkE zVek rn {k{ krfkheykuu u nuhkeu ksk{kt ykfkhk ykh. e. Vw.wshk rho kxe ok {w kuh zrVk tqo kxeo kku yksu ks{kt rr heu uzkk Au. yk kku wshk rh o kx e o w t ks{k t reefh kE wt Au. esue k u {w ykh.e. Vwyu kuh zrVk rn {k{ Seek nkuukhkuu ks{kt qof ykfkko nk. Vwyu kuh zrVku fuhe u nuhkeu ks{kt rr heu u fhkku nku.es u e{k t r r he u uzk uk k uh zrVk u kfkhk uyu y y ku qAe u uhe ek nk. s u u fkhu zrVk kkuzekh {kxu ku yfkE k nk, htw Ae u{u k[ueke k s kuk sk ykk nk. zrVku kfkhkuyu nhu tzkk Je ] r u , w h u { n u k , kufkw yu uzqku ytuk ku u{s Seek ru Ru {kue k{u ux fhk efuk kuh zrVk ks{kt uzkE kkuku {khku [kku nku. suk sk{kt zrVkyu kt VkR sk, ue fkS hke ne. ktsu kt[ ku esuek u fkko f{{T ku kuue u fkuLVhL{kt Seek ks{kt refhe Vwyu nuhk fhe ne. yk tu esuek u {w ykh.e. Vw, ykR.fu. zu yu whuL xu WMk hkk nk.]ruu Seek esue kku {sohku ktku WXkku ke:- zrVkyu kfkhkuk sk{kt skwt nwt fu, Seeu fuxe exku {e u {nwt ke. khu hkk rne k nku, khu ku ki e Au. uk rn{kt y{khu fE ksw swt u ytu ro ukku nku. ue skkhe {u ku tk{kt yke ne yu y{u huLkE zkk kk {kx u yuf wshke hefue Vhsk kYu yk ro eku Au.]rku ytu qAkuk k sk{kt u{u skwt nwt fu, ]ruu y{u esue{kt uzkke k ke kze. ks{kt reefh{kt fkuEku rhku ke. Seek reefhe k fhkt skwt nwt fu, yksu Seek reefhe rk fhke ne. yk {kxu uk krfkheyku ykk nk. u yu rskk yrfkheykuyu {u See ytu ro ukku yrfkh ykk u nk u . u{s u{e {tsqhe Ae Seek reefhku ro eku Au. Sek u yu rskk fkofhku rn Seewt 7.5 k fkofhkuwt tX Au. u{u yu{ skwt nwt fu, esue y{khe {k] tMkk Au. y{khk ku hk fhk {kuxk ke. y{u ykS Mtuf Aeyu.{khe eze ke ku, {U nt{uk ku {k ykwt Au: zrVk- ] e n u u rrefh{kt ktku ke.- {kue k{u k Wkt kk kuh kRyu fkutuku wfk k fhkku.- {u khu {kueSu kR fkk h tkuk ke- Auf zkt eek Seek fkofkoyku esue kku uzkk.- Seeku yuf fkofko yk{kt uzkku ke- wshke hefue {khe Vhs ekk esue{kt uzkk Aeyu- kufkw {wu: fkke k Au yu fkk {ku w kR ht Au- {khu wshkk r {kxu {khe ykuke Au.wshk esue khke huL {kuek u]{kt wshkku rfk fhe hne Au. u{k t rfke hkser u yuf k Qku kku Au. kkuzk { nuk {U k hke ne fu, esue yu kufr {w{tke nfkhk{f yuk u[ kku rfk kE hkku Au, u uk yL kk uk kt knu {Su esue{kt uzkR hkk Au. yksu wshk rho kxeo yke ks{kt {so kE hne Au. Seek {w zrVk, Vrfh [k ink, Wkk Xkfk uhkE [k ink, r{kE [k ink-y { k , s f k t x u , fk u k k k efkE u k e , {wkE qk, re xu, wnkek, ts xu-fA, yu{.ykh. xu, ku{kE e, Seek kh k r fkuxrzke WMkr{kt Seewt ks{kt reefh kwt Au. nwt ku qof ku ykfkt Awt.y{kk, k.24f k u t u { k t k e k s { k t uzkke nkuz [ke nku, u{ yuf Ae yuf fkutuk khk uke hkSk{k ze hkk Au. khu yksu {ktzek khk w kk yu yzkkk khk Ae xuu hkSk{w he uk fku t ue ukyku k[ku kE k Au. sue M khkse yu wMku kteh{kt u fkutu khk ksk k[kh y u {k u t kh ek rhk u{k t k uuk t{u uk {ku nk u. rkke [q txe Ae t{u{k t ks hfkh h ykfhk nkhk u fhk kk u fku t uk rs ukykuyu k Akuzeu ks{kt uzkkhk fku t ueykuu [kk {kko nk. kufke [qtxe Skwt {w~fu kkt {w{tke huL {kue yu u{e ks hfkhu fku tuk khkku heke {k uehk k usk Y fhe nkukku ykku u fkutu {w yswo {kuZkrzkyu fku o nku. khu rkk{kt qo rkk uk n kurnu ks{kt uzkk khkkuu tkh fneu kuzk nk. ykh we{kt fku t u{ktke hkSk{wt yke ks{kt uzkuk khkku:-- kuhkS- r hkrzk- suwh- su hkrzk- kXe- kfw kz- n{h- hksuLn hkk- yzkk- Ae xu(_ ...)fkutue w u rfux ze, {kue Mxuw ykuV wrxe {kxu tkh R sk nkukku [k2 / . 25-02-2014, _ y{kk ktkeu...huL {kueu kku ukh kk nu ks kk u nkk r{kuhksfkh ytu ku kkfkh Au nh u ykwt? 14 xuBh, 2013k hkus ksu khu huL {kueu zkkk W{ukh nuh fkO khu {q rnkhk r uk yu kuf s kxeok uoko hk{ rk kku kfkh rhk{kt ft nwt fu {kue zkk u ue fkuE k ke. ks ku {kk ruk yu yfke suk kke kkuwt {ko Au. yk t ktke fkeyu nkut[u uku yrkku kfkh rhk{kt WXkkt kku ft nwt fu hke Mt uf tk ku kE ksu yk ro eku Au yLkk {kue zkk u u k{kt fkuE {k ke. kEe k yu Au fu {{kun yu kske yu tu hfkh{kt furux {tke hne [qfuk kk kike {kuxk fke uk Au. rsfu z {U w Wfu z {U n{.. yu hksfe rVwVe{kt hk[k kku rnkh{kt {wM{kuk { ytfu fhk 2004ke 2009 we huL {kue yu ksu q kku ktze ne. 2009e kufke [qtxe{kt kw k yu fkutu kku {eu [qtxe zkh kk nS u kn nukt hknw kk kku uXfkue ktsz fhkt nkt, htw fkutu kku {kk kwt yuxu nu ks kku [qtxe {sqe fhe ku u rr Au.rnkh{kt ksk rke uk wefw{kh {kue yu yk hksfe {sqe kh kze nkukwt fnuk Au. kk yu {kue [u yki[krhf uXf nS kfe Au htw rnkh{kt kwk kk kw kke {ktzeu r uk WuL fwkn ks{kt uzkk Au yu xk{ ukt ku Au fu ksu zuzk hksfkhke {ktzeu ufu fkhuke [qtxe Sk k{, k{, tz yu u yu {k{ nkftzk ykk- ys{kke ikhe Y fhe ee Au.kku ks hu yufkyuf u{ k {kxu WhkE ykku? rnkhk yktrhf qkku fnu Au fu kk k{u eeykEe k [ke hne Au. kk khu fuL{kt {{kune hfkh{kt Mxe, hk yu VxkEh rkk {tke nk khu kufkhku Mxe kLx{kt he fkiktz kwt nwt. yk he rk khof nkue. yk rhwx{uLx{kt t kukt tkt W{ukhkuyu kukk hk{k{kt -12 sk, e rne, ykko hk{rk kkk kkkh rkMkku kowt nwt. 29 Lwykheyu eeykEyu yk he fkiktz{kt 36 skyu hkuzk kzkt yu kku u hzku {sq kku yuxu yk r uk {wM{ { u< qe k yu zqku hwt kuku u{ {kuek hu yke kt. rnkh{kt kw yu fkutu kku Xt kk u{ nkuwt fkhfu yuf ku uXfkue tk qhe ykuVh kE nkue yu esw fkutuu yk fkiktz{kt { fhkku Efkh fkuo. ykW kw ku [kk fkutuu yuf xnwf{ nkh kzku nku htw khu k{e kkt hknw kteyu kAku U[kku nku.wku kuku Ak Vqtfe Vqtfeu eu u{ fkutu nu zhk {kko k[kheykuke qh hnu Au khu ksu kku { fhk eeykEke [k yu kufke [kh rxrfx Vkk ikhe ke Au. kku nu tu z{kt kzw {u u{ Au. {kueu {e kk kukwt kw fhe ku. {kueu huh Vkku ku?ykkLkku yksLkku rMk . 25-02-2014_{uk (y,,R) : s{eLk-{fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khuu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkw skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkkfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ w Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkku Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu. Lkkufhe-tk{kt hknk.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkoo {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kw-rufke fko rMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkhke k kk.yurk fk rfuxLke {tkkhke Yykk : khk nkux Vurhx nuyurk fkLke VkELk {u[ 8{e {k[oLkk rMku r{hkwh{kt h{ku : k{ {u[ kkrfMkkLk yLku etfk [u h{ku : kkrfMkkLk-etfk zkf {qz{ktkeS {k[oLkk rMku khk yLku kkrfMkkLk [u stkwkE,kk.24Zkfk{kt ykkefkke rkrck yurk fk rfuxLke Yykk kE hne Au. yk Mkko{kt kkt[ xe{ku {ukLk{kt WkhLkkh Au su{kt khk, kkrfMkkLk, etfk, kktku yLku yVkrLkMkkLkLkku Mk{ku kk Au. yk [uBkLkekLke k{k{ {u[ku Zkfk{kt h{kLkkh Au suke Zkfk{kt h{kLkkhe {u[kuLku ELku k{k{ k ikheyku fhe uk{k t yke Au. fhkuzku rfux [knfkuLku suLkku Mkkike khu $kh Au ku khk yLku kkrfMkkLk [uLke {u[ r{hkwh{kt keS {k[oLkk rMku Mkuhkktkk LkuLk Mxurz{ kku h{ku. khke xe{ nsw Mkwe nkux Vurhx ukE hne Au khtkw h yktku kktku k Mkkhku uk fhk kMk fhe fu Au.keS k ks w e tfk yLk u kkrfMkkLk sue xe{ku k xe{ RLzkLk u kzfkh V Ufk {kx u Mks Au. yk xwLkko{uLxLke Aue yLk u VkELk {u[ r{hk wh{k t ykX{e {k[oLkk rMku h{ku. yk xwLkko{uLxLke Yykk ykkefku kkrfMkkLk yLk u etfk Mkkk u h{kLkkhe {u[ Mkkku ku. yk {u[ Vkwkn kku h{ku. khkLku nkux Vurhx kk{kt yku Au. khk nsw Mk we 115 huxk kk uELx Mkkku ke {ktf Wkh Au khu etfLk xe{ yLku kkrfMkkLkLke xe{ kuLke LkSf knkU[kLkk kMk fhe fu Au. qkfk{kt Mkwhu hiLkk yLku kkik{ kteh ku{s rhuL Mknukku MkV heku fuxLkek fko kk fkune Wkh kk e kwt Au. Mknukku 12 kife 7{kt khkLku Sk ykke nke. fkune rLze yLku etfk Mkk{u rkfkue ue hr{kLk skkkhe Mk tke [qku Au. kuLkeyu xe{ RLzkLkk fuxLk khefu yuf kAe yuf WuLke MkVkk ykke A u. kk rfMkkLk Mkk{ u h{kLkkhe {u[Lku ELku kqAk{kt ykkk fkuneLkwt fnuwt Au fu y{khk {kxu k{k{ {u[ku {nkqo Au yLku yurk fk Skk Wkh y{u kLk fuLek fhe hkk Au. kkrfMkkLk Mkk{uLke {u[ n{uk [[koMk hnu Au. ueke heku s yk {u[ kk yLku uhke hnu Au. ktLku xe{kuLkk ukzeyku Wkh ykLku ELku kk hnu Au.yurk fk fko{wkE,kk.24 25{e Vukwykhe : kkrfMkkLk r etfk 26{e Vukwykhe : kktku r khk 27{e Vukwykhe : yVkrLkMkkLk r kkrfMkkLk 28{e Vukwykhe : khk r etfk 1e {k[o : kktku r yVkrLkMkkLk 2S {k[o : khk r kkrfMkkLk 3S {k[o : yVkrLkMkkLk r etfk 4ke {k[o : kktku r kkrfMkkLk 5{e {k[o : yVkrLkMkkLk r khk 6ke {k[o : kktku r etfk 8{e {k[o : VkELkLke rne, kk. 24yrLkukk Mkts kLku kuhku tkkkLkk {w u rk nsw ktk kk k ue kk ukE hne Lkke. khu nkukkku kR kk kk fuLe k ]n{tkk khk yk {k{u nu {nkhkx Mkhfkh kkMkuke ynukLke {ktk fhe Au. Mkts kLku ko 1993Lkk {wtkE rMkrh kk uBk kMx fuMkLkk Mktkt{kt ku hkk k Mkwe{ fkuxuo ykhke Xuhku nkku yLku kuLku A koLke suLke MkVxfkhe nke. Mkts ku ykkW 18 {rnLkkLke suLke Mk kuke nke. kkfeLke Mk kkkLkk nukwMkh 18{e {u 2013Lkk rMku xkzk fkuxo Mk{k Mkts ku hkkrk Mefkhe ee nke. yuf koke k ykuAk Mk{kkkLke yth Mkts kLku {nkhkx Mkhfkh khk k k kuhku {tswh fhk{kt ykk Au. 54 ke o Mk ts k 31{e rzMkuBkh kkke kuhku Wkh Au. 21{e VukwykheLkk rMku Mkts k kwu{kt hkzk su{kt khk Vkuo nkku. ku kuLke yMMk kue kLkeLke fkS {kxu kuhku {kxu yhS fhe nke yLku kuLke RAk {kL hkk{kt yke nke kuLkk kuhku 21{e {k[o Mkwe tkke uk{kt ykk nkk. khtkh kuhku tkkkLku RLku swk swk kkuo khVke rxfk rxkeLkku Mkk{Lkku fhk{kt yke hkk u Au. yu uk u ykkuk k kR hkku Au fu, Mkts kLku k[kkLkk kMk kR hkk Au. ykkk{e rMkku{kt Mkts kLku khtkh kuhkuLkku {wku Akuku hnu kue kk Au.Mkts kLku kuhku {wu ytku ynuk ykkkLkku ykuk]n{tkku fuL kkMkuke ynuk {ktkukhtkh kuhku {tswh kR skkt Mkts kLku k[kkLkk kMk fhk {nkhkx Mkhfkh kh kteh ykkuk kkuMkUMkuMk yuf {rnLkkLke [e Mkkkxeyu knkUkuukeLke [u MkUMkuMk w 111 kkuRLx MkwheLku ktrLk^xe 31 kkuRLx MkwheLku 6186Lke Mkkkxeyu hkku kUfk ku{s furkx kwzT Mkuxh{kt uke kkk{wtkE, kk. 24 uhkh{k t yks u M k k k ke rMku k uSLk w t {k usw hk w t nkw t. fkhkukkhLkk ytk u Mk UMk uMk 111 kkuRLx Mkwhe 20811Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu rLk^xe 31 kkuRLx MkwheLku 6186Lke Mkkkxeyu hkku nkku. uhkh{kt Mkkk ke rMku k uS hnukk fkhkukkheyku{kt WMkkn ukku nkku. kUfk Mkrnk w[ekLkk uh{kt uhkh uke {e nke. rue {qzehkufkfkhku nk uke{kt hMk hke hkk Au. irf yrLkrkkk kk yk fkhLke Mkrk MkoE nkukLkwt k {e hkwt Au. yLkuf ftkLkeykuLkk uh{kt yksu ke kuS hne nke. u fu, yuLkxekeMkeLkk uh{kt {kuxku fzkfku kkukku nkku. kkufhkuLkwt fnuwt Au fu, uhkh{kt nk kuS keo hne Au. fkh fu Mkhfkhu rVMf zurVMkexLku fkkq{kt uk {kxu uek kkk nuh fko Au.[kkkLke ksux hkMkku{kt yLkuf kkk uk{kt ykk nkk. kUfk yLku furkx kwzT khk uke {e hne Au. yu yuLz xeLkk uh{kt yksu 2.85 xfkLkku khk u Lkk Ukk u nkk u . uLkk uh{k t 3.95 xfkLkk u WAkk u LkkUkku nkku.kUfk uhLke kk fhk{kt yku kku yuMkeMk kUf{kt 3.96 xfkLkku WAkku hkku nkku. ykEMkeykEMkeykE kUfLkk uh{kt 0.91 xfkLkku yLku yu[zeyuVMke k Uf{k t 1.44 xfkLkk u WAkk u LkkUkku nkku. kUfk RLzuk{kt 1.19 xfkLkku WAkku yksu uk {ku nkku. 30 MkUMkuMk uh kife 22 uh yksu kuS{kt hkk nkk. xkxk kkh{kt Mkkike w WAkku uk {ku nkku kuLkk uh{kt 5.02 xfkLkku WAkku hkku nkku. irf khku{kt yurLkkhku yksu {te{kt hkk nkk. u fu, whkurkLk kh{kt kuS Mkkku fkhkukkh uk {ku nkku.r{kLke kkk MkMke : kzk{kt 75 xfk xkzku fhk nuhkkAuk yuf {rnLkkLkk kkk{kt keS k ksux furhh MkkRMk sux khk kzk{kt xkzku : kwkh Mkwe Lke Mkwkh Mk{h MkuL ykuVh Wk nu MkkRMk sux khk Mkwkh Mk{h Mku nuX ykuVh fhkE{wtkE, kk. 24r{kLke kkk fhLkkh kufku {kxu wk Mkkhk Mk{k[kh Au. yk WLkkkLke rMkLk{kt kufkuLku {kuxe hknk {e kue kk ukE hne Au. ksux furhh MkkRMk suxu Mkur ykuVh nuX kuLkk kzk{kt 75 xfk MkweLkku LkkUkkk xkzku fhe eku Au. Auk yuf {rnLkkLkk kkk{kt s keS k MkkRMk sux khk xkzku fhk{kt ykku Au. fkrLkr {khLk {kuxuz f u rhh MkkRMk sux u r{kLke kzk{kt WuLke xkzku fhe eku Au. yk xkzuk kzkLkku k WLkkk knuk kwfk fhkLkkh kufku Wke fu. Mkwkh Mk{hMku ykuVh nuX kwfk kwkh Mkwe we hnuu. yksu he fhk{kt ykue ke{kt MkkRMk sux khk yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. Mkwkh Mk{h MkuLke ykuVh{kt 75 xfk MkweLke ykuAk kzkLke ykuVh fhk{kt yke hne Au. yuhkRLMku ke he fheLku fkwt Au fu, 1e yur yLku 30{e sqLk [uLkk kkk{kt kMk fhLkkh kufkuLk u yk Mkwrk {u. ykkW yke s ku Mfe{kuLku kLkkh MkVkk {k kk MkkRMk sux khk yk ykuVh fhk{kt yke Au. ykLkku nukw wk [k rzMfkWLxLkk hu yuzkLMk hee hux kh kkeykuLku Wk hnue kuXfku ykkkLkku Au. r{kLk{kt fkuRk Mkex ke Lk hnu ku nukwMkh yk rLko uk{kt ykku Au. MkkRMk suxLkk [eV ykukhuxk ykurVMkh MktS fkqhu fkwt Au fu, ykkW Mkwkh Mku{kt kwf fhkLkkh fMx{hku khVke uhkh rMkMkk {e hkku Au. r{kLke kMkLku w kkuMkk kuk kLkkkLkk nukwMkh yk rLko fhkku Au. yk yuzkLMk heeLke ykuVh {kk fMx{hku {kxu s Lkn kfu yuhkRLkku {kxu k Vkkfkhf hnuu. kMk RLzMxe {kxu k Vkkfkhf hnuu. fkh fu yuhkRLk RLzMxe{kt nk {te keo hne Au. yke Mkrk{kt MkkRMk suxu yk ykuVh fheLk u MkkoLku w ke kLkke ee Au. ...- {ktze- w kkkskk yku ktke tkh E Au : nfkutu Akuze ks{kt uzkE hn uk k ufk u u xk uk u {khk t rkkk rhku kk qo uk n kurnu ft nwt fu hkh xue r{k kk {kxu {kue yu ks hfkh u{ktke kutzku tkh Qhke hkk Au yu yku ktke tkh E Au. su kufku k Akuzeu k Au yu u[kE k Au yu kufk u ku rnk {kk, yu kufkuk h ku hkt fheu sk {kk u{u ye fhe ne. w{kt fkutu{w kh kkk {kuek ru ytu nu ft nwt fu uu fku t u{w kk efuk {w{tke ksu fku t uw ke hkk Au.wshk{kt {kuehk kusk [ke hne Au:- ykkhk{ {oku y{ yu u whk hksfkhk u y{ Au. yk tu huL {kuek w nkukwt {kuZkrzkyu ft nwt. yu fkutuk khkku kuzke ks hfkhe kusk ytu W{uwO nwt fu uwhkyu su heu yL kk k uf k u u k uz e u hfkh h[ke kusk fhe ne u heu {kueyu uwhku hksfe w kk Au yu wshk{kt {kuehk kusk [ke hne Au. fkutu Akuzeu ks{kt uzkkhk kufku h nkh fhkt u{wu ft nwt fu fkutu ukhe ykukkuke n, fkofhkuke [ku Au. su kufku k Akuzeu Au ukke fkuE Vuh zku ke. VkRku eyh fhk skhk kufku ks{kt uzkE Au.kxee hfkhe k ufhe u[kku fkhku ks hfkhu hku:- k t e h { k t k u u k t{u{kt fku tuk u{w {k uZkrzkyu { w{tk e h ykku fhkt ft nw t fu kk yu {{ ok kufkuu hfkhe kufhe ykk {kxu {w{tkeyu fkn kusk ke Au. 10ke 12 k Yrk Eu kxee hfkhe kufhe u[kku fkhku ks hfkhu hku nkukwt fnukt {kuZkrzkyu W{uw O nwt f u zkk kkk t k t uk {w{tkeyu wshke kk {uk Ae rzhku yu Wkuryk ue hee qh fhe Au. hknu rzo, {T, kk suk Wkurykuu Mkku s{eku u[eu u{k Yrkke uh{kt {k uxe {k uxe hueyku k usk{kt yku Au. {tke{tz{kt u{k e {k {tke yktenu nex tku Au khu kxe fkiktz{kt tknu Yrkk u nex tkk nkukk u ykk u {kuZkrzkyu fkuo nku.(_ ...)fkuk fuxk ik k?1) hkune hk{rk :- 7.78 k 2) kufw rkue :- 8.50 k 3) rsu kskE :- 7.78 k 4) ki{ [kink :- 6.04 k 5) hks r{k :- 7.78 k 6) neh kf :- 7.78 k 7) rk h{kh :- 7.78 k 8) Eek rkue :- 5.50 kuse u hfz kE ne :-us kne uxukEx kue ksuh{kt s u hfz fhe [qfe Au. kue qkkuyu f t f u , fk oe f u r{fk kkef rk{kt yuf {k kekhe Vrhkk fu{kt kku o Ae ykk ykuke ux ukEx k ue u ykk uhk {e E nksh kue us kne hfz fhe ne. yk fu{kt usu Akhk uxukExk fke e.ykE. tzk k{u kk yku fhkkt nkt. yk Ae Mxkhh ku hJ{e yukxo{uLx tSkE yu {uoLkE kn k{k u kEykuyu us, r{ yu kxe ne kt[ k{u ykuVe {kxu euk Vux kxee {ke [ke kze Auhzee Vrhk kutke ne. yk fu{kt uxukEx kueu use Akkqu hfz fhe ne. us {kx u k tehe k{! XkE Ae Lk {uk kuzk{ :-y u f q o { t k e W h k t k teh yu y{kk{k t ukyku, yrfkheyku kkuk tfkuoke us kn rzh kue, kue yu hfkhe tk{kt [[kowt fuL Au. e-3 Mfe{{kt XkEku ku ukt kufkuu ik h {uk{kt rVk {kt Ae Lk {uk {kxu kMe kuzk{ fhe ze ne. fkh fu, us {kxu ktehke W[ yrfkhee k{ ne yu yuf Mkkrf W[ yrfkheyu use k {ke ee ne. u fu, yuf Vrhkee hsqykku k kue Vrhk e Au.xk{ yuku Au fu, kuhs k{{kt 14466 [k uhr{xh s{e uVhkue yuLxhxu{uLx k.e. khk hekE su nk k eh r.k k{u Au. {wtEe uZe k eh e s{ee fkonko usu 9-5-2012k hkus yk s{e zu fhk uk kE {e kne fte kuk kufku kku yu{.yku.w. fkO. k{kt, e-3 zo huezLe k{u 176 Vuxe Mfe{ {wfk{kt yke. su{kt 115wt wf kwt. k ehu rku kteh fkuxo{kt zfkkuo. rk kkt wf fhkh 60 kufkuu kkf 12 xfk ks kku hf{ h fhkE. h t w , wf{k t {nku k skh y{wf kufkuyu ik fZke ekt. yL 55 kufkuu xq tf {{kt ik h fhk khe ykE. ik h {uk us kn yu r{ kne hku yku skkt rk oku yu {w kAe ykk{kt ktkt fhkkt Vrhke ku yke. yuf Vrhke Auk k-[kh {nekke yhS yke [qk Au kue fkokne fhe ke. yue [[ko Au fu, wshk hfkhk ]nrkk W[ yrfkhe yu y{kk nuh kuek W[ yrfkhe ku sE usu yue hsqyk fhe fu, Vrhkeykue hkx Y kE.kh use k{ku yue yh fhe E fu, Vrhkeykuu Lk {ke ykk ke k ke. htw, kkfkk u khtkh hsqykkuke kMrfk M kkt y{kk kue fr{hk ykuke ytu e-3 Mfe{{kt nue Vrhk kE Au. kh us kn k{u rk fkkfe fkokne ku fu fu{? u ku { s ku. __ lWH V_ h 4 w T@ H __ _ _ _. V_ .(_ ...)yu{ {kLkk{kt yku Au fu, yk k{k{ khkMkku rLkrkfw{khLke suzew{kt Mkk{u ku. su Lkukkykuyu kq k Mkkku Auzku Vkzku Au ku k{k{ kufkuLke kkuk kkukkLkk kukku{kt wk Mkkhe kfz Au. kk{kt tkkLku RLku hksfe Mk{efh h[kkLkk Mktfuk ukE hkk Au. kk{kt rksLkLke Mkrk MksoLkkh k{k{ khkMkku kufMkk [qtxe zk RAwf kLkuk nkk khtkw kq k [fkx yLkw fhe hkk nkk. kq kkMkuke rxrfxLke {ktke fhk{kt yke hne nke. yuk ynuk Au fu, kq ku yk khkMkkuLku rxrfx ykkkLkku RLfkh fhe eku nkku. kufMkk {kxuLke rxrfx ykkkLkku RLfkh fhe uk{kt ykk kk yk khkMkku wk s Lkkhks nkk. Auu ykhsuze Mkkku Auzku Vkze ukLkku rLko fkuo Au.Mk qkk uLke kk Wkh rkMk fhk{kt yku kku rknkh{kt fkUkuMk yLku ykhsuze Mkkku {eLku [qtxe zu. [q txe Mk{sqrk ytkuLke xqtf{kt nuhkk fhku. fkUkuMk yLku ykhsuze [u uzkLk u RLk u kq k Auk k Mk{ke fkUk uMkLkk xku[Lkk Lkukkyku Mkkku kk[ek fhe hkk nkk. rknkh{kt 25 kuXfku Wkh ykhsuze yLku 14 kuXfku Wkh fkUkuMk [qtxezu. kkteLkkh -5 kh fkUkuMk khk nuh Mkk yLku hueLkwt ykkusLk fhkwt nkwt su{kt fkUkuMkLkk rhc Lkukk tfhMkn kuk k uzkk nkk.3 / . 25-02-2014, _ y{kk ek kuxLku ykfkk fhk kskLkk k{k{ kMk Yhk{rkMk kkMkkLk Wkh Lksh fuLekxku[Lkk ek LkukkykuLku kkukkLke khVu{kt fhe ekku{kt kkukkLke AkkLku Mkwkhk {kxu kskLkk k{k{ kMkku Lke rne,kk.24 kufMkk [qtxe knuk ksku ek {kkhkuLk u w Mktk{kt kkukkLke khV U[kLke fkk Y fhe eE Au. yk s rk{kt ykk eLku ku xku[Lkk ek Lkukk hk{rkMk kkMkkLk yLku Wek hksLke { ukLke kikhe k fhe Au. Wek hksLku k kkxeo{kt Mkk{u fhkLke rn[k [ke hne Au. kufsLkk kkxeoLkk Lkukk hk{rkMk kkMkkLk Mkkku k kk[ek [ke hne Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu kkMkkLkLkk Lkuk ]{kt yusuke yuLkzeyu{kt Mkk{u kE fu Au. nsw Mk we fkUk uMk yLku kwMkk kLkk ykhsuze Mkkku uzk fhk RAwf ukE hnuk kkMkkLk nu ksk Mkkku nkk r{kkLke kikhe{kt Au. kskLkk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu kufMkk [qtxe{kt Wkh u, rknkh yLku {nkhkxLke rke rk kux qk s {nkqo Au. kkxeoLku kku Au fu Wkh u{kt fkUkuMk yLku Mk{kske kkxeo fhkk knwsLk Mk{ks kkxeo khVke kzfkh {e fu Au. yke Mkrk{kt kk RAu Au fu [q txe knuk yuw t kkkh Mksok{kt yku suLkk eu yu{ {kLkk{kt yku fu ekku {kxu k ksk{kt sk [u. yk s fkhMkh ek LkukkykuLku uzkLkk kMk kE hkk Au. kkxeoyu k{ {nkhkx{kt hk{kMk yXkuLku uze ek nkk. nu Wek hksLku Mkkku kkLkk kMk kE hkk Au. Wkh u yLku rknkh Wkh {w heku Lksh fuLek fhe uk{kt yke Au. yk ku ksk 80{ktke 50 xfkke w Mkexk u SkkLke kusLkk hku Au. rknkh{kt kkMkkLk kkMku yk ku yuf k Mkex Lkke. Aue kufMkk [qtxe{kt ku{Lke kkxeoLkk 12 W{ukh kife yufLke k Sk kE Lk nke. kkMkkLk kkuku k [qtxe nkhe kk nkk khtkw kskLku kku Au fu u kkMkkLk ksk{kt Mkk{u ku kku kskLke R{us ekku{kt Mkwkhu yLku yuf {kuxk Mkkke k {e su. yku WuLke Au fu kskueLkk Lk u k ] {k t yuLkzeyu kMkLk{k t kkMkkLk yuLkzeyu{kt s nkk yLku kskue kLk {tz{kt hkk nkk. huu {tke khefu Mkuk k ykke [qk Au. yke Mkrk{kt kkMkkLk Mkkku nkk r{kkLke kkkk k {nkqo Au. hkLku {w{tke khefu xufku ykkk TRS khk ykekutkkkLkk k{ {wkLk khefu hkLku xufku ykku kku xeykhyuMk w kufMkk kuXf ykkk {kxu kikhLke rne,kk.24 kutkkk hkxe Mk{erk khk Mktfuk ykkk{kt ykku Au fu ku fkUkuMk Mkkku yuf Mk{sqke fhk {kxu kikh Au. khtkw kk{kt fkUkuMk Lkk hkLkk k{ {w{tke khefu fu [tuh hkLku xufku ykku k u sYhe Au. xeykhyuMk khk Mktfuk ykkk{kt ykku Au fu u fkUkuMk kuLkk Lkukk fu [tuh hkLku kutkkkLkk k{ {w{tke kLkk hkLke RAkLku kqo fhk { fhu kku kufMkkLke {kuxkkLke MkexLke ykuVh fhe fu Au. MkqkkuLkwt fnuwt Au fu ktLku kkku [u nsw Mkwe rrk kk[ek kE Lkke. kutkkkLke h[Lkk {kxu uhkh wtku [kLkkh hku Yykkke s yLkuf k Lkk hkLkk {w{tke kLkkLkk yLkuf k Mktfuk ykk Au. yke Mkrk{kt yk Mk{sqke ktLkuLkk rnk{kt fk{ fhe fu Au. kufMkkLke [qtxe LkSf Au khu fkUk uMk khk k kkhe [ke hne Au. kufMkk{kt w kuXf khk {kxu fkUk uMk Lke Au. kutkkk{kt k fkUkuMk Mkk{u nk Lkkhkske ukE hne Au. [tuh hku fkUkuMk {w MkkurLkk kkte Mkkku {wkfkk fhe Au khtkw fkuEk kkMkkt Wkh nsw Mkkk fhk{kt yke Lkke. fuMkeykhLke Mkkku ku{Lkk Mkkke fu fuhk k {kuzuke rrsMknLku {k nkk yLku xeykhyuMk yLku fkUkuMk [u Mk{sqkeLke Ykhuk Wkh [[ko fhe nke. xeykhyuMkLkk LkukkykuLkwt fnuwt Au fu fuMkeykh yLku kkxeoLkk Lkukkyku 26{e VukwykheLkk rMku nihkkk knkUk kk ku{Lkwt Mkkk fhk{kt yku. kutkkk nekuLku ktsr k ykkk{kt yku. kskLkk Lkukkykuke k hk w ukE hkk Au. fkh fu xeykhyuMk {k{u ksku k { fhe Au. fkUk uMk yk ku Mkkike {w~fu [q txeLkku Mkk{Lkku fhLkkh Au. hk Mkkku fkuE Mk{sqke kkLke Mkrk{kt fkUk uMkLku { {e fu Au. fkh fu kutkkk{ktke kufMkk{kt 17 MkktMkku knkU[Lkkh Au. yke Mkrk{kt fkUkuMk yuf k {uBkh xu ku{ RAke Lkke. hk yLku MkkurLkk kkteLke kuXfke Lkk Mk{efhLkk Mktfuk k ukE hkk Au. Mk{sqke ytku xqtf{kt nuhkk fhku.kwshkk{kt MkwwfeLkk kLx Mkk{u hkufkfkhkuLkku rhku{kYkeLkk hkufkfkhkuyu ktku WXkkurn[k Wkh Vuhr[khk fhk Mkkk Vtz nkWMk khk kk eLku hsqykk fhkE : nu Lke Mk{Mk MkkkxeyuLke rne,kk.24 ykuAk{kt ykuAk Mkkk Vtz nkWMk khk kwshkk{kt {uLwVu[hk VurMkexe Mkkrkk fhkLke MkwwfeLke kusLkk Mkk{u ktku WXkku Au. {kYkeLkk hkufkfkhkuyu kwshkk{kt MkwwfeLkk kLx Mkk{u ktku WXkkkt nu Lke Mk{Mk Qe kE Au. Mkkk Vtz nkWMku Vuh r[khk fhk {kxu yke fhe Au yLku fkwt Au fu kwshkk{kt kLx Mkkrkk fhkLke kkkk kske hnuu Lkn. Mkkku Mkkku kuLke 56 xfkLke {krfeLkk khke wrLkxLkk rnk{kt k hnuu Lkn. {kYke Mkwwfe yLku kuLkk w{ke Mktktrkku ykLke Mkk{u ktku WXke hkk Au. yuMkMk Bwwy Vtz, zeyuMkke ufhkuf, yu[zeyuVMke yu{yuV, wzuLMke ykEMkeykEMkeykE, rhkLMk B w wy V tz, y uMkk eykE Bwwy Vtz yLku wxeykE khk yk Mk to{kt ktk u WXkk{kt ykku Au. {kYke Mkwwfe{kt yk k{k{ uh nkuzhku Au. kkLke kuhuLx ftkLkeLku uLke Mkkike {kuxe fkh kLkkke ftkLke khk hkuxe [qfe ytku k Vrhk fhe Au. fkh rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu fBkrx [urhxe yLku swk swk {wkyku Wkh kkhofkk qk sYhe Au. w{ke rnMMkukhkuLku w LkwfMkkLk Lk kk ku {kxu kLk ykkkLke sYh Au. rkMk kwLk: Mkkrkk fhk{kt yku kuk kMkku k sYhe kLk Au. {kYke Mk w wfeLkk [ uh{uLkLk u k{k t ykuk Mktwk kk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. 28{e LwykheLkk rMku ftkLke kkuzu o nuhkk fhe nke fu Mkwwfe {kuxh fkukkuohuLk kwshkk{kt 100 xfk kki ftkLke Mkkrkk fhu. {kYke Mkwwfe kuLke yk VurMkexe{ktke MkkuMko kuzx uu. {qzehkufkfkhkuyu yk rLkoLku xufku ykku nkku. u fu fuxkf kufkuyu ykLke Mkk{u ktku WXkku nkku. kwshkk{kt e xku[Lke ftkLke yke hne Au.{qzehkufkfkhkuyu {kYke Mkwwfe Vtz Wkh Au khu Mkee heku hkufk fhk Mkk{u k &ku WXkku nkku. keS kksw Mkkike {kuxk MktMkkfe {qzehkufkfkh kifeLkk yuf yuk kEV RLMwhLMk fkukkuohuLk ykuV RLzk khk qnh[LkkLke rkkku {kke Au. yuykEMke Mkkk xfkLke ykMkkkMk rnMMkku hku Au. Vtz nkWMku nu kwshkk kLx{kt Mkee heku hkufk{ fhk Mkwwfe {kxuLke sYrhkk Mkk{u &ku Qk fko Au. {kYkeLke Mkkk u Mkkk u yL fkh ftkLkeyku k k wshkk{kt yuLxe fhe [qfe Au. {kYke kuLke xufLkkukuSLkku Wkkuk fhk k MkwwfeLku hkuxe khefu u[k kife 5.7 xfkLke [qfe fhu Au. yke Mkrk{kt Auk [kh ko{kt 7000 fhkuz [qfkk Au. hkuxeLkku yktfzku {kYkeLkk ykukhuxk LkVk kife 40 Lke rne, kk.24RLxhLkuxLkwt Lkuxfo su zkke ykk e hkwt Au ku zk fhkk k MktktkuLke zk khu ukR hne Au. Lkux Wkh MktktkuLke Mkkrkk kk kk wk zkke MkuMk Mktktku Mkkrkk kk Au. Lkux khke Mktkt kk kk su zkke MkuMk Mktktku Mkkrkk kk Au ku [kufkLkkhk Au. kksukh{kt s fhk{kt ykuk yuf ykMk kh rkMk fhk{kt yku kku yk ynuk w nuhkLk fhLkkh Au. Lkuxfk MkkRx Wkh kLkuk fkMk{kt zke uLzek yLku zke MkuMkLkku u e hkku Au. tkMxMkoLke [u Mkk ur LkuxfoLke MkkRx wk s kufr kLke Au. Mkkur LkuxfoLke MkkRx Wkh Mxkuhe k wk zkke ykk e Au. nrffk{kt Lkux fk MkkRx kh Mktktku khLkkh yLku {f {Mke fhLkkh wk k o ke Mkk{kL fkMkLke Mkhk{e{kt MkuMk Mktktku Mkwe w zkke knkU[e Au. ku{Lke [u Mk uMkLk u RLk u kk[ek, MkuMkwy xkuf yLku Mfkuk hnukLke Mkrk{kt MktktkuLke Yykk uhe kfu kk Au. yke ]rk{kt hnuk kufku kkuku k yko[rfk Au. kkuzkf rMk knuk s yuf rVxLkuMk {ukueLk khk fhk{kt ykuk Mkuo{kt k {wt Au fu, Mkkur Lkuxfk MkkRx {khVku Mktkfo{kt ykLkkh kkt[ wrkyku kifeLke [kh yLku kkt[ wfku kife k kkukkLkk ykuLkkRLk kkxoLkhLke Mkkku wk ykuAk Mktkt{kt MkuMk Mktktku Mkwe knkU[e k Au. khu kMkrf kRV{kt {Lkkh fkMkLk u yk n Mkwe knkU[k{kt kkuo kke Au. rhuLkek fkWLMkeh {Lk k uh{k rMk t yk Mk u o L k k krhk{kuLku RLku rkfw nuhkLk Lkke. ku{Lkwt fnuw Au fu rh kRV rhuLkekLke Mkhk{e{k t woy rhuLkek{kt ytkh z k k e x u A u . n rff k{k t Mkk{Mkk{u {kLke MkrkLkk u ktrkyku{kt e kkkkku Wkh [fkxLke Mkrk hnu Au. ykukLk kk{kt Mk{ kku Au. kkMkkkMk hnuLkkh kufkuLkku Mkkku Au. Mkrf heku Mkkur Lkuxfk MkkRx Wkh Mktktku zkke k Au. {kuxkkkLkk ykwrLkf Mk{Lkk kufku yk kkkkLku rLkkMk ku Mefkhu Au. Mkkur MkkRx Wkh uLz [u rhuLkekLkku xuLz k Au. khtkw yk heku kwLnku k k Au. Mkkur MkkRx kh nu uLzTMk [u MkuMkLkku xuLzykwrLkf Mk{{kt wkyku w ykukLk kLkVe ykuE kk 15 xfk Mkwe khu Au : rhkkuxotzLk, kk.24kksukh{kt s fhk{kt ykuk Lkk ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu rV ykuE kk{kt 15 xfk MkweLkku WuLke khku fhu Au. yk Wkhktk e kfeVkuLku k qh fhu Au. Mkku{Lk yLku xkux sue ykuRe rVLku zkEx{kt ukke kk Mkwkhu Au. nk{kt s fhk{kt ykuk ykMk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. LqeuLz{kt {uMke wrLkMkxe{ktke uu{kt MxkuLk nkWMk yLku ku{Lke xe{ khk fhk{kt ykuk ykMk{kt yk {wskLke kkkk k {e Au. yk xe{u zeyu[yu hkkkt xf kku k Wk fhkk Au. Mkku{Lk sue Vqz Mkwyku{kt yku{ukk-3 Vue yurMkzLkk kku uk {k Au. yk{k skk{kt ykwt Au fu 176 MMk kwgLkk kufkuLku ykhe ELku ykMkLke ]rk nkk hk{kt yke nke. ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu {kk kk s Lkn kfu nkzfkykuLku {skqk fhk{kt k rV ykuE {nkqo qr{fk su Au. Mkkhkh kk k {wt fu hufLke kk{kt khku kk Au. yk Wkhktk hehLkk yL xfkuLke kkfkk k u Au. k{ k ykMk{k t yk kkkk k {e Au zeyu[yu xf kkuke wk MMk k wgLkk kufkuLke kk{kt Mkwkhku kk Au. rkxLkLkk ekk ykkh zue {uu MxkuLk nkWMkLku xkfeLku yk {wskLkku xMVkux fkuo Au. yk{k skk{kt ykwt Au fu kuRLkLku {skqk hkk yLku rz{ktk w fwkk Mkkku fk{ fhu ku {kxu rV ykuE qk s {nkqo Au.kkhku kk rV ykuRLku ELku w ykMkLke ]rk nkk hk{kt yku. rV ykuE yLku kk [u Mkek Mktkt nkukLkk {k{u fkuE Lkh kkhku ykkk Lkke khtkw kkr{f kk k qk s {nkqo Au suLku ELku w ykMk nu nkk hk{kt yku kue fe Au.[eLkLke Mkhnu yuh, hu-hkuz fLkuxeexeLke rne,kk.24Mkhn Wkh [keYk huu kELk rkAkkLku E khk{kt fkuE ]rk ykk e fe Lkke. keS kksw kuLkk nheV u [eLku kMkrf ytfw hukLkk 3488 rfku{exh ktkk rMkkh{kt yuh, hu yLku hkuz fLkuxerxe Mkkrkk fhe ee Au. yuyuMke Wkh kkt[ Mktkqoku ykukhuLk yuk yuhku k [eLku kLkke ek Au. Wkhktk kkf huu Lkuxfo k [eLku Qwt fwO Au. yuxk{kt ykuAwt nku ku{ rkkux Mkk u{kt 58000 rfku{exh rMkkh{kt {kkkuo k kLkke ek Au. [eLk Mkk{u Mk tk oLke Mkrk{k t k khkLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au.RLkMx [hLkk k uk u [eLk khkke qk ykk Lkefe [qwt Au. khkLku k [keYk huu kELkku Wkh kuLke krkreLku w ke kLkke uEyu yLku huu kELkku rkAke uEyu. rkLk yMk{kt hnue huu kELkku Wkhk tk kr{e zkLkk k Mk uxh Wkh rLk{ko {kxu 73 kife 18 {kkkuo s kikh kk Au. Wkhktz, rn{k[, rMke{ yLku yYk[{kt k yke ]rk kqo fhkE Lkke.RLkMx[h{kt khk qk kkAkS,kk.24 s u L k k M k k k k h k y k u y u yufkyuf hkuzk kkzk kk kMkfku nuh LkSf Mkkk Mkksu{ktke Lk {kukkE VkuLk fksu fko Au. knufkLkk Mkkkf yuzexh k kuskkLkk Mku{ktke k yuf {kukkE VkuLk fksu fhk{kt ykku Au. zuwxe fuxh kkuhe tkfhu kkfkhku Mkkku kk[ek fhkk fkwt Au fu yufkyuf [fkMke Mkkk Mkksu{kt yksu Mkkhu nkk hk{kt yke nke. yk yufkyuf [fkMke hr{kLk Lk {kukkE VkuLk {e ykk nkk. kuskkLke fMxze{ktke yuf VkuLk {ku nkku. kuskk khk yk {kukkE VkuLk kk{kt ykku nkku fu fu{ ku ytku nsw Mkwe fkuE {krnke ykkkLkku su Mkkkkhkykuyu RLfkh fkuo Au. wzee kufyk Mku{kt kuskkLku fE fE [eu ykkk{kt yke Au ku ytku {krnke ykkkLkku su Mkkkkhkykuyu RLfkh fkuo Au. k kuskk Wkh kuLke swrLkh Mkkke Wkh kkfkh kwhkLkku ykkuk Au. Mkkk Mkk su{kt yk kufku nk{kt kt Au. kuskkLke {eLk yhS Wkh MkwLkke [kuke {k[oLkk rMku {wtkE nkEfkuxoLke kkuk kuL[ khk nkk hk{kt ykLkkh Au. k kuskk Mkk{u nk{kt Mkftu {skqk s{kk{kt ykku Au. kuskkLkk Mku{kt yuf VkuLk {kkt MkLkMkLkkxesu{kt yufkyuf hkuzk kzkkMkwLktkLke kkfe nk fhkE nkukLkku kku fhkkk [f[khhrLk uh ykkeLku nk fhkE nkenk kR nkukLkk kwhkk nkukLkku kku fhkku : MkwLktkLkk {]kunLkk VkuxkykuLku Lk fhe uk{kt ykk nkk : Mk{eLke rne, kk. 24fuLe kLk e kYhLkk kLk Mk wLk tk k wfhLkk {k ukLkk {k{k{kt Lkku ktf yke kku Au. kskLkk rhc Lkukk Mkwk{{ Mk{eyu MkwLktkLkk {kukLku nk kh ef u kk e L k u kx {[ke eku Au. Mk{eyu fkwt Au fu, khLkk kLke MkwLktkLke nk fhk{kt yke nke.xTexh Wkh Mkwk{{ Mk{eyu fkwt Au fu, MkwLktkLkk kuxke RLku hehLkk swk swk rnMMkkyku WkhyLkuf skykuyu kLkk rLkkLk nkk.Mk wLk tkLkk LkkfLk u kkeLk u hrLk uh Lkkte uk{kt ykwt nkwt. ykLkk {kxu ku{Lke kkMku kwhkk nkukLkku kku k fhk{kt ykku Au. Mk{eyu fkwt Au fu, MkwLktkLkk {]kunLkk Vkuxk Lk fhe uk{kt ykk nkk. k k u k k L k k k L k Mk w L k t kL k k hnM{ Mktukku{kt {kukLkk kkt[ Mkkn kk fuLe kLk e khu fkwt nkwt fu, kuyku rne kkueMk khk yk {k{k{kt fhk{kt yke hnue kkkMkLke krkLku RLku w Lkke.MkwLktk kwfh 16{e LwykheLkk rMku rneLkk yuf VkR Mxkh nk ux{k t { ] k nkk{k t {e ykk nkk. 21{e LwykheLkk rMk u kk uMx{k ux o{ rhkk ux o{k t MkwLk tkLkk {kukLk u yufkyuf yLku rkLkfwhke khefu kkeLku [f[kh skkk{kt ykku nkku. khu {kukLke kkA hnuk yMkhfkhLku uhLkk fkhu {kuk kw t nkukLkw t k{kt yke hkwt nkwt. khkk {ursMxuxu Mk{k {k{k{kt rne kkueMkLku ze kkkMk fhk {kxu Mkq[Lkk ykke nke. MkwLktk e khLkk kLk nkukLke Mkkku Mkkku swk swk kukk u Mkkku uzkuk Mkurrkxe khefu nkk. VuLkLke wrLkk Mkkku uzkue Mkurrkxe khefu nke. ykEkeyu{kt rk uk k MkwLktkLkwt Lkk{ Mkkkxe Wkh ykwt nkwt. yk Wkhktk swk swk fko{ku{kt MkwLktk nt{uk Lkshu kzke nke.rV{ Wkuk{kt k kuLke wk Mkkhe yku nke. kkuewzLkk {kuxkkkLkk fkfkhkuyu MkwLktkLkk {kukLku RLku ykkkLke kke yu ku k fhe nke. yksu yuf Lkk u k tf ykkk Vhe yufkh kx {[e kk u Au. Mkwk{{ Mk{eLkk ykkuk {k{u MkwLktkLkk krhkhLkk Mkku khVke nsw Mkwe fkuR rkrk ykkE Lkke. xfkLke ykMkkkMk knkUku Au. uEyu Au : hhkus kukh rkh fhe fu kuk kEyku Mktkfo fhku.({ku.) 96876123244 / . 25-02-2014, _ y{kk Year : 1, Issue : 236, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 25-02-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 236, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.25-02-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752fkuzLkkLkeLke {eLk yrLku tkkk Mkwe{Lke Mk LkkkwshkkLkk kqo kLkLku fkuR hknk Lk {enkEfkuxo{ktke rLkr{k {eLk {uk Mkwe{ fkuxuo ytku yku ykku : kfokh eku kLk{kt uk{kt Lk ykey{kk, kk.24Mkwe{ fkuxu o k o 2002Lkk Lkhk uzk k k rxk nk f uMk{k t k wsh k k L k k q k k q o k L k {kkkuLk fkuzLkkLkeLkk [kkkLkk {eLkLku tkkkLkku yksu MkkV RLfkh fku o nkk u. Mk we{ fkuxu o nkRfkuxo kkMkuke rLkr{k {eLk {uk {kkkuLkLku yku fkuo nkku. Mkwe{ fkuxuo ykkW 24{e Vukwykhe Mkwe ku{Lkk [kkkLkk {eLk tkkk nkk khtkw yksu w {eLk tkkkLkk u RLfkh fk u o nkk u . k wshkk nkEfk ux u o k {rnLkkke w Mk{ {kxu [kkkLkk {eLk khk Lkk kkze ee nke su{kt ku{u ekk fe hk{ suX{ke {khVk [kkkLkk {eLk khk Mkwe{ fkuxo{kt yke fhe nke. su{kt Mkwe{ fkuxuo {kkkuLk fkuzLkkeLke [ k k k L k k {e L k kh e ykkkLkw t ELkfkh fhe ew t Au. fkuxuo skwt Au fu knuk fMxze{kt yku kAe huwh {eLk {kxu yhS fhu. k o 2002{k t ku kkuhkfktz kk y{kk nuh{k t fk u{e h{kk u Vkxe Lkefk nkk. su{kt nuhLkk Lkhkuzk-kkxek rMkkh{kt k LkhMktnkhLke xLkk kLke nke. Lkhkuzk-kkxek fuMk{kt Mkwe{ fkuxo khk h[ku Mkexu kskLkk khkMk yLku {rnk yLku kkfk {tke {kkkuLk fkuzLkke rY ykhkuk Mkk rk k fhe ek nkk. yk fuMk{kt Mkur zurLkuxuz fkuxuo ku{Lku 26 ko suxk ktke Mk Vxfkhe nke. {kkkuLk fkuzLkke Auk k Mk{ke hkuk, rzuLk, xeke, ykuMxkukkuheMkeMk suk hkukkuke kezkkk nkk kuke yk hkukkuLke Mkkhkh fhkk kwshkk nkEfkuxo{kt [kkkLkk {eLk {ktk nkk. su{kt nkEfkuxuo ku{Lkk k {rnLkkLkk [kkkLkk {eLk {tswh fko nkk.{kkk uLk fk uzLkkeLke k {rnLkk rk Akk t kkek Lkn Mkwhkk ku{u nkEfkuxo{kt [kkkLke {eLkLke ye khk {k tk fhe nke k nkEfkuxu o ku{Lke {ktke Vkke ee nke.khkk ku{u Mkwe{ fk ux o{k t yke fhe nke su{k t ku{Lkk fe hk{ suX{keyu hswykk fhe nke f u k u{Lke {kLkrMkf yLku kherhf nkk qk hkk nkukke kuykuLkk [kkkLkk {eLk khk uEyu. khtk w Mkwe{ fkuxoLke kU[u ku{Lke {ktke Vkke ee nke yLku fkwt nkw t f u k{u knuk fMxze{k t yku khkk huwh {eLk yhS fhu. Mkwe{ fkuxoLkk ykuke {kkkuLk fkuzLkkeLke {w~fueyku{kt khku kku Au. yk{ k kuyku kteh rk{kheykuke kezkE hkk Au.kwkko MkkuMkkxe Vtz kuhherk {k{kurkMkkLke ykkkukhk {eLk yhS kh yksu MkwLkkey{kk, kk.24kwkko MkkuMkkxe kuhheke fuMk{kt ekk Mkk{kSf fkofkko rkMkk MkukkzLkw t Lkk{ knkh ykkk kuykuyu hkfzke k[k y{kk Mkexe Mkee MkuLMk fkuxo{kt ykkkukhk {eLk yhS k fhe Au. suLke ykkefku MkwLkke nkk hku.ko 2002{kt kkuhk nkfktz kk hk Mkrnk y{kk{kt k fku{e h{kku Vkxe Lkefk nkk. su{kt nuhLkk {ukeLkkh Mkk kwkko MkkuMkkxe{kt k fku{e Mkesuke Lkk{Lke MiAf MktMkk [kkk ekk Mkk{kSf fkofh rkMkk Mkukkzu tzhu kLke kue kwkko MkkuMkkxeLku Bwe{{kt Vuhk ykuo MkkuMkkxeLkk hnekuLku Mk{k nkk yLku MkkuMkkxeLkk {fkLk Lk u[k yLk whk u fku o nkku. ku{u skwt nkwt fu ku{Lku k{khk {fkLkLkk kiMkk y{u ykkewt. khkk rkMkk Mkukkz {tzeyu ru{kt kwkko MkkuMkkxe ytkuLke {krnke-Vk uxk k oe 1.50 fhkuzke wLkwt Vtz yufXwt fwO nkwt k kwkko MkkuMkkxeLkk hnekuLku {fkLkLke fkuE f{k ykkE Lk nke kuke rVhku kXk Lkk{Lkk Mku nuh kE{ kkL[{kt rkMkk Mkukkz, kLeh kVhe, rVhku k w{k uh, Mke{ Mk te rY Vhek LkkUke nke.VhekLkk kku nuh kE{ kkL[u MkuLMk fkuxo{kt fuMk k fkuo nkku. yk fuMk{kt Mkhfkh kkke kMk Mkhfkhe fe {rLkk knLke rLk{wtf kE nke k rLk{wtf ytku ykkukku kkk ku{u Mkhfkhe fe khefu hkSLkk{wtt ykke ewt nkwt. rkMkk Mkukkzu hkfzke k[k Mkexe Mkee MkuLMk fkuxo{kt ykkkukhk {eLk yhS fhe Au. yk fuMk{kt Yykkke yuku ykkuk kE hkku Au.kwkko kuz fuMk{kt Vhek rkMkkLkk kqo Mkkkekh hEMk kLkLkk Ekhu fhk{kt yke Au. rkMkk Mk ukkzLke ykkk ukhk {eLk yhSLke MkwLkke ykkefku fkuxo{kt kuu.kwshkk nkEfkuxuo {]wtzLke Mk nu ykSLk{kt Vuhe y{kk,kk.24 nk fuMkLkk Mk to{kt yuf ykhkeLke {]w tzLke MkLk u kwshkk nkEfkuxu o nu ykSLk fkhkkMk{k t V uhe ee A u . wkE{kt yuf krhkhLkk kk t[ MkkuLke nkLkk {k{k{kt rk kwshkkLkk 55 keo ykrkMke hkS {Lkw kkhLku {]wtzLke Mk Vxfkhk{k t yke nke khtkw nu kwshkk nkEfkuxuo kuLke Mk ykSLk fkhkkMk{kt Vuhe eE Au. yuf s krhkhLkk kkt[ MkkuLke nk fhkk kk kMk MkekeykE fkuxuo ykukMx 2011{kt kkhLku {]wtzLke Mk Vxfkhe nke. Lke[e fkuxuo yMkk{kL fuMk khefu ykLku kke {]wtzLke Mk Vxfkhe nke. ykhu 20 ko Mkwe yk {k{k{kt xk [ke nke. LkMkkhe rsk{kt kukh kk{Lkk rLkkMke kkh wkE{kt h{u Mkkkh yLku ku{Lkk krhkh{kt Lkkufh khefu fk{ fhkku nkku. [kuke Lwykhe 1992Lkk rMku Mkkkh ku{Lke {kkk {qekuLk, kLke hkswhe yLku kwke kurk kkk kwk suLke rfux kux yLku yL nrkkhkuke nk fhe ee nke. ykkk rMku yk Mk{k {k{ku Mkkkxe Wkh ykku nkku. kkh Vhkh kE kku nkku. wkE kkueMku Vrhk LkkUeLku khke Mk{fkkuLku yk {k{ku MkkUke eku nkku. khkk 8{e LwykheLkk rMku ku{Lkk kk{ke kkhLke hkfz fhkE nke. khkAe [ee kkueMk MxuLk{k t Vrhk k kE nke. kkueMkLku k {wt nkwt fu nkLkk rMku s kkh wkEke hkLkk kE kku nkku. kuLke kkMkuke MkkuLkkLke e Mkwyku {e yke nke. kkkMk fhkk kk kwshkk kkueMku nk yLku [kuheLkku ykkuk fkuo nkku yLku yur 1992{kt [ksoex k fhe nke. {kuzuke yk fuMkLku MkekeykELku MkkUkkku nkku. MkekeykEyu yk {k{k{kt keS yuVykEykh k fhe nke. MkekeykEyu LkMkkhe fkuxoLke khkLkke {kke nke yLk u kkkMk {kx u wkE knkU[e nke. {kuzuke kkh Mkk{u kkfkhLkk ykhkukkuLku W{uheLku w yuf [ksoex {qfkE nke. nkEfkuxuo nu kuLke Mk ykSLk fkhkkMk{kt Vuhe ee Au. u fu kuLku ykSLk Mkwe su{kt s hnuwt kzu.y{kk, k.24ktehk ukyk u yu yrfkheykue {kee us kn rY Auhzee w yuf Vrhk uxukEx kue Mxu{kt ku tkE Au. kuzkVku ftek o{k yu qwo f{o[kheykuk sqku us kn, uk kE r{, nu hkse yu { kkh k{u 60 ke XkEe Vrhk kutke Au. ikuue fo ku e-3 zo hurzLe k{e Mfe{{kt Vuxwt wf fhkk Ae Vux n yke yu ik h n fhe Auhzee Vrhk ytu uxukEx kueu k Y fhe Au. yk s Mfe{{kt XkEe w Vrhk kke tkk ukE hne Au. kWk ku{kt hnuk yu kuzkVku fMx{h fu{kt sh {uush hkune hk{rk ne ykX kufkuyu k rhe zkhuxh us kn, kuk kufkuk r{ kuk kn, hkse fk kn yu { kkh k{u Vuxwt wf fko Ae Mfe{ yk n ke yu ik h n fhe k. 10-5-2012ke 24-4-2013 hBk fw 60 k Yrke Auhze fkoe Vrhk kutke Au.ikuue fo ku e-3 zo hurzLe k{e Mfe{ nuh fhkkt kufh fwts kuh {khVu Vux wf fhkkkt nkt. wf u 18ke 24 {nek{kt su yku u{ fnukw t nw t. kkuzku { rk Ae k fhkt yk Mku fkuE s fk{ehe Y n kkwt skkt kuk kufku{kt k fhe ne. yuwt fnukwt fu, koh rke {tswhe {e ke su [khuf {nek{kt {e su yuxu VuxT ikh fhe fu yke uku. yu {u kuzkVkuk kku kufhe fhkt Vrhke ne ykX kufkuyu k fhkt h ze ne fu, {wtEe uZee s{e us knu zu fhk uk kE r{e fteu s yke ee Au.yk {wu rk kteh fkuxo{kt nkutku Au. Vrhke yu yLkuyu {krf 1 xfk ks kku ik h {kk nk su ykk nkuk. ytu, uxukEx kueu yhS ykk{kt yke ne. yk ku W[ Mhuke yu rzr yuee ykh.fu. xuu k kutkE ne. wku ku nkukk yrk kkuk rhkuxou kk hke tw kue fr{h su.fu. u wku kutke kfe fhkt rkhu us ne [kh k{u kue Vrhk kutkE Au. hBk, yue [[ko Au fu, e-3 zo huezLe Mfe{ke Auk f uxkf {nekke us kn [[kowt fuL e Au.yk fu{kt yL Vrhkeykue yhS kue{kt ze Au. k ynuk W[ Mhu {kufe ukku Au yu {tswhe {u us kn yu e-3e fkiktze {tze k{u w kue Vrhk kE fu Au. uxukExk rrh e.ykE. f u .S. hzkyu f t f u , yk fu{kt kkeykuk ruku kute qhkkyk uk ykkh u reh fkokne fhk{kt yku.(_ ...)ksk uke {kee us kn rY XkEe Vrhkikuue fo ku Mfe{ nuh fhe Vux wf fhe Auhze: w Vrhke tkk, kuzkVkuk ykX qwo, o{k f{o[khe kku 60 kk r[xe Vrhky{kk{kt u fktXu nue kh{e e ehu ehu wfkR hne Au. kh{e ek x{kt ehu ehu ke xe ht Au. ke wfkke kku kku u{kt tfewt {k e ht Au. suk fkhu e rr wrk kR hne Au. kute Au fu, yuf hV ee kuk khk {kxu rhh Lx kkwt ykkus wh u{kt [ke ht Au khu u e{kt ke s n nku ku rhh Lxe kuk h{{kt {wfk ue rhMkrwt r{ko ku. {kue uk huf kk{kt kh{e u fktXu ne hne Au uwt fnuk Vhu Au, uykuu ku yku fu e u fktXu ku ne, htw rfuxhkuwt {uk sYh e R Au...yu nsw k ne yku ku kYe eyku [kw kR su... _ S w_ _ .(Meh: nek yhVe)kqLku {kuxku Vxfku : rknkh{kt 13 khkMkkuyu Auzku VkzkukufMkkLke [qtxe knuk rknkh{kt ykhsuze{kt uhkh kku : ykhsuze Mkkku Auzku VkzLkkh suzew{kt Mkk{u ku : kq kLke fk{keheke Lkkw13 kifeLkk kkt[ khkMkku ykhsuze{kt {kuzuke khkkxk, kk. 24rknkh{kt kq Mkk kLke kkxeo ykhsuzeLku yksu {hkku Vxfku kzku nkku. kufMkkLke [qtxe LkSf Au khu ykhsuzeLkk 13 khkMkkuyu yksu kkxe o Mkkku Auzku Vkze eku nkku. u fu, {kuzuke kkt[ khkMkku khk Vko nkk. rknkh{kt kq kLke kkxeo{kt tkkLke Mkrk Mkokk kx {[e kku Au. kq kLke kkxeo{kt kku kku Au. suke kq k kkuku k n[{[e WXk A u. 13 khkMkk uy u rkLkMkk ykLku kq kLke kkxeoke yk kR sk {kxu kk Mkwk fkuo Au. u fu, {kuzuke kkt[ Mkku khk Vko nkk. yk Mkkuyu rkLkMkk{kt swe heku kuMkkLke khkLkke k {ktke Au. yuk ynuk {e hkk Au fu, yk k{k{ suzew{kt Mkk{u kR hkk Au. u fu, Mkkkkh nuhkk fhk{kt yke Lkke. u fu, kkk tkhLkk fkkke k[k {kxu ykuAk{kt ykuAk 15 khkMkkuLke sYh hnuu. yku LkkULke Au fu, rknkh rkLkMkk{kt ykhsuzeLkk 22 khkMkku Au. yk ytkurkrk ykkkk kq ku fkw t Au fu, {krnke {ukLkk kMk kR hkk Au. kq kLke kkxeo{kt kkLkwt Lkuk] ykhsuze khkMk Mk{hk [kihe khk fhk{kt ykwt Au. yk kk{kt su Mkku Mkk{u Au ku{kt Mk{hk [kihe, rk k, u yLMkkhe, yghW RMk{, [tuh, wkk oMkk, Sk uL hk, yrLk fw{kh, hk{Lk, hkuL kkk yLku zku. ViGkLkku Mk{ku kk Au. yk Mktku Mk{hk [kiheyu fkwt Au fu, kq kLke kkxeo Mkk{krsf LkLkk hMkkke yk ske hne Au. yke Mkrk{kt yk swk kLkkeLku Mkk{krsf Lk yLku Mkktkrf kkfkkkuLku hkufk {kxuLkk kMk fhk{kt yku. ku{u fkwt nkwt fu, kq kLke kkxeoLkwt yMk nu Lkkwt kze kwt Au. kkxeoLkk yMkLku RLku k &ku kR hkk Au. ykhsuzeLkk tkkLkk ynuk knukke s yke kk nkk.(_ ...)