24 07 2014 sunvilla samachar

Download 24 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 24-07-2014, w y{kk Year : 02 Issue : 33Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 33 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, \ - 2014 w

  Lke rne,kk.23rne{kt Mkhfkh kLkkk

  ytku ksk{kt yMk{tsLke Mkrk kkk Au khu nu nkEf{kLzu yk ytku rLko fhkLke skkkhe kkxeo yk yr{k kn Wkh Zkue ee Au. {tkkhu zkkLk {k u e M k k k u ks k L k k W[ LkukkykuLke kuXf {e nke. ufu yk kuXf{kt k Mkhfkh kLkkk ytku MkoMkt{rk MkkE Lknke. suLkk kku Lke fhkwt Au fu kkxeo yk yr{k kn k{k{ kkku Mkkku kk fheLku yk ytku ku rLko fhu. kuXf{kt Mk Mktfuk {k nkk fu, yuf-ku LkukkykuLku AkuzeLku k{k{ Lkukkyku rne{kt kkuzuz fheLku Mkhfkh kLkkLkk rhku{kt nkk. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk,

  rne{kt Mkhfkh kLkkkLku E ksk{kt ku kk kze kk Au. yuf kk rne{kt Mkhfkh kLkkk {kxu nkEf{kLz Wkh kk khe hkku Au. yk kkLkku kku Au fu fkUkuMkLkk A khkMk kskLke MkhfkhLku xufku ykkk kikh Au. keS kksw fuxkf Lkukkyku rne{kt kkuzuz fheLku Mkhfkh kLkkkLkk rhku{kt Au. yk LkukkykuLkku kku Au fu kkuzuz fhe Mkhfkh kLkkkke fuLLke {kue MkhfkhLke E{us Wkh k yMkh kze fu Au. ku{s ykkk{e Mk{{kt kuLkkh rkLkMkkLke [w txe{k t k {kkhk u Mk{k Lkfkhk{f Mktu su. suLkk kku Auu yuku rLko ukku Au fu yk ytku nu rLko kkxeo yk yr{k kn fhu.

  rne{kt Mkhfkh kLkkkLkku rLko nu yr{k kn fhu

  Mkhfkh kLkkkLku E ksk{kt {ku

  LkhuL {kueLke ykkukLke{kt kskLkk W[ LkukkykuLke kuXf {e : kkxeo kuXf{kt MkoMkB{rk MkkE Lk fe

  Lke rne,kk.23khke huu xqtf Mk{{kt 470 Lkk rhuoLk

  MkuLxh Y fhk sE hne Au. huu rkkLkku xkkuox fw 200 nuhku{kt 800 Lkk rhuoLk MkuLxh kukLkku Au. suLkk {kxu huu {tkeyu k{k{ MkktMkkuLku ku{Lkk rMkkh{kt su skyu rhuoLk MkuLxhLke sYh nku kuLke {krnke ykkk rLktke fhe nke. yk rLktkeLkk kku 505 MkktMkkuyu kkukkLke k{ {kufe ykke nke. suLkk ykkhu 470 Lkk MkuLxh {tswh fhk{kt ykk Au. khu kkfeLkk rhuoLk MkuLxhku kkuzkf Mk{ kAe kuk{kt yku.

  WuLke Au fu, ykhu u{kt fw 3160 huu MkuLxhku Au. yk Mkkku s huu rkk yLk rhzo x{eoLk LkuxfoLku k rMkkhkLke k kusLkk kLkku Au. ykhu u{kt 5000 x{eoLk Au. suLku kheLku 8000 fhkLkku ktf Lke fhkku Au. yk x{eoLkkuLku LkkLkk huu MxuLkku kh kkkLkk yku. suke {wM-kkVehkuLku Mkhkkke xefex Wk fhke fk. yk Wkhktk huu ykuxku{urxf uzk {eLk khk{kt yku. su {kxu huu rkku uLkk swk-swk kuLk {kxu fw 5594 ykuxku{urxf xefex uzk {eLkku {tswh fko Au.

  huu rkk Lkk 470 rhuoLk MkuLxh Y fhu

  fw 800 rhuoLk MkuLxh Y fhkLke kusLkk

  u{kt ykhu 3160 rhuoLk MkuLxh Wk

  Lke rne,kk.23kUf yufkWLx kukk {kxu nu ykkhfkzo VhSkk kLkkk{kt

  yku. yk knuk huLkfkzoLku yku kwhkk khefu {kL kk{kt ykkwt nkwt. ufu, nu VhSkk heku ykkhfkzo hsw fhkLkwt hnuu. 19 swkEyu nuh fhku Lke kkEzkELk {wsk ykhkeykEyu kUf yufkWLx kuk {kxu A Mkkuu VhSkk kLkkk Au. su{kt ykkhfkzo, kuxhykEze fkzo, kkLkfkzo, zkEk kEMkLMk yLku LkhukkfkzoLkku Mk{ku kk Au. WuLke Au fu huLkfkzoLkku Wkkuk MkMkze{kt {kk fuhkuMkeLk yLku k[esMkwyku {kxu kk Au. Mkkku s kUf yufkWLx kuk {kxu ifkf yku khefu k huLkfkzoLkku Wkkuk fhe fkkku nkku. ufu nu Lke kkEzkELk {wsk huLkfkzoLku kUf yufkWLx kuk {kxu ykkhqk kwhkku kk{kt yku Lkn.

  ykkhfkzoke kuke fku nu kUf yufkWLx

  huLkfkzoLkk rMkku kqhk kk

  Lke rne,kk.23kksukh{kt kwkLkk [eV rkLkuMk ykurVMkh

  yLku Mkkike khu kkkh {uLkkh yuewxe Lkefu yhkuhkyu kkukkLkk k khke hkSLkk{wt ykke ewt Au ufu ku{ Akkt 60 yks zkuhLkku fkhkukkh hkke rks kuk Mk[o ftkLke kwkLkwt MkwfkLk nS k k khke yuLsLkehkuLkk nkk{kt Au. yk k khke{kt yr{k Mk, Mkwth ke[kE yLku eh hk{kMk{eLkku Mk{ku kk Au. yk ku khke yuLSLkehku kwkLkk MknMkkkf yLku MkeEyku uhek usLk u Mkek u rhkk ux o fhu Au. kuyku kwkLkk yuf k wkLkku kk Au suLku yuxe{ yuxu fu uheLke xe{Lkk Lkk{ke ykuk{kt yku Au. kwk{kt Lke kuzx kkLkwt fk{ yk ku fhu Au. ftkLkeLkk 40 nh f{o[kheyku ku{Lkk nkk Lke[u fk{ fhu Au. Mk, ke[kE yLku hk{k Mk{e k Lkefu yhkuhkLke su{ ftkLke{kt kEMk uMkezuLxLkku nkuku hku Au yLku kuyku ftkLkeLkk ykX MkkuLkk yuewxeLkku k yuf rnMMkku Au. kwkLke yuzkuzxLkk yuLsLkeh hk{kMk{e Au. kwkLke

  f{ke{kt Mkkike {nLkku Vkku ku{Lkku Au. khu Mk Mk[o ykukhuLk nuz Au. ku{s ke[kE ftkLkeLke yufuLkkuLkwt Mkt[kLk fhu Au. yk ku khke yuLsLkehkuLku yuf Mk{u {kEkuMkku^x ftkLke{kt xkuk kkuMx {uk {kxu kukh {kLkk{kt ykkk nkk. ufu, [kw kuo Vukwykhe{kt {kEkuMkku^x ftkLke{kt MkkLkkuzukLke rLk{qtf kE Au.yk{ , kwkLkk xku[Lkk {u khkekuLkku kkku hkku Au.

  kwkLke f{kLk k khke LkkkrhfkuLkk nkk{kt hnue Au

  kwk kh khkekuLkku kkku kkk

  yr{k Mk, Mkwth ke[kE, eh hk{kMk{e Lkk{Lkk {q khke yuLsrLkhkuLkku kwk ftkLke{kt kkku

  y{kk{kt nex yutz hku ku k fwhkykue kku rfku fku fhu..?, ksuh{kt kwh yuku[ ku yu u nkR-u h Auk k rke yuf fwhku xf e[u yke sk {he ku Au, yu ue wO {khe ku nsw we fkuR R wt ke, yuwt ke fu ykkk wfkkhkuyu fkukuohuu Vku k fkuo nku, khu fwhku zVku nku khke s kt hkuz h uh u[k uekRyu Vku fkuo nku, htw fkukuohu{kt fkuR Vku hees ke fhw. yk ku kR fwhke k, khuf {ke k ze nku ku fkuR ukw ke. kn hu kse fkukuohu...

  (Meh: fukh r[kR, y{kk)

  MkkehLke hkfz fhe kkueMkLke w kkkMk : yknLkkh{kt hnukk Mkkehu Vwxkkk kh e hnuk kufkuLku f[ze Lkktk : rM{Lkk fuMkLke k kkS

  y{kkLkk kee{zk{kt rnx yuLz hLk : 3Lkk {kuk, kkt[ k

  y{kk, kk.23y{kk nuh{kt khu [[ko skkLkkh rM{

  kn rnx yuLz hLk fuMkLke k nsw kkS Au khu y{kk nuhLkk kee{zk rMkkh{kt rnx yuLz hLk fuMkLkku w yuf f{f{kxekuo kLkk yksu kLkkk [f[kh {[e kR nke. ykhu 14 koLkk Mkkeh kkfu wtkzke rMkkh{kt knkh e hnuk kufkuLku f[ze Lkktk nkk. kuLke fkhke ykX kufku f[zkE kk nkk su{kt kLkk {kuk kk nkk yu yL kufku ktehheku k kk Au. Mkkehu fkh Mkkku LkkMke AwxkLkku kMk fkuo nkku khtkw kuLku kfze kkzk{kt ykku Au. RkMkkuLku eyuMk nkuMkx{kt k fhk{kt ykk Au. kee{zk kkMku knuhk{kwhk rMkkh{kt kLkue yk xLkkke kufku [kUfe WXk nkk. yk xLkkLkk kk MkkrLkf kufkuyu ku Mkkeh kkfLku kfzeLku kkueMkLku nku fhe eku nkku. wkzke rMkkh{kt kue yk xLkkLkk fkhu ku rMkkh{kt yVzkkVze {[e kE

  nke. MkkrLkfku khk fkuE kkk uk ku knuk kku k k fkLkku fkurku kLke [wk nkk. kkueMku yk kwLkk{kt kkkMk nkk he nke yu Mkkeh kkf Wkh k rM{ kn rnx yuLz hLk fuMk{kt rM{ kn Wkh su f{ {wfk{kt yke nke ku f{ kkq fhk{kt yke nke. Mkkhu kuk rnx yuLz hLk fuMk{kt kkueMku f{ 304 kkxo (2) kke Au. kkueMk khk ykkk{kt ykue {krnke {ku 14 koLkk Mkkeh Mkkku ku Mk{u kuLkku rkkk k nksh nkku, khtkw xLkk kAe kuLkku rkkk xLkk Mkuke kke kku nkku. yku WuLke Au fu, y{kk nuh{kt rnx yuLz hLk fuMkLkk kLkk nk{kt Mkkk e hkk Au. ykLkk {kxu fuxkf fkhku skkkh ukE hkk Au. yksu nue Mkkhu y{kkLkk Lkkhkwhk rMkkh{kt k yuf rnx yuLz hLkLkku fuMk LkkUk{kt ykku Au. yk xLkk{kt kkze [kfu kkueMk fkuLMxuk kh kkze [ke ee Au. Mkku{khu hkku k y{kk{kt ku rnx yuLz hLk fuMk

  nue khkuZu Mkkehu ykX kufku kh fkh [zke ukk [f[kh

  Mkkeh yLku {kkk-rkkkLku Mk fhkLke k {ktk

  rnx yuLz hLk fuMk : kufku{kt kkf hkuk, [wMk Mkk{ke

  y{kk, kk.23y{kk nuhLkk kee{zk{kt yksu kLkuk

  rnx yuLz hLk fuMkLkk fkhu Mkk{kL kufku{kt sLkkku uk {e hkku Au. yk fuMk{kt k{k{ MktktrkkuLku fXkuh Mk fhk Lkkhks kufkuyu {ktke fhe Au. {kuxkkkLkk kufkuLkwt fnuwt Au fu, LkkLkk kkfkuLku ykzuz kkze ykkkLke kkkk wk s khLkkf Au. kufkuLkwt fnuwt Au fu, wk kuZe{kt Lkkehkyku kiMkk yu kkhLke {ke sLkkkLkk yLku xkrVfkuLkk rLk{ku Mkkku [uzk fhu Au. y{kk{kt yk fkhLke xLkkyku Mkkk e hne Au. kee{zk{kt yksu Mkkhu yuf Mkkehu ykX kufku Wkh kke [zke ee nke su{kt kLkk {kuk kk nkk yLku yL kkt[ kufku k kk nkk.

  Mkk{kL kufku{kt khu Lkkhkske uk {e hne Au. kufku{kt LkkhkskeLkk kku Mk{k rMkkh{kt {skqk kkueMk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. kufkuLkk xkuk uk {kxu W{xe kzk nkk. u fu, MkkehLke yxfkk fhe RLku kkueMku w fkokne nkk he Au. yk Mk{k {k{k{kt Lke f{ku k W{uhk{kt yke Au.

  keyku ku{Lkk LkkehkykuLku rMkLkk kkX kkLkk ku f{ke kkzeyku ykke u Au suLkk fkhu Mkk{kL kufku rfkh kk Au. hr{kLk Mkkur r{rzk Wkh k yk kLkkLku RLku kufku{kt Lkkhkske uk {e hne Au. kufku khk swe swe rkrkyku ykkk{kt yke Au.

  LkkUkk Au. yk xLkk{kt yuf rLkkuok kyu S k w{kku Au khu ku kufku kteh heku EkMk kk Au. Mkku{khu {kuze hkku y{kk-kkteLkkh nkEu kkMku yuf kLkke fhe khk uf wf-wkeLku yzVuxu uk{kt ykk nkk. kee{zk rMkkh{kt kLkuk kLkkLkk fkhu Mk{k nuh{kt ykLku RLku khu [[ko ke Au. {ue {krnke {wsk Mkkehu {kk kufku Wkh s fkh [zke ee Lk nke kfu yuf kkRf, yuxk,

  k nkk khe yu kkt[ MkkfLku k yzVuxu ee nkukLkwt k {wt Au. Mkkkeykuyu fkwt Au fu, yk yfM{kk kLku khu nwLzkE ykE-20 fkh 13 keo kkf [ke hkku nkku yLku kuLke krk ykhu 120 rfku{exh rkfkfLke nke. fkh zkhLkk fkkq knkh ske hne nke yu {kkoLke kkswyu e hnuk kufku Wkh Vhe e nke.

 • 2 / . 24-07-2014, w y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 24-07-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  rh qfk ni, qfu Uu krfMku kX kke kku nu kt E?

  _ 2070, -13, . 24-07-2014

  hnu k-kf. kuk kuekh{kt {tkhu w yuf khe sk ne kku. yk xk ytu kxo-xkE{ thkk y suxeyu t{kt rV{e MxkE{kt ft, rh qfk ni, qfu Uu. fue heu? yuku fkuE sk thkku Me ee ke. wt u{k ykxk ruke yu nek rhkhu rkku {ue ukku? ue yu wt kuhkE skwt fu kn, thkk uhkh kuk? u{kt 2014e kufk [qtxe nuh nkue kE khu yu [qtxe [kh hr{k ksu hnu kuekh yu khe skkukt {kkkt kZeu E skku {wku q