24 07 2014 sunvilla samachar

Download 24 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-07-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 24-07-2014, w y{kk Year : 02 Issue : 33Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 33 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 24, \ - 2014 w</p><p>Lke rne,kk.23rne{kt Mkhfkh kLkkk </p><p>ytku ksk{kt yMk{tsLke Mkrk kkk Au khu nu nkEf{kLzu yk ytku rLko fhkLke skkkhe kkxeo yk yr{k kn Wkh Zkue ee Au. {tkkhu zkkLk {k u e M k k k u ks k L k k W[ LkukkykuLke kuXf {e nke. ufu yk kuXf{kt k Mkhfkh kLkkk ytku MkoMkt{rk MkkE Lknke. suLkk kku Lke fhkwt Au fu kkxeo yk yr{k kn k{k{ kkku Mkkku kk fheLku yk ytku ku rLko fhu. kuXf{kt Mk Mktfuk {k nkk fu, yuf-ku LkukkykuLku AkuzeLku k{k{ Lkukkyku rne{kt kkuzuz fheLku Mkhfkh kLkkLkk rhku{kt nkk. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, </p><p>rne{kt Mkhfkh kLkkkLku E ksk{kt ku kk kze kk Au. yuf kk rne{kt Mkhfkh kLkkk {kxu nkEf{kLz Wkh kk khe hkku Au. yk kkLkku kku Au fu fkUkuMkLkk A khkMk kskLke MkhfkhLku xufku ykkk kikh Au. keS kksw fuxkf Lkukkyku rne{kt kkuzuz fheLku Mkhfkh kLkkkLkk rhku{kt Au. yk LkukkykuLkku kku Au fu kkuzuz fhe Mkhfkh kLkkkke fuLLke {kue MkhfkhLke E{us Wkh k yMkh kze fu Au. ku{s ykkk{e Mk{{kt kuLkkh rkLkMkkLke [w txe{k t k {kkhk u Mk{k Lkfkhk{f Mktu su. suLkk kku Auu yuku rLko ukku Au fu yk ytku nu rLko kkxeo yk yr{k kn fhu.</p><p>rne{kt Mkhfkh kLkkkLkku rLko nu yr{k kn fhu</p><p>Mkhfkh kLkkkLku E ksk{kt {ku</p><p>LkhuL {kueLke ykkukLke{kt kskLkk W[ LkukkykuLke kuXf {e : kkxeo kuXf{kt MkoMkB{rk MkkE Lk fe</p><p>Lke rne,kk.23khke huu xqtf Mk{{kt 470 Lkk rhuoLk </p><p>MkuLxh Y fhk sE hne Au. huu rkkLkku xkkuox fw 200 nuhku{kt 800 Lkk rhuoLk MkuLxh kukLkku Au. suLkk {kxu huu {tkeyu k{k{ MkktMkkuLku ku{Lkk rMkkh{kt su skyu rhuoLk MkuLxhLke sYh nku kuLke {krnke ykkk rLktke fhe nke. yk rLktkeLkk kku 505 MkktMkkuyu kkukkLke k{ {kufe ykke nke. suLkk ykkhu 470 Lkk MkuLxh {tswh fhk{kt ykk Au. khu kkfeLkk rhuoLk MkuLxhku kkuzkf Mk{ kAe kuk{kt yku.</p><p> WuLke Au fu, ykhu u{kt fw 3160 huu MkuLxhku Au. yk Mkkku s huu rkk yLk rhzo x{eoLk LkuxfoLku k rMkkhkLke k kusLkk kLkku Au. ykhu u{kt 5000 x{eoLk Au. suLku kheLku 8000 fhkLkku ktf Lke fhkku Au. yk x{eoLkkuLku LkkLkk huu MxuLkku kh kkkLkk yku. suke {wM-kkVehkuLku Mkhkkke xefex Wk fhke fk. yk Wkhktk huu ykuxku{urxf uzk {eLk khk{kt yku. su {kxu huu rkku uLkk swk-swk kuLk {kxu fw 5594 ykuxku{urxf xefex uzk {eLkku {tswh fko Au.</p><p>huu rkk Lkk 470 rhuoLk MkuLxh Y fhu</p><p>fw 800 rhuoLk MkuLxh Y fhkLke kusLkk</p><p>u{kt ykhu 3160 rhuoLk MkuLxh Wk</p><p>Lke rne,kk.23kUf yufkWLx kukk {kxu nu ykkhfkzo VhSkk kLkkk{kt </p><p>yku. yk knuk huLkfkzoLku yku kwhkk khefu {kL kk{kt ykkwt nkwt. ufu, nu VhSkk heku ykkhfkzo hsw fhkLkwt hnuu. 19 swkEyu nuh fhku Lke kkEzkELk {wsk ykhkeykEyu kUf yufkWLx kuk {kxu A Mkkuu VhSkk kLkkk Au. su{kt ykkhfkzo, kuxhykEze fkzo, kkLkfkzo, zkEk kEMkLMk yLku LkhukkfkzoLkku Mk{ku kk Au. WuLke Au fu huLkfkzoLkku Wkkuk MkMkze{kt {kk fuhkuMkeLk yLku k[esMkwyku {kxu kk Au. Mkkku s kUf yufkWLx kuk {kxu ifkf yku khefu k huLkfkzoLkku Wkkuk fhe fkkku nkku. ufu nu Lke kkEzkELk {wsk huLkfkzoLku kUf yufkWLx kuk {kxu ykkhqk kwhkku kk{kt yku Lkn.</p><p>ykkhfkzoke kuke fku nu kUf yufkWLx</p><p>huLkfkzoLkk rMkku kqhk kk</p><p>Lke rne,kk.23kksukh{kt kwkLkk [eV rkLkuMk ykurVMkh </p><p>yLku Mkkike khu kkkh {uLkkh yuewxe Lkefu yhkuhkyu kkukkLkk k khke hkSLkk{wt ykke ewt Au ufu ku{ Akkt 60 yks zkuhLkku fkhkukkh hkke rks kuk Mk[o ftkLke kwkLkwt MkwfkLk nS k k khke yuLsLkehkuLkk nkk{kt Au. yk k khke{kt yr{k Mk, Mkwth ke[kE yLku eh hk{kMk{eLkku Mk{ku kk Au. yk ku khke yuLSLkehku kwkLkk MknMkkkf yLku MkeEyku uhek usLk u Mkek u rhkk ux o fhu Au. kuyku kwkLkk yuf k wkLkku kk Au suLku yuxe{ yuxu fu uheLke xe{Lkk Lkk{ke ykuk{kt yku Au. kwk{kt Lke kuzx kkLkwt fk{ yk ku fhu Au. ftkLkeLkk 40 nh f{o[kheyku ku{Lkk nkk Lke[u fk{ fhu Au. Mk, ke[kE yLku hk{k Mk{e k Lkefu yhkuhkLke su{ ftkLke{kt kEMk uMkezuLxLkku nkuku hku Au yLku kuyku ftkLkeLkk ykX MkkuLkk yuewxeLkku k yuf rnMMkku Au. kwkLke yuzkuzxLkk yuLsLkeh hk{kMk{e Au. kwkLke </p><p>f{ke{kt Mkkike {nLkku Vkku ku{Lkku Au. khu Mk Mk[o ykukhuLk nuz Au. ku{s ke[kE ftkLkeLke yufuLkkuLkwt Mkt[kLk fhu Au. yk ku khke yuLsLkehkuLku yuf Mk{u {kEkuMkku^x ftkLke{kt xkuk kkuMx {uk {kxu kukh {kLkk{kt ykkk nkk. ufu, [kw kuo Vukwykhe{kt {kEkuMkku^x ftkLke{kt MkkLkkuzukLke rLk{qtf kE Au.yk{ , kwkLkk xku[Lkk {u khkekuLkku kkku hkku Au.</p><p>kwkLke f{kLk k khke LkkkrhfkuLkk nkk{kt hnue Au</p><p>kwk kh khkekuLkku kkku kkk</p><p>yr{k Mk, Mkwth ke[kE, eh hk{kMk{e Lkk{Lkk {q khke yuLsrLkhkuLkku kwk ftkLke{kt kkku</p><p>y{kk{kt nex yutz hku ku k fwhkykue kku rfku fku fhu..?, ksuh{kt kwh yuku[ ku yu u nkR-u h Auk k rke yuf fwhku xf e[u yke sk {he ku Au, yu ue wO {khe ku nsw we fkuR R wt ke, yuwt ke fu ykkk wfkkhkuyu fkukuohuu Vku k fkuo nku, khu fwhku zVku nku khke s kt hkuz h uh u[k uekRyu Vku fkuo nku, htw fkukuohu{kt fkuR Vku hees ke fhw. yk ku kR fwhke k, khuf {ke k ze nku ku fkuR ukw ke. kn hu kse fkukuohu...</p><p>(Meh: fukh r[kR, y{kk)</p><p>MkkehLke hkfz fhe kkueMkLke w kkkMk : yknLkkh{kt hnukk Mkkehu Vwxkkk kh e hnuk kufkuLku f[ze Lkktk : rM{Lkk fuMkLke k kkS</p><p>y{kkLkk kee{zk{kt rnx yuLz hLk : 3Lkk {kuk, kkt[ k</p><p>y{kk, kk.23y{kk nuh{kt khu [[ko skkLkkh rM{ </p><p>kn rnx yuLz hLk fuMkLke k nsw kkS Au khu y{kk nuhLkk kee{zk rMkkh{kt rnx yuLz hLk fuMkLkku w yuf f{f{kxekuo kLkk yksu kLkkk [f[kh {[e kR nke. ykhu 14 koLkk Mkkeh kkfu wtkzke rMkkh{kt knkh e hnuk kufkuLku f[ze Lkktk nkk. kuLke fkhke ykX kufku f[zkE kk nkk su{kt kLkk {kuk kk nkk yu yL kufku ktehheku k kk Au. Mkkehu fkh Mkkku LkkMke AwxkLkku kMk fkuo nkku khtkw kuLku kfze kkzk{kt ykku Au. RkMkkuLku eyuMk nkuMkx{kt k fhk{kt ykk Au. kee{zk kkMku knuhk{kwhk rMkkh{kt kLkue yk xLkkke kufku [kUfe WXk nkk. yk xLkkLkk kk MkkrLkf kufkuyu ku Mkkeh kkfLku kfzeLku kkueMkLku nku fhe eku nkku. wkzke rMkkh{kt kue yk xLkkLkk fkhu ku rMkkh{kt yVzkkVze {[e kE </p><p>nke. MkkrLkfku khk fkuE kkk uk ku knuk kku k k fkLkku fkurku kLke [wk nkk. kkueMku yk kwLkk{kt kkkMk nkk he nke yu Mkkeh kkf Wkh k rM{ kn rnx yuLz hLk fuMk{kt rM{ kn Wkh su f{ {wfk{kt yke nke ku f{ kkq fhk{kt yke nke. Mkkhu kuk rnx yuLz hLk fuMk{kt kkueMku f{ 304 kkxo (2) kke Au. kkueMk khk ykkk{kt ykue {krnke {ku 14 koLkk Mkkeh Mkkku ku Mk{u kuLkku rkkk k nksh nkku, khtkw xLkk kAe kuLkku rkkk xLkk Mkuke kke kku nkku. yku WuLke Au fu, y{kk nuh{kt rnx yuLz hLk fuMkLkk kLkk nk{kt Mkkk e hkk Au. ykLkk {kxu fuxkf fkhku skkkh ukE hkk Au. yksu nue Mkkhu y{kkLkk Lkkhkwhk rMkkh{kt k yuf rnx yuLz hLkLkku fuMk LkkUk{kt ykku Au. yk xLkk{kt kkze [kfu kkueMk fkuLMxuk kh kkze [ke ee Au. Mkku{khu hkku k y{kk{kt ku rnx yuLz hLk fuMk </p><p>nue khkuZu Mkkehu ykX kufku kh fkh [zke ukk [f[kh</p><p>Mkkeh yLku {kkk-rkkkLku Mk fhkLke k {ktk</p><p>rnx yuLz hLk fuMk : kufku{kt kkf hkuk, [wMk Mkk{ke</p><p>y{kk, kk.23y{kk nuhLkk kee{zk{kt yksu kLkuk </p><p>rnx yuLz hLk fuMkLkk fkhu Mkk{kL kufku{kt sLkkku uk {e hkku Au. yk fuMk{kt k{k{ MktktrkkuLku fXkuh Mk fhk Lkkhks kufkuyu {ktke fhe Au. {kuxkkkLkk kufkuLkwt fnuwt Au fu, LkkLkk kkfkuLku ykzuz kkze ykkkLke kkkk wk s khLkkf Au. kufkuLkwt fnuwt Au fu, wk kuZe{kt Lkkehkyku kiMkk yu kkhLke {ke sLkkkLkk yLku xkrVfkuLkk rLk{ku Mkkku [uzk fhu Au. y{kk{kt yk fkhLke xLkkyku Mkkk e hne Au. kee{zk{kt yksu Mkkhu yuf Mkkehu ykX kufku Wkh kke [zke ee nke su{kt kLkk {kuk kk nkk yLku yL kkt[ kufku k kk nkk. </p><p>Mkk{kL kufku{kt khu Lkkhkske uk {e hne Au. kufku{kt LkkhkskeLkk kku Mk{k rMkkh{kt {skqk kkueMk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. kufkuLkk xkuk uk {kxu W{xe kzk nkk. u fu, MkkehLke yxfkk fhe RLku kkueMku w fkokne nkk he Au. yk Mk{k {k{k{kt Lke f{ku k W{uhk{kt yke Au.</p><p>keyku ku{Lkk LkkehkykuLku rMkLkk kkX kkLkk ku f{ke kkzeyku ykke u Au suLkk fkhu Mkk{kL kufku rfkh kk Au. hr{kLk Mkkur r{rzk Wkh k yk kLkkLku RLku kufku{kt Lkkhkske uk {e hne Au. kufku khk swe swe rkrkyku ykkk{kt yke Au.</p><p>LkkUkk Au. yk xLkk{kt yuf rLkkuok kyu S k w{kku Au khu ku kufku kteh heku EkMk kk Au. Mkku{khu {kuze hkku y{kk-kkteLkkh nkEu kkMku yuf kLkke fhe khk uf wf-wkeLku yzVuxu uk{kt ykk nkk. kee{zk rMkkh{kt kLkuk kLkkLkk fkhu Mk{k nuh{kt ykLku RLku khu [[ko ke Au. {ue {krnke {wsk Mkkehu {kk kufku Wkh s fkh [zke ee Lk nke kfu yuf kkRf, yuxk, </p><p>k nkk khe yu kkt[ MkkfLku k yzVuxu ee nkukLkwt k {wt Au. Mkkkeykuyu fkwt Au fu, yk yfM{kk kLku khu nwLzkE ykE-20 fkh 13 keo kkf [ke hkku nkku yLku kuLke krk ykhu 120 rfku{exh rkfkfLke nke. fkh zkhLkk fkkq knkh ske hne nke yu {kkoLke kkswyu e hnuk kufku Wkh Vhe e nke.</p></li><li><p>2 / . 24-07-2014, w y{kk </p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 24-07-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.</p><p>ktkeu...</p><p> rh qfk ni, qfu Uu krfMku kX kke kku nu kt E?</p><p> _ 2070, -13, . 24-07-2014</p><p>hnu k-kf. kuk kuekh{kt {tkhu w yuf khe sk ne kku. yk xk ytu kxo-xkE{ thkk y suxeyu t{kt rV{e MxkE{kt ft, rh qfk ni, qfu Uu. fue heu? yuku fkuE sk thkku Me ee ke. wt u{k ykxk ruke yu nek rhkhu rkku {ue ukku? ue yu wt kuhkE skwt fu kn, thkk uhkh kuk? u{kt 2014e kufk [qtxe nuh nkue kE khu yu [qtxe [kh hr{k ksu hnu kuekh yu khe skkukt {kkkt kZeu E skku {wku q [kku nku nu yk kwt e fkwt ke. huL {kueyu zkk Lk Ae yk ku yuf ru ykwt ke yu k ke u ns{ ke, ke thk kuu.</p><p>krfMke ku kh{kt kkkeykue qkuhe fhkk {kxu khtkh kuekh fhu Au yu k yke wrk u Au. kku yu k fkuEkke Aqe ke fu krfMke kue yk kkf nhfu EMk{kke kufkne heu [qtxkue hfkhk Aqk ykeko Au. yu yk{ Akt yu uk zkku e rne{kt L{kqof kukeu u{e ykk-Mkk fhk{kt yku Au, y{kk{kt kh{e rhhLxku yk fhk ykk krfMke rrr{tz {kxu k s{ rAkk{kt yku Au. ykthhke fqxer yuf y rk Au yu Mefkhe uk{kt yku Akt hnu krfMke kuk kuekhke uk skku ne kk hnu ykk k kk hnu yu fue heu [ke E fk? yur-{u {rnk{kt [qtxe [kh hr{k fke weyu hfkhe krfMk er ku nkfk-zfkhk fhkh ks nu kt Au? uk yuf yuf ske se wt yuxe Me Au fu uk kuu ykthhke fqxer k[e zu?</p><p>qkku[khkuk uhu [qtxe [kh fhkh yu Skh ks wt nsw yu{ {ku Au fu qkku[khku zu ne skkuk rhkhkuu, khe ~fhu yu kku u ykk yke fku? kk{kt Ehkuku Wu fhkh hfkhu wt yu kku k ke fu uuMxkE{ktke kuke qr{ h zkh yuf hkfuxku sk Ehku r{kE {khkke yku Au?</p><p>kk {k Ae ehkue qr{fk{kt yke uk ksu fk[ k n ht nku fu su krfMk rhkue keyku W~fuheu u{u ksu kk yke Au yu {khku h kte hkn uE hkk Au yu yu{ n kk ku kke whe U[e uk y[fku n.</p><p>S </p><p>rV{ we {kxu Mk{kLk kLk fhku {kku xfw?</p><p>Mk{kLk kLkLkk Lkk wfLku E [[ko Y</p><p>Mk{kLk kLkLke {nfktke rV{ rff xqtf Mk{{kt rhe kk sE hne Au. khu keS kksw Mk{kLk kLkLke ykkk{e rV{ weLke [[ko Y kE kE Au. fh unhLke yk rV{{kt knuk f hkuLk kh kMktke WkkhkE nke.ufu f hkuLku yk rV{ fhkLke Lkk kkzkk ytku Mk{kLk kLk kh kMktkeLke {kunh kke Au. khu nu k {wt Au fu yk rV{{kt Mk{kLk kLk yk-yk k fkhLkk Yk{kt Lkshu kzu. su{ktke yuf wf{kt ku xk fhku. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, Mk{kLk kLkLku yk ytku fhe uk{kt yke Au. ufu, Mk{kLk kLk ku ytku ktehkkke r[khe hkk Au fu rV{{kt kkukkLkk hku {kxu huh xk fhke fu {ufyk khk xfwt kLkwt Yk kh fhwt ufu, yksfk kkuewzLkk fkfkhku rhwf{kt w rkMk fhu Au ku ukk Mk{kLk k xk fhku kue kk Au. WuLke Au fu, yk knuk Mk{kLk kLkLkk k zkke he hkk nkukLkk Mk{k[khkuyu uk kfzku nkku. khu Mk{kLku ru{kt kMk xex{uLx fhke kkukkLkk kLku hkk yxfkk nkk.</p><p>{wtkE,kk.23kkuewz{kt rkku hkLke </p><p>khef u yk ukke yrLk uke rkkkk kkMkw nuhe kkuLkk kwk yLku kkuewz yrLkukk nh{Lk kku Mkkku nk zuxk fhe hne Au. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, nh{Lk kku yLku rkkkk kkMk wyu kkukkLkk krhkhsLkkuLke WkMkrk{kt MkkkE k fhe ee Au. khu nu rkkkk kkMkwyu kkukkLkk Lk{kt ktkke wnLk kLkkLke EAk k fhe Au. {q ktkke yue rkkkk kkMkwLku ktkke MktMf]rk u qk s kk Au. suLkk fkhu rkkkk kkMkwyu skwt nkwt fu, kuLkk Lk fkuEkLke Mkkku kk khtkw ku ktkke rhrkheks </p><p>{wsk s ku. rkkkkyu w{kt skw t fu, {Lku zfkW yL k u k u x k [kokk Lk kMk t Lkke suLkk fkhu {khk </p><p>Lk qk Mkkkekqo ku. WuLke Au fu, 11 k o M k w e n k u L k ykkn{ Mkkk u z u x k f h e [wfue rkkkk kkMkwLkwt kufyk </p><p>kk kk Mk{kLk kLk yLku kne fk wh Mkkk u k [h nk ukLke yVkyk u uk </p><p>kfzku nkku. khu nu nh{Lk kku Mkkku ku Lk fhk sE hne nkukLke yxfku Mkkkxe kh yke Au.</p><p>ktkke rhke-rhkske Lk fhu rkkkk kkMkw</p><p>{wtkE, kk.23rkuk kku oLke kLkkh rV{ wkMkwhkLke he{uf </p><p>rV{rLk{ko nuX Au yLku yk rV{Lkw wxk nu kqo fhe uk{kt ykwt Au. k ynuk {wsk MkkuLk{ fkwh khk yrrLkke yk rV{ 19{e MkxuBkhLkk rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{{kt MkkuLk{ fkwhLke Mkkku kkkrfMkkLk Mxkh Vk kLk {w qr{fk ykk fhLkkh Au. MkkuLk{ fkwh kufr kkk r{rLke qr{fk yk fhLkkh Au. khk{kt rzLkeLke rV{ hku{uLxf fku{uze Au. MkkuLk{Lke knuLk yLku Mkn rLkw{koke khefu hnue hek fkwhu fkwt Au fu yk rV{ {ursf Mxkuhe rV{ khefu Au. wk kuZeLku </p><p>yk rV{ wk kMkt kzu. ku rkfw s swk fkhLkk kufkuLke kxfkk yk rV{{kt hkk{kt yke Au. yk rk{ Mktkqoku {tLkkusLkf rV{ Au. rkuk kkuo{kt k wkMkwhk Lkk{Lke rV{ kLke nke. su kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue kR nke. yk rV{{kt hukyu {w qr{fk ykk fhe nke. rV{{kt hks kkh yLku yL fkfkhku k hkk nkk. rV{ yuf kkuz wrkLke kxfkk nke. su hukyu kkkh kLkke ee nke. kkuo kk wkMkwhkLkku Vhe w </p><p>skkkLke kikhe nu fhk{kt yke Au. yrLk fkwh kkuku k wk WMkwf ukR hkku Au. </p><p>rkkk yrLk fkwhu rV{ kLkke</p><p>MkkuLk{Lke wkMkwhk 19{e MkxuBkhu hsq</p><p>LkhkeMk yLku sufeLkLke fwkkke Mk{kLk w</p><p>LkhkeMkLke rkLksYhe Lkfkhk{f Akk We fhkR</p><p>{wtkR,kk. 23kkurwz MkwkhMxkh Mk{kLkkLku fkwt Au fu ku </p><p>rff{kt kuLke Mkkku fk{ fhe hnue sufeLk yLku LkhkeM-kLke fwkkke wk s krk Au. kku rkkke Au. Mk{kLku fkwt Au fu wkMkwhk LkhkeMk ytku rkLksY-he Lkfkhk{f kkkkku Vukk{kt yke Au. Mk{kLku kuLke ykLkkhe rV{ rff{kt LkhkeMkLku yuf ykRx{ MkkUk fhkLke kf ykke nke. yk MkkUk{kt fk{ fko kk Mk{kLk nu LkhkeMkLke tMkk fhkku kkfkku Lkke. kuLkw fnuw Au fu LkhkeMku uhkh fk{ fwO Au. ku uhkh yuLkSo hku Au. yk kekke kuLku nu khu Vkku kMku. </p><p>kuLku {kuxk kuLkhLke rV{{ku nkk kku. kuLkk ytku Lkfkhk{f kkkkku Vukk{kt yke Au. su fwk f{LkMkek Au. ku wk s yuxk fwkk hku Au. ku wkMkwhk nkukLke Mkkku Mkkku uc kzkLMkh k Au. Mk{kLkLke Lke rV{ rff 25{e swkRLkk rMku uh{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. </p><p>Mk{kLk rV{{kt sufeLk Mkkku hku{kLMk fhkku Lkshu kzLkkh Au. LkhkeMk yLku sufeLk [u Mkhk{e ytku k-wAk{kt ykkkk Mk{kLku fkwt Au fu kku yke yrLkukeyku{kt yLkuf Mk{kLkkk Au. ykkk{e Mk{{kt yk kku yLkuf MkVkk {uLkkh Au. ku{Lke {nuLkk uhkh Au. </p><p>kku ku{Lke qr{fkLku 100 xfk Lk ykke [wfe Au. Mk{kLkLke rff rV{Lkku [knfku hkn uR hkk Au. yk rk{ 25{e swkRkLkk rMku u{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{ ko 2014Lke Mkkike {kuxe rV{ khefu kk{kt yku Au. rzf yuMkLk MkeLk yLku hku{kLMk Mkrnk yk rV{ k{k{ {Mkkk hku Au. su yuf rV{Lku MkV fhk {kxu sYhe nku Au. Mk{kLkLke Auu s nku rV{ hsq kR nke. su 100 fhkuz Mkwe knkU[e fe nke. khtkw yL Mk{kLkLke rV{ku fhkk ykuAe MkVkk {e nke</p><p> k{kk rV{ ykrfe...</p></li></ul>