24 03 2014 sunvilla samachar

Download 24 03 2014 sunvilla samachar

Post on 07-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 24-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 263Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 263 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, -2014

  [qtxe zkLku RLku xqtf{kt rLko R : nrhLk kkXfstkMknLke su{ nrhLk kkXf k Lkkw

  ykk khefu [qtxe zu kue kk : knkhLkk kufkuLku rxrfx ykkkke kkLkk fkofhkuLkku swMMkku xe kku Au

  y{kk,kk.23 y{kk k qo{ktke rxrfx

  Lkn {k kk nrhLk kkXf k khu Lkkw ukE hkk Au. yL rMkrLkh LkukkykuLke su{ s yksu nrhLk kkXfu kkukkLke Lkkhkske k fhe nke yLku fkw t nk w t fu, kskLke rkc hzk{kt {nLke qr{fk yk fhLkkh kufkuLku rxrfx ykkk{kt yke hne Au. su kufkuyu fkUkuMk{kt hneLku khke sLkkk kkxe oLk u kkku ykke nke, [qtxe{kt fkofhku Wkh nkh fko nkk ku{Lku MkL{kLkLke Mkkku kkxeo{kt Mkk{u fhk{kt yke hkk Au.

  ykk kufkuLku rxrfx ykkk{kt yke hne Au. ykLkkke kuyku {kk w:e s Lkn khtkw nkk k Au. nrhLk kkXfu kkfkh krhk{kt Mkkhu fkwt nkwt fu, kkxeo {kxu w fk{ fhLkkh fkofhku k khu nkk kuk Au. LkhuL {kueLku fne uk{kt ykwt Au fu, kkxeoLkk yk rLko ytku kuyku wt r[khe hkk Au.

  kkxeo Mkkuo[ Au yLku fkuRk Lkukk kkxeoLke Wkh Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, kuyku xwtf Mk{{kt s [qtxe zkLku RLku rLko fhu.

  fkUkuMkLkku [qtxe ZtZuhku 26{eyu he : hkuskkh Wkh kh {wfkuhkuskkheLke w kfku We fhk yu {uLwVu[hk Mkuxh{kt kMk kLk ykku : [qtxe ZtZuhkLku ykhe ykuk : {rnk MkwhkkLku kkr{fkk ykku

  ykhku, hkuskkh {kxu Lkk yrfkh ykkrhk fkk ku

  Lkerne,kk.23kufMkkLke [qtxe rkfw

  LkSf knkU[e kE Au khu fkUkuMk kkxeo 26{e {k[oLkk rMku [qtxe ZtZuhku he fhLkkh Au. zkkLk {Lk{kunLkMk, kkLkk Wk{w hknw kkte Mkrnk kkLkk xku[Lkk Lk u kkyk uLke WkMkrk{k t Lke rne{kt yuykEMkeMkeLkk zk {kf kku yuf fko{{kt fkUkuMk {w MkkurLkk kkte [qtxe ZtZuhku he fhu. [qtxe ZtZuhk{kt fuxkf Lkk {wkykuLku ykhe uku yLku kufkuLku uek [Lkku ykkk{kt yku. [qtxe ZtZuhk{kt ykhku yLku hkuskkh {kxu Lkk yrfkh ykkrhk fkkLkwt [Lk ykkk{kt yku k ue kk Au. Wkhktk

  [qtxe ZtZuhk{kt hkuskkhe khk yLk u {uLwV u[hk Mk uxh{k t Lkk k Vqtfk Wkh {w kLk furLk fhk{kt yku. fkUk uMk kkxeoLke [qtxe ZtZuhk Mkr{rkLkwt Lkuk] rhc Lkukk yufu yuLxkuLke khk fhk{kt yke hkwt Au. yuLxkuLkeyu kksukh{k t s yk MkkusLk u ykhe ykuk ykke ek kk fkk [ke hne Au.

  swk swk kkuo Mkkku kkf kk[ek fko kk [qtxe ZtZuhku kikh fhk{kt ykku Au. hknw Mkkku k kk sqkLkk kufku Mkee hek u kk[ek fhe [wk Au. fkUkuMkLke [qtxe ZtZuhk Mkr{rk{kt k xku[Lkk LkukkykuLku k Mkk{u fhk{kt yke [wk Au. fkUkuMk

  kkxeo {Lkhukk, Vwz rMkwrhxe, ykhxeykELke su{ s nu yrfkh ykkrhk fkku ku. ykhku yLku hkuskkh Mkuxh kh ruk kLk furLk fhk{kt yku. ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt fkUkuMk ykhku yu hkuskkheLku {w {wk kLkkkLke kikhe{kt Au. {rnkykuLke MkwhkkLkku {wku Mkkkxe Wkh yke [wku Au khu kkxeoLku k{k{ rskyku{k t yk uAk{k t ykuAe A {rnk kkueMk MxuLk kLkkkLke ukkE suk Mkq[Lkku fhk{kt yke [wk Au. kkueMk yLku Lkktk{kt {rnkyku {kxu 20 xfk yLkk{kLke k{ fhk{kt yku kue k fe Au. yuwt k {wt Au fu, {rnk

  fkUk uMk yk Mk to{kt uek Mkq[Lkku hsq fhe [wfe Au. kkxeo kL k k e M k u xhk u{ k t f uxkf nfkhk{f kkk hsq fhkLke k kusLkk hku Au. Mkhfkhe Lkkufhe {e hne Lkke khu kLkke MkuxhLku kuMkknLk ykkk{kt yku kue fe Au. 2020 Mkwe wkLkku {kxu 10 fhkuz Lke LkkufheLke kfku MksokLkk kMk k fhk{kt yku. hknw 70 fhkuz kufkuLku wk{ Lkkktfe Mkwhkk Wk fhkkLkku Rhkku hku Au. {{ ko yu khek kku oLke Mkrk Mkwkhk {kxu fuxkf kkk nuh fhk kue fe Au. Mk{ksLkk swk swkkkuo {kxu fkUkuMk kuxk ZtZuhk k kLkku.

  IMLkk 4 qtkh ykktfkeyku rMVkuxfkuLke Mkkku zkkE kkkufMkk [qtxe knukt ek nw{k fhkLke kusLkk nke : zkkuk{kt kkuBk kLkkk{kt rLkktk f{kLzh fkMk k Mkk{u nkukLkku xMVkux

  50 rfku rMVkuxf Mkk{ke s fhkkk uh{kt khu [f[kh

  Lke rne,kk.23 hksMkkLk{k t k ufMkkLke

  [ q t x e k n u k t R L z L k { wneeLkLkk [kh khLkkf ykktfkeykuLke hkfz fhk{kt yke Au. ku{Lke kkMkuke 50 rfku rMVkuxf Mkk{ke s fhk{kt yke Au. rne kkueMkLkk MkqkkuLkk skk {wsk yuf {kuxe kx xe kE Au. rMVkuxfku Wkhktk k u{Lke kkMk uke Mkfx k s fhkkk [f[kh {[e kE Au. yksu zkkuk [kh ykktfkeyku kife fkMk yLku {kV Lkk{Lkk MkLku skwh{ktke kfze kkzk{kt ykk Au khu fekLku ukwh{ktke kfze kkzk{kt ykku Au. fkMk Wkh {kueLke kxk hue Wkh

  kMx fhkLkku k ykhkuk Au. rne yLku hksMkkLk kk ueMk u Mk twk ykukhuLk nkk heLk u ykk tfkeykuLke hkfz fhe Au. skwhLkk ykX Mkku Wkh yk ykktfkeykuLke Lksh nke. {kuxe {kkk{kt {kukLkk u {Mkkku k fksu fhk{kt ykku Au. kufMkkLke [qtxe knukt nw{k fhkLke khLkkf kusLkk nkukLke [kUfkLkkhe {krnke {kkt ktk{kt kkkuz {[e kE Au. k u{Lke kkMkuke {e ykuk nrkkhku{kt fuxkf kkf nrkkhku k Au. [kuMk kkk{eLkk ykkhu rne k k ueMkLk k Mk u r Mk uLk k yrfkheyku khk ku{Lke hkfz fhk{kt yke Au. khtkw MkqkkuLkwt fnuwt

  Au fu zkkukyku{kt khk{kt yLk uf ykk tfke n w{k{k t qr{fk sLkkh ykEyu{Lkk xk u[Lkk f{kLzh fkMkLkk u k Mk{ku kk Au. Mkqkk uyu fkw t Au fu ykk tfkeyku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku k wshkkLk k { w{tke Lkh u L {kueLku xkkuox kLkkkLke kusLkk hkkk nkk. k u{Lke kkMk uke {kuxk {k{kt rMVkuxfku yLku nrkkhku fksu fhk{kt ykk Au. 24 keo fkMk kkrfMkkLk Mk Au ku 2010Lkk k{ k khk{kt ykku nkku. kuLke Mkkku zkkukyku{kt yMkkwk ygh WVuo neLke ykkW hkfz fhk{kt yke nke. ku kMkeLk xfLke

  Mkkku zkkE kku nkku. kkuBk kLkkk{kt rLkV kkkk fkMku MkxuBkh 2010{kt {k {Ms qxykWx, rzMkuBkh 2010{kt khkMke kkuBk kMx, swkE 2011{kt {wtkE rMkhe kMx, ykukMx 2012{kt kqu kMx yLku kk kuo Vukwykhe{kt nihkkk{kt xTeLk kMx{kt qr{fk se nke. fuxkf hkku{kt hkuzk kkzk{kt ykk nkk khtk yk ykktfkeyku hksMkkLk{kt Vhkh kE kk nkk. fuLe RLxrsLx MktMkkykuLke Mkkku {eLku Mk{k ykukhuLk kkh kkzk{kt ykwt nkw t. rne kkueMk nu fuLe k]n{tkkLku ynuk Mkwkhk fhLkkh Au.

  yue kk Au fu, kqo MkktMk nrhLk kkXf k stkMknLke

  su{ ykk eLku ykk khefu [qtxe ze fu Au. kk kxwykuLku rxrfx ykkkLke kkkk rkfw yku Au. ku{u W{uwO nkwt fu, y{kkLk u 24 fkf Mkkk u hn uLkkh Mkk tMkk u L k e sYh Au. yzkeLkk Mkkike LkSfLkk kkkk nrhLk kkXf {kxu rxrfx Lkn {kk ykosLkf kkkk hne Au.

  y{kk k qo{ktke nrhLk kkXfu rxrfxLke {ktke fhe nke khtkw ku{Lke skyu yrLkukk khu hkLku rxrfx ykke uk{kt yke Au. y{kk kqo{ktke rxrfx fkkE kk kk nrhLk

  kkXf khu Lkkw Au yLku ku{Lkk Mk{kofku{kt k khu Lkkhkske Au. ksk{kt rxrfxLke VkeLke rkLk u RLk u nk{k t k Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. kMk fheLku rMkrLkh Lkukkyku Mkkike khu nkk ukE hkk Au. rMkrLkh Lkukkyku{kt stkMknLkku Mk{ku kk Au.

  stkMkn ykk khef u [q txe zk kikh kR [wk Au. {ue {krnke {wsk rxrfx VkeLku RLku kkLkk rhc Lkukk yzke k Lkkw ukE hkwt Au.

  nrhLk kkXfu wt fkwt....[qtxe zkLku RLku xqtf{kt s rLko fhk{kt ykuknkhe kLku rxrfx ykkkke kkLkk fkofhkuLkku Lkirkf swMMkku xe

  kku Aukk keLku Mkk{u kuk kufkuLku rxrfx ykkk{kt yke hne Au su

  kuxe kkkk Auy{kkLku 24 fkf Mkkku hne fu kuk MkktMkkuLke sYh Aukk {kxu khu {nuLkk fhLkkh kufkuLku rxrfx Lkn {kk Lkkhks Aurxrfx Lkn {kLke kkkkke k rMkrLkhku k Lkkhks Ausu kufkuyu fkUkuMk{kt hneLku kskLku kkku ykke nkekukkufkuLku kk{kt MkB{kLkkqof Mkk{u fhkk AuLkhuL {kueLku fuxef kk fhk{kt yke Aukkxeo Mkwe{ Au yLku fkuRk Lkukk kkxeoke Wkh Lkke

  khk kkMku fkUkuMk khk kskLkk yu{su yfkhLkk kwkkLkwt nLk fhkwt nkwt.

  kxkurzk fufuLkkh kkMku ykue Mfq{kt Ve khkLkk rhku{kt ukku fhk{kt ykk nkk.

 • 2 / . 24-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  ks{kt st ku Xef rrh kufkuu nkhku hMku ukze eku...!

  ye ukykue khkse ks ukE. yzkeu kukke zwt nwt htw ktehke zke Vhs ze. ku st nu kz{uhke rxfex {e. suke khks kuk st n nu ku{kh kxeo Akuzeu yk W{ukh hefu tku ue kyku koE hne Au. hrkhu khu ksk sqk yu rhc uk nhe kXfu kfkh rhk tkue ne. su{kt u{u kse rxrfx rh ke h k WXkk nk. u{u ykhku {wku nku fu, ks{kt sqk rhc yu trc fkofhkue yk kE hne Au, khu fku ykuk kufkuu rxrfx {e hne Au. ks{kt yk k{uk ukykue ke{kt uyku k{ ke. kte ke{kt u{k k{ku {kk W{uhku kku Au.

  stnu kz{uh n :- ksu uk rhc uk stnu rxrfx yke ke. uyku hksfe Se ytr{ [qtxe ]n {rMkh kz{uhe uXf hke zk {ktk nk. htw ks u{u yuzsMx fhe wt n. ykke, u{u yk [qtxe zkku ro fkuo Au. ku{khu uyku W{ukhe fhe fu Au. ks {kxu uyku fuxk {nqo Au, u kku ytks yu hke {wfe fk Au fu, u{u ]nkku k fhk {k{ k {nqo kkyku ru, kk yu thkk hefu uk yke Au.

  un rw:- y{]he uXf hke k ke [qtxkE ykk un rwu ksu rxrfx ke yke. u{k Mkku hkk{kt rhkukk uk yY suxeu rxrfx ykk{kt yke Au. rwyu khu {u nkt {kuZu rxrfx ke fhe ee Au.

  k {we [kiu :- rnkhk h rMkh{kt ksk k Vu hefu ykukk k {we [kiuu rxrfx ykk{kt yke ne. kt hku rMkh qhku kk Au, ktke {kuee khkee uXf Y kk Au. k {wek u yk u yre fw{kh [kiuu rxrfx ykk{kt yke ne. yreu k {we khksewt wfk uXwt ze fu Au. uyku stk {ke ks kku uzkuk Au.

  ufw{kh [kihe:- ufw{kh [kihek rk Eh [kihe stk {ke r Au. ko 1991e [qtxe{kt u{e nk fhe ukE ne. k{kt ufw{kh [kiheyu r hksfkh{kt tkwt nwt. yk u u{u kse rxrfx {e ne. ykke, [kiheyu yk W{ukhe kutke Au. [kihe rhkhu fw ykX k uXf hke [qtxe zk Au. u{kt [kh [kihe rhkhku rs kku Au yu [kh hks kku Au.

  rnkh{kt ke yk:- rnkhe ykihtkk uXf h ksk hk{ehnwt k{ VkE {kwt nwt. htw Auf Aue zeyu sk wkExuz{ktke ykuk wrfw{khnu rxrfx yke ukE ne. ykke hk{ehn rkkk Au yu wrfw{kh {kxu [kh n fhkku ro nuh fkuo Au. uyku u kfkke ks{kt Au.

  hk{rk kk kku Xt kk ksu ike uXf kusu yke Au. suk fkhu Mkkrf uk ywkt n wMu kk Au. u{u yk W{ukhe fhe Au. Akt kxeo {kxuku u{ku u{ kk Au. uyku yk {uku Wko Au. u{e {kt Au fu, kus uk Mkkrf W{ukhu u. yke s Mkr fkhfxe Au. yne rxrfx Vkeke hk{uh [kihrk khks Au. uyku yk [qtxe zkk nk. htw Aue zeyu ro ku Au. u{u {kuek fh {kof {kk{kt yku Au yu rnLe Lq [u h ks kk {kueku k uk uk {u Au.

  fux yr{Lw:- fux yr{Lw nrhkke hkunf uXf hke rxrfxe yku hke uXk nk. u{u huL {kuee Sf {kk{kt yku Au. Akt u{k u fkutu{ktke ykuk W{ukhu rxrfx ykk{kt yke Au. ku yu wzkt{kt ksk Vkkh ukykuu rxrfx ykkk u fkutu{ktke ykuk kufkuu hkkuhk rxrfx yke ukE ne. fux yr{Lwu yuxku ku rk nku fu u{u [qtxe [kh {kxue ikhe fhe ee ne.

  yXkrzk hBk uXf yu W{ukhe [[ko{kt hne. su o{k ktkuk Xufkk kkt u Xufku u{ku rhku kku. wshke kt[ kufk uXf h hufe sh ne. {kE ht nwt fu yzkek k nrh kXfu rxfex {u n ue skyu hu hku [qtxe {uk{kt Wkhk{kt yku. u s {ku ksu nrh kXfwt t fkeu hu hku [qtxe {uku Wkhe ek Au. {kuee {nkhk ku kuue ko hue yu [k h [[ko k hne. su{kt u{u fkutuu ykzunkku ee. uzqke kku WXkkt yu ko{kt ft fu uzqku {hk hkkt yu hfkh e hne, ku kZke hknw kteyu yk [qtxeu u r[khkhk [ue zkE ke. ku fushek nrhkk{kt hkuz ku fhe hkkt Au. su{kt nsq u wshke ku kuk{kt s M Au. ruk yXkrzk hBk ksk rhc ukykuu uXf {kxu kuku ykh {kuhu hkku yu uke s fk[ kse kike sqe nkue ruk {kxu yk e wt. yu k{k{kt W Xkfhuyu ykhu ksu kn yke ee. ufu knku ku sk ksk yk hkskk nu ykku yu fne ewt fu {kt k{ kse nue ke{kt nwt.

  ykkLkku yksLkku rMk . 24-03-2014{uk (y,,R) : ykfM{f k kk. MkM Mkk hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {o ykk{f kuku r[ ke sk. kkkk-MkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwt.r{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k.ffo (z,n) : RuLke f]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k. kk-kh Mkw{uwo hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk, ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke fu.Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kR fu Au.{fh (,s) : fkkfe &ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. Lk WMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w

  kuMkyuLsuMk, kk.23x k u [ L k e M k u r r k x e

  yLk u rhkrxe Mxkh rf{ fhkrkyu kuLkk u{e fkrLku uMx Mkkk u Lk fhkLke kikhe{kt Au. rf{ fhkrk yLku fkrLku uMxu Lk fhk {kxuLkku rLko fhe eku Au. {ue {krnke {wsk yk ktLku swkELkk ku nu {u {rnLkk{kt Lk fhe u kue kk ukE hne Au. Lk fhkLku ELku yk ktLku nu qk s WMkwf Au. wyuMk rfe {ukurLk MkkkuLke {wkfkk{kt LkSfLkk Mkqkk uyu fkw t Au fu 33 ke o rhkrxe xee Mxkh rf{ fhkrk yLk u 36 ke o h ukh fkrLku uMx ku{Lke k wkeLk u qk s u{ fhu Au yLku LkLku ELku kikhe{kt Au. yktkrhf MkqkkuLkw t fnuwt Au fu LkkukoLke Lk{kt {nkqo qr{fk hnuu. yL yuf r{kyu fkwt Au

  fu yk tkkeLke LkLke kusLkk zkke ykk e hne Au. ku{Lke kkMku LkLke kikhe {kxu qk ykuAku Mk{ hkku Au. fkrLku Mkkku Lk fhkk knukt ykkW ku ku k Lk fhe [qfe Au khtkw rf{ fhkrkLku khu k MkVkk

  {e Lkke. fkrLku Mkkku kuLkk Lk heku kuLkkh Au. LkSfLkk r{kkuLkwt fnuwt Au fu yk LkLkwt ykkusLk kLMkLkk kkxLkkh kurhMk{kt fhk{kt yke hkwt Au. rfkk yk rk fhkrkLkk Lk{kt kuLkk LkSfLkk {nu{kLkkuLke ke kikh fhk{kt yke hne Au. k u L kk ykkWLkk krk r nuBeMk Mkkk u Lk {kxuLkk yrfkhku yuf xee [uLkLku ykkeLku 10 r{rLk zkhLke hf{ Qe fhk{kt yke nke. nu ykLkk {kxu k xee [uLkLku yrfkhku MkkUkk{kt yku kue kk ukE hne Au.

  rf{ fhkrk yLku fkrLku uMxLkk LkLke kikheLku Lku ktLkuLkk [knfku k hku{ktr[k kLkuk Au. rf{ fhkrkyu nk{kt kkfLku sL{ ykku nkku. kwkeLkk sL{ kk nu Lk fhku.

  rf{ fhkrk {u {kMk{kt kurhMk{kt Lk fhk kikh

  swkELkk ku {u{kt Lk kE su

  rf{ fhkrk yLku fkrLku uMx khk ytku rLko kku

  {wtkE, kk.23kk u rwz rV{k u{k t

  khu kufrkk {uLkkh rtfk [kukzkLkwt fnuwt Au fu ku ke khk kLkkk{kt ykuk rLk{ku kh [kke Lkke. kkurwzLke rV{ku yLku yktkhhkxe Mktkek f urhhLke Mkkk u rtfk [k ukzk yuf Mkkk u k fk{ku{kt Mk kLkue Au. khtkw ku kkukkLkk k{k{ fk{kuLk u kuheku Lk ykke hne Au. rtfk [kukzkLke kwtzu rV{ nu xqtf Mk{{kt s hsw kk sE hne Au. yk koLke kkukkLke k{ rV{ kwtzuLkk [kh{kt rtfk Mk kLkue Au. nu ku xqtf Mk{{kt s kuLke Lke rV{ {uhefku{Lkk wxk{kt Mk ku. yk Wkhktk yur Mkwe ku kkukkLkk Mkk ykk{Lku kkLke kusLkk k

  kLkke hne Au. kuLkwt fnuwt Au fu {w~fuYk qr{fkyku yLku e Mkkhe kkkkkuLku ELku ku nt{uk hku{ktr[k hnu Au.

  rtfkLkw t fnuwt Au fu ku yuf fkhLke qr{fk fhe fheLku kkfe Au. yk s fkhMkh ku swe swe qr{fkykuLke rV{ku khu

  kMkt fhu Au. yLkkk, khVe yLku kw tz u sue rV{ku ykLkku Mktfuk ykku Au. kuLku rrkk qks kMk t A u. r tfkLk w t fnuw t Au fu k u keLkk khk kLkkk{kt ykuk rLk{ku kh [kke Lkke. kkukkLkk rLk{ kkuku kLkku Au.

  3 1 k e o q k k q o rMkw the 17 koLke ke fk{ fhe hne Au. rtfkLkwt yu{ k fnuwt Au fu kk kuo kuLke rV{ rMk-3 kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx Mkkrkk kE nke. ku 200 fhkuzLke f{ke fhe [wfe Au. yk ykkW ku khVe

  yLku yLkkk sue rV{ k fhe [wfe Au. Auk k u k oke kuLke rV{ku q{ {[ke hne Au. kuLkk ykk{ yukurxfLku ELku k kufku{kt [[ko hne nke. fk{ fhkLke krkLk u ELk u rtfk Mktkqo Mktkw Au.

  keLkk rLk{ku kh [kke s Lkke : rtfkLkku wkMkku

  rtfk [kukzk Mktkek furhhLku ELku k Mk

  {urhfku{Lkk wxk Wkhktk nu kkukkLkk Mkk ykk{Lku yur Mkwe kkLke k rtfk [kukzkLke rn[k

  {wtkE, kk.23kkurqzLke e yrLkukeyku

  yuxk fhkLkk nukwMkh ykMkLku Akuze [qfe Au khtkw yuwfuLkLku yrLkuke yLku {kuz r[kktkk qk s {nkqo ku Au. kuLkwt fnuwt

  Au fu yL e yrLkukeykuLkk {kk o Wkh ykk eLk u k u yuxk {kxu yuwfuLkLku Akuzk {kxu kikh Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu fkuEk fkhLkk Mktukku nkuk Akkt rkLku AkuzkLke kkkk qk s LkwfMkkLkfkhf Mkkrkk kE fu Au. kEV{kt yuwfuLk qk s {nk qo MkkLk hku Au. rkLkku Mk{ yuf ku kqo kE kk kk khk Vhkku Lkke. rk Mk{k kEV{kt fk{ kku Au. yuxk fhkk yuwfuLkLku khu kkr{fkk ykkk{kt ku rkMk hku Au. RLfkh rV{ {khVku khu [[ko{kt ykue yk yrLkukeyu fkwt Au fu yuxk k{k{ kkkk Lkke.

  r k k e r[khkh k{k t kk kk Au. ykk k u yuxkLku k qk {nLkwt MkkLk

  ykkk {kku Au. kurk htkk Mkkku Lk fko kk r[kktkk kkt[ koLkk kwk uhkhLke {kkk kLke [qfe Au. kurk htkk yuf kkuVh khefu kufrkk {ue [qku Au. kuLke kEV{kt k QkkkkLke Mkrk nk{kt uk {e Au. kkfkuLke Mkk{u qk Mkkhk kk kuMkkzk{kt k ku rkMk hku Au. kuLkk kkuVh krk kurk htkk Mkkku kuLkk nk{kt Mktktku ytku r[kktkk fkuE kk fhk {kkke Lkke. kuLkw t fnuwt Au fu kkfkuLku k Mkku o[ kkr{fkk ykke hne Au. kkfkuLke Mkkn Wkh ku fuxef k ykk u Au. swk swk fkhLke h{kku{kt kkfkuLku kuMkknLk ykkk {kxu k ku Lke hnu Au. r[kktkkLku nk{kt fk uE {kuxe MkVkk Lk {e nkuk Akkt kuLku LkkLkk ksuxLke rV{ku {e hne Au.

  yuwfuLk qk {nkqo Au : r[kktkkLkku yrk

  yuxk {kxu rk Lk Akuzk kuku {k

  h{kk{kLke ]rkykuLku kuMkknLk {u kuku k {k

  uhkh{kt w Wkkkk kkLke kk Au : ynuk

  zurhuxe fkuLxkxLke kqkonqrkLku R WkusLkk

  huxke Mkuxhku{kt k{k{ fkhkukkheLke Lksh nu : knue yurLkk rMku ykhkeykELke Lkkkfe Lkerk Mk{ekk

  {wtkR,kk.23 k h k e u h k h { k t

  yk Mkkn h{kLk uhkh Wkkkk hnu kue kk ukE hne Au. fkhkukkheyku rLkkkkuLkk yk {kke [rkk ukE hkk Au. huxke Mkuxhku{kt uhkh ]rk uk {u kue kk Au. knue yurLkk rMku ykhkeykE kuLke Lkkktfe Lkerk Mk{ekk he fhLkkh Au su{kt ksh{kt khk ykk xkzkLku RLku kfo rkfkuoLkku kuh [ke hkku Au. yuk ynuk Au fu kufMkkLke [qtxeLkk krhk{ Mku k fkhkukkheyku Mk kLkuk Au. uhkh{kt yk kkk hr{kLk kuS hne fu Au.

  hkk{f MkuxhLkk uh{kt {ktk uk {e fu Au. {k[o {rnLkkLkk zuheuxe kkkLke kqkonqrkLkk krhk{ Mku yk{k Wkkkk hne fu Au. kUfk, yuVyu{MkeS yLku ykExe{kt wk Mkkhe Mkrk hne fu Au. r{zfuk yLku M{kufuk fkWLxhku{k t k uS hne fu Au. keyuMkE kU[{kfo MkUMkuMk Auk MkknLkk fkhkukkhLkk ytku 54 k k uR Lx x e L k u 21755L k e Mkkkxeyu hkku nkku khu rLk^xe

  6495Lke Mkkkxeyu hkku nkku. {kfuox{kt ykhkeykELke kkurMke Mk{ekk knuk WkkkA uk {e fu Au.

  [k ukk rk{krMkfk kkkLkk krhk{Lke yMkh k uk {e

  fu Au. rLk^xe {kxu 6475Lke Mkkkxe {nkqo hnuu. RLzuMk{kt yk Mkkkxe Lke[u u[ke uk {e fu Au. uhkh{kt ko{kLk krhMkrk Wkh k{k{Lke Lksh hnuu.

  {wtkE, kk.23r u e M k t M k k f e

  {qzehk ufkfkhku khk khke uhkh{kt rkMk yfkt hkku A u. yuVykEykE khk {k[o {rnLkk{kt khke uhkh{kt 9600 fhkuzLkwt stke hkufk fwO Au. rue hkufkfkhkuyu yk {rnLkk{kt nsw Mkwe uhkh{kt stke hf{ Xke Au. ykkk{e {rnLkkLke Yykk kkke Mkrk{kt Mkwkhku ku. Mkk{kL [qtxe kk fuL{kt Mkh Mkhfkh yku kue ykk k ukE hne Au.

  r u e M k t M k k f e { q z e hkufkfkhkuyu 59296 fhkuzLke f{kLkk uh hee ek Au.

  khu 21{e {k[o MkweLkk kkk{kt 59699 fhkuzLke f{kLkk uh u[e uk{k t ykk Au. suLkk krhk{ MYku Lkux kn 9597 fhkuzLkku hkku Au. rMkwrhxe yuLz yuMk[uLs kkuzo ykuV RLzkLkk Lkk yktfzk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. yuVykEykE khk yk kkk hr{kLk zux {kfuox{kt 12816 fhkuz Yrkk Xkk{k t ykk Au. {kf u ox rLkktkkuLkk skk {wsk uLkk ko{kLk kkkfe kLku yktfzk{kt xkzku kE hkku Au.

  y{ u rhfe z k hL k e M k k{ u Yrkku Mkh kE hkku Au. u fu kufMkkLke [qtxe LkSf nkukke

  k{k{Lkwt kLk [qtxe Wkh fuLek kE kwt Au.

  fkh kufkuLkw t fnuwt Au fu yuVykEykE khk LkhuL {kueLkk Lk uk ]{kt ksk Mkhfkh Wkh stke Lkkkt hkufk{kt yke hkk Au. LkkktkLk ke r[Bkh{T knukke s fn [qk Au f u k o{kLk kkkfe k yLk u {nuMkqe k yu{ ktLku rLktk nuX yLku ykoktk 18 {rnLkkLke ykkWLke Mkhk{e{kt khu Mkh Au.

  rue MktMkkfe hkufk{fkhku wyuMk Vuzh rhoLkk kkkt Wkh k Lksh hke hkk Au su kuLkk kufus{kt fkk {qfe fu Au.

  uhkh{kt FII {khVk u 9,600 fhk uz Xkk

  fuL{kt Mkh MkhfkhLke ykk Wse kLke

  {k[o {rnLkk{kt stke hf{Lkwt hkufk : uhkh Wkhktk zux {kfuox{kt 12,816 fhkuzLke stke hf{ XkE Au

  kkkk Lke xf-kMk Wkh stke hkufk fhk kikh

  1500 fhkuzLkwt stke hkufk fhku

  Lkerne,kk.23kkkk {kuxMko ykkk{e Lkkktfe

  ko{kt 1500 fhkuz YrkkLk w t hk ufk fhkLke k ikhe{k t Au. kuLkk kr knLkkuLkk Mku{uLx {kxu Lke kuzx yLku xufLkkukuS rfrMkk fhkLkk nukwMkh stke hkufk fhk{kt ykLkkh Au. Lke xf yLku kMk Wkh 1500 fhkuz YrkkLkwt hkufk fhk{kt yku. kr knLkk uLkk u[k{k t nk {te uk {e hne Au. kkkkLkk MkkrLkf kr knLkkuLkk u[k{k t 49 xfkLkk u xkzk u kk {rnLku kku nkku. kuzx kkuxoVkurku{kt w Mkwkhku fhkLkk

  nukwMkh VtzLkku ku heku Wkkuk fhk{kt yku. kkkk {kuxMkoLkk fkhkukkhe rzhuxh hryu {krnke ykkkk fkwt Au fu, y{khe fukuMk yuf ko hr{kLk Mkk{kL heku 1200ke 1500 fhkuz [u hnu Au. Lke kuzx, rzkELk yLku xufLkkukuS rfrMkk fhk Wkh {w kLk furLk fhk{kt yku. ko 2014-15 hr{kLk k{kk rMkh Wkh fkuR hkufk fhkLkku ku{u RLfkh fkuo nkku. kkkk {kuxMko kuLke fkhLkk u[kLku khk {kxuLke k kusLkk hku Au. ykLkk {kxu Lke kuzx yLku xufLkkukuS k rfrMkk fhk{kt yku.

  ys kMke, y{kk, k.23

  k.25{e {k[okt hkus {t wk hkr Akuzeu fLk hkr{kt e u. yuxu fu {t yu ku[h nku ywkh ykk{e { khu Wk-kkkku hnuu. fLk ]e e hkr nkukke ]e h {k{ [eu w e u. ek kurk ys kMkeyu kurk kMk ywkh skwt nw t fu, {tw t fLk hkr{kt { yuwt q[u Au fu o{k kufke [q txe{kt wko s q s r e rkof qr{fk su. su rhk{u k uke rk {ws Vuhe fu. u kku s yk [qtxe{kt yuf skyu k t-{k, zkR-zk fu wk fu[h sue xku fkhe fk n.

  yk ytu k u rke ys kMkeyu skwt fu {t Mt u{-swMk, iL , e z, wke yu kuneku fkhf n Au. suke {t s{k h ee s yh fhe fu Au. yks e { hr{k

  s k ufke [ q txe, uk t rhk{k u yku. u{k t o{k k uxh eMx ywkh wkoku {kuxku rnMku Au. u{u ft fu ku[hku fLk hkr{kt e {t hksfe kuku {kuxe Wkkkku So fu Au. kikurf yu r[kh fheyu ku ku[hku fLk hkrku e {t ]e e hkr{kt e { fhku nkukke u{s Mku qh n nkukke ]e h fkuR fwhe ykrk suefu heft, wk{e, h{k, kk-{kuxk wku sue xkykuwt r{ko kR fu Au. {t kuneku fkhf n nkukke w tkoke, koke fu {kuxk t(kuVk) {k ke fu Au. yufthu yk [qtxe{kt rhk{ wkoku kuf su ksw nu u s hVewt yke fu Au.

  u{u ft fu yk s {te ku[h yh ywkh yuzeyukt zkkkt kukh huL {kuee wk yu ]rf hkr ywkh yk {t u{e hkrke ku[h{kt 11{ku kk u nk ukke q s {k uxk k,

  kukr, u{s {kuxe qr{ h ykr s{ke fu Au, u Lku wshk fhkt ue qr{ rk nkukke yk f w eze fu Au. yk{Akt ykfM{f {w~fueykuke k[u hnuwt sYhe Au. khu hknw ktee n fwtze ywkh u{e hkrke ku[hku {t 10{ku kkt fko{kt yhkuku rh{ Akt RA rhk{ n. fu khuf nkwt ke sue Mkrwt r{ko kR fu Au. u{u skwt fu yh fusheke sL{ hkr ]kke ku[hku {t kt[{u kh kkt yfkh [k, kherhf {Mk, Wu u{s ykskuke fu kuku kk ykkhk kufkuke rku sue xkwt r{ko fhe fu Au. ykhuk fnku k{ku fhku ze fu Au.

  khu hkrykuk t fkuu wkw V:- khu hkrkt fkuu {twt { wt hnuu, u ykk u{u skwt fu su hkrkt fkuu {t yw ku nku u{u {tkhku

  (_ h ...)

  {tkhu s {t e u : [qtxe{kt {kuxe Wkkk fhku

 • 3 / . 24-03-2014, y{kk

  kkMkkeyku hkeLke rk [ke hkk nkk

  Lke rne,kk.23rne kk ueMku [kh q tkh

  ykk tfkeykuLke hkfz fhe Au. rne yLku hksMkkLk kkueMku Mktwk ykukhuLk nkk heLku yk MkVkk {ue Au. k ynuk {wsk Lk uLk RLuMxk u yusLMkeyu Vuk wykhe{kt kMkeLk xf M k k{ u k fh u e [ksoex{k t fhk{k t ykuk wkMkkLkk ykkh kh hkfz kR Au.

  R LzL k { w k rn e L k L k k kkMkkeyku hksMkkLk{kt ku kLkkkLkk kMk fhe hkk Au kuk ynuk ykk nkk. yuykEyu khk [ksoex{kt yk {wskLke kk fk o kk hksMkkLk{k t yuxoLke nuhkk fhkE nke. RLzLk {wkrneLkLkk MknMkkkf kMkeLk xf Mkk{u kksukh{kt Lke rne{kt k fhkue [ksoex{kt skk{kt ykwt nkwt fu, ykEyu{ khk hksMkkLk{kt kuLkk LkuxfoLku khk {kxu hkeLke rk [ke hne Au. uh{kt

  ykktfke ]rk [kk {kxu ku{Lku skkkhe MkkUke nke. fhkt[e{kt Awkkuk rhk Mkkku yk kufkuLkk LkSfLkk Mktkt nkk. ykktfke MktkXLk Wkh Lksh hkk{kt yke nke. hksMkkLk{kt ku{Lke Mkk{u fuMk k fhk{kt ykk kk ku{Lku rne kk{kt

  ykk Au. uk wh-Lkkkk uh rskLke

  Mkhn Wkh kuf Lkuxfo Mkkrkk

  fhk{kt ykt nkw t. kk ku o ykEyu{Lkk ykktfke {kunB{ knMkeLk WVuo {kuLkwyu skwh yu ukwhLke {wkfkk ee nke. skwhLkk fuxkf {nkqo Mkku k ykktfkeykuLkk rnxrMx{kt nkk. kwAkhA{kt k {wt Au fu, rkhk {trh, zoxuz kkfo,

  {nkhkLkkZ rfk sue sk Wkh nw{k fhkLke yk kufkuLke kusLkk nke.

  hksMkkLk{kt ykktfke Lkuxfo MkkkkLkk kMk

  zkkE kuk ykktfkeyku kife yuf ykktfkeLkwt Lkk{ fkMk Au. fkMk RLzLk {wkrneLkLkk khLkkf kkMkke yLku nk kkueMk Mkft{kt hnuk kMkeLk xfLkku LkSfLkku Mkkke Au. fkMkLku kkrfMkkLke Lkkkrhf khefu kk{kt yku Au. kkueMkLkku kku Au fu, fkMkLkk Mktkt fwkk kkMkke MktkXLk yfkk Mkkku k hkk Au. fkMk Wkh {kueLke kxk hue hr{kLk rMkrh kMx fhkLkku k ykhkuk Au. fkMk kkuBk kLkkk{kt rLkkk nkukLkwt k {wt Au. 24 keo fkMk MkxuBkh 2010{kt kMkeLk xf Mkkku zkkE kuk yMkkwkn ygh WVuo neLke Mkkku {k k khk ykku nkku khkk ku Mkkk nw{k fhkLke kusLkk kLkke hkk nkk.

  fkMkLk k yfkk Mkkku Mktkt : kkueMk

  zkkuk kkMkkeykuLku uh{kt nw{k fhkLke skkkhe MkkUkkE nke : Lke rkk wu kue kk

  ykktfkeykuLke hkfz yuf {kuxe MkVkk : u

  LkhuL {kueLku [kk fhkLke sYh Lkke

  zkkuk ykktfkeykuLke kwAkhAke yL LkkUkkk MkVkk {e fu : xqtf{kt s w {krnke nuh fhku

  Lke rne,kk.23rne kkueMk yu hksMkkLk

  kkueMku Mktwk ykukhuLk kkh k kzeL k u [kh k kM kkeyk u L k u kfze kkzk kk ykLk u {k uxe MkVkk kkeLk u f uLe k ]nkLk Mk wef w{kh uyu fkwt nkwt fu, yk MkVkkke yL kkMkkeykuLk u kue fkZk{kt yLku ku{Lkk Mktkfkuo ytku {krnke {uk{kt { {u. uyu kkfkhk u Mkkk u kk[ek fhkk fkwt nkwt fu, kkrfMkkLke kkMkke fkMk u{kt swk swk ykktfke nw{k{kt kuLxuz nkku. Auk ykX-Mk rMkke kuLke krkrr Wkh kkueMkLke [ktkke Lksh nke. uyu yue kkhe k ykke nke fu, kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLku ek kkLke fu [kk fhkLke fkuR sYh Lkke. ku{Lke Mkwhkk {kxu ykkW k kkk uk{kt ykk Au. ku{Lku zhkLke fkuR sYh Lkke.

  yuf &Lkk skk{kt uyu fkwt nkwt fu, ykktfkeykuLke hkfz wk {kuxe MkVkk Au. ku k ykktfkeykuLku w zke uk{kt yku k ue kk Au. 12{e swkE 2011Lkk rMku {wtkELkk uhe kh{kt rMkrh kMx kk nkk. yk Wkhktk uLkk k kkku{kt rMkrh kMx kk nkk. su kufkuLku kfze kkzk{kt ykk Au ku kufku hksMkkLkLkk ukwh yLku skwh{kt fk{ fhe hkk nkk

  yLku ykkk{e kufMkkLke [qtxe knuk {kuxk nw{kLke k usLkk kLkke hkk nkk. yku WuLke Au fu, zkkuk kkMkkeykuLku nu rne kk{kt ykk Au. yL kkkMk MktMkkyku k ku{Lke k wAkhA fhu k ue kk Au. ku{Lkk Rhkk k {kxu kMk fhk{kt yku. ykktfkeykuLke kw heku kwAkhA Y kR [wfe Au. swk swk hkku{kt yk MktkXLkku{kt LkuxfoLku k kMk fhku.

  xwS fkiktz : qk Mkux{uLx {ktk Wkh 27{eyu [wfkku

  k{k{ Mktktrk kkkuLke eku Mkktk{kt yke

  qk, MkekeykE, qhMkt[kh rkkLke uhkh eku MkekeykELke fkuxoLkk ykuLkwt MkB{kLk fhkLke kkhe

  Lkerne,kk.23x w S M k u x { V k e

  fkiktzLke kkkMk{kt ykhkuke khefu Whe hnue qk x urfk u{Lke yhS Wkh ykk 27{e {k[oLkk rMku kkukkLkku [wfkku ykku. qk xurfku{u fkuxo Mk{k {ktke fhe Au fu, ku kuLke Mkk{u {k{kLku Wfuk {kxu kuf ykkLke kkMku {kufk {kxu sYhe yku fhu. Mkur MkekeykE ss ykuke Mk iLkeLk u yk {k{k{kt rLkkhLkk rMku [wfkku ykkkLkku nkku khtkw fkuxuo fkwt nkwt fu, 27{e {k[oLkk rMku [wfkku ykkk{kt yku. fkh fu, nsw e ke kwt[ hnue

  Au. fkuxuo qk xurfku{, MkekeykE yLku qh Mkt[kh rkkLke yk {wk Wkh eku Mkktk kk yku ykkk {kxuLke kkhe Lke fhe nke. eku hr{kLk MkekeykEyu hsqykk fhe nke fu, ku qk xurfku{Lke yhSLkku rhku fhu Au khtkw kkkMk MktMkk fkuxoLkk ykuLkw t MkL{kLk fhu. qh Mkt[kh rkku fkwt Au fu ku yk {k{k{kt kkxeo Lkke. fkuxoLkk ykuLkwt kkLk fhk{kt yku. qk xurfku{ rr{xuzu e ykke nke fu, ftkLkeLke Mkk{u f{ 420 (Aukhkze) yLku 120-ke nuX ykhkLkku fuMk k fhk{kt

  yke [ wk u A u . yk k{k{ {k{k kteh ue{kt ykkk Lkke. krk kuk Mkux{uLx {khVku yk rkkuLku Wfue fu Au. MkekeykELkk yuMMkkh kwkLkk {kuxMko yLku qk xurfku{Lke Mkk{u [ksoex k fhk{kt yke nke. khkk qk xurfku{ fuL MkhfkhLku ku yku ykkk {kxu fkuxo{kt knkU[e nke. xwS fkiktzLkk {k{k{kt khu kx {[e kku nkku. yLkuf furL kLkku k Mkft{kt ykk nkk. LkkktkLk ke. r[Bkh{ Mkk{u k yktke WXe nke. zeyu{fuLkk Lkukk hkLku su ukk kkLke Vhs kze nke.

  Lkkkt kkw Lkk [nuhkLku s MkkUkk kue MktkLkk

  Lke rne,kk.23fuL{kt Lke Mkhfkh kLk kk Lk-kk{tke fku kLku kuLku RLku khu [[ko Auzkue Au. yuLkzeyu fuL{kt Mkkkk{kt ykkLke Mkrk{kt y suxeLku {kuxe skkkhe MkkUkk{kt yke fu Au. y suxe kskLke rxrfx Wkh y{]kMkh{ktke [qtxe {ukLk{kt Au. ykoktkLku Ru khu [[ko Auzkue Au. yurkLkk ke Mkkike {kuxk ykoktkLke skkkhe Lkkkt{tke khefu fku Mktku kuLku RLku khu [[ko Au. ksk kkMku k yuk Lkukk Au su Lkkkt{tke kLkkLke k{kk hku Au su{kt y sux-e Wkhktk tkMknkLkku k

  Mk{ku kk Au. 1991 k-kke Mkwkhk rk Y kk kAe {Lk{kunLkMkn, r[Bkh{, {whS, tkMknk, stkM-kn Lkkk{tke hne [wk Au. yuf kLk kLkk {kxu kufMkkLke [qtx-e Ske sYhe Lkke. Lke Mkhfkh yue kLku k yk {nkqo kkw MkkUke fu Au su kyu khu ykk kkk Mktkk Lkke. kskue Mkhfkh{kt ykkW rzM-kRLuMx{uLx kkw Mktke [wfuk y kuheLkwt Lkk{ k [[ko{kt Au. tkMknk k ksk{kt kke kukh Au. tkM-knkyu nsw Mkwe yk Mkto{kt fkuR kk fhe Lkke.

  suxe kkk kuheLkk Lkk{ [[ko{kt

  2009{kt 120 W{ukhu s 50 xfk {k Sk : ynuk

  78 xfk kuXfku kh rsukkLku ykuAk {k

  rne{kt Mkkk kuXfku kifeLke A kuXfLkk rsukk W{ukhu 50 xfkke w {k Ske ek nkk : yktfzk{kt wkMkku

  Lke rne,kk.23 [qtxe kt[Lkk yktfzkyku kou

  Au fu ko 2009{kt kuue k ufMkkLk e [ q txe{k t {k k 120 rsukk W{ukhkuLk u 50 xfkke khu {k {k nkk. 2009Lke Mkk{kL [q txe{k t k W{ukhkuLke nkk fVkuze hne nke yLku ykuAk {k ytkhke Sk nkk. 543 W{ukh kife 120 suxk s W{ukhku ku{Lkk Mktktrk {k rMkkh{kt kzuk {k kife 50 xfk {k {ue k nkk.ykLkk u {kk yu kku fu kkfeLke 423 kuXfku Wkh ykk kku 78 xfk kuXfku Wkh rsukk W{ukhkuLk u {kkhkuLke {tsqhe yzkke k ykuAe nke suke kufMkkLke yk [qtxe{kt yke kuXf Wkh Skuk W{ukhkuLku

  k nkhLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au suke yke kuXfku Wkh [qtxe {ukLk{kt hnuk W{ukhkuLku khu MkkkLke hke kzu kue kk Au. kufMkkLke [qtxeLku ELku [qtxe kt[u yk{f kikhe fhe ee Au. rne, kr{ ktkk, fuh, k wshkk yLku {nkhkx suk fuxkf hkku{kt rsukk W{ukhkuLke khVu{kt {kkuLke Mktk khu hne Au.

  rne{k t M k k k W{ ukh kifeLkk A W{ukh 50 xfkke w {k {ueLku rsukk hkk nkk. hksMkkLk{kt yk fuxukheLkk 25 rsukk W{ukh kife 15 hkk nkk. ktkk{kt 42 rsukk W{ukh kife yzk 50 xfkke w {k {ue kk nkk. yke s heku kwshkk{kt 26 kifeLkk 8 yLku

  fuh{kt 20 kifeLkk 8 W{ukh 50 xfkke khu {k {ue k nkk. yL hkkuLke kk fhk{kt yku kk u { u{k t Mkkk, {nkhkx{kt 10, ykurhMMkk{kt 5 W{ukhkuyu Mkkhk {k {uk nkk. Mkkike ftkk uk fhLkkh hkk uLke kk fhk{k t yku kku yktu{kt 42 W{ukh kife {kk yuf W{ukhu s 50 xfkke w {k {uk nkk. Wkh u{kt {kuxkkkLke kuXfku Wkh knwfkue Mkko kE nke. Wkh u{kt 80 W{ukh k ifeLkk {kk Lk W{ukhu 50 xfkke w {k {uk nkk. khtz, kkuk, {rkwh, {uk MkrnkLkk k hkku{kt fkuEk rsukk W{ukhkuyu fw {k kifeLkk yzk {k Sk Lk nkk.

  yuyukeLke fkuR yMkh [q txe{kt uku Lkn

  Lke rne,kk.23fkUkuMkLkk rhc Lkukk yLku kr yLku WkukkLk ykLkt {koyu yksu skwt nkwt fu, yk{ yk{e kkxeoLke fkuR yMkh kufMkkLke [q txe{kt uku Lkn. fkUk uMk Lkhku {kLku Au fu, rne{kt rkLkMkkLke [qtxe{kt kLkkh uk fko kk Mkk{kL [qtxe{kt yk{ yk{e kkxeoLkku uk Lkkku hnuu. kufku ku{Lke herkLku e [wk Au. yk{ yk{e kkxeoyu 70 MkkuLke rne rkLkMkkLke

  [qtxe{kt 28 kuXfku SkeLku u-hkh Mkkkxku kkukku nkku. Lk kkk{kt kuLkkh kufMkk [qtx-e {kxu k{ kkkLke Yykk Mkkk{e yuru ku. 16{e {uLkk rMku {kkkhe kuu. yuyuke Mkk{kt {kLkLkkh kufku Lkke khtkw MkkLku kkuzLkkh kufku Au. ku{Lke kkMku fkuRk rfkku Lkke. y nkhuLkk eu ku{Lku kufrkk {e nke. hknw kkte yLku LkhuL {kue Mkk{u k yuyuke W{ukh WkkhLkkh Au.

  kr kLk ykLkt {koLkku kku

  20 MkuxukRx VkuLkLke ykkk rknkhLke {ktk

  rknkh kkueMk khk {ktk fhkE

  Lke rne,kk.23kufMkkLke [qtxe {kxu rknkh

  kk ueMku 20 MkuxukRx VkuLkLke {ktke fhe Au. Mktk yLku rLkkk [qtxeLke kkhe fhk {kxu [qtxe kt[ khk k{k{ kkk ukE [wk Au. nu rknkh kkueMku k 20 MkuxukRx VkuLkLke {ktke fhe Au. rknkh kkueMkLkwt fnuwt Au fu, MkuxukRx VkuLkLke {ke k{k{ kkkkku Wkh exhe heku Lksh hke fku. kufMkkLke [qtxeLku Mktkheku kkh kkzk [qtxe kt[u f{h fMke Au. rknkh{kt yMkk{krsf k k u L k e M k tk k hnue Au. yke Mkrk{kt

  rknkh kkueMku MkuuxukRx VkuLkLke {ktke fhu Au. rknkh kkueMku { k y k u k e k M k k u f M k k {krMkkh{kt Wkkuk {kxu fuLe k]n{tkk kkMkuke MkuxukRx VkuLkLke {ktk fhe Au. yk Mkto{kt {tkkLku yuf kk k {kufe uk{kt ykku Au. rknkh kkueMk kkMku nsw Mkwe fkuRk MkuxuukRx VkuLk Lkke. rknkh kkueMkLku yL hkkuLkk MkuxukRx VkuLk Wkh ykkh hkkLke Vhs kzu Au. MkeykhkeyuVLkk yuf yrfkheyu fk w t A u f u , rknkh{k t k i Lkkk MkeykhkeyuV kxkrLk kkMku 20 MkuxukRx VkuLk Au.

  {kykukekMk rMkkhku{kt Wkkuk ku( ...)

  Wk fhe uSe ykhkk fhkke {te hk yh{kt hkn {e fu Au.

  {uk - rs ku h[k, hku{ktke {w, k kR fu.]k - yfkh [k, f-Wu, kke r{kkuke {-w: kR fu.r{kw -fko{kt yhku, kR-ktzwke {-w:, uxe ezk kR fu.ffo - kufhe-ukh{kt rkf {, fkokuku -Vkn - ykkf wfk, ke-rkke zk, fkhf Mkr u.fLk - {krf [k, kherhf {Mk, fwxwteskuke rhn.wk - ykkf wfk, k yu fko{kt Yfkx.]rf - ykkf k, kukr, ykfM{f {Mk. - fko{kt rt, rh{ Akt RA rhk{ n.{fh - kufhe-ukh{kt {w~fueyku, kherhf f-ezk.fwt - yfM{kke tkwt, {knkr fu wfk fhke fu.{e -kBS{kt yk, ux fu yktkue {Mk e hnu.

  ku k {kkLk fhkLkk kkhLkk rLkuLkke rkfuLekLk yLku yuMkekeLkk

  yk h kkhu kuxkLkk Lkk{u w yuf rkkMk rLkuLk fheLku k{k{Lku yko[rfk fhe ek Au. kkhu Lke {wtkE{kt yuf Mkk{kt kufkuLku kkukMk {kkLk fhkLke

  Mkkn ykkeLku fkwt nkwt fu, kuyku yktkeLke kneLku qh fheLku Vhe {kkLk fhe fu Au. kkhu yk Mkk{kt kufkuLku fkwt nkwt fu, kuyku yuf s rMku ku sk Wkh {kkLk kkLke Mkrk{k t yuf skyu

  {kkLk fko kk yktke Wkh kkk{kt ykke kneLku qh fheLku keS skyu {kkLk fhe fu Au. kkhu yu{ k fkwt nkwt fu, kne qh fheLku ku k {kkLk fhe fk Au. knuk Mkkkhk{kt yLku khkk

  ts hkXkuz, fkku, k.23

  hkz k k wf k k s ukkzk{k t kh trhf wr k u uzkk u {uk u kk u o k oke wu w r kR hkku Au. ykWk {{k t yk {uku hkhskzke hthk{kt [ke ykk Mth MY nk u . rkh k.22k hkus sukkzk{kt hkuk ku uzkk {uk{k t {k uxe tk{k t kufku W{xk nk. yu kuxeykuk xkfk [u ku uzk Wh e kuo fu fxkhk k{k swkekyu kS {khe ne.yk {u Wusk h ku ok nk. hkzk kwfkk sukkzk k{u k.22 {k[ok hkus khtrhf ku uzkk {uke Wknuh Wse fhk{kt yke ne. su{kt khke s kufk u kukk Zku Ru {uk{kt ykk kk nk. u uk{kt kuh we{kt ku ykk k{{kt {k {nuhk{wt ferzkt Whkwt nwt. uk{kt s Zkuk k [u ekA{ kte kuxeyku R weykuk wtz khtkhef eku kk sRu ykk s kkh{kt yktku {knku oku nku.

  nkuek ekue whkeyku k k u k k t k h [ Z k t s w kekyk u u f uxe u kh

  w eyk uy u s w k e kyk u u eeA{ k ux eyk uk xkfk [kze swkekykuu kzk {uk{kt yksk ru {rnkykuwt ykr Mkkuw t uk {wt nwt. kue kuxe Wkhk {kxu khk swkekykuyu ktku [Zkk uk {k nk. ku k hk xkue keu kS {khke qn h[k fhk nk. yuxk{kt fufw{kh fkwkR fxkhk k{ku wk u uk{kt zzkx ku uzk (kk tk) h [Ze ku nku. ufu uk [Zk k yL wfkuyu ku uzk h [Zkku k fkuo nku. htw fuu eS kh kS {khe ne. yk {u Wuskh ku ok nk. Wur Aufu knku Sk{kt {kuxk fkuR Wku fu tk hkuskh nkukke ykk ko hr{k kufku hkk rr nuhku{kt {swhe ykuo sk nku Au.

  yk kufku nkuek nukhu {khu yku Au. yk {ukyku AX we k u A u . u{ k t A u k u {uku ku uzkku kuku nku. sue { {kk k nu kufkuku {swhe n r r f k{ yk u o h skk u kuh Y ku. kku o koke fxkhk {ks khk s yk kuxe

  Wkhk{kt yku Au yu fxkhk {kse fkuR kktk h [Zu kh k s yL ue kA [Ze fu Au uku rhks Au. fu fxkhk, rsuk

  {k fhkt {uk{kt ye:- sukkzkk ku uzk{kt hkzk k.r. yrfkhe {k{kh kk knku Sk t[kk k{knk rnk yrfkheyk u kk krfkheyku WMk hkk nk yu kufkuu {k y~ fhk ku ye fhe ne.

  nu k ufk uk u h skk u kuh Y ku:- nkue quxee Wse kku Skk kufku { heu Sk{kt hkk rr 39{ukykue {k {ku Au. ku ukku {uku yu {k{ {ukyku{kt Auku {uku Au. sue { {keu nu kufku {sqhe fk{u h sk hkk ku.

  ku-uzkk wr {uk{kt khu {k {nuhk{ W{xku

  hkzkk sukkzk{kt khtrhf heu Wskku ku-uzkku {uku w u w r kR hkku Au, kuxeykuk xkfk [u e kuo fuu kS {khe

  fkku, k.23thk{wh nuhk kk

  hkuze [ku[ yku {fk ytu [ke hnuk rkku yt ykku Au. kue, fufxh rnk tkk suee zu {fk kuze kzk{kt ykk k wh fhe {ko wku fhkku nku. thk{ wh nuh nkhke efk kk hkuzwt fk{ yuf koke [ke ht Au. su{kt {ko{kt ykk {fkk fkhu

  hkuzwt fk{ yxwt nwt. hMke [ku[ kkuo swk yk {fkk fkhu fk{ehe{kt yz[ We kR ne. Auk fuxkf rkuke [ke hnuk rku Wfuk {kxu tk khk nkk hk{kt ykuk kk uke k wh fhk{k t Vk {e Au.

  suk e rkh u {nekh fufxh, rsk {ko yu {fk yrfkhe, rs.uke yrfkhe,

  k t yrfkhe, {k{khe nkshe{kt [u ykk {fku kuze zkw nwt. wkkzk, thk{ wh, knkuu uzk thk{wh kk {koe fk{ehe [u k uR whkR {k uekRk ykk {fkke fk{ yxfe w nwt. yk {fk kk {koe [u ykk fufxh yu kue tkuMke hku k{k ke fhke suee zu kuze zkwt nwt.

  thk{wh{kt hkuze [ku[ yku {fk kuzeu {ko wku fhkku

  kue, fufxhe nkshe{kt tku suee zu {fk kuze kzkt rkku yt, yuf koke [ke hnuk fk{{kt zhY k qh fhkkt hkn

  {wtkE sRLku {k ykkk kkhu kk fhe nke. yku WuLke Au fu, kk ku ktLku sk Wkh yuf s rMku {kkLk kwt nkwt khtkw yk ku Mkkkhk{kt 17{e yurLkk rMk u kh u { w tkE{k t 24{e yurLkk rMku {kkLk kuLkkh Au. ku k {k ykkk fkofhkuLku

  kkhLkk Mkq[Lkke khu rk MkoE kku Au. kkhu yk rLkuLk fko kk yuLkMkekeLkk yL Lkukkyku zu{us fLxku fkk{kt kke kk Au. kkhLkk yk rLkuLkLku kufkneLke r{kt yLku kkukMk {kkLkLku kuMkknLk ykkLkkh khefu kk{kt yku Au.

 • 4 / . 24-03-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 263, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 24-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 263, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.24-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  yuf fhkuzke w Wkhne [fkMkeLkwt fk{ Y fhkwt

  y{kk,kk.23k wshk k {k r{f yLk u

  W[kh {kr{f rk kkuzo khk ukE hnue khekkyk u nu kqokkLku ykhu knkU[e Ayu khu kkuzo khk kuh 10Lke 65 k Wkhneyku kkk k uh 12Lke MkkLMk yLku fku{MkoLke 36 k {eLku fw yuf fhkuz suxe Wkhneyku kkkMkkLkku kht kku Au. k {krnke {wsk 13{e {k[oke kkuzo khk ukE hnue k uh 10 yLku k uh 12Lke khekk uk{kt yke hne Au. yk khekk{kt hkh{ktke kuh 10Lkk 9.752 k rkkeoyku k u{s kuh 12 MkkLMk yLku fku{MkoLkk 6.15 k {eLku fw 15 kke w rkkeoyku khekk

  ykke hkk Au su{kt kuh 10 yu 12 rkkLk kn{kt Mku{uMxh-4Lke khek kyk u ykk efk u kqo kR su khu kuh-12 rkkLkkn yLku ykxTMko rkkuLke khekk 28{eyu kqo ku.

  khe k kyk u n u k q o k k L k u ykhu knkU[e nkuE kkuzu o kuh 10Lke kk 65 k suxe Wkhneyku k u{s kuh 12 MkkLMk, fku{Mko yLku ykxTMkoLke 36 k suxe Wkhneyku kkkMkkLke fk{keheLkkukht fhe eku Au su{kt kuh 10Lkk 9.75 krkke oyk uL k e 65 k suxe Wkhneyku kkkMkk {kxu hkh{kt 107 suxk {Mk {qktfLk fuLku Wk fhkk Au. yu s heku kuh 12 MkkLMkLkk hkLkk

  fw 1.15 k rkkeoykuLke 10 kke wLke Wkhneyku kkkMkk {kxu fw 29 {Mk {qktfLk fuLku ku{s kuh 12 Mkk{kL kn yu ykxTMk oLkk 5.08 k rkk e o L k e 26 kke w Wkhneyku kkkMkk {kxu fw 119 {Mk {qktfLk fuLku ruk khefu Wk fhkk Au. kuh 10 kkk kuh 12 MkkLMk yLku fku{MkoLkk 15 k suxk rkkeoykuLke yuf fhkuz suxe Wkhneyku kkkMkk {kxu Wk fhkuk {Mk {qktfLk fuL kh kuh 10{kt 20 nh suxk rkkt rk rkfku ku{s kuh 12 fku{Mko yLku MkkLMk{kt 35 nh suxk rk rkfku yLku MxkVLku skkkhe MkkUkkE Au.

  kuh 10 65 k, kuh 12Lke MkkLMk, fku{MkoLke 35 k Wkhneyku : nu khekk kqo kkLkk ykhu

  119 {Mk {qktfLk fuLku Wk fhkk

  kwshkk{kt {kkLk{kt 10 xfkLkku khku fhk kikhe

  [k {kkLkLke kkhe fhk [qtxe kt[ Mkr

  2009Lke kufMkk [qtxe{kt kwshkk{kt 47.89 xfk {kkLk kwt : {kkLkLku 58 xfk Mkwe R sk rn[k

  kkteLkkh, kk.23kwshkk{kt [k {kkLkLke

  kkhe fhk [q txe k t[ khk k{k{ kikheyku fhk{kt yke hne Au. [qtxe kt[u yufthu {k xfkkhe{kt 10 xfkLkk u khku kk kuk kMk fhk [qtxe kt[u [eV Ruxkuh ykurVMkh yu hk [qtxe ktkLku Mkq[Lkk ykke Au. kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku kufMkkLke [qtxe {kxu {kkLk kuLkkh Au. kwshkk{kt 2009Lke kufMkkLke [qtxe{kt 47.89 xfk {kkLk kw t nkw t khu {rnk {kkhku wk ykuAe Mktk{kt {kkLk{kt uzkE nke. {rnk {kkLkLke xfkkhe {kk 43.36 xfk hne nke. yk k{k{

  yktfzkykuLku kLk{kt RLku [qtxe kt[u yk ku yk{f kikhe fhe Au. hk{kt ykuAk{kt ykuAwt 58 xfk {kkLk kk kuk kMk nkk hk{kt ykk Au. 2012 rkLkMkkLke [qtxe{kt hufkuxo 73 xfk {kkLk kwt nkwt fkh fu hk [qtxe ktk khk k kk kkk uk{kt ykk nkk. [qtxe kt[u yku fkuo Au fu, 19ke 20 yu 29 koLke kwk{kt wkLkkuLke LkkUeLku RLku k nk{kt kkk uk{kt ykk Au. kt[u yke fhe Au fu, LkkUe{kt nuhe WkMkeLkkkLku qh fhk kkk ukk Au. nuherMkkhku{kt {kkLkLku RLku e WkMkeLkkk uk {u Au. yk k u {k uxkkkLkk k ufk u

  {kkLk{kt kk u kuk kMkku fhk{kt ykLkkh Au. [qtxe kt[u [k {kkLkLke kkhe fhk {kxu kMk kMkk u nkk hk {kxu 4515 {kkLk {kfku ykue fkZk Au. yk skyku Wkh khu {kkLk kk kuk kMk fhk sYhe Au.

  {kk kwshkk{kt s Lkn kfu yL hkku{kt k [k {kkLkLke kkhe fhk {kxu kkk uk{kt yke hkk Au. fuxef xku[Lke nMkeykuLku k ykLkk {kxu ykhe uk{kt yke Au. su{kt kkuewzLkk Mk wkh Mxkh yrLkukk ykr{h kLkLkk u k Mk{ku kk Au. [q txe k t[ [k {kkLk {kxu Mktrk k{k{ kkk uu.

  yuyukeLke XhLkkh LkSfke hue rLkfe nke su{kt {kuxe Mktk{kt kufku uzkk nkk.

  yksu r xeke rMkLke Wse

  y{kk, kk. 23zo xeke zuLke ykkefku

  24{e {k[oLkk rMku rh{kt Wse fhk{kt yku Au. xekeLkk hkuk ytku kufku{kt sLkk]rk skkk {kxu kMk fhk{kt yku Au. xeke ykk k hkukLkk fkhu yksu k {kuxe Mktk{kt r{kt kufkuLkk {kuk kR hkk Au. h kuo nhku kufkuLkk {kuk kR Au.{kuxkkku rfkMke uku{kt xeke hkuku kuLkku Mkftu s{kku Au. 1882{kt zkuxh hkukxo fku[u rkkLkLkk Mk{wkLku {krnke ykke nke fu kuyku xekeLkk fkhkuLku k{kt MkV hkk Au. kLk{kt hkukxo fku[ khk nuhkk fhk{kt yke khu xeke hkuku whkuk yLku y{urhfk{kt uhkh Mkftu s{kku

  nkku. whkuk yu y{urhfk{kt {kuxe Mktk{kt kufkuLkk {kuk kR kk nkk. huf Mkkk kufku kife yufLkwt {kuk xekeLkk fkhu kR hkwt nkwt. hkukxo fku[Lke kuLkk krhk{ Mku xeke hkukLke Mkkhkh zke kLke nke yLku yksu xeke hkukLku hkufk{kt rh{kt MkVkk {e Au. kkr{f kkk{kt s xeke hkukLku kue fkZeLku kuLke Mkkhkh fhe fk Au. u fu, xekeLkk fkhu yksu k {kuxe Mktk{kt kufkuLkk {kuk kR hkk Au. xeke hkuk k fuMk{kt Su k Mkkrkk kk Au. MkkkLke hkk{kt Lk yku kku ykLkk fkhu VuVMkk hkk kR Au. RLVuLkkMk kufku{kt nue kfu Mkkhkh fhk{kt yku ku sYhe Au. ktLku VuVMkkyku{kt RLVuLkLkk

  fkhu {kXe yMkh kk Au. Mkr xeke RLVuLkLkk k kku hnuk Au su{kt he WhMkLke Mkkk yMkh hnu Au. {kun{kt kune ykkLke kkkk k hnue Au. kkLke yMkh hnu Au. sLk Mkkk xkwt hnu Au. {kuzuke s{kLkwt k kt kR Au. Mkk{kL heku yk{k hurzkukuS suLku Mkk{kLheku AkkeLkk yuMkhu fhk{kt yku k u fnuk{kt yku Au. hehLkk ^wRzLkk {kRkukkkukuSf yLk u {kRk uMfk ukef [fkMke fhk{k t yk u A u . yk w rL kf Mk{{kt xeyuMkxe xuMx fhk{kt yku Au. xeke{kt ktkk Mk{ Mkwe Mkkhkh [ku Au. Mkk{kL MktkfkuoLke k [fkMke fhk{kt yku Au.

  r{kt yuf k]kkt MkeLku ykLke yMkh kR Au. 2007{kt 13.7 r{rLk kurLkf yuxe fuMk uk {k nkk. 2010 8.8 r{rLk Lkk fuMk LkkUkk nkk. yurLk yLk u ykrfLk uku{kt ykLkk fkhu kufku w Mkf t{k t ykk Au. hehLkk fkuRk kk{kt xeke kR fu Au khtkw Mkk{kL heku VuVMkk{kt kuLke yMkh kk Au. VuVMkkLke knkh xwkhkuMkeMk rfrMkk kk Au khu xekeLke yMkh kk Au.

  xekeLke yMkh Mkk{kLheku VuVMkk{kt kk Au : rLkkkku

  xekeLkk kku{kt kk, sLk xkLke kkkk Mkk{u r{kt h kuo xekeke nhkuLkk {kuk : k]rk sYhe

  ykuR xuLfh [tz rMVkux yfM{kk{kt w kuLkk {kuk

  y{kk-{wtkE nkEu yfM{kk{kt {]kktf 10

  {]w kk{ukyku{kt zkh yLku LkhLkku k Mk{ku zeyuLkyu fheLku {]kfkuLke ykurr : ku Mkkhkh nuX

  y{kk, kk. 23{ w t kE-y{kk nkR u

  Wkh kuMk xuLfh{kt rMVkux kk rLkkfkhe ykk Vkxe rLkfkLke xLkk{kt {kukLkku yktfzku eLku yksu 10 Wkh knk U[e kk u nkku. nkLkw xuLfhLkk zkh yLku LkhLkk k {kuk kR kk Au. kwshkk{ktke ku{Lkk krhkh Mkku knkU[u kuLke hks uk{kt yke hne Au. yk uR x uLfh rMVkux fuMk{kt kkueMk khk ze kkkMk fhk{kt yke hne Au. ykX {]kunku keLku zkwt kR kk nkk khu kkuLke rMkr nkuMkx{kt yksu ke kk kk w kuLkk {kuk kk nkk. yL ku kufku su 40 xfkke w ke kk Au ku{Lku Mkkhkh ykkk{kt yke hne Au.

  k k u e M k u y k s u z k h

  knk wh M kn k wsh (40) yu Lkh Mktkk MkknwLk u ykue fkZk nkk. k u{Lkk {] k un zey uL ky u x u Mx {kx u {k ufk{k t ykk Au. fkh fu kuyku hkk heku ke kk Au. ku{Lke yku ku{Lke ftkLke khk fhk{kt yke Au. xuLfh{kt 35 xLk kuxk u nkukLkw t k {w t Au. [khk uxe Lkkfk LkSf xuLfhu fkkw kw{kkk yk woxLkk MkoE nke. yku WuLke Au f u, kRfku y{kk-{w tkE nkEu Wkh k{kh kLkk kLku nkku. ykuR xuLfh e e skk t zkfk Mkkk u ykk Vkxe rLkfe nke yLku [khukksw ykkLke kkyku VukE kE nke. qh Mkwe w{kzkyku uk {e hkk nkk. yk Mk to{k t {krnke ykkkk yrfkheykuyu

  fkw t Au fu, yk kLkk kRfku kkkuhu k kkLke ykMkkkMk y{kk-{ w t kE nkE kh [kykuhe [ufkkuMx LkSf kLku nkku.

  kLkk kk khu Wk usLkk VukE kE nke. kLkkLke kkk Vkh rkkuzLke xwfze yLku kkueMkLkku fkVku k xLkkMku knkU[e kku nkku. {nkhkxLkk nkLk w t rskLkk [khk uxe Lkkfk kk u yk kLkk kLk u nkk u . yk uR x uLfh{k t zkfk kk Vkx e r L kf u e yk k{k t { ]w kk{ukyku{k t yuf kk ueMk fkuLMxukLkku Mk{ku kk Au. zkh yLku LkhLke yku kR Au khtkw yL ykX {]kfkuLke yku nsw Mkwe fhe fk Lkke. zeyuLkyu x uMx {khVk u s yk kufkuLke yku kR fu.

  ksk kMkLk{kt {rnk kh kwLkk{kt 66 xfk ]r

  kw{ 16000 kkfkuLkku kkku {kku Lkke

  nk fhkuzku YrkkLkku kY hhkus kwshkk{kt Xkk{kt yke hkku Au : {kue khk {{kt Mk Au : fkUkuMk

  y{kk, kk. 23fkUk uMk u yksu ksk Wkh

  ykfhk nkhku fko nkk. fkUkuMku fkwt Au fu, rkLkMkkLke [qtxe ku [kh{kt yuf {kuzeyu [Lk ykwt nkwt fu, yuf rMk kku nwt k{khk {kxu kkt[ ko ke yLku knuLkkuLkk Mkt{uLk{kt fkwt nkwt fu, k{Lku kfeV kzu kku kkteLkkh{kt kuXuk k{khk kELku yuf kkuMxfkzo eLku sku.

  yksu kwshkk{kt kskLkk { w { t k e L k k 1 3 k o L k k kMkLkfk{kt rLk nkzu ukkheyku W kh n w{k kR h k k A u . {rnkyku Wkh kwLkkyku{kt 66 xfkLkku khku kku Au. kw{ kuk 16000 fhkk w kkfkuLkku kkku

  kke hkku Lkke. fhkuzku YrkkLkku k hhkus XkE hkk u Au. {rnkykuLkk yAkuzk kk uzkLke xLkk hhkus kLke hne Au.

  k w s h k k L k e k n u L k k u L k k kE k wshkkLkk Lkkkrhfk uLke Mkk{keLku kkLk hkuMku {wfeLku zkkLk kLkk {kxu Mk whkk fkVk {kxu { fhe hkk Au. rkLkMkk fkUkuMk kkLkk kk yLk u rh{kk{Lkk khkMk k usek u L k kx u u yks u yk {wskLkku ykkuk fkuo nkku. yku WuLke Au fu, kufMkkLke [q txe LkSf yke knkU[e Au khu ksk yLku fkUk uMk khk Mkk{ Mkk{ u ykk u k k u L k k u {khk u [ke hkku Au. kwshkk{kt 30{e

  yurLkk rMku {kkLk kuLkkh A u . {kkL kL k u RLk u k{k{ hksfe kkxeoyku k ikheyku{kt Mk Au. keS kksw ksk yu fkUk uMk [u Mkk{ Mkk{u ykkuk rkykkukLkku kuh [ke hkku Au. yufkksw fkUk uMk u k uLkk ukLku Mkwkhk {kxu Lke hLkerk kikh fhe Au khu keS kksw ksku wLk u w k ufMkkLke k uXf Skk {kxu yk{f kh uk kikh fhe Au.

  rh{kk{Lkk khkMkyu fkwt Au fu, kwshkk{kt {rnkyku Wkh kwLkk{kt 66 xfkLkku hufkuzo khku kku Au. kLkku stke skku XkE hkku Au. wkkuLku hkufk {kxu fkuR kkk ukE hkk Lkke.

  y{kk, kk. 23yuf kksw hk{kt k uh

  10 yu 12Lke kkuzoLke khekk [ke hne Au khu keS kksw xe-20 rfux zofkLkk u rVh Akuku Au. xe{ RLzkLke k{ k u {u[ rLknke f~k Lkke. khtkw ykkefkke khekk kqo kke nkukke rkkeoyu khkLke kkfeLke {u[ krhkkLke [kk kh rLknke fu. kuh 10 yLku

  12Lke kkuzoLke khekk kqo kk kk ykkefkke rkkeoyku nk{kt yke su yLku hkqh {LkkuhtsLk {ke fu. swk swk rkkeoyku kMkLkk ykkusLk{kt k Au.

  fuxkf rkkeoyku zofkLke {u[ku uk {kxu WMkkrnk kLkuk Au kh u f uxkf rkke oyk u knkhkk{ Vhk {kxu sLkkh Au. khekkykuLku RLku Auk fuxkf

  kkuzoLke khekk kqo kkkt zofk rLknke fkurMkke rkkeoyku yuf{ Mk kuk nkk.

  wrLkMkxe fuBkMkLku rkkeo {kxu kEVkE kuLk kLkkku

  y{kk, kk. 23xufLkk uk uSLkk Wkk uk{k t

  kkA kkkk y{kkeyku k nu xufLkkukuSLkku Wkkuk fhkk kk Au suLkk kkYku y{kk BwrLk. fkukkuohuLku nuhLkk swk swk rMk-khku{kt kE-VkE kuLk kLkkk{kt ykku Au suLku yLkwMkheLku nu kwshkk wrLkMkeoxe k nu kkukkLkk fuBkMkLku kEVkE kuLk kLkkkLkku rLko fkuo Au. suLkk fkhu wrLkMkxe fuBkMk{kt ykMk fhkk rkkeoyku ykuLkkRLk ykMk fhe fu. k kke {krnke {wsk hkLke Mkkike {kuxe yue kwshkk wrLkMkxe nu ehu e{u

  xufLkkukuSLke wrLkk{kt ykk e hne Au suLkk yLkwMktkLku kwshkk wrLkMkxe fuBkMk{kt kEVkE kuLk kkk{kt ykLkkh Au. wrLkMkxeLkk rr Lkku{kt ykMk fhkk nhku rkkeoyku wrLkMkxe fuBkMk{kt {Vk RLxhLkuxLkku Wkkuk fhe fu. yk ytku wrLkMkxeLkk fwkrk yu{.yuLk. kxuu skwt nkwt fu, ykhu ykwrLkf Mk{{kt uLke xku[Lke k{k{ wrLkMkxeyku kE-VkELkke Mks kR [wfe Au khu yk {kuzoLk nrhVkE{kt xfk {kxu wrLkMkxeyu k ykwrLkf xufLkkukuSLku ykLkke kzu ku{ Au suke wrLkMkxeyu Mk{k

  fuBkMkLkku kEVkE Mks kLkkkLkku rLko fkuo Au. yk kRVkE {kVVku wrLkMkxe fuBkMk{kt ykuLkkRLk ykMk fhe fu. WuLke Au fu, kwshkk wrLkMkxe khk fuBkMk{kt MkeMkexee fu{uhk kkkLke nuhkk yuf ko knuk fhkE nke khtkw kus-LkkLkku y{ nS k yhkk Au.

  keS kksw wrLkMkxeLkwt Lkuf-yurzuLk kqo ku k yuf ko fhkk w Mk{ kku nkuk Akkt nS Mkwe rh-yurzuLk fhkk{kt ykkwt Lkke. khu nu wrLkMkxeLku kE-VkE kuLk kLkkkLke kusLkk khu y{{kt {wfk Au ku uwt hkwt.

  rzke fkuus{kt ke 4000 kuVuMkhLke sk nsw ke

  y{kk, kk. 23rzk e fk u u u{k t k uV uM kh

  kLkkLk w t MkkLk w t nu wk x q tf Mk{{kt kw kkLkwt Au. ytkrhk rMkkhku{kt rzke fkuus{kt Mkhuhk 4000 f{o[kheyk uLke sk ke kze Au yLku nu ku se hk {kxu nkEfkuxo khk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. {w Mkr[ u WM{kLkeLke fkuxo{kt hsqykk hr{kLk fkuxuo Mkkk fhe ee Au fu, kuVuMkhkuLke xq tf Mk{{kt hke fhe uRyu. k kke {krnke {wsk uLkk ytkrhk rMkkhku{kt ykue swe swe rzke fkuus{kt Mkhuhk 4000 f{o[kheykuLke sk ke kze Au. yk ke skykuLkk fkhu rkkeoykuLkk rk kh {kXe yMkh kze hne Au khu yk ke skyk u se hk {kx u nkEfkuxo khk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. yk ytku {w Mkr[ khk

  ykkk{kt ykue {krnke {ku rzk e fk uuu{k t ikrfkkLke kwkkLku Mkwkhk {kxu fwkrk yLk u hrsMxkhLke yuf fr{rx kLkkk{kt yke Au. kkykuLkk k {kxu 1652 ke skyku {kxu nuhkk hsq fhe uk{kt yke Au. fkuxo khk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au f u, rkke oyk u yLk u rkfk uLke nksheke fk u us yLku W[ ykMkLke MktMkkykuLke {krnke ukMkkRx kh ykkuz fhe suke rkfkuLke Mktk, fuxku ykMk { [kku yLku kMkrf rkkeoykuLke Mktk fuxe Au ku {krnke yuf fu {e uRyu. fkuxoLkk skk {ku wSMke khk kkRz kRLk hsq fko kAe huf fkuus{kt rkkeoykuLke Mktk 54 xfk e kE Au khtkw rkkeoykuLke Mktk {ku sYrhkk kk rkfkuLke hke nsw Mkwe fhk{kt yke Lkke.

  kuh 10 yLku 12 rkkLk kn{kt yksu ytrk{ kukh

  kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk uk{kt yke hnu kuh 10 yu 12Lke kkuzoLke khekk kuLkk ytrk{ kkk{kt knkU[e kE Au khu ykkefku kuh 10 yu 12Lkwt ytrk{ kukh uk{kt yku khu kuh 12 Mkk{kL kn{kt rnLe (rrk kkk)Lkwt kukh uk{kt yku.kuh 10{kt ykkefku Auwt kukh uk{kt yku su{kt rrk kkk rnLe, Mke, MktMf]k yLku VkhMke{ktke rkkeoykuyu su rk kMkt fko nu kuLke khekk uk{kt yku su Mkkhu 10.00ke 1.20 fkf hr{kLk uk{kt yku ykkefku kkkuhu 3.00ke 6.30 fkf hr{kLk k{ kkk kwshkke, rnLe, {hkXe, Wwo yu Mke{ktke rkkeoykuyu su rk kMkt fkuo nu kuLke khekk uku. khu su rkkeoykuyu fBwxh yuwfuLkLkku rk kMkt fkuo nu ku{Lke khekk 3.00ke 5.15 fkf hr{kLk uk{kt yku. kuh 12 Mkk{kL kn{kt ykkefku rrkkkk rnLeLkwt kukh uk{kt yku. yk khekk kkkuhu 3.00ke 6.15 fkf hr{kLk uku. yk Wkhktk kuh 12 Mkkke kn{kt ykkefku rnLe (rrk kkk)Lkwt kukh uk{kt yku.