24 03 2014 sunvilla samachar

Download 24 03 2014 sunvilla samachar

Post on 07-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-03-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 24-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 263Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 263 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 24, -2014 </p><p>[qtxe zkLku RLku xqtf{kt rLko R : nrhLk kkXfstkMknLke su{ nrhLk kkXf k Lkkw</p><p>ykk khefu [qtxe zu kue kk : knkhLkk kufkuLku rxrfx ykkkke kkLkk fkofhkuLkku swMMkku xe kku Au</p><p>y{kk,kk.23 y{kk k qo{ktke rxrfx </p><p>Lkn {k kk nrhLk kkXf k khu Lkkw ukE hkk Au. yL rMkrLkh LkukkykuLke su{ s yksu nrhLk kkXfu kkukkLke Lkkhkske k fhe nke yLku fkw t nk w t fu, kskLke rkc hzk{kt {nLke qr{fk yk fhLkkh kufkuLku rxrfx ykkk{kt yke hne Au. su kufkuyu fkUkuMk{kt hneLku khke sLkkk kkxe oLk u kkku ykke nke, [qtxe{kt fkofhku Wkh nkh fko nkk ku{Lku MkL{kLkLke Mkkku kkxeo{kt Mkk{u fhk{kt yke hkk Au. </p><p>ykk kufkuLku rxrfx ykkk{kt yke hne Au. ykLkkke kuyku {kk w:e s Lkn khtkw nkk k Au. nrhLk kkXfu kkfkh krhk{kt Mkkhu fkwt nkwt fu, kkxeo {kxu w fk{ fhLkkh fkofhku k khu nkk kuk Au. LkhuL {kueLku fne uk{kt ykwt Au fu, kkxeoLkk yk rLko ytku kuyku wt r[khe hkk Au.</p><p> kkxeo Mkkuo[ Au yLku fkuRk Lkukk kkxeoLke Wkh Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, kuyku xwtf Mk{{kt s [qtxe zkLku RLku rLko fhu. </p><p>fkUkuMkLkku [qtxe ZtZuhku 26{eyu he : hkuskkh Wkh kh {wfkuhkuskkheLke w kfku We fhk yu {uLwVu[hk Mkuxh{kt kMk kLk ykku : [qtxe ZtZuhkLku ykhe ykuk : {rnk MkwhkkLku kkr{fkk ykku</p><p>ykhku, hkuskkh {kxu Lkk yrfkh ykkrhk fkk ku</p><p>Lkerne,kk.23kufMkkLke [qtxe rkfw </p><p>LkSf knkU[e kE Au khu fkUkuMk kkxeo 26{e {k[oLkk rMku [qtxe ZtZuhku he fhLkkh Au. zkkLk {Lk{kunLkMk, kkLkk Wk{w hknw kkte Mkrnk kkLkk xku[Lkk Lk u kkyk uLke WkMkrk{k t Lke rne{kt yuykEMkeMkeLkk zk {kf kku yuf fko{{kt fkUkuMk {w MkkurLkk kkte [qtxe ZtZuhku he fhu. [qtxe ZtZuhk{kt fuxkf Lkk {wkykuLku ykhe uku yLku kufkuLku uek [Lkku ykkk{kt yku. [qtxe ZtZuhk{kt ykhku yLku hkuskkh {kxu Lkk yrfkh ykkrhk fkkLkwt [Lk ykkk{kt yku k ue kk Au. Wkhktk </p><p>[qtxe ZtZuhk{kt hkuskkhe khk yLk u {uLwV u[hk Mk uxh{k t Lkk k Vqtfk Wkh {w kLk furLk fhk{kt yku. fkUk uMk kkxeoLke [qtxe ZtZuhk Mkr{rkLkwt Lkuk] rhc Lkukk yufu yuLxkuLke khk fhk{kt yke hkwt Au. yuLxkuLkeyu kksukh{k t s yk MkkusLk u ykhe ykuk ykke ek kk fkk [ke hne Au. </p><p>swk swk kkuo Mkkku kkf kk[ek fko kk [qtxe ZtZuhku kikh fhk{kt ykku Au. hknw Mkkku k kk sqkLkk kufku Mkee hek u kk[ek fhe [wk Au. fkUkuMkLke [qtxe ZtZuhk Mkr{rk{kt k xku[Lkk LkukkykuLku k Mkk{u fhk{kt yke [wk Au. fkUkuMk </p><p>kkxeo {Lkhukk, Vwz rMkwrhxe, ykhxeykELke su{ s nu yrfkh ykkrhk fkku ku. ykhku yLku hkuskkh Mkuxh kh ruk kLk furLk fhk{kt yku. ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt fkUkuMk ykhku yu hkuskkheLku {w {wk kLkkkLke kikhe{kt Au. {rnkykuLke MkwhkkLkku {wku Mkkkxe Wkh yke [wku Au khu kkxeoLku k{k{ rskyku{k t yk uAk{k t ykuAe A {rnk kkueMk MxuLk kLkkkLke ukkE suk Mkq[Lkku fhk{kt yke [wk Au. kkueMk yLku Lkktk{kt {rnkyku {kxu 20 xfk yLkk{kLke k{ fhk{kt yku kue k fe Au. yuwt k {wt Au fu, {rnk </p><p>fkUk uMk yk Mk to{kt uek Mkq[Lkku hsq fhe [wfe Au. kkxeo kL k k e M k u xhk u{ k t f uxkf nfkhk{f kkk hsq fhkLke k kusLkk hku Au. Mkhfkhe Lkkufhe {e hne Lkke khu kLkke MkuxhLku kuMkknLk ykkk{kt yku kue fe Au. 2020 Mkwe wkLkku {kxu 10 fhkuz Lke LkkufheLke kfku MksokLkk kMk k fhk{kt yku. hknw 70 fhkuz kufkuLku wk{ Lkkktfe Mkwhkk Wk fhkkLkku Rhkku hku Au. {{ ko yu khek kku oLke Mkrk Mkwkhk {kxu fuxkf kkk nuh fhk kue fe Au. Mk{ksLkk swk swkkkuo {kxu fkUkuMk kuxk ZtZuhk k kLkku.</p><p>IMLkk 4 qtkh ykktfkeyku rMVkuxfkuLke Mkkku zkkE kkkufMkk [qtxe knukt ek nw{k fhkLke kusLkk nke : zkkuk{kt kkuBk kLkkk{kt rLkktk f{kLzh fkMk k Mkk{u nkukLkku xMVkux</p><p>50 rfku rMVkuxf Mkk{ke s fhkkk uh{kt khu [f[kh</p><p>Lke rne,kk.23 hksMkkLk{k t k ufMkkLke </p><p>[ q t x e k n u k t R L z L k { wneeLkLkk [kh khLkkf ykktfkeykuLke hkfz fhk{kt yke Au. ku{Lke kkMkuke 50 rfku rMVkuxf Mkk{ke s fhk{kt yke Au. rne kkueMkLkk MkqkkuLkk skk {wsk yuf {kuxe kx xe kE Au. rMVkuxfku Wkhktk k u{Lke kkMk uke Mkfx k s fhkkk [f[kh {[e kE Au. yksu zkkuk [kh ykktfkeyku kife fkMk yLku {kV Lkk{Lkk MkLku skwh{ktke kfze kkzk{kt ykk Au khu fekLku ukwh{ktke kfze kkzk{kt ykku Au. fkMk Wkh {kueLke kxk hue Wkh </p><p>kMx fhkLkku k ykhkuk Au. rne yLku hksMkkLk kk ueMk u Mk twk ykukhuLk nkk heLk u ykk tfkeykuLke hkfz fhe Au. skwhLkk ykX Mkku Wkh yk ykktfkeykuLke Lksh nke. {kuxe {kkk{kt {kukLkk u {Mkkku k fksu fhk{kt ykku Au. kufMkkLke [qtxe knukt nw{k fhkLke khLkkf kusLkk nkukLke [kUfkLkkhe {krnke {kkt ktk{kt kkkuz {[e kE Au. k u{Lke kkMkuke {e ykuk nrkkhku{kt fuxkf kkf nrkkhku k Au. [kuMk kkk{eLkk ykkhu rne k k ueMkLk k Mk u r Mk uLk k yrfkheyku khk ku{Lke hkfz fhk{kt yke Au. khtkw MkqkkuLkwt fnuwt </p><p>Au fu zkkukyku{kt khk{kt yLk uf ykk tfke n w{k{k t qr{fk sLkkh ykEyu{Lkk xk u[Lkk f{kLzh fkMkLkk u k Mk{ku kk Au. Mkqkk uyu fkw t Au fu ykk tfkeyku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku k wshkkLk k { w{tke Lkh u L {kueLku xkkuox kLkkkLke kusLkk hkkk nkk. k u{Lke kkMk uke {kuxk {k{kt rMVkuxfku yLku nrkkhku fksu fhk{kt ykk Au. 24 keo fkMk kkrfMkkLk Mk Au ku 2010Lkk k{ k khk{kt ykku nkku. kuLke Mkkku zkkukyku{kt yMkkwk ygh WVuo neLke ykkW hkfz fhk{kt yke nke. ku kMkeLk xfLke </p><p>Mkkku zkkE kku nkku. kkuBk kLkkk{kt rLkV kkkk fkMku MkxuBkh 2010{kt {k {Ms qxykWx, rzMkuBkh 2010{kt khkMke kkuBk kMx, swkE 2011{kt {wtkE rMkhe kMx, ykukMx 2012{kt kqu kMx yLku kk kuo Vukwykhe{kt nihkkk{kt xTeLk kMx{kt qr{fk se nke. fuxkf hkku{kt hkuzk kkzk{kt ykk nkk khtk yk ykktfkeyku hksMkkLk{kt Vhkh kE kk nkk. fuLe RLxrsLx MktMkkykuLke Mkkku {eLku Mk{k ykukhuLk kkh kkzk{kt ykwt nkw t. rne kkueMk nu fuLe k]n{tkkLku ynuk Mkwkhk fhLkkh Au. </p><p>yue kk Au fu, kqo MkktMk nrhLk kkXf k stkMknLke </p><p>su{ ykk eLku ykk khefu [qtxe ze fu Au. kk kxwykuLku rxrfx ykkkLke kkkk rkfw yku Au. ku{u W{uwO nkwt fu, y{kkLk u 24 fkf Mkkk u hn uLkkh Mkk tMkk u L k e sYh Au. yzkeLkk Mkkike LkSfLkk kkkk nrhLk kkXf {kxu rxrfx Lkn {kk ykosLkf kkkk hne Au. </p><p>y{kk k qo{ktke nrhLk kkXfu rxrfxLke {ktke fhe nke khtkw ku{Lke skyu yrLkukk khu hkLku rxrfx ykke uk{kt yke Au. y{kk kqo{ktke rxrfx fkkE kk kk nrhLk </p><p>kkXf khu Lkkw Au yLku ku{Lkk Mk{kofku{kt k khu Lkkhkske Au. ksk{kt rxrfxLke VkeLke rkLk u RLk u nk{k t k Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. kMk fheLku rMkrLkh Lkukkyku Mkkike khu nkk ukE hkk Au. rMkrLkh Lkukkyku{kt stkMknLkku Mk{ku kk Au.</p><p>stkMkn ykk khef u [q txe zk kikh kR [wk Au. {ue {krnke {wsk rxrfx VkeLku RLku kkLkk rhc Lkukk yzke k Lkkw ukE hkwt Au.</p><p>nrhLk kkXfu wt fkwt....[qtxe zkLku RLku xqtf{kt s rLko fhk{kt ykuknkhe kLku rxrfx ykkkke kkLkk fkofhkuLkku Lkirkf swMMkku xe </p><p>kku Aukk keLku Mkk{u kuk kufkuLku rxrfx ykkk{kt yke hne Au su </p><p>kuxe kkkk Auy{kkLku 24 fkf Mkkku hne fu kuk MkktMkkuLke sYh Aukk {kxu khu {nuLkk fhLkkh kufkuLku rxrfx Lkn {kk Lkkhks Aurxrfx Lkn {kLke kkkkke k rMkrLkhku k Lkkhks Ausu kufkuyu fkUkuMk{kt hneLku kskLku kkku ykke nkekukkufkuLku kk{kt MkB{kLkkqof Mkk{u fhkk AuLkhuL {kueLku fuxef kk fhk{kt yke Aukkxeo Mkwe{ Au yLku fkuRk Lkukk kkxeoke Wkh Lkke</p><p>khk kkMku fkUkuMk khk kskLkk yu{su yfkhLkk kwkkLkwt nLk fhkwt nkwt.</p><p>kxkurzk fufuLkkh kkMku ykue Mfq{kt Ve khkLkk rhku{kt ukku fhk{kt ykk nkk.</p></li><li><p>2 / . 24-03-2014, y{kk </p><p>ktkeu...</p><p>ks{kt st ku Xef rrh kufkuu nkhku hMku ukze eku...!</p><p>ye ukykue khkse ks ukE. yzkeu kukke zwt nwt htw ktehke zke Vhs ze. ku st nu kz{uhke rxfex {e. suke khks kuk st n nu ku{kh kxeo Akuzeu yk W{ukh hefu tku ue kyku koE hne Au. hrkhu khu ksk sqk yu rhc uk nhe kXfu kfkh rhk tkue ne. su{kt u{u kse rxrfx rh ke h k WXkk nk. u{u ykhku {wku nku fu, ks{kt sqk rhc yu trc fkofhkue yk kE hne Au, khu fku ykuk kufkuu rxrfx {e hne Au. ks{kt yk k{uk ukykue ke{kt uyku k{ ke. kte ke{kt u{k k{ku {kk W{uhku kku Au. </p><p>stnu kz{uh n :- ksu uk rhc uk stnu rxrfx yke ke. uyku hksfe Se ytr{ [qtxe ]n {rMkh kz{uhe uXf hke zk {ktk nk. htw ks u{u yuzsMx fhe wt n. ykke, u{u yk [qtxe zkku ro fkuo Au. ku{khu uyku W{ukhe fhe fu Au. ks {kxu uyku fuxk {nqo Au, u kku ytks yu hke {wfe fk Au fu, u{u ]nkku k fhk {k{ k {nqo kkyku ru, kk yu thkk hefu uk yke Au. </p><p>un rw:- y{]he uXf hke k ke [qtxkE ykk un rwu ksu rxrfx ke yke. u{k Mkku hkk{kt rhkukk uk yY suxeu rxrfx ykk{kt yke Au. rwyu khu {u nkt {kuZu rxrfx ke fhe ee Au. </p><p>k {we [kiu :- rnkhk h rMkh{kt ksk k Vu hefu ykukk k {we [kiuu rxrfx ykk{kt yke ne. kt hku rMkh qhku kk Au, ktke {kuee khkee uXf Y kk Au. k {wek u yk u yre fw{kh [kiuu rxrfx ykk{kt yke ne. yreu k {we khksewt wfk uXwt ze fu Au. uyku stk {ke ks kku uzkuk Au. </p><p>ufw{kh [kihe:- ufw{kh [kihek rk Eh [kihe stk {ke r Au. ko 1991e [qtxe{kt u{e nk fhe ukE ne. k{kt ufw{kh [kiheyu r hksfkh{kt tkwt nwt. yk u u{u kse rxrfx {e ne. ykke, [kiheyu yk W{ukhe kutke Au. [kihe rhkhu fw ykX k uXf hke [qtxe zk Au. u{kt [kh [kihe rhkhku rs kku Au yu [kh hks kku Au. </p><p>rnkh{kt ke yk:- rnkhe ykihtkk uXf h ksk hk{ehnwt k{ VkE {kwt nwt. htw Auf Aue zeyu sk wkExuz{ktke ykuk wrfw{khnu rxrfx yke ukE ne. ykke hk{ehn rkkk Au yu wrfw{kh {kxu [kh n fhkku ro nuh fkuo Au. uyku u kfkke ks{kt Au. </p><p>hk{rk kk kku Xt kk ksu ike uXf kusu yke Au. suk fkhu Mkkrf uk ywkt n wMu kk Au. u{u yk W{ukhe fhe Au. Akt kxeo {kxuku u{ku u{ kk Au. uyku yk {uku Wko Au. u{e {kt Au fu, kus uk Mkkrf W{ukhu u. yke s Mkr fkhfxe Au. yne rxrfx Vkeke hk{uh [kihrk khks Au. uyku yk [qtxe zkk nk. htw Aue zeyu ro ku Au. u{u {kuek fh {kof {kk{kt yku Au yu rnLe Lq [u h ks kk {kueku k uk uk {u Au. </p><p>fux yr{Lw:- fux yr{Lw nrhkke hkunf uXf hke rxrfxe yku hke uXk nk. u{u huL {kuee Sf {kk{kt yku Au. Akt u{k u fkutu{ktke ykuk W{ukhu rxrfx ykk{kt yke Au. ku yu wzkt{kt ksk Vkkh ukykuu rxrfx ykkk u fkutu{ktke ykuk kufkuu hkkuhk rxrfx yke ukE ne. fux yr{Lwu yuxku ku rk nku fu u{u [qtxe [kh {kxue ikhe fhe ee ne.</p><p>yXkrzk hBk uXf yu W{ukhe [[ko{kt hne. su o{k ktkuk Xufkk kkt u Xufku u{ku rhku kku. wshke kt[ kufk uXf h hufe sh ne. {kE ht nwt fu yzkek k nrh kXfu rxfex {u n ue skyu hu hku [qtxe {uk{kt Wkhk{kt yku. u s {ku ksu nrh kXfwt t fkeu hu hku [qtxe {uku Wkhe ek Au. {kuee {nkhk ku kuue ko hue yu [k h [[ko k hne. su{kt u{u fkutuu ykzunkku ee. uzqke kku WXkkt yu ko{kt ft fu uzqku {hk hkkt yu hfkh e hne, ku kZke hknw kteyu yk [qtxeu u r[khkhk [ue zkE ke. ku fushek nrhkk{kt hkuz ku fhe hkkt Au. su{kt nsq u wshke ku kuk{kt s M Au. ruk yXkrzk hBk ksk rhc ukykuu uXf {kxu kuku ykh {kuhu hkku yu uke s fk[ kse kike sqe nkue ruk {kxu yk e wt. yu k{k{kt W Xkfhuyu ykhu ksu kn yke ee. ufu knku ku sk ksk yk hkskk nu ykku yu fne ewt fu {kt k{ kse nue ke{kt nwt.</p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 24-03-2014{uk (y,,R) : ykfM{f k kk. MkM Mkk hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {o ykk{f kuku r[ ke sk. kkkk-MkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwt.r{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k.ffo (z,n) : RuLke f]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k. kk-kh Mkw{uwo hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk, ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke fu.Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kR fu Au.{fh (,s) : fkkfe &amp;ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &amp;ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. Lk WMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w</p><p>kuMkyuLsuMk, kk.23x k u [ L k e M k u r r k x e </p><p>yLk u rhkrxe Mxkh rf{ fhkrkyu kuLkk u{e fkrLku uMx Mkkk u Lk fhkLke kikhe{kt Au. rf{ fhkrk yLku fkrLku uMxu Lk fhk {kxuLkku rLko fhe eku Au. {ue {krnke {wsk yk ktLku swkELkk ku nu {u {rnLkk{kt Lk fhe u kue kk ukE hne Au. Lk fhkLku ELku yk ktLku nu qk s WMkwf Au. wyuMk rfe {ukurLk MkkkuLke {wkfkk{kt LkSfLkk Mkqkk uyu fkw t Au fu 33 ke o rhkrxe xee Mxkh rf{ fhkrk yLk u 36 ke o h ukh fkrLku uMx ku{Lke k wkeLk u qk s u{ fhu Au yLku LkLku ELku kikhe{kt Au. yktkrhf MkqkkuLkw t fnuwt Au fu LkkukoLke Lk{kt {nkqo qr{fk hnuu. yL yuf r{kyu fkwt Au </p><p>fu yk tkkeLke LkLke kusLkk zkke ykk e hne Au. ku{Lke kkMku LkLke kikhe {kxu qk ykuAku Mk{ hkku Au. fkrLku Mkkku Lk fhkk knukt ykkW ku ku k Lk fhe [qfe Au khtkw rf{ fhkrkLku khu k MkVkk </p><p>{e Lkke. fkrLku Mkkku kuLkk Lk heku kuLkkh Au. LkSfLkk r{kkuLkwt fnuwt Au fu yk LkLkwt ykkusLk kLMkLkk kkxLkkh kurhMk{kt fhk{kt yke hkwt Au. rfkk yk rk fhkrkLkk Lk{kt kuLkk LkSfLkk {nu{kLkkuLke ke kikh fhk{kt yke hne Au. k u L kk ykkWLkk krk r nuBeMk Mkkk u Lk {kxuLkk yrfkhku yuf xee [uLkLku ykkeLku 10 r{rLk zkhLke hf{ Qe fhk{kt yke nke. nu ykLkk {kxu k xee [uLkLku yrfkhku MkkUkk{kt yku kue kk ukE hne Au. </p><p>rf{ fhkrk yLku fkrLku uMxLkk LkLke kikheLku Lku ktLkuLkk [knfku k hku{ktr[k kLkuk Au. rf{ fhkrkyu nk{kt kkfLku sL{ ykku nkku. kwkeLkk sL{ kk nu Lk fhku.</p><p>rf{ fhkrk {u {kMk{kt kurhMk{kt Lk fhk kikh</p><p>swkELkk ku {u{kt Lk kE su</p><p>rf{ fhkrk yLku fkrLku uMx khk ytku rLko kku</p><p>{wtkE, kk.23kk u rwz rV{k u{k t </p><p>khu kufrkk {uLkkh rtfk [kukzkLkwt fnuwt Au fu ku ke khk kLkkk{kt ykuk rLk{ku kh [kke Lkke. kkurwzLke rV{ku yLku yktkhhkxe Mktkek f urhhLke Mkkk u rtfk [k ukzk yuf Mkkk u k fk{ku{kt Mk kLkue Au. khtkw ku kkukkLkk k{k{ fk{kuLk u kuheku Lk ykke hne Au. rtfk [kukzkLke kwtzu rV{ nu xqtf Mk{{kt s hsw kk sE hne Au. yk koLke kkukkLke k{ rV{ kwtzuLkk [kh{kt rtfk Mk kLkue Au. nu ku xqtf Mk{{kt s kuLke Lke rV{ {uhefku{Lkk wxk{kt Mk ku. yk Wkhktk yur Mkwe ku kkukkLkk Mkk ykk{Lku kkLke kusLkk k </p><p>kLkke hne Au. kuLkwt fnuwt Au fu {w~fuYk qr{fkyku yLku e Mkkhe kkkkkuLku ELku ku nt{uk hku{ktr[k hnu Au. </p><p>rtfkLkw t fnuwt Au fu ku yuf fkhLke qr{fk fhe fheLku kkfe Au. yk s fkhMkh ku swe swe qr{fkykuLke rV{ku khu </p><p>kMkt fhu Au. yLkkk, khVe yLku kw tz u sue rV{ku ykLkku Mktfuk ykku Au. kuLku rrkk qks kMk t A u. r tfkLk w t fnuw t Au fu k u keLkk khk kLkkk{kt ykuk rLk{ku kh [kke Lkke. kkukkLkk rLk{ kkuku kLkku Au.</p><p>3 1 k e o q k k q o rMkw the 17 koLke ke fk{ fhe hne Au. rtfkLkwt yu{ k fnuwt Au fu kk kuo kuLke rV{ rMk-3 kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx Mkkrkk kE nke. ku 200 fhkuzLke f{ke fhe [wfe Au. yk ykkW ku khVe </p><p>yLku yLkkk sue rV{ k fhe [wfe Au. Auk k u k oke kuLke rV{ku q{ {[ke hne Au. kuLkk ykk{ yukurxfLku ELku k kufku{kt [[ko hne nke. fk{ fhkLke krkLk u ELk u rtfk Mktkqo Mktkw Au. </p><p>keLkk rLk{ku kh [kke s Lkke : rtfkLkku wkMkku </p><p>rtfk [kukzk Mktkek furhhLku ELku k Mk</p><p>{urhfku{Lkk wxk Wkhktk nu kkukkLkk Mkk ykk{Lku yur Mkwe kkLke k rtfk [kukzkLke rn[k</p><p>{wtkE, kk.23kkurqzLke e yrLkukeyku </p><p>yuxk fhkLkk nukwMkh ykMkLku Akuze [qfe Au khtkw yuwfuLkLku yrLkuke yLku {kuz r[kktkk qk s {nkqo ku Au. kuLkwt fnuwt </p><p>Au fu yL e yrLkukeykuLkk {kk o Wkh ykk eLk u k u yuxk {kxu yuwfuLkLku Akuzk {kxu kikh Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu fkuEk fkhLkk Mktukku nkuk Akkt rkLku AkuzkLke kkkk qk s LkwfMkkLkfkhf Mkkrkk kE fu Au. kEV{kt yuwfuLk qk s {nk qo MkkLk hku Au. rkLkku Mk{ yuf ku kqo kE kk kk khk Vhkku Lkke. rk Mk{k kEV{kt fk{ kku Au. yuxk fhkk yuwfuLkLku khu kkr{fkk ykkk{kt ku rkMk hku Au. RLfkh rV{ {khVku khu [[ko{kt ykue yk yrLkukeyu fkwt Au fu yuxk k{k{ kkkk Lkke. </p><p>r k k e r[khkh k{k t kk kk Au. ykk k u yuxkLku k qk {nLkwt MkkLk </p><p>ykkk {kku Au. kurk htkk Mkkku Lk fko kk r[kktkk kkt[ koLkk kwk uhkhLke {kkk kLke [qfe Au. kurk htkk yuf kkuVh khefu kufrkk {ue [qku Au. kuLke kEV{kt k QkkkkLke Mkrk nk{kt uk {e Au. kkfkuLke Mkk{u qk Mkkhk kk kuMkkzk{kt k ku rkMk hku Au. kuLkk kkuVh...</p></li></ul>