23 07 2014 sunvilla samachar

Download 23 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 23-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 23-07-2014, y{kk Year : 02 Issue : 32Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 32 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, \ - 2014

  khk{kt xekeLkk fkhu 5.5 k kufkuLkk {]w

  u{kt xeke Mkkike Su rk{khe kLke

  ELMxexwx Vkuh nuk {uxef EkuwLk wrLkMkxe ykuV kuxLkLkk rhkkuxo{kt fhk{kt ykku wkMkku

  Lke rne, kk.22u{kt kufku yuEzTMkLkk kk skkt ykktfke

  [rkk Au khtkw Mk ftEf yk Au. u{kt Mkkike w {]w xekeLke rk{khe khk kk Au. kksukh{kt nuh fhku rhkkuxo{kt xeke yu u{kt Mkkike {kuxe Su rk{khe khefu Whe yke Au. ko 2013{kt xekeLkk fkhu u{kt 5.5 k kykuLke {]w xekeLkk fkhu kk Au. yk rhkkuxoLkk yktfzkykuyu MkhfkhLke nhk{ fhe ee Au. yk rhkkuxoLkk yktfzkykuke Mkhfkh khk xekeLku fkkw{kt uk{kt yke nkukLkk kkykuLke kku kue ee Au.

  k kke {krnke {wsk, u{kt xeke yu Mkkike {kuxe Su rk{khe Au.xekeLkk fkhu ko 2013{kt u{kt 5.5 k kufkuLkk {kuk rLkkk nkk. khu ke MkkLku {uurhkLke rk{khe hne Au. {uurhkLkk fkhu u{kt ko 2013{kt 1.2 k kufkuLkk {]w kk nkkt. yk hr{kLk {uurhkLkk A fhkuzke w fuMk LkkUkk nkk. khu yu[ykEe rLkk yrkLkLku {e hnu MkVkkLkk kkyku [u k 78600Lkk {]w yu[ykEeLkk fkhu kk nkk. yk hr{kLk yu[ykEeLkk 31 nh Lkk fuMk k LkkUkk nkk. ELMxexwx Vkuh nuk {uxef EkuwLk wrLkMkxe ykuV kuxLk khVke yk rhkkuxo nuh fhkku nkku. su{kt 20 khke

  yuMkkxoLkku Mk{ku kk Au. rhMk[o{kt k {wt Au fu, wrLkkLke kwLkk{kt khk xekeLku hkufk{kt rLkV hkku Au. wrLkk{kt rk k kife 160 kufku xekeke kezek Au. khu khk{kt yk Mktk rk k kife 275Lke Au. wrLkk{kt xekeLkk 7.1 r{eLk Lkk fuMk Mkk{u ykk Au. su{ktke 1.3 r{eLk kufkuLkk {]w kk Au. khk{kt w MkeLkk fkhu xekeLkk fkhu kkkt {]wLke Mktk Mkkike w Au. keS kksw {uurhkke kkk {]wLke Mktk xkzk{kt khkLku MkVkk nkk kke Au.

  ko 1990ke 2013 hr{kLk {uurhkke kezekk rk k kife 11 kLkk {]w kk Au. ufu nsw k khk {uurhk sue kteh rk{kheke {hLkkh kufkuLkk {k{u xku[ kh Au. yL uku{kt {uurhkLkk fkhu rk k k kife {kk yuf ykk ku kykuLkk {kuk kk Au. wrLkkh{kt 2013{kt {uurhkLkk fkhu ku {]w{kt yzkuyz {]w khk, LkkEuhek{kt kE nke. wrLkk{kt fw 164.9 r{rLk {uurhkLkk fuMk LkkUkk nkk. su{ktke 854000 kykuyu S kw{kku nkku. rhMk[o{kt LkkUk{kt ykwt Au fu, wrLkkh{kt yu[ykEeLkk hkukLku rMkhkku yxfkk LkkUkkk MkVkk {e Au. wrLkk{kt 30 {erLk kufku yu[ykEeke kezek Au.

  rne{kt Mkhfkh kLkkkLku E yxfku nsw kkk

  Wkhkkk Vheke [wtxeLkk rhku{kt

  ksku Mkhfkh kLkkk ytku {kiLk kh fwO: fusheku rkLkMkk tk fhe Vheke [wtxe kusk {ktk fhe

  Lke rne,kk.22rne{kt Mkhfkh kLkkkLku ELku yMk{tsMkLke

  Mkrk nsw k kkk Au. rneLkk Wkhkkk LkSk stk hk{kt Vheke [wtxe Lk kk kuwt EAe hkk Au. hkkkLkk LkSfLkk Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, rne{kt Mkhfkh kLkkk ytkuLke k{k{ kkyku kqo kk kk s Vheke [wtxe

  ytku r[kh fhk{kt yku. kt Mkwe Lke Mkhfkh kLkkkLkk Lkku [kw hkk{kt yku.

  keS kksw Mkhfkh kLkkkLku ELku khke sLkkk kkxeo khk fkuE k fkhLke Mkkk fhk{kt yke hne Lkke. {ke {krnke {wsk, rneLkk Wkhkkk Mkhfkh kLkkkLku E kskLkku {k {kku Au. kku Mkk{u kku kskLkk fuxkf Lkukkyku Mkhfkh kLkkkLkk kk{kt Au. yk Lkukkyku kkLkk nkEf{kLz khk {tswhe {kLke hkn uE hkk Au. kku fuxkf Lkukkyku rne{kt Vheke [wtxe kuskLkk kk{kt Au.

  keS kksw yh fusheku Wkhkkk Mk{k rkLkMkk tk fhkLke {ktk fhe Au. WuLke Au fu, rne{kt Mkkk {rnLkkLke yth ku [wtxe kuE [wfe Au. su{kt kk rzMkuBkh {rnLkk{kt k uu rkLkMkkLke [w txe{kt 700 fhkuz YrkkLkku [o kku nkku. rkLkMkk [wtxe{kt yuf nhke w W{ukhykuyu [wtxe ze nke.

  sB{w,kk.22fk~{ehLkk kthkkk rsk{kt kkkk kuE

  fuBk{kt kuMkLkwt rMkeLzh Vkxkk [kh kufkuLkk {kuk kk Au khu yL fuxkf kufku k kk Au. {ke {krnke {wsk, kkkk kuE kku y{hLkkk kkkyu skk kwyku yLku MkkwykuLku s{kzk {kxu hMkkuzwt [ke hkwt nkwt.

  yksu nue Mkkhu hMkk uzw t Y fhk kuMk Mkkkk{kt ykku khu y[kLkf kuMk MkeeLzh Vkxku nkku. yk kuMk MkeeLzh VkxkLkk fkhu

  Mk{k fuBk{kt ykk kke kE nke. yk ykk{kt [kh MtMkufkuLkk {kuk kk nkk.

  Mkwkku khk {ke {krnke {wsk {]kfkuLkk Lkk{ kuLh, kwhek, Mktek yLku kekokkkw Au. kuyku ktkLkk {kLkMkkLkk kwkLkkLkk fuBk{kt Mkuk ykke hkk nkk. hr{kLk kkkk yLku knukk{ x Wkh y{hLkkk kkk kqok heku [kw Au. WuLke Au fu, Mkku{khu y{hLkkk kkk{kt oLk fhLkkhLke Mktk k kLku kkh kE nke. kkhe 28 swLku yk y{hLkkk kkk Y kE Au.

  y{hLkkk kkk : k uMk rMkeLzh Vkxkk 4Lkk {kuk

  kkkk Mkk fuBk{kt nue Mkkhu kke ykk

  fuBk{kt Mkuk ykke hnu MtMkufkuLkk {kuk kk

  kkk{kt Rhku khk w nkR nw{k : {]kktf 544

  LkuMkhLkk nw{{kt k kuuMxrLkLkkuLkk {kuk

  ykX{e swkR kkke irf kk Akkt RhkuLkk nkR , qr{ nw{k he : RhkuLkk kku 29 {kuk

  kkk, kk.22Rhkuu nkR nw{kLkku

  k uh he hkk u A u . yks u Mkkhu kkk{kt fhk{kt ykuk nw{k{ktyk uAk{k t ykuAk k kuuMxrLkLkkuLkk {kuk kk nkk ykLke Mkkku s {kukLkku yktfzku eLku nu kuuMxurLkLkkuLkk kku 544 Wkh knkU[e kku Au. Auk fuxkf kkuoke hkkkk kife Mkkike ek hkkkkLkku kuh nk [ke hkku Au. nw{kLkku kuh yksu k

  fkkw,kk. 22yVkkrLkMkkLkLkk kkxLkkh fkkw{kt kkueMk MktfwLku xkkuox kLkke

  fhk{kt ykuk yk{kke nw{k{kt [kh rue Mkwhkk kkzoLkk {kuk kk Au yLku yL Ake w kufku k kk Au. yVkLkLkk yrfkheykuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, {kuxhMkkEf Wkh ykuk yk{kke kkUkhu yk nw{ku fkuo nkku. rue yuzkEhku kt hnu Au ku rMkkhLku xkkuox kLkkeLku yk nw{ku fhk{kt ykku nkku. kk nw{k {kxu khk s Mkwhkk skLkkuyu {kuh[k Mktke ek nkk. kkueMk kkyu fkwt Au fu, nw{kkuh MktfwLkk u kh Mkwe knkU[k{kt MkV hkku nkku yLku kt s kMx fko nkk. {kko kuk kufkuLke yku nsw Mkwe kE fe Lkke. keS kksw kkekkLk kk senwk khk nw{kLke skkkhe MefkhkE Au. kuLkwt fnuwt Au fu, yVkLk yLku Lkkxku ku Mkk{u ku{Lkk kufku khk nw{k fhk{kt yke hkk Au. u{kt yVkLk yLku Lkkxku ku ku{s Mkhfkhe ykurVMkLku xkkuox kLkkeLku yk nw{kyku fhkk nkk.

  fkkw{kt yk{kke nw{ku : [khLkk {kuk

  yL yLkuf kufku k kk

  kkk heku s he hkku nkku. k uuMxurLkLk u{kt f uxkf rMkkhLku xkku ox kLkke nw{k fhkR hkk Au. nw{k{kt nsw Mkwe 3000 kuuMxLkLkku k kk Au. Ehku khk Auk fuxkf rMkke nkE nw{k fhkE hkk nkk . rke kkk ke Mkhn LkSf yk nw{k kk nkk. Ehku khk ykukhuLk kuxuxe ykX swkELkk rMku Y kwt nkwt. kkkLkk kkMkkeyku khk hkufux nw{kykuLku kt fhk yk kuh Y kku nkku. ykX{e swkE kkke 544ke w kuuMxeLkeLkku {kko kk Au. su{kt {rnkyku yLku kkfku Mkk{u Au.{kk o k ukyk u{k t 100 kkfku nkukLkk u kku fhk{kt ykku Au.

  Ehkuu kkk{kt nhku h k uf ux n w{k fk o A u s u{k t

  {kuxkkku nkE nw{kyku fhkk Au. keS kksw kkMkkeykuyu 1600ke w hkufux k Au. su kifeLkk 1048 nwe rMkkh{kt kzk Au. LkuMkhLkk nw{kyku{kt {kukLkku yktfzku Mkkk e hkku Au. khu ykukhuLkLke Yykk kk kkke 29 RhkueLkk k {kuk kk Au. y{urhfk MkrnkLkk uku uhkh kk wrhk{ {kxu fhe hkk nkuk Akkt Rhkuu Auk fuxkfrMkke nw{k he hkk Au. Lwykhe ko 2009 kkke Mkkike {kuxw ykukhuLk [ke hkwt Au. ko 2009{kt 22 rMk Mkwe ykukhuLk [kwt nkw. kkk keLkk rMkkhku{kt nk rMVkuxf Mkke uk {e hne Au. zkRLkku nue kfu fkuR Wfu yku kue kk ykuAe ukR hne Au. fkh fu Rhku yLku kuuMxkRLk kku zkf {wz{kt Au.

  sqLkkkZ {nkkkrfk : kskLkku kku nuhkku, fkUkuMkLku Vxfku

  yLku kMkkkLku ku kuXfku {e Au khu ykkLk u k yuf kuXf {e Au. yk{ w yuf fkukkuohuLk fksu fhk{kt kskLku MkVkk {e Au. yksu Mkkhke s Y kue {k kkhe{kt khtrf kkk{kt kskLku {ue ez Aux Mkwe fk{ hne nke suLkk fkhu fkUkuMk kkMkuke Mkkk ykt[fe uk{kt kskLku MkVkk {e Au. kk ku fkUkuMkLku {ue knw{rk fhkkt k kskLkku uk yk ku yqkkqo hkku Au.

  sqLkkkZ{kt kskLkku fuMkheku n uhkk k Mk k ihkx {k t ksk u rsLke Wse fhe nke yLku rsukk W{ukhkuyu rs MkhMk fkZkk Xuh Xuh xkVef{ kE kku nkku. kk [qtxe{kt ksk kkMkuke kMkLk wt[e uLkkh fkUkuMk khk [kkuk kuhnex yLku kkLke yktkhef kkMkeLku fkhu yk kLke [qtxe{kt yuwt kkkwt s nkwt fu sqLkkkZLke krhkoLk ku. fkUkuMk kwLkhkkoLkLke kk fhke nke khu ksk krhkoLk fhkLkk fku Mkkku {ukLku kzwt nkwt. yk{f [qtxe [kh yLku Mkk qnh[LkkLk u fkhu

  [q txe knuk s yuw t ukk w t nkwt fu sqLkkkZ{kt f{ eu. yLku yksu Mkkhu sqLkkkZLke f]rk wrLkMkxe kku kuue {k kkhe{kt kkkkh kuk hkWLz{kt yuf kAe yuf kuzo{kt kskLkku rs kxku Vhku nkku yLku kkkuhu 12:30 kk Mk we{k t nuh k uk k{k{ kuXfkuLkk krhk{{ktke kskLku 41 kuXfku {e Au khu fkUkuMkLku 16 kuXfkuke Mktkkuk {kLkku kzku Au. kMkkkLkk kkk{kt ku kuXfku kE Au yLku yLkuf ykkku [u yuf {kk ykk W{ukh rse rLkzku Au. ksk{ktke whthku Mkts kkuhzek, kehe fkuxu[k, rLkuk wuek MkrnkLkk ykkukLkku Ske kk Au khu fkUk uMkLkk yLkuf ykkukLkku khksLkku Mk [kku kzku Au. yku WuLke Au fu fkUk uMk Akuze ksk{kt kuk {kuxkkkLkk ykkukLkku [q txe stk Ske kk Au khu kuzo Lktkh 6 Mkrnk yuf-ku kuzo{kt fkUkuMkLkk W{ukhkuLku rzkkuex kw{kkLkku k khku ykku Au. nsw kkuzk Mk{ knuk s kqo zuwxe {uh kehe fkuxu[k fk Uk uMk AkuzeLk u

  zkkLk {kueyu xTex fhe {kkhkuLkku ykkh {kLku

  Mkkihkxh{kt rsLke kLkkh Wse kR : kwshkkLke k{k{ {nkLkkh kkrfkyku{kt kskLkwt kMkLk kkuXkwt : fkUkuMku khksLke Mksuoe nuxef ykX {nkLkkhkkrfk kh kskLkku fkukwshkkLkk kk {nkLkkhku nu ksk krMkk : zu

  kskLkk u kk ykEfu zuyu sqLkkkZ {nkLkkhkkrfk yLku LkkhkkrfkLke 10 kuXfkuLke kuxk[qtxe{kt khke sLkkk kkxeoyu {uuk nkk rsLku ksk MkhfkhLke yLku MktkXLkLke rMke kke nke.

  zuyu skwt nkwt fu, LkhuL {kue kwshkkLkk {w{tke nkk ku Mk{u Y fhue nuhe rfkMkLke kusLkkyku yLku {w{tke ykLktekuLk kxuu kuLku uk ykku suLkwt Mk{koLk {kkkhe{kt swLkkkZ kufku yLku LkkhkkrfkykuLkk {kkhkuyu kskLku {k ykke kskLkk W{ukhkuLku SkkzeLku ykwt Au. fkUkuMk krMkk yuf {kk {nkLkkhkkrfk swLkkkZ nke ku yksLkk krhk{ku ykk kk MhksLke MktMkkyku{ktke fkUkuMkLkku MkVkku kku Au. {kkhkuyu Mk sLkku ykke kskLke LkerkLku Mk{koLk fwO Au.

  y{kk, kk.22sqLkkkZ {nkLkkhkkrfkLke

  rkckhe [qtxe{kt yksu nuh

  k uk krhk{{k t kskLkk u kLkkh rs kku nkku. fw nuh kue 60 k uXfk u{k tke

  kskLkk Vku 41 kuXfku kE Au kh u fk Uk u M kLk u {kk 16 kuXfkuke Mktkkuk {kLkku kzku Au

  wrLkMkxeLke knkh s hkk{kt ykk nkk. kkueMku {k kkhe Mk Wkh szkuMkkf ktkukMk kkuXku nkku. hr{kLk sqLkkkZ {nkLkkhkkrfk{k t kskLk u 60{ktke 41 nuXfku {k kk uLkk zkkLk LkhuL {kueyu

  x Tex fheLk u k ufk uLkk u ykkh {kLku nkku ku{s kkLkk fkofhkuLku yrLktLk kkXk nkk. {kueyu x Tex{k t w t Au f u sqLkkkZ fkukkuohuLkLke [qtxe{kt kskLkk rsLkk Mk{k[kh MkkteLku ykLkt kku.

  ksk{kt uzkk nkk. yuf kksw kskLke [kh f{kLk rs Ykkeyu Mk tke nke kku keS kksw fkUkuMkLke wnh[Lkk u yk e rMkkko kxu yLk MkkrLkf khkMk sknh [kzkyu Mk tke nke. yuf kksw kufkuLke rLkhMkkk yLku keS kks w kskLkk {kEk u kLkkLku fkhu fuMkheku nuhkku Au.

  hkLkk [q txek t[ u k k u X u e y q k k q o M k k L k u f k h u A{fkykuLk u kk fhkk t {kkLk ktrkkqo kwt nkwt yLku yksu Mkkhu ksk yLku fkUk uMkLkk nhku fkofhku

  [u {k kkhe Y kE nke. {k kkhe Mk Wkh W{ukhku yLku yusLxkuLku k fhk uk{kt ykk nkk khu fkofhkuLku f]rk

 • 2 / . 23-07-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 23-07-2014{uk (y,,R) : kkk kMkLkwt ykkusLk kk. {kLkrMkf [kk ne kk. Lkkufhe-tk{kt hknk. w Mk{]k (k,,W) : EuLke WkkMkLkke {w~fue{kt hknk. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhku Mkwkfkhe.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt kZke-[Zke fTkk. ykfLkwt {k skE hnu. LkkkLke ez qh kk.ffo (z,n) : hkuskkheLke kfku {u. k{f kkk-kMkLkku kuk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu.Mkn ({,x) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk. ykhku Mktkwt.fLk (k,X,) : ukkh-Lkkufhe kuku krk kk. rkn Lk Mktkte Wk{ Mk{. tkfe &ku Wfue fku.kwk (h,k) : k{f kkk-kMkLkk kuk, ykfM{f Lk k kk. hkuskkheLke Lke kfku Qe kk.]rf (Lk,) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk.Lk (,,V) : s{eLk-knLk-{fkLkLkk kuk. Lkkkfe Mkrk {skqk sk. [kk ne kLku.{fh (,s) : Lkkufhe{kt kZke-[ZkeLke kk. ykfM{f Lk k kk.fwt (k,,Mk) : ukkh ykuo kuk kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk.{eLk (,[,,k) : k{f kkk-kMkLkku kuk. ykhkuLke qk s Mktk ue.

  ktkeu...

  xkxk ukuwt Wk t Au ku ku ue? fkutuu WXkku {kuxku

  _ 2070, -12, . 23-07-2014

  uku kLx{kt Wk t Au ku hfkh xkxku k {kxu ku yku Au: fkutuku k, rh{k{k khk useu xuu rkk ]n{kt qAku xkxk ytu , rke uk tfhnu hfkhu uhe: fkutuu {kte hfkh yu xkxk [uk fhkhe rku, fkuLVzuL yue{uLx hsq fhk ytu xufrf kku e ro uku: kih xu.

  xkxk ]k [uh{u kh r{Mke yu {w{tke ykteu xu [u kue {wkfk k ykse rkk fkokne hr{k ]n{kt xkxk ukuku {wku WAku nku. rkk{kt yksu rh{k{k khk useu xuu xkxku hk hfkh hVke {e ku ytu k qAku nku. suku sk ykk {tke kih xuu skwt nwt fu, xkxk {kuxou wshk hfkh uxe hf{ ku uxu yku Au. { fu xkxk fte su Wk fhu uku kuo suxku ux [wfkku kku nku uxe hf{ wshk hfkh fteu ku yku Au. yk kuku ks h 0.01 xfk Xuhk{kt ykku Au. useu k rke uk tfhn kukyu yk {wu hfkhu uhk k WXkku nku fu, nk kt kuk kLx{kt Wk t Au khu hk hfkh k {kxu xkxku ku yku Au?

  fkutue kuyu xkxk yu hk hfkh [uk ku yue{uLxe rku rkkk {us h {wfke {kt fhe ne. suk sk{kt {tke kih xuu skwt nwt fu, yk yue{uLx hfkh yu fte [uk fkuLVzuL zkuw{uLx nkukke u ]n{kt hsq fhe fk fu fu{? ue xufrf k [fkMk k ro uku. xkxk ]k [uh{u kh r{Mkeyu {tkhu khu kteh{kt {w{tke ykteu xue wuAk {wkfk ee ne. ykteu xue {w{tke u he k u{e yu kh r{Mkee yk k{ {wkfk ne. wshk hfkh yu xkxk sqkk ttku rk Au. huL {kueyu xkxk sqkk qo [uh{u h xkxku fhuk yuf yuyu{yuke xkxk uku kLx tkke wshk yke ku nkuke k re Au. xkxk ]k [uh{u kk k xkxk sqkk ttku wshk hfkh kku skE hkk Au.

  xkxke ku^xuh fte xeeyuu wshk hfkhu kteh{kt ykExe u{kt s{e yke Au. kt ykhu kuZ u ko quo xeeyuwt huL {kuek nMu Wkx kw nw. yu {u kh r{Mke wshk ykk nk. Wur Au fu, fkutuu ksuh{kt s ykkuku fko nk fu wshk hfkhu xkxku suk {kxu hknku yke Au u uku fkhwt Wk t fheu ktk kLx{kt suwykhk kxowt Wk fhk{kt yke h Au.

  S yiko kkurqz{kt Lke s rV{Lku R nu Mk kLke

  {wtkE, kk. 22kkurqzLke wxe eLk yiko hk k[Lk f{kuf fhk {kxu

  kikhe fhe [qfe Au. ykLkk kkYku ku kukk yLku swk swk xuLkk fko{ku{kt kk uk kke kE Au. kuLke qkMkwhkeLku e hkk yikoLkk kMkku Y kk Au. kwkeLku sL{ ykk kk kuLkk e kuk sLkLku ELku {erzk{kt khu Mk{k[khku ykk nkk yLku kuLke xefk rxkeyku k kE nke. nu ku Vhekh kukk yLku yL xuLkk{kt

  uzkE kE Au. u fu kkMke khu fhu kuLku ELku nsw MkMkuLMkLke Mkrk kLkue Au. yktkrhf MkqkkuLkk skk {wsk yik o hk khkLkk sLkLk u Wkkhe ykk k RAwf Au. yiko hk rLkr{k k ukk MkuLk Vhe Y fhe [qfe Au.

  kukk yLku yL xuLkk Wkh kMk kh

  fuxef rV{kuLke kxfkk kMkt kze nkukLkk ynuk

  MkwMke rV{Lkku kuh : nu yLkwfk k MkwMk kLku

  rk kkLkLku rLkVkk {k kk [[ko

  {wtkE,kk.22 k k u r q z { k t

  n k M k w M k e rV{ kLkkkLkku kuh he

  Au. rk kkLkLku MkwMk khefuLke

  q r { f k { k t k k u k e M k w M k { k t

  rLkVkk {k kk nu kufr yrLkuke yLkwfk {ko MkwMk khefu MkV hnuu fu fu{ kuLku RLku [[ko Y kR kR Au. yLkwfk Mk qMkLke qr{fk yk

  fhk sE hne Au. yuwt k {e hk w t Au

  fu LkekMkn yuLkyu[-10 Lkk{Lke rV{ kLkke hkk Au su{kt yLkwfk {koLke kMktke fhk{kt yke

  Au. yk rV{{kt yLkwfk uze MkqMkLke qr{fk yk fhLkkh Au. Mkkike knuk yk rV{ {kxu nkurqzLke Mxkh yrLkuke rzk rkLxkuLke kMktke fhk{kt yke nke khtkw fkuE fkhMkh rzk rkLxkuyu yk rV{ Akuze ee nke. khkk rk kkLk yLku MkkuLk{ fkqh Mkkku yk Mkto{kt kk fhk{kt yke nke khtkw yk ktLku yrLkukeyku k kikh kE Lk nke. ykhu yLkwfk {koLke kMktke ykLkk {kxu fhk{kt yke Au. yku WuLke Au fu kkurqzLkk Mxkh yrLkuke rk r{ko kkuke MkqMk Lkk{Lke yuf rV{ kLkke [we Au. su{kt rk kkLk uze MkqMkLke qr{fk yk fhe [wfe Au. nu yk ke{kt yLkwfk {ko k uzkE kE Au. yLkwfk {koLke {ktk nk{kt e hne Au. yLkwfkyu knY kLk Mkkku kkukkLke rV{ hk Lku kLkk e uze {khVku furhhLke Yykk fhe nke. khkkke kuLku kkuMk ykurVMk Wkh Mkhuhk MkVkk {e hne Au. kuLke kkMku k {kuxk ksuxLke rV{ku k yke [qfe Au. yLkwfk rk kkLk fhkk khu MkkkLkekqof yk qr{fk yk fhk {ktku Au.

  fuxe nkuBMk suf Mkkku kw hek u zuxk fhe hne Au

  kuMkyuLsuMk, kk. 22yrLkuke fuxe nkuBMk nk{kt

  kw heku suf Mkkku zuxk fhe hne

  nkukLkk ynuk {k Au. {ue {krnke {wsk kuLkk uMx rus yukkxo{uLx{kt suf Mkkku ku yLkuf k rzLkh fhe [qfe Au. fuxe nkuBMk yLkuf rzLkh zuxLke { {ke [qfe Au. yk ktLku fuxe nkuBMkLkk qkkqo Mkkke {khVku yufkeLku {k Au. Mkqkkuyu fk...