23 07 2014 sunvilla samachar

Download 23 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 23-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 23-07-2014, y{kk Year : 02 Issue : 32Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 32 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, \ - 2014

  khk{kt xekeLkk fkhu 5.5 k kufkuLkk {]w

  u{kt xeke Mkkike Su rk{khe kLke

  ELMxexwx Vkuh nuk {uxef EkuwLk wrLkMkxe ykuV kuxLkLkk rhkkuxo{kt fhk{kt ykku wkMkku

  Lke rne, kk.22u{kt kufku yuEzTMkLkk kk skkt ykktfke

  [rkk Au khtkw Mk ftEf yk Au. u{kt Mkkike w {]w xekeLke rk{khe khk kk Au. kksukh{kt nuh fhku rhkkuxo{kt xeke yu u{kt Mkkike {kuxe Su rk{khe khefu Whe yke Au. ko 2013{kt xekeLkk fkhu u{kt 5.5 k kykuLke {]w xekeLkk fkhu kk Au. yk rhkkuxoLkk yktfzkykuyu MkhfkhLke nhk{ fhe ee Au. yk rhkkuxoLkk yktfzkykuke Mkhfkh khk xekeLku fkkw{kt uk{kt yke nkukLkk kkykuLke kku kue ee Au.

  k kke {krnke {wsk, u{kt xeke yu Mkkike {kuxe Su rk{khe Au.xekeLkk fkhu ko 2013{kt u{kt 5.5 k kufkuLkk {kuk rLkkk nkk. khu ke MkkLku {uurhkLke rk{khe hne Au. {uurhkLkk fkhu u{kt ko 2013{kt 1.2 k kufkuLkk {]w kk nkkt. yk hr{kLk {uurhkLkk A fhkuzke w fuMk LkkUkk nkk. khu yu[ykEe rLkk yrkLkLku {e hnu MkVkkLkk kkyku [u k 78600Lkk {]w yu[ykEeLkk fkhu kk nkk. yk hr{kLk yu[ykEeLkk 31 nh Lkk fuMk k LkkUkk nkk. ELMxexwx Vkuh nuk {uxef EkuwLk wrLkMkxe ykuV kuxLk khVke yk rhkkuxo nuh fhkku nkku. su{kt 20 khke

  yuMkkxoLkku Mk{ku kk Au. rhMk[o{kt k {wt Au fu, wrLkkLke kwLkk{kt khk xekeLku hkufk{kt rLkV hkku Au. wrLkk{kt rk k kife 160 kufku xekeke kezek Au. khu khk{kt yk Mktk rk k kife 275Lke Au. wrLkk{kt xekeLkk 7.1 r{eLk Lkk fuMk Mkk{u ykk Au. su{ktke 1.3 r{eLk kufkuLkk {]w kk Au. khk{kt w MkeLkk fkhu xekeLkk fkhu kkkt {]wLke Mktk Mkkike w Au. keS kksw {uurhkke kkk {]wLke Mktk xkzk{kt khkLku MkVkk nkk kke Au.

  ko 1990ke 2013 hr{kLk {uurhkke kezekk rk k kife 11 kLkk {]w kk Au. ufu nsw k khk {uurhk sue kteh rk{kheke {hLkkh kufkuLkk {k{u xku[ kh Au. yL uku{kt {uurhkLkk fkhu rk k k kife {kk yuf ykk ku kykuLkk {kuk kk Au. wrLkkh{kt 2013{kt {uurhkLkk fkhu ku {]w{kt yzkuyz {]w khk, LkkEuhek{kt kE nke. wrLkk{kt fw 164.9 r{rLk {uurhkLkk fuMk LkkUkk nkk. su{ktke 854000 kykuyu S kw{kku nkku. rhMk[o{kt LkkUk{kt ykwt Au fu, wrLkkh{kt yu[ykEeLkk hkukLku rMkhkku yxfkk LkkUkkk MkVkk {e Au. wrLkk{kt 30 {erLk kufku yu[ykEeke kezek Au.

  rne{kt Mkhfkh kLkkkLku E yxfku nsw kkk

  Wkhkkk Vheke [wtxeLkk rhku{kt

  ksku Mkhfkh kLkkk ytku {kiLk kh fwO: fusheku rkLkMkk tk fhe Vheke [wtxe kusk {ktk fhe

  Lke rne,kk.22rne{kt Mkhfkh kLkkkLku ELku yMk{tsMkLke

  Mkrk nsw k kkk Au. rneLkk Wkhkkk LkSk stk hk{kt Vheke [wtxe Lk kk kuwt EAe hkk Au. hkkkLkk LkSfLkk Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, rne{kt Mkhfkh kLkkk ytkuLke k{k{ kkyku kqo kk kk s Vheke [wtxe

  ytku r[kh fhk{kt yku. kt Mkwe Lke Mkhfkh kLkkkLkk Lkku [kw hkk{kt yku.

  keS kksw Mkhfkh kLkkkLku ELku khke sLkkk kkxeo khk fkuE k fkhLke Mkkk fhk{kt yke hne Lkke. {ke {krnke {wsk, rneLkk Wkhkkk Mkhfkh kLkkkLku E kskLkku {k {kku Au. kku Mkk{u kku kskLkk fuxkf Lkukkyku Mkhfkh kLkkkLkk kk{kt Au. yk Lkukkyku kkLkk nkEf{kLz khk {tswhe {kLke hkn uE hkk Au. kku fuxkf Lkukkyku rne{kt Vheke [wtxe kuskLkk kk{kt Au.

  keS kksw yh fusheku Wkhkkk Mk{k rkLkMkk tk fhkLke {ktk fhe Au. WuLke Au fu, rne{kt Mkkk {rnLkkLke yth ku [wtxe kuE [wfe Au. su{kt kk rzMkuBkh {rnLkk{kt k uu rkLkMkkLke [w txe{kt 700 fhkuz YrkkLkku [o kku nkku. rkLkMkk [wtxe{kt yuf nhke w W{ukhykuyu [wtxe ze nke.

  sB{w,kk.22fk~{ehLkk kthkkk rsk{kt kkkk kuE

  fuBk{kt kuMkLkwt rMkeLzh Vkxkk [kh kufkuLkk {kuk kk Au khu yL fuxkf kufku k kk Au. {ke {krnke {wsk, kkkk kuE kku y{hLkkk kkkyu skk kwyku yLku MkkwykuLku s{kzk {kxu hMkkuzwt [ke hkwt nkwt.

  yksu nue Mkkhu hMkk uzw t Y fhk kuMk Mkkkk{kt ykku khu y[kLkf kuMk MkeeLzh Vkxku nkku. yk kuMk MkeeLzh VkxkLkk fkhu

  Mk{k fuBk{kt ykk kke kE nke. yk ykk{kt [kh MtMkufkuLkk {kuk kk nkk.

  Mkwkku khk {ke {krnke {wsk {]kfkuLkk Lkk{ kuLh, kwhek, Mktek yLku kekokkkw Au. kuyku ktkLkk {kLkMkkLkk kwkLkkLkk fuBk{kt Mkuk ykke hkk nkk. hr{kLk kkkk yLku knukk{ x Wkh y{hLkkk kkk kqok heku [kw Au. WuLke Au fu, Mkku{khu y{hLkkk kkk{kt oLk fhLkkhLke Mktk k kLku kkh kE nke. kkhe 28 swLku yk y{hLkkk kkk Y kE Au.

  y{hLkkk kkk : k uMk rMkeLzh Vkxkk 4Lkk {kuk

  kkkk Mkk fuBk{kt nue Mkkhu kke ykk

  fuBk{kt Mkuk ykke hnu MtMkufkuLkk {kuk kk

  kkk{kt Rhku khk w nkR nw{k : {]kktf 544

  LkuMkhLkk nw{{kt k kuuMxrLkLkkuLkk {kuk

  ykX{e swkR kkke irf kk Akkt RhkuLkk nkR , qr{ nw{k he : RhkuLkk kku 29 {kuk

  kkk, kk.22Rhkuu nkR nw{kLkku

  k uh he hkk u A u . yks u Mkkhu kkk{kt fhk{kt ykuk nw{k{ktyk uAk{k t ykuAk k kuuMxrLkLkkuLkk {kuk kk nkk ykLke Mkkku s {kukLkku yktfzku eLku nu kuuMxurLkLkkuLkk kku 544 Wkh knkU[e kku Au. Auk fuxkf kkuoke hkkkk kife Mkkike ek hkkkkLkku kuh nk [ke hkku Au. nw{kLkku kuh yksu k

  fkkw,kk. 22yVkkrLkMkkLkLkk kkxLkkh fkkw{kt kkueMk MktfwLku xkkuox kLkke

  fhk{kt ykuk yk{kke nw{k{kt [kh rue Mkwhkk kkzoLkk {kuk kk Au yLku yL Ake w kufku k kk Au. yVkLkLkk yrfkheykuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, {kuxhMkkEf Wkh ykuk yk{kke kkUkhu yk nw{ku fkuo nkku. rue yuzkEhku kt hnu Au ku rMkkhLku xkkuox kLkkeLku yk nw{ku fhk{kt ykku nkku. kk nw{k {kxu khk s Mkwhkk skLkkuyu {kuh[k Mktke ek nkk. kkueMk kkyu fkwt Au fu, nw{kkuh MktfwLkk u kh Mkwe knkU[k{kt MkV hkku nkku yLku kt s kMx fko nkk. {kko kuk kufkuLke yku nsw Mkwe kE fe Lkke. keS kksw kkekkLk kk senwk khk nw{kLke skkkhe MefkhkE Au. kuLkwt fnuwt Au fu, yVkLk yLku Lkkxku ku Mkk{u ku{Lkk kufku khk nw{k fhk{kt yke hkk Au. u{kt yVkLk yLku Lkkxku ku ku{s Mkhfkhe ykurVMkLku xkkuox kLkkeLku yk nw{kyku fhkk nkk.

  fkkw{kt yk{kke nw{ku : [khLkk {kuk

  yL yLkuf kufku k kk

  kkk heku s he hkku nkku. k uuMxurLkLk u{kt f uxkf rMkkhLku xkku ox kLkke nw{k fhkR hkk Au. nw{k{kt nsw Mkwe 3000 kuuMxLkLkku k kk Au. Ehku khk Auk fuxkf rMkke nkE nw{k fhkE hkk nkk . rke kkk ke Mkhn LkSf yk nw{k kk nkk. Ehku khk ykukhuLk kuxuxe ykX swkELkk rMku Y kwt nkwt. kkkLkk kkMkkeyku khk hkufux nw{kykuLku kt fhk yk kuh Y kku nkku. ykX{e swkE kkke 544ke w kuuMxeLkeLkku {kko kk Au. su{kt {rnkyku yLku kkfku Mkk{u Au.{kk o k ukyk u{k t 100 kkfku nkukLkk u kku fhk{kt ykku Au.

  Ehkuu kkk{kt nhku h k uf ux n w{k fk o A u s u{k t

  {kuxkkku nkE nw{kyku fhkk Au. keS kksw kkMkkeykuyu 1600ke w hkufux k Au. su kifeLkk 1048 nwe rMkkh{kt kzk Au. LkuMkhLkk nw{kyku{kt {kukLkku yktfzku Mkkk e hkku Au. khu ykukhuLkLke Yykk kk kkke 29 RhkueLkk k {kuk kk Au. y{urhfk MkrnkLkk uku uhkh kk wrhk{ {kxu fhe hkk nkuk Akkt Rhkuu Auk fuxkfrMkke nw{k he hkk Au. Lwykhe ko 2009 kkke Mkkike {kuxw ykukhuLk [ke hkwt Au. ko 2009{kt 22 rMk Mkwe ykukhuLk [kwt nkw. kkk keLkk rMkkhku{kt nk rMVkuxf Mkke uk {e hne Au. zkRLkku nue kfu fkuR Wfu yku kue kk ykuAe ukR hne Au. fkh fu Rhku yLku kuuMxkRLk kku zkf {wz{kt Au.

  sqLkkkZ {nkkkrfk : kskLkku kku nuhkku, fkUkuMkLku Vxfku

  yLku kMkkkLku ku kuXfku {e Au khu ykkLk u k yuf kuXf {e Au. yk{ w yuf fkukkuohuLk fksu fhk{kt kskLku MkVkk {e Au. yksu Mkkhke s Y kue {k kkhe{kt khtrf kkk{kt kskLku {ue ez Aux Mkwe fk{ hne nke suLkk fkhu fkUkuMk kkMkuke Mkkk ykt[fe uk{kt kskLku MkVkk {e Au. kk ku fkUkuMkLku {ue knw{rk fhkkt k kskLkku uk yk ku yqkkqo hkku Au.

  sqLkkkZ{kt kskLkku fuMkheku n uhkk k Mk k ihkx {k t ksk u rsLke Wse fhe nke yLku rsukk W{ukhkuyu rs MkhMk fkZkk Xuh Xuh xkVef{ kE kku nkku. kk [qtxe{kt ksk kkMkuke kMkLk wt[e uLkkh fkUkuMk khk [kkuk kuhnex yLku kkLke yktkhef kkMkeLku fkhu yk kLke [qtxe{kt yuwt kkkwt s nkwt fu sqLkkkZLke krhkoLk ku. fkUkuMk kwLkhkkoLkLke kk fhke nke khu ksk krhkoLk fhkLkk fku Mkkku {ukLku kzwt nkwt. yk{f [qtxe [kh yLku Mkk qnh[LkkLk u fkhu

  [q txe knuk s yuw t ukk w t nkwt fu sqLkkkZ{kt f{ eu. yLku yksu Mkkhu sqLkkkZLke f]rk wrLkMkxe kku kuue {k kkhe{kt kkkkh kuk hkWLz{kt yuf kAe yuf kuzo{kt kskLkku rs kxku Vhku nkku yLku kkkuhu 12:30 kk Mk we{k t nuh k uk k{k{ kuXfkuLkk krhk{{ktke kskLku 41 kuXfku {e Au khu fkUkuMkLku 16 kuXfkuke Mktkkuk {kLkku kzku Au. kMkkkLkk kkk{kt ku kuXfku kE Au yLku yLkuf ykkku [u yuf {kk ykk W{ukh rse rLkzku Au. ksk{ktke whthku Mkts kkuhzek, kehe fkuxu[k, rLkuk wuek MkrnkLkk ykkukLkku Ske kk Au khu fkUk uMkLkk yLkuf ykkukLkku khksLkku Mk [kku kzku Au. yku WuLke Au fu fkUk uMk Akuze ksk{kt kuk {kuxkkkLkk ykkukLkku [q txe stk Ske kk Au khu kuzo Lktkh 6 Mkrnk yuf-ku kuzo{kt fkUkuMkLkk W{ukhkuLku rzkkuex kw{kkLkku k khku ykku Au. nsw kkuzk Mk{ knuk s kqo zuwxe {uh kehe fkuxu[k fk Uk uMk AkuzeLk u

  zkkLk {kueyu xTex fhe {kkhkuLkku ykkh {kLku

  Mkkihkxh{kt rsLke kLkkh Wse kR : kwshkkLke k{k{ {nkLkkh kkrfkyku{kt kskLkwt kMkLk kkuXkwt : fkUkuMku khksLke Mksuoe nuxef ykX {nkLkkhkkrfk kh kskLkku fkukwshkkLkk kk {nkLkkhku nu ksk krMkk : zu

  kskLkk u kk ykEfu zuyu sqLkkkZ {nkLkkhkkrfk yLku LkkhkkrfkLke 10 kuXfkuLke kuxk[qtxe{kt khke sLkkk kkxeoyu {uuk nkk rsLku ksk MkhfkhLke yLku MktkXLkLke rMke kke nke.

  zuyu skwt nkwt fu, LkhuL {kue kwshkkLkk {w{tke nkk ku Mk{u Y fhue nuhe rfkMkLke kusLkkyku yLku {w{tke ykLktekuLk kxuu kuLku uk ykku suLkwt Mk{koLk {kkkhe{kt swLkkkZ kufku yLku LkkhkkrfkykuLkk {kkhkuyu kskLku {k ykke kskLkk W{ukhkuLku SkkzeLku ykwt Au. fkUkuMk krMkk yuf {kk {nkLkkhkkrfk swLkkkZ nke ku yksLkk krhk{ku ykk kk MhksLke MktMkkyku{ktke fkUkuMkLkku MkVkku kku Au. {kkhkuyu Mk sLkku ykke kskLke LkerkLku Mk{koLk fwO Au.

  y{kk, kk.22sqLkkkZ {nkLkkhkkrfkLke

  rkckhe [qtxe{kt yksu nuh

  k uk krhk{{k t kskLkk u kLkkh rs kku nkku. fw nuh kue 60 k uXfk u{k tke

  kskLkk Vku 41 kuXfku kE Au kh u fk Uk u M kLk u {kk 16 kuXfkuke Mktkkuk {kLkku kzku Au

  wrLkMkxeLke knkh s hkk{kt ykk nkk. kkueMku {k kkhe Mk Wkh szkuMkkf ktkukMk kkuXku nkku. hr{kLk sqLkkkZ {nkLkkhkkrfk{k t kskLk u 60{ktke 41 nuXfku {k kk uLkk zkkLk LkhuL {kueyu

  x Tex fheLk u k ufk uLkk u ykkh {kLku nkku ku{s kkLkk fkofhkuLku yrLktLk kkXk nkk. {kueyu x Tex{k t w t Au f u sqLkkkZ fkukkuohuLkLke [qtxe{kt kskLkk rsLkk Mk{k[kh MkkteLku ykLkt kku.

  ksk{kt uzkk nkk. yuf kksw kskLke [kh f{kLk rs Ykkeyu Mk tke nke kku keS kksw fkUkuMkLke wnh[Lkk u yk e rMkkko kxu yLk MkkrLkf khkMk sknh [kzkyu Mk tke nke. yuf kksw kufkuLke rLkhMkkk yLku keS kks w kskLkk {kEk u kLkkLku fkhu fuMkheku nuhkku Au.

  hkLkk [q txek t[ u k k u X u e y q k k q o M k k L k u f k h u A{fkykuLk u kk fhkk t {kkLk ktrkkqo kwt nkwt yLku yksu Mkkhu ksk yLku fkUk uMkLkk nhku fkofhku

  [u {k kkhe Y kE nke. {k kkhe Mk Wkh W{ukhku yLku yusLxkuLku k fhk uk{kt ykk nkk khu fkofhkuLku f]rk

 • 2 / . 23-07-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 23-07-2014{uk (y,,R) : kkk kMkLkwt ykkusLk kk. {kLkrMkf [kk ne kk. Lkkufhe-tk{kt hknk. w Mk{]k (k,,W) : EuLke WkkMkLkke {w~fue{kt hknk. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhku Mkwkfkhe.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt kZke-[Zke fTkk. ykfLkwt {k skE hnu. LkkkLke ez qh kk.ffo (z,n) : hkuskkheLke kfku {u. k{f kkk-kMkLkku kuk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu.Mkn ({,x) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk. ykhku Mktkwt.fLk (k,X,) : ukkh-Lkkufhe kuku krk kk. rkn Lk Mktkte Wk{ Mk{. tkfe &ku Wfue fku.kwk (h,k) : k{f kkk-kMkLkk kuk, ykfM{f Lk k kk. hkuskkheLke Lke kfku Qe kk.]rf (Lk,) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk.Lk (,,V) : s{eLk-knLk-{fkLkLkk kuk. Lkkkfe Mkrk {skqk sk. [kk ne kLku.{fh (,s) : Lkkufhe{kt kZke-[ZkeLke kk. ykfM{f Lk k kk.fwt (k,,Mk) : ukkh ykuo kuk kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk.{eLk (,[,,k) : k{f kkk-kMkLkku kuk. ykhkuLke qk s Mktk ue.

  ktkeu...

  xkxk ukuwt Wk t Au ku ku ue? fkutuu WXkku {kuxku

  _ 2070, -12, . 23-07-2014

  uku kLx{kt Wk t Au ku hfkh xkxku k {kxu ku yku Au: fkutuku k, rh{k{k khk useu xuu rkk ]n{kt qAku xkxk ytu , rke uk tfhnu hfkhu uhe: fkutuu {kte hfkh yu xkxk [uk fhkhe rku, fkuLVzuL yue{uLx hsq fhk ytu xufrf kku e ro uku: kih xu.

  xkxk ]k [uh{u kh r{Mke yu {w{tke ykteu xu [u kue {wkfk k ykse rkk fkokne hr{k ]n{kt xkxk ukuku {wku WAku nku. rkk{kt yksu rh{k{k khk useu xuu xkxku hk hfkh hVke {e ku ytu k qAku nku. suku sk ykk {tke kih xuu skwt nwt fu, xkxk {kuxou wshk hfkh uxe hf{ ku uxu yku Au. { fu xkxk fte su Wk fhu uku kuo suxku ux [wfkku kku nku uxe hf{ wshk hfkh fteu ku yku Au. yk kuku ks h 0.01 xfk Xuhk{kt ykku Au. useu k rke uk tfhn kukyu yk {wu hfkhu uhk k WXkku nku fu, nk kt kuk kLx{kt Wk t Au khu hk hfkh k {kxu xkxku ku yku Au?

  fkutue kuyu xkxk yu hk hfkh [uk ku yue{uLxe rku rkkk {us h {wfke {kt fhe ne. suk sk{kt {tke kih xuu skwt nwt fu, yk yue{uLx hfkh yu fte [uk fkuLVzuL zkuw{uLx nkukke u ]n{kt hsq fhe fk fu fu{? ue xufrf k [fkMk k ro uku. xkxk ]k [uh{u kh r{Mkeyu {tkhu khu kteh{kt {w{tke ykteu xue wuAk {wkfk ee ne. ykteu xue {w{tke u he k u{e yu kh r{Mkee yk k{ {wkfk ne. wshk hfkh yu xkxk sqkk ttku rk Au. huL {kueyu xkxk sqkk qo [uh{u h xkxku fhuk yuf yuyu{yuke xkxk uku kLx tkke wshk yke ku nkuke k re Au. xkxk ]k [uh{u kk k xkxk sqkk ttku wshk hfkh kku skE hkk Au.

  xkxke ku^xuh fte xeeyuu wshk hfkhu kteh{kt ykExe u{kt s{e yke Au. kt ykhu kuZ u ko quo xeeyuwt huL {kuek nMu Wkx kw nw. yu {u kh r{Mke wshk ykk nk. Wur Au fu, fkutuu ksuh{kt s ykkuku fko nk fu wshk hfkhu xkxku suk {kxu hknku yke Au u uku fkhwt Wk t fheu ktk kLx{kt suwykhk kxowt Wk fhk{kt yke h Au.

  S yiko kkurqz{kt Lke s rV{Lku R nu Mk kLke

  {wtkE, kk. 22kkurqzLke wxe eLk yiko hk k[Lk f{kuf fhk {kxu

  kikhe fhe [qfe Au. ykLkk kkYku ku kukk yLku swk swk xuLkk fko{ku{kt kk uk kke kE Au. kuLke qkMkwhkeLku e hkk yikoLkk kMkku Y kk Au. kwkeLku sL{ ykk kk kuLkk e kuk sLkLku ELku {erzk{kt khu Mk{k[khku ykk nkk yLku kuLke xefk rxkeyku k kE nke. nu ku Vhekh kukk yLku yL xuLkk{kt

  uzkE kE Au. u fu kkMke khu fhu kuLku ELku nsw MkMkuLMkLke Mkrk kLkue Au. yktkrhf MkqkkuLkk skk {wsk yik o hk khkLkk sLkLk u Wkkhe ykk k RAwf Au. yiko hk rLkr{k k ukk MkuLk Vhe Y fhe [qfe Au.

  kukk yLku yL xuLkk Wkh kMk kh

  fuxef rV{kuLke kxfkk kMkt kze nkukLkk ynuk

  MkwMke rV{Lkku kuh : nu yLkwfk k MkwMk kLku

  rk kkLkLku rLkVkk {k kk [[ko

  {wtkE,kk.22 k k u r q z { k t

  n k M k w M k e rV{ kLkkkLkku kuh he

  Au. rk kkLkLku MkwMk khefuLke

  q r { f k { k t k k u k e M k w M k { k t

  rLkVkk {k kk nu kufr yrLkuke yLkwfk {ko MkwMk khefu MkV hnuu fu fu{ kuLku RLku [[ko Y kR kR Au. yLkwfk Mk qMkLke qr{fk yk

  fhk sE hne Au. yuwt k {e hk w t Au

  fu LkekMkn yuLkyu[-10 Lkk{Lke rV{ kLkke hkk Au su{kt yLkwfk {koLke kMktke fhk{kt yke

  Au. yk rV{{kt yLkwfk uze MkqMkLke qr{fk yk fhLkkh Au. Mkkike knuk yk rV{ {kxu nkurqzLke Mxkh yrLkuke rzk rkLxkuLke kMktke fhk{kt yke nke khtkw fkuE fkhMkh rzk rkLxkuyu yk rV{ Akuze ee nke. khkk rk kkLk yLku MkkuLk{ fkqh Mkkku yk Mkto{kt kk fhk{kt yke nke khtkw yk ktLku yrLkukeyku k kikh kE Lk nke. ykhu yLkwfk {koLke kMktke ykLkk {kxu fhk{kt yke Au. yku WuLke Au fu kkurqzLkk Mxkh yrLkuke rk r{ko kkuke MkqMk Lkk{Lke yuf rV{ kLkke [we Au. su{kt rk kkLk uze MkqMkLke qr{fk yk fhe [wfe Au. nu yk ke{kt yLkwfk {ko k uzkE kE Au. yLkwfk {koLke {ktk nk{kt e hne Au. yLkwfkyu knY kLk Mkkku kkukkLke rV{ hk Lku kLkk e uze {khVku furhhLke Yykk fhe nke. khkkke kuLku kkuMk ykurVMk Wkh Mkhuhk MkVkk {e hne Au. kuLke kkMku k {kuxk ksuxLke rV{ku k yke [qfe Au. yLkwfk rk kkLk fhkk khu MkkkLkekqof yk qr{fk yk fhk {ktku Au.

  fuxe nkuBMk suf Mkkku kw hek u zuxk fhe hne Au

  kuMkyuLsuMk, kk. 22yrLkuke fuxe nkuBMk nk{kt

  kw heku suf Mkkku zuxk fhe hne

  nkukLkk ynuk {k Au. {ue {krnke {wsk kuLkk uMx rus yukkxo{uLx{kt suf Mkkku ku yLkuf k rzLkh fhe [qfe Au. fuxe nkuBMk yLkuf rzLkh zuxLke { {ke [qfe Au. yk ktLku fuxe nkuBMkLkk qkkqo Mkkke {khVku yufkeLku {k Au. Mkqkkuyu fkwt Au fu zkWMkLkLke rffLkk MknyrLk ukk suLk {khVku ktLku [u r{kkk kE nke. yku WuLke Au fu kk kuo ykukMx {rnLkk{kt xku{ q yLku fuxe nkuBMk Aqxk kE kk nkk. khkkke fuxe nkuBMkLke kEVLku ELku kkf [[ko [ke

  hne nke. fuxe nkuBMk yLku xku{ w

  nkurqzLke Mkkike yko uze khefu kkke nke khtkw ku{Lke [u yufkyuf yk kze kE nke. fuxe nkuBMk nsw k qk s Mk yrLkuke kifeLke yuf khefu Au. fuxe nkuBMk xku{ q Mkkku AqxkAuzk kk kk Mkk nkukLke kk kE hne nke khtkw nu fuxe nkuBMk kw heku zuxk fhe hnuk ynukke Lke [[ko [ke Au. fuxe nkuBMk kkMku kkfeLke fMxze k hne Au. MkqheLke e fuxe nkuBMk kkMku s Au.

  Mxkh yrLkuke fuxe nkuBMk nu Mkk Lkke

  fhkrk Mkkku {ku kurhMk rnxLku qh fko Au

  kuMkyuLsuMk, kk.22MkkuMk kEx yLku yrLkuke kurhMk rnxLku rf{ fhkrk Mkkku kuLkk {kukuLku qh fhe

  ek Au. rf{ fhkrk nk{kt{kkk kLk kk ykk kk kurhMk rnxLku k yk ytku we k fhe Au. kku uLz hukh fkrLkyu uMx Mkkku Mktkt kk kk nk{kt rf{ fhkrk kkfLke {kkk kLke nke. khu kurhMk rnxLk Mk{k yk {wskLke kk r{k khk fhk{kt yke khu kurhMk rnxLk w ukE nke. yku LkkULke Au fu 31 keo kurhMk rnxLk yLku 32 keo rf{ fhkrk kkuo Mkwe kEV MxkE yLku furhh{kt yufkeLke nheV hne Au. u fu rf{ fhkrkyu n{uk khu kufrkk {ue nke. keS kksw rf{ fhkrkLkk kE hkuk khk k yk Mk{k[kh MkkteLku we k fhe Au. nk{kt s yuf fko{{kt uMx khk fhkrk{kkk kLke nke. u fu fhkrk nu Vhe yufkh kuLke Mk kRV{kt yke kR Au. rf{ fhkrk rLke Mkkike {kUe Mkurrkxe khefu knuktke s MkkLk hku Au. kuLke kkMku nsw k {kuxk kusuxku nkk{kt Au.

  Mkkn{kt {kk k r{rLkx foykWx k Wkkuke Aukksukh{kt s fhk{kt ykuk yuf Lkk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu yuf Mkkn{kt {kk k r{rLkx

  foykWx s Vex hkk{kt [keYk qr{fk su Au suke Lkk ykMkLku kLk{kt uk{kt yku kku S{{kt fkfku Mkwe Mk{ kkkLke fkuE sYh Lkke S{{kt {kuxe Mktk{kt kufku huf Mkkn{kt fkfkuLkku Mk{ kku Au. Lkk ykMk{kt skkwt Au fu 3 r{rLkx MkweLke Mkkn{kt fMkhk s Wkkuke Mkkrkk kE fu Au. Lkk ykMk{kt kku fhkku Au fu fkfkuLke fMkhk suxk s k k r{rLkx foykWx k ykku Au. Mktkufkuyu fkwt Au fu kkuzkf MkknkuLke yth s rVxLku {e Au. ykMk{kt k {wt Au fu hhkus fMkhk fhLkkh kufkuLku [kuMkku Vkku kk Au khtkw su kufku kkMku kqhkk {k{kt Mkkhke s Mk{ Lkke ku kufku {kxu k k r{rLkxLke fMkhk Wkkuke Mkkrkk kE fu Au. Lke fMkhkLke Mkk Wkkuke Mkkrkk kE fu Au. Lkkuxnk{, k{eonk{Lke wrLkMkxe{kt {kuxe Mktk{kt kufkuLku ykhe ELku fhk{kt ykuk Lkk ykMk{kt yk {wskLkku kku fhk{kt ykku Au. 30 MkufLzLke fMkhkLku ELku k rLkktkku Mkn{k Lkke khtkw ikkrLkfku ykMkLkk kkhku Mkkku kku fhu Au fu qk ykuAk Mk{Lke fMkhk k Wkkuke hnu Au. kkt[ r{rLkxke ykuAku Mk{ yLku k r{rLkxke w Mk{ Mkwe fMkhk fhkLke Mkkn k{k{ kufkuLku ykkk{kt yku Au. ykwrLkf kkkuzLke kRV MxkR{kt qk ykuAku Mk{ kufku kkukkLkk {kxu Vke fu Au. yke Mkrk{kt yk ykMkLkk kkhku [kuMkku {Yk kLke fu Au. Lkk ykMk{kt {kk k r{rLkx foykWx fE heku Vkku fhu Au kuLke kk fhkE Lkke suke k kufku ykLke Mkkku Mkn{k k Lkke.

  {wtkE,kk.22kksukh{kt MxkV rMkuLk fr{LkLke khekk{kt

  & fhkku nkku fu, kkuewzLke tkkE{kt Mkkike [e yrLkuke fku Au? suLkk skk {kxu nw{k fwhue, fuxheLkk fiV, ekefk kkwfku, eke xkLkk ykuMkLk ykkk{kt ykk nkk. MxkV rMkuLke khekk{kt yk fkhLkku & kwAkkk rkkeoyku {wt{kt {wfkE kk nkk. khu keS kksw yk &Lku E uh{kt [[koLkku Lkku kuh Y kku Au. uh{ktke fw 10 kke w rkkeoykuyu yk khekk ykke nke. su{ktke {kuxkkkLkk rkkeoyku yk &Lku uE y[tkk{kt kze kk nkk. rkkeoykuyu k{u ku skk e kkukkLkwt &kk kw fwO nkwt. khtkw kMkrkk yu Au fu, kkuewz{kt wkk {we tkkE{kt Mkkike [e yrLkuke Au ufu, &Lkk ykuMkLk{kt wkk {weLkk Lkk{Lkku WuLk s Lknkku fhkku. &Lkk ykuMkLk{kt ykkk{kt yku yrLkukeyku kife erkfk kkwfku

  tkkE{kt Mkkike [e yrLkuke Au.

  k k u e w z L k e y L yrLk ukeyk uLke kk fhk{k t yku kku MkkuLk{ fkwh tkkE{kt ke yLku erkfk kkwfku ke f{u yku Au. khu fuxheLkk fiV Ak {u yku Au. khu kkuewzLke kk yrLkukeyku{ktLke fheLkk fk wh, ykrk , khek e [kukzkLkku xkukxuLk tkkE{kt [e yrLkukeyku{kt Mk{ku kkku Lkke. keS kksw kkuewzLkk yrLk ukkyk u{k t yrk uf k[Lk Mkk i ke w [kE hkkku yrLkukk Au. khkk yLkw{u y uyku, hkeh fkwh, ef hkuLk yLku ykfw{khLkku Mk{ku kk Au.

  kkuewz{kt wkk {we Mkkike ktke yrLkuke Au

  Mkkike ktkk yrLkukk{kt yrkuf k{ {u

  MxkV rMkuLkLke khekk{kt kwAkku nkku Mkkike ktke kkuewzLke yrLkukeLkku & : ekefk ke {u

  kuLke Mkkku Mktfkuk LkSfLkk kufkuLkwt yu{ k fnuwt Au fu S{{kt k ku uk {u Au. kukk Wkh khu kMktke Wkkhe hne Au.

  hu k sYhe xuLkk E hne Au.furhh Wkh kLk ykkk kusLkk hku Au. {kkk khefuLke kkukkLke fk{keheLku nk{kt ku Mkkike khu {n ykke hne nke. ku rV{ rLk{kokkyku {rhLk{ yLku fh unh kuLke kkMke

  {kxu kk[ek fhe [qk Au. kefu {whSLke 1982{kt ykue rV{ ku{eMkkLke rh{uf{kt

  fh unh yikoLku [{fke fu Au. yk rV{{kt yr{kk k[LkLke qr{fk nke. kksukhLke nkshe khV kLk ykkk{kt yku kku yuwt k {u Au fu ku sLk Wkkhe hne Au. xqtf{kt f{kuf rV{Lke nuhkk k fhk{kt yke fu Au. rkuk kkuo{kt yiko hk k[Lku yLkuf kkkh rV{ku{kt qr{fk se nke su{kt n{ r u [wfu MkLk{ yLku uk yfkhLkku Mk{ku kk Au. yu fuxef

  rV{kuLke kxfkk kt[e [wfe Au yLku yk rV{Lke kxfkk kuLku k{e Au

  u fu khu MkMkuLMkLke Mkke hkk{kt yke hne Au.

  RkeyuVyku khfLku kkuxuok yufkWLx Lktkhku ykke uku

  Lke rne,kk. 22RkeyuVyku{kt kukkkLk ykkLkkh kufkuLku xwtf Mk{{kt {kuxe hknk

  {Lkkh Au. kfkh fu RkeyuVykuLkk MkkuLku xwtf Mk{{kt kkuxuok yufkWLx Lktkh ykk{kt ykLkkh Au. RkeyuVLkk MkLke fkhkukkkhe furhh hr{kLk wyuyuLk kkuxuok hnuu. ykLkk fkhu khk{kt fkuR k sk kuLkk Wkkuk k kR fu. wyuyuLk {khVku RkeyuVLkk MkkuLku uze uk{kt yku. suke ykukuoLkkRz Mkuxh{kt fk{ fhe hnuk k{k{ kufkuLku keyuV yufkWLxLkk uR{Lkk xkLMkVh {kxu yhS fhkLke fkuR sYh hnuu Lkne. suke khfku yk {kuxe rk{ktke k[e su. Lkkkt {tkk khk k yk rk{kt rn[k nkk hk{kt yke [wfe Au. Yykk{kt kkurkf heku ykLku y{e fhk{kt ykLkkh Au. Yykk{kt 15{e ykuxkukh Mkwe RkeyuVykuLku kukkLk ykke hnuk MkkuLku yk wyuyuLkLke Mkwrk ykkk{kt ykLkkh Au. wyuyuLkLke Vke RkeyuVLkk MkkuLku k{k{Lku fhk{kt Lk yku kt Mkwe yk rk [ku. ku{Lkk ksux kk{kt Lkkkt kLk yY suxeyu nuhkk fhe nke fu f{o[kheykuu khu Mkwrk ykkk{kt ykMku.Lkkkt kLku RkeyuVykuLkk Mkku {kxu wyuyuLkLke nuhkk fhe nke. suke yk r{kt kkk ukLke Yykk kR kR nke. nu ykuxkukh Mkwe yk rk [ke uk{kt yku. { {tkk khk k ykkh, kkLkLke Mkkku fukMkeLke rk{kt fw[ fhe Au. RkeyuVyku 37.41 k uR{Lku nkk hu Au. su{kt xkLMkVh yLku WkkzLkku Mk{ku kk Au. Auk Lkkktfe ko{kt Rkeyuyku khk 123.36 k uR{Lkku Wfu kku nkku. ko 2012-13{kt 111.42 k uR{Lkku Wfu kku nkku. yke s heku h kuo stke uR{Lkku Wfu kk{kt yku Au.

 • 3 / . 23-07-2014, y{kk

  V L e{k kkueMkeke h kuo rhLwLke xuLLk wh fhku

  xwtf{kt Lke kkueMke hsq fhk kue kk

  e{k huwxh Rhzk khk r{k ftkLke {kxu yuf k kkt[ koLkk fh ykkLkkh kkueMkeLke ykuVh fhe fk

  Lke rne,kk. 22xwtf{kt s e{k kkueMkeke h

  kuo rhLwLke xuLLk k{ kk kue kk Au. {ue {krnke {wsk xwtf Mk{{kt yue kkueMke yke fu suLkk fkhu h ku o e{k fh ykkLkkh kkueMke ykuVh fhkLke hkMk kh r[khk [ke hne Au. e{k huwxh Rhkzk ftkLkeykuLku yuf s k{kt kkt[ ko fh ykku kue hkMk k r[khk fhe hne Au. ykkLkk fkhu r{k khfkuLku k hknk ku. h uwuxh x w tf Mk{{k t ykk kuLk x{o kuzx kh Lke {kkofk he fhe fu Au. yk kkueMke MkMke k hnuu. RhzkLkk yrfkheyu fkwt nkwt fu fuxef e{k ftkLkeykuyu yke hkMk hs fhe Au. suLke Mk{ekk fhk{kt yke hne Au.

  Mkk ike kn uk x w neMk o knLkku {kxu yke kkueMke Y fhk{kt yke fu Au. yrfkheyu fkwt Au fu nsw MkweLkk yLkwLku kLk{kt ukk kku Au fu fku{ knLkku {kxu yke kuzxMk kU[ fhe fk Au.huwhLkku {w nuk w yke kUk x{o kk ueMke {khVk u k k{e rMk kh{k t

  e{kLku kuMkknLk ykkkLkku Au. RhzkLkk yrfkheyu fkw t Au fu yLkuf ftkLkeyku fne [wfe Au fu e{k heLw{kt kfeV yke hne Au. suke y{Lku ktkk kkkLkk x{o kuzxTMk kU[ fhk uRyu. ykLkk fkhu e{k t f[hLk u kuMkknLk {u.

  u{kt e{k Lk uxfo k o

  2009-10{kt 5.2 xfkLke Mkk{u nu 2012-13{kt xeLku 3.96

  xfk kR kw Au. u{kt Mkk{kL e{kLkw Lkuxfo {kk 0.78 xfk Au. {kuxh Mkuk{uLx{kt rr{{ MkwkkLke hf{ ko 2012-13{kt 29777 fhk uz nke. Mkhfkh nk{kt e{k MkuxhLku k uk yLk u k u{k t 49 xfk yuVzeykRLk u { ts qhe ykkk r[khk fhe hne Au. khk{kt

  17 kRux yLku [kh keyuMkw sLkh e{k Au.

  k kk Lk kife yuf khk{kt kk Au : rhkkuxo

  Mktwk hkxLkk ynuk{kt zkfku

  r{kt 700 r{eLk {rnkyku yue Au su{Lkk Lk 18 ko fhkk LkkLke u s kk nkk : ynuk

  Mktwk hkx,kk. 22Mktwk hkxLkk Lkk ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu, khk r{kt kk LkLkk

  {k{k{kt Mkkike w kk Lk hkLkkh Ak u khefu Au. r{kt su kk Lk kk Au ku kifeLkk khk{kt kk LkLkwt {k khu Au. r{kt k kk Lk kife yuf khk{kt kk Au.

  rk yurk yLku kuxkMknkhLk ykrfk yLku khk{kt kkfeyku{kt kk Lk Mkk{kL Au. khk xkukxuLkLke ke{kt MkkLk hku Au. kk LkLkk Mkkike khu h khk{kt Au. yuLzk [kEz {uhes Lkk{ke fkrk fhk{kt ykuk Lkk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, rk yurk Mk{k r{kt k{k{ kk Lk kife 42 xfk kk Lk hku Au. Mk{k r{kt 700 {eeLk yue {rnk Au su{Lkk 18{kt sL{ rMk knuk Lk kk nkk. ykLkku {kk yu kku fu, k kife yuf ykk kku 250 {erLkLkk Lk 15 koke k Lke[uLke {kt kk Au. khk{kt ykhu 27 xfk suxe {rnkykuLkk Lk 15 ko knuk kE Au. khu 31 xfk {rnkykuLkwt fnuwt Au fu, Lk {kxuLke swk qk ykuAe ukE hne Au. ynuk {wsk khk{kt fkkfe LkLke 19 ko Au. Mktwk hkxLkt w fnuwt Au fu, LkkLke {kt kkfeykuLkk Lkke keS e ykhkuLku kkek rk{kheykuLku yk{tk {e hkwt Au. Zeke Mk{wk{kt swe-swe {kLkkyku kuo Au. fuxkf Zeke kufku kkfeykuLku kukxeo suwt Mk{su Au.

  Lke rne,kk.22wrLkLk kf MkMk fr{Lk khk ukke

  wkeyuMkMkeLke khekk ytku ykkk{e ku-k rMk{kt {nkqo rLko uk kue kk k fhkE hne Au. fuLe hk {tke SkuLMknu skwt nkwt fu, Mkhfkh wkeyuMkMkeLke khekk krk ytku ktehkkkqof r[kh fhe hne Au yLku Lkk kkku ytku ykkk{e ku-k rMk{kt nuh fhk{kt yku. Mknu w{kt skwt nkwt fu, y{u su ftEk rLko fhewt ku zkkLk LkhuL {kueLku rkMk{kt ELku fhewt. WuLke Au fu, wkeyuMkMkeLke khekk{kt ytkuS kkkLkk rkkeoykuLku {n ykkkwt nkukLke Mkkku uh{kt rhkuLkk txku

  Vkxe rLkfk nkk. rkkeoykuyu wkeyuMkMkeLke khekk krk kkLke {ktk fhe yktkuLk fwO suLkk kku 24 ykukMxu kuLkkh wkeyuMkMkeLke ee{Lkhe khekk h fhkLke Vhs kze nke. yk {k{u rLko fhk {kxu Mkhfkhu k MkkuLke Mkr{rkLke h[Lkk fhe Au. yk Mkr{rk rnLe yLku kuef kkkyku{kt wkeyuMkMkeLke khekk ykkkk rkkeoykuLku Mk{kLk {n {u ku {kxu &kk{kt kk fhk ytku r[kh fhe hne Au. ykhu wkeyuMkMkeLke er{Lkhe khekk{kt 200-200 {kMkoLkk ku &kk nku Au. knuwt &kk sLkh LkkuusLku kkwt nku Au khu kesw &kk kMkt fhu rkLkwt nku Au.

  wkeyuMkMke khekk krk{kt kk fhk kue kk

  Lke krk ytku k rMk{kt nuhkk fhku

  zkkLk LkhuL {kueLke {tswhe kk s uku rLko

  Lke rne,kk.22Mkhfkh Mkk kkLz rhxu{kt rue hkufkLku Mktkqoku {wk

  fhu kue kk k fhk{kt yke hne Au. ruLke {kuxe kkLz yk Mkuxh{kt hMk E hne Au yLku MkhfkhLke yuf hkLkk fkhu kuyku khk{kt ykkk [fk Au. khtkw nu ku{Lke EAk {wsk kkLkk Mktfuk Au. Mkhfkh Mkk kkLz rhxu {kxu kuf MkkuMkkLkku rLk{ h fhk ytku ktehkkkqof r[khe hne Au. ko{kLk rLk{ku {wsk rue hexuhLku kuLkku 30 xfk {k khk{ktke heku kzu ku{ Au khtkw rzkkxo{uLx ykuV ELzMx kkueMke yuLz {kuLku yk rLk{{kt VuhVkh fhkLkku rLko fkuo Au. yueyu{yu[ yLku kw[e sue e {xeLkuLk ftkLkeykuLku yk hk Mkk{u ktku Au. ku{Lkwt fnuwt Au fu, MkkrLkf Mkhuke W[ {k {uku {w~fu Au. rzkkxo{uLx ykuV ELzMxe kkueMke yuLz {kuLkLkk yrfkheyu skwt nkwt fu, Mkk kkLz rhxuLkk rLk{ku nk fhkLke sYh Au suke u{kt w {k{kt {qzehkufk ke fk. yk fkhLkk rLkoke yuk sue ftkLkeykuu khk{kt kqo {krfeLkk Mxkuh hek{kt { {u. ykkWLke Mkhfkhu ko 2011{kt 100 xfk yuVzeykELku {tswhe ykke nke. khtkw ku{kt yue hk nke fu rue ftkLkeykuyu 30 xfk {k khk{ktke heku kzu. ufu MkxuBkh 2012{kt Mkhfkhu MezeMk ftkLke ykEkLku 30 xfk VhSkk kuf MkkuMkkLkk rLk{{kt hknk ykke nke. ufu, yL ftkLkeykuu yk kkueMkeLku fkhu e {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhku kzu Au. khu nu {kue Mkhfkhu yk rLk{Lku h fhkLkku rLko fkuo Au.

  Mkk kkLzLkk {kxu kuf MkkuMkkLkk rLk{ku h fhku

  hexu{kt rue hkufkLku Mktkqoku {wk fhku

  rue rhxuhu 30 xfk {k khk{ktke heku kzu kuk rLk{Lku h ku : rue {qzehkufk khk Lk

  Lke rne,kk.22LkL k w t hSMx uL k VhSk k kL k kk y t k u L k w t r k

  f u L Mkhfkh x q t f M k{{k t k ufMkk{k t kM k kh fhk sE hne Au. yk ytku fuLe {tke hrtfh Mkku skwt nkw fu, 15{e kufMkk tk kkkLke Mkkku s swLkw rk kqo kE [wwt Au suLkk fkhu nu LkuMkhke rk kMkkh fhwt kzu kue Mkrk We kE Au. fkk {tkeyu skwt nkwt fu, uLkk Lkkkrhfku {kxu hSMxuLk VhSkk kLkkkk sL{ yLku {]w (MktkuLk) rk-2012Lku 7 {u 2012Lkk hkus hkMkk{kt hsw fhkwt nkwt. hkMkk{kt yk rk 13 ykukMx 2013Lkk hkus kkMk kwt nkwt. ufu, yk rk kufMkk Mkwe knkU[e wt Lknkwt. [kw kuo kufMkk tk kkkLke Mkkku s yk rkLke {wk k kwhe kE [wfe Au khu nu Mkhfkh xqtf Mk{{kt s Lkwt rk kMkkh fhu su{kt LkLkk hSMxuLkLku VhSkk kLkkkLke kMk ukkE hsq fhku.

  LkLkw t hSMxuLk VhSkk kLkkku

  Lkwt rk xqtf Mk{{kt hsq fhku

  #uLz Mkk{u khku kuzoTMkLkk yirknkrMkf {ukLk kh 28 ko kk Sk {ue wrLkkhLkk tMkfkuLke tMkk {ue Au. khu Mkkike {nLke kk yu Au fu, yk xuMx {u[Lke Mkkku khkLku Lkk [kh Mxkh ukzeyku k {k Au. su{kt {whe rs, hrL zu, wLkuh fw{kh yLku Ektk {koLkku Mk{ku kk Au.

  {whe rs#uLz r kuzTMko xuMx{kt kkukkLkk oLkke Mkkike w krk fhLkkh

  ukze khefu {whe rsLkku Mk{ku kk Au. ykh Mkwe rue qr{ kh Mkkkh oLk fhLkkh {whe rs #uLz kMk{kt kkukkLkk Lkk ykkh Mkkku khk Vkuo Au. ykhu ku khk khVke #uLz kMk{kt Mkkike w hLk kLkkLkkh ukze Whe ykku Au. k{ xuMx{kt Mke VxfkhLkkh {whe rsu kuzoTMk xuMxLke k{ ELkMk{kt k khkLkk kzfk [u 95 hLkLke {skwk ELkMk h{e xe{Lku {skwk Mkrk kh ke nke.

  hrL zukuzoTMk xuMx{kt ke {nLkk Mxkh khefu hrL zu ykuhkWLzh khefu

  Whe ykku Au. Lkkuxk{ xuMxLkk rk kk zuLkwt yuf Lkwt s Yk xe{ Mkk{u ykwt Au. kuxk nku fu kkuk huf heku zu kuLkeLkk rkMk kh hku Wkkuo Au. ykh yrLkLke skyu xe{{k MkkLk {uu hrL zuyu kuzTMko xuMxLke keS ELkMk{kt 68 hLkLke yk{f ELkMk h{e xe{Lku rk Mfkuh Mkwe E sk{kt {nkqo qr{fk se nke. yk Wkhktk kkuk{kt k #uLzLke k{ rfux zke #uLzLkk kkLkLke Yykk fhe nke.

  wLkuhfw{khykh Mkwe khke xe{{kt zke kkuh ykuhkWLzhLke kux yu [[koLkku

  rk hkku nkku. khu nu wLkuhfw{khLkk Yk{kt khkLkwt frk u kk keu zke kkuh ykuhkWLzh {ku Au. wLkuhfw{khu kkukkLke k{ #rLkMk{kt hnku uzu {nLke kkekhe LkkUke xe{Lku MkB{kLksLkf Mfkuh Mkwe knkU[kze nke. khkk k{ #rLkMk{kt A rfux zke #uLzLke f{h kkuze Lkkte nke. keS #rLkMk{kt k wLkuhfw{khu yze Mke LkkUke xe{Lku rs Mfkuh Mkwe E sk{kt {nLke qr{fk se nke. #uLzLkk kMk hr{kLk wLkuhfw{kh ykh Mkwe k yze Mke Vxfkhe [wku Au.

  Ektk {kokkukkLkk Lkkk oLkke ykku[fkuLke xefkLkku fuL hnLkkh Ektk {koyu kuzoMk

  xuMxLke keS ELkMk{kt khkx {[ke {uLk ykuV {u[Lkku yukuzo Ske eku nkku. Ektk {koyu kuzoTMk xuMxLke keS ELkMk{kt Mkkk rfux zke nke. su kuLkwt xuMx fkhrfeo{kt ykhMkweLkwt uc oLk Au.

  kuzoTMk xuMx{kt xe{ ELzkLku {k Lkk [kh Mxkh ukze

  wrLkkh{kt xe{ ELzkLke kn...kn....

  y{kk,kk.22fku{Lkuk ku{-2014{kt khk khVke fw

  215 yukexTMk kk E hkk Au. su{ktke ku kwshkke yukux kh kufkuLke ruk Lksh hnuu. yktLke wxh kkuMk{e yLku MkwhkLkku xuk xuLkeMk uh nh{ek uMkkE fku{Lk uk ku{{kt {uz {uk ykkke Au. kkuMk{e Mkkk keS k fku{Lk uk ku{{kt kk E hne Au. 2010{kt rne kku kuu fku{Lk uk ku{{kt kkuMk{eyu 50 {exh hkEV ke kkurLk{kt rMkh {uz SkkLke rMke {ue nke. kkuMk{e kk kuo MkuLkLkk kuLkuzk kku kuu ykEyuMkyuMkyuV wrxtk zofk{kt rMkh {uz Ske [wfe Au. khu yk kLke fku{Lkuk ku{{kt 50 {exh hkEV ke kkurLk yLku 50 {exh

  hkEV kuLk yu{ fw ku Mkko{kt kk E hne Au. khu ykuAk{kt ykuAwt yuf {uz ku kue kwhe kk Au.

  keS kksw nhr{k uMkkE 2010{kt kkuzk {kxu fku{Lkuk{kt kk ukke [wku nkku. nhr{k Auk fuxkf Mk{ke MezLk kku uxeMk fhe hkku nkukke kuLku kMfku kkuLkk nk{kLk{kt yLkwfw kk{kt Mk{Mk Lkzu Lkn. nhr{k ykh Mkwe yktkhhkxe EuLx{kt fw 10 kkuz {uz, 10 rMkh yLku 13 kkuLs {uz kkukkLkk Lkk{u fhe [wku Au. khu hkxe Mkkoyku{kt 13 kkuz {uz, 16 rMkh {uz yLku 20 kkuLs {uz kkukkLkk Lkk{u fhe [wku Au. khu yk kLkk fku{Lk uk ku{{kt kwshkkLkk yk ku ukzeyku uLkwt Lkk{ hkuLk fhu kue ykk k fhe hne Au.

  fk u{Lkuk k uBMk{k t k u kwshkkeyku k kk uu

  kwshkke ukzeyku kkMkuke {uzLke ykk

  yktLke wxh kkuMk{e yLku MkwhkLkku xuk xuLkeMk uh nh{ek uMkkE {uz SkkLke huMk{kt

  Lke rne,kk.22zkkLk Lkh uL {k ue kk ukkLke ykke

  MxkEke wrLkkh{kt kMk yku We fhe [wk Au. kuyku su MkwLkku Wkkuk fhu Au ku yuf VuLk kkLz kLke Au. yze kkLkk fwkko MkkkuLke ue MxkELku rnx kLkke [wfuk LkhuL {kue nu kkukkLke E{us kk sE hkk Au. {kueyu kuk E{us rfMkkk khV kkukkLkwt kLk fuLek fwO Au. khu ku{Lkk fkzk rzkELk fhkLke s k k k h e k k rzkELk xkufkuMxkLku ykkk{kt yke Au. yk f k k kM k fheLku LkhuL {kueLke ykkk{e ykuxkukh {rnLkk{kt kuLkkh y{urhfkLke kkkLku kLk{kt hkeLku nkk hk{kt yke Au. kkuewzLkk k{k{ {kuxk Mxkh yLku {wfu ytkke suk Wkukkrkyku {kxu z uMk rzkELk fhLkkh fkuMxkyu LkhuL {kueLkk fkzk rzkELk

  fhk {ue skkkhe ytku ftEk rxke fhkLkku ELfkh fhe eku

  nkku. ufu Mkwkk u khk {ke

  {k rn k e yL k w M k k h , y u f {rnLkkLke yth LkhuL {kueLkk

  Lkk fkzk rzkELk fhe uku. yk ytk u V uLk rzkELkh

  ykrk Mkk uLkeyu skw t nk w t fu, {kueLkk fkzkLku {Lkkh

  kuVuLk x[ ku{Lke kuk E{us{kt knw s Wkkuk

  Mkkrkk ku. WuLke A u f u , k ks u kh{k t rkMk MkB{uLk{kt kk uk kkr knkU[u zkkLk

  {kueyu kt kt kkLkku wx knukuo nkku. yk wxLku y{kkLkk uz wyu rzkELk fkuo nkku. khu nu ykLkkhk rMkku{kt LkhuL {kue yuf Lkk ykkh{kt uk {u.

  {kue nu yk zuMkk MxkE{kt Lkshu kzu

  VuLk rzkELkh xku fkuMxkyu ee skkkhe

  yze kkLkk ue MxkELkk fwkkoLku S {kue Lkku wf ykLkku : yktkhhkxe E{us kLkkk Mke

  {kuMfku,kk.22{urLk yuhkELMk yu{yu[-17Lku r{MkkEke kkuze kzkkLke

  xLkk kk r{kLkLkk ku uf kkuMk {e ykk Au. hrLk Mk{kof rkurnkuLku {e ykuk uf kkuMkLku kkkMk yusLMkeykuLku MkkUke ukk Au. yk knuk hrLk Mk{kk rkurnykuLkk Lkukkyu yk uf kkuMkLku {urLk kkkMk yusLMkeykuLku MkkUkkLke Mkn{ke koe nke. hr{kLk Mktwk hkx Mkwhkk Mkr{rkyu r{kLk woxLkkLke kkkMk ykkthhkxe kkkMk Mkr{rkLku MkkutkkLke {tswhe ykke ee Au. yk MkkLku ykuMxurk khVke hsw fhk{kt ykku nkku. suLku hrkyu k Mkn{ke ykke Au. WuLke Au fu, {urLk yuhkELMk woxLkk fuMk{kt 298 kufkuLkk {kuk kk nkk. yk xLkkLke W[Mkhe kkkMk ytku Mktwk hkx krhk{kt kuxk ku. u hkx{kt k yk Mkk kkMk ku kku r Mkhe yusLMkeyku yk xLkkLke kkkMk fhu.

  rkurnykuyu ku uf kkuMk kkkMk yusLMkeykuLku MkkUk

  {urLk yuhkELMk r{kLk woxLkk {k{ku

  u{kt e{kLkwt Lkuxfo ko 2009-10Lkk 5.2 xfkke xeLku 2012-13{kt 3.96 xfk kE kwt Au. u{kt sLkh ELMkuhLMkLkwt Lkuxfo 0.78 xfk Au. {kuxh Mkuk{uLx{kt er{{ fuLk 2012-13{kt 29777 fhkuz Yrkk nkwt. yk kkwt yuk Mk{u uk{kt ykwt Au khu Mkhfkh e{k MkuxhLku kuk yLku ku{kt 49 xfk yuVzeykELku {tswhe ykkk ytku r[khe hne Au. khk{kt 17 kLkke yLku 4 keyuMkw ELMkuhLMk ftkLkeyku Au. sLkh ELMkuhLMk ftkLkeykuLku k kku Au fu, yke kuzx{kt rhLwy rkLkuMkLku kuMkknLk {u. yuf kLkke Mkk{kL e{k ftkLkeLkk yrfkheyu Lkk{ nuh Lkn fhkLke hku fkwt Au fu, huwuxhLke xuxh yLku {eLke wrxexe knLkku suk fku{eo knLkku {kxu kutkx{o fh ykkkLke {tswhe kh r[khk kk ku sYhe Au. ykLku hSMxuLk yLku rVxLkuMk MkxeoVefuxke uze fk Au.

  u{kt 17 kLkke yLku 4 keyuMkw e{k ftkLke

  {{kkLku ku{Lkk s kZ{kt nu ksk ke kzfkh

  ksk{kt Mkk{u kk kufku wk WMkwf kLk

  fkufkk,kk. 22kr{ ktkk{kt nu kkskLke kufrkk rLk rkrLk e hne Au. suLkk

  fkhu {wkLk {{kk kuLkSoLke nhk{ kR kR Au. ko 2011{kt {{kkk kuLkSoyu zkkuheykuLku nkh ykkeLku kr{ ktkkLke hksrLkke{kt {kuxk VuhVkh fko nkk. kzkkuheyku ko 1977 kk k{ k nkhe kk nkk. khkk {{kk kuLkSo Mkkk kufrkk {ue hkk nkk. nu Mkke yu Au fu kufMkkLke [qtxe{kt kskLku MkVkk {k kk {{kk n[{[e WXk Au. kskLke kufrkk ktkk{kt k e Au. nu ktkk{kt kskLkk Mk kLkk {kxu kufkuLke kRLk kkue Au. hk kskLkk yk hknw Mknkyu fkwt Au fu hhkus MkekeykR (yu{), fkUkuMk yLku k]{q fkUkuMk suk hksfe kkkuLkk Mkhuhk 7500 Mkku ksk{kt Mkk{u kR hkk Au. Mkke yue Au fu y{u kku kufkuLku {uBkhekLkk Vku{o ykke feyu Lkne. fkh fu nu Vku{oLkku skku k k{ kR hkku Au. ykk kufMkkLke [qtxe{kt ktr{ ktkk{kt kkskLku {kk ku kuXfku {e nke. k]q fkUkuMkLkk kkt{kt 34 kuXfku kR nke. fkUkuMkLku [kh yLku MkekeykRyu{Lku ku kuXfku {e nke. khtkw Mkkike Mkkhe kkkkk yu Au fu yk ykkW kskLku k{ ktkk{kt khu fkuR Mkex {e Lk nke. u fu LkhuL {kue uLkk zkkLk kLk kk nu Mkku {kuxk kku knkU[e hkk Au. ksk{kt Mkk{u kk {kxu Mkku WMkwf Au. kku Lkk Vku{oLkk ykuzoh ykke uk{kt ykk Au. {uBkhek {kxu ksk khk 10 Yrkk uk{kt yku Au. {uBkhek A kke k w knkU[e kR Au. ku{k thhkus {kuxe Mktk{kt kufku W{uhkR hkk Au.yk Mktk Lke [kR Mkkkxeyu knkU[u kue fe Au.

 • 4 / . 23-07-2014, y{kk

  Year : 02, Issue : 32, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 23-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 32, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.23-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  Mkwhk, kk.22Mkwhk nuh{kt {kk]Lku ftf kkzu kue yuf [kUfkLkkhe xLkk

  Mkk{u yke Au. nuhLkk {kLk hk rMkkh{kt hnuke yuf {rnkyu kkukkLkk ku kkfkuLku kk{kt Lkkte kkukkLkk u{e Mkkku kke kE nke. yk ku MktkkLkku{kt yuf kwk yLku yuf kwke nkukLkwt k {u Au. kwkLkwt kke{kt zwkkke {]w kwt Au khu kwkeLke nkk nsw k Lkkswf kLkue Au. WuLke Au fu, MkwhkLkk kkk rMkkh{kt Mkkx fhkk VhMkk Lkk{Lkk yuf kLku ku kLkeyku nke su{ktke yufLkwt Lkk{ Mk{eLkkkLkw nkwt.Mk{eLkkkLkwLku yuf ykX koLkku kwk yLku [kh koLke kwke nke. yk Mk{eLkkkLkw {kLk hk rMkkh{kt kkukkLkk kku MktkkLkkuLku kk{kt VUfe u{e Mkkku Vhkh kE kE nke. kkueMku Mk{eLkkkLkwLkk krkLke yxfkk fhe w kwAkhA nkk he Au. keS kksw u{e Mkkku kku Mk{eLkkkLkw {nkhkxLkk Lkkkwhk rMkkh{kt nkukLke {krnke {e Au.

  ku MktkkLkkuLku kk{kt VUfe u{e Mkkku kke {rnk

  y{kk,kk.22nw {oLkk krk kn ukhk u L k u Y

  kk{kt nu

  kkheLkk s rMkku kkfe Au khu keS kksw kfkSLkk kk skkt ku kufkuLku [kk{kt {wfe ekt Au. Mkk{kL rMkku{kt 10ke 20 Yrku rfku {kk xk{uxkLkk k eLku 80 Yrkk rk rfku kE kk Au. yufk xk{uxk s Lkn khtkw yL kfkSLkk k k kufkuLku hzke hkk Au.kf{kfuoxLkk ukkheykuLkk skk {wsk, [kw

  kuo hMkk{kt ku rtkLkk fkhu kwhkk {k{kt kf{kfuox{kt kfkSLke ykf kE hne Lkke. suLkk fkhu kfkSLkk k e hkk Au.

  Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, hMkk kkLkk fkhu ykkk{e 15 rMk{kt kfkSLkk k Lke[k yku k ue kk Au. kfkSLkk

  k ykMk{kLku knkU[kk yuf Mk{u kfkS Mkkku {Vk{kt {ke fkuk{ehLkku k 300 Yrkk rk rfku kku Au.hk, zk suk

  kfkS k kufkuLkk ksuxLke knkh rLkfe [wk Au. zwtke yLku kxkfkLkk k k k]rneykuLku hee fhkk yxfke hkk Au. keS kksw ykkk{e hrkhke k {rnLkku Y kE hkku Au. k {rnLkk{kt yuf {nLkk nw k{f knukh{kt ykkk nkukke kufku ykhke s [kk{kt {wfkk Au. WkkMk fhLkkh kyku k VhkLkk e kuk kke [rkk kLk Au.

  k {kMk Y kkk knuk kfkSyu [kkyku khe

  xk{uxkLkk k 80 Yrkk rk rfku

  yuf Mk{u kfkS Mkkku {Vk{kt {ke fkuk{ehLkk k rk rfku 300 kk:Mkk{kL kufku kh w kkus

  y{kk,kk.22r z k e y u L s L k h k

  y u z{eL k rk{k t k{ LkkufhkWLz knkh kzu Au. su{kt rkke oykuLk u yuz{eLk ykke Vku fkuuu kku WkMkk hnuk skk Au kh u yk hkWLz{kt kMktkeLke fkuus{kt y uzr{Lk L k { w t nk u k u rkkeoykuLku [kuEMk rhVk{kt kk ukLke kf {u. yk {kxu

  rkkeoyku ykuLkkELk yuLxe fhe fu. kMktkeLke fkuus{kt u Lk {u kku rkkeoyku fkuuuLkku Mk tkfo fhe rho fu uf uLMkes Wkh yuz{eLk {ue fu. ku {kxu Mkhfkh khVke fkuMkh Lke fhu Ve hkLke nku Au. yuz{eLk fr{xe Vkuh kuVuLk fkuMke oMk{kt hSMx uLk fhkke ku ykuLkkELk Vku{o heLku kMk tkeLke k kL[Lke rkkk u

  hkLke hnuu ku{s kMktkeLke fkuusLkk Lkk{Lke {krnke ykkkLke hn u u . rzk e y uLSrLkhk fkuus{kt yuz{eLk ytkuLke k{k{ rkkk u Mkhfkhe kusux{kt yLku ELxhLkux kh k Wk Au. yk Wkhktk rkkeoyku yLku keyku rLk{ku ytku {kkooLk ktk LkuLk kUf{ktke keLk Lktkh Mkkku {u {kkoeofk{ktke k {ue fu Au.

  {LkktMk fkuusLke ktMkke {kxu [kuEMk rhVk fhku

  rzke yuLs.Lke [kuEMk rhVk {kxu yhS fhku

  rkkeoyku kMktkeLke yuLsLkhk fkuus{kt Mkeku Mktkfo fhe rho fkuxk{kt k yuzr{Lk {ue fu rkLkMkkLkk MkkLku

  xwtfkkwt, 25yu kqo

  ksux Mkk 30{eyu kqo kLkkh nkwt

  kkteLkkh, kk.22hk Mkhfkh khk 13{e rkLkMkkLkk [kukk MkkLku xwtfkkLkku

  rLko ukku Au. 1 swkEyu Y kuwt ksux Mkk 30 swkEyu kwY kkLkwt nkwt u fu nu MkkLkwt Mk{kkLk 25 swkEyu s kE su. yLku ku knuk rkLkMkk{kt k{k{ fk{ku kwhk fhe uku.

  knuk yk Mkk Mkk 30 swkE Mkwe [kkLkwt nkwt u fu ykkk{e Mkknu [kh hyku ykke nkukke Auk 30 swkELkk yuf rMk {kxu Mkk kkukkLkwt kkwt nkwt. suLku kku fk{fks Mkknfkh Mkr{rkLke kuXf{kt Mkk xwtfkkLkku rLko ukku Au. yLku Auk yuf rMkLkwt fk{fks kwkhu ku kuXf kkuke kwY fhe ukLkwt ykkusLk fhkwt Au. suLku kku kwshkk rkLkMkkLkwt yk Mkk wkhu kwY kE su.

  MkwhkLke wke kkfkh {k{ku

  ykMkkhk{Lke {eLk yhSLke 21{e ykukMxu MkwLkke ku

  nkEfkuxoLke kkkMk yusLMke yLku hk MkhfkhLku LkkuxeMk

  y{kk, kk.22rkkMk yLku ku kLke

  kuXuk Mktk ykMkkhk{u MkwhkLkk kkfkh fuMk{kt {eLk {uk k wshk k nkEfk ux o{k t yhS k fhe Au. ykMkkhk{Lke {eLk yhSLke MkwLkke 21{e yk ukMxLkk hk us nkk hku. kwshkk nkEfkuxuo kkkMk yusLMke yLk u hk MkhfkhLk u Lkk uxeMk ykke Au. ykMkkhk{ kkfkh {k{u A uk k t Mk{ke rkku{kt uhkuk Au. ku{Lke rY ukwh{kt Mkkeh kkfkhLkku {k{ku [ke hkku Au. rkkkuLkk kko Mk{k-ku kLke kuXuk Mktk ykMkkhk{u MkwhkLke wke Mkkku kkfkh fuMk{kt {eLk {uk kwshkk nkEfkuxoLkk kh zkk Au. ykMkkhk{ khk k {eLk yhS{kt yue hswykk fhk{kt yke Au fu kkfkhLkku fuMk kuxe heku Wke fkZk{kt ykku

  Au. kLkk kLk kAe k Mk{ kk Vrhk fhk{kt yke Au. Wkhktk kkfkhLke Vrhk fhLkkh wke nk kuLkk krk Mkkku hnu Au. yk Mk{k fuMk Wke fkZk{kt ykku nkukke {eLk {k uEyu. kwshkk nkEfkuxoLkk sMxeMk yusu uMkkEyu {eLk yhS kkkku kkkMk yusLMke yLku hk MkhfkhLku LkkuxeMk Vxfkhe A u yLk u {eL k yhSLk e

  MkwLkke 21{e ykukMx kh rLkk fhe Au. ykMkkhk{ ukwh{kt Mkkeh kkfkh fuMk{kt Auk k Mk{ke su{kt kt Au. Wkhktk yn MkwhkLke wke Mkkku kkfkh fuMk{kt k ykhkuke Au. yku WuLke Au fu MkwhkLke wkeyu ykMkkhk{ kh yuku ykhkuk kkku nkku fu kuu y{kkLkk {kuxuhk Mkk {kuxuhk yk{{kt kkfkh kwkuo nkku.

  swLkk kzs hk{kkehLkk xufhk LkSf kkeLku RLku ukku fhk{kt ykk nkk. {rnkyku yk{f ukE nke.

  kwkkE xufhk rMkkh{kt kkrkLke {wk kLkkk{kt fkfkhku Mk kLkuk Au.

  EBkux VeLkk MYku rk kuLk{ktke 47 k ykf 13947 fuMkkuLkku rLkfk fhe 12 fhkuzke wLke ykf

  y{kk, kk.22k wshkk h uwhkEuLk

  ykuV yLkykukkuhkEz zuk{uLx yux-2011 ytkkok yLkrf]k ktfk{kuLku rLkr{k fhkLke fk{keheLkku kufku w{kt w yk fkkLkk u k {ue kk ukkLkk kk tfk{ku rLkr{k fhke fu yLku kuf k]rk Vuk ku nukwke y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk rk kuLk kku kk. 7-7-14

  ke 19-7-14 Mkwe kufhkkh hkk{kt ykku nkku. kufhkkh ytkkok fw 3206 yhskhkuyu yk kufhkkhLke {wkfkk E, rkMkk ykku nkk u. su kife 1810 suxk yhskhkuLku yhS{kt sYhe kwhkkyku hsw fhk rkkkh Mk{s ykkk{kt ykue yLku 763 fuMkku{kt yhskhkuyu Mk kh sYhe kqkokk fhkkt Lkkkt hkLkk [ ykke uk{kt ykk

  nkk. ku{s 713 yhS{kt sYhe kqkokk kkk rLkr{kkkLkk {kkk ykkeLku yk kktfk{ku {tswh fhe uk{kt ykk nkk ku ytkkok fw Yk. 46,76,742 EBkux Ve kuxu BwrLkrMkk fkukku ohuLkLku ykf kue Au. rk kuLk{kt ykh Mk we{k t f w 13947 fuMkk uLkk u rLkfk fhe fw ykhu 12 fhkuz 93 k EBkux Ve kuxu ykf kue Au.

  sqLkkkZ {nkLkkhkkrfkLke [qtxe{kt

  kskLkk rs kk {w{tkeyu ykkh {kLkuMkwkMkLk-rfkMkLke hksLkerk{kt sLkkk sLkkoLku uhkh rkMk-hkuMkku {wku : ykLktekuLk kxuLkku yrk

  kkteLkkh, kk.22{ w{ t k e ykL k t e k u L k kx u s q L k k kZ

  {nkLkkhkkrfkLke Mkk{kL [q txe kkk 10 LkkhkkrfkykuLke kuxk[qtxe{kt khke sLkkk kkxeoLkk stk rs {kxu kwshkkLke sLkkk sLkkoLku MkwkMkLk yLku rfkMk{kt {wfuk rkMkLkku rs kkkk MkkiLkku ykkh k fkuo Au.

  {w{tkeyu sqLkkkZ {nkkkrfkLke 60 kuXfku{ktke 41 kuXfku kh khke sLkkk kkxeoLkk W{ukhkuLku {uk rs kkk 10 LkkhkkrfkLke k uxk[q txe{kt 9 k uXfk u kh kskLkk rsLku kkk skwt Au fu kwshkku MkkiLkk Mkkk MkkiLkk

  rfkMkLkk u{tk Mkkku hkLke yrhk irf rfkMkkkk ykk kkkLke su kus hVkkh kfze Au kuLk sLkkk sLkkoLkLkwt [tz Mk{koLk Au ku yk rs kkkfkyu kwhkh fwO Au. ykLktekuLk kxuu skwt Au fu, khkLkk zkkLk LkhuL {kueyu kuxkuLfLke hksLkerkke Wkh WXeLku rfkMkLke hksLkerkLkku su Lkku {kko ftzkkuo Au kuLku MkkrLkf MhkLke MktMkkykuLke [qtxe{kt k Mk{k kkuoyu {tswheLke {nkuh {khe Au yLku MkwkMkLk-rfkMkLke kskLke fkoMktMf]rk{kt hkuMkku rkMk {wku Au. {w{tkeyu yk rs {kxu kskLkk Mk{kk kr fkofkkoykuLkk krh{Lku k yrLktLk kkXk Au.

  {rnk nukkELk 1091Lku Mkkhku rkMkk

  {rnk nukkELkLk u hk us ku-k fku {e hkk Au

  y{kk, kk.22{rnkyku kh kkkt kherhf

  {kLkrMkf yk[khku yxfkk nuh kkueMk khk Y fhuk 1091 {rnk nukkELkLku Mkkhku rkMkk {e hkk u Au. nuh kk ueMkLke {rnk nukkELkLku hhkusLkk ku ke k fku {u Au. Auk k rMk{kt {rnk nukkELkLku [kh fku {k nkk. su{kt kkueMku q k M k khe fk{kehe ke nke. yksLkk ykwrLkf wk{kt {rnkyku kh kherhf-{kLkrMkf yk[khLkk kLkkku e hkk Au kuke {rnkyku Mkkku kkkt kherhf-{kLkrMkf yk[khku yxfkk nuh kk ueMk u 1091 Lk tkhLke {rnk nukkELk Y fhe Au suLku {rnkyku khVke Mkkhku rkMkk

  {e hkku Au. {rnk nukkELkLku Auk k rMk{kt nuhLkk xk, Lkkhkwhk, uskwh yLku hkek suk rMkkhkuke { {kxu fku ykk nkk su{kt kkueMku Mk{MkLke ktehkk E Mkr qr{fk se Mk{MkLkku rLkfk fkuo nkku. {rnk nukkELkLku hkusLkk ku ke k fku {u Au. nukkELk Y kE nkukke {rnkyku kkukkLke Mk{MkykuLkk rLkhkfh {kx u n ukkELkLkk u Mknkhku E hne Au. kksukh{kt s kkueMku hkekLke yuf {rnkLku kkukkLkk kkfLke MkkUke fhke nke. {rnkLku kuLkk MkkMkrhkyu hLke knkh fkZe {wfe nke yLku kkfLkku fku k E eku nkku kuke kkueMku [u kze Mk{kkLk fhke Mk{MkLkwt rLkhkfh fwO nkwt.

  kukxeo xukLkku khku 100 xfk Lkkkq fhkLke {ktke

  kkueMk khk yLkuf fkofhkuLke yxfkk fhkR

  y{kk, kk.22y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuuLk khk kukxeo

  xuk{kt khku fhk{kt ykk kkk fkUkuMkLkk ukku yLku rhkuLkku kuh yksu k he hkku nkku. kufkuLkk khu hkuk kk ktk khk fuxef hknk ykkk{kt yke nkuk Akkt fkUkuMkLkk fkofhku zkf ukR hkk Au. yk zkR nsw he hnu kue kk Au. Lke stke {kuLkk kukxeo xukLkk ke ukwh-MkuxukEx rMkkh{kt nU[k{kt ykk nkk ku keku uELku ktLkk hnukMkeyku [kUfe WXk nkk. yLku ukwh-MkuxukEx rMkkhLkk hnukMkeyku hMkk kh Wkhe ykk nkk. khkk kukxeo xukLkk khkLke ykk kqo rMkkh{kt k Vukkk Auxu kskLkk Mkkkekuyu

  nuhesLkk u Mkk{u wtfwt kzwt nkwt yLku 50 xfkLke hknkLke nuhkk fhe nke. n u h e s L k k u L k k ukku Mkk{u fkUkuMk kk u k nuhLke Lkku Mkkk ykkeLku y k y k skyu hktLkku fko{ kusk{kt ykku nkku.

  kh t k w yksu y { k k B w r L k r M k k fk u k k u oh uLk khk

  kukxeo xuk{kt fhkuk khk{kt 50 xfkLke hknkLke nuhkk fhkk kk k fkUkuMk khk 100 xfk khku kkAku U[kLke {ktk Mkkku rhku oLkku kkk s hkk Au.

  kukxeo xuk{kt khkLkk rhku{kt yLku khku kkAku U[kLke {ktk Mkkku fkUkuMke fkofhkuyu {tkkhu Mkktsu nuhLkk nkxfuh rMkkh{kt ukku fkuo nkku suLkk kku kkueMku fkUkuMkLkk 12 suxk fkofhkuLke yxfkk fhe nke.yLkuf fkUkuMke fkofhkuLke yxfkk fhk{kt ykk kk kkuzkf Mk{ {kxu ktkee VukR kR nke. u fu kkueMku Mkk[ukeLkk kkkYku knukke Mkwhkk kkuXe nke.

  wrLk. hSMxkhu &kuLkk rLkhkfh {kxu {wk {ktke

  MkuV VkELkkLMk kkuo Y fhkLkk rhku{kt hk

  MkkLMk fkuuu{kt MkuV VkELkkLMk kkuoLke {tswhe ykke rkkeoykuLku Ve khkLkku kuk kLkkk Au : ynuk

  y{kk, kk.22yksu kwshkk wrLkMkxe{kt

  Mk uLk ux Mkk uLke ykk ukLke{k t y u L ky uM k wykEL k k f k ofh k u ku{s {kuxe Mktk{kt rkkeoyku khk kwshkk wrLkMkxe kku kwshkk wrLkMkxe Mkkku MktLk keyuMkMkeLke fkuus{kt ykkk{kt ykuk MkuV VkELkkLMk kkuoLkk rhku{kt yLku kkLxuz keyuMkMkeLke fkuus{kt ykkfku yLku nexe f{o[kheykuLke rLk{wtf fhke Lkke kuLkk eu MkkLMk fkuuu{kt MkuV VkELkkLMkkku oLke {tswhe ykke rkkeoykuLku Ve khkLkku kuk kLkke hne Au.

  yk {wk kh yuLkyuMkwykE khk kk uzk rMk ykkW k fwkrk MkknukLk u ykuLkkk

  ykkk{kt ykwt nkwt khtkw nsw Mkwe rkkeoykuLku Mktkk ukfkhf skk {ku Lkke. khu yksLkk hkLkk fko{Lku kLku E nk kwhke yk fko{Lku Mkrkk hke hSMxkh rn{ktw kxu khk yk &kuLkk rLkkh {kxu Vheke 48 fkfLke {wk {ktke Au. wrLkMkxe khk fhk{kt ykue yk fkhLke {ktkeLku yuLkyuMkwykE khk Mefkhk{kt yke Au. u ykkk{e 48 fkf{k t rkk e oyk u L k k rnk{kt ku rLko Lkn uk kku yuLkyuMkwykE khk kwshkk wrLkMkxe kkk kuLke Mkkku MktLk keyuMkMkeLke fkuuu{kt nzkk kkk k kk k teLkk fk o{k u kusk{kt yku. yk Wkhktk Wk yktkuLk k fhk{kt yku.

  500ke w yusLxLkk E-{uE nUf kkLke kkh u u k t k A u k k t

  Mk{ke h uuLk w t ykwrLkfh fhe hne Au. rxfexke {ktze yL Mkwrkyku ykuLkkELk fhk{kt

  yke Au khtkw ykkhqk Mkwkku {ke {krnke yLkwMkkh E-rxfexLkwt kwfk fhke khke hu yuLz xwrh{ fkukkuohuLkLke ukMkkEx nUf kE kE Au. Wkhktk LkkktLke k nuhVuh kE Lkkkt yL kkk{kt [kk kk nkukLke yktfk MkukE hne Au. huu {wMkkVhku E-rxfex {uk {kxu khke hu yuLz xwrh{ fkukkuohuLkLke ukMkkExLkku Wkkuk fhu Au yLku rxfex kwfk fhku Au khtkw ykkhqk MkwkkuLke {ke {krnke yLkwMkkh Wkhkuk ukMkkEx nUf fhk{k t yke Au. su{kt 500ke w yusLxkuLkk E-{uE ykEze yLku kkMkzoLke fkhe Au. nk{k t n ufMk oLk w t ELxhLkux kuxkufku yuzuMk nk{kt kktku{kt nkukLkwt koe hkwt Au. ukMkkEx nUf kkke k uLkk u whkkuk kk kue kwhe kk Au. {wMkkVhku khk ykuLkkELk kwfk fhku rxfexLkk Lkkkt huu ktkLkk ku nufMkoLkk kkk{kt s{k kE kk Au kue {krnke {e hne Au. huuLke ukMkkExLkwt Mkt[kLk kuwYLke ftkLke MkkUkk{kt ykwt Au. huuLke ukMkkEx ntf kkLke yktfk Mkkku Mkt[kLk fhke ftkLkeLku yuxo fhe ukR Au.