23 03 2014 sunvilla samachar

Download 23 03 2014 sunvilla samachar

Post on 13-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 23-3-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 23-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 262Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 262 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, -2014

  yrfkheykuLke ke......kkt[ zekyuMkke, k ykEkeyuMkLke ke

  [qtxekt[u kkt[ rzkyuMkke yLku k ykEkeyuMk yrfkheykuLke ke fhe Au su{kt y{kk nuhLkk uELx kkueMk fr{&h su.fu. Lke ke MkeykEze kE{{kt fhe Au khu MkeykEze kE{{ktke rMkkko kxeLke ke y{kk kkueMk nuzkxMko{kt suMkeke khefu fhe. y{kk kkueMk nuzfkxMkoLkk suMkeke {Lkkus ykkLku Mkuxh-1Lkk suMkeke kLkkk{kt ykk Au. keSkhV [qtxekt[u rzkyuMkke yu[.e. uMkkELke y{kkke f{kLzku wrLkx{kt ke fhkE Au. rz.Mke. MkkutfeLke kLkkhke y{kk yuMkykuS{kt ke fhkE. Mke.yuLk. hkskqkLke y{kk fkuBwLk Mku{ktke y{kk yuMkykuS{kt ke kE Au. ykh.yu. kxuLke y{kk yuMkykuS{ktke kLkkh{kt ke khu ykh.e. LktkMkkLke y{kk yuMkykuS{ktke fkuBwLk Mku{kt ke fhkE Au.

  ykEkeyuMk yrfkheykuLke keykEkeyuMkLkk Lkk{ ...............................................keLkwt Mksu.fu. ...........................................................MkeykEze kE{rMkkko kxe .......................................................kkueMk nuzkxMko{kt suMkeke{Lkkus ykk ....................................................Mkuxh-1Lkk suMkeke

  zekyuMkkeLke kerzkyuMkkeLkk Lkk{ ..............................................keLkwt Mkyu[.e. uMkkE ....................................................f{kLzku wrLkxrz.Mke. Mkkutfe ......................................................y{kk yuMkykuSMke.yuLk. hkskqk ..................................................y{kk yuMkykuSykh.yu. kxu ...................................................kLkkhykh.e. LktkMkk .................................................fkuBwLk Mku

  yzkeLkk Vkkh kkXfLkwt ytku kkw fkkwt : khu hkLku rxrfxMkkkhfktXk{kt tfhMkn kukLke Mkk{u rkMkn hkXkuzLku {ukLk{kt Wkkhk kskLkku rLko : y{kk kqo Mkex kh Mxkh khu hk [qqtxe zu

  kwshkkLke kkfe kkt[ kuXfku {kxu ksku W{ukh nuh fko

  y{kk, kk. 22rx rfx VkeL k u RLk u

  ksk{k t {[uk {kMkkLke Mkrk [u k ksku yksu kufMkkLke [qtxe {kxu kufMkk W{ukhkuLke Lke ke nuh fhe nke. yk Lke ke{kt kwshkkLke kkfe hnue kkt[ kuXfku {kxuLkk W{ukhku Mkk{u fhk{kt ykk nkk. khk {ku kke Lkukk nrhLk kkXfLkwt kkw fkke uk{kt ykwt Au. nrhLk kkXfLke skyu y{kk kqo{ktke yrLkukk khu hkLku rxrfx ykkk{kt yke Au. khu hkLku kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkw khefu kk{kt yku Au. MkkkhfktXk{kt rkMkn hkXkuzLku rxrfx ykkk{kt yke Au. rkMkn hkXkuz nu fkUkuMkLkk kke Lk ukk yLku qkk qo

  {w{tke tfhMkn kuk Mkk{u xh uu. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, k{k{ Mk{efhku Wkh kkhe fhk{kt ykk kk MkkkhfktXk{kt

  r k M kn hkXk uzL k u { ukL k{k t Wkkhk{kt ykk Au. hkskqk Mk{wkLkk ku W{ukh [u yn {wheku stk uku. y{kk

  kqo{ktke nrhLk kkXfLku rxrfxLku RLku Auk fuxkf rMkke khu MkMkuLMkLke Mkrk nke khtkw yksu yk MkMkuLMkLkku ytk yke kku nkku yu ksku nrhLk kkXfLke skyu kh u hkLk u rxrfx ykke nke.

  yku WuLke Au fu, kwkhu khke sLkkk kkxeoLke fuLe Mk tMke Mkr{rk yLk u [ q txe Mkr{rkLke kuXf{kt rMkhLke k t k e fkkLk k y t k u 67 W{ukhkuLke ke nuh fhe nke. su{kt kwshkkLkk k{ kku 21 W{ukhku VkELk fhk{kt ykk nkk. kskLkk rks Lk ukk kf] yzkeyu kkteLkkhLke kuXf khke zk {kxu fhuk Mk ELfkh kk ksk{kt Mkoue khu {zkkktX kk ksk MktMke Mkr{rkyu yzkeLku kkteLkkhke s [qtxe zkLkku ykkn fku o

  nkku. kskLkk LkukkykuLke rLktke

  Mefkhe yzke kkteLkkhLke kuXf khke [qtxe zk Mkt{k kkk ku{Lkwt Lkk{ kkteLkkhLke kuXf khke VkELk fhk{kt ykw t nkwt. khu kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk

  {w{tke LkhuL {kueLku zkuhkLke

  kuXf khke kufMkkLke [qtxe zkk kskLke fuLe MktMke kkuzuo rLko nuh fkuo nkku. ksk khk kwkhu hkku kwshkkLkk 21 suxk W{ukhkuLkk Lkk{ku Lke[u nuhkk fhk{kt yke Au ku{kt

  kLkkhLke kuXf khke ko{kLk MkktMk hksuLMkn hkkLku rxrfx ykkk{kt yke Lkke khu ku{Lke skyu khkek uLk rkLk u rxrfx ykkk{kt yke Au.

  yksu w kkfe hnuk kkt[ W{ukhkuLke ke he fhe nke.

  kskLkk rhX Lkukk kf] yzkeLkk Vkkh nrhLk kkXfLkwt kk w fkke uk{k t ykw w t A u. kskLke yth knukke s rxrfx

  VkeLku RLku U[kk [ke hne Au suLkk kkku nu kskLkk rhc Lkukk stkMkn Lkkw ukE hkk Au yLku kuyku Auzku VkzkLke kikhe{kt Au. yzke, M k w {k Mhks, s t k M kn MkrnkLkk rhX Lkukkyku rxrfx

  VkeLkku rhku fhe [wk Au. W{k khke k rxrfx Vke Mkk{u khkuk heku Lkkhkske k fhe [wk Au.

  ksk W{ukhku.....kskLke fuLe [qtxe Mkr{rkyu yksu kufMkkLke [qtxe {kxu

  kwshkk{kt kkfe hnue kkt[ kufMkk kuXf {kxuLkk W{ukhkuLke ke nuh fhe nke. yksu nuh fhkue ke Lke[u {wsk Au.

  MkkkhfktXk ................rkMkn hkXkuz (kqo khkMk)y{kk kqo ............khu hk (yrLkukk)sqLkkkZ ...................hksu [wzkMk{k (khkMk)uzk ........................uwMkn [kink (khkMk)kt[{nk .................kkMkn [kink (ko{kLk MkktMk)

  kuxk [qtxe W{ukhkuksku yksu rkLkMkkLke kuxk [qtxe {kxu w k W{ukhkuLkk

  Lkk{ nuh fko nkk. kwkhLkk rMku kskLke fuLe [qtxe Mkr{rk khk kuxk[qtxeLke [kh kuXfku {kxu k kuLkk W{ukh nuh fko nkk. ykLke Mkkku s ksku nu Mkkk kuXfkuLke kuxk [qtxe {kxu kuLkk W{ukhkuLke ke nuh fhe ee Au su Lke[u {wsk Au.

  hkkh ...................................... ktfskE {nukkn{kLkkh ...............................hksuLMkn [kzkMkku{Lkkk ..................................sMkkkE kkhzykzkMkk .................................Ake kxurMkkh .................................hk kxukXe ......................................kfw Wkz{ktze ....................................nu{kk Mkkk

  kwshkk{kt 26 kuXf kh ksk ke fku ktke

  ksku nu k{k{ 26 W{ukh nuh fhe ek

  Lkerne, kk.22kufMkkLke [qtxe {kxu ksku yksu kwshkkLke kkfe kkt[ kufMkk kuXfLkk W{ukhkuLke ke k

  nuh fhe ee nke. ykLke Mkkku s ksku nu kwshkkLke k{k{ 26 kufMkk kuXf {kxu kuLkk W{ukhkuLke ke nuh fhe ee Au. yksu su kkt[ W{ukhkuLkk Lkk{ nuh fhk{kt ykk nkk ku{kt MkkkhfktXk{ktke kqo khkMk rkMkn hkXkuzLku [qtxe {ukLk{kt Wkkhk{kt ykk Au. rkMkn tfhMkn kuk Mkk{u xh uu. kskLke k{k{ 26 kufMkk kuXf {kxu W{ukhkuLke ke Lke[u {wsk Au.

  MkkkhfktXk.................................. rkMkn hkXkuz (kqo khkMk)y{kk kqo ............................. khu hk (yrLkukk)sqLkkkZ ..................................... hksu [wzkMk{k (khkMk)uzk ......................................... uwMkn [kink (khkMk)kt[{nk .................................. kkMkn [kink (ko{kLk MkktMk)kkteLkkh .................................. kf] yzke (ko{kLk MkktMk)zkuhk ..................................... LkhuL {kuekkx ....................................... eh kuk (khkMk){nuMkkk ................................... sekuLk kxu (ko{kLk MkktMk)y{kk kr{ ......................... zku. rfrhx Mkkutfe (ko{kLk MkktMk)y{hue .................................... Lkkh fkAzek (ko{kLk MkktMk)knku (yuMkxe) ........................... stk ktkuh (khkMk)AkuxkWukwh................................. hk{Mkn hkXk (ko{kLk MkktMk)Y[ ....................................... {LkMkw Mkkk (ko{kLk MkktMk)kkhzkue (yuMkxe) ........................ w Mkkk (fkUkuMk{ktke ykuk kqo khkMk)kLkkh .................................. khkekuLk rk (khkMk)LkMkkhe .................................... Mke.ykh. kkxe (ko{kLk MkktMk)Mkkz (yuMkxe) ......................... fu.Mke. kxu hksfkux ..................................... {kunLk fwtzkhek (khkMk)kLkkMkfktXk ................................. nhekE [kihe (ko{kLk MkktMk)fA ......................................... rLkku [kzk (Lkk W{ukh)ykt ...................................... rek kxu (kqo MktMkMk)kkuhkth.................................... r hkzek (ko{kLk MkktMk){Lkkh ................................... kqLk{kuLk {kz{ (khkMk)MkwhuLLkkh ................................. uS Vkukwhk (fkUkuMk{ktke ykuk kqo khkMk)Mkwhk ........................................ oLkkkuLk shku (ko{kLk MkktMk)

  y{kk Mkrnk kwshkk{kt kkk{kLk{kt khu Wkkkk

  kkk{kLk{kt zkke VuhVkhLke {kXe yMkh

  y{kk,kk.22 y{kk Mkrnk kwshkkLkk

  swk swk kkku{kt kh{eLkwt {k nu e hkwt Au. u{kt Lke[e Mkkkxeyu Vw tfkE hnuk Wkh-kr{e kLkkuLkk krhk{Mku y{kk nuh{kt yLku kwshkkLkk swk swk kkku{kt kkk{kLk{kt zkke kk kR hkk Au. yksu y{kk{kt wk{ kkk{kLk eLku 19.8 rzke kR kwt nkwt

  suLkk eu kufkuyu rMk hr{kLk ke kh{eLkku yLkw fkuo nkku. keS kksw hkLkk kkxLkkh kkteLkkh{kt wk{ kkk{kLk 19.2 ku rzke LkkUkwt nkwt suLkk fkhu yn k kufkuyu kh{eLkku yLk w fku o nkk u. Lkrk{kt wk{ kkk{kLk yufkyuf eLku 21.8 rzke Mkwe knkU[e kwt nkwt. nk{kLk rkk khk y{kk {kxuLke ykkkne{kt skk{kt

  Lkhkuzk f]Lkkh hkuz kh keykhxeyuMk huk kkuze ykk e nke suke WkusLkk VukE nke.

  ykwt Au fu, ykkefku y{kk nuh{kt yksLke Mkhk{e{kt wk{ kkk{kLk xeLk u 18 rzkeLke ykMkkkMk knkU[e fu Au. keS kksw kkk{kLk{kt kR hnuk khtkh VuhVkhLkk fkhu kufku rk{kheykuLkk Mkft{kt yke hkk Au. kLkke yLku Mkhfkhe nkuMkx{kt swk swk RLVuLk MkkkuLkk eoykuLkku hkku ukE hkku Au.

 • 2 / . 23-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  wt {kue qe k, kiku kk, kiku rfk..?

  kk {u fu kk {e yku khu k{kt h{sf zk kk u ksk rsL{kt Au. ykwt Wkh u, wshk , fkoxf yu{ ok kR [qfwt Au. nu fuL{kt Vhe ks kk e hfe hkku Au khu yk h{fkk kAe skR hne Au. ykwt kkwt fkh wt ? ks yk [qtxe wshk {kuzk ykkhu ze hkkwt fnuk Au. wt nwt yk wshk {kuz ? ksk zkkk W{ukh huL {kueyu s yk wshk {kuz {kxu yuf qk ykwt nwt kiku kk, kiku rfk. nu shk swk to{kt uRyu ku yk kufk [qtxe{kt kiku kk Ru [kkke k s qkR R Au. su k kke Sf nkut[e hkku nkuke k kk Au ue yktrhf nk ku swyku.

  kk fkuR k{kL fkofhu yuf qku fze hkk kuAzkRke yku yk u MxkRke kk kike rhc uk kf] yzkeu kteh uXf s zkwt fnuk{kt ykwt. su hfkhe rrykuk kkt kk{kt yke hkkt Au yx rnkhe ksue hfkh{kt kkt, thk yu ru yu{ yr {nk {tkk tke [qfuk stu yu{ fne uk{kt ykwt fu {u {u uk {Akzk fhku {u rxrfx n s {u ? eS hV sBfk k suk ukykuu ks{kt ksu ksu {k L{k kku kutk{kt yku Au. su{u fkhu yuxexeR sukt kkke tX {kxuk kukk {kou Aqkwt ke yuk yu{zeyu{fuk ifku suk uku yuzeyu{kt Ru ksk ykhk ukyku Lk ywe hkk Au.

  {kue uh{kt hueyku sk Vhu Au. fku t uk ukykuk rukue uyku {f Qzku Au u{e yufk nuhk{kt uyku w{k Mhksu fkoxf{kt fkiktzeykuu k{kt uk ku fhukt xTexku sk yku hk ? fkutu fu {kske kxeo fu sk wkRxuzk kkuo we ks rhkue hksfkh h{kkk ukykuu k{kt uk zu, u{u rxrfx yke zu yu e e uXfku h kk Mkkrf usMe ukykuu ksw h {qfeu urrxeykuu {uk{kt Wkhk{kt yku ku uku { yu kkuu fu ks ku kukk s tX{kt ikh kuk ue r[khkhku [wM u ywhkhk yuk qhk 500 ukyku { u{kt ke.

  kskk u yu{ [k fhk nku fu [qtxe{kt ku nw nk kwt zu yu nw ykoke kk{kt kh ke ku uku { yu fu uyku yh fusheku k[k Xuhe hkk Au. u kskk yuku [k fhk nku fu kkuoke fkutu ku yk wt fhe s yke Au ku Ae u{u fnuwt uRyu fu ykwt fheu {u {khe u fkutuk Vkukuyh kr fhe hkk Aku yu kufku fkutuku rf kue hkk Au, Vkukuyh n.

  ykkLkku yksLkku rMk . 23-03-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  {wtkE, kk.22k k u r qzL k k M k w kh Mxkh

  yrLkukk yr{kk k[LkLkk [knfku {kxu qk Mkkhk Mk{k[kh Au. k ynuk {wsk ykkMk {MkkLkLke nkLkk hnM Wkh ykkrhk Lke rV{{kt rkk ke yr{kk k[Lk {w qr{fk yk fhLkkh Au. yk rV{Lk w t qxk xqtf Mk{{kt s fhk{kt yk u . ykkMk {Mk kL kL k e yk rV{{kt k k u{Lke yL rV{kuLke su{ s uhkh hnMku uzkuk hnuu. rV{{kt uhkh yuLk MkeLkLku k W{uhk{kt yku. n{uk kEx Mkku{kt Lkshu kzkkt ykkMk yLku {MkkLk Lkk{Lkk ktLku kEykuLke RAk hne Au fu rkk keLku ELku k yuf rV{ kLkkk{kt yku. Auk kkuzkf rMk{kt s fuxef kxfkk yr{kk k[LkLku {kufk{kt yke nke su{ktke yuf kxfkk yr{kk k[LkLku kMkt kze Au. MkqkkuLkk skk {wsk yr{kk k[Lku yk kusuxLku eetze

  ykke ee Au suke nu yk kusux Wkh xqtf Mk{{kt s fk{ ykk u. rV{{kt yr{kk k[Lk Wkhktk rV{{kt ku nehku yLk u k u yrLk ukeyk u hnu u. yr{kk k[Lk yue qr{fk fhLkkh Au su k hnM{ nkLkk {k{k{kt VMkkE Au. yr{kk k[Lk yk qr{fkLku ku heku Lk ykke fu Au kuku {k ykkMk yLku {MkkLk khk k fhk{kt ykku Au. ykkMk

  {MkkLk {kuxkkku MkMkuLMk keh rV{ kLkkk {kxu ekk hkk Au. ku{Lke huMk-2 rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh Mkkhe MkVkk nkk kke nke. u fu e rV{ku ^kuk k hne Au. yk ku yr{kk k[LkLke WkMkrk rV{Lku MkVkk khV E ku{ ykkMk {MkkLk {kLku Au. yk rV{Lkw t qxk xqtf{kt Y ku. yL fkfkhkuLkk Lkk{ k xqtf{kt nuh ku.

  yr{kk k[Lk nkLkk hnM khLke rV{{kt nu

  ykkMk {MkkLk yr{kkLku E rV{ kLkku

  yr{kk k[Lku rV{Lke kxfkkLku {tsqhe ykk kk xqtf{kt qxk Y fhku : rV{{kt yL [kh fkfkhku

  {wtkE, kk.22r t f k [ k u k z k

  k k u r q z L k e y u e yrLkukeyku{kt Mkk{u Au su kzfkhYk qr{fk yk fhkLk w t kMk t fhu Au. khVe yLku VuLk sue kLkkh rV{ku{kt ku fk{ fhe [qfe Au. yk Mk{u rtfk [kukzk {uhefku{Lke kEV Wkh ykkrhk rV{{kt fk{ fhe hne Au. ku {wh tzkhfhLke Mkkku kzfkhYk qr{fk{kt Lkshu kze hne Au. Mkk{kL heku {wh tzkhfh kk ukkLke yrLkukeLk u rhkex fhkk Lkke khtkw rtfkLku ELk u {wh tzkhfh {uz{S Lkk{Lke rV{ kLkke hkk Au. yk ykkW {wh tzkhfhu rtfkLku ELku VuLk rV{ kLkke nke. VuLk rV{{kt kLkkh qr{fk

  k rtfk [kukzkyu yLkuf yukuzo k Ske ek nkk. {uz{S yuf ykEx{ koLke kxfkk hnuu su kk{kt hksfkhe kLke Au. {wh tzkhfh kkukkLke rke yk rV{Lku hsq fhu. rtfk [kukzkyu yk rV{{kt fk{ fhk {kxu eetze ykke ee Au. khtkw {wh tzkhfh ykhu ykX {rnLkk kk yk rV{ Wkh ykk

  u. fkh fu rtfk [kukzk nk{kt keS rV{kuLk u ELku Mk kLkue Au. {wh tzkhfh k $kh fhk {kxu kikh Au. {wh {kLku Au fu rtfkke khu Mkkhe hek u yk qr{fk fkuE k yk fhe fu Lkn. {wh tzkhfh {uz{S ykkW fuuLzh ko rV{ kLkkk {kku Au. yk rV{Lkwt qxk xqtf Mk{{kt s krhkqo fhe uk{kt yku. rV{Lku sqLk yLku swkE {rnLkk{kt hsq fhkLke kusLkk

  Au. {wh tzkhfhu rV{Lkk yL fkfkhk uLkk Mk to{k t {krnke ykkkLkku RLfkh fhe eku Au. rtfk [kukzk w yuf kzfkhYk qr{fk sk {kxu Mks kE kE Au su rtfkLkk [knfku {kxu k Mkkhk Mk{k[kh Au. rtfk [kukzkLku khVe rV{{kt k qk kufrkk {e nke.

  rtfkLku ELku {wh {uz{S Lkk{Lke rV{Lkwt rLk{ko fhu

  rV{Lkwt qxk Lk {rnLkk kk Y fhku

  rtfk [kukzk nk{kt Mk nkukke {kuzuke qxk ku

  {wtkE, kk.22{I kuhk nehku rV{{kt qr{fk

  yk fhe hnue RrkLkk zew rV{Lkk yrLkukk hw Lkke qk s krk Au. yk Mkto{kt {krnke ykkkk RrkLkkyu fkwt Au fu ku LkLke sue s fwkk hkkk kEV kkxoLkhLke RAk hku Au. ykk Lk fkuEk yrLkuke Mkkk u nk{kt z uxk fhe hkk u Lkke khtkw RrkLkk kuLkkke qk s krk kE Au. RrkLkkLk w t fnuwt Au fu Lk yuf fw yrLkukk khefu Qhe hkku Au. [kuke yurLkk rMku {I kuhk nehku Lkk{Lke rV{ hsq kk sE hne Au. yk rV{{kt LkLke Mkkku ku yrLkukeyku [{fe hne Au su{kt RrkLkk yLku LkhkeMkLkku Mk{ku kk Au. khVe rV{

  Mkkku kkurqz{kt yuLxe fhe [qfue RrkLkkyu fkwt Au fu Lk qk s fw yrLkukk nkukLke Mkkku Mkkku ukzku k Au. ku ytkk heku yuwt {kLku Au fu kEV kkxoLkh khefu Lke kwkk [ke fu Au.

  RrkLkk nsw Mkwe hkeh

  fkqh yLku kne fkqh Mkkku { khVe yLku Vxk kkuMxh yLku Lkefk nehku{kt fk{ fhe [qfe Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku hkeh yLku kne Mkkku fk{ fhe [qfe Au khu Lke kk yku Au khu y{khe fu{uMxe yLku Mk{efhku swk uk Au. rkkk yLku rLkuof zuez Lk khk {U kihk nehku rV{ kLkkk{kt yke Au su kuwkw rV{Lke rh{uf Au. yk rV{{kt LkhkeMkLke k {nLke qr{fk Au.

  fku{uze yLku yuLkke hkqh yk kek k e{u e{u kufr kE hkk Au suLkk krhk{ MYku yk rV{ Mkwkh rnx kE fu Au. LkLk u k yk rV{Lku ELku qk ykk Au. RrkLkk yLku LkhkeMkLke furhh k yk rV{Lkk fkhu Lke [e Mkkkxe Wkh knkU[e fu Au.

  LkLke fwkkke RrkLkk nk krk

  {I kuhk nehku rV{ 4ke yuru u{kt hsq

  Lk suk s kEV kkxLkohLke RAk hku Au

  kuMkyuLsuMk, kk.22nkurqzLke Mxkh yrLkuke

  [keoMk kuhkuLk MkeLkkuLk Mkkku Mktkt khe hne Au. k ynuk {wsk [keoMk kuhkuLk yLku kuLkku kwk suLk MkeLkk uLkLke LkSf knk U[kLkk kMk{kt Au. 53 keo yrLkukk MkeLkkuLk k Mk{ke [keoMk kuhkuLkLku krk fhkLkk kMk fhe hkku nkk u. [kMk kuhkuLk 2012{kt ku koLkk kwk suLkLku kf E [qfe Au. furVkuLkk{kt nkurqz Mxkh MkeLkkuLkLke stke Mktkrk ykue Au. kuLkk ykkMk Wkh Me{kk qLke [khukksw nu Lke kZ k kLkke uk{kt

  yke Au. MkeLkkuLkLku [keoMk kuhkuLk Mkkku Mktkt {k{u fkuE wkMkku fku o Lkke khtkw yu{ {kLkk{kt

  yku Au fu MkeLkk uLkLke nkLke { fhkLke rn[kke [kMk kuhkuLk krk kE Au. ykkk{e rMkku{kt [kMk kuhkuLk kkuku k yk Mkto{kt fkuE wkMkku fhu kue kk ukE hne Au. [kMk kuhkuLkLke kkhe yuf Mkwkh Mxkh yrLkuke khefu fhk{kt yku Au. kuLke kkMku nsw k uek kusuxku nkk{kt Au kuLku kqo fhk ku kkue Au. MkeLkkuLk Wkhktk yL yrLk ukkyk u Mkkk u k qkfk{kt kuhkuLkLkk MktktkuLke [[ko hne [qfe Au. MkeLkkuLkLke Mkkku kuhkuLkLkk MktktkuLku ELku Mk{k nkurqz{kt nk [[ko {e Au.

  k uhkuLk yLku MkeLk kuLkLkk MktktkuLku E nk [[ko

  kuhkuLk Mkkku Mktkt khk MkeLkkuLk RAwf

  [kMk kuhkuLku nsw Mkwe fkuE Mkkk fhe Lkke : rhkkuxo

  Lqkufo, kk.22y{urhfkLke yuf 27 keo

  {uzefLke rkkeoLkeyu fkw t Au fu ku fki{koLke nhkS {kxu kikh Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku yuf fwtkhe wke{ktke u~k kLkk {kxu kikh Au khtkw ku ykwt fk{ yu s ku fhu khu ykuLkkELk nhkS {khVku ykuAk{kt ykuAe 4 k zkhLke hf{ hsq fhk{kt yku.

  yuek kuk hkELk Lkk{Lke yk wkeyu fkwt Au fu ku kkukkLke rxeLke nhkS {kxu k ikh kE Au khtkw ykLkk {kxu ku f{k Lke fhe hne Au. yk y{urhfe rkkeoLkeLkwt {kLkwt Au fu ykLkkke k u L k u [kh k zk hke k

  khkLke hf{ {e fu A u. hkELkLkw t fnuw t Au fu ku kkukkLkk fki{koLku ELku qk s Mkk[uk Au. yuf kuf Y fheLku kkukkLke yk RAk k fhe Au. yk kuk{kt kuLku Bwrtk ykuV yu Lk nkih Lkk{ ykwt Au. khu k fki{ko kw{ke ukLke kk yku Au khu {kuxkkkLke {rnkyku k u kwkLke hkn uke nku Au ykk kk u ku f{k {kLke hkn swyu Au khtkw yurk kuk hkELku yuwt Lkffe fwO Au fu ykLkk {kxu ykuAk{kt ykuAe [kh k zkhLke hf{ kuLku uEu. yk wkeyu nhkSLku ELku kkukkLkku Vkuxku {qku Au khtkw [nuhku kfe ukk ykLku

  ELku k kufku{kt khu [[ko hne Au. u fu y{urhfe rkkeoLkeyu yk Mkto{kt k kk fhe Au.

  {uR ykuLkkELk Mkkku kk fhkk kuLku fkwt Au fu ykLkk {kxu k k iMkkLke sYh hnuu. nsw Mkwe yk wkeyu kkukkLke yku he fhe Lkke. kuLkw t fnuwt Au fu kkukkLkk fki{koLku ELku ku kkukkLkk kLkk{f heku uzkue Lkke. kiMkk f{kk {kxuLkku yk ku khefku Au. hkELkLkw t fnuw t Au fu fuxef {rnkyku {kxu fki{ko kw{ke ukLke kkkk SLkLke Mkkike {kuxe xLkk Au khtkw kuLkk {kxu yk yuf kherhf fk{ Au. kuLkwt fnuwt Au fu MkuMk {kk MkuMk Au.

  nu y{urhfLk rkkeoLke fki{ko nhkS {kxu kikh

  [kh k zkhke wLke hf{Lke {ktk

  27 keo {uzefLke rkkeoLkeyu rLkxe kw{kk {kxu stke hf{Lke {ktk fhe : y{urhfk{kt khu [[koyku

  yrLkukk Mkts k Vhe hkzk su{kt{wtkE,kk.22

  kkuewz yrLkukk Mkts k yksu Vhe hkzk su{kt Mk kkkLkk nukwMkh knkU[e kku nkku. k uLk u tkkk{kt ykuk kuhkuLke yr k yksu krhkqo kR kE nke. Mkts kLku kuhkuLke yr tkkk{kt ykkk khu rhku kR hkku nkku. kk kuo 21{e rzMkuBkhLkk rMku Mkts k kuhku Wkh Awxe kku nkku. khkkke ku k kuhkuLke yr tkkk{kt yke nke. kuLke kLk {kLkkLke krkk Mkkhe Lkn hnukLkk ykkh kh kuhku {ktkk{kt ykk nkk. 12{e

  {k[o 1993Lkk rMk u {w tkE kMx knuk yufu 56 hkV

  Lkk fhk yLku kuhfku nrkkhku hkk k Mkts kLku kkt[ koLke suLke Mk Vxfkhk{kt yke nke.

  kk ku o {u {rnLkk{kt xkzk fkuxo Mk{k Mkts ku hkkrk Mefkhe nke. Mkwe{ fkuxuo ykkW ykBMk o yux nuX k uLke Mk kkk hke nke. Mkts kLku khtkh Mk{ktke hknk ykkk{kt ykkk k kufkuyu ktku WXkku nkku. kuLkk hLke knkh yu suLke knkh k Mkts kLku rhkuLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. kuhkuLke rLktkeLku RLku khu nkukkku hkku nkku.

  kMk fkhkukkh{kt MkUMkuMk 21755Lke Mkkkxe Wkh

  uhkh{kt kMk 90 r{rLkx Mkwe fkhkukkh

  rLk^xe 6500ke Lke[e Mkkkxeyu hkku : MkUMkuMkLkk 15 uh kuS{kt yLku 15 uh {te{kt hkk : WkMkeLk {knku

  {wtkE,kk. 22 uh kh{k t yks u kM k

  fkhkukkhe MkkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. yk fkhkukkh hr{kLk huLs ykkrhk fkhk ukkh kku nkku. kMk 90 r{rLkxLkk fkhkukkh hr{kLk Mk UMk uMk{k t 1.57 kkuRLxLkku Mkwkh kku nkku. irf khku ytku WkMkeLkkkLku RLku uhkh{kt WkMkeLk fkhkukkh hkku nkku. MkUMkuMk{kt ykkWLkk MkuLk{kt 14 kkuRLxLkku Mkwkh kku nkku. yksu MkUMkuMk 21755Lke Mkkkxeyu hkku nkku. LkuLk Mxkuf yuMkU[s rLk^xe RLzuk{kt 1.70 kkuRLxLkku Mkwkh kku nkku suke kuLke Mkkkxe 6495 LkkUkE nke.

  Mkkhu 11.15ke 12.45 [u fkhkukkh kku nkku. LkuLk Mxkuf yuMk[UsLkk k uLkk Mkk u^xuhLke [fkMke {kxu yk fkhkukkh kku nkku.

  { q z eh k u f kfkh k u n k{k t rkrnLk kuk Au. keyuMkE 30 uh kife 15{kt kuS yLku 15{kt {te hne nke. fuxkf uh{kt kuS hne nke su{kt zku. hue uk, rMkk, MkLk Vk{ko, rhkLMk RLzMxe, {krk Mkwwfe{kt Mkwkhku kku nkku. nukfuh Mkuxh RLzuk{kt 0.66 xfkLkku Mkwkhku kku nkku. fLTw{h zwhukMk RLzuMk, ykuxku RLzuMk, ykuR yuLz kuMk RLzuMk{kt {: 0.39, 0.36

  yLku 0.26 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. yksu uhkh{kt rzkMxh rhfh MkkRx [fkMkk {kxu kMk MkkLkw t ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. uhkh{kt nk WkMkeLk fkhk ukkh uk {e hkk u Au. uhkh{k t WkMkeLkkk {kx u fuxkf krhk skkkh Au. rLk^xe 6500ke Lke[e Mkkkxeyu hkku nkku. fkh kufku {kLku A u f u , uh kh{k t r u e {qzehkufkfkhkuLkku rkMk yfkt hkku Au. fkh fu, fuL{kt yuLkzeyu Mkhfkh ykkLkk Mktfuk ukE hkk Au. fkh fu, ykurkrLkLk kku yu Mkuo{kt ykk s kkh yke hkk Au.

  r{kLke {kfke hkfz fhkE4 rfkuLkk MkkuLkkLkk skk Mkkku yufLke hkfz kE

  y{kk, kk.22y{kk ELxhLk uLk

  y u h k k u x o k h M k k u L k k L k e k[kuheLke xLkkyku u Mkk Mkk{kL kLke kE nku ku{ hkuskhkus MkkuLkkLke k[kuheLkk rfMMkk knkh yku Au. hkLkk Mkk ike Mk kkkk Mkhkh kE kxu ELxhLkuLk yuhkkuxo khke wkEke MkkEMk sux ^kEx{kt yke hnu {kunB{ Mkkef Lkk{Lkk MkLke fMx{ rkku [kh rfkuLkk stke MkkuLkkLkk skk Mkkku yxfkk fhe nke.

  yk xLkkLke rkk yue Au fu, kk {kuze hkku wkEke y{kk yke hnu MkkEMk suxLke ^kEx{kt {k unB{ Mkkef Lkk{Lkk Mk u y uf rfkuLkk [kh MkkuLkkLkk rkMfex

  k uhfkuMkh hek u k[kuhe fhe nke. fMx{ rkkLkk yrfkh eyk u L k u yk M k tfkMk kkkk kuLke kkkMk nkk he nke. su{kt kuLke kkMkuke [kh rfku MkkuLkkLkk rkMfex {e ykk nkk.

  yk [kh rfk u Mkk u LkkLkk r k f e x L k e k h f { k 1,19,80,000 k k A u kkr{f k qAkhA{kt fMx{ rkkLkk yrfkheLku k {wt Au fu kfzku fhkfwze (kkr{Lkkzw hk)Lkku hnukMke Au. fMx{ rkk u Mkk uLkkLke k[k uhe fhLkkh MkLk e yxfkk fhe fuMkLke w kkkMk nkk he Au. yku WuLke Au fu y{kk ELxhLkuLk yuhkkuxo kh MkkuLkkLke k[kuheLkk rfMMkk e hkk Au.

 • 3 / . 23-03-2014, y{kk

  xTuLxe-20 : khk yLku rLze [u yksu stk

  kkrfMkkLk Mkk{u Sk kk ukzeyku Vku{o{kt

  hkurnk, Lk, hiLkk, rhkx fkune suk Mxkh kuxTMk{uLkku Wkh Lksh hnuu : rMk kuRke MkkkLk hnuwt kzu

  Zkfk,kk.22 x T u L x e - 2 0 z o f k { k t

  ykkefku khk uMx RLz Mkk{u Zkfk{kt h{u. kuLkk khtkhkkk nheV kkrfMkkLk Wkh Mkkk rfuuxu Sk {ue ek kk khke xe{ uMx RLzLku f[ze LkkkLkk Rhkkke {ukLk{kt Wkhu. khku r{hk wh kk u h{kue {u[{kt kkrfMkkLk Wkh Lk kku VUfkLkk kkfe nkk khu s Mkhkkke Sk {ue ee nke. khke ukzeykuLkk Vku{oLku ukk yuw t kke hkwt Au fu uMx RLz Mkk{u k khke kuxTMk{uLkku w Mkkhku uk fhu. ykk xTuLxe-20 {u[Lkk MkurkrMx kuxTMk{uLk whksMknLkk Vku{oLku ELku [kk keo hne Au. kEfku kkrfMkkLk Mkk{u k ku ^kuk hkku nkku yLku

  {kk yuf hLk kLkkeLku kkuz kE kku nkku khtkw Mkkhk Mk{k[kh yu Au fu Mkwhu hiLkk xe{{kt khk Vko kk kLkkh Vku{o Mkkk u ykku Au. kEfku s kuLku 28 kk u{kt [kh [kukk yLku yuf Akk Mkkk u yLk{ 35 hLk Vxfkko nkk yLku kkukkLke xe{Lku Sk ykkk{kt [keYk qr{fk se nke. rLzeLkk ukzeyku yuf{ Vku{o{kt ukE hkk Lkke. rLzeLke xe{{kt k fuxkf Mxkh ukzeyku Au su{kt 34 keo r kuELkku Mk{ku kk Au. rLkk Mkkike h{ xTuLxe ukze kifeLkk yuf khefu kuLk u kk{kt yku Au. Lk-zu rfux{kt k ku kkukkLke kkfkk Mkkrkk fhe [qku Au. rLze Mkk{u {kku oLk MkuBwy suku k yuf fw ukze Au.

  kkku kLkkh ykuhkWLzh khefu Qhe [qku Au khu zuhuLk MkB{e k krhMkrk {wsk kLkkh kuxk fhk {kxu k ekku hkku Au. yk {u[Lkwt Mkkh 7 kkLke Mxkh Mkk ux o TMk khke fhk{k t yku.

  khke xe{ : kuLke (fuxLk), ykhkuLk, yrLk, Mxwyxo rkke, rh Lk, hrL zu, rhkx fkune, wLkuh fw{kh, yr{k r{k, {kunB{ Mkk{e, hnku, Mkwhu hiLkk, {kurnk {ko, hkurnk {ko, whksMkn

  uMx RLz xe{ : zuhuLk MkB{e (fuxLk), MkuBwy kuzhe, kkku, [kMk, fuxku, ^ u[h, ku, LkkhuLk, hk{eLk, hk{kku, hMku, {kkuoLk MkuBwy, MkLkxkufe, rMk{kuLMk, M{k

  Lke rne,kk.22

  kr{ ktkkLkk { w { t k e y L k u k ]{q fk Uk uMkLkk Lkukk {{kk kuLkSoyu fk w t A u f u k uyk u kwshkkLkk kufkuLku qk s kMkt fhu Au. u fu kuykuyu LkhuL {kueLke khkuk heku xefk fhe nke yLku fkw t nk w t fu LkhuL {kueLku ELku ku{Lkk swk yrk Au. k]{q fkUkuMk khk k [qtxe [khLke rkLku ke kLkke uk{kt yke Au. kwshkk{kt [kh fhkLke kikhe k yk kkxeo khk nkk hk{kt yke Au.

  {{kk kuLkSoLkw t fnuw t Au fu kwshkkLkk kufkuLku kuyku qk s kMkt fhu Au. {kueLke kxfe fkZkk ku{Lku fkw t nkw t fu k uyku LkhuL {kueLku kMkt fhkk Lkke. kskLku fku{ke khefu kkeLku k u{Lk u xefk fhe nke. Lkkek rsk{kt yuf [q txe [kh{kt ku{Lku yk {wskLke kk fhe nke.

  fuxkf kufku fne hkk Au fu kuyku {kueLke fu{ kk fhe hkk Lkke. yk Mkto{kt {{kkyu fkwt nkwt fu huf kLkwt Lkk{ k {kxu ukLke sYh Au.

  fuxef { huk hnue Au. fkUkuMk yLku ksk sue kkxeoykuLku kuyku kMkt fhkk Lkke. Auk k koLkk kkk{kt ykkWLke zkkuhe Mkhfkh khk uk{kt ykue stke kuLk {kxu ksLke [qfe khefu y{u 74000 fhkuz [qfe [qk Aeyu. kuLkSoyu {kueLke kxfe fkZkk fkw t nk w t fu k wshkk{kt rfkMk fk{keheLke {kue urzx E hkk Au.

  ksk fku{ke kkxeo Au : {{kkLkku ykkuk

  LkhuL {kueLku kMkt fhkk Lkke

  ktk{kt zkh h{ yLku fuMk rMfeLke kkukkk

  [qtxe knuk hkkLkk u[k{kt khku

  kk koLke Mkhk{e{kt hkk {kxu u[k{kt 724 fhkuzLkku khku : [qtxe kt[Lke k [ktkke Lksh fuLek

  [tekZ,kk.22 kufMkkLke [qtxe rkfw

  LkSf yke knk U[e Au kh u ktk{kt zkh h{, fuMk rMfeLkku hkk u uk {e hkk u A u . ktk{kt ykuAe eke hkkLke swe swe kkLz yLku rue Lkk{ MkkkuLke hkkLkku hkku k uk {e hkku Au. zkh h{ yLku fuMk rMfe Lkk{ke kh{kt ykue hkkLke kk uxk u q{ {[ke hne Au. kufr kkLz suxe s f{k k uLke uk {e hne Au. ue kkLzLke hkk {khVku k stke hf{ We kE hne Au. kMkk {kuxk Mktkhk Lkk{Lke k kLzke 2013-14{kt 257 fhkuz YrkkLke {nuMk qe hf{ Qe kE nke khu zkh h{ke 146 fhkuzLke {nuMkqe hf{ Qe kE nke. ktk{kt kufMkkLke [qtxe ykzu khu Mk{ hkku Lkke.

  nk{kt u[k{kt yufkyuf khku kku Au. [qtxe kt[u k{k{ kkkkku Wkh [ktkke Lkshku hke nkuk Akkt yk {rnLku hk{kt hkkLke swe swe kkLzLkwt u[k e hkwt Au. ktkLkk {w [qtxe yrfkhe fu MknLkwt fnuwt Au fu [qtxe kt[u rkLkMkkLke [qtxe hr{kLk 117 ^k#k xqfze h[e nke. [tekZ rzMxeMko yuLz kkuxMko khk kikh fhk{kt ykke zkh h{Lkwt u[k yufkyuf e kwt Au. Vukwykhe{kt 52027 fuMkLke Mkk{u {k[o {rnLkk{kt 6707 fuMkLkwt u[k kwt Au. {rnLkkLkk 10 rMk kkfe hkk Au khu u[k e hkwt Au. yke s heku fuMk rMfeLkw t u[k k LkkUkkk heku e kwt Au. yuMkkELkk yrfkheLkwt fnuwt Au fu u[k{kt khkke uk{kt hnuk hk {kxu khkLke hf{ Qe ku. ktkLkwt uwt yuf k

  fhkuzke Wkh knkU[e kw t Au. yke Mkrk{kt hkLkk {nuMkqe ykfLku hknk ku. ykfuhk rkk kkMkuke hf{ {u. Auk ku o hkkLkk u[kke 3947 fhkuzLke hf{ {e nke. yk kuo 4671 fhkuzLke hf{ {u kue kk ukE hne Au. hkkLkk u[k{kt stke khku kE hkku Au.

  y k k u o k k k o L k e Mkhk{e{kt hkkLk w t u[k 724 fhkuz Mk we e skLke kk Au. ktk{kt [qtxe uk {kkhkuLku krk fhkLkk kMk k kE fu Au yke Mkrk{kt [qtxe kt[u Lksh fuLek fhe ee Au. [qtxe uk ktk{kt hkkLkk {Vk rkh yLku kkxeo kusk Wkh ktku WXkku Au. ykfuhk rkku kksukh{kt s hkkLke wfkLk {kxu 61237 yhSLkkuLku Vkke ee nke.

  rfkMkLkk Lkk{u {kue kufkuLku kuh{kkuo kuhu Au : fushek

  nrhkk{kt fushekLkk hkuz kuLke Yykk

  Vrhkkk,kk. 22nrhkk{kt ku rMkLkk hkuz

  kuLke Yykk fhkk yuyukeLkk Lk ukk yh fusheku yksu fkUkuMk yLku ksk Wkh ykfhk nkhku fko nkk yLku fkwt nkwt fu, u ktLku kkxeo kife fkuRk kkxeo Mkkk{kt yku kku kuMkLke f{kku yLkufke e su. yksu Mkkhu ku{Lkk kMkLke Yykk fko kk fuxkf MkkrLkf rLkkMkeykuyu yuyukeLkk Lk u kkLk u fkk s kok nkk yLku ku{Lkku rhku fkuo nkku. fusheku fkwt nkwt fu, knue yurke kuMkLke f{k khkLke fuLLku {tswhe ykke

  uRyu Lkn. f uxkf r{rzk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, [qtxe kt[u ku{Lke VrhkLke LkkU ee Au. ykLkk {kxu kuyku ykkhe Au. yuyukeLkk Lkukkyu fkwt nkwt fu, knue yurke fwhke kuMkLke f{k{kt khku fhkLkku fuL Mkhfkhu rLko fkuo Au. yk rLko [khkMktrnkkLkk tk Mk{kLk Au. yk Mkto [qtxe kt[Lku k fhk{kt yke nke. fusheku yksu ksk yLku fkUk uMk ktLk u Wkh ykfhk nkh fko nkk. ku{u fkw t nkw t fu, kufMkkLke [qtxe {kxu fkuLku {k ykku ku ytku kufkuyu rLko fhku uRyu. u

  wkeyu ykk kskLkk zkkLk kLkk W{ukh {kue Mkkk Wkh yku kku kuMkLke f{k e su. ykLkkke {wfu ytkkeLku Vkku ku. Mkkk Wkh ykkke {kue yLku fkUkuMkLku hkufkLkk kMk kk uRyu. fusheku kku fkuo nkku fu, kwshkk{kt fkuRk rfkMk Lkke. rfkMkLku rLknkk {kxu kuyku kwshkk kk nkk. rfkMkLkk Lkk{u {kue kufkuLku kuh{kkuo kuhe hkk Au. fushek swk swk rMkkh{ktke hkuz ku fhLkkh Au. yuyukeLkk Lkukk kukuL k kwzkk{ktke [qtxe ze hkk Au. ykkefku kkkuhu kt hkuz kuLkwt ykkusLk fhku.

  hknw kkte keyu{ k {kxu rkfw ku Au

  {kue fhkk khu fw : kYh

  Lke rne,kk.22fuLe kLk e khu zkkLk k {kxu hknw kkteLku uhkh

  xufku ykkkk fkwt nkwt fu, fkUkuMkLkk Wk{w wk s rMkLke k Au. uLku yuf Mkkhk LkukkLke sYh Au. {kue suk rkrsk krhk Mkk{u hknw kkte ku rfk Au. yuf fko{{kt kk ukk e khu fkwt nkwt fu, hknw kkte uLku ykk khk {kxu Mkk{ Au. fkUkuMk{kt fw kufkuLke ktke xe{ Au. ykLkkke hknw kkteLku {kkooLk {u. khu W{uwO nkwt fu, kkkux hne [wfuuk hkS kkteyu uLkwt Lkuk] fwO nkwt yLku u {kxu k yirknkrMkf kkk ek nkk. LkhuL {kueLke rMkLkekk ukke Lkke. hknwu wk fkUkuMk{kt Lkk k VwtfeLku ku{Lke fwkk Mkkrkk fhe Au. kufMkkLke [qtxe {kxu W{ukhkuLke kMktke fhk e kuXfku kuS Au. e khu yu{ k fkwt nkwt fu LkhuL {kue yLku hknw kkte [uLke Mkko yuf yue Mkko Au sue yuf ytkqte MksoLkkh k yLku yuf fw kufkne k [uLke nku Au. {kue fhkk hknw kkte rkkeoyku Mkkku k Mkkhe heku uzkuk Au.

  {kueLkk kLkku su{kt Mk{ kke [wk Au : hknw kkte

  hknw kkteLkk [qtxe hue{kt ykfhk nkhku

  kskLku kkukkLke yth hnuk k[khe kufku ukkk Lkke : fkUkuMku k[kh qh fhk k kkk ek Au

  Lkki,kk. 22WkhuLkk kkkkZ{k t

  fkUk uMkLkk Lkkk yk hknw kkteyu yksu [qtxe hueLku Mktkkue nke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue Wkh Mkek nkhku fko nkk. hknwu nkhku fhkk fkwt nkwt fu, kwshkkLkk k {tke yLku ksk{kt kkMke fhLkkh uewhkkLkku Wu fhkk hkwt nkwt fu, kskLkk Lkukk k[khLku RLku ke Wkh nkh fhu Au khtkw ku{Lke yth s k[khLke Mkrk ukke Lkke. {kue Wkh khkuk nkhku fhkk hknwu fkwt nkwt fu, kuyku wke{kt sRLku krkLke kk fhu Au khtkw {nkhkx{kt kuyku wke yLku rknkhLke Wkh yk[kh fhLkkh yLku ku{Lku kkze uLkkh kufku Mkkku nkk r{ku Au. hknwu kwshkkLkk rfkMk kkyku Wkh

  &k u WX k k nkk. ku{u fkwt nkwt fu, rkkLkk L k u k k y k u L k e r[khkhk A u f u , uLk u y uf Lk ukk [ku Au. kuyku fnu Au fu, kwshkkLke h[Lkk y{u fhe Au khtkw kwshkkLke Mkrk {skqk fhk{kt kLkk k ufk uLkk u nkk Au. hknwu

  W{uwO nkwt fu, {kue xk[khLke kk fhu Au khtkw kwshkk{kt k {tke Au su su{kt xkR{ kkMk fhe [wk Au yLku ku{Lkk furkLkux{kt Mkk{u Au. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, kskLku fkoxf{kt uewhkkLkku k[kh ukkk u Lkke. k uyk u su{kt nkk yLku nu kkxeo{kt kkAk Mkk{u kR kk Au. k[kh Mkk{u Mkkiike {kuxw kkwt fkUkuMku WXkwt Au. ykhxeykE {khVku Lkukkyku yLku yrfkheykuLku Mkft{kt uk{kt yke hkk Au. WkhuLkk rfkMkLke kk fhkk hknwu fkwt nkwt fu, su rMku wke{kt fkUkuMkLke Mkhfkh yku k u rMkke s {nkhkx, ktk, nrhkk s Lkn kfu y{urhfk, $uLz suk ukuLkk kufku k hkuskkh {kxu Wkhu yku.

  {kueLke Mkk{u fhMknLku [qtxe {ukLk{kt WkkhkuLke rne,kk.22

  fkUkuMk khkMke{ktke kskLkk kufr W{ukh LkhuL {kueLke Mkk{u fhMknLku {ukLk{kt Wkkhe fu Au. MkqkkuLkk skk {wsk fkUkuMkLkk Lkuk]Lkk kufku {kLku Au fu, fhMkn {kueLku uhkh xh ykke fu Au. fhMknLke Akk yuf rnLwke Lkukk khefu wk Mkkhe hne Au. fkUkuMkLku ykk Au fu, yke AkkLkk fkhu kskLkk {kkUf{kt kkkzk kze fu Au. u fu, khkMke{ktke rxrfx {uk {kxu kqo MkktMk

  hksu r{k yLku khkMk ys hk yuze[kuxeLkwt uh kkehkk Au. yk ykkW fkUkuMkLkk rhc Lkukk rsMkn yLku ykLkt {koyu fkwt nkwt fu, kuyku khkMke{kt LkhuL {kue Mkk{u [qtxe zk {kxu kikh Au. fkUkuMk kkxeo knuk s fne [wfe Au fu kuyku LkhuL {kueLke Mkk{u {skqk W{ukh {ukLk{kt Wkkhu. fkUkuMk khkMke{kt kkukkLke kuXfLku RLku wk s k-teh Au. fhMknLku {{ko yLku kwrSe kufkuLkwt Mk{koLk {e fu Au.

  fhMknLke rnLw Lkukk khefuLke Akk

  {kue wkLke Yykk kR Au khtkw yzkeLkku wk yMk kku Lkke

  rMkuLkkLkk {wkk Mkk{Lkk{kt yzkeLke khu tMkk fhkE

  Lke rne,kk. 22kskLkk rhc Lk ukk

  k f ] y z k e L k e khVu{k t rLk uLk fhk {kxu nu W XkfhuLke kkxeo rMkuLkk {ukLk{kt Wkhe kE Au. rMkuLkkLkk {wkk M k k{L k k L k k k t k e u{k t skk{kt ykw t Au f u, LkhuL {kue wkLke Yykk kR [wfe Au khtkw yzke wkLkk u y tk kk u Lkke. ktkeu{kt k{kt ykwt Au fu, LkhuL {kue, hksLkkkMkn yLku y suxeLku u ku{Lke kMktkeLke kuXf {e fu Au kku yzkeLke Mkkku yk fkhLkwt fu{ ykLkkk{kt ykwt Au fu, ktkeu{kt skk{kt ykwt Au fu, ksk{kt [kuMkku {kue wkLke Yykk kR [wfe Au khtkw hksLkerk{k t yzke wkLkk u

  yMk kku Lkke. W Xkfhuyu fkwt Au fu, yzke kku yzke Au. kskLke [ke yksu k ku{Lkk rMMkk{kt hnu Au. yk kkkk yzkeyu Mkkrkk fhe kkke Au. yzkeyu kskLke MkkkLkk fhk{kt {nkqo qr{fk se nke khtkw yzkeLku nu Auu Mkwe xfkk{kt yke hkk Au. yzkeLkk Lkk{ Wkh rLko ukLke kkkk yk{kLk Mk{kLk Au.

  kzk kkALke h{k [ke hne Au. yk{kke [qtxe krhk{ Wkh yMkh kR f u A u . rMk uLkkyu fk w t Au f u, yzkeLkk {wk Wkh fkUkuMk su fkhu & fhe hne Au k u kkukkLkk{kt nkMkMk khefu Au.

  f k U k u M k L k u rMkrLkhkuLkk MkL{kLkLke

  kk fhe uRyu Lkn. ktkeu{kt k{kt ykwt Au fu,Mkekkhk{ fuMkhe fk Uk uMkLkk yk nkk yLku yfkh hkuz Wkh kkxeoLke ykurVMk{kt fkUkuMk nkuukhkuyu yu ku fuMkheLku ku {kheLku ku{Lke kuke kue Lkkte nke. yuxwt s Lkn LkhMkn hkLkk {k{k{kt k yk{kLksLkf koLk fhk{kt ykwt nkwt.

  fkku, k.22 { k k u e

  k{ [uke kh ke fukk hMu k{ktke nuh [u yh sh fhk yuf 10 Vwx ktk {h h knwt xkh V h e k t { h w t {ku kwt nwt. khu {] {hu ukt kufku{kt yhuhkxe VukR ne.

  f k k u k { k k u e k { k u e e{{ktke kh kk {ok fuk hk k uk h h wkhu khu 10 Vwx ktku {] {h uk {kt yk rkfk {hu uk {kxu hknkheyku u{s kn [kfkuk kufxkuk s{k kR k nk. fkuRyu yk xk ytu fkku kwfk {u uswh Mk Vhs k rkk yrfkheykuu fhk rke xe{ xk Mku nkut[e ne. rke xe{u {] {hwt rhek fheu kkr{f ffu hkrkk w{khu {ok nuhe ksw{kt yku yuf {kuxk k{ktke nuh{ktke

  yh sh fhk yk {hu fkuR yk khu knk izk e[u yke skke {ku esw nwt. Wur Au fu yk {hu zuk Rxk Mke ksw{k t {ok nuhu yzeu uhk{wkzk k{wt k ykuwt Au. su{kt nuh Lk Ae 100ke khu tk{k t {hkuwt rk Mkk Lwt Au. yk k{ktke nuh{kt {hkue yhsh hnuk t u sf e hn u u . yk yt u kh u uswh rkk yrfkhe ykh.fu.hkXkuzu wAk{kt ykwt k u u{u rk {k[khu skwt nwt fu, yk 10 Vwx ktk {kk {hu kkr{f u

  {kkkk ku teh Ryku kku fkhu u w t {k u ew t nwt, su tr khu knk izk [Ze skk e e fu u{ Au. su ytu {kk {hk e.yu{ h e k u x o u y k k h u yke fkokne nkk hk{kt yku.

  {h u k {h u uk k{k k ufk u

  ytkk k{k k ku uk uk kk khu kt k{kt {hku yuf {kuxku {wn sue he ytksu 100ke w uk {k Mkkrf kufku{kt wt {kusq Vhe wt Au. yk kke k{ kkuzkf ythu s nkukk fkhu yk w Vukku Au. {ok fukk [uf z u{k fkhu yk tfh rhMke Qe kR nk uk w t k{k kufkuwt {kwt Au. nu yk rhMkru k{ t[k fu {ok rk fueheu kh kzu Au u ukwt ht, u uyku qht fkuR kt ne u ku k{k kufku uku khu rhku QXku ue {krne k kR Au.

  fkkuk {k kue k{kue e{{kt {h h xkh Vhe k {ku

  fkku, k.22Auk yuf k o Whk tke

  kuhk kwfk kue {kfk e k ktfk{ [u {nk{ fk{ehe hkk Wk fhkuk wk uz e[u ke uk {u Au. khu ykhe yku E [wfuk k rz{kt kue {kf Y fhk{kt yku yue {wfke sk{kt {kt WXk k{e Au. u fu nke Mkr{kt kue {kfu kufyk yku ykhkueyku nuhk yL k ue k ufy{k t hkke M k r uk { u A u . y uk

  tuk u{k t Wkke fkk h{e quo yk Mkr{ktke kue f{eoyku Aqxfkhku {uu yuk w yk kku nue fu e wkht fhk{kt yku yu sYhe sk h Au.

  k ue {kf u k ufyk yku ykhkueyku nuhk yL k ue, k ufy{kt hkke Mkr:- kuhk kwfk kue {kfk ssohe {fku kuze e w t kkuk [u o r{ko fhkwt Au. yk fk{eheu E A u k k o Wh k t k e kue {kfe fk{ehe hkk

  kuk uz yu kee u ykuhzeyku{kt fkoh uk {u Au.khtef k{kt ku uz n Lku nkukke fVkuze Mkr uk {e ne. su{kt uz k yktrf VuhVkhku uk {u Au htw fkk h{e [u hkk uz [u yhskhku fu {wkfkeykue ku Xef kue f{eoykue nk fVkuze uk hne Au. yu {k{ tukuu k{kt hke kk k rk khk hu e {kt kue {kfku kht fhk{kt yku yuwt sk EAe hne Au.

  (Meh: ts hkXkuz, fkku)

  kuhk{kt e {kt kue {kf Y fhke {kt

  ksk kkkxkLku kuMkknLk ykku Au : rsLkku kkuLke rne,kk. 22

  kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLke khVu{kt nuh nkukLkk kskLkk kk Mkk{u &ku WXkeLku rsMknu fkwt nkwt fu, ksk kkktkhLku kuMkknLk ykke hkwt Au. rsMknu fkwt nkwt fu, rxrfxLke kMktkeLku Ru ksk{kt Wfkk [ sue Mkrk Au. rhc LkukkykuLku su heku rxrfx ykkk{kt yke hne Lkke ku kou Au fu, ksk{kt khu U[kkLke Mkrk Au. Mknu x Txh Wkh

  fkwt Au fu, {kue nuh{kt ksk khk kkktkhLku k {kxu kuMkknLk ykkk{kt yke hkwt Au. kk kxku fheLku ksk{kt Mkk{u kR hnuk kufkuLku fu{ rxrfx ykkk{kt yke hne Au. kskLkk Vkkhk uLk w t fu{ yk{kLk kR hkwt Au. ksku stkMknLku k nsw Mkwe rxrfx ykke Lkke. kkz{uh{kt nk{kt s fkUkuMkke ksk{kt uzkuk fLko MkkuLkkhk{ [kiheLku rxrfx ykkk{kt yke Au.

  yzke Mkkk u k ykw t

  s k oLk fhk{kt ykw t nk w t . yzkeyu kukk{ktke [qtxe zkLke RAk k fhe nke kh tk w k u{Lk u kk teLkkh{k tke rxrfx ykkk{k t yke A u . LkhuL {kue Wkh ykfhk nkhku fhkk rsMknu & fku o Au fu, LkhuL {kue ksk yLku ykhyuMkyuMk fhkk k {kuxk fLkk ukE hkk Au. xTxh Wkh Mknu yk {wskLke rkrk ykke Au. LkhuL {kue kskLke yth k{k{ kfeVkuLkk fuL khefu Au.

 • 4 / . 23-03-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 262, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 23-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 262, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.23-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  {kue {kxu nu khkMke{kt [kh fhk Lke xe{ kikh

  khkMke{kt nh nh {kue, h h {kue

  wk kuVuMkLkkuLke xwfze fw 15.5 k {kkhku Mkwe knkU[kLkk kMk fhu : 3.5 k ykkMk Mkwe su

  kkteLkkh,kk.22 k w s h k k L k k { w { t k e

  y L k u k s k L k k z k k L k kLkk W{ukh LkhuL {kueyu khkMke{kt uh uh sELku [kh fhk {kxu Lke yk{f Lkerk kikh fhe ee Au. {kueyu ykLkk {kxu wk kuVuMkLkkuLke yuf xe{ kikh fhe ee Au. zkkLk {kxu kskLkk W{ukh LkhuL {kue {kxu yk kufku uhkh [kh fhu. {kueLke MktMkk rMkxeLk Vk uh y ufkWLx u k kLk o LM k (MkeyuS) {khVku hke fhk{kt yke hnuk yk wk kuVuMkLkku khkMke kufMkk {k rMkkhLkk 15.5 kf {kkhku Mkwe knkU[u yLku {kueLkku Mktuku knkU[kzkLkk kMkk u fhk{k t yku. yk k ufk u [kh hr{kLk 3.5

  k ykkMkkuLke {wkfkk uu. MkeyuSLke fBkuLk {uLkus{uLx xe{u uh{ktke wk kuVuLkkuLke hke fhkLke Yykk fhe ee Au. khkMke {k rMkkh{k t 40 rMk Mkwe hneLku {kue {kxu [kh fhe fu k uk wkLkk uLke kMktke fhk{kt ykLkkh Au. {kueLkk LkSfLkk Mkqkkuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu kuykuyu fw yLku rkkke ku{s {kue {kxu MkL{kLk hkLkkh wk xe{Lke k ikhe fhe Au. khkMke {k rMkkh{kt [khLkk Auk yLku ytrk{ 40 rMk hr{kLk yk kufku [kh fhu.

  {kue yk ku khkMke{ktke [qtxe {ukLk{kt Wkhe [qk Au. [qtxe [kh {kxu yuf {rnLkkLkku Mk{ fkZLkkh fkuEk kLku

  kukkLk ykkkLke Mkkk MkkUkk{kt yke Au. LkhuL {kue xqtf{kt s khkMkeLke {wkfkk uu yLku yk fBkuLkLke Yykk fhu. khkMke [kh qk s {nkqo hnuu. ksku Mk{k khkMke{kt {kueLke nuh {kxu k kikhe fhe ee Au. ksku nh nh {kue, h h {kue Lkk{ke k [khLke Yykk fhkLke kikhe fhe ee Au. khkMke{kt yk wtku [ke hne Au.

  kskLkk khkMke yuf{u kkLke hkxe wLkexke yk kELku yk fk{kehe nkk he Au. MkeyuSLkk fw kuVuLkkuLke xqfze uh uh sELku [kh fhu. ykLkk {kxu whMkt[khLkk swk swk khtkhkkk yLku Lkk MkkLkkuLkku Wkkuk fhk{kt yku.

  nktfe fZku rkkeoykuLkku rkkeX{kt rkf WkkMk

  khekk{kt kuMkk uk {kxuLke Wk hswykk

  y{kk, kk.22kwshkk rkkeX rkkuLkwt

  kko kLke hkw t nku kue yuf kAe yuf xLkk rLk{ko kk{e hne Au. fuBkMk{kt {kukkE Wkkuk rkkt rk, ykekMke MktkuLk rkk{kt hke rk yLku nu rkkeoykuLke ykqhke nkshe rk Mkk{u ykwt Au. kwshkk rkkeX MktLk Mkkhk Mfw ykuV {kEku kkkukuS rkkLkk keyuMkMke yLku yu{yuMkMkeLkk rkkeoLke nkshe kqhe Lk nkukLku fkhu Mkk Lkk{tswh kkk rkkeoykuyu kwshkk rkkeX fuBkMk{kt rkf WkkMk fkuo nkku yLku [hku ktrk fwkrk ykurVMk Mk-k{u ynMkf rhku oLk fkuo nkku.

  kk yu{ Au f u k wshkk rkkeX MktLk Mkkhk Mfw ykuV

  {kEku kkkukuS rkkLkk keyuM-kMke yLku yu{yuMkMke rkeoykuLke nkshe kwhe Lk nkukLku fkhu rkk khk fzf kkk uk{kt ykk nkk. 10 ke w h kkzLkkhk 13 suxk rkkeoykuLku kuhnkshe {wu k{k ykkkLkk ku Mkkkkkyku khk rkkeoykuLku kke qh fheLku nktfe fkZk{kt ykk nkk. Wkhktk kuhnkshe e skLku eu kuykuLku VkELk yufk{ Lk ykkk E Mkk Lkk{tswh fhe nk uMx u ku{s fkuus{ktke fkZe {wfk{kt ykk Au.

  rkke oyku {kxu sz fne kuk rLk{Lku ELku {kuxku rk Mko kue kk Au fu{ fu khk fkuusLkk keyuMkMke k{ ko{kt ykMk fhkk 3 yLku ke

  ko{kt ykMk fhkk Mkkk Wkhktk yu{yuMkMkeLkk 3 {e fw 13 rkkeoykuLku kuhnkshe {wu MkkLke ytrk{ khekkke tr[k hkk{kt ykk nkk.

  rk k e oyk uy u yk { w u yk[koLku yLkufkh hswykk fhe {urzf MkxrVfux k hsw fw O nkwt k Mkkkekuyu yu k Lk-k{tswh fhe ewt nkwt. suLkk kku rkkeoykuyu ynMkf yktkuLk yk[wO Au. rkkeoykuyu kwshkk rkkeX Mkk fwkrkLke ykuVeMk knkh [hku ktrk ynMkf heku rhku LkkUkku nkku. Wkhktk 10ke w h kkzLkkh 13 rkkeoyku Mkrnk yL rkkeoykuyu khekk{kt kuMkkLke {ktke Mkkku ykuLk kk ykwt nkwt.

  fwkrk ykurVMkLke Mkk{u ynMkf rhku oLk fhkwt

  Mkhfkhe kkkw y{kk{kt kt[ ukkt htku nkk zkkk

  y{kk, kk.22Mk w h k fMx{ rk k L k k

  yrfkheLku y{kk nuhLkk ykuZ rMkkh{kt 30 nhLke kt[ ukk yuLxe fhLk whkuyu htku nkku zke kkzk Au. Mkwhk fMx{ rkkLkk yrfkheyu EkeMkeS kMkLMk {kxu y{kk ykeLku {eLkLkw t ELMkuLk fheLku Yk. 30 nhLke kt[ {ktke fhkk yuMkekeyu Axfwt kkuXeLku kfze kzk nkk. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh, kkkwLkkh rMkkh{kt hn uk k rLk ukE f ukE kx u k k u k kL k e yuBk k uzheLke

  Vuxhe ykuZ rMkkh{kt [ku Au. kk swkE{kt rLkukEyu [kELkkke k yuBk k uzheLkk {eLk hek nkk. yk {eLkLku yn kk{kt ykwt khu ku{u MkwhkLke ykuVeMkLkwt MkhLkk{wt ykwt nkwt. kuke Mkwhk fMx{ rkkLkk yrfkhe kkkMk ykuo y{kk ykk nkk. fkh fu rLkukEyu yk k yuBk k uzheLkk {eLk kk{kt y{kk kk nkk. k u ke Mk whk fMx{ rkkLkk yrfkheyu ykuZ rMkkh Mkk rLk ukELke V uxhe ykk khu EkeMkeS kMkLMk {kxu

  fMx{ rkkLkk yrfkheyu rL k ukE k k M k u {eL k L k k ELMku fheLku Yk. 30,000Lke {ktke fhe nke. yuf {eLk eX 10,000 Yrkk, kh tk w rLkukEyu yk ytku y{kk yuLxe fhLk whkuLku fhkk k u{u Axfw kk uXeLk u Mk whkLkk fMx{ rkkLkk yrfkheLk u htku nkk zke kkze fkuMkhLke fkokne nkk he nke. yku WuLke Au f u hkh{kt Mkhfkhe kkk wyk u khk k t[ ukkk kLkkku fk{kt yke hkk Au.

  yuMkekeyu Axfwt kkuXeLku Mkhfkhe kkkwLku kfze kkzk Mk{k {k{k{kt yuMkeke khk ze kkkMk nkk hkE

  {eLkkuLkwt rLkhek {kxu kt[Lke {ktk fhe nke kuxkuk hr{kLk kuLku kfze kzkk

  ykuZ{kt 18 kLke qtxLkk ku Mkku ku

  y{kk, kk.22ykuZ rMkkhLke 18 kLke

  xf qtxLkk ku kuLxuz ykhkukeykuLku y{kk yuMkykuS kE{u kfze kkzeLku fkuMkhLke fkokne nkk he Au. nuh{t r{fk Mktkte k wLkkyk uLkk u u Wfuk kkk yxfkk{kt kkueMk kuxkuk{kt nku Au khu kkMkktsu y{kk yuMkykuSLkk MxkVLkk {kMkk u y{hkEkze MMkf [kh hMkk kkMku kuxkuk{kt nkk khu kkk{e {e nke fu [uMkkw xo yLku ke htkLkwt SLMkLkwt kuLx knuhu fu suLkwt Lkk{ hkhk{ krk Au kkk yL yuf MkVu fhLkk xo

  yLku ke htkLkk SLMk knuhu Au suLkwt Lkk{ Mkwhu kxfku WVuo xkufMke fu su ktLku ykuZ rMkkhLkk 18 kLke xf qtxLkk kuLxuz ykhkuke Au kuyku yksu Lkkkhu nLkw{kLk {trh khVke nkxfuh Mkfo khV skLkk Au.

  yk k k k{ e L k k ykkh u yuMkyk uSLkk MxkVu Lkkkhu kfze kqAkhA fhkk kuykuLkwt Lkk{ hk{[L WVuo hkhk{ kkkwk WVuo krk kkk Mkwhu WVuo kkuMke WVuo kxfku WVuo u kkuLke {k k {wt nkw t. ku{s ku{Lkk {kukkE fsu fhe kkkMkLkk [ku krk{kLk fko nkk.

  nuhLkk kkt[ xkrVf stLk kh kkuoke Mkkike w xkrVf

  nuhLkk fkwkwh, Mkkhtkkwh, kfkLk [kh hMkk, nu{ux Mkfo Wkh rkfyMko rMkk k xkrVfLke Mk{Mk

  y{kk, kk.22y{kk nuh{kt rMkuLku

  rMk u Mke ke Au. Mke kkLke Mkkk u Mkkk u s knLknkhku k kk Au. khtkw yk knLknkhku kke nuh{kt rLk-rkrLk xkrVfLke Mk{Mk ke Au.

  nuhLkk kkt[ xkrVf stLk kh Auk k kkuoke Mkkike w xkVef nku Au. fkwkwh, Mkkhtkkwh, kfkLk [kh hMkk, nu{ux Mkfo yk kkt[ sk Auk k kkuoke xkrVf stLk khefu ykuk Au. fu{ fu ku skyku kh rkfyMko Wkhktk k Mkkk xkVef hnu Au.

  kuLkk eu xkVef Mk{Mkyku{kt k khku kku Au. xkVefLkk eu ekh knLk[kfku 4-5 rMkLk Mkwe k knkh Lkefe fkk Lkke. y{kk nuh{kt 356 suxk x kVef stLkk u ykuk Au. su{ktke 4-5 stLkku kh s Mkkk xkVef hnu Au. yk x kVef stLkk u kh rMk{k t 5000ke w knLkku kMkkh kk Au. yLku xkVef Mk{MkykuLkku k khku kk Au.

  xkVef Mk{MkLk u qh fhk xkVef rkk k Mkkk fkohk Au suLku xkzk {kxu k Lkku fhk{kt yke hkk Au. keS kksw

  nuh{kt ke k rMkkhku{kt xkVefLke Mk{Mk hnu Au khtkw yLkuf skyu Vkykuh kLke skLku fkhu xkVef{kt xkzku LkkUkku Au khtk w yk kk t[ sk{ktke 2-3 sk{kt Vk ykuhkes kLkkk Akkt k xkVef{kt xkzku uk {ku Lkke.

  ku rMkkhku{kt Mkkk xkVefLkwt kh hnu Au. ku{s kkkuhLkk Mk{u k yk rMkkhkuLke yth xkVef hnu Au. y{wf rMkkhku{kt y k u h k e s k L k k h t k w keykhxeyuMkke hkuz Mkktfk kE kk nkukke k Mkkk xkVef kku Au.

  xkrVf Mk{MkLku WfukLke kkrfLke sYh

  MkLkMkLkkxekqo Mkkkh{ke su Mkwhtk {k{ku

  su yrfkhe kkhe rY [ksoex k kR s Lkke

  y{kk, kk.22h k h { k t [ f [ k h

  skkLkkh Mkkk{hke su Mkwhtk fktz{kt Mk whtkLke tkkE ykuAe kkkk kkh {wfe {kxe [kukze Mk wh tk k whkLkk u kMk fhLkkh kfkeLk su MkwrxuLzuLx ykh.su. kkhe Mkk{u kE{ kkL[u nsw Mkwe [ksoex k fw O Lkke. Wkhktk kE{kkL[u k[k fhkk fkwt Au fu ykh.su. kkhe ykEkeyuMk ykurVMkh nkukke ku{Lke Mkk{u [ksoex Vu{ fhk k]nrkk khVke MkeykhkeMke 197Lke f{ nuX khkLkkeLke sYh Au k k]nrkk khVke ykxku Mk{ rk Akkt nsw Mkwe khkLkke {e Lkke. kk koLkk Vuk wykhe {rnLkk{kt Mkkkh{ke {Mk u{kt rMkrh kMxLkk ykhkukeykuyu kztk h[e su{kt Mkwhtk kuze kkkLkku kMk fkuo nkku khtkw yu kMk rLkV kku nkku. Yykk{kt su Mkkkrkuyu yk Mk{k kLkkLku AwkkkLkku Lk fkuo nkku khtkw r{zek{kt Mk{k xLkk ytku ynukku rMk kE skkt Mk{k xLkk ytku kztk wwt kze kwt nkwt.

  Mkwhtk fktzLkku kkoVk kkk s su MkwrLxuLzx ykh.su. kkheyu suLkk yuf kkfk fk{Lkk fue yLku k u suh Mkkk u {e k ufk{ MkwhtkLke yth 42 VwxLkk ytkhu yuf kkh {wfe yLku k uLkk kh {kxe [kukze Mkwhtk kwhkLkku kMk fkuo nkku. kE{ kkL[Lkk kk {wsk kkheLk w t {kLkw t nk w t f u kuku MkwhtkLke tkkE ykuAe uku kku kwLkkLke ktkehkk knkh Lkn yku u fu yk kAe khu Vkh rkkuz Mkwhtk ELMkuLk fhke nke khu ku kkh kze skkt huh Mkwhtk 213 VwxLke nkukLkwt {kw{ kzw t nk w t . yk Mk wh tk suLke {w rkLke knkh Mkwe ske nkukLkku [kUfkLkkhku wkMkku kku nkku. yksu kkhe Mkk{u kteh fkhLkku kwLkku nkuk Akk t k uyk u k tkk Mk{ Mk we nkuk kh hkk nkk k MkxuBkh 2013{kt ku{Lke ke fhk{kt yke nke. nk yk xLkkLk u yuf k o ke w Mk{ rk Akkt hk k]nrkku kE{ kkL[Lku MkeykhkeMke 197 nuX [ksoex VkR fhk khkLkke ykke Lkke.

  y{kk, k.22hku we kxeo {kxu ,

  {, ke {nu fhkhk ksk fkofhkue [q txe{kt rxrfx {uke {nuAk h fuxef uXfku{kt xkZwt ke Vhe wt Au. hk Akufhkt txe [kxu yu Wkku ykxku {u uku u ks{kt kkt Aqku ytkuk eo hkku Au fkhfu fku tu Akuzeu kxku fhkhkykuu kufk yu khkke rxrfx ykeu ksu kk Au. kku kku sqkZe uXf yu uk o{k kt rw kutfeu Eu ks {kxu ku AAwth ku sue Mkr oE Au.

  fk u t u Ak uze u ks{k t kwt kike {kuxw t Ek{ . wshke {ktze uXfk fkutue khk w kku {wt Au. kku ks{kt uzkktU s khzkuee kufk uXf hke

  rxrfx {e E Au. yk{ kkke MkkrfYu s khzk uee rxrfx {uk {kxu hk uke {nu fhk yufke w fkofhkuk {{kt ytkuk kku Au.

  hk u we {k ueu kk u ykkhk r hkrzk ks{kt k yu khk Whk t k t Lk. n u Vheke kuhthe rxrfx uXf hkrzku Vkkk {q ksk rxrfxktAwfkuu ezk kE Au. yk s heu ksu fuwkEk efhk h xuu rkhke, fkutu Akuzeu ks{kt ksuh{kt s uk kfw kzu kXeke yu Ae xuu yzkkke rxrfx khkke uxk [qtxe{kt rxrfx ykeu kxkwt Ek{ kfkrf yke ew t Au. rw kuk kutfee k fheyu ku sqkZ uXfk o{k kt yr{ suXk nkfktz{kt suk

  kue [qk Au. yk Mkr{kt ks u{e hzkuk uk hefue Aeu fkhu rxrfx ykk{kt [fkE hne Au. ks khk yk {wu nkut[e k {kxu rwt kutfek ukE yu fkutue khk skkE khz u ks{kt uk nk suke rw kutfeu u skkEu rxrfx yke fk yu fwxwt{kt s rxrfx yke nkukke rw kutfeu twc fhe fk. htw fnuk Au fu rw kutfeku nu yuku ykn Au fu rxrfx u{u s {e uEyu.

  kutfee e Au fu Ae hzkuk uku rxrfx n ykkku kku rkt V u{k qhk u s {kor hkku Au. Sfk qfk{kt s ks khk yk rktu uu {qfeu fuxk ke ukykuu rkke rxrfx ykk{kt yke Au, k khkk u yu k ufkk W{ukhku k{u nk rnk teh wk fu [ke hkk Au. u ku u{u rxrfx yke nku ku kuku fu{ n yuku k rw kutfeyku WXkku nkukwt qkkuwt fnuwt Au. u rxrfx n {u ku rw kutfe ku fhk we nkut[u ue [e{fe yke nku uwt fnuk Au. rhk{u ksu nu yk uXf {kxuk W{ukhe nuhk kAe Xue Au su t: 23 {k[uo ku.

  kuMkLkk xuLfh{kt rMVkux kk ek ykk : 8 kufku zkwykkLke kkyku yu w{kzk wh Mkwe Lkshu kzk : {nkhkxLkk knLkwt rskLkk [khkuxe Lkkfk LkSf kLkk : yL kkt[ kufku ktehheku kTk

  {wtkE-y{kk nkEu Wkh f{f{kxekuo kLkk

  y{kk, {wtkE,kk. 22{ w t kE -y{k k n kR u

  Wkh kuMk xuLfh{kt rMVkux kk rLkkfkhe ykk Vkxe rLkfkk ykX kufku zkwt kR kk nkk yLku yL Lk kufku ke kk nkukLkk ynuk {k Au. ykuR xuLfh e e skkt zkfk Mkkku ykk Vkxe rLkfe nke yLku [khukksw ykkLke kkyku V ukE kE nke. qh Mkwe w{kzkyku uk {e hkk nkk. ke kuk kufku kife kkt[Lke nkk kteh skk{kt yke Au. yk Mkto{kt {krnke ykkkk yrfkheykuyu fkwt Au fu, yk kLkk kkkuhu k kkLke ykMkkkMk y{kk-{wtkE nkE kh [kykuhe [ufkkuMx LkSf kLku nkku. rzMxex rzkMxh fLxku Y{ khk yk ytkuLke {krnke ykkk{kt yke Au. kLkkLke kk kk ykMkkkMk {kuxe Mk tk{kt kufk u yufrkk kR kk nkk. khu WkusLkk VukE kE nke. kLkkLke kkk Vkh rkkuzLke xwfze yLku kkueMkLkku fkVku k xLkkMku knkU[e kku nkku. {nkhkxLkk nkLkwt rskLkk [khkuxe Lkkfk kku yk kLkk kLku nkku. yk ykuR xuLfh{kt kuxku nkukLk w t k {w t Au. xuLfh

  e e kk kk k u{kt [tz kMx kku nkku. fLxku Y{Lkk zk sek Mkkkyu {krnke ykkkk fkwt nkwt fu, ykuR xuLfh{kt kMx kk kk ku{kt ykk Vkxe rLkfkk LkSfke kMkkh kkk yuf knLkLkk kufku Mkft{kt yke kk nkk. yk knLk{kt k kufku {wMkkVhe fhe hkk nkk khu hkuz khke kMkkh kkkt yL [kh kufku k Mkft{kt

  yke kk nkk suke yk k{k{ kufku keLku zkwt kR kk nkk. ykuR xuLfh{kt zkfk kk Vkxe rLkfue ykk{kt {]w kk{ukyku{kt yuf kkueMk fkuLMxukLkku Mk{ku kk Au. ke kuk k{k{ kufkuLku {wtkE{kt fkMkk Mkhfkhe nkuMkx{kt k fhk{kt ykk nkk. {]w kk{uk kufkuLke yku nsw Mkwe fhk{kt yke Lkke.

  RLf{xuMk [kh hMkk kkMku r kknf Mkwhkk khk ukku fhkk nkk.

  kxku fhe ykuk rxrfx E k yu {q kseyku hne khkt Akufhkt txe [kxu yu Wkku ykxku, w kk, r hkrzk, kfw kz, Ae xuu ks{kt ykkt s rxrfx {e E

  yfM{kkLke Mkkku Mkkku {nkhkxLkk nkLkwt rsk{kt [khkuxe LkSf kLkk kuxku R skk ykuR xuLfh e e skkt [tz zkfk Mkkku ykk

  Vkxe rLkfe kLkkLkk krhk{Mku LkSfke kMkkh kkkt yuf knLkLkk k kufku

  keLku zkwt yL [kh kufku k keLku zkwt kk f{f{kxeko kLkk{kt {kko kukyku{kt kkueMk fkuLMxukLkku

  Mk{ku ykkLke kkyku yLku yfM{kk rLknkk kk {kuxe Mktk{kt kufku

  yufrkk kk RkMkkuLku {wtkELke fkMkk Mkhfkhe nkuMkx{kt k fhk{kt ykk ke kuk kife k{k{Lke nkk kteh {]w kk{uk kufkuLke yku fhk{kt MkVkk Lk {e fkh fu hkk-

  heku k{k{ kufku ke kk nkk.

  kkteLkkh yuVyuMkyu{kt yku RLzk Vkh yuMkkxo {k{u Mkur{LkkhLkwt ykkusLk fhkwt nkwt.