23 03 2014 sunvilla samachar

Download 23 03 2014 sunvilla samachar

Post on 13-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 23-3-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 23-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 262Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 262 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, -2014

  yrfkheykuLke ke......kkt[ zekyuMkke, k ykEkeyuMkLke ke

  [qtxekt[u kkt[ rzkyuMkke yLku k ykEkeyuMk yrfkheykuLke ke fhe Au su{kt y{kk nuhLkk uELx kkueMk fr{&h su.fu. Lke ke MkeykEze kE{{kt fhe Au khu MkeykEze kE{{ktke rMkkko kxeLke ke y{kk kkueMk nuzkxMko{kt suMkeke khefu fhe. y{kk kkueMk nuzfkxMkoLkk suMkeke {Lkkus ykkLku Mkuxh-1Lkk suMkeke kLkkk{kt ykk Au. keSkhV [qtxekt[u rzkyuMkke yu[.e. uMkkELke y{kkke f{kLzku wrLkx{kt ke fhkE Au. rz.Mke. MkkutfeLke kLkkhke y{kk yuMkykuS{kt ke fhkE. Mke.yuLk. hkskqkLke y{kk fkuBwLk Mku{ktke y{kk yuMkykuS{kt ke kE Au. ykh.yu. kxuLke y{kk yuMkykuS{ktke kLkkh{kt ke khu ykh.e. LktkMkkLke y{kk yuMkykuS{ktke fkuBwLk Mku{kt ke fhkE Au.

  ykEkeyuMk yrfkheykuLke keykEkeyuMkLkk Lkk{ ...............................................keLkwt Mksu.fu. ...........................................................MkeykEze kE{rMkkko kxe .......................................................kkueMk nuzkxMko{kt suMkeke{Lkkus ykk ....................................................Mkuxh-1Lkk suMkeke

  zekyuMkkeLke kerzkyuMkkeLkk Lkk{ ..............................................keLkwt Mkyu[.e. uMkkE ....................................................f{kLzku wrLkxrz.Mke. Mkkutfe ......................................................y{kk yuMkykuSMke.yuLk. hkskqk ..................................................y{kk yuMkykuSykh.yu. kxu ...................................................kLkkhykh.e. LktkMkk .................................................fkuBwLk Mku

  yzkeLkk Vkkh kkXfLkwt ytku kkw fkkwt : khu hkLku rxrfxMkkkhfktXk{kt tfhMkn kukLke Mkk{u rkMkn hkXkuzLku {ukLk{kt Wkkhk kskLkku rLko : y{kk kqo Mkex kh Mxkh khu hk [qqtxe zu

  kwshkkLke kkfe kkt[ kuXfku {kxu ksku W{ukh nuh fko

  y{kk, kk. 22rx rfx VkeL k u RLk u

  ksk{k t {[uk {kMkkLke Mkrk [u k ksku yksu kufMkkLke [qtxe {kxu kufMkk W{ukhkuLke Lke ke nuh fhe nke. yk Lke ke{kt kwshkkLke kkfe hnue kkt[ kuXfku {kxuLkk W{ukhku Mkk{u fhk{kt ykk nkk. khk {ku kke Lkukk nrhLk kkXfLkwt kkw fkke uk{kt ykwt Au. nrhLk kkXfLke skyu y{kk kqo{ktke yrLkukk khu hkLku rxrfx ykkk{kt yke Au. khu hkLku kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkw khefu kk{kt yku Au. MkkkhfktXk{kt rkMkn hkXkuzLku rxrfx ykkk{kt yke Au. rkMkn hkXkuz nu fkUkuMkLkk kke Lk ukk yLku qkk qo

  {w{tke tfhMkn kuk Mkk{u xh uu. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, k{k{ Mk{efhku Wkh kkhe fhk{kt ykk kk MkkkhfktXk{kt

  r k M kn hkXk uzL k u { ukL k{k t Wkkhk{kt ykk Au. hkskqk Mk{wkLkk ku W{ukh [u yn {wheku stk uku. y{kk

  kqo{ktke nrhLk kkXfLku rxrfxLku RLku Auk fuxkf rMkke khu MkMkuLMkLke Mkrk nke khtkw yksu yk MkMkuLMkLkku ytk yke kku nkku yu ksku nrhLk kkXfLke skyu kh u hkLk u rxrfx ykke nke.

  yku WuLke Au fu, kwkhu khke sLkkk kkxeoLke fuLe Mk tMke Mkr{rk yLk u [ q txe Mkr{rkLke kuXf{kt rMkhLke k t k e fkkLk k y t k u 67 W{ukhkuLke ke nuh fhe nke. su{kt kwshkkLkk k{ kku 21 W{ukhku VkELk fhk{kt ykk nkk. kskLkk rks Lk ukk kf] yzkeyu kkteLkkhLke kuXf khke zk {kxu fhuk Mk ELfkh kk ksk{kt Mkoue khu {zkkktX kk ksk MktMke Mkr{rkyu yzkeLku kkteLkkhke s [qtxe zkLkku ykkn fku o

  nkku. kskLkk LkukkykuLke rLktke

  Mefkhe yzke kkteLkkhLke kuXf khke [qtxe zk Mkt{k kkk ku{Lkwt Lkk{ kkteLkkhLke kuXf khke VkELk fhk{kt ykw t nkwt. khu kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk

  {w{tke LkhuL {kueLku zkuhkLke

  kuXf khke kufMkkLke [qtxe zkk kskLke fuLe MktMke kkuzuo rLko nuh fkuo nkku. ksk khk kwkhu hkku kwshkkLkk 21 suxk W{ukhkuLkk Lkk{ku Lke[u nuhkk fhk{kt yke Au ku{kt

  kLkkhLke kuXf khke ko{kLk MkktMk hksuLMkn hkkLku rxrfx ykkk{kt yke Lkke khu ku{Lke skyu khkek uLk rkLk u rxrfx ykkk{kt yke Au.

  yksu w kkfe hnuk kkt[ W{ukhkuLke ke he fhe nke.

  kskLkk rhX Lkukk kf] yzkeLkk Vkkh nrhLk kkXfLkwt kk w fkke uk{k t ykw w t A u. kskLke yth knukke s rxrfx

  VkeLku RLku U[kk [ke hne Au suLkk kkku nu kskLkk rhc Lkukk stkMkn Lkkw ukE hkk Au yLku kuyku Auzku VkzkLke kikhe{kt Au. yzke, M k w {k Mhks, s t k M kn MkrnkLkk rhX Lkukkyku rxrfx

  VkeLkku rhku fhe [wk Au. W{k khke k rxrfx Vke Mkk{u khkuk heku Lkkhkske k fhe [wk Au.

  ksk W{ukhku.....kskLke fuLe [qtxe Mkr{rkyu yksu kufMkkLke [qtxe {kxu

  kwshkk{kt kkfe hnue kkt[ kufMkk kuXf {kxuLkk W{ukhkuLke ke nuh fhe nke. yksu nuh fhkue ke Lke[u {wsk Au.

  MkkkhfktXk ................rkMkn hkXkuz (kqo khkMk)y{kk kqo ............khu hk (yrLkukk)sqLkkkZ ...................hksu [wzkMk{k (khkMk)uzk ........................uwMkn [kink (khkMk)kt[{nk .................kkMkn [kink (ko{kLk MkktMk)

  kuxk [qtxe W{ukhkuksku yksu rkLkMkkLke kuxk [qtxe {kxu w k W{ukhkuLkk

  Lkk{ nuh fko nkk. kwkhLkk rMku kskLke fuLe [qtxe Mkr{rk khk kuxk[qtxeLke [kh kuXfku {kxu k kuLkk W{ukh nuh fko nkk. ykLke Mkkku s ksku nu Mkkk kuXfkuLke kuxk [qtxe {kxu kuLkk W{ukhkuLke ke nuh fhe ee Au su Lke[u {wsk Au.

  hkkh ...................................... ktfskE {nukkn{kLkkh ...............................hksuLMkn [kzkMkku{Lkkk ..................................sMkkkE kkhzykzkMkk .................................Ake kxurMkkh .................................hk kxukXe ......................................kfw Wkz{ktze ....................................nu{kk Mkkk

  kwshkk{kt 26 kuXf kh ksk ke fku ktke

  ksku nu k{k{ 26 W{ukh nuh fhe ek

  Lkerne, kk.22kufMkkLke [qtxe {kxu ksku yksu kwshkkLke kkfe kkt[ kufMkk kuXfLkk W{ukhkuLke ke k

  nuh fhe ee nke. ykLke Mkkku s ksku nu kwshkkLke k{k{ 26 kufMkk kuXf {kxu kuLkk W{ukhkuLke ke nuh fhe ee Au. yksu su kkt[ W{ukhkuLkk Lkk{ nuh fhk{kt ykk nkk ku{kt MkkkhfktXk{ktke kqo khkMk rkMkn hkXkuzLku [qtxe {ukLk{kt Wkkhk{kt ykk Au. rkMkn tfhMkn kuk Mkk{u xh uu. kskLke k{k{ 26 kufMkk kuXf {kxu W{ukhkuLke ke Lke[u {wsk Au.

  MkkkhfktXk.................................. rkMkn hkXkuz (kqo khkMk)y{kk kqo ............................. khu hk (yrLkukk)sqLkkkZ ..................................... hksu [wzkMk{k (khkMk)uzk ......................................... uwMkn [kink (khkMk)kt[{nk .................................. kkMkn [kink (ko{kLk MkktMk)kkteLkkh .................................. kf] yzke (ko{kLk MkktMk)zkuhk ..................................... LkhuL {kuekkx ....................................... eh kuk (khkMk){nuMkkk ................................... sekuLk kxu (ko{kLk MkktMk)y{kk kr{ ......................... zku. rfrhx Mkkutfe (ko{kLk MkktMk)y{hue .................................... Lkkh fkAzek (ko{kLk MkktMk)knku (yuMkxe) ........................... stk ktkuh (khkMk)AkuxkWukwh................................. hk{Mkn hkXk (ko{kLk MkktMk)Y[ ....................................... {LkMkw Mkkk (ko{kLk MkktMk)kkhzkue (yuMkxe) ........................ w Mkkk (fkUkuMk{ktke ykuk kqo khkMk)kLkkh .................................. khkekuLk rk (khkMk)LkMkkhe .................................... Mke.ykh. kkxe (ko{kLk MkktMk)Mkkz (yuMkxe) ......................... fu.Mke. kxu hksfkux ..................................... {kunLk fwtzkhek (khkMk)kLkkMkfktXk ................................. nhekE [kihe (ko{kLk MkktMk)fA ......................................... rLkku [kzk (Lkk W{ukh)ykt ...................................... rek kxu (kqo MktMkMk)kkuhkth.................................... r hkzek (ko{kLk MkktMk){Lkkh ................................... kqLk{kuLk {kz{ (khkMk)MkwhuLLkkh ................................. uS Vkukwhk (fkUkuMk{ktke ykuk kqo khkMk)Mkwhk ........................................ oLkkkuLk shku (ko{kLk MkktMk)

  y{kk Mkrnk kwshkk{kt kkk{kLk{kt khu Wkkkk

  kkk{kLk{kt zkke VuhVkhLke {kXe yMkh

  y{kk,kk.22 y{kk Mkrnk kwshkkLkk

  swk swk kkku{kt kh{eLkwt {k nu e hkwt Au. u{kt Lke[e Mkkkxeyu Vw tfkE hnuk Wkh-kr{e kLkkuLkk krhk{Mku y{kk nuh{kt yLku kwshkkLkk swk swk kkku{kt kkk{kLk{kt zkke kk kR hkk Au. yksu y{kk{kt wk{ kkk{kLk eLku 19.8 rzke kR kwt nkwt

  suLkk eu kufkuyu rMk hr{kLk ke kh{eLkku yLkw fkuo nkku. keS kksw hkLkk kkxLkkh kkteLkkh{kt wk{ kkk{kLk 19.2 ku rzke LkkUkwt nkwt suLkk fkhu yn k kufkuyu kh{eLkku yLk w fku o nkk u. Lkrk{kt wk{ kkk{kLk yufkyuf eLku 21.8 rzke Mkwe knkU[e kwt nkwt. nk{kLk rkk khk y{kk {kxuLke ykkkne{kt skk{kt

  Lkhkuzk f]Lkkh hkuz kh keykhxeyuMk huk kkuze ykk e nke suke WkusLkk VukE nke.

  ykwt Au fu, ykkefku y{kk nuh{kt yksLke Mkhk{e{kt wk{ kkk{kLk xeLk u 18 rzkeLke ykMkkkMk knkU[e fu Au. keS kksw kkk{kLk{kt kR hnuk khtkh VuhVkhLkk fkhu kufku rk{kheykuLkk Mkft{kt yke hkk Au. kLkke yLku Mkhfkhe nkuMkx{kt swk swk RLVuLk MkkkuLkk eoykuLkku hkku ukE hkku Au.

 • 2 / . 23-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  wt {kue qe k, kiku kk, kiku rfk..?

  kk {u fu kk {e yku khu k{kt h{sf zk kk u ksk rsL{kt Au. ykwt Wkh u, wshk , fkoxf yu{ ok kR [qfwt Au. nu fuL{kt Vhe ks kk e hfe hkku Au khu yk h{fkk kAe skR hne Au. ykwt kkwt fkh wt ? ks yk [qtxe wshk {kuzk ykkhu ze hkkwt fnuk Au. wt nwt yk wshk {kuz ? ksk zkkk W{ukh huL {kueyu s yk wshk {kuz {kxu yuf qk ykwt nwt kiku kk, kiku rfk. nu shk swk to{kt uRyu ku yk kufk [qtxe{kt kiku kk Ru [kkke k s qkR R Au. su k kke Sf nkut[e hkku nkuke k kk Au ue yktrhf nk ku swyku.

  kk fkuR k{kL fkofhu yuf qku fze hkk kuAzkRke yku yk u MxkRke kk kike rhc uk kf] yzkeu kteh uXf s zkwt fnuk{kt ykwt. su hfkhe rrykuk kkt kk{kt yke hkkt Au yx rnkhe ksue hfkh{kt kkt, thk yu ru yu{ yr {nk {tkk tke [qfuk stu yu{ fne uk{kt ykwt fu {u {u uk {Akzk fhku {u rxrfx n s {u ? eS hV sBfk k suk ukykuu ks{kt ksu ksu {k L{k kku kutk{kt yku Au. su{u fkhu yuxexeR sukt kkke tX {kxuk kukk {kou Aqkwt ke yuk yu{zeyu{fuk ifku suk uku yuzeyu{kt Ru ksk ykhk ukyku Lk ywe hkk Au.

  {kue uh{kt hueyku sk Vhu Au. fku t uk ukykuk rukue uyku {f Qzku Au u{e yufk nuhk{kt uyku w{k Mhksu fkoxf{kt fkiktzeykuu k{kt uk ku fhukt xTexku sk yku hk ? fkutu fu {kske kxeo fu sk wkRxuzk kkuo we ks rhkue hksfkh h{kkk ukykuu k{kt uk zu, u{u rxrfx yke zu yu e e uXfku h kk Mkkrf usMe ukykuu ksw h {qfeu urrxeykuu {uk{kt Wkhk{kt yku ku uku { yu kkuu fu ks ku kukk s tX{kt ikh kuk ue r[khkhku [wM u ywhkhk yuk qhk 500 ukyku { u{kt ke.

  kskk u yu{ [k fhk nku fu [qtxe{kt ku nw nk kwt zu yu nw ykoke kk{kt kh ke ku uku { yu fu uyku yh fusheku k[k Xuhe hkk Au. u kskk yuku [k fhk nku fu kkuoke fkutu ku yk wt fhe s yke Au ku Ae u{u fnuwt uRyu fu ykwt fheu {u {khe u fkutuk Vkukuyh kr fhe hkk Aku yu kufku fkutuku rf kue hkk Au, Vkukuyh n.

  ykkLkku yksLkku rMk . 23-03-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  {wtkE, kk.22k k u r qzL k k M k w kh Mxkh

  yrLkukk yr{kk k[LkLkk [knfku {kxu qk Mkkhk Mk{k[kh Au. k ynuk {wsk ykkMk {MkkLkLke nkLkk hnM Wkh ykkrhk Lke rV{{kt rkk ke yr{kk k[Lk {w qr{fk yk fhLkkh Au. yk rV{Lk w t qxk xqtf Mk{{kt s fhk{kt yk u . ykkMk {Mk kL kL k e yk rV{{kt k k u{Lke yL rV{kuLke su{ s uhkh hnMku uzkuk hnuu. rV{{kt uhkh yuLk MkeLkLku k W{uhk{kt yku. n{uk kEx Mkku{kt Lkshu kzkkt ykkMk yLku {MkkLk Lkk{Lkk ktLku kEykuLke RAk hne Au fu rkk keLku ELku k yuf rV{ kLkkk{kt yku. Auk kkuzkf rMk{kt s fuxef kxfkk yr{kk k[LkLku {kufk{kt yke nke su{ktke yuf kxfkk yr{kk k[LkLku kMkt kze Au. MkqkkuLkk skk {wsk yr{kk k[Lku yk kusuxLku eetze

  ykke ee Au suke nu yk kusux Wkh xqtf Mk{{kt s fk{ ykk u. rV{{kt yr{kk k[Lk Wkhktk rV{{kt ku nehku yLk u k u yrLk ukeyk u hnu u. yr{kk k[Lk yue qr{fk fhLkkh Au su k hnM{ nkLkk {k{k{kt VMkkE Au. yr{kk k[Lk yk qr{fkLku ku heku Lk ykke fu Au kuku {k ykkMk yLku {MkkLk khk k fhk{kt ykku Au. ykkMk

  {MkkLk {kuxkkku MkMkuLMk keh rV{ kLkkk {kxu ekk hkk Au. ku{Lke huMk-2 rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh Mkkhe MkVkk nkk kke nke. u fu e rV{ku ^kuk k hne Au. yk ku yr{kk k[LkLke WkMkrk rV{Lku MkVkk khV E ku{ ykkMk {MkkLk {kLku Au. yk rV{Lkw t qxk xqtf{kt Y ku. yL fkfkhkuLkk Lkk{ k xqtf{kt nuh ku.

  yr{kk k[Lk nkLkk hnM khLke rV{{kt nu

  ykkMk {MkkLk yr{kkLku E rV{ kLkku

  yr{kk k[Lku rV{Lke kxfkkLku {tsqhe ykk kk xqtf{kt qxk Y fhku : rV{{kt yL [kh fkfkhku

  {wtkE, kk.22r t f k [ k u k z k

  k k u r q z L k e y u e yrLkukeyku{kt Mkk{u Au su kzfkhYk qr{fk yk fhkLk w t kMk t fhu Au. khVe yLku VuLk sue kLkkh rV{ku{kt ku fk{ fhe [qfe Au. yk Mk{u rtfk [kukzk {uhefku{Lke kEV Wkh ykkrhk rV{{kt fk{ fhe hne Au. ku {wh tzkhfhLke Mkkku kzfkhYk qr{fk{kt Lkshu kze hne Au. Mkk{kL heku {wh tzkhfh kk ukkLke yrLkukeLk u rhkex fhkk Lkke khtkw rtfkLku ELk u {wh tzkhfh {uz{S Lkk{Lke rV{ kLkke hkk Au. yk ykkW {wh tzkhfhu rtfkLku ELku VuLk rV{ kLkke nke. VuLk rV{{kt kLkkh qr{fk

  k rtfk [kukzkyu yLkuf yukuzo k Ske ek nkk. {uz{S yuf ykEx{ koLke kxfkk hnuu su kk{kt hksfkhe kLke Au. {wh tzkhfh kkukkLke rke yk rV{Lku hsq fhu. rtfk [kukzkyu yk rV{{kt fk{ fhk {kxu eetze ykke ee Au. khtkw {wh tzkhfh ykhu ykX {rnLkk kk yk rV{ Wkh ykk

  u. fkh fu rtfk [kukzk nk{kt keS rV{kuLk u ELku Mk kLkue Au. {wh tzkhfh k $kh fhk {kxu kikh Au. {wh {kLku Au fu rtfkke khu Mkkhe hek u yk qr{fk fkuE k yk fhe fu Lkn. {wh tzkhfh {uz{S ykkW fuuLzh ko rV{ kLkkk {kku Au. yk rV{Lkwt qxk xqtf Mk{{kt s krhkqo fhe uk{kt yku. rV{Lku sqLk yLku swkE {rnLkk{kt hsq fhkLke kusLkk

  Au. {wh tzkhfhu rV{Lkk yL fkfkhk uLkk Mk to{k t {krnke ykkkLkku RLfkh fhe eku Au. rtfk [kukzk w yuf kzfkhYk qr{fk sk {kxu Mks kE kE Au su rtfkLkk [knfku {kxu k Mkkhk Mk{k[kh Au. rtfk [kukzkLku khVe rV{{kt k qk kufrkk {e nke.

  rtfkLku ELku {wh {uz{S Lkk{Lke rV{Lkwt rLk{ko fhu

  rV{Lkwt qxk Lk {rnLkk kk Y fhku

  rtfk [kukzk nk{kt Mk nkukke {kuzuke qxk ku

  {wtkE, kk.22{I kuhk nehku rV{{kt qr{fk

  yk fhe hnue RrkLkk zew rV{Lkk yrLkukk hw Lkke qk s krk Au. yk Mkto{kt {krnke ykkkk RrkLkkyu fkwt Au fu ku LkLke sue s fwkk hkkk kEV kkxoLkhLke RAk hku Au. ykk Lk fkuEk yrLkuke Mkkk u nk{kt z uxk fhe hkk u Lkke khtkw RrkLkk kuLkkke qk s krk kE Au. RrkLkkLk w t fnuwt Au fu Lk yuf fw yrLkukk khefu Qhe hkku Au. [kuke yurLkk rMku {I kuhk nehku Lkk{Lke rV{ hsq kk sE hne Au. yk rV{{kt LkLke Mkkku ku yrLkukeyku [{fe hne Au su{kt RrkLkk yLku LkhkeMkLkku Mk{ku kk Au. khVe rV{

  Mkkku kkurqz{kt yuLxe fhe [qfue RrkLkkyu fkwt Au fu Lk qk s fw yrLkukk nkukLke Mkkku Mkkku ukzku k Au. ku ytkk heku yuwt {kLku Au fu kEV kkxoLkh khefu Lke kwkk [ke fu Au.

  RrkLkk nsw Mkwe hkeh

  fkqh yLku kne fkqh Mkkku { khVe yLku Vxk kkuMxh yLku Lkefk nehku{kt fk{ fhe [qfe Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku hkeh yLku kne Mkkku fk{ fhe [qfe Au khu Lke kk yku Au khu y{khe fu{uMxe yLku Mk{efhku swk uk...