22 02 2014 sunvilla samachar 0

Download 22 02 2014 sunvilla samachar 0

Post on 10-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 22-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 22-02-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 233 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 22, -2014

  Year : 1Issue : 233No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  khkhLkk nuLzekVxLku kuk kkLzkLke sYh

  khe kwsohe hkxe nMkfk {ukLkwt WkxLk

  kkteLkkh, kk.21kwshkkLkk {w{tke LkhuL

  {kueyu yksu y{kk{kt hkxe nMkfk {uk u yLk u krhkLk w t WkxLk fhkk nMkfk fki yLku kMkLkLkku Mk{L fheLku hk uskkheLk w t rk Vf Ww t fhkLke rn{kk fhe nke.

  k wshkk Mkhfkh u nMkfk fki fkhekhkuLku {kxu kMkLk ]rkLkk kukku rfMkkeLku ykkf ]rkLk w t Mk tkeLk k uk Ww t fw O Au yLku hkuMk{kt yuLkku Mkeku k kh t kh k k k nM kfk fkhekhkuLku kk kku Au yuLke qr{fk ku{u ykke nke. ku{u skwt fu ykkwt nuLzek^x {kxu kuk kkueLkkLkwt nkuwt uEyu. kwshkk MkhfkhLkk Wkuk rkk yLku ELzux-MkeLk Wk{u y{kk{k t ykske Lk uLk nuLzek^x Vuh yuLz Mk{exLkk u kht kku nkku. khe kwsoheLkk yk hkx e nMkfk {uk{k t khkhLkk 600 nwkh nMkfk fkhekhku kk E hkk Au. 27{e Vuk wykhe Mk we [kLkkhk yk nMkfk yLku nkkkLkk {uk{kt rr nMkfk fkhekhk u L k e kkek rhkMkkLkwt oLk yLku u[k kkLkwt Au. kwshkkLkk 400

  nMkfk fkhekhk uyu kk ukkLkk nMkfk WkkLkk uLk w t ykk w t kuueLk Wwt fwO Au. 500ke w Lkk{ktfek kkMkoLke kexwke {ex k kuu.

  nMkfkLke rhkMkkLkw t skLk fhkk rnLwMkkLkLkk fk fMkke fkhekhkuLku kwshkkLke hke Wkh ykfkhkk LkhuL {kueyu skwt fu rLkk ukkh-WkukLke kEkLx kwshkk kuk Mk{ex fhkk k yk nMkfk fkiLke hkxe krhk yLku oLk {ukLkwt {n khu Au fkh fu yuLke Mkkku khek Mk{wkLke ykkf ]rkLkwt kkf Vf uzkuwt Au. r{kt khkLke nMkfkLkw t kh {u yuxku Mk{ek yrk{ yu{kt Lkke, khtkw nMkfk fkiLkku {rn{k

  Mk{ksSLk {kxu yirknkrMkf {n hku Au. Mkk{kkLkk wku{kt nMkfk{kt {krnh yuk w~{Lk uLkk fk-fkhekhkuLkk nkkLkk ytkwXk fkke ukkk yuk kqk{efk tzLkk ErknkMkLkku Wu fhe {w{tkeyu skwt fu yke MkUfzku xLkkyku kqhkh fhu Au fu nMkfk uLke ykkf ]rkLke hkunh nke yLku ykkf ]rkLku rAkrk fhk w~{Lk uk u fk fk iLkk u rLkk fhk kkh hnukk. nMkfk-nwkh fki Mkk{wnef Yku uLkk ykoktkLkk yuf khtkhk nke yyu {qk: nMkfk Mhkuskkhe {kxu kkrhkhef khtkhk s kLke hnuke yuLke Ykhuk ykke {w{tkeyu

  (_ ...)

  rkkLkk Lkukk tfhMknLkku yk{f r{s

  kkxe hke fkiktzLkk {wu kt : fkUkeLkku kuxykWxkkfeLke nuh ykLke kkkk{kt MkekeykELku kkkMk MkkUkkLke {ktk Vkkkkk Lkkhks fkUkuMkLkku Mkkkk

  kkteLkkh, kk.21hk{kt kksukh{kt ukue

  kkxeykuLke khekk{kt kkMk fhke ykkkLkk knkLku yuf yusLx khk ykAhk{kt ykuk fk iktzLkk Mkto{kt yksu kwshkk rkLkMkk k]n{kt fkUkuMkLkk khkMk iuk kh{kh khk hsw fhk{kt ykue kkfeLke nuh ykLke kkkk ytku k]n{kt khu Wnkkkun Mkok kk fkUk uMk u yk {wu k]n{ktke

  k ufykyk uWx fk u o nkku. yk ykkW fkUkuMk k k u yk fk ik tz{k t zkk uk u [ t k kk kskLk k u M k A u fu fu{ kkk fkuE{tke f u k u{Lkk Mkkk yk fkiktz{kt Mktzkukuk A u f u f u{ yLk u yk fkiktzLke kkkMk Mkhfkh MkekeykELku Mkk Ukk

  {ktku Au fu fu{ ? kue k]Ak fhe nke khu yk ytku nkk hkue [[ko{kt fkUkuMk Mk kwtkE tu yk fkiktz{kt Mktzkukuk [tkkk kskLkku s Mk Au yLku yk Mkto{kt ku{u {w{tke Wkh k ykkuk fhkk k]n{kt khu yhksfkk MkoE nke.

  rkLkMkk k ]nLkk yk swkE kkyu uhkLku yk ytku fzf [uke ykke ku{Lkk k{k{

  ykkukku hufzo khke qh fhkk nkk khu k]n{kt ke ske kt {k [u rkk Lkukk tfhMkn kukyu k yk ytku yk Mkk{u Lkkhkske k fhe k]n rLk{ {wsk [kkwt Lkn nkukLkwt ske fkUkuMkLkk Mkku yksu k]n{ktke kufykWx fkuo nkku.

  yLku fkUkuMkLkk Mkkuyu k]nLke knkh Mkhfkh Mkk{u khu Mkwkku[kh

  fko nkk. rkLkMkk k]n{kt khu WkusLkk [u fkUkuMkLkk Mk iuk kh{khu kkfeLke nuh ykLke kkkk hsw fhkk skw t nk w t fu, kksukh{kt kkxeLke hke {kxu khekk k uE hne su{kt khekk{kt W{ukhe LkkUkk kk k fuLLke kuxe {krnke yLku yusLxkuyu W{ukhku kkMkuke fhkuz Yrkk Whkkk yLk kku nkukke yk khekk kwLk: ykke fu kue {ktke hsw fhe nke. suLkk skk{kt ykLktekuLk kxu

  Sxew {khVku khekk uk{kt yke nke yLku khekk{kt kuhheke Lk k k k u L k e fkS uk{k t ykue Au. &kkkuLke kwkk kLke fkS uk{kt yke Au. kkteLkkhLkk xwLk fkMk [kkk fkMknu [tkkkLke hkfz {nuMkw {tkku s fhke Au. MkekeykELke kkkMk fhke Au.

  yk {wu rkkLkk Lkukk tfhMkn kukyu ykfhk r{s Mkkk u skw t f u yk fk iktz{kt fk u Mktzkukwt Au fku Lkn kLkk knu khek yLku kufkh W{ukhkuLke khekkLkk hk kwt uEyu yLku yk kkkMk MkekeykELku MkkUke uEyu suLkk skk{kt yku {tkeLke khVu fhkkt tfhMkn yfkk nkk yLku k]n rLk{ {wsk [kkku Lkke. kuk yk swkE kkyu Mkk{u s ykkuk fhe fkUk uMkLkk Mkku Mkkku ykkk fkuo nkku. khkk fkUkuMkLkk Lkkhks Mkkuyu k ]nLke knkh kuke{kt ksk MkhfkhLkk rhku{kt khu LkkhukkS fhe nke.

 • 2 / . 22-02-2014, y{kk

  ktkeu...

  kike w hkuskhe rn, kike w ufkhe, wshk{kt 25 k rrk ufkhk u

  kk {kxu wkkuku Wku fhk{kt {krnh wshkk {w{tkek 14 kok k{kt wshkk wkkuu kike w yLk kku Au. wshk{kt 10 k hfkhe [kuzu kutku yu 15 k kutku yk{ fw 25 k rrk wkku uhkuskh Au. kt[ k wk - weykuu rr nkf kkk k{u ykkf kuk wshke ks hfkh ktk {ke fhe hne Au. wshk{kt 40,000 kfku q{ kk suku yks r we hfkh u{u kuk {kxu [e ke. wshk{kt ko 2001ke 2010k kk{kt s 37244 ykk khk krhfkuyu S xwtfkwt su{ktke 40 koke e[uk 29219 yuxu fu 78.4 xfk wkkuyu ks hfkh{kt ykk fheu S w{kwt zwt. wshk{kt 40 koke e[uk he 19,307 suxk teyu ykk fheu S xwtfkwt Au.

  rkk fu kufke [qtxe ks hfkhu hk{{trh, 370e f{ yu wkku k yku Au yu kkk {k{ kku nktrk{kt fueu whe k{ {ktfu yke Au. uk kse fhe yu fke yu u [nuhke ykfhe kxfe fkZk wshk u fkutu r{rk fk zku. {rk kueyu skwt nwt fu, 1200 kxee sk {kxu 8.5 k wkku yhS fhu su{kt yuf W{ukh kuke 8 ke 12 k suxe {kh hf{ Whkkk fkiktzku koVk kku. su{kt fhkuzku Yrke ue-ue khk kku wkkuu yLk kk khu { he fkiktze hfkh u khof nku ku Auk ko{kt kuk rr he fkiktzkue k eeykR khk ke uRyu. xMk k kk ku huku W[fkk we u{ Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 22-02-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku, knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtkku{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw Wk{,. MktkkLkMkw Mkkt {u, k-wr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk. rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{k krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wO kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kR fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u, rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkkfe Mkrk Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.]rf (Lk,) : k{f kk-kMkLkku kuk, fwxwtkMkw Wk{ k{u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLk Mkw Wk{ {u. Lkkktez qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufhe-tk{kt krk kk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxwtk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn-Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  {wtkE, kk.21kkurqz{kt ku kufr kLk

  Mk{kLk yLk u knY kLk 2015{kt kkuMk ykurVMk Wkh yk{Lku Mkk{Lku yku kue kk ukE hne Au. knY kLkLke ykk k{e rV{ hEMk RLk k rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au. khu Mk{kLk kLkLke rV{ k yu s rMku hsq fhk{kt yku kue kk ukE hne Au. R Wkh {kuxkkku Mk{kLk kLkLkwt w hkw t Au. khtk w knY kLkLke rV{Lkk rLk{kokk rhku rMkkLkeLkwt funwt Au fu RLkk rMku s y{u rV{ hsq fhk sE hkk Aeyu. Mk{kLkLke Lkk{ nuh Lkn fhkue rV{ k R Wkh s hsq fhk{kt ykLkkh Au. knY kLkLke rV{ yLku Mk{kLkLke rV{ yuf Mkkku hsq kE fu Au suke [knfkuLk u ku {kuxk rfk {u. fkeh kLkLkwt fnuwt Au fu kk kuo ykuxkukh {rnLkk{kt s y{u rLko fku o nkku fu RLkk rMku y{khe rV{ hsq fhewt

  yLku yu s rMku rV{ hsq fhk kikhe k [ke hne Au. yk kuo LkuBkh {rnLkk{kt rV{Lkwt qxk Y ku. yke Mkrk{kt ktLku kLk yk{Lku Mkk{Lku yku. knY yLku Mk{kLkLke rV{ku yuf Mkkku hsq fhkLku ELku rMkkLkeyu nsw Mkwe fkuE rkrk ykke Lkke khtkw kkurqz rV{kuLkk rLkhekfLkwt fnuw t Au fu k u {k uxe rV{kuLke Mkrk yuf s rMku hsq fhkLke Mkrk{kt k Mkkhe hnuu. ktLku

  rV{Lku MkVkk {e fu Au. kk kuo knY kLku [ukkE yuMkuMk rV{ RLkk rMk u he fhe nke. yk kuo Mk{kLkLke Mkkrs LkrzkkkLke rV{ fef hsq fhk{kt yku ku{ {kLkk{kt yku Au. yk yLku ys ukLkLke rV{ku k yuf Mkkku yke fu Au. yk fw{khLke u Mkkush R Lkuh ykuV kkk ys ukLkLke yuLk suLk yuf s rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au.

  knY-Mk{kLkLke rV{ku yuf Mkkku hsq fhk kue fe

  R Wkh ktLkuLke rV{ku 2015{kt hsq

  [knfkuLku {kuxk rfk {e hnuu kuku rLkktkkuLkku {k

  {wtkE, kk.21kkurqzLke kufr yrLkuke

  rtfk [kukzkLke kufrkk nkLkk rMkk u{k t Mkkk e hne Au. ko 2000{kt r{Mk zo kLkeLku rh{kt kufrkk {uLkkh rtfk [kukzkyu nk{kt hk{ek rV{{kt ykEx{ MkkUk fko kk kuLke {ktk{kt khku kku Au. yk Wkhktk kwtzu rV{ kkuMk ykurVMk Wkh nu e{e krkyu MkVkk {ukLke rk{kt ykk e hne Au. ykr [k ukzk khk rLk{k kwtzu rV{ hsq kk kk yk{k ykEfkuLkef rtfk [kukzk {w qr{fk yk fhe hne Au. rV{Lkk Mktkt{kt rtfk [kukzk yLku rLkuof ye ykkMk sVhu rMkkhkqof kk fhe nke.

  rtfk [kukzkLkw t fnuw t Au fu ku kuLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu n{uk Lke hnu Au. kwtzu rV{{kt rtfk [kukzk Lkk ytks{kt hsq kE Au. rV{{kt kuLke Mkkku ku wk yrLkukk yswoLk fkqh

  yLku hehMknLku u k { k t y k k Au. [kukzkLke rV{{k t n{ uk yrLkukeLk u swe heku hsq fhk{kt y k u A u . [kukzkLke kk uMxh ko khefu rtfk kLke [qfe Au.

  k w t z u{k t k u L k k u{hMk ytksLku k ufk u kMk t fhe [qk Au ku kntk M k t s e k k e L k e hk{ek rV{Lku k k u M k yk u rVM k Wkh Mkkhe MkVkk nkk kke nke. {ue {krnke {wsk rtfk [kukzk kkMku nkk{kt hnue rV{ku k {kuxk ksuxLke Au. fheLkk fkqh kkuMk ykurVMk Wkh kufrkk kw{ke hne Au khu rtfk nu k{ LktkhLke yrLkuke khefu

  Qhe yke Au. erkfkLke rV{ku Mkkk MkV kE hne nkuk Akkt rtfkLke {ktk {kuxk rLkuofku{kt khu uk {e hne Au. swe swe qr{fkyku {kxu rtfk [kukzk ruk heku eke hne Au. khVe rV{{kt kuLku k yukuzo {k nkk.

  rtfk [kukzkLku nu ze{ qr{fkyku {e hne Au

  kwtzu rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh MkVkk

  hk{ek rV{{kt ykEx{ MkkUk kk rtfkLku yke qr{fkykuLke k Mkkk ykuVhku kE hne Au : ynuk

  kuMkyuLsuMk, kk.21zu{e {qh kuLke fhkk LkkLke

  Lkk kwkku Mkkku zuxk fhk{kt eke hne Au. yuMxkuLk fq[h MkkkuLkk kuLkk Mktktku kqxe kk kk ku nu Lkk u{eLku kue [qfe Au. zu{e {qhLke kEV{kt yuf kAe yuf LkkLke Lkk kwkkuLke yuLxe kke hne Au.

  yuMxkuLk fq[h yLku kuLke [u k {k t 16 k oLk w t ytkh nkwt. u fu zu{e {qh ykLku khu {n ykkke Lkke. ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu 51 keo zu{e {qh nu 23 keo yL yuf kwk yuuMk kuxeVuhLkk u{{kt

  nk ukLk w t k {w t Au. k uLke [u 28 koLkwt ytkh hnuwt Au. {ue {krnke {wsk nk{kt s kuMkyuLsuMk k{kt yk ktLku yuf Mkkku Lkshu kzk nkk.

  zu{e {qhLke kEV{kt yuf kAe yuf u{eLke yuLxe kE Au yLku kuLkk Mktkt fkuELke k Mkkku khu xk Lkke. zu{e {qh yLku yuuMk nk{kt yufkeLke ftkLke{kt w ukE hkk Au. {kt qk ytkh nkuk Akkt yk ktLku nkux tkke khefu Lkshu kze hkk Au. zu{e {qhu yk ytku fkuE rkrk ykke Lkke khtkw ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu zu{e {qh yLku yuuMk yufkeLke ftkLke{kt w Au yLku yufkeLke Mkkku k ukE hkk Au. yuuMkLkk Mk tk t{kt khu rkkku nsw Mkwe he fhk{kt yke Lkke.

  zu{e {qhLke kEV{kt Lkk u{e yuuMkLke yuLxe kE

  kuLkk fhkk LkkLke Lkk kwkku Mkkku Mktktku

  zu{e {qh yLku yuuMk [u 28 koLkwt ytkh Au : rhkkuxo

  {wtkE,kk.21uhkh{kt yksu rhfheLke

  Mkrk uk {e nke. fkhkukkhLkk y t k u M k u M k uMk 164 k k uRLx MkwheLku Lke Mkkkxeyu kt hkku nkku. fkhkukkhLkk ytku MkUMkuMk 20701Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu rLk^xe 65 kkuRLx MkwheLku 6155Lke Mkkkxeyu hkku nkku. uhkh yLku yL khku{kt yksu ukLkk fkhu fkhkukkheyku w ukk nkk.

  kuLfk, furkxkwzT yLku ykExe w[ek{kt uhkh uke {e nke. i rf khk u{k t {skqk Mktfuk {e hkk Au. [kh Mkkn{kt k{ k uhkh{kt Mkkkrnf WAkku Lkk Ukk u Au. ykkWLkk fkhkukkhe MkuLk{kt 186 kkuRLx kw{ke ekkk keyuMkE

  RLz u k{ k t 164 k k u R Lx L k e rhfhe uk {e nke. RLk zu hr{kLk MkUMk uMk 20599 yLk u 20725Lke h Us{k t hkk u nkku. yuMkeMk kuLf, yuyuLzxe, ykExeMke yLku xkxkMxeu kuSLkwt Lk uk ] fw O nk w t . 21 Mk UMk uMk uh{kt kuS hne nke. khke yuhxu{kt Mkkike {kuxku xkzku hkku nkku. rLk^xe{kt k Mkrk wk s Mkwkhk ke hne nke. fkhkukkhLkk ytku rLk^xe 64 kkuRLx MkwheLku kt hkku nkku. kkufhkuLkwt fnuwt Aufu, rue Vtz kn MkkrLkf {kfuox{kt kkk heku ykkk kuS he hne Au. y{urhfkLkk kh{ktke k nfkhk{f Mktfuk {e hkkAu. ykExeLkk uh{kt uke {e nke.

  xeMkeyuMk, rku, yu[Mkeyu,

  RLVkuMkeMk{kt k kuS uk{e nke. ufu, fuxkf uh{kt u[ke k uk {e nke. k u Lfk uhk uLke kkfhk{k t yku kk u yuMkeMk kuLfLkk uh{kt 2.85 xfkLkk u , ykEMkeykEMkeykE kUfLkk uh{kt 1.62 xfkLkku yu yuMkkeykELkk uh{kt 1.48 xfk suxku Mkwkhku uk {ku nkku. Mkuxh RLzukLke kk fhk{kt yku kku furkx kwzT RLzuk{kt Mkkike w 1.24 xfkLkku WAkku hkku nkku. khkk yuVyu{MkeS RLzuk{kt 1.20 xfk, k uLfk RLzuk{k t 1.16 xfk, ykExe Mkuxh RLzuk{kt 1.16 xfkLkku WAkku hkku nkku. uhkh{kt nk fkhkukkh{kt Wkkh[ZkLke Mkrk uk{ehne Au. suLkk eu fkhkukkheyku rkneLk kuk Au.

  ke uke : MkUMkuMk{kt 164 kkuRLxLke rhfhe

  kuLfk, furkx kwzTLkk uh{kt uke

  ykkWLkk MkuLk{kt fw 186 kkuRLx kw{ke ek kk MkUMkuMk{kt rhfhe LkkUkkk fkhkukkhe ykkke kLk

  y{kk, kk.21 k h k L k e k { f k u { e f

  kkuLkoMxkh Mkrkk keLke kkuzkf Mk{ knukt Mkwe ukMkkEx Wkh khu [[ko uk {ke nke. kuLkk nkk yLku kEV MxkEke yu ku k yue [[ko nke fu Mkrkk ke k wshkke kkk Au. nu sknhk Lknu wrLkMkxeLkk rhMk[o kukh{kt k k {wt Au fu Mkrkk keLkk kkk Mkrkk kxu kwshkke kEV MxkEke urhk nke. kuLke kk[ek yLku k]rne khefuLke xu k kwshkke sue nkukLke kkkkLke kk fhk{kt yke Au. Mkrkk keLke R{us

  {khVku rh keLfk kwshkke ykEzuLxexe Lkk{Lkk xkEx Mkkku fkrk fhk{kt ykuk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu kkuLko ukkur{f{kt Mkrkk keLke kkukkk uk {ke nke. u fu ykLku ELku {kuzuke nkukkku {[e kku nkku.

  k kk MYk{kt kwshkke yku khefu kuLke Akk Qe kE nke. kufr MktMf]rkLke Ak n uX k u{k t k wshk k e nkk ukE ykkk nkk. kk uzkf Mk{ knuk t s yk MkkEx Wkh rkkt {qfe uk{kt

  ykku nkku. ykfkof k]rne khefu Mkrkk kkkLk u ykhe ukLke Lkerk kLkkk{kt yke nke. {k[o 2008{kt yk kkkLke Mkkike knukt h[Lkk fhk{kt yke nke. YZeke khke kufkuyu ykLke Mkk{u ktku WXkku nkku. Mkrkk rV{ {u 2013{kt hsq fhk{kt yke nke. yk{k MkuLMkhek k kkw fhk{kt yke nke. ykLku ELku nkukkku he s hkku nkku. swk swk yurkMkkuz k kok{kt ykk nkk. khk{kt kkuLkkuokkVe k uhfku nk ukLk u ELk u khu nkukkku {[e kku nkku.

  kkuLko ukfku{ef Mkrkkke kwshkke kkk nkukLke [[ko

  Mkrkkke yuf khke kkuLkkuokkVe fkxwoLk

  [kh {rnLkk {kxu 40 nh fhkuzLkk [oLke {tswhe {ktke

  kkteLkkh, kk.21kwshkk rkLkMkk k]n{kt

  yksu Lkkk{tke LkerkLk kxuu ko 2014-15Lkk Lkkktfe koLkk k{ [kh {rnLkk {kxu Yk. 40 nh fhk uzLkk fLk w t yLk u Yk. 732.53 fhk uzLke k whk tkkw ukLk wkLk hsw fw O nk w t . yk ukLkwkLk{kt fkuE k fkhLkk Lkk fhuhk, hknkku, Awxfkhku fu Lke [qtxeke nuhkkku fhk{kt yke Lkke. yk ukLkwkLk{kt ko 2014-15{kt kwshkk hkLkwt fw uwt eLku Yk. 1 k 53 nh fhkuzu knkU[u kue Lkkkt{tke khk Mefkh fhk{kt ykku Au.

  rkLkMkk k ]n{k t yksu Lkkktfe ko 2014-15 {kxuLkk Yk. 1,20,390 fhkuzLkk k qo

  fLkk ks ux{k t k e k{ [kh {rnLkk {kxu Yk. 40 nh fhkuzLkwt ukLkwkLk hsw fhk{kt ykwt nkwt. Lkkk{tke LkerkLk kxuu skwt nkwt fu ykkk{e kufMkkLke Mkk{kL [q txeLk u yLk wkeLk u yurke swkELkk k{ [kh {rnLkk {kxu hk Mkhfkh [kkkLkk kkf ykkusLk Mkkku ukLkwkLk Mkk hsw fhe hne Au su{kt Lke kkkk fu MkukLkku Mk{ku fhk{kt ykkku Lkke. yk kux ykuLk yufkWLx{kt ykkof fkhLkk [o ku{s [kw kkkk ytkuLkk [o {kxu ukkE fhk{kt yke Au. Lkkktfe ko 2014-15 {kxu hkLke kkukkLke fh ykf Yk. 63068 fhkuz ytksk{kt yke Au khu rkLk fh ykfLkku Yk. 7214 fhkuzLk ytks {wfk{kt ykku Au. Yk. 80974 fhkuz suxku [ku su su rkLk rfkMkke [o Yk. 37626 fhkuzLke Mkk{u k{k fhLkk k khu kk Au. yk kku Lkkk{tkeyu yue xfkuh fhe nke fu fkuEk Mkhfkh kkukkLkk fk fk{ {kxu fuxku [o fhu Au kuLkwt {wktfLk k w t sYhe A u. s u MkhfkhLkk rfkMkke kusux kkA kkk [oLkk yktfzk s w kw fhe

  Au. Lkkkt{tke LkerkLk kxuu kkfkhku MkkkuLke kk[ek{kt yu{

  k skwt nkwt fu ko 2014- 15Lkk [kkkLkk ykkusLk{kt Mkk{kSf kukk...