21 08 2014 sunvilla samachar

Download 21 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 21-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 53Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 53 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 21, p - 2014 w

  U U ...Lke rne,kk.20

  khke qhMkt[kh rLkk{ krfh (xkE)yu yktkhhkxe fkuk hux Lke fko Au. suLkk fkhu {kLkk{kt yke hkwt Au fu, ykEyuMkze fkuLkk h xu. xkEyu yktkhhkxe fku {kxu khuMk Mkuk {kxu 40 kiMkk rk r{rLkx yLku kh kELk Mkuk {kxu 1.20 Yrkk rk r{rLkxLkk h Lke fko Au.

  W uLk e A u f u , yk t khhkx e MkkMkEk zkk {kxu yktkhhkxe h

  {wsk MkkrLkf ftkLkeyku fku h Lke fhu Au. ko{kLk rLk{ku {wsk Wkkukkyku kkMku ykEyuMkze fku {kxuLkku rfk kMkt fhkLke fkuE s kf nkuke Lkke. ykEyuMkze fku {kxu Wkkukk Mktkqoheku ftkLkeyku Wkh rLkoh nku Au. khu nu Lkk rLk{ku {wsk kknfkuLku ykEyuMkze fkuk fkzo hekLke kf {u. kknfku nu ftkLkeyku [u nrhVkELkku k WXke fu. xkEyu kk ku o LkuBkh{kt fkuk fkzo MkukLkku krhkk nuh fkuo nkku.

  ykEyuMkze fku h{kt xqtf Mk{{kt xkzku y{e ku

  xkEyu Lkk fku h Lke fko

  yktkhhkxe fku {kxu khuMk Mkuk {kxu 40 kiMkk, kh kELk {kxu rk r{rLkx 1.20 Yrkk Lke fko

  Lke rne,kk.20LkhuL {kueLke ykkukLkeke yuLkzeyu

  Mkhfkh u{kt rnteLkku k u kuk Lk fhe hne Au. khu nu ytkuSLke skyu ne{kt fkuxoLke fkokne kk kue {ktk fhke yuf nuhnekLke yhS kh Mkwe{ fkuxu o fkk {tkk yLku k]n {tkkLku LkkuxeMk {kufe ykke Au. yhS{kt skkwt Au fu, fuMk Mktktrk kykuLku ytkuS{kt ku fkuxoLkk [wfkkLku Mk{sk{kt {w~fue kzu Au. suLkk fkhu fkuxo kkukkLke k{k{ fkokne rnte{kt fhu ku sYhe Au. yhS{kt kku fhkku Au fu, Mktk khkLke Yykk Mk{u 15 ko Mkwe ytkuSLku Mkkkkh kkk khefu fkuxo{kt Wkkuk fhkLke {tswhe ykkE nke. khkk neLku Mkkkkh kkk nuh fhkLke nke.

  ufu yks rLk Mkwe ykLkku y{ kLku Lkke. suke nu Mkwe{ fkuxo Mkrnk uLke k{k{ fkuxo neLku Mkkkkh kkk khefu Mfkhu ku sYhe Au. yhS{kt skkwt Au fu, fkuxo su [wfkku ykku ku kku kkkuLku Mk{ ku sYhe Au. fkuxo khk ytkuS{kt [wfkku ykkkku nkukke {kuxkkkLkk kufkuLku kuLku Mk{sk {kxu fekuLke { ue kzke nku Au. u nu kuLke skyu ne{kt [wfkku ykkk{kt yku kku uLkk 90 xfk kufku ku [wfkkLku kkukkLke heku Mk{S fu. yhS{kt skkwt Au fu, khk, kkrfMkkLk yLku kktku rMkk wrLkk{kt kt k ytkuS kkk fkuxoLke Mkkkkh kkk Lkke. yk Wkhktk ne Lk kkt fkuEk kLke fkuxo{kt rLk{qtf fhe uEyu Lkn.

  neLku fkuxoLke Mkkkkh kkk nuh fhk {ktk

  Mkwe{ fkuxo{kt nuhnekLke yhS fhkE

  ytkuS{kt ku [wfkk Mk{sk{kt kufkuLku {w~fue kzke nkukLkku kku : Mkwe{u fuL MkhfkhLkk {tk {ktk

  kwknkxe,kk.20ykMkk{Lkk r[hktk rsk{kt yksu nue

  Mkkhu MkkrLkf kkueMk yLku MkwhkkLkk yuf Mk t wk yk u kh uLk{k t k k t[ Wkkeyku Xkh fhkk nkk. {hLkkh k{k{ Wkkeyku yuLkzeyuVke-yuMk MktkXLkLkk nkukLkwt k {u Au. yksu nue Mkkhu 4:45 fkfu yk ykzk{ MkoE nke. suLke w kkkMk Y fhe ukE Au.

  k kke {krnke {wsk, LkuLk zu{kuurxf tx ykuV kkuzkuuLzLkk kkt[ Wkkeyku yksu

  nue Mkkhu Xkh {hkk nkk. yk k{k{ Wkkeyku ykMkk{Lkk r[hktk rsk{kt

  Mkwhkkku yLku ykMkk{ kkueMkLkk Mktwk ykukhuLk{kt {kko kk nkk. rsk kkueMk {nkrLku of r&kuELkk skk {wsk, kkueMk-MkwhkkkuLke xe{ yLku Wkkeyku

  ykMkk{{kt Mkwhkkkuyu kkt[ WkkeykuLku Xkh fkoWkkeyku kkMkuke khu {kkk{kt ku {k

  ykMkk{Lkk r[hktk rsk{kt nue Mkkhu MkoE ykzk{ : kkueMk yLku MkwhkkkuLku xkkuox fhkk

  huL {kueLke fkukkuohux MxkEke {tkeyku [wMk

  ykurVMk MA hkk k Mkq[Lk

  Lke rne, kk.20zkkLk Lkh uL {k ueLke fk ukk u oh ux

  MxkELkk krhk{ MYku k{k{ kLkku yLku yrfkheyku{kt k [wMke e kE Au. qk ktke kehe{kt kk fhkLkk ku kkuELx kk kkuELx {wk hsq fhk kkk uxef Lkerk Mkk{u kk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. {exk {kxu kikh kELku ykk kkk kkukkLke ykurVMkLku Mkk hkkLke Mkq[Lkk k ykkk{kt yke Au. Mkkku-Mkkku fk{ fhLkkh k{k{ kufku kkMkuke k {kue yke s ykukk hke hkk Au. {kueLke fukeLkux{kt Mkk{u k{k{ {tkeyk u yLk u MkhfkhLkk xku[Lkk yrfkheykuLkku yrk Au fu {kue fkukku ohuxLke su{ fk{ fhu Au. yuf yke ytkuS ykkh MkkkuLke kk[ek{kt {kueLkk k kLkku yLku Mkhfkhe yrfkheykuyu kk fhe nke yLku fkwt nkwt fu, Lkk zkkLkLke fk{ fhkLke krk rkfw swe fkhLke Au. {kue yuf nkzoxkMf {kMxh Au yLku khu kk fwkk yLku khu {nuLkkLke hnu khu fkuE kktAkuz fhk {ktkkk Lkke.

  ksk-Mkkke kkkuLku [kh kuXfku {u kue fe

  rknkh{kt kkfkk Mkko hnuu : ykurkrLkLk kku

  kxk, ,kk. 20rknkh{kt rkLkMkkLke 10 kuXfkuLke

  kuxk[wtxeLkk yuf rMk knuk fhk{kt ykuk ykurkrLkLk kku{kt ykkkne fhk{kt yke Au fu, yuLkzeyu yLku wkeyu [u ke Mkko ku. kuxk[wtxe{kt 10 kuXfkuLke [wtxe kuLkkh Au su kife ksk yLku kuLkk Mkkkekkku {eLku [kh kuXfku yLku fkUkuMk, ykhsuze, suzew yLku yuLkMkeke k Mkkk u {eLk u [kh k uXfk u Ske kue kk Au. kh u kkfeLke k u k uXfk u fkuELke k khVu{kt sE fu Au. yukeke Lw LkuMkLk ykurkrLkLk kkuLkk skk {wsk ksk {kxu {kkLkLkku Ehkk u rknkh{k t k{k{ {kkLk {kfku{kt Mkkike khu Au.

  u rkLkMkkLke [wtxe hk{kt yksu kuE kku 53 xfk kufku kskLke khVu{kt yLku 20 xfk kufku suzew {kxu {k ykkk EAwf Au. 13 xfk kufku ykhsuze

  {kxu yLku Mkkk xfk kufku fkUkuMkLku {k ykkk EAwf Au. rknkh{kt yk ku ykurkrLkLk kku{kt ke ykkhek Mkrk k qr{fk su. ykukerLkLk kku {wsk kskLkk Lkukk Mkwe {kueLku {w{tke kLkk nkuk {kxu Mkkike kf W{ukh khefu kk{kt yku Au. Lkerk yLku kwLku ELku Vkku ku ku{ k {kLkLkkh kufkuLke xfkkhe hnue Au.

  yruLkk kMkLk{kt wke{kt kwLkkyku{kt khku

  Lke rne,kk. 20fkku yLku MkkLke ryu Wkhu

  khk{kt Mkkike rLkhkksLkf hk kife Au. Wkhu{kt fkku yLku MkkLke Mkrk qk s Lkke hnu ku kkkk yktfzk khke k Mkkrkk kk Au. 20 fhkuz kufku {kxu {kk 1.8 k Mkwhkk skLkku Au. Auk yuf fLkk kkk{kt WkhuLkk kwLkkyku{kt khku kku Au. LkuLk kE{ hufkuzo whku khk ykkk{kt ykuk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, khtkh Mkhfkh{kt VuhVkh yLku yL k krhkkuLkk krhk{ MYk u Wkhu khk{kt fkku yLku MkkLke ryu Mkkike Lkkk hk kife yuf khefu Mkkrkk kE hkwt Au. {w{tke yru kLkk Lkuk] nuX kwLkkykuLke Mktk 2012{kt 33824 Mkwe knkU[e kE Au su{kt kkfkhLkk fuMkkuLke Mktk 2000 suxe Au.

  khu nkykuLkk {k{k 4966 suxk Au. ufu kk koLke Mkhk{e{kt yk yktfzku nsw ykuAku ukE hkku Au. yk ykkW k {kkkeLkk Lk uk ]{kt Wkhu{kt Mkrk Mkkhe Lk nke. ku ku kkfkh yLku nkykuLkk ykxk s fuMk Mkrnk fw kwLkkykuLke Mktk 32987LkkUkE nke.

  yruLkk Lkuk] nuX kwLkkLkku yktfzku 33824 kh knkUku : {kkkeLkk kMkLk{kt yktfzku 32987 nkku

  Wkhu{kt 2012{kt ku nh huk, 4966 nkyku

  uLkk Mkkike w Mke hkkk hk{kt 20 fhkuz kufku Mkk{u {kk 1.8 k kkueMk skLkku Au. MktkLkkuLkk k yk ukE hkk Au. 2.5 k Mfuh rfku{exhLkk rMkkh{kt qk ykuAe Mkwrk Mkhuhk {u Au.

  yks fkhMkh kkfkh, nkLkk kwLkkyku kLke hkk Au. 2007{kt {kkke MkhfkhLkk k{ koLkk kMkLk{kt nMkf kwLkkykuLke Mktk 27000 yLku nkykuLke Mktk 5000 LkkUkE nke. nu Wkhu{kt yru kLke Mkhfkh Au. keLkk ykkh Wkh kkueMk kkuMxk fhk{kt yku Au suke yuf s keLkk kwLkukkhkuLku Awxkukuh {e Au. kkiLk fuMk{kt yk {wskLke kkkk Mkkkxe kh yke Au. hk{kkukk k, rkk k suk MkkkLkk Lkukkyku fne [wk Au fu WkhuLke MkeLku kLk{kt ukk hkLkk kwLkkykuLkku hux yL k hkku fhkk k ykuAku Au. rne Mkrnk yL hkku{kt nkk Wkhu fhkk k hkk Au.

  ku kkzoLk LkSf XkfkuhkE uMkkE nku{kt fkUkuMkLkk fko{Lku {tswhe Lk {kk rkkeoyku yu keyku{kt LkkhkskeLkwt {kusw Vhe wt nkwt.

  f{k{kt xkzkLku RLku kfo-rkfkuo : ykuR {kfuoxk ftkLkeykuyu Auu 15{e ykukMxu f{kku{kt xkzku fkuo nkku : rke Mkwe ze ytfw{wk

  kuxkuLke f{k{kt w 80 kiMkkLkku xkzku fhk kikheyktkhhkxe f{kku{kt xkzku kkkt kufkuLku hknk ykku

  Lkerne, kk. 20ykuR {kfu oxk ftkLkeyku k uxk uLke

  f{k{kt w 50ke 80 kiMkkLkku xkzku fhu k ue kk Au. fkuRk Mk{u yk xkzkLke nuhkk nu fhk{kt yke fu Au. yktkhhkxe kh{kt f{kku{kt xkzku hnukk kuxkuLke f{k{kt Vhe xkzku fhkLke kikhe fhk{kt yke [wfe Au. yksu kuLx wzLke f{k xeLku 14 {rnLkkLke Lke[e Mkkkxeyu knkU[e nke. k uLx wzLkku k kuheX 101 zkuh hkku nkku. ykuR kU[{kfo{kt xkzku kku Au. hr{kLk yktkhhkxe wzLke f{kku{kt Wkkh[ZkLke Mkrk uk {e hne Au. YrkkLke ryu RLzLk

  rkYkrk oLkLke rk w Mkh :ykuLkkELk s rxrfx

  r rMk {trh{kt oLk Mkhkkke ku

  rkYkrk,kk. 20rkYkrk{kt r rMk kkLk Ufxuh

  {trh{kt kq fhkLke rk w Mkh kLke Au. fkh fu, rk{kk rkkrk uMkkLk{T khk kwkhke oLk rxrfxLku ykuLkkELk Wk kLkke Au. 300 YrkkLkku [o fheLku kMk oLk rxrfx ykuLkkELk Wk fhkk{kt yku. {trh{kt kwykuLkk oLk {kxu khu Mkkhku hnu Au. $khLkk kkkLku xkzkLkk nukwMkh yk Lke Mkk fhk{kt yke Au. {trh{kt h {rnLku kku kwyku knkU[u Au. RLxhLkux Wkh yLku Mkkku Mkkku Lk ykue fkZk{kt ykue yLku xexeze khk [kk{kt ykkk R-oLk fkWLxhku Wkh kkt[ nh rxrfxkuLkwt u[k fhk{kt yku. kuLke yMkhfkhfkkLke [fkMke fhk kkkux ykkh kh ykuLkkELk Mkwrk Y fhku. ykLku MkVkk {k kk fk{e Mkwrk We fhk{kt yku. kwyku su yksu kMk rxrfx heu ku{Lku 27{e ykukMxu oLk kR fu. rk{kk rkkrk ukMkkLk{ xMx khk Mkt[krk rk{kk Ufxuh {trh yktu{kt r[kwh rskLke knkzeyku{kt Mkk Au. huuLwLke ryu khk{kt Mkkike LkkZ {trh khefu ykLku kk{kt yku Au. xexeze khk Lke Mkk Y fhk{kt ykk kk ykLkku fuxku Vkku kk Au yLku kwyku fR heku rkMkk ykku Au kuLku Ru khu [[ko Y kR Au.

  u fu, kwykuu ykLkkke {kuxe hknk

  ku. rk{kk rkkrk ukMkkLk{ khk kwykuLke Mkwrk {kxu khtkh Lkk Lkk kukku fhk{kt yku Au yLku ykLkkke kku kwykuLku hknk k kk Au. yksu rxrfx {uLkkhLku 27{eyu oLk ku yu ku fkf Mkwe oLk fhku.

  kkMfuxLke f{k rk kuh 6069.36 Yrkk LkkUkE Au. su Mkku{khLkk rMku 6108.44 hne nke. ykuR ftkLkeykuyu Auu 15{e ykukMxLkk rMku hux{kt xkzku fkuo nkku. ykLke Mkkku s rne{kt yk xkzku 2.18 rkexh hkku nkku. Mkhfkhu sqLk 2010{kt kuxkuLke f{kLku ytfw{wk fhe ee nke khkkke hux{kt khtkh Mkwkhk fhk{kt yku Au. yktkhhkxe kh{kt hnue MkrkLku kLk{kt R hux{kt VuhVkh fhk{kt yku Au. keS kksw rke Mkwe rzLke f{kkuLku k ytfw{wk fhk{kt yku kue kk ukE hne Au. rzLke

  f{kkuLku ytfw{wk fhk{kt ykk kk {wfu ytkkeLkk Lkuk]{kt rhkLMk RLzMxe yLku YRk {krfeLke yuMMkkh ykuR ku{Lkk kuxk u-rhxuR ykukhuLkLke Vhe Yykk fhu kue kk ukR hne Au. zeLke f{kku{kt VuhVkhLku RLku nt{uk [[ko hne Au. ze sue kuxkur{ kukkuLkk u[k Wkh yLzhrhfheLkku yktfzku wk {kuxku hkku Au. VkELkkLMk ko 2014-15 {kxu yLzhrhfheLkku yktfzku ykkWLkk Lkkktfe ko 2013-14{kt 139869 fhkuzLke Mkhk{e{kt 91665 fhkuz hnukLkk u ytks Au.

  [u yksu nue Mkkh u 4:45 ku ykzk{ MkoE nke. Lkekkk kkueMk MxuLk kukLkk hk{rk stkku{kt Mkwhkk kkukkLkwt kuxkuk fhe hkk nkk ku s hr{kLk y[kLkf Wkkeykuyu nw{ku fhe Vkhk Y fhe ew t nkw t. MkwhkkkuLke skke fkokne{kt kkt[ Wkkeyku Xkh {hkk nkk. yk Wkkeyku kkMkuke kkueMku yuf yufu-47 hkV, kkt[ rkMkku, A {ukurLk, kkt[ kuLkz, 60 Skk fkhkwMk yLku yuf k YrkkLke hkufz {e yke nke. kkueMkLkk skk {wsk, nsw Mkwe yk WkkeykuLke yku fhe fk Lkke. su{Lke yku rk kqo fko kk ykkLke w fkokne nkk hk{kt yku. khu yk nw{k kk Mk{k rMkkh{kt Mkwhkk Mkk MkLk fhe ukE Au.

 • 2 / . 21-08-2014, w y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 21-08-2014w{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykh-kuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.

  ktkeu...

  hMkyk u u k[khk {k o k Eyu!

  _ 2070, lH -11, . 21-08-2014

  nrhkkk fik{kt zkk huL {kueyu u nkE u kusuxe ykkh rk hke u xk rfke ne Mxus hke su heu kkurs hksfkh h{kwt u{kt rfkk yu h k rhkE k! zkk {kueyu yu fko{{kt hkh s ft fu, fkuE uku rfk yuk hMku ykkhu he{kt ukku nku Au. {kueyu {kkuo, ruk rfkkt {kkuo hkk S{kt {ewt fk{ fhu Au u{ ft yu ykk hMkyku ytrhk u{kt yku E Au u kk ykwt.

  yx rnkhe ksueu fkhu yksu u{kt kuz krzuxh sue yuf rhxk y{e e Au. yk nkEuu fkhu rhn h kE zwt Au yu rfke he hukyku uk hke ytrf kk {ktze Au. ksueyu uukt yu ktu u Aee weyu-1 yu weyu-2 hfkh fkuE fkhu yk khe fe n u yVkusf Au yuf k {ktzeu fnue zu fu ykk u{kt hMkykuk k{u suxkt fkhMkku yu fkkt fk{ku kk Au uxkt fkuE fk{fks{kt kkt ke. hMku ue ruhe Afku Au ku yu hMku ue ruheu keB{ fhk {kxu skkh ku nku Au u nfef Au.

  hMkkt fk{fks{kt yuxk kt hz-kuxkk kk {ktzk nk fu weyu hfkhu uk fk{fksk fkuLxkx ykkwt s t fhe ewt. k yu fkiktzkuku ko e ue yu hfkhu rfke ykzuk hefu sL{kt fkiktzkuke {w uEe ne. zkk {kueyu hMkyku h kh {wku Au uku yko yu s fhkku fu ykk{e rku{kt kukk whkuk{ee {kVf uyku uk hMkyku h w k yku. hMkyku krf nkuk s uEyu u k kku ku xfk t{ kEyu uk Aeu ykkhkt fkiktzku kku kku yxfkt uEyu u yurk Au. kh{kt kt k hMkyku u Au u kkuzk rkue kE nku Au. k fheu [ku{kke w{kt nuk hk{kt s yk hMkyku kukE Au. ykhku uk ytu h kuo yuf s rhex Mxkuhe u Au su{k fk{kt exk yu fk{[kuhee r{uLx-fkutrx hkE kt Au u{u yk k tke s ke. yksu uku yuf {ko [ku{kkk u kuhk hk{kt kku hnu uku ku ke. {tkeyku, yrfkheyku yu {wfk{ku [ue yk kXktX yuxe szukf Au fu uu kuzk {kxu w ku e[u ykwt zu.

  hMkyku khk nkuk uEyu u{kt u{ ke, uku yko yu kku uEyu fu hMkk fk{fks{kt fkuE krkkze nku fu uk fk{fks{kt nus Zek hnu! hMku rfkku ko u kt we hkh Au u k[khku {ko ku uEyu.

  S kkuewzLke yrLkuke hkLke {wSoyu Mk fwO

  Au fu, nuke ku kkukkLkk krk ykr [kukzkLkk kuzTfLk nkWMk hks rVBMkLke fkuEk rV{{kt fk{ Lkn fhu. LkkULke Au fu, 22 ykukMxu rhe kLkkhe hkLke {wSoLke rV{ {koLkeLkwt rzhuLk ek Mkhfkhu fwO Au suLku hks rVBMk khk kuzwMk fhk{kt yke Au. su ytku hkLke {wSoyu skwt nkwt fu, nu ku hks kuLkhLke knkh rLkfe rV{ku fhk {ktku Au. yrLkukeyu w{kt W{uwO nkwt fu Lk kk k ku yrLk kuku fkohk hnuu. kkukkLkk krkLkk kuzTfLk nkWMk Mkkku uzkkLke kuLke fkuE s EAk

  Lkke. hkLke {wSoyu w{kt skwt nkwt fu, hks rVBMk{kt yLkuf Mkk{ kufku uz-kuk Au suyku kuzTfLk nkWMkLku Mktke fu ku{ Au. hks rVBMkLku ykhu ykr [kukzkLkwt knwWkkuke Lkuk] {u Au. yke Mkrk{kt hks rVBMkLku ku{Lke fkuE sYh Lkke. WuLke Au fu, hkLke {wSo ykhu kkukkLke rV{ {koLkeLkk [kh{kt Mk Au. yk rV{{kt hkLke {wSoyu kks kkueMk ykurVMkhLke qr{fk se Au.

  krkLkk kuLkh Mkkku ykkk{e rV{ Lkn fhu hkLke {wSo

  yrLk kuku Mkr hnukLke hkLkeLke EAk

  k k u e w z yrLkukk yrkuf k[Lk ykkk{e M k{{k t rV{e kzu fkze h{kku Lkshu kzu fu Au. Mkqkku khk k kke {k rn k e { wsk , yrk uf k[Lk fkze ykkhek uhkkf rV{ kLkkk sE hkk Au. {ue {krnke {wsk, yrk uf

  k[Lk ykhu khVux fkze rV{ kLku ku {kxuLke kxfkkLke ku fhe hkk Au. fkzeLku u{kt kufr kLkkk {kxu yrkufu ku{ kLk kLkkku Au. WuLke Au fu, yrkuf k[Lk nk ku-fkze ekLke uL[kEe skwh kfkUkMkoLkku {krf Au yLku kkukkLke xe{Lkwt {Lkkuk khk ku {ukLk{kt k WkMkk hnu Au. yrkufu skwt fu, kt Mkwe k{u khehef heku Mxuze{{kt WkMkk hne xe{Lkwt {Lkkuk Lk khku kt Mkwe xe{Lkk oLk{kt Vuh kzkku Lkke. suke nwt Mxuze{{kt WkMkk hne xe{Lkwt {Lkkuk kt Awt. yk Wkhktk yrkuf k[Lk kn kLkLke rV{ nuke LwhLkk [kh{kt k Mk kLku Au.

  yrkuf nu fkze kh ykkhek rV{ kLkku Mk{kLk kLk yLku r[kktkk

  yuf Mkkku uk {u: rhkkuxo

  rV{ rLk{ko Mkkku Mktktrk kkkkku nk{kt kw

  Mkweh r{kLke knuu ykk sLkkk Lkk{Lke rV{{kt r[kk tkkMkn Mk{kLk kLk Mkkku {w yrLkuke khefuLke qr{fk yk fhk sE hne Au. Mkweh r{kLke rV{Lke k Mk{ke hkn uk{kt yke hne nke. {nu {ktshufh yk rV{Lkwt rLk{ko fhk sE hkk Au. {nu {ktshufhu ykLku ELku Mk{kLk Mkkku knukke s kk fhue Au. r[kktkk kkMku nk{kt Mk{ hnuku Au. yke Mkrk{kt rV{Lku nue kfu ykk khk{kt yku. {ue {krnke {wsk Mk{kLk kLk k r[kktkk Mkkk u fk{ fhkLk u ELku WMkwf Au. ku{Lkk rLkuoLk nuXLke rV{ {kxu {nu {ktshufhu nk{kt s r[kktkkLkku Mktkfo fkuo nkku yLku yk ytk...