21 08 2014 sunvilla samachar

Download 21 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 21-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 53Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 53 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 21, p - 2014 w

  U U ...Lke rne,kk.20

  khke qhMkt[kh rLkk{ krfh (xkE)yu yktkhhkxe fkuk hux Lke fko Au. suLkk fkhu {kLkk{kt yke hkwt Au fu, ykEyuMkze fkuLkk h xu. xkEyu yktkhhkxe fku {kxu khuMk Mkuk {kxu 40 kiMkk rk r{rLkx yLku kh kELk Mkuk {kxu 1.20 Yrkk rk r{rLkxLkk h Lke fko Au.

  W uLk e A u f u , yk t khhkx e MkkMkEk zkk {kxu yktkhhkxe h

  {wsk MkkrLkf ftkLkeyku fku h Lke fhu Au. ko{kLk rLk{ku {wsk Wkkukkyku kkMku ykEyuMkze fku {kxuLkku rfk kMkt fhkLke fkuE s kf nkuke Lkke. ykEyuMkze fku {kxu Wkkukk Mktkqoheku ftkLkeyku Wkh rLkoh nku Au. khu nu Lkk rLk{ku {wsk kknfkuLku ykEyuMkze fkuk fkzo hekLke kf {u. kknfku nu ftkLkeyku [u nrhVkELkku k WXke fu. xkEyu kk ku o LkuBkh{kt fkuk fkzo MkukLkku krhkk nuh fkuo nkku.

  ykEyuMkze fku h{kt xqtf Mk{{kt xkzku y{e ku

  xkEyu Lkk fku h Lke fko

  yktkhhkxe fku {kxu khuMk Mkuk {kxu 40 kiMkk, kh kELk {kxu rk r{rLkx 1.20 Yrkk Lke fko

  Lke rne,kk.20LkhuL {kueLke ykkukLkeke yuLkzeyu

  Mkhfkh u{kt rnteLkku k u kuk Lk fhe hne Au. khu nu ytkuSLke skyu ne{kt fkuxoLke fkokne kk kue {ktk fhke yuf nuhnekLke yhS kh Mkwe{ fkuxu o fkk {tkk yLku k]n {tkkLku LkkuxeMk {kufe ykke Au. yhS{kt skkwt Au fu, fuMk Mktktrk kykuLku ytkuS{kt ku fkuxoLkk [wfkkLku Mk{sk{kt {w~fue kzu Au. suLkk fkhu fkuxo kkukkLke k{k{ fkokne rnte{kt fhu ku sYhe Au. yhS{kt kku fhkku Au fu, Mktk khkLke Yykk Mk{u 15 ko Mkwe ytkuSLku Mkkkkh kkk khefu fkuxo{kt Wkkuk fhkLke {tswhe ykkE nke. khkk neLku Mkkkkh kkk nuh fhkLke nke.

  ufu yks rLk Mkwe ykLkku y{ kLku Lkke. suke nu Mkwe{ fkuxo Mkrnk uLke k{k{ fkuxo neLku Mkkkkh kkk khefu Mfkhu ku sYhe Au. yhS{kt skkwt Au fu, fkuxo su [wfkku ykku ku kku kkkuLku Mk{ ku sYhe Au. fkuxo khk ytkuS{kt [wfkku ykkkku nkukke {kuxkkkLkk kufkuLku kuLku Mk{sk {kxu fekuLke { ue kzke nku Au. u nu kuLke skyu ne{kt [wfkku ykkk{kt yku kku uLkk 90 xfk kufku ku [wfkkLku kkukkLke heku Mk{S fu. yhS{kt skkwt Au fu, khk, kkrfMkkLk yLku kktku rMkk wrLkk{kt kt k ytkuS kkk fkuxoLke Mkkkkh kkk Lkke. yk Wkhktk ne Lk kkt fkuEk kLke fkuxo{kt rLk{qtf fhe uEyu Lkn.

  neLku fkuxoLke Mkkkkh kkk nuh fhk {ktk

  Mkwe{ fkuxo{kt nuhnekLke yhS fhkE

  ytkuS{kt ku [wfkk Mk{sk{kt kufkuLku {w~fue kzke nkukLkku kku : Mkwe{u fuL MkhfkhLkk {tk {ktk

  kwknkxe,kk.20ykMkk{Lkk r[hktk rsk{kt yksu nue

  Mkkhu MkkrLkf kkueMk yLku MkwhkkLkk yuf Mk t wk yk u kh uLk{k t k k t[ Wkkeyku Xkh fhkk nkk. {hLkkh k{k{ Wkkeyku yuLkzeyuVke-yuMk MktkXLkLkk nkukLkwt k {u Au. yksu nue Mkkhu 4:45 fkfu yk ykzk{ MkoE nke. suLke w kkkMk Y fhe ukE Au.

  k kke {krnke {wsk, LkuLk zu{kuurxf tx ykuV kkuzkuuLzLkk kkt[ Wkkeyku yksu

  nue Mkkhu Xkh {hkk nkk. yk k{k{ Wkkeyku ykMkk{Lkk r[hktk rsk{kt

  Mkwhkkku yLku ykMkk{ kkueMkLkk Mktwk ykukhuLk{kt {kko kk nkk. rsk kkueMk {nkrLku of r&kuELkk skk {wsk, kkueMk-MkwhkkkuLke xe{ yLku Wkkeyku

  ykMkk{{kt Mkwhkkkuyu kkt[ WkkeykuLku Xkh fkoWkkeyku kkMkuke khu {kkk{kt ku {k

  ykMkk{Lkk r[hktk rsk{kt nue Mkkhu MkoE ykzk{ : kkueMk yLku MkwhkkkuLku xkkuox fhkk

  huL {kueLke fkukkuohux MxkEke {tkeyku [wMk

  ykurVMk MA hkk k Mkq[Lk

  Lke rne, kk.20zkkLk Lkh uL {k ueLke fk ukk u oh ux

  MxkELkk krhk{ MYku k{k{ kLkku yLku yrfkheyku{kt k [wMke e kE Au. qk ktke kehe{kt kk fhkLkk ku kkuELx kk kkuELx {wk hsq fhk kkk uxef Lkerk Mkk{u kk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. {exk {kxu kikh kELku ykk kkk kkukkLke ykurVMkLku Mkk hkkLke Mkq[Lkk k ykkk{kt yke Au. Mkkku-Mkkku fk{ fhLkkh k{k{ kufku kkMkuke k {kue yke s ykukk hke hkk Au. {kueLke fukeLkux{kt Mkk{u k{k{ {tkeyk u yLk u MkhfkhLkk xku[Lkk yrfkheykuLkku yrk Au fu {kue fkukku ohuxLke su{ fk{ fhu Au. yuf yke ytkuS ykkh MkkkuLke kk[ek{kt {kueLkk k kLkku yLku Mkhfkhe yrfkheykuyu kk fhe nke yLku fkwt nkwt fu, Lkk zkkLkLke fk{ fhkLke krk rkfw swe fkhLke Au. {kue yuf nkzoxkMf {kMxh Au yLku khu kk fwkk yLku khu {nuLkkLke hnu khu fkuE kktAkuz fhk {ktkkk Lkke.

  ksk-Mkkke kkkuLku [kh kuXfku {u kue fe

  rknkh{kt kkfkk Mkko hnuu : ykurkrLkLk kku

  kxk, ,kk. 20rknkh{kt rkLkMkkLke 10 kuXfkuLke

  kuxk[wtxeLkk yuf rMk knuk fhk{kt ykuk ykurkrLkLk kku{kt ykkkne fhk{kt yke Au fu, yuLkzeyu yLku wkeyu [u ke Mkko ku. kuxk[wtxe{kt 10 kuXfkuLke [wtxe kuLkkh Au su kife ksk yLku kuLkk Mkkkekkku {eLku [kh kuXfku yLku fkUkuMk, ykhsuze, suzew yLku yuLkMkeke k Mkkk u {eLk u [kh k uXfk u Ske kue kk Au. kh u kkfeLke k u k uXfk u fkuELke k khVu{kt sE fu Au. yukeke Lw LkuMkLk ykurkrLkLk kkuLkk skk {wsk ksk {kxu {kkLkLkku Ehkk u rknkh{k t k{k{ {kkLk {kfku{kt Mkkike khu Au.

  u rkLkMkkLke [wtxe hk{kt yksu kuE kku 53 xfk kufku kskLke khVu{kt yLku 20 xfk kufku suzew {kxu {k ykkk EAwf Au. 13 xfk kufku ykhsuze

  {kxu yLku Mkkk xfk kufku fkUkuMkLku {k ykkk EAwf Au. rknkh{kt yk ku ykurkrLkLk kku{kt ke ykkhek Mkrk k qr{fk su. ykukerLkLk kku {wsk kskLkk Lkukk Mkwe {kueLku {w{tke kLkk nkuk {kxu Mkkike kf W{ukh khefu kk{kt yku Au. Lkerk yLku kwLku ELku Vkku ku ku{ k {kLkLkkh kufkuLke xfkkhe hnue Au.

  yruLkk kMkLk{kt wke{kt kwLkkyku{kt khku

  Lke rne,kk. 20fkku yLku MkkLke ryu Wkhu

  khk{kt Mkkike rLkhkksLkf hk kife Au. Wkhu{kt fkku yLku MkkLke Mkrk qk s Lkke hnu ku kkkk yktfzk khke k Mkkrkk kk Au. 20 fhkuz kufku {kxu {kk 1.8 k Mkwhkk skLkku Au. Auk yuf fLkk kkk{kt WkhuLkk kwLkkyku{kt khku kku Au. LkuLk kE{ hufkuzo whku khk ykkk{kt ykuk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, khtkh Mkhfkh{kt VuhVkh yLku yL k krhkkuLkk krhk{ MYk u Wkhu khk{kt fkku yLku MkkLke ryu Mkkike Lkkk hk kife yuf khefu Mkkrkk kE hkwt Au. {w{tke yru kLkk Lkuk] nuX kwLkkykuLke Mktk 2012{kt 33824 Mkwe knkU[e kE Au su{kt kkfkhLkk fuMkkuLke Mktk 2000 suxe Au.

  khu nkykuLkk {k{k 4966 suxk Au. ufu kk koLke Mkhk{e{kt yk yktfzku nsw ykuAku ukE hkku Au. yk ykkW k {kkkeLkk Lk uk ]{kt Wkhu{kt Mkrk Mkkhe Lk nke. ku ku kkfkh yLku nkykuLkk ykxk s fuMk Mkrnk fw kwLkkykuLke Mktk 32987LkkUkE nke.

  yruLkk Lkuk] nuX kwLkkLkku yktfzku 33824 kh knkUku : {kkkeLkk kMkLk{kt yktfzku 32987 nkku

  Wkhu{kt 2012{kt ku nh huk, 4966 nkyku

  uLkk Mkkike w Mke hkkk hk{kt 20 fhkuz kufku Mkk{u {kk 1.8 k kkueMk skLkku Au. MktkLkkuLkk k yk ukE hkk Au. 2.5 k Mfuh rfku{exhLkk rMkkh{kt qk ykuAe Mkwrk Mkhuhk {u Au.

  yks fkhMkh kkfkh, nkLkk kwLkkyku kLke hkk Au. 2007{kt {kkke MkhfkhLkk k{ koLkk kMkLk{kt nMkf kwLkkykuLke Mktk 27000 yLku nkykuLke Mktk 5000 LkkUkE nke. nu Wkhu{kt yru kLke Mkhfkh Au. keLkk ykkh Wkh kkueMk kkuMxk fhk{kt yku Au suke yuf s keLkk kwLkukkhkuLku Awxkukuh {e Au. kkiLk fuMk{kt yk {wskLke kkkk Mkkkxe kh yke Au. hk{kkukk k, rkk k suk MkkkLkk Lkukkyku fne [wk Au fu WkhuLke MkeLku kLk{kt ukk hkLkk kwLkkykuLkku hux yL k hkku fhkk k ykuAku Au. rne Mkrnk yL hkku{kt nkk Wkhu fhkk k hkk Au.

  ku kkzoLk LkSf XkfkuhkE uMkkE nku{kt fkUkuMkLkk fko{Lku {tswhe Lk {kk rkkeoyku yu keyku{kt LkkhkskeLkwt {kusw Vhe wt nkwt.

  f{k{kt xkzkLku RLku kfo-rkfkuo : ykuR {kfuoxk ftkLkeykuyu Auu 15{e ykukMxu f{kku{kt xkzku fkuo nkku : rke Mkwe ze ytfw{wk

  kuxkuLke f{k{kt w 80 kiMkkLkku xkzku fhk kikheyktkhhkxe f{kku{kt xkzku kkkt kufkuLku hknk ykku

  Lkerne, kk. 20ykuR {kfu oxk ftkLkeyku k uxk uLke

  f{k{kt w 50ke 80 kiMkkLkku xkzku fhu k ue kk Au. fkuRk Mk{u yk xkzkLke nuhkk nu fhk{kt yke fu Au. yktkhhkxe kh{kt f{kku{kt xkzku hnukk kuxkuLke f{k{kt Vhe xkzku fhkLke kikhe fhk{kt yke [wfe Au. yksu kuLx wzLke f{k xeLku 14 {rnLkkLke Lke[e Mkkkxeyu knkU[e nke. k uLx wzLkku k kuheX 101 zkuh hkku nkku. ykuR kU[{kfo{kt xkzku kku Au. hr{kLk yktkhhkxe wzLke f{kku{kt Wkkh[ZkLke Mkrk uk {e hne Au. YrkkLke ryu RLzLk

  rkYkrk oLkLke rk w Mkh :ykuLkkELk s rxrfx

  r rMk {trh{kt oLk Mkhkkke ku

  rkYkrk,kk. 20rkYkrk{kt r rMk kkLk Ufxuh

  {trh{kt kq fhkLke rk w Mkh kLke Au. fkh fu, rk{kk rkkrk uMkkLk{T khk kwkhke oLk rxrfxLku ykuLkkELk Wk kLkke Au. 300 YrkkLkku [o fheLku kMk oLk rxrfx ykuLkkELk Wk fhkk{kt yku. {trh{kt kwykuLkk oLk {kxu khu Mkkhku hnu Au. $khLkk kkkLku xkzkLkk nukwMkh yk Lke Mkk fhk{kt yke Au. {trh{kt h {rnLku kku kwyku knkU[u Au. RLxhLkux Wkh yLku Mkkku Mkkku Lk ykue fkZk{kt ykue yLku xexeze khk [kk{kt ykkk R-oLk fkWLxhku Wkh kkt[ nh rxrfxkuLkwt u[k fhk{kt yku. kuLke yMkhfkhfkkLke [fkMke fhk kkkux ykkh kh ykuLkkELk Mkwrk Y fhku. ykLku MkVkk {k kk fk{e Mkwrk We fhk{kt yku. kwyku su yksu kMk rxrfx heu ku{Lku 27{e ykukMxu oLk kR fu. rk{kk rkkrk ukMkkLk{ xMx khk Mkt[krk rk{kk Ufxuh {trh yktu{kt r[kwh rskLke knkzeyku{kt Mkk Au. huuLwLke ryu khk{kt Mkkike LkkZ {trh khefu ykLku kk{kt yku Au. xexeze khk Lke Mkk Y fhk{kt ykk kk ykLkku fuxku Vkku kk Au yLku kwyku fR heku rkMkk ykku Au kuLku Ru khu [[ko Y kR Au.

  u fu, kwykuu ykLkkke {kuxe hknk

  ku. rk{kk rkkrk ukMkkLk{ khk kwykuLke Mkwrk {kxu khtkh Lkk Lkk kukku fhk{kt yku Au yLku ykLkkke kku kwykuLku hknk k kk Au. yksu rxrfx {uLkkhLku 27{eyu oLk ku yu ku fkf Mkwe oLk fhku.

  kkMfuxLke f{k rk kuh 6069.36 Yrkk LkkUkE Au. su Mkku{khLkk rMku 6108.44 hne nke. ykuR ftkLkeykuyu Auu 15{e ykukMxLkk rMku hux{kt xkzku fkuo nkku. ykLke Mkkku s rne{kt yk xkzku 2.18 rkexh hkku nkku. Mkhfkhu sqLk 2010{kt kuxkuLke f{kLku ytfw{wk fhe ee nke khkkke hux{kt khtkh Mkwkhk fhk{kt yku Au. yktkhhkxe kh{kt hnue MkrkLku kLk{kt R hux{kt VuhVkh fhk{kt yku Au. keS kksw rke Mkwe rzLke f{kkuLku k ytfw{wk fhk{kt yku kue kk ukE hne Au. rzLke

  f{kkuLku ytfw{wk fhk{kt ykk kk {wfu ytkkeLkk Lkuk]{kt rhkLMk RLzMxe yLku YRk {krfeLke yuMMkkh ykuR ku{Lkk kuxk u-rhxuR ykukhuLkLke Vhe Yykk fhu kue kk ukR hne Au. zeLke f{kku{kt VuhVkhLku RLku nt{uk [[ko hne Au. ze sue kuxkur{ kukkuLkk u[k Wkh yLzhrhfheLkku yktfzku wk {kuxku hkku Au. VkELkkLMk ko 2014-15 {kxu yLzhrhfheLkku yktfzku ykkWLkk Lkkktfe ko 2013-14{kt 139869 fhkuzLke Mkhk{e{kt 91665 fhkuz hnukLkk u ytks Au.

  [u yksu nue Mkkh u 4:45 ku ykzk{ MkoE nke. Lkekkk kkueMk MxuLk kukLkk hk{rk stkku{kt Mkwhkk kkukkLkwt kuxkuk fhe hkk nkk ku s hr{kLk y[kLkf Wkkeykuyu nw{ku fhe Vkhk Y fhe ew t nkw t. MkwhkkkuLke skke fkokne{kt kkt[ Wkkeyku Xkh {hkk nkk. yk Wkkeyku kkMkuke kkueMku yuf yufu-47 hkV, kkt[ rkMkku, A {ukurLk, kkt[ kuLkz, 60 Skk fkhkwMk yLku yuf k YrkkLke hkufz {e yke nke. kkueMkLkk skk {wsk, nsw Mkwe yk WkkeykuLke yku fhe fk Lkke. su{Lke yku rk kqo fko kk ykkLke w fkokne nkk hk{kt yku. khu yk nw{k kk Mk{k rMkkh{kt Mkwhkk Mkk MkLk fhe ukE Au.

 • 2 / . 21-08-2014, w y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 21-08-2014w{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykh-kuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.

  ktkeu...

  hMkyk u u k[khk {k o k Eyu!

  _ 2070, lH -11, . 21-08-2014

  nrhkkk fik{kt zkk huL {kueyu u nkE u kusuxe ykkh rk hke u xk rfke ne Mxus hke su heu kkurs hksfkh h{kwt u{kt rfkk yu h k rhkE k! zkk {kueyu yu fko{{kt hkh s ft fu, fkuE uku rfk yuk hMku ykkhu he{kt ukku nku Au. {kueyu {kkuo, ruk rfkkt {kkuo hkk S{kt {ewt fk{ fhu Au u{ ft yu ykk hMkyku ytrhk u{kt yku E Au u kk ykwt.

  yx rnkhe ksueu fkhu yksu u{kt kuz krzuxh sue yuf rhxk y{e e Au. yk nkEuu fkhu rhn h kE zwt Au yu rfke he hukyku uk hke ytrf kk {ktze Au. ksueyu uukt yu ktu u Aee weyu-1 yu weyu-2 hfkh fkuE fkhu yk khe fe n u yVkusf Au yuf k {ktzeu fnue zu fu ykk u{kt hMkykuk k{u suxkt fkhMkku yu fkkt fk{ku kk Au uxkt fkuE fk{fks{kt kkt ke. hMku ue ruhe Afku Au ku yu hMku ue ruheu keB{ fhk {kxu skkh ku nku Au u nfef Au.

  hMkkt fk{fks{kt yuxk kt hz-kuxkk kk {ktzk nk fu weyu hfkhu uk fk{fksk fkuLxkx ykkwt s t fhe ewt. k yu fkiktzkuku ko e ue yu hfkhu rfke ykzuk hefu sL{kt fkiktzkuke {w uEe ne. zkk {kueyu hMkyku h kh {wku Au uku yko yu s fhkku fu ykk{e rku{kt kukk whkuk{ee {kVf uyku uk hMkyku h w k yku. hMkyku krf nkuk s uEyu u k kku ku xfk t{ kEyu uk Aeu ykkhkt fkiktzku kku kku yxfkt uEyu u yurk Au. kh{kt kt k hMkyku u Au u kkuzk rkue kE nku Au. k fheu [ku{kke w{kt nuk hk{kt s yk hMkyku kukE Au. ykhku uk ytu h kuo yuf s rhex Mxkuhe u Au su{k fk{kt exk yu fk{[kuhee r{uLx-fkutrx hkE kt Au u{u yk k tke s ke. yksu uku yuf {ko [ku{kkk u kuhk hk{kt kku hnu uku ku ke. {tkeyku, yrfkheyku yu {wfk{ku [ue yk kXktX yuxe szukf Au fu uu kuzk {kxu w ku e[u ykwt zu.

  hMkyku khk nkuk uEyu u{kt u{ ke, uku yko yu kku uEyu fu hMkk fk{fks{kt fkuE krkkze nku fu uk fk{fks{kt nus Zek hnu! hMku rfkku ko u kt we hkh Au u k[khku {ko ku uEyu.

  S kkuewzLke yrLkuke hkLke {wSoyu Mk fwO

  Au fu, nuke ku kkukkLkk krk ykr [kukzkLkk kuzTfLk nkWMk hks rVBMkLke fkuEk rV{{kt fk{ Lkn fhu. LkkULke Au fu, 22 ykukMxu rhe kLkkhe hkLke {wSoLke rV{ {koLkeLkwt rzhuLk ek Mkhfkhu fwO Au suLku hks rVBMk khk kuzwMk fhk{kt yke Au. su ytku hkLke {wSoyu skwt nkwt fu, nu ku hks kuLkhLke knkh rLkfe rV{ku fhk {ktku Au. yrLkukeyu w{kt W{uwO nkwt fu Lk kk k ku yrLk kuku fkohk hnuu. kkukkLkk krkLkk kuzTfLk nkWMk Mkkku uzkkLke kuLke fkuE s EAk

  Lkke. hkLke {wSoyu w{kt skwt nkwt fu, hks rVBMk{kt yLkuf Mkk{ kufku uz-kuk Au suyku kuzTfLk nkWMkLku Mktke fu ku{ Au. hks rVBMkLku ykhu ykr [kukzkLkwt knwWkkuke Lkuk] {u Au. yke Mkrk{kt hks rVBMkLku ku{Lke fkuE sYh Lkke. WuLke Au fu, hkLke {wSo ykhu kkukkLke rV{ {koLkeLkk [kh{kt Mk Au. yk rV{{kt hkLke {wSoyu kks kkueMk ykurVMkhLke qr{fk se Au.

  krkLkk kuLkh Mkkku ykkk{e rV{ Lkn fhu hkLke {wSo

  yrLk kuku Mkr hnukLke hkLkeLke EAk

  k k u e w z yrLkukk yrkuf k[Lk ykkk{e M k{{k t rV{e kzu fkze h{kku Lkshu kzu fu Au. Mkqkku khk k kke {k rn k e { wsk , yrk uf k[Lk fkze ykkhek uhkkf rV{ kLkkk sE hkk Au. {ue {krnke {wsk, yrk uf

  k[Lk ykhu khVux fkze rV{ kLku ku {kxuLke kxfkkLke ku fhe hkk Au. fkzeLku u{kt kufr kLkkk {kxu yrkufu ku{ kLk kLkkku Au. WuLke Au fu, yrkuf k[Lk nk ku-fkze ekLke uL[kEe skwh kfkUkMkoLkku {krf Au yLku kkukkLke xe{Lkwt {Lkkuk khk ku {ukLk{kt k WkMkk hnu Au. yrkufu skwt fu, kt Mkwe k{u khehef heku Mxuze{{kt WkMkk hne xe{Lkwt {Lkkuk Lk khku kt Mkwe xe{Lkk oLk{kt Vuh kzkku Lkke. suke nwt Mxuze{{kt WkMkk hne xe{Lkwt {Lkkuk kt Awt. yk Wkhktk yrkuf k[Lk kn kLkLke rV{ nuke LwhLkk [kh{kt k Mk kLku Au.

  yrkuf nu fkze kh ykkhek rV{ kLkku Mk{kLk kLk yLku r[kktkk

  yuf Mkkku uk {u: rhkkuxo

  rV{ rLk{ko Mkkku Mktktrk kkkkku nk{kt kw

  Mkweh r{kLke knuu ykk sLkkk Lkk{Lke rV{{kt r[kk tkkMkn Mk{kLk kLk Mkkku {w yrLkuke khefuLke qr{fk yk fhk sE hne Au. Mkweh r{kLke rV{Lke k Mk{ke hkn uk{kt yke hne nke. {nu {ktshufh yk rV{Lkwt rLk{ko fhk sE hkk Au. {nu {ktshufhu ykLku ELku Mk{kLk Mkkku knukke s kk fhue Au. r[kktkk kkMku nk{kt Mk{ hnuku Au. yke Mkrk{kt rV{Lku nue kfu ykk khk{kt yku. {ue {krnke {wsk Mk{kLk kLk k r[kktkk Mkkk u fk{ fhkLk u ELku WMkwf Au. ku{Lkk rLkuoLk nuXLke rV{ {kxu {nu {ktshufhu nk{kt s r[kktkkLkku Mktkfo fkuo nkku yLku yk ytku fhe nke. yrLkukeLku

  y k r V { L k e kxfkk qk k{e kE Au yLk u yk rV{Lk w t q x k xq tf Mk{{kt Y ku. Mk{kLk kLk [keYk qr{fk sLkkh Au. u f u yk rV{{k t M k { k L k L k e yrLkuke r[kktkk kLku Lkn khtkw rV{{kt {w hku{kt hnuu. Mk{kLk kLk kkMku nk{kt rkfw k Mk{ Lkke. ykk Mk{{kt rV{Lkwt qxk khu Y ku kuLku ELku kfo rkfkuoLkku kuh [ke hkku Au. Mk{kLk Mkkku fk{ fhk nk huf yrLkuke RAk hku Au. fkh fu kuLke Mkkku fk{ fheLku fkuR

  k yrLkuke nk kufr kR fu Au. rff rV{{kt fk{ fko kk sufeLk kkMku yfkAe yuf rV{kuLke ykuVh yke hne Au. r[kktkkLku k k Mkkhe kf hnue Au. r[kktkk kkuz R{us hkke yrLkuke Au. ktkk Mk{ke rV{{kt nkuk Akkt kuLku fkuR {kuxe rV{ nkk kke Lkke. suke ku kkurwz{kt xku[Lke yrLkuke kLke fe Lkke.

  wkMkwhk nw{k kkukkLke Lke rV{kuLku R ykkke Au

  nw{k kkMku fuxef rV{ku nk{kt nkk{kt Au

  {wtkE, kk.20n w { k f w h u e

  kkurqz{kt e{e krkyu kufrkk {ukLke rk{kt ykk e hne Au. kkurqz{kt {nLke qr{fk yk fhe hnue nw{k fwhueLkwt fnuwt Au fu kuLke ykLkkhe rV{ku{kt k ku {kuxe qr{fk{kt Lkshu kzLkkh Au.u kkurqz furhh{kt hneLku qk s ykkke Au. wLku w {nuLkk fheLku kkukkLkk kkkkuLku Lk ykkk {kxu kMk fhu. nw{k fwhue {kLku Au fu {rnk ke qr{fkyku fhkLke kkkk Mkh Lkke. kUk ykuV kMkukwh Mkkku nw{k fwhueyu kkukkLke furhhLke Yykk fhe nke. nw{k fwhueyu ko 2012{kt kUk ykuk kMkukwh kkxo 1 yLku kkxo 2 {khVku kkukkLke furhh Y fhe nke. ku rV{uR zuw {kxuLkku yukuzo k Ske [qfe Au.nw{k fwhue kkukkLke ykLkkhe rV{ku ytku kk fhkk fnu Au

  fu ku fuxkf {kuxk kuLkh nuXLke rV{{kt fk{ fhe hne Au. su{kt Mkts kwkLke {wtkR Mkkkk yLku yLkwhkk f~kLke {uz{ yuMkLkk u Mk{ku kk Au.

  {uz{ yuMk rV{ yk s Lkk{u hsq fhk{kt ykue Lkfkk kh ykkrhk rV{ Au. su rV{Lkw wxk kqo kk ykwt Au. yk rV{{kt yL fkfkhk u

  ytku nw{kyu fkuR kk fhe Lkke. nw{k kkMku fuxkf kusux nkk{kt nkukke ku kkukkLke furhhLku RLku ykkke Au. ku ytMkw{kLk k Mkkku Lkshu kzLkkh Au. yk Wkhktk ku ehk{ hkLkLke rV{ kkkwh{kt Y LkLke Mkkku k Lkshu kzLkkh Au. Y Lk wk kuZe{kt khu kufrkk hku Au. Y MkkkuLke rV{ke k kuLku Vkku kR fu Au.uhkh Mkko nkuk Akkt nw{k kkukkLke furhhLku Mkh heku ykk khe fe Au.

  yLkwhkk f~kLke rV{ {uz{ yuMk kqo kkLkk ykhu

  rLzMku kunkLk yk{fkk k {kxu kikh : rhkkuxo

  yk{fkk{kt k{k{ kkkkkuLkku Wu fhu

  kuMkyuLsMk,kk. 20{eLk kMko Mxkh yrLkuke

  yLku swk swk fkhkuMkh rk{kt hnue Mxkh rLzMku kunkLk nu yk{fkk kLke kikhe fhe hne Au. yk yk{fkk{kt ku kkukkLkk fzk yLkw yLku Mkkhe k{k{ kkkkkuLku ykhe uu. ku yk{fkkLku RLku kikhe{kt kke kR Au. Mktktrk kufku Mkkku kk[ek k fhk{kt yke [wfe Au. {ue {krnke {wsk kunkLk ykkk{e rMkku{kt yk yk{fkk kLke Yykk fhe fu Au. [kuheLkk fuMk yLku hkk keLku zkRkLkk {k{u ku MkkLkku k Mkk{Lkk u fhe [wfe Au. 28

  keo kunkLk kuLku furhh{kt fR fR kfeV Lkze nke ku k{k{

  kkkkkuLkku Wu fhu kue kk Au. kuhuLx xukLke Mxkh yrkLkuke kunkLku fkwt Au fu ku khk{kt yue wrkyku Mkkku kk fhe [wfe Au ku wk hkk kkk{ktke kMkkh kR Au. kuLkku Wu k yk{kt fhu. yuk kkfkuLkku k Wu fhu su kzfkhYk kkk{ktke kMkkh kk Au. kunkLku fkwt Au fu kuLkk kwMkf{kt kRVLkk yuMkkRx{uLxLkku Wu fhk{kt yku. ku khu sLk hkkkk kufkuLkk yLkwLku hsq fhu. Mkkku Mkkku hkk ukkk kufkuLkk yLkwLku hsq fhu. kuLke yk{fkkLku RLku kufkuLku WMkwfkk Au.

  {kuzu kwLz[uLk Mkkike {kUe {kuz kLke : nuk{kt kku

  12 {rnLkk{kt 47 r{rLk zkuhLke f{ke

  Mkwkh{kuz rkMku kwLz[uLk rLke Mkkike {kUe {kuz khefu Whe yke Au. kksukh{kt s Auk 12 {rnLkkLkk f{keLkk yktfzk he fhk{kt ykk kk kwLz[uLku kkS {khe ee Au. Auk 12 {rnLkkLkk xwtfk kkk{kt s kwLz[uLku 47 r{rLk zkuhLke stke f{ke fhe ee Au. VkuMko {ukurLkLkk ynuk{kt yk {wskLkku zkfku fhk{kt ykku Au. suke ku k{ MkkLku hne Au. 34 keo kkrrLk {kuz {kxu yk nuhkk fkuR Lke Lkke. fkh fu Auk fuxkf {rnLkkke kuLke {ktk Mkkike khu hne Au. rxkurhk rMkuxLke {kuz kuRuMk yLku r{k ke MkkLku hne Au. ku{Lke ykf ykX r{rLk zkuhLke ykMkkkMkLke hne Au. u fu ku kuLke nrhV fhkk wk ykk rLkfe kR Au. yLkuf {kuxe nuhkkku{kt ku fk{ fhe [wfe Au. fux {kuMk ke{kt MkkLk {ue fe Au. yk Wkhktk r{rhLzk fuh k Mkkk r{rLk zkuhLke Mkkku ke{kt ke MkkLku Au. fux ykxkuLk k [kukk {kfu Au. yk koLke ke{kt yL {kuzLke f{keLkk yktfzk nuh fhk{kt ykk Lkke. khtkw r{rhLzk fuh k Mkkk r{rLk zkuhLke f{ke Mkkku xku[{kt Mkk{u Au.

  r{ t-h070, krkn f 1936,eh t h40, RMk{ef t-1435, k.21/08/h014, kwYkh, k -11, y yufke qkuo-6-29, qkoM-7-15, si fkhe -7-17,

  yksLke hkr : r{kwLk (f. A. .) kk : ykko

  qo-n[t-r{kw{t-wkw-nwY-ffow-ffor-wkhknw-fLkfuw-{enko-{euw-fwtwxku-

  - w [kuzek - 6-h9 ke w 8-03 we, 11-1 ke [-k-y{]-16-0h we, 17-37 ke w-y{]-[-hh-0h we

  yksLkwt kt[ktk

  - w nkuhk-6-h9 ke 7-31 we, 9-39 ke 1h-0 we,

  13-4 ke 14-8 we, 17-0 ke h0-09 we

 • 3 / . 21-08-2014, w y{kk

  V L

  kkk,kk.20fqo zkfku Mkkku {eLku {kuMkw

  zu{ kh Vheke fu s{kLkkh Ehkfe MkuLkkyu nu Mkk{ nwMkiLkLkk kLk rkfrhk Wkh k wLk:fu s{kk {kxu ykEyuMkykEyuMk Mkk{u zkELke nuhkk fhe Au. Ehkfe MkuLkkyu rkfrhk nuh kh nw{kyku Y fhe ek Au. yk nw{kyku{kt {urLk MkuLkk k EhkfLkku Mkkk ykke hne Au.

  hkskLke kkkke 130 rfku{exh Wkh rMkkh{kt yku rkfrhk nuhLku Wkkeykuke {wk fhkk {kxu EhkfLke MkuLkkyu yrkLk nkk wO Au. WuLke Au fu, yk knuk k Ehkfe MkuLkkyu {urLk MkuLkk Mkkku {eLku rkfrhk nuh khk {uk {kxu nw{ku fkuo nkku. ufu,

  ykEyuMkykEyuMkLkk {skwk rkfkh Mkk{u ku{u keAunX fhe kze nke. khu nu y{urhfk khk nkE nw{kyku Y fhkk Au. suLke {ke {kuMkw zu{ kh fu {uLkkh EhkfLke MkuLkk{kt Lkku u ykku Au.

  suLkk fkhu Ehkfe MkuLkkyu nu rkfrhk nuhLku khk {ukLkk

  kkukkLkk Lkku Y fhe ek Au. hr{kLk y{urhfkLkk hkxkrk khkf ykukk{kyu {kuMk w zu{ kh fu {uLkkh Ehkfe MkuLkkLku wuAk kkXe Au. ykukk{kyu skwt nkwt fu, u zu{Lkku kuxe heku Wkkuk kkk kku yLkuf kufkuyu S kw{kk kzkk. yk Mkkku ykukk{kyu nuhkk fhe Au fu, y{urhfk fhktkeyku Mkk{u kkukkLk nkE nw{k kkk hku.

  rkfrhk nuh khk {uk Ehkf MkuLkkyu nw{k Y fko{kuMkw zu{ kh fu {uk kk MkuLkk swMMkk{kt

  xkurfku,kk.20kkLkLkk rnhkur{k nuh{kt yksu nue Mkkhu

  khu hMkkLkk fkhu s{eLk Mke kze nke. yk woxLkk{kt ykX kykuLkk {kuk kk Au khu 14ke w kufku nsw k kkkk Au. ku ukk {]kktf u kue nuk k fhkE hne Au. kkLkLkk kr{ rMkkh{kt yku rnhkur{k nuh{kt y[kLkf s{eLk Mke kzkLkk fkhu yLkuf {fkLkku s{eLk{kt xkk Au. fkx{k Lke[uke kufkuLku Mkk{k heku knkh fkZk kkLke MkuLkk khk yrkLk fhe ukwt Au. MkkrLkf kkueMk nurfkuxhLke {ke kerzkkuLku ktke Mkk{k heku MkuzkLkk fk{{kt kke Au. hknk f{eoyku s{eLk Lke[u xku hku{ktke kufkuLku kukLkwt fk{ fhe hkk Au. MkkrLkf ktk khk qMLk yLku khu hMkkLkk fkhu kwhLke [uke nuh fhkE Au. WuLke Au fu, kkLkLkk knkze rMkkhku{kt {kuxkkkLkk hku knkzLkk Zk Wkh kLkkk{kt ykk Au suLkk krhk{u khu hMkkLkk fkhu yLkuf {fkLkku hkke kk Au.

  rnhkur{k{kt s{eLk Mke kzkk 8Lkk {kuk

  Lke rne,kk.20rfkMkLkk yusLzk Mkkku khk Mkhfkhu {kkfe

  Zkt[kLkk rLk{ku{kt y{ fhkLkwt Y fhe ewt Au. suLkk fkhu khk{kt ELkMx[h kuku khkkk MxeLkk Wkkuk{kt khku kkLke ykk yktkhhkxe huxk MktMkk {wzeu k fhe Au. yusLMkeLkk skk {ku, Mxe khk kLkku k Mxe ftkLkeykuLku {u. su ytkkok kkkk Mxe ykhke kkukkLke WkkLk k{kk khe hne Au. kkkkyu ykurhMMkk Mkk Lkk wrLkxLkwt u[k 2015 Mkwe Y fhkLkwt ktf Lke fwO Au.

  WuLke Au fu, 10 swkELkk hkus yuLkzeyu Mkhfkhu kkukkLkwt knuwt ksux hsq fwO nkwt. su{kt Mxe Wkkfku {kxu kMk kLk ykkk{kt ykwt nkwt. Mkhfkh khk ELkMx[h [o khkke MxeLke khk k u.Lkkkfe ko 2013-14{kt khk{kt MxeLkku khk 0.6 xfkLkk hu ku nkku.

  u{kt Mxe kuzxLkk khk{kt khku LkkUku

  kkf.{kt oLkfkheyku huz kuLk{kt ukk Mkrk fVkuze

  E{hkLk kLku MktMk uhkLke nuhkk fhe

  RMk{kkk,kk.20kkrfMkkLk{kt hksfe Mkrk

  rMk u L k u rMk u w fVk uz e kLk ue A u . zkkLk L kk heVLkk hkSLkk{kLke {ktk fhe hnu oLkfkheykuyu kk hkku h uz k uLk{k t u fhe Mkrk kkkqo kLkke nke. khkk yksu MktMkLku uhkLke nuhkk fhkE Au. yk oLkfkheykuLk u hkufk {kxu Mk{k RMk{kkkLku MkiL Ake{kt Vuhe ukwt Au. zkkLk Lkk heVLkk rLkkMk MkkLku Mkwhkk Mkk MkLk fhe ukE Au. ku{s Mk{k nuh{kt yuxo nuh fhkwt Au.

  k kke {krnke { wsk, khkLkk kzkue u kkrfMkkLk hksfe yMkhkkLkk kuh{ktke nk kMkkh kE hkwt Au. zkkLk Lkk heVLkk hkSLkk{kLke {ktk Mkkk u kkrfMkkLkLkk k qo rfuxh E{hkLk kLk yLku k{f kw fkheLkk Lkuk]{kt oLkfkheykuLke {k[o hkskLke RMk{kkk{kt knkU[e [wfe Au. RMk{kkk{kt oLkfkheykuyu MktMk uhkLke nuhkk fheLku MkrkLku w fVkuze kLkke Au.oLkfkheykuLkwt Lkuk] fhe hnu E{hkLk kLk yLku kkneh-W-fkheyu Mktkqo ktrkLke nuhkk fhe Au. E{hkLk kLku Lkk heV kh kk [wtxe{kt yrLkke yk[heLku

  Sk {ue nkukLkku ykkuk kkku Au. fkhe yLku E{hkLk kLkLke hue kk wkhke s Y kE nke. suLku Mkhfkhu {tswhe ykke nke. ufu, huz kuLk{kt ukLke Mkg {LkkE Vh{kk{kt yke nke. yk huz kuLk rMkkhku{kt kkrfMkkLke MktMk, Mkhfkhe ykurVMk, rue wkkkMk yLku zkkLkLkk rLkkMk MkkLkLkk u Mk{ku kkk u nkku. ufu, oLkfkheykuyu kk hkkeyu huz kuLk{kt u fheLku Mkhfkh Mkk{u ykh-kkhLke zkELkwt yukLk fwO Au. suLkk kku Mk{k EMk{kkkLku Mk iL Ake{kt Vuhe ukw t Au. kkrfMkkLkLke kkueMk yLku kuhkr{uxe VkuMkuo k{k{ Mkhfkhe f[uheyku yLku MktuLke rMkkhkuLku Mke fhe ek Au.

  hueLkk MkkLk knuk kkukkLkk Mk{kofkuLku Mktkkukk R{hkLk kLku

  skwt nkwt fu, u fkuEk fkhLke nMkk ku kku kuLkk {kxu zkkLk Lkk heV skkkh hnuu. E{hkLk kLkLke hue{kt uzku {rnk Mk{kofkuyu kkukkLkk nkk{kt kwkkLke ktzeyku hke Au, su kuyku Mkwhkkf{eoyku Wkh hMkke hne Au.

  ufu E{hkLk kLk u kk ukkLkk Mk{kofku kkMku [Lk {ktwt Au fu, u {Lku ftEk kk kku zkkLk Mkk{u kuLkku kku uu. kkueMkLkwt {kLkw t Au fu E{hkLk kLk yLku fkhe Mkkku kk 55 nh Mk{k ofk u uzkuk Au. E{hkLk kLkLkk {kuxkkkLkk Mk{kofku wk Au. ku k{k{Lke kkMku tzkyku Au k u{s xehkuMkke k[k {kxu ku{u yktku kh [~{k knuhuk Au. E{hkLk yLku fkheLke hueLkk kku RMk{kkk{kt ktkee MkoE Au.

  kqu,kk.20wrLkkLkk Mkkike kke kukkwyku{ktLkk

  yuf yLku ytkh kukLkk Mkkkf kefuyuMk ytkhLkwt kqu kku rLkLk kwt Au. 95 koLke siV u ku{Lkwt rLkLk kkkt ku{Lkk Mk{kofku{kt kufLke kke Mkhe kE Au. {ke {krnke {wsk, kefuyuMk ytkhLku MkMk uk{kt kfeV kzkkt kk kwkhu ku{Lku kquLke kLkke nkuMkx{kt Mkuzkk nkk. hrkh Mkwe ku{Lku zkkrMkeMk kh hkk{kt ykk nkk kt kk hkku ku{Lkwt rLkLk kwt nkwt. ytkhLkwt rLkLk kkkt ku{Lkk Mk{kofku{kt w:Lke kke Mkhe kE Au. zkkLk LkhuL {kue Mkrnk uLkk xku[Lkk Lkukkykuyu ytkhLkk rLkLk Wkh w: k fwO Au. WuLke Au fu, ytkh kkukkLkk rr kuk rkLkk eu rh{kt ekk nkk. ku{Lku 1991{kt ke, 2002{kt kqk yLku 2014{kt Vhekh kqk yukuzoke Lkksk{kt ykk nkk. khu nu 95 koLke siV u rLkLkLkk fkhu irf kuk kuku uLku fe Lk kwhk kue {kuxe kux kze Au.

  r rMk kuk kw ytkhLkwt siV u rLkLk

  {wtkE,kk.20#uLz Mkk{uLke kk t[ x uMx

  {u[kuLke ue{kt 3-1ke h{sLkf khks kk khke kuxTMk{uLkkuLke [khu khVke xefkyku kE hne Au khu xuMx ue{kt rLkV hnu

  [ukuh kwhkLku # fkWLxe{kt h{k {kxu keMkeMkeykEyu {tswhe ykke ee Au. keMkeMkeykELkk Mkr[ Mkts kxuu skwt nkw t fu, kwhkLkku Lk-zu yLku xe-20{kt Mk{ku fhkku Lkke suke kuyku

  ykhu # fkWLxe{kt h{k {kxu Mktk Au. fkWLxe{kt rfux h{k {kxu ku{u keMkeMkeykELke {tswhe {ktke nke.suLkk Mk tu o keMkeMkeykEyu kuLku {tswhe ykke ee Au.

  kxuu w{kt skwt nkwt fu, u hS xkuVe sue huq xqLkko{uLxkuLke kkhe Mkhe Lk nku kku fkuEk ukze fkWLxe{kt h{e fu Au. k whkLk u x uMxLkk u Mk u~krMx kuxTMk{uLk khefu {kLkk{kt yku Au. ufu k u #uLz{kt kk ukkLke k{kk {wsk oLk fhk{k t rLkV hkku nkku. khu fkWLxe rfux{kt h{kLkk u yLkw kuLk u Wkkuke kwhkh ku. WuLke A u f u , # uLz Mk k{ u L k e k k t[ xuMx {u[kuLke ue{kt k whkyu 22.20Lke yuhuske 222 hLk kLkkk nkk su{kt kuLkku Mkkorf Mfkuh 55 hLkLkku nkku.

  kwhkLku fkWLxe rfux h{k keMkeMkeykELke {tswhe {e

  kwhk # fkWLxeLkk kkfe Mkk{kt kk uu

  [ukuh kwhk xe{ ELzkLke Lk-zu yLku xe-20 xe{Lkku rnMMkku Lk nkukke {e keMkeMkeykELke {tswhe

  rMkLkrMkLkkxe, kk.20MhuLzLkk Mxkh xurLkMk ukze hkuh Vuzhh

  wyuMk ykukLkke xurLkMk fkux kh kkMke fhu. hVu LkzkLke kuhnkshe{kt VuzhhLku wyuMk ykuVLk Skk {kxu k kukh {kLkk{kt yke hkku Au. kk kuo wyuMk ykukLkLkk [kukk hkWLz{kt xku{e hkukuz Mkk{u khks kkkt VuzhhLke [ku{uhke xefkyku kE nke. khu nu Vuzhhu rMkLkrMkLkkxe ykukLk SkeLku kkukkLkk fuhehLkwt 80{wt xkEx Ske kkMke fhe Au. Vuzhh ko 2004ke 2008 Mkwe{kt Mkkk kkt[ k wyuMk ykukLk{kt [uBkLk hne [wku Au. kkukkLkk fuheh{kt 17kkLz Mu{ xkEx SkkLkku hufkuzo hkkk Vuzhhu Auu 2012{kt wyuMk ykukLkLkwt xkEx Swt nkwt. yk kuo rBkzLkLke VkELk{kt knkU[eLku Vuzhhu Vku{o{kt khk VhkLkk Mktfuk ykke ek Au. khu nu wyuMk ykukLk{kt VuzhhLkk oLk Wkh k{k{Lke Lksh hnuu.

  wyuMk ykukLkke kkMke fhk kikh hkuh Vuzhh

  k{k{ skykuyu LkSfLke Mkko hnu kue kk : kw, rLkrkfw{khLke rkck k Wkh : fkuEk yrLkArLk kLkkLku xkk k{k{ kkkyku

  rknkh{kt 10 MkexkuLke kuxk[wtxe {kxu yksu {kkLk : MkLk Mkwhkk

  2642407 {kkhku {kkrfkhLkku Wkkuk fhk WMkwf

  kxk,kk. 20yqkk q o Mk whkk Mkk

  [u rknkh{kt rkLkMkkLke 10 kuXfkuLke ykkefku kuLkkhe kuxk[qtxe {kxuLke k{k{ kikhe kqo fhe uk{kt yke Au. kksukh{kt s kuue kufMkkLke [qtxe{kt yirknkrMkf Sk {uk kk ksk {kxu rknkh rkLkMkkLke kuxk [qtxe fMkkuxe Mk{kLk hnuu. sLkkk wLkkRxuz, kw kLkk ykhsuze yLku fkUk uMku yuf Mkkku {ukLk{kt WkhkLkku rLko fko kk yk k{k{ Mkk{u kskLke Mkke yk ku fue hnu Au ku kkkk Wkkuke hnuu. ksk khk kuxk[qtxeLke kikhe Auk fuxkf rMkke [ke hne nke.

  k eS k ks w k ks u kh{k t kufMkkLke [qtxe{kt Mktkqo MkVkku kk kk suzew, ykhsuze yLku fkUkuMk k kkuk kkukkLke rkck k[kk {kxu khu {nuLkk fhe hkk Au. rknkh{kt rkLkMkkLke [qtxe ku kuLkk kuZ ko knuk 10 Mkex kh kuLkkh kuxk [qxeLku k ufk u hk {kxu Mk u{eVkRLk Mk{kLk ku Au.21{e ykukLkk rMku rknkh{kt Mk kuXfku kh kuxk[qtxe kusLkkh Au. su kuXfku kh [ q txe k usLkkh Au k u{k t Lkhfrxkkts, hksLkkh, Akhk, nkSkwh, {kurnWeLk, khkkk, kkkwh, kk tfk, {kunrLkkLkk u Mk{ku kk Au. yk [qtxeLku RLku

  Mk{k rknkh yLku kMk fheLku Wkh rknkh{kt hksfe kh{e e kR Au. rknkh{kt ykkk{e ykkefku Mk rkLkMkk kuXfkuLke kuxk[qtxe kuLkkh Au. ykLku RLku rknkh{kt hksfe kh{e nk [h{Mke{kt kh Au. kkuo Mkwe yufkeLkk fh nrhV hne [wfuk kw k yLku rLkke fw{kh yuf Mkkku yke [wk nkuk Akkt ku{Lke fkuR yMkh ukR hne Lkke. yu{ {kLkk{kt yku Au fu LkhuL {kueLkku w kufku{kt nsw yfkt Au. kw yLku rLkrk nkk r{ke {nkkXktLkLke nuhkk fhe [wk Au. fkUkuMkLku k Mkkku R [wk Au.kufMkk [qtxe{kt {kue kh rkMk oke [wfue Mkk{kL {kLku Au fu rLkrk fw{kh yLku kw k k[e Au yLku Mkkk {kxuLkk kMk{kt Au. kufku {kLku Au fu k u f Mkwe yufke Mkkk u Lkne hkk kk yLku w~{Lk khefu hkk kk nu kw yLku rLkrk Mkkku yke hkk Au. nu kku Mkkk {kxu yuf kR kk Au.

  ykhsuze yLku suzewLkk fuxkf fkofhk u yLk u Lk ukkyku k yk Mk{efhk[e Lkkhks Au. uLke krkre kh Lksh hkLkkh kufku {kLku Au fu {kk k {rnLkk knuk s ksk uhkh knw{rk Mkkku Mkkk{kt ykku Au. {kueLkk Lkuk]{kt kufk uyu rkMk koku nkku. kufku {kLke hkk Au fu {kue

  uc Lkukk khefu Whe hkk Au. {kueyu kufku{kt Lke ykk skke Au. fkh fu rMk yLku kLMko kh kuyku kLk ykke hkk Au. ykkk{e kuo rknkh{kt rkLkMkkLke [qtxe kuLkkh Au suke ksk w kkfkk Mkkku yk [qtxeLke kikhe{kt Au. rknkh{kt rkLkMkkLke 243 kuXfku kife 172 kuXfku Skk {kxuLke kikkhe ksku nkk he Au.fuL{kt LkhuL@ {kue zkkLk kLk kk kskLkku Lkirkf swMMkku yLkuf kku e kku Au. ksk rhkue k{k{ kkku nu rknkh{kt yuf kR hkk Au. ksk Mkk{u zk k{k{ kkku yuf kk kk kuLkk krhk{ fuk hnu Au fu kkkk {nkqo kLke kR Au. [qtxeLku RLku k{k{ kikhe kqo fhe uk{kt yke Au. {kkLk {kfku kh Mkwhkk Mkk k {sk wk fhk{k t yke Au. fkuR k yrLkALke kLkk Lk kLku kuk kMk fhkk Au. kufMkk {kxu fuxkf MkkuLke [wtxe yLku yLkuLkk hkSLkk{kLkk fkhu rknkh{kt kuxk[wtxe kuE hne A u . f w 94 W{ ukhk u {ukLk{kt Au. su{kt 5 {rnkykuLkku Mk{ku kk Au. 2642407 {kkhku 2422 {kkLk {kfku Wkh ku{Lkk {kkrfkhLkku Wkkuk fhu. nkSkwh, khkk yLku kktfk rMkk kkrfLkk {kkLk {kfku Wkh Mkkhu Mkkk kkke Mkktsu A kk Mkwe {kkLk ku.

  wkeyuLkk 6.5 k fhkuzLkk kusuxLke nu Mk{ekk fhku

  kusux {kuxMko kkMkuke rkkku {kkk yku

  Lke rne,kk. 20LkhuL {kue Mkhfkhu ykkWLke wkeyu MkhfkhLke

  {wzehkufk ytkuLke furkLkux Mkr{ke khk {tsqh fhk{kt ykuk k{k{ 6.5 k fhkuzLke f{kLkk kusuxkuLke krkLke Mk{ekk fhkLkku rLko fkuo Au. {kue Mkhfkh yk {k{u zkke ykk k {ktku Au. {wzehkufk ytku furkLkux Mk{ekeLke h[Lkk ykkW wkeyu MkhfkhLkk kkk hr{kLk hkufkLku khk {kxu fhk{kt yke nke. LkhuL {kueyu k{k{ Mktktrk {tkkkuLku kMkrf ykkh kh Mkke w Au ku ytku kusux {kuxMko kkMkuke rkk {ktkkLkku yku fkuo Au. Lwykhe 2013 kkke 6.5 k fhkuzLkk kusuxkuLku eetze ykkk{kt yke nke. MkeMkeykR khk khk Lwykhe 2013 kkke yk 6.5 k fhkuzLkk kusuxkuLku {tsqhe ykkk{kt yke nke. Mkhfkhu nu yk rk{kt ykk kLke kikhe fhe ee Au. kuzLkLke Yykk fhk{kt yke Au fu fu{ ku ytku kusux {kuxMko kkMkuke rkk {ktkk{kt yke Au. u kuzLkLke Yykk fhkR Lkke kku fu{ fhkR Lkke ku ytku wkMkku fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykk{e {rnLkkyku{kt {kue Mkhfkh yk rk{kt zkke ykk k {ktku Au. yk k{k{ xLkk{Lku {nkqo kk{kt yk Au .

  fkh fu ko 2013-14{kt khke rfkMk h {kk 4.7 xfk nkku. qkkqqo Lkkkt kLk khk fuxef Mkr{keLke h[Lkk fhk{kt yke nke. r[Bkh{u swkR 2012{kt Mkr{keLke h[Lkk fhk {kxu fkwt nkw. khtkw

  Lke rne,kk. 20fuLe kLk rkwk

  kkunuu yksu fkwt nkwt fu, fuL Mkhfkh zke rfkMk {kxu huf hk{kt rfkMk ]rkLku ykk khk {kxu frxk Au. k{k{ hkk u L k u M k k k u ELk u ykk k{kt yku.

  kufkuLku k {u ku {kxu hksLkerkke Wkh WXeLku fk{ fhk{kt yku. ku{u fkw t nkw t fu, Mkhfkh rfkMk Mkkku Mktktrk {k{kykuLku kzke ykk khk {kxu frxk Au. Mktk nkku hkkk kLku fkwt nkwt fu, zkkLk LkhuL {kue kkh kez fkukkuohuLk ykuV ELzk kusuxLkwt WTkxLk fhu. Mkkk u-Mkkk u ykkefku hk t[eLke k u{Lke {wkfkk hr{kLk yuLkxekeMkeLkk Wkhe fhkwhk Mkwkh k{o kkh kusuxLkk fk{Lke Yykk k fhu.

  rfkMk {kxu Mkhfkh frxk Au : kku

  hksLkerkke Wkh WXeLku rfkMk fhkuLke rne,kk. 20

  72 keo rLk]k LkkifkMkuLkkLkk skLkLku kUkhuk fuMk{kt 20 koLke suLke Mk VxfkhkE Au. {rnk Wkh kUkhuk yLku kuLku {fe ykkk k Mk VxfkhkE Au. yuzeLk MkuLk ss rhuL xu 45 keo hkukk{kLk yLku EhMknLku 20-20 koLke suLke Mk VxfkhkE Au. fkuxuo 25 nhLkku tz {kLk kh kku Au. rneLke fkuxo khk ykfhe Mk ykEkeMkeLke swe-swe f{ku nuX Vxfkhk{kt yke Au. 26 swkE 2013Lkk rMku {kLk yLku EhMkn khw keue nkk{kt {rnkLkk Y{{kt wMke kk nkk yLku ktwfLke yeyu ku{Lkk khk kkfkh kwhkku nkku. yk kLkkLkk fkhu khu nkukkku {[e kku nkku yLku ytku {k{ku fkuxo{kt knkUku nkku. {kLkLkk ykkMk{kt fk{ fhke {rnkLke swkkLkeLkk ykkh Wkh fkuxuo fkokne nkk he nke. kuLkwt rLkuLk rMkLke ukwt nkwt.

  kUkhuk fuMk{kt rLk]k Lkue f{eoLku su kE

  20 koLke Mk VxfkhkE

  Lwykhe 2013{kt MkeMkeykRLke h[Lkk fhk{kt yke nke. 1000 fhkuz ykk kku wLkk hkufkLke Mkk{u hnue Mk{MkLku Wfuk {kxu swLk 2013{kt keyu{SLke h[Lkk fhk{kt yke nke. {kue wk MkkkLke kqof ykk k {kxu kikh Au.

  (_ ...)ke 200 xLk f[hkLkku rLkfk fhuku Au yLku {wk

  kwhe kkLkk 18 {kMk kk fk{ kk{kt ykwt Au. yku LkkULke Au fu yuMk ELzMxe khk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLku ko {kk yuf k suxe LkSe s ykf kk Au yLku fkuLxkxh khk xuLzhLke hkku {wsk fk{ Lkk ku nkuE Mk{{kok Lk khk yLku kuLkxe fhk {kxu rhkukku {ktke fhe Au.

 • Year : 02, Issue : 53, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 21-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 53, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.21-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 21-08-2014, w y{kk

  y{kk,kk.20fuL Mkhfkhu rhkE Mkwhkk

  {kxu VhSkk kLkku kkku{uxef fkzoLke fk{kehe ywhe hnukk {kAe{khku {w~fue{kt {wfkk nkk. su ytk u kkf hswykkk u kk Mkhfkhu kkku{uxef fkzoLkku y{ {wke hkkk kwshkkLkk nhku {kAe{khku{kt ykLktLke kke VukE Au.

  k kke {krnke {wsk, fuL MkhfkhLkk k]n {tkku yuf krhkk he fheLku Mktktrk rkkkuLku Mkw[Lkk ykke nke fu, rhk{kt {kAe{khe {kxu sLkkh {kAe{khku {kx u [k w M k eLk k e y{e kLkkku kkk u{ux ef fkzoLkk u y{ nk {wke hkk{kt yku Au. yk fkzoLke skyu Mkhfkh {kL yL fkzo suk fu, EuLk

  kuxk kkzo kuhu {kL hkkLkku rLko fhkk u Au. suLkk fkhu k wshkkLkk nhku {kAe{khkuLk u {kuxe hknk {e Au. WuLke Au fu, rhk{kt {kAe{khe fhk skk {kAe{khku {kxu kkku{uxef fkzoLke fk{kehe VhSkk kLkkkE nke. ufu, {kAe{khkuLku fkzo s {k Lk nkukke ku{Lke Mkrk fVkuze kLke nke.

  yk ytku {kAe{khkuLkk rr MktkXLkkuyu Mktktrk rkkku{kt fuxh rVk rkk, hk Mkhfkh yLk u f u L Mkhfkh{k t hswykk fhe kkku{uxef fkzoLkku y{ {wke hkk {ktk fhkE nke. su ytku fuLe k]n {tke hksLkkkMknu kkk u{ux ef fkzo rMkMx{Lkku y{ {wke hkk yku ykk Au. suke kwshkkLkk nhku {kAe{khkuLkk [nuhk Wkh M{k hukwt Au.

  {kAe{khku {kxuLkk kkku{urxf fkzoLkku y{ {wke hkku

  hkLkk nhku {kAe{khku{kt weLke kke

  rhk{kt {kAe{khe {kxu skkt k{k{ {kAe{khku {kxu kkku{uxef fkzoLke skyu EuLk fkzo {kL kku

  y{kk,kk.20k wshk k{k t eyk u

  Mkk{k nk ukLkk u kk u h k M k h f k h k h k khtkh fhk{kt yku Au. kwshkkLkk yks {kuzLku ykk he zkkLk LkhuL {kueyu kufMkkLke [wtxe{kt MkVkk {ue nke. uf u k wshkk{k t wkeyku fuxe Mkk{k Au kuLkwt kksukhLkwt Wknh kk uhk th kk ueMk khk nuh fhk{kt yku yuf kkuMxh khke {u Au. yk kkuMxh{kt wkeykuLk u SLMk knuhkLke {LkkE Vh{kk{kt yke Au. yk kkuMxhLkk fkhu Lkku rk Mkoku Au.

  W u L k e A u fu,wkeykuLkk knuhuLku E kk kt[kk yLku fhktkeyku khk yk fkhLkk rLkuLkk u

  ykk k k ykk A u . kh t k w kkueMk rkk khVke yk fkhLkwt rLkuLk nuh fhkwt nku kuku k{ kLkk Mkk{u ykku Au. kkueMk rkk khk yk heku kkuMxh {khVku yk e fhk k k M khfkhL k e Mkk Mkk{u &ku Wk kk Au. kkuhkth kkueMk khVke

  nuh fhkuk yk kkuMxh {wsk wkeykuLku SLMk yLku kuxoMk suk fkzk Lk knuhk Mkkn ykkk{kt yke Au. {nLke kk y u A u f u , yk k k u Mxh hk MkhfkhLkk {nek Mkkfh yrkLk ytkkok fkrk fhk{kt ykwt Au. su{kt {w{tke yk L k t e k u L k k x u L k k {k{ke {rnkyk uLk u Mkkhk fkzk kn uhkLke k { f h k E A u . k k uhk th k k ueMk yk

  k k u M x h { k h V k u { r n k MkkfhLkk u fk u Mk t u hsw fhk {ktku Au ku Mkk{kL kufkuLke Mk{sLke knkh Au. ykkk{e Mk{{kt yk kkuMxhLku E hk{k t kh u rhk u Mko k uk yu tk kk oE hkk Au.

  kwshkk{kt nu wkeykuLku SLMk knuhk kh rkkt

  kkueMku wkeykuLku SLMk Lk knuhk Mkkn ykke

  {rnk Mkkfh yrkLk ytkkok nuh fhkuk kkuMxhke khu rk : Mkhfkhe Zkt[k Mkk{u Mkkku WXk

  y{kk,kk.20y{kkLkk Lkhkuzk rMkkh{kt f]Lkkh [kh hMkk

  LkSf yksu nue Mkkhu yuf kuVk{ heku ntfkhe hnu fuk hu xf kxe kE skkt [f[kh {[e sk kk{e nke. yk xf Lke[u xkkke xf [kfLkwt xLkk Mku s {]w rLkkwt nkwt. khu xf{kt hnu fukykuLke kufkuyu kuVk{ heku qtx [ke nke.

  k kke {krnke {wsk, y{kkLkk Lkhkuzk rMkkh{kt yku f]Lkkh [kh hMkk LkSf yksu nue Mkkhu yuf xf kxe kE skkt k{kh yfM{kk Mkoku nkku. yfM{kkLkk kku kufkuLkk xkuuxkuk W{xe kzk nkk ku{s hk hkuz Wkh xkrVf{Lke Mkrk k MkoE nke. yk yfM{kk{kt xf zkEhLkwt xLkk Mku s {kuk rLkkwt nkwt. khu kufkuLkk xkukyu xf{kt hnu fukLke kuVk{ heku qtx [ke nke. xLkkLke kkkt Vkh rkkuzLke xe{ kfk xLkk Mku knkU[e kE nke. ku{s xf Lke[uke zkEhLkk {]kunLku knkh fkZku nkku. yk Wkhktk xfLku Mkuze knLk nkh Y fhkku nkku. yfM{kkLkk kku xLkk Mku knkU[ue kkueMku {]kf zkEhLke kLku kkuMx{kuxo{ ykuo Mkuze Mk{k kLkkLke w kkkMk nkk he Au.

  WuLke Au fu, y{kk{kt Auk fuxkf

  Mk{ke kuVk{ heku knLk ntfkhkLkk rfMMkkyku{kt WuLke khku kku Au. yk rfMMkkykuLkk fkhu rLkkuok kykuLku yfM{kkLkku kuk kLkwt kzu Au khu nuh{kt kuVk{ heku knLk ntfkhkk Mkku r fkokne kk kue {ktk sLkku{kt WXk kk{e Au.

  fuk hu xf kxe kE skkt zkEhLkwt xLkk Mku {kuk kwt

  LkhkuzkLkk f]Lkkh [kh hMkk LkSfLke xLkk

  y{kk nuh{kt kuVk{ zkEetkLkku w yuf kLkk kufkuLkk xkukyu xf{kt hnu fukLke khu qtx [ke

  y{kk,kk.20 u{k t rk k e oy k u L k e

  r ke ske xLkkyku y t k u w r L k M kx e k k L x fr{Lk (wSMke)yu [kk k fhe Au. yuxwt s Lkn w rLkMkxe k kLx fr{Lk khk fk uus fuBkMkk u k u{s fuBkMkLke knkh kke nMkf xLkkykuLk u yxfkk {kxu uLke rr wrLkMkxeyku yLku fkuuuLku krhkk {kufe Mk w[Lkk u {tkkkk Au. huf wrLkMkxeyu yk Mkw[Lkku k Mkkn{k t wSMkeLk u {k ufe ykkkLkk hnuu. kwshkkLke k{k{ wrLkMkxeykuyu k kk ukkLkk Mk w[Lkk u {kufkLkk hn u u . k k k e {krnk e {wsk, wrLkMkxe yLku fkuus fuBkMk ku{s fuBkMkLke knkh rkkeoyku Mkkku kLkke nMkf xLkkyku{kt LkkUkkk khku kku Au. khu nu wrLkMkxe fu fkuus fuBkMkLke yth fu knkh rkke oyku kh kkk t nMkf nw{kykuLku yxfkk {kxu wrLkMkxe kkLx fr{Lk khk f{hfMke uk{kt yke

  Au. su ytkkok wSMke khk uLke k{k{ wrLkMkxeykuLku krhkk {kufeLk u fuBkMkLke yth yLku knkh rkkeoyku M k k k u k e s k e nM kf xLkkykuLk u yxfkk {kxu kkukkLkk Mkw[Lkku {tkkk Au. krhkk{kt LkkUk{kt ykwt Au fu, W[ ikrf MktMkkLkkuLkk fuBkMk{kt rkkeoykuLke Mkwhkk kqhe kkze ku Mkkike {nkqo {wku Au. Auk fuxkf Mk{Lke xLkkyk uLk u kLk{k t hke wSMke khk ko{kLk Mkwhkk MkkLke Mk{ekk fhkLk w t Lke fhkwt Au. yk {kxu wSMke khk rLkk tkk uLke MkknLke {ke ikrf MktMkkyku{kt rkkeoykuLke Mkwhkk ytku Lkk rLk{ku kLkkk fkk nkk hkE Au. Mkkku s Mxze xqh, rVz rex yLku h{k-k{k Mkk oyk u {kx u knkh skk rkkeoykuLke Mkwhkk MkwrLkrk fhk {kxu k fuxkf kkk hk{kt yku ku sYhe Au. wSMke khk krhkk uLke k{k{ wrLk.ykuLku {kufe ukku Au.

  fkuus{kt kke nMkf xLkkykuLku hkufk wSMkeyu Mkw[Lkku {ktk

  k{k{ wrLkMkxeykuLku wSMkeyu krhkk kkXku

  kwshkk fkUkuMk khVke wk fkofhLke w-yk{eoLke h[Lkk

  y{kk, kk.20uLkk k q o zkkLk M.

  hkS kk teSLke sL{ strk Mktku kwshkk u fkUkuMk khk w-yk{e oLke MkkkLkk fhk{k t yke nke. kwshkk u fkUkuMk Mkr{rk {w yswoLk {kuZkzek, rkLkMkkLk k fk U k u M k kkL k k Lkukk tfhMkn kuk, rMkkko Vxu, ske Xkfkuh, n{kMkn kx u, i u k kh{kh, Mk es u [kzk, ELrsMkn kkurn, wk fk Uk uMkLkk {w {kLkMkn zkuzek, ykrMkn kkurn yLku ykExeMkuLkk [uh{uLk hkunLk kwk ku{s Mk{k kwshkk{ktke ykuk wk fk Uk uMk, yuLkyuMk wykE, ykExe MkuLkk nkuukhku k u{s fkofhkuLke WVMkrk{kt w-yk{eoLke MkkkLkk fhk{kt yke nke.

  kwshkk u fkUkuMk Mkr{ke khk w-yk{eoLkk fku-ykuze oLk uxh khefu n{kMkn kxu, iuk kh{kh, Mke.su. [kzk yLku fLeLkh khefu ELrsMkn kkurnLke rLk{wtf fhk{kt yke Au. w-yk{eoLke MktfLk Mkr{rkLkk Mkku khefu W{kfktk {kfz, knLkk u, kwkkMkn hkskwk, {kLkMkn zk uzek, ykrMkn kk u rn, hkunLk kwk, kkkE hkkhe, y{ek [kihe, ykLkt [kihe, fk u Lke, {Lkekk khe, MkkuLkue {koLkku Mk{ku kk Au. ykLkkh rMkku{kt w-yk{eo yLkEBkkuyk{eo (kuhkuskkh MkuLkk)

  khk kwshkkLkk rkek kuhkuskkh yLku yrrkk kuhkuskkh wkLkkuLkwt yk uLkkELk hSMx uLk www.uarmy.in kh fhk{kt yku ku{s Mk{k kwshkkLkk Skyku{kt, kkwfkyku{kt, kk{zkyku{kt Vku{oLke nu[e fhe wkLkkuLke w-yk{eo Mkkk u uzk{k t yku. k u{s Mk{k hk{ktke ykuLkkELk yLku ykuVkELk hSMxuLk kuk wkLkkuLke {krnke {ue kwshkk Mkhfkh kkMk u {k tke fhk{kt yku f u k wshkkLkk rrkk kuhkuskkh wkLkkuLkk &kuLku k[k ykkk yLku Mk{k k wshkk{kt yktkuLk Wwt fhk w-yk{eoLke h[Lkk fhk{kt yke Au. kwshkk u fkUkuMk Mkr{rkLkk {w yswoLk {kuZkzekyu wkLkkuLku MktkkuLk fhkkt skwt nkwt fu, kwshkk{kt wkk yksu khu ystkkhe {Lkkuk yLkwu Au. kMkrfkk yu Au fu kwshkk hk{kt Auk 18 k o{k t u fk uE yuf k u o khkukh kukwt kzwt nku kku ku wk ko Au. fnuk kku yu{ Au fu wkLkku uwt r Au. k, huh kku ku{Lkku {kk hksfe Wkkuk s kE hkku Au. kwshkk rkLkMkk fkUk uMkkkLkk Lk ukk tfhMkn kukyu skwt nkw t fu, kwshkkLkk wk koLkk &kuLku k[k ykkk, wkLkkuLkk yrfkhku {kxu Mktko fhk, wkLkkuLku Lk ykkk yLku wkk kkukkLkk yLku hkLkk fu uLkk rfkMk{kt

  Mknskkke ukhkE fu kuwt yuf Mkk{ uxVku{o kwY kkzk w-yk{eo h[Lkk fhk{kt yke Au. hk{kt hkuskkh f[uhe{kt LkkUku rrkk kuhkuskkhkuLke Mktk ykhu 10 k suxe Au. k hk{kt LkkUkuk kuhkuskkhkuLke Mktk ykhu 40 k suxe kk Au. kwshkk{kt kku Mkhfkh kkuku s rVMk kkkhLke LkkufheykuLkk Lkk{u wkLkkuLkwt kuk fhu Au yLku nu kku yk {kuz ykk u{kt kkw fhkLkku r[kh kE hkku Au yuf kksw kwshkk{kt 2.75 kke khu Mkhfkhe skyku ko khLke Au, 7.50 kke w wkLkku rVMk kkkhLkk Lkk{u Mkhfkhe kukLkku kuk kLke hkku Au.

  hkS kkte sL{trk Mktku h[Lkk fhkE

  {exhLkku [kso k nuhesLkkuyu [wfku kzu

  Lke fhuk yusLx kkMkuke kke {exh hek kzu

  y{kk, kk.20y{kk nuh {kxu [kueMk fkf kuxh

  Mkk Mfe{Lku y{{kt {wfk {kxu ku{s Lke y{{kt {wfkLke kke Lkerk {wsk kk. 1-4-2013 kk Lkk kLku {fkLkku{kt kuxh {exh he fhe kuLku kkk {kxu Yk. 9.08 fhkuzLkk xuLzhLke {tswheLkwt fk{ ykkW wkhLkk hkus {Lkkhe MxuLzk fr{xe{kt {wfk{kt ykwt Au.

  nuh{kt kk. 1-4-2013 kAe rkzkLkku kew khr{Lk ku kkeLkk fLkuLk {kxu VhSkk kuxh {exh ELMxku fhk ku{s [kw k o hBkLk k u k uz o{k t uk wh yLku Mxurz{{kt y{{kt {wfk{kt ykLkkh Au. ukwh ku{s Akhkuze k u z o{ k t [ k u eM k fkf k uxh Mkk Mfe{Lk k y{efh{kt huf nkk k uxh fLk uLk{k t s we swe MkkELkk 10,000 Lktk kuxh {exh {wfkLke

  {tswhe {e kE Au. khtkw MxuLzk fr{xe{kt {wfk{kt yku fk{{kt su ku yusLMke {exh heeLku kku kuLkku [kso Lkk fLkuLk uLkkh LkkhsLkku kkMkuke Mkw fhkLkku Au. BwrLkrMkk fkukku ohuLk rhkukkLkk Lkukk kYeLk uu yk kkkkLkku rhku fhkkt skw t nk w t fu huh kk u k uxh {exh BwrLkrMkk fkukkuohuLk {exh {kxu MxkLzzo Lke fhe {kL ftkLkeyku Lke fhe kkuku nuh kh{ktke {exh hee fhu kuwt ykkusLk Lke fhwt uEyu.

  Lkk {kuxh nf yuxLke {kXe yMkh ku

  kwshkkLke 45 f[uhe kt kR fu : f{eoyku [kkkwh

  y{kk, kk.20fuL MkhfkhLkk furL krhnLk

  {tke LkerkLk kzfheyu ykkk{e Mk{{kt Lkwt {kuxh nef ruf hsw fhkLke nuhkk fhe Au. u yk ytkuLkk u ke MktMk{kt kkMk kE su kk u kwshkk{kt fkohk 45 suxe f[uheykuLku kkk kke su. hk{kt xkLMkkkuxo fr{&h, Mkhne [ufkkuMx, kurf knLk nkh f[uhe MkweLkw t Lkuxfo Au kuke ykLkkhk Lkk rufke yk f[uheyku yLku {kEkh Lkkufhe kh kuf kke su. LkerkLk kzfheyu Lkwt {kuxh nf yux kkLke nuhkk fhe Au. ku{u w{kt skwt

  Au fu ykhxeyku Mkk kt fhe Lke Mkk We fhk{kt yku. u Lkwt {kuxh nf yux MkMkt{kt kMkkh ku kku kwshkk{kt fkohk ykhxeykuLke rr 45 suxe f[uheyku, [uhkkuMxku kt kE su. kwshkk{kt nk{kt yuf xkLMkkkuxo fr{&hLke f[uhe, 14 kurf knLk nkhLke f[ uhe, 14 yrf kurf knLk nkhLke f[uhe, 2 ELMkuxh {kuxh nf f[uhe yLku 14 suxe swe-swe [ufkkuMxLkku Mk{ku kk Au. yk huf f[uheyku{kt {kuxku MxkV fk{ fhu Au. ykhxeyku rkkLke yk-yk skyku kh Lkkufhe {uk

  hekMkh nkuz kku Au. ykhxeyku{kt Lkkufhe Mkkku qk {kE kk {u Au khtkw u Lkwt ruf yku kku {kEkh kkke yk Lkk ufheLk u k kuf kke su. knLk nkh rkkLke swe swe f[uheyku khk hk MkhfkhLku hMku ytksu ku nhke yZe nh fhkuz suxe ykf kk Au. keS khV ykfLke Mkk{u kt[Lkw t k[kh k qk kk Au. kuke k[kh{kt zwkuk ykhxeyku ktkLku Lkk {kuxh nf yuxke Lkkkw fhku, yLku u Lkwt ke MktMk{kt kMkkh kE su kku kwshkkLke 45 suxe f[uheykuLku kkk kku.

  rhku kkLkku fkukkuohuLkLkk rLko Mkk{u rhku

  f[hkLkk rLkfk{kt kuhfkhe kLkkhLku Vhe fk{ MkkUkku

  y{kk, kk.20y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk nuk yuLz

  Mkkuez uMx {uLkus{uLx khk irLkf kuhu f[hk{ktke kkh kLkkkLkk kLx {kxu yuMk ELzMxe e{exuzLku kk. 14-2-1997Lkk hkus Xhk fheLku 15 ko {kxu sk ykkk{kt yke nke. yuMk ELzMxe e{exuz Mkkku LkuMkhke fhkLkk kkk fhkh{kt swLkk fhkhLke hkku kkk hke w 15 ko {kxu irLkf kuhu 300 {uxef xLk Lk f[hku kuMkuMk fhkLke fk{kehe ykkk ku{s LkuMkhke uLze yuke{uLx fhk {kxuLke ykkWLkk wkhLkk hkus {Lkkhe MxuLzk fr{xe{kt hkMk {wfk{kt yke Au. BwrLk. fkukkuohuLkLkk rhku kkLkk Lkukkyu rhku fhkkt skwt nkwt fu Lk f[hkLkk kuMkuMkk fhk yuMk ELzMxeLku kk. 14-2-1997Lkk hkus Xhk fheLku 15 ko {kxu 45 yufh sk ykkk{kt yke nke. kusux {kuzku [kw fhk{kt ykku ku{ Akkt fkuE kuLkxe fhk{kt yke Lkke. ku{ Akkt ku ftkLke w 15 ko {kxu sk Vkk {kxu hkMk {wfk{kt yke Au. ku{s yuMk ELzMxe e{exuzLku hk {wsk hkusLkk 500 xLk f[hku kuMkuMk fhkLkku nkku khtkw ku kife {kk 50

  (_ h ...)