2011-11 nr4 tijdschrift voor manuele therapie

Download 2011-11 NR4 Tijdschrift voor Manuele Therapie

Post on 22-Jul-2016

230 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 4Kwartaalmagazine

  van de NVMT

  7 e j a a rgang

  Novembe r 20 1 1

  Laterale elleboogsklachten

  Een overzicht van lokale pathologie

  Het laatste nummer!

  TijdschrifT Manuele Therapie

  manueletherapie

 • online

  Afgelopen dinsdagging de praktijkvan fysiotherapeutDoornbos

  Een gezamenlijke uitstraling met behoud van de eigen identiteit. Praktijkinfo maakt dit mogelijk. Als

  Multidisciplinair Centrum kozen we voor een van de zes vaste ontwerpen met variatiemogelijkheden

  voor de onderlinge disciplines. Zo onderscheidt de website van mijn fysiotherapiepraktijk zich

  duidelijk in kleur van de sites van de huisarts, apotheek, ditist en psycholoog. Groot pluspunt is het

  onderhoudsgemak. Ik kan de site eenvoudig zelf beheren en aanpassen wanneer het mij uitkomt.

  Wilt u ook zon complete website voor uw praktijk? Ga naar www.praktijkinfo.nl

  Tijdelijk aanbod!Nu instappen en u krijgt Tijdelijk aanbod!Nu instappen en u krijgt Tijdelijk aanbod!

  gratis deskundige instructie Nu instappen en u krijgt gratis deskundige instructie Nu instappen en u krijgt

  in uw praktijk. gratis deskundige instructie in uw praktijk. gratis deskundige instructie

  Uw website staat dezelfde in uw praktijk. Uw website staat dezelfde in uw praktijk.

  dag online.

  Adv.PraktijkInfo_06_versie 2 voor Fysiopraxis195x265mm.indd 1 22-01-2010 16:28:13

  Accreditatievrijstelling voor een deelregister naar keuze

  Tweejarige universitaire deeltijd masteropleiding tot klinisch epidemioloog (medisch wetenschappelijk onderzoeker) voor medici, paramedici, verpleegkundigen en verloskundigen

  Bridging healthcare and science een eersteklas carrirestap als startpunt naar een hoog

  wetenschappelijk niveau modern en actueel onderwijs met een multidisciplinaire

  benadering (inter)nationaal gerespecteerd en NVAO-geaccrediteerd locatie Faculteit der Geneeskunde - AMC

  Voor contact, voorlichtingsdata, informatie en aanmelding:www.amc.nl/masterebp

  Evidence Based Practice MSc/DrsSTART 11E ACADEMISCH JAAR SEPTEMBER 2012

  Paperback, 401 paginas

  ISBN 978 90 313 8459 4

  Prijs 40,-

  NHG-Standaarden Bewegingsapparaat(YLGHQFHEDVHGULFKWOLMQHQ2YHU]LFKWHOLMNPHWHHQHHQGXLGLJHLQGHOLQJ9RRUHHQJRHGHEHKDQGHOLQJYDQSDWLsQWHQPHWNODFKWHQDDQKHWEHZHJLQJVDSSDUDDW

  In NHG-Standaarden Bewegingsapparaat zijn alle actuele NHG-Standaarden over diverse klachten en behandelingen van het bewegingsapparaat gebun-

  deld. Dit boek kent een overzichtelijke, eenduidige indeling waardoor u snel

  en eenvoudig een specieke standaard vindt. (lke standaard bevat richtlij-

  nen met betrekking tot de diagnostiek en het beleid van behandeling van

  klachten aan het bewegingsapparaat. Daarnaast staan in alle standaarden

  kernboods chappen, begrippen en eventuele belangrijke wijzigingen.

  Voor wie?

  Dit praktische naslagwerk is niet alleen van nut voor huisartsen, maar geeft

  ook u als fysiotherapeut, manueel therapeut, orthopeed of reumatoloog

  betrouwbare, op evidence gebaseerde richtlijnen omtrent de huisartsge-

  neeskundige zorg voor patinten met klachten van het bewegingsapparaat.

  www.bsl.nl

  Verkrijgbaar bij boekhandel en op www.bsl.nl

 • i n h o u d s o p g a v e

  Tijdschrift Manuele Therapie is een tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en verschijnt 4 keer per jaar.

  UitgeverKarin LindenBohn Stafleu van LoghumHet Spoor 2, 3994 AK HoutenPostbus 246, 3990 GA HoutenT: (030) 638 38 05E: k.linden@bsl.nlI: www.bsl.nl

  RedactieadresNederlandse Vereniging voor Manuele TherapiePostbus 248, 3800 AE AMERSFOORTT: (033) 467 29 41 (maandag t/m donderdag)E: nvmt@kngf.nlI: www.nvmt.nl

  EindredactieWim Don redactionele projectenUtrecht

  RedactieJohn Bos (hoofdredacteur) Mark van Velzen Hank Hallegraeff Judith Verbeek

  AdvertentieverkoopBohn Stafleu van Loghum, advertentietarieven op aanvraagPeter de JongT: (030) 638 38 88E: p.jong@bsl.nlI: www.bsl.nl/adverteerders

  Abonnementen/adreswijzigingenKNGF, Postbus 248, 3800 AE AmersfoortT: (033) 467 29 00E: ledenadministratie@kngf.nl

  Abonnementenniet-KNGFledenEen jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten) op NVMT voor particulieren kost 45,- (prijswijzigingen voorbehouden). Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden aangegaan en worden, tot wederopzegging, stilzwijgend telkens met een jaar verlengd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aanko-mende jaar berekend. Beindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen.

  Adreswijziging Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres: adres-wikkel met de gewijzigde gegevens opsturen naar het KNGF.

  VerantwoordelijkheidDe verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het tijdschrift berust bij de redactie, met dien verstande dat de auteurs verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de door hen geschreven artikelen en de NVMT voor het vereni-gingsnieuws.

  Auteursrecht2011 NVMT. Artikelen mogen alleen worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, na schrifte-lijke toestemming van de NVMT of Bohn Stafleu van Loghum BV en met bronvermelding.

  BladconceptBohn Stafleu van Loghum

  VormgevingOnnink Grafische Communicatie BV

  FotoomslagOGC

  ISSN 1876-9179

  manueletherapie

  CoLofon

  TijdsCHrifT ManueLe THerapieHet laatste nummer!

  in diT nuMMer:

  algemeen4 Redactioneel6 IFOMPT20127 Congresagenda8 TrotsmaarookverdrietigDeredactiebliktterug

  Het vak12CasereportPseudoangineuzeklachten, eenmanueeltherapeutischeindicatie

  17ColumnOlafvanderZanden Eindigheidkentgeentijd

  18Lateraleelleboogsklachteneenoverzichtvan lokalepathologie

  27BoekrecensieTheelbow

  Het veld28 HetStandpuntDelaatstekeer29 Hetvisitekaartjeverdwijnt HuubVossenoverzevenjaarTMT

  30 InterviewOlafvanderZandenWemoeten nieuwsgierigerzijnnaaranderekennisdomeinen

  Kennen/kunnen/weten31 Deklooftussengezondheidszorgensociale zekerheidHoehiermeeomtegaan?

  3T i j d sch r i f T M anu e l e T h e r a p i e | n r . 4 | nov eM b e r 2 0 1 1 | j a a rgang 7

 • R e d a c t i o n e e l

  In het allerlaatste nummer van Tijdschrift Manuele Therapie blikt hoofdredacteur John Bos terug op de zeven jaargangen van dit magazine.

  it is het vierde en laatste nummer van 2011, maar tevens het aller-laatste nummer. Na zeven jaar-gangen houdt Tijdschrift Manuele

  Therapie op te bestaan. Dit is voor u geen boodschap met een hoge nieuwswaarde, want ik heb u hierover in eerdere nummers meerdere malen genformeerd. Maar het is nu eenmaal de taak van de redactie om dit moment de facto te vermelden.In dit nummer vindt een allerlaatste selec-tie van bijdragen door de redactie. Meer dan de moeite waard om kennis van te nemen. Leest u zelf maar.

  historie op waarde(n) schattenZeven jaargangen een Nederlandstalig tijd-schrift, voor de tweede maal in de geschie-denis een tijdschrift voor manuele therapie. Zeven jaren een eigen vakblad dat voor een eigen identiteit van de Nederlandse manu-ele therapie heeft gestaan. Hiermee behoort Tijdschrift Manuele Therapie na het verschij-nen van dit allerlaatste nummer tot het ver-leden. En zoals het in de wereld van artisti-citeit veelal gaat, in de wereld van muziek en kunst, worden de creaties meestal pas na dato gewaardeerd. Maar dit kan slechts on-der n voorwaarde geschieden, namelijk indien er fysieke overblijfselen zijn.

  Het tijdschrift heeft onherroepelijk een bijdrage geleverd aan de geschiedvorming en beeldvorming van de Nederlandse ma-nuele therapie over de afgelopen zeven jaar.

  zonder een concreet product van expliciet meesterschap. Hij leeft hooguit jaren voort in de geest van generaties van beroepsge-noten die hun eigen invulling eraan geven en dreigt uiteindelijk in zijn oorspronkelijk-heid in de vergetelheid te geraken.Concrete producten, schriftelijke documen-ten en beeldmateriaal, zijn voor de collec-tieve identiteitsvorming van een professio-nele beroepsgroep van enorm belang. Wie schrijft bouwt aan zijn professionele grond-vesten.

  Twee mottosIn het licht van het voorgaande wil ik twee veel gehoorde mottos in het postmoderne denken bespreekbaar maken. Mottos die vanuit een historisch perspectief bestrijd-baar zijn. - Iets wat nieuw is, is beter!- Meer technische mogelijkheden zijn beter!

  dDoor JohnBos,MSc,Ft,Mt

  dit was de laatste keer!Na dit nummer is TMT verleden tijd

  Weliswaar een gepaste bijdrage. Maar het is een onuitwisbaar deel van onze collectieve geschiedenis. En, een geschiedenis zonder expliciete beschrijving en beeldvorming van het verleden is vluchtig en verganke-lijk. Ook betreft geschiedenis het verleden, het vormt de grondvesten van het huidige en toekomstige professionele denken en doen. Het is een historische encyclopedie, een naslagwerk dat door een beroepsgroep gekend dient te worden en voortdurend op waarde moet worden geschat in het huidige tijdperk. Vakmanschap staat simpelweg op creaties van vakmensen, meesters in de ma-nuele therapie. Koester het meesterschap. Schat het op professionele waarde(n). Waar-deer de meesters!Een verlies aan een eigen vakblad is in mijn denken zoiets als een geniale componist waarvan na overlijden geen geschreven bladmuziek voor handen is. Een meester

  T i j d sch r i f T M anu e l e T h e r a p i e | n r . 4 | nov eM b e r 2 0 1 1 | j a a rgang 74

  Koester het meesterschap. Schat het op professionele waarde(n). Waardeer de meesters!

 • dit was de laatste keer!Na dit nummer is TMT verleden tijd

  Een professionele beroepsgroep dient in het postmoderne tijdperk het