20 03 2014 sunvilla samachar

Download 20 03 2014 sunvilla samachar

Post on 14-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 20-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 20-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 259Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 259 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 20, -2014 w

  kkkMk kk kk Mkk{u fkokne ku : zeEyku

  kuhuMk kf Mfw khk Ve{kt kkukk khku fkkukeyku{kt hkukLke kke : Yrkk 7000Lkku kkukk khku fhkkk rsk rk yrfkhe Mk{k Vrhk

  y{kk, kk.19y{kkLkk kxk uzek

  rMkkh{k t ykue k uh uMk kf MfwLkk Mkt[kfku khk {LkMe heku ykkk{e ikrf Mkkke Mfw Ve{kt Yrkk 7000Lkku kkukk khku fhk{kt ykku Au. suLkk kku keyku{kt khu hkukLke kke keo hne Au.

  yk y t k u rsk rk yrfkheLku Vhek fhkk kkkMk fheLku ykkLke fkokne fhkLke kke ykkk{kt yke Au. k kke {krnke {wsk y{kkLkk kxkuzek rMkkhLkk fufu Lkkh LkSf k uh uMk kf Mfw ykue Au.

  yk kkLkk Mkt[kfku khk {LkMe heku ykkk{e ikrf Mkkke Mfw Ve{kt Yrkk 7000Lkku kkukk khku fe uk{kt ykku Au. suLku kku kk{kt ykMk fhkk rkkeoykuLkk keyku{kt khu hkukLke kke sL{e Au. rLkk {wsk kkyku khk h kuo Mfw Ve{kt 10 ke 15 xfk MkweLkku

  khku fhe fu Au. khtkw kuhuMk kf Mfw

  khk yuf Mkkk u s tke khk u fhkk rkkeoykuLkk keykuLkw t hLkw t ksux kuhkE kue krhMkrkLkw t rLk{ko kk kkBwt Au. yk {k{u kkLkk yuzr{Lk rkkLkk u Mk tkfo fhkk k u{u kk khk ykkk{e Mkkke Mfw Ve{k t khk u fhkk u nk ukLke k ]rc fhe nke. u fu kkLkk yk[ko Mk nkukLku fkhu ku{Lkku Mktkfo kE ku Lknkku.

  keykuyu yk {k{u rsk kkr{f rk yrfkheLkku Mktkfo fkuo khu rsk kkr{f rk yrfkhe Vw swyu skw nkwt fu rsk kkr{f rkkrfkhe khefuLkk [kso Mktku nsw yuf Mkkn s kwt Au kuke yke fkuE kkkk {khk kLku yke Lkke. khtkw keykuLke VhekLkk kku yk {k{u kkkMk fhk{kt yku. yLk u u kk k ukek ku kku kuLke Mkk{u fkokne fhk{kt yku.

  kufMkk [qtxe{kt fkuR kkxeoLku knw{ke Lkn {u : fushekyuf ku ko kAe Vheke kufMkkLke [qtxe yke kzu : khk{kt {kue nuh Lkke : yuyuke 100 kuXfku Ske su : yh fushekLkku kku

  LkhuL {kue yLku hknw ktLku{ktke fkuR zkkLk Lkn kLku

  Lkerne,kk.19yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk

  yLku rneLkk qkkqo {w{tke yh fusheku yksu yu{ fneLku k{k{ kufkuLke [kk khe ee nke f u, k o 2014Lke kufMkk [q txe kk fkuRk kkxeoLku knw{ke {u Lkn yLku yuf ku ko kk u{kt Vheke [qtxe ku. xee [uLkLku ykkue {wkfkk{kt yh fusheku fkwt Au fu, yk [qtxe kk hknw kkte

  yLku LkhuL {kue ktLku{ktke fkuR zkkLk kLku Lkn. uLkk kufku yk ku {qktfLkLkk kkk{ktke kMkkh kR hkk Au. rkrsk [wfkku yku. yuf ku ko{kt Vheke [q txe ku. fusheku ykk k fhe nke fu, ku{Lke kkxeo 100 suxe kuXfku Ske su. fusheku kku fkuo nkku fu, ku{Lke kkhe {wsk kuyku 100 k uXfk u Ske su. RLxhq{k t fusheku fkwt nkwt fu, LkhuL {kue

  rk Mkkku {eLkLke xh kkkk woxLkk

  nkxfuh rMkkh{kt rk kwxe kzkk yufLkwt kuwt {kuk

  y{kk, kk.19y{kk nuhLkk kqo rMkkh

  yuk nkxfuh{kt rk hkke kE nkukLke wkoxLkk fk{kt

  yke Au. hkkkuhu kLkue yk woxLkk{kt k kufku kkk nkk khu yuf kLkw t fY {kuk

  rLkkwt nkwt. yktkkzeLkk kkkLkwt fk{ [ke hkwt nkw t ku hBkLk suMkekeLkk {eLkLke rk Mkkku xh kkkk rkMk yufkyuf

  hkke kE nkukLkwt Mkkkxe kh ykwt Au.

  Mk w k k u khk {ke rkk

  yLk wM k kh, yks u k k k uh u 12 kkLk e ykMkk kMk n uhLk k nkxf uh rMk kh{k t rk hkke kE nkukLkw t fk{kt ykwt Au. nkxfuh M{kLk k]nkkMkuLkk yuyu{xeyuMkLkk kt kzuk zukk uLke rk hkke kE nke yLku rkLke keS kksw Wk hnuk MkkrLkf kufku kh rk kze nke. rk{kt xkuk MkwhukE nkk Xkfkuh, kteke Lkkfh, Lkkkkk zke yLku kkkwkELku kkfkef 108 yuBwLMk {khVku nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykk nkk kt Vhs khLkk zkuxhu MkwhukE XkfkuhLku { ] k n uh fk o n k k kh u woxLkk{kt kx kuk yL kufk uLk u Mkkhkh ykkE nke. kk{kt kuhk kkueMk {kfLkku fkVku k xLkk Mku k uze ykeLku kkkMkLkk [ku krk{kLk fko nkk. yk woxLkk{kt {hLkkh MkwhukE Xkfkuh hk{uLkkh, nkxfuhLkk hnukMke nk ukLk w t k {wt Au.

  yL k Lkkkrhfku xkk : Vkh rkkuz yu kkueMk xwfze xLkkMku knkU[e : ykMkkkMkLkk kufku{kt [f[kh

  wshkk 21 rn 67 W{ukhkue nuhk: yzke ktehke zu, {kuee eS ex zkuhk

  khkMke Wkhktk {kue zkuhk{ktke k [qtxe zu

  y{kk, kk.19khke sLkkk kkxeoLke fuLe MktMke

  Mkr{rk yLk u [ q txe Mkr{rkLke k uXf{k t rMkhLke ktke fkkLkk ytku ksku yksu

  w 67 W{ukhkuLke ke nuh fhe nke. su{kt kwshkkLkk k{ kku 21 W{ukhku VkELk fhk{kt ykk nkk. kskLkk rks Lkukk kf] yzkeyu kkteLkkhLke kuXf

  khke zk {kxu fhuk Mk ELfkh kk ksk{kt Mkoue khu {zkkktX kk ksk MktMke Mkr{rkyu yzkeLku kkteLkkhke s [qtxe zkLkku ykkn fkuo nkku. suLkk kku

  Mkw{k Mhks yLku ifk Lkkzwyu yzkeLkk rLkkMkMkkLk u sE

  fkuRLku skk ykke hkk Lkke. LkhuL {kueLku ku kuXfku khke fu{ [qtxe zkLke Vhs kze hne Au. fusheku yu{k fkwt nkw t fu, LkhuL {kueLku nkh ykkk kuyku khkMkeLkk kufkuLku yke fhu.

  u fu, kufku fnuu kku kuyku kkuku {kue Mkk{u {ukLk{kt Wkhu. fusheku yuku kku k fkuo nkku fu, u{kt {kue nuh Lkke. ksk khk LkhuL {kue ytku kuxku [kh fhk{kt yke hkku Au. u Mkk{u nk kteh khku hnuku Au. khkMkeLkk kufkuLku kuyku yke fhu fu u kuyku {kueLku kMkt fhu kku uLku k[ke fku Lkn. kufku{kt khu nkkk yLku rLkhkk ukE hne Au. uLkk kufkuLke Lksh nu khkMke Wkh furLk kR kR Au. yn 12{e {uLkk rMku [qtxe kuLkkh Au. fusheku nuhkk fhe nke fu, u MkkrLkf kufku fnuu kku yk kuXf khke kuyku [qtxe zu. fusheku yu{ k fkwt nkwt fu, kwshkk{kt {kueLkk kMkLk{kt kkf k[kh Au. rfkMkLkk [k kkyku kuxk ukE hkk Au. uzqkku kkMkuke s{eLk ykt[fe ukL k k u f ushek u k wshk k Mkhfkh Wkh ykkuk fkuo nkku. WkukkuLku yk s{eLkku ykkk{kt yke hne Au. 10 ko{kt 6000 w Wkukku kt kk Au. yuyuke 100 kuXfku Ske su. u fu, ku{u fkqkk fhe nke fu, yuyuke Mkhfkhu rne{kt Wkk{kt fu{ rne{ktke hkSLkk{w ykwt kuk &ku kufku fhe hkk Au. fuxkf kuz kkfkhku kufkneLkk MktLku Lkkk fhk{kt kkuk Au. {kueLku kteh &ku fhk{kt yke hkk Lkke. {kueLku {kux fhk{kt k r{rzk nkWMk kkuk Au. u{kt kuz r{rzkLkwt yMk hnuwt Au. u fu, k{k{ r{rzk nkWMk kuz Lkke. fuxkf kkfkhku Mkkhe fk{kehe fhe hkk Au. {kueLku {kux fhk {kxu hksfe fkkhk h[kE hkk Au. {kueyu uLkk r{rzkLku hee ek nkukLke kk fheLku nk{kt s fusheku nkukkku {[kku nkku. u y{khe Mkhfkh Mkkk{kt yku kku yk {k{k{kt kkkMk fhk{kt yku.

  kteh- yu.fu yzkezkuhk- huL {kuekhzkue- w kkfA-rku [kzkkx- ekh kuk{nukk- se xuy{kk uMx- rfhex kutfewhuLh- uS Vuwhkhksfkux- {kun fwtzkhekkuhth- r hkzek{h- w{ {kz{y{hue -hu fAkzekkh- zku khe rkknku yuxe- stn

  kkuhAkuxk Wuwh- hk{n hkXk[ -{w kk ex

  yu{ewh -o shkukhe- e ykh kxekz -zku fu e xukfktXk- nrhkE [kiheykt - er xuwshk rn Wh u

  yu hksMkkk W{ukhkue nuhk fhk{kt yke ne. s u{k hkon hkXkih swh k{e ke e.e ue r [q txe zu. khu nu{k {kee u {kwhk ex hke xefex {e Au.

  khke VkELk fhk{kt ykw t nkwt. khu kskLkk zkkLk

  kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLku zkuhkLke

  kuXf khke kufMkkLke [qtxe (_ ...)

  ku{Lku kkteLkkhke [qtxe zk Mk{kLkk khu kMkku fko nkk. kskLkk LkukkykuLke rLktke Mefkhe yzke kkteLkkhLke kuXf khke [qtxe zk Mkt{k kkk ku{Lkwt Lkk{ kkteLkkhLke kuXf

 • 2 / . 20-03-2014, w y{kk

  ktkeu...

  eyu{ hefu {kuek nkk tkE su, ykw k n [ke fu

  Mkr{kk yu. ytfurhk yih : {rnk ykW ykurr ku ykkne fhk nk fu ykk{e kufke [qtxe{kt ksu 145-150 uXfku {u. u {u {U ft nwt fu {kue zkk u ue k qL Au. nu ykurr kuu ksu 200 uXfku {ke ykkne fhe Au khu nwt fnwt Awt fu {kue zkk ke k 65 xfk Au.

  {kueu ro hkk yu {k{kt k{krf kf hefu suk{kt yku Au suyku wshk{kt rho kk Au. rfkok{, yk{krf hksfkheykuke {khku kke k Au yu uyku {kueu yuf rhof hefu swyu Au. Akt {kue hfkhu {kuxk zfkh yu uhe {kkfe {Mkykuku k{ku fhku zu, suku Wfu yuxe ykkeke n yku. su kufku hkkuhk h{ VuhVkhe yukk hke hkkt Au u{u rhk kkku khku yku.

  ru[fkuu Au fu {kue h{wkhe su{ k [ku. kM{kt u{u kuztke ryu nex [kku zu ue k Au. wshk{kt u{ku yr{ rnkh, {u, ykurzk yu ArkZ suk yL V hkku{kt ykkuk yr{ suku s nku. yk hkku{kt {sw {w{tkeykuyu kukk ke ythk {k{ rhkueykuu hkM fko, tek y{khkuu rkof heu fk{ fhke Aqx yke yu AwxeAkE kuxu

 • 3 / . 20-03-2014, w y{kk

  kwshkk{kt k[kLkku h qk s [ku Au

  Lke rne,kk.19kwshkk Mkhuhk {krMkf rk k [oLkk {k{u nuhe yLku kk{e rMkkh{kt xkuk k hkku{kt Lkke khtkw ykLkk {kxuLkk fkhku{kt yuf fkh yu Au fu kwshkk{kt k[kLkku h qk [ku Au. fuxkf ykMk{kt yuku kku k fhkku Au fu kwshkk{kt k[kLkku h [eLk yLku rk fkurhk fhkk k ykk Au. yufthu kuLkwt ykoktk 2013{kt 7.96 xfkLke ykMkkkMkLkwt nku su khkLkk Szeke kkuk hux 4.5 xfk fhkk k khu Au.

  khkLkk Szeke kkuk fhkk w

  yu[-1ke fork kuxk knukt rLku hkE fu Au

  y{urhfe rk {kxuLke {ktke{kt Vhe khku

  kk ko{kt kkt[ rMk{kt 65000Lke {kok hkE kE : yk ku w zkke kuxk hk kue kk

  kUkuh,kk.19 khke kufku {kxu qk s

  {nkqo kkkk y{urhfkLkk y u[-1k e f o rk {kx u L k e {ktke{kt ke khku kkLke kk ukE hne Au. ykkk{e k o{ k t y u[-1k e f o rk {kxuLke {ktk yuxe ke hnuu fu 65000Lkk kuxkLku k{ rMku s he uk{kt yku. yu[-1ke fork {kxu knue yurLkk rMku hsqykk {kxuLke Yykk ku. kk kuo yk {kok k{ kkt[ rMk{kt s hkE kE nke. kkt[{e yurLkk rMku s wyuMk yu[-1ke fork {kxuLkku kuxk hkE kku nkku. Auk fuxkf kk u oLke Mkhk{e{kt nu yk kuxk zkke hkE kku Au. ykExe{kt kkuzkf Mk{ Mkwe {te uk {e nke. 2008-09Lke irf {teLkk krhk{ MYku ykkf kukLke nkk fVkuze kLke kE nke. nu khu y{urhfe ykoktk{kt Mkwkhku kE hkku Au khu

  yk rkLke {ktk k e kE Au. kuhkuskkheLkku h y{urhfk{kt xe hkku Au. ykExeLke {ktk rhfh

  kE hne Au. Lke xufLkkukuS{kt {qzehkufkLke sYrhkk Qe kE Au. rue xufLkkukuSLkk fohku {kxuLke sYrhkk k e hne Au. ko 2014 {kxu 2013Lke Mkhk{e{kt yu[-1ke fork {kxuLke {ktk khu hnuu. yk kuxk

  Mkkk rMkke k ykuAk Mk{{kt hkE su. knue yurLkk rMku s hkE kue kk ukE hne Au. yu[-1ke fork {uk {kxuLke kf zke uk {kxu

  fuxef MkkkLke hke kzu. Lke ftkLke Vkuzo yuLz nuheMkLk khk skk{kt ykwt Au fu yhS

  rLkr{k Mk{{kt fhk{kt yku ku sYhe Au. y{urhfe rkrLke k]nu uLkk R{ekuLk fkkyku{kt k Mkwkhk fko Au. Lkkktfe ko 2015 {kxu yu[-1ke fork knue yur 2014Lkk rMku hkE k ue kk Au.

  ykuxkukh {rnLkk{kt Lkkktfe koLke Yykk kk ku knuk yk kuxk hkE su. yu[-1ke fork {kxuLke {kok khk {kxuLke hsqykk k kE [qfe Au. y{urhfe Mkhfkhu R{ekuLk ke {kxu [[ko nkk he Au. yk rk{kt yu[-1ke fork {kxuLke {kok 65000ke kheLku 115000 fhkLke kk [ke hne Au suke khku fu xkzku {ktk Mkkk e hne Au. 65000Lke {kokLke Mkk{u 124000 yhSyku fhk{kt yke [qfe Au. kk kuo wyuMk rMkxeLkek yuLz R{ek uLk MkMkLku 124000 yhSyku {e nk e . 39000 s uxk kufkuLku rk {e k Lk nkk. y{urhfe Mkhfkhu k kk kukku{kt zkke ykk kLke kikhe fhe Au. khke ftkLkeykuLke y{urhfe kki MktMkkyku yu[-1ke forkLke {ktk fhe hne Au. yk ftkLkeyku yu-1 rk Wkh k ykkrhk hnu Au.

  forkLke {ktk e wyuMk yu[-1ke fork {kxuLke {ktk{kt Vhe khku 65000Lkk kuxkLku k{ rMku s he uk kue kk kk kuo 65000Lkk kuxkLku hk{kt {kk kkt[ rMk kk nkk y{urhfe ykoktk{kt Mkwkhku, kuhkuskkheLkk hux{kt xkzku yLku ykEx-

  eLke {ktk{kt khku kkkt wyuMk-yu[1ke forkLke {ktk{kt khku y{urhfe rkLku ELku {kuxe Mktk{kt khkeku WMkwf kL Au yu[1ke rk {uk{kt kfeV Qe kE fu Au y{urhfe Mkhfkh nk{kt R{ekuLk rk Wkh [[ko fhe hne Au su{kt

  yk rk {kxuLke {kok 65000ke kheLku 115000 fhkLke kE hne Au

  LkuLk ykEfkuLk khefu ykr{h kLkLke kMktke

  {kkLk {kxu sLkk]rk{kt uzku

  [w {kkLk kk kuLke kkhe fhk kMk

  Lke rne,kk.19 [qtxe kt[u LkuLk ykEfkuLk

  khefu ykr{h kLk Mkkku Mk{sqrk fhe Au. 2014Lke k ufMkk [qtxe{kt LkuLk ykEfkuLk khefu ykr{hkLkLke kMk tke fhkE Au. ykr{h kLk nu {kkhku{kt sLkk]rk skkk {kxu [kh

  fhu.y k r { h k L k L k e { w

  skkkhe Mkk{kL [q txe{kt Lku w kufku {kkLk fhk y k k y k u k u e h n u u . ykr{hkLk yL [kh LkuLk ykEfkuLkLke Mkkku yk{k uzku. yL hkxe ykEfkuLk{kt khke rfux xe{Lkk fuxLk {nuLMkn kuLke, kkuMkh {uhefku{, kuz{xLk Mxkh ukze MkkLkk Lk unk yLku qkkqo hkxkrk yw fk{Lkku Mk{ku kk Au. MkqkkuLkk skk {wsk hkxe rnhku swk swk fko{ku {khVku kufku Mkwe knkU[kLkk kMk fhu. [k {k{kt {kkLk kk kuLke kkhe fhkLkk kMk fhk{kt yku. ykr{h kLk Mkkk u Mk{sqrkLke nuhkk fhk{kt yke Au.

  ekk rLk hSkLkk zkhLkku {uku {]kun

  hSkLkk M{kkw{kt {ku

  {wtkE,kk.19 rk uk k k u o L k k k ufr

  rLk hSku yksu fkw t nk w t fu, kuLkk zkhLkku {]kun kuLkk M{kkw{kt {e ykku Au. u fu, yk ykfM{f kLkk Au fu kAe yk{nk fhk{kt yke Au ku ytku nsw Mkwe fkuRk fkhLke {krnke {e fe Lkke. hSkLkk M{kkw{ktke kuLkk zkhLkku {]kun {e ykk kk ze kkkMk fhk{kt yke nke. {tkkhu {kuze hkku Lkkkhks kkizkLkku {]kun {e ykku nkku.

  kRfku {kuze hkku kuLkk kLk

  zkhLke k {uk kk khu yk kkkkLke kR nke. ku{Lkk kLkLk u M{kk w{kt k u{Lkk zkhLkku {]kun ukku nkku. y{u khk s M{kkwke knkh fkZku nkku yLku nkuMkx{kt kR kk nkk khtkw nkuMkx{kt u knuk s kuLku {]k nuh fhkku nkku.

  Auk 30 koke hSk Mkkku ku fk{ fhe hkku nkku. Lkkkhks kk izkLk u hSkLkk krhkhLkk Mkku krhkhLke su{ kkk nkk. kkrh yLku Lk{f nk sue rV{ku{kt ku Lkshu k kzku nkku. swnw kk ueMk khk Mk{k {k{k{kt kkkMk fhk{kt yke hne Au. ku kke kze kku nkku fu kAe fqfku {khe kku nkku ku nsw Mkwe e fkwt Lkke. ynuk {wsk 44 keo kkizk ykhkuLkk {wkykuLku RLku k khukLk kuku nkku. ku zkkkexeMkLkku eo nkku. zkkeMkeMk Wkh k nkku. kuLkk ytrk{ MktMfkh fkoxf{kt fhk{kt yku.

  yk{nk fhe Au fu ykfM{f {]w ku {k{u swnw kkueMkLke ze [fkMke he Lkerne,kk.19

  {kuxkuhkukyu khke kh{kt {kuxku yuMk Lkk{ke kuLkk ^ukek M{kxo VkuLk kU[ fhe ek Au. {kuxku SLke su{ s yk VkuLk k kuL[ fhk{kt ykk Au. Lkk M{kxo VkuLk kk R-fku{Mko ukMkkRx ^kfkx o {khVk u khk{k t Wk fhkk{kt yku. ftkLke {kuxku yuMk VkuLk hsq fhe hne Au suLke f{k 23999 Yrkk hnuu. {kuxkuhkuk kkt[ fhku{kt Wk hnuu su{kt kufkuLkLke yk uVh hn u u . ykLkk f uxkf {kuzLke f{k 25999 Yrkk hnuu. ^ffkxo Wkh Wk ke {wsk {kuxku yuMkLke kRx yLku uf fh{kt {ktk khu uk {e hne Au. nk{kt yk ku fh{kt s yk VkuLk hee fku. w yLku huz fh{kt {kuxku yuMkLke hee ykuzoh ykkeLku fhe fk Au. yurLkk ke Mkkn{kt yk fh{kt VkuLk Wk fhkk{kt yku. ^kfkxo khk {k uxk u yuMk {kxu kU[ rMkLke ykuVh{kt

  1000 YrkkLke fuMkkufLke ykuVh fhk{kt yke Au. {kuxku yuMk {kuxe ftkLke khk {kk ^ukek M{kxo VkuLk Au. yk VkuLk{kt 4.7 $[Lkk yu[ze MeLk, 10 yu{ke fu{uhk, xwS hu{Lke Mkwrk Au. hekhkuLku {kuxku yuMkLke Mkkku kwk zkR MxkuhusLkk 50 Ske

  e {u. {kuxkuhkukyu {kuxku{ufh ykuLkkRLk xwLke Yykk fhe Lkke. LkkurfkLkk kLkMeLkLke su{

  s {kuxku yuMk{kt k yuxe rzMu hnuu. su{kt Mk{, yLkrhz {uMkus, R-{uR, r{Mkfku yLku yL LkkurxrVfuLk MeLk kt kR su kk u k uku. khk{kt nkLk k Mk{ u s u M{kx oVk u L k Wk Au ku{kt kwk LkuMkMk-4, Mku{Mktk kuuMke kkLz -2, MkkuLke

  yuMkk urhk, Lkk urfk wr{k, SkuLke R kRV R -7Lkku Mk{ku kk Au.

  {kuxkuhkuk khk {kuxku yuMk VkuLk khk{kt kuL[ fhkku

  ^ukek M{kxoVkuLkLke f{k 23999 hnuu

  kkt[ fh{kt Wk nu : {kuxku yuMk{kt e Mkwrk

  {kuxku yuMkLke rukkk {kuxku yuMk{kt 4.7 $[ yu[ze MeLk 1.7 Syu[uz zwy fkuh kuMkuMkh nu 10 yu{ke fu{uhkLke Mkwrk 2 Ske hu{Lke Mkwrk yuLzkuRz 4.4 ykukhuxk rMkMx{ Wkh fk{ fhu kkeLkk fkhu fkuR yMkh ku Lkn {kuxku yuMk Mkkku kwk zkR MxkuhusLke 500 Ske e {u yuxe rzMu Mkkku {kuxkuu yuMk nu MeLk kt hnuu kku k Mk{, yLkrhz {uMkus, R-{uR- r{Mkfku

  yLku yL LkkurxrVfuLk Lkshu kzu fkuLxux, Vkuxkyku, rrzku suk zuxk xkLMkVh fhk {kxu yk VkuLk{kt

  {kRkuz yuMk nu

  tzLk, kk.19yk w r L kf M k{{k t {k ux k

  kkLkk kufku Lku Aqkkk {kxu kLkkk k{k{ kMkku fhu Au. yk kkkkLke Lkk U ELku {nkfk fkuM{urxf ftkLkeyku khk kh{kt yue kyku Wkkhk{kt yke Au su kykuLkk Wkkukke kkske uk Au. Mkkku Mkkku qkMkwhke{kt k khku kk Au. kkukkLke su Au ku fhkkt LkkLke ukk {kxu k{k{ kufkuLkk kMkku nku Au. nu kksukh{kt s fhk{kt ykuk yuf ykMk{kt k {wt Au fu kk khu kzke nue kfu {kuxe ukkke hkufk{kt qr{fk yk

  fhu Au. Lkk ykMk{kt k {wt Au fu yk qx MfeLk fuLMkh Mkk{u hk k ykku Au. Mkkku Mkkku {kuxe rLkkorhk Mk{ fhkk nue kfu ukkk k hkufu Au. ykMk{kt k {wt Au fu yk qx{kt fuxkf yuk xf kku Au su yxk kuux huzeyuLkke MkuLkwt hk fhu Au. MkqoLkk kkkLkk fkhu yxk kuux huzeyuLk Lkefu Au suLkkke MfeLk Wkh {kXe yMkh kk Au. ykLkkke MfeLk fuLMkh kkLkwt Mktfx k hnu Au. rkxLkLkk ekk ykkh zue {uRu ynuk ykkkk skwt Au fu yxk kuux (we) rhux

  ykuMksLk rkfqkkLkk MkhLku khu Au su MfeLk{kt MkuLku LkwfkLk fhe fu Au. wrLkMkxe yk...