19 03 2014 sunvilla samachar

Download 19 03 2014 sunvilla samachar

Post on 06-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-03-2014

TRANSCRIPT

1 / . 19-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 258Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-ko: 1 > ytf: 258 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 19, -2014 Lke rne, kk.18khk wrLkk{kt nrkkhkuLkk Mkkike {kuxk hekh u khefu hk w t A u . A uk k k t[ k o L k k kkk hr{kLk khku kkukkLkk nheVLke Mkhk{e{kt k kk khu nrkkhkuLke hee fhe Au. MezLkLke yuf keLf x uLf khk yk {wskLke {krnke he fhk{kt yke Au. Mxk uf nku{ RLxhLkuLk keMk rhMk[o MktMkkLkk skk {wsk 2009ke 2013 hr{kLkLkk kkk{kt Auk kkt[ koLke Mkhk{e{kt nrkkhkuLkk u[k{kt 14 xfkLkku khku kku Au. yk MktMkkyu fkwt Au fu 2009ke 2008Lkk kkk{kt yuxu fu Auk kkt[ ko{kt khk{kt nrkkhkuLke ykkk{kt 111 xfkLkku khku kk u Au. k uk nrkkhLke ykkk{kt khkLke rnMMkukhe 7 xfkke eLku 14 xfk kE kE Au. khku ko 2010{kt wrLkk{kt nrkkhkuLkk Mkkike {kuxk hekh khefu [eLkLku kAzkx ykke Au. [eLk Mkkku qk Mkkhk nrkkhku yLku Mkwhkk Mktktrk fkhkuMkh khkLku Lkk nrkkhku hekLke Vhs kze Au. [eLk khkLku k {kuh[u {w~fue{kt {qfkLkk kMk fhe hkwt Au yke Mkrk{kt khku khu nrkkh hekLke kikhe koe Au. Auk kkt[ koLkk kkk{kt [eLku 35 ukuLku nrkkhkuLkku kwhXku Wk fhkku Au. {kuxkkku {{ ykf hkkk uku{kt nrkkhku knkU[kzk{kt ykk Au. ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu [eLkLkk {kuxkkkLkk nrkkhku ykk kku k [kwkko nrkkhkuLke rLkfkMk k kLxku kkrfMkkLk, kktku yLku BkLk{kh{kt Mkkike khu hne Au. khku nrkkhku heeLku kkukkLke Mkhtk kkfkk{kt Mkkk khku fkuo Au. nrkkhkuLke ykkk fhkLkk {k{k{kt [eLk ykkLkk rMkku{kt k zkke ykk e fu Au. rLkfkMk ukuLke ke{kt [eLk [kukk {ktf Wkh A u. k uL k e rLkfkMkLk k {k{k{kt y{urhfk nsw k k{ {ktf Wkh Au. khkk hrk yLku s{oLkeLkk { ke yLku ke {ktf Au.nrkkh hek {k{u khk k{ {u : nuk[eLk fhkk k k w nrkkhku hekk u[k{k t [eL k r{kt [k ukk {u Aukkt[ koLkk kkk{kt nrkkhkuLkk u[k{kt 14 xfkLkku khku : khk{kt nrkkhkuLke ykkk 111 xfk eLke rne,kk.18irf nrkkhkuLkk u[kLkk {k{k{kt [eLk [kukk {ktf Wkh Au. k{ k {ktf Wkh y{urhfk, hrk yLku s{oLke Au. Lkk yktfzk{kt kku fhk{kt ykku Au fu {kuxk nrkkh kuk{kt [eLk [kukk { Wkh knkU[e kwt Au. kkt[ koLkk kkk{kt s nrkkhkuLke rLkfkMk{kt 212 xfkLkku khku kE [qku Au. ku kLMkLku kkA AkuzeLku [kukk {u knkUwt Au. [eLk khk {kuxk nrkkhkuLke rLkfkMk 2009ke 2013 [uLkk kkk{kt 21 xfkLkku khku kku Au. irMk rLkfkMk{kt [eLkLke rnMMkukhe 2ke 6 xfk e kE Au. Mxkuf nku{ RLxhLkuLk keMk rhMk[o khk yk ytkuLkku kku fhk{kt ykku Au. [eLku {kuxkkku kkrfMkkLk, kktku yLku BkLk{khLku w {k{kt nrkkhku ykk Au. [eLk rLkfkMk {w heku 35 uku{kt hne Au. ykLkkh rMkku{kt [eLk rLkfkMkLkk {k{k{kt y{urhfk, hrk yLku s{oLkeLku xh k ykke fu Au. yk ynuk{kt yktfzkfe {krnke k Wk fhkk{kt yke Au ku k{k{Lku [[ko{kt {wfu kue Au.{kue y{kk kqo{ktke [qtxe zukwshkk kskLkk W{ukhkuLke yksu rne{kt nuhkk kukkteLkkh, kk.18k wshkk k ufMkkLke 26 kuXfku {kxu kk. 30{e yurLkk hkus kuLkkhe [qtxe {kxu ksk khk W{ukhku kMk t fhkLke yksu ykhe fkk nkk hk{kt yke nke. {w{tke Lkh uL {kueLkk rLkkMk MkkLku yksu {ue u kkko{uLxhe kkuzoLke kuXf{kt k{k{ 26 kuXfkuLkk W{ukhkuLke kMkkeLku ykfhe ykuk ykkku nkku. su{kt kskLkk rhc Lkukk kf] yzke kkteLkkhLkk k uXf khk e yLk u kskL k k zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueLku kwshkk{ktke fkuE yuf kuXf khke {kuxk kku y{kk kqoLke kuXf khke [qtxe zkk f u r L L k u k k k eheL k u rL k t k e fhke hkMk fhk{kt yke kwkko MkkuMkkxe fku{e h{k {k{kuLkhuL {kueLku eLk [ex Mkk{u kfekLke nkEfkuxo{kt yke kwshkk nkEfkuxo{kt {uxkukkuexLk fkuxoLkk [wfkkLku kzfkh VUfe k fhkue yhS kh 20{eyu MkwLkke kuy{kk, kk.18MkL kM kL k kxe k q o k wk k o MkkuMkkxe nkfktz{kt kkkMk fhLkkh Mkex khk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue Mknek 59 kufkuLku eLk[ex ykkkLkk {uxkukkuexLk fkuxoLkk [wfkkLku kzfkh VUfe k fhk{kt ykue kfek VheLke yhS kh kwshkk nkEfkuxo{kt 20{e {k[uo MkwLkke nkk hku. k o 2002{kt ku k wkk o MkkuMkkxe LkhMktnkh fuMkLke kkkMk ykuo Mkwr{ fkuxoLkk {kkooLk nuX Mkur ELuMxekuLk xe{Lke h[Lkk fhk{kt yke nke. Mkexu kwkko MkkuMkkxe LkhMktnkh fuMk{kt LkhuL {kue Mknek yL kufkuLku eLk[ex ykke kkkMk hekkuxo Mkk{ex fkuo nkku. k kwkko LkhMktnkh{kt kuk kLku kezekk kfek Vheyu MkexLke kkkMkLku kzfkhe nke yLku {w{tke LkhuL {kue Mknek yLku Mkk{u kwLkkrnk kztk, nk fhk W~fuhe, wf{o, kwhkk Mkkku [uzk yLku k]nrkkLkk {nLkk MkkuuLkk Lkk MkrnkLkk ykhkukku MkkkuLke kuMxux kexeLk {uxku fkuxo{kt k fhe nke. khtkw {uxku fkuxuo kfek VheLke kuxuMx kexeLkLku Vkke E MkexLkk hekkuxoLku {kL hkku nkku. kfek Vheyu kwshkk nkEfkuxo{kt fhue 540 kkLkkLke kexeLk{kt Wu fkuo Au fu Mkexu yur-2012{kt ykkuk kuh hekkuxoLku h fhku uEyu. Wkhktk kwhkk khke ykhkukeykuLke yk kwLkk{kt Mkee Mktzkue nkukLkw t k{ oLke heku nkuk Akkt fkuxuo ku kLku ewt Lk nkukLke e k fhkE Au. ku{s kk. 27 Vukwykhe 2002Lkk hkus ku {exk{kt MkMkuLzuz ykEkeyuMk MktS fu nhuLk ktzkLke nkshe nkukLkwt MefkhkLkku {uxku fkuxuo q fhe Au. fkuxuo k kkueMk ykuVeMkh hknw {ko, MktS yLku ykhke efw{khu kkukkLkk rLkuLkku ykk nkk suLkkke k wLkkrnk kztk nkukLkw t Mk kE fu yu{ Au. fkuxuo kwhkkLke {wkftLk fhkLke sYh nke. Mkexu Mktk yLku kxMk kkkMk fhe Lkke. Wkhk tk w kkkMkLke sYh Au kt kqhkk kwhkk hufzo kh Lkke kuwt Mkexu skwt Au. kuke Mktk MktMkk yk {k{u kkkMk fhe fkokne nkk hu.kfekyu nkEfkuxo{kt k fhu kexeLk{kt {nLke kkkk Wkh fk VUfe {uxku fkuxoLkk [wfkkLku hkkk Xuhk {ktke fhe Au. yk kexeLkLke MkwLkke 20{e {k[uo kuu.{kue ykkefku kwkhu Mkkhu rne su. kskLkk u {nk{tke rs Ykkeyu skw t nk w t f u u kkk o{ uLxhe kk uz oLke k uXf{kt kskLkk rhc Lk ukk kf] yzkeLku ku{Lke {q kkteLkkhLke kuXf khke s [qtxe zkkLke rLktke fhke hkMk furL LkukkkeheLku fhk{kt yke nke. yk Wkhk t k kskLk k zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {k u eL k k u k wshk kL k k rfkMk {kuzLke Mk{k u{kt MkhknLkk kE hne nkukke LkhuL {kue khkMke Wkhktk kwshkk{ktke k fkuE yuf kuXf khke [qtxe zke uEyu k ue k wshkk yuf{ khVke furL LkukkkeheLku rLktke fhk{kt yke Au. yk ktLku rks LkukkykuLke k yL W{ukhku Mkkku ykkefku kk. 19{e kwkhu rneke nuhkk ku ku{ k ku{u skwt nkwt.hr{kLk W{ukhkuLke kMktke ytk u nkk hkue rkLkk Mkto{kt kskLkk Mkwkku kkMkuke {ke rkkku {wsk ksk khk k wsh k k{ k t f u xkf {tkeLk u rxrfx {uy{kk,kk.18kufMkkLke [qtxe {kxu ksku kkuzkf rMk ykkW nuh fhue 98 W{ukheLke k{ ke{kt Wkhu Mkrnk 12 hkku{ktke ykhu 24 ko{kLk khkMkkuLke k kufMkkLke rxrfx ykke [qtxe SkkLke Mk[kux hLkerk y{{kt {wfe Au. khke sLkkk kkxeoyu fuxkf rkk Mkkk ko{kLk khkMkkuLke kufMkkLke rxrfx ykkk ykLkkue qnh[LkkLkku u kwshkk{kt k y{ fhk{kt yku kku kwshkk{ktke ykuAk{kt ykuAk yufk ku khkMkkuLku kufMkkLke rxrfx ykkk{kt yku kue yxfku [ke hne Au. kwshkk rkLkMkkLkk Mkk hBkLk ku{Lkk {krMkkh{kt {w{tke LkhuL {kueyu su khkMkkuLke kLkkh fk{keheLke LkkU ee Au yLku ktrk ykkhek Mkr{fhku{kt k su khkMkku [qtxe SkkLkk {kktz{kt kkuXkE Au kuk Mkkik{ hkfkkLkk fkk kLk rkMkn zu, Lk yLku kkoh kLk kkk Mkkk, Wo yLku kuxkur{ kLk Mkkih kxu, Lkkkt{tke LkerkLk kxu, khkMk rek Xkfkuh, {kunLk fwtzkhek, tfh [kihe kkk uwrMktn [kink kuhuLkk Lkk{kuLke kk kkoE hne Au.Lke qnh[LkkLkku y{ fhkuy{kkke eykuz {kt ytuk uou sku s ytu kk t Auk 12 koke fkoh Au, yk kkkku kht rfku k{ hkuz, y{kk ke Y kk Au yu eykuz {kt ytuk ou nku[u Au. yk kk kkkk ykkusf xhk u skwt nwt fu, yk kk t{kt k {ktk ku uzk Au su{kt yk kuo yk kkk{kt uzkuk ku yk {ws Au...r[t xhk, nhe[tkR khkux, {kufk khkux, fktrkR khkux, tekR khkux, fktrkR khkux, rfkR khkux, hkfukR kkh, yskR kMke uhu {ktk ku uzkk nk.(Meh: yr{kR khkux, y{kk)Au kskLke u kkko{uLxhe kkuzoLke kuXf{kt kikh kue 26 W{ukhkuLke ke E kskLkk khe yku{ {kkwh, u {w ykhMke Vw yLku u {nk{tke ewkE Mkkek yksu {kuze MkktsLke ^kEx{kt rne knkUk nkk k ykkefku kk. 19{eyu {Lkkhe fuLe MktMke Mkr{rkLke kuXf Mk{k yk ke hsw fhku yLku rneke kwshkk kskLkk k{k{ 26 W{ukhkuLke nuhkk fhk{kt yku. {w{tke LkhuL k{k{ 26 kuXfku SkkLkk {kEku kLkkLku MkV kLkkk kk Mkkkuf suxk ko{kLk MkktMkkuLke rxrfx fkkk{kt yku kku LkkE Lkn hnu. yk Wkhktk fkUkuMk Akuze ksk{kt uzkuk ykkukLkku kife ykhu kuf LkukkykuLku kufMkkLke yLku yL fuxkfLku rkLkMkkLke kuxk[qtxe {kxu kskLke rxrfx {u kuk yMkkh {e hkk Au. hr{kLk fuxkf khkMkku kkk hk MkhfkhLkk kLkkuLku k kufMkkLke rxrfx ykkkLke furL kuxLko {ku kwshkk{ktke k ykhu ku kLkku kkk yufk ku khkMkLku k kufMkkLke rxrfx ykku ku{ k Mkqkku ske hkk Au. kwshkkLke {kuxkkkLke k{k{ 26 kuXfku {kxu ykkefku rneke nuhkk kkLke nkukke kwshkk kskLkwt r[k ykkefku w Mk kE su. kskLkk W{ukhkuLke kkt[{e keLku ELku khu WMkwfkk Au. yk ke{kt ykkefku WkhuLke kkfeLke 22 k uXfk uLkk W{ukhk u k nuh fhku. {uLkk kkt[, hksMkkLkLkk W{ukhk u nuh fhku.fkku, k.18t[{nk zuhe khk k.1 {k[oke 1k khk kku rrfku Vuxk 00 [qfk kk kwt rfku eX 1/-kk kk k{kt rfkueX 0 ikk xkzk kku ykk{e {{kt zuhe khk 22 fhkuzku k Vk [qfke nuhk fhkR Au.t[{nk zuhe q Wkfkuu ykk k{kt Auk [kh ko{kt khku fhk{kt ykku Au. t[k{] zuhee Mkkk k yks r we{kt q Wkfkuu qe f{ rfku Vuxu 00 ykkku r{ Mkkr fku o Au. yu q te {k{ ]rkykuk yhfkhf t[k {kxu r{f {kfu ox Vuzhu ykt yu s{o fte u khk yu.yu.e. E.ykh.e.w t y{efh q tk {k{ rk{kt kk e fuLku h fhk{kt ykwt Au.t[{nk, {rnkh yu knk u rske 2281 q {tzeyku kk he fuLkuk 2. kke w kku zuhe{kt q hu Au. q Wkfkuu [qfkk qk k{kt k.1 {k[oke 1k khk kku rrfku Vuxk 00 [qfkwt nuh fhk{kt ykwt nw t. kk wkfkuk rn{kt q te k Vufxhe{kt Wke t[k{] kwt rfku rX 1 kk kk k{kt rfkueX 0 ikku xkzku nuh fhk{kt ykku Au. q tk [uh{u suXkkE hkzu q Wkfkuu rrfku Vuz 11.24 {ku 22 fhkuz k Vk [qfk {kxu ksuh{kt {u t[kf {tz{kt ro fkuo Au.t[{nk zuhe 22 fhkuzku k Vk Wkfkuu [wfut[{nk zuhe 22 fhkuzku k Vk Wkfkuu [wfu, q Wkfku ue te kewt rhk{oLk {kxu uhkMkh sE hnue {rnk rfkhyuf {rnkLkwt {kuZwt kkeLku hukLke qtx fhkkk [f[khy{kk, kk.18y{kk{kt kk ueMk u kwLkkkuhe fkkq{kt ykk nkukLkk kk fhke nku khtkw qtxkhkyku kuunkzu {rnkLkwt {kuZwt kkeLku hukLke qtx [ke Vhkh kE kk Au. yurMkkes rMkkh{kt kLku qtxLkk kLkkke MkLkMkLkkxe {[e sk kk{e Au. ku kkueMk {kxu ktALkYk xLkk Au. suLkk fkhu nu nuhesLkku Mkk{k Lk nkukLkwt kke hkwt Au. kkze rMkkhLkk kwshkk MkkukMkxe kkMku ykue u huMkezLkuMke{kt hnukk [tefkkuLk stkfw{kh kn kk MkktsLkk Mk w{kh u eztsLk k k oLk kk uhkMkh oLk fhk {kxu sE hkk nkk khu yuf {kuxhMkkf Wkh ykuk ku yk Mkkuyu [tefkkuLk kkMku ykeLku ku{Lkw t {kuZwt yufkyuf fkzktke kkeLku ku{Lkk nkk{kt knuhue MkkuLkkLke ktkzeyku Lktk-4, kuk{kt {wfu k uLz Mkkk uLkk u Mkk uLkkLkk u kuhk u, {kukkE VkuLk kkk hkufz Yrkk {e fw Yk. 2,28,000Lke qtx [keLku qtxkhk Vhkh kE kk nkk. yufkyuf kLkue yk xLkkke [tefkkuLk nukkkE kk nkk yLku [tefkkuLk yk ytku kq{kkq{ fhu ku knuk s qtxkhkyku kkEf kh Mkkh kE kke kk nkk. yk kLkk ytkuLke [tefkkuLk kkukkLkk krhkhsLkkuLku fhe nke. kuyku kk{kt yurMkkes kkueMk {kf{kt qtxLke Vrhk LkkUke nke. yk ytku kkueMku qtxkhkykuLku zke kkzk kkkMkLkk [k u krk{kLk fko Au.yurMkrks{kt kLkuk kLkk Mktuo kkueMkLke [fkMkeH _ _H , _ 2 / . 19-03-2014, y{kk ktkeu...huL {kuek rse kykuu Eu h{kt WL{k Akku Au?huL {kuek rse ku Eu uhh{kt WL{k Au? uLu k kok ykuMxe 18,000e kxeke ykhu 22,000k yktfu Meo ku Au. yuf r&ukfkuwt fnuwt Au fu uSwt w yuf [ Y kwt Au. hwt {kwt Au fu {u {rnk{kt {kuek u]{kt e hfkh u, ykkf ]re kze Vhe kxu [Zu yu h{kt rk u. ufu o{k uS rr[k Au. h{kt ykhu {kuxk ke hee rue tMkkfe hkufkfkhkuu ykkhe Au, khu khe hkufkfkhku yu kkfe tMkkyku u[k Au. Bwwy VtzTe Vrhk Au fu {kuee eyu{ ke tkk e hne nkuk Akt h {rnu khe hkufkfkhku uhh{ktke nkh efe hkkt Au. uku yko yu kku fu suyku {k fhe fu Au uyku h{ktke nkh efe hkkt Au, khu suyku {khku ke uyku h{kt hkufk khe hkkt Au. yk k q[u Au fu {khku{kt WL{k ke.ykWe uS u yuf fteykuyu ykReyku hsq fko nk, suu hkufkfkhkuyu yqqo rk ykku nku. nuh kukk knku (eyuw)k rzRLuM{xuLx u k{kL hkufkfkhku uh hek kte kR kk nk. k kuo yktek uZu e fk uxkt s ykReyku ykk nk, khu hfkhku rzRLuMx{uLx fko{ rV rzku nku. 2013-14k sux{kt eyuw{kt ~40,000 fhkuzwt rzRLuMx{uLx fhkku ktf rkorh kku nku, uku yzku ktf s nkt kku nku. k kuo ykuyuSeyu rzRLuMx{uLxe {kuxe kusk ke ne, sqs knfku {kt yuykReu nkhu ykwt zwt nwt yu uu u[kk rkku rnMku heke Vhs ze ne. ykwt kukwt Vhe xkk hfkhu [kw kuo f R~q {khVu rzRLuMx{uLxu xkwt nwt. uk u eyuwe yth s fuxktf yktrhf u[k {kxuku rf ys{kku nku: u{ku ykfku kku tfkM nkuk Akt yk rf{kt rnMkk u[ke khe {e fu Au.ue s he u RLz yk uR fk uk u oh uu k yXkrzu rzRLuMx{uLxu u yL u hfkhe fteyku ykuyuSe yu ykuykRyuu ~5,340 fhkuzk uhwt u[k fwO nwt. {u ku fu nuh kuke yth yk fkhk nkhke wt Vkku kk? sk: yk fkhe yktfzkfe XkEke ykuyuSe yu ykuykRyue yk{{ktke tzku hfkhe ruhe{kt Au. kkk uu fhuhk rke ykf fnu Au yu ukke hksfkuke k{kt xkzku kku nkukku kku fhu Au. nfef{kt yk yktfzkfe {kk s Au. fku RLzkku f R~q kke hkM ne, knfkuu h nkukke hkM ze {qfkE ne. uk u fku RLzku ~18,000 fhkuzke wwt Mu~ rzrzLz nuh fhkwt fnukwt nwt, su nuh kukk yuf{u kune uke yu uu ykf{kt kke w yuf [k s ne. kkuzk { ykW xkoRwt Wk fhe hfkhe fte u f R~q {khVu rzRLuMx{uLxe kusk hke ne. hfkhu uu yhkE h [zke ee ne yu ykku R~q yuykRe heu uwt Vh{k nuh fwO nwt. hke RMk r{ yu nwMk fkuh suk yL nuh kukwt rzRLuMx{uLx fhkku r[kh zku {qfk{kt ykku nku.h{kt khe knfkuu h ykuAku Au, khu rue hekhku {kuxe tk{kt Au. ku Ae eyuwwt rzRLuMx{uLx fhk hfkh rue hkufkfkhku h ykkh fu{ hke ke? fkh fu ko 2013k Wkk{kt rue hkufkfkhkuyu {kuxk ku u[ke fhe ne yu uyku yk u uwt whko fhu uku hfkhu zh Au. nsw Aukt {rnu s M kwt Au fu khe h{ktke rue hkufkfkhku ke ke hkk, htw {kuxk ku hkufk fhe hkk Au. uwt fkh eu r[Bh{ rhk ku. uwt fkh Au: rueykuwt {kwt Au fu r[Bh{e skyu xqtf {{kt ksk kktk yke su.rue hkufkfkhku{kt {kueu Eu WL{k Au? nfef{kt uu WL{k fne fk. ko 2014e Yykke u{u khe h{kt yu zkuh hkukt Au, su ykk hkuu uS ykk {kxu qhkt Au, rxr zkuok irf hku{kt u yuf wt {k Au. [ku, {kuek yk{ke wkhku ku uwt rue hkufkfkhku {ku Au, Akt u{u {kue h nw {kuxku swkh hBku ke. {kuxk ke rue RuMx{uLx u3 / . 19-03-2014, y{kk xTuLxe-20 rfux{ktke ytku {krnk soLkuLke rLk]rk Lkk ukzeykuLku kf ykkkLkku {w nukwxTuLxe rfux{kt k soLkuLke LkkU uk{kt yke Au MktkkfkhkLke rLk]rkLke nuhkk kk nu soLku rLk]kfkutkku,kk.18 etfkLkk Mxkh rfuxh fw{kh Mktkkfkhk kk nu k qo fuxLk soLk u k kEfku rLk]rk ukLke nuhkk fhe ukk kx {[e kku nkku. etfLk rfux [knfku rLkhk ukk nkk. soLkuyu nuhkk fhe Au fu ku kktku{kt xTuLxe-20 rfk kk yk t khhkx e x T uLxe rfux{ktke rLk]rk uu. 36 koLkk soLkuyu rszLk RLzk MkkkuLke kk[ek{kt fkwt Au fu yk Vku{uox{ktke rLk]rk uk {kxuLkk fkh rkfw Mk Au. k u Lkk ukzeLk u kf {u k u{ RAu Au. soLkuLkk yk rLko ykkW Mktkkfkhkyu k xTuLxe rfux{ktke rLk]rk ukLke nuhkk fhe nke. rrfuxLkk {nkLk ukzeyku{kt Mkk{u soLkuyu etfk khVke 49 yktkhhkxe xTuLxe-20 {u[ku h{e Au su{kt 31.78 hLkLke Mkhuhk Mkkk u fw 1335 hLk kLkkk Au. kuLkku MxkEf hux 134 hLkLkku hkku Au. 36 keo soLkuyu xTuLxe-20 {u[ku{kt yuf Mke k Vxfkhe Au. 2010Lkk xTuLxe-20 rfk{k t eBkkuLke Mkk{u soLkuyu 100 hLkLke RLkMk h{e nke. kuLkk Lkk{u 8 yze Mke k Au. soLku kuVuLk etfLk rfuxh nkukLke Mkkku Mkkku Mkurkrx kuxTMk{uLk k Au. soLku xTuLxe rfux{kt k Mkkhku uk fkuo Au.x T u L x e rfux{kt kuLke LkkU u k { k t y k e Au. soLkuyu 1 4 2 x u M x {u[ku{kt 11236 hLk kLkkk Au. k u 50ke wLke Mkhuhk hku Au yLku 33 Mke k Vxfkhe [ qk u Au. keS kksw 407 Lk-zu k h{e [ qk u A u. Lk-zu{kt 16 Mke k fhe [qku Au. x T uLxe rfux{k t rLk]rk ek kk ku xuMx yLku Lk-zu{kt h{u fu fu{ ku ytku nsw Mkwe fkuE kk fhe Lkke. khk-[eLkLke [u ykkf {wu ke kuhLke [[ko fhkEhuu yLku ykExe suk {wkyku Akk{kuLxufMkn yknwkrkLkk Lkuk]{kt khke xe{Lke ke hsqykk : ktLku uku [u MkkLkwfq {knku{kt [[koLke rne,kk.18 kh k yL k u [ e L k u yks u qnk{f ykkf {wkyku {wu ke hkWLzLke kk[ek k uS nke. yk kk[ek qk s MkkLkwfq kkkh{kt kuE nke. ktLku ukuyu ykkf {wkykuLku ELku kkukkkukkLke hsqykkku fhe nke. huu yLku RLV{uoLk xufLkkukuS MkrnkLkk uek kukku{kt Mknfkh fhkLkk {wk Wkh kuXf{kt [[ko r[khk fhk{kt yke nke. khk khVke yk kuXfLkwt Lkuk] ykkusLk kt[Lkk Lkkk yk {kuLxufMkn yknwkrkyu fwO nkwt. khu [eLke rkrLke {tzLkwt Lkuk] LkuLk rhVku{o zukuk{uLx f{eLkLkk [uh{uLk MkkWMke khk fhk{kt ykwt nkwt. {tkk knuk swk swk kukkuLkk kkt[ fkhkukkhe sqkku khk ktLku uku [u kuLkkhe W[Mkhe ykkf yLku ukkh {tkk {kxu rkkku kikh fhk{kt yke nke. yuMkRze{kt nkshe ykkk Wkhktk yknwkrk ykkefk u k wkh u [eLkLkk zkkLk f ufek tk Mkkk u k kk[ek fhu. yk fkhkukkhe sqk RLkMx[h suk kukkuLku ykhe uu. [eLke eseLkk MkkLkk u, kk oh, Mk tkLkk u, kkeLkk sxLk, ykk usLk, nuhefh, ykExe M k u xh M k rn k nkE xufLkkukuS{kt Mknfkh MkrnkLkk {wk Wkh kk[ek fhk{k t yke nke. ktLk u kkkuyu huu MxuLkLkk VuhrfkMkLkk {wk Wkh k kk[ek fhe nke. ko{kLk irf ykkf krhMkrk{k t yktkrhf kkkkku Wkh k kh {qfkLke sYh Au kue hsqykk ktLku kkku khVke fhk{kt yke nke. kksukhLkk Mk{{kt Mkhne {wk Wkh khk yLku [eLk yk{Lku Mkk{Lku hkk Au khu yk fkhLkk {knku{kt khk yLku [eLk [u ke hkWLzLke ykkf {tkk qk s {nkqo hne nke. u fu MkkLkwfq {knku{kt ktLku ukuLkk rkrLkeykuyu [[ko r[khk fhe nke. ykkf rLkktk khefu ekk {kuLxufMkn yknwkrk ykkefku [eLkLkk zkkLkLku {eLk u khkLke k usLkkykuLkk Mk to{k t k {krnke ykk u kue kk Au. Wkhktk [eLkLkk {qzehkufkLku kkLkk nukwMkh k hsqykk fhu kue kk ukE hne Au. yk r{xkLkk Mk{ ytku fkuE {krnke ykkE Lkke.LkhuL {kue Mkk{u fushek rzkkuex kw{ku : hk{ukhkMke kuXf kh {kueLku kkkkLkwt Mk{koLkLke rne,kk.18 kuk kw kkkk hk{uu kh kMk e{k t k e [ q t xe {ukLk{kt Wkhuk kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLkwt Mk{koLk fheLku fkwt Au fu u yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yLku rneLkk qkkqo {w{tke yh fushek ynke {ukLk{kt Wkhu kku ku{Lke rzkkuex k s kE su. yke ytk uS yk khL k k skk { wsk hk{uu fkw t Au fu u rzkkuex s kE su kku hksfkh Akuze uu kue nuhkk fusheku fheLku ku{Lke rMkLkekk Mkkrkk fhe uEyu. f ushek r{k tkLk w t MktkwLk kw{ke [qk Au. {kueLke Mkk{u fkUk uMkLkk yusLzk Wkh ku fk{ fhe hkk Au. kuyku hknw yLku MkkurLkk kkteLkk k[kh Wkh {kiLk ukE hkk Au. ksk khVke khkMkeLkk W{ukh khefu nuh fhk{kt ykk kk {kueyu fkwt nkwt fu yk krk Lkkhe{ktke [qtxe zkLku ELku kuyku qk s w Au. {kueyu xTxh Wkh fkwt Au fu khkMke{ktke [qtxe zkLke k u{Lk u kf ykkk{k t yke Au. ykLkk {kxu kuyku ykkhe Au. khkMkeke [q txe zkLke kkkk MkL{kLkLke kkkk Au. krk ktkk yLku fke rLkkkLkk ykek o ELku {kueyu ykkk{e k ufMkkLke [q txe{k t ksk {kxu 272 Mk kuXfku nktMk fhk {kxu yke fhe nke. {kueyu yu{ k fkwt Au fu y{u 272Lkk r{Lk Wkh MkV hnewt. khkLku {skqk yLku ku rk ykkk {kxu frxk Aeyu. {kueLku zkkLk kLkk W{ukh khefu nuh fhk{kt ykk kkke uhkh weLkw t {kuswt ukE hkwt Au. LkhuL {kueLke kukheke Lke ykk ke Au.rzkkuex khk {kxu kusLkk rLkV hne AuLke rne,kk.18r M k w r hx e r z k k u ex{k t khku fheLku W{ukhkuLke Mktk xkzkLke kusLkk MkV Mkkrkk kE Lkke. swe swe kkheykuke w M k t k{k t W{ u kh k u L k u {ukLk{kt Wkkhk{kt yku Au. qkkqo {w [qtxe f{eLkh yuLk kkukkMk{eyu fkw t Au fu k kk hksfe kkk u k hkku{kt huf {k rMkkh{kt W{ukhkuLk u khk{kt Mkk{u nk u A u . {kkhk u{k t w rk Qe fhkLkk nukwMkh k w W{ukhkuLku Wkkhk{kt yku Au. Wkhktk k hksfe kkku kkk W{ukhku fkkyku Mkkku [uzk k fhu Au.W{ukhkuLke MktkLku {kork hkk {kxu sYhe kkkt uk{kt yku k u sYhe Au. [q txe k t[u W{ukhkuLke MktkLku rLktrkk hkk {kxu rMkwrhxe rzkkuex{kt khku fkuo Au. Mkkku Mkkku ku{Lke rzkkuex kw{kLkkh W{ukhkuLke Mktk{kt k khku kku Au Akkt W{ukhku wLk u w {ukLk{kt yke hkk Au.{kkhku{kt kqt[ Qe fhk AukufMkk [qtxe: W{ukhLke Mktk Mkkk s khku kku AurMkwrhxe rzkkuex khkE nkuk Akkt khku1998{kt W{ukhkuLke Mktk 4750 nke su eLku 2009{kt 7514 kE nke : yktf ykLkkke k u[ukkE,kk.18 kufMkkLke [qtxe{kt { W{ukhk uLke Mk tk{k t Mkkk khku kE hkku Au. huf [qtxeLke Mkkk u W{ukhku k e hkk Au. ykkk{e rMkku{kt kuLkkhe k u fM kkL k e [ q t xe{k t k W{ukhku k Au. wLk u w W{ukhku 1998Lke kufMkk [qtxe kk {ukLk{kt Wkhe hkk Au. rMkwrhxe rzkk uex rk yurVzuex 500 Yrkkke eLku 25 nh Yrkk kE kE Au yLku rzkkuex kw{ke uLkkhLke xfkkhe 85 xfk e nkuk Akkt W{ukhkuLke Mktk Mkkk e hne Au. yku LkkULke Au fu 1998{kt [qtxe {ukLk{kt hnuk W{ukhkuLke Mktk 4750 nke. 2009{kt ykhu yuf f kk yk yktfzku eLku 7514 Mkwe knkUku nkku. huf [qtxe{kt Wkh uLke 80 kufMkk kuXf kh W{ukhkuLke Mktk Mkkk e Au. {nkhkx, kr{Lkkzw, rknkh, { u yLku fkoxf{kt k yke Mkrk MkoE Au. u fu rk {k rMkkh W{ukhkuLke Mkhuhk MktkLkk {k{k{kt kr{Lkkzw k{ {ktf Wkh Au. khu hkxe Mkhuhk 14 W{ukhkuLke ykMkkkMk hnu Au. 2014Lke kufMkkLke [qtxe{kt Mk tk{kt ke khku kE fu Au. fkh fu yuyuke sue Lke kkxeo k [q txe {ukLk{kt Au. k hkku{kt kXktLk {kxu kuLke kusLkk ^kuk hkk kk yuyuke yufk nkku {ukLk{kt WkhLkkh Au. W{ukhkuLke Mktk{kt Mkkk khku kk {kxu k kk krhkku Au suLkk kkYku rhkue {kkuLku kkuze kkzkLkk nuk wMkh yk hLkerk ykLkkk{kt yku Au. fuxkf W{ukhku {kkhkuLku kq t[{kt {qfk {kxu Qk hnu Au. fuxkf kkku k yke h{k h{kk hnu Au. [qtxe kt[u ykLke LkkU ee Au. tfkMk MkofkuLku kue fkZk {kxu rMkwrhxe rzkkuex{kt khku fhk{kt ykku nkk u yLku yk rzkk uex 1998{k t 500ke kheLk u 10000 fhkE nke yLku khkk 2009{kt ykLku kheLku 25000 fhkE nke. khtkw yk kn kkkT heku he hkku Au. 1998{kt W{ukhkuLke Mktk 4750 nke su 1999{kt xeLku 4648 kE nke. khu 2004{kt Vhekh eLku 5435 kE kE nke. khu 2009{kt yk Mktk{kt ke khku kku nkku yLku Mktk eLku 7514 Mkwe knkU[e nke. rMkwrhxe rzkk uex{k t khku fheLku W{ukhkuLke MktkLku xkzkLke kkhe rkfw ku ukE hne Lkke. fuxkf hkku yuk k Au kt kkxeoyku huf {k rMkkh{kt W{ukhku khk{kt Mkk{u nku Au. k kkku yLku Mkofku fkkykuLkku wkkuk fhu Au. qkkqo {w [qtxe f{eLkh yuLk kk ukkMk{eyu {krnke ykkkk fkwt Au fu k hksfe kkku fkk Mkkku [uzk k fhe hkk Au.{kue yMkhLku hkufk {wk{ yk{kZ{ktke [qtxe zukqeo Wkhu{kt hku{kt[f xh uk {u kue feLkki,kk.18 Mk{kske k kxe o L k k Lk ukk {wk{Mkn k yk{kZ{ktke kufMkkLke [ q t x e z u . k q e o W kh u{k t { k u e L k e yMkhLku xkkLkk nukwMkh yk rLko uk{kt ykku nkukLkwt k {e hkwt Au. ykkW kuykuyu ku{Lke khtkhkkk yk{kZ kuXf{ktke [qtxe zkLke nuhkk fhe nke. Mk{kske kkxeoLkk hkxe {nk{tke hk{ kkukk ku {krnke ykkkk fkwt nkwt fu, {wk{ ku kuXfku {iLkkwhe yLku yk{kZ{kt [q txe zu. ykk hk{ kkukku fkwt Au fu, kufkuLke {ktkeLku kLk{kt RLku yk rLko uk{kt ykku Au khtkw Mkqkkuyu fkwt Au fu, ktLku kuXfku Wkh kLkwt [oM Au. yL kAkk rkykuLkk {k {wk{Lku {u. kqeo Wkhu{kt yk{kZ ykuwt Au. ksku khkMke{ktke kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {k ueLk u { ukLk{k t WkkhkLkk u rLko fku o Au. khkMke k kqeo Wkhu{kt Au. ykukeMke {kkuLku ykfkk fhkLkk nukwMkh yk rLko uk{kt ykku Au. ykukeMke {k MkeLkk 33 xfkLke ykMkkkMk Au. {kue kk uk u k kAkk ko{ktke yku Au. ksk ykukeMke W{ukhkuLku krk fhkLkk kMk{kt k{ k khkLkk zkkLk khefu yuf ykukeMke W{ukhLku kMkt fhkLke rn[k kufku fhe hkk Au. keS kksw {wk{Lkwt {k Lkuxfo k ykukeMke{kt wk {skqk Au. kMk fheLku k{kt ku{Lkwt wk {skqk w Au.u ykukeMkeLkk {k {wk{Lke Mkkk u hnuu kk u { wM{k u k kskLku nkh ykkk {kxu kkxeoLku {k ykku. hksfe rLkkkku {kLku Au fu, {wk{-{kue [uLke zkE ktLku kkxeo [u {krksLk fhu. yk{kZ yLku khkMke [ u L k w t y t k h { k k 100 rfku{exhLkwt Au. 2009{kt ksku k tLk u k uXfku Ske nke. k qe o Wkhu{kt kufMkkLke 32 kuXfku Au. yk u{kt {wM{ku, ykukeMke yLku rk ku{s Mko rkLkk kufku khu hnuk Au. MkkkLkk nh[Lkkfkhku k {kLku Au fu, yk{kZ{ktke {wk{Lke W{ukhe kkxeoLku {kuxkkku { fhu. Wkhktk {kueLke yMkhLku xkzk{kt k {k hnuu.NDA 275 fhkk k w kuXf Sku : W[qtxe kk yuyuke uku Lknhknw kkteLkk M nkMkk Au : WLke rne,kk.18 fk Uk u MkLkk whks hkn w kkte Wkh ykfhk nkhku fhkk rMkuLkkyu yksu fkw t nkw t fu, k ufMkkLk e [ q txe{k t Sk {ukLkk fkUkuMkLkk Wk{wLkk M kwhk ku Lkn. yk M Vwxuk Vwkkyku{kt nk hk Mk{kLk Au. rMkuLkkLkk {wkk Mkk{Lkk{kt ktke u kk W Xkfhuyu fkwt Au fu, fkUk uMkLkk W{ukhku {ukLk{kt Wkhk [fkx yLkw fhe hkk Au khu 200 kuXf SkkLke kkkk M Mk{kLk Au. u{kt fkUkuMk rhkue {kusw Vhe wt Au. fkuRk k fkUkuMkLku {k ykkk RAwf Lkke. yuLkzeyu 275 fhkk k w kuXfku Ske su kuku kku fhkk Wu fkwt nkwt fu, hknw kkteLkk M nkMkMk ukE hkk Au. {kueLkk Lkuk ] n uX y uL kzey u uhkh uk fhu yLku Lkku RrknkMk Mksou. yuyukeLkk Lkukk yh fushekLke kxfe fkZkk W Xkfhuyu fkwt nkwt fu, [qtxe kk yk{ yk{e kkxeo y~ kR su yLku kuLkk kufku fkuRk sk uku k Lkn.[ee{kt 6.4Lke kekkLkk [tz ykt[fk: khu nukMkuLxekkku,kk.18 r[eLkk ktk rhkfktXkLkk rMkkhku{kt [tz qftkLkk ykt[fk yLkwkk nkukLkwt k {wt Au. yk qftkLke kekk rhfxh Mfu Wkh 6.4 nkukLkwt k {wt Au. khu keS kksw y{urhfe qko MkuokLkk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu qftkLke kekk rhxh Mfu Wkh 7ke khu nke. qftkLkk ku ykt[fk ykk kk kufku{kt khu nuk VukE kE nke. wyuMkSyuMkyu fkwt Au fu qftkLkku keu ykt[fku k{ ykt[fkLkk 10 r{rLkx kk ykku nkku. ykLke kekk 5.1 suxe yktfk{kt yke nke. k{ ykt[fku ykk kk Mkk[ukeLkk k{k{ kkkt uk{kt ykk nkk yLku rhkfktXu hnukk kufkuLku Mkwhrkk Mkkuyu uMkzk{kt ykk nkk. {kuxe Mktk{kt kufkuLku Mkwhrkk Mkkuyu E sk{kt ykk nkk. r[e, RLzk u L k u rk, [eLk, kkL k , LqeuLz suk uku{kt khtkh qf t kL k k yk t[fk yLk wk Au. [eeLkk [tz ykt[fk kk Lk{kLkk fkuE LkwfMkkLk kk Au fu fu{ ku{kt [fkMke fhk swe swe xe{ku kMk fhe hne Au.soLku kuVkE.....Lkk{ : {rnk soLkusL{ kkhe : 27{e {u 1977nkLke : 36sL{ Mk : fkutkku, etfknkEx : 5 Vqx 6 #kuxk MxkE : hkEx nuLzkkuk MxkE : hkEx yk{o r{ze{hku{kt : kuxTMk{uLkhkxe xe{ : etfkxuMx u : keS ykukMx 1997ytrk{ xuMx : 31{e Lwykhe 2014, kktkuLk-zu u : 24 Lwykhe 1998, eBkkuAue Lk-zu : 16 LkuBkh 2013, LqeuLz k khef u ekk SuxLkk kkLz yuBkuMkuzh hknw rzu khkLkk rfux [knfkuLke kkukkLke xe{ {kxuLke kLkk k fhkk SuxLkk Mkkik{ ELzek huhLke hsqykk fhe Au. Sux yLku khkLkk rfux [knfku{kt Mk{kLk ku uk {ke yktkrhf kkfkkLkk rkf khefu ELzek fkukhuku Au. huhLkk htkku uLkk htkkuLku k fhu Au. ykke huh Wkh uLkwt Lkk{ yLku htkku kokk Au. Sux rsLke uLkk yLku xe{ khVLke rLkck k fhu Au. yk kLkk kkLzLkk ErknkMk Mkkku kue Au. kkukkLkk u {kxu rs nktMk fhkLke kLkk yk kkLzLkk ErknkMk Mkkku kue Au yLku ykkes Suxu ekuLku {uMMkeLku kkukkLkk kuk kkLz yuBk uMk uzh kLkkk u A u yLk u rLke yke LkuLk xe{ MkuLk, yksuoLxeLkk, kke, Exe yLku {uMkfkLke Mkkku uzkE Au. eLk u hkkk uk {kxu ekk hknw rzu fkwt fu nwt Mku~ yuzeLk ELzek huMkoLke hsqykk fhkkt ykLkt yLkwwt Awt. huf kwYk{kt yuf yktkrhf kkfkk kzue nku Au. yLku kufku khu ykke xe{Lku Mkkkuxo fhkk nku Au khu yk kkfkk kokke kke nku Au. Mku~ yuzeLk ELzek huhLkku Wkkuk fko kAe {Lku skwt Au fu {uf ke fhkkt 30 xfk w LkSf uz hkkw yk huh khkLke Mkkuok{ {uLwy uk rMkMx{ Au. nw t {khk [knfkuLk u ELzek uk huh hee fheLku khkLke xe{Lku Mkkkuxo ykkk yLkwhku fY Awt. khke xe{Lku nt{ukt kuMkknLk ykkkk rMk rfuxh rek UkMkhfhu fkwt fu w yLku ykuhuLs rVrLk hkkkt kMk zekELk fhkukt ELzek huMk o nt{uk t khke xe{Lk u Mkkkuxo fhkLke k ykkkkt hnu Au. khkLkk rfuxhkuyu yktkrhf kkfkk kkke yk~f Au fkh fu ku uLkk hku-{kuz Au. eLk wf yLku ku{{kt {kLkkk [uk uh k qhkyu w{k t fk w t fu hknw rz yLku rrk u tkMkhfhLke su{ {kLkwt Awt fu huf ukzeyu yu kkkk Mk{se uEyu fu [knfku ku{Lku hku {kuz Mk{skk nku Au. SuxLkwt Mku~ yuzeLk huh xe{Lke kLkkLku Mkkus fhu Au. nwt khkLkk rfux [knfkuLku yk huh heeLku kkukkLke xe{Lku Mk{koLk ykkk yLkwhku fY Awt. yk huh{kt ykhk{ kkk [kufMkkEke uk kk k uk t Ve[Mko hsq fhkkt Au. Lkkt Mku~ yuzeLkELzek WkMkkukt huh kh{kt ku {kuz{kt Wk Au. Mku~ yuzeLk Sux ^wLk Yk.299{kt yLku {uf ke Yk.109 {kt Wk Au.hknw rzu Mku~ yuzeLk ELzek huMkoLke hsqykk ku yktkrhf kkfkkLkwt {n kowtfkku, k.18yz {k {keu rn{k zku ke.u Lku sL{kke fwhe heu {qfehkku ku u fkku kwfkk yzkhk k{ku ytfwh t[ku ksuh{kt k uk{k t ykk urs RLzk zuV rV{ VuMx{kt hsq fhu rV{{k t yurzx rk{k t te fk{ehe Rk{ k fhe t[{nk rskwt kih kwo Au. fwhe heu rfktk hkkt nuhk{wtk rfykuu Sk zuu u ku s tko fhku zu Au. fkh fu uyku ktk yu kue fk ke.skhu e rfkt rf suykuu nkk fu ykt w{ke Au uykuu hfkh hVke kufhe fu yL nk {ue h kt nku Au.khu ktk yu kuke kr nkuR u hfkhe kufhe{kt yk{ sk nkuk Akt kufhe{kt f {e ke.fkku kwfkk yzkhk k{k {qfeh ytfwh t[k VkuxkukVe kku yksk {ne fkuBwxh sue ]rk{kt [e kku ykz hku Au. [kw kuo k.22 Vuwykheyu RLzk zuV rV{ V u Mx k uk(yu{e){k t ykkus fhk{kt ykw nwt.yk hk fkkk fko{{kt k h h { k t k e s w e s w e skyuke yku zuV rV{ku hsw fhk{kt yke ne. yk RLzk zuV rV{ VuMx{kt {wfrh {tz{k tke ytf wh t[k yu hksukRyu ku zuV rV{ zuV u [kRz ykuV kuz kf nuX hsw fhe ne. su{kt yurzx rk{kt te fk{ehe Rk{ k fhe t[{nk rskwt kih kwo Au.nu {qf rhkue ykuu nkh ke {ks{kt kihuh {k L{k sk u {kx u tk kk u yk fkfkhu hfkh hVke kukn {u u sYhe Au.yku kute Au fu yk nuk zo rfkt zu rV{ {nku rne k u ykk u rs yk u RLzk VuMx{kt zkuhk {wf rh {tz hVke [kh rV{ hsw fhe ne. su{kt swkswk kukku{kt kt[ yukuzo {ue k{ Mkk {uu u{kt ytfwh t[ku uc yurzx yukuz o {uu k u yk {kx u hfkh hVke kukn {u ue ykk k{sku uu Au.fkku kwfkk yzkhkk {qfrh ytfwhu yurzx kuku k{k {uekuk{kt ykkurs RLzk zuV rV{ VuMx{kt Rk{ {ue t[{nkwt kih kwo, yz {k {keu rn{k zku ke uwt Wknh4 / . 19-03-2014, y{kk Year : 1, Issue : 258, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 19-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 258, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.19-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752{kfoex{kt [uzkLke Vrhkku {kkt rLkonu u{eLkuLk khLke nkE rMkwhexe {kfoex ykkuy{kk, kk.18k wshk k {k r{f yLk u W[kh {kr{f rk kkuzo khk k uh-10 yLk u 12Lkk rkkeoykuLku ykkLkkh {kfoex{kt kkuzku VuhVkh fheLku nkE rMkwhexe fkuzo yLku u{eLkuLk kh {kfoex ykkkLkku rLko fkuo Au. kkuzoLkk rLk{oLkk kku k uh-10{kt 9.75 yLku kuh-12 MkkLMk-fku{Mko{kt 7.25 k rkkeoyku {eLku fw kuh-10-12Lkk 17 k rkkeoykuLku LkkhtkYk Mkkku [kw koke {kfoex {u. k wshk k {k r{f yLk u W[kh {kr{f rk kkuzo khk ukE hnue kuh-10 yLku 12Lke kkuzo khekk{kt fw 17 k suxk rkkeoyku khekk ykke hkk Au. su{kt kuh-10Lkk hkhLkk kuh-10Lkk 9.75 k rkkeoyku kkk kuh-12 fku{Mko yLku MkkLMkLkk fw 7.25 k rkkeoykuLkku Mk{ku kk Au. kk uzo khk h ku o kuh-10-12Lkk kku rkkeoykuLke ukke khekk kk rkkeoykuLke Wkhne [fkMke fheLku ku{u {uuk {kfoMk Mkkku kkuzo khk {kfoex ykkk{kt yku Au. kkuzo Auk kkt[ koke u{eLkuLk Mkkku {kfoex rkkeoykuLku ykku Au. u{eLkuLkke {kfoex{kt nk rMkwhexe fkuz yLku kkuzoLkku Mke {wfk{kt ykku Au. yk{ Akkt k rfMMkk{kt rMkwhexe fkuz nkuk Akkt k {kfoexLke zwefux fhkLkku kMk fheLku kuLku yuz{eLk {uk{kt kMkku fhk{kt ykkk nkukLke Vhekku kkuzoLku {e hne Au. yk kkkkkuLku kLk{kt hkeLku s [kw koke yuxu fu 2014ke kuh-10 yLku 12Lkk fw 17 k rkke oyk uLk u u{eLk uLk khLke yLk u nkErMkwhexe fk uzke {kf oex ykkkLkk u rLko fkuo Au. yku WuLke Au fu, su rkkeoyku {kfoexLke ktke Mkk[e fhk {ktkkk nu ku{u nuke ku kkukkLke {kfoex u{eLkuLk fhke kzu. Mkkku Mkkku u{eLkuLkLkku [ku o k Akkt {kfoexLke Mkk{ke e skke qhkkukLke MktkLkk xu.kuh 10 yLku 12Lkk rkkeoykuLku ykkk{kt ykke {kfoex{kt VuhVkh fhkLkku rLko : Lkk Yk{kt {kfoexy{kk{kt 344 E{hsLMke fku {kquxe : 108Lku {khk{khe kkk yfM{kkLkk w fku y{kk, kk.18kqhk Lkk {kLkku, nkue ni....Lkk Mk t kk u M k k k u n uh esLk k uy u {Lk{ qf e L k u q ux e L k k rMk u yufke kh h t k kkeLk u Wse fhe n k e . n uh{k t [kkk fkku{kt huELkzktMk {w ykfkoLkw t fuL kLke hkw t nkw t. yLke MxkE{kt nuhesLkkuyu yk knukhLku {Lk{wfeLku {kku nkku. kk u keS khV quxeLkk rMku 108 yuBwLMk MkukLku {khk{khe k k k yfM{kkL k k Mkkike w fku {k nkk. su{kt y{kk rsk{k t 344 E{hsLMke fk u, {khk{kheLkk 31 fk u, knLk yfM{kkLkk 81 fku kkk kMke swt, kze swt kuhu ykfM{f kLkkkuLkk 33 fk u {k nkk. kh u hkh{ktke 108 yuBwLMk MkukLku E{hsLMkeLkk fw 3170 fku {k nkk khu {khk{khe 284 fku, knLk yfM{kkLkk 598 f k u k k k ykf M{f kLkkke kke ELkk fw 205 fku {k nkukLkwt k {wt Au. 108 yuBwLMkLku Mkk{kL rMk fhkk t q uxeLkk rMk u w E{hsLMkeLkk fk u {k nkk ku{s kkwh kk kkMku kuu yuf huELk zktMk kkxeo{kt yuf kLku U[ yke nkukLkwt k k {wt Au. quxeLkk rMku nuhesLkkuyu EfkuuLze nkue h{kLkwt k Lke fwO nkwt. su{kt {nytu wkkkuoyu Vk kwk fu Mkwfk htkkuke s quxe h{eLku knukh Wskku nkku.wuxeLkk ko hr{kLk R{hsLMke Mkuk Mkr hney.Bw.fkukkuo.Lkwt nkEfkuxo{kt MkkuktLkk{wt{nLke E{khkkuLke Mkk{u Vkh Mku^xe {k{u kkEnu nkEfkuxo Vkh Mku^ xeLke yuLkykuMke kh {{kk yuf{ku Mkk{u fzf fkokne nkk hu kue k kky{kk, kk.18y{kk nuh{kt knw{ke E{khkku{kt VkhMku^xe {k{u k ue nuhrhkLke yhS{kt k wshkk nkEfkux oLkk ykuLkk kku y{kk BwrLkrMkk fk ukk u oh uLkyu Vkh Mk u^xeLke yuLkykuMke Lk {e nku yue Mkkrf knw{ke E{khkkuLkk L k k{, M kh L k k{ k L k e { k rn k e Mkk uk tLkk{k{kt hsw fhe nke. ykkk{e Mk{{kt nkEfkuxo Vkh Mku^xeLke yuLkykuMke kh {{kk yuf{ku Mkk{u fzf fkokne nkk hu kue kk Au. fuMkLke w MkwLkke 25{e {k[uo nkk hku.y { k k n u h { k t ykue knw{ke E{khkk u{k t VkhMk u^xeLkk u yk {k{u nuhrnkLke yhS k wshkk nkEfkuxo{kt kE nke. nkEfkuxu o kk Mk wLkke{kt yBwfk ukk u oLk u VkhMku^xe khLke knw{ke E{khkk uLk w t eMx fk ux o{k t hsw fhk skwt nkw t. kuke fkuxoLkk yku kk yBwfkukkuoyu fkuxo{kt yurVzuex fhe {krnke ykke nke fu nu{hkt 807 knw{ke E{khkk uLkk nexfkk oyk uyu VkhMku^xe rMkMx{Lkwt yuLkykuMke ew Lkke. yk E{khkku{kt 447 hnuktf xkMko, 177 fku{eo 187 fku{eo yLku hnuktf Mktwk E{khkku Au su{kt ytksu 30 nhke w kufku hnu Au. yBwfkukkuoyu MkkuktLkk{k{kt w{kt skw t f u Wkhk uk k{k{Lk u Lwykhe {rnLkk{k t Lkk urxMkk u ykkE nke. k LkkurxMk kk kkk uk ytku BwrLk. fr{&h Mkkku su ku rkkLkk yrfkheykuyu [[ko fhe nke khtkw nk ikrf ko kwY kkwt nkukke kufkuLke ktrk yLku Mkk{ke Lk u{k kuLkk {kxu fkokne fhk 31 {u Mkwe Mk{{kok khk{kt yke Au.y{k k B w r L k r M k k fkukkuohuLkyu fkuxo{kt su VkhMku^xe yuLkyk uMke khLke knw{ke E{khkkuLkwt eMx hsw fwO Au ku{kt y{kk Sk yLku kkB fkuxo, SyuLkyuVMke ELVku xkh, rhLk kkMkkkuxo ykuVeMk, ykuzex Lk, wLkkExuz ELzk EL~k uhLMk rkzk, yuMkkeykE (eyuMk nkuMkx kkMk u), keykhyu, yk uyuLkSMke, ykLkk kh, {Lk zkuxh nkWMk, hrtfh hk fk Lk, y{kk xuefku{ rkzk sue {nLke E{khkkuLkku Mk{ku kk Au kt VkhMku^xeLkku yk Au. nkEfkuxuo VkhMku^xe khLke knw{ke E{khkku Mkk{u fzf fkkone nkk hu kue kk Au. yk fuMkLke w MkwLkke 25{e {k[uo kuu.Mkktkkwh Mkr{Lkkhk {trh{kt VwkuMkLkk fko{{kt {kuxe Mktk{kt kwyku knkUk nkk.wuxe koLke Mkku{khLkk rMku khtkhkkk heku Wse fhk{kt yke nke.kuzkMkh{kt keykhxeyuMkLke huk kkuzeLku yuf fkh ykzkE kE nke. yk Mkto{kt kkueMku ze kkkMk nkk he nke.kekLkk kkeLku RLku MkkrLkf kufkuyu uhkh ukku fko nkk. yk Mkto{kt ktw kke RLku k kufku yrfkhe LkSf knkUk nkk.BRTS Lke kMkku {kxu fhkuzkuLkk [uo zukku kLkufhkuzkuLke kux fhke keykhxeyuMk 100ke khu Lke kMk heu : ykkk{e rMkku{kt kMkeLku hknk kuy{kk, kk.18y { k k B w r L k r M k k fkukkuohuLkLkk Mkkkeku k eykhxey uM k kM k MkukLku MkV kLkkk {kxu yuyu{xeyuMkLkk YxkuLk u k t fhe ek y u f uxkf Yxk u L k u k e L k k t k { k t ykk suLkk eu k kk {wMkkVhkuLku khu nkkfeLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkk u. keykhxeyuMk {kxu w 200 kMkku hee fkuLxkxhLku [kk {kxu ykku. ykuZ{kt fhkuzkuLke f{kLkk kux kh zukku kLkkk{kt yku. y{kk BwrLkrMkkLkk Mkkkeku ykkk{e Mk{{kt Lke keykhxeyuMkLke kMkkuLkk fkVk{kt Lke 200 kMkku W{uhku. nsw Lke kMkku yke Lkke ku{ Akkt k BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk 100 kMkku kkfo fhk {kxu ykuZ{kt fhkuzk uLke f{kLkk kux Wkh Yrkk 18 fhkuzLkk [uo kMk zukku kLkkk Mkkkeku khk rLko uk{kt ykku nkku. kufMkkLke [qtxe kk yk fk{ Y fhk{kt yku. nuh{kt nk{kt keykhxeyuMk fkuhezkuh{kt 136 kMkku k uze hne Au su{k tke 76 kMkku kee{zk kku kLkkk{kt ykuk zukk u{k t kkfo kk Au. khu 45 suxe kMkku hkek kk u L k k kMk zukku{kt kkfo kk Au. kkfe hnuke 15 kMku zukkuLke knkh hk uz MkkRz{k t kkfo fhk{kt yku Au. y{kk sLk{kko r. khk Lke 200 kMkku hekLkku yk uz oh ykkk{k t ykk u Au. y{kk BwrLkrMkku ykuZ{kt zukku kLkkk {kxuLkku ytkrsk k Lke fkuo nkku. 15 fhkuzLkwt fk{ 18 fhkuz{kt fkuLxkxh fhe ykku suke fk uLx kfhLk w t [k kLkwt xuLzh {tswh fhkwt Au kuwt Mk ukE yku Au.zukku kLkkkLku RLku kkheLkku kuhyfM{kk kk xkukLkk nw{k{kt wfLkwt {kukwfLke qh nkLkk rhku{kt Mkkuk{kt wkhu ktLkwt yukLky{kk, kk.18y{kk nuhLkk Mkk uk rMkkhLkk wfLke {nuMkkk{kt yfM{kk kk kuk xkukLkk nw{k{k t {k u k kk {k{k u rk[ku nkku kuLkk kkkku wkh u Mkk uk k tLk w t yukLk fhkwt Au. Mkqkku khk {ke rkk yLkwMkkh nuhLkk Mkkuk rMkkhke k ykuk kkkk Mk tLkk Mkku knLkku{kt khk Vhe hkk ku hr{kLk {nuMkkk-y{kk nkEu kh hk Uk MkkRz{kt sR hnue Sk Mkkku fkhLkku k{kh yfM{kk Mk ok u nk k u . yk yfM{kk kk kuk nw{k{kt MkkukLkk uktk Lkk{Lkk wfLkwt {kuk kwt nkwt khu yL MkkuLku LkkLke {kuxe R kkk Mkkhkh ykuo 108 yuBwLMk {khVk u LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykk nkk. xLkk kk kkueMk fkVku xLkkMku kuze yke kkkMkLkk [kukrk{kLk fko nkk ku{s yk xLkkLku kku wkhu Mkkuk ktLkwt yukLk ykkwt Au ku{s yk {k{u ykLkkhe 26{e {k[uo {nuMkkk fr{LkhLk u ykuLk kk k ykku kuwt Mkqkku khk k {wt Au ku{s yk {k{kLkk kurkkku Mkk{u kkk hkLke {ktke k fhku.ktLkk yukLkLku RLku Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukkkn Mkk{u yk[khMktrnkkLkk tk k Vrhk LkkUkErneLkk kwshkk Lk{kt yr{k kn yLku skBkfk kkLke [u hksfe {exk kE nkukLkku ykkukfkUkuMk kkxeo khk [qtxe kt[ Mk{k Vrhky{kk, kk.18k wsh k k L k k q k k q o k ]nhk{tke yr{k kn khk rneLkk k wshkk Lk kk u hksfe {exk k uS [q txe yk[khMktrnkkLkku tk fkuo nkukLke Vrhk fkUkuMk kk khk uLkk {w [q txe yrfkhe Mk{k fhk{kt yke Au. kwshkk u fkUkuMk Mkr{rkLkk ek rkkLkk fLeLkh rLkfwts kkhu uLkk { w [ q txe yrfkheLk u yuf kk khk Vrhk fhkk skw t Au f u Mk{k khk{kt yko [qtxe yk[khMktrnkk y{{kt nku MkhfkhLkk [qtxkuk sLkrkrLkryku khk Mkhfkhe {kr{fkkuLkku Wkk uk fhk Wkh r k k t A u k u k Mktukku{kt khke sLkkk kkxeoLkk k wshkkLkk k qo k ]nhk{tke yr{k kn khk rne kk u kwshkk Lk{kt hksfe kkkkku ytku {exk kkuXk{kt yku Au. kk. 18-3-14Lkk hkus yuxu fu yksu kwshkk Lk kku yr{k kn kkk kqo MkktMk skBkefk kkLke {exkLkwt ykkusLk ku nk w t . su huh yku yLk u ykuLke Au yLku yko [qtxe yk[khMk trnkkLk w t WLk Au. khke [qtxe kt[ khk [qtxe yk[khMktrnkk y{{kt nku khu fkuE k Mkhfkhe {k r{fkLkku hksfe nukwMkh Wkkuk fhk Wkh rkkt Au yLku kwshkk Lk k Mkhfkhe r{fk nku khu ku{kt {exk fhe kuhfkuMkh yLk u k uhk tkhe Au. ykk Mktukku{kt kskLkk khkMkku kkk MktMkMkku khk rne kkuLkk kwshkk Lk{kt hksfe nukwMkh {exkku kkk {ukzk fheLku [qtxe yk[khMktrnkkLkwt WLk fhk{kt yku Au.y{kk{kt yuyu{xeyuMk {qk Mk{kLk Au : kYeLky{kk, kk.18y{kkLkk LkkhsLkk uLk u Mkkhe yLku Mk{MkhLke krhnLk Mkuk kwhe kkzkLkk Wu~ Mkkku y uyu{xeyuMk khk ykk u kEux kMk fkuLxkxhkuLku kMkku Mkt[kLk fhk {kxu qk s {kUk ku Vk [kk {kxu ykkk{kt yke Au khtkw ku{kt qk s {kuxk {k{kt k[kh Mkkkkhe kk khVke fhk{kt yke hkku Au.n k A u k A k o { k t yuyu{xeyuMkLke kMkku khk fw 2534 yfM{kkku kk Au ku{ktke 69 kyku {]w kkBk Au. kue s heku kEux kMk fkuLxkxhkuLke kMkku khk fw 3561 yfM{kkku kk Au. ku{ktke 73 kyku {]w kk{e Au. kuVk{ Mkez{kt zkEh khk ftxku Lkk kkku nkuE yfM{kk ykhLkkh fhkkt nku Au. kMkkuLkk zkEhku khk kuVk{ kMkku [kk kkkku yLkuf kh Vrhkku WXk k u{ Akk t Mkkkkhe kskLkk nkuukhku khk kuLku ktehkkke uk{kt ykke Lkke. kuLkk eu fw 142 suxe kyku {]w kkBk Au. yuyu{xeyuMkLke kMkku khk ku 356 yfM{kkkuLkk fuMk{kt Auk A ko{kt fw Yk. 9.25 fhk uz kh [wfkLke Vhs kze nke ku{s yuyu{xeyuMkLke hkusLke 50 kLke ykkf kuxLku fkhu Lkkktfe krhMkrk k tfh Mko Au. BwrLk.ktkLkw w t kLkkefh fhk ksk fxek kLkeLku nex fhe hkku Au.kskLkk {kekLku kEux kMkLkku fkuLxkx ykkk{kt ykku Au. su{kt kMkkuLkk zkEhku khk kuVk{ kMkku [kkkt yfM{kkku kkLkk ku{s xkVefLkk rLk{ku Lkn kkkkt nkukLke k yLkuf Vrhkku kE Au. yku WuLke Au fu kkuzk Mk{ knuk kLkke fkuLxkxhLke kMkk uLkk z kEhk u khk kMkLk u kMkMxuLz kh We Lkn hkkkt yuyu{xeyuMkLk u {k ux w t ykkf LkwfkLk kwt Au. su yuyu{xeyuMkLkk Mkkkkk Mk{k SkeykhyuMk rMkMx{{k t Lk k UkELk u ykkk kLkke kMkkuLkk fkuLxkxhkuLku k YrkkLkku tz Vxfkhk{kt yku nkku. su tz {kV fhkk kskLkk Mkkkeku yuyu{xeyuMkLkw t rnk Lkn ukkt kkukkLkk {kek kLkLke kMkkuLkk fkuLxkxhLke {u kuzk nkk.kt {fkLkLkwt kkw kkuzk kk kkuLke [kuhe fhkEy{kk nuh{kt kMfhhksu u {kk {wfe nku ku{ kkueMkLku yuf kAe yuf kzfkhku VUfkk Au. khu Lkhkuzk rMkkh{kt kMfhku kt {fkLkLkwt kkw kkuze fw Yk. 3.35 kLkku {wk{k [kuhe fhe kk nkukLkwt fk{kt ykwt Au. Lkhkuzk rMkkhLkk fXkzk hkuz kh ykue Mk{eLkkhk kkfo{kt hnukk hksfw{khe ~k{Mkth LkkLkfhk{Lku kt ku rMk ykkW kMfhku kkxk nkk. hksfw{khekuLkLkk kt hLkwt kMfhkuyu kkw kkuzeLku h{kt u~k nkk. kk{kt h{ktke MkkuLkkLkk kkeLkk Yrkk 2.10 k yLku hkufz Yrkk 1.25 k {e fw 3.35 k {kkLke kMfhkuyu [kuhe fhe Vhkh kE kk nkk. yk {k{k ytku hksfw{kheyu Lkhkuzk kkueMk MxuLk{kt Vhek LkkUkkk kkueMku kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au.