19 03 2014 sunvilla samachar

Download 19 03 2014 sunvilla samachar

Post on 06-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 19-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 258Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 258 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 19, -2014

  Lke rne, kk.18khk wrLkk{kt nrkkhkuLkk

  Mkkike {kuxk hekh u khefu hk w t A u . A uk k k t[ k o L k k kkk hr{kLk khku kkukkLkk nheVLke Mkhk{e{kt k kk khu nrkkhkuLke hee fhe Au. MezLkLke yuf keLf x uLf khk yk {wskLke {krnke he fhk{kt yke Au. Mxk uf nku{ RLxhLkuLk keMk rhMk[o MktMkkLkk skk {wsk 2009ke 2013 hr{kLkLkk kkk{kt Auk kkt[

  koLke Mkhk{e{kt nrkkhkuLkk u[k{kt 14 xfkLkku khku kku Au. yk MktMkkyu fkwt Au fu 2009ke 2008Lkk kkk{kt yuxu fu Auk kkt[ ko{kt khk{kt nrkkhkuLke ykkk{kt 111 xfkLkku khku kk u Au. k uk nrkkhLke ykkk{kt khkLke rnMMkukhe 7 xfkke eLku 14 xfk kE kE Au. khku ko 2010{kt wrLkk{kt nrkkhkuLkk Mkkike {kuxk hekh khefu [eLkLku kAzkx ykke Au. [eLk Mkkku qk Mkkhk nrkkhku yLku

  Mkwhkk Mktktrk fkhkuMkh khkLku Lkk nrkkhku hekLke Vhs kze Au. [eLk khkLku k {kuh[u {w~fue{kt {qfkLkk kMk fhe hkwt Au yke Mkrk{kt khku khu nrkkh hekLke kikhe koe Au. Auk kkt[ koLkk kkk{kt [eLku 35 ukuLku nrkkhkuLkku kwhXku Wk fhkku Au. {kuxkkku {{ ykf hkkk uku{kt nrkkhku knkU[kzk{kt ykk Au. ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu [eLkLkk {kuxkkkLkk nrkkhku ykk kku k [kwkko nrkkhkuLke rLkfkMk k kLxku kkrfMkkLk, kktku yLku BkLk{kh{kt Mkkike khu hne Au. khku nrkkhku heeLku kkukkLke Mkhtk kkfkk{kt Mkkk khku fkuo Au. nrkkhkuLke ykkk fhkLkk {k{k{kt [eLk ykkLkk rMkku{kt k zkke ykk e fu Au. rLkfkMk ukuLke ke{kt [eLk [kukk {ktf Wkh A u. k uL k e rLkfkMkLk k {k{k{kt y{urhfk nsw k k{ {ktf Wkh Au. khkk hrk yLku s{oLkeLkk { ke yLku ke {ktf Au.

  nrkkh hek {k{u khk k{ {u : nuk

  [eLk fhkk k k w nrkkhku hekk

  u[k{k t [eL k r{kt [k ukk {u Au

  kkt[ koLkk kkk{kt nrkkhkuLkk u[k{kt 14 xfkLkku khku : khk{kt nrkkhkuLke ykkk 111 xfk e

  Lke rne,kk.18irf nrkkhkuLkk u[kLkk {k{k{kt [eLk [kukk {ktf Wkh Au. k{ k {ktf Wkh y{urhfk, hrk yLku s{oLke Au. Lkk yktfzk{kt kku fhk{kt ykku Au fu {kuxk nrkkh kuk{kt [eLk [kukk { Wkh knkU[e kwt Au. kkt[ koLkk kkk{kt s nrkkhkuLke rLkfkMk{kt 212 xfkLkku khku kE [qku Au. ku kLMkLku kkA AkuzeLku [kukk {u knkUwt Au. [eLk khk {kuxk nrkkhkuLke rLkfkMk 2009ke 2013 [uLkk kkk{kt 21 xfkLkku khku kku Au. irMk rLkfkMk{kt [eLkLke rnMMkukhe 2ke 6 xfk e kE Au. Mxkuf nku{ RLxhLkuLk keMk rhMk[o khk yk ytkuLkku kku fhk{kt ykku Au. [eLku {kuxkkku kkrfMkkLk, kktku yLku BkLk{khLku w {k{kt nrkkhku ykk Au. [eLk rLkfkMk {w heku 35 uku{kt hne Au. ykLkkh rMkku{kt [eLk rLkfkMkLkk {k{k{kt y{urhfk, hrk yLku s{oLkeLku xh k ykke fu Au. yk ynuk{kt yktfzkfe {krnke k Wk fhkk{kt yke Au ku k{k{Lku [[ko{kt {wfu kue Au.

  {kue y{kk kqo{ktke [qtxe zukwshkk kskLkk W{ukhkuLke yksu rne{kt nuhkk ku

  kkteLkkh, kk.18k wshkk k ufMkkLke 26

  kuXfku {kxu kk. 30{e yurLkk hkus kuLkkhe [qtxe {kxu ksk khk W{ukhku kMk t fhkLke yksu ykhe fkk nkk hk{kt yke nke. {w{tke Lkh uL {kueLkk rLkkMk MkkLku yksu {ue u kkko{uLxhe kkuzoLke kuXf{kt k{k{ 26 kuXfkuLkk W{ukhkuLke

  kMkkeLku ykfhe ykuk ykkku nkku. su{kt kskLkk rhc Lkukk kf] yzke kkteLkkhLkk k uXf khk e yLk u kskL k k zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueLku kwshkk{ktke fkuE yuf kuXf khke {kuxk kku y{kk kqoLke kuXf khke [qtxe zkk f u r L L k u k k k eheL k u rL k t k e fhke hkMk fhk{kt yke

  kwkko MkkuMkkxe fku{e h{k {k{ku

  LkhuL {kueLku eLk [ex Mkk{u kfekLke nkEfkuxo{kt yke

  kwshkk nkEfkuxo{kt {uxkukkuexLk fkuxoLkk [wfkkLku kzfkh VUfe k fhkue yhS kh 20{eyu MkwLkke ku

  y{kk, kk.18MkL kM kL k kxe k q o k wk k o

  MkkuMkkxe nkfktz{kt kkkMk fhLkkh Mkex khk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue Mknek 59 kufkuLku eLk[ex ykkkLkk {uxkukkuexLk fkuxoLkk [wfkkLku kzfkh VUfe k fhk{kt ykue kfek VheLke yhS kh kwshkk nkEfkuxo{kt 20{e {k[uo MkwLkke nkk hku. k o 2002{kt ku k wkk o MkkuMkkxe LkhMktnkh fuMkLke kkkMk ykuo Mkwr{ fkuxoLkk {kkooLk nuX Mkur ELuMxekuLk xe{Lke h[Lkk fhk{kt yke nke. Mkexu kwkko MkkuMkkxe LkhMktnkh fuMk{kt LkhuL {kue Mknek yL kufkuLku eLk[ex ykke kkkMk hekkuxo Mkk{ex fkuo nkku. k kwkko LkhMktnkh{kt kuk kLku kezekk kfek Vheyu MkexLke kkkMkLku

  kzfkhe nke yLku {w{tke LkhuL {kue Mknek yLku Mkk{u kwLkkrnk kztk, nk fhk W~fuhe, wf{o, kwhkk Mkkku [uzk yLku k]nrkkLkk {nLkk MkkuuLkk Lkk MkrnkLkk ykhkukku MkkkuLke kuMxux kexeLk {uxku fkuxo{kt k fhe nke. khtkw {uxku fkuxuo kfek VheLke kuxuMx kexeLkLku Vkke E MkexLkk hekkuxoLku {kL hkku nkku. kfek Vheyu kwshkk nkEfkuxo{kt fhue 540 kkLkkLke kexeLk{kt Wu fkuo Au fu Mkexu yur-2012{kt ykkuk kuh hekkuxoLku h fhku uEyu. Wkhktk kwhkk khke ykhkukeykuLke yk kwLkk{kt Mkee Mktzkue nkukLkw t k{ oLke heku nkuk Akkt fkuxuo ku kLku ewt Lk nkukLke e k fhkE Au. ku{s kk. 27 Vukwykhe 2002Lkk hkus ku {exk{kt

  MkMkuLzuz ykEkeyuMk MktS fu nhuLk ktzkLke nkshe nkukLkwt MefkhkLkku {uxku fkuxuo q fhe Au. fkuxuo k kkueMk ykuVeMkh hknw {ko, MktS yLku ykhke efw{khu kkukkLkk rLkuLkku ykk nkk suLkkke k wLkkrnk kztk nkukLkw t Mk kE fu yu{ Au. fkuxuo kwhkkLke {wkftLk fhkLke sYh nke. Mkexu Mktk yLku kxMk kkkMk fhe Lkke. Wkhk tk w kkkMkLke sYh Au kt kqhkk kwhkk hufzo kh Lkke kuwt Mkexu skwt Au. kuke Mktk MktMkk yk {k{u kkkMk fhe fkokne nkk hu.kfekyu nkEfkuxo{kt k fhu kexeLk{kt {nLke kkkk Wkh fk VUfe {uxku fkuxoLkk [wfkkLku hkkk Xuhk {ktke fhe Au. yk kexeLkLke MkwLkke 20{e {k[uo kuu.

  {kue ykkefku kwkhu Mkkhu rne su.

  kskLkk u {nk{tke rs Ykkeyu skw t nk w t f u u kkk o{ uLxhe kk uz oLke k uXf{kt kskLkk rhc Lk ukk kf] yzkeLku ku{Lke {q kkteLkkhLke kuXf khke s [qtxe zkkLke rLktke fhke hkMk furL LkukkkeheLku fhk{kt yke nke. yk Wkhk t k kskLk k zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {k u eL k k u k wshk kL k k rfkMk {kuzLke Mk{k u{kt MkhknLkk kE hne nkukke LkhuL {kue khkMke Wkhktk kwshkk{ktke k fkuE yuf kuXf khke [qtxe zke uEyu k ue k wshkk yuf{ khVke furL LkukkkeheLku rLktke fhk{kt yke Au. yk ktLku rks LkukkykuLke k yL W{ukhku Mkkku ykkefku kk. 19{e kwkhu rneke nuhkk ku ku{ k ku{u skwt nkwt.hr{kLk W{ukhkuLke kMktke ytk u nkk hkue rkLkk Mkto{kt kskLkk Mkwkku kkMkuke {ke rkkku {wsk ksk khk

  k wsh k k{ k t f u xkf {tkeLk u rxrfx {u

  y{kk,kk.18kufMkkLke [qtxe {kxu ksku kkuzkf rMk ykkW nuh fhue

  98 W{ukheLke k{ ke{kt Wkhu Mkrnk 12 hkku{ktke ykhu 24 ko{kLk khkMkkuLke k kufMkkLke rxrfx ykke [qtxe SkkLke Mk[kux hLkerk y{{kt {wfe Au. khke sLkkk kkxeoyu fuxkf rkk Mkkk ko{kLk khkMkkuLke kufMkkLke rxrfx ykkk ykLkkue qnh[LkkLkku u kwshkk{kt k y{ fhk{kt yku kku kwshkk{ktke ykuAk{kt ykuAk yufk ku khkMkkuLku kufMkkLke rxrfx ykkk{kt yku kue yxfku [ke hne Au. kwshkk rkLkMkkLkk Mkk hBkLk ku{Lkk {krMkkh{kt {w{tke LkhuL {kueyu su khkMkkuLke kLkkh fk{keheLke LkkU ee Au yLku ktrk ykkhek Mkr{fhku{kt k su khkMkku [qtxe SkkLkk {kktz{kt kkuXkE Au kuk Mkkik{ hkfkkLkk fkk kLk rkMkn zu, Lk yLku kkoh kLk kkk Mkkk, Wo yLku kuxkur{ kLk Mkkih kxu, Lkkkt{tke LkerkLk kxu, khkMk rek Xkfkuh, {kunLk fwtzkhek, tfh [kihe kkk uwrMktn [kink kuhuLkk Lkk{kuLke kk kkoE hne Au.

  Lke qnh[LkkLkku y{ fhku

  y{kkke eykuz {kt ytuk uou sku s ytu kk t Auk 12 koke fkoh Au, yk kkkku kht rfku k{ hkuz, y{kk ke Y kk Au yu eykuz {kt ytuk ou nku[u Au. yk kk kkkk ykkusf xhk u skwt nwt fu, yk kk t{kt k {ktk ku uzk Au su{kt yk kuo yk kkk{kt uzkuk ku yk {ws Au...r[t xhk, nhe[tkR khkux, {kufk khkux, fktrkR khkux, tekR khkux, fktrkR khkux, rfkR khkux, hkfukR kkh, yskR kMke uhu {ktk ku uzkk nk.

  (Meh: yr{kR khkux, y{kk)

  Au kskLke u kkko{uLxhe kkuzoLke kuXf{kt kikh kue 26 W{ukhkuLke ke E kskLkk khe yku{ {kkwh, u {w ykhMke Vw yLku u {nk{tke ewkE Mkkek yksu {kuze MkktsLke ^kEx{kt rne knkUk nkk k ykkefku kk. 19{eyu {Lkkhe fuLe MktMke Mkr{rkLke kuXf Mk{k yk ke hsw fhku yLku rneke kwshkk kskLkk k{k{ 26 W{ukhkuLke nuhkk fhk{kt yku. {w{tke LkhuL

  k{k{ 26 kuXfku SkkLkk {kEku kLkkLku MkV kLkkk kk

  Mkkkuf suxk ko{kLk MkktMkkuLke rxrfx fkkk{kt yku kku LkkE Lkn hnu. yk Wkhktk fkUkuMk Akuze ksk{kt uzkuk ykkukLkku kife ykhu kuf LkukkykuLku kufMkkLke yLku yL fuxkfLku rkLkMkkLke kuxk[qtxe {kxu kskLke rxrfx {u kuk yMkkh {e hkk Au. hr{kLk fuxkf khkMkku kkk hk MkhfkhLkk kLkkuLku k kufMkkLke rxrfx ykkkLke furL kuxLko {ku kwshkk{ktke k ykhu ku kLkku kkk yufk ku khkMkLku k kufMkkLke rxrfx ykku ku{ k Mkqkku ske hkk Au. kwshkkLke {kuxkkkLke k{k{ 26 kuXfku {kxu ykkefku rneke nuhkk kkLke nkukke kwshkk kskLkwt r[k ykkefku w Mk kE su. kskLkk W{ukhkuLke kkt[{e keLku ELku khu WMkwfkk Au. yk ke{kt ykkefku WkhuLke kkfeLke 22 k uXfk uLkk W{ukhk u k nuh fhku. {uLkk kkt[, hksMkkLkLkk W{ukhk u nuh fhku.

  fkku, k.18t[{nk zuhe khk k.1

  {k[oke 1k khk kku rrfku Vuxk 00 [qfk kk kwt rfku eX 1/-kk kk k{kt rfkueX 0 ikk xkzk kku ykk{e {{kt zuhe khk 22 fhkuzku k Vk [qfke nuhk fhkR Au.t[{nk zuhe q Wkfkuu ykk k{kt Auk [kh ko{kt khku fhk{kt ykku Au.

  t[k{] zuhee Mkkk k yks r we{kt q Wkfkuu qe f{ rfku Vuxu 00 ykkku r{ Mkkr fku o Au. yu q te {k{ ]rkykuk yhfkhf t[k {kxu r{f {kfu ox Vuzhu ykt yu s{o fte u khk yu.yu.e. E.ykh.e.w t y{efh q

  tk {k{ rk{kt kk e fuLku h fhk{kt ykwt Au.

  t[{nk, {rnkh yu knk u rske 2281 q {tzeyku kk he fuLkuk 2. kke w kku zuhe{kt q hu Au. q Wkfkuu [qfkk qk k{kt k.1 {k[oke 1k khk kku rrfku Vuxk 00 [qfkwt nuh fhk{kt ykwt nw t. kk wkfkuk rn{kt q te k Vufxhe{kt Wke t[k{] kwt rfku rX 1 kk kk k{kt rfkueX 0 ikku xkzku nuh fhk{kt ykku Au. q tk [uh{u suXkkE hkzu q Wkfkuu rrfku Vuz 11.24 {ku 22 fhkuz k Vk [qfk {kxu ksuh{kt {u t[kf {tz{kt ro fkuo Au.

  t[{nk zuhe 22 fhkuzku k Vk Wkfkuu [wfu

  t[{nk zuhe 22 fhkuzku k Vk Wkfkuu [wfu, q Wkfku ue te kewt rhk{

  oLk {kxu uhkMkh sE hnue {rnk rfkh

  yuf {rnkLkwt {kuZwt kkeLku hukLke qtx fhkkk [f[kh

  y{kk, kk.18y{kk{kt kk ueMk u

  kwLkkkuhe fkkq{kt ykk nkukLkk kk fhke nku khtkw qtxkhkyku kuunkzu {rnkLkwt {kuZwt kkeLku hukLke qtx [ke Vhkh kE kk Au. yurMkkes rMkkh{kt kLku qtxLkk kLkkke MkLkMkLkkxe {[e sk kk{e Au. ku kkueMk {kxu ktALkYk xLkk Au. suLkk fkhu nu nuhesLkku Mkk{k Lk nkukLkwt kke hkwt Au. kkze rMkkhLkk kwshkk MkkukMkxe kkMku ykue

  u huMkezLkuMke{kt hnukk [tefkkuLk stkfw{kh kn kk MkktsLkk Mk w{kh u eztsLk k k oLk kk uhkMkh oLk fhk {kxu sE hkk nkk khu yuf {kuxhMkkf Wkh ykuk ku yk