18 07 2014 sunvilla samachar

Download 18 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 18-07-2017

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 27Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 27 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 18, \ - 2014

  Lke rne, kk.17u{kt fkk LkkktLkwt {k

  e hkwt Au khu ko 2013-14 hr{kL k ELf{x uMk rkku yuf k fhkuz Yrkkke k khkLke hf{Lkk fkk Lkkkt zke kkzk Au. su ko 2012-13 hr{kLk kfzku fkk Lkkkt fhkk kke w hf{ Au. ko 2012-13{kt 30434 fhk uz YrkkLkk fkk Lkkk t

  zkkk nkk. ELf{xuMk rkk khVke

  nuh fhk{kt ykuk yktfzk {wsk [kw ku o {k[o{kt kqo ku Lkkkfe ko 2013-1 4 h r { k L k h k u z k L k e f k o kn e k e 10791.63 fhkuzLkk fkk Lkkkt zke kzkk nkk. khu Mku oLke fk{kehe hr{kLk ELf{xuMk rkku 90390.71 fhkuz YrkkLkw t

  fkw t Lkkw t zke kkzw t nkw t. yk{, Lkkkfe ko 2013-14 hr{kL k ELf{x uMk rkku u{ktke fw 101181 fhkuz YrkkLkwt fkwt Lkkwt sk fwO Au.WuLke Au fu, Mk[o ykukhuLk hr{kLk ELf{xuMk rkkLkk yrfkheyku ftkLkeLkk ykurVMk{kt yLku kuLkk {krfLkk rLkkMk MkkLku hkuzk kkzu Au. khu Mkuo{kt {kk ykurVMk{kt s hkuzk kzk Au. yk knuk ko 2012-13{kt ELf{xuMk rkku 30434 fhkuzLkwt fkwt Lkkw t zw t nkw t. ELf{xuMk rkkLkk skk {wsk ko 2013-14{kt fkwt Lkkwt zkk {kxu fw 5327 Mk[o ykukhuLk nkk hkk nkk.

  ELf{xuMk rkku ykke {krnke

  yuf ko{kt ykExeyu zwt yuf k fhkuzLkwt fkwt Lkkwt

  kk ko fhkkt kkwt wt fkwt Lkkwt u{ktke zkkwt ykExe khk ko hr{kLk 5327 Mkuo ykukhuLk

  Lke rne, kk.17wrLkk{kt Mkkike w khek

  kufku khk{kt Mkkx fhu Au kuku kku r{uLke{ zuk{uLx kkuMk Mkkku uzkue wyuLkLkk rhkkuxo{kt fhkku Au. rhkkuxo {wsk wrLkkLkk fw khekku{ktke ke kkLkk khek k ufk u yufk khk{kt Mkkx fhu Au. wyuLkLkk rhkkuxo{kt skkwt Au fu, rk kqo yurk{kt khekeLkku h 1990{kt 45 xfk nkk u su xeLku 14 xfk hkku Au. ufu, ku{ Akkt yk rMkkhku{kt nsw kkf {k{kt kheke uk {e hne Au. yk rMkkhLkk ukuyu kheke xkzk{k t Lkk Ukkk

  Mktwk hkx MktLkk rhkkuxo{kt wkMkku fhkku

  wrLkkLkk ke kkLkk khekku khk{kt Mku Aufw khekku{ktke 32.9 xfk kufku khk{kt Mkkx fhu Au : khkLkku kk{]w h k [kk Wku Au

  kkMek, kk.17kkr{kt rk y{urhfkLkk

  ukuLkk hkxkrkyku Mkkku {kuze hkk Mkwe {wkfkk kuk kk zkkLk LkhuL {kue khk ykk hkLkk kE [wk Au.

  kkrLkk Vkuxou nuh{kt rkMk MkB{uLk{kt kk ek kk kkukkLke ke-rMke kkr kkk kwhe fhe zkkLk LkhuL {kue yksu {kuze hkku rne knk U[u. kLk khk Vhkk knuk zkkLk LkhuL {kueyu kkrLkk hkxkrk rz{k hkuMkuV khk {u yk{tk Mk tu o rk y{urhfkLkk Lk u k kyk u Mkkku {wkfkk fhe nke. rk

  y{urhfkLk k hkx k r kyk uy u whkuke ukuLkk kkkke yktkhhkxe Lkkk MkkLku Lkw Yk ykkk {kxu rk Mk rfkMk kUf MkkkkLkk {kueLkk kkkLkwt Mk{koLk fwO nkwt. yk k uXf{kt k krLkk hkxkrk rk{k hk uMk uV u yksu o LxLkk, u L k u s w y u k , E k z k u h , fkutrkk, ku, Wu Mkrnk rk y{urhfkLkk Lk ukkykuLk u kk uk yk{tk ykwt nkwt. WuLke Au fu, Vkuxu ou{kt k u u r k M k M k B{ uL k hr{kLk LkhuL {kueyu 100 yks zk uhLkk hk ufk Mkkk u rkMk rfkMk kUf MkkkkLke nuhkk fhe nke.

  rkMk Mkt{uLk MkVkkkqof Mktkk kwt

  zkkLk LkhuL {kue yksu {kuze hkku khk khk Vhu

  {kuze hkku rk y{urhfkLkk hkxkrkyku Mkkku fhe {wkfkk :LkhuL {kue kkrke kLk ykk rLkfk

  {kuLkMkwLk Mk{k u{kt knkut[e kwt nkukLkku nk{kLkLkku kku

  Lke rne, kk. 17u{kt {kuLkMkwLk nu Mk{k u{kt knkut[e kwt nkukLkku kku yksu

  nk{kLk rkk khk fhk{kt ykku nkku. ufu, Mkk{kL fhkk nsw k ykuAku hMkk LkkUkku Au. nk{kLk rkkLke yksLke ykkkneLkk fkhu {kuxe hknk {kLkk Mktfuk ukE hkk Au. {kuLkMkwLk Vhe MkSLk kkLkk fkhu Wkhkr{ yLku { khkLkk rMkkhku{kt weLkwt {kuswt Vhe wt Au. ykLkk fkhu [kuk, MkkukkeLk yLku fkkMk suk {w kkfLke keLke rk zke kLku kue kk Au. swLk-MkxuBkhLke MkeLkLke Yykk kkke qk ykuAku hMkk kE hkku nkku suLkk fkhu khu [kkLkwt {kuswt Vhe wt nkwt. kkt[ ko{kt k{ k wfkLkk kku uhkk nkk. {kuLkMkwLke hMkk khkLkk f]rk Mkuxh {kxu qk s {nkqo Au. f]rk Mkufxh uLkk ku xerLk zkuhLkk ykoktk kife 14 xfkLke ykMkkkMk Au. kk{e rMkkh{kt kuLkk 1.2 yks kufku kife ku k]kekt kufku ykkh hku Au. kk kuo {kuLkMkwLke hMkkLkk fkhu qk Mkkhe Mkrk hne nke.

  kk kuo rLkkohek Mk{ fhkk yuf {rnLkk knuk s uLkk rMkkhku {kuLkMkwLk nuX yke kk nkk suke yLkksLkk hufkuzo WkkLk {kxuLkku {kko {kufku kku nkku. khtkw yk ku ykuAk hMkkLkk fkhu Mkrk [kksLkf kLkue Au. ufu, nu Mkrk{kt Mkwkhku kku Au. Mkkk A Mkkn Mkwe ykuAk hMkk kk {kuLkMkwLk Vhe MkSLk kwt Au. kue ykk Au fu, nu keLke rk zke kLku. ykEyu{ze{kt LkuLk uh VkuhfkMxk MkuLxhLkk zk zeke ku {krnke ykkkk fkwt Au fu, Mkr kkfTfku ykkk{e Mk rMk Mkwe [kwt hne fu Au. khk{kt kkt[ ko{kt k{ k wfkLke MkrkLke kk We kE nke. yzkke w kkf rMkkh{kt nkk fVkuze kLkue Au. {kuLkMkwLke hMkk{kt yAkLkku yktfzku nu xe fu Au. suLkk fkhu kuerkk yLku fkkMkLkk kk{kt Vkku ku. Auk Mkkn{kt {kuLkMkwLke hMkk Auk Mkkn{kt Mkhuhk fhkk 15 xfk ykuAku nkku. yksu kkf hMkk rLkkohek Mk{Lkk ku rMk kk uh{kt knkUku Au.

  {kuLkMkwLkLke Mkrk{kt Mkwkh kkkt Lke ykk ke

  Wkhktz : khu hMkkke nhku kwyku yxkkWkhktz{kt khuke yrkkhu hMkkLkk Mktuo [kh nhke k w kwyku yxkE kzk Au.

  k{k{ Lkeyku{kt kkeLke Mkkkxe sLkf Mkh Mkwe knkU[e hne Au. hMkkLkk fkhu ktkk, {wLkk, khk, fke MkrnkLke Lkekyku{kt kkeLke Mkkkxe e hne Au. nk{kLk rkkLkk skk {wsk ykkk{e ku rMk hr{kLk hk{kt yrkkhu hMkk kE fu Au. suLku ELku nexektkyu Mkk[ukeLkk k{k{ kkkyku ek Au. kktMkkzk, Vkxk yLku kwfke{kt uzku Mke kzkLkk krhk{ MYku kefu, fukhLkkkLku uzkk hkxe hks{kkoLku kt fhkLke Vhs kze Au. kefu, kheLkkk {kkkuo kh k kfeV kE hne Au. yke s heku ktkkuke hks{kko Wkh k yz[ku We kE Au. nk{kLk rkku fkwt Au fu, nsw k yrkkhu hMkkLke MktkLkk hnue Au. kheLkkk, fukhLkkk, ktkkuke yLku {Lkkuke sLkkh {kkkuo kt kE kk Au. hk{kt swe-swe skykuyu [kh nh kufku yxkE kzk Au. yufLkwt {kuk k kwt Au. Auk 24 fkf hr{kLk Wkhktz{kt fw{kW, kZk kku kukku{kt khu hMkk kku Au. kk, Wkhfke,We{X, kh[wk{kt Mkkk hMkk kE hkku Au.

  ykkkLku {tswhe ykkkk knuk rLko sYhe

  zwtkeLke rLkfkMk Wkh Mktkqo rkktLke kkMkkLkLke {ktk

  kwhXkLku kuMkknLk ykkk yLku kkhkLku ytfw{kt ukLke sYhekk Wkh kh {wfk{kt ykku Au.

  yuf k xLk z w t keLke ykkk fhkLkk {wu kkLk {tkkLkk yrk uk{kt ykk khu kr kLk rLk{ok Mkekkhk{LkLku k{kt yk uk kk{k t hk{rkMk kkMkkLku yk {wskLke kk fhe Au. kk{kt kkMkkLku yu{k fkwt Au fu, kk {rnLku Mkhfkh khk yu{Eke kk w fhkLkk k rhk{ MYk u z w t keL k e rLkfkMk{kt xkzku kku Au. khtkw LkkLkk skk{kt zwke nsw k rLkfkMk fhk{kt yke hne Au. Mkkike knuk zw tkeLke rLkfkMk Wkh rkkt {wfk{kt yku ku sYhe Au. yL uku{ktke ykkk fhkk knuk rLkfkMk kh rkkt qk s sYhe Au. kk {rnLkk{kt z w tke Wkh wk{ rLkfkMk

  f{k Vhe kkw fhk{kt yke nke. ykkWLke Mkhfkhu {k[o {rnLkk{kt ykLku Lkkkw fhe ee nke. rk xLk 300 zkuhLke f{k Lke fhkE nke. rLkfkMkLku ytfw{kt uk {kxu yk {rnLkk{kt s yu{EkeLku kheLku rk xLk 500 zk uh fhk{k t yke nke. yu{Eke yu hux Au suLkk ykkh Wkh fkuEk rLkfkMkLke {tswhe ykkk{kt ykke Lkke. ykuAk hMkkLkk krhk{ MYku zwtkeLke f{kku e hne Au. yurkLkk Mkkike {kuxk zw tke kh {nkhkx{kt kMkkkt kku zwtkeLke nkuMku f{kku{kt 50 xfk Mk weLkk u khku kE [wku Au.

  khu Aqxf kh{kt kuLke f{k k uke kE kE Au. swLkke Lku{kh [uLkk kkk{kt zwtkeLke MkkrLkf {ktkLku kLk{kt ELku ykLkku skku hkk{kt yku Au.

  MkkrLkf kwhXkLku kuMkknLk ykkk yLku k khkLku zk{k yL ukuke ykkkLku {tswhe kquo rkkt sYhe

  Lke rne, kk.17kkLk kLk hk{rkMk

  kkMkkLku zwtkeLke rLkfkMk Wkh rkkt {wfkLke rk{kt ykk k kr {tkkLku yke fhe Au. yL uku{ktke ykkkLku {tswhe ykkkk knuk zwtkeLke rLkfkMk Wkh rkkt {wfkLke kkMkkLku {ktk fhe Au. MkkrLkf

  krk fhe Au ufu, ku{ Akkt nsw e rk kkfe Au. rhkkuxo{kt skk {wsk, wrLkkLkk fw khekku{ktke 32.9 xfk khekku yufk khk{kt Mkkx fhu Au. yk yktfzku [eLk, LkkEuhek, kkrfMkkLk, kk tk u yLk u yVkkrLkMkkLk fhkk k {kuxku Au. kk{]w h {k{u k khk ykk kzkwt MkkLk hku Au. khk{kt ko 2012{kt fw 14 k kkfkuLkw t {]w kkt[ koke LkkLke {hu kwt nkwt. khu wrLkk{kt yk Mk{ hr{kLk fw 66 k kkfkuLkwt {kuk kkt[ koke LkkLke u kwt nkwt.

  khk{kt yk rhkkuxoLku nuh fhkk w{ke {k{kLkk {tke Lk{k nuwkyu skwt nkw t fu, u{kt kufkuLkk u rfkMk yu

  yuLkzeyu MkhfkhLk w t Au. ku yk rhkkuxoLkk ykkhu sYhe kukku{kt Mkwkh fhkLkku Lk fhu. nuwkyu W{uwO nkwt fu, zkkLk kMk fheLku khekku {kxu MAkk, w kke, Mk]rk yLku kk{]w hLku xkzkLku kkr{kk ykke hkk Au. rhkkuxo ytku khk{kt Mktwk hkxLkk Mk{Lf es kuzu skwt nkwt fu, irf rfkMk{kt khkLke qr{fk {nLke Au. wrLkk{kt rLkkohek rfkMk khu s {ue fku khu khk{kt yk {ue fk. WuLke Au fu, Mktwk hkx Mktu wrLkkh{kt kheke, q{hku, rk yLku kkoh suk ykX {wkyku{kt Mkwkh kkLkku ktf Lke fwO Au.

  MxuLzk f{exeLke kuXf{kt ykhu yktrf hknk ykke ukE : 17 kke w kufkuLku hknk ku : hknkLkku y{ knue ykukMxke fhkLkku rLkoy{kk{kt kukxeo xuMk khk{kt 50 xfkLke hknk

  y{kk, kk.17y{kk B w r L k r M k k

  fkukku ohuLku ykhu nuhh{kt ukkheyku yLku Mkk{kL kufku khk fhk{kt yke hnuk ke yktkuLk kk ku{Lke {ktke Mk{k wfe sELku kukxeo xuMkLkk

  khk{kt 50 xfk hknk ykkkLke nuhkk fhe nke. yk rLkoke 17 kke w fhkkkykuLk u Mkeku Vkku ku. ufu, fkUkuMk yLku yL kkxeoyku khk nsw k ykLku Mktkqoku khk U[kLke {k tke fhkE hne Au s uke

  y{kk fk ukk u oh uLkLk u nsw {w~fueLke MkrkLkku Mkk{Lkku fhku kzu kue kk Au. ke rhku oLkLkk u k uh Auk fuxkf rMkke he hkk kk Auxu yksu BwrLkrMkk fkukku ohuLkLke Mx uLzk fr{rx khk k ukxe o

  xuMkLkk khk{kt 50 xfk uu hknk ykkkLkku rLko fhk{kt ykku Au. su{kt Lke stke Mkhfkh yLku fkuxuo ktLkuyu {kL hke Au. kukxeoLkk u khu khku kku nkukke fkWLMkh yu uLkk {kuze Mkkku [[ko r[khk fheLku

  nuh{kt Auk fuxkf rMkke Wk yktkuLk kk rLko

  yksu 50 xfkLke hknk ykkk{kt yke nke. yk ku o ksux{kt hufu huf kzwykkLku k yuLkwt Mkuxh ke yuLku huMkezuLx{kt fLkxo fheLku 17 fhkuzLke hknk ykkk{kt yke Au suLke yMkh [kh k nuhesLkk uLk u ku. hzkhLku k fku{{kt Lkn keLku khtkw huMkezuLx{kt fLkxo fheLku xuMkLke hknk ykkk{kt yke Au. kukxeo xuMk{kt 50 xfk uu hknkke kku fhkkkykuLku Vkku ku.

  kukxeo xuMkLkk k khkke BwrLkrMkk fkukkuohuLku Lkux LkVku 96 fhkuzLkku kkku nkku khtkw nu nuhesLkkuLku 50 xfk hknkLkku rLko ukke 53 fhkuzLke hknk

  ku. Mkh hknkLkku y{ kkhe knue ykukMxke kk q ku. 31{e {k[o 2014Lkk ytk{kt f w 17.98 k r{fkk u kukxeo xuMk hufkuzo{kt LkkUkue nke. stkeLkk y{Lkk fkhu fw 17.98 k r{fkku kife 8.44 k yuxu fu 47 xfk suxe r{fkk uLkk rz{kLz{k t khku kuku Au khu k xfk suxe r{fkk uLkk rz{kLz{k t xkzku kku Au. 49 xfk suxe r{fkkuLkk xuMkLkk rz{kLz{kt fkuR VuhVkh kku Lkke.yku WuLke Au fu Auk yuf yXkrzkke [kkk yk kukxeo xuMk khkLkk rhku{kt ukkheykuyu kkukkLkk tk hkuskkh kt fheLku kt kkwt nkwt

  yu BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mk{k yk {wu Auk yuf yXkrzkke khtkh hsqykk fhk{kt ykke nke. su fhkkkykuyu [kw ko 2014-15Lkk x uMkLke hf{ stke Mkkku kwhukwhe hue nu kuk fhkkkykuLku hknkLke hf{ ykkk kok rk{ktke urzx khefu ykkk{kt yku ku{s su fhkkkykuLku [kw ko 2014-15Lkk xuMkLke hf{ hkLke kkfe Au kuk fhkkkykuLku 50 xfkLke hknk ykkk{kt yku. yk hkMk ykkk{e Mkknu BwrLkrMkk kk uz o{k t k hsq fhk{k t yk u yu hk MkhfkhLke {tswheLke ykukkyu {tswh fhe k uLkk u khk y{

  fhk{kt yku. y k u W u L k e A u

  f u ,y{k k B w r L k r M k k fk ukk u oh uLk{kt k ukxe o xuMkLke Lke ykfhe hk MkhfkhLkk stke hLkk ykkhu nuhesLkku Wkh kk{kt ykuk Yrkk 250 fhkuzLkk khkLkk f{hkkuz kkuske nuhesLkku Auk yuf yXkrzkke hkuku hkk nkk. nuhLkk yk yk rMkkhku{kt kukxeo xuMk khk {wu ykk Vkxe rLkfe nke. {w{tke ykLktekuLk kxuu yuku yku ykku nkku fu, kukxeo xuMk{kt hknk fu xkzkLke hkMk kkfeu ze fkZku yu yktkuLk w fhu ku knuk kuLkku ytk kku.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 18-07-2014{uk (y,,R) : ykfM{f Lkk kk. MkM Mkkt hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {o ykk{f kuku r[ ke sk. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwtr{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k.ffo (z,n) : RuLkef]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k. kk-kh Mkw{uwO hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt. Lkkkfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk. ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke fu.Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kR fu Au{fh (,s) : fkkfe &ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. Lk WMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w.

  ktkeu...

  ksu fushek h Xkuku 1 fhkuzku {knkrku kku

  _ 2070, -6, . 18-07-2014

  ks h rne{kt hfkh kk {kxu khkkuu hekku ykhku {qfku Eu yh fushek {w~fue{kt {qfk ue k We kE Au. ksu fushek h yuf fhkuz Yrkku {knkrku kku Xkufe eku Au. ks hVke fusheku e kurx {kufk{kt yke Au. fusheku ks h khkkuu hekku ykhku {qku nku, suu Vke uk ksuu{u whkk hsq fhk ft nwt.

  fusheku yuf ykurzku xu nuh fhe ne, su{kt u{u ks h rne{kt hfkh kk khkkuu heeu yk{ yk{e kxeou kuzkku k fhkku teh ykhku kku nku. fusheku ft nwt fu, ks fkutuk khkkuu hek {kxu 20 fhkuz Yrke ykuVh fhe hne Au. fusheku ks h ykhkuku {khku wkhu xTexh khk [kw hkku nku. fushekk yk ykhkukuke wMu khkuk kzu nu fushek h xkh fkuo Au. rne ksk ukykue hVke fusheku e kurx {kufk{kt yke Au. hksuL nke ksk khk ykh. e. nu yk kurx {kufke Au. fusheku Whkk S ts h rk kk kku fkuo fu, u ksu wkhu rne{kt hfkh kk {kxu yk{trk fhe fu Au. fusheku k fkuo fu, wt Whkku khkkuku {ko k {kku uEyu? u uyku yu{ n fhu ku kk fhu.

  fusheku xTex fwO fu, qkkuku kku Au fu, kufkue khkse Akt Whkk yksu ksu hfkh kk {kxu yk{tk yke fu Au. ks uku Mefkh fhu. kse ku nsw tk ke. fkutuk khkku nsw ikh ke- qk. kswt {kwt Au fu, k ek Ae khkkuu hekwt h kE su.

  u{u ft fu, Whkk kuke whe [ku Au fu, tkhu, uu u Wwfkke uu. u fkuE kxeo (ks) nuk s yuf hfkh kk E

 • 3 / . 18-07-2014, y{kk

  V L

  Lke rne, kk.17k k rfMkkLk sELk u {k uMx

  kuLxuz ykktfke nkrV MkELku {Lkkh kkfkh u kkkMknLke { w~f ueyk u{k t khk u kk u Au. irf Mkk{u khkMke{k t ukunLkku fuMk k fhk{kt ykku Au. MkkrLkf feu fkuxo{kt f{-124 nuX yk fuMk k fkuo Au.

  k e S k k s w i r f L k e yk k t fke M kE M k k k u L k e {wkfkk Mktuo kkrfMkkLk kkuLkk khke nkEfr{Lku MkhfkhLku

  rhkkuxo MkkUke eku Au. k kke {krnke {ku kkrfMkkLk{kt ykk tfke nkrV MkELke {wkfkkLku E khkMke Mkk feu irfLke Mkk{u hkxkunLkku fuMk k fkuo Au.

  yk fuMkLke Mk wLkke 27 swkEyu kuu. yk {k{u irfLke kqAkhA k kE fu Au. yk {kxu kkkMk yusLMke yuLkykEyu k ]n{ tk kLke {tswhe k {k tke Au. keS kks w ELk ih{k t k i rf Mkk{u wk fkUk uMkLkk ykkukLku

  Vhek LkkUke Au. ELkih fkuxuo ykEkeMkeLke f{ - 124 (yu) yLku 132 ytkkok Vhek LkkUe irf Mkk{u ukun yLku rkunLkwt wuhkLkku fuMk [kk Lke fwO Au. irfLke Mkk{u rMkuLkkyu k rhku k fkuo Au yLku k uLke Mkk{u fkkfe kkk ukLke {ktke fhe Au. fuL{kt {w Mknkuke kkxeo rMkuLkkyu irfLke nkrV MkE MkkkuLke {wkfkk ukun Mk{kLk kke Au yLku kuLke Mkk{u fzf kkk ukLke {ktk fhe Au.

  WuLke Au fu, i kkk irfLku kukkw kkkk hk{uLkk LkSfLkk {kLkk{kt yku Au yLku zkkLk yLku kkkk hk{u [u k Mkkhk Mk tk tk u Au. irfu kkuzkf rMkku knuk s kkrfMkkLk sELku ykk tfke nkrV MkELke {wkfkk ee nke. suLku E nk uh{kt rk Mkoku Au.

  irfLke yuLkykEyu kqAkhA fhu

  nkrV Mkkku {wkfkk Mktuo irf Mkk{u fuMk k kku

  kkfkh u kkk irfLke {w~fueyku{kt khku kku khkMke,ELkih{kt irf Mkk{u LkkUkku ukunLkku kwLkku

  Lke rne, kk.17rne{kt Mkhfkh kLkkk

  {kxu ksk khk Lkku nkk hk{kt ykk Au khu keS kksw yk{ yk{e kkxeo khk k kskLku Wkzwt kkzkLkw t Lke fhk{kt ykwt Au. yk{ yk{e kkxeo nk kskLkk fkkhkykuLku knkh kkLke {nuLkk{kt uzkE kE Au. yk {kxu yk{ yk{e kkxeoyu ykuxku hekk yrkLk

  Y fwO Au. yk{ yk{e kkxeoyu ksk kh ykhkuk kkku Au fu, rne{kt Mkhfkh kLkkk ku khkMkku hee hne Au. yk{ yk{e kkxeoLkk MkwkkuLkk skk {ku kskLku Wkzw kkzk rne LkSf ykuxku ykurzku Mkeze u[kLkwt Y fhkwt Au. WuLke Au fu, rne{kt kk kuo kuu [wtxe{kt ykuxku rhkk [kfkuyu yk{ yk{e kkxeoLkw t nuh{kt

  Mk{koLk fwO nkwt. khu yk{ yk{e kkxe o khk yuf ykurzk Mkeze kLkke ykuxku rhkk [kfkuLku ku [kkLke Mkw[Lkk ykkE Au. fusheku yk hufkuzuoz Mktu{kt fkwt Au fu, ksk Mkhfkh kLkkk {kx u h uf khkMkk uL k u 20 fhkuz Yrkk ykkeLku VkuzkLkku Lk fhe hne Au. WuLke Au fu, rne{kt ksk Mkhfkh kLkkk {kxu Mke kE Au.

  M k w k k u k h k { k e {krnke {wsk, yk rku ykhe rLko fhk zkkLk LkhuL {kueLkk rne khk VhkLke hkn ukE hne Au. ksk khVke rneLkk { w{tke kLkkLke huMk{kt ske {weLkwt Lkk{ Mkkike ykk Au. ksku Mefkw O Au f u k u{u Mkhfkh kLkkk {kxu huf rfkk u wk hkk Au.

  kskLku Wkze kkzk fushek kikh

  ksk Mkk{u ykk khk ykurzku Mkeze r{Lk Y

  rne{kt fushekLkk yks{kt ykurzku hufkuzo fhe ykuxku rhkkyku{kt [kkLkwt yrkLk nkk hkwtt

  skwh, kk.17skwhLke {nkfktke {uxk u

  xuLk kusLkk kkukkLkk k{ xk hr{kLk s woxLkkkMk kE Au. ufu, yk woxLkk{kt xuLkLkk fku[Lku fkuE LkwfkLk Lk kkkt ktkyu hknkLkku kMk eku Au. {ke {krnke {wsk skwh{kt {uxku xuLkLkk Mktkqo YxLkk [ufk {kxu yuxu fu {kLkMkhkuhke [ktkku MxuLk Mkwe {uxkuLku k{ k Vq xk {kxu hkLkk fhkE nke. ufu, {uxkuLku hkLkk fhkkLke kkheLke r{rLkxku{kt s ku uxVku{o Mkkk u zkfkuh ykzkE nke. Mkku yk xLkk{kt fkuEk fkhLkwt LkwfkLk fu LknkrLk kk kk{e Lk nke. fkhfu, {uxku xuLk Y kkLke Mkkku s kuLke zk kkt[ rfku{exh rk fkfLke s nke. ufu woxLkk kk {uxkuLkku xk yxfke ukku nkku yLku {kuze hkk Mkwe yrfkheyku woxLkk k fkhke kLku kuLkwt kkh

  kue hkk nkk. WuLke Au fu, skwh{kt {uxku xuLkLkwt k{ Vq xk kwkhu Mkktsu 7:52 r{rLkxu nkk hkwt nkwt. k{ xk{kt [ktkku Mkwe 9.28 rfku{exh xuLk kuzkkLke kusLkk nke. suLke [u 9 MxuLkku yku Au su{ktke ykX MxuLk yueuxuz khu yuf MxuLk yLzhkkWLz nkwt. ufu woxLkkLkk kku {uxku xuLkLkwt MkV xk kE wt Lknkwt.

  skwh {uxku xuLk kusuxLku k{ kkMku {rkfk

  skwh{kt {uxku xuLk xk{kt s uxVku{o Mkkku ykzkE

  {kLkMkhkuhke [ktkkuLkk x kh nkk hk{kt yku xkLku yfM{kkLkk fkhu yxfkkLke Vhs kze

  sB{w, kk.17krk y{hLkkk kwVkLke kkk {kxu yksu nue Mkkhu [wMk

  Mkwhkk Mkk [u kwykuLkk skkLku hkLkk fhkku nkku. ufu, hkk nk{kLkLkk fkhu y{hLkkk kkkLku hkufe ukLke Vhs kze Au. kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk, y{hLkkk kkk {kxu rLkfu kwk{kt 239 {rnkyku yLku 10 kkfku Mkrnk fw 1255 kwyku Au. yk kwk Mkkhu 4:10 r{rLkxu sB{wLkk kkeLkkh ykkh rrkhke 41 knLkkuLkk fkVk Mkkku hkLkk kwt nkwt. yk kwk sB{w-eLkkh LkuLk nkEu kh fwzkLku kkh fhe [wku Au. ufu khkk hkk nk{kLkLkk fkhu y{hLkkk kkk yxfkkkk yk kwkLku kt s hkufe uk{kt ykwt Au. WuLke Au fu, ykh Mkwe fw 39258 kw sB{w-fk~{ehLke ykkh rrkhke y{hLkkk kkkyu rLkfe [wk Au.

  hkk nk{kLkLkk fkhu y{hLkkk kkk Mkrkk

  tzLk, kk.17khke xe{Lkk ykuhkWLzh hrL zu

  yLku #uLzLkk zke kkuh yuLzhMkLk [u [ke hnu rku w Wk MYk kh fwO Au. khke xe{ khk suBMk yuLzhMkLk Mkk{u Vhek LkkUkk kk #uLz rfux kkuzuo hrL zu Mkk{u Vhek LkkUke Au. yk VhekLkk ykkhu ykEMkeMkeyu hrL zu Mkk{u u-2Lkku kwLkku LkkUku Au. hrL zu u kurkk sk Au kku kuLkk kh yuf xuMx {u[ ykk ku Lk-zu {u[Lkku rkkt kke fu Au. ykEMkeMkeyu kku

  VhekkuLke kkkMk nkk he Au. yk kkkMk {kxu yuewxe MkkuLke nuhkk yksu fhku. ykEMkeMkeLkk rLk{ {wsk kuLk Mkku{ktke fkuE yuf yuewxe nu.

  WuLke Au fu, xutxrk xuMxLkk ke rMk hr{kLk hrL zu yLku suBMk yuLzhMkLk [u kkuk[ke kE nke. su{kt yuLzhMkLku hrL zuLku ykku kkue ku {kkuo nkukLke Vhek khke xe{ {uLkus{uLxu ykEMkeMke{kt fhe nke. su{kt yuLzhMkLk Mkk{u u-3Lkku kwLkku LkkUk{kt ykku nkku.

  zu-yuLzhMkLk rk w fkuo

  hrL zu r ICCyu u-2Lkku kwLkku k fkuo

  tzLk, kk.17#uLz rfux xe{Lkk fuxLk

  yueMxh fwfLkwt {kLkwt Au fu suBMk yuLzhMkLk kh khke xe{ khk whnkhLkku kku ykhkuk yu keS xuMx {u[ knuk #uLzLke xe{ kh {kLkrMkf kk MksokLkwt yuf kztk Au. fwfu skwt fu, #uLzLke xe{ yuLzhMkLkLkk Mk{koLk{kt Au. khke xe{ EAe hne Au fu,

  yuLzhMkLk keS xuMx{kt Lk h{u suke kuLkk kh ykhkuk kke VMkkkLkk Lkku fhk{kt yke hkk Au. fwfu w{kt W{uwO nkwt fu, xe{ {uLkus{uLx yuLzhMkLkLku kuLke yk{kk ykuAe fhk k Lkn fnu. yuLzhMkLk yu y{khe xe{Lkku yuf ykkhwk ukze Au. suLkk Mk{koLk{kt k{k{ #uLzLkk ukzeyku Wk Au. kkkMkLkk ykuo Mk{k {k{ku Mkkkxe kh yku.

  yuLzhMkLk rk yu khkLkwt kztk : fqf

  kUkkuh : Mfw{kt kUkhukke [f[kh, kuLke kqAkhA kE

  A koLke kkfe Wkh kUkhukLkku kLkk

  kUkkuh,kk. 17yuf f{f{kxeko kLkk{kt

  k qeo ku u tkkuh{kt yk{kfu ox Mfw{kt k Ukh ukLkk kLkkke khu zzkx {[e kku Au. A keo kkfe Wkh Mkk{wrnf kkfkhLkku kLkk kLkkkt khu kkuzVkuz yLku LkkhkskeLkwt {kuswt Vhe w t Au. yk Mk to{k t kkueMku MxkVLkk fuxkf kufkuLke kqAkhA k fhe Au.

  MfwLke knkh keyku yLku yL k ufk uyu nMkf rhk u oLk fheLku ykkuk fkuo nkku fu, Mkkkkkyku yk {wkLku kke

  uk {kxu ku{Lke MkkkLkku Wkkuk fhe hkk Au.

  f uxkf {kkk-rkkk yLk u keykuyu fkw t Au fu, Mk{k {k{kLku kke ukLkk kMk kE hkk Au. kLkk ytku {krnke k ykkk{kt yke hne Lkke. yk kLkk {qqk heku keS swkELkk rMku kLku nkku. khtkw nu yk Mk{k {k{ku Mkkkxe kh ykku Au. {kkk-rkkkLkw t fnuwt Au fu, khu kkfeyu rk{kh nkukLke Vhek fhe khu kuLku nkuMkx{kt E skkk Mk{k {k{ku Mkkkxe kh ykku Au.

  kkkMk yrfkheykuLkk skk {wsk, knuk kuh{kt ke rkkeoLke Wkh MfwLkk fkfku hr{kLk s MxkVLkk ku Mkku khk kkfkh kwhk{kt ykku nkku.

  y k M k t o { k t S { L k k ELMkxxh yLku Mkwhkk kkzoLke yxfkk fhk{kt yke Au. khu kkfeLke Mkkhkh [ke hne Au. MfwLkk yk[koyu fkwt Au fu, yk f{LkMkek kLkk Au yLku k ukekk uLk u Mk fhk{kt yku. MfwLke knkh rhku oLk {k{u rLMkekku fkwt

  {wtkE,kk. 17{nkhkxLkk 15ke w wkLkku sunk{kt Mkk{u kk Ehkf sE

  [wk Au kuk ynuk [u {nkhkx Mkhfkhu nu fhktkeLkku Vukku fhk ykEyuMkykEyuMk khk ykkuz fhk{kt ykue Mkkur LkuxfeOk MkkExku Wkh erzku yLku ykurzku Mkk{keLku kuf fhe ukLkku rLko fkuo Au. {nkhkx Mkhfkh wkLkkuLkk kkkk kkLkk {wu fuL Mkhfkh Mkkku Mkkk Mktkfo{kt Au. yk wkLkku Ehkf{kt ykEyuMkykEyuMk sunke ]rk{kt Mkk{u kE [wk Au kuk ynuk nk{kt s ykk nkk. hk kkueMk fuLe MktMkkyku Mkk{u MktuLke {wkyku Wkh Wk ELxuesLMk {krnkeLke ykk-u fhe [wfe Au. kkueMk yLku hk ELxuesLMk Mkwkkuyu fkwt Au fu, yk wkLkku kwykuLke xwfzeLkk yufkkYku nkk su 23{e {uLkk rMku {wtkEke kkk {kxu hkLkk kk nkk. MkUfzku khke {wM{ wkLkku su khek ykkh hku Au ku ykk yLku {kqoLkk ukuLkk wkkkMk kku ek {uk {kxu kELk{kt Au. Ehkf{kt sunk{kt Mkk{u kkLkku ku{Lkku Ehkku hnuku Au. kkueMk yLku ELxuesLMk MktMkkykuLku tfk Au fu, yk wkLkku fhktke ]rk{kt Mkk{u kE [wk Au. Ehkf{kt sk {kxu {wM{ wkLkku khVke ku nhke w yhSyku yke [wfe Au. fuh, {nkhkx, ktkk yLku kr{Lkkzw khVke w Mktk{kt yhSyku yke Au.

  ISIS Mkk{keLku kuf fhk {nkhkxLkku rLko

  sunke {wu Mkhfkh MkkkLk

  Lke rne,kk. 17nihkkk{kt 15 nhke w nkuxku ykue Au khtkw {kk ku Vqz

  ELMkkuxhku s Au. suLkk krhk{ MYku kkLk [esMkwykuLku ELku Lke Mk{Mk We kE kE Au. nihkkk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk nsw Mkwe fkuE rkrk ykkk{kt yke Lkke.

  {kk ku s Vqz ELMkkuxhkuLke Mkkku rLk:Mknk kuxh nihkkk BwrLkk fkukkuohuLkLkk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu, nuhh{kt 15 nhke w {kuxe, {{ yLku LkkLke nkuxku{kt kehMkk{kt ykke [esMkwykuLke kwkkLke [fkMke fhe qk s {w~fu Au. ykhku yLku MkuLkexuLkLkk rkkLkk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu, Vqz ELMkkuxhkuyu k nu ku khkkuhku nkESLk yLku Vqz kurxe e hkk k{k{Lku fkwt Au. nihkkk nuh{kt LkkUkue nkuxkuLke Mktk 5800 suxe Au khu Lkne LkkUkue nkuxkuLke Mktk 10 nhLke ykMkkkMkLke Au. nihkkk suk nuh{kt 10ke 15 Vqz ELMkkuxhku nkuk uEyu nk{kt hMkk kze hkku Au khu kkesL hkuk[kku Vkxe rLkfkLke nuk ukE hne Au. Vqz kkuELketkLkk fuMkku{kt [kksLkf khku kE hkku Au. fuxkf rMkLkeh fkukkuohuxhkuLkku ykkuk Au fu, rLkhekLke fk{kehke nkk hk{kt yke hne Lkke. {kk hkuzk ukk kwhkk kkzk{kt yke hkk Au.

  nihkkk{kt 15 nh nkuxku : nuk{kt kku

  {kk ku s Vqz ELMkkuxhku Au

  Lke rne,kk. 17Mkwe{ fkuxuo fkuR Mkkhkh Lk

  kR fu kue rk{kheke kMk k khk {urzfLkk MkkLk kh SLkLku ktkw U[kLkku RLfkh fheLk u RAk{]wLke kMk tke fhkLk u fkkfe {kLkk ykkkLkk & kh nu k{k{ hkku yLku fuL krkk ukuLku LkkuxeMk ykkeLku ku{Lkk yrk {ktk Au.

  keS kksw f uL Mkhfkh u ykLkku uhkh rhku fku o Au yLku fkwt Au fu RAk{]w yuf fkh u yk{nk Au. ykLke {tsqhe ykke uRyu Lkne. [eV sMxeMk ykhu{ kuZkLkk Lkuk]{kt kkt[ MkkuLke ktkh{e kU[u

  RAk{]w Lkk & kh r[kh {kxu Mkn{rk k fheLku fkwt Au fu yk {k{u hkkuLkk {kLku {ue uk{kt yku ku sYhe Au. fkh fu yk {kk ktkh Mkkku s Lkne kfu Lkirkfkk, {o, yLku kkeke rkkLk Mkkku uzkuku {k{ku Au. u fu fuL Mkhfkhu k{ k s ykLkku uhkh rhku fkuo Au yLku fkwt Au fu ykLku fkkfe {kLkk ykke fk Lkne. fkh fu yk yk{nk Mk{kLk Au. u{kt yk{nk yuf ykhk Au. yxLkeo shLk {wf w hk unkkkeyu fk w t nk w t fu RAk{]wLk u u fkkfe {kLkk ykkk{kt yku kku kuLkku wkkuk kR fu Au.

  ku{u fkwt nkwt fu yk {k{u kkf [[ko kk rLko fhk{kt yku ku sYhe Au. yk fkuR fkuxoLkk rLkoLkku {k{ku Lkke. {wfwu fkw tnkwt fu y{u rLkr Mkke{kt RAk {]wLku Mefkh fhe feyu Lkne. yk yk{nkLkku s yuf kk Au. yk{nk ykhk Mk{kLk Au. yk {k{u MkwLkke hr{kLk ktkhe kU[u & fku o nkku fu kuLkk wYkkukLku hkufk {kxu MkwhkkLkk Wkk kk uRyu. fkuxuo yhSkh kkMkuke yue kkkk kLke RAk k fhe nke fu SLkLkk ytk {kxu Mkkike ykuAk rkzkkf kkMkk k Au. kfkh fu wrLkk{kt ykLkk kh [[ko [ke hne Au.

  RAk {]w : Mkwe{ fkuxo khk nu hkku LkkuxeMk

  RAk{]w yuf yk{nk Au : fuL Mkhfkh

  nk w t f u, Lkkhkske yLk u hk uk k fhkLke yk hek ku Lkke. y{u E-{uE ykEze Wk fhke hkk Aeyu. Mfw Mkkkkkykuyu fkwt Au fu, fuMk{kt Mkk{u nkukLke suLkk kh tfk Au ku kuLke kkueMk khk yxfkk

  fhe uk{kt yke Au. u{kt {rnkyku Mkk{u kLkkku Mkkk e hkk Au khu ykLkk eu khu Lkkhkske ukE hne Au. Mfw fuBkMk{kt kksukhLkk Mk{{kt huk fuMkLkk kLkkku{kt khku kku Au.

 • Year : 02, Issue : 27, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 18-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 27, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.18-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 18-07-2014, y{kk

  kkLkLke ftkLke rnxk[eLke kuxk ftkLke rnxk[e nku{ yuLz kEV MkkuwLk ELzk e{exuz kuLkk sB{w-fk~{eh Mkk kLxLku nu kwshkkLkk fze Mkk kLx{kt rMk^x fhu. yu[yu[ykEyuLkk MkkkekuLkk skk {wsk, ftkLke ku{Lkwt sB{w wrLkx fkhekhku Mkkku {nuMkkkLkk fze LkSf kkukkLkk kLx{kt Mkuzu. ufu, yk fkokneLke ftkLkeLkk WkkLk kh fkuE yMkh Lkn kzu. ftkLkeyu w{kt skwt nkw t fu, yksLkk Mkkko{f wk{kt WkkLk k{kk khk yLku kkh f{kku xkzk ftkLke {uLkus{uLx khk kuzTfLk yuxexeLku MkuLxkE fhkLkku rLko ukku Au. Lkerk rkf rLko khefu ftkLkeyu WkkLkLku kteh yMkh Lk kk ku heku kuLkk f{o[kheyku Mkkku sB{wLkku kLx fze rMk^x fhkLkku rLko fkuo Au. ftkLkeLke ykf 2012-13{kt 929 fhkuz nke. su 2013-14{kt 18 xfk eLku 1099 fhkuz kE nke. WuLke Au fu, rnxk[e ftkLkeLkk fze kkuLkk kLx{kt ek ykk kkkk {kuxkkkLkku kLx keLku kf kE kku nkku. ufu, ftkLkeyu xqtfk Mk{{kt Vhe yk kLxLku Wku fkuo nkku.

  f{o[kheyku Mkkku Mk{k kLx rMk^x fhkurnxk[e nku{kEV sB{wLkk kLxLku kwshkk{kt Mkuzu

  WkkLk k{kk khk,kzkh f{k xkzk {kxu {uLkus{uLxu yuxexe MkuLxkE fhkLkku rLko fkuo

  y{kk, kk.17ykhu {wM{kuLkku h{kLk

  {rnLkk u [ke hkk u Au khu keS rnLwykuLkk krk {rnLkku yuk k {rnLkkLku yksu {kk kkheLkk rMkku s kkfe Au. yk {rnLkk hr{kLk qx yLku Vhke MkwykuLke hee ruk {k{kt kke nku Au khu kh{kt qx yLku Vhke MkwykuLkk k{kt stke khku Lkkutkkk kufku {kxu nu WkkMk fhku k nu {kUku kLku Au.

  yksLk k w k{k t {kMkk u yuf kksw ktrk yLku Mkw {kxu k hku Au yLku keS kksw

  {kUkheLkku {kh kLkk Mk{{kt k k uLk u k trk {uk ukk u Lkke. ykhu {wM{kuLkku krk h{kLk {kMk [ke hkk u Au. h{kLk {kMk hr{kLk {wM{ rkhkhku hkuk hke yknLke ktke fhkk nku Au. khu xqtf Mk{{kt s rnLwykuLkk u krk {rnLkku yuku k {kMk LkSf yke hkku Au. ku knuk ykhu kLke rMkLk [ke hne Au. suLku yLkwke kh{kt qx yLku VhkeLke hkfe e Au. VLke {ktk khu Au khu kuLke ykf ykuAe Au suLkk fkhu kuLkk k{kt k{ku khku fkku Au. qxLkk

  zLkLkk k fnukk ukkheyku nu LktkLkk k kkuk {ktzk Au. yke s krhMkrk nu Vhke ykEx{ku{kt k We kE Au. kk koe Mkhk{e{kt VhMkkLkk k{kt 25ke 30 xfkLkku khku uk {e hkku Au. khu qx{kt 30 xfk fhkk k wLkku khku LkkUkku Au. keS kksw Mkkk {kUk kLke hnuk qLkk kLkk fkhu {kkLke r{XkEyku k Mkk{kL kufkuLke knkU[Lke knkh rLkfe kE Au. su Vhke ykEx{ Yrkk 70ke 80Lkk ku rfku {ke nke ku nk 100ke 130Lkk ku rfku {ke kE Au.

  kLkk rMkku{kt kufkuLkwt ksux kuhkwt

  Vhke ykEx{kuLkk k kk WkkMk {kUku kLku

  ke kf hMkk kkkt hkekwkkuLku niu xkZf e

  uzqkku keLke kikheyku{kt kk

  Mkhuhk hMkkke fkkMk yLku {kVeLkk ykkkukhk kukhLku SLkkLk {wt : hk{kt LkkUkkk hMkk

  y{kk, kk.17hk{kt Auk 24 fkf

  hr{kLk Mkk orkf hMkk LkkUkk kk wfkLke Mkrk yufthu ne kLke Au. ke kf hMkkke qr{kwkkuLkk niu xkZf e Au. ufu, Mkk{kL heku swLkLke {{kt Y kkwt [ku{kMkwt yk ku o tkkkk hkekwkku{kt [kkLku W[kx kkokk Xuh-Xuh kk oLkkyku, kk uLk w t ykkusLk fhkwt nkwt. hr{kLk Auk ku rMkke kzuk hMkkLkk kku hk{kt fkkMk yLku {kVeLkk ykkkukhk kukhLku SLkkLk {wt Au.

  k kke {krnke {wsk, hk{k t { uhkyu k t k e hkn ukk kk ykhu {kfukh yuLxe fhe Au. hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt LkkUkkk hMkk LkkUkkk Mkk{kL kufku yLku uzqkku{kt ykLktLke kke Mkhe kE Au. hMkkLke Auk

  yuf {rnLkkke [kkf Lkshu hkn uE hnu hkekwkkuLkk niu xkZf e Au. Mkk{kL heku swLkLkk {{kt Y kkk u hMkk yk ku swkELkk {{kt Y kku Au. {kuzu-{kuzu k ke kf hMkk kkk t huh [ku{kMkw t kuMke kkLke nikkhk Mkkku uzqkku{kt Mktkkuk kkoE hkku Au. Auk yuf {rnLkkke {kUkkx rkkhku heeLku kuXuk uzqkku nu ku{Lkku [kuo {kku Lkn kzu kue ykk Mkkku kuXk Au. Auk 24 fkf{kt hk{kt yuf #[ke 10 #[ Mkwe hMkk LkkUkku Au. suLkk fkhu uzqkkuyu keLke kikheyku ykhte Au. hr{kLk hk{kt Auk ku rMkke kze hnu hMkk kwYkhu k kkk hkku Au. yksu nue Mkkhke s y{kk, MkkkhfktXk, LkMkkhe, {nuMkkk, zkuhk, hksfkux yLku kLkkh{kt AwxkuAkku hMkk kzkLke Yykk kE [ wfe

  Au.nk{kLk rkku hk{kt ykkk{e 72 fkf Mkwe khuke yrkkh u hMkk kzkLk e ykkkne k fhe Au. nk{kLk rkkLke yk [ukeLkk kku hkLkk ykkrk MkkkLk ktk Mkrnk nexektkLku Mkkfo fhe ukwt Au. hr{kLk hk Mkhfkh u yksu k{k{ rsk fuxhk uL k e kkfeLke k uXf kkuke Au. hkLkk nk{kLk rkkLke ke{k t skk {wsk, yhke Mk{w{kt Mkouk ykh yuh Mkw ouLkLku eu k wshkk khV kku U[kE ykk Au. suLkk fkhu, hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt khuke yrkkhu hMkk kze fu Au. hr{kLk,hk{kt Auk 24 fkf hr{kLk rk kwshkk yLku Mkkihkx{kt ku{kh hMkk kkfkk Mkok sktkkfkhLke Mkrk Mkokk sLkSLk kuhkE kzwt Au.

  hk{kt yuLkykhykR kUf rzkkuex{kt khku

  ykhu Lk xfk MkweLkku khku kku Au

  y{kk,kk. 17zkuhLke Mkk{u Yrkk{kt Auk yuf ko{kt

  xkzku yLku khke kUfku khk fhk{kt yke hnue [e kshLke kuVhLkk fkh{u k{k{ kUfku{kt kwshkkh{kt yuLkykhykR kkk{kt khku kku Au. ykhu Lk xfk Mkwe yuLkykhykR kUf rzkk uex{kt khku kku Au. yufthu 16 xfk Mkwe khku kku Au. Mxux u kUfMko fr{xe ( yuMkyukeMke) khk he fhk{kt ykuk LkuMkhLkk yktfzk {wsk kwshkk{kt yuLkykhykR rzkkuexLkku k tfzku 46953 fhkuzLkk u hkku Au. rLkktkku {kLku Au fu yk khku kk {kxu fuxkf

  fkhku Au. ykkf {tteLke Mkke nkuk Akkt kuLkk kh fkuR yMkh kR Lkke. rLkktkku {kLku Au fu khke kUfku khk fhk{kt ykue ykfkof ks shLke ykuVhLkk fkhu yk khu hf{ s{k kR Au. rLkr{k kshLke Mkhk{e{kt khke kUfku yuLkykhykR hkufkfkhkuLk u 2.5 xfkke 2.75 xfk khu ksLke kk fhu Au. suLkk fkhu khk{kt yuLkykhykR rzkkuex{kt khku kku Au. rLkktkku {kLku Au fu zkuhLke Mkk{u Yrkk{kt xkzku kku Au. suke y{urhfk Mkk yuLkykhykR kkMkke w {k{kt khke kufku{kt hf{ s{k kR Au. ykkkWLkk koLke kwLkk{kt khu hf{ yke Au.

  y{kk{kt {ku{ku k{ hk : kufku{kt weLkw {kuswnuh{kt ese kzkk yufLkwt f {kuk kwt

  hMkke kkxkLkku kuh he hnu kue MktkLkk : ytku ke kh{eke khukLk kufkuLku yktrf hknk {e kE

  y{kk, kk.17y{kk nuh{kt swk swk kkku{kt k hMkke kkxkLkku kuh

  yksu k he hkku nkku. {kuze Mkktsu fuxkf rMkkhku{kt khu hMkk k he hkku nkku. y{kk nuh{kt hMkke kkxkLkku kuh he hnu kue nk{kLk rkk khk ykkkne fhk{kt yke Au. keS khV yksu kkkuhu y{kk{kt rse kzkk yufLkwt {kuk kwt nkwt. ku LkSf huu fkukuLke kkMku {ekkehLkk xufhk kkMku ese kze nke su{kt yufLkwt {kuk kwt nkwt. khu yL yufLku Mkkhkh {kxu nkuMkx Mkuzkku nkku. nk{kLk rkkLke ykkkne kk y{kk nuh{kt

  ktk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukk Au. y{kk Wkhktk kkxLkkh kkteLkkh{kt k hMkk kku nkku. hMkke {knku [u y{kk nuh{kt wk{ yLku {nk{ kkk{kLk{kt xkzku kku Au. yksu y{kk{kt {nk{ kkk{kLk 33 yLku wk{ kkk{kLk 26 rzke hkwt nkwt.

  {kuze hkku yLku nue khkuZu hMkk kku nkku. suke kkkh{kt Xtzf hne nke. y{kk{kt k hMkke {knku Bku Au suke kufkuLkk [nuhk kh we ukR hne Au. Auk fuxkf rMkke ke kh{eLkku yLkw kR hkku nkku. kRfku Mkkhke s hMkke kkxk

  Y kk kk {kuze Mkkts Mkwe hMkke kkxk he hkk nkk. hMkkyku eLkk kR kk nkk. hMkkyku eLkk kkLkk krhk{ Mku k knLkku Mek kR skLkk kLkkku kLk nkk.

  y{kk nuh{kt hMkkLke Yykk kkLke Mkkku kkk{kLk{kt yufkyuf xkzku kku nkku. kRfku kwkhu y{kk nuh{kt {nk{ kkk{kLk 32.7 rzke yLku wk{ kkk{kLk 25 rzke LkkUkwt nkwt. y{kk {kxuLke ykkkne{kt skk{kt ykwt Au fu, nuh{kt k hMkke kkxkLkku kuh hne fu Au. keS kksw kwshkk{kt khuke yrkkhu hMkkLke ykkkne fhk{kt yke Au. {kuze hkku hMkkLkk

  fkhu Lke[kkk rMkkhku{kt hnukk kufku {w~fue{kt {wfkk nkk. {kuLkMkwLk{kt rtkLkk fkhu yk ku kufku [rkk ukR hkk Au.{kUkhe Mkkk e hne Au.

  {kk kwshkk{kt s Lkne kfu uLkk {kuxk kkLkk hkku{kt nk wk yk uAk u hMkk kk u A u.k wshkk{k t k yk uAk u hMkk kkk hkLkk wk ykuAk rMkkh{kt ke kR Au. kk koLke Mkhk{e{kt nkk wk [kksLkf Au. kekLkk kkeLke ktke k uek rMkkhku{kt yLkw fhk{kt yke hne Au.

  wu: RLxhVu Lq yusLe khk kku fhk{kt ykku Au fu, wu-hrk kuzoh Sf {ur u u kwt Au. W rk kku tfkuk qkkuyu RLxhVu yusLeu yku {krne ywkh, yk{Mxuz{ke fwykkBwh swt {ur yuhkRLwt ku$ yuhk^x hr nkR e{k{kt ukk 50 rf{e nuk s u kwt nwt. {krne ywkh {ur yuhkRLwt u wu{kt e nk{kt {e ykwt nwt. {krne ywkh. ku$ 777 r{k u kwt khu u{kt 280 {wkVhku yu 15 q {uBh nksh nk.

  295 {wkVhku kkuwt {ur r{k w u Sf u

  fkUkuMkLkk fkofhkuyu Mkhkhkkk kkMku Mkkih kxuLkwt kwkknLk fwO nkwt

  kwshkkLkk Lkk rLk{kuk hkkk yku{ fk fkune kwkhu kkteyk{Lke {wkfkku knkUk

  yuS nkuMkx{kt kuhfkheLkk fkhu kkfLku kuxe k ykkkk rhyuLkLkk eu kuLkku nkk fk{ fhkku kt kE kku nkku

  fkuzeLkkh, kku yu ktrks{kt khu hMkk kk sktkkfkh

  kkteLkkh, kk.17kwshkk{kt khu rtkke

  yk e kn k U[ u k L k uL k k [ku{kMkkyu hkLke hkLku khkkuz fhe ukk yuf khV uzqkku{kt Lke ykkLkku Mkt[kh kku Au kt keS khV hkLkk nk{kLk rkku yksu k ykkk{e 72 fkf, hr{kLk hk{kt ktf khuke yrk khu kku Mk{k hk{kt {{ke khu hMkkLke ykkkne fhe Au. yhke Mk{w{kt Mkouk nkLk k k kLk u e u fA Mkkihkx Mkrnk hkLkk yLkuf rMkkhku{kt yksu k {u{nuh kkk hne nke. su{kt yksu MkkhLkk Ake MkktsLkk A fkf hr{kLk Mkwe w hMkk keh Mkk u{LkkkLkk fk uzeLkkh{k t 95 {e{e, MkkkhfktXkLkk kku{kt 84, ktrks{kt 68 yu uqr{ khfk{k t 51 {e{e hMkk LkkUkku nkku. nk{kLk rkku yksu Mk{k u{kt [ku{kMkw kuMke kwt nkukLke Mkkkkh nuhkk fhe Au yLku kwshkk{kt k ykkk{e k rMk Mkwe ktf khuke yrk khu kk u ktf {{ke khu hMkkLke ykkkne fhe A u . z k uh yk k e hnuk [ku{kMkkyu nu hkLkk {kuxkkkLkk rskyku{kt khu s{kx fhe Au. rk kwshkk, { kwshkk, Wkhkwshkkke {k tzeLk u fA yLk u Mkk ihkxLkk yuf rMkkhkuLke hk hMkkLkk kkeke k] kR Au yLku hkLkk

  kwshkk{kt nsw 72 fkf Mkwe khu hMkkLke ykkkne fhkE

  {kku nk kwhLkku wfkLkku Mktfx xe hkku nku ku{ kke hkwt Au. yksu rMk hr{kLk hkLkk yLkuf rMkkhku{kt U[kE ykuk fkk rzkk tk hMkke kku kkses Mkkku {Lk{wfeLku hMk nkk su{kt fkuzeLkkh, ktrks yu kku{kt Mkhuhk kke [kh $[ suxw t kke hMw t nk w t. khu ws{kt 31 {e{e, {wtk{kt 24 {e{e, fze{k t 22{e{e, hksfkuxLkk {fzkuhk{kt 47, kzhe{kt 31, {Lkkh{kt 22, khfk{k t 51, tkrk{k t 29, sqLkkkzLkk {krk{kt 24, {k tkhk u{k t 39, kkk{k t 29, LkMkkheLkk uhkk{{k t 31, zktkLkk R{kt 40 {e{e suxku hMkk rMk hr{kLk LkkUkku nkku. khu {ktkhku yu ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt kRfku Mkkts Mkwe{kt 31{e{e yuxu fu kuZ $[ hMkk LkkUkku nkku. yk kAe hkku {uhk kwxe kzk

  nkk yu Mkkh Mkwe {ktkhku kkwfk{kt {ukyu {wfk{ hkkk Mkkhu k whk kuk 24 fkf hr{kLk [kh $[ hMkk kku nkku. Mkkhu kwhk kuk 24 fkf hr{kLk {k tkhk uLke {kVf {krk nkxeLkk kkwfk{kt [kh $[ {u {nuh kR kE nke. yn hkku {uhkyu Mktkqoku ykhk{ Vh{kku nkku. UMkk kku 33 {e{e, fuku{kt 15, {kkh{kt 28, {Uhzk 75, tke 20 yLku rMkkh kku kkt[ {e{e hMkk LkkUkku nkku. swLkkkZ yLku rkhLkkh nkxeLkk rMkkh{kt Mkkh Mkwe{kt 60 {e{e hMkk kku nkku. yk k Au khu sqLkkkz{kt {uke {knku kuo Au yu kRfkLke {kVf yksu k {uf]kk kkLke kk kuo Au. swLkkkZ rsk{kt 24 fkf hr{kLk Mkkorkf 481 (3031) {e{e hMkk kku nkku.