18 07 2014 sunvilla samachar

Download 18 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 18-07-2017

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 27Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 27 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 18, \ - 2014 </p><p>Lke rne, kk.17u{kt fkk LkkktLkwt {k </p><p>e hkwt Au khu ko 2013-14 hr{kL k ELf{x uMk rkku yuf k fhkuz Yrkkke k khkLke hf{Lkk fkk Lkkkt zke kkzk Au. su ko 2012-13 hr{kLk kfzku fkk Lkkkt fhkk kke w hf{ Au. ko 2012-13{kt 30434 fhk uz YrkkLkk fkk Lkkk t </p><p>zkkk nkk. ELf{xuMk rkk khVke </p><p>nuh fhk{kt ykuk yktfzk {wsk [kw ku o {k[o{kt kqo ku Lkkkfe ko 2013-1 4 h r { k L k h k u z k L k e f k o kn e k e 10791.63 fhkuzLkk fkk Lkkkt zke kzkk nkk. khu Mku oLke fk{kehe hr{kLk ELf{xuMk rkku 90390.71 fhkuz YrkkLkw t </p><p>fkw t Lkkw t zke kkzw t nkw t. yk{, Lkkkfe ko 2013-14 hr{kL k ELf{x uMk rkku u{ktke fw 101181 fhkuz YrkkLkwt fkwt Lkkwt sk fwO Au.WuLke Au fu, Mk[o ykukhuLk hr{kLk ELf{xuMk rkkLkk yrfkheyku ftkLkeLkk ykurVMk{kt yLku kuLkk {krfLkk rLkkMk MkkLku hkuzk kkzu Au. khu Mkuo{kt {kk ykurVMk{kt s hkuzk kzk Au. yk knuk ko 2012-13{kt ELf{xuMk rkku 30434 fhkuzLkwt fkwt Lkkw t zw t nkw t. ELf{xuMk rkkLkk skk {wsk ko 2013-14{kt fkwt Lkkwt zkk {kxu fw 5327 Mk[o ykukhuLk nkk hkk nkk.</p><p>ELf{xuMk rkku ykke {krnke</p><p>yuf ko{kt ykExeyu zwt yuf k fhkuzLkwt fkwt Lkkwt</p><p>kk ko fhkkt kkwt wt fkwt Lkkwt u{ktke zkkwt ykExe khk ko hr{kLk 5327 Mkuo ykukhuLk</p><p>Lke rne, kk.17wrLkk{kt Mkkike w khek </p><p>kufku khk{kt Mkkx fhu Au kuku kku r{uLke{ zuk{uLx kkuMk Mkkku uzkue wyuLkLkk rhkkuxo{kt fhkku Au. rhkkuxo {wsk wrLkkLkk fw khekku{ktke ke kkLkk khek k ufk u yufk khk{kt Mkkx fhu Au. wyuLkLkk rhkkuxo{kt skkwt Au fu, rk kqo yurk{kt khekeLkku h 1990{kt 45 xfk nkk u su xeLku 14 xfk hkku Au. ufu, ku{ Akkt yk rMkkhku{kt nsw kkf {k{kt kheke uk {e hne Au. yk rMkkhLkk ukuyu kheke xkzk{k t Lkk Ukkk </p><p>Mktwk hkx MktLkk rhkkuxo{kt wkMkku fhkku</p><p>wrLkkLkk ke kkLkk khekku khk{kt Mku Aufw khekku{ktke 32.9 xfk kufku khk{kt Mkkx fhu Au : khkLkku kk{]w h k [kk Wku Au</p><p>kkMek, kk.17kkr{kt rk y{urhfkLkk </p><p>ukuLkk hkxkrkyku Mkkku {kuze hkk Mkwe {wkfkk kuk kk zkkLk LkhuL {kue khk ykk hkLkk kE [wk Au. </p><p>kkrLkk Vkuxou nuh{kt rkMk MkB{uLk{kt kk ek kk kkukkLke ke-rMke kkr kkk kwhe fhe zkkLk LkhuL {kue yksu {kuze hkku rne knk U[u. kLk khk Vhkk knuk zkkLk LkhuL {kueyu kkrLkk hkxkrk rz{k hkuMkuV khk {u yk{tk Mk tu o rk y{urhfkLkk Lk u k kyk u Mkkku {wkfkk fhe nke. rk </p><p>y{urhfkLk k hkx k r kyk uy u whkuke ukuLkk kkkke yktkhhkxe Lkkk MkkLku Lkw Yk ykkk {kxu rk Mk rfkMk kUf MkkkkLkk {kueLkk kkkLkwt Mk{koLk fwO nkwt. yk k uXf{kt k krLkk hkxkrk rk{k hk uMk uV u yksu o LxLkk, u L k u s w y u k , E k z k u h , fkutrkk, ku, Wu Mkrnk rk y{urhfkLkk Lk ukkykuLk u kk uk yk{tk ykwt nkwt. WuLke Au fu, Vkuxu ou{kt k u u r k M k M k B{ uL k hr{kLk LkhuL {kueyu 100 yks zk uhLkk hk ufk Mkkk u rkMk rfkMk kUf MkkkkLke nuhkk fhe nke. </p><p>rkMk Mkt{uLk MkVkkkqof Mktkk kwt</p><p>zkkLk LkhuL {kue yksu {kuze hkku khk khk Vhu</p><p>{kuze hkku rk y{urhfkLkk hkxkrkyku Mkkku fhe {wkfkk :LkhuL {kue kkrke kLk ykk rLkfk </p><p>{kuLkMkwLk Mk{k u{kt knkut[e kwt nkukLkku nk{kLkLkku kku</p><p>Lke rne, kk. 17u{kt {kuLkMkwLk nu Mk{k u{kt knkut[e kwt nkukLkku kku yksu </p><p>nk{kLk rkk khk fhk{kt ykku nkku. ufu, Mkk{kL fhkk nsw k ykuAku hMkk LkkUkku Au. nk{kLk rkkLke yksLke ykkkneLkk fkhu {kuxe hknk {kLkk Mktfuk ukE hkk Au. {kuLkMkwLk Vhe MkSLk kkLkk fkhu Wkhkr{ yLku { khkLkk rMkkhku{kt weLkwt {kuswt Vhe wt Au. ykLkk fkhu [kuk, MkkukkeLk yLku fkkMk suk {w kkfLke keLke rk zke kLku kue kk Au. swLk-MkxuBkhLke MkeLkLke Yykk kkke qk ykuAku hMkk kE hkku nkku suLkk fkhu khu [kkLkwt {kuswt Vhe wt nkwt. kkt[ ko{kt k{ k wfkLkk kku uhkk nkk. {kuLkMkwLke hMkk khkLkk f]rk Mkuxh {kxu qk s {nkqo Au. f]rk Mkufxh uLkk ku xerLk zkuhLkk ykoktk kife 14 xfkLke ykMkkkMk Au. kk{e rMkkh{kt kuLkk 1.2 yks kufku kife ku k]kekt kufku ykkh hku Au. kk kuo {kuLkMkwLke hMkkLkk fkhu qk Mkkhe Mkrk hne nke.</p><p>kk kuo rLkkohek Mk{ fhkk yuf {rnLkk knuk s uLkk rMkkhku {kuLkMkwLk nuX yke kk nkk suke yLkksLkk hufkuzo WkkLk {kxuLkku {kko {kufku kku nkku. khtkw yk ku ykuAk hMkkLkk fkhu Mkrk [kksLkf kLkue Au. ufu, nu Mkrk{kt Mkwkhku kku Au. Mkkk A Mkkn Mkwe ykuAk hMkk kk {kuLkMkwLk Vhe MkSLk kwt Au. kue ykk Au fu, nu keLke rk zke kLku. ykEyu{ze{kt LkuLk uh VkuhfkMxk MkuLxhLkk zk zeke ku {krnke ykkkk fkwt Au fu, Mkr kkfTfku ykkk{e Mk rMk Mkwe [kwt hne fu Au. khk{kt kkt[ ko{kt k{ k wfkLke MkrkLke kk We kE nke. yzkke w kkf rMkkh{kt nkk fVkuze kLkue Au. {kuLkMkwLke hMkk{kt yAkLkku yktfzku nu xe fu Au. suLkk fkhu kuerkk yLku fkkMkLkk kk{kt Vkku ku. Auk Mkkn{kt {kuLkMkwLke hMkk Auk Mkkn{kt Mkhuhk fhkk 15 xfk ykuAku nkku. yksu kkf hMkk rLkkohek Mk{Lkk ku rMk kk uh{kt knkUku Au.</p><p>{kuLkMkwLkLke Mkrk{kt Mkwkh kkkt Lke ykk ke</p><p>Wkhktz : khu hMkkke nhku kwyku yxkkWkhktz{kt khuke yrkkhu hMkkLkk Mktuo [kh nhke k w kwyku yxkE kzk Au. </p><p>k{k{ Lkeyku{kt kkeLke Mkkkxe sLkf Mkh Mkwe knkU[e hne Au. hMkkLkk fkhu ktkk, {wLkk, khk, fke MkrnkLke Lkekyku{kt kkeLke Mkkkxe e hne Au. nk{kLk rkkLkk skk {wsk ykkk{e ku rMk hr{kLk hk{kt yrkkhu hMkk kE fu Au. suLku ELku nexektkyu Mkk[ukeLkk k{k{ kkkyku ek Au. kktMkkzk, Vkxk yLku kwfke{kt uzku Mke kzkLkk krhk{ MYku kefu, fukhLkkkLku uzkk hkxe hks{kkoLku kt fhkLke Vhs kze Au. kefu, kheLkkk {kkkuo kh k kfeV kE hne Au. yke s heku ktkkuke hks{kko Wkh k yz[ku We kE Au. nk{kLk rkku fkwt Au fu, nsw k yrkkhu hMkkLke MktkLkk hnue Au. kheLkkk, fukhLkkk, ktkkuke yLku {Lkkuke sLkkh {kkkuo kt kE kk Au. hk{kt swe-swe skykuyu [kh nh kufku yxkE kzk Au. yufLkwt {kuk k kwt Au. Auk 24 fkf hr{kLk Wkhktz{kt fw{kW, kZk kku kukku{kt khu hMkk kku Au. kk, Wkhfke,We{X, kh[wk{kt Mkkk hMkk kE hkku Au.</p><p>ykkkLku {tswhe ykkkk knuk rLko sYhe</p><p>zwtkeLke rLkfkMk Wkh Mktkqo rkktLke kkMkkLkLke {ktk</p><p>kwhXkLku kuMkknLk ykkk yLku kkhkLku ytfw{kt ukLke sYhekk Wkh kh {wfk{kt ykku Au.</p><p>yuf k xLk z w t keLke ykkk fhkLkk {wu kkLk {tkkLkk yrk uk{kt ykk khu kr kLk rLk{ok Mkekkhk{LkLku k{kt yk uk kk{k t hk{rkMk kkMkkLku yk {wskLke kk fhe Au. kk{kt kkMkkLku yu{k fkwt Au fu, kk {rnLku Mkhfkh khk yu{Eke kk w fhkLkk k rhk{ MYk u z w t keL k e rLkfkMk{kt xkzku kku Au. khtkw LkkLkk skk{kt zwke nsw k rLkfkMk fhk{kt yke hne Au. Mkkike knuk zw tkeLke rLkfkMk Wkh rkkt {wfk{kt yku ku sYhe Au. yL uku{ktke ykkk fhkk knuk rLkfkMk kh rkkt qk s sYhe Au. kk {rnLkk{kt z w tke Wkh wk{ rLkfkMk </p><p>f{k Vhe kkw fhk{kt yke nke. ykkWLke Mkhfkhu {k[o {rnLkk{kt ykLku Lkkkw fhe ee nke. rk xLk 300 zkuhLke f{k Lke fhkE nke. rLkfkMkLku ytfw{kt uk {kxu yk {rnLkk{kt s yu{EkeLku kheLku rk xLk 500 zk uh fhk{k t yke nke. yu{Eke yu hux Au suLkk ykkh Wkh fkuEk rLkfkMkLke {tswhe ykkk{kt ykke Lkke. ykuAk hMkkLkk krhk{ MYku zwtkeLke f{kku e hne Au. yurkLkk Mkkike {kuxk zw tke kh {nkhkx{kt kMkkkt kku zwtkeLke nkuMku f{kku{kt 50 xfk Mk weLkk u khku kE [wku Au. </p><p>khu Aqxf kh{kt kuLke f{k k uke kE kE Au. swLkke Lku{kh [uLkk kkk{kt zwtkeLke MkkrLkf {ktkLku kLk{kt ELku ykLkku skku hkk{kt yku Au.</p><p>MkkrLkf kwhXkLku kuMkknLk ykkk yLku k khkLku zk{k yL ukuke ykkkLku {tswhe kquo rkkt sYhe</p><p>Lke rne, kk.17kkLk kLk hk{rkMk </p><p>kkMkkLku zwtkeLke rLkfkMk Wkh rkkt {wfkLke rk{kt ykk k kr {tkkLku yke fhe Au. yL uku{ktke ykkkLku {tswhe ykkkk knuk zwtkeLke rLkfkMk Wkh rkkt {wfkLke kkMkkLku {ktk fhe Au. MkkrLkf </p><p>krk fhe Au ufu, ku{ Akkt nsw e rk kkfe Au. rhkkuxo{kt skk {wsk, wrLkkLkk fw khekku{ktke 32.9 xfk khekku yufk khk{kt Mkkx fhu Au. yk yktfzku [eLk, LkkEuhek, kkrfMkkLk, kk tk u yLk u yVkkrLkMkkLk fhkk k {kuxku Au. kk{]w h {k{u k khk ykk kzkwt MkkLk hku Au. khk{kt ko 2012{kt fw 14 k kkfkuLkw t {]w kkt[ koke LkkLke {hu kwt nkwt. khu wrLkk{kt yk Mk{ hr{kLk fw 66 k kkfkuLkwt {kuk kkt[ koke LkkLke u kwt nkwt.</p><p>khk{kt yk rhkkuxoLku nuh fhkk w{ke {k{kLkk {tke Lk{k nuwkyu skwt nkw t fu, u{kt kufkuLkk u rfkMk yu </p><p>yuLkzeyu MkhfkhLk w t Au. ku yk rhkkuxoLkk ykkhu sYhe kukku{kt Mkwkh fhkLkku Lk fhu. nuwkyu W{uwO nkwt fu, zkkLk kMk fheLku khekku {kxu MAkk, w kke, Mk]rk yLku kk{]w hLku xkzkLku kkr{kk ykke hkk Au. rhkkuxo ytku khk{kt Mktwk hkxLkk Mk{Lf es kuzu skwt nkwt fu, irf rfkMk{kt khkLke qr{fk {nLke Au. wrLkk{kt rLkkohek rfkMk khu s {ue fku khu khk{kt yk {ue fk. WuLke Au fu, Mktwk hkx Mktu wrLkkh{kt kheke, q{hku, rk yLku kkoh suk ykX {wkyku{kt Mkwkh kkLkku ktf Lke fwO Au. </p><p>MxuLzk f{exeLke kuXf{kt ykhu yktrf hknk ykke ukE : 17 kke w kufkuLku hknk ku : hknkLkku y{ knue ykukMxke fhkLkku rLkoy{kk{kt kukxeo xuMk khk{kt 50 xfkLke hknk</p><p>y{kk, kk.17y{kk B w r L k r M k k </p><p>fkukku ohuLku ykhu nuhh{kt ukkheyku yLku Mkk{kL kufku khk fhk{kt yke hnuk ke yktkuLk kk ku{Lke {ktke Mk{k wfe sELku kukxeo xuMkLkk </p><p>khk{kt 50 xfk hknk ykkkLke nuhkk fhe nke. yk rLkoke 17 kke w fhkkkykuLk u Mkeku Vkku ku. ufu, fkUkuMk yLku yL kkxeoyku khk nsw k ykLku Mktkqoku khk U[kLke {k tke fhkE hne Au s uke </p><p>y{kk fk ukk u oh uLkLk u nsw {w~fueLke MkrkLkku Mkk{Lkku fhku kzu kue kk Au. ke rhku oLkLkk u k uh Auk fuxkf rMkke he hkk kk Auxu yksu BwrLkrMkk fkukku ohuLkLke Mx uLzk fr{rx khk k ukxe o </p><p>xuMkLkk khk{kt 50 xfk uu hknk ykkkLkku rLko fhk{kt ykku Au. su{kt Lke stke Mkhfkh yLku fkuxuo ktLkuyu {kL hke Au. kukxeoLkk u khu khku kku nkukke fkWLMkh yu uLkk {kuze Mkkku [[ko r[khk fheLku </p><p>nuh{kt Auk fuxkf rMkke Wk yktkuLk kk rLko</p><p>yksu 50 xfkLke hknk ykkk{kt yke nke. yk ku o ksux{kt hufu huf kzwykkLku k yuLkwt Mkuxh ke yuLku huMkezuLx{kt fLkxo fheLku 17 fhkuzLke hknk ykkk{kt yke Au suLke yMkh [kh k nuhesLkk uLk u ku. hzkhLku k fku{{kt Lkn keLku khtkw huMkezuLx{kt fLkxo fheLku xuMkLke hknk ykkk{kt yke Au. kukxeo xuMk{kt 50 xfk uu hknkke kku fhkkkykuLku Vkku ku. </p><p>kukxeo xuMkLkk k khkke BwrLkrMkk fkukkuohuLku Lkux LkVku 96 fhkuzLkku kkku nkku khtkw nu nuhesLkkuLku 50 xfk hknkLkku rLko ukke 53 fhkuzLke hknk </p><p>ku. Mkh hknkLkku y{ kkhe knue ykukMxke kk q ku. 31{e {k[o 2014Lkk ytk{kt f w 17.98 k r{fkk u kukxeo xuMk hufkuzo{kt LkkUkue nke. stkeLkk y{Lkk fkhu fw 17.98 k r{fkku kife 8.44 k yuxu fu 47 xfk suxe r{fkk uLkk rz{kLz{k t khku kuku Au khu k xfk suxe r{fkk uLkk rz{kLz{k t xkzku kku Au. 49 xfk suxe r{fkkuLkk xuMkLkk rz{kLz{kt fkuR VuhVkh kku Lkke.yku WuLke Au fu Auk yuf yXkrzkke [kkk yk kukxeo xuMk khkLkk rhku{kt ukkheykuyu kkukkLkk tk hkuskkh kt fheLku kt kkwt nkwt </p><p>yu BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mk{k yk {wu Auk yuf yXkrzkke khtkh hsqykk fhk{kt ykke nke. su fhkkkykuyu [kw ko 2014-15Lkk x uMkLke hf{ stke Mkkku kwhukwhe hue nu kuk fhkkkykuLku hknkLke hf{ ykkk kok rk{ktke urzx khefu ykkk{kt yku ku{s su fhkkkykuLku [kw ko 2014-15Lkk xuMkLke hf{ hkLke kkfe Au kuk fhkkkykuLku 50 xfkLke hknk ykkk{kt yku. yk hkMk ykkk{e Mkknu BwrLkrMkk kk uz o{k t k hsq fhk{k t yk u yu hk MkhfkhLke {tswheLke ykukkyu {tswh fhe k uLkk u khk y{ </p><p>fhk{kt yku. y k u W u L k e A u </p><p>f u ,y{k k B w r L k r M k k fk ukk u oh uLk{kt k ukxe o xuMkLke Lke ykfhe hk MkhfkhLkk stke hLkk ykkhu nuhesLkku Wkh kk{kt ykuk Yrkk 250 fhkuzLkk khkLkk f{hkkuz kkuske nuhesLkku Auk yuf yXkrzkke hkuku hkk nkk. nuhLkk yk yk rMkkhku{kt kukxeo xuMk khk {wu ykk Vkxe rLkfe nke. {w{tke ykLktekuLk kxuu yuku yku ykku nkku fu, kukxeo xuMk{kt hknk fu xkzkLke hkMk kkfeu ze fkZku yu yktkuLk w fhu ku knuk kuLkku ytk kku.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 18-07-2014{uk (y,,R) : ykfM{f Lkk kk. MkM Mkkt hnu. ykf{kt khku kk. zekuLkwt {kkooLk {e hnu.]k (k,,W) : {o ykk{f kuku r[ ke sk. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykhku Mktkwtr{kwLk (f,A,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k.ffo (z,n) : RuLkef]kkke hknk k{f WkkMkLkkke k. kk-kh Mkw{uwO hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.Mkn ({,x) : Mkkrf kkkkkuke Mktkwt. Lkkkfe Mkrk {skqk kLku. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : s{eLk-{fkLk, knLkLkku kuk. ykhku Mkwkfkhe ukkh ykuo kuku kMk kke kLku.kwk (h,k) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {u. {kuLk {u. ykfLkwt {k skuwt hnu.]rf (Lk,) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu. kkk-kMk kLke fu.Lk (,,V) : {kLkrMkf [kk ne kLku. hksfe kuku k ku, khtkw skkkhe{kt khku kR fu Au{fh (,s) : fkkfe &amp;ku n kk. {kLkrMkf [kk ykuAe kk. Lkkufhe{kt Vkku. ykfLkwt {k skE hnu.fwt (k,,Mk) : khMkkkk r{fkLkk &amp;ku n kk. ykhku Mkk[wt, ykMk{kt krk. Lk WMkwfku {kxu Wk{ Mk{.{eLk (,[,,k) : Lkkufhe tk{kt krk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. {kLkrMkf [kk ne kLku. Mk{ w.</p><p>ktkeu...</p><p>ksu fushek h Xkuku 1 fhkuzku {knkrku kku</p><p> _ 2070, -6, . 18-07-2014</p><p>ks h rne{kt hfkh kk {kxu khkkuu hekku ykhku {qfku Eu yh fushek {w~fue{kt {qfk ue k We kE Au. ksu fushek h yuf fhkuz Yrkku {knkrku kku Xkufe eku Au. ks hVke fusheku e kurx {kufk{kt yke Au. fusheku ks h khkkuu hekku ykhku {qku nku, suu Vke uk ksuu{u whkk hsq fhk ft nwt. </p><p>fusheku yuf ykurzku xu nuh fhe ne, su{kt u{u ks h rne{kt hfkh kk khkkuu heeu yk{ yk{e kxeou kuzkku k fhkku teh ykhku kku nku. fusheku ft nwt fu, ks fkutuk khkkuu hek {kxu 20 fhkuz Yrke ykuVh fhe hne Au. fusheku ks h ykhkuku {khku wkhu xTexh khk [kw hkku nku. fushekk yk ykhkukuke wMu khkuk kzu nu fushek h xkh fkuo Au. rne ksk ukykue hVke fusheku e kurx {kufk{kt yke Au. hksuL nke ksk khk ykh. e. nu yk kurx {kufke Au. fusheku Whkk S ts h rk kk kku fkuo fu, u ksu wkhu rne{kt hfkh kk {kxu yk{trk fhe fu Au. fusheku k fkuo fu, wt Whkku khkkuku {ko k {kku uEyu? u uyku yu{ n fhu ku kk fhu. </p><p>fusheku xTex fwO fu, qkkuku kku Au fu, kufkue khkse Akt Whkk yksu ksu hfkh kk {kxu yk{tk yke fu Au. ks uku Mefkh fhu. kse ku nsw tk ke. fkutuk khkku nsw ikh ke- qk. kswt {kwt Au fu, k ek Ae khkkuu hekwt h kE su. </p><p>u{u ft fu, Whkk kuke whe [ku Au fu, tkhu, uu u Wwfkke uu. u fkuE kxeo (ks) nuk s yuf hfkh kk E</p></li><li><p>3 / . 18-07-2014, y{kk </p><p>V L </p><p>Lke rne, kk.17k k rfMkkLk sELk u {k uMx </p><p>kuLxuz ykktfke nkrV MkELku {Lkkh kkfkh u kkkMknLke { w~f ueyk u{k t khk u kk u Au. irf Mkk{u khkMke{k t ukunLkku fuMk k fhk{kt ykku Au. MkkrLkf feu fkuxo{kt f{-124 nuX yk fuMk k fkuo Au. </p><p> k e S k k s w i r f L k e yk k t fke M kE M k k k u L k e {wkfkk Mktuo kkrfMkkLk kkuLkk khke nkEfr{Lku MkhfkhLku </p><p>rhkkuxo MkkUke eku Au. k kke {krnke {ku kkrfMkkLk{kt ykk tfke nkrV MkELke {wkfkkLku E khkMke Mkk feu irfLke Mkk{u hkxkunLkku fuMk k fkuo Au. </p><p>yk fuMkLke Mk wLkke 27 swkEyu kuu. yk {k{u irfLke kqAkhA k kE fu Au. yk {kxu kkkMk yusLMke yuLkykEyu k ]n{ tk kLke {tswhe k {k tke Au. keS kks w ELk ih{k t k i rf Mkk{u wk fkUk uMkLkk ykkukLku </p><p>Vhek LkkUke Au. ELkih fkuxuo ykEkeMkeLke f{ - 124 (yu) yLku 132 ytkkok Vhek LkkUe irf Mkk{u ukun yLku rkunLkwt wuhkLkku fuMk [kk Lke fwO Au. irfLke Mkk{u rMkuLkkyu k rhku k fkuo Au yLku k uLke Mkk{u fkkfe kkk ukLke {ktke fhe Au. fuL{kt {w Mknkuke kkxeo rMkuLkkyu irfLke nkrV MkE MkkkuLke {wkfkk ukun Mk{kLk kke Au yLku kuLke Mkk{u fzf kkk ukLke {ktk fhe Au. </p><p>WuLke Au fu, i kkk irfLku kukkw kkkk hk{uLkk LkSfLkk {kLkk{kt yku Au yLku zkkLk yLku kkkk hk{u [u k Mkkhk Mk tk tk u Au. irfu kkuzkf rMkku knuk s kkrfMkkLk sELku ykk tfke nkrV MkELke {wkfkk ee nke. suLku E nk uh{kt rk Mkoku Au.</p><p>irfLke yuLkykEyu kqAkhA fhu</p><p>nkrV Mkkku {wkfkk Mktuo irf Mkk{u fuMk k kku</p><p>kkfkh u kkk irfLke {w~fueyku{kt khku kku khkMke,ELkih{kt irf Mkk{u LkkUkku ukunLkku kwLkku</p><p>Lke rne, kk.17rne{kt Mkhfkh kLkkk </p><p>{kxu ksk khk Lkku nkk hk{kt ykk Au khu keS kksw yk{ yk{e kkxeo khk k kskLku Wkzwt kkzkLkw t Lke fhk{kt ykwt Au. yk{ yk{e kkxeo nk kskLkk fkkhkykuLku knkh kkLke {nuLkk{kt uzkE kE Au. yk {kxu yk{ yk{e kkxeoyu ykuxku hekk yrkLk </p><p>Y fwO Au. yk{ yk{e kkxeoyu ksk kh ykhkuk kkku Au fu, rne{kt Mkhfkh kLkkk ku khkMkku hee hne Au. yk{ yk{e kkxeoLkk MkwkkuLkk skk {ku kskLku Wkzw kkzk rne LkSf...</p></li></ul>