18 04 2014 sunvilla samachar

Download 18 04 2014 sunvilla samachar

Post on 23-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 18-04-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 18-04-2014, y{kk Year : 1 Issue : 301Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 301 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 18, -2014

  yr{k knLkk kk{kt {qktfLk fhkwt

  yk{ kLkLkk kk{kt kwhkkyku {k nkukLkku kku Lke rne,kk.17

  ksku yksu kkLkk rhc Lkukk yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkw yr{k knLkku uhkh k[k fkuo nkku yu fkwt nkwt fu, yr{k knu fkuRk yk[khMktrnkkLkku tk fku o nkku. hkuz ku yLku [qtxe Mkk kusk Wkh yr{k kn Wkh rkk t {wfk{kt yke [ wk u A u . kskLk k Lkukk hrtfh Mkku yuf kksw yr{k knLkk u k[k fku o Au khu keS kksw WkhuLkk kLk yk{ kLk Mkk{u [qtxe k u L k khk uk{k t yk uk kkkLkwt Mkkk fwO Au. hrtfh tfh Mkku fkwt nkw t fu, [qtxe kt[Lkk yku VkRLk Au khtkw

  kt Mkwe ku{Lkku yrk Au kt Mkwe yr{k knLkk fuMk{kt kuyku ku{Lkk kkkuLkwt kkf {wktfLk fhe [wk Au yLku kkkuke yuwt kkkwt Lkke fu, yr{k kn khk yk[khMk trnkkLkk u tk fhkk u nkku. keS kksw yk{ kLk Mkk{u yk[khMktrnkk tkLkk kwhkk k

  {k Au. [qtxe kt[Lke MkkkLke yk{ kLk u kzfkh V UfeLk u &ku WXkk nkk. yk{ kLku W~fuhesLkf kkku fko nkk. yku WuLke Au fu, [qtxe kt[u nk{kt s yk{ kLk yLku kn Mkk{u kkk RLku ku{Lkk hk uz k u yLk u nuh Mkkyku Wkh rkkt {wku Au. [qtxe k t[Lkk yku ytk u rkrk fhkk knu fk w t Au f u, k uyk u [qtxe kuLkLkk ykukuLku {kku

  [Zku. yr{k knu yu{ k fkwt Au fu, ku{Lkk kkLkku nukw yk[khMktrnkk tkLkku Lk nkku. khtkw ku{Lkk kkku fuk Au ku ytku rLko fhkLkwt fk{ [qtxe k t[Lkw t Au. [q txe k t[ Mkku o[ MktMkk Au.

  yr{k knu yk[khMktrnkkLkku fkuR tk fkuo Lkke : ksk

  [qtxe [kh {kxu z{e kuVkELkku Mknkhku

  VuMkkwf kh AkufheykuLkkt z{e ykEzeke nk [qtxe [kh

  y{kk, kk.17 k u f M k k L k e [ q t x e L k e

  kikheyku Y kE Au, khke huf kLkk VuMkkwf ykEze kh ye AkufheykuLke uLz rhuMx ykkLk w t {k e kwt Au. u fu yk rhfuMx uELku nhkk sue fkuE kkkk Lkke, fkh fu yk{ktke {kuxkkkLke k uVkE fk uE Ak ufheLke Lkn khtkw kkurrxf kkxeoLkk ykExe rkk khk ryux fhk{k t yku z{e kuVkE nku Au. suyku kkukkLkk [qtxe [kh {kxu yke kuVkE kLkke hkk Au. [qtxe{kt {kkLkLke rk uLkk yLkuf Mkkuyu [kw kE kE Au, khu yke kkukMk kuVkE

  kfe [q txe [khLke fk{kehe uhkuhke [ke hne Au.

  u{kt k{ k kufMkkLke [q txe{kt Mkk u~ r{rzk yuf {sk wk [kh {k{ khef u Mkk{u ykw t Au. u{kt yzku yz {kkhku wkLk Au. yLku yk wkLk {kkhku Mkwe kkukkLke kk knku[kzk {kxu Mkku~ r{rzk ykhu fkhkk {k{ kwhkh kE hk w t Au. hksfe kkk uLkk yLkk fkxwoLk yLku MkukLkku yk Mkku~ r{rzk {khVku Vhkk fhe hkk Au, khu yk [kh {kxu w yuf rf{eku hksfe kkkuLkku Mkku~ r{zek fk{ Mktke hnu yusLMkeyku khk ykLkkk{kt yke hnku Au. su{kt VuMkkwf kh

  Mkwth wkeLke kuVkE kLkke wkLkkuLku uLz rhfuMx {kufk{kt yku Au, khkk ku kuVkELke {ke kkuku [kuMk kkxeoLku kux ykke hne nkukLkk u [kh kE hkku Au.

  yk z{e k uV kE ke wkeykuLkk t ykrfkuLke Mk tk k ke Au, yLku ykk ykrfkuLkk {k {ukLkku kMk kE hkku Au. yk {kxu Mkku~ r{rzk yusLMkeykuLke kMk kuxLko Au. su{kt rk kwshkkLkk wfkuLku Wkh kwshkkLke wkeLkk Vkuxk MkkkuLke kuVkEke uLz rhfuMx {kufk Au. kku Wkh kwshkkLke wfk u L k u ykfk k u{Lkk k ux {ukLkku kMk kE hkku Au.

  kufMkkLke [qtxe{kt k{ k Mkkur r{rzkLkku uhkhheku Wkkuk :yzkke w {kkhku wkLk Au

  {kue kh sk yLku {{kkLkk ke nkhku

  Lkerne,kk. 17kwshkkLkk {w{tke yLku

  kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {k ue Wkh yksu kr{LkkzwLkk {w{tke srkk yLku kr{ ktkkLkk {w{tke {{kk k uLkhSyu kuke nkhku fko nkk. kuzk yk{Lkku Mkk{Lkku yksu {kueLku fhku kzku nkku. ktLku Lkukkyku kwshkkLkk {w{tke kxfe fkZe nke. {kue Mkk{u {kuh[ku kukk srkkyu fkwt nkwt f u, k wshkkLkk rfkMkLk u RLku rkLksYhe kkkkku Vukk{kt yke hne Au. kwshkk Mkkike khu rfrMkk hk Au kue kkkk Vukk{kt yke hne Au khtkw yk kMkrfkk Lkke. srkkyu fkwt nkwt fu, kwshkkLku nt{uk {kk kkukkLkk {kfuoxk{kt s hMk hkku Au. khu k u{Lkk Lk uk ] nuX kr{Lkkzw Mkhfkh {kfuoxk Wkh kLk ykke hne Lkke. {kk kufkuLkk

  rfkMk Wkh kLk ykkk{kt ykwt Au. ykk{wf Mkhfkhu eke rMkryku nktMk fhe Au. srkk Mkkku k Mkkhk Mktkt hnuk Au kuk LkhuL {kueLkk kkLkk yuf rMk kk srkkyu yk rkrk ykke nke. {kueyu kRfku fkwt nkwt fu, srkk ykk kku ku{Lkk khVke yuf ke Mkk{u khu ykkukkkS fhk{kt yke Lkke. keS kksw {{kk kuLkhSyu k yk{f ytks{kt kxfe fkZe

  nke. {{kk kuLkhSyu k {kueLkk Lkk{Lkku Wu fko kh fkwt nkwt fu, rkLksYhe kkkkku Vukk{kt yke hne Au. ku{u fkwt nkwt fu, kuMkLkk Vwkk uk Lkke. kuMkLkk Vwkkyku kuMk heLku kLkkk{kt yku Au. kuMk Vwkk{kt xe skLkk fkhu su heku ku kze Au ku s heku kskLke nkk kue Au. kuLkhSyu fkwt nkwt fu, ykurkrLkLk kkuLku RLku

  kuyku rkfw [rkk Lkke. kr{ ktkk{kt kk Mkkn{kt {{kk Wkh k {kueyu nkh fko nkk yLku kux kUfLke hksLkerk h{kLkku ykkuk fkuo nkku. {kueyu MkkV ku{kt fkwt nkwt fu, xeyu{MkeLkk kMkLk hr{kLk hk{kt {kk kuxk krhkoLk kR hkk Au. kt Mkwe {kue rxfk fhkk Lkke kt Mkwe {{kk kuLkhSLku fkuR [es n{ kke Lkke ku{ {kueyu fkwt nkwt.

  kwshkkLkk rfkMk ytku rkLksYhe ynuk fkrk

  kr{Lkkzw{kt kwshkkke w rfkMk : srkk

  y{kk, k.17y{kk ku kwh{kt

  ykue $rzk fkukue{kt rk {k[kh irfe fkko ku yksu ktsu 8 fkfu nuhk kuR ne u tu rnB{n

  xu rn fkutuk ykukku u{s {krnk r{rk yk eku xu WMk hkk nk. rnB{n rn {k{ fku t uk ykukkuyu {kueu fU{kt hkeu ksu kku ktze

  ne. {w{tke ykk u{kt Au yu fnu Au uu k[kh, {k u tkhe {w fhk u Au wshku k[kh, {ku tkhe {w fhke k khu fnuk ke.

  kwh ku rnB{n xue nuhk{kt k ufk u W{xe zkt

  yu{u wshk{kt {ku tkhe hke Au uk kkeh y{kk qoe uXfk W{ukh yu qo {uh rnB{n xuu t{u{kt fko nk. u fu, huf kk [{kt ks f{ yu huL {kueku s khu Wu kku hkku nku. rkue kux u< xfke hkk, ytfu fhk fkutu [qtxe kyku{kt ks yu {w{tke huL {kuee er heryku k{u kku zk fhk ke Au.

  e {kuxe tk{kt WMk hnu uzqk u u{s {rnkyku rne rk s{ue u tkuk u{u skwt nwt fu, wshke nu skhu kse hfkhk fkhk{kyk u k e khe heu kfuV kR E Au khu {w{tke khk kkurs fko{ku ykkh u u w yuf h{kkku k kR hkku Au.

  u f u nu wshke u{e yke fkuE k{f kku{kt ykke ke yu ikk uhu fhk{kt ykk ykk y[kh u{s kk u rs yk uee kuu kuxk kzeu fkutu u u{w t uhkh {k o fhu. khe sk ku huh k fkuE fkkuo fko ke. {kk k kXk Wkurykue s hVkhe fhk {kxu kkku uVk{ wku fkuo Au.

  y{kk qo kufk uXf {kxu fkutuk W{ukh n{n xuu wkhu kukk xufukhku kku rsk t[k ku Vku{o wo nwt. y{kk r{ kufk

  uXfk ksk W{ukh zku. rfhex kutfee su{ n{n xu fhk uzr W{ukh Au. u{e ku k uke kk Jee {e fw 3.84 fhkuze trk Au. khu k{u uk {kk Y. 17 kk Au. n{n xu {kk k uh-9 we s uk Au. u{u hsq fh ue yuVezuex{kt skwt Au fu u{e k{u f kuxeo zu{us yux nuX fu kuku Au. n{n xu Whkt y{kk qo uXf hke fku t uk z{e W{ukh hefu xu rn{ktw rkEyu Vku{o wO nwt.

  yk Whkt ykk u W{ukhkuyu wkhu y{kk qo uXf {kxu W{ukhe kutke ne. y{kk nuhk {uh hne [qfuk xuu Vku{o kku hsq fhue yuVezuex{kt skwt nwt fu u{e ku kuke Y.3.29 fhkuze tr Au khu u{e Jek k{ u Y. 55 ke te Au.

  y k { n { n y u u{e Jee {e fw 3.84 fhkuze te Au. n{n xu yu u{e Je ku Y. kuk k suxe nkk h hkufz nkukwt yurVzurx{kt kowt Au. Whkt u{e ku Y. 15 ke f{k uhk Au. khu u{e ku kn{kt {kk yuf s fkh Au sue h f{ Y. 5.68 k suxe kk Au, u{ u{u yurVzurx{kt skwt Au.

  (Meh: fukh r[kR, y{kk)

  h u L { k u ey u wsh k rkke [qtxe{kt kuke ikrnf nfefku Aqke nkukk {wu yk{ yk{e kxeok u y{kk rsk kB fkuxo{kt Vrhk fhe Au. Vrhk h yhskhe hsqykk ytu kB fkuxok [eV wrzr {ursMxux yu{.yu{.uu hke kueu { {k{u 20 r{kt k fhe ynuk hsq fhkk yku

  he fhe yk ytue w wke kt[{e {uk hkus r fhe Au.

  zkuhkke W{ukhe fhkhk {k ueyu n ue u{k u ikrnf hku koku Au. suk u ykk rk t {ko 11 yuru hke kue {kf{kt huL {kue k{u Vrhk kutk k nk. htw kue khk fkokne kkt yksu {koyu yuz Tk uf ux {kk Xk

  {khVu kB fkuxo{kt Vrhk fhe ne.

  {kuek Sku {wk u nt{uk [[ko{kt hkku Au khu yk ytu {kueyu kukk kut{k{kt kke hefu skukuw t k{ wt Au. yku Wue Au fu yk nuk {kue wshk rkke [qtxe htw zk A u kh u u{u kkee fku{{kt zu (-) fhe fkuE rku

  Je {wu {kue Vkk: 20 r{kt ynuk hsq fhk fkuxoku yku10 r{kt nksh kk fusheku fA fkuxoku nwf{

  e ne. huL {kue khk hsq fhk{kt ykue 14 use yurVzurx{kt skukuw t k{ k{kt ykwt Au. u fu skukuk k, k fkzo, r{f ytu fkuE {krne nkukwt skkwt Au.

  10 r{k t nksh kk fusheku fA fkuxoku nwf{:-

  fA rske yuf Mkkrf fkuxuo yk{ yk{e kxeok tkusf yh fusheku kurx E~q fhe 10 r{kt fkuxo {k nksh kk nwf{ fkuo Au. fusheku {rnu k ukk wshk k hr{k [qtxe yk[kh trnkk frk t ytu yk kurx kXk{kt yke Au. k tek{

  wrzr {ursMxux fu.ze. ku fusheku fk ux o {k nksh kk nwf{ fkuo Au.rnek qo eyu{ fusheku kuke [kh re wshk kkk hr{k k t e k { k r h f k u o h rMkh{kt hke h s kWzMefhku Wku fhe yuf nuh k tkue ne. sue

  rY ktek{ kueu 6 {k[ok hkus yuVykEykh k fhe ne. fushek yu u{k kk kt[ fkofhku rY yk Vrhk k fhk{kt yke ne.

  fushek yu u{k fkofhku khk fhkue yk nuhkwt [qtxet[u erzku qx fwO nw t. fushek yu u{k

  kt[ kkeyku rY nuhk{kku t fhk f{ 188 nuX fu k fhkku Au. su{kt A {rnke su ykk u nh Yrk wek tze ukE Au. rk{kt hnuk fushekk wshk k hr{k u{e rY [qtxe t[u yk[khtrnkk

  (_ h ...)

 • 2 / . 18-04-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 18-04-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mk-k{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mk-k{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mk-k{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mk-k{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mk-k{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  - - j

  ktkeu...

  {u[ rVo k{u we{ fkuxo ykt ykzk fk fhe fu?

  fkku kke h Au yu u fkuR