18 04 2014 sunvilla samachar

Download 18 04 2014 sunvilla samachar

Post on 23-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 18-04-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 18-04-2014, y{kk Year : 1 Issue : 301Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 301 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 18, -2014 </p><p>yr{k knLkk kk{kt {qktfLk fhkwt</p><p>yk{ kLkLkk kk{kt kwhkkyku {k nkukLkku kku Lke rne,kk.17 </p><p>ksku yksu kkLkk rhc Lkukk yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkw yr{k knLkku uhkh k[k fkuo nkku yu fkwt nkwt fu, yr{k knu fkuRk yk[khMktrnkkLkku tk fku o nkku. hkuz ku yLku [qtxe Mkk kusk Wkh yr{k kn Wkh rkk t {wfk{kt yke [ wk u A u . kskLk k Lkukk hrtfh Mkku yuf kksw yr{k knLkk u k[k fku o Au khu keS kksw WkhuLkk kLk yk{ kLk Mkk{u [qtxe k u L k khk uk{k t yk uk kkkLkwt Mkkk fwO Au. hrtfh tfh Mkku fkwt nkw t fu, [qtxe kt[Lkk yku VkRLk Au khtkw </p><p>kt Mkwe ku{Lkku yrk Au kt Mkwe yr{k knLkk fuMk{kt kuyku ku{Lkk kkkuLkwt kkf {wktfLk fhe [wk Au yLku kkkuke yuwt kkkwt Lkke fu, yr{k kn khk yk[khMk trnkkLkk u tk fhkk u nkku. keS kksw yk{ kLk Mkk{u yk[khMktrnkk tkLkk kwhkk k </p><p>{k Au. [qtxe kt[Lke MkkkLke yk{ kLk u kzfkh V UfeLk u &amp;ku WXkk nkk. yk{ kLku W~fuhesLkf kkku fko nkk. yku WuLke Au fu, [qtxe kt[u nk{kt s yk{ kLk yLku kn Mkk{u kkk RLku ku{Lkk hk uz k u yLk u nuh Mkkyku Wkh rkkt {wku Au. [qtxe k t[Lkk yku ytk u rkrk fhkk knu fk w t Au f u, k uyk u [qtxe kuLkLkk ykukuLku {kku </p><p>[Zku. yr{k knu yu{ k fkwt Au fu, ku{Lkk kkLkku nukw yk[khMktrnkk tkLkku Lk nkku. khtkw ku{Lkk kkku fuk Au ku ytku rLko fhkLkwt fk{ [qtxe k t[Lkw t Au. [q txe k t[ Mkku o[ MktMkk Au. </p><p>yr{k knu yk[khMktrnkkLkku fkuR tk fkuo Lkke : ksk</p><p>[qtxe [kh {kxu z{e kuVkELkku Mknkhku</p><p>VuMkkwf kh AkufheykuLkkt z{e ykEzeke nk [qtxe [kh</p><p>y{kk, kk.17 k u f M k k L k e [ q t x e L k e </p><p>kikheyku Y kE Au, khke huf kLkk VuMkkwf ykEze kh ye AkufheykuLke uLz rhuMx ykkLk w t {k e kwt Au. u fu yk rhfuMx uELku nhkk sue fkuE kkkk Lkke, fkh fu yk{ktke {kuxkkkLke k uVkE fk uE Ak ufheLke Lkn khtkw kkurrxf kkxeoLkk ykExe rkk khk ryux fhk{k t yku z{e kuVkE nku Au. suyku kkukkLkk [qtxe [kh {kxu yke kuVkE kLkke hkk Au. [qtxe{kt {kkLkLke rk uLkk yLkuf Mkkuyu [kw kE kE Au, khu yke kkukMk kuVkE </p><p>kfe [q txe [khLke fk{kehe uhkuhke [ke hne Au.</p><p>u{kt k{ k kufMkkLke [q txe{kt Mkk u~ r{rzk yuf {sk wk [kh {k{ khef u Mkk{u ykw t Au. u{kt yzku yz {kkhku wkLk Au. yLku yk wkLk {kkhku Mkwe kkukkLke kk knku[kzk {kxu Mkku~ r{rzk ykhu fkhkk {k{ kwhkh kE hk w t Au. hksfe kkk uLkk yLkk fkxwoLk yLku MkukLkku yk Mkku~ r{rzk {khVku Vhkk fhe hkk Au, khu yk [kh {kxu w yuf rf{eku hksfe kkkuLkku Mkku~ r{zek fk{ Mktke hnu yusLMkeyku khk ykLkkk{kt yke hnku Au. su{kt VuMkkwf kh </p><p>Mkwth wkeLke kuVkE kLkke wkLkkuLku uLz rhfuMx {kufk{kt yku Au, khkk ku kuVkELke {ke kkuku [kuMk kkxeoLku kux ykke hne nkukLkk u [kh kE hkku Au.</p><p>yk z{e k uV kE ke wkeykuLkk t ykrfkuLke Mk tk k ke Au, yLku ykk ykrfkuLkk {k {ukLkku kMk kE hkku Au. yk {kxu Mkku~ r{rzk yusLMkeykuLke kMk kuxLko Au. su{kt rk kwshkkLkk wfkuLku Wkh kwshkkLke wkeLkk Vkuxk MkkkuLke kuVkEke uLz rhfuMx {kufk Au. kku Wkh kwshkkLke wfk u L k u ykfk k u{Lkk k ux {ukLkku kMk kE hkku Au.</p><p>kufMkkLke [qtxe{kt k{ k Mkkur r{rzkLkku uhkhheku Wkkuk :yzkke w {kkhku wkLk Au</p><p>{kue kh sk yLku {{kkLkk ke nkhku</p><p>Lkerne,kk. 17kwshkkLkk {w{tke yLku </p><p>kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {k ue Wkh yksu kr{LkkzwLkk {w{tke srkk yLku kr{ ktkkLkk {w{tke {{kk k uLkhSyu kuke nkhku fko nkk. kuzk yk{Lkku Mkk{Lkku yksu {kueLku fhku kzku nkku. ktLku Lkukkyku kwshkkLkk {w{tke kxfe fkZe nke. {kue Mkk{u {kuh[ku kukk srkkyu fkwt nkwt f u, k wshkkLkk rfkMkLk u RLku rkLksYhe kkkkku Vukk{kt yke hne Au. kwshkk Mkkike khu rfrMkk hk Au kue kkkk Vukk{kt yke hne Au khtkw yk kMkrfkk Lkke. srkkyu fkwt nkwt fu, kwshkkLku nt{uk {kk kkukkLkk {kfuoxk{kt s hMk hkku Au. khu k u{Lkk Lk uk ] nuX kr{Lkkzw Mkhfkh {kfuoxk Wkh kLk ykke hne Lkke. {kk kufkuLkk </p><p>rfkMk Wkh kLk ykkk{kt ykwt Au. ykk{wf Mkhfkhu eke rMkryku nktMk fhe Au. srkk Mkkku k Mkkhk Mktkt hnuk Au kuk LkhuL {kueLkk kkLkk yuf rMk kk srkkyu yk rkrk ykke nke. {kueyu kRfku fkwt nkwt fu, srkk ykk kku ku{Lkk khVke yuf ke Mkk{u khu ykkukkkS fhk{kt yke Lkke. keS kksw {{kk kuLkhSyu k yk{f ytks{kt kxfe fkZe </p><p>nke. {{kk kuLkhSyu k {kueLkk Lkk{Lkku Wu fko kh fkwt nkwt fu, rkLksYhe kkkkku Vukk{kt yke hne Au. ku{u fkwt nkwt fu, kuMkLkk Vwkk uk Lkke. kuMkLkk Vwkkyku kuMk heLku kLkkk{kt yku Au. kuMk Vwkk{kt xe skLkk fkhu su heku ku kze Au ku s heku kskLke nkk kue Au. kuLkhSyu fkwt nkwt fu, ykurkrLkLk kkuLku RLku </p><p>kuyku rkfw [rkk Lkke. kr{ ktkk{kt kk Mkkn{kt {{kk Wkh k {kueyu nkh fko nkk yLku kux kUfLke hksLkerk h{kLkku ykkuk fkuo nkku. {kueyu MkkV ku{kt fkwt nkwt fu, xeyu{MkeLkk kMkLk hr{kLk hk{kt {kk kuxk krhkoLk kR hkk Au. kt Mkwe {kue rxfk fhkk Lkke kt Mkwe {{kk kuLkhSLku fkuR [es n{ kke Lkke ku{ {kueyu fkwt nkwt.</p><p>kwshkkLkk rfkMk ytku rkLksYhe ynuk fkrk</p><p>kr{Lkkzw{kt kwshkkke w rfkMk : srkk</p><p>y{kk, k.17y{kk ku kwh{kt </p><p>ykue $rzk fkukue{kt rk {k[kh irfe fkko ku yksu ktsu 8 fkfu nuhk kuR ne u tu rnB{n </p><p>xu rn fkutuk ykukku u{s {krnk r{rk yk eku xu WMk hkk nk. rnB{n rn {k{ fku t uk ykukkuyu {kueu fU{kt hkeu ksu kku ktze </p><p>ne. {w{tke ykk u{kt Au yu fnu Au uu k[kh, {k u tkhe {w fhk u Au wshku k[kh, {ku tkhe {w fhke k khu fnuk ke. </p><p>kwh ku rnB{n xue nuhk{kt k ufk u W{xe zkt</p><p>yu{u wshk{kt {ku tkhe hke Au uk kkeh y{kk qoe uXfk W{ukh yu qo {uh rnB{n xuu t{u{kt fko nk. u fu, huf kk [{kt ks f{ yu huL {kueku s khu Wu kku hkku nku. rkue kux u&lt; xfke hkk, ytfu fhk fkutu [qtxe kyku{kt ks yu {w{tke huL {kuee er heryku k{u kku zk fhk ke Au.</p><p>e {kuxe tk{kt WMk hnu uzqk u u{s {rnkyku rne rk s{ue u tkuk u{u skwt nwt fu, wshke nu skhu kse hfkhk fkhk{kyk u k e khe heu kfuV kR E Au khu {w{tke khk kkurs fko{ku ykkh u u w yuf h{kkku k kR hkku Au. </p><p>u f u nu wshke u{e yke fkuE k{f kku{kt ykke ke yu ikk uhu fhk{kt ykk ykk y[kh u{s kk u rs yk uee kuu kuxk kzeu fkutu u u{w t uhkh {k o fhu. khe sk ku huh k fkuE fkkuo fko ke. {kk k kXk Wkurykue s hVkhe fhk {kxu kkku uVk{ wku fkuo Au.</p><p>y{kk qo kufk uXf {kxu fkutuk W{ukh n{n xuu wkhu kukk xufukhku kku rsk t[k ku Vku{o wo nwt. y{kk r{ kufk </p><p>uXfk ksk W{ukh zku. rfhex kutfee su{ n{n xu fhk uzr W{ukh Au. u{e ku k uke kk Jee {e fw 3.84 fhkuze trk Au. khu k{u uk {kk Y. 17 kk Au. n{n xu {kk k uh-9 we s uk Au. u{u hsq fh ue yuVezuex{kt skwt Au fu u{e k{u f kuxeo zu{us yux nuX fu kuku Au. n{n xu Whkt y{kk qo uXf hke fku t uk z{e W{ukh hefu xu rn{ktw rkEyu Vku{o wO nwt. </p><p>yk Whkt ykk u W{ukhkuyu wkhu y{kk qo uXf {kxu W{ukhe kutke ne. y{kk nuhk {uh hne [qfuk xuu Vku{o kku hsq fhue yuVezuex{kt skwt nwt fu u{e ku kuke Y.3.29 fhkuze tr Au khu u{e Jek k{ u Y. 55 ke te Au. </p><p>y k { n { n y u u{e Jee {e fw 3.84 fhkuze te Au. n{n xu yu u{e Je ku Y. kuk k suxe nkk h hkufz nkukwt yurVzurx{kt kowt Au. Whkt u{e ku Y. 15 ke f{k uhk Au. khu u{e ku kn{kt {kk yuf s fkh Au sue h f{ Y. 5.68 k suxe kk Au, u{ u{u yurVzurx{kt skwt Au.</p><p>(Meh: fukh r[kR, y{kk)</p><p>h u L { k u ey u wsh k rkke [qtxe{kt kuke ikrnf nfefku Aqke nkukk {wu yk{ yk{e kxeok u y{kk rsk kB fkuxo{kt Vrhk fhe Au. Vrhk h yhskhe hsqykk ytu kB fkuxok [eV wrzr {ursMxux yu{.yu{.uu hke kueu { {k{u 20 r{kt k fhe ynuk hsq fhkk yku </p><p>he fhe yk ytue w wke kt[{e {uk hkus r fhe Au.</p><p>zkuhkke W{ukhe fhkhk {k ueyu n ue u{k u ikrnf hku koku Au. suk u ykk rk t {ko 11 yuru hke kue {kf{kt huL {kue k{u Vrhk kutk k nk. htw kue khk fkokne kkt yksu {koyu yuz Tk uf ux {kk Xk </p><p>{khVu kB fkuxo{kt Vrhk fhe ne.</p><p>{kuek Sku {wk u nt{uk [[ko{kt hkku Au khu yk ytu {kueyu kukk kut{k{kt kke hefu skukuw t k{ wt Au. yku Wue Au fu yk nuk {kue wshk rkke [qtxe htw zk A u kh u u{u kkee fku{{kt zu (-) fhe fkuE rku </p><p>Je {wu {kue Vkk: 20 r{kt ynuk hsq fhk fkuxoku yku10 r{kt nksh kk fusheku fA fkuxoku nwf{</p><p>e ne. huL {kue khk hsq fhk{kt ykue 14 use yurVzurx{kt skukuw t k{ k{kt ykwt Au. u fu skukuk k, k fkzo, r{f ytu fkuE {krne nkukwt skkwt Au. </p><p>10 r{k t nksh kk fusheku fA fkuxoku nwf{:- </p><p>fA rske yuf Mkkrf fkuxuo yk{ yk{e kxeok tkusf yh fusheku kurx E~q fhe 10 r{kt fkuxo {k nksh kk nwf{ fkuo Au. fusheku {rnu k ukk wshk k hr{k [qtxe yk[kh trnkk frk t ytu yk kurx kXk{kt yke Au. k tek{ </p><p>wrzr {ursMxux fu.ze. ku fusheku fk ux o {k nksh kk nwf{ fkuo Au.rnek qo eyu{ fusheku kuke [kh re wshk kkk hr{k k t e k { k r h f k u o h rMkh{kt hke h s kWzMefhku Wku fhe yuf nuh k tkue ne. sue </p><p>rY ktek{ kueu 6 {k[ok hkus yuVykEykh k fhe ne. fushek yu u{k kk kt[ fkofhku rY yk Vrhk k fhk{kt yke ne.</p><p>fushek yu u{k fkofhku khk fhkue yk nuhkwt [qtxet[u erzku qx fwO nw t. fushek yu u{k </p><p>kt[ kkeyku rY nuhk{kku t fhk f{ 188 nuX fu k fhkku Au. su{kt A {rnke su ykk u nh Yrk wek tze ukE Au. rk{kt hnuk fushekk wshk k hr{k u{e rY [qtxe t[u yk[khtrnkk </p><p>(_ h ...)</p></li><li><p>2 / . 18-04-2014, y{kk </p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 18-04-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mk-k{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mk-k{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mk-k{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mk-k{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mk-k{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.</p><p> - - j </p><p>ktkeu...</p><p>{u[ rVo k{u we{ fkuxo ykt ykzk fk fhe fu?</p><p>fkku kke h Au yu u fkuRu fhe fu Au u{ yku ktk yu ywk ykk Aeyu htw wkhu ue kuo[ yku su fktE ft ukke yko kwt. RLz er{h e (ykReyu)e 2013e r hr{k {u[ rVt fkiktz nkh ykwt nwt yu u{kt khe rfux kuzok {w yu. erk, u{k s{kE wkk {G kk yL rfuxh yu rV{ kku tfkue rr nMeykuk k{ nkh ykk nk.</p><p>yk ytu qqo sMx {wfw {wk z nuXe r{ryu k fheu we{ fkuxou kukku rhkuxo ykku nku. yk rhkuxo{kt [kutfkkhe nfefkuku Wu fhk{kt ykku nku su ytu we{ fkuxuo wke nkk he ne. nu wkhu we{ fkuxuo nuh fwO Au fu {w r{rk rhkuxo{kt erk Whkt 12 rfuxhku Wu kku Au htw ykoe k yu Au fu we{ fkuxuo u{e k{u ke k ku qh u{k k{ nuh fhkku Rfkh fhe eku Au. </p><p>yk {kxu kuo[ yku yuku wkku fkuo Au fu u{k k{ nuh fhke u{e rku ktA ke fu Au. yk Whkt eeeykE yuf Mkk tMkk Au yu uu u s yk {k{u k fheu kt hk uRyu. yn k yu Au fu yk s heu fkuE rc e rku [kk kh ze yk ykt ykzk fk fhe fu he?</p><p>we{ fkuxuo ku yu{ ft Au fu {w r{rk rhkuxo{kt su fktE xMVkux fhk{kt ykku Au u ytu eeykR fu yuykExe (rx)u k kutkku uyku ro n u w eeeykEyu s u ytu k nkk he uRyu. fkuxuo yu MefkwO Au fu r{ryu fhuk ykkuku k teh Au, uu shytks fhe fk n. fkuxo fkuE u n uk rfuxu k{kt hku Au yu rfuxe rck ytu [r Au.</p><p>{w r{rk rhkuxo {ws {k{ ykkuku ytu erkwt k kuhk{kt ykwt nwt htw u{u fkuE kt ko nk. {q k yk s Au. we{ fkuxuo su eeeykE kuke kt hk ue ykk fhe Au u{kt yksu erkku k Au. u u{u nk qhk kuzok nkh fhe ukk nku yu k fkuRke Ake ke fu erk eeeykR{kt fuxe hku Au.</p><p>xqtf {{kt uyku r rfuxwt t[k fhe tMkk ykReek zk kk Au. yu tuku{kt uyku ykRee {khVu kuzo h k ke fu Au. yk{ k[khk {k{u eeeykE kukk ukze k{u kt u ue k xe E Au.</p><p>MkLkhkR yLku hksMkkLk [u hkheLkku stk ku</p><p>kuxTMkLk yLku rh Lk yksu Mkk{ Mkk{u</p><p>kksukh{kt hkk uk kk rh LkLku k Vhe kLkkh Vku{o {ue ukLke kf : yksu Mkktsu Mkkh</p><p>khtn,kk. 17RLzLk rr{h ek-7{kt </p><p>ykkefku MkLkhkR nishkkk yLku hksMkkLk hkuMk [u k hkheLkk u stk ukLkkh Au. ykLkk {kxu kku xe{ku ku{Lke ytrk{ wnh[LkkLku ykhe ykuk ykke [wfe Au. kku xe{ku yufkeLku nkh ykkk {kxu kikh Au. rh LkLkk Lk u k {k t MkLkhkR nihkkk kuLkk ukLku Mkwkhkk {kxu WMkwf Au. fuxLk rh Lk kk uk u kkskh{kt yktkhhkxe {u[ku{kt rLkV hkku Au. suke rkck k k kh kkue Au. yktkhhkxe {u[kuLke Yykk kk ku knuk Vku{o {ue RLku kMk tkefkhk uLkk u rkMk Ske ukLke kuLke kkMku kf Au. nk{kt kuLku kzkku k {wfk{kt ykku nkku.keS kksw ykuMx urkLkk h{ ykuhkWLzh uLk kuxMkLk kkukkLke xe{Lku ku {kkooLk ykkeLk u ykk khk {kxu kikh ukR hkku Au. yk xe{{kt hnku TyLku yr{k r{k suk ukze Au. su kkukkLke fwkk </p><p>Mkkrkk fheLk u k{k{Lk w kLk U[k {kxu kikh Au. kku xe{ku khk ytrk{ RuLkLke nuhkk nsw Mkwe fhk{kt yke Lkke.ykRkeyuLke k{ rMkLk{kt hksMkkLk [uBkLk kLke nke. yu ku fuxLk khefu uLk kuLko nkku. kku xe{ku Lke[u {wsk Au.</p><p>MkLkhkEMko nihkkk :rh Lk (MkwfkLke), efktk </p><p>yrLk, ykrk h ue, rhfe wE, rVL[, nuLkrhMk, nkuzh, {Lkek swLku, wLkuhfw{kh, [{k r{, yr{k r{k, Lk{Lk ykuk, kh{uhLk, hMkq, RhVkLk </p><p>kXk, kkurLkfh, kufu hknw, zuhuLk Mku{e, Rktk {ko, fo {ko, MxuLk, kuLzLk xuh, uwkkukk, zurz kuLkoh. </p><p>hksMkkLk hkuMkkuxMkLk (Mk wfkLke), hnku, </p><p>yr{k r{k, ytrfk {ko, ytfw kiLMk, hsk krxk, rkke, [t, fukuLk fqkh, kuLk fxk, VkufLkh, kuz nkus, ekf nqzk, ywk, fwfeo, r{Sk {rf, f Lkkh, yrkuf Lkkh, fuLk rh[kzoMkLk, Mktsw MkuBMkLk, MxLk M{k, MkkWke, kkBk u, hknw kukrxk, rktk krkf, </p><p>[ukkR Mkwkh-fMk RuLk ktk [u yksu stk ku</p><p>kuLke xe{ Sk Mkkku Yykk fhk kikh </p><p>kku xe{ku{ktyLkuf Mxkh ukze ku{Lke fwkk Mkkrkk fhk {kxu kikh : kkkuhu k kkke Stk Mkkh </p><p>wkR,kk. 17nkR k u V kR R LzL k </p><p>rr{h ek-7{kt ykkefku [ukkR Mkwkh rfMk yLku fMk RuLk ktk [u stk ukLkkh Au. yk {u[Lku rLku rfx [knfku{kt khu WMkwfkk Au. {kuxk kkLke Mfwku{kt h kze kR Au khu yk {u[kuLku RLku nk uhkh us uk {u Au. [ukkR ko{kLk rMkLk{k t k{ { u[ SkeLk u kLkkh Yykk fhk {kx u kikh Au. kuLkeLkk Lkuk]{kt xe{{kt Mkwhu huLkk k kkukkLke tkke kurxk {khVku k{k{Lku hku{ktr[k fhk {kxu Mks ukR hkku Au. ykRkeyu-7{kt k kkkLke {u[ku Mkwk ykhk yr{hkk{kt kuLkk Au.</p><p>khk{kt kufMkkLke [qtxe [ke hne Au suke k{k{ xe{kuLku Mkwh7k kwhe kkzk {w~fue Lkze hne nkukke k{ kkkLke {u[ku wyuR{kt h{kR hne Au. [ukkR khVke kuLke kh k{k{Lke Lksh </p><p>hnuu. kuLkeLke xe{ knukke nkux Vuhex kLkue Au. fkh fu k u ku k [uBkLk kLke [wfe Au. khu ku k ku VkRLk{kt k knkU[e [wfe Au.kku xe{ku Lke[u {wsk Au.</p><p>[ukkE Mkwkh fMkyu{yuMk k uLke (Mk wfkLke), </p><p>Mkwhu hiLkk, ykhkrsk, yrLk, ke, zTuLk kkku, zwurMkMk, nkuLk nuMxMk, {u nuLkhe, rnVuLknkiMk, hrL zu, k uLzLk {uw{, r{kwLk {LknkMk, hkuLkek {kuhu, kLk Lkuke, Lknuhk, Rh kktzu, rLk </p><p>tfh, {kurnk {ko, zTuLk M{k fku[ : </p><p>rfMk RuLk ktkk us o k uRe (Mk wfkLke), </p><p>rhuL Mknukk, yLkwhekMkn, ykLkk, kkkS, rhke Lk, k whrfhkk, nuLzrhMk, r{u nkuLkMkLk, fhehMkn, {whe fkkf, {LkekMkn, kuLk {ko, uLk {uMku, zurz r{h, ykh kxu, rkMkkhk khuhk, kqhk, Mknk, Mktek {ko, r{ {ko, kwo Xkfwh, {LkLk nkuhk, fku[ : Mkts kktkh</p><p>{wtkE, kk.17kkurqzLke kufr yrLkuke </p><p>MkkuLkkke MknkLke kufrkk Mkkk e hne Auu. fe yrLkuke khefu Whue Mkk uLkkkeLk u uk {kxu k{k{ rLk{kokk rLkuofku kMk fhe hkk Au. u fu nk{kt MkkuLkkkeyu ku {kuxe rV{ku VkkeLku khu [[ko skke Au. Mknkyu {rhLk{ suk {kuxk rLk{kokk rLku ofLke ykuVhLku Vkke ELku k{k{Lku yko[rfk fhe ek Au. </p><p>{rhLk{Lke rV{{kt fkuEk fkfkh fk{ fhk {kxu khk kikh kE Au. rV{{ktke ktkk Mk{ Mkwe qh hkk kk kkMke fhkLkk kMk{kt hnue kkurqzLke wxe eLk yiko hk k[Lku RLfkh fhe ek kk wrk nMkLkLkku Mktkfo fhk{kt ykku nkku yLku ku yk rV{ {kxu fk{ fhk kikh kE Au. nu keS yrLkuke {kxuLkku Mktkfo fhk{kt </p><p>yke hkku Au suLkk {kxu MkkuLkkkeLkku Mktkfo fhk{kt ykku nkku khtkw MkkuLkkkeyu yk qr{fk fhkLkku RLfkh fku o Au. yk rLku ofLkk LkSfLkk r{k hnuk kwLk MknkLku {rhLk{ {k nkk yLku ku{Lke kwke...</p></li></ul>