17 07 2014 sunvilla samachar

Download 17 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

228 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date: 17-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 26Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 26 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 17, \ - 2014 w

  y{kk,{nuMkkk, Mkwhk,zLkkhLku yktkhhkxe fkkLkk ykwrLkf fhku : rkLkMkk{kt {krnke ykkE

  Vukwykhe{kt Lke 1015 kMkku Mkt[kLk{kt yku

  yuMkxe LkVkLkwt MkkLk Lkn khtkw skkkhe Au

  100 yks zkuhLke Yykke Lke fhk{kt ykue hf{ Mkkku kUfLke h[Lkk fhkLkku rLko : r kUf ku{s yL kUfkuLku wku kzfkh VUfkku

  rfkMk kUf h[k rkMkLkku ytku rLko : {w khkLkk s hnuu

  Vkuxuou,kk. 16rkMk rh kuXf{kt 100

  yks zkuhLke Yykke Lke fhk{kt ykue hf{ Mkkku Lke rfkMk kUfLke MkkkLkk fhkLkku rLko ykhu fhk{kt ykku Au.

  yk hf{{kt Yykke kkk{kt Mkkkf ukuLke khkukhLke qr{fk hnuu. yk rLkoLku khkLke {kuxe Sk khefu kk{kt yku Au. ykLkkke k {kuxe kkkk yu Au fu rkMk zuk{uLx kUfLkk k{

  {w khk{ktke s kLku. Whke MkkkLkk kLkuk rkMk kwkLkk Lkukkyku yk yirknkrMkf rLko kh Mkn{k kk Au. rkMk uku{kt khk. [eLk, hrk, rk ykrfkLkku Mk{ku kk

  Au. RLkMxf[h k us uxk uLk u Lkkktfe heku { fhk yLku kr ykkf kfeVLk u wh fhkLkk nukwke rkMk rfkMk kUfLke h[Lkk fhk k{k{ Lkukkyku Mknk{ kk nkk. Wkhkqeo kkrrLk nuh Vkuxuou kku rh kuXf kuR nke. khku Yykkke kh kqof fkwt nkwt fu kuLkk kh fkuR yuf uLkw w nkuw uRyu Lkne. kUfLkk k{ yk khk{ktke s fkuRLku kLkkkLkk u rLko fhk{k t ykku Au. u fu kUf nuzkxoMk ktkR{kt kLkkk {kxuLke [eLkLke RAkLku kqo fhk{kt yke nke. khku Lke rne{kt nuzkxoMk kLkkk {kxuLke RAk k fhe nke. kkt[ ukuLkk swkku rkMk k wkLke kuXf{kt 100 yks zkuhLke hf{ Mkkku yk kUf Y fhkLkku rLko fhk{kt

  k{ {w khk{ktke kLkkkLkk rLkoke khkLke Sk

  ykku nkku. yk rLkoLku wk yirknkrMkf kkk{k t yku Au. 100 yks zkuhLke hf{ Mkkk u kLkLkkh rfkMk k UfLke fk{kehe kuxo x{o rzexeLke Mk{MkLku wh fhk , rkfMk uku [u Mknfkh khk , irf Lkkktfe MkuVxeLku {skwk fhkLke hnuu. yu{ {kLkk{kt yku Au fu kutf yLku VtzLku kr{e ukuLkk wkk r kUf yLku ykRyu{yuV sue MkMkkykuLku xh ykkk {kxu h[k{kt yke Au. r kUf yLku ykEyu{yuV sue xku[Lke irf MktMkkyku Mkk{u rkMk uku nu kzfkh VUfkLke kikhe{kt Au. Lke rfkMk kutfLke h[Lkk fhk{kt ykk kk kuLke fk{keheLkk Mkto{kt w {krnke yLku {kkoeofk nuh fhk{kt yku. ufu yk rn[kke rLkk ukuLke Lksh rkMk kh fuLek kE kE Au.

  kkteLkkh, kk.16hkLkk ytkhek kk{kuLku

  krhnLk Mkuk {u yLku kkB fLk uxeexe {sk wk kk k u nukwke kwshkk Mkhfhk khk yk ku o Lke 950 yuMkxe kMkk u Mk t[kLk{kt {wfk{kt yku. hkLkk rr kMk MxuLkkuLkw t {wMkkVhke Mkwrk Mkkku Yk. 90 fhkuzLkk [uo LkeLkefh fhku. knLknkh {tke LkerkLk kxuu skwt nkwt fu, yuMkxeLkk {wMkkVh kkMk uke Yk. 17.5 xfk kuMkuLsh xuk ukkku nkku, {wMkkVh sLkkkLku kzk{kt hknk kk ku {kxu hk Mkhfkh khk kuMkuLsh xuk xkzeLku Yk. 7.5 xfk fhkLkku yirknkrMkf rLko ukku Au. kwshkk{kt irLkf 23 k kuMkuLshkuLk u krhnLkLke Mkwrk kwhe kkzkwt kwshkk Mxux hkuz xkLMkkkuxo fkukkuohuLk irLkf 28 k rfku{exh yuMkxe kMk Mkt[kLk fhu Au. Auk 54

  kku oke hkLke Lku kkukk kue Mkk{k krhnLk Mkukyku kwhe kkzk{kt yke hne Au. {tke rLkrkLk kxuu skwt nkwt f u, yuMkxe Mk ukykuLk u LkVkLkk MkkLk khefu Lkn khtkw Mkk{kSf skkkheLkk kkYku uk{kt yke hne Au yLk u yk {kxu hk Mkhfkh u ytkskk{k t Yk. 1400 fhkuzLke ukkE fhe Au.

  fk u B w xh kE uL k yL k ykLk xufLkkukuSLkk Wkkuk k h k y u M k x e M k t [ k L k L k e fk{kehe zke yLku yMkhfkhf kLkkkLkw t ykkusLk Au. yu{ fneLk u kxuu skw t nk w t fu, s w L k e { e L k h e k e L k u yk uxk u{kEuLkLk w t ykk usLk A u . 5 0 k M k M x u L k k u { k t MkeMkexee f u{ uhk ykkhek p eSLMk Mk u oLMk MkeMx{ Wwt fhkLkwt ykkusLk Au yuxwt s Lkn y{kk, {nuMkkk

  yLk u Mk whkLkk kMk MxuLkk uLk u kekekeLkk kuhu ykwrLkf kMk MxuLk kLkkk kusux nkk hk{kt ykku Au. {nLke nuhkk fhkk t LkerkLk kxuu skwt nkwt fu, y{kk, Mkwhk, zk uhk yLku {nuMkkk kk u yktkhhkxe fkkLkk Lk{wLkukh kMk Mx uLk k u rfMkkkLk w t ykkusLk Au. 22 nuhku{kt swLkk kMk MxuLkLke skyu LkeLk kkfk kMk MxuLk kLkkkLke fk{kehe krk Au. ku{u W{uwO nkwt fu, h {rnLku 55 Lke kMkku Wkkek kELku Mkt[kLk{kt {wfk kuw t ykkusLk fhk{kt ykwt Au. Vuk wykhe-2015 Mkwe{kt 1015 Lke kMkku Mkt[kLk{kt yku. Wk{ rz rk rf{e 5.49 {uk {kx u Mk{k u{kt kkB Mkt[kLk{kt yuMkxeLku k o 2009-10k e M k t k [kh koke eLkh yukuzo k {ku Au.

  rkMk kuXf{kt zkkLk LkhuL {kue Akk

  kkMkkLku fkuR f{ku [ke Lkne uk : {kueLke nuhkk

  kkrLkk Vkuxu ou kku ykkursk rkMk kuXf{kt k khkLkk zkkLk LkhuL {kue AkR kk nkk. k{k{Lke Lksh {kue kh furLk hne nke.kkMkkLku fkuR k f{ku [ke uku Lkne kue [uke ykkkkk {kueyu kkt[ uku Mk uLkk rkfMk LkukkykuLku yke fhe nke fu kuyku nk{kt su fR k kMktke fhu ku rLkw kr Lke fhu. kkr, hrk, [eLk, khk yLku rk ykrfk kk kkt[ ukuLke rh kuXf{kt kkukk {kueyu fkw nkwt fu yVkrLkMkkLkke RLku ykrfk MkweLkk kuk yktrk yLku MktkoLkk kkk{ktke Mkkh kR hkk Au. su ukuLku yk k{k{ {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au ku{Lke Mkke kh {kiLk hnukLke kkkk kteh krhk{ ke fu Au.

  k{ k yk kuX{kt kk uk {kxu knkU[uk {kueyu fkwt nkwt fu kuyku Lkhku {kLku Au fu kkMkkLku fkuR k MYk{kt [ke uk Lkne.

  kkMkk {kLkkkLke Mkk{u Au. kkMkkLku fkuR heku Mefkhe fk Lkne. zkkLku ku{Lkk kk{kt MkkRkh skkLkk {wkLke k kk fhe nke. ku{u fkwt nkwt fu MkkRkh skk yLkuf kf {kxu MkkuMko khefu Au. khtkw MkkRkh Mkwhkk yuf {kuxk [kkLkk rk khefu Au.

  {kueyu fkwt nkw t fu rkfMk ukuyu MkkRkh kukLku Mk{kLk irf rnk{kt kLkke hkk {kxu Lkuk] fhw uRyu. LkhuL {kue fwk yk{f {wz{kt ukk nkk. k u{u k{k{ {wk kh khkLkk Lkku Mk wkMkku fkuo nkku. {kueyu kRkfku [eLkLkk {w Mkkku 80 r{rLkx Mkwe kk[ek fhe nke. su{kt k{k{ {wk Akk nkk. su{kt Mkhne {wkLkku Mk{ku kk Au. {kueyu rkke yLku ukkh Mktkt kh k [[ko fhe nke. yk kuXf hr{kLk {kueLku [eLkLkw yk{tk ykkk{kt ykwt nkw.

  k khkLku zk{k {kxu LkuLk Vwz kezLke kusLkkLke rne,kk. 16

  hkufux krkyu e hnuk k khkLku fkkw{kt uk {kxu Mkhfkh nu LkuLk Vwz kez kh fk{ fhe hne Au. WkkLk rMkkhkuLke Mkkku ykuAk WkkkLk rMkkhLku uzeLku ykk k{kt yku. VVke yLku kfkSkLkk kkkzLku hkufk {kxu k kkk uk{kt yku. Vwz kuMkuMkk kLk nhrMk{hk fkih kku yk {wskLke nuhkk fhe Au. ku{u fkwt nkwt fu rrk nuhkk fhkk knuk zkkLk LkhuL {kueLke {tsqhe uk{kt yku. kLku fkwt nkwt fu yk kusLkk wsk Mkhfkh yuf Vwz {uk yLku LkuLk fkuz [uRLk kez rfrMkk fhk kh fk{ fhe hne Au. yk kusLkk zkkLk LkhuL {kueLke {tsqhe {kxu {wfku. kku fkw tnkwt fu k khkLku hkufk {kxu Mkhfkh frxk Au.

  kfkS yLku VVkeLkk kkkzLku hkufk {kxu fkkeLkk Mk{ {kw kikh hnu kue Mkk

  fhk{kt yku. su heku rseLku uzk {kxu kkh kez Au ku s heku Vwz kez kLkkk{kt ykMku. kku fkw t nkw t fu SLk sYhe [esMkwykuLke WkkkLke kMkrf Mk{Lke {krnke, kkuxe, zuhe kukLke {krnke hkk{kt yku. kksukh{kt fhk{kt ykuk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu kwhke kuMkuMkk Mkk Lkne nkukLkk fkhu 44000 fhkuzLke k Mkwyku kkf heku kkze Au. w rMkk {kk [kh xfk Mkwyku kurMkMz Au. Mkhfkhu ykMk kk wt Au f k khkLku fkkw{kt uk yLku [es MkwykuLku skLkke hkk {kxu Vwz kuMkuMkk {nkqo kkkk Au. ykLkk kh kLk ykkkLke sYh Au. kku fkwt nkwt fu {ukk Vwz kkfoLku khknkLke kikhe k [ke hne Au.yukef[h kuzw {kfuoxk fr{xe yux{kt Mkwkhku fhLkkh hkkuLku hknk ykkk{kt yku. {heLk kuzx {kxu k {ukk kkfoLke h[Lkk fhk{kt yku

  kkkk hk{uLkk rse Lkk krhk{u 450 suxk kkfku {Lkkuke{kt yxkk : rr {kko kh uz Mke kzkLkk kLkk: Mkk[ukeLkk kkk

  khu hMkk [u [khk{Lke kkk hkufkE : kw yxkk

  Lkerne, kk. 16[khk{Lke kkk ykzu Vhe

  yufkh { w~f ue MkoR Au. Wkhktz{kt keLkkk, fukhLkkk, {Lk k u k e y u k t k k u k e L k e [kh k{Lke kkkLk u hkLkk [kkk rMkkhku{kt yrk khu hMkkLkk fkhu he yufkh hkufe uk{kt yke Au. fukhLkkkLke kkkLku MkwhkkLkk fkhkuMkh 18{e swkE Mkwe hk ufe uk{k t yke Au. yk rMkkh{kt yrk khu hMkkLke [ u ke nk{kL k rkk khk he fhk{kt yke Au. Ykk rskLkk {ursMx ux hk ktkhu {krnke ykkkk fkwt Au fu [khk{Lke kkk{kt {kuxe Mktk{kt kwyku ykzu kfeV We kR Au. MkUfzku kwyku yxkE kzk Au. nk{kLk rkku yrk khu hMkkLke ykkkne fhe Au. kk k u o rLkkfkhe kwhLkk fkhu {kuxe Mktk{kt kufkuLkk {kuk kk nkk. ue{X rMkkh{kt yrk khu hMkk kR hkku Au. yLktk yLku {tkrfLke Lke{kt kkeLke Mkkkxe [kksLkfheku e Au.

  uzku Mke kzkLkk kLkkku k kLk Au. Ykk-kkihefwtz Lk uLk nkRu Wkh uzk u Mke kzkLkk kLkk kLk Au. yk Wkhktk Ykk rsk{kt MkkuLkkk-fukhLkkk kk Wkh k uzku Mke kzkLkk kLkkku kLk Au. ykEyu{zeLkk rzhuxh keke kLkk skk {wsk ku uhLke Mkrk Wkh AkeMkkZke ykk e hne Au suLkk eu Wkhktz{kt khu hMkk kR fu Au. yuxo {wsk Wkhfke, [{kue, rkkkuhkkZ, [tkkk, LkiLkekk, y{kuzk, W{Mkn Lkkh rsk{k t yrk kh u hMkkLke ykkkne fhkE Au. kukkw kkkk hk{uLke SLkk fkhu ykhu 450 kkfk u Wkhktz{kt {Lkkuke{kt VMkkE kE Au. Wkhktz MkhfkhLkk hkk nk{kLkLkk yuxo Akkt kkkk hk{u kkfkuLke Mkkku {Lkkuke hkLkk kR kk nkk. Mktkfo {kkkuo kwxe skLkk fkhu kkkk hk{u Mkrnk Mk ufzk u kkeyku {Lkkuke{kt VMkkE kk Au. yrk hkk nk{kLkLkk fkhu Wkhktz Mkhfkhu [khk{Lke

  khu hMkkLkk fkhu yuxoLke nuhkk fhkkk nuk

  ykhu yuf Yrkk MkweLkku xkzku kku

  rzLkk u[k kh LkwfMkkLk xe exheX 2.49 Yrkk

  Lkerne, kk.16rzLkk u[k Wkh LkwfMkkLk{kt xkzku kku Au. Auk fuxkf Mk{ke Mkkk w LkwfMkkLk kR hkwt nkwt

  nu ku{kt ykhu yuf Yrkk MkweLkku xkzku kR [wku Au. yktkhhkxe ku f{kku ne kLkkk rzLkk u[k Wkh LkwfMkkLk xeLku rkrxh 2.49 Yrkk kwt Au. rz WkkLkLkk [o yLku yufthu Awxf u[k f{k [u ytkh swkELkk k{ Mkkn{kt exheX 3.40 Yrkk nkwt. fkh fu, Rhkf{kt nMkk [ke hne nke suke yktkhhkxe kh Wkh {kXe yMkh kR nke. nu LkwfMkkLk xeLku 2.49 Yrkk kR kwt Au. LkhuL {kue Mkhfkhu ykkWLke wkeyu MkhfkhLke MkkLku e hke Au. {rnLku LkkLkfzk zku {khVku MkkrMkzeLku Lkkkq fhkLke Lkerk he hke Au suLkk eu rz{kt khku fhk{kt yke hkku Au. rzLke fk{kt Auu knue swkELkk rMku khku fhkku nkku ku{kt 50 kiMkkLkku khku fkuo nkku.

  swkELkk k{ Mkkn{kt LkwfMkkLk Yrkk 3.40 nkwt

  y{kk, k.16u{kt kike {kuxwt uxfo hke eyuyuyu fteyu uk

  uLzkEk [kso{kt nue swkEke fkuE e nuhk h z suxku h{ k khku fhe ukku Au. w{kt fkuk hux 180 ufLzke xkze 120 ufLz fhe uk{kt ykk Au. suk fkhu ykkf kh k {kuxe tk{kt kufku u{k Vku fu fkk kk Au. eyuyuyue uLzkE{kt kkf kzwt q fhke kuske kku e fku ykkk t fhe uk{kt ykk Au. w{kt nu 12 {rnkk u fuxkf k{kt 11 {rnkwt s kzwt yu ue Wh 12.36 xfk [kso q fhku. RLzk k{kt kkf [ksoe wrk t fhe u{kt k khku fhe uwt {krf kzwt 19 fhe uk{kt ykwt Au yu u{kt {k e fku t fhe uk{kt ykk Au. yusheu yL k