17 07 2014 sunvilla samachar

Download 17 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

14 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date: 17-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 26Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 26 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 17, \ - 2014 w

  y{kk,{nuMkkk, Mkwhk,zLkkhLku yktkhhkxe fkkLkk ykwrLkf fhku : rkLkMkk{kt {krnke ykkE

  Vukwykhe{kt Lke 1015 kMkku Mkt[kLk{kt yku

  yuMkxe LkVkLkwt MkkLk Lkn khtkw skkkhe Au

  100 yks zkuhLke Yykke Lke fhk{kt ykue hf{ Mkkku kUfLke h[Lkk fhkLkku rLko : r kUf ku{s yL kUfkuLku wku kzfkh VUfkku

  rfkMk kUf h[k rkMkLkku ytku rLko : {w khkLkk s hnuu

  Vkuxuou,kk. 16rkMk rh kuXf{kt 100

  yks zkuhLke Yykke Lke fhk{kt ykue hf{ Mkkku Lke rfkMk kUfLke MkkkLkk fhkLkku rLko ykhu fhk{kt ykku Au.

  yk hf{{kt Yykke kkk{kt Mkkkf ukuLke khkukhLke qr{fk hnuu. yk rLkoLku khkLke {kuxe Sk khefu kk{kt yku Au. ykLkkke k {kuxe kkkk yu Au fu rkMk zuk{uLx kUfLkk k{

  {w khk{ktke s kLku. Whke MkkkLkk kLkuk rkMk kwkLkk Lkukkyku yk yirknkrMkf rLko kh Mkn{k kk Au. rkMk uku{kt khk. [eLk, hrk, rk ykrfkLkku Mk{ku kk

  Au. RLkMxf[h k us uxk uLk u Lkkktfe heku { fhk yLku kr ykkf kfeVLk u wh fhkLkk nukwke rkMk rfkMk kUfLke h[Lkk fhk k{k{ Lkukkyku Mknk{ kk nkk. Wkhkqeo kkrrLk nuh Vkuxuou kku rh kuXf kuR nke. khku Yykkke kh kqof fkwt nkwt fu kuLkk kh fkuR yuf uLkw w nkuw uRyu Lkne. kUfLkk k{ yk khk{ktke s fkuRLku kLkkkLkk u rLko fhk{k t ykku Au. u fu kUf nuzkxoMk ktkR{kt kLkkk {kxuLke [eLkLke RAkLku kqo fhk{kt yke nke. khku Lke rne{kt nuzkxoMk kLkkk {kxuLke RAk k fhe nke. kkt[ ukuLkk swkku rkMk k wkLke kuXf{kt 100 yks zkuhLke hf{ Mkkku yk kUf Y fhkLkku rLko fhk{kt

  k{ {w khk{ktke kLkkkLkk rLkoke khkLke Sk

  ykku nkku. yk rLkoLku wk yirknkrMkf kkk{k t yku Au. 100 yks zkuhLke hf{ Mkkk u kLkLkkh rfkMk k UfLke fk{kehe kuxo x{o rzexeLke Mk{MkLku wh fhk , rkfMk uku [u Mknfkh khk , irf Lkkktfe MkuVxeLku {skwk fhkLke hnuu. yu{ {kLkk{kt yku Au fu kutf yLku VtzLku kr{e ukuLkk wkk r kUf yLku ykRyu{yuV sue MkMkkykuLku xh ykkk {kxu h[k{kt yke Au. r kUf yLku ykEyu{yuV sue xku[Lke irf MktMkkyku Mkk{u rkMk uku nu kzfkh VUfkLke kikhe{kt Au. Lke rfkMk kutfLke h[Lkk fhk{kt ykk kk kuLke fk{keheLkk Mkto{kt w {krnke yLku {kkoeofk nuh fhk{kt yku. ufu yk rn[kke rLkk ukuLke Lksh rkMk kh fuLek kE kE Au.

  kkteLkkh, kk.16hkLkk ytkhek kk{kuLku

  krhnLk Mkuk {u yLku kkB fLk uxeexe {sk wk kk k u nukwke kwshkk Mkhfhk khk yk ku o Lke 950 yuMkxe kMkk u Mk t[kLk{kt {wfk{kt yku. hkLkk rr kMk MxuLkkuLkw t {wMkkVhke Mkwrk Mkkku Yk. 90 fhkuzLkk [uo LkeLkefh fhku. knLknkh {tke LkerkLk kxuu skwt nkwt fu, yuMkxeLkk {wMkkVh kkMk uke Yk. 17.5 xfk kuMkuLsh xuk ukkku nkku, {wMkkVh sLkkkLku kzk{kt hknk kk ku {kxu hk Mkhfkh khk kuMkuLsh xuk xkzeLku Yk. 7.5 xfk fhkLkku yirknkrMkf rLko ukku Au. kwshkk{kt irLkf 23 k kuMkuLshkuLk u krhnLkLke Mkwrk kwhe kkzkwt kwshkk Mxux hkuz xkLMkkkuxo fkukkuohuLk irLkf 28 k rfku{exh yuMkxe kMk Mkt[kLk fhu Au. Auk 54

  kku oke hkLke Lku kkukk kue Mkk{k krhnLk Mkukyku kwhe kkzk{kt yke hne Au. {tke rLkrkLk kxuu skwt nkwt f u, yuMkxe Mk ukykuLk u LkVkLkk MkkLk khefu Lkn khtkw Mkk{kSf skkkheLkk kkYku uk{kt yke hne Au yLk u yk {kxu hk Mkhfkh u ytkskk{k t Yk. 1400 fhkuzLke ukkE fhe Au.

  fk u B w xh kE uL k yL k ykLk xufLkkukuSLkk Wkkuk k h k y u M k x e M k t [ k L k L k e fk{kehe zke yLku yMkhfkhf kLkkkLkw t ykkusLk Au. yu{ fneLk u kxuu skw t nk w t fu, s w L k e { e L k h e k e L k u yk uxk u{kEuLkLk w t ykk usLk A u . 5 0 k M k M x u L k k u { k t MkeMkexee f u{ uhk ykkhek p eSLMk Mk u oLMk MkeMx{ Wwt fhkLkwt ykkusLk Au yuxwt s Lkn y{kk, {nuMkkk

  yLk u Mk whkLkk kMk MxuLkk uLk u kekekeLkk kuhu ykwrLkf kMk MxuLk kLkkk kusux nkk hk{kt ykku Au. {nLke nuhkk fhkk t LkerkLk kxuu skwt nkwt fu, y{kk, Mkwhk, zk uhk yLku {nuMkkk kk u yktkhhkxe fkkLkk Lk{wLkukh kMk Mx uLk k u rfMkkkLk w t ykkusLk Au. 22 nuhku{kt swLkk kMk MxuLkLke skyu LkeLk kkfk kMk MxuLk kLkkkLke fk{kehe krk Au. ku{u W{uwO nkwt fu, h {rnLku 55 Lke kMkku Wkkek kELku Mkt[kLk{kt {wfk kuw t ykkusLk fhk{kt ykwt Au. Vuk wykhe-2015 Mkwe{kt 1015 Lke kMkku Mkt[kLk{kt yku. Wk{ rz rk rf{e 5.49 {uk {kx u Mk{k u{kt kkB Mkt[kLk{kt yuMkxeLku k o 2009-10k e M k t k [kh koke eLkh yukuzo k {ku Au.

  rkMk kuXf{kt zkkLk LkhuL {kue Akk

  kkMkkLku fkuR f{ku [ke Lkne uk : {kueLke nuhkk

  kkrLkk Vkuxu ou kku ykkursk rkMk kuXf{kt k khkLkk zkkLk LkhuL {kue AkR kk nkk. k{k{Lke Lksh {kue kh furLk hne nke.kkMkkLku fkuR k f{ku [ke uku Lkne kue [uke ykkkkk {kueyu kkt[ uku Mk uLkk rkfMk LkukkykuLku yke fhe nke fu kuyku nk{kt su fR k kMktke fhu ku rLkw kr Lke fhu. kkr, hrk, [eLk, khk yLku rk ykrfk kk kkt[ ukuLke rh kuXf{kt kkukk {kueyu fkw nkwt fu yVkrLkMkkLkke RLku ykrfk MkweLkk kuk yktrk yLku MktkoLkk kkk{ktke Mkkh kR hkk Au. su ukuLku yk k{k{ {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au ku{Lke Mkke kh {kiLk hnukLke kkkk kteh krhk{ ke fu Au.

  k{ k yk kuX{kt kk uk {kxu knkU[uk {kueyu fkwt nkwt fu kuyku Lkhku {kLku Au fu kkMkkLku fkuR k MYk{kt [ke uk Lkne.

  kkMkk {kLkkkLke Mkk{u Au. kkMkkLku fkuR heku Mefkhe fk Lkne. zkkLku ku{Lkk kk{kt MkkRkh skkLkk {wkLke k kk fhe nke. ku{u fkwt nkwt fu MkkRkh skk yLkuf kf {kxu MkkuMko khefu Au. khtkw MkkRkh Mkwhkk yuf {kuxk [kkLkk rk khefu Au.

  {kueyu fkwt nkw t fu rkfMk ukuyu MkkRkh kukLku Mk{kLk irf rnk{kt kLkke hkk {kxu Lkuk] fhw uRyu. LkhuL {kue fwk yk{f {wz{kt ukk nkk. k u{u k{k{ {wk kh khkLkk Lkku Mk wkMkku fkuo nkku. {kueyu kRkfku [eLkLkk {w Mkkku 80 r{rLkx Mkwe kk[ek fhe nke. su{kt k{k{ {wk Akk nkk. su{kt Mkhne {wkLkku Mk{ku kk Au. {kueyu rkke yLku ukkh Mktkt kh k [[ko fhe nke. yk kuXf hr{kLk {kueLku [eLkLkw yk{tk ykkk{kt ykwt nkw.

  k khkLku zk{k {kxu LkuLk Vwz kezLke kusLkkLke rne,kk. 16

  hkufux krkyu e hnuk k khkLku fkkw{kt uk {kxu Mkhfkh nu LkuLk Vwz kez kh fk{ fhe hne Au. WkkLk rMkkhkuLke Mkkku ykuAk WkkkLk rMkkhLku uzeLku ykk k{kt yku. VVke yLku kfkSkLkk kkkzLku hkufk {kxu k kkk uk{kt yku. Vwz kuMkuMkk kLk nhrMk{hk fkih kku yk {wskLke nuhkk fhe Au. ku{u fkwt nkwt fu rrk nuhkk fhkk knuk zkkLk LkhuL {kueLke {tsqhe uk{kt yku. kLku fkwt nkwt fu yk kusLkk wsk Mkhfkh yuf Vwz {uk yLku LkuLk fkuz [uRLk kez rfrMkk fhk kh fk{ fhe hne Au. yk kusLkk zkkLk LkhuL {kueLke {tsqhe {kxu {wfku. kku fkw tnkwt fu k khkLku hkufk {kxu Mkhfkh frxk Au.

  kfkS yLku VVkeLkk kkkzLku hkufk {kxu fkkeLkk Mk{ {kw kikh hnu kue Mkk

  fhk{kt yku. su heku rseLku uzk {kxu kkh kez Au ku s heku Vwz kez kLkkk{kt ykMku. kku fkw t nkw t fu SLk sYhe [esMkwykuLke WkkkLke kMkrf Mk{Lke {krnke, kkuxe, zuhe kukLke {krnke hkk{kt yku. kksukh{kt fhk{kt ykuk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu kwhke kuMkuMkk Mkk Lkne nkukLkk fkhu 44000 fhkuzLke k Mkwyku kkf heku kkze Au. w rMkk {kk [kh xfk Mkwyku kurMkMz Au. Mkhfkhu ykMk kk wt Au f k khkLku fkkw{kt uk yLku [es MkwykuLku skLkke hkk {kxu Vwz kuMkuMkk {nkqo kkkk Au. ykLkk kh kLk ykkkLke sYh Au. kku fkwt nkwt fu {ukk Vwz kkfoLku khknkLke kikhe k [ke hne Au.yukef[h kuzw {kfuoxk fr{xe yux{kt Mkwkhku fhLkkh hkkuLku hknk ykkk{kt yku. {heLk kuzx {kxu k {ukk kkfoLke h[Lkk fhk{kt yku

  kkkk hk{uLkk rse Lkk krhk{u 450 suxk kkfku {Lkkuke{kt yxkk : rr {kko kh uz Mke kzkLkk kLkk: Mkk[ukeLkk kkk

  khu hMkk [u [khk{Lke kkk hkufkE : kw yxkk

  Lkerne, kk. 16[khk{Lke kkk ykzu Vhe

  yufkh { w~f ue MkoR Au. Wkhktz{kt keLkkk, fukhLkkk, {Lk k u k e y u k t k k u k e L k e [kh k{Lke kkkLk u hkLkk [kkk rMkkhku{kt yrk khu hMkkLkk fkhu he yufkh hkufe uk{kt yke Au. fukhLkkkLke kkkLku MkwhkkLkk fkhkuMkh 18{e swkE Mkwe hk ufe uk{k t yke Au. yk rMkkh{kt yrk khu hMkkLke [ u ke nk{kL k rkk khk he fhk{kt yke Au. Ykk rskLkk {ursMx ux hk ktkhu {krnke ykkkk fkwt Au fu [khk{Lke kkk{kt {kuxe Mktk{kt kwyku ykzu kfeV We kR Au. MkUfzku kwyku yxkE kzk Au. nk{kLk rkku yrk khu hMkkLke ykkkne fhe Au. kk k u o rLkkfkhe kwhLkk fkhu {kuxe Mktk{kt kufkuLkk {kuk kk nkk. ue{X rMkkh{kt yrk khu hMkk kR hkku Au. yLktk yLku {tkrfLke Lke{kt kkeLke Mkkkxe [kksLkfheku e Au.

  uzku Mke kzkLkk kLkkku k kLk Au. Ykk-kkihefwtz Lk uLk nkRu Wkh uzk u Mke kzkLkk kLkk kLk Au. yk Wkhktk Ykk rsk{kt MkkuLkkk-fukhLkkk kk Wkh k uzku Mke kzkLkk kLkkku kLk Au. ykEyu{zeLkk rzhuxh keke kLkk skk {wsk ku uhLke Mkrk Wkh AkeMkkZke ykk e hne Au suLkk eu Wkhktz{kt khu hMkk kR fu Au. yuxo {wsk Wkhfke, [{kue, rkkkuhkkZ, [tkkk, LkiLkekk, y{kuzk, W{Mkn Lkkh rsk{k t yrk kh u hMkkLke ykkkne fhkE Au. kukkw kkkk hk{uLke SLkk fkhu ykhu 450 kkfk u Wkhktz{kt {Lkkuke{kt VMkkE kE Au. Wkhktz MkhfkhLkk hkk nk{kLkLkk yuxo Akkt kkkk hk{u kkfkuLke Mkkku {Lkkuke hkLkk kR kk nkk. Mktkfo {kkkuo kwxe skLkk fkhu kkkk hk{u Mkrnk Mk ufzk u kkeyku {Lkkuke{kt VMkkE kk Au. yrk hkk nk{kLkLkk fkhu Wkhktz Mkhfkhu [khk{Lke

  khu hMkkLkk fkhu yuxoLke nuhkk fhkkk nuk

  ykhu yuf Yrkk MkweLkku xkzku kku

  rzLkk u[k kh LkwfMkkLk xe exheX 2.49 Yrkk

  Lkerne, kk.16rzLkk u[k Wkh LkwfMkkLk{kt xkzku kku Au. Auk fuxkf Mk{ke Mkkk w LkwfMkkLk kR hkwt nkwt

  nu ku{kt ykhu yuf Yrkk MkweLkku xkzku kR [wku Au. yktkhhkxe ku f{kku ne kLkkk rzLkk u[k Wkh LkwfMkkLk xeLku rkrxh 2.49 Yrkk kwt Au. rz WkkLkLkk [o yLku yufthu Awxf u[k f{k [u ytkh swkELkk k{ Mkkn{kt exheX 3.40 Yrkk nkwt. fkh fu, Rhkf{kt nMkk [ke hne nke suke yktkhhkxe kh Wkh {kXe yMkh kR nke. nu LkwfMkkLk xeLku 2.49 Yrkk kR kwt Au. LkhuL {kue Mkhfkhu ykkWLke wkeyu MkhfkhLke MkkLku e hke Au. {rnLku LkkLkfzk zku {khVku MkkrMkzeLku Lkkkq fhkLke Lkerk he hke Au suLkk eu rz{kt khku fhk{kt yke hkku Au. rzLke fk{kt Auu knue swkELkk rMku khku fhkku nkku ku{kt 50 kiMkkLkku khku fkuo nkku.

  swkELkk k{ Mkkn{kt LkwfMkkLk Yrkk 3.40 nkwt

  y{kk, k.16u{kt kike {kuxwt uxfo hke eyuyuyu fteyu uk

  uLzkEk [kso{kt nue swkEke fkuE e nuhk h z suxku h{ k khku fhe ukku Au. w{kt fkuk hux 180 ufLzke xkze 120 ufLz fhe uk{kt ykk Au. suk fkhu ykkf kh k {kuxe tk{kt kufku u{k Vku fu fkk kk Au. eyuyuyue uLzkE{kt kkf kzwt q fhke kuske kku e fku ykkk t fhe uk{kt ykk Au. w{kt nu 12 {rnkk u fuxkf k{kt 11 {rnkwt s kzwt yu ue Wh 12.36 xfk [kso q fhku. RLzk k{kt kkf [ksoe wrk t fhe u{kt k khku fhe uwt {krf kzwt 19 fhe uk{kt ykwt Au yu u{kt {k e fku t fhe uk{kt ykk Au. yusheu yL k{kt knfkuu ykk e fku t fhe {krf kzk{kt khku fhk{kt ykku Au.

  VuhVkh fhkuk uLzkEk k:- k ==> e fku ==> sqwt kzwt ==>wt kzwtw ==>0 ==>120 ==>140sh ==>0 ==>180 ==>19RLzk ==>19 ==>180 ==>19uLzkE khfkue tk2012==> 3.87 k2013==> 3.88 k2014==> 3.47 k wrk yke Au.eyuyuyu wshkk e.S.yu{ hksu skwt nwt fu,

  k xuheV {ws suxwt kzwt kwt Au uxk fku knfkuu e ykk{kt yku Au yuxu fu knfku h kh n zu.eyuyuyuyu uLzkEk [kso{kt h{ khku ku, kufku kukk fu fkk kk

  BSNL khk uLzkE [kso{kt z suxku k khk u

  kkkLku kt fhe ee Au. hkk nk{kLkLkk fkhu nk{kLk rkku yuxoLke nuhkk k fhe Au. yuxo Akkt kkkk hk{u 450 kkfkuLke Mkkk u {Lkkuke knkU[e kk nkk. u fkuR yrLkALke kLkk kLku kk u kkkk hk{u Mkk{u fkokne fhk{kt yku ku{ WkhktzLkk zeSke keyuMk rMkwyu {krnke ykke Au. Wkhktz{kt Vheyufkh ktehfkhLke Mkrk We kR kR Au. MkrkLku knkU[e k {kxu ktk khk k{k{

  kkk ukE hkk Au. yxkE kzuk kwykuLke Mkk[uke hkk{kt yke hne Au. kkkk hk{uLkk fkhu yxkE kzuk kkfkuLku k[ke uk {kxu yLku ku{Lku Mkwhrkk fkZkLkk kMkku nkk hkk Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 17-07-2014w{uk (y,,R) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {k skE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.]k (k,,W) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.tr{kwLk (f,A,) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke sk.ffo (z,n) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykkMk{kt krk.Mkn ({,x) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.fLk (k,X,) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.]rf (Lk,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoMkoLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO hnu.{fh (,s) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.fwt (k,,Mk) : RuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.{eLk (,[,,k) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.

  ktkeu...

  k fkk{kt k yhk ytu shkEu kwt uEyu

  _ 2070, -5, . 17-07-2014

  2012e rne Uhu xk{kt kike qtkh ykhkue eh nku yu uu u {wu Qe kue fkkfe qt[ Wfuk hfkh nu swukE fkk{kt wkhku fhk k fhe hne Au khu rkku yu k yrfkh f{oekuyu [k fhk kku yue [ue W[khe Au fu yk qr[ k fkk{kt k yhkeyku ytu ok{kL khk tkE yue ukE nkue uEyu.

  k fkkk {wk{kt hfkhe hkM Au fu kfkh yu nk suk teh wk{kt yhke eh nku ku ue k{u Vkuskhe fkk ywkh fk{ [ku. yk, yk eh f{t yhke Xhu ku uu ykS fu fu {]wtze fhk{kt n yku. htw fkk{kt su heu VuhVkh fhke hkM Au uu ykkhu k yrfkhkeyku [r Au yu u{u kfe fhe Au fu hfkhu yu k qe uEyu fu fkuE swukE fkku wkhke rkku {w yk rhnurrxu nkuku uEyu, n.

  yu k[wt Au fu ehk ytuku ro yhk {u ehe {kurhxe kk yhke tehku k{kt uk uEyu yu uu ykkhu s yu eh yhke k{u fuxkf fzf fkkku y{ fhku uku ro kE fu. yn kutkk Au fu rzuBh 2012e xk k Vkuskhe fkk{kt wkhk ytu k{ fhk rw fhk{kt ykue M. sMx su yu {ko r{ryu uk ynuk{kt Mk fhe ne fu, khe tkh{kt kfu su {qq yrfkh ykk{kt ykk Au ue q fko rk yku fkuE yhk{kt eh Akufhk fu Akufheu yhke e feyu n.

  kh{kt 18 ko wee {hk kfku eh k{kt yku Au yu hfkhu fkk{kt e ukE fhe u ehkuk {urzfku-e kkt k{kt hkk uEyu. k koke ykuAe {hk kfku k{u fkuE yk{kt Vkuskhe fu [ke fk n. nu ikkrf heu yu qhkh kwt Au fu fkuE k{kL kfk r[khku yu o{kt 11ke 16 koe sqk{kt rho ykwt nku Au yu u w wrk nku Au. eh Akufhku fu Akufhe 16 koe {hu nkut[u khu uu khk-kuxkku u h ze nku Au.

  yk k s ikkrf yu fkqe kkt ytu [[ko yu {tk fko Ae hfkhu swukE fkk{kt k fheu teh yhkk fu{kt e ukE ytu r[khk Y fhe Au Akt k yhk ytu shkEu kwt uEyu.

  2 / . 17-07-2014, w y{kk

  S

  {wtkE, kk.16 k k s u k h { k t

  r h e k u e r V { k k u k e MkwMkLke rLk{kokk yL k u k k u e w z yrLk uke rk r{k o k k u k k L k k LkLke kusLkkLku k w h kk{k t {k t k u A u . rk r{ko xqtf Mk{{kt

  Mkkrn Mkktk Mkkku Lkktkeke uzkk sE hne Au. rkyu skwt nkwt fu, ykuxkukh {rnLkk{kt

  ku{Lkk Lk kuu. rkyu skwt nkwt fu, nwt ykuxkukh {rnLkk{kt Lkktkeke uzkE yLku khk{kt s Lk Mk{kht kuu. ufu, yk LkLke kusLkk ytku nk nwt ftE khu fne fwt ku{ Lkke. u nwt ykhke s kw ske E kku tMkfkuLke ykkwhkk kwhe kE su. WuLke Au fu, rk r{ko yLku kuLkk {tkukh Mkkrn MkktkLkk MknrLk{ko{kt kLku rV{ kkuke MkwMk rhe kE [wfe Au khu nu rk kkukkLkk LkLke kzk{kh kikheyku{kt kke kE Au.

  ykuxkukh{kt Lkk tkeke uzku yrLkuke rk r{ko

  LkLke kzk{kh kikheyku{kt rk Mk

  rV{ rLk{kokk yLkwhkk f~k ktkk Mk{ke fkuE fkur{fTMk kwf kh rV{ kLkkkLke k usLkk r[khe hkk nkk. kh u nu ku{u fkur{Mk fuhuxh zkUkk kh rV{ kLkkkLkwt Lke fwO Au. yk rV{Lku {w {ukk kuzwMk fhu. fkur{Mk kwfLkk yrfkhku yLkwhkk f~ku hee ek Au. yk ytku rV{Lkk kuzwMkh {w {ukkyu skwt nkwt fu, y{Lku zkUkk kh rV{ kLkkk yLkwhkkLkku Mkk qk s kMkt ykku nkk u. su

  ytku y{u rV{ kLkkk hkS kk Aeyu. y{u fkur{Mk kwfLkk hkEx hee ek Au. yk rV{ ykkk{e kuo ^kuh kh yku. khu yLkwhkk f~ku skwt nkwt fu, zkUkk rV{ ykhu ^kuh kh ykk sE hne Au suLku E nwt qk s WMkknek Awt. yk rV{ kkfku yLku {kuxe Lkk kke {ktzeLku huf kufkuLku kMkt kzu.

  fkur{f kwf zkUkk Wkh rV{ kLkku yLkwhkk

  rV{ ykkk{e kuo ^kuh kh yku

  Mk{kLk kLk kkurqzLkk Mkwkh Mxkh khefu Au yLku kuLke kkxeo{kt k{k{ kufku WkMkk hnu Au. fuxheLkk fiV, MkkuLkkke sue yrLkukeyku k Mk{kLk kLkLku kkukkLke furhh{kt MkVkk {kxu urzx ykku Au. kkurqz{kt e Lke yrLkukeykuLku kuL[ k fhk{kt Mk{kLku qr{fk se Au. s nku rV{{kt Mk{kLk Mkkku Lkshu kze nke. Mk{kLku kkukkLke rV{ s nku{kt zue knLku kuL[ fhe nke. zue knLku Mk{kLkLkk LkSfLkk kufku{kt kk{kt yku Au. {ue {krnke {wsk kkxeo{kt zue knLku k nu k{k{ kkxeo{kt yk{tk ykkk{kt yku Au. s nku rV{Lku rLkVkk nkk kke nkuk Akkt zue kn kkurwz{kt ktke RrLkMk h{k {kxu kikh Au. kuLke wkMkwhkeLke k{ s rV{{kt LkkU uk{kt yke nke. ku Mk{kLk suk MkwkhMxkh Mkkku ukk kk yL rLk{kokk rLkuofku k nu kuLku kf ykkk r[khe hkk Au. xwtf{kt ku yL rV{ku{kt uk {u kue kk Au. zue Mkkn kkurwz{kt wLku w rV{ku fhk {kxu kikh Au. ku xku[Lkk fkfkhku Mkkku fk{ fhk kikh Au. Mk{kLk Mkkku w rV{ku fhk

  {kxu k ku kikh Au. khke {kuz, zkLMkh yLku yrLkuke khefu ku kkukkLke kufrkk khk {kxuLkk kMk{kt Au. ko 2011{kt ku fkz rV{{kt {w qr{fk yk fhe [wfe Au. ko 2010{kt ku Mkkike knuk rV{ Lu {kkh{{kt uk {e nke. k ko Mkwe ku ku yk[ko Mkkku fkurhkukkVh khefu fk{ fhe [wfe Au. {kuzk, Vkuxku wx yLku rLx yuz{kt ku Lkshu kze [wfe Au.

  zue knLku xwtf{kt w rV{ku {u kue ykk

  Mk{kLk Mkkku r{kkkLkk fkhu Vkku kR fu

  rkLf rMkLku RLku MkLkeLkk Lkk{ kh [[ko

  kkurwz{kt rV{ku kkuMk ykurVMk kh w{ Lkne {[ke hne nkuk Akkt Mkkike kufr yrLkukeyku{kt Mkk{u

  {wtkR,kk. 16khke fuLkurzLk kkuLko Mxkh MkLke

  rkuLk kkurwz{kt kkukkLke furhhLku khk {kxu k{k{ heku kMk fhe hne Au. kuLke rV{ku kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue hne Lkne nkuk Akkt ku Mkkike kufr yrLkuke khefu nk{kt Whe Au. nux Mxk uhe-2{k t k uLkk k ufr ykRx{ MkkUk rkLf rMku khu [[ko skke Au. {kuxe Mktk{kt [knfku ykLku uR [wk Au. ku kkurwz{kt kkukkLke rV{ku{kt kLk ykke hne Au. MkLke rkuLku fkwt Au fu ku kkukkLk wkfk ytku [kuMkku n{Uk k fhu Au. khtkw kuLku RLku n{Uk we hnuke Lkke. kk urwz{kt fkuR rV{ kkuMk ykurVMk kh Mkwkh rnx Lkne kR nkuk Akkt kuLke kkMku Mkkike khu fk{ nk{kt uk {u Au. MkLke rkuLk kkurwz{kt kufr yrLkukeyku kifeLke

  Au. Auu hkkee yu{yu{yuMk-2 Lkk{Lke rV{Lku kkuMk ykurVMk kh ykukk fhkk Mkkhe MkVkk {k kk ku wk w Au. yLku kkurwz{kt kuLkk ykkk{e kusuxLku RLku ykkke Au. MkLke rkuLkLke fwkkLku kLk{kt RLku kkurwz khk kuLku nu w rV{kuLke ykuVh fhk{kt yke hne

  Au. kuLke kufrkkLkku k ukLkk kMk kR hkk Au.

  yuzx kkuLko Mxkhu ko 2011{kt rkk kkuMk-5Lkk h{kt u fheLku khk{kt nkukkku {[ke eku nkku. khkk kuLku kuLke fwkkLkk fkhu rV{kuLke ykuVh kk kke nke. yksu kuLke kkMku yLkuf kusux Au. yLkuf nuhkk{kt k ku fk{ fhe hne Au.

  ko 2012{kt Rhkurxf keh rV{ SM{-2 {khVku kkurwz{kt yuLxe fko kk kuLke LkkU ukR nke. MkLke rkuLk nu rxLkk yuLz kuku Lkk{Lke rV{{kt Lkshu kzLkkh

  Au.yk Wkhktk kuLke kkMku fuxef rV{ku Au.

  MkLke rkuLk kkurwz{kt furhh kLkkk Mks

  MkwehLke Lke rV{{kt nu r[kktkk Mkn hnuu Lkne fkuR Lke yrLkukeLku rV{{kt ukLkku rLko

  [tekZ,kk.16Mkweh r{k yLku wkMkwhk r[kktkk Mkn [u nu knuk suk

  Mktktku hkk Lkke. {ue {krnke {wsk ku{Lke [u Mktktku kwxe kk kk nu MkwehLke rV{{ktke k r[kktkk Mkn rLkfe kR Au. yue e fhk{kt yke Au fu kkurrxf keh yLku hkuu{kLMk kh ykkrhk rV{{kt Lke yLku LkkLke Lke yrLkukeLke sYh Au. Mkweh yLku r[kktkk [u k Mk{ Mkwe Mkkhe r{kkk hne nke. nu yuw k {wt Au fu rV{ kh MkxuBkh Mkwe fk{ Y kR su. yk rV{{kt nu Lke yrLkukeLku u{kt ykLkkh Au. MkwehLke {kuxk kkLke rV{{kt ykkW r[kktkkLku uk{kt yke nke. su{kt nhku kR yuMke e, RLfkh yLku u Mkke rsLkeLkku Mk{ku kk Au.

  rV{{kt r[kktkk Lkke kuk ynukLku Mk{koLk ykkkk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu ku{Lku rV{ {kxu Lke yLku LkkLke Lke yrLkukeLke sYh nke. fkfkhkuLke kMktke nsw Mkwe fhk{kt yke Lkke. khtkw yk MkuMke yLku wkMkwhk yrkLkuke r[kktkkLku rV{{kt Lkne ukLkku rLko fhk{kt ykku Au. u r[kktkk {kxu kuLke kkMku r{kt fkuR kMkkhe qr{fk nu kku [kuMkku ykuVh fhu. yk yrLkukeyu nk{kt kuLkk krk yLku ekk kkuVh kurk htkk Mkkku AwxkAuzk ek nkk. r[kktkk Mkkku ku{Lkk Mktkt {kk kuVuLk nkk. Mkk{krsf Mktkt Lk nkk.

  suke kuyku yk rk kh khu kk fhu Lkne. knuu ykk Lkkk rV{ ytku kk fhkk

  ku{u fkwt nkwt fu yk rV{ yxkR Lkke. yk rV{{kt yr{kk, rhr fkwh

  yLku r[kktkkLku ukLke kk Au. rV{Lkk ksuxLkw f e kwt Au.

  yk rV{ [kuMkku ykk u. rV{Lke kxfkk{kt

  fuxkf VuhVkh fhk{kt ykk Au.

  kufr yrLkuke yLku Mk urrkxe fuxe nkuBMku yuk ynukLku hrku ykku Au fu ku nk{kt nkW ykE {ex kuh {hLkk Mxkh yrLkukk suMkLk Mkuk Mkkku zuxk fhe hne Au. fuxe nkuBMku fkwt Au fu r{zek{kt fkrk kuk ynukku rkfw kkk khLkk Au. 35 keo yrLkuke 34 keo Mkuk Mkkku zuxk fhe hne Au kuk ynuk nk{kt s fkrk kk kk ykLku ELku [[ko hne nke. ko 2012{kt nkurqzLkk Mkwkh Mxkh yrLkukk yLku kuLkk krk xku{ q Mkkku AqxkAuzk ek kk yue [[ko nke fu fuxe nkuBMk Lkk u{e khefu suMkLk MkukLku kMkt fhe hne Au. wyuMk {ukurLku {krnke ykkkk fkwt Au fu fuxe nkuBMk yLku Mkuk 2011{kt k{ k {k nkk ku ku fuxe nkuBMk fko{Lkk kkYku WkMkk hne nke. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu yk ynuk ykkh khLkk Au. nkW ykh {ex kuh {hLkk

  Mkux Wkh fuxe nkuBMk WkMkk hkk kk ku{Lke [u fkuE kk[ek kE hne Lkke. fuxe nkuBMk nk kkukkLkk Lkk kusuxkuLku ELku Mk kLkue Au. ku fkuE u{ fh{kt Mkk{u Lkke.

  suMkLk MkukLke Mkkku zuxk kh nkukLkku fuxeLkku RLfkh{erzk{kt fkrk ynukkuLku hrku ykku

 • 3 / . 17-07-2014, w y{kk

  V L

  Lke rne, kk.16rnLe {k{ Mkkku

  wkeyuMkMkeLke khekk kkMk fhkLke EAk hkLkkh W{ukhk u {kxu hknkLkk Mk{k[kh Au. fuL Mkhfkhu khekk rM kMx{{k t k k k L k k y k k h u u k h k k { k t y k k k u nkukLkk {k{kLke kkkMk {kxu kkkMk Mkr{rkLke h[Lkk fhe Au. fuLe {tke rskuLMknu yk ytku skwt nkw t fu, Mkhfkh wkeyuMkMkeLke khekk ykke hnu W{ukhku Mkkku yLk Lkn kk u. yk ytku r[kh r{o fhk {kxu k MkkuLke kkkMk Mkr{rkLke h[Lkk fhkE Au. yk Mkr{rk kkkMk fheLku xqtf Mk{{kt kkukkLkku rhkkuxo MkhfkhLku MkkUku. suLkk ykkhu Mkhfkh wkeyuMkMkeLke khekk Mktuo ykkk{e rLko uu. Wue Au fu, wkeyuMkMkeLke khekk{kt ytkuS kkkLkk rkkeoykuLku kkL {kwt nkukLkk ykkuk Mkkku uh{kt rhku oLk kE hkk nkk. khu fuL Mkhfkhu {tkkhu wrLkLk kf MkMk fr{LkLku kk e 24 ykukMx 2014Lkk hkus kuLkkh wkeyuMkMkeLke er{he khekk yxfkk yku ykku nkku. khkk nu yk ytku w kkkMk {kxu Mkr{rkLke h[Lkk fhkE Au. suLkk rhkkuxo kk s nu wkeyuMkMkeLke er{he khekk ytku fkuE rLko uku.

  wkeyuMkMkeLkk rkLke kkkMk {kxu Mkr{rkLke h[Lkk

  W{ukhkuLku yLk Lkn kk : rskuLMkn

  [tekZ, kk.16{kkk ikuueLkk Mkkike [k

  rh fxhk Mkwe Mkee sLkkhe x uLk fxhk huu MxuLk LkSf yuLsLk{kt xufLkef k{eLkk fkhu yuf Mk wh tk{k t VMkkE kE nke. Lke rneke fxhk sLkkhe MkwkhVkMx xuLk ek yuMkuMk keS kh yk {kko Wkh kuze nke. ufu fxhk huu MxuLkLkk kkt[ rfku{exh knuk

  s yk xuLkLkk yuLsLk{kt xufLkef k{e kuk kkk Mkwhtk{kt VMkkE kE nke. yk ytku rVhkuskwh rkkLkk zeykhyu{ yuLkMke kk u rnu skw t nk w t f u, yk x uLk fxhk Mkkhu 7 kkLke ykMkkkMk knkU[e nke. ufu kuLkku fxhk knkU[kLkku Mk{ Mkkhu 5:10 kkLkku nkku.

  huuLkk Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, yk xuLk fxhk

  MxuLku knkU[kk knuk yuLsLk{kt xufLkef k{eLkk fkhu yuf Mkwhtk{kt VMkkE kE nke. suLkk fkhu yuf fkf Mkwe kkeyku Mkwhtk{kt s VMkkuk hkk nkk. khkk fxhk MxuLkuke yL yuLsLk {kufe yk xuLkLku fxhk kE nke. WuLke Au fu, kksukh{kt s zkkLk LkhuL {kueyu yk xuLkLkwt WTkxLk fwO nkwt.

  e k yuMkuMk fxhk LkSf yuf Mkwhtk{kt VMkkE

  yuLsLk{kt xufLkef k{eLkk fkhu MkoE Mk{Mk

  kkukkLkk ke MkVh{kt e k yuMkuMkLkk yuLsLk{kt k{e MkoE nke : {wMkkVhku yuf fkf Mkwe VMkkk

  kk {ukurLk VkuMko khk kksukh{kt nuh fhkue ke {wsk y{urhfLk kkuMkh yukuz

  {uuh wrLkkLkku Mkkike rLkf yux kLku Au. {uuhLke kkf ykf Yrkk 631 fhkuzLke Au. {uuh kk Vqxkku uh rMxeykLkku hkuLkkzku 481 fhkuzLke kkf ykf Mkkku ke { kh Au. khu kkMfux kku uh ukkuyuLk suBMk 434 fhkuzLke kkf ykf Mkkk u yk ke{kt ke {u Au. yk ke{kt MkkLk {uk{kt khk khVke yuf {kk {nuLMkn kuLke MkV hkku Au. kuLkeLke kkf ykf 180 fhkuz Au yLku ku ke{kt 22{kt MkkLku Au. WuLke Au fu, yk ke{kt 27 ukuLkk 10 h{kku Mkkku Mktfkuk

  ukzeykuLku ykhe uk{kt ykk Au.

  rLkk rLkf ukzeykuLke ke{kt kuLke 22{kt { kh

  kkuMkh {uuh wrLkkLkku Mkkike rLkf ukze

  kk {ukurLk VkukMko khk 27 ukuLkk rr 10 h{k Mkkku Mktfku ukzeykuLke f{keLke ke nuh

  khke {qLke {rnk rkxuLk{kt Lkkk Mkr[ kLke

  tzLk, kk.16rkxuLkLke zuez fu{Lk Mkhfkh{kt nu yuf khke {qLke {rnk

  {skwk qr{fk yk fhk sE hne Au. #uLzLkk yuMkuMk ktkLkk rkk{Lke MkktMk yLku {q khke Lkkkhef erk kxuLke #uLzLkk Lkkkt rkk{kt Mkr[ ku rLk{wtf fhk{kt yke Au. fu{Lk Mkhfkh{kt kksukh{kt fhk{kt yku kk{kt 42 keo erk kxuLku yk skkkhe MkkUkk{kt yke Au. WuLke Au fu, {q khke yue erk kxuLkku sL{ tzLk{kt kku nkku. erk 2010{kt #uLzLkk rkk{Lke MkktMk kLke nke. erk fLshuxe kkxeo khVke MkktMk kLkLkkhe k{ yurk {qLke {rnk Au. ku zkWLkk Mxex Lkerk kkuzoLke Mk k Au. rkxuLkLkk zkkLk fu{Lku {tke{tz{kt fhu Vuhk{kt erk Wkhktk 58 keo hkk{tke rVek nu{LzLku ru {tke kLkkk{kt ykk Au.

  {wtkE, kk.16fhke MktkXLk ykEyuM-

  kykEyuMk Mkkku uzkLkkh [kh khke wfkuLku yuf rkLkuMk {uLk u sunkLkk Lkk{u WfMkkk nkukLke tfk {wtkE kkueMku k fhe Au. yke zkukhu Lkk{Lkku yk Mk wfkuLkk kzku{kt hnukku nkku yLku hhkus ku{Lke Mkkku {wkfkk fhkku nkku. fkLkk EMkr{f kkEzLMk MkuLxh{kt fk{ fhLkkh yke kkuzkf Mk{ knuk yuf xqhLkk kkYku kkk kku nkku. yk xqh{kt kuLke Mkkku uzku [kh wfku khk khk Vko Lkke. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, yk [khu wfku ykEyuMkykEyuMk Mkkku uzkE kk Au. yke yLku ykEyuMkykEyuMk Mkkku uzkuk [khu wfku ykheV Viks {e, nk kLkeh u, yh{kLk LkE{ xktzu yLku MkkneLk Vkfe xtfe {wtkELkk fk rMkkh{kt hnukk nkk. kuyku {kuxkkkLkku Mk{ Efke Mkkku rkkkk nkk. yke Lke {wtkE{kt rkLkuMk

  fhkku nkku. Mkkku s yuf k{f MktMkk EMkr{f kkEzLMk MkuLxh kh EMk{ {o ytku u[h k ykkkku nkku. EMkr{f kkE-zLMk MkuLxhLke kkEz xqh kusLkk {khVku kuu [khu wfku Mkrnk 37 kykuLku E Mkkk rM-kLkk kkk kMkLkwt ykkusLk fwO nkwt. yk kwk 25 {uLkk hkus {wtkEke kkk sk hkLkk kwt nkwt yLku knue swLku khk VwO nkwt. ufu, yk xwh Mkkku uzkuk [kh wfku khk Vko Lknkk. yk [khu wfLkk krhsLkkuyu 26{e {uLkk hkus fk kkueMk MxuLk{kt kkukkLkk kwk kw{ kk nkukLke Vhek LkkUke nke. su{kt ku{u kkukkLkk kwk sunk Mkkku uzkk nkukLke yktfk k fhe nke.

  yk {k{u kkkMk fhe hnu {wtkE kkueMku 25{e {uLkk hkus kkkLke kkkyu ku yL k{k{ kykuLke kqAkhA fhe nke. ufu, ku{kt {wtkE kkueMkLku fkuE MkVkk nkk kke Lknke. ku{ Akkt {wtkE kkueMku yke

  {wtkE kkueMku k fhe yktfk

  rkLkuMk{uLk Wkh wfkuLku Ehkf {kufkLkku ykhkuk!

  Lke rne, kk.16fkuMkk fkiktzLke kkkMk fhe

  hnu MkekeykEyu yk {k{u 14 Lkk fuMk k fhkLkk u rLko fku o Au. kksukh{kt s fuLe Mkkfokk ykkuku MkekeykE khk 64 kuf rkh Mkkk u uzk u f uMkLke kk kMk k t fhkLke k{Lku Vkke ee nke. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, MkekeykELku 64 kuf rkh Mktktrk fuMkLke kkkMk hr{kLk fkuEk kuhLkerkLkk kwhkk {k Lkke. suLkk ykkhu MkekeykEyu fuLe Mkkfokk ykkuk Mkk{u 64 kuf fuMkLke kkkMk kt fhk k{ fhe nke. ufu, kkkMk kt fhkLku ELku MkekeykELkk yrfkheyku [u yktkhef {ku nkk. yk ytku fkuMkk fkiktzLke kkkMkLkwt Lkerhk fhe hnu Mkwe{ fkuxuo fuLe Mkkfokk ykkukLku & fkuo nkku fu, 64 kuf rkhLke kkkMk kt fhe uEyu fu yk {k{u Lke [ksoex k fhe uEyu. suLkk skk{kt fuLe Mkkfokk ykkuku 14 kufLkk

  MkeeMkeLkk ykuLkk kku ukku rLko

  fkuMkk fkiktz{kt CBI 14 Lkk fuMk k fhu

  {wtkE, kk.16uLke Mkkike {kuxe fkukkuohux

  Aukhketze fuMk{kt Mkkzk kkt[ koke [kke kkkMk kqo fheLku Mkukeyu Mk{ fkuBwxhLkk Mkkkf ke hk{kk hksw yLku yL [kh kyku kh 14 ko {kxu uhkh{kt Mke kk Mkk{u rkk t {wfe eku Au. yk Wkhktk Mk ukeyu k u{Lk u fk ik tzLke hf{Lkk ks Mkkku Yrkk 1849 fhk uz khk fhk yku fkuo Au.yk hf{ 45 rMkLke yth Mkuke{kt s{k fhkkLke hnuu. WuLke Au fu, fkiktzLke hf{ kh 7 Lwykhe 2009ke ykh Mkwe kkf 12 xfkLkk hu ks kk{kt ykwt Au. 7 Lwykhe 2009Lkk hkus yk fkiktz Mkk{u ykwt nkwt.

  MkukeLkk yk yku{kt Mk{ fkuBwxhLkk

  Mkkkf hk{k kLk hksw Wkhk t k e erL kkMkL k , S h k{r L k k yL k u ey u M k kfh k u{s k e h k{k hks wLkk u Mk{k u kk Au. Mkuke khk k i k h f h k { k t yku 65 kkLkkLkku yk yku kfkrf yMkh k e y{e kLkkkku Au. su{kt Mk u k ey u sk w t Au f u, yk kk t[u ykhkukeykuyu ukk {eLk u yk w rLkf nkEx fkuh kwLkku yk[kuo nkku. ytkk

  k {kxu kuykuyu kqo ykkursk kusLkkyku {wsk fk{ fwO nkwt. suke ftkLke kkk kuLkk hkufkfkhkuLku khu LkwfkLkLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku.

  Mk{ fkiktz : hk{kk hksw kh 14 koLkku rkkt

  Mkkzk kkt[ koke [kke kkkMk Mkukeyu kqo fhe

  Mk{ fkuBwxhLkk Mkkkf Mkrnk [kh kykuLku 45 rMk{kt fkiktzLkk Y1849 fhkuz s{k fhkk yku

  hkkwh, kk.16AkeMkkZLkk fktfh rskLkk [hk{k kkuke

  yueLMkLke 10 nh ko swLkk r[kku {e ykk nkukLkku kku fhk{kt ykku Au. hkLkk kwhk k rkku yk {k{k ytkuLke kkkMk {kxu y{urhfkLke yfke MktMkk LkkMkk yLku khke yfke MktMkk EMkhkuLke { ukLkku rLko fkuo Au.

  ykfuokuSMx suykh kkLkk skk {wsk AkeMkkZLkk [hk{k ktkf{kt yku kwVkyku{ktke

  10 nh ko swLkk yueLMkLkk r[kku {e ykk Au. yk r[kku{kt yueLMkLku yue heku kokk Au su heku nkuewzLke rV{ku{kt kok Au. AkeMkkZLke hkskLke hkkwhke 130 rfku{exh qh ykue [tue yLku kkukexkuk kk{Lke kwVkyku{ktke yk r[kku {e ykk Au. kku w{kt skwt nkwt fu, yk kuLkk ykkhu Mk kk Au fu, k[eLkfk{kt k kufkuyu yueLMkLku rLknkk nu ykk ku{Lkk ru fkLkk fhe nu. yk ytku w kkkMkLke sYh Au. suke {kLkk Mkkku Mktfku yuf yrk{nkqo ErknkMk khke kzku WXke fk Au. yk kwVkykuLku ELku MkkrLkf kufku{kt yLkuf fkhLke tkfkkyku kuo Au. fuxkf kufku yk r[kLke kw k fhe hkk Au. MkkrLkf tkfkk {wsk LkkLkk fLkk kufku ytkhek kLk{kt kuMkeLku yk kk{{kt ykkk nkk yLku kk{{ktke yuf-ku kufkuLkwt yknh fhe E skk nkk. yk kufku Vhe khu khk Vhkk Lknkk. kku kku fkuo Au fu yk r[kku fwhke htkkuke kLkkk{kt ykk Au suke 10 nh ko kk k ku kkk Au. fuxkf r[kku{kt MkuMk x k kokwt Au. yk ytku w kkkMk LkkMkk-EMkhku MktMkk khk nkk hk{kt yku kue kk Au.

  AkeMkkZLkk fktfh rsk{ktke {e ykk r[kku

  yurLMkLkk 10 nh ko swLkk r[kku kwVk{ktke {k

  AkeMkkZLkk kwhk k rkku yurLMkLkk r[kkuLke kkkMk {kxu LkkMkk-EMkhkuLke { ukLkku rLko fkuo

  xtuxrk, kk.16rf u x s k k{ k t

  keke rxkeLk w t qk Vhe yufkh wwt Au. yk ku ykhkuk #uLzLkk zke kkuh suBMk yuLzhMkLk kh kk u Au. khke xe{Lkk ykuhkWLzh h r L z u y u suBMk yuLzhMkLk kh ykhkuk kkku Au fu, khk-#uLz [u h{ku k{ xuMx {u[ hr{kLk yuLzhMkLku k u L k u ykk u fne k u { kk u o n k k u . yk y t k u kh k e x e { { u L k u s { u L x u ykEMkeMke{kt Vhek k fhe Au. suLkk kku ykEMkeMkeyu Mk{k {k{kLke kkkMk {kxu wzee fr{LkhLke rLk{qtf fhe Au. yuLzhMkLk yk {k{u kuke nuh ku kku kuLkk kh ku fu kuke w xuMx {u[kuLkku rkkt kku kue kk Au. yk ytku xe{ {uLkus{uLxu

  #uLz rfux kkuzoLk u k fhe nke. ufu, #uLz rfux kkuzuo yuLzhMkLk kh kkuk ykhk ukk uLk u Vkkkk WxkLkw t hrL zu kh s ykhkuk kkk nkk. WuLke Au fu, xUxrk xuMx hr{kLk ke rMk u hrL z u yL k u s u B M k yuLzhMkLk [u Wk kkuk[ke kE nke. yk k k u k[ k e{ k t yuLzhMkLk u keke x e k e f h k Wkhktk kkku kk ue n k u k L k k u z u y u y k h k u k k k k u A u . y k E M k e M k e y u

  yuLzhMkLk Mkk{u u-3Lkk ykxeof 2.3.3 {wsk fuMk k fhe w kkkMk nkk he Au. yk f{ ytkkok yuLzhMkLk r u kLkkke r nhfk fhe rfuxLke rkckLku LkwfkLk knkU[kzkLkku ykhkuk kkk{kt ykku Au.

  yuLzhMkLk kh rkkt k kue kk

  yuLzhMkLku hrL zuLku ykku kkue ku {kkuo

  ykEMkeMkeyu yuLzhMkLk r u-3Lke f{ 2.3.3 {wsk fuMk k fkuo : w kkkMk nkk hkE

  kwYkhke tzLkLkk yirknkrMkf kuzTMko Mxurz{ kku khk yLku #uLz [u keS xuMx {u[Lkku kht kk sE hkku Au. xuLxke xuMx zku hkk kAe kku xe{ku ue{kt MkhMkkE {ukLkk Wu~ Mkkku ykkefkLke {u[ h{k Wkhu. khu ykkefkLke {u[{kt xe{ ELzk kkt[ kkuhku Mkkku {ukLk{kt WkhkLke hLkerk e hku kue kk Au. k{ xuMx{kt khku ykuhkWLzh Mxwyxo rkkeLku xuMx {u[ h{kLke kf ykke nke. ufu, yMk{kLk WAkkke ke[Lkk fkhu Mxwyxo rkke kkuk{kt LkkUkkk uk fhe ku Lknkku. ufu kuLku keS ELkMk{kt Wkkuke ELkk h{eLku khkLku nkhLkk Mktfx{ktke WkkwO nkwt. khu Vhe yufkh Mxwyxo rkkeLku kf ykkk{kt yku kue kwhe kk Au. yk Wkhktk k{ xuMx{kt rLkV hnuk ykukLkh rh LkLku e hkk{kt yku kue kk Au. ku ukk kkik{ kteh yLku ykh yrLkLku Vhe yufkh kuurLk{kt kuMkwt kzu kue Mkrk MkoE Au. keS kksw #uLz w yuf kkuhLku xe{{kt Mkk{u fhu kue kk kkoE hne Au. k{ xuMx{kt #uLzLkk xku[Lkk kuxTMk{uLkku rLkV hkk nkk. ufu Lke[k {Lkk kuxTMk{uLkkuyu kLkkh kuxk fhe xe{Lku MkhMkkE ykke nke. khu ykkefku Vhe yufkh khk yLku #uLz [u hku{kt[f xh uk {u kue ykk ofku hke hkk Au.

  ykkefkke khk #uLz [u keS xuMx

  khk 5 kkuhku Mkkku {ukLk{kt Wkhu

  rkh ytku LkuMkhke fuMk k fhk skwt nkwt. suLkk kku MkekeykE khk 14 Lkk fuMk k fhkLkku rLko fhkku Au.

  Wue Au fu, fkuMkk fkiktz {k{u MkekeykE ykhMkwe k kkr{f kkkMk Wkhktk 19 kkr{f fuMk k fhe [wfe Au.

  Wkh [khu wfkuLku sunk {kxu WfMkkkLke tfk hke w kkkMk nkk he Au.

 • Year : 02, Issue : 26, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 17-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 26, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.17-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 17-07-2014, w y{kk

  y{kk, kk.16hk{kt hMkk nsw Mkwe

  kwhkk {k{kt kzku Lkke suLkk fkhu Ake, h uELkfk ux yLk u kMxefLkk ukkh{kt {teLkwt {kuswt Vhe wt Au. [ku{kMkkLke MkeLkLke Yykk knuk s {kLke hee fheLk u k uX uk ukkheyku yuf {rnLkkke hee Lk rLkfkk rLkhk ukE hkk Au. Mkk{kL hek u s wLk {rnLkkkLke 10{e

  kkhe kAe hMkke kkxk Y kE Au. yk hMkke kkxkLke Mkkku s Lkkufhekk ko, Mfw-fkuus skk rkke oyku MkrnkLkk kufku yLkwfwkk {wsk Ake, huELkfkuxLke hee Y fhe ukk nk u Au ykke yk kkkkLku kLk{kt hke ukkheyku khk MkeLk knuk s {k uxe {kkk{kt Mxkuf hee uk{kt yku Au. khtkw [kw kuo hMkku

  Lk kzkk ykLkk u[k{kt xkzku ykku Au. suLkk fkhu Ake yLku huELkfkuxLkk ukkheyku {w~fue{kt {wfkk Au. WuLke Au f u [kw kuo swkE {rnLkku yzku eke kku nkuk Akkt nsw Mkwe MkkihkxLku kk fhkk hkLkk { k u x kk k L k k rM k kh k u{ k t hMkk kzku Lkke. suLkk fkhu [kkf Lkshu hMkkLke hkn ukk Ake, huELkfkux yLku kMxefLkku t k u f h k k u k k h e y k u L k e ykt{ktke yktMkw rLkfe hkk Au. ukkheyk uyu [k u{kMkkLk u kLk{kt hke htkkuhtke yLku rLkkLke rzkELkLke Akeyku yLku huELkfkuxLkku Mxkuf fheLku { wk u Au. k hMkk nsw Mkwe Bku Lk nkukke Ake fu huELkfk uxLke hee kE hne Lkke. suLk u E ukkheyku{k t [kkLkk kku AkE kk Au.

  hMkk U[kkk Ake yLku huELkfkuxLkk ukkh{kt {te

  hkfe Lk rLkfkk ukkhe ko [rkk

  {nuMkkk, kk.16yktkhhkxe ykk tfke

  nkrV MkE Vhe y ufkh kwshkk{kt [[koLkk fuL MkkLku knkUku Au. yk ku nkrV MkEu zkkLk LkhuL {kueLkk kLke skukkuLkLkk kh ytkh kwAk nkk. nkrV MkELke yk rn[kLkk kku Mxux ku{s MkuLx ykEke yuxo kE kE Au yLku k kkuLkk skukkuLkLkk rLkkMk MkkLku kutze ktkukMk k k uXe uk{k t ykk u A u . skukkuLk kt k Au kt ku{Lke Mkkku kkt[ f{kLzku Mkkk u s Au. Wue Au fu, k kku kkukkLkk rkk]f {fkLk{k t hnukk zkkLk LkhuL {kueLkk kLke skukkuLkLku LkhuL {kue zkkLk kLk kk Mkwhkk ykkk{kt yke nke.

  zkkLk LkhuL {kueLkk kLkeLke Mkwhkk{kt khku

  nkrVu skukkuLkLke kh kqAkk ykEke yuxo

  fuzekfkukuLke, kk.16{uLkk WkhkMk{kt ku khu hMkkLku kku Lk{ok zu{Lke

  Mkkkxe{kt LkkUkkk khku LkkUkku Au. suLkk kku MkkrLkf ktk yuxo kE kwt Au. Lk{ok zu{Lke Mkkkxe 114.45 {exh Mkwe knkut[e Au.

  WkhkMk{kt hMkkLkk kku Lk{ok zu{Lke Mkkkxe{kt khku

  y{kk, kk.16kwshkk yukku ELzMxe fkukkuohuLk rr{xuz khk y{kk

  yktkhkxe yuhkkuxo kku kikh MkuLxh Vkuh kurhMkuk fkkkuo {kxu kikh fhkuwt yLku Auk k koke kt kzu fkuz MxkuhusLkku Wkkuk fhkLke {tswhe yuhkkuxo ykukkurhxe ykuV RLzk khk ykkk{kt yke Au. yk fkuz MxkuhusLku {tswhe {e skk nu kwshkkke {kuxe Mktk{kt ruku{kt yuMkkkuxo kke fuhe Mknek yL Vku yLku kfkS y{kk yuhkkuxo kkuke {kufk{kt yku. yk Mxkuhus kufkuLke Mkwrk {kxu yk {rnLkkLkk ytk Mkwe{kt Y fhe uk{kt yku kue kk Au. yk ytku yuhkkuxo MkwkkuLkk skk {wsk y{kk yuhkkuxo kh fkkkuoLke Mkwrk nke khtkw kt fkuz MxkuhusLke Mkwrk Lk nkukke {kuxkkkLkk Vku yLku kfkS MkrnkLke Mkwyku {wtkE yuhkkuxoke ru{kt {kufk{kt ykke nke. suLkk fkhu kwshkk{ktke xf fu xuLk khk yk k{k{ Mkwyku {wtkE {kufk{kt ykke nke yLku ktke ruku{kt yuMkkkuxo fhk{kt ykke nke. suLkk kku y{kk yuhkkuxo kh s fkuz MxkuhusLke Mkwrk We kk yLku ynke k{k{ Mkwyku Mkhkkke ru {kufe fk ku {kxu kwshkk yukku ELzMxe fkukkuohuLk rr{xuz khk y{kk yuhkkuxo kku MkuLxh Vkuh kurhMkuk fkkkuo {kxu fkuz MxkuhusLke Mkwrk We fhk{kt yke nke khtkw yk MxkuhusLku yuhkkuxo ykukkuhexe ykuV ELzk khk {tswhe Lk {kkt ku Auk k koke kt nkk{kt nke. khtkw kksukh{kt s fuL{kt LkhuL {kueLke ykkukLke{kt yuLkzeyu Mkhfkh Mkkk kh yke Au khu yk Mkhfkhu fkuz MxkuhusLku {tswhe ykke ee Au. suLkk kku nu kwshkkLke fuhe MkrnkLkk k{k{ Vku yLku kfkS y{kk yuhkkuxo khke s ru{kt yuMkkkuxo fhe fku.

  V-kfkS nu y{kkke s yuMkkkuxo ku

  y{kk yuhkkuxoLkk fkuz MxkuhusLku fuLLke {tswhe {e

  khu nu kkrfMkkLkLkk fwkk ykktfe nkrV MkEu ukkk ief Mk k k u L k e { wkfk k{k t {kueLkk kLke wt fhu Au kuyku Mkk kwAkkt MkuLx kkk Mxux ykEke yuxo kE kw t nkw t. ykEke khk sk ukk uLkLkk rLk{ kh k u[ hkk{kt yke hne A u . ykEk e L k k yrfkheykuyu skukkuLkLku fu ku{Lkk krhkhLkk kykuLku fkuEk yk k Mkkku

  {k kh rkkt {wku Au. keS kksw k u{Lk u ykkk{kt ykue Mkwhkk skLkkuLk u k Mkkfo fhe uk{kt ykk Au. skukk uLkLkk rLkkMk MkkLk u kkuXkuk 10 f{kLzku Wkhktk MkkrLkf kkueMku kuxkuk k Y fhe ew t Au. skukkuLk khu k hLke knkh rLkfu khu ku{Lke Mkkku kkt[ f{kLzku ku{Lke Zk kLke ku{Lke Mkkku hnu Au.

  khu Mktk krhMkrkykuLku kLk{kt hke zu{ ktk khk MkkfokkLkk k{k{ kkkyku uk{kt yke hkk Au.

  k kke {krnke {wsk hk{kt LkkUkkk hMkk LkkUkku Lkke. suLkk fkhu kkeLke Mk{Mk MkoE Au. ufu, {uLkk WkhkMk{kt kzu khu hMkkLkk kku Lk{ok zu{{kt kke Akuzk{kt ykwt Au. suke furzk fkukuLke kku Lk{ok zu{Lke Mkkkxe kh khku LkkUkku Au. Lk{ok zu{{kt kk hkkeke s kkeLke ykf Y kE nke. suLkk fkhu zu{Lke Mkkkxe yksu nue Mkkhu 114.45 {exh Mkwe knkU[e nke. suke u ykkk{e Mk{{kt WkhkMk{ktke kkeLke ykf kkk hnuu kku zu{Lke Mkkkxe u kue kk kkoE hne Au suLkk fkhu zu{ ktk khk Mktrk

  MkrkLku knkU[e k {kxuLkk yk{[uke kkk ukLke Yykk fhe ukE Au. WuLke Au fu, Lk{ok zu{Lke nkLke [kE 121.92 {exh Au.

  kteh, k.16 nuhk xkWnku{kt yksu

  wshkk 24{k hkk yku.e. fkuneku krr {kht kuku nku. wshk nkEfkuxok [ e V s M x k M f h k[koyu yku.e. fkuneu hkk k k ykk nk. qo hkk f{k urke r{kuh{ e kk k hksMkk hkk {kkohux yku

  wshkk hkk ku [kso

  kutkk k {tkhu hkryu wshkk k hkk hefu rne ksk rhc uk yku.e. fkunek k{wt yuk fwo nwt. wshkk hkk u u{k k{e nuhk kk k Efku yuf ru{kt yku.e. fkuneyu skwt nwt fu, hkkwt w he{k{ nku Au. hkku fkke {kok{kt hnukwt nku Au. u{e skkhe tkhw t hk

  fhke nku Au.rne ksk {w nk

  fkune:- wshkk hkk k sE hnuk yku{fk fkune 1991{kt ks kku uzkk nk. uyku yueeek {w hne [qk Au. yk Whkt uyku qfk{kt rne ksk {w hne [ qk Au. yku.e. fk uneyu rne wrxe{kt ukyku yke Au.

  yku{fk fkune Lk wshkk 24{kt hkk

  xkWnku{kt kuku krr {kht: [eV sMx kMfh k[koyu ykk k