15 07 2014 sunvilla samachar

Download 15 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 15-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 24Total Issue : 389 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 24 > _ _389 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 15, \ - 2014 _

  {wtkE{kt {fkLkLkk k{kt 122 xfkLkku khku

  uLkk xku[Lkk 24 nuhku{kt {fkLkLkk k{kt stke khku

  ko 2007ke 2013 hr{kLk huMkezuLMke kukxeoLkk k{kt stke khku:fku[e-nihkkk{kt xkzku

  {wtkE, kk.14kksukh{kt nuh fhku

  ykkf Mku ok{kt skkw t Au fu, ko 2007ke 2013 hr{kLk uLkk 24 {k uxk nuhk u{k t {fkLkLkk kk u{k t stke WAkku LkkUkku Au. su{kt [ukE{kt {fkLkLkk k{kt k kku khku LkkUkku Au. ufu, fk u[e yLk u n ihkkk{k t yk Mk{kkk hr{kLk {fkLkku MkMkk kk Au.

  k kke {krnke {wsk, u{kt ko 2007ke 2013 hr{kLk {kuxkkkLkk rh yuMxuxLkk k{kt stke khku Lkk Ukku Au. kMk fheLk u 24 nuhku{kt huMkezuLMke kukxeoLkk k{kt khku kku Au su{kt M k k i k e w [ u kE{k t 230 xfkLkku khku LkkUkku Au. khu kqu{kt 135 xfk, kukk{kt 123 xfk yLku uLke ykkf h kskL k e { w t kE{k t 122

  xfkLkku stke khku LkkUkku Au. uf u yk Mk{kkk hr{kLk fku[e{kt 15 xfk yLku nihkkk{kt 7 xfkLkku xkzk u L k k Ukk u A u . yk {krnke kksukh{kt LkuLk k Ufk u khk 24 nuhk u{k t fhk{k t yk u ykkf Mkuok{kt skkwt Au.

  Mkuo{kt skk {ku k nuhku{kt nkWMkkLkk

  k{kt hk uf uxkrkyu khk u LkkUkku Au. khkLkk Szeke{kt 5.9 xfkLkk u rnMMkk u hkkk rh yuMx ux {kf u ox{k t k o 2012k e 2013{k t 5.6 xfkLke ]r LkkUkE nke. Mkuo{kt w{kt skw t Au fu, ytks khke k {u Au fu nkWMkk yLk u k k tfk{{k t hk ufk{k t ykkk yuf Yrkkke Szeke{kt 78 kiMkkLkku W{uhku kk Au.

  fhkkkykuLku k{k{ {krnke E{u kh {u

  fhkkkyku {kxu nu Lkwt fuwuxh kuL[ fhkwt

  yksuoLxLkkLku nhke s{oLke 24 ko kk Vhe [uBkLk

  rhku ze suLkurhku, kk14 VeVk z o fk 2014

  SkeLku ykhu s{oLkeyu RrknkMk Mksok{kt MkVkk {ue nke. hku{kt[f yLku rzf VkRLk {u[{kt s{oLkeyu kke nrhV yksuoLxLkk kh 1-0ke Sk {ue nke. ykLke Mkkku s s{oLke [kuke k r rsukk kLke kw nkw. yk SkLke Mkkku s s{oLke urxLk y{urhfe s{eLk kh VeVk [uBkLkMkek SkLkkh k{ whkurkLk u kLke kwt nk w . s{oLk e {kx u y uf{kk kkuzLk kku {krhku kkuyuxUs khk 113{e r{rLkx{kt fhk{kt ykku nkku. ykLke Mkkku s s{oLke

  24 koLkk ktkk kkk kk Vhe zo [uBkLk kLke sk{kt MkV hkwt nkw. keS kksw 119{e r{rLkx{kt {uMMke kkukkLke e rffLku kku{kt Vuhe Lkktk{kt rLkV hkku nkku. hufkuzokhe r{hkuMkk k uLke skyu { ukLk{k t Wkhuk {krhku kkuyuxuu yufMxk xkR{{kt kku fkuo nkku. zo fk{kt nsw Mkwe Mkkike khu kku fhLkkh kuLke skyu kk uyux usLk u {ukLk{k t 87{e r{rLkx{kt Wkkhk{kt ykku nkk u . kk uyuxsu yk tL u w u o khk zkke zkkwke ykkk{kt ykukkuMk kh knuk Akkeke kkuLku hkufku nkku yLku khkk

  kLkkh kue {khVku kku fkuo nkku. rLkkorhk 90 r{rLkxLkk kkk{kt kku xe{ku fkuR kku fhe fe Lk nke. 100 r{rLkx Mkwe h{k fkuR k kku kh [ke nke. s{oLkeyu nsw Mkwe k k zo fk rsukk kLkk{kt MkVkkk {ue nke. s{OLkeLku yuf fhe ek kk k{ k [uBkLkek Ske Au. ykLke Mkkku s yksuoLxLkkLkw keS k zo fk SkkLkw M hkukR kw t nkw. yksu oLxLkkyu wk Mkkhe h{k h{e nke. khtkw kku fhk{kt MkVkk {e Lk nke. ku yksu {k{kt yku[e zk{kt ukku nkku. yk {u[Lku

  urxLk y{urhfk{kt VeVk zo fk SkLkkh k{ whkurkLk u

  uk {kxu {ukLk{kt s{oLkeLkk [kLMkh Mkrnk 79 nkh kufku nksh nkk. khu wrLkk{kt yuf yks kufkuyu yk {u[ xee kh rLknke nke. hMk kkkk yk ku yu nke fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt yk w t nk w . k k rLk u k o 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk k uskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au.swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. VeVk zo fk{kt fuxkf {kuxk VuhVkh Yykkke kk nkk. ko{kLk [uBkLk Mk uLk k{ hkWLz{k t knkh kR kwt nkw. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. yufkAe yuf kke xe{ku knkh kk kk ytku nu s{oLke yLk u yksu o LxLkk VkRLk{k t knkUk nkk nu ykkk{e zo fk hrk{kt kuu. su ko 2018{kt kuu.Mk{k {u[ku wk hku[f hne nke.

  Lke rne, kk.14M k e k e z e x e y u x u M k L k e

  yuLwy krkexeLke kkhe {kx u Lk w t yk u L kkELk x uMk fuwuxh kuL[ fwO Au. suLku yk {rnLkkLkk ytk Mkwe rhxLko VkE fhkk knuk fhkkkLk u E{u khk {kufe ykku. yk xuMk fuwuxh ykExe rzkkxo{uLxLke uk kuMx uxVku{o kh hsq fhku fkuBwxh kuE kukk{ Au suLkku Wkkuk fhkkkykuLku VkELk ELf{xuMk rhxLko hkk knuk { fhkLkku Au. fuwuxhLku h k u o ksux kAe ykz ux fhk{kt yku. suLku MkuLx kkuzo ykuV zkhux xuMkLke khVke xuMk hux {wsk Lkkkt{tkeLke nuhkkLkk rnMkkkke k uuLMk fhk{kt yku. rzkkxo{uLxLkk rMkMx{ zkhuxkuhuxu kksukh{kt s ykuLkkELk Mkwrk Y fhe Au. su{k t fhkkkLk u kk u kkLke kkeexe fuwux fhkLke Mk wrk {u Au yuxw ts Lkn fhkkkyu hu fhLke {krnke kuLkk {uE kh {kufe ykkk{kt yku Au. ykExe rzkkxo{uLxLkk yuf MkerLkh yrfkheyu skwt nkw t fu, kufku {kxu ELf{xuMk hkLk w t Mkh kLkkk {kxu rz k kx o{ u Lx khV k e yL k u f kkkyku uk{kt yku Au. suLkk kkYku xuMk fuwuxh E{u fhkLke Mkwrk kuL[ fhkE Au. fhkkkyku yk xuMk fuwuxhLku ykExe rzkkxo{uLxLke ykuVee ukMkkEx kh uE fu.

  rne kUkhuk fuMk : rLk yLku ykLke VktMke kh MxuLke rne, kk14

  Mk{k uLk u n[{[ke {wfLkkh k o 2012Lkk rne kUkhuk fuMk{kt Mkwe{ fkuxuo ku ykhke rLk {ko yLku yk XkfwhLke VkMkeLke Mk Wkh yksu Mxu {wfe eku nkku. rne{kt kuhk{urzfLke rkkeoLke Wkh rzMkuBkh 2012{kt [kke kMk{kt Mkk{qrnf kkfkh kwhk{kt ykku nkku. yk kUkhuk yu nk fuMk{kt ku ykhkeykuu VktMkeLke Mk fhk{kt yke nke. yk ku ykhkeyku rLk {ko yLku yk XkfwhLke VktMkeLke Mk Wkh yksu Mxu {wfe uk{kt ykku nkku.

  Mkwe{ fkuxuo xk fkuxoLkk [wfkk Mkk{u yk ku ykhkeyku khk yke fhk{kt ykk kk yk Mxu {wku nkku. xk fkuxuo [wfkku ykkkk ku{Lku kurkk XuheLku {]wtzLke Mk Vxkfkhe nke. {wfu kLk, rLk {ko, yk Xkfwh, hk{MknLke Mkkku yuf rfkuhLku kUkhuk fuMk{kt ykhkuke kok{kt ykk nkk. yk k{k{u ukk {eLku 2012{kt kLkke kMkLke yth

  23 keo kuhk{urzfLke rkkeoLke Wkh hUkhuk fkuo nkku. kuk kLkue wke yLku kuLkk r{kLku kwLkku yk[ko kk kMk{ktke VUfe uk{kt ykk nkk. 11{e {k[o 2013Lkk rMku kkueMk fMxze{kt hk{MknLkwt {kuk kwt nkwt. swuLkkRLku k kkfkh yLku nk {k{k{kt ykhke Xuhk{kt ykku nkku yLku kuLku k su{kt k koLke Mk Vxfkhk{kt yke Au. 10{e MkxuBkh 2013Lkk rMku k{k{Lku ykhke Xuhk{kt ykk nkk.

  k rMk kk fkuxu o k u{Lku {]wtzLke Mk Vxfkhe nke. Mk{k u rLkok Lkk{ke rke kue kuhk{urzfLke rkkeoLke Wkh y{kLkeheku kkfkh kwhk{kt ykk kk n[{[e WXwt nkwt. kkuzkf rMk Mkwe Mkkhkh nuX hkk kk kUkhukLkku rfkh kue wkeLkwt {kuk kwt nkwt. 16{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku yk kLkk kLku nkku. yk kLkk kk uh{kt ykkuLkwt {kusw Vhe wt nkwt. xk fkuxuo kk kuo 13{e MkxuBkhLkk rMku k{k{Lku Mk

  Vxfkhe nke. kkfkhLkku rfkh kue wkeLkwt 29{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku MkkkkkuhLke nkuMkx{kt {kuk kwt nkwt. kteh nkk{kt kuLku MkkkkkuhLke nkuMkx{kt R skE nke. kuhk {urzfLke rkkeoLke kkukkLkk 28 keo kwk r{k Mkkku hkku hu khk Vhe hkk nkk khu ykhkeyku ku{Lku k[ ykkeLku kMk{kt kuMkkze ek nkk.

  yk kLkk kk uLkk fkkyku{kt k Mk wkhk fhk{kt ykk nkk. yk [f[khe fuMk{kt {w ykhke hnuk hk{Mknu kk kuo {k[o {rnLkk{kt rknkh su{kt yk{nk fhe ee nke. khu Aku ykhkuke kkf hkku Au. 31{e ykukMx 2013Lkk rMku yk rfkuhLku k ykhke XuheLku k koLke {nk{ Mk Vxfkhk{kt yke nke. swyuLkkR sMxMk kkuzo khk kuLku Mk fhk{kt ykk kk kuLku fhk{kt ykue MkLku RLku k uh{kt kufkuyu ktku WXkku nkku yu kuLku w Mk fhkLke {ktk fhkE nke.

  kwshkkLkk hkkk khefu ytku ykuke fkuneLke rrk he

  Lke rne, kk.14LkhuL {kue Mkhfkh khk

  Lkk hkkkkuLke rLk{qtfLkku rM krMkk u he hkk{k t

  ykku Au. ykLkk kkYk u yksu WkhuLkk Lkk hkkk khefu hk{ L k kfL k e rLk{qtf fhk{kt

  y k e n k e khu kwshkkLkk

  hkkk khefu ykuke fkuneLke

  rLk{qtf fhk{kt yke Au. ykLke Mkkku s yk ku hkku{kt Lkk hkkkkuLke rLk{qtfLku RLku nk{kt [ke hnue yxfkuLkku ytk yke kk u Au. khk {ku s hkxkrk LkLk u

  rne kskLkk qkkqo zk yk uke fk uneLke k wshkkLkk hkkk khefu rLk{qtf fhe Au

  {kue Mkhfkh khk kkt[ hkkkkuLke rLk{qtf fhkE

  kskLkk rhc Lkukk hk{ Lkkf WkhuLkk hkkk rLk{kk : fkune ko 1994ke 2000 hr{kLk hkMkk Mk khefu hne [wk Au

  kku wMkuf kke rhk{kt Au yLku kkeLku R khukLkkkteLkkh, kk.14

  rkLkMkk{kt Lk{ok rfkMk Mk[kE yLku kke kwhXk rkkLke {ktkeyku khLke [[ko{kt kk ukk fkUkuMkLkk hkxe kk yLku khkMk kMkn kkurnu skwt nkwt fu kkuo knuk kkLk {nkeh Mk{eyu kkeLke f{k yLku sYhekk ku{s WkkurkkkLku Mk{SLku fkwt nkwt fu, kkeLku eLke su{ kkhku {khu w: Mkkku fnuwt kzu Au fu yk MkhfkhLke kwLkkrnk kuhfkheLkk fkhu Lk{ok LkeLkwt kku wMkuf kke rhk{kt ne Au yLku keS khV Mkkihkx, Wkh kwshkk yLku fALkk kufku kke kh qk {kuxe {w~fueyku kuke hkk Au. Mkhkh Mkhkuh kusLkk{kt kwshkkLkk kku ykkwt Lk yufh r{rLk Vex kke Mktkqo ku Wk Au. nk Wk kke{ktke 17 k 92 nh nuxh s{eLkLku Mk[kELkwt kke Lk{ok{ktke ykke fk ku{ Au. khtkw ykhu {kk 2.3 k nuxhLku s kwshkk{kt kke ykk Au. yk {kxuLkwt fkh yu Au fu Lk{ok kusLkk LknuhLke fw tkkE 74,626 fkuku{exhLke fhkLke Au. Lk{okLke yk fuLkkku kLkkk {kxu fkuELke {tswhe ukLke sYh Lkke fu fkuE ykkLkku Mxu Lkke yk{ Akkt kwshkk MkhfkhLke kwLkkrnk kuhfkheLkk fkhu su 74,626 rfku{exh kife 37,841.08 rfku{exhLke tkkELkwt fk{ kk. 31-5-14 Lke Mkrkyu fhkLkwt kkfe Au. fkUkuMkLke Aue Mkhfkhu yk kusLkkkt heku fk{ fheLku 1995{kt Lk{okLke LknuhLkwt 90 xfk {kxe fk{ kqo fhu nkwt yLku kh kk 19 ko Mkwe{kt khke sLkkk kkLke Mkhfkh Lk{okLke fuLkkkuLkwt fk{ kqo fhe fe Lkke.

  kkurnu fuLkkLkk fk{ku{kt [kkk k[kh ytku k ykfhk nkhku Mkhfkh Wkh fko nkk. ku{u fALke sLkkkLku Lk{okLkwt kke knkU[kzk {kxu yk Mkhfkh Mknus k MktuLke Lkke kuku ykkuk fhkk skwt

  khu hk{LkkfLke WkhuLkk h kk k kh ef u r L k{ q t f fhk{kt yke Au. hkxkrk Lk khk he fhk{kt ykue ke{k t skk{k t yk w t Au fu, LkkkkuLzLkk hkkk khefu kkLkkk kkkf]k yk[koLke rLk{q tf fhkE Au khu AkeMkkZLkk hkkk khefu khk{S xtzLkLke rLk{qtf fhkE Au. kr{ k tkkLkk hkkk khef u f uMkheLkkk

  rkkkXeLke he fhkE Au. LkhuL {kue Mkhfkh khk kkt[ hkLkk hkkkkuLke rLk{qtf fhk{kt yke Au. Lkkf keyu ue kk WkhuLkk hkkkLke skkkhe Mktku. keyu ueLku hkSLkk{w ykkk {kxu fnuk{kt ykw t nkw t. ueyu 17{e sqLkLkk rMku hkSLkk{w ykke ewt nkw t. {kue Mkhfkh Mkkk{kt ykk kk ueyu hkSLkk{w ykwt nkwt. k kLkk

  MktMk Mk 80 keo hk{Lkkf kskLkk rhc Lkukk Au yLku qkkqo furL kLk Au. hk{ Lkkf yuf {kk yuk kLk nkk su kLku kuxkur{ yu fwhke kuMk kLk khefu kkt[ koLke yr kwhe fhe nke. fuLMkhke kMk kk kk kkuzkf Mk{ Mkwe kuyku hksfkhke qh hkk nkk. 2013{kt ku{u nuhkk fhe nke fu, k uyku 2014Lke [qtxe{kt kuyku [qtxe{kt Wkhu

  Lkne. keS kksw 78 ke o fk une 1994k e 2000 hr{kLk hkMkkLkk Mk khefu hkk nkk. kksukh{kt s k wshkkLkk hkkk khefu f{k kuLkekLke nk{kt s r{kuh{{kt xkLMkVh fhk{kt yke nke. fuhLkk hkkk rk rke k , {nkhkx L k k hkkk tfh LkkhkLkLke k Wkhkqeo hkku{kt ke fhk{kt yku kue kk Au.

  hkkkkuLke rLk{qtfLkhuL {k ue Mkhfkhu ytk u kk t[ hkkuLkk

  hkkkkuLke yksu rLk{qtf fhe nke. fk hk{kt fkuLke rLk{qtf fhkE ku Lke[u {wsk Au.

  Lkk{ hkLkk hkkkhk{Lkkf Wkhuykuke fkune kwshkkkkLkkk kkkf]Lk LkkkkuLzkhk{SkMk xtzLk AkeMkkZfuMkheLkkk rkkkXe kr{ ktkk

  nkwt fu ksux{kt su ukkE fhe Au. kuLkkke fALke hkeLku Lk{okLkk kke {kLkk Lkke. {w Lknuh{kt {kk yth Mkwe kke knkU[kzeLku kkeLkwt oLk fu WMkhku fhkke fALkk kufkuLkwt wt kkLkwt Lkke. fALke kikkurf krhMkrk fk[kkLke Zk sue Au yLku {kxu fALke hkeLku kqhkwt kke knkU[kzk fuLkk fALkk {{ktke Mkkh ke uEyu kuLkk ku rhkfktXu fuLkk E sELku WkukkrkykuLku kke knkU[kzk yk MkhfkhLkwt ykkusLk Au. fA yLku kLku kke knkU[kzkLke kwshkkLke eLkk s fkhu Lk{okLke [kE {kxuLke Mkwr{ fkuxuo {tswhe ykke Au yLku nu yk kku rMkkhLku yLk kskLke Mkhfkh fhe hne Au. fA rsk{kt kekLkk kkeLke ytk {w~fue Au yLku ku{kt k kMk fheLku kk, ykzkMkk yLku Lkkkk kkwfk{kt kke {kxuLkku MkkrLkf fkuE MkkuMko Lkke yk Mktukku{kt nk khu yowfk Mkhfkhu nuh fkuo Au khu yk rMkkhLkk kufkuLku kwhkwt kke knkU[kzkLke MkhfkhLke skkkhe Au khtkw MkhfkhLke kwLkkrnk kuhfkheLkk fkhu kufkuLku kke {kxu xwt kzu Au. kkurnu yAk hknk fr{&h kkk kke kwhXkLkk yu{zeyu fALkk wko{ rMkkhLke {wkfkk ee kuLke tMkk fhe nke.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 15-07-2014_{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  u{kt k hkkkue r{qf, kswt hzk h

  _ 2070, -3, . 15-07-2014

  80, 80, 82 yu 84... yk fkuR khk uxT{uu Vxfkhuk hk n htw huL {kue hfkh khk ksk su sqk rue hkk hefu r{qf kk sR hne Au, yu ukykue k yktfzk Au. 80 kok {nkhk ksk ku] uk hk{ kRfu ku kkkh nuhk nukt s u uh Vkuze kwt Au fu {u k hVke Wkh uk hkk k {ukt fnuu {U Mefkhe ewt Au. fuL hfkhu wshk rn kt[ hkku{kt k hkkkue r{qtf fhe Au. fuLe ]n{tkku zkk fkkou ke {kufe yke ne. suu zkk fkkou {tsqhe k hkru {kufe ne. khu fuL hfkhe knke hkryu [khue r{qtf oh hefu fhe Au. hk{ kRfe kku 80 kok fuhekk rkkXe, 82 kok e.fu. {nkukk yu 84 kok fik ue hksku{kt kuXkR hkk Au. kkuoke yuwt wt ykwt Au fu fuL{kt e kk {ukh k yke hfkhu rw fhuk hkkkuu hku ukze u u{k Mkku kukk kk ku] ukykuu kRV xkR{ y[e{uLx yukuzoe su{ kku kze u Au. huL {kue zkk Lk Ae k k h{ VuhVkhku fhu yue yuf ykkyku hkusuhkus qte ze sR hne Au u{kt hkkkue r{qfe kku {ku kk Au. yk {k{u {kue hfkh u{e whkuk{e hfkhkuk [eu [ke hne Au. hk{ kRf ksue hfkh{kt uxkur{ r{rMxh hne [qk Au. {nkhk{kt ksk kkk kh k Au.u{u yk k hVke kur{ ykwt nwt fu {khku ku skyu Wku fhk{kt yku. f{eu {kue hfkhu yk hzkh t fhku u u{kt fkutuk hzkykue skyu ksk hzkykue ykeku u fhkwt s t fwO Au. qo fuLe k hk{ kEfu Wkh uk hkk kk{kt ykk Au. khu hk{S k xtzu ArkZ kk fuhekk rkkXeu r{ tkk oh kk{kt ykk Au. k kf] yk[kou kkuLzk oh kk{kt ykk Au.

  ykue fkune, wshkk k hkk:- rne ksk uk yku{ fk fkuneu wshkk oh kk{kt ykk Au. u{u yuzeyu fkofk hr{k hkk kk{kt ykk nk. uyku rnek kurf hksfkh{kt r nk. u{u te rkkeo kt yr khe rkkeo rhke Mkkk yu rfk{kt [keY qr{fk se ne. ykue fkune ko 1994 ke ko 2000 hr{k hkkk kt nk. uyku yr khe rkkeo rhkk yk hne [qk Au. uyku rne wrxe{kt fkoh nk yu rne wrxe xe[o yukuryuk yk hne [qk Au. ko 2001ke uyku ks{kt r Au.

  hk{ kEf:- ksue hfkhk fkofk hr{k uyku uxkur{ k nk. ko 1963{kt yk kke Mkkk kE, khke ykh we{kt uyku yuf{kk yuk k Au, su{u fkofk qo nku. uyku huuk (Mtk nkku), hkfkkk ]nk, te kkuk k yu kr yuLz kuk{ r{rMxh hne [qkt Au. u{e ukEx h kku fhk{kt ykku Au fu, fkofk hr{k 3.5 fhkuz suxk u fufL ykk{kt ykk nkukwt fnuk Au.

  hk{ k xtz:- hk{S k xtz t ksk rs uk Au. uyku u ko hnue yfke s t hfkh{kt k {wk nk. uyku t{kt yfke-ks tXt hfkh{kt y-y kkk k hne [qk Au. uyku stk Mkkf ku{ktke Au.

  fuhekk rkkXe:- fuhekk rkkXe we ksk yk hne [qk Au. rkkXe k Wkh ue rkkk Mefh hne [qk Au. uyku fw A we rkk{kt [qtxkk Au.

  k yk[ko:- k yk[ko tk r fkofko Au. uyku yueee kku uzkuk nk yu wkMkk{kt qkuokh hkku{kt khu fk{ fwO Au.

  2 / . 15-07-2014, _ y{kk

  krheke [kukzk MkuMke MkeLk fhk rkfw s kikh LkkeLke yrLkukeykuke fkuE nkukLkku RLfkh

  {wtkE,kk. 14kkurqz yrLkukeyku {kuxkkku fkuEk fkhLkk

  MkeLk fhk {kxu RLfkh fhke Lkke khtkw Lke yrLkuke krheke [kukzk fkuEk fkhLkk kkuz yLku MkuMke MkeLk fhk {kxu kikh Lkke. yiko hkke ELku

  fuxheLkk, rkkkk, fheLkk MkweLke kkurqzLke k{k{ yrLkukeyku MkuMke MkeLk fhe [qfe Au

  khtkw rtfkLke rkkhkE knuLk krheke yk fkhLkk MkeLk fhk RAwf Lkke. uzeMk

  MkuoMk rhfe knu yLku Rf ktu

  sue rV{kuke [knfku{kt kufr kue krheke [kukzk rV{ku{kt fkuEk ykzuz y&e MkeLk fhk {kxu kikh Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu ku kkuz MkeLk fhk {kxu khu k kikh ku Lkn.rLk{kokk rLkkuofku khk knukke s rV{Lke xku[Lke yrLkukeykuLku kkuz MkeLk ytku fhk{kt yku Au. yk s fkhMkh yrLkukeyku ykLkk {kxu rVxLku {ue uke nku Au. krhekeLkwt fnuwt Au fu ku ykwrLkf Mk{{kt Lke yrLkukeyku Mkkku MkkoLku ELku [rkk Lkke.kkurwz{kt Mkkhe yLku krhkrhf rV{ku fhkLke krhrke [kukzk RAk hku Au.

  kuLkw fnuw Au fu rV{ku{kt ykzuz MkuMk yLku kkuz MkeLk W{uhkke fkuR k kkku Lkke. krhrke Lkk fkfkhkuLke Mkkku Mkkku xku[Lkk fkfkhku Mkkku kfk{ fhk RAwf Au. nsw Mkwe kuLku heh, Mkwktk hkskwk, rMkkko {nkukk yLku ysqoLk fkwh suk fkfkhku Mkkku fk{ fhkLke kf {e Au. khtkw ku {kuxk fkfkhku Mkkku k fk{Lku RLku ykkke Au.Lke yrLkuke fkuR k fkhLkk kkuz yLku MkuMke MkeLk fhk kikh kk Au khu ykk MkeLk Lkne fhk RAwf krhrkeLku fkuR Lkke.

  krheke Mkko{kt hnuk ykzuz rV{ku fhk {kxu kikh Lkke : {kuxk ksuxLke rV{ku{kt uk {e fu

  S

  qkMkwhk RrkLkk zew kkurqz{kt kufr kLke

  RrkLkk nu MkiV yeLke Mkkku xwtf{kt uku

  {wtkE,kk. 14yrLkuke RrkLkk zew

  kkurqz{kt kkukkLke fwkkLkk fkhu kufrkk khe hne Au. rk khkLke rV{k u {khVku {wtkE{kt ykue zew xq tfkkkk{k t s kk u rqz{k t kufr yrLkuke khefu Qhe hne Au. nsw Mkwe kuLku fkuE {kuxku kusux nkk kku Lkke khtkw khVe{kt kuLke qr{fkLke qk tMkk kE nke. nk{kt kuLke fuxef rV{ku hsq kk sE hne Au. nuke yuLzk {kxu kuLke kMktke fhk{kt yke Au. MkiV ye kLk yLku k uLkk kkxLkh rLku rLk khk kuLke kMktke fhk{kt yke Au. yk rV{Lkwt qxk kuMkyuLsuMk{kt fhk{kt yku. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu MkiV ye kLk kuMkyuLsuMk{kt zew Mkkku hku{ktMk fhkku Lkshu kzu. rk khkLke rV{ku{kt zew Mkkhe MkVkk {ue [qfe Au khtkw kkurqz{kt kuLku nsw Mkwe fkuE {kuxe MkVkk nkk kke Lkke yke Mkrk{kt ku

  kkukkLke rkckLku khk {kxu kzfkhYk qr{fkLke ku{kt Au. yrLkuke RrkLkk zew rV{ Vuh yukuzo k Ske [qfe Au. 2006{kt kuwkw rV{ Mkkku yk yrLkukeyu kk urqz{kt kkukkLke yuLxe fhe nke. kkukkLkk Lkk{ Wkh fuxef MkV rV{ku k Au khtkw yk rV{ku MkkWk{kt kuLku {e Au. {wtkE{kt nu yke MkVkk {uk ku ykkke Au. {u kuhk rnhku Lkk{Lke rV{{kt kuLke Mkkku Y LkLke uze

  {e nke. zurz LkLke yk rV{ kkuMk ykurVMk kh w{ {k[ke uk{kt MkV hne nke. suke kuLke Lke rV{kuLku RLku ku ykkke Au. khVe rV{ k{k{ [knfkuLku kMkt kze nke. yk rV{{kt kuLke Mkkku hkeh fkwh yLku rtfk [kukzkLke {w qr{fk nke. kuLke yL rV{ku{kt k yuxk fwkkLke LkkU uk{kt yke Au. Vxk kkuMxh rLkfk rnhku{kt k ku ukR nke.

  yuLsurLkk wkMkwhke kkA kuo 15000 kkWLz [uo Au

  ueLke wkMkwhke ytkuLkk w hnM nuh

  kuMkyuLsMk,kk. 14nkurwzLke Mkkike kufr

  y r L k u k e y L k u x k u [ L k e MkurkexeLke wkMkwhke ytkuLkk f uxkf L kk hnM n uh kk Au. su {wsk ku kkukkLke wkMkwhkeLku e hkk {kxu fkuR kktAkuz fhke Lkke. kkukkLke wkMkwhkeLku xfke hkk {kxu ku kku Yrkk [o fhu Au. nu Lkk ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu yuLsuekLkk kkukkLke wkMkwhkeLku xfke hkk {kxu kuo 15000 kkWLzLke {nkfk hf{ [o fhu Au. kkz kexLke ur{fk yLku kku oke kuLke Mkkku hnuke Mxkh ue h {rnLku zku zurz fkukxoLku {u Au. VurMkLku ku {n ykku Au. skLk yLku khu wkMkwhk ukk {kxu ku swe swe Mkkhkh {ue u Au. zurz fkukxo {kuxk kkek khefu Au. k u{Lkk kRLx{kt fuxef xku[Lke nMkeyku hnue

  kkrfMkkLk Mkhfkhu nuhkk fhekukh Mkk rekfw{khLkwt h hkxe M{khf nuh kwt

  RMk{kkk, kk.14rnLe rMkLku{k skkLkk keZ

  yrLkukk rekfw{khLkk kukh Mkk rkk]k]nLku kkrfMkkLk Mkhfkh khk hkxe M{khf nuh fhkwt Au. kkrfMkkLkLkk zkkLk Lkk heVu Mkq[Lkk yLku Mkkh kkk hkxe M{khf {tkkLku yku ykkeLku rekfw{khLkk hLkku fu uk skw t nk w t. k kke {krnke {wsk, kkrfMkkLk Mkhfkhu kkuewzLkk yrLkukk rekfw{khLkk k ukh Mkk rkk]k]nLku hkxe M{khf nuh fwO Au. yk nuhkk Mkkku s yk {fkLkLkk u fu kkrfMkkLkLkk hkx e fk krhkLkk {nk rLkuofLku MkkUkk{kt ykku Au suke yk hLkw t ku e fhe fk. zkkLk fkkoLkk rMkLke Mkwkku khk kk kke {krnke {wsk, Mkhfkhu kwhkk kkkLkk {w Mkr[Lku Mktuku {kufe rekfw{khLkk hLkk u fu uk yLk u k uLk u hkxe M{khf nuh fhk ykkn fkuo nkku. Mkwkkuyu rkMk k fkuo Au fu, kkrfMkkLkLkk yk kkkLkk fkhu khk yLku kkrfMkkLkLkk Mktktku{kt Vhe yuf k Mkwkhku yku. Mkwkkuyu w{kt skwt nk w t f u , k k rfMk kL k Mkhfkh rekfw{khLkk hLkku fu {ue kuLku Bwe{{kt krhkeok fhu. yk Bwe{Lkk WTkxLk {kxu rekfw{kh kkk kuLkk krhkhLku yk{tk ykkk{kt yku kue kk Au. WuLke Au fu, rekfw{khLkw t {qLkk{ wMkwV kLk Au. ku{Lkk rkkk kkwk{ Mkhh 1930{kt kukh AkuzeLku {wtkE ykk nkk. rekfw{kh A kfkyku Mkwe kkuewz{kt Mkr hkk nkk. yk hr{kLk ku{u yLkuf rnx rV{ku{kt kkukkLkk yrLkLkwt fki kowt nkwt. su{kt khkxk, {uk, Lkk kih, khkLkk, ktrk, ukMk, ktkk

  kkukhefhu w yuf Lkkurk yrLkukeLku kf ykke

  {kunuLuzkurV{{kt ef Mkkku Lkshu kzu kq nukzu

  {wtkE, kk.14kkuewzLkk kkLkk{ zkhuxh ykwkkuk kkukhefhLke ykkk{e

  rV{ {kunuLuzku{kt ef hkuLk Mkkku Lkkuek yrLkuke kq nukzu Lkshu kzu. kkLk, Mu yLku uk-yfkh sue MkV rV{ku kLkkLkkh ykwkkuk kkukhefh {kunuLuzku Lkk{Lke kerhz rV{ kLkkk sE hkk Au. yk rV{Lkwt e-kuzLk fk{fks ykhu uhkuhke [ke hkwt Au. kkukhefh rV{ ytku skwt nkwt fu, yk rV{{kt ef hkuLkLke Mkkku yrLkuke khefu kq nukzuLke kMktke fhkE Au. yk yrLkukeLkwt Mkkito MkknSf Au. ku{kt ke yLku rkkLkku Mk{L Au su rV{Lkk kkkLku yLkwYk Au.

  WuLke Au fu, ykwkkuk kkuehefh kkukkLke rV{{kt Lkkurk yrLkukeLku kf ykkk ekk Au. yk ykkW kkLk rV{{kt kuMke Mkn yLku Mu{kt kkke ueLku kf ykke [wk Au. khu nu Mkw eLke MktMf]rkLke k]c qr{ kh kLkLkkhe u{fkk {kunuLuzku{kt Lkkuek yrLkuke kq nukzuLku ef hkuLk Mkkku fk{ fhkLke kf ykke Au.

  ef hkuLk yk knuk uk-yfkh rV{{kt ykwkkuk Mkkku fk{ fhe [wku Au.

  yrLkukk ykfw{khu kkukkLkk knuk zue Mkkuk s{kE hkLkwt kuzfLk nkk wO Au. ykfw{kh kkukkLkk rkLkuMk kkxoLkh yrLke kzeo Mkkku {eLku yk zue MkkukLkwt kuzLk fhe hkku Au. yk yLku kzeoLke ftkLke kuk kkuzTMkLkk kuLkh Lke[u kLkLkkhe yk k{ zueMkkuk nu. WuLke Au fu, 46 keo yrLkukk rV{ku{kt yrLk Wkhktk LkkLkk kzu whe yLku yuLk ku suk fko{kuLku nkuMx fhe [wku Au. khu nu s{kE hk zue Mkkukke xee Mkerh kuku k kkok fhe hkku Au. e xeeLkk kukk{k nuz yr{k {koyu skwt nkwt fu, y{khk yk Lkk xee ku{kt Lk kk krk kkukkLke kLke yLku MkkMkw Mkkku Mktktku Mkwkhk Mktko fhkku koku. yk ku{kt kufr xee fkfkh hr qku, rLkk {ko, ytr[k fkih, ykhk {nukk, zuLkk kku yLku wrk WVk Lkshu kzu.

  yk zue Mkkuk s{kE hkLkk rLk{ko{kt Mk

  Au. su{kt Lkkyku{e kuxTMk yLku surLkVh kuhuLMkLkku Mk{ku kk Au. fkukxuo Mkkike knuk ko 2009{kt ueLku fuxef rxMk ykke nke.

  khk k k u M k k k yk kkekLku kkukkLke wkMkwhke ytku {u Au. ko 2009{kt Mkkux rV{ uk ue kkekLku {e nke yLk u wkMk whke e hkk {kxu fuxef Mkkn {ktke nke. ueLke Mkwkhrnx rV{ MkkuxLkk ku Mkur VuMk e{Lkku Wkkuk fhk{kt ykku nkku.

  s{wLkk, ezh, {wku yk{, k, f{ko yLku Mkkikkh sue yLkuf rV{kuLkku Mk{kuMk kk Au. ku{Lke Aue rV{ rfk 1998{kt rhe kE nke.

 • 3 / . 15-07-2014, _ y{kk

  V L

  Mkkn Mkwe WseLkku kuh [ku kue fe

  s{oLke{kt kLkkh Wse Y kR : {wh rnhku kLku

  rhku ze suLkuhku, 14s{oLkeyu Vhe yufkh r

  fk kks SkeLku kuLke Mkkuokrhkk Mkkrkk fhe Au. s{oLkeyu kuLke k{ {u[{kt s kkuxw ok sue kke xe{Lku f[ze LkkteLku nkux Vuhex xe{ nkukLke kukhe fhe ee nke. Mku{eVkRLk{kt s{oLkeyu s{kLk k krLk u 7-1ke f[ze Lkk teLk u r Vwxkku{kt Mkkukku kkze eku nkku. khkk kuLke kkukkk e kR nke. kRkfkke Mkkkh{kt k yk xe{ Vuhex kLkue nke.

  u fu VkRLk{kt yksuoLxLkkLku nkh ykkeLku s{oLkeLkk [knfkuLkk MkkLkkLk u k qo fw O Au. {u[Lk u r L knkk {kx u { u k L k kh s{oLkeLkk [kLMkh Mkrnk 79 nh kufku nksh hkk nkk. yk Wkhktk ykhu yuf yks kufkuyu VkRLk {u[Lku xee kh rLknkeLku hku{kt[fkk yLkwe nke. nu s{oLke{kt WseLkku kuh Y kR kku [u su fuxkf rMk Mkwe khe hnu kue kk Au. urxLk y{urhfk{kt zo fk SkLkkh s{oLke k{ xe{ kLke

  kR nke. ko 1986 kkke kuLke Sk kR Lk nke.Mkkk Mkkhku uk Akkt ku zo fk{kt kks Skk{kt rLkV kR nke. r fk{kt SkLke MkkkuLke nu kuLke RAk kqo kR Au. Sk kk Mk{k s{oLke{kt nu kkukkLke xe{Lku Sk ykkk{kt qr{fk sLkkh {wh, ku, k{, ykurs yLku yL Mxkh ukzeLke [[ko Au. s{oLkeLkk huf ukze nu rnhku kLke Lku Whe ykk Au.ku{Lke [knfku{kt [[ko Y kR Au. {whu kkt[ kku fko nkk.

  {ukLk kh VkRLk uk 79 nh kufku nksh hkk xee Wkh yuf yks Vwxkku [knfkuyu {u[ rLknke

  s{oLke fR heku [uBkLk s{oLke yuf k {u[ nkko kh [uBkLk kLw

  rhkuze suLkurhku, kk.14 VeVk zo fk 2014 SkeLku ykhu s{oLkeyu RrknkMk Mksok{kt MkVkk {ue nke. hku{kt[f yLku rzf VkRLk {u[{kt s{oLkeyu kke nrhV yksuoLxLkk kh 1-0ke Sk {ue nke. ykLke Mkkku s s{oLke [kuke k r rsukk kLke kw nkw. yk SkLke Mkkku s s{oLke urxLk y{urhfe s{eLk kh VeVk [uBkLkek SkLkkh k{ whkurkLk u kLke kwt nkw. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk kuskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt ykwt nkw. s{oLkeyu kuLke k{ {u[ke s Mkkrkke ykke nke fu ku yk ku zo fk{kt Vuhex xe{ Au. fkh fu k{ {u[{kt hkuLkkzkuLke nkshe nkuk Akkt s{oLkeyu kkuxwok kh 4-0ke Sk {ue nke. yk Wkhktk kuLke kkr Mkk{u 7-1ke Sk kR nke. s{oLke yuf k {u[ nkko kh zo fk Ske kT Au. s{oLkeyu fR heku zo fk kh fku s{kku ku Lke[u {wsk Au.

  s{oLkeLke VkRLk Mkwe fw[1. kwk kkkLke k{ {u[{kt kkuxwok kh 4-0ke Sk 2. kwk kkkLke keS {u[{kt kLkk Mkk{uLke {u[ 2-2ke zku hne3. kwk kkkLke Aue {u[{kt y{urhfk kh 1-0ke Sk4. hkWLz 16Lke {u[{kt ysurhk kh 2-1ke Sk5. kxoh VkRLk{kt kLMk kh 1-0ke Sk6. Mku{eVkRLk{kt kkr kh 7-1ke Sk kR7. VkRLk{kt yksuoLxLkk kh 1-0ke Sk kR

  fxhk {kxu hhkusLke xuLk Mkuk Y : kwLku hknk

  Lke rneke fxhk {kxu xuLk Y fhkE

  yL huu MxuLkkuke k k yuMkuMk xuLk xqtf{kt Y fhk{kt yku kue fe :nk{kt s hu kELk Y

  Lke rne,kk. 14rneke {kkk ikuue

  {trhLkk kuE fuBk fxhk {kxu hhkusLke xuLk Mkuk yksu Y fhe uk{kt yke nke. yuMke MkwkhVkMx k yuMkuMk Lke rneke huu MxuLkke Mkktsu 5:30 ku hkLkk kE nke. yk xuLk ykkk rMku yuxu fu {tkkhLkk rMku Mkkhu 5:10 kku {kkk ikuue fxhk MxuLk knkU[e su.

  Wkh huu khVke he fhk{kt ykuk yuf rLkuLk{kt skk{kt ykw t Au fu, yk s heku xuLk kkMkeLkk kkYku

  rkrLk yk xuLk fxhkke hkku 10:55 kku hkLkk ku yLku ykkk rMku 10:45 kku Lke rne knkU[u. yk xuLk{kt {kuxkkku yuMkeLke Mkk Au. kzo kMk{kt Lk fku[ hnuu. yk xuLk kku khVke ytkkk, fuLx, wrkLkk, sth, kXkfkux, sB{wke yLku W{kwh MxuLk kh Wkhu. zkkLk LkhuL {kueyu [kuke swkELkk rMku W{kwh-fxhk huu kELkLkw t WTkxLk fheLku knue x uLkLk u ee tze ykk e nk e . yk huu kELkLkk rLk{ko Wkh 1132.75 fhkuzLkku [o kku

  nsw khkLkk Mkthk ksux fhkk [eLkLkw ksux wk {kuxw

  [eLkLkk Mkthk ksuxLkw f ykX k fhkuz

  Lke rne,kk. 14khk Mkhfkhu ko 2014-15 {kxu kuLkk Mkthk ksux{kt nk{kt

  s 12.5 xfkLkku khku fkuo nkuk Akkt ku [eLkLkk ksux fhkk wk kkA Au. khke MkuL [oLkku yktfzku 2.29 k fhkuz Yrkk Au. khu [eLkLkk Mkthk ksuxLkku yktfzku ykX k fhkuz Yrkk Au. yktfzk kou Au fu khke Mkthk ksuxLkw f nsw [eLk fhkk wk ykuAw Au. Auk Mkkn hr{kLk Mkk{kL ksux hs fhk{kt ykk kk rLkktkku fnu Au fu [eLke Mkthk {kxu ksux 2014-15 {kxu khkLkk Mkthk ksux fhkk 3.5 kw khu Au. khke Mkthk kuLku kk kuo 2.03 k fhkuzLke kwLkk{kt yk kuo 2.29 k fhkuz Yrkk {k Au. khke MkuLkk yk Vke{kt 94500 fhkuz Yrkk Mkkku nrkkhkuLke hee fhu yLku kkfeLke hf{ Mkkku ko{kLk Mktkrk yLku ukLk [wfe kh fhu. [eLku kk kuo kuLkw Mkthk ksux hsqfwO nkw. su{kt [eLku Mkthk ksux{kt 12.2 xfkLkku khku fheLku kuLkw f ykhu ykX k fhkuz Mkwe fwO nkw. ko 2013{kt [eLkLkk hkxe Mkthk ksux kh 720.197 yks wykLk yuxu fu Mkkk k fhkuz [o fhk{kt ykku nkku. yke khu yMk{kLkkk yuk Mk{ yke Au khu kku ukuLke MkuLkk k[kh nh rfku{exhke khu kMkf ytfw huk kh kkukkLke MkuL k{kkkLku khe hne Au. khke Mk k kwkuokh hkku{kt kkukkLke k{kkk kh khu kLk ykke hkk Au.

  nhku khke { {kxu Rhkf sk RAwf : rhkkuxo

  VMkkuk rkykuLke { fhkLkku {w nukw

  Lke rne,kk. 14Mkwke kkMkke MktkXLk ykRyuMkykRyuMkLkk ek nw{kLkku

  Mkk{Lkku fhe hnuk rk kufkuLke { fhk {kxu kkhke rk kufku Rhkf sk RAwf Au. yk s fkhMkh nk{kt ykhu 6000 khke rk khk Rhkf ek {kxu yke fhk{kt yke Au. ku kt sRLku rk kufkuLkku Mkkk ykkk {ktku Au. ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu 25 nhke khu rk kufku Rhkf sk {ktku Au. u fu nsw Mkwe 6000 kufku khk yke fhk{kt yke Au. rhkf sk {kxu RAwf {kuxk kkLkk rk kufkuLkw fnuw Au fu kuyku kkukkLkk kRykuLkku Mkkk ykkk {ktku Au. rk kufkuLke krk skykuLkw hk fhkLke ku{Lke kusLkk Au. kuyku Rhkf{kt hknk fk{kehe nkk hk {ktku Au. yuf yke ykuS ykkhu kku fkuo Au fu ek {kxu yke fhLkkh {kuxk kkLkk rk kufku rne, Lkki yLku {uhXLkk Au. Rhkf{kt LksV yLku fhkk yk ku yue sk Au su rk {kxu {nkqo Au. LksV{kt kukBkh {kunB{Lkk s{kR R{k{ yeLke {Ms Au. rkyku {kxu {k yLku {eLkk kk LksV keS Mkkike krk sk Au. fhkkLke kk fhk{kt yku kku yn k kukBkhLkk MktkteLkk h khefu Au. Rhkf{kt nk ykRyuMkykRyuMkLkk kkMkkeyku khu ykktf {[ke hkk Au. yk kkMkke MktkXLku nsw Mkwe {kuMkw yLku rxfrhx{kt fku s{kku Au.zkR kk rMkkh{kt VMkkuk {kuxe Mktk{kt khke khk Vhe [wk Au. khtkw {kuMkw{kt Auk fuxkf rMkke 39 khke VMkkuk Au. ku{Lkk kr ytku fkuR {krnke {e hne Lkke. ykkkkne Mkkn{kt kkt[ kufku Rhkf sR fu Au. ykw kfh kkkke khk khkLku w~{Lk u khefu nuh fwO Au. ku {kLku Au fu khke Mkk{u nw{k kk uRyu.

  rVVk zofkLkwt htkkhtk Mk{kkLk fehkLke nkshe{kt

  rhku rz rsLkuheku, kk.14kkrLkk fhkuzku Vqxkku

  u{eyk uLke rLkhkk rfk Vqxkk uLkk htkkhtk Mk{kkLk Mk{khkun{kt kkE kE nke. kk kkukMkkh fehkyu rVVk

  zofkLkk ke{ MkkUk k, k, k.... kek kh zkLMk fheLku ofk u w{k {kx u {sk wh fhe ek nkk. fehk Wkhktk {nwh rkxkhkf fkk u oMk MkkLkkLkkyu kkukkLkk Mkkkeyku zkkLk {kueyu kufLke kke k fhe

  r rnLw krhkLkk yke Lkukk rkhehks rfkuhLkwt rLkLk

  Lke rne, kk.14r rnLw krhkLkk rhc

  Lkukk rkhehks rfkuhLkw t hrkh {kuze hkku 94 koLke u rLkLk kw t nk w t . r rnLw krhkLkk Wkkk hne [wfu rkhehks rfkuh ktkk Mk{ke rk{kh nkk. ku{u hrkhu hkku 9:15 fkfu rneLkk ykhfu kwh{ rMkkh{kt Mkk r

  rnLw krhkLkk fkko kku ytrk{ kMk ek nkk. Auk fuxkf kkuoke rkhehks rfkuh fuLMkh sue kteh rk{kheke kezkkk nkk. rkhehks rfkuhLkku sL{ 4 Vukwykhe 1920{kt Wkhu{kt kku nkku. r rnLw krhkLkk MknMktMkkkfku{ktLkk rkhehks yuf kkkk nkk. ku{Lkk rLkLkLkk kku ksk kkk r rnLw krhkLkk Lkukk e kkukrzk MkrnkLkk Lkukkyku{kt kufLke kke Mkhe kE Au. kkrLkk kMku ku zkkLk LkhuL {kue MkrnkLkk yLkuf rks Lkukkykuyu rkhehks rfkuhLkk rLkLk ytku kuf k fkuo nkku. LkhuL {kueyu xTexh khk skwt nkwt fu, rkhehks rfkuhLkk rLkLkLkk w: Mk{k[kh {k. ku{Lkwt SLk {kk]qr{Lke Mkuk{kt Mk{kk nkwt. ku{Lku nwt Mkn ktsr yko fwO nkwt. WuLke Au fu, hk{ {trh yktkuLkLkk rhc ykkukLk yuk rkhehks rfkuhu kkuzkf Mk{ knuk s unkLkLke nuhkk fhe nke. khu nu ku{Lkk kkk unLku ktkk Lke{kt rMksoLk fhk kue kkyku k fhkE hne Au.

  zwyu[yku khk nkk hkwt MktkuLk

  khk{kt 10 k kufkuLkk {]wLkwt fkh k Lk

  r{eLk zuk Mxze Lkk{Lkk yk kukk{{kt {]kf kykuLkk Mktkteyku kkMkuke {krnke yufrkk fhku

  Lke rne, kk.14wrLkk{kt h kuo 5 fhkuz

  60 k kykuLkk {]w kk Au. ufu, ku{ktke {kuxkkkLkk kykuLkk {]wLke Lkk Ue fhkke Lkke krhk{ MYku yk kykuLkk {]wLke fkhe Lk nkukke Mkhfkh {kxu MkM Lkerkyku kLkkk{kt {w~fueyku We k k A u . kh u y k {w~fueykuLku rLkkhk zo nuk ykukuoLkkEuLku khk{kt ku 10 k kykuLkk {]wLkku fkh kuk kkkMk nkk he Au.

  zo nuk ykukuoLkkEuLkLke

  r{eLk zuk Mxze Lkk{Lkk k uk k{{k t khkLkk rr rMkkhk u{k t VheLk u k ufk u L k k {]w ytk uLkk fkhk u k Lk nkk hkku Au.

  yk M k t k u L k{ k t yL k u f [kUfkLkkhe kkkkku Mkk{u yku k ue kk Au. rfkMke uk u{k t {k uxkkk u k ufk uLkk {]w {kxu {kkk {uk{kt ykkk Lkke. su{kt khkLkku k Mk{ku kk Au. khu {]wLkwt {kkk Lk {uwt nku kuk 10 k kufkuLku yk MktkuLk{kt ykhe uk{kt ykk Au. su{kt

  yk k ufk uLkk hu sE k u{Lkk {]w ytku fkhe {uk{kt yk u yLk u k u L k k ykkh u {]w kkA Mkkike ruk fk fkh skkkh nku Au kuLkw t kkh hsq fhku. r{eLk z u k Mxze k uk k{ ytkk o k {]kf rfkykuLkk Mktkteyku kkMkuke k u{Lkk {]wLke Mkk[e rkkk u {uk{kt yku Au. yk rkkkuLkk ykkhu ykLkkhk rMkku{kt yuf r&uk rhkkuxo kikh fhku. su Mkhfkh {kxu kMkL k e r kyk u k L k kk{k t Wkkuke Mkkrkk ku.

  fukkuef MktkLkk kkuk kLMkeMkLkku wkMkku

  wrLkk{kt 8000 kkheyku kk kiLkkukLkk ykhkuke

  urxfLk, kk.14rMkeykuLkk Mkk ike {k uxk

  {okwY kkuk kLMkeMku skwt Au fu, fukkuef [[o{kt kkheyku khk kkkt kk kiLkkukLkk rfMMkkyku kke [rkk Au. k u{u W{uw O nk w t f u, k u{Lkk yLkw{kLk {wsk ku xfk kkheyku kk k iLkk ukLkk ykhk ukk u Mkkku Mktfkuk Au. yk kk kiLkkukLku yxfkk {kxu kkheykuLku k Lk fhkLke {tswhe ykke uEyu ykk khek kkheyku {kxu [[oLkk

  hk kuk uEyu. fukkuef rMkeykuLkk {okwY

  kkuk kLMkeMku kk kiLkkuk{kt kkheykuLku ykhkuke kkkkk r M k e M k{ w k M k rn k L k k Mk{wk{kt nzfBk {[e kku Au. kkuku kk kiLkkukLke kwLkk fwchkuk Mkkku fhe Au. k[o ytku kqAku &Lkk skk{kt ku{u skwt nkwt fu, EwLkk {]wLkk 900 ko kAe kkheyku {kxu VhSkk k[oLke kk Y kE Au. su{kt kk fhkLke sYh Au. su {wsk kkheykuLku

  Mkkku kVku o{LMk fhe WkMkk ofkuLku {tk{w fko nkk. yk zofkLkk Mk{kkLk Mk{khkun{kt s{kLk kkr Wkhktk kk uLkkh yL ukuLke MkktMf]rkf rhkMkkLke f hsq fhk{kt yke nke. Mk{kkLk Mk{khkun{kt fehk Mkrnk 1000 suxk fkfkhkuyu kkukkLkwt kVkuo{LMk hsw fwO nkwt. kkuk Mkkh fehkyu zofkLkk ke{ MkkUk Wkhktk k kr kkk{k t kuk rfk yuLk{ hsq fheLk u Mk{kkLk Mk{khkunLku kkkh kLkkku nkku. wrLkkh{kt fhkuzku kufkuuyu yk Mk{khkunLku rLknkku nkku.

  Au. {kueyu fko{ hr{kLk yk xuLkLkwt Lkk{ k yuMkuMk hkwt nkt. yL nuhkuke k yke s xuLkku xqtf{kt Y fhk{kt yku kue kk Au.

  fxhk-W{kwh huu kRLk 25 rfku{exh ktke Au. yk MkuMkLkLkk rLk{ko kh ykhu 1132 fhk uzLkk u s tke [o fhk{kt ykku Au. Lke kh kes khk{kt Mkkike rk Mxe kehzh kes Au. suLke [kR 85 {exhLke ykMkkkMk Au. W{kwh-fxhk x kh ykX xLku k Au.

  k Lk fhkLke khkLkke ykke uEyu ykk Lk fhu kykuLku kkhe kLkkLke khkLkke ykke uEyu. yk Vuhk fhku Mkh Lkke. khtkw nwt kuLkk {kxu Mke Lk fhe hkku Awt. kkuk kLMkeMku w{kt W{uwO nkwt fu, kk kiLkkukLkk rfMMkkykuLku [kE uk{kt Lkn yku. kiLkkuk ytku yLkuf kerzkkuyu Lkkhkske k fhe Au fu, urxfLk [[o rhc kkheykuLku Mk ykkk{kt rLkV kwt Au.

  WuLke Au fu, kk kuo kkuk kLMkeMku kiLk kuk {k{u [[oLkk fkkykuLku fzf kLkkk nkk. kkukLkw t fnuw t nkw t fu, ku xfk kkheyku ykk kwLkkyku Mkkku Mktfkuk Au suLkku {kk Au f u, wrLkk{k t 414000 kkheyku{ktke 8000 kkheyku yk {k{u Mktfkuk Au. yk Mkkku s kkuk kLMkeMku kiLkkukLkku kuk kLkLkkh kkfku yLku ku{Lkk krhkhLke {kVe {ktke nke.

  UIDAILku xqtf Mk{{kt s fkkfe xufku {uksk Mkhfkh Mkwe{{kt su

  Lkerne, kk. 14ykkh LktkhLkk kr ytku [ke hnue yxfkuLkku ytk ykeLku ksk Mkhfkhu wykEzeyuykELku nu

  fkkfe xufku ykkkLke kikhe fhe ee Au. wykEzeyuykELku RLku khu nkukkku uh{kt {[e [wku Au. Mkhfkh xqtf Mk{{kt yk {k{u Mkwe{ fkuxo{kt sRLku hsqykk fhu yLku MkhfkhLke rn[k Wkh MxuLku qh fhkLke {ktk fhu. sLkfkLke kusLkkykuLkk k uk {kxu ykkhLku Vhrskk kLkkkLke MkhfkhLke rn[k Wkh Mkwe{ fkuxuo kkuzkf Mk{ knuk s Mxu {wfe eku nkku. nu Mkhfkh yk MxuLku qh fhkkLke {ktke fhu. zkkLk LkhuL {kue khVke eetze {e kk kk ykkh LkkUeLke rkLku Vheke zke kLkkkLke kikhe{kt Au. ykkk{e koLkk ytk Mkwe 930 r{rLk kufkuLku yk nuX ykhe ukLke rn[k [ke hne Au. nsw Mkwe wykEzeyuykE khk 640 r{rLk kufkuLku ykkh Lktkh ykkk Au.

 • Year : 02, Issue : 24, Total Issue: 389 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 15-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 24, _ _ 389, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.15-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 15-07-2014, _ y{kk

  nuh{kt yuLxe zMk k kuk{kt yku

  y{kk nuh kkueMk khk k Lke knu fhku

  y{kk, kk.14y{kk kk ueMk uLke

  kkLkk{ MktMkkyku Mkkku {eLku k Lke knu fhk sE hne Au. su{kt Lkkfku o rkk Mkkk u {e yuLxezMk k kuk{kt yku. yk Wkhktk Vkhk huLs kue VkhkLke xuLkk ykkkLke Mkkku rnMxeMkexhkuLku {kkk ykkeLku ykhkLkk eMx{k tke k u{Lkk Lkk{ qh fhkLke fkk fhkLkku kMk nkk hkku Au. y{kk kkueMk yLku Lkkfku o rkku yuf Mkkku {e zMkke xukuk kufkuLku Mkwkhk {kxuLkk Lkku nkk ko Au. kkueMk yrfkheyku Lkkfkuo

  rkk yLku uLke kkLkk{ MktMkkyku Mkkke {e yuLxe zMk k kuk sE hkk Au. su{kt ykEykEyu{, yuLkykEze, kezezew yLku suyuLkw Mkrnk yLkuf MktMkkykuLkk rkkeoyku kkukkLkk ykMkke Mktfkuk rkk u L k e {ke k{k t uzku.

  kku keS kksw y{kk{kt kn uekh kk ueMk Vkhk huLs kukLkku k r[kh kE hkku Au. kkueMk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu, su heku {rnkykuLku Mk whkkMk u k w Mkk uMkkxe n uX Vkhk ekzk{kt yku Au ku heku kkueMk Mkk{kL sLkkk

  fuxkf rMkkhku{kt hMkkLkk Aktxk kzk

  y{kk nuh{kt nue Mkkhke kkkh{kt kxku

  hMkke {knku Mkokk kufku{kt nkoLke kke AkE ykkk{e 48 fkf{kt kuk{kt hMkk LkkUk kue fe

  y{kk, kk.14Auk f uxkf Mk{k e

  h M k k L k e h k n u E hn u y{kk eyk u yL k u Wkhk wshkkLkk k ufk uLk u x q tf Mk{{kt hknk {u kue Mkrk MkoE Au. yksu nue Mkkhke kAkwt kkkh hnu Au yLku hMkk kzu kue kqhe kk Au.

  WuLke Au fu, nk{kLk kkk khk y{kk{kt 15 swkE kk hMkk ykkLke ykkkne fhk{k t yke Au. uf u yks u n ue Mkkhke kkkh{k t kxkLke Mkkk u k rMkkhku{kt kkuzkf hMkke Aktxk kzkk kufku{kt ykLktLke kke uk {e nke. kku keS khV kk teLkkh, MkkkhfktXk yLku yhe rskLkk fuxkf rMkkhku{kt nue Mkkhke s hMkk Y kku nkku. kt[{n, uzk yLku ykt{kt k Mkkhke e{ekrkyu hMkk kzku Au.

  {rnMkkkh yLk u zk uhk rsk{kt k hMkke {knku Bk u A u . Wkhk wshkkL k k {n u M k k k{ k t k f u x kf rMkkhku{kt AqxkAkk hMkkLkk

  Aktxk LkkUkk Au. khu ykkk{e 24 fkf{kt y{kk Mkrnk hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt hMkk kzu kue kk k fhkE hne Au. WuLke Au fu, hkLkk Mkk ihkx k tkf{kt Auk k rMkke hMkk kze

  hkku Au suLkk fkhu hkekwkku{kt ykLktLke kke AkE kE Au. keS kksw hrkhu fA{kt k yufke k #[ suxwt hMkk LkkUkku nkku. ufu, y{kk Mkrnk yLk uf rMkkhk u nsw hMkkLke rkkk fhe hkk Au.

  y{kk, kk.14hk{kt [ku{kMkk hr{kLk kqhLke MkrkLku E yLkuf yVkyku

  Mkk{u ykke nku Au suLkk fkhu kufku{kt khkxLke kke VukE ske nku Au. khu nu yk fkhLkk Lkwt kkkh Vuk Lkn ku{s kufkuLku hMkk ku{s zu{Lkk uLke Mkk[e {krnke {e hnu ku {kxu MkuLx kuxh fr{Lk khk ukMkkEx kuL[ fhkE Au. yk ukMkkEx kh Mk{k hk{kt hMku hMkk ku{s hMkkLkku xuLz yLku rr zu{ kkk [ufzu{ku{kt kkeLkk uLke rkkku h [kh fkfu ykzux fhku. MkezkwMkeLkk yrfkheyu skwt nkwt fu, yk kusLkk ytkkok kkke, Lk{ok, {rn, {ktkk Mkrnk hkLkk 15 zu{kuLku ykhe uk{kt ykk Au. suLke rkkku ukMkkEx kh Wk fhkku. yk {krnke ELzk-kuxhz-kuxSykuezkuxELk ukMkkEx kh Wk kLku.WuLke Au fu, khu hMkk yLku kke ^ku ytku ek Mkk[e rkkkuLkk ykLkk fkhu kwh ytku yVkyku Vukke nku Au. yk yVkykuLkk fkhu kufku{kt khkx yLku Lkwt kkkh Vukkwt nku Au khu nu yk ukMkkExke kufkuLku Mkk[e {krnke {e hnuu.

  hMkk-zu{Lke {krnke ykuLkkELk uk {u

  kufkuLku {u nu Mkk[e {krnke

  y{kk, kk.14y{kkLkk fkhts kkhfwk rMkkh{ktke kkueMku ku nh rfku

  kki{ktMk hue yuf AkuxknkkeLku zke kkzkk [f[kh {[e sk kk{e nke. fkhts kkueMku nue Mkkhke kkk{eLkk ykkhu ku[ kkuXk{kt yke nke. hr{kLk kkhfwk rMkkh LkSfke yuf Akuxk nkkeke kki{ktMk he kMkkh kwt nkwt. kkueMku kuLku yxfkkLkku Lk fhkk ykhkukeyku khk kkueMkLke kLkLku xh {khe kke AwxkLkku Lk fhkku nkku. kkueMku rV{e Zku keAku fhe yuf ykhkukeLku zke kkzku nkku khu yL yuf ykhkuke LkkMke Awxk{kt MkV hkku nkku. hr{kLk kkueMku ykhkukeykuLku zkk ku hkWLz Vkhk fhkLke k Vhs kze nke.kkr{f {krnke{kt kfzku ykhkuke y{kkLkk knkwhLkku hnukMke Au. fkhts kkueMku nk kki{ktMk Mkkku AkuxknkkeLku s fhe kfzku ykhkukeLke kqAkhA nkk he Au. WuLke Au fu, ykhu {wM{ {oLkku h{kLk {kMk [ke hkku Au suLkk fkhu nuh{kt {kuxkkku kki{ktMk kE hkku Au. khu kkueMku k kki{ktMkLkk nuhkVuhe fhkk MkkuLku zke kkzk [kukrk{kLk fko Au.

  fkhts kkueMku ku nh rfku kki{ktMk s fwO

  ykhkukeyku khk {ktke fhk{kt yke

  kkuhk fktz : ss kkufke MkwLkke Lk fhu kue {ktk

  ykhkukeykuLke Mk{kt khku fhk Mkhfkhu nkEfkuxo{kt yhS fhe Au : Auk k Mk{ke fuMk [ke hkku Au

  y{kk, kk.14 u h { k t [ f [ k h

  skkLkkh kk uhk nkfk tz fuMk{kt VktMkeLke ku{s ykSLk fuLke Mk kk{uk ykhkukeyku rY hk Mkhfkh khk Mk{kt khku fhk nkEfkuxo{kt k fhue rkxeLk Mkk{u ykhkukeyku khVke yue {ktk fhk{kt yke Au fu yk fuMkLke MkwLkke sMxeMk MkkurLkkkuLk Mk{k Lk [kk{kt yk u, sMxeMk Mkk u rLkkk uLk kk ufkeyu Wkhk uk f uMk{k t f uxef Mk wLkke fhe nke. uh{kt [f[kh skkLkkh k k u h k n k f k t z { k t 1 1

  ykhkukeykuLku VktMkeLke Mk kE nke ku{s yL ykhkukeykuLku ykSLk fuLke Mk Vxfkhk{kt yke nke. kku y{wf ykhkukeyku kwhkkLkk yku rLkku ok Awxe kk nkk. kuke hk Mkhfkhu yk fuMk{kt VktMkeLke Mk kk{uk ykhk ukeyk uLke Vk tMkeLke Mk fk{ hkk Wkhk tk yL ykhkukeykuLke Mk{kt khku fhk k {k tkk{k t yke nke. keS khV rLkkuok Awxuk ykhkukeykuLku k kwhkk kLk{kt hke Mk fhk {ktk fhe nke. yku WuLke Au fu khu sMxeMk MkkurLkk kkufke Lke[e

  ykkLkk yurzLk ss nkk khu ku{u yk fuMk{kt fuxef Mk wLkke fhe nke. Wkhk tk kkuhkfktzLku kkk yL fuMkkuLke MkwLkke yu{Lke fkuxo{kt kE nke. kuke Mk kk{uk ykhkukeykuyu yk fuMk sMxeMk Mkk urLkkkuLk Mk{k Lk [kk{k t yk u kue yuzkufux {khVk fkuxo{kt hswykk fhe Au. ko 2002{kt kk uhkfktz kk hkh{kt fku{e h{kku Vkxe rLkfk nkk yLku kt kufku {kko kk nkk. kkuhkfktz Mkkku yuf yL fuMkku k uzkuk Au yLku Auk kt Mk{ke fuMkku [ke hkk Au.

  eyuMk nkuMkx{kt MkuzkLke Vhs kze

  kukxeo xuMk rY ukku uk uLke krkk kze

  y{kk, kk.14kukxeo xuMk{kt stke khk

  Mkk{uLkk rhku{kt fkUk uMk kkxeo khk rhk u oLk fhk{k t yke hkwt Au. yksu k rhku oLk yLku hk fko{ku he hkk nkk. fkUkuMk kk khk kzs Mkfo kk u hkt k uskLkk u fko{ hkk{kt ykku nkku su{kt BwrLkrMkk rhku kkLkk Lkukk kYeLk uLke krkk kzkkt eyuMk nkuMkx kku E sk{kt ykk nkk ku{s wk fkUk uMk {w kkkhks fXkzekLku k eyuMk nkuMkx kku E sk{kt ykk nkk.

  yk ytku k kke rkkkuLkwMkkh BwrLkrMkk fk ukk u oh uLk khk r{fk uhk{kt stkeLkku y{ fhk{kt ykkk kukxeo xuk{kt 30 ke 77 xfk MkweLkku khu khku kkkt Lkkkhefku{kt Wk hkuk Vkxe Lkefku Au. suLkkke kskLkk Mkkkeku k [kUfe WXk Au. hr{kLk BwrLkrMkk fkUk uMku k xuk ke rhkue yktkuLk{kt wfk w t A u. Auk k-[kh rMkke BwrLkrMkk fkUkuMk khk yk yk skyu hktLkku fko{ fhk{kt yke hkku Au yLku ku hktLkk fko{ku kkueMk Mkkku ko fhe fuxkf fkUkuMke fkofhkuLke yxfkk k fhk{kt yke Au khtkw Mkku{khLkk hkus BwrLkrMkk fku tk uMk khk Lkukk kYeLk uLke ykk ukLke

  nuX kzs [kh hMkk kk u Mkktsu 4 ke 6 hktLkku fko{ kusk{kt ykku nkku yLku xuk ke rhku{kt Wk oLk fwO nkwt kzs Mkfo kh fkUkuMk khk [k{ kE kku nkku ku{s kkueMk yLku fkUkuMk fkofhku [u ko kkkt kzs-kkte yk{ [u xkVef {Lke k Mk{Mk MkoE nke.

  kkueMk khk fhk{kt yku yxfkk kk BwrLkrMkk fkUkuMk kkLkk Lk ukk kYeLk uLke krkk kze kzkk t eyuMk nk uMkx kk u E sk{k t ykk nkk. yku WuLke Au fu ykkk{e ko 2015{kt BwrLkrMkk fkukkuohuLkLke [qtxe k ukL k e n k u k k e ksk Lkkkhefku Lkkhks kk yuwt fkuE u{ uk {ktkkk Lkke khtkw kk. 8{e swkELkk hkus {uh

  {eLkkkekuLk kxuu xuk{kt xkzku fhk{kt yku yue nuhkk fhe nke. ke rMku BwrLkrMkk fr{&h Mkkku kuXf kuk kk xuk{kt xkzku fhkLke fkuE Lkh nuhkk Lk fhkkkt kufku{kt hkuk e hkku Au. y{kk BwrLkrMkk fkukku ohuLk{kt Mkkkkhe ksk khk kk kuo r{fkLkk uhk{kt fhkuk Yk. 150 fhkuzLkk khu khk kk yk k u o stkeLkk y{Lkk knkLkk nuX Yk. 88 fhkuzLkku khku fhk{kt ykkkt nuhLkk Lkkkhefku{kt ke ykku Vkxe Lkefku Au. kEfkLkk hkus rr MktkXLkku khk yktkuLkLkk rr fko{ku kusk{kt ykk nkk su{kt ukwh MkuxukEx k]k Lkkkhef Mkr{rk khk {k MkhMk fkZk{kt ykwt nkwt

  RLf{xuMk [kh hMkk LkSf yukeeke khk wkeyuMkMkeLke khekk{kt kurf kkkLkku Wkkuk fhkLku Ru {ktke fhe nke yLku ukku fko nkk.

  {kxu k kke [kh Vkhk huLs kuu. y{kk kkueMku Y fhu yk knu{kt kkueMk neMxeexhkuLku k {k kk ykku. kee{zk kk ueMk u kkuzkf rMk knukt yuf {rnk Mkrnk Mkkk rnMx eexhk uLk u { k k k y k k e k u { L k e {w~fueyku{kt xkzku fkuo nkku. ykhkukeykuLkk hufkuzo kkkMke ku{Lku Auk Mk ko{kt yufk kwLkku Lk fkuo nkukLke {krnkeLkk ykkhu ku{Lku yk MkxeoVefux ykkk{kt ykwt nkwt.

  MkLkMkLkkxekqo Mkwhk-WLkk rks tMk {k{ku

  Mkwhk fkukkuoLke kxfe fkZe nkEfkuxuo h fhuku fkuLxkx

  y{kk, kk.14h k h { k t y k o

  k{kzLkkh Mk whkLk k WLkk kkMku rks tMk kkLke xLkk {k{u kwshkk nkEfkuxuo Mkwhk fkukku ohuLkLke ykfhe kxfe fkZe Mkk fk u Lx kxh s ue kfkk hkkk fkuLxkxhLku fkuLxkx Mkk UkkLkk kkkLk u yku Xuhtw nkw t yLku Mkwhk fkukk u oh uLk khk fk uLxkxhLku fkuLxkx k h fwO nkwt ku{s LkuMkhke fkt kku ykkW yku xuLzhku k ife yufLku fkuLxkxh ykkkLkku rLko fkuo Au.

  kk uzk Mk{ ykkW Mk whk nuhLkk WLkk rMkkh kkMku yuf Lkk rksLkw t rLk{ko kE hkw t nkw t khtkw yuf rMk rLk{ko kE hnu rks zkfkuh kwxe kzwt nkw t su{kt ytksu ku ke k {swhk uLkk {kuk Lkekk nkk. yk xLkkLkk hkh{kt uhk kkk kzk nkk. yk {k{ku nkEfkuxo{kt knkU[kk nkEfk ux u o [ wfkk u nuh fhe

  Mk whk fk ukk u oh uLkLkk kkkLk u yku Xuhw t nkw t. k wshkk nkEfkuxo [eV sMxeMk kMfh k[ko yLk u sMxeMk suke kkhzekkLke tzkeXu Mk whk fkukku ohuLkLke ykfhe kxfe fkZe nke yLku skwt nkwt fu rks kLkkk yLkw khLkk Mkk fkuLxkxh sue kfkk hkk k y uf{Lk u fk u Lx kx MkkUkku yku Au. fkuLxkx

  MkkUkk{kt fkuLxkxhLke hkkuLkwt kkLk kwt Lkke. nkEfkuxuo w{kt skwt Au fu nkLkku fkuLxkx h fhe LkuMkhke fkt kku ykkW ykuk xuLzhku kife fkuE yufLku fkuLxkx ykkk{kt yku yLku ykkWL k k f k u Lx kxh khk kktk{kt ykuk kktkykuLkwt k ku [fkMke kk s kuLkku Wkkuk kku uEyu kuku nwf{ nkEfkuxuo fkuo Au.

  Mkeke ykurVMk kh hsqykk fhk {kxu MkkrLkf kufku yksu knkUk nkk. ykkhLkkhLke yuf MkkuMkkxe{kt {rnkLku kuLkk MkkMkhe kk khk kkMk kwhk{kt ykkk ykLku Ru Vrhk fhk{kt yke nke.

  sk kkoke kLkk kkYku ruk kq fhk{kt yke nke.

  rkkeoyku MktMf]k kkk{kt kuEMk ykuh {kufe fu

  MkekeyuMkE khk rkkeoyku{kt MktMf]kLkk Mkkh-[kh {kxu Lkkh kuk fhk{kt ykku : kkuzoLku fhku

  y{kk, kk.14kkLkk rkkeoyku{kt MktMf]k kkkLkku Mkkh-

  [kh kk ku nukwke MkuLx kkuzo ykuV MkufLzhe yuwfuLk khk yLkkuku kuk fhk{kt ykku Au su ytkkok rkkeoyku kkuzo khk ykkk{kt ykuk kuxTMk-yk Lktkh kh kkukkLkk hMkLkk rk kh MktMf]k{kt kuEMk ykuh hufzo fheLku {kufe fu. rLke Mkkike k[eLk kkkyku{ktLke yuf yLku khkLke {kuxkkkLke kkkykuLke yuf yLku khkLke {kuxkkkLke kkkykuLke sLkLke kkke MktMf]k kkk yksu w kkLkk ykhu Au. yksLkk ykwrLkf wk{kt kr{efhLkk kn{kt kufku MktMf]k kkkke ye kkk Au ku{kt kMk fheLku rfkuh rkkeoyku MktMf]k u wok Mkue hkk Au

  khu rkkeoyku{kt MktMf]k kkkLkku [kh-Mkkh kk ku {kxu MkuLx kkuzo ykuV MkufLzhe yuwfuLk khk yLkkuku kuk nkk hk{kt yke Au. su ytkkok kkuzo khk yuf kuxTMkyk Lktkh nuh fhk{kt ykku Au. suLkk kh rkkeoyku kkukkLkk {Lkk{kk rk kh MktMf]k kkk{kt kuEMk ykuh hufzo fheLku {kufe fu. khkk MkekeyuMkE khk rkkeoykuLkk kuEMk ykuhLkk ykkhu ku{Lku ku {kkooLk ykkk{kt yku. kkurkf kuh yk Mkwrk MkekeyuMkE Mkkku MktLk kkykuLkkt kuh-9 ke 12Lkk rkkeoyku {kxu Wk fhkk{kt yke Au. yk kuhku{kt ykMk fhkk rkkeoyku 20{e swkE Mkwe kkukkLkk ELkkwx MkekeyuMkELku {kufe fu.

  20{e swkE Mkwe RLkkwx {kufe fku