15 07 2014 sunvilla samachar

Download 15 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 15-07-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 24Total Issue : 389 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 24 &gt; _ _389 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 15, \ - 2014 _</p><p>{wtkE{kt {fkLkLkk k{kt 122 xfkLkku khku</p><p>uLkk xku[Lkk 24 nuhku{kt {fkLkLkk k{kt stke khku</p><p>ko 2007ke 2013 hr{kLk huMkezuLMke kukxeoLkk k{kt stke khku:fku[e-nihkkk{kt xkzku</p><p>{wtkE, kk.14kksukh{kt nuh fhku </p><p>ykkf Mku ok{kt skkw t Au fu, ko 2007ke 2013 hr{kLk uLkk 24 {k uxk nuhk u{k t {fkLkLkk kk u{k t stke WAkku LkkUkku Au. su{kt [ukE{kt {fkLkLkk k{kt k kku khku LkkUkku Au. ufu, fk u[e yLk u n ihkkk{k t yk Mk{kkk hr{kLk {fkLkku MkMkk kk Au.</p><p>k kke {krnke {wsk, u{kt ko 2007ke 2013 hr{kLk {kuxkkkLkk rh yuMxuxLkk k{kt stke khku Lkk Ukku Au. kMk fheLk u 24 nuhku{kt huMkezuLMke kukxeoLkk k{kt khku kku Au su{kt M k k i k e w [ u kE{k t 230 xfkLkku khku LkkUkku Au. khu kqu{kt 135 xfk, kukk{kt 123 xfk yLku uLke ykkf h kskL k e { w t kE{k t 122 </p><p>xfkLkku stke khku LkkUkku Au. uf u yk Mk{kkk hr{kLk fku[e{kt 15 xfk yLku nihkkk{kt 7 xfkLkku xkzk u L k k Ukk u A u . yk {krnke kksukh{kt LkuLk k Ufk u khk 24 nuhk u{k t fhk{k t yk u ykkf Mkuok{kt skkwt Au. </p><p>Mkuo{kt skk {ku k nuhku{kt nkWMkkLkk </p><p>k{kt hk uf uxkrkyu khk u LkkUkku Au. khkLkk Szeke{kt 5.9 xfkLkk u rnMMkk u hkkk rh yuMx ux {kf u ox{k t k o 2012k e 2013{k t 5.6 xfkLke ]r LkkUkE nke. Mkuo{kt w{kt skw t Au fu, ytks khke k {u Au fu nkWMkk yLk u k k tfk{{k t hk ufk{k t ykkk yuf Yrkkke Szeke{kt 78 kiMkkLkku W{uhku kk Au.</p><p>fhkkkykuLku k{k{ {krnke E{u kh {u</p><p>fhkkkyku {kxu nu Lkwt fuwuxh kuL[ fhkwt</p><p>yksuoLxLkkLku nhke s{oLke 24 ko kk Vhe [uBkLk</p><p>rhku ze suLkurhku, kk14 VeVk z o fk 2014 </p><p>SkeLku ykhu s{oLkeyu RrknkMk Mksok{kt MkVkk {ue nke. hku{kt[f yLku rzf VkRLk {u[{kt s{oLkeyu kke nrhV yksuoLxLkk kh 1-0ke Sk {ue nke. ykLke Mkkku s s{oLke [kuke k r rsukk kLke kw nkw. yk SkLke Mkkku s s{oLke urxLk y{urhfe s{eLk kh VeVk [uBkLkMkek SkLkkh k{ whkurkLk u kLke kwt nk w . s{oLk e {kx u y uf{kk kkuzLk kku {krhku kkuyuxUs khk 113{e r{rLkx{kt fhk{kt ykku nkku. ykLke Mkkku s s{oLke </p><p>24 koLkk ktkk kkk kk Vhe zo [uBkLk kLke sk{kt MkV hkwt nkw. keS kksw 119{e r{rLkx{kt {uMMke kkukkLke e rffLku kku{kt Vuhe Lkktk{kt rLkV hkku nkku. hufkuzokhe r{hkuMkk k uLke skyu { ukLk{k t Wkhuk {krhku kkuyuxuu yufMxk xkR{{kt kku fkuo nkku. zo fk{kt nsw Mkwe Mkkike khu kku fhLkkh kuLke skyu kk uyux usLk u {ukLk{k t 87{e r{rLkx{kt Wkkhk{kt ykku nkk u . kk uyuxsu yk tL u w u o khk zkke zkkwke ykkk{kt ykukkuMk kh knuk Akkeke kkuLku hkufku nkku yLku khkk </p><p>kLkkh kue {khVku kku fkuo nkku. rLkkorhk 90 r{rLkxLkk kkk{kt kku xe{ku fkuR kku fhe fe Lk nke. 100 r{rLkx Mkwe h{k fkuR k kku kh [ke nke. s{oLkeyu nsw Mkwe k k zo fk rsukk kLkk{kt MkVkkk {ue nke. s{OLkeLku yuf fhe ek kk k{ k [uBkLkek Ske Au. ykLke Mkkku s yksuoLxLkkLkw keS k zo fk SkkLkw M hkukR kw t nkw. yksu oLxLkkyu wk Mkkhe h{k h{e nke. khtkw kku fhk{kt MkVkk {e Lk nke. ku yksu {k{kt yku[e zk{kt ukku nkku. yk {u[Lku </p><p>urxLk y{urhfk{kt VeVk zo fk SkLkkh k{ whkurkLk u</p><p>uk {kxu {ukLk{kt s{oLkeLkk [kLMkh Mkrnk 79 nkh kufku nksh nkk. khu wrLkk{kt yuf yks kufkuyu yk {u[ xee kh rLknke nke. hMk kkkk yk ku yu nke fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt yk w t nk w . k k rLk u k o 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk k uskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au.swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. VeVk zo fk{kt fuxkf {kuxk VuhVkh Yykkke kk nkk. ko{kLk [uBkLk Mk uLk k{ hkWLz{k t knkh kR kwt nkw. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. yufkAe yuf kke xe{ku knkh kk kk ytku nu s{oLke yLk u yksu o LxLkk VkRLk{k t knkUk nkk nu ykkk{e zo fk hrk{kt kuu. su ko 2018{kt kuu.Mk{k {u[ku wk hku[f hne nke.</p><p>Lke rne, kk.14M k e k e z e x e y u x u M k L k e </p><p>yuLwy krkexeLke kkhe {kx u Lk w t yk u L kkELk x uMk fuwuxh kuL[ fwO Au. suLku yk {rnLkkLkk ytk Mkwe rhxLko VkE fhkk knuk fhkkkLk u E{u khk {kufe ykku. yk xuMk fuwuxh ykExe rzkkxo{uLxLke uk kuMx uxVku{o kh hsq fhku fkuBwxh kuE kukk{ Au suLkku Wkkuk fhkkkykuLku VkELk ELf{xuMk rhxLko hkk knuk { fhkLkku Au. fuwuxhLku h k u o ksux kAe ykz ux fhk{kt yku. suLku MkuLx kkuzo ykuV zkhux xuMkLke khVke xuMk hux {wsk Lkkkt{tkeLke nuhkkLkk rnMkkkke k uuLMk fhk{kt yku. rzkkxo{uLxLkk rMkMx{ zkhuxkuhuxu kksukh{kt s ykuLkkELk Mkwrk Y fhe Au. su{k t fhkkkLk u kk u kkLke kkeexe fuwux fhkLke Mk wrk {u Au yuxw ts Lkn fhkkkyu hu fhLke {krnke kuLkk {uE kh {kufe ykkk{kt yku Au. ykExe rzkkxo{uLxLkk yuf MkerLkh yrfkheyu skwt nkw t fu, kufku {kxu ELf{xuMk hkLk w t Mkh kLkkk {kxu rz k kx o{ u Lx khV k e yL k u f kkkyku uk{kt yku Au. suLkk kkYku xuMk fuwuxh E{u fhkLke Mkwrk kuL[ fhkE Au. fhkkkyku yk xuMk fuwuxhLku ykExe rzkkxo{uLxLke ykuVee ukMkkEx kh uE fu.</p><p>rne kUkhuk fuMk : rLk yLku ykLke VktMke kh MxuLke rne, kk14</p><p>Mk{k uLk u n[{[ke {wfLkkh k o 2012Lkk rne kUkhuk fuMk{kt Mkwe{ fkuxuo ku ykhke rLk {ko yLku yk XkfwhLke VkMkeLke Mk Wkh yksu Mxu {wfe eku nkku. rne{kt kuhk{urzfLke rkkeoLke Wkh rzMkuBkh 2012{kt [kke kMk{kt Mkk{qrnf kkfkh kwhk{kt ykku nkku. yk kUkhuk yu nk fuMk{kt ku ykhkeykuu VktMkeLke Mk fhk{kt yke nke. yk ku ykhkeyku rLk {ko yLku yk XkfwhLke VktMkeLke Mk Wkh yksu Mxu {wfe uk{kt ykku nkku. </p><p>Mkwe{ fkuxuo xk fkuxoLkk [wfkk Mkk{u yk ku ykhkeyku khk yke fhk{kt ykk kk yk Mxu {wku nkku. xk fkuxuo [wfkku ykkkk ku{Lku kurkk XuheLku {]wtzLke Mk Vxkfkhe nke. {wfu kLk, rLk {ko, yk Xkfwh, hk{MknLke Mkkku yuf rfkuhLku kUkhuk fuMk{kt ykhkuke kok{kt ykk nkk. yk k{k{u ukk {eLku 2012{kt kLkke kMkLke yth </p><p>23 keo kuhk{urzfLke rkkeoLke Wkh hUkhuk fkuo nkku. kuk kLkue wke yLku kuLkk r{kLku kwLkku yk[ko kk kMk{ktke VUfe uk{kt ykk nkk. 11{e {k[o 2013Lkk rMku kkueMk fMxze{kt hk{MknLkwt {kuk kwt nkwt. swuLkkRLku k kkfkh yLku nk {k{k{kt ykhke Xuhk{kt ykku nkku yLku kuLku k su{kt k koLke Mk Vxfkhk{kt yke Au. 10{e MkxuBkh 2013Lkk rMku k{k{Lku ykhke Xuhk{kt ykk nkk. </p><p>k rMk kk fkuxu o k u{Lku {]wtzLke Mk Vxfkhe nke. Mk{k u rLkok Lkk{ke rke kue kuhk{urzfLke rkkeoLke Wkh y{kLkeheku kkfkh kwhk{kt ykk kk n[{[e WXwt nkwt. kkuzkf rMk Mkwe Mkkhkh nuX hkk kk kUkhukLkku rfkh kue wkeLkwt {kuk kwt nkwt. 16{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku yk kLkk kLku nkku. yk kLkk kk uh{kt ykkuLkwt {kusw Vhe wt nkwt. xk fkuxuo kk kuo 13{e MkxuBkhLkk rMku k{k{Lku Mk </p><p>Vxfkhe nke. kkfkhLkku rfkh kue wkeLkwt 29{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku MkkkkkuhLke nkuMkx{kt {kuk kwt nkwt. kteh nkk{kt kuLku MkkkkkuhLke nkuMkx{kt R skE nke. kuhk {urzfLke rkkeoLke kkukkLkk 28 keo kwk r{k Mkkku hkku hu khk Vhe hkk nkk khu ykhkeyku ku{Lku k[ ykkeLku kMk{kt kuMkkze ek nkk. </p><p>yk kLkk kk uLkk fkkyku{kt k Mk wkhk fhk{kt ykk nkk. yk [f[khe fuMk{kt {w ykhke hnuk hk{Mknu kk kuo {k[o {rnLkk{kt rknkh su{kt yk{nk fhe ee nke. khu Aku ykhkuke kkf hkku Au. 31{e ykukMx 2013Lkk rMku yk rfkuhLku k ykhke XuheLku k koLke {nk{ Mk Vxfkhk{kt yke nke. swyuLkkR sMxMk kkuzo khk kuLku Mk fhk{kt ykk kk kuLku fhk{kt ykue MkLku RLku k uh{kt kufkuyu ktku WXkku nkku yu kuLku w Mk fhkLke {ktk fhkE nke.</p><p>kwshkkLkk hkkk khefu ytku ykuke fkuneLke rrk he</p><p>Lke rne, kk.14LkhuL {kue Mkhfkh khk </p><p>Lkk hkkkkuLke rLk{qtfLkku rM krMkk u he hkk{k t </p><p>ykku Au. ykLkk kkYk u yksu WkhuLkk Lkk hkkk khefu hk{ L k kfL k e rLk{qtf fhk{kt </p><p>y k e n k e khu kwshkkLkk </p><p>hkkk khefu ykuke fkuneLke </p><p>rLk{qtf fhk{kt yke Au. ykLke Mkkku s yk ku hkku{kt Lkk hkkkkuLke rLk{qtfLku RLku nk{kt [ke hnue yxfkuLkku ytk yke kk u Au. khk {ku s hkxkrk LkLk u </p><p>rne kskLkk qkkqo zk yk uke fk uneLke k wshkkLkk hkkk khefu rLk{qtf fhe Au </p><p>{kue Mkhfkh khk kkt[ hkkkkuLke rLk{qtf fhkE</p><p>kskLkk rhc Lkukk hk{ Lkkf WkhuLkk hkkk rLk{kk : fkune ko 1994ke 2000 hr{kLk hkMkk Mk khefu hne [wk Au</p><p>kku wMkuf kke rhk{kt Au yLku kkeLku R khukLkkkteLkkh, kk.14</p><p>rkLkMkk{kt Lk{ok rfkMk Mk[kE yLku kke kwhXk rkkLke {ktkeyku khLke [[ko{kt kk ukk fkUkuMkLkk hkxe kk yLku khkMk kMkn kkurnu skwt nkwt fu kkuo knuk kkLk {nkeh Mk{eyu kkeLke f{k yLku sYhekk ku{s WkkurkkkLku Mk{SLku fkwt nkwt fu, kkeLku eLke su{ kkhku {khu w: Mkkku fnuwt kzu Au fu yk MkhfkhLke kwLkkrnk kuhfkheLkk fkhu Lk{ok LkeLkwt kku wMkuf kke rhk{kt ne Au yLku keS khV Mkkihkx, Wkh kwshkk yLku fALkk kufku kke kh qk {kuxe {w~fueyku kuke hkk Au. Mkhkh Mkhkuh kusLkk{kt kwshkkLkk kku ykkwt Lk yufh r{rLk Vex kke Mktkqo ku Wk Au. nk Wk kke{ktke 17 k 92 nh nuxh s{eLkLku Mk[kELkwt kke Lk{ok{ktke ykke fk ku{ Au. khtkw ykhu {kk 2.3 k nuxhLku s kwshkk{kt kke ykk Au. yk {kxuLkwt fkh yu Au fu Lk{ok kusLkk LknuhLke fw tkkE 74,626 fkuku{exhLke fhkLke Au. Lk{okLke yk fuLkkku kLkkk {kxu fkuELke {tswhe ukLke sYh Lkke fu fkuE ykkLkku Mxu Lkke yk{ Akkt kwshkk MkhfkhLke kwLkkrnk kuhfkheLkk fkhu su 74,626 rfku{exh kife 37,841.08 rfku{exhLke tkkELkwt fk{ kk. 31-5-14 Lke Mkrkyu fhkLkwt kkfe Au. fkUkuMkLke Aue Mkhfkhu yk kusLkkkt heku fk{ fheLku 1995{kt Lk{okLke LknuhLkwt 90 xfk {kxe fk{ kqo fhu nkwt yLku kh kk 19 ko Mkwe{kt khke sLkkk kkLke Mkhfkh Lk{okLke fuLkkkuLkwt fk{ kqo fhe fe Lkke. </p><p>kkurnu fuLkkLkk fk{ku{kt [kkk k[kh ytku k ykfhk nkhku Mkhfkh Wkh fko nkk. ku{u fALke sLkkkLku Lk{okLkwt kke knkU[kzk {kxu yk Mkhfkh Mknus k MktuLke Lkke kuku ykkuk fhkk skwt </p><p>khu hk{LkkfLke WkhuLkk h kk k kh ef u r L k{ q t f fhk{kt yke Au. hkxkrk Lk khk he fhk{kt ykue ke{k t skk{k t yk w t Au fu, LkkkkuLzLkk hkkk khefu kkLkkk kkkf]k yk[koLke rLk{q tf fhkE Au khu AkeMkkZLkk hkkk khefu khk{S xtzLkLke rLk{qtf fhkE Au. kr{ k tkkLkk hkkk khef u f uMkheLkkk </p><p>rkkkXeLke he fhkE Au. LkhuL {kue Mkhfkh khk kkt[ hkLkk hkkkkuLke rLk{qtf fhk{kt yke Au. Lkkf keyu ue kk WkhuLkk hkkkLke skkkhe Mktku. keyu ueLku hkSLkk{w ykkk {kxu fnuk{kt ykw t nkw t. ueyu 17{e sqLkLkk rMku hkSLkk{w ykke ewt nkw t. {kue Mkhfkh Mkkk{kt ykk kk ueyu hkSLkk{w ykwt nkwt. k kLkk </p><p>MktMk Mk 80 keo hk{Lkkf kskLkk rhc Lkukk Au yLku qkkqo furL kLk Au. hk{ Lkkf yuf {kk yuk kLk nkk su kLku kuxkur{ yu fwhke kuMk kLk khefu kkt[ koLke yr kwhe fhe nke. fuLMkhke kMk kk kk kkuzkf Mk{ Mkwe kuyku hksfkhke qh hkk nkk. 2013{kt ku{u nuhkk fhe nke fu, k uyku 2014Lke [qtxe{kt kuyku [qtxe{kt Wkhu </p><p>Lkne. keS kksw 78 ke o fk une 1994k e 2000 hr{kLk hkMkkLkk Mk khefu hkk nkk. kksukh{kt s k wshkkLkk hkkk khefu f{k kuLkekLke nk{kt s r{kuh{{kt xkLMkVh fhk{kt yke nke. fuhLkk hkkk rk rke k , {nkhkx L k k hkkk tfh LkkhkLkLke k Wkhkqeo hkku{kt ke fhk{kt yku kue kk Au.</p><p>hkkkkuLke rLk{qtfLkhuL {k ue Mkhfkhu ytk u kk t[ hkkuLkk </p><p>hkkkkuLke yksu rLk{qtf fhe nke. fk hk{kt fkuLke rLk{qtf fhkE ku Lke[u {wsk Au.</p><p>Lkk{ hkLkk hkkkhk{Lkkf Wkhuykuke fkune kwshkkkkLkkk kkkf]Lk LkkkkuLzkhk{SkMk xtzLk AkeMkkZfuMkheLkkk rkkkXe kr{ ktkk</p><p>nkwt fu ksux{kt su ukkE fhe Au. kuLkkke fALke hkeLku Lk{okLkk kke {kLkk Lkke. {w Lknuh{kt {kk yth Mkwe kke knkU[kzeLku kkeLkwt oLk fu WMkhku fhkke fALkk kufkuLkwt wt kkLkwt Lkke. fALke kikkurf krhMkrk fk[kkLke Zk sue Au yLku {kxu fALke hkeLku kqhkwt kke knkU[kzk fuLkk fALkk {{ktke Mkkh ke uEyu kuLkk ku rhkfktXu fuLkk E sELku WkukkrkykuLku kke knkU[kzk yk MkhfkhLkwt ykkusLk Au. fA yLku kLku kke knkU[kzkLke kwshkkLke eLkk s fkhu Lk{okLke [kE {kxuLke Mkwr{ fkuxuo {tswhe ykke Au yLku nu yk kku rMkkhLku yLk kskLke Mkhfkh fhe hne Au. fA rsk{kt kekLkk kkeLke ytk {w~fue Au yLku ku{kt k kMk fheLku kk, ykzkMkk yLku Lkkkk kkwfk{kt kke {kxuLkku MkkrLkf fkuE MkkuMko Lkke yk Mktukku{kt nk khu yowfk Mkhfkhu nuh fkuo Au khu yk rMkkhLkk kufkuLku kwhkwt kke knkU[kzkLke MkhfkhLke skkkhe Au khtkw MkhfkhLke kwLkkrnk kuhfkheLkk fkhu kufkuLku kke {kxu xwt kzu Au. kkurnu yAk hknk fr{&amp;h kkk kke kwhXkLkk yu{zeyu fALkk wko{ rMkkhLke {wkfkk ee kuLke tMkk fhe nke.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 15-07-2014_{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.</p><p>ktkeu...</p><p>u{kt k hkkkue r{qf, kswt hzk h</p><p> _ 2070, -3, . 15-07-2014</p><p>80, 80, 82 yu 84... yk fkuR khk uxT{uu Vxfkhuk hk n htw huL {kue hfkh khk ksk su sqk rue hkk hefu r{qf kk sR hne Au, yu ukykue k yktfzk Au. 80 kok {nkhk ksk ku] uk hk{ kRfu ku kkkh nuhk nukt s u uh Vkuze kwt Au fu {u k hVke Wkh uk hkk k {ukt fnuu {U Mefkhe ewt Au. fuL hfkhu wshk rn kt[ hkku{kt k hkkkue r{qtf fhe Au. fuLe ]n{tkku zkk fkkou ke {kufe yke ne. suu zkk fkkou {tsqhe k hkru {kufe ne. khu fuL hfkhe knke hkryu [khue r{qtf oh hefu fhe Au. hk{ kRfe kku 80 kok fuhekk rkkXe, 82 kok e.fu. {nkukk yu 84 kok fik ue hksku{kt kuXkR hkk Au. kkuoke yuwt wt ykwt Au fu fuL{kt e kk {ukh k yke hfkhu rw fhuk hkkkuu hku ukze u u{k Mkku kukk kk ku] ukykuu kRV xkR{ y[e{uLx yukuzoe su{ kku kze u Au. huL {kue zkk Lk Ae k k h{ VuhVkhku fhu yue yuf ykkyku hkusuhkus qte ze sR hne Au u{kt hkkkue r{qfe kku {ku kk Au. yk {k{u {kue hfkh u{e whkuk{e hfkhkuk [eu [ke hne Au. hk{ kRf ksue hfkh{kt uxkur{ r{rMxh hne [qk Au. {nkhk{kt ksk kkk kh k Au.u{u yk k hVke kur{ ykwt nwt fu {khku ku skyu Wku fhk{kt yku. f{eu {kue hfkhu yk hzkh t fhku u u{kt fkutuk hzkykue skyu ksk hzkykue ykeku u fhkwt s t fwO Au. qo fuLe k hk{ kEfu Wkh uk hkk kk{kt ykk Au. khu hk{S k xtzu ArkZ kk fuhekk rkkXeu r{ tkk oh kk{kt ykk Au. k kf] yk[kou kkuLzk oh kk{kt ykk Au. </p><p>ykue fkune, wshkk k hkk:- rne ksk uk yku{ fk fkuneu wshkk oh kk{kt ykk Au. u{u yuzeyu fkofk hr{k hkk kk{kt ykk nk. uyku rnek kurf hksfkh{kt r nk. u{u te rkkeo kt yr khe rkkeo rhke Mkkk yu rfk{kt [keY qr{fk se ne. ykue fkune ko 1994 ke ko 2000 hr{k hkkk kt nk. uyku yr khe rkkeo rhkk yk hne [qk Au. uyku rne wrxe{kt fkoh nk yu rne wrxe xe[o yukuryuk yk hne [qk Au. ko 2001ke uyku ks{kt r Au.</p><p>hk{ kEf:- ksue hfkhk fkofk hr{k uyku uxkur{ k nk. ko 1963{kt yk kke Mkkk kE, khke ykh we{kt uyku yuf{kk yuk k Au, su{u fkofk qo nku. uyku huuk (Mtk nkku), hkfkkk ]nk, te kkuk k yu kr yuLz kuk{ r{rMxh hne [qkt Au. u{e ukEx h kku fhk{kt ykku Au fu, fkofk hr{k 3.5 fhkuz suxk u fufL ykk{kt ykk nkukwt fnuk Au.</p><p>hk{ k xtz:- hk{S k xtz t ksk rs uk Au. uyku u ko hnue yfke s t hfkh{kt k {wk nk. uyku t{kt yfke-ks tXt hfkh{kt y-y kkk k hne [qk Au. uyku stk Mkkf ku{ktke Au. </p><p>fuhekk rkkXe:- fuhekk rkkXe we ksk yk hne [qk Au. rkkXe k Wkh ue rkkk Mefh hne [qk Au. uyku fw A we rkk{kt [qtxkk Au. </p><p>k yk[ko:- k yk[ko tk r fkofko Au. uyku yueee kku uzkuk nk yu wkMkk{kt qkuokh hkku{...</p></li></ul>