12. eigendom en overeenkomst

Download 12. Eigendom en overeenkomst

Post on 19-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

12. Eigendom en overeenkomst. Waarom zijn deze onderwerpen van belang?. eigendom is het kernbegrip van het recht elke inkoop- en verkoopafdeling heeft te maken met overeenkomsten (contracten) gevolgen van overeenkomsten kunnen zeer groot zijn - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 12. Eigendom en overeenkomst

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Waarom zijn deze onderwerpen van belang?eigendom is het kernbegrip van het rechtelke inkoop- en verkoopafdeling heeft te maken met overeenkomsten (contracten)gevolgen van overeenkomsten kunnen zeer groot zijnu kunt de risicos van het zaken doen beperken door kennis van overeenkomsten

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Wat kunt u leren?aspecten van eigendombezit houderschapaspecten van een overeenkomst (ovk)wat is een ovkhoe sluit men een ovkwat kan er mis gaan met het sluiten van een ovk

  www.BedrijfenRecht.nl

 • Vermogensrecht mr. J. Keizer 2009 *www.BedrijfenRecht.nl

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Goederen, zaken en rechtengoederen = zaken + vermogensrechten (art. 3:1 BW)vermogensrechten (art. 3:6 BW)bijvoorbeeld:eigendomoctrooiauteursrechtmerkrechtvorderingen

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Zakenvoor menselijke beheersing stoffelijke voorwerpen (art. 3:2 BW)bijvoorbeeld:huizen, grond, bedrijfspandenfietsauto

  www.BedrijfenRecht.nl

 • Eigendom = volledig rechtmeest omvattend rechtalleen ten aanzien van een zaakzaak (art. 3:2 BW):voor menselijke beheersing vatbaarstoffelijk objectonroerende (art. 3:3) en roerende zaken

  mr. J. Keizer 2009 *www.BedrijfenRecht.nl

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Roerende- en onroerend zakenonroerende zaken = de grond + daaraan "aard en nagelvast (art. 3:3 BW)roerend zaken = de rest

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Registerzakenvoor overdracht is inschrijving nodig in openbaar register (art. 3:10 BW):onroerend zaken (grond)te boekgestelde schepente boekgestelde vliegtuigenauto is gn registergoed

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Hoofdzaak en bestanddeeleen zaak kan uit meerdere delen bestaanhuisdakpannensleutelszonneschermenverwarmingsinstallatiebestanddeel: verkeersopvatting (art. 3:4 lid 1) eigenaar v/d zaak = eigenaar bestanddeel

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Eigendom, bezit en houderschapeigendom (art. 5:1 BW) = volledig recht op een zaakbezit = een feitelijk houden van een zaak voor zichzelfhouderschap = houder houdt (juridisch) een zaak voor een ander (huurder, lener)houder is nooit eigenaar en/of bezitter

  www.BedrijfenRecht.nl

 • Bezit / Houderschapbezit en houderschap bepalen naast eigendom relatie van persoon tot zaak`houden` van een goed: uitoefening van feitelijke macht over goedvoor iemand anders`bezit`houden van een goed voor zichzelfdief is bezitter te kwader trouw mr. J. Keizer 2009 *www.BedrijfenRecht.nl

  www.BedrijfenRecht.nl

 • Bezitbezit slechts bij n persoon mogelijkoverdracht alleen door bezitter mogelijk (niet door houder)

  mr. J. Keizer 2009 *www.BedrijfenRecht.nl

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Eigendomsoverdracht (art. 3:84 lid 1 BW)vereisten om eigenaar te wordenbeschikkingsbevoegdheidgeldige titel leveringdoor betalen wordt men gn eigenaar!

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Titelrechtstitel = rechtsgrond die tot levering verplicht (vb. koop)

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Levering roerende zaken eigenaar wordt men door bezitsverschaffing of feitelijk leveren (art. 3:90 lid 1 BW)

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Levering register zakengeldige titel (vb. koop)beschikkingsbevoegdheidlevering d.m.v. notarile akte + inschrijving register (art. 3:89 BW)grond in het Kadaster

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Levering vordering op naammaken van een akte tussen nieuwe en oude crediteur (art. 3:94 BW)mededeling aan debiteur

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Betalen en eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoudde zaak gaat wel over maar niet het eigendomeigendom gaat pas over bij betaling

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Rechtshandeling (art. 3:33 BW)rechtshandeling = wil + verklaring overeenkomst = meerzijdige rechtshandelingonderscheid:afspraak verbintenissen

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Overeenkomstmondelinge overeenkomst is rechtsgeldigprobleem: bewijs; oplossing schriftelijkmondelinge overeenkomst contractformele overeenkomst (moet op papier)

  www.BedrijfenRecht.nl

 • Nietigheid en vernietigbaarheidin strijd met dwingend recht, geen rechtsgevolg

  in beginsel geldig, onder voorwaarden ongeldigvb. minderjarigen

  mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Tot stand komen overeenkomstovereenkomst komt tot stand door (art. 6:213ev BW):aanbod + acceptatie

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Partij APartij Bwilwilverklaringverklaring++==rechtshandelingrechtshandelingovereenkomst

  www.BedrijfenRecht.nl

 • Aanbod en acceptatieaanbod = rechtshandeling = wil + verklaring (art. 6: 217ev BW) aanbod moet alle essentile elementen van de overeenkomst bevatten

  acceptatie (art. 6:217 ev BW) = rechtshandeling = wil + verklaring

  mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Wilsovereenstemming het met elkaar eens zijnsoorten aanbod herroepelijkonherroepelijkvrijblijvend

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Vervallen aanbodaanbod verliest zijn kracht:doordat het wordt verworpendoor tijdsverloopmondeling: terstondschriftelijk: redelijke termijndoor heroepingniet mogelijk bij onherroepelijk aanboduitnodigen tot onderhandelen is geen aanbod

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Overeenkomsteen overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer verbintenissen tot stand komen

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Partij APartij Baanbodaanvaardingovereenkomst

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Partij APartij BOvereenkomstVerbintenisVerbintenis

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Vereisten wilsovereenstemminghandelingsbekwaamheidbepaalbare verbintenissende overeenkomst mag niet in strijd zijn met de wet, openbare orde en goede zeden

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*De inhoud van een overeenkomstwordt bepaald door:wat partijen afspreken (denk ook aan algemene voorwaarden);de aard van de overeenkomst;de wet;de gewoonte;de redelijkheid en billijkheid

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Wilsgebrekenn partij vindt dat er geen geldige ovk iswil van n pp komt gebrekkig tot standdwalingbedrogbedreigingmisbruik van omstandigheden

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Dwalingn (of beide) partijen gaan uit van een verkeerde voorstelling van zaken (art. 6:228 BW)de partij die zich op dwaling beroept wil van de overeenkomst af

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Wanneer beroep op dwaling?rechtstreeks verband tussen dwaling en sluiten ovk (lid 1)de onjuiste voorstelling van zaken moet zijn veroorzaakt door:een onjuiste inlichting van de wederpartij (lid 1 sub a)het verzwijgen van een belangrijke inlichting (lid 1 sub b)een wederzijdse dwaling (lid 1 sub c)

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*vervolgde dwaling moet betrekking hebben op een essentile eigenschap van de zaak gn dwaling bij een toekomstige gebeurtenis

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Bedrogopzettelijke misleiding (art. 3:44 lid 1 BW)opzet moet door degene die bedrogen is worden bewezen

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Bedreigingander onder druk zetten met ongeoorloofde middelen (art. 3:44 lid 2 BW) de bedreiging veroorzaakt angst, waardoor iemands wil op gebrekkige wijze wordt gevormd

  www.BedrijfenRecht.nl

 • mr. J. Keizer 2009 www.BedrijfenRecht.nl*Misbruik van omstandighedenhet onrechtmatig gebruik maken van een situatie waarbij een ander een overeenkomst sluit die hij normaal niet gesloten zou hebben (art. 3:44 lid 4 BW)

  www.BedrijfenRecht.nl

Recommended

View more >