100 Slabih i Izmisljenih Hadisa

Download 100 Slabih i Izmisljenih Hadisa

Post on 01-Mar-2016

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hadisi

TRANSCRIPT

<p>Sto slabih i izmiljenih hadisa65Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loih djela, on je tim namazom samo jo vie poveao svoju udaljenost od Allaha. Imam Zehebi kae: "Ibn Dunejd kae: Ovaj hadis je la i potvora. (Mizanul Itidal 3/293). ejh Albani kae: Hadis je batil, sened mu nije vjerodostojan, a i znaenje mu nije ispravno. (Silsile ed-daife 2/985).Hadis 2: Razgovor u damiji jede dobra djela, kao to stoka jede sijeno. U drugom rivajetu stoji: Razgovor u damiji ponitava dobra djela, kao to vatra unitava drva.Iraki kae: Nisam mu naao osnovu (Tahridul ihja 1/136). Subki kae: Nisam mu naao osnovu (Tabekatu e-afiijje 4/145). ejh Albani kae: Hadis nema osnovu. (Silsile ed-daife 4).Hadis 3: Radi za svoj dunjaluk, kao da e vjeno ivjeti, i radi za ahiret, kao da e sutra umrijeti. ejh Albani kae: Hadis nije vjerodostojan (Silsile ed-daife 8).Hadis 4: Poslat sam kao prosvjetitelj (onaj koji pouava). Iraki kae: Sened hadisa je slab (Tahridul ihja 1/11). ejh Albani kae: Hadis je slab (Silsile ed-daife 11). (ovdje je rije o senedu ovog hadisa, a to se tie teksta hadisa znaenje mu je vjerodostojno, op.prev.)Hadis 5: Allah je objavio dunjaluku: Slui onoga ko Meni slui, a zamori onoga ko tebi slui. evkani, Albani i drugi su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj El-Fevaidul medmua 712, i Silsile ed-daife 12.Hadis 6: Ukoliko se u mom ummetu poprave dvije skupine, popravie se i ostali ljudi: namjesnici i fekihi (pravnici). Kae imam Iraki: Imam Ahmed kae: U senedu hadisa je ravija koji lae i izmilja hadise. Slino tome rekao je i Ibn Mein i Darekutni. (Tahridul ihja 1/6). ejh Albani kae: Hadis je izmiljen (Silsile ed-daife 16).Hadis 7: U mom ummetu je hajr sve do Sudnjeg dana. Ibn Hader kae: Hadis mi nije poznat (Mekasidul hasene, 208). Kari ga spominje u svojoj zbirci izmiljenih hadisa, 195.Hadis 8: Ko spava nakon ikindije pa mu se pomuti razum neka ne kori drugog do samog sebe.Ibn Devzi, Sujuti i Zehebi kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 3/69, El-leali el masnua 2/279, Tertibul mevduat 839.Hadis 9: Ko izgubi abdest, pa se ne abdesti takav se grubo ponio prema meni.Sagani i Albani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 93, Silsile ed-daife 44.Hadis 10: Ko hodoasti Kabu, pa ne posjeti mene takav se grubo ponio prema meni.Zehebi, Sagani i evkani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Tertibul mevduat 600, Mevduat 52, El-Fevaidul medmua 326.Hadis 11: Razilaenje moga ummeta je milost rahmet.Kari je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Esraru lmerfua 506. ejh Albani kae :Hadis nema osnove (Silsile ed-daife, 11).Hadis 12: Ko obavi hadd i posjeti moj kabur nakon moje smrti je poput onoga ko me posjeti za vrijeme mog ivota.ejhul islam Ibn Tejmije kae: Hadis je slab (El Kaide el delile, 57). ejh Albani je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Silsile ed-daife, 47.Hadis 13: Moji ashabi su poput zvijezda na nebu, koga god da slijedite od njih - upueni ste.Ibn Hazm kae: Ovo je izmiljen i batil hadis (Ihkam fi usulil ahkam 5/64). ejh Albani je hadis takoer ocijenio apokrifnim. Pogledaj Silsile ed-daife, 16.Hadis 14: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara.Kari i Kenani su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj Esrarul merfua 506, Tenzihu e-eria 2/402.Hadis 15: Odgojio me je moj Gospodar i uljepao moj odgoj.ejhul islam kae: Ne zna se da ovaj hadis ima pritvren sened (Ehadisul kussas, 78). evkani je hadis svrstao u izmiljene hadise, 1020.Hadis 16: Svi ljudi su mrtvi osim uenih. Svi ueni su propali osim onih koji rade. Svi koji rade su utopljeni osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti. Sagani kae: Hadis je izmiljen (Mevduat, 200). Istog stava je i evkani. (El-Fevaidul medmua, 771).Hadis 17: Pokajnik je Allahov miljenik. Hadis nema osnove kako to spominje Subki govorei o hadisima koji nemaju osnove u knjizi Ihja od Gazalija. ejh Albani ga je takoer ocijenio slabim u Silsile ed-daife, 95.Hadis 18: Ljudi spavaju, a kada umru probude se.Hadis nema osnove kako to spominje evkani i drugi. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 766, Esrarul merfua 555.Hadis 19: Ko govori, pa kihne u govoru to je dokaz da govori istinu.Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 669, El-leali el masnua 2/286.Hadis 20: enite se i nemojte davati razvod, jer se zbog razvoda trese Ar.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tertibul mevduat 694, Mevduat 97, Tenzihu-eria 2/202.Hadis 21: Dareljiv je blizak Allahu, blizak dennetu i ljudima, a daleko od vatre. A krtica je daleko od Allaha, daleko od denneta i ljudi, a blizak vatri. I zaista je dareljivi neznalica drai Allahu od krtog pobonjaka. Hadis je jako slab Pogledaj: El-Mennarul munif 284, Tertibul mevduat 564, El-leali el masnua 2/91.Hadis 22: Ja sam Arapin, Kuran je na arapskom jeziku, i jezik stanovnika denneta je arapski. Hadis je jako slab. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 112, El-Mekasidul hasene 31, Tenzihu-eria 2/30.Hadis 23: Sve ima svoje srce, a srce Kurana je sura Jasin, ko je proui kao da je prouio Kuran 10 puta.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od ibn Ebi Hatima 2/55, Silsile ed-daife 69.Hadis 24: Jedan sat razmiljanja je bolji od ibadeta 60 godina.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, El-Fevaidu el medmua 723, Tertibul mevduat 964.Hadis 25: Komiji mesdida nema namaza osim u mesdidu.Hadis je slab. Pogledaj: Diafu Ed-Darekutni 362, El-leali el masnua 2/16, Elilelu el mutenahije 1/693.Hadis 26: Crni kamen je Allahova desna ruka na Zemlji kojom se On rukuje sa Svojim robovima. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tarihu Bagdad 6/328, Elilelu el mutenahije 2/944, Silsile ed-daife 223.Hadis 27: Postite biete zdravi. Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 3/87, Tezkiretul mevduat 70, Mevduat 72. (Treba napomenuti da je ovdje rije o slabosti seneda hadisa, a to se tie samog teksta hadisa njegovo znaenje je ispravno, jer je i sama medicina potvrdila tjelesnu vrijednost posta i njegov doprinos zdravlju)Hadis 28: Da nije tebe o Muhammede ne bi stvorio dunjaluk. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Elluluu mersu 454, Tertibul mevduat 196, Silsile ed-daife 282.Hadis 29: Ko svaku no proui suru El-Vakia nikada ga nee zadesiti siromatvo.Hadis je slab. Pogledaj: Elilelu el mutenahije 1/151, Tenzihu-eria 1/301, El-Fevaidu el medmua 972.Hadis 30: Shodno vaem stanju vladae vai vladari.Hadis je slab. Pogledaj: Keful hafa 2/1997, Fevaidu el medmua 624, Tezkiretul mevduat 182.Hadis 31: Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je neki ovjek otputovao i naredio svojoj eni da ne izlazi iz kue. ena je ivjela u gornjem, a njen otac u donjem dijelu kue. Njen otac se razbolio te je ona poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila o naredbi njenog mua. Poslanik joj ree: Pokori se svom muu. Njen otac je preselio, pa je ponovo poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj ponovo ree: Pokori se svom muu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je nakon toga rekao: Allah je oprostio tvom ocu zbog tvoje pokornosti tvom muu. Hadis je slab. Hejsemi kae: "Biljei ga Taberani u Evsetu, a u senedu hadisa je Isme ibn Mutevekkil, a on je slab ravija (prenosilac)" Medmeuz-zevaid 4/313. ejh Albani kae: "Biljei ga Taberani u Evsetu putem Ismeta ibn Mutevekkila, a on je slab, a i njegov ejh Zahir ibn Sulejman je takoe slab" (Irvaul galil 7/76).Hadis 32: Kome se rodi dijete, pa mu on proui ezan na desno i ikamet na lijevo uho nee mu koditi Ummu Sibjan (dinica - vjetica).Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mizan od Zehebija 4/397, Tahridul Ihja 2/61. Valja napomenuti da postoje jos neki hadisi u kojima se spominje uenje ezana i ikameta novoroenetu, ali su oni takoe slabi, tako da se po tom pitanju ne prenosi nita vjerodostojno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.Hadis 33: Ko se pridrava moga sunneta (moje prakse) kada se moj ummet pokvari imae nagradu ehida.Hadis je jako slab. Pogledaj: Zehiretul huffaz 4/5174, Silsile ed-daife 326.Hadis 33: Gledanje u mushaf je ibadet, gledanje u roditelje je ibadet, i gledanje u lice Alije ibn Ebi Taliba je ibadet.Hadis je izmiljen. Pogledaj Silsile ed-daife 356.Hadis 34: Traite znanje, pa makar i u Kini.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mevduat od Ibn Devzija 1/215, Tertibul mevduat 111, Fevaidu el medmua 852.Hadis 35: Savjetujte se sa njima (enama) i suprostavljajte im se. Hadis nema osnove. Pogledaj: Elluluu mersu 264, Tezkiretul mevduat 128, Esrarul merfua 240.Hadis 36: Ljudi e na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki.Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-leali el masnua 2/449, Mevduat od Ibn Devzija 3/248, Tertibul mevduat 1123.Hadis 37: Vladar je Allahov hlad na zemlji; ko ga savjetuje upuen je, a ko ga vara zalutao je.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 182, Fevaidu el medmua 623, Silsile ed-daife 475.Hadis 38: Ko se boji Allaha, Allah dadne pa se svi boje njega, a ko se ne boji Allaha, Allah dadne da se svakog boji.Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 2/145, Tezkiretul mevduat 20, Silsile ed-daife 485.Hadis 39: Uzvieni Allah kae: Ko nije zadovoljan Mojom odredbom, i ne sabura na iskuenjima koje Mu odreujem, neka sebi trai drugog boga mimo Mene.Hadis je slab. Pogledaj: El-Keful ilahijj 1/625, Tezkiretul mevduat 189, Fevaidu el medmua 746.Hadis 40: Fasiku nema gibeta.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Esrarul merfua 390, El-Mennarul munif 301, El-Keful ilahijj 1/764.Hadis 41: Kada ovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kae: O fulan sine fulana a on e ga uti i sjesti sjeti se stvari s kojom si napustio ovaj svijet: ehadet da nema drugog boga sem Allaha...Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja' 4/420, Zadul Mead od Ibnul Kajjima 1/206, Silsile ed-da'ife 599. Ova novotarija (talkin) je puno rasprostranjena na naim prostorima, a pojedini ljudi da bi opravdali svoj postupak kao dokaz navode ovaj slab hadis.Hadis 42: Kada bi skratio svoju kosu, odsjekao nokte ili uradio hidamu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to zakopao u Beki'i (groblje u Medini).Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od Ibn Ebi Hatima 2/337, Silsile ed-da'ife 713.Hadis 43: Mu'min je proniciljiv, otrouman i oprezan.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Keful hafa' 2/2684, El Keful ilahi 1/859, Silsile ed-da'ife 760.Hadis 44: O Dibrile, opii mi vatru. Dibril ree: Allah, azze ve delle, je naredio da se dehhem potpali hiljadu godina sve dok nije pobijelio, zatim je naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrvenio, zatim je naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrnio. Tako da je on crn i taman.Hadis je izmiljen. Pogledaj Silsile ed-da'ife 910.Hadis 45: Nemoj puno govoriti bez da spomene Allaha, jer od puno govora u kojem se Allah ne spominje srce postaje osoro. Zaista je ovjek osora srca najudaljeniji od Allaha.Hadis je slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 920.Hadis 46: Kada neko od vas doe (u damiju), a saff bude pun, neka povue ovjeka iz saffa i stane uz njega.Hadis je slab. Pogledaj: Telhisul habir 2/37, Silsile ed-da'ife 921.Hadis 47: Ebu Bekr vas nije pretekao zbog puno namaza i posta ve zbog neega to se usadilo u njegovim prsima.Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 452, Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau 288, El-Mennarul munif 246.Hadis 48: Pozdrav Ka'be je tavaf.Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 130, El-lulul mersu' 143, Mevdu'atus-sugra 88.Hadis 49: Kada ovjek stoji u namazu stoji ispred dva Allahova oka, pa kada se okrene On mu kae: O sine Ademov kome se okree? Nekom ko je bolji od Mene? Sine Ademov posveti se svom namazu, jer Ja sam bolji od onoga kome se ti okree.Hadis je jako slab, s tim to postoje drugi vjerodostojni hadisi da je ovjek u svom namazu okrenut svome Stvoritelju. Pogledaj: Slabi i izmiljeni kudsi hadisi 46, Silsile ed-da'ife 1024.Hadis 50: Musa, alejhis-selam, je pomislio: da li Uzvieni Allah spava? Allah mu je tada poslao meleka, koji ga nije ostavio spavati tri noi, a zatim mu je dao dvije boce jednu u lijevu, a drugu u desnu ruku. Musa je uzeo boce, pa su mu ruke pale i boce se polomile. Melek mu tada ree: Allah ti je ovim naveo primjer. Kada bi Allah zaspao propala bi nebesa i Zemlja.Hadis je slab. Pogledaj El-Ilelul mutenahije, Silsile ed-da'ife 1034.Hadis 51: Nakon sukrvice treba obnoviti abdest.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 5/6526, Silsile ed-da'ife 1071.Hadis 52: Nije iman prieljkivanjem i kienjem, ve je iman ono to se nastani u srcu i potvrdi ga djelo.Hadis je izmiljen, a ove rijei se prenose od Hasana el-Basrija kao njegov govor. Zehiretul huffaz 4/4656, Silsile ed-da'ife 1098.Hadis 53: Pojavie se ivotinja (ivotinja koja je veliki predznak Sudnjeg dana), a sa sobom e nositi tap Musaa i prsten Sulejmana alejhimes-selam, pa e govoriti tapom: O vjernie, a prstenom: O nevjernie.Hadis je jako slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 1108.Hadis 54: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osjetio je miris vjetra, te ree: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se. ovjek koji je pustio vjetar se postidio i nije ustao, pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovi: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se, Allah se ne stidi od istine. Abbas tada ree: Da svi ustanemo i abdestimo se, o Allahov Poslanie? Ustanite svi i abdestite se odgovori Poslanik.Hadis je batil (neispravan). Pogledaj Silsile ed-da'ife 1132.Hadis 55: Ljubav prema dunjaluku je glava svakog grijeha.Hadis je izmiljen. Pogledaj Ehadisul kussas 7, Esrarul merfu'a 1/163, Tezkiretul mevdu'at 173.Hadis 56: Traenje halal hrane je dihad, zaista Allah voli vjernika koji radi.Hadis je slab. Pogledaj: El-Keful ilahijj 1/518, Silsile ed-da'ife 1301.Hadis 57: Poglavar naroda je njihov sluga.Hadis je slab. Pogledaj: Mekasidul hasene 579, Silsile ed-da'ife 1502.Hadis 58: Drite se dva lijeka: meda i Kur'ana.Hadis je slab. Ovdje je rije o senedu (lancu prenosilaca) hadisa, a nema sumnje da je Kur'an lijek i da je med takoer lijek to potvruju drugi hadisi i ajeti Allahove knjige. Pogledaj: ehadisul mu'alle od Vadi'ija 247, Silsile ed-da'ife 1514.Hadis 59: Uzimanje due od strane meleka smrti je tee od hiljadu udaraca sablji.Hadis je jako slab. Pogledaj: Tertibul mevdu'at 1071, Mevdu'at 3/220.Hadis 60: Najsmeliji u fetvama najvie srlja vatri. Hadis je slab, Pogledaj , Silsile ed-da'ife 1814.Hadis 61: Pripazite se pronicljivosti vjernika, jer on gleda Allahovim nurom. Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, Mevduat od Saganija 74.Hadis 62: Dunjaluk je dom onome ko nema doma, imetak onome ko nema imetka, i njega (imetak) sakuplja samo onaj ko pameti nema. Hadis je jako slab. Pogledaj: Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau od Subkija 344, Tezkiretul mevduat 174.Hadis 63: Zaista srca koroziraju kao to korozira gvoe, a iste se istigfarom. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 2/1978, Silsile ed-daife 2242.Hadis 64: Pri povratku iz bitke na Bedru Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Vraamo se iz malog dihada u veliki dihad. Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfua 211, Tezkiretul mevduat 191.Hadis 65: Ko se iftari u Ramazanu bez ikakva opravdanja i olakice od Allaha, ne moe napostiti taj dan, pa makar postio svo vrijeme. Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/148, Et-Tergibu vet-terhib 2/74.Hadis 66: Abdu...</p>