100 slabih i izmisljenih hadisa

Download 100 Slabih i Izmisljenih Hadisa

Post on 01-Mar-2016

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hadisi

TRANSCRIPT

Sto slabih i izmiljenih hadisa65Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loih djela, on je tim namazom samo jo vie poveao svoju udaljenost od Allaha. Imam Zehebi kae: "Ibn Dunejd kae: Ovaj hadis je la i potvora. (Mizanul Itidal 3/293). ejh Albani kae: Hadis je batil, sened mu nije vjerodostojan, a i znaenje mu nije ispravno. (Silsile ed-daife 2/985).Hadis 2: Razgovor u damiji jede dobra djela, kao to stoka jede sijeno. U drugom rivajetu stoji: Razgovor u damiji ponitava dobra djela, kao to vatra unitava drva.Iraki kae: Nisam mu naao osnovu (Tahridul ihja 1/136). Subki kae: Nisam mu naao osnovu (Tabekatu e-afiijje 4/145). ejh Albani kae: Hadis nema osnovu. (Silsile ed-daife 4).Hadis 3: Radi za svoj dunjaluk, kao da e vjeno ivjeti, i radi za ahiret, kao da e sutra umrijeti. ejh Albani kae: Hadis nije vjerodostojan (Silsile ed-daife 8).Hadis 4: Poslat sam kao prosvjetitelj (onaj koji pouava). Iraki kae: Sened hadisa je slab (Tahridul ihja 1/11). ejh Albani kae: Hadis je slab (Silsile ed-daife 11). (ovdje je rije o senedu ovog hadisa, a to se tie teksta hadisa znaenje mu je vjerodostojno, op.prev.)Hadis 5: Allah je objavio dunjaluku: Slui onoga ko Meni slui, a zamori onoga ko tebi slui. evkani, Albani i drugi su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj El-Fevaidul medmua 712, i Silsile ed-daife 12.Hadis 6: Ukoliko se u mom ummetu poprave dvije skupine, popravie se i ostali ljudi: namjesnici i fekihi (pravnici). Kae imam Iraki: Imam Ahmed kae: U senedu hadisa je ravija koji lae i izmilja hadise. Slino tome rekao je i Ibn Mein i Darekutni. (Tahridul ihja 1/6). ejh Albani kae: Hadis je izmiljen (Silsile ed-daife 16).Hadis 7: U mom ummetu je hajr sve do Sudnjeg dana. Ibn Hader kae: Hadis mi nije poznat (Mekasidul hasene, 208). Kari ga spominje u svojoj zbirci izmiljenih hadisa, 195.Hadis 8: Ko spava nakon ikindije pa mu se pomuti razum neka ne kori drugog do samog sebe.Ibn Devzi, Sujuti i Zehebi kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 3/69, El-leali el masnua 2/279, Tertibul mevduat 839.Hadis 9: Ko izgubi abdest, pa se ne abdesti takav se grubo ponio prema meni.Sagani i Albani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 93, Silsile ed-daife 44.Hadis 10: Ko hodoasti Kabu, pa ne posjeti mene takav se grubo ponio prema meni.Zehebi, Sagani i evkani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Tertibul mevduat 600, Mevduat 52, El-Fevaidul medmua 326.Hadis 11: Razilaenje moga ummeta je milost rahmet.Kari je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Esraru lmerfua 506. ejh Albani kae :Hadis nema osnove (Silsile ed-daife, 11).Hadis 12: Ko obavi hadd i posjeti moj kabur nakon moje smrti je poput onoga ko me posjeti za vrijeme mog ivota.ejhul islam Ibn Tejmije kae: Hadis je slab (El Kaide el delile, 57). ejh Albani je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Silsile ed-daife, 47.Hadis 13: Moji ashabi su poput zvijezda na nebu, koga god da slijedite od njih - upueni ste.Ibn Hazm kae: Ovo je izmiljen i batil hadis (Ihkam fi usulil ahkam 5/64). ejh Albani je hadis takoer ocijenio apokrifnim. Pogledaj Silsile ed-daife, 16.Hadis 14: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara.Kari i Kenani su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj Esrarul merfua 506, Tenzihu e-eria 2/402.Hadis 15: Odgojio me je moj Gospodar i uljepao moj odgoj.ejhul islam kae: Ne zna se da ovaj hadis ima pritvren sened (Ehadisul kussas, 78). evkani je hadis svrstao u izmiljene hadise, 1020.Hadis 16: Svi ljudi su mrtvi osim uenih. Svi ueni su propali osim onih koji rade. Svi koji rade su utopljeni osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti. Sagani kae: Hadis je izmiljen (Mevduat, 200). Istog stava je i evkani. (El-Fevaidul medmua, 771).Hadis 17: Pokajnik je Allahov miljenik. Hadis nema osnove kako to spominje Subki govorei o hadisima koji nemaju osnove u knjizi Ihja od Gazalija. ejh Albani ga je takoer ocijenio slabim u Silsile ed-daife, 95.Hadis 18: Ljudi spavaju, a kada umru probude se.Hadis nema osnove kako to spominje evkani i drugi. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 766, Esrarul merfua 555.Hadis 19: Ko govori, pa kihne u govoru to je dokaz da govori istinu.Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 669, El-leali el masnua 2/286.Hadis 20: enite se i nemojte davati razvod, jer se zbog razvoda trese Ar.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tertibul mevduat 694, Mevduat 97, Tenzihu-eria 2/202.Hadis 21: Dareljiv je blizak Allahu, blizak dennetu i ljudima, a daleko od vatre. A krtica je daleko od Allaha, daleko od denneta i ljudi, a blizak vatri. I zaista je dareljivi neznalica drai Allahu od krtog pobonjaka. Hadis je jako slab Pogledaj: El-Mennarul munif 284, Tertibul mevduat 564, El-leali el masnua 2/91.Hadis 22: Ja sam Arapin, Kuran je na arapskom jeziku, i jezik stanovnika denneta je arapski. Hadis je jako slab. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 112, El-Mekasidul hasene 31, Tenzihu-eria 2/30.Hadis 23: Sve ima svoje srce, a srce Kurana je sura Jasin, ko je proui kao da je prouio Kuran 10 puta.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od ibn Ebi Hatima 2/55, Silsile ed-daife 69.Hadis 24: Jedan sat razmiljanja je bolji od ibadeta 60 godina.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, El-Fevaidu el medmua 723, Tertibul mevduat 964.Hadis 25: Komiji mesdida nema namaza osim u mesdidu.Hadis je slab. Pogledaj: Diafu Ed-Darekutni 362, El-leali el masnua 2/16, Elilelu el mutenahije 1/693.Hadis 26: Crni kamen je Allahova desna ruka na Zemlji kojom se On rukuje sa Svojim robovima. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tarihu Bagdad 6/328, Elilelu el mutenahije 2/944, Silsile ed-daife 223.Hadis 27: Postite biete zdravi. Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 3/87, Tezkiretul mevduat 70, Mevduat 72. (Treba napomenuti da je ovdje rije o slabosti seneda hadisa, a to se tie samog teksta hadisa njegovo znaenje je ispravno, jer je i sama medicina potvrdila tjelesnu vrijednost posta i njegov doprinos zdravlju)Hadis 28: Da nije tebe o Muhammede ne bi stvorio dunjaluk. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Elluluu mersu 454, Tertibul mevduat 196, Silsile ed-daife 282.Hadis 29: Ko svaku no proui suru El-Vakia nikada ga nee zadesiti siromatvo.Hadis je slab. Pogledaj: Elilelu el mutenahije 1/151, Tenzihu-eria 1/301, El-Fevaidu el medmua 972.Hadis 30: Shodno vaem stanju vladae vai vladari.Hadis je slab. Pogledaj: Keful hafa 2/1997, Fevaidu el medmua 624, Tezkiretul mevduat 182.Hadis 31: Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je neki ovjek otputovao i naredio svojoj eni da ne izlazi iz kue. ena je ivjela u gornjem, a njen otac u donjem dijelu kue. Njen otac se razbolio te je ona poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila o naredbi njenog mua. Poslanik joj ree: Pokori se svom muu. Njen otac je preselio, pa je ponovo poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj ponovo ree: Pokori se svom muu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je nakon toga rekao: Allah je oprostio tvom ocu zbog tvoje pokornosti tvom muu. Hadis je slab. Hejsemi kae: "Biljei ga Taberani u Evsetu, a u senedu hadisa je Isme ibn Mutevekkil, a on je slab ravija (prenosilac)" Medmeuz-zevaid 4/313. ejh Albani kae: "Biljei ga Taberani u Evsetu putem Ismeta ibn Mutevekkila, a on je slab, a i njegov ejh Zahir ibn Sulejman je takoe slab" (Irvaul galil 7/76).Hadis 32: Kome se rodi dijete, pa mu on proui ezan na desno i ikamet na lijevo uho nee mu koditi Ummu Sibjan (dinica - vjetica).Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mizan od Zehebija 4/397, Tahridul Ihja 2/61. Valja napomenuti da postoje jos neki hadisi u kojima se spominje uenje ezana i ikameta novoroenetu, ali su oni takoe slabi, tako da se po tom pitanju ne prenosi nita vjerodostojno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.Hadis 33: Ko se pridrava moga sunneta (moje prakse) kada se moj ummet pokvari imae nagradu ehida.Hadis je jako slab. Pogledaj: Zehiretul huffaz 4/5174, Silsile ed-daife 326.Hadis 33: Gledanje u mushaf je ibadet, gledanje u roditelje je ibadet, i gledanje u lice Alije ibn Ebi Taliba je ibadet.Hadis je izmiljen. Pogledaj Silsile ed-daife 356.Hadis 34: Traite znanje, pa makar i u Kini.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mevduat od Ibn Devzija 1/215, Tertibul mevduat 111, Fevaidu el medmua 852.Hadis 35: Savjetujte se sa njima (enama) i suprostavljajte im se. Hadis nema osnove. Pogledaj: Elluluu mersu 264, Tezkiretul mevduat 128, Esrarul merfua 240.Hadis 36: Ljudi e na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki.Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-leali el masnua 2/449, Mevduat od Ibn Devzija 3/248, Tertibul mevduat 1123.Hadis 37: Vladar je Allahov hlad na zemlji; ko ga savjetuje upuen je, a ko ga vara zalutao je.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 182, Fevaidu el medmua 623, Silsile ed-daife 475.Hadis 38: Ko se boji Allaha, Allah dadne pa se svi boje njega, a ko se ne boji Allaha, Allah dadne da se svakog boji.Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 2/145, Tezkiretul mevduat 20, Silsile ed-daife 485.Hadis 39: Uzvieni Allah kae: Ko nije zadovoljan Mojom odredbom, i ne sabura na iskuenjima koje Mu odreujem, neka sebi trai drugog boga mimo Mene.Hadis je slab. Pogledaj: El-Keful ilahijj 1/625, Tezkiretul mevduat 189, Fevaidu el medmua 746.Hadis 40: Fasiku nema gibeta.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Esrarul merfua 390, El-Mennarul munif 301, El-Keful ilahijj 1/764.Hadis 41: Kada ovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kae: O fulan sine fulana a on e ga uti i sjesti sjeti se stvari s kojom si napustio ovaj svijet: ehadet da nema drugog boga sem Allaha...Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja' 4/420, Zadul Mead od Ibnul Kajjima 1/206, Silsile ed-da'ife 599. Ova novotarija (talkin) je puno rasprostranjena na naim prostorima, a pojedini ljudi da bi opravdali svoj postupak kao dokaz navode ovaj slab hadis.Hadis 42: Kada bi skratio svoju kosu, odsjekao nokte ili uradio hidamu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to zakopao u Beki'i (groblje u Medini).Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od Ibn Ebi Hatima 2/337, Silsile ed-da'ife 713.Hadis 43: Mu'min je proniciljiv, otrouman i oprezan.Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ke