10 08 2014 sunvilla samachar

Download 10 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 50Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 50 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 10, p - 2014

  Lke rne,kk.9ko{kLk krhMkrk{kt kkko

  Lk ke fk kuk ktkhLkk 36 fkkyku{kt Mkwkhku fhk {kue Mkhfkhu f{hfMke ee Au. yk {kxu Mkhfkhu MktMk{kt rk k hsq fwO Au. WuLke Au fu Mkhfkhu yk rLko Mk yLku zke nex{k t yhk uYk kLkkk fkkykuLku h fhkLkk kkYku fk u o Au.Mk wkk u khk k kke {krnke {wsk yk fkkyku{kt V k u h u L k s w rh rMzLk y ux, RLzLk rVMkh yux yLku Mkwkh ytzhxufk yuxLkku k Mk{ku

  kk Au. VkuhuLk swrhMzLk yux 1947{kt kLkkkku nkk u. su ytkkok MkhfkhLku uLkk knkhLkk rMkkhkuLku yrkrnk fhkLkku yrfkh {kku nkku. yksLkk Mk{{kt yk fkkLkku fkuE {kk Lkke.

  yk k e{k t 1867{k t kLkk u Mkhk yuxLkk u k Mk{ku kk Au. su{kt huMxkuhLx kh {wMkkVhkuLku {Vk{kt kkeLke Mkk fhkLke ukkE nke. fkk {tkkLkk yuf MkerLkh yrfkheL k k skk { wsk zkkLk LkhuL {kueyu kkukkLkk

  [wtxe [kh hr{kLk ykkuk [LkkuLku kqo fhkLke rk zke kLkke Au. suLkk kkYku yk 36 fkkykuLku h fhkLkku rLko fhkku Au. zkkLku fkk Mkr[ yLku fkk {tkeLku ktkh{ktke yksLkk Mk{{kt kkko Lk nku kuk fkkykuLke ke kLkkkLkwt fk{ MkkUwt nkwt. su {wsk ru {tkku yksLkk Mk{{kt sYhe Lk nku kuk 36 fkkykuLke ke kLkkeLku zkkLkLku {kufe ykke nke. su fkkykuLku h fhk {kxu Mkhfkh khk kufMkk{kt rk hsq fhk{kt ykwt Au.

  LkhuL {kue Mkhfkh yuf Mkkku 36 fkkLku h fhu

  kkko Lk nku kuk k{k{ fkk h ku

  Mkhfkhe fk{ yLku zke nex{kt yhkuYk kLkkk ktkhLkk swLkk fkkykuLke ke kikh fhk{kt yke

  Lke rne,kk. 9r rMk MkkR kkkk ytku

  k u{Lke rkkMk rxkeLkk fkhu knukke s LkkhkskeLkku Mkk{Lkku fhe hnuk khfkkeXLkk tfhk[ko MYkkLkt MkhMkeyu nu zkkLk Lkh uL {k ueLk u rhzeLke {wkfkk Lk ukLke [uke ykke Au.ku{u rhzeLke Mkwr[k kkkke w kR fu kuLke kk k fhe Au. rhzeLke {wkfkk h fhkLke {kueLku yke fheLku ku{u fkwt Au fu u kuyku {wkfkk uu kku ue ukk khk ykkuk hkLku kuyku kw{ke fu Au. ku{u fkwt Au fu {kue rhze Mkkku ku{Lkk Lkk{Lku uzu ku{kt ku{Lku fkuR ktku Lkke khtk w yue nuk k fhe Au fu su k kku xkuke knuhkLkku RLfkh fhe [wfe Au ku yuf fkh kh fR heku sR fu Au. yku WuLke Au fu rMk MkuLkkLkk yuf MkktMku {kueLku Mkk$ {trhLke {wkfkk uk {kxu rhze ykk

  yk{tk ykw t Au. keS kksw yuk ynuk k Au fu {kue yk yk{tk Mefkhe [wk Au. hr{kLk {u{kt MkkrLkf fk ux u o rhzeLkk Mkk tR kkkkLkk Mk tk t{kt rkkMk rLkuLk fhk k wkhu tfhk[koLku Mk{LMk ykw nk w. yurzLk [eV wrzr {ursMxux rkf fw{kh khk ku{Lku LkuMkhLkw Mk{LMk

  he fwO Au. 20{e MkxuBkhLkk rMku ku{Lku fkuxo{kt nksh hnuk {kxuLkku yku fhk{kt ykku Au.Vrhke hksu khk fkuxo{kt yke fhk{kt yke nke. 19{e MkeLkk Mktk MkktR kkkk kkLk Lk nkk kue kk fheLku tfhk[kuo k{f kLkkLku XuMk knkU[kze Au.tfhk[kuo MkktR kkkkLke kw Lk fhk {kxu k fkwt nkw.

  rhzeLke {wkfkk ukLke Mkke{kt w kR fu ku ytku [uke ykke : khfkkeXLkk tfhk[ko Vhe rk{kt

  rhzeLke Mkwr[k kkk ytku zkkLk {kueLku [uke

  rhze Lk sk tfhk[koLke {kueLku Mkkn

  Lke rne,kk. 9Mktkkk rMkLkk Mktk u

  zkkLk khefu LkhuL {kueLkk k{ yirknkrMkf MktkkuLkLku RLku kufku{kt khu WMkwfkk Au. {kueLku k rfk khke Mkktk {kxu k{k{ kikhe fhe uk{kt yke Au. {kueLkk kkLke kikhe [ke hne Au. keS kksw Mtkkkk rMkLke WseLku RLku rne{kt yqkkqo Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. k Tnuk {wsk {kue khu kk fhu khu ykhu 10000 k ufk u nksh hnuu. Mktkkk rMkLku RLku rne krhnLk rLkk{ khk k{k{ kikhe fhe uk{kt yke

  Au. zexeMkeyu rLko fkuo Au fu 15{e ykuku Mkkhu A kkke Mkkhu 10 kk Mkwe kkukkLke kMk {Vk{kt ykku. ykLkku {kk yu kku fu kke {Vk{kt yk kkk hr{kLk Vhe fu. {kuk fk hr{kLk kLkuk k rfkLke Mkk{u ykhu 10,000 kufkuLke kuMkkLke Mkk fhk{kt yke Au. Mk tkkk rMkLkk Mk tk u Mkk{kL kufkuLku we skyu k uMkkzk{k t yku Au. k u{Lke kksw{kt Mfwe kkfku hnu Au. kwhke kikhe fhk{kt yke hne Au. kufkuLku kk {kxu k rfkLke ykMkkkMk kMkLke Mkuk khk{kt yku. kufkuLku Mkhkkke kMk {u

  kue Mkk kkuXkk{kt yke hne Au. Mktkkk rMku fko{{kt kk uk {kx u yke hnuk kufkuLku kkukkLke Mkkku {kukkR, fu{hk, whkeLk, kUk, rkVfuMk, rMkkkhux, kRxh, rxrVLk kkuMk, kkeLke kkux, t[ kkuMk Mkkku Lk kk {kxu Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au. yk k{k{ kufkuLku fXkuh [fkMke{ktke kMkkh kw kzu. xwtf{kt knukke s kuLk kikh fhe uk{kt yke Au. Mtkkkk rMku fkuR yMkk Lk Mko kuk kkk uk{kt yke hkk Au. {kueLkk yirknkrMkf MktkkuLk kh khke kufkuLke s Lkne kfu rLke Lksh hnuu.

  k rfk kh {kueLkk kkLku RLku WMkwfkk

  k{ kh yirknkrMkf k rfkke Mktkkuu

  kufkuyu kufMkk [qtxe{kt ku{Lke skkkhe yMkhfkhfheku yk fhe Au nu kufkuLke ykukk kqo fhk {kxuLke skkkhe y{khe Au : zkkLk

  [qtxe{kt hksLkkk fuxLk, kn {uLk ykuV {u[ : {kuekskLke hkxe krhk{kt {kueLkwt uf MktkkuLk

  Lke rne,kk. 8rneLkk sknhk Lknu

  Mxurz{{kt kskLke hkxe krhk{kt yksu zkkLk LkhuL {kueyu kufMkkLke [q txe{kt kLkkh SkLke urzx hksLkkkMkn yLku yr{k knLku ykke nke.

  {kueyu fkw t nkw t fu, kufMkk [qtxe{kt hksLkkkMkn fuxLk nkk yLku yr{k kn {uLk ykuV {u[ hkk Au. kufMkkLke [qtxe{kt yirknkrMkf Sk {uk kk MktkXLkLkk k{ hkxe MkhLkk fko{{kt k{k{ k ufk u yksu

  uzkk nkk. kku fkofhkuLke xe{ Sk nktMk fhk {kxu fk{u kkue nke. hksLkkkMkn xe{Lkk fuxLk khefu nkk. ku{Lke fuxLkek{kt kku fkofhkuyu Sk nktMk fhe Au. yr{k kn {uLk ykuV {u[ nkk. Lke rne,kk.9

  kh k e sLk k k kkxeoLke hkxe krhkLke kuXf Lke rne kku {e nke. su{kt kskLkk hk x e y k k u yr{k knLkk Lkk{ kh yk i k[krhf { ts wheLke {kunh kke ukE nke. LkhuL {kueLkk zkkLk kLk k k rneLk k s k n h k L k u n Mxuze{ kku {ue yk kuXfu kskLke hkxe krhkLke knue kuXf Au. yk kuXf{kt zkkLk LkhuL {kue, kkxeoLkk hkxe yk

  yr{k kn yLk u hec Lk ukk

  kf] ykzke MkrnkLkk k{k{ {kuxk Lkukkyku nksh hkk

  nkk. yk k uXfLke Yykk k ]n { tke hksLkkkMkn u MktkkuLk fheLku fhe nke. kuXf{kt nksh kkLkk ku nhke w Lk ukkykuLk u Mk tkk ukk hksLkkkMknu LkhuL {kueLkk Lkuk]Lke hkux tMkk fhe nke. khkk ku{u yuLkzeyu Mkhfkhu ykhMkwe fhuk fk{kuLke ku{s ykLkkhe kusLkkyku rku {krnke ykke nke. khkk hksLkkkMkn u kkxe o Lkk yk ku yr{k knLkk

  Lkk{Lkku Mkk {wku nkku.(_ h ...)

  ksk yk ku yr{k knLkk Lkk{Lku {tswhe {e

  hkxe krhkLke kuXf{kt ukku rLko

  yr{k kn hkxe xe{{kt Lk ykk nkuk kku wkeLke skkkhe Lk {e nkuk yu uLkk kufku ku{Lke fwkkke kfuV kk Lk nkuk. yr{k kn Wkh rkMk {wfeLku k u{Lku LkSfke uk Au yLku ykuu Au. kkxeoyu knLku su skkkhe MkkUke Au ku skkkhe kuyku MkVkkkqof yk fhu. yksLkk u rMk yr{k knLkk u rMk Au. {kueyu fkw t nkw t fu, knukke s ku{Lku SkLkku rkMk nkku. yk [q txe{kt kkurrxf ktrzkkuLku {kuxe {w~fueyku nke.

  Yykk yue kR nke fu, {kueLku kwshkkLke knkh fku ykuu Au. {k{kLke Yykk ktke s kR nke. uLkk kufku ku{Lkk krhk{Lku RLku kikh nkk.

  2013Lke hkxe krhk{kt khu ku{u fkw t nkw t fu, y{u [keyu fu Lk [keyu uLkk kufku [ke kzk Au. 300 MkexLke kk fhkLku RLku k{k{ kufku Lkkhks nkk. [qtxe yrkLkLkk k{ Mkkn kkke 300 kuXfkuLke kk Wkh Mkkke kkku k xfkuh fhkk nkk. khtkw ku{Lku kkkw t

  nkwt fu, kufkuLku k kku Au fu, fkuR {ktkLkkh k Au. {ktkLkkh k{kt fuxku { Au. uLke yu yk ku Wk{ kku kuMkkzku Au. Auk ku {rnLkkLkk yLkwke kk Mkkku {kueyu fkwt nkwt fu, uLkk kufkuLke ykukkykuLku kuyku kqo fhk{kt MkV hnuu. ykk kk {kuxk kkLkku Mk{ fo f[hLku kk{kt kku Au. 60 rMkLkk kkk{kt s zkke [eu kkE hne Au. su kufku 60 ko{kt ftR k fhe k Lkke ku kufku 60 rMkLkku rnMkkk {ktke

  hkk Au. MkVkk xqtf Mk{{kt s {u. r{kt Mkrk kkE hne Au. {kueyu k{k{ {wkyku Wkh kk fhe nke. nMkkykuLke xLkkykuLk u ksk khu k [ke hnuu. uLkk rnk {kxu Mkhfkh fk{ fhu. ku rLko ukE hkk Au. zk wxeyk u Wkh khkLk u yk fhkLkk kMk fhk{kt ykk Au khtkw khku MkkkLkek qofLke Lkerk ykLkke Au. su kufku [qtxe{kt Vqz rMkwrhxeLke kk fhkk hkk Au ku kufku zkwxeyku{kt yuk

  rk Wkh nMkkkh fhe [wk Au fu khek kufkuLku kusLkLke Mkk Lk kk. y{khk {kxu kkxeo fhkk uku {kuxku Au.

  uLkk rnk{kt huf kkk uk{kt yku. kkfkuLkk rk, kke k[k MkrnkLkk {wk kh ykk kLke sYh Au. Lke Mkhfkh kLk kk kufkuLkwt u u kkwt Au. krhkoLk kk{kt yk{u MkV hnewt. kufku ku{Lke skkkhe yk fhe [wk Au. nu y{Lku skkkhe yk fhkLkku Mk{ ykku Au.

  Mktwkhkx,kk. 9ksk L k k { w kh ef u

  eetze {e kk kk khk s zkkLk LkhuL {kueLkk Mkkike LkSfLkk rkMk w yr{k knu fkUkuMk kh nkhku fhkk fkwt nkwt fu, fkUkuMk kkxeo kkMku fkuR r[khkhk Lkke ykk kku kuLke kkMku fkuR fuzh k Lkke. ku{u fkwt nkwt fu, ksk khek kufk u {kxuLke kkxe o Au. ksk hkxe krhkLke kuXfLku Mktkkukk yr{k knu ykkWLke wkeyu MkhfkhLke kxfe fkZe nke yLku fkwt nkwt fu, fkUkuMku hkk Mkrk{kt uLku {wfe ewt Au. k{k{ {kuh[u wkeyuLke Mkhfkh rLkV hne nke. kksukhLke kufMkkLke [ q txeLkk u Wu fhkk Lkk ksk {wu fkwt nkwt fu, [qtxe [wfkku rkfw Mk Au. kufkuyu kuxkUfLke hksLkerkLku Vkke ee Au. w{rk Mk{wkLku w fhk {kxuLke Lkerk ykLkkk{kt yke nke suLku kufku Vkke [wk Au. khu RrknkMk ku kh u w k eyu MkhfkhLk u fk ik tzk u L k e Mkhfkh khefu kk{kt yku. kk {w khefu ku{Lkk Lkk{Lku

  eetze ykkk{kt yke nke. hksLkkkMknu fkw t nkw t fu, kkxeo nu wke, rknkh, {nkhkx, nrhkk, sB{w fk~{eh suk hkku{kt kkLke MkrkLk u w {sk q k fh k L k k kM k{ k t ykk u. yk hkk u{k t rkLkMkkLke [qtxe kuLkkh Au. nrhkk{k t yufk nkk [q txe zkLke ku{u nuhkk fhe nke. kskLke hkx e krhkLku Mktkkukk ku{u fkw t nk w t f u, k tkk Mk{ke kkxe o Mkhfkh{kt Lk nke fkh fu, [qtxe Z tZ uh kL k u y{e kL k kk{k t {w~fue Lkze hne nke. kufMkk [qtxe{kt Wkhu{kt 80 kife 73 kuXfku kskLku ykkk{kt qr{fk sLkkh knu fkwt nkwt f u, uLke hksLkerk{k t k tkk Mk{ke fk Uk uMkLke r[khkhk Akue nke khtkw nu Mkrk kkE kE A u . n u M k{ kkE [ w k u A u . uL k e hksLke r k{k t n u L ke L k e r k y{e kLke Au. ku{u W{uwO nkwt fu, kufku Mkwe knkU[k{kt MkV hnuLkkh Mkhfkh s nu xfe fu.

  wkeyu-1-2 fkiktzkuLke Mkhfkh khefu s kku

  Lke rne,kk.9Wkhu{kt fku{ke nMkk e uRLku Vukk{kt yke nke

  kuk hknw kkteLkk fnukkk rLkuLkLku RLku ksku yksu ykfhe rkrk ykke nke yLku fkwt nkwt fu, fku{ke hksLkerk h{e [wfue fkUkuMk kkxeo khk ykk s rLkuLk fhk{kt yke hkk Au su kuLke r[khkhkLku hsq fhu Au. kkoh kLk yu kskLkk rhc Lkukk fk zufhu fkwt nkwt fu, Wkhu{kt su ftR k kwt Au ku fkUkuMkLkk fkhu kwt Au. fkUkuMku Mk{kske kkxeoLku xufku ykku Au. Auk 10 koke fkUkuMk yu Mkkk yuf Mkkku Au. u fkuR kkxeo fku{ke hksLkerk h{u Au kku ku fkUkuMk kkxeo Au. kuyku {wM{ ek Mkkku kXktLk hku Au. nihkkk{kt kuyku yu{ykEyu{ Mkkku kXktLk hku Au. fku{ke krhMkrk ytku kk fhk{kt yku Au. fku{ke ktkre VukkLkku Rhkku yk kkxeoLkku hnuku Au. hknw kkteLkk rLkuLkLke rxfk fheLku zufhu fkwt nkwt fu, fkUkuMkLke r[khkhk Yykkke s fku{ke hne Au. fkUkuMkLkk Wk{w hknw kkteyu wkhu fkwt nkwt fu, Wkhu{kt fku{ke nMkk f]rk{ heku Vukk{kt yke nke.

  fku{e nMkk ytku hknwLkk rLkuLkke ksk Lkkhks

  Z_ k - E...

 • 2 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

  ykkLkku yksLkku rMk . 10-08-2014{uk (y,,R) : kkk kMkLkwt ykkusLk kk. {kLkrMkf [kk ne kk. Lkkufhe-tk{kt hknk. w Mk{]k (k,,W) : EuLke WkkMkLkke {w~fue{kt hknk. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhku Mkwkfkhe.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt kZke-[Zke fTkk. ykfLkwt {k skE hnu. LkkkLke ez qh kk.ffo (z,n) : hkuskkheLke kfku {u. k{f kkk-kMkLkku kuk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu.Mkn ({,x) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk. ykhku Mktkwt.fLk (k,X,) : ukkh-Lkkufhe kuku krk kk. rkn Lk Mktkte Wk{ Mk{. tkfe &ku Wfue fku.kwk (h,k) : k{f kkk-kMkLkk kuk, ykfM{f Lk k kk. hkuskkheLke Lke kfku Qe kk.]rf (Lk,) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk.Lk (,,V) : s{eLk-knLk-{fkLkLkk kuk. Lkkkfe Mkrk {skqk sk. [kk ne kLku.{fh (,s) : Lkkufhe{kt kZke-[ZkeLke kk. ykfM{f Lk k kk.fwt (k,,Mk) : ukkh ykuo kuk kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk.{eLk (,[,,k) : k{f kkk-kMkLkku kuk. ykhkuLke qk s Mktk ue.

  ktkeu...

  hkhe hJku sue rw kue kk t k kk?

  _ 2070, lH -15, . 10-08-2014

  ykk u{kt hkkne u hkykuu u{k hkh{kt hkk kike Wk{ fryku, tefkhku, r[kfkhku uhuu nksh hkkku ku nku. kt ykkt {nk{ hJku nku u hkhe kuk yuxe khu ke. fkrXkkzk ue hkyku kuke M fhkk Mkkrf frykuu kukk hkhe ykuhzk{kt ukze hkk nk.

  yk kkku khku k[kku {kun nku fu {u u{ Mtkk Ae hkke h[k kR khu krn, te, rfkyku, rkk kk k{krsf kukku{kt kutkk k fhkhe {nk nMeyku [qtxek hksfkh rk tk e fu yu u heu te fkokne kfe uu kukwt k yke fu, u{e rk yu ywku k uu {u uk nuwke 12 kue r{qf fhkwt Y kwt.

  Yykkt kkuo{kt ku yk rw kue tewt kuh [kwt htw Aeke Mkkrf heu s kk ke r[khkhk kku ywfq nku uk {nkwkue tewt [ wt wt. eu ykk ku fu nke hkk{kt r[ Uzwfh yu yruke huke kku {rtfh yih suk nkzkunkz fkutue hksfkhe yk rw kue ke{kt rhks{k Au. r[ Uzwfhu rfuxk kwt r {uwt Au, rnLe rV{ku{kt k huk yk uk L{ke krhfku{kt Mkk k{u Au. yk {nkwku nw r heu hkk{kt nksh hne hksfe fu yL [[koyku{kt k u ue yukk hke ko Au. yk tu {nkwkuyu t hefu {e kuf yurhk zu{uLx Mfe{e kLx{kt yuf iku nsw we kkuo ke fkh fu u {kxue nexe fzkfqx {kxu u{e ku { k nku fu yue A{kt uyku k zk {kk nku u Mkkrf Au. r[ suk {nkwwt k{ hkk{kt nkshe n ykkk rk{kt zk u nw w: yu yVkusf k Au.

  yk {nkwkuyu kukukk kuk{kt {kh k fwO Au yu u {kxu yk u uZeykue uZeyku we u{ku e hnuu. u{u yk rkku yu [[kokS{kt k Zzk{kt yku u{kt u{wt L{k [ku. rr kukk kike rkk yu L{ke kufku yk{ ku kukk kuk{kt k fheu ue uk fhk s nku Au. u rk hfkhe erykuk zh{kt u{k kn-q[ku uk nku ku u {kxu e yuf Wkku Au.

  Mkuxo er e fhke nku yu hfkh qAk ku r[ Uzwfh kukku yrk ykk fkhu R

 • 3 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

  V L

  Lke rne,kk.9nhekk rkLkMkkLke

  [wtxe{kt kskLku Vhe yufkh {kue nuhLkku k {u kuk Mktfukku {e hkk Au.

  kksukh{kt fhku yuf Mkuo {wsk u nhekk{kt ykhu [wtxe kk kku fkUkuMkLke ko{kLk MkhfkhLke nkh Lke Au khu ksk Mkkk{kt kkMke fhke Lkshu kze hne Au. kLkke yusLMke khk fhk{kt yku Mku o {wsk u ykhLkk Mk{u [wtxe kk kku nhekkLke fw 90 kuXfku{ktke kskLku 43 Mkexku {u kue kk Au su nhekk rkLkMkk{kt

  knw{ke {uk {kxu sYhe kuXfku fhkk k kuXf ykuAe kou Au. khu fwek rkMLkk uELke kkxeo nhekk sLkrnk fkUk uMk (yu[suMke)Lku k kuXfku {kLkw tyLkw{kLk Au. Mkkkkhe fkutkuMkLku {kk 13 kuXfku {u kue kk Au. kku ykEyuLkyuzeLkk kkk{kt 26 kuXfku ske sk Au. MkuoLkk skk {wsk, u ksk sLkrnk fkUkuMk MkkkuLkk kXktLkLku e hke [wtxe zu kku kskLku 46 yLku nhekk sLknek fkUkuMkLku 10 {eLku fw 56 kuXfku {u ku{ Au. yk krhMkrk{kt fkUkuMkLku {kk 13 kuXfku yLku ykEyuLkyuzeLku

  nrhkk rkLkMkk{kt [ku {kue {uSf : Mkuo

  kskLku 90{ktke 43 kuXf {u kuwt yLkw{kLk

  nrhkk rkLkMkkLke [wtxeLku ELku kLkke yusLMkeLkk MkuoLkwt kkh : kskLke ku Mkkk{kt kkMke

  tzLk,kk.9khke {qLkk ukkhe hehMkn MkwheLke

  rkxLkLke MkLk{kt W[ MkLk nkWMk ykuV kuzoMkLkk Mk khefu rLk{qtf fhkE Au. Mkwheyu rkxuLkLke MkkkYZ fLhuxe kkxeo {kxu 312000 kkWLzLkku Vtz yufrkk fkuo nkku. suLkk kwhMfkh MYku ku{Lke nkWMk ykuV kuzoMkLkk Mk ku rLk{qtf fhkE Au. Mkqhe rkrx yurLk fLhuxe Mk Lkk{Lkk MktkXLkLkk {w k Au. rkxuLkLkk zkkLk zuez fu{Lk khk nkWMk ykuV kuzoTMk {kxu Lkk{ktrfk fhkuk 22 MkkuLkk Lkk{Lke ke nuh fhe nke. 22 Lkk Mkku Mkkku nkWMk ykuV kuzoMkLkk fw MkkuLke Mktk

  850 kE Au. ko 1999{kt nkWMk ykuV kuzoMk yrrLk{{kt MktkuLk fhkELku khMkkkk kuzoTMkLke ukkELku Mk{k fko kk MkLkLke yk Mkkorf Mktk Au. wrLkkhLkk MkLkkuLke kwLkk{kt nkWMk ykuV kuzoMk rLkwt keswt Mkkike {kuxwt MkLk Au. khu [eLkLkwt LkuLk kekMk fkUkuMk yu wrLkkLkwt Mkkike {kuxwt MkLk Au. Lkk MkkuLke he Mkkku s nkWMk ykuV kuzoMkLkk MkkuLke MktkLku E Vheke rk sL{u kue kk k fhk{kt yke hne Au. WuLke Au fu, nkWMk ykuV kuzoMk{kt MkkuLke MkukLke rLk]rk {kxu {kokLke fkuE ukkE fhk{kt ykue Lkke.

  tzLkLkk nkWMk ykuV kuzoMk{kt Mk ku khkeLke rLk{qtf

  khke {qLkk hehMkn MkqheLke MkVkk

  nkWMk ykuV kuzoMkLkk Lkk 22 MkkuLke ke nuh fhkE : nkWMkLkk fw MkkuLke Mktk eLku 850 kE

  sB{w,kk.9kkrfMkkLk MkuLkkLkk skLkku khk Vhe yufkh

  Mkhn kh wrhk{Lkk u tk fhkku Au. sB{w-fk~{ehLkk kq tA rskLke Mkhn Wkh kkrfMkkLk MkirLkfkuyu khke [kufeykuLku rLkkLk kLkke kkuekkh fkuo nkku. suLkk kku khke MkirLkfkuyu k skke fkokne fhe nke. hkksLk Mktkfo yrfkhe u^xLkoLx fLko {Lkek {nukkyu skwt nkwt fu, kkrfMkkLkLkk MkirLkfkuyu sB{w-fk~{ehLkk kqtA rskLkk e{kuh ke Mkuxh{kt MkuLkkLke [kufeykuLku rLkkLk kLkke {kuze hkku Vkhk fwO nkwt.

  suLkk kku khke MkirLkfkuyu {kuh[ku Mktke kkrfMkkLkLkk VkhkLkku skk ykku nkku. hkke

  hr{kLk kku kkku khVke Mk{ktkhu Vkhk kk nkk. ufu yk Vkhk{kt Lk{kLkk fkuE LkwfkLk ytkuLkk Mk{k[kh {k Lkke. WuLke Au fu, [kw kuo ykX rMk{kt kkrfMkkLk MkuLkk khk yk keS k w rhk{Lkku tk fhkku Au. khkLkk f{kLzk u^xeLkuoLx sLkh fu yu[ Mknu kksukh{kt s MkuLkkLkk skLkkuLku yku ykku nkku fu, kzkue u khVke w rhk{Lkku tk kk, Vkhk kk fu wMkkuheLkku Lk kk kku kuLkku kfkrf Wr[k skk ykkku. LkkUkkk Au fu swkE {rnLkk{kt kkrfMkkLk khk ykX k wrhk{Lkku tk fhkku nkku. khu yur {u {rnLkk{kt wrhk{Lkk tkLke 19 xLkkyku Mkk{u yke nke.

  kkrfMkkLk MkuLkk khk Vhe w rhk{Lkku tk fhkku

  khke [kufeykuLku rLkkLk kLkke fhkwt Vkhk

  sB{wLkk kqtA rskLke Mkhn Wkh w rhk{Lkk tkLke xLkk : khke MkuLkkyu k skke Vkhk fwO

  Lke rne,kk.9Auk fuxkf Mk{ke fkUkuMk{kt

  rtfk kkte Mkr kkLke [ke hnu yxfkuLkku ykhu ytk ykku Au. rtfk kkteyu s yk yxfku ykkhrnLk nkukLkwt ske kufkuLku yVkyku khV kLk Lk ykkk yke fhe Au.

  r tf k k k t ey u k k u k k L k k rLkuLk{kt skw t nk w t f u, {Lk u kkxeo{kt fkuE k fu {kukLke kAk Lkke. k u{s LkSfLkk r{kt kkxeo{kt fkuE k kh rLk{qtfLke fkuE kk Lkke. suke kufkuyu yk fkhLke yVk Vuke kt fhe uEyu. su Mk{ yLku Mktukkuyu yke yVkyku Mkk{u yke hne Au ku qk s Lkfkhk{f kkkk Au.

  WuLke Au fu, Auk fuxkf Mk{ke fkUkuMk kk{kt rtfk kkteLke yxfkuLkku kuh [ke hkku nkku. su{kt kwkhu kkxeoLkk fuxkf Lkukkykuyu fkUkuMk{kt kkte krhkhLkk ku MkkuLke qr{fkLke {ktk fhe nke. kkxeoLkk kk kuk ykukyu skwt nkwt fu, uh{kt Vukuk fkUkuMkLkk fhkuzku fkofkkoyku RAe

  hkk Au fu kkte krhkhLkk Mk Mkr hksLkerk{kt uzk. ku{s kkxeoLkwt MkwfkLk Mktku. yk Wkhktk ynkkk{kt kkxeoLkk fuxkf fkofkkoyku khk kkuMxh kkk{kt k ykk nkk su{kt kwt nkwt fu, rtfk E f{k MkwLk...LkkUkkk Au fu, fkUkuMk{kt ykhu MkkurLkk kkte yk yLku hknw kkte Wkkk k kh Au. ufu kufMkkLke [wtxe{kt fkUk uMkLke fkh{e nkh kk kkxeoLkk fuxkf Lkukkyku rtfk kkteLku kkxeo{kt Mkr qr{fk Mktkk {ktk fhe hkk Au.

  hksfkh{kt Mkr kkLke yxfkuLku rtfkyu Lkfkhe

  kkxeo{kt Lkuk]Lku E rtfk kkteLkwt rLkuLk

  rtfk kkteyu kufkuLku yVkyku khV kLk Lk ykkk rLktke fhe :ktkk Mk{ke [ke hnu yxfkuLkku ytk

  Mkkkkwh, kk.9R h k f { k t M k w k e

  ykktfkeykuLku ytfw{kt uk y{urhfk khk nkE nw{k Y fhkk Au. khu yk nw{kLkk Mk{k[kh nuh kkktLke Mkkku s yurLk khku{kt qz ykuELkk k{k t ke khk u Lkk Ukk u Au. kk kh{kt y{urhfLk qz yk uELkk k 35 Mk uLx eLku 97.69 zkuh rk kuh kE kku Au. khu rkxuLk qz ykuELkku k 67 MkuLx eLku 106.69 zk uh rk k uh kE kku Au. ykkk{e Mk{{kt y{u rhfLk Mk u L k kL k e fk okne u w {skwk kLku kk u qz ykuELkk k{kt nsw zfk u kk kue Mk kkyku MkukE hne Au. suLkk fkhu qz ykuELke

  ykkk {kUe kkkt khk{kt k kuxku yLku rzLkk k{kt stke khku kkLke kk Au.

  WuLke Au fu, Rhkf qz ykuELke rLkfkMkfhkk uku{kt ke { kh Au. wrLkkLkk fw qz ykuE{ktke 11 xfk qz ykuE yufwt Rhkf Wkk fhu Au. wrLkkLkk qz kh{kt RhkfLke {nLk e q r{fk hn ue A u . khu Rhkf{kt fkuEk fkhLkk MktfxLke Mkee yMkh qz ykuELkk yktkhhkxe k kh kzu Au. kh u y{urhfk khk Rhkf{k t nkE nw{k fhkkkLke Mkkku s Rhkf{ktke qz ykuELkku Mkk kuhk kue MkrkLkw t rLk{ko kw t Au. suLkk fkhu ykkk{e Mk{{k t r{k t qz fxk ufxe Mko kuk yutk kkoE hkk Au.

  rh{kt qz ykuELke fxkufxe Mko kuk yutk

  Rhkf{kt nw{kLkk kku qzLkk k k

  Lke rne,kk.9xe{ ELzkLkk qkkqo fuxLk frk uLku

  u {kxu Wf] oLk fhLkkh ukzeykuLku yk kou ykkk{kt ykLkkh yswoLk yukuzo {kxuLke kMktke Mkr{rkLkk yk kLkkkk Au. yk Wkhktk qkkqo nkufe fuxLk ySkkkLku kunk[ko yukuzo {kxu kMktke Mkr{rkLkk yk kLkkkk Au. u Mkr[

  ySk hu yk ytku Mkkkkh {krnke ykkkk skwt nkw t fu, khk khVke 16 koLkk fuheh hr{kLk 131 xuMx {u[ h{e 434 rfux zkkLkku r r{ kLkkLkkh frk uLku 1980{kt ysw o L k yuk uz o ykkk u nkk u . khu nkufe xe{Lkk qkkqo fuxLk ySkkkLku k yswoLk yukuzoke MkB{krLkk fhkk nkk. khu u {tkku yk kk u ukzeykuLk u yswoLk yukuzo yLku kuk[ko yukuzo {kxuLke kMktke Mkr{rkLkk yk kLkkkLkku rLko fkuo Au.

  yk yukuzoLke nuhkk hkxe u rMk yuxu fu 29 ykukMxLkk rMku fhk{kt yku. yk {kxu u {tkk khk uLkk rr h{k MktMkkLkku{ktke ukzeykuLkk Lkk{k tfLk {tkkk nkk. suLke ke h{k-k{k { t k kLk u

  {e [wfe Au. nu yukuzo kMktke Mkr{rk khk ku kfkk hkkk ukzeykuLke yukuzo {kxu kMktke fhk{kt yku. WuLke Au fu, kMktke Mkr{rk{kt fw 15 Mkku nku Au. su{kt 12 qkkqo ukzeyku yLk u k yrfkheykuLkk u Mk{ku kk Au.

  yswoLk yukuzo kMktke Mkr{rkLkk ykku frkuLke he

  29 ykukMxu yswoLk yukuzoLke nuhkk ku

  kuk[ko yukuzo kMktke Mkr{rkLkk ykku qkkqo nkufe fuxLk ySkkkLke rLk{qtf fhk{kt yke

  Mktkkfkhkyu hknw rzLkk 36 MkeLkk hufkuzoLku kkuzku

  2014{kt 2000 hLk fhLkkh k{ kuxTMk{uLk

  Mktkkfkhk nsw k Vku{o{kt nkukke Lke fuxef rMke {uu kue fe : yufkAe yuf hufkuzo khV e hkku Auu

  kku,kk. 9etfkLkk Mxkh kuxTMk{uLk fw{kh Mktkkfkhkyu

  yufkAe yuf Lke rMke {ue ukLke rk{kt ykkufw[ he hke Au. Mktkkfkhkyu ko 2014{kt 2000 kqo fheLku w yuf rMke {ue Au. ku ko 2014{kt 2000 hLk kqo fhLkkh k{ kuxTMk{uLk hkku Au. Mktkkfkhkyu nu khkLkk Mxkh kuxTMk{uLk hknw rzLkk 36 MkeLkk hufkuzoLku k kkuze [wku Au. ku xuMx rfuxLkk RrknkMk{kt nu 37 Mke fhe [wku Au. kuLkk Vku{oLku ukk ku nsw kkuzkf Mk{ Mkwe yktkhhkxe Mkhu h{u kue kk Au. fw{kh Mktkkfkhkyu kkrfMkkLk Mkk{u kku xuMx{kt fuxkf hufkuzo Mksok{kt MkV hkku nkku. ku kkrfMkkLk Mkk{u 10 xuMx Mke VxfkhLkkh k k{ kuxTMk{uLk kLke kku nkku. ku furhh{kt nu 37 Mke fhe [wku Au. kuLkkke khu Mke fhLkkh kuxTMk{uLk{kt nu {kMxh kMxh Mkr[Lk kuLzwfh(51), suf fkrMk ( 45) yLku rhfe kkuLxk (41)Lkku Mk{ku kk Au. zkkuhe kuxTMk{uLk Mktkkfkhkyu yk kuo nsw Mkwe Lk xuMx{kt 1210 hLk, 15 Lk zu{kt 690 hLk kLkkk Au. ykX xe-20 {u[ku{kt 119 hLk kLkke [wku Au. ykRMkeMke 20 fk kk ku 20 rfux{ktke rLk]k kR [wku Au. Mktkkfkhkyu ko 2004, 2006, 2009,

  2011 yLku 2012{kt yktkhhkxe rfux{kt 2000ke khu hLk fko nkk. ko 2006{kt ku 2609 hLk kLkke kku nkku. fkuR yuf fuuLzh ko{kt yktkhhkxe rfux{kt Mkkike khu hLk kLkkkLkku hufkuzo kkuLxkLkk Lkk{u Au.

  3 ko swLkk fuMkLkku 30 r{rLkx{kt Wfu kku

  Lke rne,kk.9rne nkEfkuxuo k ko swLkk nk fuMkLkku 30 r{rLkx{kt Wfu

  keLku fkkfe {k{k{kt Lkku kku kuMkkzku Au. ktkkkkk Mkwe kuLzk hnukk nk {k{k{kt Lkku kku kuMkkzeLku 30 r{rLkx{kt s rLko fhk{kt ykku Au. sMxeMk ek Lkthk uk yLku {wkk kwkLke kLkue kU[u ko 2011{kt k fhk{kt ykue yhS kh MkwLkke nkk he nke yLku yk fuMk{kt yrkzkke [wfkku ykku nkku. fkuxuo yk {k{ku WfueLku k{k{ {kxu kku kuMkkzku Au. rne nkEfkuxoLke fkkfe MkMk f{exeLkwt Lkuk] fhe hnuk sMxeMk Lkthk uku kLk kuwO Au fu, Vkuskhe ykeku su nkEfkuxo{kt kuLzk kzue Au kuLku nue kfu Wfue uk{kt yku ku sYhe Au. 1400 yke Vkuskhe ykekuLku zkke xkze fk Au. kut[u yk fuMkLkku 30 r{rLkx{kt Wfu keLku kzku kuMkkzku Au.

  rne nkEfkuxuo Lkku kku kuMkkzku

  y{urhfk Mkk{u ykh-kkhLke zkELkwt kkkeLkwt yukLkkkkeyu y{urhfkLku ykke we [uke

  kkk, kk.9RMkr{f Mxux kh y{urhfk

  khk Y fhku nkE nw{kke ykEyuMkykEyuMkLkk [eV ykw kfh y-kkkeyu y{urhfk Mkk{u w nuh fhkLke [uke ykke Au. kkukkLkk xTexh yufkWLx {khVku ykku Mktu{kt kkkeyu skwt Au fu, y{urhfkLkwt yk kkwt kuLku khu kzu. RMkr{f uku y{urhfkLkk yk kkkLku khu k Mkke Lkn u. y{urhfkyu u nw{k kt Lk fko kku RMk{ {oLkk yLkwkeykuLkk Wk hkukLkku Mkk{Lkku fhku kzu.

  k kke {krnke {wsk, Rhkf{kt ke ske fhk trk ykktfkeykuLke ]rkLku kLk{kt h ke y{ u rhfk khk nkE

  nw{k Y fhkk Au. suLkkke AtAuzkuk ykEyuMkykEyuMkLkk [eV ykw kfh y-kkkeyu y{urhfkLku wk wLke [uke ykke Au. kkkeyu kk ukkLkk xTexh Mktu{kt skwt nkwt fu, y{urhfk fu y{urhfkke fkuEk zikyku k{u k uxk Lkk u fhu ku{Lku ykLkkke fkuE k kk yu{ Lkke. y{urhfk yLku kuLkk Mk{kofkuyu RMk{Lkk yuk yLk wkeykuLkk u Mkk{Lkk u fhku kzu fu suyku yk rMk {kxu kkukkLku kikh fhe hkk nkk. nu ykhkkhLke zkE ku.keSkksw y{urhfk khk MkiL fkokne Y fhkLke Mkkk u s wrLkkhLke k{k{ yuhkELMk ftkLkeykuyu Rhkf f u k u L k k yks wk ks w L k k

  rMkkhku{ktke kkukkLke nkE WzkLkku yrLkrkfk {kxu Mkrkk fhe ee Au. kku y{urhfkLkk {nLkk Mkkke kkkk yLku yVkrLkMkkLk w{kt y{urhfkLkk kzu Wk hnu rkxLku RhkfLke ~fhe fkokne{kt y{urhfkLkku Mkkk ykkkLkku Mk RLfkh fhe eku Au. rkxuLk Mkhfkhu kkukkLkk rLkuLk{kt skwt nkw t fu, ykhu ku fkuEk fkhLke ~fhe fkokne{kt kk Lkn u. ufu, sYh kzu {kLk ku{s Mk Mknkkk k qhe kkzu. keSkksw RhkfLkk kzkue yuk k wfe oyu k y{urhfkLk u sYhe { kqhe kkzkLke kkhe ykke Au. y{urhfkyu ~fhe fkokne Y fhkk t RhkfLkk k ufk u{k t Lke ykkLkk u Mk t[ kk u Au.

  ufu, fuxkf kufku y{urhfkLke fkokneLkku rhku k fhe hkk Au.

  kkkLkk fuxkf kufkuLkw t {kLkwt Au fu, y{urhfk RhkfLkk kufkuLku k[kk Lkn khtkw rMke {oLkk kufkuLku k[kk w{kt WkwO Au. yk kufkuLkku kku Au fu ykh Mkwe ykEyuMkykEyuMkLkk ykktfkeyku kufkuLku htkk nkk. khu y{urhfk fu{ [wk nkwt. nu kt rMkeykuLke Mke khu Au k uk fwe o rMkkh{kt ykk tfeyk uLkk u n w{k u kkk t s y{urhfkyu ~fhe fkokne Y fhe Au. su y{urhfkLke fwxrLkkeLkku y u f k k A u . k e S k k s w y{urhfkyu nw{kyku w k us fhkLke [uke ykke Au.

  19 kuXfku {u kue kk Au. WuLke Au f u, kksukh{k t kuue kufMkkLke [wtxe{kt ksku nhekkLke 10{ktke 7 kuXfku kh Sk {ue nke. yk [wtxe{kt ksku nhekk sLkrnk fkUkuMk Mkkku kXktLk fheLku kk eku nkku.

  ( ...)suL k u h k x e k rh kL k e

  kuXf{kt {tswheLke {kunh {khk{kt yke nke. hksLkkkMknu skwt nkwt fu, kkxeoLkk yk khefu ku{Lkk fkofkke kuyku Mktkqoheku Mktkwc Au. yr{k knLkk {kku nu kkxeoLku ykk kkkLke skkkhe Au. yr{k knu Wkhu{k t kskLkku {kkuLkku wfk qh fhe kkLkk Ws rLkk Mktfukku ykk nkk. khu kkxeoyu yr{k knLku kkxeoLke f{kLk MkkUkeLku Mkkhku rLko eku Au. WuLke Au fu, kskLke yk kuXf{kt ykkk{e Mk{u k uLkkh rkLkMkkLke [wtxeLke hLkerk ytku k [[ko fhk{k t yku. yk Wkhk t k kuXfLkk ytku yr{k knLke xe{Lke k nuhkk fhku. yk kuXfLku zkkLk LkhuL {kue, hkk yLku Lkkkt{tke y suxe MkrnkLkk kskLkk Lkukkyku MktkkukLkk Au. khu kuXfLkw t Mk{kkLk MktkkuLk kkxe oLkk rhc Lk ukk kf] ykzke fhu.

 • 4 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

  Year : 02, Issue : 50, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 10-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 50, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.10-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  y{kk,kk.9k {rnLkkLke Yykk kkkt s {eXkE yLku VhMkkLkk k{kt

  15ke 20 xfkLkku khku kkkt kufkuLkk {kku {kuxku kkuu kzku Au. khu nu hrkhu hkkktLkLkk knukhLku kLk{kt hke {kuzLko s{kLkkLkk yLkwYk [kufux sue {eXkEykuLkk k{kt fkkkhe Y kE kE Au. Mkk{kL heku kh{kt 250ke ELku 400ke rk rfku u[kke {eXkEyku ykhu 500ke wLkk ku u[kE hne Au. Akkt Lkk Awxfu kknfkuLku knukh nkukke kuLku hekLke Vhs kze hne Au.

  k kke {krnke {wsk, k {rnLkk{kt knukhku Y kkktLke Mkkku s {eXkE yLku VhMkkLkk k{kt ukkheyku khk stke k khku fhe uk{kt ykku nkku. suLkk fkhu Mkk{kL kufkuLke knukhLkwt ksux kuhkE kue MkrkLkwt rLk{ko kk kk{e Au. MkkrLkf ukkheyku

  {kUkheLkk fkhLku ykk he k khkLku ku kkk Lk fhe hkk Au. khtkw {kUkheLke ykz{kt Y kuk fkk khLkk fkhu {{ yLku khek koLkk kufkuLku knukhku{kt {eXkE k hee kkukk ku{ Lkke. Mkk{kL heku kh{kt 250ke 400Lkk ku rk rfku {ke {eXkE ykhu 500 YrkkLkk ku rk rfku u[kE hne Au. hkkktLkLkk knukh{kt nu k kufku {kuzLko s{kLkkLkk yLkwYk [kufux sue Mkwykuke k {kU {eXwt fhe ukk nku Au. khtkw yk Mkze ykEx{ku k ykhu knukhLkk fkhu {kUe kLke Au. khu Lkk Awxfu yke Mkwyku wkkuo hekLke Vhs kze hne Au. keSkksw Mkkkeku khk fzf kkk Lk ukkk {eXkELkk ukkheyku swLkk yLku kMke {kk{ktke kLkku {eXkEykuLkwt kh{kt u[k fhe hkk Au. suLkk fkhu kufkuLkk MkM Mkk{u k &kko Mkok Au.

  knukhkuLku kLk{kt hke {eXkELkk k{kt khku

  kufku Lk Awxfu {kUe {eXkE hek {skwh

  {nuMkkk, kk.9 kLkk rMkLkkh hkuz kh

  yku Wr{k fkuBkuMk{kt kk {kuze hkku yuf wkLkLke nk fhkkk [f[kh {[e sk kk{e nke. {ke {krnk e { wsk Wr{k fkuBkuMk{kt ku r{kku kkekhe{kt tku fhkk nkk. ufu, tk{kt kiMkkLke uz-uz {k{u kku[k kkkt {unw kxu Lkk{Lkk Mku Sku kxu Lkk{Lkk wf kh ke nrkkhke nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt ktehheku k Sku kxuLku Mkkhkh ykuo LkSfLke nkuMkx Mkuzkku nkku. kt zkuxhkuyu kuLku {]k nuh fkuo nkku. Sku kxuLke fhke

  kiMkkLke uz-uz {k{u wfLke fhke nk

  y { k k { k t [ k k e keykhxeyuMk kMk wkhu {kuze hkku nukk{ kkwfkLkk kkkhk k k{ u knk U[ e kE nk u k L k e xLkk Mkk{u ykkk yLkuf tfk fwtfkyku MkukE hne Au. {ke {krnke {wsk, y{kkLkk Mkk ukrk ske fk wk whLkk Yx kh [kke keykhxeyuMk kMk y{kkke 60 rfku{exh qh nukk{ kkwfkLkk kkkhk kk{uke {e yke nke. kkkhk kk{u keykhxeyuMkLke kMk ukkt tfkLkk ykkhu kkueMku kMkLku yxfke nke. su hr{kLk kMkLkku zkEh kMk {wfeLku Vhkh kE kku nkku. kkueMk kkkMk{kt knkh ykwt nkwt fu, zkEh kY keue nkk{kt Mkkukke 60 rf{e qh kkkhk Mkwe kMkLku ntfkhe kku nkku. yk ytku kkkhk kkueMku keykhxeyuMkLkk MkkkekuLku fhkkk kuyku k [kUfe WXk nkk yLku {kuze hkku kkkhk knkU[eLku keykhxeyuMk kMkLk k u fu { uk u nk k u .

  keykhxeyuMkLkk MkqkkuLkk skk {wsk kMkLkk zkEh yLku fkuLxkx ftkLke [u Auk fuxkf rMkke rk [ke hkku nkku. suLkk kku fkuLxkx ftkLkeyu wkhu zkEhLku MkMkuLz fhe eku nkku. suLkku kku uk zkEh keykhxeyuMkLke kMk E Vhkh kE kku nkku. ufu, kkkhk LkSf kkueMku kuLku yxfkkk Mk{k {k{ku fk{kt ykku nkku. WuLke Au fu, z kEh kY keue nkk{k t

  60 rfku{exh Mkwe kuVk{ heku keykhxeyuMk kMkLku ntfkhe kku nkku. su hr{kLk hMkk{kt kuu yLkuf skyu xkrVf { fhe eku nkku. ufu, {kuze hkku xLkk kLke nkukke hMkk{kt xkrVf {k{kt ykuAku nkku suke fkuE LknkrLk kk kk{e Lknke.ufu, yk xLkk Mkk{u ykkk fhkuzku YrkkLkk [uo hekue keykhxeyuMk kMkkuLke Mkk{ke Mkk{u kteh &kkku o Mkok Au.

  keykhxeyuMkLke kMk kkkhk kkuke {e ykkk [f[kh

  kY keu nkk{kt zkEhu kMk ntfkhe

  y{kkke 60 rf{e qh kkkhk kku kMkLku kkheMk nkk{kt {qfe zkEh Vhkh : xLkkLku E yLkuf &kko

  {AhsL yu kkesL hkuk[kkLkku nuh{kt ykktf

  kzk-Wxe ku{s fkuuhkLkk fuMkku k

  Mkhfkhe yu kLkke nkuMkxku{kt eoykuLkku hkku kR hkku Au : Xuh Xuh hMkke kkeke {AhkuLkku Wk

  y{kk, kk.09n uh{k t hM k k e yL k u

  kxhLkk Whkkkt kke kekLkk kke{kt e skk t kkesL hkuk[kku fkuo Au khu keS kksw Xuh Xuh hMkke kke hkE skLku eu {AhkuLkku Wk ku Au. kzk-Wxe ku{s fkuuhkLkk f uMkk u k Au kk u {AhsL hkuk[kk{kt {uurhkLkk fuMkku{kt k khku kku Au. suLkk eu yksu MkuLx ukkuhuxhe Mkrnk {uuhek rkk [kw hnuu. BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk ykhku

  rkk khk nuhLkk swk swk rMkkhku{kt kkeLkk MkuBk ukLkwt Y fwO Au. BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mkt[krk nkuMkxku{kt Mkkike w kzk-WxeLkk fuMkku LkkUkk Au. keS khV {AhsL fuMkku kk {uuhek rkkLkk f{o[kheykuLke yksLke h h fhe uk{kt yke Au.

  nuh{kt kk hkuk[kkLku fkkw{kt uk BwrLkrMkk ykhku rkk{kt kuzk{ {[e kE Au. ykhu ykefkLkk uku{kt Ekkuk Lkk{Lkk hkuku nknkfkh {[kku

  ykLktekuLk yksu kkueMk f{o[kheLku hkze kktu

  Mk{ksLke hkk fhkkt Mkwhkk kkueMk f{eoykuLku {kk]k-knuLkku khk hkkf[ kLk fhkLkku hk{kt yrkLk

  kkteLkkh, kk.09{w{tke ykLktekuLk kxu

  ykkefku 10 ykukMxu hkkktLk koLke khtkhkkk Wse{kt {kLke MktuLke yrk{ koeLku Mk{ksLkk rr kkfku-kyk u Mkkk u yk WMkLke Wse fhu.

  {w{tkeyu kE-knuLkLkk krk kx fhkk yk Mk{ks WM k{k t r r kkyk u , Mk{ksMkue MktkXLkku kkk Mkuk MktMkkykuLkk rfktk, kherhf krkkMk rr kkfku ku{s {wfkeh yLku kk[kw 500 suxk kkfku-kyku u {kk]~frk-krkLkekLke nqtV kokk ku{Lku {tke{tz rLkkMk Mktfw{kt yk{trkk fheLku Mt hkkf[ kLk fhkLkku Lkkh yrk{ ykLkkku Au. k{ {rnk {w{tke ykLktekuLkLke uhkke hkh{kt WskE hn uk {rnk M k kfh kkrzk{k hkkktLkLkk yk koLku Mkwhkk Mkukw Mkkku Mkktfe ELku Mk{ksLke hkk fhkkt Mkwhkk kk ueMk f{eoykuLk u {kk ]k-knuLkku {kkkyku khk hkkf[ kLk fhkLkk u Mk w Wk{ hkLkk k{k{ kkueMk {kfku{kt yksu hkkktLkLkk kuo Wsku.

  {w{tke kkuku k yk yrk{Lku k[k ykkkk kkteLkkh rskLkk

  yzks kkueMk {kf{kt sELku hkk f{eoykuLku hkkktLk fhkLkk Au.

  {w{tkeLke uhkke kMk Wse

  BwrLk. {rnk yrfkhe {kxu ruk fko{ ku

  { r n k M k k f h kkrzk ytkk ok kk. 11{e ykukMxu Mkekk kku {rnk f{okuke rr kke{ fkuBwxh k]rk fko{Lkwt ykkusLk fhkwt Au. yk fko{{kt BwrLkrMkk rrsLMk yLku Lkkkt ykurzx rkk, k{k{ kuLk f[uheyku, yuyu{xeyuMk, Mfw kkuzo, yu{su kwMkfk yLku keykhxeyuMk{kt Lkkufhe fhke 90 {rnk yrfkheyku yLku rMkrLkh fkfo nkshe ykku. hr{kLk

  nuhLkk kk uzfu k uz o{k t keykhxeyuMk fkurhzkuhke yktke kk{ kkke BwrLkrMkk Mfw MkweLkk hMkk yLku kuLku uzkk yL hMkkyku Yk. 19 kLkk [uo kkfkt fhk{kt yku. ykizkLke n{ktke B w rL k rMkk n{k t uzk uk yk rMkkh{kt fuxkf hMkk{kt kzkik nkukke kkWLz uke

  RMkLkkwh kkueMk MxuLk{kt MfqLke rkkeoLkeyku kkueMk f{o[kheykuLku hkze kktk {kxu knkU[e nke yu hkkktLkLke Wse fhe nke.

  yuLkyuMkS {rnk kwkLke {rnkykuyu yurMkrks kkueMk MxuLk{kt kkueMk f{o[kheykuLku hkzeyku kkteLku hkkktLk koLke Wse fhe nke.

  nkLkk kku Mk{k rMkkh{kt yhuhkxe kke kE nke. xLkkLke kkkt k kkueMku xLkk Mku knkU[e Mk{k fhLke kkkMk nkk he nke. su{kt {kuze hkku kkueMku nk fhLkkh {unw kxuLke hkfz

  fhe ee nke. kkueMkLke kkkMk{kt k {k {wsk tk{kt kiMkkLke uz-uz kkkku yk nk fhkE nke. kkueMku ykhu {unw kxu Mkk{u nkLkku kwLkku LkkUe w kkkMk nkk he Au.

  s kkfk kktkLkku BwrLkrMkkyu rLko fkuo Au.

  hkkk-{w{tkeLke hkkktLkLke wfk{Lkk

  {w{tke ykLktekuLk kxuu kwshkkLkk hkkk ykuke fkuneLku yksu ku{Lkk 80{kt sL{rMkLke nkf wfk{Lkkyku kkXe nke. ykLktekuLk kxu yksu Mkkhu hkkk Mkkku Lke rneke xurVkuLk Wkh Mktkfo fhe ku{Lku sL{rLk wfk{Lkkyku kkXk Mkkku rkow yLku MkM ktwhMk ykwLke wfk{Lkkyku k fhe nke. hr{kLk{w{tke ykLktekuLk kxuu kE-knuLkLkk krk u{Lke yrkLkk WMk hkkktLk koLke Mkki LkkkhefkuLku wuAk kkXe Au. MkwhkLkk kktku kE-knuLkLku hkkf[ke uzLkk yk ko yi yLku Mk{hMkkkLku MkwZ fhkLkwt ko Au, ku{ {w{tkeyu wfk{Lkk Mktu{kt skwt nkwt.

  Au khu ykefkke yhsh fhkkt nhkuke w eoyku ykk kku ku{Lkk MkkkMktkte ykuEkkuk hkukLkk u rfkh Lk kLk u k u {kxu ykhke hk ykhku rkku fkS ee Au. BwrLkrMkk ykhku rkku k fkukk u ohux nk u Mkxk uLk u Ekk uk hk ukLkk tfkMk kku Mkkku eo sk kku kkfeu fhk skwt Au yLku sYhe Mkk[uke hkk kMk Mkq[Lkk k ykkk{kt yke Au. yk u WuLke Au fu, Auk fuxkf rMk{kt kkesL yLku {AhsL hk uk[kkyu khu ykktf {[kku Au suLkk fkhu kufku khu khukLk kuk Au. Zzk q{ hk skt kt[ rkkeoykuu fk

  he ku, M{k kkk{kt ykwt k{ rnfu [zwt

  y{kk, k.9Mk{ek Zzk q{ hk sE hnuk

  uxk kwfkk ks k{k kt[ rkkeoykuk yfM{k{kt {ku kkt ykk k{{kt kkxku ke ku nku. yksu kuhu u{k {]unu hu kk k yuf kku efue M{kk kkk{kt ykwt k{ nefu [zwt nwt. eS hV nk kuk kEykuu kEykuk {]unu hkze ktkt nuku rnfu [ze ne. rskk fkuX kue Mxue n{kt xk{ke kh sk nkEu h yksu khu k

  ku {rnLk kku fkh xe kE sk kt[ wkkuk xkMku s f {ku rkt nk khu yL A wkkuu teh Eyku nkut[k nkuMxu uzk{kt ykk nk. yk {k{ q{ rr{k u Zzk Mkr{khk {trh yu ktwh nw{kSk o {kxu sE hkk nk. yk fktrfk ytu k ue wkk u{k tke k {e rku ywkh uxkk ks k{u hnuk wkku yuf zkEh kku wkhu {kuze hkku GJ 23A

  1079 the {nuL kku fkh Eu kuxk ku ykuk Mk{ek Zzk k{u o fhk sk efk nk. {kuze hkku k kkk w{khu xk{ke kh hV sk nkEu h {kuxe ku k{k wxke {trh ku fkuE kn ykzkkke {]w k{ue U ytkhkk fkhu zkEhu ukk fkh U h [zeu ue su{ Wze ne. yu uke k xe kE Eu ktke kh

  kk yuf ykEhu xfhkE ne. yk xk{kt fkhk kAk ku uXuk

  kt[ wkku yth VkEu fe hkk nk khu ykkk k{kufk u yu 108ku

  MxkV nkutku nku. yk k t[ wkk uu f khk u kAk u k kuzeu nkh fZkk k t w e u{k{kt kkuzku S ku nku Ae h s u{u ytr{ k ek nk. yk wkk u k nkzfk kte skk yu uE nu{hus kkk fkhu {kuu uxkt nk. k wkkuu nkuMx

  uzkk nk. fkuX kue {kfk eyuykE xkhekyu skwt nwt fu, {]fkuk kufk

  (_ ...)

  {]f wkku:- s hkswkE xu(W.20)r{w ~k{ kE xu(W.20)ys ekE xu(W.18)hr f{u xu(W.20)e {uoLxu(W.18) EM wkku:- k{ tskE xu(W.11)rf wrkE xu(W.15)M{ wrkE xu(W.17)w f{ukE xu(W.20)W{t nhekE xu.(W.14)rukE [twkE k(W.25)

  181 nukkELkLku Auk A {kMk{kt nuhke 1929 fku

  y{kk, kk.09{rnkyku kh kE hnuk yk[khLkk kLkkku{kt k[k, Mkkn

  yLku {kkooLk {kxu hk Mkhfkh khk y{ {rnk nukkELk Y fhk{kt yke Au. yk {rnk nukkELkLku Auk A {kMk{kt nuh{ktke 1929 fku {k Au. hkLkk ke kk nuh fhkkt y{kk nuh{ktke {rnkLkk fku w ykk nkukLkwt k {wt Au. {rnkykuLkk fku {kke {rnk nukkELk khk {rnkykuLku { fhk{kt yke Au. {rnkykuLku sYhe Mkkn yLku Mkq[Lk {e hnu ku nukwke hk Mkhfkh khk kk. 4 Vukwykhe, 2014ke 181 LktkhLke y{ nukkELk Y fhk{kt yke Au.

  yk nukkELk hkLkk k{k{ nuhku{kt fkohk Au. y{ {rnk nukkELk 181 kh ykh Mkwe{kt fw 4841 fku {k Au. Mkkike w fku huwt nMkk, kherhf-{kLkrMkf kkMk ku{s fkLkwLke ukkEykuLku kke {krnkeLkk {u Au. hk{kt y{kk nuh Mkkik{ MkkLku yku Au. ke MkkLku Mkwhk, ke MkkLku zkuhk, [kukk MkkLku hksfkux yLku kkt[{kt MkkLku kkteLkkhLkku Mk{ku kk Au. {rnkykuLku h{ktke knkh fkZe {wfkLkk kLkkkuLkk fkuMk k nukkELkLku {u Au khu nukkELk khk kkfkef Mk kh knkU[e ktLku [u Mk{kkLk fhke {rnkLku { fhk Au.

  [kuke Vukwykheyu y{ nukkRLk Y kR