10 08 2014 sunvilla samachar

Download 10 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-08-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 50Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 50 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 10, p - 2014 </p><p>Lke rne,kk.9ko{kLk krhMkrk{kt kkko </p><p>Lk ke fk kuk ktkhLkk 36 fkkyku{kt Mkwkhku fhk {kue Mkhfkhu f{hfMke ee Au. yk {kxu Mkhfkhu MktMk{kt rk k hsq fwO Au. WuLke Au fu Mkhfkhu yk rLko Mk yLku zke nex{k t yhk uYk kLkkk fkkykuLku h fhkLkk kkYku fk u o Au.Mk wkk u khk k kke {krnke {wsk yk fkkyku{kt V k u h u L k s w rh rMzLk y ux, RLzLk rVMkh yux yLku Mkwkh ytzhxufk yuxLkku k Mk{ku </p><p>kk Au. VkuhuLk swrhMzLk yux 1947{kt kLkkkku nkk u. su ytkkok MkhfkhLku uLkk knkhLkk rMkkhkuLku yrkrnk fhkLkku yrfkh {kku nkku. yksLkk Mk{{kt yk fkkLkku fkuE {kk Lkke. </p><p>yk k e{k t 1867{k t kLkk u Mkhk yuxLkk u k Mk{ku kk Au. su{kt huMxkuhLx kh {wMkkVhkuLku {Vk{kt kkeLke Mkk fhkLke ukkE nke. fkk {tkkLkk yuf MkerLkh yrfkheL k k skk { wsk zkkLk LkhuL {kueyu kkukkLkk </p><p>[wtxe [kh hr{kLk ykkuk [LkkuLku kqo fhkLke rk zke kLkke Au. suLkk kkYku yk 36 fkkykuLku h fhkLkku rLko fhkku Au. zkkLku fkk Mkr[ yLku fkk {tkeLku ktkh{ktke yksLkk Mk{{kt kkko Lk nku kuk fkkykuLke ke kLkkkLkwt fk{ MkkUwt nkwt. su {wsk ru {tkku yksLkk Mk{{kt sYhe Lk nku kuk 36 fkkykuLke ke kLkkeLku zkkLkLku {kufe ykke nke. su fkkykuLku h fhk {kxu Mkhfkh khk kufMkk{kt rk hsq fhk{kt ykwt Au.</p><p>LkhuL {kue Mkhfkh yuf Mkkku 36 fkkLku h fhu</p><p>kkko Lk nku kuk k{k{ fkk h ku</p><p>Mkhfkhe fk{ yLku zke nex{kt yhkuYk kLkkk ktkhLkk swLkk fkkykuLke ke kikh fhk{kt yke</p><p>Lke rne,kk. 9r rMk MkkR kkkk ytku </p><p>k u{Lke rkkMk rxkeLkk fkhu knukke s LkkhkskeLkku Mkk{Lkku fhe hnuk khfkkeXLkk tfhk[ko MYkkLkt MkhMkeyu nu zkkLk Lkh uL {k ueLk u rhzeLke {wkfkk Lk ukLke [uke ykke Au.ku{u rhzeLke Mkwr[k kkkke w kR fu kuLke kk k fhe Au. rhzeLke {wkfkk h fhkLke {kueLku yke fheLku ku{u fkwt Au fu u kuyku {wkfkk uu kku ue ukk khk ykkuk hkLku kuyku kw{ke fu Au. ku{u fkwt Au fu {kue rhze Mkkku ku{Lkk Lkk{Lku uzu ku{kt ku{Lku fkuR ktku Lkke khtk w yue nuk k fhe Au fu su k kku xkuke knuhkLkku RLfkh fhe [wfe Au ku yuf fkh kh fR heku sR fu Au. yku WuLke Au fu rMk MkuLkkLkk yuf MkktMku {kueLku Mkk$ {trhLke {wkfkk uk {kxu rhze ykk </p><p>yk{tk ykw t Au. keS kksw yuk ynuk k Au fu {kue yk yk{tk Mefkhe [wk Au. hr{kLk {u{kt MkkrLkf fk ux u o rhzeLkk Mkk tR kkkkLkk Mk tk t{kt rkkMk rLkuLk fhk k wkhu tfhk[koLku Mk{LMk ykw nk w. yurzLk [eV wrzr {ursMxux rkf fw{kh khk ku{Lku LkuMkhLkw Mk{LMk </p><p>he fwO Au. 20{e MkxuBkhLkk rMku ku{Lku fkuxo{kt nksh hnuk {kxuLkku yku fhk{kt ykku Au.Vrhke hksu khk fkuxo{kt yke fhk{kt yke nke. 19{e MkeLkk Mktk MkktR kkkk kkLk Lk nkk kue kk fheLku tfhk[kuo k{f kLkkLku XuMk knkU[kze Au.tfhk[kuo MkktR kkkkLke kw Lk fhk {kxu k fkwt nkw. </p><p>rhzeLke {wkfkk ukLke Mkke{kt w kR fu ku ytku [uke ykke : khfkkeXLkk tfhk[ko Vhe rk{kt</p><p>rhzeLke Mkwr[k kkk ytku zkkLk {kueLku [uke </p><p>rhze Lk sk tfhk[koLke {kueLku Mkkn</p><p>Lke rne,kk. 9Mktkkk rMkLkk Mktk u </p><p>zkkLk khefu LkhuL {kueLkk k{ yirknkrMkf MktkkuLkLku RLku kufku{kt khu WMkwfkk Au. {kueLku k rfk khke Mkktk {kxu k{k{ kikhe fhe uk{kt yke Au. {kueLkk kkLke kikhe [ke hne Au. keS kksw Mtkkkk rMkLke WseLku RLku rne{kt yqkkqo Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. k Tnuk {wsk {kue khu kk fhu khu ykhu 10000 k ufk u nksh hnuu. Mktkkk rMkLku RLku rne krhnLk rLkk{ khk k{k{ kikhe fhe uk{kt yke </p><p>Au. zexeMkeyu rLko fkuo Au fu 15{e ykuku Mkkhu A kkke Mkkhu 10 kk Mkwe kkukkLke kMk {Vk{kt ykku. ykLkku {kk yu kku fu kke {Vk{kt yk kkk hr{kLk Vhe fu. {kuk fk hr{kLk kLkuk k rfkLke Mkk{u ykhu 10,000 kufkuLke kuMkkLke Mkk fhk{kt yke Au. Mk tkkk rMkLkk Mk tk u Mkk{kL kufkuLku we skyu k uMkkzk{k t yku Au. k u{Lke kksw{kt Mfwe kkfku hnu Au. kwhke kikhe fhk{kt yke hne Au. kufkuLku kk {kxu k rfkLke ykMkkkMk kMkLke Mkuk khk{kt yku. kufkuLku Mkhkkke kMk {u </p><p>kue Mkk kkuXkk{kt yke hne Au. Mktkkk rMku fko{{kt kk uk {kx u yke hnuk kufkuLku kkukkLke Mkkku {kukkR, fu{hk, whkeLk, kUk, rkVfuMk, rMkkkhux, kRxh, rxrVLk kkuMk, kkeLke kkux, t[ kkuMk Mkkku Lk kk {kxu Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au. yk k{k{ kufkuLku fXkuh [fkMke{ktke kMkkh kw kzu. xwtf{kt knukke s kuLk kikh fhe uk{kt yke Au. Mtkkkk rMku fkuR yMkk Lk Mko kuk kkk uk{kt yke hkk Au. {kueLkk yirknkrMkf MktkkuLk kh khke kufkuLke s Lkne kfu rLke Lksh hnuu.</p><p>k rfk kh {kueLkk kkLku RLku WMkwfkk</p><p> k{ kh yirknkrMkf k rfkke Mktkkuu</p><p>kufkuyu kufMkk [qtxe{kt ku{Lke skkkhe yMkhfkhfheku yk fhe Au nu kufkuLke ykukk kqo fhk {kxuLke skkkhe y{khe Au : zkkLk</p><p>[qtxe{kt hksLkkk fuxLk, kn {uLk ykuV {u[ : {kuekskLke hkxe krhk{kt {kueLkwt uf MktkkuLk</p><p>Lke rne,kk. 8rneLkk sknhk Lknu </p><p>Mxurz{{kt kskLke hkxe krhk{kt yksu zkkLk LkhuL {kueyu kufMkkLke [q txe{kt kLkkh SkLke urzx hksLkkkMkn yLku yr{k knLku ykke nke. </p><p>{kueyu fkw t nkw t fu, kufMkk [qtxe{kt hksLkkkMkn fuxLk nkk yLku yr{k kn {uLk ykuV {u[ hkk Au. kufMkkLke [qtxe{kt yirknkrMkf Sk {uk kk MktkXLkLkk k{ hkxe MkhLkk fko{{kt k{k{ k ufk u yksu </p><p>uzkk nkk. kku fkofhkuLke xe{ Sk nktMk fhk {kxu fk{u kkue nke. hksLkkkMkn xe{Lkk fuxLk khefu nkk. ku{Lke fuxLkek{kt kku fkofhkuyu Sk nktMk fhe Au. yr{k kn {uLk ykuV {u[ nkk. Lke rne,kk.9</p><p>kh k e sLk k k kkxeoLke hkxe krhkLke kuXf Lke rne kku {e nke. su{kt kskLkk hk x e y k k u yr{k knLkk Lkk{ kh yk i k[krhf { ts wheLke {kunh kke ukE nke. LkhuL {kueLkk zkkLk kLk k k rneLk k s k n h k L k u n Mxuze{ kku {ue yk kuXfu kskLke hkxe krhkLke knue kuXf Au. yk kuXf{kt zkkLk LkhuL {kue, kkxeoLkk hkxe yk </p><p>yr{k kn yLk u hec Lk ukk </p><p>kf] ykzke MkrnkLkk k{k{ {kuxk Lkukkyku nksh hkk </p><p>nkk. yk k uXfLke Yykk k ]n { tke hksLkkkMkn u MktkkuLk fheLku fhe nke. kuXf{kt nksh kkLkk ku nhke w Lk ukkykuLk u Mk tkk ukk hksLkkkMknu LkhuL {kueLkk Lkuk]Lke hkux tMkk fhe nke. khkk ku{u yuLkzeyu Mkhfkhu ykhMkwe fhuk fk{kuLke ku{s ykLkkhe kusLkkyku rku {krnke ykke nke. khkk hksLkkkMkn u kkxe o Lkk yk ku yr{k knLkk </p><p>Lkk{Lkku Mkk {wku nkku.(_ h ...)</p><p>ksk yk ku yr{k knLkk Lkk{Lku {tswhe {e</p><p>hkxe krhkLke kuXf{kt ukku rLko</p><p>yr{k kn hkxe xe{{kt Lk ykk nkuk kku wkeLke skkkhe Lk {e nkuk yu uLkk kufku ku{Lke fwkkke kfuV kk Lk nkuk. yr{k kn Wkh rkMk {wfeLku k u{Lku LkSfke uk Au yLku ykuu Au. kkxeoyu knLku su skkkhe MkkUke Au ku skkkhe kuyku MkVkkkqof yk fhu. yksLkk u rMk yr{k knLkk u rMk Au. {kueyu fkw t nkw t fu, knukke s ku{Lku SkLkku rkMk nkku. yk [q txe{kt kkurrxf ktrzkkuLku {kuxe {w~fueyku nke. </p><p>Yykk yue kR nke fu, {kueLku kwshkkLke knkh fku ykuu Au. {k{kLke Yykk ktke s kR nke. uLkk kufku ku{Lkk krhk{Lku RLku kikh nkk. </p><p>2013Lke hkxe krhk{kt khu ku{u fkw t nkw t fu, y{u [keyu fu Lk [keyu uLkk kufku [ke kzk Au. 300 MkexLke kk fhkLku RLku k{k{ kufku Lkkhks nkk. [qtxe yrkLkLkk k{ Mkkn kkke 300 kuXfkuLke kk Wkh Mkkke kkku k xfkuh fhkk nkk. khtkw ku{Lku kkkw t </p><p>nkwt fu, kufkuLku k kku Au fu, fkuR {ktkLkkh k Au. {ktkLkkh k{kt fuxku { Au. uLke yu yk ku Wk{ kku kuMkkzku Au. Auk ku {rnLkkLkk yLkwke kk Mkkku {kueyu fkwt nkwt fu, uLkk kufkuLke ykukkykuLku kuyku kqo fhk{kt MkV hnuu. ykk kk {kuxk kkLkku Mk{ fo f[hLku kk{kt kku Au. 60 rMkLkk kkk{kt s zkke [eu kkE hne Au. su kufku 60 ko{kt ftR k fhe k Lkke ku kufku 60 rMkLkku rnMkkk {ktke </p><p>hkk Au. MkVkk xqtf Mk{{kt s {u. r{kt Mkrk kkE hne Au. {kueyu k{k{ {wkyku Wkh kk fhe nke. nMkkykuLke xLkkykuLk u ksk khu k [ke hnuu. uLkk rnk {kxu Mkhfkh fk{ fhu. ku rLko ukE hkk Au. zk wxeyk u Wkh khkLk u yk fhkLkk kMk fhk{kt ykk Au khtkw khku MkkkLkek qofLke Lkerk ykLkke Au. su kufku [qtxe{kt Vqz rMkwrhxeLke kk fhkk hkk Au ku kufku zkwxeyku{kt yuk </p><p>rk Wkh nMkkkh fhe [wk Au fu khek kufkuLku kusLkLke Mkk Lk kk. y{khk {kxu kkxeo fhkk uku {kuxku Au.</p><p>uLkk rnk{kt huf kkk uk{kt yku. kkfkuLkk rk, kke k[k MkrnkLkk {wk kh ykk kLke sYh Au. Lke Mkhfkh kLk kk kufkuLkwt u u kkwt Au. krhkoLk kk{kt yk{u MkV hnewt. kufku ku{Lke skkkhe yk fhe [wk Au. nu y{Lku skkkhe yk fhkLkku Mk{ ykku Au.</p><p>Mktwkhkx,kk. 9ksk L k k { w kh ef u </p><p>eetze {e kk kk khk s zkkLk LkhuL {kueLkk Mkkike LkSfLkk rkMk w yr{k knu fkUkuMk kh nkhku fhkk fkwt nkwt fu, fkUkuMk kkxeo kkMku fkuR r[khkhk Lkke ykk kku kuLke kkMku fkuR fuzh k Lkke. ku{u fkwt nkwt fu, ksk khek kufk u {kxuLke kkxe o Au. ksk hkxe krhkLke kuXfLku Mktkkukk yr{k knu ykkWLke wkeyu MkhfkhLke kxfe fkZe nke yLku fkwt nkwt fu, fkUkuMku hkk Mkrk{kt uLku {wfe ewt Au. k{k{ {kuh[u wkeyuLke Mkhfkh rLkV hne nke. kksukhLke kufMkkLke [ q txeLkk u Wu fhkk Lkk ksk {wu fkwt nkwt fu, [qtxe [wfkku rkfw Mk Au. kufkuyu kuxkUfLke hksLkerkLku Vkke ee Au. w{rk Mk{wkLku w fhk {kxuLke Lkerk ykLkkk{kt yke nke suLku kufku Vkke [wk Au. khu RrknkMk ku kh u w k eyu MkhfkhLk u fk ik tzk u L k e Mkhfkh khefu kk{kt yku. kk {w khefu ku{Lkk Lkk{Lku </p><p>eetze ykkk{kt yke nke. hksLkkkMknu fkw t nkw t fu, kkxeo nu wke, rknkh, {nkhkx, nrhkk, sB{w fk~{eh suk hkku{kt kkLke MkrkLk u w {sk q k fh k L k k kM k{ k t ykk u. yk hkk u{k t rkLkMkkLke [qtxe kuLkkh Au. nrhkk{k t yufk nkk [q txe zkLke ku{u nuhkk fhe nke. kskLke hkx e krhkLku Mktkkukk ku{u fkw t nk w t f u, k tkk Mk{ke kkxe o Mkhfkh{kt Lk nke fkh fu, [qtxe Z tZ uh kL k u y{e kL k kk{k t {w~fue Lkze hne nke. kufMkk [qtxe{kt Wkhu{kt 80 kife 73 kuXfku kskLku ykkk{kt qr{fk sLkkh knu fkwt nkwt f u, uLke hksLkerk{k t k tkk Mk{ke fk Uk uMkLke r[khkhk Akue nke khtkw nu Mkrk kkE kE A u . n u M k{ kkE [ w k u A u . uL k e hksLke r k{k t n u L ke L k e r k y{e kLke Au. ku{u W{uwO nkwt fu, kufku Mkwe knkU[k{kt MkV hnuLkkh Mkhfkh s nu xfe fu.</p><p>wkeyu-1-2 fkiktzkuLke Mkhfkh khefu s kku</p><p>Lke rne,kk.9Wkhu{kt fku{ke nMkk e uRLku Vukk{kt yke nke </p><p>kuk hknw kkteLkk fnukkk rLkuLkLku RLku ksku yksu ykfhe rkrk ykke nke yLku fkwt nkwt fu, fku{ke hksLkerk h{e [wfue fkUkuMk kkxeo khk ykk s rLkuLk fhk{kt yke hkk Au su kuLke r[khkhkLku hsq fhu Au. kkoh kLk yu kskLkk rhc Lkukk fk zufhu fkwt nkwt fu, Wkhu{kt su ftR k kwt Au ku fkUkuMkLkk fkhu kwt Au. fkUkuMku Mk{kske kkxeoLku xufku ykku Au. Auk 10 koke fkUkuMk yu Mkkk yuf Mkkku Au. u fkuR kkxeo fku{ke hksLkerk h{u Au kku ku fkUkuMk kkxeo Au. kuyku {wM{ ek Mkkku kXktLk hku Au. nihkkk{kt kuyku yu{ykEyu{ Mkkku kXktLk hku Au. fku{ke krhMkrk ytku kk fhk{kt yku Au. fku{ke ktkre VukkLkku Rhkku yk kkxeoLkku hnuku Au. hknw kkteLkk rLkuLkLke rxfk fheLku zufhu fkwt nkwt fu, fkUkuMkLke r[khkhk Yykkke s fku{ke hne Au. fkUkuMkLkk Wk{w hknw kkteyu wkhu fkwt nkwt fu, Wkhu{kt fku{ke nMkk f]rk{ heku Vukk{kt yke nke.</p><p>fku{e nMkk ytku hknwLkk rLkuLkke ksk Lkkhks</p><p>Z_ k - E...</p></li><li><p>2 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com</p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 10-08-2014{uk (y,,R) : kkk kMkLkwt ykkusLk kk. {kLkrMkf [kk ne kk. Lkkufhe-tk{kt hknk. w Mk{]k (k,,W) : EuLke WkkMkLkke {w~fue{kt hknk. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhku Mkwkfkhe.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt kZke-[Zke fTkk. ykfLkwt {k skE hnu. LkkkLke ez qh kk.ffo (z,n) : hkuskkheLke kfku {u. k{f kkk-kMkLkku kuk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u wO hnu.Mkn ({,x) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk. ykhku Mktkwt.fLk (k,X,) : ukkh-Lkkufhe kuku krk kk. rkn Lk Mktkte Wk{ Mk{. tkfe &amp;ku Wfue fku.kwk (h,k) : k{f kkk-kMkLkk kuk, ykfM{f Lk k kk. hkuskkheLke Lke kfku Qe kk.]rf (Lk,) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk.Lk (,,V) : s{eLk-knLk-{fkLkLkk kuk. Lkkkfe Mkrk {skqk sk. [kk ne kLku.{fh (,s) : Lkkufhe{kt kZke-[ZkeLke kk. ykfM{f Lk k kk.fwt (k,,Mk) : ukkh ykuo kuk kMk kke kLke hnu. LkkkLke ez qh kk.{eLk (,[,,k) : k{f kkk-kMkLkku kuk. ykhkuLke qk s Mktk ue.</p><p>ktkeu...</p><p>hkhe hJku sue rw kue kk t k kk?</p><p> _ 2070, lH -15, . 10-08-2014</p><p>ykk u{kt hkkne u hkykuu u{k hkh{kt hkk kike Wk{ fryku, tefkhku, r[kfkhku uhuu nksh hkkku ku nku. kt ykkt {nk{ hJku nku u hkhe kuk yuxe khu ke. fkrXkkzk ue hkyku kuke M fhkk Mkkrf frykuu kukk hkhe ykuhzk{kt ukze hkk nk.</p><p>yk kkku khku k[kku {kun nku fu {u u{ Mtkk Ae hkke h[k kR khu krn, te, rfkyku, rkk kk k{krsf kukku{kt kutkk k fhkhe {nk nMeyku [qtxek hksfkh rk tk e fu yu u heu te fkokne kfe uu kukwt k yke fu, u{e rk yu ywku k uu {u uk nuwke 12 kue r{qf fhkwt Y kwt.</p><p>Yykkt kkuo{kt ku yk rw kue tewt kuh [kwt htw Aeke Mkkrf heu s kk ke r[khkhk kku ywfq nku uk {nkwkue tewt [ wt wt. eu ykk ku fu nke hkk{kt r[ Uzwfh yu yruke huke kku {rtfh yih suk nkzkunkz fkutue hksfkhe yk rw kue ke{kt rhks{k Au. r[ Uzwfhu rfuxk kwt r {uwt Au, rnLe rV{ku{kt k huk yk uk L{ke krhfku{kt Mkk k{u Au. yk {nkwku nw r heu hkk{kt nksh hne hksfe fu yL [[koyku{kt k u ue yukk hke ko Au. yk tu {nkwkuyu t hefu {e kuf yurhk zu{uLx Mfe{e kLx{kt yuf iku nsw we kkuo ke fkh fu u {kxue nexe fzkfqx {kxu u{e ku { k nku fu yue A{kt uyku k zk {kk nku u Mkkrf Au. r[ suk {nkwwt k{ hkk{kt nkshe n ykkk rk{kt zk u nw w: yu yVkusf k Au.</p><p>yk {nkwkuyu kukukk kuk{kt {kh k fwO Au yu u {kxu yk u uZeykue uZeyku we u{ku e hnuu. u{u yk rkku yu [[kokS{kt k Zzk{kt yku u{kt u{wt L{k [ku. rr kukk kike rkk yu L{ke kufku yk{ ku kukk kuk{kt k fheu ue uk fhk s nku Au. u rk hfkhe erykuk zh{kt u{k kn-q[ku uk nku ku u {kxu e yuf Wkku Au.</p><p>Mkuxo er e fhke nku yu hfkh qAk ku r[ Uzwfh kukku yrk ykk fkhu R</p></li><li><p>3 / . 10-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com</p><p>V L </p><p>Lke rne,kk.9nhekk rkLkMkkLke </p><p>[wtxe{kt kskLku Vhe yufkh {kue nuhLkku k {u kuk Mktfukku {e hkk Au. </p><p>kksukh{kt fhku yuf Mkuo {wsk u nhekk{kt ykhu [wtxe kk kku fkUkuMkLke ko{kLk MkhfkhLke nkh Lke Au khu ksk Mkkk{kt kkMke fhke Lkshu kze hne Au. kLkke yusLMke khk fhk{kt yku Mku o {wsk u ykhLkk Mk{u [wtxe kk kku nhekkLke fw 90 kuXfku{ktke kskLku 43 Mkexku {u kue kk Au su nhekk rkLkMkk{kt </p><p>knw{ke {uk {kxu sYhe kuXfku fhkk k kuXf ykuAe kou Au. khu fwek rkMLkk uELke kkxeo nhekk sLkrnk fkUk uMk (yu[suMke)Lku k kuXfku {kLkw tyLkw{kLk Au. Mkkkkhe fkutkuMkLku {kk 13 kuXfku {u kue kk Au. kku ykEyuLkyuzeLkk kkk{kt 26 kuXfku ske sk Au. MkuoLkk skk {wsk, u ksk sLkrnk fkUkuMk MkkkuLkk kXktLkLku e hke [wtxe zu kku kskLku 46 yLku nhekk sLknek fkUkuMkLku 10 {eLku fw 56 kuXfku {u ku{ Au. yk krhMkrk{kt fkUkuMkLku {kk 13 kuXfku yLku ykEyuLkyuzeLku </p><p>nrhkk rkLkMkk{kt [ku {kue {uSf : Mkuo</p><p>kskLku 90{ktke 43 kuXf {u kuwt yLkw{kLk</p><p>nrhkk rkLkMkkLke [wtxeLku ELku kLkke yusLMkeLkk MkuoLkwt kkh : kskLke ku Mkkk{kt kkMke</p><p>tzLk,kk.9khke {qLkk ukkhe hehMkn MkwheLke </p><p>rkxLkLke MkLk{kt W[ MkLk nkWMk ykuV kuzoMkLkk Mk khefu rLk{qtf fhkE Au. Mkwheyu rkxuLkLke MkkkYZ fLhuxe kkxeo {kxu 312000 kkWLzLkku Vtz yufrkk fkuo nkku. suLkk kwhMfkh MYku ku{Lke nkWMk ykuV kuzoMkLkk Mk ku rLk{qtf fhkE Au. Mkqhe rkrx yurLk fLhuxe Mk Lkk{Lkk MktkXLkLkk {w k Au. rkxuLkLkk zkkLk zuez fu{Lk khk nkWMk ykuV kuzoTMk {kxu Lkk{ktrfk fhkuk 22 MkkuLkk Lkk{Lke ke nuh fhe nke. 22 Lkk Mkku Mkkku nkWMk ykuV kuzoMkLkk fw MkkuLke Mktk </p><p>850 kE Au. ko 1999{kt nkWMk ykuV kuzoMk yrrLk{{kt MktkuLk fhkELku khMkkkk kuzoTMkLke ukkELku Mk{k fko kk MkLkLke yk Mkkorf Mktk Au. wrLkkhLkk MkLkkuLke kwLkk{kt nkWMk ykuV kuzoMk rLkwt keswt Mkkike {kuxwt MkLk Au. khu [eLkLkwt LkuLk kekMk fkUkuMk yu wrLkkLkwt Mkkike {kuxwt MkLk Au. Lkk MkkuLke he Mkkku s nkWMk ykuV kuzoMkLkk MkkuLke MktkLku E Vheke rk sL{u kue kk k fhk{kt yke hne Au. WuLke Au fu, nkWMk ykuV kuzoMk{kt MkkuLke MkukLke rLk]rk {kxu {kokLke fkuE ukkE fhk{kt ykue Lkke.</p><p>tzLkLkk nkWMk ykuV kuzoMk{kt Mk ku khkeLke rLk{qtf</p><p>khke {qLkk hehMkn MkqheLke MkVkk</p><p>nkWMk ykuV kuzoMkLkk Lkk 22 MkkuLke ke nuh fhkE : nkWMkLkk fw MkkuLke Mktk eLku 850 kE</p><p>sB{w,kk.9kkrfMkkLk MkuLkkLkk skLkku khk Vhe yufkh </p><p>Mkhn kh wrhk{Lkk u tk fhkku Au. sB{w-fk~{ehLkk kq tA rskLke Mkhn Wkh kkrfMkkLk MkirLkfkuyu khke [kufeykuLk...</p></li></ul>