10 06 2014 sunvilla samachar

Download 10 06 2014 sunvilla samachar

Post on 17-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 354Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 354 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 10, \ - 2014 _

  fhk[e,kk. 09 kkrfMkkLkLkk fhk[e nuh{kt

  ek yktkhkxe r{kLke{kf kh kkMkkeyku khk fhk{kt ykuk ek nw{k{kt 30 k ufk uLkk {k uk kk Au. {kk o kuk 30 kufku{kt 10 wtkh kkMkkeykuLkku k Mk{ku kk Au. {kukLkku yktfzku u kue kk ukR hne Au. kkrfMkkLk{kt Vhe yufkh kkMkkeyku khLkkf nw{ku fhk{kt yksu MkV hkk nkk. r{kLke{kf kh nw{ku fhk{kt ykk kk kufk u{kt khu nuk VukR kR nke. khu ytkwte uk {e nke. nw{k kk ykukhuLkLkk u nu

  ytk yke kku Au. Mkwhkk kuLku yuhkk ux o kh ytf w {ueLk u k{k{ kkMkkeykuLku {kukLkku kx Wkkhe ek Au. xee ynukk{kt kk u fhk{k t ykk u A u f u nw{kLke skkkhe kkrfMkkLke kkrkkLku MktkXLku Mefkhe Au. {kk o kuk kkMkkeykuLke yku fhk k{k{Lkk zeyuLkyu xuMx fhk{kt yke hkk Au.

  k k r f M k k L k e r { r z k { k t s k k { k t y k w t A u f u kkMkkeykuyu ku{Lke Mkkku {kuxe {kkk{kt nrkkhku yLku kk kekLke [es Mkwyku Mkkku RLku ykk nkk. ykLkkke Mkkrkk kk Au fu ku{Lkku Rhkku ktkk Mk{

  Mkwe ykktf {[kkLkku nkku. hkufux kuL[h, kuLkuz yLku nrkkhkuke Mks kkMkkeykuyu uhkh nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt yL 22 kufku k kk Au. su kife fuxkfLke nkk kteh skk{kt yke Au. yk ykkW r{kLke{kfu fhk{kt ykuk nw{k{kt yLkuf r{kLkkuLku k LkwfMkkLkLkk ynuk ykk nkk. u fu kkrfMkkLke MkuLkkLkk {usLk sLkh yMke{ kkskyu fkwt nkwt fu fkuR k r{kLku LkwfMkkLk kwt Lkke. ku{u fkwt nkwt fu ykkLke skk r{kLke{kfLke yuf R{khk{kt kuLkuz nw{kLkk fkhu ukR nke.yku WuLke Au

  {kko kukyku{kt 10 wtkh kkMkkeykuu Mkk{u : kkrfMkkLke kkrkkLku nw{k {kxuLke skkkhe Mefkhe : kkrfMkkLk{kt Vhe yufk hkkkk

  kkrfMkkLk : fhk[e r{kLke{kf Wkh ek nw{ku, 30Lkkt {kukkkMkkeyku yLku Mkwhkk ku [u ykzk{Lkku ytk kku

  k khkLku fkkw{kt uk MkrnkLke rr MkhfkhLke kkr{kkyku hsq fhe : ykktfk-k[kh {wu kktAkuz Lkn fhk : hkuskkhe kh kLk

  kheke Lkkkwe Mkkike {kuxku kzfkh Au : hkxkrkLkku Mk yrk

  MktMkLkk yirknkrMkf Mktwk MkkLku {wSoLkwt MktkkuLk

  Lke rne,kk. 9hkx krk {wSoyu

  yks u Mk t M kLk k y i r knkrMkf Mktwk MkkLku Mktkkukk Lke {kue MkhfkhLke k{k{ kkr{fkkyku hsq fhe nke. hkxkrkyu ku{Lkk MktkkuLk{kt MkkV ku{kt fkw t nkwt fu u{kt kheke Lkkkwe Mkkike {kuxku kzfkh Au. khekeLku wh fhk {kxu Mkhfkh kLkkk k{k{ kMkku fhku. hkxkrkyu ku{u k u{Lkk kk{kt LkhuL {kue MkhfkhLke kr kkr{fkkyku hsq fhe nke. su{kt k khk yLku VwkkkLku fkkw{kt uk Wkhktk MkkOke rfkMkLkku Mk{ku kk Au. {kue MkhfkhLke kkr{kkyku{kt hkuskkhLku khkLke kkkkLkku k Mk{ku kk Au. rfkMkLku kkxk Wkh kk, kkhof yLku MA kkoh yLku ykktfkLkk {wu fkuE kktAkuz Lkn fhkLke {kue Mkhfkhu rLko fku o Au. hkxkrkyu ku{Lkk Mktktku{kt yk k{k{ kkkkLkk u Wu fku o

  nkku. ku{u fkwt nkwt fu kkLkLke Mkkku xufLkkukuSLkk Mktkt {skwk fhk{kt ykMk,u. yk Wkhktk 2015{k t kMke rMkLk e Wse fhk{kt ykMku. Mkhfkh Lk huLf Lk kuLMkLkLku y{e kLkkxu frxk Au. LkuLk kuh {u{kurhLke h[Lkk fheLku uLkk nekuLku MkL{kLk ykkk{kt yku. eeLkk WkkLkLk u khk Wkh kMk kh {wfk{kt yku.

  WoLkk rkLk kthkhkkk MkkuMko kh kMk kkh {wfk{kt yku. rhk kkXkLke Mk whkk {kx u LkuLk {urhxkR{ ykukkurhxeLke h[Lkk fhk{kt yku.[eLkLke Mkkk u wnk{f Mk tk tk uLk u w {sk w k fhk {kx u Mkhfkh frxk Au. hkxkrkyu fk w tnkwt fu MkuLkk kh y{Lku ko Au. MkuLkkLkk ykwrLkfefh kh kMk kLk ykkk{kt yku. MkuLkkLkk skLkkuLkk rnkkuLku kLk{kt uk{kt yku. Lk uLk r{Lk ykuV

  rn{kLke Yykk fhk{kt yku. huf uLke Mkkku Mkkhk Mktkt {kxu khk frxk Au. khke MkMf]rk yLku kkkykuLkk rfkMk kh kMk kLk ykku. R kkk r{Lk kU[ fhk{kt yku. kkMkk yLku {kykukLku [ke uku Lkne. Mkhfkh kkMkk Mkk{u fXkuh heku fk{ fhu. fku{e nMkk yLku {kkuke nMkkLku hkufkLkk kMkku fhku.

  k k{e rfkMk kh kLk ykkk{kt yku. k[khLku hk ufkLk u Mkk u o[ kkr{fkk ykk u . {rnkyk u L k e Mk k{ u kwLkkykuLku [ke uku Lkne. fkk LkkkLku khk kk kh Lkh kkk uku.Lkrf rkLku w zke kLkkku. {rnkykuLku 33 xfk yLkk{kLkk {wu k fk{ fhk{kt yku. k{k{ {kxu ykhkuLke MkukLku k kkr{fkk ykku. hkxkrk khk ykkk{kt ykuk ytkuSLkk kkLk w t Wkhkxkrk n{e ytMkkheyu rnLe{kt yLkwk fheLku hsqykk fhe nke. uLkk kufku{kt Lke ykk k ukE hne Au. {kue Mkhfkhu k[eLk MkkrnLkk Mk thk Wkh kh {wku Au. xuMkLkk rLk{k uLk u w Mkh kLkkk, nkEMkez xuLk kuzkk, wWkukkuLku kuMkknLk ykkk, h uu yLk u nkEu rfkMkLke {nf k t k e k us L k kyk u L k k u Mk{ku kk Au. rMkhLke Mkwrkyku hkkk 100 nuhLkk rLk{koLke k yk{kt kk fhk{kt yke Au.

  80Mke rzzMkLk r{ex{kt khku fhk suxe Mk{k hsqykk kE

  fhkkkykuLku {kuxe hknk {u : xuMk AqxAkx {kLke fe

  Lke rne,kk. 9V k E L k k L M k e { k f u o x

  huwuxhu Lkkkt {tke yY suxe Mk{k kkukkLke hsqykk{kt k[k{kt khku fhk {kxu kkfeLkk kuhu kkk WXkkLke yke fhe Au. yu{ {kLkk{kt yke hkwt Au fu, VkELkkLMke {kfuox huwuxhu kkkku yLku rnLw Mktwk krhkh {kxu ELf{xuMkLke f{ 80Mke (rzzMkLk) nuX yuf k YrkkLke {qzehkufk {kokLku khk Wkh kh {wku Au. ykLkkke k[kLku kuMkknLk {u. VkELkkLMke ku[zkuku 80Mke rzzLk{kt khku fhk suxe Mk{k hsqykk fhk{kt ykk kk kufku{kt Lke ykukkyku e kE Au. fhkkkykuLku hknk {u yLku {wk{kt khku kE fu Au. yk xuMk k[k ukkE nuX kkk ELku fhkkk ykf{kt {nk{ yuf k YrkkLkku xkzku fhe fu Au. ykhkeykE yLku ke huwuxhLkk skk {wsk

  80Mke nuX {qzehkufk {kok khkLkk kkkke k[k{kt yke hnuk xkzkLku hkufk{kt { {u. kksukhLkk rMkku{kt u{kt k[kLkk Mkh{kt xkzku kE hkku Au suLkk fkhu kufku [kkkwh kuk Au. yk {k{ku rLkkhu VkELkkLMke Mxurkexe yuLz zukuk{uLx fkWLMkeLke kuXf{kt k WXkk{kt ykk u nkk u. yk k uXf{k t suxeyu k{k{ VkELkkLMk MkMk yLku {kfuox huwuxhLkk {w Mkkku kk[ek fhe nke. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, Mkhfkh Exe z kuzx {khVku uh{kt rhxu ELuMx{uLx khk {kxu kkk E fu Au.

  yk{kt yk kkkk Wkh kLk {wfku fu, ko 2012-13Lkk ksux{kt k{ k {qzehkufk fhLkkh hexu {qzehkufkfkhku {kx u k uL[ fhk{k t ykue hkSkk te Exe Mk uMk Mfe{ ykukkyku {wsk fk{ fhe hne Lkke.

  fkukkuohux, yuMkyu{E kknfkuLku ykfkk fhku

  {wtkE,kk. 09rhkLMk fkuBwrLkfuLku yksu

  e LkuLk hku{kLke ykuVh fheLku Vhe yufkh kkfkk Mkko Auze ee Au. e LkuLk hku{kLkk krhk{ MYku kknfkuLku {kuxku Vkku ku. fkukkuohux, yuMkyu{E, nkEuw kkuMxkuEz yLku ekuEz SyuMkyu{ kknfkuLku ykfkk fhkLk k n u k w M kh yk yk uVh fhk{k t yke Au. rhkLMk fkuBwrLkfuLku yuf ke{kt skwt Au fu, Lk ELzk Lk hux kLkLkk krhk{ MYku nkEuw fkukkuohux yLku yuMkyu{E hku{k Mkuk{UxLku

  ykfkk fhk{kt { {u. rLkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu, fLTw{h rkLkuMkLkk {w fkhkukkhe yrfkhe kwhekMknu fkw t Au fu, kufk uLk u w hknk {u kuku y{khku nukw hkku Au. Lk ELzk Lk hux kLk nuX fMx{hkuLku ku{Lkk nku{ kLk xuheV Wkh [kso kkw ku. khk{kt fkuEk skyu hku{k Wkh nu kku k ku{Lku nku{kLk xuheV kkw ku. kuf yuMkxeze yLku hku{k [kso [u fkuE ytkh hnuu. ykhfku{Lkk Lk ELzk Lk hux kLkke xuheV ytkuLke

  yz[kuLku qh fhe fku. Mkkku-Mkkku hku{kLkk fMx{hkuLku {kuxku Vkku ku. ftkLkeLkw t fnuw t Au fu, yk ykuVhLkku {kk yu Au f u, {kk khtkh u{k t yuf skyuke keS skyu skk kufkuLku s Vkku ku Lkn kfu yk kusLkkLkku yLku k k E fu. Lk ELzk Lk hux ekuEz kLk 45 Yrkkke Y kk Au su{kt kuf, yuMkxeze yLku hku{k ykWx kku#k fku rk r{Lkex 40 kiMkk Au. khu ELkf{k hku{k e Au. ekuEz kLk 30 rMkLke uezexe hku Au.

  e LkuLk hku{kLke ytku rhkLMk khk ykuVh kE

  Lk ELzk Lk hux kLk nuX fMx{hku Wkh ku{Lkk nku{kLk xuheV s kkw ku : rhkLMk fkuBwrLkfuLk

  ke kh{eke y{kk{kt w kLkk {kukke {]kktf eLku 15

  y{kk Mkrnk kwshkkh{kt k ek kh{e kze hne Au. khtkw Auk fuxkf rMkLke Mkhk{e{kt yksu y{kk Mkrnk hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt kkhku kkzku nkku. ufu kufkuLke nkk nsw k fVkuze kLkue Au. y{kk{kt w k kufkuLkk {kuk kkkt A rMk{kt s {kukLkku yktfzku eLku 15 Mkwe knkU[e kku Au. y{kk{kt nsw Mkwe yuS nkuMkx{kt k yLku eyuMk nkuMkx{kt 12 kufkuLkk {kuk kE [wk Au. y{kk{kt kh{e Mkkku Mktktrk swk-swk hkukLkk 57 eoyku swe-swe nkuMkx{kt Mkkhkh nuX knkUk Au su{kt eyuMk{kt 42 yLku yuS{kt 8 eoyku Au. khu khkkuLk nkuMkx{kt kkt[ yLku Mkee{kt k eoykuLku k fhkk Au. yksu y{kk{kt kkhku kkzeLku kEfkLkk 44.4Lke Mkhk{e{kt 42.5 kE kku nkku. rzMkk, kkteLkkh{kt k kkhku kkzku nkku. nk{kLk rkku fkuEk fkhLke [uke he fhe Lkke. Akkt nu kufku k MkkkLk kE kk Au. suke kufku rkLksYhe heku knkh rLkfe hkk Lkke.

  y{kk{kt yksu w kLkk {kuk Mkkku kwshkk{kt {kukLkku yktfzku eLku 24 Wkh knkUku Au. nk{kLk rkk khVke yksu fkuR rnxuLke [uke he fhk{kt yke Lk nke khtkw kufku khu khukLk ukR hkk Au. keS kksw ykurVMkku yLku h{kt ktk yLku yuMkeLkku Wkkuk Mkkk e hkku Au. Mkkihkx yLku fA{kt kkeLke fxkufxe [u kufku khu khukLk kuk Au. yksu hk{kt Mkkike w kkk{kLk MkwhuLLkkh{kt 43 rzke LkkUkwt nkwt.y{kk{kt yksu su k kufkuLkk {kuk kk nkk ku{kt eyuMk{kt k{k{Lkk {kuk kk nkk. su{kt kkkLkk hMkef kxu, kee{zkLkk kkkk Mkknuk, MkhMkkwhLkk ykkMkkE Mkk{u Au.

  2014-15Lkwt ko f]rkrfkMk ko khefu Wsku

  kwshkkLke nrhkktrkLku Lke [kEyu knkU[kzk kikhef]rk {nkuMk-2014Lkwt {rnk f]rk Mkt{uLkLke Mkkku kkteLkkh{kt ykLktekuLk kxuLke WkMkrk{kt Mk{kkLk

  kteLkkh, kk.09{w{tke ykLktekuLk kxuu

  "2014-15Lkwt ko kwshkk f]rkrfkMk ko" khefu WskLke nuhkk fhe Au. yk Mkto{kt hk{kt {rnk f]rk Wkkfku, kwkkfku yLku wk {rnk f]rkfkhk uLk u k uMkkrnk fhkLkk Lkkh kusuxMk f]rkrkk nkk hu ku{ k {w{tkeyu skwt nkw t. f]rk {nkuMk-2014Lkk Mk{kkLk yMkhu kkteLkkh{kt hkhLke {rnk f]rkfkhk u {rnk kwkkfku yLku rfMkkhLk LkkhekLkk Mkt{uLkLku {w{tke Mktkkue hkk nkkk ykLktekuLk

  kx u u yk Mk tk u krke {rnk f]rkfkhkuLku kkkkk kkLk nkWMk Lk ux nkWMk kkk x uxh kusLkk yLu Yk. 49 kLke MknkLkk [uf yko fko nkk ku{s rr fkLkkuLkk r{ku[Lk yLku Mknk k yuLkkk fko nkk. {w{tkeyu f]rk {nkuMk-2005ke Y kue MkV ]tkLke 10{e fzeLkwt Mk{kkLk nu ykwrLkf f]rkrfkMkLke ykke yk nhVkLku w ke krkke yLku Lke [kEyu knkU[kzkLkwt yrkLk kLke hnuu kuku rkMk k fhkk skwt fu f]rkrfkMk koLke yk hkkke Wse yu

  hVkkh{kt Lkk k kqhu. ku{u f]rkfkh LkkhekLkk kk{e ykoktk{kt kwkkf khk {e hnuk kukkLkLke MkhknLkk fhkkt fkw t fu, {rnkykuLk u Mknfkhe kuku q WkkLk {tzeyku {kxu urhk fhe hkLkk kk{k u{k t {rnk q Wkkf {tzeykuLku kuMkknLk ykkkLkku yrk{ k f]rk{nkuMk hBkLk nkk hk{kt ykku Au.

  { w { t k e y u r f M k k L k LkkhekLku uhf yknkLk fhkkt MktuLkkMkh k{kt skwt fu, f]rk kwkkLk Mkkku Mktfkue kk{e {kkk-knuLkk u kk ukkLkk kkfkuLke k yuxe s Mkkh-Mktk hku yLku kkukkLkwt ku{s kk{Lkwt yufk kkf fwkkurkk Lk hnu ku {kxu Mkrnkhk kMkku ykhu. ykLktekuLk kxuu fwkkuk {wk k wshkkLke rkkkk kunhkkk yk u Mkkfkh fhk

  Mktkk kkuo frkfkhku MkukMktkXLkku yLku LkkhekLku yktkkze kf E k u L k k k kfk u L k k ykhk u rkLke Mk tkLke Mkk{krsf skkkhe Wkkze uk Mkeo yke fhe nke. {w{tkeyu ykkk ku ko{kt hkLkk huf kk{ huf hLku hk MkhfkhLke h ki[k MknkLkku Wkkuk fhe huf h{kt ki[k kLkkkLke Lku{ k k fhe nke. yk Mkto{kt ku{u su kk{{kt Mkhkt[ yLku kt[kkLke Mktkqo kkuze {rnk MkMkuLke nku kuk kk{ku 100 xfk h ki[k yrkLkLkw t Lkuk] u kue yke fhe nke. { w{ t k ey u f ] r k rk kL kL k e ykwrLkf xufLkkukuSLkku rrLkkuk fheLku {rnk f]rkfkhku krke kwkkfkuyu su yrLk rMkr k fhe Au ku{kt yL kk{e {rnk k uhk ELk u

  hkLkk f]rkktrkLku nrhkktrk{kt krhkk fhk kr rLkku k uku yLkwhku fku o nkku. f]rk {nkuMk Mk{kkLk Mk{knkuh{kt WkMkk ykhku{tke LkerkLk kxuu skwt nkwt fu, LkkhekLkku M k{ksLk k rfkMk{k t M kBf Wkkuk kk ku {kxu Mkkiyu Mkkk Lke hnuwt uEyu. ku{u yu{ k skwt nkwt fu, hk{kt yLkuf {rnk uzqkk u yuk Au fu suyku kkukkLkk uc f]rkfko khk yL uzqkku {rnkyku {kxu uhkkuk kLke hkk Au ku{Lkk SLk{ktke uhk E hkLkk uc f]rkrfkMk yLku kwkkLk rfkMk{kt hkLke yL uzqk {rnkyku kLk ykku, ykhku {tkeyu hkLkk k{ {rnk {w{tke ykLktekuLk kxuLkk Lkuk]{kt kwshkkLke rfkMk krk w uktke kLkkk LkkhekLku ]k kk yLkwhku fkuo nkku.

  fu r{kLke{kfLkk swLkk x{Lk (_ ...)

 • ykkLkku yksLkku rMk . 10-06-2014_{uk (y,,R) : ykfLkwt {k u. fwwxwtk Mkw Wk{ hnu. tkfe Lkwt hkufk kke kLke hnuu.]k (k,,W) : r{Lk-{wkfkk {kxu MkkLkwfq Mk{u ykukk {wsk k kk. Lkkufhe - tk{kt hknk sk.r{kwLk (f,A,) : ykkLke fk{keheykuLkku kkus kku sk. [oLkku Mktk yku. Lkkufhe{kt fkS hke.ffo (z,n) : knLk - {fkLk Mkw Wk{. MLkunesLkkuke Mknfkh {u. Lkkufhe-tk{kt k kk.Mkn ({,x) : LkkuLkwt {eXwt V [kk {u. rhku yxfke fku. fwxwtkLkku Mkkk Mknfkh Wk{ hnu.fLk (k,X,) : {wt{ktke knkh Lkefe fku. kzk-kkkke Mktkwt. s{eLk - {fkLkLkku kuk kLku.kwk (h,k) : hkuskkheLke kfku {u. kkkh MkwuwO hnu. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykLkt - WMkkn{kt khku kk.]rf (Lk,) : {kLkrMkf [kk ne kLku. ukkh ykuo fhuku kMk kke hnu. tkfe hkufk fhe fku. fwxwtkMkw Wk{. Lk (,,V) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. fwxwtkMkw Wk{. Mk{ kke hnu.{fh (,s) : kkk-kMkLkwt ykkusLk kk. hkuskkheLke Lke kfku {u. ykhkuLke fkS hke.fwt (k,,Mk) : ykfLkwt {k skE hnu. fkuxo-f[uhe{kt MkVkk {u. Lkkufhe{kt hknk sk.{eLk (,[,,k) : khMkkkk r{fkku {u. fwxwtk{kt ykf-WMkkn u. uhkhke k w Mk{.

  ktkeu...

  B w r.y u k uk f w rh{k t n u k ufk u u s w t {u..?

  nuhk {w {kkuo Wh kukt u yuLz w, f wrh yu xkuux tfeke s kt nkukke {kuxkkk krhfku uku Wku fhkw xku Au, htw nu fuL hfkhk k fkkku y{ kk sR hnku Au yu uk fkhu huf f wrh-xkuux{kt kufkuu sw {u uk MAk hke zu. kkuo ykW {kkuo h y{wf ythu f wrh yu xkuux kk nk, htw {kthu fkukuohuxhku yu fkuBuf fu wfkkhkuk {ukek{kt {kkuo hk xkuux kuze kzk{kt ykk Au. nuhk 466 [kuh rfku{exhk rMkh{kt r{ {ws f wrh yu xkuux kk{kt rV kkeku u yuLz w fu f wrh-xkuux kk{kt yu ue VkRk fkuLxkfx ykk{kt s h hku Au.

  [kutfkkhe rku ku yue Au fu, Bwr.k f xkuux yu wrhe VkRk fkuLxkfx fuxkf fkukuohuxhkuyu fkofhkuk k{u R ek Au yu VkRe fk{ehe fhk{kt kekkze [keu {rnu kku Yrkk rku q fhe hnk Au. yk fkiktz{kt Bwrk nuk kkk yrfkheyku tzkukukt nkukwt {kR hnwt Au. uke s fuL hfkhu zukt kurnr ykuV yuBku{uLx yu {uLwy MfuuLso yuLz uh rhnueexeu yufxe uf 37e ukR ywkh kAwxfu Bwr. kkekuyu huf rMkh{kt kkukt f wrh yu xkuuxe MAk rne kku {kxu yuf k ikh fhk {kxu yo {uLs{uLx fLx k.r.u fk{ehe kute Au. Whkt huf kuzoke {ktzeu kuk W[krfkheykue skkhe rVf fhk{kt yke Au.

  kik{ ku huf rMkh{kt fuxk f wrh-xkuux u{s u yuLz w xkuux ykukt Au yu ue nk fue Au uku rhkuxo {tkk{kt ykku Au. huf wrh-xkuuxe VkRe fk{ehe ke fkuLxkfxh ku fhkk{kt yku Au, htw u{kt VkR kk Au fu rn u kk{kt yku. ufu nk{kt ku Bwr.k f wrh yu xkuuxe Ak yue e R Au fu, he yu wk ku rk uku fkuR Wku fhk ikh ke. ue s nk u yuLz w xkuuxe uk {u Au. kku Yrke s{e yu [o{kt yzku k ykeu kkkt u yuLz w xkuuxwt t[k ke tMkkyku khk fhk{kt yku Au, su{kt wrhku Wku {V fhk ukku nkuk Akt u Yrk zkkkt nkuke Vrhkku kR hne Au. yk {Mk n fhk fuLk fkk yto wrh-xkuux{kt heuh, ke, xh kk kRx uhue fk{ehe fhke hnuu. skhu nuk kkyu wrh{kt MAk sk u {kxu fkokne fhke hnuu. u yk r{kuku fzfkRke y{ fhk{kt yku ku nuhku huf krhf Bwr.k f wrhku Wku fhk uhku yu nuh hMk Wh kRx-xueVkuk kktke ykzk kukwt xku.

  {k{ {kkuo h wrh u: Bwr:- nuhk {k{ {ko Wh f wrh yu xkuux nkuk uRyu, suke {rnk yu wYk krhfkuu fkuR h{sf Mkrku k{ku fhku zu. fuxe skyu kkuo swk wrh kuze kk k k kkk ke. yk e ku tehkke R ykk{e rku{kt huf {ko Wh f wrh yu xkuux kk {kxu sYhe fkokne fhk{kt yku, u{ MxuLzt fr{xe [uh{u quLkE xuu skwt nwt.

  2 / . 10-06-2014, _ y{kk

  kku yuh kuLkk Yx LkuxfoLku khk {kxu kikh

  kku yuh kuLke k{kkLku 21 xfk Mkwe khk RAwf

  {wtkR,kk. 9krzk k wkLke {krfeLkk

  ksux furhh kku yuhLke k{kk{kt 21 xfk MkweLkku khku fhkLke kikhe nkk hk{kt yke Au. kku yuh ykkk{e rMkku{kt kuLkk Yx LkuxfoLku w rMk]k kLkkk RAwf Au. Mkkku Mkkku LkkuLk {uxku nuhku{kt Lk uxfoLku VukkLke k usLkk hku Au. kk u yuhLkk {w fkhkukkhe kusku ze hkuLkeyu fkwt nkwt fu y{u k{kk 21 Mk we khkLke k usLkk hkeyu Aeyu. {uxku yLku LkkuLk {uxk u nuhk u{k t k uLke MkMkLk u w rMk]k kLkkku. ko{kLk

  Lkkktfe ko{kt 8.5 r{rLk MkexLke ykuVh fhk{kt ykLkkh Au. ku{u fkwt nkwt fu yk xkkuoxLku nktMk fhk {kxu yuhkRLk Lke wnh[Lkk ykLkku. eLk 2015Lku kLk{kt RLku Lkeke ykLkkk{kt yke Au. rLk 2015Lkk kkYku Mkkike MkMkk{kt yLku ykfkof heku kzkLke ykuVh fhk{kt ykLkkh Au. {uxku yuhkkuxo yLku xkh ku yLku xkh k nuhkuLku wnh[LkkLkk kkYku ykhe uk{kt yku. kku yuh wk nuke xkrVf kkuk 12.5 xfk yLku 14.6 xfkLkku hku Au. ko 2014-15Lkk Lkkktfe koLkk

  k{ ku {rnLkk hr{kLk kkuk hux wk nuke hnukk Lke ykk ke Au. kuLke {kfuox rnMMkukheLku e hkk yLku khk{kt ku Wkkuke kLke fu Au. yku Lkk ULke Au fu kk uh yuh 21 MkkrLkf Mkku kh yuf Mkkn{kt 900ke khu ^kRx ykukhux fhu Au. kuLke kkMku 19 r{kLkkuLkku fkVku Au. swkR {rnLkk{kt ku w yuf r{kLk W{hu kue kk Au. Wkhktk kku yuhu 72 yuLkRyku yuhkMk r{kLk {kxuLkku ykuzoh ykkuku Au. yk k{k{ r{kLkkuLke rzrhe 2016-2020 [u kk kue kk Au.

  ko{kLk Lkkktfe ko{kt 8.5 r{rLk MkexLke ykuVh fhk kikh : uLkk WLk kuku Mkko kLkk yutk

  rLk^xe 71 kkuELx Mkwhe 7654Lke Mkkkxeyu

  {wtkE, kk.09Lke Mkhfkh ykkf Mkwkhk

  yusLz k L k u z k k e yk k khu yLk u hk uskkhe Wkh kLk fuLek fhu kuk hkxkrk {wSoLkk MktkkuLk kk uhkh{kt k uSLkw t {kusw t Vhe wt nkwt. yksu fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 184 kkuELx WAeLku 25580Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu rLk^xe 71 kkuELx WAeLku 7654Lke Mkkkxeyu hkku nkku. yuVykEykELkk yktfzk kou Au fu, rue {qzehkufkfkhkuyu w k h L k k r M k u 1 2 8 3 fhk uzLke f{kLkk uh hee ek nkk. hr{kLk k k uzh {kfuox{kt ukeLkku kuh hkku nkku.

  M{kufuk ELzuMk{kt ku xfk yLku r{zfuk ELzuMk{kt 1.5 xfkLkku WAkku uk {ku nkku. ykuE yuLz kuMk ELzuMk rMkk kkfeLkk Mkuxhku{kt uke {e nke. rhkexe ELzuMk{kt 5.7 xfkLkku WAkku hkku nkku. khu fukex kwzTMk, kkh, {ux, fLTw{h zwhuk yLku ykuxku ELzuMk{kt 1.7-2.5 xfkLkku WAkku LkkUkku nkk u . yk uE yuLz k u M kL k e {k uxe f tkLke yk uyuLkSMke{k t 2.4 xfkLkku xkzku hkku nkku. MkuLMkuMkLkk 30 uh{kt Mkkike w xkzku ykuyuLkSMke{kt s hkku nkku. yu[wyu, yuMkkeykE, ELVkuMkeMk, yuMkeMk kUf{kt xkzku hkku nkk u. {kfu oxkezTk yksu

  nfkhk{f hne nke. fkhkukkh hr{kLk 2308 uh{kt kuS hne nke khu 782 uh{kt {te hne nke. {kuxkkkLkk uh{kt LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt khke sLkkk kkxeoLke yirknkrMkf Sk kk 30-70 xfk [uLkku WAkku LkkUkE [wku Au.

  k k k uh k u L k e k k fhk{kt yku kku xuMk{kfku{kt 10 xfkLkku WAkku LkkUkku Au. uhkh{kt kuS {kxuLkk yksu k fkhku skkkh hkk nkk. hkxkrkyu ku{Lkk MktkkuLk{kt 2022 Mkwe k{k{ {kxu ku ykkMkLke kk fhe nke. suLkk eu rhkexeLkk uh{kt ke WAkku LkkUkku nkku.

  MkuLMkuMk 184 kkuELx WAe 25580Lke Lke Mkkkxe Wkhkkuzh {kfuox{kt {ue uke : M{kufuk yLku {ezfuk ELzuMk{kt Mkwkhku LkkUkku : hkxkrkLkk kkLke yMkh

  yux MkuMk kEV wk, Me{ hkk{kt Wkkuke

  Lkk hMk ykMkLkw kkh he fhkw

  rLkr{kku MkuMkke MxuMk yLku yL e kfeV qh kk Au: { yuxrxeLkku Mkeku Vkku kk Au

  nu MkuMke fku{uze rV{ fhkLke fkuR RAk Lkke

  Rk kwk furhh kh khu kLk ykku

  kufku krhkhLke Mkkku kuMkeLku rV{ku rLknku Au : Rk

  {wtkR,kk. 9 k k u r w z { k t k u f r

  yrLkuke Rk kwk nu MkuMke fku{uze rV{{kt fk{ fhk {kxu k ikh Lkke. k uLk w fnuw Au f u kufku {kuxk kku rV{ku ku{Lkk krhkhLke Mkkku s kuMkeLku rLknku Au suke MkuMke fku{uze rV{ku fhkLke kuLke fkuR kusLkk Lkke. Rk kwkyu fkwt Au fu skk-2 yLku hks-3 rV{{kt fk{ fhke uk k{k{ kufku fne hkk nkk fu ku wk MkuMke yrLkuke Au. Akkt kkuz yLku MkuMk Lkku Wkkuk y{khk khVke fhk{kt ykku Lk nkku. y{u MkuMk yLku kkuz MkeLkkuLku k wk fkLke heku hsq fhk{kt ykk nkk. Rkyu fkwt nkwt fu kufku MkuMkLkk rkLku RLku uMk kLkke fkZu Au. kkLz {Mke

  sue rV{ku kkuMk ykurVMk kh uhkh MkVkk {ue [wfe Au. khtkw Rk {kLku Au fu yk fkhLke rV{ku ku fhk RAke Lkke. kuLkw fnuw Au fu ku MkuMk fku{uze rV{ fhk kikh Lkke. RkLkw fnuw Au fu kufku krhkhLke Mkkku kuMkeLku rV{ku rLknku Au suke k u{Lku yke rV{ku uk{kt kfeV

  kzu Au. Rk kwk nkurwzLke Mxkh yrLkuke yuLsueLkk ue sue kku Au. kuLke yku ue sue s kk Au. Rk kwkLke Lke rV{ n{ nu hsq kkLke kikhe{kt Au. yk rV{{kt ku rkkkk kkMkw, k{kk krxk Mkkku Lkshu kzLkkh Au. rV{{kt kuLkk fuxkf kkuz MkeLk hnuu. k{kk krxk knukke s fne [wfe Au fu ku rV{ku{kt fkuR MkuMke, kkuz yLku rkfeLke MkeLk fhLkkh Lkke. k{kkyu rnB{kkk rV{ {khVku kkurwz{kt yuLxe fhe nke. u fu rk khkLke rV{ku{kt ku MkV kR [wfe Au. Rk kwk yk fku{uze rV{Lku RLku wk ykkke kLkue Au. kuLke furhh{kt Lkku ktf yke fu Au.

  xkuhuLxku, kk.9fuLkuzk{kt nk{kt s fhk{kt

  ykuk Lkk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu hkke kkk hr{kLk kkkt nkxo yuxuf khu khLkkf yLku Su Mkkrkk kk Au. rkrx {uzef sLko{kt fkrk k uk ykMk{k t skk{kt ykwt Au fu fuLkuzk, whkuk yLku y{urhfk{ktke 48 swk swk ykMk fhk{k t ykk nkk. 1.9 r{rLk suxk eoykuLku ykhe ELku ykMkLke rk nkk hk{kt yke nke. {]wLkk u{ fE Mkrk{kt khu Au ku kkkkLku ykhe ELk u k ykMk fhk{kt ykk nkk. nkuMkx{kt e o L k u fk Mk{u kkLke Mkrk{kt khu {kukLkku khku hnu Au kuk ykMk kk k

  {wt fu hkke kkk hr{kLk yuxufLke Mkrk{kt {kukLkku khku e Au.

  ykuV fkfku yuxu fu hkke kkk hr{kLk nkuMkx{kt ykuk nkxo yuxufLkk eoyku{kt {kukLkku khku kkt[ xfk khu hnu Au. rLkr{k fkfku hr{kLk nkuMkx{kt kk{kt ykuk eoykuLke Mkhk{e{kt rzM[kso

  k k 30 rMk L k e y th nkuMkx{kt ykuk eoyku{kt khku khu hnu Au. kteh fkhLkk yux ufLke Mkrk{k t {kuze hkku nkuMkx{kt eoLku kkLke Mkrk{kt khku e Au. fkh fu MkkhkhLke Yykk fhk{k t k 15 r{rLkxLkk u Mk{ kke fu Au. ke yuxufLku yuMkxe khefu k{k t yk u A u . yk{k khk u 10ke 15 xfk e

  Au. ykuV fkfLke fkSLku Mkwkhk ykMk{kt nkuMkxkuLku k yke fhk{kt yke Au. 24 fkf yk fkhLkk eoykuLku Mkkhkh {u kue hsqykk k fhk{kt yke Au. nkxo yuxufLkk eoyku kkMku Mk{ qk ykuAku hnu Au. yke Mkrk{kt Mkkhkh k nue kfu {u ku sYhe Au.

  hkkekkk{kt nkxo yuxufke {kukLkku khku w : rhkkuxo

  rkrx {uzef sLko{kt ynuk fkrk

  hkkekkk hr{kLk nkuMkx{kt fkuE eoLku kkLke Mkrk{kt khk Mkkhkh {ke Lkke : ynuk{kt kku

  Lke rne, kk.9 k ks u kh{k t s fhk{k t

  ykuk Lkk hMk ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu yux MkuMk kEV wk yLku Me{ hkk{kt {nkqo qr{fk yk fhu Au. ykMk{kt k {wt Au fu MkuMkke yufkksw rxk{eLk zeLkk MfeLk kuzLku kuMkknLk {u Au. khu ke rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu yux MkuMk kEVke w wk ukk{kt k { {u Au. ykMkLkk kkYk u suLkeVh zhe Lkk{Lkk rLkktku 10 suxk &ku k{k{Lku kqAk nkk suLkk kkYku yux MkuMk kEVke wt Vkku ku ku &Lkku k Mk{ku kk Au. yk &Lkk

  skk{kt {kuxkkkLkk kufkuyu fkwt nkwt fu yuxe MkuMk kEVke wwk hnuk{kt k { {u Au. 30-40 yLku 50 koLke {kt rLkr{kku MkuMk {kLkkh kwkku{kt nkxo yuxufLkku khku e Au kuk fkuEk kwhkk {k Lkke suke yk ytkuLke {kLkk k rkfw kuxe Au. keS kksw rVrLk ikkrLkfkuLkwt fnuwt Au fu yuf Mkkn{kt ku k MkuMk {ke hnuk kwkku{kt kEVLkk {kuzkLkk kkk{kt LkkwMktfkkLkku khku k hnukku Lkke. rkxLkLkk ekk ykkh zue Mxkhu ykMkLkk kkhkuLku kkfeLku skwt Au fu ykLkkke MxuMk ykk kku xuLLk k qh kk Au. MkuMk fwhke

  xuLLk qh fhLkkh krhk Mk{kLk Au. yk Wkhktk rLkr{k MkuMkLkk yL Vkkyku k skk{kt ykk Au. 50 Lke {rnkykuLku ykhe ELku fhk{kt ykuk yL yuf ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu MkuMkke Lkfkhk{fkk qh kk Au. MkuMk kk nfkhk{f {qz hnu A u. Mk uMkLkk fkhu yuLzkuhrVLMk Lkk{Lkk kku rhe kk Au suLkkke fkuEk k w Mkkhku yLkw fhu Au. kEV{kt rVx yLku Me{ hnuk {kxu MkuMk Wkk uke nk ukLkk u {k k fhk{kt ykku Au. MkuMk{kt e ke { yuxeexe Mktfkue Au su hehLku yux hkk{kt {Yk kLku Au.

  Lke rne,kk. 9ke {kUkhe, ftkLkeykuLkk xkk LkVk, nkWMk

  nkuz MkuMkoLkk MkkuLkkLke khV e hnuk ykfkoLkk krhk{ MYku u{kt k[kLke Mkkkxe Lk koLke Lke[e Mkkkxe kh knkU[e kE Au. ykoktk{kt k[k hux 2012-13 hr{kLk SzekeLkk 30.1 xfk Wkh kE kku nkku su 2008{kt 38 xfk nkku. k[kLkk {k{k{kt nkWMknkuz Mkkike {kuxk MkkuMko khefu Au

  suke yk kkkk Wkh khu kh {wfkE hkku Au kku 80Mke nuX rzzMkLk er{x khk{kt yku ku sYhe Au. [e {kUkhe, xkk skk k[kLkk hLkk kuh{kt yuf k YrkkLke {kok Au khtkw LkuLk MkuMk MkxVefux, yuBkuETz kuezLz Vtz, kf kuezLz Vtz, nku{kuLk, kEV ELMkuhLMk er{{, Eexe etz MkuMk suk MkkLkku xuMk k[k kuzx khefu fk{ fhu Au.

  Auk 9 ko{kt k[kLke Mkkkxe{kt LkkUkkk xkzkuk[k hux 30.1 xfk kku

  {w tE, 9 sq : Vhe yuf kh fok u k u f r z k L t rhrxe k u f rk Y k E ku Au. fo h rkh-hrkh hkk u k u krh kk yk fko{{kt w: yku k uk ss kk zkLt e {kwhe erk nw nxfu shu zu fu suku ykht kuk nuk s yurkuz kku kEku Au. {kwhe erk yk ku{kt nkx wf{kt Au. {kwhek yk Yu uE ki yko[rf e kt. kW kuz wf{kt {kwhe erk khu ku{kt fx kkt, ku kufkue yktku Vkxeu Vzkfku kE E. f rk kuk e su fh inh kk hu{ku rzqk {kwhe erkk k fhk

  kuku hkufe kt. yk ku{kt ue zfku khu kku fu khu {kwheyu er{h kRx{kt q{ 3 kt h zkL fkuo.

  {kwhek yk nk x uMxo wfu uE ku k nuhk hne kt. {kwhek zkL kk yuSo uE fkuE nkuw fne fwt fu uyku {kt [kk yktfzku Mokh Au. hku {kwheknw kk zkLu ku f rk 7e er{h kRxu ne ku ke s ee, u{kt [kh

  [kt khu kkt fu khu {kwheyu k u ke f k r ykyku zu ku{kt k u k e r V { nkezuwt {ku f h k y k u k yk fw{kh kku {eX e A u zk e Y fhe. {kwheyu u{u skw t fu uyku u{e ksw ke ex h khu s uu fu

  khu uyku u{k k kkuk sk yku. {kwheyu yku yuu k h w kk ft yu kuk Mof q kku {eXe ku rkk ft. yuxw s n, {kwheyu yu{ skwt fu yk fw{kh ofku{ktke fkuEe kku zkL fhu. yku {kwhe khk w[kuk {k{ fkkuo fkO yu Ae uyku {kwheu u Uxe u{e ksw ke ex Wh ukk nfkh Lkt.

  f rk 7 : ue zu-nkx zkL khk {kwheyu fko ke-ke

  ( ...)kh 10 kkMkkeykuyu wMke kk kk uhkh kkuekkh fkuo nkku. khu kkuekkh fhk{kt ykk kk MkiLkkLkk skLkkuyu khk s {kuh[k Mktke ek nkk. yk nw{ku yuhkkuxoLkk x{Lk yuf kh fhk{kt ykku nkku. nw{ku fhk{kt ykk kk r{k{kfLke khV skk hkuzLku kt fhe ukt{kt ykku nkku. Mk{k r{kLke{kfLku Mke fheLku fkokke nkk hk{kt yke nke.

  MkuLkkLke Mkkku kkueMku k {kuh[k Mktke ek nkk. yu{ {kLkk{kt yku Au fu kkMkkeyku kkrfMkkLke Mkwhkk Lkk kLkkxe ykR fkzo RLku r{kLke{kf{kt wMke kk nkk. yk nw{ku ns yLku eeykRke kkeykuLku xkkuox kLkkeLku fhk{kt ykku nkku.

 • 3 / . 10-06-2014, _ y{kk

  {wtkE nw{kLkk {kMxh{kELzLke e

  fhkt[e, kk.09kkrfMkkLkLkk fhkt[e r{kLke

  {kf Wkh fhk{kt ykuk ek ykktfke nw{kLkk Mkto{kt Mkku LkuxfeOk MkkEx Wkh ykosLkf ynukku ykkk{kt yke hkk Au.

  xTexh yLku VuMkkwf Wkh yk nw{kLkk Mk to{k t k ufk u ykosLkf {krnke ykke hkk Au. fuxkf xTex{kt skkw t Au fu, ykk tfkeyku kkMk uke khk{k t kL k uk nr kkhk u

  {e ykk Au yLku ku{Lkk kh MktMf]k{kt {kue Lkk{ k{kt ykwt Au. hr{kLk s{kk W kkLkk {w yLku khLkkf ykktfke nkrV MkEu fkw t Au fu, yk nw{k {kxu khkLkk zkkLk LkhuL {kue skkkh Au. {wtkE nw{kLkk {kMxh{kELz kkkk MkEu xTexh kh fkw t Au fu, {kueLke Lke Mkwhkk xe{ fhkt[e yuhkkuxo Wkh nw{k {kxu skkkh Au. MkEu fkwt Au fu, kkrfMkkLkLk u {krnke nke fu,

  kuLkk yMke w~{Lk khefu fku Au. khk kkMkuke Ux Mkkukkku ue uEyu Lkn. keS kksw kkrfMkkLkLkk ykktfke MktkXLk knhefu kkrkkLk kkrfMkkLk khk yk nw{kLke skkkhe uk{kt yke Au.

  keS kksw khk kkrfMkkLk [u ktrk {kxu fk{ fhe hnuk Mk tkXLk r{Lk khke{Lkk Mk hr rLkkuu yk fkhLke rkrk ykkkk skwt Au fu, yke rkrk k trk rk {kxu yz[Yk kLke fu Au. fhk tke hkxk, fhk tke r[khkhk yLku k tLk u khVLkk kufku [u kuhMk{s LkwfkLk fhe fu Au. yk fkhLke kkkkkuke Mktktku kh yMkh Lk kk kuLke Lkk u t ue uEyu. s{kk W kkLkk ezh nrV MkELk u 26/11L k k { kMxh {kELz khefu kk{kt ykku Au. yk nw{k{kt k kufkuLkk {kuk kk nkk.

  fhkt[e nw{k {kxu LkhuL {kue skkkh : MkE{wtkE nw{k{kt qr{fk sLkkh khLkkf kkMkke nkrV MkE {wsk LkhuL {kueLke xe{Lkku {w nkk

  xurVkuLk yuMk[Us : {khLkLke xwtf Mk{{kt s kwAkhA ku

  MkekeykR khk xwtf{kt kwAkhA fhku

  kk kuo ykuxkukh{kt MkekeykR khk k fhkue yuVykRykh{kt krLke {khLkLkk Lkk{Lkku Wu nkku

  Lke rne,kk. 9M k e k eykRL k e x e{

  k u h f k u x u r V k u L k yuMk[Us fuMkLkk Mktkt{kt qkk qo xurfku{ kLk krLke {khLk yLku MkLk LkuxfoLkk yu{ze fkrLke {khLkLke kwAkhA fhkLke kikhe{kt Au.MkekeykRLkk rzhuxh hSk MknkLke yk u rVMk khk k wAkhA ytkuLkk kukhkuLku eetze ykke ee Au. MkekeykRLke [kh MkkuLke xe{ khk MkLk LkuxfoLkk ku kqo fkhkukkhe ntMkhks yLku h fw{khLke k wAkhA fhk{kt yke [wfe Au. MkMkuLkkLke 10 fkfke w Mk{ Mkwe kwAkhA fhk{k t yke nke. kh u fw{khLke yuf fkf Mkwe kwAkhA fhkR nke. kk kuo ykuxkukh {rnLkk{kt MkekeykR khk k fhk{kt ykue yuVykRykh{kt krLke {khLkk Lkk{Lkku Mk{ku

  fhk{kt ykku nkku. [ukkR{kt ku{Lkk kkux k rLkkMkMkkLk kh 323 nkR Mkez keyuMkyuLkyu fuk ut[e ukLkku ku{Lkk kh ykkuk {wfk{kt ykku nkku. k uhfkuhek u fuk U[kLkk u ku{Lkk kh ykkuk fhk{kt ykk kk khu nkukkku {[e kku nkku.

  yu kkk hr{kLk kuyku ko 2007{k txurfku{ kLk nkk. k u{Lkk ykkMkke LkuxfoLkk nuxkxoMk kku y t zh k kW Lz yk u xf VkRkh fuk rkAkeLku MkLk Lk uxfoLkk fko{Lku ykf fhkLkku ykkuk ku{Lkk kh fhk{kt ykku nkk u . k u{Lkk Mkk kkh nkukLkku wkkuk fhkLkku ku{Lkk kh ykkuk fhk{kt ykku nkku. MkekeykELkk Mkwkkuyu fkwt Au fu {khLkLke xwtf Mk{{kt kwAkhA fhku. {khLk ktwykuLke kwAkhALku RLku khu [[ko [ke hne Au. u fu ku{Lkk Mk{kofku

  {kLku Au fu ku{Lke Mkk{u fhk{kt ykuk ykkuk ykkhkhLkk Au. MkLk LkuxfoLkk kufkuLke nk{kt kwAkhA fhk{kt yke [wfe Au. nu yk {k{u {khLk ktwykuLke kwAkhA fhk{kt ykLkkh Au. ku{Lke qr{fk ytku &ku fhku

  rhku ze rsLkurhku, kk. 9 VeVk r fk ykzu nu

  kkheLkk rMkku hne kk Au. r fk{kt fuxkf yuk k wk Au su{kt fkuR k xe{ ykkk{e hkWLz{kt ykkufw[ fhe fu Au. ykk kwkLku kwk ykuV zuk khefu ykuk{kt yku Au. kwk Mke{kt fkutBkk, keMk, ykRhe fkuMx yLku kkLk sue xe{ku Au. khu k wk ze{kt Rxke, Wwhu yLku $uLz sue xe{ku Au. yk kwk{kt [kuke xe{ fkuMxk hefk Au. yk Wkhktk s{oLke yLku kkuxwok k yuf s k wk{kt Au. suke {kuxk WxVuh YykkLkk kkkke uk {e fu Au. k wk ke{kt MkuLkLke Mkkku LkuhuLz, [ee yLku ykuMxurk sue xe{ku Au. yk k{k{ k w k{k t k huf xe{{kt Mxkh ukze hnuk Au. kwk ke{kt MkuLk yLku LkuhuLz ku wk {skwk xe{ku Au. r fk{kt yk kwk{kt MkuLkLkk Mxkh ukze rzukku fkuMxk kh Lksh hnuu. yke s heku kwk Mke{kt zTkkukk kh Lksh hnuu. ku 101 {u[{kt 63 kku fhe [wku Au. ku Vku{o{kt hnuu kku kwxkku [knfkuLku { kze fu Au. khu kwk ze{kt Rxke yLku $uLzkLkk k wk{kt kkkxkue Wkhktk k uek Mxkh yLku Lkk Whkk Mxkh ukze Au.

  12{e swLkke 13{e swkR [u kke{kt kusLkkh VeVk

  zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. Mkk ike hMk kkkk yu Au fu kkrs{kt keS k r fk Vwxkk uLk w ykkusLk fhk{kt yke hkwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu

  nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk k uskLke nuhkk fhe nke. yufthu kk t[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au. swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku

  uzkR nke. r fkLkk kkYku fw 64 {u[ku h{kLkkh Au. yk 64 {u[ku kke{kt 12 swk swk nuhku{kt h{ku. xwLkko{uLxLke Yykk kwk Mxuske fhku. r fkLkk RrknkMk{kt k{ k {u[ku kk u kRLk xufLkk ukuS {khVku h{ku . RLkk{e hf{ k wk {kuxe hkk{kt ykLkkh

  Au. rsukk kLkLkkh xe{Lku 35 r{rLk zkuhLke hf{ ykkk{kt ykLkkh Au. k{ hkWLz{kt ykk kku kwk Mxus{kt 32 xe{kuLku [kh xe{Lkk ykX kkw{kt nu[e uku . kke{kt Vwxkku r fkLku RuLk uhkh u uk {e hkku Au.ku{o {u[ nk{kt [ke hne Au. rLkkhu MkuurLkk kh yksuoLxLkkyu Sk {ue nke. zu{kt {uMMkeyu kku fkuo nkku.

  kwk ykuV zukLke {u[ku Mkkike hku{kt[f kLkkLke MktkLkk

  fR xe{ku ykkk{e kuh{kt knkU[u kuLke [[ko

  {w~fu kwk{kt hnue xe{ku{kt Mxkh ukzeyku kh kkLke Lksh furLk : Rxke, MkuLk, $uLz {w~fu kkk{kt

  ufkurfLku nkh ykke hkVu Lkzk uL[ ykukLk [uBkLk

  hufkuzo Lk{e k uL[ ykukLk [uBkLk kLku

  kurhMk,kk. 9hkuuLz kuhkuMk kku h{kue

  uL[ ykukLk xurLkMk [uBkLkekLke VkRLk{kt MkuLkLkk hkVu Lkzku MkkkLkk Lkkukf ufkurf kh 3-6, 7-5, 6-2 yLku 6-4ke Sk {ueLku hufkuzo Lk{e k uL[ ykukLk{kt kwYk ko{kt rMkkMk xkuVe Ske ee nke. Lkzku ykLke Mkkku s 14{e kkLz Mu{ Mkko Ske ee nke. xku[Lkk ukze yLku ko{kLk [uBkLk Lkzku u fkuxo kh wLku e hkk{kt k MkVkk {ue Au. Lkzku yk SkLke Mkkku fuxkf hufkuzo kk ukkLkk Lkk{u fko nkk. Mkkk kkt[ k uL[ ykukLk SkLkkh ku k{ ukze kLke kku nkku. kuLkk kkLz Mu{Lke Mktk eLku

  nu 14 kR kR Au. ykLke Mkkku s Mkkike khu kkLz Mu{ SkLkkh ukzeykuLke ke{kt k ku Mkk{u kR kku Au. kex MkkBMkLke Mkkku ku ke{kt ke {ktfu yke kku Au. Mkkike khu kkLz Mu{ SkLkkh{kt hkush VuzhhLkku Mk{ku kk Au. Vuzhhu nsw Mkwe 17 kkLz Mu{ xkuVe Ske Au. Lkzk Mkk{u nkhLke Mkkku s ufkurfLkw [khu kkLz Mu{ SkkLkw M [fLkk[wh kR

  kwt nkw. ufkurf nsw Mkwe A kkLz Mu{ Ske [wku Au.

  hk u{k t[f VkRLk { u[{k t ufkurfu k{ Mkux Ske RLku Lke ykk skke nke. khtkw ku khu Mk{ Mkwe ez e ku Lk nkku. Lkzk 20 kkLz Mu{Lke VkRLk{kt hne hkku nkku. khu ufkurf 13{e k fkuR kkLz Mu{Lke VkRLk{kt h{e hkku nkku.Lkzku kkukkLkk nrhV ufkurf Mkk{u kuLke kR hnue nkhLkku rMkrMkku k kkuze eku nkku. kuLke Aue [khu {u[{kt ufkurf Mkk{u nkh kR nke. k fkf yLku 31 r{rLkx Mkwe yk {u[ [ke nke. ufkurf fuxef wku fhe nke suLke f{k kuLku [wfe kze nke.

  SyuMkxeLkk {wu kr{Lkkzwyu hsqykk fhe Au

  [ukE,kk. 09k r{Lk kz w L k k

  { w { t k e srkkyu yksu Mk tMkLkk kk u k ]nku{kt hkxkrkLkk MktkkuLkLkwt Mkkk fwO nkw yLku fkw t nkwt fu, hkxkrkLkwt Mk tkk uLk qk s M k o k k n e y L k u y k o k q o n k w t .

  {w{tkeyu fkwt nkwt fu, fuL yLku hkku [uLkk Mktktku w rfMkek fhkLke kkkk qk s {nkqo Au. kr{Lkkzw Mkhfkh fuL Mkkku Mktkqo Mknfkh fhu yLku hk{kt rfkMkLkk k{k{ V Mkkku {eLku nU[u. srkkyu fkwt nkwt fu, hkxkrkLkk MktkkuLku {nfktke Wu~kuLku nktMk fhk {kxu ykukkyku khe ee Au. Mkhfkhu yk Wu~ku Lke fko Au. uLkk kufku yk k{k{ [Lkku khekqo fhk {kxu Mkhfkh kkMkuke ykukkyku hku Au. srkkyu fkwt nkwt fu, hkxkrkLkk MktkkuLk{kt Lke MkhfkhLke kkr{kkyku hsq fhk{kt yke Au.

  khekku Wkh khu kh {wfkLke kkLkku k srkkyu Wu fkuo nkku. kk{e ELkMx[hLku w {n ykkkLke kkkk k {nkqo Au. khk r{LkLke yk{kt kk fhk{kt yke Au. rk Wkh yk{k kh {wfk{kt ykku Au. fuLku yLku hkku [uLkk Mktktku ytku kk fhkk srkkyu fkwt nkwt fu, kr{Lkkzw Mkhfkh Mkkhk Mktkt EAu Au. SyuMkxe Mktktrk hkkuLke [kkLku kLk{kt ELku y{e kLkkku. kr{Lkkzwyu knukke s [kuMk {wkyku WXkk Au.

  hkxkrkLkk kkke kufkuLke ykukkyku e kE Au : sk

  fuL yLku hkku [uLkk MktktkuLku w {skqk fhkLke kkkk qk s MktkkuksLkf Au : kr{LkkzwLkk {w{tke

  hkxkrkyu w fkw t...Lke rne, kk.9

  hkxkrk {wSoyu yksu MktMkLkk Mktwk MkkLku Mktkkukk Lke {kue MkhfkhLkekkr{fkkyku hsq fhe nke. hkxkrkyu ku{Lkk ytkuS{kt kk{kt rfkMk, kkMkk Mkrnk k{k{ {wu kk fhe nke. MkhfkhLke kr rLkke w Au ku {k{u hsqykk fhe nke. hkxkrkyu {kue MkhfkhLke yr{kt k{ k MktMkLkk Mktwk MkkLku MktkkueLku MkhfkhLke rLkke kh hsqykk fhe nke.hkxkrkyu w fkwt ku Lke[u {wsk Au. kheke Lkkkwe Mkkike {kuxku kzfkh Au kkMkkLku fkuR Mktukku{kt [ke uku Lkne Mkhfkh kkMkk Mkk{u fwk fXkuh ykLkku fku{e nMkkLku hkufk {kxu k k{k{ kkk uk{kt ykuu kkLk Mkkku xufLkkukuSLkk MktktkuLku w {skwk kLkkku ko 2015{kt kMke rMkLke Wse fhk{kt yku LkuLk kuh {u{kurhke nekuLkwt MkL{kLk fhku LkuLk r{Lk ykuV rn{k Y fhku hekfktXkLke Mkwhkk {kxu LkuLk {uhexkE{ ykukkuhexe kLkkku MkuLkkLkk ykwrLkfefh Wkh kMk kh {wfku MkuLkkLkk skLkkuLkk rnkLku kLk{kt E kkk uku huf u Mkkku r{kkkkqo Mktktku Mkkrkk fhku yk{rLkoh khk kLkkk Wkh kh {wfku khke MktMf]rk yLku kkkLkk rfkMk Wkh kh {wfku E kkk r{Lk kuL[ fhku k[eLk Mkkrn Mkthk Wkh kh {wfku xwheT{Lku kuMkknLk ykkk {kxu hkxe r{Lk [kku 50 xwheMx Mkfeox kLkkk{kt yku kkr{ rfkMk yLku rn{k ykMk {kxu wrLkMkxe kLkkku kkfk {fkLk, kke yLku 24 fkf rse Wkh kh {wfku kh{kw WoLkk Wkkuk Wkh kh {wfku LkkLkk nuhkuLku r{kLke {kkkuoke uzku {kkkzeyku {kxu yk kusLkk hnuu xuMkLkk rLk{kuLku w Mkh kLkkku u{kt nkEMkez xuLk [kkLku kkr{kk ykku knkze hkku{kt huu Mkwrk khku E kLkoLMk kh kh {wfku {w nuhku Wkh kEVkE kuLk kLkkku Mkhfkh{kt Mkku {erzkLke qr{fk hnuu hkuskkh {kxu u{kt {qzehkufkLku kuMkknLk ykku hkuskkh ykurVMkkuLku fuheh MkuLxh kLkkku fkuEk Lkerk Lke fhke uk hkuskkh Wkh kLk hnuu fkuxoLke Mktk{kt khku fhku hkkuLku rkMk{kt ELku SyuMkxe kh fk{ ku k[khLku hkufkLku k{ kkr{kk hnuu {rnkyku Wkh yk[khLku [kku Lkn {rnkykuLke MkwhkkLku ELku Mkkuo[ kkr{kk hnuu fkk LkkktLku khk kk {kxu kh {wfku Lkrf rkLku zke kLkkku {rnkykuLku 33 xfk yLkk{k Wkh kh {wfku Wkh kqo yLku sB{w fk~{ehLkk rfkMk Wkh kh {wfku kutkkk yLku yktLke sYhekkkuLku kqo fhku hkxe h{k-k{k xuuLxLku knkh kk Lke Mkk We fhku k{k{Lku ykhkuLke Mkwrk Wkh kh {wfku huf h{kt xkuEuxLke Lkerk kLkkku Lke ykhku kusLkk yLku Lke r{k kusLkk kLkkku w{keykuLku rfkMk{kt yuf Mk{kLk kf {u kuLkk Wkh kh {wfku huf uk{kt kke {u kuk fk{ Wkh kh {wfku kk{ku{kt k nuhku sue Mkwrk {u ku {w hnuu {kUkhe yLku fkk kheLku hkufkLku kkr{kk hnuu wkLkkuLkk Lkuk]{kt kuMkknLk ykku huf hk{kt ykEykExe yLku ykEykEyu{ kuk{kt yku

  ykuS{kt kk{kt k{k{ kk fhe

  yu{keyuLkk rkkeoLke nk fhkE nke

  Wkhktz fuMk : 17 kkueMk skLkkuLku ykSLk fkhkkMkMkkk kkueMk skLkku Wkh 50-50 nh YrkkLkku tz k kku : Wkhktz kkueMkLke k{k{ e VkkkE

  Lke rne, kk.09rne fk ux u o y u{keyuLk k

  rkkeoLku {kukLku kx WkkhkLkk {k{k{k t yksu 17 kk ueMk skLkkuLku ykSLk fkhkkMkLke Mk Vxfkhe nke. yku kMk WuLke Au fu, kMk MkekeykE ykku kLkkxe ykzk{{kt nuhkwLk{kt 22 koLkk rkkeoLke 2009{k t k u e n k L k k {k{k{kt Wkhktz kkueMkLkk 18 skLkkuLku 6 swLkLkk rMku kukek Xuhk nkk. kMk MkekeykE ss sukeyu {rfu 18 kkueMk skLkkuLku kukek Xuhk nkk. yk kufku hkehMkn yuLkfkWLxh fuMk{k t Mk tzk ukuk nkk. yk yuLkfkWLxhLkk eu 2009{kt Mk{k Wkhktz n[{[e WXwt nkwt.Mkkk ykhkukeyku{kt kfkeLk ELMkk uxh Mk tkk uk sMk, Mkk ELMkk uxh kk ukk k , hksu keMkk, Lkehsfw{kh,

  LkerkLk [kink yLku [t{kunLkLku nkL k k ykhk u k{k t k u k e k X uhk{k t ykk nkk. khu 10Lk u nkLkk fkkhk k kukek Xuhkk{kt ykk nkk. yL yuf kkueMk skLkLku kuxe {krnke hsq fhk k kukek Xuhkk{kt ykku nkku. yk fuMkLkk Mkto{kt MkekeykE khk 18 kkueMk skLkku Mkk{u [ksoex k fhk{k t yke nke. hkehMknLke nk k ku{Lke hkfz fhk{kt yke nke. ku kwLkkLkk kMk{kt Au kuk knkLku keS swkE 2009Lkk rMku kkekkk{k t yu{keyuLkk rkkeo hkehMknLke nk fhe uk{kt yke nke. hkehLkk rkkk khk k fhk{kt ykue yhSLkk ykkh Wkh Mkwe{ fkuxo khk yk fuMk rne{kt xkLMkVh fhk{kt ykku nkku. hkeh nuhkwLk{kt Lkk ufheLke ku{kt

  nkku yuf kukek keLku k uLkk kh nw{ku fhk{kt ykku nkku. khu nkukkku kk kk {k{ku rk[ku nkku. ykhu hk Mkhfkhu MkekeykELku kkkMk MkkUke nke. ze [fkMke kk yksu MkekeykE fkuxu o 18 kkueMkLku k ukek X uhk nkk. MkLke nuhkk nu fhk{kt yku. Wkhktz kk ueMkLkk skLkkuLk u ykSLk fkhkkMkLke Mk fhkkk kx {[e kku nkku.

  fkuxuo Mkkk kkueMk skLkku Wkh 50-50 nh YrkkLkku tz k kku nkku. A Mkk ELMkkuxhku Mktkkukfw{kh sMk, kkukk k , hksu keMkk, LkerkLkfw{kh, [ th{k unLk yLk u fk u LMx uk ySkMknLku nkLkk {k{k{kt kukek Xuhk{kt ykk nkk. fkuxuo yL 10 kkueMk skLkkuLku 20-20 nh YrkkLkku tz Vxfkkuo nkku.

  Lke rne, kk.09khku yksu yrkykwrLkf yLku Mue w

  snks ykEyuLkyuMk fkufkkke 290 rfku{exhLke huLs hkke k kuMk Mk wkhMkk uLkef yuLxeek q r{MkkELkw t MkV hek u krhk fw O nk w t. {kkt zkufkzo rr{xuz khk rLk{eok ykEyuLkyuMk fkufkkLku LkkifkMkuLkk{kt nsw Mkwe rrk heku kr{ fhk{kt yke Lkke. khtkw ykEyuLkyuMk fkufkk yuf k{kt s 16 kkuMk r{MkkE

  kuL[ fhkLke k{kk hku Au. yk r{MkkELkwt ykEyuLkyuMk fkufkkke krhk fhk{kt ykwt nkwt. ykEyuLkyuMk fkufkk kusux 15-ykVk rMkhe nuXLke Lke r{MkkE Au. yk r{MkkELkk Mkto{kt yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu, ku{kt k{k{ Mkwrkyku hnue Au u{kt w snksLke yk k{ kMk kuhek kifeLke yuf khefu Au. yk r{MkkE yk{eo yLku yuhVkuMko{kt Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au.

  kkuMk r{MkkELkwt INS fkufkkke krhk fhkwt290 rfku{exhLke huLs Au

 • Year : 1, Issue : 354, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 10-06-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 354, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.10-06-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 10-06-2014, _ y{kk

  y{kk, kk.09hkkkk hr{kLk fkuEk yrLkALke xLkkyku Lk kLku ku {kxu

  ktk khk k{k{ kkkyku uk{kt yke hkk Au hkkkk Yx Wkh sLkf {fkLkkuLke kkhe k fhk{kt yke hne Au. kkr{f {krnke {wsk,swk-swk rMkkhku{kt sLkf {fkLkku {kuxe Mktk{kt Au suke ktk Mkk{u k kzfkhYk Mkrk MkoE Au.kkheLkk rMkku kkfe Au khu y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk hkkkk Yx kh ykuk sLkf {fkLkkuLkku Mkuo fhe LkkuxeMk Vxfkhk{kt yke Au. Mkkike w sLkf {fkLk krzk{kt Au. hkkkk fkux rMkkh{ktke kMkkh kk Au yLku yn kkuo swLkk {fkLkku nkukke fkukkuohuLk khk Mkk{keLkk fkhkuMkh sLkf {fkLkkuLkku Mkuo fhk Au. h kuo ykkZe kesLkk rMku skkkk {trhuke hkkkk Lkefu Au. ykkk{e 29 sqLkLkk hkus kkLk ske, khk{, Mkwk Mkkku Lkkhkrh{kyu Lkefu. kkuo knuk Y kue hkkkk nuhLkk fkux kuk{kt Vhu Au kt {kuxk kku swLkk {fkLkku Au. ykk {fkLkku{kt fuxkf ssohek kE kk Au. {fkLk{kt hekuhk fk{fks fhwt kzu ku{ Au. ykk {fkLkkuLku fkhu hkkkk ku fkuE woxLkk Lk kk ku {kxu BwrLkrMkk fkukkuohuLkyu Mkuo fhe {fkLkkuLku sLkf nuh fhe LkkuxeMk kkXe Au, kk kou ykk {fkLkku 133 nkk yuxu fu kuLke Mktk e Au.

  sLkf {fkLkkuLke Mktk{kt khku kku

  hkkkk Yx Wkh ykuk sLkf {fkkuLku LkkuxeMk

  29 swLku hkkkk : nuhLkk fkux rMkkh{ktke hkkkk kMkkh kk Au khu sLkf {fkLkLku ELku khu [kk

  hkLke {kuxkkkLke kk{kt {kuxe Mktk{kt rkkeo ykMk {kxu knkUk : qfkyku keyku Mkkku knkUk

  y{kk, kk.09kkr{f, {kr{f yLk u

  W[kh {kr{f kkykuLk w t ufuLk kwY kkkt ykske Mk{k hkLke {kuxkkkLke kkyku{kt {kuxe Mktk{kt rkkeoyku kkukkLkk Wkhkukh ko{kt ykMk fhk knkU[e kk nkk. kkyku{kt ykske rkfkoLkk u kht fhk{kt ykku Au. ykfhk kkk{kt LkkLkk-LkkLkk qfkyku kkukkLkk keyku Mkkku ku{kt kkyu yke knk Uk nkk. nuh{kt Mkw{Mkk{ kMkkk hks{kkkuo yLku ikrf Mktfwku rkkeoykuLkk fhke kwtS WXk nkk.

  ktkk WLkkk ufuLk kk yksu kwshkkLke {kuxkkkLke kkykuLk w t ikr{f fko Y kE kw t Au. k{ rMk u s rkkeoyku{kt kkyu ykkLkku yLkuhku WMkkn uk {ku nkku. ktkk Mk{ Mkwe MkwLkk kzuk kkLkk fBkkWLz yLku fkMkY{

  rk k e oyk u L k k fkkx k e kw tS WXk Au. ykske Mk{k

  kwshkk{kt k{ ikrf MkkLkku kht kku Au khu kkLkk r{kkuLku {k {kxu rkkeoyku u fuxk rMkke ykk wh nku kuku {knku uk {ku nkku. k{ rMk nkukke yLkuf keyku kk ukkLkk wfkykuLk u kkyu {wfk {kxu ykk nkk. u fu keS khV Mk{k kwshkk{kt

  kh{eLkku kkhku [ku skkt fuxkf keykuyu yuf yXkzek suxwt ufuLk tkkkLke k {ktke fhe nke khu kh{eLku kLk{kt hkeLku fuxef kkyu kkr{f kkLkk rkkeoyku {kxu MkkhLkku Mk{ hkku Au.

  W uLk e A u f u kk wkLkk 10 rMk kn uk keykuyu kkukkLkk MktkkLk {kxu Lkk kkXkwMkfku, LkkuxkwMk, Mfw zuMk MkrnkLke Mkwyku hek{kt kke kk nkk. nk 45 rzkeke k khu kkk{kLk kze hkwt Au

  khu rkkeoykuLkk rnk{kt kk Mkt[kfku yLku keykuyu rk kkuzoLku ufuLk tkkkLke {ktk fhe nke khtkw rk kkuzo khk ufuLk tkkkLku ku kkLkk Mk{{kt VuhVkh fhe ykku Au kkLkku Mk{ Mkkhu 7 ke 11 kk MkweLkku hkk{kt ykku Au.

  ufuLk kk kkyku{kt ikrf fkoLke Yykk

  k{ rMku kkyku{kt keykuLkku hkVzku

  kk{kt ukuMkLkwt ykkusLk fhkwt

  kkr{f kkyku{kt yksu kk ukuMkLke {kfukh Wse fhk{kt yke nke. k{ k kkLkk kkkekt [zkkt rkkeoykuLku kwkkLkk Vw ykkeLku Mkkk fhkwt nkwt yLku kkLkk Mkt[kfku kkk rkfkuyu LkkLkk kkfku Lkk kkkhke khkE Lkn ku {kxu [kufux, rkMfex MkrnkLke [es MkwykuLke k nU[e fhe nke. kk ukuMk {kxu yLkuf kkykuLke Vwnkhke Mkx fhk{kt yke nke.

  y{kk, k.9kurqz{kt yuf yux uu

  kuke xuuLx yu yuxtke kufkuk rku{kt Mkk {uwt Au. su{kt yutek kfke u yrukeykue k fheyu ku, q{ rku yu re fkunkwhuwt k{ {kuhu Au. kurqz{kt rnx yu whrnx Ve{ku yke [qfue yk yrukeyku xurqz kk u uzke Au. khu y{kke {nu{k ue yk yrukeykuyu u{k frhh kkue fuxef h kku uh fhe ne. eZ yrukeyk u nuhe {nu{k e ne, su{kt q{ rku yu re fkunkwhu kfkhku kku {{wfeu kku fhe ne.

  * y{khk {{kt nw t yk uAk y uxh nk y{khk

  {{kt [kh fu k t[ yuxh yu kke ykX yuxu ne. suke fheu huf ku 28ke 29 rV{kuwt nwt ktw rMx nukke s hnuwt yu nwt ykhk{ke fk{ [kwt nwt. khu ykhu rV{ku yu fkfkhku k e hkkt Au uh yuxwt Au. kt Au fu yk s{kk{kt nwt yuxh ke.

  * rV{ku yu xurrV{ku{kt wt yth Au

  [kh, A fu yuf ko we{kt rV{ku qhe kkku { nku Au. khu xurrV{ku{kt ykke y yu rh] Au. rhe{kt fk{ fhwt zu Au. suke yk ku{kt wt yth Au.

  * yksu yuxtu {n ykw Awt

  {u rV{ku{kt ku fk{ fwO Au. htw nwt ktk uf Ae fkuEf

  yuxrxe{kt uzkw t nwt uke e fkuEu n htw yuxte s {n ykk{kt {kw Awt uke kurqz Whkt xurrV{ku{kt fk{ fhwt Au.

  * k koke yuxt kku Awt

  yL yuxrxe{kt uzkk fhk uLz q{ kk u hneu yuxtk frhh kku uzke hnwt. fu{ fu yuxt kku nwt Auk k koke uzke Awt.

  {u kuh 10{kt fheh h] fhe ne :-q{

  * [kuhkyu {u eh uEu t fhe

  nwt Vur{k r{ ELzek e ne khu [kuhkyu {u eh uEu rV{ {kxu t fhe ne. khu {u rV{ fu yuxt {kxu r[kwO nwt {khe nue rV{ rkq ne.

  * Vur{k r{ ELzk kwt khu r[kwO nwt

  {u yu {khk yL uLzu Vur{k r{ ELzk {kxu Vku{o wO nwt. {khk Vur{eu {khk Vku{o koe ne. {u rk nku fu nwt r{ ELzk e. yk {u {u Mxze rk eswt ftE r[kwO nwt.

  * nwt yksu yu{.e.yu ft Awt

  yuxtwt {u khu r[kwO nwt. htw kuh ke s {u {kh]t frhh h] fhe rwt nwt. yu nuk nwt {urzf kE ykk ku ykE.yu k {ke ne. {khe rV{ku yu Mxze ku kku s [kk nk. kku {u ku nkukke nwt yksu yu{.e.yu ft Awt.

  yk s{kk{kt nwt yuxu ke yu kt Au:- re fkunkwhe

  q{ rku yu re fkunkwhu u{k frhh kku zke fuxef h kku, fwhke ht kue rV{{kt y{u kku fk{ fwO nwt

  hk{kt es kuku kknf Mkwhkk sqk h[k {ktk

  es kknfkuLkk rnk {kxu fkuEk Mkk s Lkkees WkkLk,es MkkLke kkkku kwshkk ykke nhku{kt MkkLk hkkwt nkuk Akkt e ke Vrhkku

  y{kk, kk.09es WkkLk{kt yLku es

  Mkk{kt {kuhkLkwt MkkLk hkkk kwshkk hk{kt es kknfkuLkk &kuLkk rLkhkfh {kxu fkuE fkku fu kknf Mkwhkk sqk yMk{kt Lk nkukke kknfkuLkk rnkLke hkk kke Lkke. kuke kknfkuLkwt rnk Mk[k yLku kknf Mkwhkk sqk Wk fhk Wkhktk fkkLke h[Lkk fhe yk sqkkuLku sfo Mk{k MkwLkke {kxu ykkk k{k{ fuMkku nksh MkrnkLke khkLkkeyku ykkk MkeEykhMke yu sfo Mk{k hswykk fhe Au.

  es Wk kLk yLk u es Mkk kkkku kwshkk ykke

  nhku{kt MkkLk hku Au khtkw hk{kt es kknfkuLkk rnk {kxu fkuE kMk Mkk Lk nkukke kknfkuLkk rnk Mkwhkk sqkLke {ktk WXk kk{e Au.

  k k s u k h { k t y u M M k k h kkh er{xuz khk k wshkk EurxMkexe huwuxhe fr{Lkh (sfo) Mk{k kuLkk xurhV{kt Yk. 1.40Lkk u k khk u fhk yhS fhk{kt yke nke. sfuo yk ytk u fk uE kf Lkk uxeMk EMw fhe Lk nke. MkeEykhMke yu yk yhS{kt uzk yhS fhkk yuMMkkhu ktku WXkku nkku k sfuo MkeEykhMkeLku kkfkh

  khefu uzk khkkLke ykke nke. yk rk kk MkeEykhMke y u nk{k t sf oL k u k k e yue {ktk fhe Au fu k wshkk hk{kt {nkhkx hkLke su{ kknf Mkwhkk sqk Wk fhk yLku kknfkuLkk rnkhkf sqkkuLke kMk tke yku o kMk rMkuLk fr{xeLke h[Lkk fhk{kt yku. M k eEykhMke y u hs wykk{k t skwt Au fu {nkhkx{kt es kknfku {kxu A kknf Mkwhkk sqkLku {kLkk ykke Au. suLkkke kknfkuLkwt rnk Mk[k Au kuke kwshkk{kt k ykk kknf rnk Mk[k kuLkk {kxu Mkk ke uEyu.

  {u{Lkkh Mkr{Lkkhk kwfw{kt qx VuhLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.

  xk{kt {kko yfM{kk{kt wfLkwt fY {kuk rLkkwt yuxekLku xfu xh {khkk kLkk : {]kfLke yku

  y{kk, kk.09nuh{kt ykhLkkh {kko

  yfM{k k{k t k k k t { k u k L k k kLkkku{kt khku LkkUk hkku Au khu w yuf kLkk nuhLkk xk rMkkh{kt kLkk kkBku Au. xk kk{Lkk rLk{oLkkh MkkuMkkxe{kt hnukk [twkE f[hkS Xkfkuh kEfku kkukkLkk yuxek kkA kLkue LkhMknkE strkkE hkXkuzLku kuMkkze k [kh hMkk LkSfke kMkkh kE hkk nkk khu xf[kfu xf kuhfkheke [ke yuxekLku xh {khkk [twkELku s{k nkku Eyku kE nke khu LkhMknkELku kteh Eyku kkkt ku{Lkwt {kuk rLkkwt nkwt.

  k e S k h V n u h L k k y{hkEkze yLku yueMkkes rMkkh{k t yk{nkLkk k u kLkkku kLk Au y{hkEkze rMkkh{k t hnukk 30 ke o

  yfM{kk{kt {kukLkk kLkk{kt khku

  kE{kkt[Lkk yrfkheykuLku [kuMk kkk{eLkk ykkhu {wk{k Mkkku fuxkf MkkuLku kfze kkzk nkk

  {nukE yhskE tkkeLku Lkk ufhe kkkk u kLkeyu Xkfk u ykku nkku.

  yk kkkk u {Lkw: kkk t {nukEyu kLkeLku zhkk ku rMk ykW yuMkez ke ewt nkwt. kk{kt Mkkhkh ykuo ku{Lku yuS nk uMkx{k t k fhk{k t ykk nkk kt kk Mkkhu ku{Lkwt

  Mkkhkh hBkLk {kuk rLkkwt nkwt. kMkk rMkkhLkk kufwts MkkuMkkxe{kt hnukk 71 keo fLkwkE Lkkkkk kxuu kk hkus Mkhkhkes Wkhke Lke{kt kzkwt { wfeLk u yk{nk fhe nke. yk ytku yueMkkes kkueMku yfM{kk {kuk LkkUe w kkkMk nkk he Au.

  kskLke u kuXf{kt yksu ykkk{e fko{kuLke [[ko kuy{kk, kk.09

  kskLkk u kk ykEfu zuyu skwt nkwt fu ykkefku kk. 10{e sqLkLkk hkus kskLkk u fkko e f{{T kku u {w ykhMke VwLke ykkk{kt yLku kwshkkLkk khe yku{ {kkwh yLku hkxe Mkn MktkXLk {nk{tke e MkkekLke ruk WkMkrk{kt u kuXf kuu.

  kufMkk [qtxeLkk krhk{ku kk kuLkkh u kuXfLke rkkku ykkkk zuyu skwt nkwt fu, ykkefku kkkuhu kuLkkhe yk u

  kuXf{kt u nkuukhku, Sk kheyku yLku {kuh[kLkk u {wu WkMkk hnuu. yk kuXf{kt kufMkk [qtxeLkk krhk{kuLke Mk{ekk, f]rk {nkuMk yLku fLk fue hkkkk yLku kk ukuMk fko{kuLkk ykkusLk yLku y{efh ku{s MktkXLkk{f rkku yLku kkLkk ykkk{e fko{ku kkkku [[ko-r[khk fhk{kt yku.

  yk u yu WuLke Au f u hkLkk {w{tkeku ykLktekuLk kxu ykYZ kk kk yk fkhLke yk k{ kuXf {e hne Au

  su{kt hk Mkhfkh kkk u MktkXLk [u MktfLk skE hnu yLku Mkhfkhe fko{ku MkV kk kkk MkhfkhLke rMkeyku sLksLk Mkwe knkU[u ku {kxu k ktehkkke {tkLk fhku.

  yuxwt s Lkn {w{tke ykLktekuLk kxu Mkk{u uk hkLkkh fuxkf u kkk hkxe fkkLkk ykkukLkkuLku k Lkfkhk{f qr{fkke qh hnuk kk khVke kLkkehknu fzf kkfe fhk{kt yku ku{ k Mkwkku khk k {u Au.

  ksLkk xku[Lkk Mkku WkMkk hne fu

  keyu{yku{kt kwshkke yrfkheykuLkku kkku ku

  r{k zkkLkLkk khkLkk ykMkr[ku rLkwk fhkkkkteLkkh, kk.09

  kwshkkLkk 1972 ku[Lkk rLk]k ykEyuyuMk yrfkhe zku. ke.fu. r{kLke zkkLk LkhuL {kueyu ku{Lkk khkLkk ykMkr[ khefu fkuLxkxke rLk{wtf fhe Au. LkhuL {kue khke zkkLk kLk Au khke rne{kt yLku kMk fheLku keyu{yku{kt kwsh-kkLkk yrfkheykuLkku kkku e

  hkku Au. kwshkk fuzhLkk fuxktf MkLke yrfkheykuLku zkkLk LkhuL {kue zuwxuLk Wkh rne E kk Au kku fuxktf rLk]k yrfkheykuLku fkuLxkx kh E kk Au. nsw fuxkf yrfkheyku rneLkwt kuzw yku kue rkkk{kt kuXk Au. yku WuLke Au fu zku. ke.fu. r{k yk ykkW khu LkhuL {kue kwshkkLkk {w{tke

  nkk khu ku{Lkk ykMkr[ ku hne [wk Au. yk Wkhktk kuy-ku kwshkk es rLk{Lk kt[Lkk ku{s kwshkk ELMxxwx ykuV rzkMxh {uLkus{uLxLkk yk khefu k Vhs ke [wk Au. ku{Lke rLkck, k yLku yMkh-fkhf fk{keheLku kLk{kt hkeLku zkkLkLku ku{Lku rne kkukk nkukLkwt Mkwkkuyu skwt nkwt.

  {w Lknuh, kk kkk kk Lknuhku{kt nu kqo nLk k{kkyu Lk{ok kke knkU[kk ytkrhkk kk{{kt kke

  y{kk, kk.09y{kk rskLkk MkuE,

  kkk, Mkkt, k ufk yLk u rh{kk{ kkwfkLkk 111 kk{Lkk f]rk ykoktk {kxu Mkkike {nLke Vkukze LknuhLke ytksu 200 rf{e tkkELkwt kELkk fk{ kqo kkkt yk Lknuh kkk kuLke kuxk kk Lknuhku{kt 21{e sqLkke Mk[kE {kxu Lk{okLkwt kke Akuzk{kt yku. yk rMkkh{kt uzqkku Mk{Mkh zktkhLkk YLke hkuke fhe fu ku {kxu {tke qkuLMkn [wzkMk{kLke ykkk{k t Mk[kE kkkLkk W[ yrfkheykuLke kuue kuXf{kt yk rLko ukku nkku. LknuhkuLk w t LkeLkefh kE skkt nkLkk Mk[kE rMkkh{kt 6000 nuxhLkku khku ku.

  Vkukze Lknuh{kt k uLke k qo nLkk{kkyu kke nuzke fk ku {kxu y{kk rsk Mk[kE kkk khk {w Lknuh, kk Lknuh kkk kuLke kuxk kk Lknuhk uLke kELkkLk w t fk{ Yk. 112 fhkuzLkk [uo nkk hkwt

  Vkukze kkLke Lknuhku{kt 21{e sqLkke kke Akuzku

  Mk[kELkk ykkusLkLke [wzkMk{kyu Mk{ekk fhe

  nkwt. su{ktke Yk. 101 fhkuzLkk fk{ku kqo kE kk Au. qkuLMkn [qzkMk{kyu yk k{k{ fk{kuLke Mk{ekk fhe nke. Mkkkk uMkkk ykkk{e heV yLku he kukh{kt Vkukze LknuhkuLkk f{ktz rMkkh{kt uzqkkuLku Mk{Mkh Mk[kE {kxu kke {kwt hnu ku {kxu ykhke s ykkusLk fhk Mkq[Lk ykke nke.

  Vkukze LknuhkuLkk LkrLkefh fk{ ytk u L k e rkk k u ykk k fkokf EsLkuh SyuLk knu skwt nkw t fu, Vkukze f{kLz rMkkhLke ykhu 225 rfku{exh tkkELke Lknuhku yLku 23 k [kuhMk{exhLkk kELkk fk{ku kife 200 rf{e tkkE yLku 20 k [kuhMk {exhLkwt kELkk fk{ {kk A {rnLkk{kt s kqo fhkwt Au khu kkfeLkw t fk{ k xq tf Mk{{kt kqo ku. ku{u skwt nkwt fu, Vkukze {w kk kkk kk Lknuhk uLk w t {k uxkkkLk w t kELkk fk{ kqo kkk Mk[kE rMkkh{k t 6000 n uxhLkk u LkkUkkk khku ku. yk LknuhkuLkku f{ktz rMkkh 31000 nuxh Au. ku{ktke nk{kt 24000 nuxh{kt yk Lknuhk uLkk Lk uxfo Lk{okLkk kkeke Mk[kE kke nke, su nu 30,000 nuxh{kt kE fu. LknuhkuLkwt kELkk fk{ kE skke LknuhkuLkk {skqkefhLkk fkhu LknuhkuLke kkeLke nLkk{kk k u. Vk ukze {w LknuhLke nLkk{kk 1450 wMkuMkLke A u, kh u kkyk u , kk LknuhkuLke nLkk{kk 1000ke 50 wMkuMkLke Au. nu yk nLk k{kk Mkkk u k uLke k qo fkkyu Lknuhku{kt sYh kzu kke Akuze fku.