10 06 2014 sunvilla samachar

Download 10 06 2014 sunvilla samachar

Post on 17-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-06-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 1 Issue : 354Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 354 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 10, \ - 2014 _</p><p>fhk[e,kk. 09 kkrfMkkLkLkk fhk[e nuh{kt </p><p>ek yktkhkxe r{kLke{kf kh kkMkkeyku khk fhk{kt ykuk ek nw{k{kt 30 k ufk uLkk {k uk kk Au. {kk o kuk 30 kufku{kt 10 wtkh kkMkkeykuLkku k Mk{ku kk Au. {kukLkku yktfzku u kue kk ukR hne Au. kkrfMkkLk{kt Vhe yufkh kkMkkeyku khLkkf nw{ku fhk{kt yksu MkV hkk nkk. r{kLke{kf kh nw{ku fhk{kt ykk kk kufk u{kt khu nuk VukR kR nke. khu ytkwte uk {e nke. nw{k kk ykukhuLkLkk u nu </p><p>ytk yke kku Au. Mkwhkk kuLku yuhkk ux o kh ytf w {ueLk u k{k{ kkMkkeykuLku {kukLkku kx Wkkhe ek Au. xee ynukk{kt kk u fhk{k t ykk u A u f u nw{kLke skkkhe kkrfMkkLke kkrkkLku MktkXLku Mefkhe Au. {kk o kuk kkMkkeykuLke yku fhk k{k{Lkk zeyuLkyu xuMx fhk{kt yke hkk Au. </p><p> k k r f M k k L k e r { r z k { k t s k k { k t y k w t A u f u kkMkkeykuyu ku{Lke Mkkku {kuxe {kkk{kt nrkkhku yLku kk kekLke [es Mkwyku Mkkku RLku ykk nkk. ykLkkke Mkkrkk kk Au fu ku{Lkku Rhkku ktkk Mk{ </p><p>Mkwe ykktf {[kkLkku nkku. hkufux kuL[h, kuLkuz yLku nrkkhkuke Mks kkMkkeykuyu uhkh nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt yL 22 kufku k kk Au. su kife fuxkfLke nkk kteh skk{kt yke Au. yk ykkW r{kLke{kfu fhk{kt ykuk nw{k{kt yLkuf r{kLkkuLku k LkwfMkkLkLkk ynuk ykk nkk. u fu kkrfMkkLke MkuLkkLkk {usLk sLkh yMke{ kkskyu fkwt nkwt fu fkuR k r{kLku LkwfMkkLk kwt Lkke. ku{u fkwt nkwt fu ykkLke skk r{kLke{kfLke yuf R{khk{kt kuLkuz nw{kLkk fkhu ukR nke.yku WuLke Au </p><p>{kko kukyku{kt 10 wtkh kkMkkeykuu Mkk{u : kkrfMkkLke kkrkkLku nw{k {kxuLke skkkhe Mefkhe : kkrfMkkLk{kt Vhe yufk hkkkk</p><p>kkrfMkkLk : fhk[e r{kLke{kf Wkh ek nw{ku, 30Lkkt {kukkkMkkeyku yLku Mkwhkk ku [u ykzk{Lkku ytk kku</p><p>k khkLku fkkw{kt uk MkrnkLke rr MkhfkhLke kkr{kkyku hsq fhe : ykktfk-k[kh {wu kktAkuz Lkn fhk : hkuskkhe kh kLk</p><p>kheke Lkkkwe Mkkike {kuxku kzfkh Au : hkxkrkLkku Mk yrk</p><p>MktMkLkk yirknkrMkf Mktwk MkkLku {wSoLkwt MktkkuLk</p><p>Lke rne,kk. 9hkx krk {wSoyu </p><p>yks u Mk t M kLk k y i r knkrMkf Mktwk MkkLku Mktkkukk Lke {kue MkhfkhLke k{k{ kkr{fkkyku hsq fhe nke. hkxkrkyu ku{Lkk MktkkuLk{kt MkkV ku{kt fkw t nkwt fu u{kt kheke Lkkkwe Mkkike {kuxku kzfkh Au. khekeLku wh fhk {kxu Mkhfkh kLkkk k{k{ kMkku fhku. hkxkrkyu ku{u k u{Lkk kk{kt LkhuL {kue MkhfkhLke kr kkr{fkkyku hsq fhe nke. su{kt k khk yLku VwkkkLku fkkw{kt uk Wkhktk MkkOke rfkMkLkku Mk{ku kk Au. {kue MkhfkhLke kkr{kkyku{kt hkuskkhLku khkLke kkkkLkku k Mk{ku kk Au. rfkMkLku kkxk Wkh kk, kkhof yLku MA kkoh yLku ykktfkLkk {wu fkuE kktAkuz Lkn fhkLke {kue Mkhfkhu rLko fku o Au. hkxkrkyu ku{Lkk Mktktku{kt yk k{k{ kkkkLkk u Wu fku o </p><p>nkku. ku{u fkwt nkwt fu kkLkLke Mkkku xufLkkukuSLkk Mktkt {skwk fhk{kt ykMk,u. yk Wkhktk 2015{k t kMke rMkLk e Wse fhk{kt ykMku. Mkhfkh Lk huLf Lk kuLMkLkLku y{e kLkkxu frxk Au. LkuLk kuh {u{kurhLke h[Lkk fheLku uLkk nekuLku MkL{kLk ykkk{kt yku. eeLkk WkkLkLk u khk Wkh kMk kh {wfk{kt yku. </p><p>WoLkk rkLk kthkhkkk MkkuMko kh kMk kkh {wfk{kt yku. rhk kkXkLke Mk whkk {kx u LkuLk {urhxkR{ ykukkurhxeLke h[Lkk fhk{kt yku.[eLkLke Mkkk u wnk{f Mk tk tk uLk u w {sk w k fhk {kx u Mkhfkh frxk Au. hkxkrkyu fk w tnkwt fu MkuLkk kh y{Lku ko Au. MkuLkkLkk ykwrLkfefh kh kMk kLk ykkk{kt yku. MkuLkkLkk skLkkuLkk rnkkuLku kLk{kt uk{kt yku. Lk uLk r{Lk ykuV </p><p>rn{kLke Yykk fhk{kt yku. huf uLke Mkkku Mkkhk Mktkt {kxu khk frxk Au. khke MkMf]rk yLku kkkykuLkk rfkMk kh kMk kLk ykku. R kkk r{Lk kU[ fhk{kt yku. kkMkk yLku {kykukLku [ke uku Lkne. Mkhfkh kkMkk Mkk{u fXkuh heku fk{ fhu. fku{e nMkk yLku {kkuke nMkkLku hkufkLkk kMkku fhku. </p><p>k k{e rfkMk kh kLk ykkk{kt yku. k[khLku hk ufkLk u Mkk u o[ kkr{fkk ykk u . {rnkyk u L k e Mk k{ u kwLkkykuLku [ke uku Lkne. fkk LkkkLku khk kk kh Lkh kkk uku.Lkrf rkLku w zke kLkkku. {rnkykuLku 33 xfk yLkk{kLkk {wu k fk{ fhk{kt yku. k{k{ {kxu ykhkuLke MkukLku k kkr{fkk ykku. hkxkrk khk ykkk{kt ykuk ytkuSLkk kkLk w t Wkhkxkrk n{e ytMkkheyu rnLe{kt yLkwk fheLku hsqykk fhe nke. uLkk kufku{kt Lke ykk k ukE hne Au. {kue Mkhfkhu k[eLk MkkrnLkk Mk thk Wkh kh {wku Au. xuMkLkk rLk{k uLk u w Mkh kLkkk, nkEMkez xuLk kuzkk, wWkukkuLku kuMkknLk ykkk, h uu yLk u nkEu rfkMkLke {nf k t k e k us L k kyk u L k k u Mk{ku kk Au. rMkhLke Mkwrkyku hkkk 100 nuhLkk rLk{koLke k yk{kt kk fhk{kt yke Au.</p><p>80Mke rzzMkLk r{ex{kt khku fhk suxe Mk{k hsqykk kE</p><p>fhkkkykuLku {kuxe hknk {u : xuMk AqxAkx {kLke fe</p><p>Lke rne,kk. 9V k E L k k L M k e { k f u o x </p><p>huwuxhu Lkkkt {tke yY suxe Mk{k kkukkLke hsqykk{kt k[k{kt khku fhk {kxu kkfeLkk kuhu kkk WXkkLke yke fhe Au. yu{ {kLkk{kt yke hkwt Au fu, VkELkkLMke {kfuox huwuxhu kkkku yLku rnLw Mktwk krhkh {kxu ELf{xuMkLke f{ 80Mke (rzzMkLk) nuX yuf k YrkkLke {qzehkufk {kokLku khk Wkh kh {wku Au. ykLkkke k[kLku kuMkknLk {u. VkELkkLMke ku[zkuku 80Mke rzzLk{kt khku fhk suxe Mk{k hsqykk fhk{kt ykk kk kufku{kt Lke ykukkyku e kE Au. fhkkkykuLku hknk {u yLku {wk{kt khku kE fu Au. yk xuMk k[k ukkE nuX kkk ELku fhkkk ykf{kt {nk{ yuf k YrkkLkku xkzku fhe fu Au. ykhkeykE yLku ke huwuxhLkk skk {wsk </p><p>80Mke nuX {qzehkufk {kok khkLkk kkkke k[k{kt yke hnuk xkzkLku hkufk{kt { {u. kksukhLkk rMkku{kt u{kt k[kLkk Mkh{kt xkzku kE hkku Au suLkk fkhu kufku [kkkwh kuk Au. yk {k{ku rLkkhu VkELkkLMke Mxurkexe yuLz zukuk{uLx fkWLMkeLke kuXf{kt k WXkk{kt ykk u nkk u. yk k uXf{k t suxeyu k{k{ VkELkkLMk MkMk yLku {kfuox huwuxhLkk {w Mkkku kk[ek fhe nke. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, Mkhfkh Exe z kuzx {khVku uh{kt rhxu ELuMx{uLx khk {kxu kkk E fu Au. </p><p>yk{kt yk kkkk Wkh kLk {wfku fu, ko 2012-13Lkk ksux{kt k{ k {qzehkufk fhLkkh hexu {qzehkufkfkhku {kx u k uL[ fhk{k t ykue hkSkk te Exe Mk uMk Mfe{ ykukkyku {wsk fk{ fhe hne Lkke.</p><p>fkukkuohux, yuMkyu{E kknfkuLku ykfkk fhku</p><p>{wtkE,kk. 09rhkLMk fkuBwrLkfuLku yksu </p><p>e LkuLk hku{kLke ykuVh fheLku Vhe yufkh kkfkk Mkko Auze ee Au. e LkuLk hku{kLkk krhk{ MYku kknfkuLku {kuxku Vkku ku. fkukkuohux, yuMkyu{E, nkEuw kkuMxkuEz yLku ekuEz SyuMkyu{ kknfkuLku ykfkk fhkLk k n u k w M kh yk yk uVh fhk{k t yke Au. rhkLMk fkuBwrLkfuLku yuf ke{kt skwt Au fu, Lk ELzk Lk hux kLkLkk krhk{ MYku nkEuw fkukkuohux yLku yuMkyu{E hku{k Mkuk{UxLku </p><p>ykfkk fhk{kt { {u. rLkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu, fLTw{h rkLkuMkLkk {w fkhkukkhe yrfkhe kwhekMknu fkw t Au fu, kufk uLk u w hknk {u kuku y{khku nukw hkku Au. Lk ELzk Lk hux kLk nuX fMx{hkuLku ku{Lkk nku{ kLk xuheV Wkh [kso kkw ku. khk{kt fkuEk skyu hku{k Wkh nu kku k ku{Lku nku{kLk xuheV kkw ku. kuf yuMkxeze yLku hku{k [kso [u fkuE ytkh hnuu. ykhfku{Lkk Lk ELzk Lk hux kLkke xuheV ytkuLke </p><p>yz[kuLku qh fhe fku. Mkkku-Mkkku hku{kLkk fMx{hkuLku {kuxku Vkku ku. ftkLkeLkw t fnuw t Au fu, yk ykuVhLkku {kk yu Au f u, {kk khtkh u{k t yuf skyuke keS skyu skk kufkuLku s Vkku ku Lkn kfu yk kusLkkLkku yLku k k E fu. Lk ELzk Lk hux ekuEz kLk 45 Yrkkke Y kk Au su{kt kuf, yuMkxeze yLku hku{k ykWx kku#k fku rk r{Lkex 40 kiMkk Au. khu ELkf{k hku{k e Au. ekuEz kLk 30 rMkLke uezexe hku Au.</p><p>e LkuLk hku{kLke ytku rhkLMk khk ykuVh kE</p><p>Lk ELzk Lk hux kLk nuX fMx{hku Wkh ku{Lkk nku{kLk xuheV s kkw ku : rhkLMk fkuBwrLkfuLk</p><p>ke kh{eke y{kk{kt w kLkk {kukke {]kktf eLku 15</p><p>y{kk Mkrnk kwshkkh{kt k ek kh{e kze hne Au. khtkw Auk fuxkf rMkLke Mkhk{e{kt yksu y{kk Mkrnk hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt kkhku kkzku nkku. ufu kufkuLke nkk nsw k fVkuze kLkue Au. y{kk{kt w k kufkuLkk {kuk kkkt A rMk{kt s {kukLkku yktfzku eLku 15 Mkwe knkU[e kku Au. y{kk{kt nsw Mkwe yuS nkuMkx{kt k yLku eyuMk nkuMkx{kt 12 kufkuLkk {kuk kE [wk Au. y{kk{kt kh{e Mkkku Mktktrk swk-swk hkukLkk 57 eoyku swe-swe nkuMkx{kt Mkkhkh nuX knkUk Au su{kt eyuMk{kt 42 yLku yuS{kt 8 eoyku Au. khu khkkuLk nkuMkx{kt kkt[ yLku Mkee{kt k eoykuLku k fhkk Au. yksu y{kk{kt kkhku kkzeLku kEfkLkk 44.4Lke Mkhk{e{kt 42.5 kE kku nkku. rzMkk, kkteLkkh{kt k kkhku kkzku nkku. nk{kLk rkku fkuEk fkhLke [uke he fhe Lkke. Akkt nu kufku k MkkkLk kE kk Au. suke kufku rkLksYhe heku knkh rLkfe hkk Lkke.</p><p>y{kk{kt yksu w kLkk {kuk Mkkku kwshkk{kt {kukLkku yktfzku eLku 24 Wkh knkUku Au. nk{kLk rkk khVke yksu fkuR rnxuLke [uke he fhk{kt yke Lk nke khtkw kufku khu khukLk ukR hkk Au. keS kksw ykurVMkku yLku h{kt ktk yLku yuMkeLkku Wkkuk Mkkk e hkku Au. Mkkihkx yLku fA{kt kkeLke fxkufxe [u kufku khu khukLk kuk Au. yksu hk{kt Mkkike w kkk{kLk MkwhuLLkkh{kt 43 rzke LkkUkwt nkwt.y{kk{kt yksu su k kufkuLkk {kuk kk nkk ku{kt eyuMk{kt k{k{Lkk {kuk kk nkk. su{kt kkkLkk hMkef kxu, kee{zkLkk kkkk Mkknuk, MkhMkkwhLkk ykkMkkE Mkk{u Au.</p><p>2014-15Lkwt ko f]rkrfkMk ko khefu Wsku</p><p>kwshkkLke nrhkktrkLku Lke [kEyu knkU[kzk kikhef]rk {nkuMk-2014Lkwt {rnk f]rk Mkt{uLkLke Mkkku kkteLkkh{kt ykLktekuLk kxuLke WkMkrk{kt Mk{kkLk</p><p>kteLkkh, kk.09{w{tke ykLktekuLk kxuu </p><p>"2014-15Lkwt ko kwshkk f]rkrfkMk ko" khefu WskLke nuhkk fhe Au. yk Mkto{kt hk{kt {rnk f]rk Wkkfku, kwkkfku yLku wk {rnk f]rkfkhk uLk u k uMkkrnk fhkLkk Lkkh kusuxMk f]rkrkk nkk hu ku{ k {w{tkeyu skwt nkw t. f]rk {nkuMk-2014Lkk Mk{kkLk yMkhu kkteLkkh{kt hkhLke {rnk f]rkfkhk u {rnk kwkkfku yLku rfMkkhLk LkkhekLkk Mkt{uLkLku {w{tke Mktkkue hkk nkkk ykLktekuLk </p><p>kx u u yk Mk tk u krke {rnk f]rkfkhkuLku kkkkk kkLk nkWMk Lk ux nkWMk kkk x uxh kusLkk yLu Yk. 49 kLke MknkLkk [uf yko fko nkk ku{s rr fkLkkuLkk r{ku[Lk yLku Mknk k yuLkkk fko nkk. {w{tkeyu f]rk {nkuMk-2005ke Y kue MkV ]tkLke 10{e fzeLkwt Mk{kkLk nu ykwrLkf f]rkrfkMkLke ykke yk nhVkLku w ke krkke yLku Lke [kEyu knkU[kzkLkwt yrkLk kLke hnuu kuku rkMk k fhkk skwt fu f]rkrfkMk koLke yk hkkke Wse yu </p><p>hVkkh{kt Lkk k kqhu. ku{u f]rkfkh LkkhekLkk kk{e ykoktk{kt kwkkf khk {e hnuk kukkLkLke MkhknLkk fhkkt fkw t fu, {rnkykuLk u Mknfkhe kuku q WkkLk {tzeyku {kxu urhk fhe hkLkk kk{k u{k t {rnk q Wkkf {tzeykuLku kuMkknLk ykkkLkku yrk{ k f]rk{nkuMk hBkLk nkk hk{kt ykku Au. </p><p>{ w { t k e y u r f M k k L k LkkhekLku uhf yknkLk fhkkt MktuLkkMkh k{kt skwt fu, f]rk kwkkLk Mkkku Mktfkue kk{e {kkk-knuLkk u kk ukkLkk kkfkuLke k yuxe s Mkkh-Mktk hku yLku kkukkLkwt ku{s kk{Lkwt yufk kkf fwkkurkk Lk hnu ku {kxu Mkrnkhk kMkku ykhu. ykLktekuLk kxuu fwkkuk {wk k wshkkLke rkkkk kunhkkk yk u Mkkfkh fhk </p><p>Mktkk kkuo frkfkhku MkukMktkXLkku yLku LkkhekLku yktkkze kf E k u L k k k kfk u L k k ykhk u rkLke Mk tkLke Mkk{krsf skkkhe Wkkze uk Mkeo yke fhe nke. {w{tkeyu ykkk ku ko{kt hkLkk huf kk{ huf hLku hk MkhfkhLke h ki[k MknkLkku Wkkuk fhe huf h{kt ki[k kLkkkLke Lku{ k k fhe nke. yk Mkto{kt ku{u su kk{{kt Mkhkt[ yLku kt[kkLke Mktkqo kkuze {rnk MkMkuLke nku kuk kk{ku 100 xfk h ki[k yrkLkLkw t Lkuk] u kue yke fhe nke. { w{ t k ey u f ] r k rk kL kL k e ykwrLkf xufLkkukuSLkku rrLkkuk fheLku {rnk f]rkfkhku krke kwkkfkuyu su yrLk rMkr k fhe Au ku{kt yL kk{e {rnk k uhk ELk u </p><p>hkLkk f]rkktrkLku nrhkktrk{kt krhkk fhk kr rLkku k uku yLkwhku fku o nkku. f]rk {nkuMk Mk{kkLk Mk{knkuh{kt WkMkk ykhku{tke LkerkLk kxuu skwt nkwt fu, LkkhekLkku M k{ksLk k rfkMk{k t M kBf Wkkuk kk ku {kxu Mkkiyu Mkkk Lke hnuwt uEyu. ku{u yu{ k skwt nkwt fu, hk{kt yLkuf {rnk uzqkk u yuk Au fu suyku kkukkLkk uc f]rkfko khk yL uzqkku {rnkyku {kxu uhkkuk kLke hkk Au ku{Lkk SLk{ktke uhk E hkLkk uc f]rkrfkMk yLku kwkkLk rfkMk{kt hkLke yL uzqk {rnkyku kLk ykku, ykhku {tkeyu hkLkk k{ {rnk {w{tke ykLktekuLk kxuLkk Lkuk]{kt kwshkkLke rfkMk krk w uktke kLkkk LkkhekLku ]k kk yLkwhku fkuo nkku.</p><p>fu r{kLke{kfLkk swLkk x{Lk (_ ...)</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 10-06-2014_{uk (y,,R) : ykfLkwt {k u. fwwxwtk Mkw Wk{ hnu. tkfe Lkwt hkufk kke kLke hnuu.]k (k,,W) : r{Lk-{wkfkk {kxu MkkLkwfq Mk{u ykukk {wsk k kk. Lkkufhe - tk{kt hknk sk.r{kwLk (f,A,) : ykkLke fk{keheykuLkku kkus kku sk. [oLkku Mktk yku. Lkkufhe{kt fkS hke.ffo (z,n) : knLk - {fkLk Mkw Wk{. MLkunesLkkuke Mknfkh {u. Lkkufhe-tk{kt k kk.Mkn ({,x) : LkkuLkwt {eXwt V [kk {u. rhku yxfke fku. fwxwtkLkku Mkkk Mknfkh Wk{ hnu.fLk (k,X,) : {wt{ktke knkh Lkefe fku. kzk-kkkke Mktkwt. s{eLk - {fkLkLkku kuk kLku.kwk (h,k) : hkuskkheLke kfku {u. kkkh MkwuwO hnu. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykLkt - WMkkn{kt khku kk.]rf (Lk,) : {kLkrMkf [kk ne kLku. ukkh ykuo fhuku kMk kke hnu. tkfe hkufk fhe fku. fwxwtkMkw Wk{. Lk (,,V) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. fwxwtkMkw Wk{. Mk{ kke hnu.{fh (,s) : kkk-kMkLkwt ykkusLk kk. hkuskkheLke Lke kfku {u. ykhkuLke fkS hke.fwt (k,,Mk) : ykfLkwt {k skE hnu. fkuxo-f[uhe{kt MkVkk {u. Lkkufhe{kt hknk sk.{eLk (,[,,k) : khMkkkk r{fkku {u. fwxwtk{kt ykf-WMkkn u. uhkhke k w Mk{.</p><p>ktkeu...</p><p>B w r.y u k uk f w rh{k t n u k ufk u u s w t {u..?</p><p>nuhk {w {kkuo Wh kukt u yuLz w, f wrh yu xkuux tfeke s kt nkukke {kuxkkk krhfku uku Wku fhkw xku Au, htw nu fuL hfkhk k fkkku y{ kk sR hnku Au yu uk fkhu huf f wrh-xkuux{kt kufkuu sw {u uk MAk hke zu. kkuo ykW {kkuo h y{wf ythu f wrh yu xkuux kk nk, htw {kthu fkukuohuxhku yu fkuBuf fu wfkkhkuk {ukek{kt {kkuo hk xkuux kuze kzk{kt ykk Au. nuhk 466 [kuh rfku{exhk rMkh{kt r{ {ws f wrh yu xkuux kk{kt rV kkeku u yuLz w fu f wrh-xkuux kk{kt yu ue VkRk fkuLxkfx ykk{kt s h hku Au.</p><p>[kutfkkhe rku ku yue Au fu, Bwr.k f xkuux yu wrhe VkRk fkuLxkfx fuxkf fkukuohuxhkuyu fkofhkuk k{u R ek Au yu VkRe fk{ehe fhk{kt kekkze [keu {rnu kku Yrkk rku q fhe hnk Au. yk fkiktz{kt Bwrk nuk kkk yrfkheyku tzkukukt nkukwt {kR hnwt Au. uke s fuL hfkhu zukt kurnr ykuV yuBku{uLx yu {uLwy MfuuLso yuLz uh rhnueexeu yufxe uf 37e ukR ywkh kAwxfu Bwr. kkekuyu huf rMkh{kt kkukt f wrh yu xkuuxe MAk rne kku {kxu yuf k ikh fhk {kxu yo {uLs{uLx fLx k.r.u fk{ehe kute Au. Whkt huf kuzoke {ktzeu kuk W[krfkheykue skkhe rVf fhk{kt yke Au.</p><p>kik{ ku huf rMkh{kt fuxk f wrh-xkuux u{s u yuLz w xkuux ykukt Au yu ue nk fue Au uku rhkuxo {tkk{kt ykku Au. huf wrh-xkuuxe VkRe fk{ehe ke fkuLxkfxh ku fhkk{kt yku Au, htw u{kt VkR kk Au fu rn u kk{kt yku. ufu nk{kt ku Bwr.k f wrh yu xkuuxe Ak yue e R Au fu, he yu wk ku rk uku fkuR Wku fhk ikh ke. ue s nk u yuLz w xkuuxe uk {u Au. kku Yrke s{e yu [o{kt yzku k ykeu kkkt u yuLz w xkuuxwt t[k ke tMkkyku khk fhk{kt yku Au, su{kt wrhku Wku {V fhk ukku nkuk Akt u Yrk zkkkt nkuke Vrhkku kR hne Au. yk {Mk n fhk fuLk fkk yto wrh-xkuux{kt heuh, ke, xh kk kRx uhue fk{ehe fhke hnuu. skhu nuk kkyu wrh{kt MAk sk u {kxu fkokne fhke hnuu. u yk r{kuku fzfkRke y{ fhk{kt yku ku nuhku huf krhf Bwr.k f wrhku Wku fhk uhku yu nuh hMk Wh kRx-xueVkuk kktke ykzk kukwt xku.</p><p>{k{ {kkuo h wrh u: Bwr:- nuhk {k{ {ko Wh f wrh yu xkuux nkuk uRyu, suke {rnk yu wYk krhfkuu fkuR h{sf Mkrku k{ku fhku zu. fuxe skyu kkuo swk wrh kuze kk k k kkk ke. yk e ku tehkke R ykk{e rku{kt huf {ko Wh f wrh yu xkuux kk {kxu sYhe fkokne fhk{kt yku, u{ MxuLzt fr{xe [uh{u quLkE xuu skwt nwt.</p><p>2 / . 10-06-2014, _ y{kk </p><p>kku yuh kuLkk Yx LkuxfoLku khk {kxu kikh</p><p>kku yuh kuLke k{kkLku 21 xfk Mkwe khk RAwf</p><p>{wtkR,kk. 9krzk k wkLke {krfeLkk </p><p>ksux furhh kku yuhLke k{kk{kt 21 xfk MkweLkku khku fhkLke kikhe nkk hk{kt yke Au. kku yuh ykkk{e rMkku{kt kuLkk Yx LkuxfoLku w rMk]k kLkkk RAwf Au. Mkkku Mkkku LkkuLk {uxku nuhku{kt Lk uxfoLku VukkLke k usLkk hku Au. kk u yuhLkk {w fkhkukkhe kusku ze hkuLkeyu fkwt nkwt fu y{u k{kk 21 Mk we khkLke k usLkk hkeyu Aeyu. {uxku yLku LkkuLk {uxk u nuhk u{k t k uLke MkMkLk u w rMk]k kLkkku. ko{kLk </p><p>Lkkktfe ko{kt 8.5 r{rLk MkexLke ykuVh fhk{kt ykLkkh Au. ku{u fkwt nkwt fu yk xkkuoxLku nktMk fhk {kxu yuhkRLk Lke wnh[Lkk ykLkku. eLk 2015Lku kLk{kt RLku Lkeke ykLkkk{kt yke Au. rLk 2015Lkk kkYku Mkkike MkMkk{kt yLku ykf...</p></li></ul>