1. poglavje: uvod v kriminalistiko - in druge znanosti 1. kriminalistika in kazensko procesno...

Download 1. poglavje: UVOD V KRIMINALISTIKO -  IN DRUGE ZNANOSTI 1. KRIMINALISTIKA IN KAZENSKO PROCESNO PRAVO-kriminalistična znanja so pomembna za kriminaliste in policiste

Post on 06-Feb-2018

239 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.poglavje:UVODVKRIMINALISTIKOI.POJEMINPREDMETKRIMINALISTIKE1.POJEMKRIMINALISTIKE- prvijebesedokriminalistikauporabilFranzLiszt,vendarjestemmislilnakazenskopravo- prvijeizrazkriminalistikauradnouporabilinzapisaldr.HansGrossvsvojiknjigiPrironikza

  preiskovalnesodnike,naslovujedodaldopolniloAlsSystemderKriminalistik(1899)- besedecriminalistique(francoina),criminalistics(angleina),Kriminalistik(nemina),

  kriminalistika(slovenina)nimajoenakegapomena- criminalistique,criminalistics :pomenikriminalistinotehniko,uporabonaravoslovnotehninihznanosti

  priodkrivanju,preiskovanjuindokazovanjukaznivihdejanj- Kriminalistik,kriminalistika :pomenivedoopreiskovanju,dokazovanjuinodkrivanjukaznivihdejanj

  - kakojekriminalistikavnaempomenubesedeopredeljenavdrugihjezikih- vangleini :scienceofcriminalinvestigation,policesciences,forensicsciences- vfrancoini :policescientifique- vitalijanini :poliziascientifica

  - definicijakriminalistike- kriminalistikajeznanostopreiskovanju,dokazovanjuinodkrivanjukaznivihdejanjinnjihovihstorilcev

  2.PREDMETINNALOGEKRIMINALISTIKE- kriminalistikajepomembnapriodkrivanjuinpreiskovanjuvsehvrstkaznivihdejanjinstorilcev- predmetkriminalistikesovsepraktinedejavnostipriodkrivanjuinpreiskovanjukaznivihdejanj,neglede

  nato,vkaterifaziseopravljajoinkateriformalniorganjihopravlja- nalogekriminalistike

  - odkritikaznivodejanjeinstorilcakaznivegadejanja- ugotovitivseokoliinevzveziskaznivimdejanjem(kaj,kdaj,kje,kako,sim,kdo,zakaj)- izsleditiinprijetistorilca- zbiranjematerialnihinosebnihdokazov

  - vkriminalistikiseprepletajooperativneinpreiskovalnedejavnosti- operativnedejavnosti :neformalnapolicijskaopravila,nimajodokaznevrednosti- preiskovalnedejavnost :formalnaopravila,kiimajodokaznovrednost

  - kriminalistikaimahevristinoinsilogistinofunkcijo,kistamedsebojneloljivopovezani- hevristinakriminalistika :usmerjenajevpolicijskodejavnost(imaprocesna,spoznavnofunkcijo)- silogistinakriminalistika :usmerjenajevzbiranjesodnihdokazov(imadokaznofunkcijo)

  - preventivnakriminalistika:obravnavanaineinmetodeprepreevanjakaznivihdejanj,vendarjekriminalistikarepresivnavedaindejavnost,zatonajseneukvarjasprepreevalnimidejavnostmi,enisopovezaneskaznivimdejanjem,kijeevteku,sprepreevanjemnajseukvarjadrugaznanost

  - jekriminalistikateoretinaalipraktinaznanost?- brezustrezneteoretinepodlagenemorebitipraktinihnasvetov,teorijajevasihnekolikooddaljenaod

  prakse,vendarjepodlagazanjo,trebajeoblikovatiteoretinaizhodia,kiseprilagodijopraktiniuporabi

  II.SISTEMINMETODEKRIMINALISTIKE1.SISTEMKRIMINALISTIKE- tripartitnadelitevkriminalistike:

  - kriminalistinatehnika :prouuje,odkrivainuporabljanajprimernejatehninasredstvainmetodezaodkrivanjeindokazovanjekaznivihdejanj;semsodivsevzvezissledovi,identifikacijostorilca,vseopoligrafuindrugihsredstvihzazapisovanjedejanskegastanainizjavoseb

  - kriminalistinataktika :prouujeoblikekaznivihdejanj,motiveinciljestorilcev,njihovotipologijo,naineizvrevanjakaznivihdejanj(modusoperandi),psiholokeznailnostistorilcevindrugihudeleencevdejanja,prouujeinrazvijataktinemetodeodkrivanjainpreiskovanjakaznivihdejanj;taktinemetodeizhajajoizprouevanjaprakse,izvajanjapreiskovalnihinoperativnihdejanj,izuporabeinprilagajanjadrugihznanosti

 • - kriminalistinametodika :zdruujetaktikointehnikopripreiskovanjuposameznihvrstkaznivihdejanj,ukvarjasepredvsemznailnostmiinposebnostmipreiskovanjakonkretnihvrstkaznivihdejanj

  - Dr.MundavsvojemkriminalistinemubenikuUvodvkriminalistiko(1951),delikriminalistikona:- splonidel :zgodovinakriminalistike,splonateorijainmetodologija,kriminalistinataktika,

  psiholokosociolokakriminalistika,kriminalistinatehnika- posebnidel :metodikapreiskovanja(gledenavrstekaznivihdejanj,gledenastorilceingledenaobjekt

  napada),kriminalistinastrategija(gledenavrstekaznivihdejanj,strokovnapodroja,regijo)2.KRIMINALISTINEMETODE- kriminalistinemetodesometode,kisepojavljajopripreiskovanjukaznivihdejanj- kriminalistinemetode,kijihvprocesupreiskovanjauporabljajoorganiodkrivanja,najbizagotovile,dase

  odkrijeindokaeresnicaokaznivemdejanjuinzmanjajomonostizazmote- kriminalistinemetodejetrebarazlikovatiodkriminalistinemetodikeinodposebnihmetodinsredstevv

  smislu150.lenaZKP(POMSI)- kriminalistinepreiskovalnemetode:metodaposkusovinnapak,metodavpogleda(insight),znanstvena

  metoda(ugotovitevproblema,postavitevhipotez,zbiranjepodatkov,sklepinrazlaga)

  - splonemetodepreiskovanja:analiza,sinteza,opazovanje,merjenje,primerjanje,hipoteza,eksperiment,rekonstrukcija,indukcija,dedukcija,analogija,matematinemetode,dialektinemetode...

  - posebnemetodepreiskovanja:odorologija,daktiloskopija,trasologija,kriminalistinabalistika,kriminalistinaakustika,grafoskopija,kriminalistinafotografija,kriminalistinakemijainbiologija...

  - posebnekriminalistineteorije:identifikacijskateorija,indicialnateorija,teorijaosledovih,teorijaoverzijah,teorijaodraanja,informacijskateorija,dokaznateorija...

  - znanstvenihspoznanj(kotsoodorologija,daktiloskopija,trasologija),kisodrugjelahkosamasebinamen,vkriminalistikinesmemoinstrumentalnouporabljati,sluitimorajoposebnemuspoznavnemunamenukriminalistike

  III.KRIMINALISTIKAINDRUGEZNANOSTI1.KRIMINALISTIKAINKAZENSKOPROCESNOPRAVO

  - kriminalistinaznanjasopomembnazakriminalisteinpolicistevpredkazenskempostopku,patudizadelopreiskovalnihsodnikov,dravnihtoilcev,sodnikovinodvetnikovvkazenskempostopku

  - kazenskoprocesnopravojeokvirzauporabokriminalistinihmetodinsredstev- pripreiskovalnihdejanjihZKPpuakriminalistikirazlienmanevrskiprostor

  - ogled :vtaktikoinmetodikoopravljanjaogledaseZKPnespua,prepuajukriminalistiki(245.len)- rekonstrukcija,sooenje,prepoznava :izvedbatehpreiskovalnihdejanjjedokajpodrobnodoloenav

  ZKP,doloenisobistvenielementipreiskovalnihdejanj,kijihkriminalistikanesmeobiti(229.,242.,246.len)

  - zaslianjepriinobdolenca :staobutljivopreiskovalnoinprocesnoopravilo,stanatannodoloenivZKP,tukriminalistinatakrivkanimavelikoprostorazasamostojnodejavnost(227.,228.len)

  - vizvajanjetehninihpostopkov(nainiskanja,zbiranjainzavarovanjasledov)seZKPpodrobnejenespua

  - vizvajanjeoperativnotaktinihdejanj(zaseda,racija,legitimiranje,pregledoseb...)seZKPpodrobnejenespua

  - evpridedokritevdolobprocesnegaprava,sodneodlobenimonoopretinatakopridobljenedokaze- dokaznipomenimajoleopravila,kisostorjenavskladuzdolobamiZKP,sicerimajozapreiskovalcele

  spoznavni(hevristini)pomen- spornajedopustnostalinedopustnostposameznihkriminalistinihmetodinsredstev,kijihZKP

  neposrednoneomenja(poligraf,hipnoza)uveljavljenistadvenasprotujoisistalii:- vkazenskempostopkujedovoljenouporabitivsasredstvainmetode,kijihzakonizrecnone

  prepoveduje- vkazenskempostopkujedovoljenouporabitilesredstvainmetode,kijihzakonizrecnodovoljuje

 • 2.KRIMINALISTIKAINKAZENSKOMATERIALNOPRAVO- kazenskomaterialnopravodoloaobjektpreiskovanjakajnajkriminalistikaodkrije,preiskujein

  dokazuje- kazenskomaterialnopravodoloa,kajjekaznivodejanje,katerisonjegovielementiinpogojikaznivosti,

  kriminalistikapaugotavlja,alijebilotaknodejanjestorjeno,kdogajestorilinkateradejstvatodokazujejo

  - grezasubsumpcijodejanskegastanjapodabstraktnopravnonormospomojokazenskegamaterialnegapravaugotovimo,alijenekdogodekpravnorelevantenaline,aliimaznakekaznivegadejanja,aligajemogoesubsimiratipoddoloenokazenskopravnonormovKZ

  - odloilnajeprvaocenaaliobstajajorazlogizasum,dajebilostorjenokaznivodejanje,alijebilostorjenodejanje,kiustrezanekidolobiKZodtegajeodvisno,alibopreiskovanjestekloinvkaterismeribopotekalo

  - spomojokazenskihnormseiejoinugotavljajodejstvaindokazi,pomembnizakazenskipostopek- zaradivelikegatevilamonihkombinacijkazenskihnormizsplonegainposebnegadelaKZ,jevasih

  tekopravnokvalificiratidejanjeinugotovitizakaterokaznivodejanjesplohgre- odkriminalistovinpolicistov,njihjeodvisnoalisebopreiskovanjenadaljevaloaline

  - kopolicistiinkriminalistiprimejoosumljenca,morajonajprejocenitialisplohgrezakaznivodejanjeinzakatero,kateridokazipotrjujejokrivdoosumljenca,elenatonapiejozopernjegakazenskoovadbo

  - policistiinkriminalistimorajougotovitivseobjektivneelemente(zakaterokaznivodejanjegre)insubjektivneelementekaznivegadejanja(krivda,motiv)

  - rezultatkazenskegapostopkajeodvisenodustreznepravnekvalifikacije,kijestvarkazenskegamaterialnegapravainoduspenostipreiskovanja,kijestvarkriminalistike

  3.KRIMINALISTIKAINKRIMINOLOGIJA- kriminalistikaraziskujeodkrivanje,preiskovanjeindokazovanjekaznivihdejanjinnjihovihstorilcev- kriminologijaraziskujevzrokezanastanekkriminalitete,inkriminacijeindekriminacije,drubeniodzivna

  kriminalitetoindeviantnost,kriminalitetnopolitiko,kaznovalnopolitiko- predmetkriminalistikejeizkljunokriminaliteta,predmetkriminologijepajetudiprouevanjedrugih

  kodljivihsocialnopatolokihoz.odklonskihpojavov- nekaterapodrojaobravnavekriminalistikeinkriminologijesoidentinaaliseprekrivajo,namen

  spoznanjjesicerrazlien,vendarjepomembenzaobeznanosti(kriminalnafenomenologija,morfologijainkriminografijastorilcev,kriminalnageografijainstatistika,kriminalnapsihologija,induktologija,viktimologija...)

  - kriminalistikainkriminologijaimatavasihtudirazlien,kontradiktorennamen(zakriminalistikosomordacelokodljivaspoznanjaodrubenihvzrokihkriminalitete)

  - zakriminalistikosopomembneraziskaveopojavnihoblikahkaznivihdejanj,tipologijahstorilcevinstatistinipodatkiorazirjenostiinporazdelitvikaznivihdejanjvasuinprostoru,kiseuporabljajozaoblikovanjekriminalistinestrategijeterzaprepreevanjeinodkrivanjekaznivihdejanj

  4.KRIMINALISTIKA,VIKTIMOLOGIJAIN"INDUKTOLOGIJA"- induktologijajevedaoprispevkutretjihosebknastankukaznivegadejanja,razviljojeprof.dr.Janez

  Pear- kazenskopravnividik :induktologijajepomembnazaradinapeljevalcev,pomagaev,olajevalnih

  okoliin

  - kriminalistinividik :induktologijajepomembnazaugotovitevdejanskegapotekazadeve

  - viktimologijajevedaortvah,prouujevrstertev,vlogortveprinastankukaznivega

Recommended

View more >