09 08 2014 sunvilla samachar

Download 09 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 09-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 49Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 49 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 09, p - 2014

  Lke rne,kk.8zkkLk LkhuL {kue Mktk

  koLkk rMku knue k k rfk khke stLk fhk sE hkk Au. khu yk koLku yirknkrMkf kLkkk{kt fkuE fMkh zkkLk Akuzk {ktkkk Lkke. suke fheLku zkkLku fukeLkuxLkk [kh {tkeykuLku yk Mk{k fko{Lke Ykh uk kikh fhk {kxuLke skkkhe MkkUke Au. {ke {krnke {wsk, zkkLkLkw t kk ke-E yuxu fu, yuwfuLk, yuBkku{uLx yLku yuLkSo kh fuLek hnuu. yk Mk{k

  fko{Lku ytrk{ Ykhuk ykkk [kh fukeLkux {tkeykuLke Mkr{rk kLkkkE Au. suLkk yk fukeLkux {tke yLktkfw{khLku kLkkkk Au. khu Mkr{rkLkk yL {tkeyku{kt Wo {tke rkwk kkunu, fkk {tke hrtfh Mkk yLku {kLk Mk tkLk {tke M{]rk EhkLkeLkk u Mk{ku kk Au. yk Mkr{rkLke k{ kuXf kwkhu {e nke. su{k t 15{e yk ukMx Lker{k u zkkLkLkk kkLkk {wkyku kh [[ko kE nke. su{kt Lke fhkw t nkwt fu, Mkr{rkLkku huf Mk kkukkLkku

  rhkk ux o k ikh fhe zkkLkLk u YkY {e MkkUku. ku{s sYh kzu zkkLk Mk{k uLxuLk hsq fhu. khkk zkkLk LkhuL {kue ku ytku kkukkLkk Mkkn Mkq[Lkku hsw fhu. suLkku Mk{ku fhe VkELk rMx kikh fhku. WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kue Auk 10 rMkke k{k{ {tkeykuLku 15{e ykukMx {kxuLke kusLkkykuLke kikhe fhkLkk fk{u kkze ek Au. su kusLkkykuLkku Wu LkhuL {kue kkukkLkk 15{e ykukMxLkk kk{kt fhkLkk Au.

  Mktkkk rLku {kueLkwt kk ke-E Wkh s ykkhek hnuu

  kk yirknkrMkf kLkkk kz{kh kiheyku

  Rhkf{kt nkR nw{k fhk khkf ykukk{kLke eetze

  kkMkke MktkXLk ykRyuMkykRyuMkLke Mkk{u nw{kLke kikhe

  kurxLk,kk. 8y{urhfkLkk {w khkf

  ykukk{kyu Rhkf{kt nkR nw{k fhkLke eetze ykke ee Au. yk ukk{kyu MkkV k u{k t fk w t A u f u khLk kf kkk k ykRyuMkkRyuMkLkk kkMkkeyku fweo ktkLkk kkxLkkh Rhrk nuhLke khV ykk u kk u nkR nw{k fhk{kt yku. Rhrk{kt y{urhfkLkk kr wkkkMk yLku yL Mkku ykuk Au. Mkkku Mkkku y{urhfkLke yL Mkknfkhk uLke ykurVMk k Au. ykukk{kyu fkwt Au fu krhMkke kh Lksh hkk{kt yke hne Au. ku{u fkw t nkw t fu {kLke Mktfx [u Rhkf{kt sYh kzu kku RMkr{f kkMkkeyku Mkk{u nkR nw{k fhk{kt yku. ku{u fkwt nkwt fu kuyku nkR nw{k fhkLke {tsqhe ykke [wk Au. {wu nuhkk fhe nke fu Rhkf MkhfkhLke yke kh y{urhfkyu Wkhe RhkfLkk knkze rMkkhku{kt r{kLkku {khVku kusLk yLku kkeLke { knkU[kzk{kt yke Au. yk rMkkhku{kt RMkr{f kkMkkeykuyu {k uxe Mk tk{kt w{r k M k{ w kL k k k uf k u L k u

  wrLkLkkuhLke Vkuh S Mkuk yk kuo Y : Mkko w ke ku

  Mkko [u Mkk{kL kufkuLku {kuxe hknk ku

  kikh Au. VkuhS xurhV {k{u nu stk kLkkh Au. ykLkku Mkeku k Mkk{kL kufkuLku ku. wrLkLkkuhLkk MkeRyku {kuxuoLk fkoMkLk Mkkuhkuyu fkw t nk w t f u y{u xw tf Mk{{kt VkuhS Mkuk {kxu xuMxkLke rk nkk hew. kt krheku khu {ktk Au kuk rMkkh{kt khkk ykLk u Y fhk{k t yku. nk{kt VkuhS Mkuk kkuzkf Mkfo{kt keSLke su{ Au. VkuhS MkezLkk xuMxk {kxu {qqk MkkLk kLkkke fkLke Mkkku {eLk kk[ek [ke hne Au. yk kuo yk Mkuk Y fhe uk{kt yku. u fu k u{u yk Mkkt{kt fkuR Mk{{okkk ykke Lk nke. VkuhS xuMxk {kxu y{khk uLzMko Mkkku kk[ek kR hne Au ku{ skeLku

  ku{u fkwt nkwt fu kknfkuLke {ktkLku kLk{kt RLku ykk k{kt yku.ftkLkeyu nk{kt MkkMku MkMkk RLxLkux Lkk{Lke Mfe{ kU[ fhe nke. suLku kknfku khVke wk Mkkhku rkMkk {ku Au. RLxhLkux MkMkke huuLwLku zk fhkLke kuLke kusLkk Au.

  Mkkku Mkkku kknfku khkLke k kuLke kusLkk Au. khk{kt wrLkLkkuh [kh fhkuzLke ykMkkkMk kknfku hku Au. VkuhS Mkuk{kt k uLk u {kuxe MkVkk {u k ue ftkLkeLku ykk Au. wrLkLkkuhu xwtfk kk{kt khk{kt LkkUkkk MkVkk {ue Au yLku {kuxe ftkLkeyku Mkkku Mkko{kt Wkhk{kt MkVkk {ue Au. nu ku rk Lkuxfo hku Au.

  rhku kkkuLke VrhkLkk ykkh kh [qtxe kt[u {kue Wkh yLkuf f{ nuX yuVykEykh k fhkLkku nwf{ fkuo nkku : kuh rhkkuxo hsq

  yk[khMktrnkk tk {k{u {kueLku ytku Lk[ex {e{kue kh yk[khMktrnkk kkuzkLkku fuMk kLkkku Lkke : kkkMk MktMkk

  y{kk, kk.08uh{kt [[ko skkLkkh

  yk[khMktrnkk tkLkk {k{k{kt

  LkhuL {kueLku ykhu Lk[ex {e kE Au. 16{e kufMkk [ q t xe{k t [kh h r{k L k

  yk[khMktrnkkLkku tk fhkLkku ku{Lkk Wkh fuMk fhk{kt ykku nkku.

  kufMkk [qtxe{kt {kkLk fhe f{Lk w t rMkBkk u kkke yk[khMktrnkk tk fhkLkk fuMk{kt kwshkkLkk kfkeLk {w{tke yLku nk{kt zkkLk kLk uk LkhuL {kueLku eLk[ex ykke ukE Au. y{kk kE{kkL[ khk {uxku fkuxo{kt 1500ke w kkLkkLkku kuh rhkkuxo Mkk{ex fhkku nkk u. Mkwkk uLke fkhe yLkwMkkh kkkMk yusLMke kE{ kkL[u fkwt Au fu LkhuL {kue Mkk{u yk[khMktrnkk kkuzkLkku fuMk kLkkku Lkke. yk fuMk{kt LkhuL {kueLku {kuxe hknk {e Au. yk fuMkLke rkk yue Au fu 16{e kufMkk [qtxe{kt 30{e yurLkk hkus kwshkk{kt [qtxe kuE nke. yu ku kfkeLk {w{tke LkhuL {k ueyu y{kkLkk hkek rMkkh{k t {kkLk fw O nk w t . {kkLk kk ku{u kkukkLkk kk kskLkku f{Lkku rMkBkku kkke MkuV Vkuxku kkzk nkk yLku f{Lkk

  LkhuL {kue Mkk{u fuMk wt nkku...kufMkkLke [qtxe hr{kLk ykX{kt kkkLkk {kkLkLkk rMku {kkLk fko kk LkhuL {kueyu f{Lkk

  Mktfuk Mkkku kkfkh krhk kuS nke su{kt {kueyu MktkkuLk fhke uk khtkh f{Lkwt Mktfuk kowt nkwt. ykLku Ru khu nkukkku {[e kku nkku. fkUkuMk kkxeoyu ykLke Mkk{u Vrhk k fhe nke. [qtxe kt[u f{ 126 (1)(ke)Lkku tk fhk k kwshkkLkk {w Mkr[ yLku zeSkeLku {kue Mkk{u fkokne fhkLkku yku fkuo nkku. yk yk Wkhktk {kueLkk kkLkwt Stk Mkkh fhk k RuxkurLkf r{rzk Mkk{u k fuMk k fhk{kt ykku nkku. kufrkrLkr khkLke f{ nuX yk fkhLke sLkMkkLku yku kk{kt yku Au.

  Lke rne,kk.8 w r L k k { k t

  fhk uz k r k L k e ke{k t khku ykX{wt MkkLk {uwt Au. yuf rhkk ux o {wsk khk{kt 14800 suxk fhk uzk r kyk u Mkkx fhu Au su{ktke 2700 fhk u z k r kyk u y ufk {wtkE nuh{kt s Mkkx fhu Au. wrLkk{kt 1,83500 fhkuzkrkyku Mkkku y{urhfk xku[Lkk {u Au. Lw zo nukLkk rhkkuxo {wsk swLk-2014 Mkwe wrLkk{kt 495000 fhkuzkrkyku Mkkx fhu Au. yk rhkkuxo{kt yuk kufkuLkku fhkuzkrk khefu Mk{ku fhkku nkku su{Lke kkf ykf 1 fhkuz zkuh fu kuke w Au. rhkkuxo {wsk wrLkk{kt Mkkike w y{urhfk{kt 183500 fhkuzkrkyku

  Mkkx fhu Au. yk ke{kt 26600 fhkuzkrkyku Mkkku [eLk ke {u Au. khu 25400 fhkuzkrkyku Mkkku s{oLke ke {u Au. yk Wkhktk $uLz{kt 21700 fhk uzkrkyk u Mkkx fh u Au. nkUkfkUk{kt 15400, khk{kt 14800, hrk{kt 11700 yLk u k k r{k t

  10300 fhkuzkrk kyku Mkkx fhu Au. khu Yrkk 10 k zkuhke wLke kkf ykf hkkk kufkuLke ke{kt y{urhfk k{ MkkLku Au. khu khk 10{kt {u Au. y{urhfk{kt fw 4105000 kufku kkukrk Au. khu [eLk{kt 608500 kufku kkukrk Au. khu khk{kt 226800 kyku kkukrkLke ue{kt Mkk{u Au.

  khk u{kt 14,800 fhkuzkrkyku Mkkx fhu Au

  fhkuzkrkykuLke ke{kt khk ykX{kt {u

  Lke rne,kk. 8khk{kt 23 Mkfo kife {kk

  Mkkk Mkfo{kt s xurfku{ MkukLke ykuVh fhLkkh wrLkLkkuh nu yk koLkk ytk Mkwe{kt VkuhS Mkuk Y fhLkkh Au. ykkk{e kuo rhkLMk Syku kh{kt yuLxe fhu ku knuk wrLkLkkuh yuhxu yLku yuhMku Mkkku kkuhS xurhV kuh{kt Wkhk {kxu

  khk{kt xqtfkkkk{kt s WuLke MkVkk {uLkkh wrLkLkkuh {kLku Au fu, MkkMku MkMkk ELxhLkux Lkk{Lke Mfe{ke kuLku w Vkku ku yLku ftkLke khV {kuxe Mktk{kt Lkk kknfku ykfkk ku. wrLkLkkuh khk{kt 40 r{eLk kknfku ykk [kh fhkuz kknfku hku Au. xqtfkkkk{kt s wrLkLkkuhu Mkkrkk kE kue {kukkE Mkuk ykkke ftkLkeykuLku kzfkh VUku Au. nu VkuhS Mkuk k ykkkLke kusLkk hku Au. rhkLMk Syku fhkk knuk kuLke VkuhS Mkuk Y kk kue MktkLkk ukE hne Au. VkuhS xuheVkuhLku ELku yuhxu yLku yuhMkuLku kzfkh VUfk {kxu wrLkLkkuh kikh Au.

  khk{kt wrLkLkkuhLkk 40 r{eLk kknfku

  MkkMku MkMkkLku ELku ykkke

  rMkBkku Mkkku uMk fkuLVhLMk{kt kkfkhku Mkkku kk[ek fhe nke. yk {k{u khu nkukkku {[kk

  hk [qtxe kt[u {w Mkr[Lku LkhuL {kue yLku {erzk Mkk{u kwLkku

  LkkUk Vh{kLk fwO nkwt. yk fuMkLke kkkMk y{kk kE{ kkL[Lkk zeMkeke rn{ktw wfkLku MkkUkkE

  nke. kE{ kkL[u LkhuL {kueyu kt f{ kkkwt nkwt fu ku MkLkwt

  kt[Lkk{w fwO nkw t yLku {kkLk f uLLk w t k rLkhek fhk{k t ykw t nk w t . kk Mk wLkke{k t

  kE{kkL[u rhkkuxo Mkk{ex fhk 15 rMkLkku Mk{ {ktku nkku

  yLku yksu kkukkLkku kuh rhkkuxo fkuxo{kt hsw fkuo nkku. MkwkkuLkk skk yLkwMkkh kE{ kkL[u 1500ke w kkLkkLkk u rhkk uxo kikh fhe Mkk{ex fkuo nkku, su{kt {kueLku eLk[ex ykke ukE Au. rhkkuxo{kt skk{kt ykwt Au fu {kueyu {kkLk fuL kkMku fkuE uMk fkuLVhLMkLkwt ykkusLk fO Lk nkwt. kuyku {kkLk fuLke 100 {exhke w qh nkk. kuke ku{Lke rY yk[khMktrnkk tkLkku su fuMk kLku Au ku ku Lkke. kE{kkL[u kkukkLkk kuh rhkkuxo{kt LkhuL {kueLku eLk[ex ykke ee Au.

  kkLk{kt kfze ek Au. y{urhfe hr{kLkkeheLku rkfw ku khefu kkeLku ykukkk{kyu fkwt Au fu ykRyuMkykRyuMk khk w{rk Mk{wkLku Mktkqok{u k{ fhkLke nuhkk fhe Au. yk MktkXLkLkk kkMkkeykuyu kRfku rMke nuh fkhkfw kh fku fk u o nkukLkku kku fkuo nkku. ktke

  nhku kufku Lk k[keLku kke kk Au. RhkfLkk fweo ktk{kt RMkr{f MxuxLke khVu fhLkkh kkMkkeyku khu ez hku Au. xureLk kh he Lk r{rLkxLkk rLkuLk{kt ykukk{kyu fkwt Au fu kuyku ku{Lkk rLko ytku fkhkuLke kk fhe [wk Au. k u{u fkw t nk w t f u s{eLk kh y{urhfkLke

  MkuLkk Lkne Wkhu. ku{u fkwt nkwt fu y{urhfe kufku yLku nhku rLkkuo kufkuLkk S khk{kt hnuu kku fkkokne fhu. knkze rMkkhku{kt hkkkkLku hkufk {kxu fkkokne fhk{kt ykMku. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu y{urhfk w yuf w{kt kzk RAwf Lkke khtkw ykt kt fheLku kuMke fk Lkne.

  kwshkk u fkUkuMk {wLkku {kue kh ykkuk

  kkLkk Rhkkke s f{k kuLkekLku khkMk fhkk

  kkteLkkh, kk.08kwshkkLkk kfkeLk kLkoh

  yLku nkLkk r{kuh{Lkk kLkoh f{kSLk u khkMk fhkLkk rLkoLke ykfhe kxfe fkZkk kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLkk { w ysw o L k {k uZkzeky u skwt nkwt fu, f{kSLke 60 koLke nuhSLkLke fkhrfeo{kt fkuE k fkhLkk ykhkukku kk Lkke, Mkktk MkuLkkLke krhkh{ktke nuh SLk{kt knw{w kLk ykkLkkh f{kS 27 koLke {hu s [wtxkk kk Mkkk rr kku Wkh skkkhe Mktke [wk Au k LkhuL {kueLke {kLkrMkfkk n t{ uk k u{Lkkke yk yLk u Mkk[e kk fnuLkkh Mkk{u kkLke kLkkke fk{kehe fhkLke hne Au. su f{kSLkk khkMk fhkLkk rLko{kt Mk nuh kk Au. f{kS Mkk{u su fkhLke

  kkku fhk{kt yke Au su{ fu, sk wh kk u nkE {wMkkVhe

  Mkhfkhe [ u o fhk{k t yke u yk kkkkLk u rLkrkkk rLko kk{kt ykkku nku kku kwshkkLkk kfkeLk {w{tke yLku nkLkk zkkLk LkhuL {kue kufMkkLke [q txe knuk Mkhfkhe [uo 56 ke w kh nkE {wMkkVhe kskLkk [kh {kxu fhe [wk Au. kku wt yk [o Mkhfkhe rkuhe{kt s{kt fhkkLke Vhs kskLke Lkke ? yLku yk {wk Wkh LkhuL {kueyu ykhkukkuLkku skk ykkkLke Vhs Lkke ? f{kS Mkk{u s{eLk ytkuLkk su ykhkukku Au ku 25 ko knukLkk Au yLku yk Mk{kkk{kt ku k ksk Mkhfkh Mkkk{k t

  yke yLku su ku Mk{u Mktkqo kkkMk

  kqo fhe su{kt fkuEk fkhLke kkkk nuh kE Lkke khu {kkLku {kk kkLke kLkkke f{kSLku k uhktkhe hek u khkMk fhk ku fuxkt ytu kske Au.

  zkkLk LkhuL {k ueLke {kLkrMkfkk nt{uk kk ukkLkkke yk yLku Mkk[e kk fnuLkkh Mkk{u kkLke kLkkke fkokne fhk{kt yku Au ku kAe kkLkk nku fu yL kkLkk fu kAe fkuE Mkhfkhe yrfkhe nku. k{k{ Mkk{u yk fkhLke fkokneLke {kLkrMkfkkLku ykkhu Mkkk kh nke kkLke hne Au. kskLkk rhc kf] yzke, sMktkMkn, fuwkE kxu MkrnkLkk Lkukkyku Mkk{u tsLkLke kLkkke kue fkokne Mk{k u uE Au.

 • 2 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

  rV{ rLk{kokk RBkek yeLkk LkkLkk kE Mkkr ye nkuLk ykkn{Lku ELku kLkkLkk rV{ kLkkk sE hkk

  Au. yk knuk RBkek yeLkk yL yuf kE ykheV yeyu ufh n{ rkLkk r Lkk{u rV{ kLkke

  zkhuLkLke fkhrfeoLke Ykykk fhe nke. khu RBkek yeLkk yL yuf kE kkuewz{kt kkko fhk kikh Au. Mkkr yeyu kkukkLke k{ rV{ {kxu kkuewz yrLkukk nkuLk ykkn{ kh kk ukkLke kMk tke Wkkhe Au.

  LkkUkkk Au fu, RBkek ye kkukkLke Mkwkhnex rV{ hkufMxkh{kt nkuLk ykkn{Lku uk {ktkkk

  nkk. ufu Mktukku Mkkk ku{Lke EAk k whe kE fe Lknke. kLkkLkk rV{ rku Mkkeu skwt nkwt fu, yk rV{ wk kuZeLku ykkhek rV{ Au.

  suLke kwcqr{ khtzLkk s{ukwh kh ykkhek Au. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, kLkkLkk rV{{kt r{kkk, u{ yLku Vkkhe kok{kt yku. rV{Lkk k{k{ {w fkfkhku 17 koLkk rfkuhLke qr{fk{kt nu. Mk{k rV{Lkwt wxk s{ukwh{kt s fhk{kt yku. rV{{kt Mfw kEVLkk Wkkh-[Zk k kokk Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 09-08-2014{uk (y,,R) : ykfLkwt {k u. fwwxwtk Mkw Wk{ hnu. tkfe Lkwt hkufk kke kLke hnuu.]k (k,,W) : r{Lk-{wkfkk {kxu MkkLkwfq Mk{u ykukk {wsk k kk. Lkkufhe - tk{kt hknk sk.r{kwLk (f,A,) : ykkLke fk{keheykuLkku kkus kku sk. [oLkku Mktk yku. Lkkufhe{kt fkS hke.ffo (z,n) : knLk - {fkLk Mkw Wk{. MLkunesLkkuke Mknfkh {u. Lkkufhe-tk{kt k kk.Mkn ({,x) : LkkuLkwt {eXwt V [kk {u. rhku yxfke fku. fwxwtkLkku Mkkk Mknfkh Wk{ hnu.fLk (k,X,) : {wt{ktke knkh Lkefe fku. kzk-kkkke Mktkwt. s{eLk - {fkLkLkku kuk kLku.kwk (h,k) : hkuskkheLke kfku {u. kkkh MkwuwO hnu. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykLkt - WMkkn{kt khku kk.]rf (Lk,) : {kLkrMkf [kk ne kLku. ukkh ykuo fhuku kMk kke hnu. tkfe hkufk fhe fku. fwxwtkMkw Wk{. Lk (,,V) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. fwxwtkMkw Wk{. Mk{ kke hnu.{fh (,s) : kkk-kMkLkwt ykkusLk kk. hkuskkheLke Lke kfku {u. ykhkuLke fkS hke.fwt (k,,Mk) : ykfLkwt {k skE hnu. fkuxo-f[uhe{kt MkVkk {u. Lkkufhe{kt hknk sk.{eLk (,[,,k) : khMkkkk r{fkku {u. fwxwtk{kt ykf-WMkkn u. uhkhke k w Mk{.

  ktkeu...

  f{k ueke k{kuehe yux, nu ekku khku ?

  _ 2070, lH -13, . 09-08-2014

  khk hke ne u heu s r{kuh{k hkku nS {ktz yuf {rnk nukt rw kukt f{k ueku fuL hfkhu zrzwt fzke ewt Au. f{ke rk h fkutu u ykhu {hk yktw khu htw u{u wshkk hkkuke hkSk{wt ykk R

 • 3 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

  V L

  Lke rne,kk.8khkLkk kMk{kt yku y{urhfkLkk hkk {tke

  [f nUku skwt nkwt fu, y{urhfk khkLku wrLkk{kt Mkkike {nkqo u {kLku Au. khk 21{e Mke{kt

  wrLkkLkk Mkkike {kuxk kufkne u khefu Wkuo Au. ku{s rLke ykoMkk{kt k khku {nLke qr{fk rLkke Au. nUku w{kt skwt nkwt fu, khu k{u wrLkkLkk LkfkLku swyku Aku khu ku{kt khk yu yuf {kk {nkqo u s Lkn khtkw 21{e Mke{kt wrLkkLke Whe hnu Mkkike {kuxe ykoMkk khefu skE hne Au. y{urhfk yk ykoMkkykuLku ykfkh ykkk{kt {Yk kE fu Au. hkk{tke khefu kkukkLkk k{ khk kMku yku [f nUk khkLkk hkk{tke yY suxe yLku zkkLk LkhuL {kue MkrnkLkk W[ Lkukkyku Mkkku {wkfkk fhkLkk Au. WuLke Au fu, nUkLkk kMk knuk y{urhfkLkk ru {tke uLk fuhe yLku Lkkkt {tke kuLke ex sufh khk-y{urhfkLkk Mktktku ytku khkLke {wkfkk E [wk Au.

  r{kt khkLke qr{fk {nkqo Au : [f nUk

  y{urhfkLkk hkk{tkeLkku yrk

  nihkkk,kk.8khke MkuLkkLkk skLkkuLke kkrfMkkLk khk MkwMke fhkE nkukLke

  [kUfkLkkhe nrffk Mkk{u yke Au. kkrfMkkLkLke yuf {rnk MkwMk khk khke skLkLku MkuMk u ykfkk fhe u yLku MkuLkk Mkkku kkhe fhk {skwh fkuo nkku. yk skLk kkMkuke kkrfMkkLke {rnk MkwMku u yLku MkuLkkLke fuxef ykLke {krnke {ue ee nke. MkuLkkLkk 151 yu{Mke/yu{yuV rzxu[{uLx{kt rMkfthkkk huu MxuLk kku Vhs ke hnu 40 keo Lkkk Mkwkukh kkxLkfw{khLke nihkkk kkueMku yk {k{u hkfz fhe Au. nu kkueMk yLku MkuLkkyu yk skLkLke kqAkhA nkk he Au.

  kkueMkLkk skk {wsk kkxLkfw{khu kk kuo swkE{kt MkuLkkLke yLkuf {nLke {krnke kkrfMkkLkLke yuf {rnk MkwMkLku ykke nke. yk fkheLkk kk{kt kkrfMkkLkLke {rnk MkwMku kkxLkfw{khLkk kUf yufkWLx{kt Yrkk s{k fhkk nkk. kkkMk{kt Mkk{u ykwt Au fu, khke MkuLkkLke {nLke fkhe ykkLkkh yk skLku kkrfMkkLke {rnk MkwMk kkMkuke kiMkk uk Wkhktk kkukkLke Lwz kMehku yLku erzku k uh fko nkk. yk Wkhktk {rnk MkwMku ku{Lku tzLkLkku kMk fhkkLkku k kku fkuo nkku.

  khke MkuLkkLkk skLku uLke Mkkku fhe kkhe

  kkf. {rnk MkwMkLke {kt VMkkE

  kufMkkLke [wtxe{kt {ue stke MkVkk kk rne{kt kskLkk sLkkkh{kt LkkUkkk xkzku LkkUkku Au. Lkk yLkw{kLk {wsk u ykhu rne rkLkMkkLke [wtxe kk kku kskLku 38 kuXfku {e fu ku{ Au. khu kufMkkLke [wtxe{kt rne{kt ksku 60 rkLkMkk kuXfku kh MkhMkkE {ue nke. hkxe Mt Mkuf Mkt (ykhyuMkyuMk) khk swLk-swkE{kt rne{kt Mkuo fhkku nkku. yk Mkuo{kt rneLke 70 rkLkMkk kuXfkuLkk 45500 {kkhkuLku ykhe ukk nkk. su{kt [kUfkLkkhe nfefk{kt Mkk{u yke Au fu yuf Mk{u rne{kt 60 rkLkMkk kuXfku kh MkhMkkE {uLkkh ksku 22 kuXfku kh kkukkLke kfz kw{ke ee Au.

  Mkuo{kt skk {wsk kufku rse, kke ku{s {kUkheLkk {wu ksk Mkhfkhke Lkkhks

  Au. suLkk fkhu kskLkku sLkkkh rne{kt xku Au. kufMkkLke [wtxe{kt kskLku kuku-kuku {k ykkLkkh rnekMkeyku ksk MkhfkhLkk fk{fkske yMktk w skE hkk Au. Mku o{kt skk {wsk fuxkf kufkuyu yuwt k skwt fu, yk fk{ kku fkUkuMk k fhke nke. kku kAe ksku fk Mkkhk rMkku kk. fuxkf kufkuyu fushek kh fku{uLx fhkk skwt fu, ku kku sYh nku k ykuAk{kt ykuAwt kuu wheLkku {kun kku Akuzku nkku. ykhyuMkyuMkLkk Mkuo {wsk rne{kt kskLke Mkrk {skwk fne fk kuk fkuE Mktukku ukE hkk Lkke. fkhku {kLke hkk Au fu fk[ yk s fkhMkh ksk rne{kt Vheke [wtxe fhkkk [fkE hkwt Au. kkxeoLkwt {kLkwt Au fu rne{kt Vhe [wtxe kk kku kkxeoLku 32 Mkexku k Lk {u.

  rne{kt kskLkku sLkkkh xku nk ukLk w t Mk tLk w t kkh

  ksku 22 Mkexku kh MkhMkkE kw{ke

  Lke rne,kk.8kqo fuLe {tke stkMknLku

  {kkkLkk kk{k t k teh E kkkt ku{Lku Mkkhkh {kxu rneLke ykhykh nkuMkx{kt Mkuzkk Au. kwkhu hkku kuyku kkukkLkk ykkMk u kkkY{ ske k u y[kLkf kxfkk nkk. suLkk fkhu k u{Lku {kkkLkk kk{kt kteh E knkU[e nke. khkk ku{Lku Mkkhkh {kxu ykhykh nkuMkxLkk ykEMkew{kt k fhkk Au. kt k u{Lke nkk yrkkteh

  nkukLkw t Mkqkku khk k {wt Au. WuLke Au fu, kskue Mkhfkh{kt fukeLkux {tke hne [ wf u k u{s 2014Lke k ufMkkLk e [wtxe{kt ksk{kt kkkk fhe kkz{uhLke kuXf Wkhke ykk [wtxe zk nkk. suLkk kku ku{Lku kk{ktke

  MkMkuLz fhkk nkk. khkk ku{Lku ksk{kt khk VhkLke yxfkuyu k uh kzwt nkwt. ufu ku{Lke kkMke kE Lknke. stkMknLkku sL{ L wykh e 1938{k t kku nkku. kuyku nt{uk ksk Mkkku uzkuk hkk Au. kskue Mkhfkh{kt kuyku Lkkkt{tke, ru {tke yLku hkk {tke suk W[ nkukyku kh skkkhe Mktke [wk Au. ko 2004ke 09 Mkwe kuyku hkMkk{kt rkkLkk Lkukk

  kqo furkLkux {tke stk MknLke nkk yrkktehstkMkn {kkk{kt E kkkt ykEMkew{kt k

  Lke rne,kk.8uLkk k{k{ kkh kLxLku

  Lkk kLkkk {kxu fuL Mkhfkh khk fkk nkk hk{kt yke Au. su Mktuo Mkhfkh uLkk k{k{ kkh kLx fu su 25 koke swLkk Au. ku kk s kLxLkwt rh-fLMxLk fhe kkoh uLze yLku khu fkok kLkku. fuLe kkoh {tke rkwk kkunuu skwt nkwt fu, uLkk swLkk kkh kLx fu su{Lke WkkLk k{kk xe kE Au. kuk k{k{ kLxLku kkkkh Lkk kLkkk{kt yku. kkuu w{kt W{uwO nkwt fu, swLkk kLxLkk fkhu

  khtkh tkk Mko Au. ku{s yk kLxkuLke ykuAe fkokkk ku{s qkLku kLk{kt hke rh-fLMxLkLkku rLko ukku Au. yk kLxe skyu {kuzLko yLku EfkuuLzTe kLxLku kkkkh rfMkkk{kt yku. ku {rnLkk knuk kkukkLkku fkofk MktkLkkh yuLkzeyu MkhfkhLku swLke Mkhfkh khVke khMkk{kt rkMk{kh nkk{kt kkh kLx {k Au. ku{u w{kt skw t nkw t fu kkh Mkuxh{kt 100 xfk Mkek rue hkufkLku {tswhe ykke nke yLku ke rue VtzLku k yk Mkuxh{kt ykfkko

  Au. yk Wkhktk MkuLx Euxe Mkexe ykukkuhexeyu 117 nkuEzku kusLkkykuLke {krnke {ue Au. yk kusLkkykuLke 2002-03{kt k{kk 55900 {ukkkux nke. yk kusLkkyku{ktke 51 kusLkkyku {eLku 38740 {ukkkux k{kk hku Au. MkuLx kuxh fr{Lk, SkukuSf Mkuo ykuV ELzk yLku keS MkwykuLk w t {wktfLk yusLMkeykuLkk rr ykufLk fko kk 7730 {ukkkuxLke k{kk hkkk 27 kusuxLke {krnke kusux ykukkurhxeyu Mkkr{Lk fhe nke.

  kkuo swLkk kkh kLxkuLkwt nu rh-fLMxLk fhku

  kkMkuokuLkk,kk.8kkr Vqxkku xe{Lkk Mxkh MxkEfh Lku{khu

  rVVk zofk-2014{kt ku E{ktke khk Vhe uxeMk [kw fhe ee Au. Lku{kh ykkk{e MkeLk{kt kkMkuokuLkk k khVke h{k sE hkku Au. suLkk {kxu kuu kkMkuokuLkkLkk yL ukzeyku Mkkku {ukLk{kt uxeMk fhe nke. WuLke Au fu, Vqxkku zofk hr{kLk Lku{khLkk kktMkkLkwt nkzfwt kwxe skkt ku zofk{ktke knkh VUfkku nkku. Vqxkku zofkLke kuxoh VkELk{kt fkutrkk Mkk{uLke {u[ hr{kLk swykLk swLkekk khk fhku yuf VkW{kt Lku{khLkk kktMkkLkk nkzfk{kt Vu[h kwt nkwt. [kh swkEyu ku yk kteh ELkk fkhu ku zofkLke yL fkuE {u[ h{e ku Lknkku. khu nu Lku{khu uxeMk Y fhkk wrLkkh{kt kkhkuk kuLkk tMkfku{kt weLkwt {kuswt Vhe wt Au. ufu, Lku{khLku Mktkqo Vex kELku {ukLk{kt Wkhkk nS Mk{ kku. nk ku k{kt zkuxhkuLke uhu Lke[u uxeMk fhe hkku Au.

  E{ktke Whe Lk u{khu uxeMkLke Yykk fhe

  Lku{khLkk kku tMkfku{kt weLkwt {kuswt

  khke rfux xe{Lkk qkkqo fuxLk yLku wrLkk{kt kuLkk Lkk{u ekk kLkuk ezu zu-yuLzhMkLk rk {k{u ykEMkeMkeLkk rLkoLke xefk fhe nke. ezLkk skk {wsk rfux yuf suLx{uLk ku{ Au. su{kt kkkkkeLku fkuE MkkLk Lkke. yke nhfkku fhLkkh ukzeyku Mkk{u fzf{kt

  fzf kkk uk uEyu. ku{Lke Mkkku Lkh{kE kokke ke ukzeykuLku k {ukLk{kt kkkkke fhk {kxu {kufwt {ukLk {e Au. yk {wu ykEMkeMkeLkk rLkoLkk fkhu rfuxskk{kt qk kuxku Mktu kku Au. ezu w{kt skwt nkwt fu, yuLzhMkLku ykkuLkku Wkkuk fkuo nkukLkwt erzku Vqxus{kt Mk skktw nkuk Akkt ykEMkeMkeyu Lkh{ ykLkke k uLk u eLk[ex ykke Au. su rfuxLkk r {kxu ku kk Lkke.

  WuLke Au fu, xuLxke xuMx hr{kLk zu yLku yuLzhMkLk [u Wk kkuk[ke kE nke. su{kt yuLzhMkLku zuLku ykku fkk nkk. yk {k{kLke Vhek ykEMkeMke{kt kE nke. ku{ Akkt ykEMkeMkeyu yuLzhMkLkLku eLk[ex ykke nke.

  yuLzhMkLk {wu ICCLkku rLko yku : ezrfux yuf suLx{uLk ku{ : ez

  rneLke huk furkx khefu Akk :ynuk

  Lke rne,kk. 8rne{kt rzMkuBkh 2012{kt kLkue kUkhukLke xLkk kk hkxe

  kkxLkkhLke Akk Mk{k r{kt hkk kE Au. yk s fkhMkh rue kMkeykuLke Mktk{kt LkkUkkk xkzku kku Au. rne{kt hhkus fkuELku fkuE kLkk kLku Au yLku ykLke rMkhu LkkU uk{kt yke hne Au. nk{kt s rne{kt huk fukex khefuLke Akk Whe yke Au. suLkk eku rne{kt ykkk kMkeyku k nu ek kE hkk Au. fuxef MktMkkyku k {kLkk kke Au fu rLkok kLkk kk MkwhkkLke [kkLkk fkhu kMkeyku{kt xkzku LkkUkku Au. rueykuLku {kuxk {k{kt yuLxe ykkkLke rn[k nkk hk{kt yke nkuk Akkt rue kMkeyku rne{kt ykuAk knkU[e hkk Au. kk ykuxkukh {rnLkk{kt fwkwkr{Lkkh kku E-xefexk {kxu xk hLkLke Yykk fhk{kt yke nke. Mkkku-Mkkku MkwhkkkkMkkyku ytku k kkhe ykkk{kt yke nke. khtkw fkuE Mkwkhku kku Lkke.

  Mkwhkk fkhkuMkh kMke xk

  [eLk{kt qtfk{kt {kukLkku yktfzku e 630 kku

  130 kufku nsw k kkkk nkukLkk ynuk

  [eLk{kt rLkkfkhe qtfk{kt {kukLkku yktfzku yksu Mkkhu eLku 630 Wkh knkU[e kku nkku.k[k yLku hknk fk{kehe nsw k [ke hne Au. rLkkfkhe qtfk ykk kk nsw k 130 kufku kkkk kuk Au suke {kukLkku yktfzku u kue kk Au. hrkhLkk rMku rLkkfkhe qtfk ykk kk khu LkwfMkkLk kwt Au. hrkhu Ake wLke kekk Mkkku qtfkLkku ykt[fku ykku nkku. hkeftkLkk kkt[ rMk kk fkx{k nuXke nsw {]kunku nkk kke hkk Au. hkeftkLkk fkhu 80000 {fkLkku Mktkqoku Lkk kkBk nkk khu 124000 {fkLkkuLku LkwfMkkLk kwt Au. yk [tz qtfk{kt ykhu 2000 kufku k kk nkk su kife fuxkfLku kteh R k kR Au. MkUfzku kufku kkkk kok{kt ykk Au. hkeftkLkk fhku re yLku krhnLk Mkuk Mktkqoku kuhkR kR nke suLku Vhe Y fhkLkk kMk fhk{kt yke hkk Au. hkeftk{kt Mfq MkrnkLke uek R{khkku kkkLkk {nuLke su{ hkke kR kR nke. {kukLkku yktfzku wk u kue kk ukE hne Au. qftk kuskLkk Mk{ {wsk hrkhu Mkktsu [kh kku ykku nkku. qftkLkwt fuL kUkxwkLk xkWLkek{kt nkukLkwt k {wt nkw. kykukkUk nuhLkk wrzLk fkWLxeke rk kr{ rk{kt 23 rfku{exhLkk ytkhu qftkLkwt fuL nkw. rzkMxh kuLk{kt 2000 xuLx, 3000 Vkuzk kuz, 3000 fkux {kufk{kt ykk Au. k[k yu hknk fk{kehe{kt Mk kufkuLkwt fnuwt Au fu, {kukLkku yktfzku wk e fu Au. fkh fu, su rMkkh{kt qftkLkwt fuL nkwt ku wrzLk{kt 265900 suxk kufku hnu Au. [eLk{kt 2008{kt rMk[wykLk ktk{kt rLkkfkhe qftk ykku nkku su{kt 70000 kufkuLkk {kuk kk nkk.k[k yLku hknk fk{kehe nsw he hnu kue kk Au.

  khke kuxTMk{uLkkuLkku wLLkku k nu hufkuzo

  Mxkh ukzeykuLkku h{sLkf uk he

  $uLz r [kuke xuMxLkk k{ rMku khkLkk A kuxTMk{uLk kkw kuk kh ykWx kk : [knfku Vk

  {kL[uMxh,kk. 8{kL[uMxh kku h{kR hnue

  [kuke rfux xuMx {u[Lkk k{ rMku $uLzLke Mkk{u khke kuxTMk{uLkkuyu h{sLkf uk fk u o nk k u . khkL k k ^k u k kuxTMk{uLkkuyu wL Mkkku uzkuk ku h{sLkf hufkuzo k kkukkLkk Lkk{u fko nkk. khke xe{ kuLkk k{ k{kt {kk 152 hLk kLkke ykuykWx kR kR nke. yk kkk hr{kLk khkLkk A kuxTMk{uLkku wL hLk{kt ykWx kk nkk. yk kkkk khk {kxu xuMx rfuxLkk RrknkMk{kt k{ k kLke Au. yuf RrLkMk{kt A k ux TMk{uLkk u wL{k t ykWx

  kkk [knfku Lkkhks kk nkk. yk ykkW yk hufkuzo kkrfMkkLk, rk ykrfk yLku kktkkuLkk kuxTMk{uLkkuLkk Lkk{u nkk.

  yk ykkW ku k khke xe{Lkk kuxTMk{uLkku yuf RrLkMk{kt kkt[ kuxTMk{uLkku wL{kt ykWx kk nkk. Mkkike knuk ko 1948{kt ykuMxurk Mkk{u yurzuz{kt k{ k kkt[ khke kuxTMk{uLkku wL{kt ykWx kk nkk. khu k eS k k o 1952{k t ezTMk{kt $uLzLke Mkk{u khkLkk kkt[ kuxTMk{uLkku wL{kt ykWx kk nkk. kRfku khkLkk xkuk ykuzohLkk kuxTMk{uLkku ^kuk hkk nkk yLku wL{kt ykWx kk

  nkk. xkuk Mkkk kuxTMk{uLkku kife [kh kw kuk kh ykWx kk nkk. su{kt {whe rs, [uk uh k whk, rhkx fkune hrL zu, wLkuh fw{kh yLku ktfsMknLkku Mk{ku kk Au. yk{kt kkik{ kteh, wLkuh fw{kh yLku k tfsMknLkk rfux Mxwyhx kkuzu ee nke. khu fk une, k whk yLk u rsLke rfux suBMk yuLzhMkLku ee nke. khkLkk ftkk ukke rfux [knfku khu Lkkhks ukR hkk Au. ftkk ukLkk fkh{u nu nkhLkw Mktfx kkukR hkwt Au. u $uLz {kuxe ez ykkMku kku nkh rLkrk Au.

  Su Rkkuk khMkLkk khk{kt fkuRk fuMk Lkke

  khk{kt Vukue nuk [u ykhku kLkLke kkhe

  Lke rne,kk. 8rh{kt Vukue nuk

  [u f uLe ykhk u kLk nkooLku yksu fkwt nkwt fu, Su Rkkuk khMkLkk fkuRk fuMk khk{kt LkkUkk Lkke. Mkhfkh khk kuLkk VukkLku hkufk {kxu k{k{ kkk uk{kt yke hkk Au. MktMkLke knkh kkfkhku Mkkku kk[ek fhkk ku{u fkwt nkwt fu, nkLkk ku khk{kt fkuRk RkkukLkku fuMk LkkUkku Lkke. suke nuk{kt hnuk {kxu fkuR fkh Lkke. nkooLku fkwt nkwt fu, Mkhfkh khk ykrfLk uk uke ykkk kufkuLke yh sh Wkh Lksh hkk{kt yke hne Au.

  ykrfL k u k u R k k u k

  khMkLk k fkhu Mk k i k e w yMkhk Mk kk Au. Rkk uk yMkhkMk uku{kt khkekuLke Mktk ykhu 45000 suxe Au. ykhkukLku fkw t nkw t fu, Rkkuk yMkhkMk uku{kt hnukk khkeku khk Vhe fu Au. keS kksw yk hkukLku RLku [kkLkwt {kusw Vhe wt Au. rLkk swk swk uku{kt {kuxe Mktk{kt 44700 suxk khkeku hnu Au. rLkk uku{kt yk khMkLkk fkhu nsw Mkwe Mkkkkhheku 1000ke w kufkuLkk {kuk kR [wk Au.

  nkooLku kwkhLkk rMku k MktMk{kt {krnke ykke nke yLku fkw t nkw t fu, khMkkMk uku{kt {kuxe Mktk{kt khkeku

  Rkkuk khMkLkku ykktf...Su khMkLkk VukkLke nuk [u rLkk k uku{kt

  R{hsLMkeLke nuhkk fhk{kt yke [wfe Au. khk{kt k k{k{ kkk ukE hkk Au. rr uku [kkkwh kuk Au. zkwyu[yku khk ykLku irf Mktfx khefu nuh fhk{kt ykwt Au. Mkhfkh khk uk{kt yke hnuk kkk, Rkkuk wt Au ku fR heku Vuk Au yLku kuLkku RrknkMk wt Au ku Lke[u {wsk Au.

  khMkLku hkufk MkhfkhLkk kkk yMkhkMk ukuke ykkk kMkeykuLke Mktkqoku [fkMke ku.

  Rr{kuLk [ufLkk Mk{u ze [fkMke fhk{kt yku Rr{kuLk [ufk ku yMkhkMk uku {khVku xkLMkxk ykk yL

  k{k{ kkkkkuLkku Wu Vhrskkku kkeLku fhku kzu hkukLkk kku k {kxu r{kLke {kfku yLku kthku Wkh kkeke

  Mkwrkyku hkkuLku Lkkuz ykurVMkhkuLku ykue fkZk yLku yk kkuzo Mkkku

  nkuMkxLke {krnke hsq fhkLke Mkq[Lkk khke {urzf yuMkkurMkyuLk khk MkkhkhLkk kuxkufkuLkk Mkto{kt

  kkekkuLke xe{ hkufk{kt yke yMkhkMk uku{kt rkLksYhe kMkLku hkufk Mkq[Lkk ykkE

  Rkkuk wt Au Rkkuk khMk yuf fkhLke kh {ktke Au suLkk kkuLke kk

  fhk{kt yku kku Mkkike knuk y[kLkf kk, uhkh LkkkE, MLkkw{kt wkk, kk{kt wkkLkk kku uk {u Au. fuxkf fuMkku{kt Wxeyku, zkrhk yLku zkLkk kku k Au

  fR heku Vuk Au r[kkLe, V-Vke, yL L stkwykuLkk Mktkfo{kt ykkke {kLke{kt

  yk hkuk Vuk Au. khkk ku Mkek Mktkfo{kt ykkke yuf kAe yuf {kLke{kt Vuk Au. RLVuxux kuneLkk eu yLku{kt Vuk Au. kkoh {khVku k ku VukE fu Au.

  RkkukLkku RrknkMk wt Au Rkkuk khMk Lkku Lkke. Rkkuk khMk Mkkike knuk 1976{kt

  kufkne fkUkku khk{kt kukku nkku. khkk yMkhkMk uku{kt ku ykk ku nkku. wkkLzk yu MkwzkLk MkrnkLkk uku{kt ku Vukku nkku. kksukh{kt Vukuk hkuk[kkke nsw Mkwe Mkkkkhheku 887 kufkuLkk {kuk kR [wk Au. 1603 fuMk k [kuke ykukMx Mkwe LkkUkE [wk Au. rkLke{kt 485 fuMk Lkkukk Au yLku 358Lkk {kuk kk Au. yke s heku kRkurhk{kt 468 fuMk yLku 255Lkk {kuk kk Au. rMkRhk rkuLk{kt 646 fuMk yLku 273Lkk {kuk kk Au. LkkRrrhk{kt yufLkwt {kuk kwt Au.

  Rkkuk khMkLkku RrknkMk wk swLkku Au

  k hne [wk Au yLku Auk fuxkf Mk{ke kuyku rkku{kt k uhkuk nkk.

  hnu Au. su uku{kt khkeku {kuxe Mktk{kt Au ku{kt LkkRrrhk{kt 40000, kRkurhk{kt 3000, rMkRhk rkuLk{kt 1200 suxk kufku hnu Au. yk Wkhktk yL uk u{k t k LkkLk e Mk tk{k t khkeku hnu Au. zkwyu[yku khk s wk s wk kkhk u he fhk{kt yke [wk Au. Rkkuk khMk ykrfLk uku{kt ykktf {[ke hkku Au. khk Wkh k Mktfx kkukE hkwt Au.

  Mkwhkk ku khk k kkk ukE hkk Au. kRkurhkLkk {wu nuhkk fhe Au fu, 90 rMkLkk yk Mktfx fk hr{kLk LkkkrhfkuLkk yrfkhkuke tr[k hkk{kt yku. keS kksw rLkk yL uku{kt k [kkLkwt {k usw Vhe w t Au. y{urhfe {w khkf ykukk{kLk w t fnuw t Au fu, y{urhfe ikkrLkfku k kuk{kt kke kk Au. khk{kt hkukLkk VukkLku hkufk Mkhfkh yMkhkMk uku {khVku ykkk kufkuLke rkkku {ue hne Au. ykhku {tkkLkk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu, r{xkkuLkk kuh [ke hkk Au. keS kksw khfk{kt k kufkuLku [fkMke nuX hkk{kt ykk Au.

 • 4 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

  Year : 02, Issue : 49, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 09-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 49, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.09-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  y{kk,kk.8khkLkk zkkLk

  Lkh uL {k ueLk u [kw k u o hk k k tL k k u o k u{L k k knuLk MktkekuLk LkkwhMk krkkLku fkhu rne sE Lk fkkt hkze kkte Lkn fu suke MktkekuLkLku [kw k u o kELkk k t skLke qk s RAk nkuk Akkt krkkLku fkhu Lkn sE fkLkw t ku{u w: k fwO nkwt.

  LkhuL {kue kwshkk hkLkk {w{tke kLk kk kkh kuo hkkktLkLkk kuo ku{Lkk knuLk MktkekuLk kkteLkkh sE hkze kktkk nkk yLku khkk s LkhuL {kue hkkktLkLkk nuh fko{{kt skk nkk yu{kt [kw k u o Lkh uL {k ueyu zkkLk

  khefu uLke whk Mktkkkt knuLk MktkekuLkLke ykLktLke Mke{k hne Lk nke. kt MktkekuLk LkhuL {kueLkk kker Mk{khkun{kt sE Lk fkkt hkkktLku hkze kktk skLkk nkukke k u{Lkk nhLk k u k kh L knk u k k u yL k u

  hkskLke{kt ku{u rneLke xefex k fhke ee nke. kt yufkyuf ku{Lku kkheLkku w:kku Wkzkkt kkek kkze nke. yk ytku LkhuL {kueLkk LkkLkk knuLk MktkeknuLkLku kqAkkt ku{u skwt nkwt fu {khk kE zkkL k kL k k k y{khk krhkhLkku ykLkt yLkuhku nkku yLku [kw kuo hkkk tLk u rne kELk u h kze k k t k skL k w t nkukke {Lku ku s ykLkt nkku yLku y{u hkskLkeLke

  xefex k fhke ee nke. kh tk w yufkyuf {Lk u kkheLkk u w:kku Wkzkkt nw t rne Lkn sE fwt kuLkku yVMkkuMk hnuu yLku {U hkze rnekkuMx fhe ee nkukLkwt skwt nkwt.

  hkkktLk kuo {kueLkk knuLk ku{Lku hkze Lkn kkte fu

  LkkwhMk krkkLku fkhu rne Lkn sE fu

  uLke yLkuf knuLkku zkkLk LkhuL {kueLku hkze kktu : {kueLke Mkke knuLku hkze kkuMx khk {kufkE

  hkxe Mkhu xkuk-10{kt y{kkLkkt ku rkkeo

  Mkeyu VkELk : y{kk MkuLxhLkwt 9.35 xfk rhx

  kk khekkLke kwLkk{kt 4.18 xfk suxwt [w krhk{

  y{kk, kk.08ELMxx wx yk uV [kx oz

  yufkWLxMk ykuV ELzk khk yksu Mkeyu VkELk khekkLk w t krhk{ nuh fhk{kt ykwt nkwt. su{kt Mk{k uLkwt krhk{ 7.29 xfk hk w t Au khu y{kk Mk uLxhLk w t 9.35 xfk krhk{ nuh fhkwt Au. ELzk uu xkuk xuLk rkkeoykuLke ke{kt y{kkLkk ku rkkeoyku MkkLk {uk{kt MkV hkk Au.

  swLk-2014{kt ELMxxwx ykuV [kxoz yufkWLxLxMk ykuV ELzk khk uk{kt yku Mkeyu VkELk khekkLkwt krhk{ yksu nuh fhk{kt ykwt nkwt. yku ELzk uu ktLku k wk{kt fw 42,533 rkke oykuyu Mkeyu VkELkLke khekk ykke nke. su{ktke 3100 rkkeoyku Wkeo kk{k t MkV hkk Au yuxu fu yku ELzk uu MkeyuLkw t

  krhk{ 7.29 xfk nuh fhkwt Au. su kk khekkLke kwLkk{kt 4.18 xfk suxwt W[wt krhk{ Au. kk khekk{kt {kk 3.11 xfk krhk{ nuh fhkwt nkwt khu y{kk MkuLxh{ktke fw 1775 rkkeoykuyu khekk ykke nke. su{ktke 166 rkkeoyku Wkeo kk{kt MkV hnukk y{kk Mk uLxhLk w t 9.35 xfk krhk{ nuh fhkwt Au. su kk khekkLke Mkhk{e{kt 2.35 xfk suxwt W[wt Au. kk khekk{kt {kk 7

  xfk krhk{ hkwt nkwt. y{kk MkuLxh{ktke ku rkkeoyku yku ELzk uu xkuk-10 huLf{kt MkkLk {uk{kt MkV hkk Au khu xk uk-10 rkke oykuLke ke{k t y{kkL k k k k t[ rkkeoykuyu MkkLk {ue nuhLkwt kkih kwO Au. y{kk{ktke {tkLk kuke yku ELzk uu ykX{ku yLku kn Lk{ku huLf {uk{kt MkV hkk Au. MkeyuLkk rkkeoyku krhk{ kk khu wwk ukE hkk nkk.

  nuh{kt yLkuf ]rkLkwt ykkusLk MkV rLkzwt

  yktkkze knuLkkuLku {krnke ykkE

  y{kk{kt yLkuf fko{kuLkwt ykkusLk nk{kt fhk{kt ykwt nkwt su{kt swk swk rk ytku {krnke ykkE nke. xkWLk nku kku Mk{k y{kkLkk kk 1000 suxe yktkkze knuLkkuLku MkLkkkLk yLku fktkk {h fuMk rkuLke fkhe ykkk{kt yke nke. yk yXkzek hBkLk y{kkLke eyuMk nkuMkx, khkkuLk nkuMkx yuS kkk rMkr nkuMkxLkk LkMkeOk rkkeoyku khk kLkkuk MkLkkkLk kkuMxhLke Mkko yLku oLk fhk{kt ykwt nkwt. y{kk nuhLke sLkh nkuMkx{kt kk 300 suxe Mkkko yLku Mkwkk {kkkykuLku Mkwze rkh fhk{kt yke. y{kk nuhLkk {uzef fkuusLkk rkkeoykuLke yLku kkhkuk rkLkk kkuMx kuwyux zkuxhkuLke esLkku fko{ yLku yu[yu {uzef kku kuku nkku. Mkkuk Mkee nkuMkx{kt 5{e ykukMxLkk hkus y{kk nuhLke rr LkMkeOk MfwLke rkkeoLkeykuLke MkLkkkLk ruLke es hkk{kt yke nke.

  rhryuLk fr{rxLke {nkqo kuXf {e

  1.36 fhkuzLkk [oke fw 22500 xe kkzo heu

  y{kk, kk.08y{kk B w r L k rM k k

  fk ukk u oh uLk{k t wkhLkk hk us heeyuLk fr{xeLke {exk {e nke. su{kt hkuz rzkEzh yLku Vwxkkk Vh fhu kLxuLkLkk hk {kxu xe kkzo hekLkk fk{Lke hkMk {wfk{kt yke nke. su{kt 1.36 fhkuzLkk [uo fw 22,50 xe kkzo hekLkk fk{ku nkk. yk kkkku BwrLkrMkk fkukku ohuLkLkk rhkukkLkk Lkukk kYeLk u u rhk u fhkk t skwt nkwt fu kkuzkf kkuo ykkW rr M kk uy u ] k khk u k fhk{kt ykwt nkwt ku Mkkuyu xe kkzo k kkuk nkk ku xe kkzo fkt kw{ kE Au kuLke kkkMk fhe uEyu. yk fk{ku fkuLxkxh khk hk kLkkeLku nU[e uk{kt yku Au. fu{ fu u huh yuf kke w ]kku k{kt ykk nku kku nuh keLk Mkexe kLke kuwt skwt nkwt. yku WuLke Au fu Auk A ko{kt Yk. 6.42 fhkuzLkk [ou fw 1,17,365 xe kkzo hek{kt yku k u nk{kt ukk{kt ykkk Lkke. su ]kkhk uk fhk{kt yku ku {kskLkk yku khku fhkuzku Yrkk kke{kt kk Au ku{s BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk

  hMkk{kt fhu ]kkhkukLke u {ksk fhe nku kku nhku ]kku k[ke k nkuk khtkw ku{kt {ksk ku{s {uELxuELk fhkLke fkuE yMkhfkhf fkokne fhk{kt ykke Lkke k uw t rhkukkLkk Lk ukkyu skw t nk w t . k uyk uyu w{kt skwt nkwt fu kskLkk Mkkkeku kkukkLkk {kekykuLku Vkku fhkk {kxu BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk yLku Lkkt LkkktLkku kuVk{ whkkuk fhu Au suke k{k{ fk{kuLkk xuLzh h fhe he-xuLzh fhk {kxu {ktke fhe Au.

  kezekew kku Wo Mkk{ke fko{ kukuko 2047 Mkwe khkLku Wokuku Mktk kLkkku

  kkteLkkh, kk.08ykkke Wo khLkk khkLkk

  khLku qh fhk yLku r{kt WoLke sYhekkLk u Mk tkk ukk khk MkhfkhLkk ykkusLk kt[ khk ELzk yuLkSo rMkkuhexe rMkLkkrhku (ykEEyuMkyuMk) 2047 Lkk{Lkk u fk o{ nkk hk{kt ykku Au. rVe MkkkuLkk

  Mknkuk{kt yksu ktrzk rLkk kuxkur{ wrLkMkxe{kt kuuk fko{{kt kskk uyu khkLkk Wo Mkk{ke fko{ ru rMk]k fkhe kwhe kkze nke. yk fko{ kMktrkf k ykkkk rVe kwshkk hk fkWLMkLkk fk u-[ uh{uLk hkS kMk w kk u Wo ytkuLkwt r[k r{kt fuwt

  nkuE fu ku ytkuLkku k ykku nkku. khk MkhfkhLkk ykkusLk kt[ Mkknfkh yrLk fu. siLku skwt nkwt fu, Wo ytkuLkwt Mktfrk ykkusLk khkLke Wo Mkk{ke {kxu ytk sYhe Au. ykke s y{u yuw t MkkLk rfMkkw t Au fu MkkrLkf {ktk yLku kqhXkLkw t

  (_ ...)

  hkze rMk hr{kLk{kt fkuRk Mk{u kkte fku

  fkuRk {{kt Lk hnuk rkkLk kkLke yke

  y{kk, kk.08hkkk tLk k o rMk{k t

  fkuRk Mk{u {Lkkk yke fhk{k t yke Au. yk k oLk u [kurzk, kuk yu {wnwkoLke fkuR sYh hnuke Lkke. rkkLk kk khk yk {wskLke kk fhk{kt yke Au.

  Mkeykuke khk{kt WMkku, kinkhku, koLke Wse ku kurkkeyku [kukzeLkk ykkhu Lkkk, kuk, {wnwok, fwtze, kn k, {Lkkufk{Lkk kqk kuhuLkk Lkk{u kuf{kt yMk{tsMk {k We fhe yhku, rk Wkk fhe koLke Wse{kt kuzku Wku fhu Au. hkkktLk ko knuLk-kELkku krk knukh Au. hkze ykku

  rMk{kt k{u khu kkte fk Au. khk sLk rkkLk kkLke hk f[uhe hrkh 10{e ykukMx Mkkhu s knuLkku kELku hkze kkte koLke Wse fhe, k-rrc kuk, {wnwokLku s{eLkkuMk fhe, tzLk fko{ku kusk{kt yku.

  h k { k t k k { u k k { kurkkeykuLkk {wnwokLkku Wkeku fhe, kukLku M{ fhk{kt yku. hksfkux{kt hrkh Mkkhu Mkkzk Lk fkfu ykMkk huMkezuLMke Mkk{u, 150 Vwx hk hkuz Wkh kkyu tzLk fko{Lkwt ykkusLk fhk{kt ykw t Au. yk k u o hkkk tLk u kurkkeykuLkk kkfzkt {wsk 10 ku o hrkh kqLk{,

  Lkkk, kuk Mktkuk ykku Au. hkkktLku k-rrc kuk ks Au. {Lkkufk{Lkk kqk kuk [kukze {wsk hrkh kkkuhLkk 1-40ke hkkeLkk 8:00 fkf Mkwe hkze kktk {kxu Mkku ok{ Au. yLku yk rMku {Lkkufk{Lkk kqk {kxu, kLke kqLk{, MkLkkhkLke fkk, {tkk {kxu k Wk{ Au kuhu kuhu Mkkhu w Lkke. k-rrc yw Au.

  nfefk{kt hkkktLk ko{kt [kuzek, kuk, {wnwokLke fe s sYh Lkke. ykku rMk k{u khu Wse fk Au. kk ku o k -rckyu yhku fku o nkku khtkw kufkuyu Vkke Wse fhe nke.

  nuhe rfkMk kusLkk nuX nuhkk kR

  8 {nkLkkhLku rfkMk {kxu 3593 fhk uzLke MknkkkMknkLke hf{ hk Mkhfkh khk {tswh fhk{kt yke {kkfe Mkwrk Mkrnk yL Mkwrkyku rfMkkku

  y{kk, kk.08{w{tke ykLktekuLk kxuu

  M{ strk {w{tke nuhe rfkMk kusLkk ytkk ok nuhe MkkrLkf MktMkkyku ku{s nuhe rfkMk Mkkk{tzk uLk u knwr rfkMk fkku o {kxu Yk. 3593 fhkuzLke Mknk hk Mkhfkh khk {tswh fhe Au.yk kusLkk nuX nuhe MkkrLkf MktMkkyku kirkf yktkh {kkfe Mkwrkyku, Mkk{kSf yk tkh {kkfe Mkkku, nuhe krhnLk kkk nuhLke ykke yku We kk k uk fk{k u yLk u kLkke MkkuMkkxeyku{kt sLk kkkekheLkk fk{ku kuhuLkku Mk{ku fhe fku.

  {w{tkeyu Yk. 3593 fhkuz {tswh fko Au ku{ktke ykX {nkLkkh kkrfkykuLku Yk. 2327 fhkuz Vkk{kt ykk Au. yLu y{kkLk u Yk. 846 fhk uz, MkwhkLku Yk. 291 fhkuz, zkuhk

  Lke kkMku kktfk{ Lkn fhkLke yhSLku VkkkEyhskhLku W[ ykk{kt sk ku MkknLke {nuk

  yk{kLk MkhkE kuuMk kkuzkLkku {k{ku

  y{kk, kk.08yi r kn k rM kf y{kk

  n uh{k t yk u rfk LkSf yku yk{kLk MkhkE rkzkLku kkuzk rY kue nuhrnkLke yhS k wshkk nkEfkuxu o Vkke ee Au yLku [wfkkL k u W ke ykk{k t kzfkhk k u MkknLkk u Mk{ ykku Au. y{kk nuhLkk Mkkkf yn{kn kkknLkk kkik yk{kLk MkhkEyu rfkLke LkSf ko 1902{kt 2.15 kLkk [uo kuuMk kLkkk nkku. yk fuMkLke rkk yue Au fu

  y{kk Mkexe Mkee MkuLMk fkuxo kt WkMkk Au kt Lke Mkkk {kLke Lke fkuxo kLkkkLke Au. yk fkuxo rfkLke LkSf{kt ykue Au. fk ux oLke yth yk{kLk MkhkE k u uMk k Au su qk swLkwt Au ku ko 1902{kt 2.15 kLkk [uo rLk{ko kkBwt nkwt. yk kuuMk yn{kn kkknLkk kkik yk{kLk Mkhknu kLkkku nkku. k Lke fkuxo kLkke nkukke kuLkwt rz{kueLk kk ku{ nkukke kuLkw t rz{kueLk hkufk kwshkk nkEfkuxo{kt nuhrnkLke yhS kE nke. su{kt nkEfkuxuo [wfkku

  ykku Au fu yk{kLk MkhkE rkzk swLkw sYh Au k ku hrkk E{khk eMx{kt Lkke. fkukkuohuLku hsw fhuk skk yLku LkfkLku ukk fkuxoLkk Mktfw{kt su Mkkk {kLke LkrLk{k fkuxo kLke hne Au kuLke 100 {exh LkSf yku yk{kLk MkhkE{kt fkuE kktfk{ fu rz{kueLk fhkLkku fkuE Wu Lkke. yk Mkkku fkuxuo nuhrnkLke yhS Vkke yhskhLku Wke ykk{kt sk {kxu ku MkknLkku Mk{ ykku Au. yhskh kku Mkwr{ fkuxo{kt [wfkkLku kzfkhkLke kikhe koe Au.

  wze kk kku yrk{ qh fhke uk khu WkusLkk uk {e nke.

  yu{su kRkuhe{kt Mktk knuk oLkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. uLkk eh MkkqkkuLkk Mkto{kt {krnke ykkk{kt yke Au.

  {kukkELkk kk skk WkkukLku RLku yk qkLku hkufkLkk Mkto{kt yuf kMk LkkxfLkwt ykkusLk yukeeke khk xkWLk nku{kt fhk{kt ykwt nkwt.

  hkkktLk ykzu fkfkuLkku Mk{ hkku Au khu kh hkze khke MkS kk Au.

  {kxu Yk. 61 fhkuz, hksfkuxLku Yk. 201 fhkuz, kLkkh {kxu Yk. 131 kkk {Lkkh {kxu Yk. 117 fhkuz, swLkkkZLku Yk. 61 ku{s kkteLkkhLku Yk. 38 fhkuz Vkkk Au. rfkMk fk{kuLke yk Vkeyku{k t y{kk {nkL k kh k k rfk L k u ey uM k nkuMkx kku 300 MxwzLxLke fukuMkexeLke kMko nkuMxu kkk yuS nkuMkx fuBkMk{kt Lke

  {uzef fk uus {kxu knw{ke wS nkuMxu kkk ykuzuxkurh{ kLkkkLkk fk{ {kxu Yk. 100 fhkuz, zkuhk {nkLkkhkkrfkLku yksk rLk{ uxkkke k whXk kusux {kxu Yk. 45 fhkuzLke V k e y L k u s w L k k k Z {nkLkkhkkrfkLku qko kxh kusLkk {kxu Yk. 10 fhkuzLke Vke Mkw[k{kt yke Au. yk Vke{kt zkuhk, hksfkux,

  kLkkh yLku {Lkkh nuhku{kt hk hk uz kLkkkLkk fk{kuLkk u k Mk{ku kk Au. M{ strk {w{tke nuhe rfkMk kusLkk yLu nuhLke ykke yk u We kk k uk fk{k u {kxu {nkLkkhkkrfkykuLku ko 2014-15{kt Yk. 200 fhkuz ukkE fhk{kt yke Au. yk Mkto{kt {nkLkkhkkrfkykuyu hkMk fhkLke hnuu.