09 08 2014 sunvilla samachar

Download 09 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 09-08-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 49Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 49 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 09, p - 2014 </p><p>Lke rne,kk.8zkkLk LkhuL {kue Mktk </p><p>koLkk rMku knue k k rfk khke stLk fhk sE hkk Au. khu yk koLku yirknkrMkf kLkkk{kt fkuE fMkh zkkLk Akuzk {ktkkk Lkke. suke fheLku zkkLku fukeLkuxLkk [kh {tkeykuLku yk Mk{k fko{Lke Ykh uk kikh fhk {kxuLke skkkhe MkkUke Au. {ke {krnke {wsk, zkkLkLkw t kk ke-E yuxu fu, yuwfuLk, yuBkku{uLx yLku yuLkSo kh fuLek hnuu. yk Mk{k </p><p>fko{Lku ytrk{ Ykhuk ykkk [kh fukeLkux {tkeykuLke Mkr{rk kLkkkE Au. suLkk yk fukeLkux {tke yLktkfw{khLku kLkkkk Au. khu Mkr{rkLkk yL {tkeyku{kt Wo {tke rkwk kkunu, fkk {tke hrtfh Mkk yLku {kLk Mk tkLk {tke M{]rk EhkLkeLkk u Mk{ku kk Au. yk Mkr{rkLke k{ kuXf kwkhu {e nke. su{k t 15{e yk ukMx Lker{k u zkkLkLkk kkLkk {wkyku kh [[ko kE nke. su{kt Lke fhkw t nkwt fu, Mkr{rkLkku huf Mk kkukkLkku </p><p>rhkk ux o k ikh fhe zkkLkLk u YkY {e MkkUku. ku{s sYh kzu zkkLk Mk{k uLxuLk hsq fhu. khkk zkkLk LkhuL {kue ku ytku kkukkLkk Mkkn Mkq[Lkku hsw fhu. suLkku Mk{ku fhe VkELk rMx kikh fhku. WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kue Auk 10 rMkke k{k{ {tkeykuLku 15{e ykukMx {kxuLke kusLkkykuLke kikhe fhkLkk fk{u kkze ek Au. su kusLkkykuLkku Wu LkhuL {kue kkukkLkk 15{e ykukMxLkk kk{kt fhkLkk Au.</p><p>Mktkkk rLku {kueLkwt kk ke-E Wkh s ykkhek hnuu</p><p>kk yirknkrMkf kLkkk kz{kh kiheyku</p><p>Rhkf{kt nkR nw{k fhk khkf ykukk{kLke eetze</p><p>kkMkke MktkXLk ykRyuMkykRyuMkLke Mkk{u nw{kLke kikhe</p><p>kurxLk,kk. 8y{urhfkLkk {w khkf </p><p>ykukk{kyu Rhkf{kt nkR nw{k fhkLke eetze ykke ee Au. yk ukk{kyu MkkV k u{k t fk w t A u f u khLk kf kkk k ykRyuMkkRyuMkLkk kkMkkeyku fweo ktkLkk kkxLkkh Rhrk nuhLke khV ykk u kk u nkR nw{k fhk{kt yku. Rhrk{kt y{urhfkLkk kr wkkkMk yLku yL Mkku ykuk Au. Mkkku Mkkku y{urhfkLke yL Mkknfkhk uLke ykurVMk k Au. ykukk{kyu fkwt Au fu krhMkke kh Lksh hkk{kt yke hne Au. ku{u fkw t nkw t fu {kLke Mktfx [u Rhkf{kt sYh kzu kku RMkr{f kkMkkeyku Mkk{u nkR nw{k fhk{kt yku. ku{u fkwt nkwt fu kuyku nkR nw{k fhkLke {tsqhe ykke [wk Au. {wu nuhkk fhe nke fu Rhkf MkhfkhLke yke kh y{urhfkyu Wkhe RhkfLkk knkze rMkkhku{kt r{kLkku {khVku kusLk yLku kkeLke { knkU[kzk{kt yke Au. yk rMkkhku{kt RMkr{f kkMkkeykuyu {k uxe Mk tk{kt w{r k M k{ w kL k k k uf k u L k u </p><p>wrLkLkkuhLke Vkuh S Mkuk yk kuo Y : Mkko w ke ku</p><p>Mkko [u Mkk{kL kufkuLku {kuxe hknk ku</p><p>kikh Au. VkuhS xurhV {k{u nu stk kLkkh Au. ykLkku Mkeku k Mkk{kL kufkuLku ku. wrLkLkkuhLkk MkeRyku {kuxuoLk fkoMkLk Mkkuhkuyu fkw t nk w t f u y{u xw tf Mk{{kt VkuhS Mkuk {kxu xuMxkLke rk nkk hew. kt krheku khu {ktk Au kuk rMkkh{kt khkk ykLk u Y fhk{k t yku. nk{kt VkuhS Mkuk kkuzkf Mkfo{kt keSLke su{ Au. VkuhS MkezLkk xuMxk {kxu {qqk MkkLk kLkkke fkLke Mkkku {eLk kk[ek [ke hne Au. yk kuo yk Mkuk Y fhe uk{kt yku. u fu k u{u yk Mkkt{kt fkuR Mk{{okkk ykke Lk nke. VkuhS xuMxk {kxu y{khk uLzMko Mkkku kk[ek kR hne Au ku{ skeLku </p><p>ku{u fkwt nkwt fu kknfkuLke {ktkLku kLk{kt RLku ykk k{kt yku.ftkLkeyu nk{kt MkkMku MkMkk RLxLkux Lkk{Lke Mfe{ kU[ fhe nke. suLku kknfku khVke wk Mkkhku rkMkk {ku Au. RLxhLkux MkMkke huuLwLku zk fhkLke kuLke kusLkk Au. </p><p>Mkkku Mkkku kknfku khkLke k kuLke kusLkk Au. khk{kt wrLkLkkuh [kh fhkuzLke ykMkkkMk kknfku hku Au. VkuhS Mkuk{kt k uLk u {kuxe MkVkk {u k ue ftkLkeLku ykk Au. wrLkLkkuhu xwtfk kk{kt khk{kt LkkUkkk MkVkk {ue Au yLku {kuxe ftkLkeyku Mkkku Mkko{kt Wkhk{kt MkVkk {ue Au. nu ku rk Lkuxfo hku Au.</p><p>rhku kkkuLke VrhkLkk ykkh kh [qtxe kt[u {kue Wkh yLkuf f{ nuX yuVykEykh k fhkLkku nwf{ fkuo nkku : kuh rhkkuxo hsq</p><p>yk[khMktrnkk tk {k{u {kueLku ytku Lk[ex {e{kue kh yk[khMktrnkk kkuzkLkku fuMk kLkkku Lkke : kkkMk MktMkk</p><p>y{kk, kk.08uh{kt [[ko skkLkkh </p><p>yk[khMktrnkk tkLkk {k{k{kt </p><p>LkhuL {kueLku ykhu Lk[ex {e kE Au. 16{e kufMkk [ q t xe{k t [kh h r{k L k </p><p>yk[khMktrnkkLkku tk fhkLkku ku{Lkk Wkh fuMk fhk{kt ykku nkku. </p><p>kufMkk [qtxe{kt {kkLk fhe f{Lk w t rMkBkk u kkke yk[khMktrnkk tk fhkLkk fuMk{kt kwshkkLkk kfkeLk {w{tke yLku nk{kt zkkLk kLk uk LkhuL {kueLku eLk[ex ykke ukE Au. y{kk kE{kkL[ khk {uxku fkuxo{kt 1500ke w kkLkkLkku kuh rhkkuxo Mkk{ex fhkku nkk u. Mkwkk uLke fkhe yLkwMkkh kkkMk yusLMke kE{ kkL[u fkwt Au fu LkhuL {kue Mkk{u yk[khMktrnkk kkuzkLkku fuMk kLkkku Lkke. yk fuMk{kt LkhuL {kueLku {kuxe hknk {e Au. yk fuMkLke rkk yue Au fu 16{e kufMkk [qtxe{kt 30{e yurLkk hkus kwshkk{kt [qtxe kuE nke. yu ku kfkeLk {w{tke LkhuL {k ueyu y{kkLkk hkek rMkkh{k t {kkLk fw O nk w t . {kkLk kk ku{u kkukkLkk kk kskLkku f{Lkku rMkBkku kkke MkuV Vkuxku kkzk nkk yLku f{Lkk </p><p>LkhuL {kue Mkk{u fuMk wt nkku...kufMkkLke [qtxe hr{kLk ykX{kt kkkLkk {kkLkLkk rMku {kkLk fko kk LkhuL {kueyu f{Lkk </p><p>Mktfuk Mkkku kkfkh krhk kuS nke su{kt {kueyu MktkkuLk fhke uk khtkh f{Lkwt Mktfuk kowt nkwt. ykLku Ru khu nkukkku {[e kku nkku. fkUkuMk kkxeoyu ykLke Mkk{u Vrhk k fhe nke. [qtxe kt[u f{ 126 (1)(ke)Lkku tk fhk k kwshkkLkk {w Mkr[ yLku zeSkeLku {kue Mkk{u fkokne fhkLkku yku fkuo nkku. yk yk Wkhktk {kueLkk kkLkwt Stk Mkkh fhk k RuxkurLkf r{rzk Mkk{u k fuMk k fhk{kt ykku nkku. kufrkrLkr khkLke f{ nuX yk fkhLke sLkMkkLku yku kk{kt yku Au.</p><p>Lke rne,kk.8 w r L k k { k t </p><p>fhk uz k r k L k e ke{k t khku ykX{wt MkkLk {uwt Au. yuf rhkk ux o {wsk khk{kt 14800 suxk fhk uzk r kyk u Mkkx fhu Au su{ktke 2700 fhk u z k r kyk u y ufk {wtkE nuh{kt s Mkkx fhu Au. wrLkk{kt 1,83500 fhkuzkrkyku Mkkku y{urhfk xku[Lkk {u Au. Lw zo nukLkk rhkkuxo {wsk swLk-2014 Mkwe wrLkk{kt 495000 fhkuzkrkyku Mkkx fhu Au. yk rhkkuxo{kt yuk kufkuLkku fhkuzkrk khefu Mk{ku fhkku nkku su{Lke kkf ykf 1 fhkuz zkuh fu kuke w Au. rhkkuxo {wsk wrLkk{kt Mkkike w y{urhfk{kt 183500 fhkuzkrkyku </p><p>Mkkx fhu Au. yk ke{kt 26600 fhkuzkrkyku Mkkku [eLk ke {u Au. khu 25400 fhkuzkrkyku Mkkku s{oLke ke {u Au. yk Wkhktk $uLz{kt 21700 fhk uzkrkyk u Mkkx fh u Au. nkUkfkUk{kt 15400, khk{kt 14800, hrk{kt 11700 yLk u k k r{k t </p><p>10300 fhkuzkrk kyku Mkkx fhu Au. khu Yrkk 10 k zkuhke wLke kkf ykf hkkk kufkuLke ke{kt y{urhfk k{ MkkLku Au. khu khk 10{kt {u Au. y{urhfk{kt fw 4105000 kufku kkukrk Au. khu [eLk{kt 608500 kufku kkukrk Au. khu khk{kt 226800 kyku kkukrkLke ue{kt Mkk{u Au.</p><p>khk u{kt 14,800 fhkuzkrkyku Mkkx fhu Au</p><p>fhkuzkrkykuLke ke{kt khk ykX{kt {u</p><p>Lke rne,kk. 8khk{kt 23 Mkfo kife {kk </p><p>Mkkk Mkfo{kt s xurfku{ MkukLke ykuVh fhLkkh wrLkLkkuh nu yk koLkk ytk Mkwe{kt VkuhS Mkuk Y fhLkkh Au. ykkk{e kuo rhkLMk Syku kh{kt yuLxe fhu ku knuk wrLkLkkuh yuhxu yLku yuhMku Mkkku kkuhS xurhV kuh{kt Wkhk {kxu </p><p>khk{kt xqtfkkkk{kt s WuLke MkVkk {uLkkh wrLkLkkuh {kLku Au fu, MkkMku MkMkk ELxhLkux Lkk{Lke Mfe{ke kuLku w Vkku ku yLku ftkLke khV {kuxe Mktk{kt Lkk kknfku ykfkk ku. wrLkLkkuh khk{kt 40 r{eLk kknfku ykk [kh fhkuz kknfku hku Au. xqtfkkkk{kt s wrLkLkkuhu Mkkrkk kE kue {kukkE Mkuk ykkke ftkLkeykuLku kzfkh VUku Au. nu VkuhS Mkuk k ykkkLke kusLkk hku Au. rhkLMk Syku fhkk knuk kuLke VkuhS Mkuk Y kk kue MktkLkk ukE hne Au. VkuhS xuheVkuhLku ELku yuhxu yLku yuhMkuLku kzfkh VUfk {kxu wrLkLkkuh kikh Au.</p><p>khk{kt wrLkLkkuhLkk 40 r{eLk kknfku</p><p>MkkMku MkMkkLku ELku ykkke</p><p>rMkBkku Mkkku uMk fkuLVhLMk{kt kkfkhku Mkkku kk[ek fhe nke. yk {k{u khu nkukkku {[kk </p><p>hk [qtxe kt[u {w Mkr[Lku LkhuL {kue yLku {erzk Mkk{u kwLkku </p><p>LkkUk Vh{kLk fwO nkwt. yk fuMkLke kkkMk y{kk kE{ kkL[Lkk zeMkeke rn{ktw wfkLku MkkUkkE </p><p>nke. kE{ kkL[u LkhuL {kueyu kt f{ kkkwt nkwt fu ku MkLkwt </p><p>kt[Lkk{w fwO nkw t yLku {kkLk f uLLk w t k rLkhek fhk{k t ykw t nk w t . kk Mk wLkke{k t </p><p>kE{kkL[u rhkkuxo Mkk{ex fhk 15 rMkLkku Mk{ {ktku nkku </p><p>yLku yksu kkukkLkku kuh rhkkuxo fkuxo{kt hsw fkuo nkku. MkwkkuLkk skk yLkwMkkh kE{ kkL[u 1500ke w kkLkkLkk u rhkk uxo kikh fhe Mkk{ex fkuo nkku, su{kt {kueLku eLk[ex ykke ukE Au. rhkkuxo{kt skk{kt ykwt Au fu {kueyu {kkLk fuL kkMku fkuE uMk fkuLVhLMkLkwt ykkusLk fO Lk nkwt. kuyku {kkLk fuLke 100 {exhke w qh nkk. kuke ku{Lke rY yk[khMktrnkk tkLkku su fuMk kLku Au ku ku Lkke. kE{kkL[u kkukkLkk kuh rhkkuxo{kt LkhuL {kueLku eLk[ex ykke ee Au.</p><p>kkLk{kt kfze ek Au. y{urhfe hr{kLkkeheLku rkfw ku khefu kkeLku ykukkk{kyu fkwt Au fu ykRyuMkykRyuMk khk w{rk Mk{wkLku Mktkqok{u k{ fhkLke nuhkk fhe Au. yk MktkXLkLkk kkMkkeykuyu kRfku rMke nuh fkhkfw kh fku fk u o nkukLkku kku fkuo nkku. ktke </p><p>nhku kufku Lk k[keLku kke kk Au. RhkfLkk fweo ktk{kt RMkr{f MxuxLke khVu fhLkkh kkMkkeyku khu ez hku Au. xureLk kh he Lk r{rLkxLkk rLkuLk{kt ykukk{kyu fkwt Au fu kuyku ku{Lkk rLko ytku fkhkuLke kk fhe [wk Au. k u{u fkw t nk w t f u s{eLk kh y{urhfkLke </p><p>MkuLkk Lkne Wkhu. ku{u fkwt nkwt fu y{urhfe kufku yLku nhku rLkkuo kufkuLkk S khk{kt hnuu kku fkkokne fhu. knkze rMkkhku{kt hkkkkLku hkufk {kxu fkkokne fhk{kt ykMku. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu y{urhfk w yuf w{kt kzk RAwf Lkke khtkw ykt kt fheLku kuMke fk Lkne. </p><p>kwshkk u fkUkuMk {wLkku {kue kh ykkuk</p><p>kkLkk Rhkkke s f{k kuLkekLku khkMk fhkk</p><p>kkteLkkh, kk.08kwshkkLkk kfkeLk kLkoh </p><p>yLku nkLkk r{kuh{Lkk kLkoh f{kSLk u khkMk fhkLkk rLkoLke ykfhe kxfe fkZkk kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLkk { w ysw o L k {k uZkzeky u skwt nkwt fu, f{kSLke 60 koLke nuhSLkLke fkhrfeo{kt fkuE k fkhLkk ykhkukku kk Lkke, Mkktk MkuLkkLke krhkh{ktke nuh SLk{kt knw{w kLk ykkLkkh f{kS 27 koLke {hu s [wtxkk kk Mkkk rr kku Wkh skkkhe Mktke [wk Au k LkhuL {kueLke {kLkrMkfkk n t{ uk k u{Lkkke yk yLk u Mkk[e kk fnuLkkh Mkk{u kkLke kLkkke fk{kehe fhkLke hne Au. su f{kSLkk khkMk fhkLkk rLko{kt Mk nuh kk Au. f{kS Mkk{u su fkhLke </p><p>kkku fhk{kt yke Au su{ fu, sk wh kk u nkE {wMkkVhe </p><p>Mkhfkhe [ u o fhk{k t yke u yk kkkkLk u rLkrkkk rLko kk{kt ykkku nku kku kwshkkLkk kfkeLk {w{tke yLku nkLkk zkkLk LkhuL {kue kufMkkLke [q txe knuk Mkhfkhe [uo 56 ke w kh nkE {wMkkVhe kskLkk [kh {kxu fhe [wk Au. kku wt yk [o Mkhfkhe rkuhe{kt s{kt fhkkLke Vhs kskLke Lkke ? yLku yk {wk Wkh LkhuL {kueyu ykhkukkuLkku skk ykkkLke Vhs Lkke ? f{kS Mkk{u s{eLk ytkuLkk su ykhkukku Au ku 25 ko knukLkk Au yLku yk Mk{kkk{kt ku k ksk Mkhfkh Mkkk{k t </p><p>yke yLku su ku Mk{u Mktkqo kkkMk </p><p>kqo fhe su{kt fkuEk fkhLke kkkk nuh kE Lkke khu {kkLku {kk kkLke kLkkke f{kSLku k uhktkhe hek u khkMk fhk ku fuxkt ytu kske Au.</p><p>zkkLk LkhuL {k ueLke {kLkrMkfkk nt{uk kk ukkLkkke yk yLku Mkk[e kk fnuLkkh Mkk{u kkLke kLkkke fkokne fhk{kt yku Au ku kAe kkLkk nku fu yL kkLkk fu kAe fkuE Mkhfkhe yrfkhe nku. k{k{ Mkk{u yk fkhLke fkokneLke {kLkrMkfkkLku ykkhu Mkkk kh nke kkLke hne Au. kskLkk rhc kf] yzke, sMktkMkn, fuwkE kxu MkrnkLkk Lkukkyku Mkk{u tsLkLke kLkkke kue fkokne Mk{k u uE Au.</p></li><li><p>2 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com</p><p>rV{ rLk{kokk RBkek yeLkk LkkLkk kE Mkkr ye nkuLk ykkn{Lku ELku kLkkLkk rV{ kLkkk sE hkk </p><p>Au. yk knuk RBkek yeLkk yL yuf kE ykheV yeyu ufh n{ rkLkk r Lkk{u rV{ kLkke </p><p>zkhuLkLke fkhrfeoLke Ykykk fhe nke. khu RBkek yeLkk yL yuf kE kkuewz{kt kkko fhk kikh Au. Mkkr yeyu kkukkLke k{ rV{ {kxu kkuewz yrLkukk nkuLk ykkn{ kh kk ukkLke kMk tke Wkkhe Au. </p><p>LkkUkkk Au fu, RBkek ye kkukkLke Mkwkhnex rV{ hkufMxkh{kt nkuLk ykkn{Lku uk {ktkkk </p><p>nkk. ufu Mktukku Mkkk ku{Lke EAk k whe kE fe Lknke. kLkkLkk rV{ rku Mkkeu skwt nkwt fu, yk rV{ wk kuZeLku ykkhek rV{ Au. </p><p>suLke kwcqr{ khtzLkk s{ukwh kh ykkhek Au. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, kLkkLkk rV{{kt r{kkk, u{ yLku Vkkhe kok{kt yku. rV{Lkk k{k{ {w fkfkhku 17 koLkk rfkuhLke qr{fk{kt nu. Mk{k rV{Lkwt wxk s{ukwh{kt s fhk{kt yku. rV{{kt Mfw kEVLkk Wkkh-[Zk k kokk Au. </p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 09-08-2014{uk (y,,R) : ykfLkwt {k u. fwwxwtk Mkw Wk{ hnu. tkfe Lkwt hkufk kke kLke hnuu.]k (k,,W) : r{Lk-{wkfkk {kxu MkkLkwfq Mk{u ykukk {wsk k kk. Lkkufhe - tk{kt hknk sk.r{kwLk (f,A,) : ykkLke fk{keheykuLkku kkus kku sk. [oLkku Mktk yku. Lkkufhe{kt fkS hke.ffo (z,n) : knLk - {fkLk Mkw Wk{. MLkunesLkkuke Mknfkh {u. Lkkufhe-tk{kt k kk.Mkn ({,x) : LkkuLkwt {eXwt V [kk {u. rhku yxfke fku. fwxwtkLkku Mkkk Mknfkh Wk{ hnu.fLk (k,X,) : {wt{ktke knkh Lkefe fku. kzk-kkkke Mktkwt. s{eLk - {fkLkLkku kuk kLku.kwk (h,k) : hkuskkheLke kfku {u. kkkh MkwuwO hnu. kk-kkMkLkwt ykkusLk kk. ykLkt - WMkkn{kt khku kk.]rf (Lk,) : {kLkrMkf [kk ne kLku. ukkh ykuo fhuku kMk kke hnu. tkfe hkufk fhe fku. fwxwtkMkw Wk{. Lk (,,V) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. fwxwtkMkw Wk{. Mk{ kke hnu.{fh (,s) : kkk-kMkLkwt ykkusLk kk. hkuskkheLke Lke kfku {u. ykhkuLke fkS hke.fwt (k,,Mk) : ykfLkwt {k skE hnu. fkuxo-f[uhe{kt MkVkk {u. Lkkufhe{kt hknk sk.{eLk (,[,,k) : khMkkkk r{fkku {u. fwxwtk{kt ykf-WMkkn u. uhkhke k w Mk{.</p><p>ktkeu...</p><p>f{k ueke k{kuehe yux, nu ekku khku ?</p><p> _ 2070, lH -13, . 09-08-2014</p><p>khk hke ne u heu s r{kuh{k hkku nS {ktz yuf {rnk nukt rw kukt f{k ueku fuL hfkhu zrzwt fzke ewt Au. f{ke rk h fkutu u ykhu {hk yktw khu htw u{u wshkk hkkuke hkSk{wt ykk R</p></li><li><p>3 / . 09-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com</p><p>V L </p><p>Lke rne,kk.8khkLkk kMk{kt yku y{urhfkLkk hkk {tke </p><p>[f nUku skwt nkwt fu, y{urhfk khkLku wrLkk{kt Mkkike {nkqo u {kLku Au. khk 21{e Mke{kt </p><p>wrLkkLkk Mkkike {kuxk kufkne u khefu Wkuo Au. ku{s rLke ykoMkk{kt k khku {nLke qr{fk rLkke Au. nUku w{kt skwt nkwt fu, khu k{u wrLkkLkk LkfkLku swyku Aku khu ku{kt khk yu yuf {kk {nkqo u s Lkn khtkw 21{e Mke{kt wrLkkLke Whe hnu Mkkike {kuxe ykoMkk khefu skE hne Au. y{urhfk yk ykoMkkykuLku ykfkh ykkk{kt {Yk kE fu Au. hkk{tke khefu kkukkLkk k{ khk kMku yku [f nUk khkLkk hkk{tke yY suxe yLku zkkLk LkhuL {kue MkrnkLkk W[ Lkukkyku Mkkku {wkfkk fhkLkk Au. WuLke Au fu, nUkLkk kMk knuk y{urhfkLkk ru {tke uLk fuhe yLku Lkkkt {tke kuLke ex sufh khk-y{urhfkLkk Mktktku ytku khkLke {wkfkk E [wk Au. </p><p>r{kt khkLke qr{fk {nkqo Au : [f nUk</p><p>y{urhfkLkk hkk{tkeLkku yrk</p><p>nihkkk,kk.8khke MkuLkkLkk skLkkuLke kkrfMkkLk khk MkwMke fhkE nkukLke </p><p>[kUfkLkkhe nrffk Mkk{u yke Au. kkrfMkkLkLke yuf {rnk MkwMk khk khke skLkLku MkuMk u ykfkk fhe u yLku MkuLkk Mkkku kkhe fhk {skwh fkuo nkku. yk skLk kkMkuke kkrfMkkLke {rnk MkwMku u yLku MkuLkkLke fuxef ykLke {krnke {ue ee nke. MkuLkkLkk 151 yu{Mke/yu{yuV rzxu[{uLx{kt rMkfthkkk huu MxuLk kku Vhs ke hnu 40 keo Lkkk Mkwkukh kkxLkfw{khLke nihkkk kkueMku yk {k{u hkfz fhe Au. nu kkueMk yLku MkuLkkyu yk skLkLke kqAkhA nkk he Au.</p><p>kkueMkLkk skk {wsk kkxLkfw{khu kk kuo swkE{kt MkuLkkLke yLkuf {nLke {krnke kkrfMkkLkLke yuf {rnk MkwMkLku ykke nke. yk fkheLkk kk{kt kkrfMkkLkLke {rnk MkwMku kkxLkfw{khLkk kUf yufkWLx{kt Yrkk s{k fhkk nkk. kkkMk{kt Mkk{u ykwt Au fu, khke MkuLkkLke {nLke fkhe ykkLkkh yk skLku kkrfMkkLke {rnk MkwMk kkMkuke kiMkk uk Wkhktk kkukkLke Lwz kMehku yLku erzku k uh fko nkk. yk Wkhktk {rnk MkwMku ku{Lku tzLkLkku kMk fhkkLkku k kku fkuo nkku.</p><p>khke MkuLkkLkk skLku uLke Mkkku fhe kkhe</p><p>kkf. {rnk MkwMkLke {kt VMkkE</p><p>kufMkkLke [wtxe{kt {ue stke MkVkk kk rne{kt kskLkk sLkkkh{kt LkkUkkk xkzku LkkUkku Au. Lkk yLkw{kLk {wsk u ykhu rne rkLkMkkLke [wtxe kk kku kskLku 38 kuXfku {e fu ku{ Au. khu kufMkkLke [wtxe{kt rne{kt ksku 60 rkLkMkk kuXfku kh MkhMkkE {ue nke. hkxe Mt Mkuf Mkt (ykhyuMkyuMk) khk swLk-swkE{kt rne{kt Mkuo fhkku nkku. yk Mkuo{kt rneLke 70 rkLkMkk kuXfkuLkk 45500 {kkhkuLku ykhe ukk nkk. su{kt [kUfkLkkhe nfefk{kt Mkk{u yke Au fu yuf Mk{u rne{kt 60 rkLkMkk kuXfku kh MkhMkkE {uLkkh ksku 22 kuXfku kh kkukkLke kfz kw{ke ee Au. </p><p>Mkuo{kt skk {wsk kufku rse, kke ku{s {kUkheLkk {wu ksk Mkhfkhke Lkkhks </p><p>Au. suLkk fkhu kskLkku sLkkkh rne{kt xku Au. kufMkkLke [wtxe{kt kskLku kuku-kuku {k ykkLkkh rnekMkeyku ksk MkhfkhLkk fk{fkske yMktk w skE hkk...</p></li></ul>