08 stajer libor

Download 08 stajer libor

Post on 13-Jun-2015

746 views

Category:

Health & Medicine

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

D_Ceny a úhrady_Štajer Libor

TRANSCRIPT

 • 1. 15.11.200726.dubna2007
    • CENY A HRADY
   • aneb
   • Systm na rozcestnebo nazhroucen?
   • Jdeme sprvnm smrem?

25. 05. 2010 2. 15.11.200726.dubna2007 Reklamn prvo v praxi DISKUSE

 • Jak dl ? Zplaty nebo ve znovu a lpe?
 • Hroz dal tzv. Janotv balek? Vtn i odmtn?
 • Vhody a nevhody stvajcho systmu
 • Nutn a oekvan zmny .

25. 05. 2010 3. 15.11.200726.dubna2007 Reklamn prvo v praxi VOD

 • Shrnut procesu stanoven cen, podmnek a ve hrad
 • Protikrizov opaten pro rok 2010 = Janotv balek

25. 05. 2010 4. 15.11.200726.dubna2007 Reklamn prvo v praxi PRVN PRAVA

 • Zkonn prava:
 • zkon . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn
 • zkon . 500/2004 Sb., sprvn d
 • zkon . 526/1990 Sb., o cench
 • zkon . 265/1991 Sb., o psobnosti orgn esk republikyv oblasti cen

25. 05. 2010 5. 15.11.200726.dubna2007 Reklamn prvo v praxi PRVN PRAVA

 • Vyhlky MZ:
 • a) hrady:
 • vyhlka . 384/2007 Sb., o seznamu referennch skupin
 • vyhlka . 385/2007 Sb., o stanoven seznamu livch ltek urench k podprn a doplkov lb
 • hradov mega vyhlka =vyhlka . 92/2008 Sb.,o stanoven seznamu zem referennho koe, zpsobu hodnocen ve, podmnek a formy hrady livch ppravk a potravin pro zvltn lkask ely (PZL) a nleitostech dosti

25. 05. 2010 6. PRVN PRAVA

 • b) Oblast cenov regulace:
 • cenov pedpis MZ . 2/2009/FAR o regulaci cen livch ppravk a potravin pro zvltn lkask ely ve znn novel provedench cenovm pedpisem 4/2009/FAR a cenovm pedpisem 1/2010/FAR
 • cenov rozhodnut MZ . 2/10-FAR, kterm se stanov seznam deregulovanch ATC skupin livch ppravk a PZL
 • inn od 15.04.2010;
 • Prvn nezvazn dokumenty pro praxi:
 • metodiky, pokyny a stanoviska MZR a SKL

25. 05. 2010 7. CENOV REGULACE Cenov regulace plat pro liv ppravky nebo PZL: pln i sten hrazenchz prostedk veejnhozdravotnho pojitn; dosud nehrazench, od podn dostio stanoven vea podmnek hrady i probh zen o jejm stanoven; 25. 05. 2010 8. CENOV REGULACE Cenov regulaci podlh: cena pvodce=cena, za kterou jsou regulovan livaa PZL dodvna pvodcemprvn osob oprvnn jedistribuovat i vydvat (bez obchodn pirky a DPH) obchodn pirka 25. 05. 2010 9. CENOV REGULACE

 • Cenov regulaci podlh:
 • Cena pvodce
  • maximln cena
  • ppravky, jejich ATC skupina je uvedena v cenovm rozhodnut, nejsou regulovny max. cenou; pvodci jsou vakpovinniohlaovat cenu pvodce ;
   • vcn usmrovan cena:
    • zvazn postup pi tvorb a kalkulaci ceny pvodce a stanoven max. rozsahu monho zven ceny ve vymezenm obdob. Tk se pipravovanch liv, radiofarmak a transfznch ppravk vyrbnch v zazench transfzn sluby.

25. 05. 2010 10. CENOV REGULACE

 • CENU PRO PACIENTA TVO:
 • Maximln cena pvodce
 • Maximln obchodn pirka distributora
 • DPH
 • Regulan poplatky vce zkon o veejnm
 • zdrav. pojitn a metodick pokyn MZR

25. 05. 2010 11. STANOVEN VE A PODMNEK HRADY Zkladn hrada se v referennch skupinch stanov ve vi: a) nejni ceny pro konenho spotebitelepipadajc na dennterapeutickou dvku lk zaazench do referenn skupiny(cena v EU pro lk dostupn v R); b) dennch nklad jin terapie , je-li srovnateln inn a nkladov efektivn ve srovnn s uitm lku; zohleduje se potebn doba terapie lkem nebo PZL a potebn doba srovnateln lby; 25. 05. 2010 12. STANOVEN VE A PODMNEK HRADY Zkladn hrada se v referennch skupinch stanov ve vi: c) ceny pro konenho spotebitele,kter je vsledkem cenov soute , je-li tato cena nine cena podle pedchozch bod; d) nejvy ceny pro konenho spotebitele obsaen vpsemnm ujednn uzavenm ve veejnm zjmu zdravotnpojiovnous dritelem registrace, vrobcem nebo dovozcem,je-li tato cena ni, ne cena podle pedchozch bod a je-liujednn uzaveno pro vechny dodvky lk na trh R. 25. 05. 2010 13. STANOVEN VE A PODMNEK HRADY

 • Generika:
 • dritel registrace ppravk, kter jsou prvnm nebo druhm generikem (tedy generikem se snenou hradou podle 39b odst. 4 zkona), povinen se vrmci sprvnho zenzavzat, e bude ppravek dodvat na esk trh po dobu 12 mscode dne innostistanoven ve a podmnek hrady. Vopanm ppad SKL hradunestanov;
 • zveno povinn snen zkladn hrady cel referenn skupiny v ppad vstupu prvnho generika (stejn tak snen ceny, z 20 na 25%), snen hrady i u 2. generika (cena se nov sniuje o 10%).

25. 05. 2010 14. SPRVN ZEN

 • Zahjen
 • SKLem z moci edn
 • 2. na dost oprvnn osoby

25. 05. 2010 15. SPRVN ZEN

 • zahjen SKLem z moci edn:
 • a) pravideln revize hrad- SKL hodnot min. 1xron soulad stanoven ve a podmnek hrad livch ppravk a PZLs podmnkami stanovenmi zkonem;
  • ozmn max. ceny nebo ve a podmnek hrady , jestlie vyly najevo nov nebo dve neznm skutenosti, kter jsou zpsobil ovlivnit stanovenou max. cenu nebo vi a podmnky hrady - neprodlenv ppad, e spora je vy ne 50.000.000 K ron;
  • osnen hrady, pop. o zmn podmnek hrady , je-li toto snen soust opaten schvlench vldou k zajitn finann stability systmu zdravotnho pojitn.

25. 05. 2010 16. SPRVN ZEN OD 01.01.2010 25. 05. 2010 17. SPRVN ZEN OD 01.01.2010

 • Sprvn zen:
   • zkrcen zen vrmci revize zkladn hrady je stanovenahrada ostatnm vzsad zamnitelnm ppravkm ve zkrcenm zen rozhodnut SKLu mus bt vydno do 30 dn; astnci mohou init nvrhy do 7 dn od zahjen zen;
   • doruovn- veker psemnosti v zench se doruuj pouze veejnou vyhlkou, a to zpsobem umoujcm dlkov pstup;
   • revize se provd vespolenm zen .

25. 05. 2010 18. SPRVN ZEN

 • 2. zahjen na dost, kterou podv:
  • dritel rozhodnut o registraci;
  • dovozce nebo vrobce;
    • zdravotn pojiovna:

25. 05. 2010 19. SPRVN ZEN

 • 2. zahjen na dost, kterou podv:
 • zdravotn pojiovna:
 • a) v ppad zen o stanoven ve a podmnekhradykdykoliv ;
    • b) v ppadmax. ceny:
    • max. cena stanoven SKLem je vy ne podlezkonavypoten max. cena
     • max. cena dosud nebyla stanovena.

25. 05. 2010 20. 15.11.200726.dubna2007 SPRVN ZEN

 • Doplnn k dosti:
 • adatel mevzt svou dost zptkdykoliv v prbhu sprvnho zen (i v odvolacm zen) s vjimkou doby od vydn rozhodnutv I. stupni zen do zahjen odvolacho zen;
 • SKL je pi rozhodovn vzn nvrhy adatele uvedenmi v dosti;
 • veker argumenty k podkladm pro rozhodnut vznst a uplatnit ped vydnm rozhodnut, ne a v odvolacm zen;
 • je pravomocn stanovena cena nebo hrada, je mon ihned podat novou dost
 • pevod rozhodnut o registraci lku je mon pevod max. cen a ve a podmnek hrady na novho dritele rozhodnut o registraci.

25. 05. 2010 21.

  • PROTIKRIZOV OPATEN=JANOTV BALEK - PEHLED

25. 10. 2010 Hrazen liv ppravky a PZL Snen o 7 % zkladn hrada ped prvn reviz ANO zkladn hrada po prvn reviziNE hrada stanoven ped 1. 1. 2008 ped prvn reviz (nebo sprobhajc reviz) ANO hrada stanoven ped 1. 1. 2008 po prvn revizi NE hrada stanoven po 1. 1. 2008 ped prvn reviz (nebo sprobhajc reviz) NE hrada stanoven po 1. 1.2008 po prvn revizi NE max. cena stanoven ped 1. 1. 2008 ped prvn reviz (nebo sprobhajc reviz) ANO max. cena stanoven ped 1. 1. 2008 po prvn revizi NE max. cena stanoven po 1. 1. 2008 ped prvn reviz (nebo sprobhajc reviz) ANO max. cena stanoven po 1. 1. 2008 po prvn revizi NE deregulovan liv ppravky - ohlen cena pvodce ped prvn reviz ANO deregulovan liv ppravky - ohlen cena pvodce po prvn revizi NE 22.

  • PROTIKRIZOV OPATEN=JANOTV BALEK
 • sporn opaten - PEHLED
 • od0 1. ledna 20 10 ,plat max. 365 dn
   • snen zkladn hrady referenn skupiny o 7%:
   • vztahuje se na zkladn hradu stanovenou ped provedenm revize hrad a souasn na hradu stanovenou ped 01.01.2008;
   • maximln ceny a ve hrady vech liv ,u kterch prozatm nebyla provedena revize hrad, se do proveden prvn revize jejich hrad sn o 7 %; snen hrady se netk hrad, kter byly zmnny po 01.01.2008;

25. 05. 2010 23.

  • PROTIKRIZOV OPATEN=JANOTV BALEK
 • sporn opaten - PEHLED
 • od0 1. ledna 20 10 ,plat max. 365 dn
 • ohlen cena pvodce se snila o 7%:
 • plat pro hrazen lky, kter nepodlhaj cenov regulaci ped reviz - SKL provede zmnu v seznamuh