08 07 2014 sunvilla samachar

Download 08 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 08-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 17Total Issue : 382 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 17 > _ _382 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08, \ - 2014 _

  nuh{kt 47-kk{zk{kt 32 Y. [o fhLkkh k khek Lkke

  u{kt 10{ktke k k kheke Mke{k{kt

  Lke rne, kk.07u{kt khekeLkk yLkw{kLk

  { kx u L k e k L k u e h t k h ksL k Mkr{rkyu kqo kUwfh Mkr{rkLkk yLkw{kLkLku Lkfkhe ewt Au yLku fkw t Au fu, u{kt h Mk eX k k kheke huk{kt Au. Mkr{rkyu kkukkLkku rhkkuxo nk{kt s kusLkk {tke hkELSkLku MkkUku Au. yk rhkkuxo{kt Mkr{rkyu MkhfkhLku nuh{kt hhkus 47 Yrkk yLku kk{zkyku{kt 32 Yrkkke Lke[ u [o fhLkkh kLku kheke huk{kt hkkLkwt Mkq[Lk fhkwt Au.khu keS kksw &ku WXe hkkt Au fu, w t yk rhkkuxo{kt kou Mkq[Lk Lke

  Mkhfkh Mefkhu Au fu Lkn. k kke {krnke {wsk, htkhksLk Mkr{rkLkk rhkkuxo{kt kok{kt ykwt Au fu, u{kt Lkkkrf ko 2011-12 hr{kLk h keS k khek nkku. khu yuf ko knuk (2009-10){kt h [kuke k khek nkku. htkhksLk Mkr{rkLkk rhkkuxo {ku {kk yuf ko{kt khekkuLke Mktk{kt 9.4 fhkuzLkku khku kku Au. ykLkw t fkhu yu nku fu fu, htkhksLku k o 2011-12{k t k k{e kukku{kt Yrkk 32 hhkus yLku nuhe kukku{kt Yrkk 47 hhkus [o fhLkkh kLk u kheke ue{kt {wk. khu kUzwfh

  Mkr{rkyu yk Mk{kkk hr{kLk kk{e kukku{kt 27 Yr kk yLk u nhe kukku{kt 33 Yrkk hhkus [oLkkh kLku kheke{kt Mke{k{kt ykhe ek nkk. h tkhksLk yLk u k Uz wfh Mkr{rkyu khekkuLke MktkLkk su yk tfzk k ok Au k u LkuLk Mkitk Mkuo ykurVMk (yuLkyuMkyuMkyk u) khk hhkusLkk [o kh fhk{kt yku Mkuo kh ykkrhk Au.

  W u L k e A u f u , kUzwfh Mkr{rkyu hhkusLkk 33 Yrkk [o fhLkkh kLk u kheke ue{kt ykhe ukLkwt Mkq[Lk fwO nkwt. Mkx uBkh 2009-10{kt

  kUzwfh Mkr{rkLkk Mkq[LkLku ELku khu rhku k kku nkku. ku Mk{u yk yktfzkykuLkk ykkhu fuL Mkhfkhu Mkwe{ fkuxo{kt kh MkkuktLkk{k{kt fkwt nkwt fu, nuhe kuk{kt hhkus 33 Yrkk yLku kk{e kuk{kt hhkus 27 Yrkk [o fhLkkh kLk u kheke h ukke Wkh Mk{sk. khu Mkhfkhu kUzwfh Mkr{rkLkk kheke huk {kxuLkk yLkw{kLk {kxuLke {k yLku hekkuLke Mk{ekk fhk {kxu htkhksLk Mkr{rkLke h[Lkk fhe nke. ykLkku Wu~ u{kt khekkuLke Mktk {kxuLkku { qh fhk {kxuLkku nkku.

  htkhksLk Mkr{rkyu khekeLke Lke Mke{k huk kikh fhe : kqo kUzwfh Mkr{rkLkk yLkw{kLkLku Lkfkhkku

  yksu yLkuf ykukk [u huu ksux hsq : kzk kkk hnuuLke rne,kk. 7

  huu kLk MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk yLku huuLku khu kufke kLkkkLkk nuk wke ykkefku {tkkhu huu ksux hsq fhLkkh Au. huu ksux knuk s kke kzk{kt 14.2 xfkLkku f{hkkuz khku fe ek kk huu {tke nu Lkk fkuR kke kzk yLku LkqhLkk h{kt khku fhu Lkn khtkw Lke x uLkku, Lke huu kRLkku, Lkk MkuoLke nuhkk fhu kue kk

  Au. 26000 fhk uzLke hk ufz fxkufxe{ktke knkh rLkfkLkk nukwMkh fuxef nuhkk kR fu Au. k yxkE kzuk kusuxLku h fhk{kt yku kue kk Au. huu ksux 2014-15{kt kkr{fkkLkk ykkh kh fuxkf Lkk kusuxLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. kkizk kke fku[ yLku {w tkE WkLkkhe x uLk{kt Ryu{w fku[Lke nuhkk fhe fu Au. [kke x uLk{ktke kzkLkk eu {kukLku hkufkLkk nukwMkh k

  fuxkf kkk uk{kt yke fu Au. k{f MkkuLku uzke MkMk yLku yk MxuLkLkk u Mk we Lke x uLkLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. huu ksux{kt nkEMkez xuLkLke nuhkkLke k kk Au. qkkqo huu{tke {fkswoLk kzuyu [kkkLkwt huu ksux 12{e VukwykheLkk rMku hsq fwO nkw t su{kt 1.65 k fhkuzLkk {nuMk we xkk u oxLke kk fhkE nke su kife [esMkwyku{ktke 1.06 k fhkuz yu kke

  kzk{k t k e 45255 fhk uz Wk fhkLke kk fhkE nke. huu 64000 fhkuzLke kkf kusLkkLku e hku kue kk Au. zkkykuLke k{kk khkLke k nuhkk ku. 90 khkLke xuLkkuLke kkkkLku kLk{kt RLku fku[ nkWMkLku rMk]k fhk{kt yku. ksux{kt kkMko x{Lk {kxu k fuxef nuhkk fhk{kt yke fu Au. huu ksux{kt swk swk hkku yLk uf Lke x uLkLke nuhkk fhk{kt yku

  Lke xuLkku, Lke kRLkku, Lkk MkuoLke nuhkk fhkE kue k kk kkr{fkkLkk ykkhu Lkk kusux nuh ku :kMkeLke Mkwrk u

  ksux Mkk kkuVkLkeheku Y kwt : k{ rMku nkukkkuk khkLkk {wu Lkkhks kuk rhku kkkuLkku kufykWx

  Lkerne, kk.7MktMkLke ksux Mkk khk

  {ku s kkuVkLkeheku Y kwt nkwt. rhku kkkuyu k khk yLku huu kke kzk{kt khkLku Ru kkhu kt {k {[ke nke suLkk krhk{ Mku kufMkkLku {kufqV fhkLke Vhs kze nke. kt {kLkku kuh {kuzu Mkwe he hkku nkku. keS kksw Lkkk kLk y suxeyu k khkLkk {wu rLkuLk fwO nkwt suLku RLku fkUkuMk, knwsLk Mk{ks kkxeo, MkeykEyu{u

  kufykWx fkuo nkku. k khk ytku yY suxeyu hkMkk{kt rLkuLkLku RLku Mkku w ukk Lk nkk. Lkkk{tkeyu k khk {kxu ykkWLke wkeyu Mkhfkh Wkh kukkhkuk fko nkk. kLku fkwt nkwt fu, zwtke yLku kxkfkLkku stke skku Wk Au. [kkLke fkuR kk Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, SLk sYhe [esMkwykuLkk k fkUkuMkLkk kMkLk hr{kLk k nkk. yuLkzeyu Mkhfkh k khkLku fkkq{kt uk kMk

  fhe hne Au. xwtfk kkkLke yth s MkrkLk u fkkq{kt ue Lkke. suxeyu yu{ k fkwt nkwt fu, Vuk wykhe {rnLkk{kt kuk LkwfMkkLkLkk fkhu huu{kt kke kzk{kt khkLke Vhs kze nke. kLku yu{ k fkwt nkwt fu khu rLko ukLke sYh nke khu wkeyu khk fXkuh rLko ukk Lk nkk. wkeyuLkk r{kkuyu Mk{swt uRyu fu kuykuyu huu{kt wt Mkrk hke nke. fkUk uMk nu y{khk Wkh kukkhkuk fhk {ktku Au.

  hkMkk{kt Lkkk{tkeyu skkku ykk nkk. k khkLkk {wu khu k t {k kR nke. kufMkk{kt fk{kehe Y kkktLke Mkkku s Mkwkku[kh kk nkk. {kue Mkk{u k]n{kt rhku kkLkk Mkkuyu Mkwkku[kh fko nkk. zkkuhe Lkukk k[wheyu fkwt nkwt fu, kukkhkukLkku fkuR {kk Lkke. ykkuk [LkLkk ykkh kh MkhfkhLku sLk{k {ku Au. Mkekkhk{ k[wheyu yu{ k fkw t nkw t fu, MktMk{kt {nLkk {wk Wkh [[ko {kxu Mkhfkh kikh

  Lkkhkwhk kkueMk MxuLk rMkkh{kt ku ko ykkWLkk fuMkLkku Wfu Lk ykkk Lkkhks kufkuyu ukku fhkk nkk.

  {tkkhke kkuhkukLke Yykk kR hne Au khu kkuhku hek kkfku yLku keyku WMkwf kLk nkk.

  kue kk Au. LkhuL {kueyu zkkLk khefuLke skkkhe Mktke ek kk kwshkk {kxu fuxe nuhkk fhk{kt yku Au ku kkkk {nqko hnuu.kke kzk yLku LkqhLkk h{kt nu fkuR khku fhk{kt yku kue kk Lkke. u fu khkLkk MktkLkku Wk fhk {kxu fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. huu ksux{kt kkeykuLke Mkwrk khk Mkkku Mktktrk uek Lke nuhkk fhk{kt yku k ue kk Au. h uu {tkk ykkkk{e huu ksux{kt kkeykuLke Mk whkk khkLkk kkk nukw huu xufLke Mkkku Mkkku yk ku yuMkhu rMkMx{ Mkkrkk fhkLke hkMk hsq fhu kue kk Au. yk Lke rMkMx{ {khVku xuLk{kt hkk kuk yLku kkze kuk kkxo ytku {krnke {e fu. ktkk Mk{ke kuLzk hnuk ykhkeyuV skLkku {kxu

  kwshkkLku wt {u kuLku RLku uhkh k [[ko

  huu {tke MkkLkt kkizk ykkefku ku{Lkwt k{ huu ksux hsq fhLkkh Au khu yk ksux{kt kwshkkLku wt {u kuLku RLku ykukkyku e kE Au. fkh fu, LkhuL {kue nu uLkk zkkLk kLk Au. kwshkkLkk {w{tke khefu kkuo Mkwe hkk kk kufkuLke ykukkyku ku{Lkkke e Au. yke Mkrk{kt kwshkkLku fuxe Lke xuLkku yLku yL fuxe hknk huu ksux{kt {u Au ku kkkk {nkqo hnuu. fkh rLkkkkuLkku {k Au fu, y{kk yLku {wtkE [u fuxef Lke xuLkku yLku Mkkku Mkkku kwux xuLk ku{s y{kkke yL k{f Mkku {kxuLke xuLkkuLke nuhkk kk kue kk Au. yL hkku k {kue MkhfkhLkk k{ huu ksux Wkh kLk furLk fhe [wk Au. ksk krMkk hkkuLke ykukkyku e [wfe Au. huu ksux{kt kuMk MkkrMkze {khVku kke Mkuk Wkh kh {wfku.

  kwshkkLku w xuLkku {u kue fe

  huu ksux : Mkwr[k kkkhuu kLk MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk yLku huuLku khu kufke kLkkkLkk nukwke

  ykkefku {tkkhu huu ksux hsq fhLkkh Au.huu ksuxLku RLku khu WMkwfkk ukR hne Au. huu ksux{kt Lke[u {wskLkk kkkLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. kke kzk yLku LkqhLkk h{kt nu fkuR khku fhk{kt Lkne yku huu ko{kLk Lkkktfe ko{kt xkkuoxLku knkU[e k khkLkk MktMkkLkku Wk fhk qnh[Lkk kikh fhu fuxkf rkLkWkkuke kusuxkuLku h fhku kkr{fkkLkk ykkhu fuxkf Lkk kusuxLke nuhkk ku Lke xuLkku, Lke huu kRLkku yu Lkk huu MkuoLke nuhkk fhku LkkuLk rhLkuuk yuSoLku kkr{fkk ykk kue kk kke fku[{kt ykuxku{urxf hk {wfkLke nuhkk ku {wtkE WkLkkhe xuLkku{kt Ryu{w fku[Lke nuhkk ku k{f MkkuLku uzke MkMk yu rr{{ Mkrnk Lke xuLkku nuh ku huu RLkMx[hLku rMk]k fhk rue hkufkLku ykfkk fhk yuVzeykE ytku Lkerk nuh ku MxuLkkuLkk ykwrLkfefh yLku nkEMkez xuLkLke nuhkk kR fu hu Mkuxh{kt kLkke {wzehkufkLku kuMkknLk ykku huu 64000 fhkuzLkk kkf kLkLku e hku huu {kxu khkLkk MktkLkku Wk fhk {kxu fuxkf Lkk kkkLke nuhkk fhku huu ksux{kt kkeykuLke Mkwrk khk Mkkku Mktktrk uek Lke nuhkk fhk{kt yku kue kk Au huu xufLke Mkkku Mkkku yk ku yuMkhu rMkMx{ Mkkrkk fhkLke hkMk hsq fhu kue kk ktkk Mk{ke kuLzk hnuk ykhkeyuV skLkku {kxu yuf Lke xuLkk yufuz{eLke hkMkLku k huu

  ksux{kt Mkk{u fhk{kt yku kue kk Au. {kLkhrnk kuMkkLku kkkkh heku wh fhkLke nuhkk fhku hu MxuLkku kh MkkV MkVkR yLku MkkLku w kkr{fkk ykkk nuhkk fhkuuek Lke xuLkLke nuhkk fhk{kt yku rkkeoyku yLku rMkrLkh kufku {kxu fuxef hknkku nuh fhku kufkuLke MkwrkLku kLk{kt RLku fuxef xuLkkuLke rfLMkeLku khku huu uxVku{o kh w Mkwrk kufkuLku ykkkLke nuhkk kR fu Au fxhk iku ue {kxu fuxef xuLkLke nuhkk kR fu AusB{w fk~{ehk{kt huu xuf rkAkkLku kkr{fkk ykkk{kt yke fu Au xuLk{kt hhkus {wMkkVhe fhkk kufku {kxu fuxef nuhkk fhk{kt yke fu Au 26000 fhkuzLke huuLke hkufz fxkufxeLku qh fhkLkk kMk ku

  rue hkufkLku ykfkk fhk knu fhku

  kR Au su wk Mkkhe kkkk Au. hkMkk{k t fk Uk uMkLkk Lk ukk rhkk {kuReyu fkw t nkw t fu, huu ksux uk k Lksh hnuu. kskLkk Lkukk {wgkh ykkMk Lkfeyu fkwt nkw t fu, 2004ke RLku 2014 Mkwe MktMkke RLku uheyku Mkwe k khkLkk {wu rhku kku Au khtkw khu [[ko kR Lkke khtkw k khkLkk {wu [[ko fhk Mkhfkh kikh kR Au. khu kt {kLkku kuh he hkku nkku.

  yuf Lke x u Lkk yuf uz{eLke hkMkLku k huu ksux{kt Mkk{u fhk{kt yku kue kk Au. fuL{kt LkhuL {kue Mkhfkh k{ huu ksux hsq fhk sR hne Au. huuLkk Mkwkk uLkk fkw t Au fu xufMkkRz yuMkhu rMkMx{ fuxkf Mkku kh x ufLke Mkkku Mkkrkk fhku. ykLkkke yuLsLk, fku[ yLku zkk{kt kkxo{kt hnue hkkeL k u e fk u . yk yuMkhu rMkMx{ rkhk, xkh yLku kuf rzMf khu kh{ kkLkk {k{u k {krnke {ue fu. huu {tkkLke {kuxe skkkhe Mktke ek kk kkizk n{Uk fnukk ykk Au fu kkeykuLke

  M k w h k k L k u khk L k u k uyk u kkr{fkk ykku. kkizkyu yk rk{kt k{k{ kkk ukLke kk fhe nke.{kLkhrnk kuMkkLku kkkkh heku wh fhkLke kuLke {w k{ Au. kkizkLkk k{ ksux{k t ykLke nuhkk k fhk{kt yke fu Au. u{kt ykhu 12000 {kLkrhnk kuMkk Au. kt Mkk ike khu woxLkk kk Au. yk Mkku kh huu yfM{kkku kife 40 xfk yfM{kk kk Au. huu kLk kkizk huuLku fxkufxe{ktke knkh fkZkLkk nuk w Mkkku ksux hsq fhLkkh Au. {kue MkhfkhLkk huu ksux{kt kufkuLku wk ykukk Au.

  rkLkMkk{kt rhkukkLkk LkukkLkku whku

  kwshkk{kt ese fxkufxe k MkoR fu : tfhMkn

  kkteLkkh, kk.07r k L k M k k { k t y k s u

  rhk u k kL k k L k u k k tfhMkn kukyu ksux khLke Mkk{kL [[ko{kt kk ukk skwt nkwt fu, kwshkk Mkrnk uLkk {kuxk kkLkk rMkkhku{kt wfk zkuzek fhe hkku Au. k kwhk{kt Lk{ok kusLkk kwhe fhe Lkke. kuxk fuLkkkuLkk fk{ku kk Lkke. {u{kt kskLke Mkhfkhu ELhk Mkkkh kt{ktke Lk{okLkw t kke yxfkwt Au kuLkk fkhu Mkhkh Mkhkuh zu{ kku ku rMk srwk (nkEzku kkh) WkkLk kt kE kwt Au. 2010{kt Lk{ok kusLkk kwhe fhk kku fkuo nkku khtkw Lk{okLkk kkeke Mkkkh{ke Lke he ee nkuzfk Vuhk {kxu u nkEzk uLkk eu es{kfku k t kkLkk nku kk u hk{kt kteh es fxkufxe nwt uE hkku Awt.

  ku{u fkwt nkwt fu, fkok{kk

  khk SEkeLk w t rzrLk fhe khtkw ku{ktke yksu 2001{kt nkwt kuxe s k{kkke es WkkLk kE hkwt Au. kLx kuz Vuxh yLku ke yuLz xe kuMkeMk e uELku [kk uk{kt yku Au. SEkeLku fkok{ kLkkkLku ku ktk kzu kwt nku ku{ kku Au. rkkLkk Lkukkyu skwt nkw t fu, uzqkkuLku k qhke ese {ke Lkke yLku kkrfMkkLkLku ese ykkkLke kk fhu Au k uLkkke keS nkMkMk Mkrk fE nk uE fu. hk{kt [ku{kMkw t kkAwt u[kwt Au ykhu kMk sYh kuk A {kMk uzqkkuLku ese {ke Lkke. rkkLkk Lkukkyu skwt nkwt fu, Lkkkt{tkeyu hsw fhuk ksux{kt {Lku ykk nke fu e ke [esMkwyku khLkk uxLkk h xkzu k ku{Lku rLkhk fko Au. u{kt kwshkk rMkk fkuE ke fkuE hkku kkLxLkk kkVk fhkk Lkke Akkt ykurhMMkk,

  AkeMkkZ, {nkhkx, yk kk hkku ykikurkf {wze hkufk kuku kwshkk fhkkt ykk Au.

  xkxk {kuxMko 0.01 xfkLkk hu yk kwt wt kuLkwt ukkk nuh fhe 350 fhkuzLkku kku xkxk {kuxMko heeTz fko Au yu k yrfkhe Au ? wt [ke hkwt Au yk kwt yuf LkuLkku fkhLkwt k Mkkt{kt xkxk {kuxMkuo kLkke Lkke yLku LkuLkku fkhLkwt WkkLk nex kt fhe ewt Au. rkLkMkk k]n{kt yksu ksux khLke Mkk{kL [[koLkku kht fhkkt rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kukyu skwt nkwt. kEfku y{kk{kt yuMkS nkEu kh yuf zwtke heLku ske xf kufkuyu sLkkkyu qtxe ku ukLkku {Lku nkku {ku Au. {kUkhe qh fhkLkk [Lk ykkeLku kufMkkLke [q txe SkeLku rne{kt Mkkk{kt ykue MkhfkhLke ykt WkzLkkhe yk kLkk Au.

  kwshkk hkLke rsk rk Mkr{rk / Lkkh rk Mkr{rkyku{ktke y{kk rsk rk Mkr{rk, y{kkLke kkr{f kkyku{kt su rkfkuyu ku-1 ke 5{kt yhS fhu Au yLku W[ kkr{f{kt rfk eu nku kuk rkfkuyu Mktktrk rsk kkr{f rkkrfkhe {khVku hkMk ykkh kwhkk Mkkku kk. 15-7-2014 Mkwe{kt ykurVMk Mk{ hr{kLk rsk rk Mkr{rk, y{kk kku {kufe ykkk skk{kt yku Au. khkk yku hkMkkuLku yufkhVe rsk Vuhke-2014{kt kLku uk{kt yku Lkn ku{ rsk kkr{f rkkrfkhe, y{kkLke ykkhe ke{kt skwt Au.

  W[ kkr{f (k u-6 ke 8) y uf khVe rsk V uhke

 • ykkLkku yksLkku rMk . 08-07-2014_{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  wfke nu [u {k ue h f k h w t s u x h u ?

  k{kL khefke E kufhek, fkuku ohux nkWke E uhh yu ukh se sh {kue hfkhk k{ sux h Au. wfkk zktfk ke hkk Au uk kkh{kt wt {kue hfkhwt sux kufkuu su? kufku h hu? fu Ae fkufkuh su? ykk{e 10{eyu nuh kkhkt kkk yY suxe sux{kt wt hnuu ue yuf yxfku {qfkkwt Y kE wt Au. {kutkhe xkwt k{ ue ke yu kk k fkw{kt yke ke. yuk tuku{kt ytksk ykfY hnuke tkk Akt hkx ke. [qtxe{kt Mkh hfkh ykkwt fkh uhh{kt rzMfkWLx kE wt nkuk Akt sux {kku nkuk Akt uLu 26,000k rf ythu Au. uhh{kt e yu kuMx sux hue nkuE fu {kRku yu {uku VtLzk{uLx zfkhsf nkuk Akt RLuMxhku{kt Mkr whkku ykkk Au. uhhe kku tfkuk uo khe yu ru uLze hfkhu [qtxe fkZe su ue Rfkuku{eu wkhu yuwt {ku Au. ke hfkhu kk h ykku kuZ {rnku kku yu ykh we uk{kt ykuk kt fk{ fhkhe hfkhe Ak Qe fhkhkt hkk nkukwt {kwt Au. wt {kfuox k[wt Au? sux{kt uk{kt ykkhkt xu rhVku{o, RLkMxf[h MuLzt, hkuskhewt so, huuLq shu ytu uk{kt ykkhk ktke hfkhku yr{, ye{k, yk{fk, yk~fk uhuku k yku. ykk tfu fue heu {u ue h yf sh kteu. k{, Mkkrf yu rue hkufkfkhkuke E kufhek oe sh xu rhVku{o h hnuu. kufhek ou ykf uhk{kt fuxe hkn {u Au u{kt yu eM{kt fuxk ik [u u uk yu k{kt h nku Au. khu rue RLuMxhu u{k hkufke whkke k{kt [k nku Au. k.. kuzkVkuku rfMku yn E fk. e hfkhu kuzkVkuk fu ku nS fkuE Vkuz ke kzku rue hkufkfkhkuu yk hfkh ku ku hMku {ue yukk Au. yku fkhu kuzkVkuwt fkufzwt wt[kuwt nkuk Akt rue hkufkfkhku sux{kt fkhk{f kure kA hkufk fhk uhk. yk Whkt wzT yu xuf (Syuxe)u kw fhk{kt e hfkh fuxe V hnu Au ue h RLzMxeke E ukhe yk{ sh {ktzeu uXku Au. Syuxek y{ {kxu nk{kt s hk hfkhku kku fhue [[kou ukt sux{kt uku [ku hkuz{u yke fu. eswt, ykWe hfkh huf sux{kt RLkMxf[fh{kt hkufkk yktfzk nuh fhe hne uk y{efh{kt rV hne. yke nkk ykWe hfkhu {uk fkhk{kt ukku Au. hkuz, huu fu es fhkt kh yu ke {h n {kt ue ykfhe rft{ [qfe ze Au. wshk {kuz nuA kh y...