08 07 2014 sunvilla samachar

Download 08 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 08-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 17Total Issue : 382 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 17 > _ _382 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08, \ - 2014 _

  nuh{kt 47-kk{zk{kt 32 Y. [o fhLkkh k khek Lkke

  u{kt 10{ktke k k kheke Mke{k{kt

  Lke rne, kk.07u{kt khekeLkk yLkw{kLk

  { kx u L k e k L k u e h t k h ksL k Mkr{rkyu kqo kUwfh Mkr{rkLkk yLkw{kLkLku Lkfkhe ewt Au yLku fkw t Au fu, u{kt h Mk eX k k kheke huk{kt Au. Mkr{rkyu kkukkLkku rhkkuxo nk{kt s kusLkk {tke hkELSkLku MkkUku Au. yk rhkkuxo{kt Mkr{rkyu MkhfkhLku nuh{kt hhkus 47 Yrkk yLku kk{zkyku{kt 32 Yrkkke Lke[ u [o fhLkkh kLku kheke huk{kt hkkLkwt Mkq[Lk fhkwt Au.khu keS kksw &ku WXe hkkt Au fu, w t yk rhkkuxo{kt kou Mkq[Lk Lke

  Mkhfkh Mefkhu Au fu Lkn. k kke {krnke {wsk, htkhksLk Mkr{rkLkk rhkkuxo{kt kok{kt ykwt Au fu, u{kt Lkkkrf ko 2011-12 hr{kLk h keS k khek nkku. khu yuf ko knuk (2009-10){kt h [kuke k khek nkku. htkhksLk Mkr{rkLkk rhkkuxo {ku {kk yuf ko{kt khekkuLke Mktk{kt 9.4 fhkuzLkku khku kku Au. ykLkw t fkhu yu nku fu fu, htkhksLku k o 2011-12{k t k k{e kukku{kt Yrkk 32 hhkus yLku nuhe kukku{kt Yrkk 47 hhkus [o fhLkkh kLk u kheke ue{kt {wk. khu kUzwfh

  Mkr{rkyu yk Mk{kkk hr{kLk kk{e kukku{kt 27 Yr kk yLk u nhe kukku{kt 33 Yrkk hhkus [oLkkh kLku kheke{kt Mke{k{kt ykhe ek nkk. h tkhksLk yLk u k Uz wfh Mkr{rkyu khekkuLke MktkLkk su yk tfzk k ok Au k u LkuLk Mkitk Mkuo ykurVMk (yuLkyuMkyuMkyk u) khk hhkusLkk [o kh fhk{kt yku Mkuo kh ykkrhk Au.

  W u L k e A u f u , kUzwfh Mkr{rkyu hhkusLkk 33 Yrkk [o fhLkkh kLk u kheke ue{kt ykhe ukLkwt Mkq[Lk fwO nkwt. Mkx uBkh 2009-10{kt

  kUzwfh Mkr{rkLkk Mkq[LkLku ELku khu rhku k kku nkku. ku Mk{u yk yktfzkykuLkk ykkhu fuL Mkhfkhu Mkwe{ fkuxo{kt kh MkkuktLkk{k{kt fkwt nkwt fu, nuhe kuk{kt hhkus 33 Yrkk yLku kk{e kuk{kt hhkus 27 Yrkk [o fhLkkh kLk u kheke h ukke Wkh Mk{sk. khu Mkhfkhu kUzwfh Mkr{rkLkk kheke huk {kxuLkk yLkw{kLk {kxuLke {k yLku hekkuLke Mk{ekk fhk {kxu htkhksLk Mkr{rkLke h[Lkk fhe nke. ykLkku Wu~ u{kt khekkuLke Mktk {kxuLkku { qh fhk {kxuLkku nkku.

  htkhksLk Mkr{rkyu khekeLke Lke Mke{k huk kikh fhe : kqo kUzwfh Mkr{rkLkk yLkw{kLkLku Lkfkhkku

  yksu yLkuf ykukk [u huu ksux hsq : kzk kkk hnuuLke rne,kk. 7

  huu kLk MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk yLku huuLku khu kufke kLkkkLkk nuk wke ykkefku {tkkhu huu ksux hsq fhLkkh Au. huu ksux knuk s kke kzk{kt 14.2 xfkLkku f{hkkuz khku fe ek kk huu {tke nu Lkk fkuR kke kzk yLku LkqhLkk h{kt khku fhu Lkn khtkw Lke x uLkku, Lke huu kRLkku, Lkk MkuoLke nuhkk fhu kue kk

  Au. 26000 fhk uzLke hk ufz fxkufxe{ktke knkh rLkfkLkk nukwMkh fuxef nuhkk kR fu Au. k yxkE kzuk kusuxLku h fhk{kt yku kue kk Au. huu ksux 2014-15{kt kkr{fkkLkk ykkh kh fuxkf Lkk kusuxLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. kkizk kke fku[ yLku {w tkE WkLkkhe x uLk{kt Ryu{w fku[Lke nuhkk fhe fu Au. [kke x uLk{ktke kzkLkk eu {kukLku hkufkLkk nukwMkh k

  fuxkf kkk uk{kt yke fu Au. k{f MkkuLku uzke MkMk yLku yk MxuLkLkk u Mk we Lke x uLkLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. huu ksux{kt nkEMkez xuLkLke nuhkkLke k kk Au. qkkqo huu{tke {fkswoLk kzuyu [kkkLkwt huu ksux 12{e VukwykheLkk rMku hsq fwO nkw t su{kt 1.65 k fhkuzLkk {nuMk we xkk u oxLke kk fhkE nke su kife [esMkwyku{ktke 1.06 k fhkuz yu kke

  kzk{k t k e 45255 fhk uz Wk fhkLke kk fhkE nke. huu 64000 fhkuzLke kkf kusLkkLku e hku kue kk Au. zkkykuLke k{kk khkLke k nuhkk ku. 90 khkLke xuLkkuLke kkkkLku kLk{kt RLku fku[ nkWMkLku rMk]k fhk{kt yku. ksux{kt kkMko x{Lk {kxu k fuxef nuhkk fhk{kt yke fu Au. huu ksux{kt swk swk hkku yLk uf Lke x uLkLke nuhkk fhk{kt yku

  Lke xuLkku, Lke kRLkku, Lkk MkuoLke nuhkk fhkE kue k kk kkr{fkkLkk ykkhu Lkk kusux nuh ku :kMkeLke Mkwrk u

  ksux Mkk kkuVkLkeheku Y kwt : k{ rMku nkukkkuk khkLkk {wu Lkkhks kuk rhku kkkuLkku kufykWx

  Lkerne, kk.7MktMkLke ksux Mkk khk

  {ku s kkuVkLkeheku Y kwt nkwt. rhku kkkuyu k khk yLku huu kke kzk{kt khkLku Ru kkhu kt {k {[ke nke suLkk krhk{ Mku kufMkkLku {kufqV fhkLke Vhs kze nke. kt {kLkku kuh {kuzu Mkwe he hkku nkku. keS kksw Lkkk kLk y suxeyu k khkLkk {wu rLkuLk fwO nkwt suLku RLku fkUkuMk, knwsLk Mk{ks kkxeo, MkeykEyu{u

  kufykWx fkuo nkku. k khk ytku yY suxeyu hkMkk{kt rLkuLkLku RLku Mkku w ukk Lk nkk. Lkkk{tkeyu k khk {kxu ykkWLke wkeyu Mkhfkh Wkh kukkhkuk fko nkk. kLku fkwt nkwt fu, zwtke yLku kxkfkLkku stke skku Wk Au. [kkLke fkuR kk Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, SLk sYhe [esMkwykuLkk k fkUkuMkLkk kMkLk hr{kLk k nkk. yuLkzeyu Mkhfkh k khkLku fkkq{kt uk kMk

  fhe hne Au. xwtfk kkkLke yth s MkrkLk u fkkq{kt ue Lkke. suxeyu yu{ k fkwt nkwt fu, Vuk wykhe {rnLkk{kt kuk LkwfMkkLkLkk fkhu huu{kt kke kzk{kt khkLke Vhs kze nke. kLku yu{ k fkwt nkwt fu khu rLko ukLke sYh nke khu wkeyu khk fXkuh rLko ukk Lk nkk. wkeyuLkk r{kkuyu Mk{swt uRyu fu kuykuyu huu{kt wt Mkrk hke nke. fkUk uMk nu y{khk Wkh kukkhkuk fhk {ktku Au.

  hkMkk{kt Lkkk{tkeyu skkku ykk nkk. k khkLkk {wu khu k t {k kR nke. kufMkk{kt fk{kehe Y kkktLke Mkkku s Mkwkku[kh kk nkk. {kue Mkk{u k]n{kt rhku kkLkk Mkkuyu Mkwkku[kh fko nkk. zkkuhe Lkukk k[wheyu fkwt nkwt fu, kukkhkukLkku fkuR {kk Lkke. ykkuk [LkLkk ykkh kh MkhfkhLku sLk{k {ku Au. Mkekkhk{ k[wheyu yu{ k fkw t nkw t fu, MktMk{kt {nLkk {wk Wkh [[ko {kxu Mkhfkh kikh

  Lkkhkwhk kkueMk MxuLk rMkkh{kt ku ko ykkWLkk fuMkLkku Wfu Lk ykkk Lkkhks kufkuyu ukku fhkk nkk.

  {tkkhke kkuhkukLke Yykk kR hne Au khu kkuhku hek kkfku yLku keyku WMkwf kLk nkk.

  kue kk Au. LkhuL {kueyu zkkLk khefuLke skkkhe Mktke ek kk kwshkk {kxu fuxe nuhkk fhk{kt yku Au ku kkkk {nqko hnuu.kke kzk yLku LkqhLkk h{kt nu fkuR khku fhk{kt yku kue kk Lkke. u fu khkLkk MktkLkku Wk fhk {kxu fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. huu ksux{kt kkeykuLke Mkwrk khk Mkkku Mktktrk uek Lke nuhkk fhk{kt yku k ue kk Au. h uu {tkk ykkkk{e huu ksux{kt kkeykuLke Mk whkk khkLkk kkk nukw huu xufLke Mkkku Mkkku yk ku yuMkhu rMkMx{ Mkkrkk fhkLke hkMk hsq fhu kue kk Au. yk Lke rMkMx{ {khVku xuLk{kt hkk kuk yLku kkze kuk kkxo ytku {krnke {e fu. ktkk Mk{ke kuLzk hnuk ykhkeyuV skLkku {kxu

  kwshkkLku wt {u kuLku RLku uhkh k [[ko

  huu {tke MkkLkt kkizk ykkefku ku{Lkwt k{ huu ksux hsq fhLkkh Au khu yk ksux{kt kwshkkLku wt {u kuLku RLku ykukkyku e kE Au. fkh fu, LkhuL {kue nu uLkk zkkLk kLk Au. kwshkkLkk {w{tke khefu kkuo Mkwe hkk kk kufkuLke ykukkyku ku{Lkkke e Au. yke Mkrk{kt kwshkkLku fuxe Lke xuLkku yLku yL fuxe hknk huu ksux{kt {u Au ku kkkk {nkqo hnuu. fkh rLkkkkuLkku {k Au fu, y{kk yLku {wtkE [u fuxef Lke xuLkku yLku Mkkku Mkkku kwux xuLk ku{s y{kkke yL k{f Mkku {kxuLke xuLkkuLke nuhkk kk kue kk Au. yL hkku k {kue MkhfkhLkk k{ huu ksux Wkh kLk furLk fhe [wk Au. ksk krMkk hkkuLke ykukkyku e [wfe Au. huu ksux{kt kuMk MkkrMkze {khVku kke Mkuk Wkh kh {wfku.

  kwshkkLku w xuLkku {u kue fe

  huu ksux : Mkwr[k kkkhuu kLk MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk yLku huuLku khu kufke kLkkkLkk nukwke

  ykkefku {tkkhu huu ksux hsq fhLkkh Au.huu ksuxLku RLku khu WMkwfkk ukR hne Au. huu ksux{kt Lke[u {wskLkk kkkLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. kke kzk yLku LkqhLkk h{kt nu fkuR khku fhk{kt Lkne yku huu ko{kLk Lkkktfe ko{kt xkkuoxLku knkU[e k khkLkk MktMkkLkku Wk fhk qnh[Lkk kikh fhu fuxkf rkLkWkkuke kusuxkuLku h fhku kkr{fkkLkk ykkhu fuxkf Lkk kusuxLke nuhkk ku Lke xuLkku, Lke huu kRLkku yu Lkk huu MkuoLke nuhkk fhku LkkuLk rhLkuuk yuSoLku kkr{fkk ykk kue kk kke fku[{kt ykuxku{urxf hk {wfkLke nuhkk ku {wtkE WkLkkhe xuLkku{kt Ryu{w fku[Lke nuhkk ku k{f MkkuLku uzke MkMk yu rr{{ Mkrnk Lke xuLkku nuh ku huu RLkMx[hLku rMk]k fhk rue hkufkLku ykfkk fhk yuVzeykE ytku Lkerk nuh ku MxuLkkuLkk ykwrLkfefh yLku nkEMkez xuLkLke nuhkk kR fu hu Mkuxh{kt kLkke {wzehkufkLku kuMkknLk ykku huu 64000 fhkuzLkk kkf kLkLku e hku huu {kxu khkLkk MktkLkku Wk fhk {kxu fuxkf Lkk kkkLke nuhkk fhku huu ksux{kt kkeykuLke Mkwrk khk Mkkku Mktktrk uek Lke nuhkk fhk{kt yku kue kk Au huu xufLke Mkkku Mkkku yk ku yuMkhu rMkMx{ Mkkrkk fhkLke hkMk hsq fhu kue kk ktkk Mk{ke kuLzk hnuk ykhkeyuV skLkku {kxu yuf Lke xuLkk yufuz{eLke hkMkLku k huu

  ksux{kt Mkk{u fhk{kt yku kue kk Au. {kLkhrnk kuMkkLku kkkkh heku wh fhkLke nuhkk fhku hu MxuLkku kh MkkV MkVkR yLku MkkLku w kkr{fkk ykkk nuhkk fhkuuek Lke xuLkLke nuhkk fhk{kt yku rkkeoyku yLku rMkrLkh kufku {kxu fuxef hknkku nuh fhku kufkuLke MkwrkLku kLk{kt RLku fuxef xuLkkuLke rfLMkeLku khku huu uxVku{o kh w Mkwrk kufkuLku ykkkLke nuhkk kR fu Au fxhk iku ue {kxu fuxef xuLkLke nuhkk kR fu AusB{w fk~{ehk{kt huu xuf rkAkkLku kkr{fkk ykkk{kt yke fu Au xuLk{kt hhkus {wMkkVhe fhkk kufku {kxu fuxef nuhkk fhk{kt yke fu Au 26000 fhkuzLke huuLke hkufz fxkufxeLku qh fhkLkk kMk ku

  rue hkufkLku ykfkk fhk knu fhku

  kR Au su wk Mkkhe kkkk Au. hkMkk{k t fk Uk uMkLkk Lk ukk rhkk {kuReyu fkw t nkw t fu, huu ksux uk k Lksh hnuu. kskLkk Lkukk {wgkh ykkMk Lkfeyu fkwt nkw t fu, 2004ke RLku 2014 Mkwe MktMkke RLku uheyku Mkwe k khkLkk {wu rhku kku Au khtkw khu [[ko kR Lkke khtkw k khkLkk {wu [[ko fhk Mkhfkh kikh kR Au. khu kt {kLkku kuh he hkku nkku.

  yuf Lke x u Lkk yuf uz{eLke hkMkLku k huu ksux{kt Mkk{u fhk{kt yku kue kk Au. fuL{kt LkhuL {kue Mkhfkh k{ huu ksux hsq fhk sR hne Au. huuLkk Mkwkk uLkk fkw t Au fu xufMkkRz yuMkhu rMkMx{ fuxkf Mkku kh x ufLke Mkkku Mkkrkk fhku. ykLkkke yuLsLk, fku[ yLku zkk{kt kkxo{kt hnue hkkeL k u e fk u . yk yuMkhu rMkMx{ rkhk, xkh yLku kuf rzMf khu kh{ kkLkk {k{u k {krnke {ue fu. huu {tkkLke {kuxe skkkhe Mktke ek kk kkizk n{Uk fnukk ykk Au fu kkeykuLke

  M k w h k k L k u khk L k u k uyk u kkr{fkk ykku. kkizkyu yk rk{kt k{k{ kkk ukLke kk fhe nke.{kLkhrnk kuMkkLku kkkkh heku wh fhkLke kuLke {w k{ Au. kkizkLkk k{ ksux{k t ykLke nuhkk k fhk{kt yke fu Au. u{kt ykhu 12000 {kLkrhnk kuMkk Au. kt Mkk ike khu woxLkk kk Au. yk Mkku kh huu yfM{kkku kife 40 xfk yfM{kk kk Au. huu kLk kkizk huuLku fxkufxe{ktke knkh fkZkLkk nuk w Mkkku ksux hsq fhLkkh Au. {kue MkhfkhLkk huu ksux{kt kufkuLku wk ykukk Au.

  rkLkMkk{kt rhkukkLkk LkukkLkku whku

  kwshkk{kt ese fxkufxe k MkoR fu : tfhMkn

  kkteLkkh, kk.07r k L k M k k { k t y k s u

  rhk u k kL k k L k u k k tfhMkn kukyu ksux khLke Mkk{kL [[ko{kt kk ukk skwt nkwt fu, kwshkk Mkrnk uLkk {kuxk kkLkk rMkkhku{kt wfk zkuzek fhe hkku Au. k kwhk{kt Lk{ok kusLkk kwhe fhe Lkke. kuxk fuLkkkuLkk fk{ku kk Lkke. {u{kt kskLke Mkhfkhu ELhk Mkkkh kt{ktke Lk{okLkw t kke yxfkwt Au kuLkk fkhu Mkhkh Mkhkuh zu{ kku ku rMk srwk (nkEzku kkh) WkkLk kt kE kwt Au. 2010{kt Lk{ok kusLkk kwhe fhk kku fkuo nkku khtkw Lk{okLkk kkeke Mkkkh{ke Lke he ee nkuzfk Vuhk {kxu u nkEzk uLkk eu es{kfku k t kkLkk nku kk u hk{kt kteh es fxkufxe nwt uE hkku Awt.

  ku{u fkwt nkwt fu, fkok{kk

  khk SEkeLk w t rzrLk fhe khtkw ku{ktke yksu 2001{kt nkwt kuxe s k{kkke es WkkLk kE hkwt Au. kLx kuz Vuxh yLku ke yuLz xe kuMkeMk e uELku [kk uk{kt yku Au. SEkeLku fkok{ kLkkkLku ku ktk kzu kwt nku ku{ kku Au. rkkLkk Lkukkyu skwt nkw t fu, uzqkkuLku k qhke ese {ke Lkke yLku kkrfMkkLkLku ese ykkkLke kk fhu Au k uLkkke keS nkMkMk Mkrk fE nk uE fu. hk{kt [ku{kMkw t kkAwt u[kwt Au ykhu kMk sYh kuk A {kMk uzqkkuLku ese {ke Lkke. rkkLkk Lkukkyu skwt nkwt fu, Lkkkt{tkeyu hsw fhuk ksux{kt {Lku ykk nke fu e ke [esMkwyku khLkk uxLkk h xkzu k ku{Lku rLkhk fko Au. u{kt kwshkk rMkk fkuE ke fkuE hkku kkLxLkk kkVk fhkk Lkke Akkt ykurhMMkk,

  AkeMkkZ, {nkhkx, yk kk hkku ykikurkf {wze hkufk kuku kwshkk fhkkt ykk Au.

  xkxk {kuxMko 0.01 xfkLkk hu yk kwt wt kuLkwt ukkk nuh fhe 350 fhkuzLkku kku xkxk {kuxMko heeTz fko Au yu k yrfkhe Au ? wt [ke hkwt Au yk kwt yuf LkuLkku fkhLkwt k Mkkt{kt xkxk {kuxMkuo kLkke Lkke yLku LkuLkku fkhLkwt WkkLk nex kt fhe ewt Au. rkLkMkk k]n{kt yksu ksux khLke Mkk{kL [[koLkku kht fhkkt rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kukyu skwt nkwt. kEfku y{kk{kt yuMkS nkEu kh yuf zwtke heLku ske xf kufkuyu sLkkkyu qtxe ku ukLkku {Lku nkku {ku Au. {kUkhe qh fhkLkk [Lk ykkeLku kufMkkLke [q txe SkeLku rne{kt Mkkk{kt ykue MkhfkhLke ykt WkzLkkhe yk kLkk Au.

  kwshkk hkLke rsk rk Mkr{rk / Lkkh rk Mkr{rkyku{ktke y{kk rsk rk Mkr{rk, y{kkLke kkr{f kkyku{kt su rkfkuyu ku-1 ke 5{kt yhS fhu Au yLku W[ kkr{f{kt rfk eu nku kuk rkfkuyu Mktktrk rsk kkr{f rkkrfkhe {khVku hkMk ykkh kwhkk Mkkku kk. 15-7-2014 Mkwe{kt ykurVMk Mk{ hr{kLk rsk rk Mkr{rk, y{kk kku {kufe ykkk skk{kt yku Au. khkk yku hkMkkuLku yufkhVe rsk Vuhke-2014{kt kLku uk{kt yku Lkn ku{ rsk kkr{f rkkrfkhe, y{kkLke ykkhe ke{kt skwt Au.

  W[ kkr{f (k u-6 ke 8) y uf khVe rsk V uhke

 • ykkLkku yksLkku rMk . 08-07-2014_{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  wfke nu [u {k ue h f k h w t s u x h u ?

  k{kL khefke E kufhek, fkuku ohux nkWke E uhh yu ukh se sh {kue hfkhk k{ sux h Au. wfkk zktfk ke hkk Au uk kkh{kt wt {kue hfkhwt sux kufkuu su? kufku h hu? fu Ae fkufkuh su? ykk{e 10{eyu nuh kkhkt kkk yY suxe sux{kt wt hnuu ue yuf yxfku {qfkkwt Y kE wt Au. {kutkhe xkwt k{ ue ke yu kk k fkw{kt yke ke. yuk tuku{kt ytksk ykfY hnuke tkk Akt hkx ke. [qtxe{kt Mkh hfkh ykkwt fkh uhh{kt rzMfkWLx kE wt nkuk Akt sux {kku nkuk Akt uLu 26,000k rf ythu Au. uhh{kt e yu kuMx sux hue nkuE fu {kRku yu {uku VtLzk{uLx zfkhsf nkuk Akt RLuMxhku{kt Mkr whkku ykkk Au. uhhe kku tfkuk uo khe yu ru uLze hfkhu [qtxe fkZe su ue Rfkuku{eu wkhu yuwt {ku Au. ke hfkhu kk h ykku kuZ {rnku kku yu ykh we uk{kt ykuk kt fk{ fhkhe hfkhe Ak Qe fhkhkt hkk nkukwt {kwt Au. wt {kfuox k[wt Au? sux{kt uk{kt ykkhkt xu rhVku{o, RLkMxf[h MuLzt, hkuskhewt so, huuLq shu ytu uk{kt ykkhk ktke hfkhku yr{, ye{k, yk{fk, yk~fk uhuku k yku. ykk tfu fue heu {u ue h yf sh kteu. k{, Mkkrf yu rue hkufkfkhkuke E kufhek oe sh xu rhVku{o h hnuu. kufhek ou ykf uhk{kt fuxe hkn {u Au u{kt yu eM{kt fuxk ik [u u uk yu k{kt h nku Au. khu rue RLuMxhu u{k hkufke whkke k{kt [k nku Au. k.. kuzkVkuku rfMku yn E fk. e hfkhu kuzkVkuk fu ku nS fkuE Vkuz ke kzku rue hkufkfkhkuu yk hfkh ku ku hMku {ue yukk Au. yku fkhu kuzkVkuwt fkufzwt wt[kuwt nkuk Akt rue hkufkfkhku sux{kt fkhk{f kure kA hkufk fhk uhk. yk Whkt wzT yu xuf (Syuxe)u kw fhk{kt e hfkh fuxe V hnu Au ue h RLzMxeke E ukhe yk{ sh {ktzeu uXku Au. Syuxek y{ {kxu nk{kt s hk hfkhku kku fhue [[kou ukt sux{kt uku [ku hkuz{u yke fu. eswt, ykWe hfkh huf sux{kt RLkMxf[fh{kt hkufkk yktfzk nuh fhe hne uk y{efh{kt rV hne. yke nkk ykWe hfkhu {uk fkhk{kt ukku Au. hkuz, huu fu es fhkt kh yu ke {h n {kt ue ykfhe rft{ [qfe ze Au. wshk {kuz nuA kh yu keu kkL ykk{kt ykkt yk {kuz uh{kt y{e u ku kufkuu hkn {u yue yukkyku e hfkh ku kt uku tfu yk sux{kt {e fu. yxfuk kusufxkuu yk sux{kt kkL ykk{kt yku ku kE n ku. keswt, hfkhk MuLzt yu y h sh hnuu. RLkMxf[h, yuwfu, nukfuhk zuku{uLx [oke Eu rze fuxe ykk{kt yku Au ue h sh hnuu. e hfkhu uxku yu rzk k khke rru yk khe Au kku fuhkur yu uk k khku yxfke ek Au. fwhe uk k khku k {rnk {we hkk{kt ykku nkukke hfkhe rze er ytu nS yrrrk Vukue Au. heee tk yu hksrf rhkuu fkhu hfkh rrz xkzkwt fu qh fhkwt wt ukt huf hfkhu ku kh r[khwt zu Au. e ykf khk hfkh fuk kt u Au ue h sh hnuu. uhk {kk{kt kkhk VuhVkh yu eyuw rzRLuMxu{uLxe er uke hnuu.

  [kukwt, e hkuskhek soe kku k{kSf fko kA fuxku [o fhk Au u ywt hnuu. w Mf uhwt so fhkke Eu {kuxe tk{kt wkku {kxu hkuskhe r{ko fhke rk{kt kt uk h n nku. yke kku { fkkke Eu fkukuohux fkk{kt wkhk fheu rhVku{o kuu yk khk{kt yku Au fu fu{ uwt ht. yk kk tfu sux{kt {u yu uu ykkhu hfkhe kr erykuku k yku. fk{ fhe yu ykotku Vhe kuzwt fhkk ykku fqfk {khwt uhh suxe kMrfk uk Ae [ku xuLz fzu. sux Ae uLu{kt {kuxe uS ykk o{k Mhke 3,000 kuRLxku xkzku ku u. suxke rhkk Ae uhhu wfkku kuk sYh ku.

  2 / . 08-07-2014, _ y{kk

  r k k k k k M k w V h e k h MkuMke rVkh {uk{kt Mk kLke

  {wtkE,kk. 7kkurqz{kt kkukkLke kLkkh

  rVkh {kxu eke rkkkk kMkw Vhe yufkh MkuMke rVkh kLkkk{kt Mk kE kE Au. ykLkkhe rV{kuk{kt ku w MkuMke ukkk {kxu WMkwf Au. Lke yrLkukeyku Mkkku kkukkLke Mkko e hkk ku Mktkqo ku Mks Au. nk{kt rkkkk kkukkLke kkuzeLku w uk{kt kkLkk kMk{kt Au. ykLkk {kxu ku qk {nuLkk fhe hne Au. ykLkk {kxu MkkkkwhLkk qk s kufr kkkk xeykhyuMk rhkx uLkh { e L k L k k u W V k u k k fh e hn e A u . r k k k k L k u M k k i k e qkMkwhk rVkhke y r L k u k e y k u { k t kk{kt yku Au. kkukkLke ykuLku e hkk {kxu k u n{uk Lke hnu Au. yk x uLkh {eLk rkkkkyu nk{kt s { t k k w t Au. yuwt

  k {wt Au fu ykLkkhe rV{

  { k x u

  rkkkkLku w Me{ ukk

  rrkfk yLku fuxheLkkLku R hkeh wrk{kt

  hkeh kku Mkkku rV{kuLku RLku khukLk

  Mxkh hkeh kkuLku Lkkhks fhk {ktkkku Lkke : nuk

  {wtkR,kk. 7kk u r wz Mxkh hkeh

  fkwh nk{kt fuxheLkk fuV yLku rrkfkLku RLku khu wrk{kt ukR hkku Au. ku kkuLku kLkkhks fhk RAwf Lkke. suke kku Mkkku wxk fhe hkku Au. u fu kku hkeh fkwhLke LkSf skLkk kMk{kt Au. yufkksw ko{kLk ur{fk fuxheLkk fuV Au khu keS kksw kqo ur{fk rrkfk Au. k{kk rV{Lkw wxk yuf {rnLkk Mkwe uL[ ykRuLz{kt fhk{kt ykLkkh Au.

  f k u rhMk k{k t yk rV{Lk w wxk fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku rrkfk

  {w yrLkuke khefu [{fLkkh Au. yk Mk{k[kh Mkk teLk u fuxheLkk [kkkwh ukR hne Au. keS kksw kuLke kqo ur{fkLku k r{kkk{kt hkk RAu Au. nk{kt rhrkf Mkkku rV{ kUk kUkLkk wxk{kt Mk fuxheLkk hkeh kkMku ske hnuk {ktku Au. yk s fhkMkh hkehLke kfeV e kR Au. yk u WuLke Au fu hkeh yLku fuxheLkk skk MkwMkLke wxk hr{kLk fuxheLkk yLku hkeh rk ykrfk{kt yufMkkku hkk nkk. kku yuf kLkkh nrLk{wLk Mkwx{kt hkufkk nkk. nu kkukkLke kqo ur{fk yLku ko{kLk kouLz

  [u fkuR {w~fu We Lk kk ku {kxu kMkku fhk{kt yke hkk Au.

  {w~fue{ktke k[k {kxu hkehu fuxheLkkLku kLMk Lk ykk {kxu fkwt Au. nu fuxheLkkLku kUk kUk rV{Lkk wxk hr{kLk fuxkf rMkLke h {Lkkh Au. suke ku hkeh fkwh kkMku knkU[e sMku fu fu{ kuLku RLku [[ko Au. u fu hkeh fkuR rk{kt kzk {ktkkku Lkke. hkeh yLku rrkfkLke Auu u skLke nu rkLke hsq kR nke. su kkuMk ykurVMk kh WuLke MkVkk {ue kR nke. nu kkuLke uzeLke [knfku hkn uR hkk Au.

  kkz kex-ue Lk ko kk Vhe k yuf Mkkku uku

  Auu {e.yuLz r{rMkMk M{ek{kt ukk nkk

  nkurwzLkk MkwkhMxkh tkrkLku nu yufMkkku [{fkku

  kuMkyuLsMk,kk. 7nkurwzLke MkwkhMxkh tkrk

  uze kkz kex yLku yuLsueLkk ueLku Vhe yufkh yufMkkku [{fkk {kxuLke k ikhe fhe uk{kt yke Au. Lk koLkk ktkk kkk kkk yk kku yuf Mkkku Lkshu kzu. Auu {e. yuLz r{MkeMk M{ek{kt yk uze [{fe nke. 39 keo ue yLku 50 keo

  kkz kex yk rV{Lkk wxk ykuo whkuk sLkkh Au. rV{Lkw Lkk{ hnuu ku ytku nsw Mkwe fkuR kk fhk{kt yke Lkke khtkw ku{Lke uzeLku yuf Mkkku ukLke kk Y kk kkke s khu WMkwfkk Au. rV{Lkk wxkLkk kkYku kku {kxk sLkkh Au. rV{Lkk wxkLkk nukwMkh yk kku {kxk ykuk {rnLkk{kt wknkU[u kue

  kk Au. kku kkukkLkk kkfkuLku RLku knkU[Lkkh Au. rV{Lkk Mktkt{kt kk fhkk nkurwz Mxkh yrLkuke yuLsueLkk ueyu fkwt nkwt fu yk rV{ ku{Lku wk kMkt Au. kuyku Mkkku yke s rV{ fhk {ktkkk nkk. nu ku kxfkk {e kR Au u fku ueu k rV{Lkw Lkk{ w hnuu ku ytku fkuR {krnke ykkkLkku RLfkh fhe eku Au. yk kMk fkhLke rV{ Au. ykkkW kku {e. yuLz r{MkeMk{kt Lkshu kzk nkk. su yuMkLk rV{ nke. yk rV{ kkuMk, ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue kR nke. Lk ko kk nu kku {kuxk khk kh Mkkku uku.ku{Lke uzeLku nkurwzLke Mkkike yko uze khefu kk{kt yku Au. kku {kuxe {kt knkUk nkuk Akk nsw kkuk kkukkLkk kusuxku{kt Mk hkk Au. ue yksu k Mkkike {kUe yrLkuke khefu Au.

  S

  Mk q[Lkk ykkk{k t yke Au. MkkkkwhLkk yk xwLku eLk kkuze kLkkk {kxu qk s {nkqo kk{kt yku Au. rkkkkLkwt yk Mktkt{kt fnuwt Au fu Mkkkkwh{kt yk {eLk rLknkk kk hee ukLkku rLko fhkku nkku. Lkk {eLk {khVku k heku fMkhk fhe fk Au. rkkkk kMk w

  Mktkqoku Lke yrLkukeyku Mkkk u Mkk o{k t hnuk

  f{hfMke [qfe Au. rkkkkLkw t fnuw t Au fu ku kkuze uk nkMk fhk {kx u k uLk u qkn ykuAk Mk{Lke sYh Au. r k k k k n k{k t n{ rV{{k t Lkshu kze nke. u fu yk rV{{kt kuLke

  qr{fk LkkLke nke. khtk w k u {kuxe rV{ku

  f h k k { k x u ykkke Au. kuLku nsw k Mkkhe rV{k u {e hne Au.

  kkt[ koke [kke w~{LkeLkku ytk ykku

  R^kkh kkxeo{kt Mk{kLk yLku knY yufkeLku ku {k

  {wtkE, kk.07kkuewzLkk ku rks kLk

  Mk{kLk yLku knY kkxeo{kt yuf Mkkku ukk nkukLkk Mk{k[kh {kkLke Mkkku s kkuewz kkk Mk{k ku{Lkk tMkfku{kt [[koLkku kuh Y kE kku Au. hrkhu fkUkuMkLkk khkMk kkkk Mkef khk E^kkh kkxeoLkw t ykkusLk fhkw t nk w t . su{k t kk uewzLkk yrLk ukk knY kLk yLk u ktk Mxkh Mk{kLk kLk Mkrnk e kkuewz nMkyku Lkshu kze nke. E^kkh kkxeo{kt yuf Lkhku uE kufku Mk kE kk nkk. su{kt fk kLk yLku ktk kLk ku {e yufkeLku h{kLkLkk

  MkLke rkuLk kkukkLke MkuMke, kkuz E{us kk kikh{wtkE, kk.07

  k k u e w z { k t MkuMke kkk kkukkLke k k u z

  ykyk u k e e k e k L k u e yrLkuke MkLke rkuLku ykh Mkwe kkukkLke fkhfeeo hr{kLk nkux rV{ku s fhe Au. khtkw

  k k u k k L k e

  ykLkkh rV{{kt MkLke rkuLk y k s

  y k k h { k t k u L k k

  tMkfkuLku u k { u . y k r V { k h k M k L k e

  r k u L k k k u k k L k e

  E{us kkLkk Lk{kt kke kE Au.

  kk ukkLke ykLkkh rV{{kt MkLke rkuLk hk{fkwh Mkkku Lkshu kzu. MkLke rkuLkLke yk k{ rV{ nu suLk u q MkxVefux ykkk{k t yke fu Au. yk rV{{k t MkLke yuf kk uewz yrLkukeLke qr{fk su. khu hk{fkwh yuf kwshkke khrk kwkLke qr{fk{kt uk {u. rV{ zkhuxh uktk Zk urfkLkk skk {wsk,

  yk rV{{kt MkLke u{h uk {u, fkhfu yu yuf kkuewz yrLkukeLke qr{fk{kt nu.

  yk rV{{kt kufkuLke ykukk yLk wMkkh MkLke rk uL k yLk u hk{fkwh [u fkuEk fkhLkk [wtkLk ~ uk {u Lkn. ukLkwt yu hnuu fu, kkukkLkk nkux ykkh yLku ykykuke kufku kh kkukkLkku w kkkhLkkh MkLke rkuLk nu kuLkk Lkk ykkh{kt kufku kh w kkkhe fu fu Lkn.

  krk koLke wuAk kkXe nke.WuLke Au fu, Mk{kLk

  yLku knY [uLkk MktktkuLku ELku k kkuoke rk [ke hkku nkku. khu E^kkh kkxeo{kt kk u rks kLk yufkeLku

  Uxk nkukLkwt Mkk{u ykkk ku{Lkk tMkfku kkk kkxeo{kt WkMkk k{k{ kufku{kt [[ko uk {e nke. kkxeoLkk kkfeLkk Mk{{kt kku kLk yufkeke qh yk-yk Mkexku kh kuXuk uk {k nkk. yk kkxeo{kt {nkhkxLkk {wkLk k]ehks [kink yLku Mk{kLkLkk rkkk Mkr{ kLk k WkMk hkk nkk.

  WuLke Au fu, Mk{kLk kLk yLku knY kLk [u ko 2008{kt yrLkuke fuxheLkk fiVLke kkozu kkxeo{kt fkuE kkkkLku ELk u kk uk[ke kE nke. khkkke kk u yufkeke Mktkwc Lknkk. khu kkt[ koke [ke hnu w~{LkeLkku ytk kk {kxu kkkk Mkefyu kk kuo k R^kkh kkxeoLkwt ykkusLk fhe kku kLkLku kkukk{kt ykk nkk. yk kkxeo{kt kku su ykfM{f hek u {k kh tk w yufkeLk u {kLkwt xkwt nkwt.

 • 3 / . 08-07-2014, _ y{kk

  V L ykukkykuLke [u yksu hsq fhu huu {tke kkukkLkwt ksux

  Lke MkhfkhLkk ksux kh k{k{Lke Lksh

  Lke rne, kk.07Mkkk Mktkk kk zkkLk LkhuL {kueLke ykkkke Lke

  Mkhfkh yuLkzeyu Mkhfkh kkukkLkwt knuwt ksux ykkefku hsq fhk sE hne Au khu ksuxLku E khu [[koLkku kuh Y kE kku Au. huu{tke MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk kkk ku{kt k kk Vuhk fhk MkrnkLkk {wkyku Mkkku ykkefku {tkkhu huu ksux{kt hsq fhu.huu ksux{kt hkkuLku yLkuf Lke xuLkLke nuhkk k fhk{kt yku kue kk Au. hu kzk yLku Lkqh kzk{kt khku fhkk kk huu ksux{kt kufkuLku w MkwrksLkf huu kkk Wk kk ku MkrnkLkk {wkyku ykhe uku.huu {tkk ykkkk{e huu ksux{kt kkeykuLke Mkwhkk khkLkk kkk nuk w huu x ufLke Mkkk u Mkkk u yk ku yuMkhu rMkMx{ Mkkrkk fhkLke hkMk hsq fhu kue kk Au.

  huu {tke MkkLkt kkizk huu ksuxLku E WMkwf Lksh yke hkk Au khu Lke Mkhfkh kkukkLkk ksux Mkk{kt kufke MkrnkLkk {wkykuLku ykhe u kue kk Au. rfkMk kkk {kUkhe suk {wkykuLku k yk ksux Mkk{kt hsq fhku. huu ksux{k {uxku yLku kwux xuLk {kxu k kMk ukkE fhk{kt yku kue k kkyku k fhkE hne Au. khu kufkuLkwt kLk nu huu ksux{kt fuLek kwt Au.

  rhku ze rsLkurhku,kk. 7yuMxkrzk u r{Lk uhk kk u

  ykkefku VeVk zo fk{kt kkr yLku s{oLke [u k{ Mku{eVkRLk {u[ h{kLkkh Au. yk {u[ VeVk zo fkLke nsw MkweLke Mkkike hku{kt[f {u[ kLke hnu kue kk Au. Mxkh ukze Lku{kh yLku rMkk kh kkrsLke xe{ {ukLk{kt WkhLkkh Au suke s{oLkeLku yk ku Sk {ue ukLke kf hnue Au. keS kksw Lk u{khLke k uhnkshe{k t kkrLke xe{ kh w Mkkhku uk fhkLkw kk e kw Au. yk {ukLke h[Lkk hT, 1965{kt fhk{kt yke nke. ykLke k{kk

  58170 [knfkuLke Au. khtk w ykkefku ykLkk fhkk khu [knfku knkU[e kue kk Au. kkr yLku s{oLke [u yktfzk kh Lksh fhk{kt yku kku kkr ykk Au. khtkw s{oLkeLke xe{ yk ku khu nkuxVuhex ukR hne Au. hMk kkkk yu Au fu ku{Lke [u ykX zo fk xkRx hkk Au.kku xe{ku{kt Mxkh ukze kh Lksh hnuu. ko 2002{kt kku xe{ku VkRLk{kt yke nke. su{kt kkru s{oLke kh 2-0ke Sk {ue nke. yk {u[{kt kku kku hkuLkkzkuyu fko nkk. s{oLke khVke {wh, k{ yLku ku kh Lksh hnuu.

  keS kksw kkr rzVuLzh zurz wR kh ykkrhk hnuu. k u k kr khVke L k u{ kh k k w k k u fhe k u Au. s{oLkeLkk fuxLk rVek k{u fkwt Au f u y{u k k rLk u nkh ykke ukLke M k k e{ k t A ey u . y{ u [ k uM k k u VkRLk{k t sRw.

  yLku [kuke k zo fk Skew. k{Lkk fnuk {wsk kuMx ukze kkrs Mkk{u {ukLk{kt Wkhu. VeVk zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. Mkkike hMk kkkk yu Au fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke.kkukkLke xe{Lkku WMkkn khk kkr{kt uhkh {knku Au.

  Mxkh ukze Lku{kh kh kkr Mkk{u kzfkh

  kkr-s{oLke [u nu VkRx xw rVrLk stk ku

  yksu hkku 1-30 kkke {u[Lkwt Stk Mkkh fhku

  8{e kh rBkzLk SkkLkw VuzhhLkw M ykhu hkukwt

  Lkkukf ufkurf keS k [uBkLk kLku

  k{ Mkux kw{ke ek kk [kh fkf Mkwe [kue {u[{kt ufkurfLke Sk : ufkurf Vhe k{ { kh

  tzLk,kk. 7tzLkLkk yku $uLz k

  kk u h{k ue rBkzLkLke VkRLk {u[{kt xku[Lkk ukze L k k u kf uf k u rf u k k u k k L k e kLkkh MkMk yLku kke kuxTMkLkk fkhu hkush Vuzhh kh Sk {ueLku kwYkkuLkk ko{kt rMkkMkLkku kks Ske eku nkku. ykLke Mkkku s ufkurf keS k yn [ uBkLk kLk u nkku. keS k ykX{e k xkuVe Skk {kxuLkw VuzhhLkw M hkukR kwt nkw. ufkurfu k{ Mkux kw{ke ek kk kLkkh kkMke fhe nke. ko 2011{kt

  ufkurf [uBkLk kLku nkku. yk SkLke Mkkk u s k u hkVu LkzkLke skyu Vhe wrLkk{kt k{{ktrfk ukze kLke kku Au. ufkurfu kuLke furhh{kt nsw Mkwe Mkkk kkLz Mu{ xkuVe Ske Au.

  Mk kkLk k yk ukzeLk u [ u BkLkek Skk k 1760000 kkWLzLke RLkk{e hf{ {e nke. khu 17 k kkLz Mu{ Ske hufkuzo MksoLkkh h k ush V uzhhL k u 880000 kkWLzLke hf{ke Mktkkuk {kLkkLke Vhs kze nke. yk {u[ [kh fkf Mkwe [ke nke. kku ukzeyku

  u h k h V k u { o { k t ukR hkk n k k . M k k k k ykkW r B z L k S k L k k h Vuzhh hufkuzo ykX{e k r B z L k x k u V e S k k L k k Rhkk Mkkk u { u k L k { k t W k k u o nkk u . u f u

  Vuzhh rr{ huLkk yLku kex MkkBMkLkk hufkuzoLku kkuze ku Lk nkku. u ku [uBkLk kLku nkuk kku Mkkike {kuxe {kt [uBkLk kLkLkkh ukze kLku nkuk. hkush Vuzhh yk ku Ske su ku{ {kuxk kkLkk xurLkMk u{eu {kLke hkk nkk. u fu ufkurfu kuLkk nrhV ukzeLke kkufw[Lku hkufe nke. ufkurfLku nk{kt Auk fuxkf Mk{ke {kuxe MkVkk {e hne Lk nke. suke ku k kLkkh uk fhk zkf kLkuku nkku. uL[ ykukLk{kt kuLku rLkVkk nkk kke nke.

  {wtE, k. 4khwt fku{uze zuMxu

  r {ursfu nk{kt s r{e rhe Akuxk rh kuL[ fhe ne. yk {u xee yruk rk fk u rx y u k fkfkhku kue ke nksh

  nkt. rk f k u r x nk{kt r {ursf hk k ufr k u nh {w~f fk n- yfh rh h r h e q r { f k { k t uk {u Au.

  u kfku {kxuku ku ku nkuMx fhkku Au. k fkfkh kue ke yuf Mof hefu uk {u, su yL kfku kk u rc Akuxk rh ekof {uk {kxu Mko fhu.

  u kn [kkhe yk

  rhee tfk yirnkrf fk u{ uze nh { w ~f fk n- yfh rhwt rMh Au. rhe yfhe nuhkke Y kk Au, su{kt u rhu ue wre {fk kfu kue fkZk zfkhu Au. yk zfkhwt rhk{ Akuxk rh Mur rhe Au, su ofk uu ux fzkeu nkk kku kfkue nke fkuxe fhu. kuk o Mofku 9 koe e[uk Au yu rVku kn{kt u Mof Akuxk rhwt rc ekof Sk {kxu yufe k{u Mko fhu. uk hnku Akuxk rh, h efkExu, k r {ursf h, ktsu 7.00 kkke!

  y{hLkkk oLk fhLkkhLke Mktk yuf kke w kR

  oLk {kxu kwykuLkku uhkh Mkkhku he

  y{hLkkk kkk hr{kLk {]w kk{Lkkh kufkuLke Mktk eLku 12 kR : y{hLkkk kwyku {kxu MkLk Mkwhkk

  eLkkh,kk. 7rk fk~{eh rn{k{kt

  Mkk y{hLkkk kwVk {trh{kt oLk fhLkkh kwykuLke Mktk eLku yuf kke Wkh knkU[e kR Au. yk yktfzku zkke e hkku Au. MkLk Mkwhkk Mkk [u kufku WMkknkqof y{hLkkk kkk{kt kk R hkk Au. u fu yk kuo nkxo yxufLkk fkhu ke ku kwykuLkk {kuk kR kk Au suLkk fkhu yk k u o

  y{hLkkk kkk{kt {]w kk{Lkkh kwykuLke Mktk eLku 12 Wkh knkU[e kR Au. y{hLkkk kRLk kk uzoLkk yuf fkkyu {krnke ykkkk fkw tAu fu 28{e swLkLkk rMku kkkLke Yykk kk kkke kwyku{kt khu WMkkn uk {e hkku Au. ku{u fkwt nkwt fu nsw Mkwe 112143 kwyku khk oLk fhk{kt yke [wk Au. fkkyu fkwt Au fu khVke kLkuk rkLkk

  o t{kxu kufku knkU[e hkk Au. kRfku h ufk uz o 18994 kufku khk oLk fhk{kt ykk nkk. hr{kLk yuf kk ueMk yrfkheyu {krnke ykkkk fkw tnkw fu [ukkRLkk rLkkMke ku kwkuLkk nkxo yxufLkk fkhu {kuk kk nkk. yk ku kufkuLkk {kukLke Mkkku s {]w kk{Lkkh kufkuLke Mktk eLku nu 12 kR kR Au. kwykuLkku Mkkhku uhkh heku uk {e hkku Au. yuf kAe yuf fkVkLku MkLk Mk whkk Mkk [u {tswhe ykkk{kt yke hne Au. hkk ktLkLkk rMku y{hLkkk kkk krhkqo ku kt Mkwe kkuLke Mktk{kt kw oLk fhe u kue MktkLkk ukE hne Au. ku kke khu kwyku Mkkkkh heku LkkUe knukke s fhke [wk Au. nsw ke kufku LkkUe {kxu ykk yke hkk Au. kufLke Mkwrk {kxu k k{k{ kkk uk{kt ykk Au.

  10 kufku kife k kufku khek : htkhksLk kuLk

  kheke huk {kxu Lke krhkkk hsq kE

  Lke rne,kk. 7ykhkeykRLkk kqo kLkoh

  Mke. htkhksLkLkk Lkuk]k{kt yuf rLkktk kuLku nu yu{ fneLku khu rk Auze eku fu kk{e rMkkh{kt hhkus 32ke w yLku nuhkU{kt hhkus 47ke w YrkkLkku [o fhLkkh kLku khek ke fk Lkne.

  yu{keEyuMkeLkk kqo [uh{uLk Mke htkhksLkLkk Lkuk]{kt kuLk khk ytkrsk kheke ytkuLkk k Uz wfh fr{rxLkk ynukLk u Vkke eku Au yLku fkwt Au fu, ko 2011-12{kt su yktfzku {wfkku nkku kuLke Mkhk{e{kt khk{kt khekkuLke Mktk qk khu Au ykLkku {kk yu kku fu, 10 kufku kife k kufku khk{kt khek Au. h tkhksLk khk ykk usLk kLk hk ELrskMknLku Mkwk fhk{kt ykuk ynuk {wsk kk{e yLku nuhe rMkkhku{kt yktfzk swk Au. htkhksLk kuLku ytks {wku Au fu, 2009-10{kt kheke 38.2 xfk nke. htkhksLk fr{xeLke h[Lkk kUzwfh fr{rxLke krkLke Mk{ekk fhk h[k{kt yke nke. htkhksLk kuLku ytks {wku Au fu, {rnLku 1407 ykk kku hhkus 33 Yrkkke ykuAkLke f{ke fhLkkh k nuhku{kt khek Au. kUzwfh fr{rxyu {rnLku yuf nh ykk hhkus 33 Yrkkke ykuAe f{ke fhLkkh kLk u khek kke nke. MktMkLkk ksux MkkLke Yykk fhk{kt yku ku knuk yk ytkuLke

  k{ MktMk{kt khu nkukkku {[ku kue kk ukR hne Au. Mkr{keLkk ynukLku RLku &ku kk kke kk Au. ko 2011-12{kt Mkwhu kuLzwfh kuLkLke k{u k khu [[ko skke nke. yk k uLkLke k{Lkk ykkh kh kheke huk Lke fhk{kt yke nke. su {wsk kk{e rMkkh{kt hhkus 27 Yrkk yLku nuhe rMkkhku{kt hhkus 33 Yrkk [o fhLkkh k khek Au. yk{kt skk{kt ykwt nkwt fu yk {kok kh ku kLkk kusLkLke kkkk {w~fu Au. htkhksLk Mkr{keLku kuLzwfh VkuBw ok khV kLk ykkkLke skkkhe MkkUkkR nke. wkeyu

  Mkhfkh khk Lke fhk{kt ykue Lke[e kheke hukLku RLku kufku{kt khu nkukkku kk kk kheke huk {kxu Lke krhkkk Lke fhk hsqkk kR nke. htkhksLk kuLk khk Lke fhk{kt ykue kheke huk {wsk khkLke fw Mke kife 29.5 xfk Mke kheke huk Lke[u Au. khu k uLzwfh kuLku fkwt nkwt fu u{kt fw Mke kife 21.9 xfk kufku kheke huk Lke[u Au. kufkuLku kheke hukLke Lke[uke Wkh kk {kxuLkk k{k{ kMkku fhk{kt yke hkk Au. ksux Mkk hr{kLk khu nkukkku kk kue kk ukR hne Au. htkhksLk Mkr{keLkk kkhku k rk skke fu Au.

  kheke hukLkwt r[khtkhksLk kuLku Mkwk fhuk ynuk{kt khekeLke Lke krhkkk

  hsq fhkE Au. ykkW kUzwfh kuLku k {rnLku Mkhuhk [o fhLkkh kk{e yLku nuhe k {kxu kheke hukLke kk fhe nke. htkhksLk kuLk {wsk {rnLku 1407ke ykuAe f{ke fhLkkh k nuh{kt khek khefu Au. kUzwfh-htkhksLk kuLkLke kk{e yLku nuhe rMkkh{kt khek k fku Au kuLkwt r[k hsq fwO Au su Lke[u {wsk Au.

  kUzwfh kuLkko kk{e nuhe2009-10 673 8602011-12 816 1000

  htkhksLk kuLkko kk{e nuhe2009-10 801 11982011-12 972 1407LkkU : nuh{kt {rnLku 1407ke ykuAe f{ke fhLkkh k khek

  xee yruk rk fkurx kuL[ fhu Au r {ursfe e r{e rhe, Akuxk rh

  yu[-1ke rkLkku Mkkike w Wkkuk fhLkkh...

  xeMkeyuMkLku Mkkike w yu[-1ke rk {k

  Lke rne,kk. 7khk{kt yu[-1ke rkLke nt{uk uhkh {ktk hne Au. yk rk

  {uk {kxu ftkLkeyku nt{uk WMkwf hnu Au. y{urhfk{kt fw fohkuLku {kufk {kxu yu[-1ke rkLkku Wkkuk fhk{kt yku Au. kuk ykWx MkkuMkk ftkLkeyku {kxu k ykLkwt kMk {n hnuwt Au. ko 2013{kt yu[-1ke rkLkku e ftkLkeykuyu kkf Wkkuk fkuo nkku. su ftkLkeykuLku Mkkike w yu[-1ke rk ykke uk{kt ykk nkk ku{kt xeMkeyuMk k{ MkkLk kh Au. xeMkeyuMkLke 2013 hr{kLk 6184 yu[-1ke rk ykkk{kt ykk nkk. ELVkuMkeMk xufLkkukuS ke MkkLku hne nke. xku[Lke khke ftkLkeyku kkukkLkk f{o[kheykuLku swk-swk fkhkuMkh y{urhfk{kt {kufu Au. yu[-1ke rkLkku Mkkike khu Wkkuk fhLkkh ftkLkeykuLke ke Lke[u {wsk Au.

  ftkLke {u rkkkkk fLMxLMke MkMk 6184ELVkuMkeMk xufLkkukuS er{xuz 6157xfkuLkeLx xuf MkkuwLk 5192yuMkuL[h yuyuke 3321eku er{xuz 2638yu[Mkeyu y{urhfk ELf 1732ykEkeyu{ ELzk kEux er{xuz 1363kMkoLk yuLz xwkku ELVkuxuf er{xuz 1163Mk{ fkuBwxh MkMk er{xuz 1072{kEkuMkku^x fkuko 1039

  stkh{tkh kku fkUke fkofhkuLke kkke

  fkUkuMkLkk k khk Mkk{u ukku

  Lkerne, kk.7hkufuxkrkyu uk k khk Mkk{uLkk rhku{kt fkUkuMk kkxeoLkk

  fkofhkuyu Lke rneLkk stkh {tkh rMkkh{kt Wk ukku fko nkk. stkh {tkh kku kkueMk Mkkku fkUkuMkLkk fkofhkuLke kkke kR nke. MktMkLkk ksux MkkLkk k{ rMku yk ukku fhkk nkk. fkUkuMkLkk Lkukkykuyu fkwt nkwt fu, LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt ksk Mkhfkhu kuxku yu zeLke f{k{kt {: 1.69 yLku 0.50Lkku khku fkuo Au. zwtkeLke f{kku Mkkk e hne Au. huu kke kzk{kt khku fhkku Au. ykkW fkUkuMkLkk Lkukk {fkswoLk zkuyu fkwt nkwt fu, k khLkk {wkLku ksux Mkk hr{kLk WXkk{kt yku. stkh {tkh kku nMkf ukku hr{kLk ktkre e kE nke. ykkk{e rMkku{kt k khkLku RLku rhku he hnu kue kk Au.

  fkUkuMk {w MkkurLkk kkteyu hsqykk fhe

  rkkLkk LkukkLkku nkuku fkUkeLku {ku uRyu

  Lkerne,kk. 7fkUkuMk {w MkkurLkk kkteyu kufMkk{kt rkkLkk LkukkLkku nkuku

  fkUkuMk kkxeoLku ykkkLke yksu uhkh {ktke fhe nke yLku fktwt nkwt fu, fkUkuMk rkk{kt Mkkike {kuxe kkxeo khefu Au. MkkurLkk kkteyu fkwt nkwt fu, y{khe kkxeo Mkkike {kuxe rhkue kkxeo khefu hne Au. [qtxe knukLkk kXktLk k y{u fhuk Au suke rkkLkk LkukkLkku nkuku y{Lku {ku uRyu. yk {wu MkekekeLkk [uh{uLk MkkurLkk kkteyu k{ k ku{Lke rkrk ykke nke. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, yk {k{k{kt Lkktk Mk{k skLkk {wu nsw fkuR rLko fkuo Lkke. fkUkuMk kkxeo yk nkuk {kxu WMkwf Au yLku nkh Mfkhk kikh Lkke. MkkurLkk kkteyu fkwt nkwt fu, yk kkkk Mkk[e Lkke. y{u [qtxe{kt nkhe [wk Au khtkw rkkLkk nkuk {kxu y{khe Mkrk {skqk Au. yksu hksfkhLke Mkrk swk fkhLke Au. MktMke k]nLke knkh fkUkuMkLkk rhc Lkukk f{Lkkku fkwt nkwt fu, MktMke rk kkE [wfe Au. f{Lkkku yu{k fkwt nkwt fu, MktMkLke fk{kehe ku heku [ku ku sYhe Au. MktMke kkkkkuLkk kLk Ufik Lkkzwyu f{LkkkLke kxfe fkZe nke yLku fktwt nkwt fu, rkkLkk MxuxMkLkk {wu kufMkkLkk yk Mkwr{kk {nksLk ku ykLkke hkk Au. keS kksw f{Lkkku fkwt nkwt fu, rkkLkk LkukkLkk nkuk {kxu kku fhk kufMkk{kt 10 xfk Mkex nkue uRyu kue fkk{kt fkuR ukkE Lkke.

 • Year : 02, Issue : 17, Total Issue: 382 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 08-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 17, _ _ 382, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.08-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 08-07-2014, _ y{kk

  y{kk, kk.07nuh{kt rMku Lku rMku

  yfM{kkkuLkk kLkkku{kt Mkkk khk u kE hkk u Au kh u nuhLkk kk u kk rMkkh{k t hrkhu {kuze hkku yuf rr[k yfM{kk{kt zwtkeke hu xf Lke[u kkEf yke kE nke. ufu, yk yfM{kk{kt kkEf MkkhLku fkuE kteh E kE Lknkuke. yfM{kk M k o k k x f[kf xL k k Mkuke VVzkxLkk fkhu ktke Vhkh kE kku nkku. yk Mk{k

  xLkk kk kufkuLkk xkuuxkuk W{xe kzk nkk. yk xLkk hr{kLk xfLke yth hnu zwtkeLkk skkLku kufkuyu ukk zwtkeLke khu qtx [ke nke. Wue Au fu, nkLkk Mk{{kt hMkk U[kkk k{k{ kfkSykuLkk k k ykMk{kLku knkUk Au khu yk {Vk{kt kkue zwtkeLke kuxhe kh kufkuyu kkukkLkku nkk MkkV fkuo nkku. uk ukk{kt xf{kt hnu zwtkeLkk fkuku-fkukk ke kE kk nkk. yk xLkkLke kkueMkLku kkk kkueMkLke xe{ khk s xLkk Mku yke knkU[e nke yLku khkk kufkuLkk xkuk ruhkE kk nkk.

  kk u kk{k t x f yfM{kk : kufkuyu zwtkeLke qtx [ke

  huu ksuxke kwshkkLkk kufkuLke e ykukk

  nuhLku uLkk k{f Mkku Mkkku uzke xuLkkuLke {ktke

  y{kk, kk.07khke sLkkk kkxe o L k e

  ykkukLkeke yuLkzeyu Mkhfkh Mkkk{kt ykk kk {tkkhu k{ huu ksux hsq kLkkh Au. LkhuL {kue zkkLk kLk kk hsw kLkkhk k{ huu ksuxke kwshkkLke ykukkyku e Au. kwshkkLkk huu MxuLkku kku kMkeyku {kxu w Mkkhe Mkkku yLku kwshkkLku wke w xuLkku {u k ue ykk k wshkkLkk kMkeyku Lke Mkhfkh kkMkuke hke hkk Au. huu{tke MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk kkk ku{kt k kk Vuhk fhk MkrnkLkk {wkyku Mkkk u

  ykkefku { tkkh u h uu ksux{kt hsq fhu. yk xuLkku{kt y{kkke [ukE-hk{uh{ Wkhktk nkzk yLku skkkkkwhe, kxLkk, khkMke MkweLkk MkkuLku MkktfkLke ykukk k fhkE Au. huu ksux ytkkok fkwkwh huu MxuLku xkrVf yLku fLsuLk nw t fhk Mkkkh{ke huu Mx uLkL k u x{LkMk kL k kk Wkhktk fktfrhk huu kzo kku Lkwt x{LkMk MxuLk kLkkkLku {tswheLke kk kkoE hne Au. WuLke Au fu, huu{tke MkkLkt kkizk huuLke MkkeLku Mkwkhkk kkk ku{kt k kk Vuhk fhk MkrnkLkk {wkyku

  Mkkk u ykkefku { tkkh u h u u ks ux{k t hs q fh u . su{kt kwshkkLke huu MkukLku k ykhe uk k ue Mk kkyku kkoE hne Au. khu keS kksw LkhuL {kueyu kkukkLkk {w{tke fk hr{kLk wkeyu Mkhfkh kh ykhkuk kkku nkku fu, kwshkkLku huu kkkku yLk kE hkku Au. kku nu kwshkkLkk kufkuLke Lksh nu LkhuL {kueLke xe{Lkk huu {tke MkkLkt kkizk khk hsq fhk{k t ykLkkh huu ksux{kt kwshkkLku w{kt w x uLkk u Wk fhk kkk M k w rk kh k k u L k k kh fuLek Au.

  zkEh kkk fLzxhLku kufku LkkurxMk VxfkhkE

  fLzxhLkk rLkkMk MkkLku fhkkku nkku yuMkxe kMkLkku LkkEx nkuz

  Mk{k xLkk Mkk{u ykkk yuMkxe rLkk{ kh WXk Mkk

  y{kk, kk.07{ w{ t k e w k k u k k L k k

  fko{ku{kt {uLke uke fhk {kx u yuMkxe kMkk uLkk u k uVk{ wkkuk fhkk nkukke nu hk MkhfkhLkk f{o[kheyku k ku{Lkwt yLkwfh fhe hkk Au. hksfkux-Zk tf YxLk e k uh kS y uM kxe zukkuLke yuf kMk Zktf kku LkkEx nkuz fhkLku ku fLzxhLkk kkh kkuLkk rLkkMk MkkLku LkkEx nkuz fhke nkukLkwt k {kk [f[kh {[e sk kk{e Au. yk f] k kMkLkk zkEh yLku fLzxhLku kuhkS yuMkxe zukkuLkk {uLk ush khk k ufk u Lkk u rxMk VxfkhkE Au.

  k kke {krnke {wsk, kuhkS yuMkxe zukku khk ykske

  [kh {kMk knuk hksfkux-Zktf YxLke Lke kMk Y fhk{kt yke nke. su kMk hksfkuxke hhkus Mkk tsu [kh fkfu Wkze yLk u kkUz-rhkwh-sukkwh-kuhkS kE kkh yLku ktke Zktf hkkeLkk 7-50 fkfu knkU[ke nku Au.

  kMk hkku Zktf hkufkE ktke nue Mkkhu 4:15 fkfu Zktf-hksfk ux Yx Wkh khk Au. kh tk w yk YxLkk fLzxh yLku zkEh Zktf skLkk ku hkke {wfk{ kkh kkukkLkk rLkkMk MkkLku fhkk nkk. yk nfefkLke ZktfLkk kk{sLkkuLku kkk kuhkS yuMkxe zukku {uLkushLku yk ytku Vrhk fhkE nke. khkk kuhkS yuMkxe zukkuLkk

  {uLkush yLku ku MkwkhkEhku ku rMk kquo nue Mkkhu 4:15 fkfu kkh kku kkkMk fhkk Mk{k fkiktzLkku kkoVk kku nkku. yk fkiktz{kt nue Mkkhu kMk fLzxhLkk rLkkMk MkkLk kkMku kzu uk {e nke yLku zkEh kMk{kt Mkwkue nkk{kt uk {ku nkku. yk fh{kt kMkLkk zkEh yLku fLzxhLku kufku LkkuxeMk VxfkhkE Au yLku kuyku Mkk{u kkkfe kkkMkLkk yku fhe sqLkkkZ rkke f[uheyu rLkk{fLku hekkuxo fhe {kufe Au. WuLke Au fu, yk heku kkkt Mkhfkhe MkkLk Mkk{keLkk wkkukLkk fkhu sLkkuLkk {kLkMk Wkh MkhfkhLke kuxe Akk We kk Au.

  kufkuLku y{kkke [ukE-hk{uh{ Wkhktk nkzk, skkkkkwhe,khkMke suk MkkuLku MkktfkLke ykukk

  MkLkMkLkkxekqo MkkunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk

  YkkkweLk ss WkkLku Lkn kk Mkwe{Lku kk u

  y{kk, kk.07Mk k unh k k w e L k u yLk u

  k wM k eh k{ k r k L kfe yuLfkWxh fuMk{kt MkwLkke fhe hnuk MkekeykE ykkLkk ss suxe WkkLke ke Mkk{u MkkunhkkweLkLkk kE YkkkweLk ss suxe WkkLke kqu kku ku ke yxfkk Mkwe{ fkuxoLkk {w LkeLku hswykk fhkLkwt Lke fw O Au. fu{ fu ss suxe Wkku yr{k kn Mkk{u fzf ykLkkwt nkwt suLkk fkhu kuLke kqu kku ke kE kE nke. nk yk fuMkLke MkwLkke keyu[ kuk Mktke hkk Au.

  k wshk k{k t k u L kfe yuLfkWLxhLke nkh{kk kifeLkk ku yuLfkWLxh MkkunhkkweLk u yLku kwMkehk{ krk fuMk{kt rLkV Lk {u ku {ktkeMkh fuMk kwshkk knkh {nkhkx{kt xkLMkVh kuk Au. Wkhktk ktLku yuLfkWxhku yufke Mkkku MktLk Au. {w tkELke kMk MkekeykE

  ykk{kt fuMk [ke hkku Au. yk fuMkLke MkwLkke knuk MkekeykE ss suxe Wkk [ke hkk nkk. su{kt MkwLkke hBkLk kske fkh kh fk ux o{k t nkshe Lk ykkk kkkk u yr{k knLkk fe Mkk{u fzf ykLkkwt nkwt.

  yk{ kku yr{k knu fkuxo{kt nkshe ykkk{k t Awx {e uEyu ku {kkLke yhS k fhue Au khtkw nsw Mkwe kuLkk kh fkuE rLko ykku Lkke. ss suxe Wkku yr{k kn rY fzf ykLkkkk ssLke kqu kku xkLMkVh fhe ukE nke yLku yk fuMk keyu[ kukLku MkkUkk{kt ykku nkku. MkkunhkkweLk kE YkkkweLku fkwt Au fu kuyku Mkwe{ fkuxoLkk {w Lk{qkLku kk u fu fuMkLke MkwLkke fhkk ssLku MkwLkke kqo Lk kk kt Mkwe kk uEyu Lkn. kuke knuk su ss fuMkLke MkwLkke fhe hkk nkk ku{Lke ke yxfe uEyu.

  kwshkk{kt kkfLke Mkk{u kwLkk{kt 60 xfkLkku khku

  hukLkk fuMk{kt 70 xfk MkweLkku khku kku

  y{kk, kk. 7k wshkk{k t kkfk u Mkk{ u

  k wLkk{kt k WuLke hek u khku kku Au. kkfku Mkkk u [uzkLkku khku k nu Mkkk e hkku Au. LkuLk kE{ hufkuzo whku khk he fhk{kt ykuk Lkk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, kwshkk{kt kkfku Mkk{u kwLkk{kt 2013{kt ykhu 60 xfkLkku khku kku Au su [kk Wku k uk u Au. k wshkk{k t kkfku Mkk{u k wLkkykuLke kk

  fhk{kt yku kku ko 2012{kt 60 kkfkuLke nk kR nke suLke Mkk{u 2013{kt 77 kkfkuLke nk kR Au. yknh, huk, kk Lk suk kwLkkyku k kwshkk{kt Mkkk k Au. yk

  k{k{ fkhku [kk Wku Au. ko 2012{kt LkkUkuk kkfku Wkh hukLkk kLkkLke Mk tk 150 nke su eLku 2013{kt 263 kR kR nke. kE{ RLk RLzk 2013 Lkk{ke fkrk fhk{kt ykuk yuLkMkeykhkeLkk ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu, hk{kt kkfk u Mkk{u kwLkk{kt yufthu 59 xfk MkweLkku khku kku Au.ynuk {wsk y{kk{kt k kLkkku ykuAk kLk Lkke. y{kk{kt k

  yktfzk Lke [kk Wku kuk Au. keS [kksLkf kkkk yu Au fu, kkfkuLku Akuze ukLkk rfMMkk{kt k khku kku Au. yuf yke ytk uS ykkh{kt kwshkk{kt kkfk u Mk k{ u k w L k k y tk u L k k

  ku ko{kt kukxeoLkk xuMk{kt 228 fhkuzLkku khku kku

  kukxeo xuMk{kt khk Mkk{u MkuxukEx yLku ukwh{kt yksu ktLkwt yukLk : Mfq, fkuuu kt hnu kue MktkLkk

  y{kk, kk.07y{kk B w r L k r M k k

  fk ukk u oh uLk u Mkk ike w k ukxe o xuMkLke ykf kr{ kuLk ku{s Lkk kr{ kuLk{ktke kk Au. ku{ Akkt ku kuLkLkk LkkkhefkuLku yLkuf {w~fueykuLkk u khu nkkfeke Mkk{Lkku fhku kzu Au. su{kt kr{ kuLk yLku Lkk kr{ kuLkLkk Lkkkhefku Lkk kukxeo xuMkLkk keku uELkku [kUfe WXk Au. kukxeo xuMk{kt kuVk{ khk Mkk{u ykke fku MkuxukEx yLku ukwh{kt kk, fkuuu yLku kukk MkuLxh{kt ktLkwt yukLk nuh fwO Au. yk ytku k kke rkkkuLkwMkkh Lkk kr{ kuLkLkk Lkkkhefku khk kukxeo xuMk{kt

  kuVk{ khk Mkk{u wtku Y fhe Au. Lke stke {ku huf rMkkhku{kt Lkk kukxeo xuMkLkk keku yke hkk Au. keku{kt hf{ uELku kufku [kUfe WXk Au. {kuxe r{fk hkkk kufkuLku yuxku kku kukxeo xuMk ykku Au fu kuyku BwrLkrMkk kMkfku Mkk{u hkuk Xke hkk Au. su{kt M k k u{khLk k hk us L k k khefk u BwrLkrMkk fkukku ohuLkLke Lkk kr{ kuLkLke ykuVeMku kkukkLke hswykk fhk kk nkk kt k uykuLk u MknkLkwqrk ykkk{kt yke yLk u skkw t f u y{u ke rkkku uELku kukxeo xuMk xkzkkku nu kku xkzewt kuw t nuhLkk [tfktk kxuu skwt

  nkwt. yku LkkULke Au fu 2015{kt

  y { k k B w r L k r M k k fkukku ohuLkLke [qtxe kukLke Au khu BwrLkrMkk kMkfkuyu Auk ku ko{kt kukxeo xuMk{kt khkLku ELku kufku{kt hkuk uk {e hkku Au. nuhLkk rr rMkkhk u{k t Lkkkhefk u ukk {eLku kukxeo xuMkLkk khk Mkk{u hkuk Xke hkk Au suLkk kku MkuxukEx yLku ukwh{kt ykkefku ktLkwt yukLk nuh fwO Au. hr{kLk kukxeo xuMk{kt khk Mkk{u yksu rhkukkLkk fkofhku khk MkuxLzk fr{xeLkk [ uh{uLkLke yk uVeMkLke knkh kkuzVkuz fhk{kt yke.

  fkUkuMk kk khk BwrLk.fkukkuo.{kt kkuzVkuz fhkE kwshkk{kt kkLke ELz. fMxhLke r[khk

  {w{tke Mkkku kkLkLkk hksqkLke rMk]k r{xk

  kwshkk{kt kkLke Wkuk Mktk xqtf{kt 100Lkk yktfLku kkh fhu : kkLx Mkr{x{kt kkLk kkxoLkh u kLku

  kkteLkkh, kk.07{w{tke ykLktekuLk kxuLke

  yksu kkLkLkk khk Mkk hksqk ewk kkfke kkeyu kkteLkkh{kt MkkisL {wkfkk ee nke.

  ykkk{e kkLx kwshkk k u k EL uMxMk o M k r{x-2015{kt kkLk Mkhfkh yLku kkLk xuz ykukuoLkkEuLk (suxku)

  kkx oL kh fLx e kLku ku{ yk {wkfkk kuXf h r { k L k kkfke kkeyu { w { t k e L k u sk w t nk w t . y k L k t e k u L k u yk {kxu ku{Lkku ykkh k fkuo nkku.

  { w { t k e Mkkk u L ke yk k uXf{k t kkLk hksqku skwt fu, kwshkkLke M k w Z y k t k h { k k f e Mk w rkyk u yLk u Mk wkMkLkLke krhkkxeyu nk 60 suxk kkLkk Wkukk u k wshkk{kt fk ohk A u s u x q tf Mk{{k t 100Lkk u yktf kkh fhe su. yk Mkto{kt ku{u kwshkk{kt

  kkLkk ELzMxe fMxhLke MkkkLkk {kxu kkhkk koe nke yLku kwshkk Mkhfkh yk { kx u M kf kh k {f yrk{ ku kue ykukk k fhe nke.

  { w { t k ey u k k f k e L k u y{kk {ux k uh u k us ux, zeyu{ykEMke fkuhezkuh kkk Lkk yuhkkuxoLke ykwrLkf fk{keheke {krnkkkh fko nkk. {w{tkeLku k u{ u k k L k L k e { w kf k k {kx uLk w t yk{tk k kkXw t nkw t. zkkLk LkhuL {kueLke ykkk{e rMkk u{k t kkLkLkk kLk{tke Mkkku kuXf kuu. yk kuXf khk yLku kMk fheLku kwshkk kkLk Mktktku w MkwZ kLkkk{kt {nkqo hnuu ku{ k kkLke hksqku skwt nkwt.

  kwshkkLkk Lkk rLk{kuk hkkk {kkkohux ykkLku kkteLkkh xkWLk nku{kt kk uzkk{kt ykk nkk.

  yuyu{Mke ykurVMk kh fkUkuMkLkk fkofhkuyu stke {kxu RLku ukku fko nkk.

  yuLkMkeykhkeLkk ynukLk u fkrk fhk{kt ykk kk kMkrf r[k ytku {krnke {u Au.

  kwshkk{kt kkfku Mkk{u kwLkkykukwLkk 2012 2013nk 60 77kkfkh 150 263yknh 834 1429wnk 7 2Akuze ukLkk kLkk 79 113kkLk 14 12fw 1327 2276

  nuh{kt hkuk[kkyu Vhe yufkh {kkwt W[wtkkt[ rLk{kt Mkkk {uuhekLkk 61 fuMkku Mkkkxe Wkh ykk

  y{kk, kk.07nuh{k t hk uk[kkyu Vhe

  yufkh {kkwt W[wt Au. Vk kkt[ s rMk{kt yuxu fu kk. 1 ke 5 swkE Mkwe{kt Mkkk {uuhekLkk 61 fuMkku yLku kzk-WxeLkk 124 fuMkku Mkk{u ykk Au.

  swLk {rnLkk{kt nuh{kt Mkkk {urhkLkk 512 fuMk Lkk Ukk nkk khu uhe {urhkLkk Lk fuMkku Mkkkxe Wkh ykk Au. keS kksw Lwykhe {rnLkkke RLku kk. 5 swkE Mk weLkk yktfzk kou Au fu, Mkkk {urhkLkk 2540 fuMkku LkkUkk Au khu yk kkk{kt uhe {urhkLkk 87 fuMkku, [efLkkwrLkkLkk 24 fuMkku yLku zuLwLkk 60 fuMkku LkkUkk Au. nuh{kt nk{kt nk{kLk{kt Mkkk

  VuhVkh kR hkk Au suLkk krhk{ Mku hkuk[kkLkk fuMkku{kt k khku kR hkku Au. {uurhkLkk k u{s kzk WxeLkk eoykuke Mkhfkhe ku{s kLkke kkLkkyku WhkE hkk Au. nuh{kt Mkkk {uurhkLkk {kk kkt[ s rMk{kt 61 fuMkku Mkk{u ykk Au ku{s uhe {uurhkLkk Lkk 01 fuMk LkkUkku Au. nuh{kt kkt[ swkE Mkwe kkesL hkukk u{k t kzk WxeLkk 124, f{kLkk 44 ku{s xkEVkuEzLkk 26 fuMkku Mkk{u ykk Au BwrLkrMkk ktkLkk yrfkheyku knfsL hkukku{kt 62 xfk yLku kkesL hkukku{kt 29 xfk suxku xkzku kku nkukLkku kku fhe hnu Au. u fu yktfzk [kuMkku [kk Wku Au. Lwykheke sqkE

  2013{k t Mkkk { u uhekLkk 7035 f uMkk u L k k Ukk kh u Lwykheke sqLk 2014{kt xeLku 2752 kk Au khu kkesL hk ukk u{k t Lwykheke sqkE 2013{kt 3571 fuMkku LkkUkk nkk ku xeLku Lwykheke sqLk 2014{kt 3457 fuMkku LkkUkk Au. LkkULke Au fu, kkuzk Mk{ knuk fkukkuohuLkLke {ue kuXf{kt fr{&hu nuh{kt MkVkE yrkLk yLku qrkk kkeLkk &kuLkk zke rLkfk {kxu kkfe fhe nke. nuhLkk LkkUkuk yk fuMkku kku {kk Mkhfkh [kukzu LkkUkk nku kuk s yk rMkk k yLkuf kLkke nkuMkxku{kt Mkkhkh ee nku kuk eoykuLke Mktk k e khu Au.