08 02 2014 sunvilla samachar

Download 08 02 2014 sunvilla samachar

Post on 29-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 08-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 08-02-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 219 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08, -2014

  Year : 1Issue : 219No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  _ _ 100 _ L y{kk, kk.7

  kwshkk{kt rkLkuMk fkuLfu {khVku {wM{ Mk{wk Mkwe knk U[kL k k {k u ey u yks u kMk fko nkk yLku {wM{ Wkukkrkyku Mkkk u kk[ek fhe nke. {kueLke WkMkrk{kt {wM{ fkuLfuLkku kht kkk uh{k t ykLk u ELk u Lke [[ko ke Au. {kueyu {wM{ Wkukkrkyku Mkkku rr {wkyku kh [[ko fhe nke. rkLkuMk rk nk{oLkeLkku {w nukw ykLke kkA hkk{kt ykku Au.

  kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu skwt nkw t fu, MkkkLkk {k{ kfe sLkkkLkwt Mkkfh yu kskkLke hksLkerk hne Au yLku kwshkk{kt fkuEk fku{ yLku MktkLkk LkkkhefLkwt Mkkfh fheLku MkkiLkku Mkkk MkkiLkku rfkMkLkku Mk tfk Mkkfkh fk u o Au. WB{k rkLk uMk fk uLfuLk w t WkxLk y{kkLkk Mkkkh{ke rhhLx Wkh yksu {w{tkeyu fwO nkwt. k wshk k{k t w{k e { w M{ rkLku fkuBwrLkxeyu rkLkuMk nk{oLkeLke ke{ Wkh yk fkuLfu{kt kk eku Au. WB{k rkLku fk uLfu{k t Wk uk-kkkhLkk rr Mxk uLk w t rLkhek fhe {w{tkeyu skwt fu, kwshkkLke yku yLku k yuLxhrrLkkuh

  Mkk uMkkxeLke hne Au yLk u k uLk u kkh kLk kkke ykk u r{kt Mkko{f yko Mkk{kt kku ykkku k Wku fhe fewt yuxw t s Lkn, ykke kr kuZeykuLku k rLkhtkh krkLke hkn Wk Mk{] kLkke fewt. kuk {kfuoxLke Mkko{kt MkkLk s{kk {kxu kkLz ELzk E{us We fhk {kxu ehku rzVux kuzxLke rMkkekk We fhk ku{u yknkLk fw O nkw t. {w{tkeyu sk w t f u k wshkk{k t s u{u kkukkLkk krkLkk MkkLkk Mkkfkh

  fhk Au kuLku Mkwhkk, Mk{kLkkk, Mk{]r yLku yMkh Mkkku rfkMk{kt kkekh kLkkLkwt kkkh Wwt fw O Au. kwshkkLkk u wkLk uk Mkefh Lkn uk ryuxh kLku yu r{s Mkkku MkkiLku rfkMk{kt uzk Au ku{ ku{u W{uwO nkwt. rfkMkLke kkk{kt kwshkkLkk huf kLke kkekhe MkwrLkrk fhe Au kuLke qr{fk ykke {w{tkeyu skwt fu huf Lkkkhef fkuE Mktk, rk fu fku{Lkku nku kuLke rg {ku kk ukkLke krk Mkkk u rfkMk{kt kukkLk ykku. rfkMkLkk {kko Wkh

  kuSke ykk khkLkku yk s {kko Au yu{ ku{u W{uwO nkwt. yu s heku xukxkE {uLwVu[hk Mkuxh{kt k {wMe{ Mk{wkkuLkk Mkkfh {kxu yk Mkhfkh u xukxkE kkueMke{kt Lkk kukku fko Au yu{ k u{u W{uw O nkw t. kwshkkLke khtkhkkk xuzh MxuxLke yku nu {uLwVu[hk MxuxLke kLke hne Au yLku xufLkkukuS kkk uw yurzLkke kwshkk irf khku{kt kk ukkLke k kLz E{us We fhu yuw t yknkLk k u{u fwO nkwt. kwshkk Mkrnk khkLkk

  huze{uz kkh{uLx Wkuk{kt [eLk yLk u kk tk u fhkk ykk kLke k{kk Au yLku kwshkk Mkhfkhu kuLke Lw xukxkE kkueMke yLku VkE-yuV VkuBwokke fkuxLk Wkkf huze{uz kkh{uLx Wkuk{kt rLkfkMkfkh kLke fu Au kuLke Ykhuk {w{tkeyu ykke nke. kht{kt Mkkk [Lk fhkk t yk e wk uhkEyu WB{k rkLk uMk fkuLfuLkku nukw Mk{ku nkku. yk rkLkuMk fkuLfu{kt kkkh-Wkuk skkLkk {wMe{ ykeykuyu kk eku nkku.

  Mkkkh{ke rhhLx kku {wM{ fkhkukkheyku yLku Wkukkrkyku Mkkku {kueLke nkshe :rfkMk kkk{kt huf kLke kkekhe MkwrLkrk fhkE

  {rkwhLkk RBVk kkk kwknkxe{kt hue

  {kueLke yksLke {nkksoLkk hueLku E uhkh kikheykuy{kk, kk.7

  khk e sLk k k k kxe o L k k zkkLk kLkk W{ukh yLku k wshkkL k k { w{tk e L kh u L {kue ykkefku rLkkh kk. 8 Vuk wykhe 2014Lkk {rkwhLkk EBVk kkk ykMkk{Lkk kkinke{kt khke sLkkk kkxeo ykkursk {nkksoLkk Mktu sLkMkkykuLku MktkkuLk fhu.

  Lkh u L {k ue hrkh k k. 9 Vuk wykhe 2014Lkk rk khkLkk [ukkE{kt kkk fuhkk

  hkLkk rkuL{{kt k khke sLkkk kkxe o ykkursk rhkx sLkhueLku uhf MktkkuLk fhkLkk Au yu{ ksk {ezek Mkuu yuf ykkhe ke{kt skw t Au. LkhuL {kue nk{kt uh{kt yuf kAe yuf hueykuLku MktkkuLk fheLku {kkhkuLku krk fhkLkk kMk fhe hkk A u. {k ueLke ke k ufrkkLk u kLk{k t ELku kskLkk fkofhku{kt k khu WMkkn uk {e hkk u Au. nk{k t he kE hn uk

  Lkk Mk u o{k t kskLke ke kufrkk {kxu {kueLku {wheku skkkh kk{kt yke hkk Au.

  uLkk {kuxk kkLkk kufk u { k u e L k u u L k k z k k L k kL k u u k {kx u RA wf A u k uk ynukku yke hkk Au. ykkefkLke {k ueLke h ueLk u ELk u k kskLkk fkofhk u k{k{ kikhe{kt Mk Au keS kksw Mkwhkk Mkk k {skwk fhk{kt yke Au.

  kR{ ex e e hn u k y{kk{k t kze , x k uf h{kt fkh{ktke w txkuk Yek 2.20 ke Vhek kute k fhe hnuk y{kke wh kueu [kh ifk u wtxkYyku Yek kzk uh k kku nkk kk nTk. khu u{k u kheku kfek ik Ru ke k nkukke kueu u{e kuku ykhe Au. fwuhhe w txkY Uk kuyku 31{e

  Lwykheyu Ze ktsu kuk us t[kuee fkh{ktke Yek 20 k hue u WXke ne . u fu kueu nuk ku wke tehk ykuAe kk {kxu Yek e 2.20 k s k nkuke Vhek kute ne. ykkhu yk xwfzek u ku zkR skt u{e kuke kueu kzk uh k Yek {e ykk nk khu ke uk u ykhkue yku kku Yek Ru kk nkukwt

  e fkwt Au.yk fhe k fhe hnue

  zeee ku-1e xe{k {wfun, hksuLn,{nkehn kk rnu k{e {e ne fu yk fkhk{wt fwuhhe Uwt s Au. suke kueu u rk{kt k Y fhe wkhu rkko WVuo hn WVuo hnk shks RLufh(Akhk) kk y{hZek RLufh(Akhk) ku hnu.fwuhh hkhhu ze ek nk.

  2.20 ke wtxe Vhek kute 14 k hefh fko

 • 2 / . 08-02-2014, y{kk

  ktkeu...

  zrVk rn See nu, ks{kt uzku ue tkk...?ksk fuxkf ukykuu yL kkuk fu yL r-kkrk yeykuu ks{kt kke skkhe kutkE

  ksk zkk k W{ukh kuk wshkk {w{tke huL {kuek ykfhk xefkfkh kk wshk rho kxeo (See)k rw yk kuh zrVk nu xqtf {{kt ks{kt uzkE ue k fhkE hne Au.ksk fuxkf xku[k yeyku u{ku tfo e hkkt nkukwt k {wt Au.

  nku u uyku Seeu ykxkueu ks{kt uzkE s su uwt Ake Xkufeu fne fk u{ ke htw yk k nk k[ek u {k Au.suk fkh{kt yue e fhk Au fu,See{kt {kuek rhkue nku uk fuxkf r-hksfe ykukku zrVkk ks{kt uzkE ske ku u khu rk ywe hkkt Au.Seewt ks{kt er kk k ykk ykukkuyu wt fhwt u k ykhu r[khkk u Au htw nku u yu{ sh fne fk fu, hksfe q{kzku uk Au.suku yko yu{ khe fk fu fktEf ku htkE ht Au. kufke [qtxe yur-2014{kt ku yu ue kkkh khe Vuwykhe{kt nuh kk u ykW fkutu kk yL kkuk yeyku yu [qtxe{kt rkof ke su u r-kkrykuk ykukkuu ks{kt E ykk {kxu wshk ksk fuxkf yeykuu rskkh skkhe kutk{kt yke Au.u{kt ksk fuxkf khkku, ktku kk rsk fkkk ksk yeykuku k{u kk Au.ksk qkkuk kk ywkh fkutuk fuxkf ku kku uyku tfo e hkkt Au.

  2002k fku{e kuVkku u wshkk ]n{tke u hneu k{e nkuhe [qfuk zrVkyu 2007{kt {kuee hfkh{ktke {tke w Xwfhkeu ksk kkr{f uke hkSk{wt yke ewt nwt khk u{u 25{e xuBh,2008{kt {nk wshk sk kxeo ({sk)e Mkkk fheu ks kk {kuek u]u zfkko nk.u fu u u uyku V kk nk htw khk qo {w{tke fuwkEk yk Mkku 6e,yku,2012{kt wshk rho kxeo (See)e Mkkk kkt zrVk u{k {sk kku See{kt uzkE k nk.rzuBh-2012{kt kuue wshk rkke [qtxe u See fkXw fkZu yu ksu khu wfk nkut[kzu yuk kohk [u See fktE k Wfke wt nwt. rkke [qtxe{kt Seek khk hefu,rkhke fuwkE xu yu kheke e fkuxrzk [qtxkk nk htw eku fkuxrzk ku ykke s uyku u ksk khk nku u heu ko nk.ksuh{kt Seek qkok uk qo {w{tke fuwkE xuk wk h xu kuu kukk rkek ykrko kku ks{kt uzkE k nk yu khk ks{kt u{u u fkhkukhe{kt yu [qtxe Mkk r{r{kt k{u fhkk nk.hBk fkutuk kufkt khk yu rkk ]n{kt kse hfkhu kike wkh ykhkuek ktshk{kt zk fhkhk kfwt kz suk {kuek h xefkfkh ks{kt uzkE kt Au.u{u fkutu Akuzk nukt kuke kXee uXf hwt khk Akuze ewt nwt.nu yk uXf {kxu kukhe uxk [qtxe{kt uyku ksk W{ukh hefu [qtxe zke ikhe fhe hkkt Au. yue s heu Seewt yk Akuzkhk fuwkE xu xqtf {{kt Seek khk hefue kuke rkhe uXf ke fhu ue tkkyku kE hne Au.u yk{ kk ku rkhe uXf {kxue uxk [qtxe fuwkEk wk h xu ksk W{ukh hefu {uk{kt Whu ku kE k{k suwt n hnu.

  wshk{kt 1990 we fkutuwt k ht nwt htw u Ae ks yu M.[e{kE xuk sk wshku nkk r{keu fkutuu hkM fko k 1995{kt fuwkE xuk u]{kt k{kh wshk{kt kse hfkh k{kt yke ne.ufu,yk u tfhn kukk k k yu u{k u]{kt hk sk kxeo (hksk) h[kk k fuwkEu k w{kwt zwt nwt.1998{kt uyku Vheke {w{tke kkt nk htw yk u ykufxkuh,2001{kt fuwkEu kswyu nzueu huL {kueu {w{tke ke ukk nk khke ykh we {kue-fu ks fkuE kke hkM kk ke.nu khu {kueu ksk zkk k W{ukh ke ukk Au khu {kuek h rxfkfkh kk yL kkuk yeyku ks{kt uzkE hkkt Au.suk ku Seek yk zrVk nu ks{kt uzkE ue tkk fkhe fke ke. yuf e yue kE hne Au fu,wshk{kt nt{uk ks-fkutu [u s [tqxe st uk Au. yn fkuE keu {kuh[ku fu kk Vkku ke.[e{kE xu, tfhn kuk yu Auu zrVk Ae fuwkE xu suk hkk qhth kk ukykuk u]{kt yM{kt ykuk k kku fktku fkutu{kt er kk Au fu u{k krxkt tfukE k Au. Seek qo yk fuwkE xuk wk h xu ks{kt uzkE k Au. fuwkEyu Seek yk uke hkSk{wt yke ewt Au. Seek yuf khk e fkuxrzk ks{kt uzkE ku nku ue Mkr Au. fuwkE kuu t: kukk wke hVu{kt rkhe uXf ke fhu e tkk Au. k yk u kuh zrVk e{kk Au. uyku ks{kt uzkE u {kxu u{e kku hk{o he nkukwt qkku ske hkkt Au.

  ykkLkku yksLkku rMk kk.08-02-2014{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ Mkw Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.

  {wtkE, kk.7kkurqzLke e yrLkukeyku

  yuxk fhkLkk nukwMkh ykMkLku Akuze [qfe Au khtkw yuwfuLkLku yrLkuke yLku {kuz r[kktkk qk s {nkqo ku Au. kuLkwt fnuwt Au fu yL e yrLkukeykuLkk {kk o Wkh ykk eLk u k u yuxk {kxu yuwfuLkLku Akuzk {kxu kikh Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu fkuEk fkhLkk Mktukk u nkuk Akkt rkLku AkuzkLke kkkk qk s LkwfMkkLkfkhf Mkkrkk kE fu Au. kEV{kt yuwfuLk qk s {nk qo MkkLk hku Au. rkLkku Mk{ yuf ku kqo kE kk kk khk Vhkku Lkke. rk Mk{k kEV{kt fk{ kk u Au. yuxk fhkk yuwfuLkLku khu

  kkr{fkk ykkk{kt ku rkMk hku Au. RLfkh rV{ {khVku khu [[ko{kt ykue yk yrLkukeyu fkwt Au fu yuxk k{k{ kkkk Lkke.

  r k k e r[ kh kh k{ k t kk kk Au. ykk k u yuxkLku k qk {nLkwt MkkLk ykkk {kku Au. kurk htkk Mkkku Lk fko kk r[kktkk kkt[ koLkk kwk uhkhLke {kkk kLke

  [qfe Au. kurk htkk yuf kkuVh khefu kufrkk {ue [qku Au. kuLke kEV{kt k QkkkkLke Mkrk nk{k t uk {e Au. kkfkuLke Mkk{u qk Mkkhk kk kuMkkzk{kt k ku rkMk hku Au. kuLkk kkuVh