08 02 2014 sunvilla samachar

Download 08 02 2014 sunvilla samachar

Post on 29-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 08-02-2014

TRANSCRIPT

1 / . 08-02-2014, y{kk ko: 1 > ytf: 219 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08, -2014 Year : 1Issue : 219No. of Page : 4Price : Rs. 2.00_ _ 100 _ L y{kk, kk.7kwshkk{kt rkLkuMk fkuLfu {khVku {wM{ Mk{wk Mkwe knk U[kL k k {k u ey u yks u kMk fko nkk yLku {wM{ Wkukkrkyku Mkkk u kk[ek fhe nke. {kueLke WkMkrk{kt {wM{ fkuLfuLkku kht kkk uh{k t ykLk u ELk u Lke [[ko ke Au. {kueyu {wM{ Wkukkrkyku Mkkku rr {wkyku kh [[ko fhe nke. rkLkuMk rk nk{oLkeLkku {w nukw ykLke kkA hkk{kt ykku Au.kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu skwt nkw t fu, MkkkLkk {k{ kfe sLkkkLkwt Mkkfh yu kskkLke hksLkerk hne Au yLku kwshkk{kt fkuEk fku{ yLku MktkLkk LkkkhefLkwt Mkkfh fheLku MkkiLkku Mkkk MkkiLkku rfkMkLkku Mk tfk Mkkfkh fk u o Au. WB{k rkLk uMk fk uLfuLk w t WkxLk y{kkLkk Mkkkh{ke rhhLx Wkh yksu {w{tkeyu fwO nkwt. k wshk k{k t w{k e { w M{ rkLku fkuBwrLkxeyu rkLkuMk nk{oLkeLke ke{ Wkh yk fkuLfu{kt kk eku Au. WB{k rkLku fk uLfu{k t Wk uk-kkkhLkk rr Mxk uLk w t rLkhek fhe {w{tkeyu skwt fu, kwshkkLke yku yLku k yuLxhrrLkkuh Mkk uMkkxeLke hne Au yLk u k uLk u kkh kLk kkke ykk u r{kt Mkko{f yko Mkk{kt kku ykkku k Wku fhe fewt yuxw t s Lkn, ykke kr kuZeykuLku k rLkhtkh krkLke hkn Wk Mk{] kLkke fewt. kuk {kfuoxLke Mkko{kt MkkLk s{kk {kxu kkLz ELzk E{us We fhk {kxu ehku rzVux kuzxLke rMkkekk We fhk ku{u yknkLk fw O nkw t. {w{tkeyu sk w t f u k wshkk{k t s u{u kkukkLkk krkLkk MkkLkk Mkkfkh fhk Au kuLku Mkwhkk, Mk{kLkkk, Mk{]r yLku yMkh Mkkku rfkMk{kt kkekh kLkkLkwt kkkh Wwt fw O Au. kwshkkLkk u wkLk uk Mkefh Lkn uk ryuxh kLku yu r{s Mkkku MkkiLku rfkMk{kt uzk Au ku{ ku{u W{uwO nkwt. rfkMkLke kkk{kt kwshkkLkk huf kLke kkekhe MkwrLkrk fhe Au kuLke qr{fk ykke {w{tkeyu skwt fu huf Lkkkhef fkuE Mktk, rk fu fku{Lkku nku kuLke rg {ku kk ukkLke krk Mkkk u rfkMk{kt kukkLk ykku. rfkMkLkk {kko Wkh kuSke ykk khkLkku yk s {kko Au yu{ ku{u W{uwO nkwt. yu s heku xukxkE {uLwVu[hk Mkuxh{kt k {wMe{ Mk{wkkuLkk Mkkfh {kxu yk Mkhfkh u xukxkE kkueMke{kt Lkk kukku fko Au yu{ k u{u W{uw O nkw t. kwshkkLke khtkhkkk xuzh MxuxLke yku nu {uLwVu[hk MxuxLke kLke hne Au yLku xufLkkukuS kkk uw yurzLkke kwshkk irf khku{kt kk ukkLke k kLz E{us We fhu yuw t yknkLk k u{u fwO nkwt. kwshkk Mkrnk khkLkk huze{uz kkh{uLx Wkuk{kt [eLk yLk u kk tk u fhkk ykk kLke k{kk Au yLku kwshkk Mkhfkhu kuLke Lw xukxkE kkueMke yLku VkE-yuV VkuBwokke fkuxLk Wkkf huze{uz kkh{uLx Wkuk{kt rLkfkMkfkh kLke fu Au kuLke Ykhuk {w{tkeyu ykke nke. kht{kt Mkkk [Lk fhkk t yk e wk uhkEyu WB{k rkLk uMk fkuLfuLkku nukw Mk{ku nkku. yk rkLkuMk fkuLfu{kt kkkh-Wkuk skkLkk {wMe{ ykeykuyu kk eku nkku.Mkkkh{ke rhhLx kku {wM{ fkhkukkheyku yLku Wkukkrkyku Mkkku {kueLke nkshe :rfkMk kkk{kt huf kLke kkekhe MkwrLkrk fhkE {rkwhLkk RBVk kkk kwknkxe{kt hue{kueLke yksLke {nkksoLkk hueLku E uhkh kikheykuy{kk, kk.7khk e sLk k k k kxe o L k k zkkLk kLkk W{ukh yLku k wshkkL k k { w{tk e L kh u L {kue ykkefku rLkkh kk. 8 Vuk wykhe 2014Lkk {rkwhLkk EBVk kkk ykMkk{Lkk kkinke{kt khke sLkkk kkxeo ykkursk {nkksoLkk Mktu sLkMkkykuLku MktkkuLk fhu.Lkh u L {k ue hrkh k k. 9 Vuk wykhe 2014Lkk rk khkLkk [ukkE{kt kkk fuhkk hkLkk rkuL{{kt k khke sLkkk kkxe o ykkursk rhkx sLkhueLku uhf MktkkuLk fhkLkk Au yu{ ksk {ezek Mkuu yuf ykkhe ke{kt skw t Au. LkhuL {kue nk{kt uh{kt yuf kAe yuf hueykuLku MktkkuLk fheLku {kkhkuLku krk fhkLkk kMk fhe hkk A u. {k ueLke ke k ufrkkLk u kLk{k t ELku kskLkk fkofhku{kt k khu WMkkn uk {e hkk u Au. nk{k t he kE hn uk Lkk Mk u o{k t kskLke ke kufrkk {kxu {kueLku {wheku skkkh kk{kt yke hkk Au.uLkk {kuxk kkLkk kufk u { k u e L k u u L k k z k k L k kL k u u k {kx u RA wf A u k uk ynukku yke hkk Au. ykkefkLke {k ueLke h ueLk u ELk u k kskLkk fkofhk u k{k{ kikhe{kt Mk Au keS kksw Mkwhkk Mkk k {skwk fhk{kt yke Au. kR{ ex e e hn u k y{kk{k t kze , x k uf h{kt fkh{ktke w txkuk Yek 2.20 ke Vhek kute k fhe hnuk y{kke wh kueu [kh ifk u wtxkYyku Yek kzk uh k kku nkk kk nTk. khu u{k u kheku kfek ik Ru ke k nkukke kueu u{e kuku ykhe Au. fwuhhe w txkY Uk kuyku 31{e Lwykheyu Ze ktsu kuk us t[kuee fkh{ktke Yek 20 k hue u WXke ne . u fu kueu nuk ku wke tehk ykuAe kk {kxu Yek e 2.20 k s k nkuke Vhek kute ne. ykkhu yk xwfzek u ku zkR skt u{e kuke kueu kzk uh k Yek {e ykk nk khu ke uk u ykhkue yku kku Yek Ru kk nkukwt e fkwt Au.yk fhe k fhe hnue zeee ku-1e xe{k {wfun, hksuLn,{nkehn kk rnu k{e {e ne fu yk fkhk{wt fwuhhe Uwt s Au. suke kueu u rk{kt k Y fhe wkhu rkko WVuo hn WVuo hnk shks RLufh(Akhk) kk y{hZek RLufh(Akhk) ku hnu.fwuhh hkhhu ze ek nk.2.20 ke wtxe Vhek kute 14 k hefh fko2 / . 08-02-2014, y{kk ktkeu...zrVk rn See nu, ks{kt uzku ue tkk...?ksk fuxkf ukykuu yL kkuk fu yL r-kkrk yeykuu ks{kt kke skkhe kutkEksk zkk k W{ukh kuk wshkk {w{tke huL {kuek ykfhk xefkfkh kk wshk rho kxeo (See)k rw yk kuh zrVk nu xqtf {{kt ks{kt uzkE ue k fhkE hne Au.ksk fuxkf xku[k yeyku u{ku tfo e hkkt nkukwt k {wt Au.nku u uyku Seeu ykxkueu ks{kt uzkE s su uwt Ake Xkufeu fne fk u{ ke htw yk k nk k[ek u {k Au.suk fkh{kt yue e fhk Au fu,See{kt {kuek rhkue nku uk fuxkf r-hksfe ykukku zrVkk ks{kt uzkE ske ku u khu rk ywe hkkt Au.Seewt ks{kt er kk k ykk ykukkuyu wt fhwt u k ykhu r[khkk u Au htw nku u yu{ sh fne fk fu, hksfe q{kzku uk Au.suku yko yu{ khe fk fu fktEf ku htkE ht Au. kufke [qtxe yur-2014{kt ku yu ue kkkh khe Vuwykhe{kt nuh kk u ykW fkutu kk yL kkuk yeyku yu [qtxe{kt rkof ke su u r-kkrykuk ykukkuu ks{kt E ykk {kxu wshk ksk fuxkf yeykuu rskkh skkhe kutk{kt yke Au.u{kt ksk fuxkf khkku, ktku kk rsk fkkk ksk yeykuku k{u kk Au.ksk qkkuk kk ywkh fkutuk fuxkf ku kku uyku tfo e hkkt Au.2002k fku{e kuVkku u wshkk ]n{tke u hneu k{e nkuhe [qfuk zrVkyu 2007{kt {kuee hfkh{ktke {tke w Xwfhkeu ksk kkr{f uke hkSk{wt yke ewt nwt khk u{u 25{e xuBh,2008{kt {nk wshk sk kxeo ({sk)e Mkkk fheu ks kk {kuek u]u zfkko nk.u fu u u uyku V kk nk htw khk qo {w{tke fuwkEk yk Mkku 6e,yku,2012{kt wshk rho kxeo (See)e Mkkk kkt zrVk u{k {sk kku See{kt uzkE k nk.rzuBh-2012{kt kuue wshk rkke [qtxe u See fkXw fkZu yu ksu khu wfk nkut[kzu yuk kohk [u See fktE k Wfke wt nwt. rkke [qtxe{kt Seek khk hefu,rkhke fuwkE xu yu kheke e fkuxrzk [qtxkk nk htw eku fkuxrzk ku ykke s uyku u ksk khk nku u heu ko nk.ksuh{kt Seek qkok uk qo {w{tke fuwkE xuk wk h xu kuu kukk rkek ykrko kku ks{kt uzkE k nk yu khk ks{kt u{u u fkhkukhe{kt yu [qtxe Mkk r{r{kt k{u fhkk nk.hBk fkutuk kufkt khk yu rkk ]n{kt kse hfkhu kike wkh ykhkuek ktshk{kt zk fhkhk kfwt kz suk {kuek h xefkfkh ks{kt uzkE kt Au.u{u fkutu Akuzk nukt kuke kXee uXf hwt khk Akuze ewt nwt.nu yk uXf {kxu kukhe uxk [qtxe{kt uyku ksk W{ukh hefu [qtxe zke ikhe fhe hkkt Au. yue s heu Seewt yk Akuzkhk fuwkE xu xqtf {{kt Seek khk hefue kuke rkhe uXf ke fhu ue tkkyku kE hne Au.u yk{ kk ku rkhe uXf {kxue uxk [qtxe fuwkEk wk h xu ksk W{ukh hefu {uk{kt Whu ku kE k{k suwt n hnu.wshk{kt 1990 we fkutuwt k ht nwt htw u Ae ks yu M.[e{kE xuk sk wshku nkk r{keu fkutuu hkM fko k 1995{kt fuwkE xuk u]{kt k{kh wshk{kt kse hfkh k{kt yke ne.ufu,yk u tfhn kukk k k yu u{k u]{kt hk sk kxeo (hksk) h[kk k fuwkEu k w{kwt zwt nwt.1998{kt uyku Vheke {w{tke kkt nk htw yk u ykufxkuh,2001{kt fuwkEu kswyu nzueu huL {kueu {w{tke ke ukk nk khke ykh we {kue-fu ks fkuE kke hkM kk ke.nu khu {kueu ksk zkk k W{ukh ke ukk Au khu {kuek h rxfkfkh kk yL kkuk yeyku ks{kt uzkE hkkt Au.suk ku Seek yk zrVk nu ks{kt uzkE ue tkk fkhe fke ke. yuf e yue kE hne Au fu,wshk{kt nt{uk ks-fkutu [u s [tqxe st uk Au. yn fkuE keu {kuh[ku fu kk Vkku ke.[e{kE xu, tfhn kuk yu Auu zrVk Ae fuwkE xu suk hkk qhth kk ukykuk u]{kt yM{kt ykuk k kku fktku fkutu{kt er kk Au fu u{k krxkt tfukE k Au. Seek qo yk fuwkE xuk wk h xu ks{kt uzkE k Au. fuwkEyu Seek yk uke hkSk{wt yke ewt Au. Seek yuf khk e fkuxrzk ks{kt uzkE ku nku ue Mkr Au. fuwkE kuu t: kukk wke hVu{kt rkhe uXf ke fhu e tkk Au. k yk u kuh zrVk e{kk Au. uyku ks{kt uzkE u {kxu u{e kku hk{o he nkukwt qkku ske hkkt Au.ykkLkku yksLkku rMk kk.08-02-2014{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ Mkw Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.{wtkE, kk.7kkurqzLke e yrLkukeyku yuxk fhkLkk nukwMkh ykMkLku Akuze [qfe Au khtkw yuwfuLkLku yrLkuke yLku {kuz r[kktkk qk s {nkqo ku Au. kuLkwt fnuwt Au fu yL e yrLkukeykuLkk {kk o Wkh ykk eLk u k u yuxk {kxu yuwfuLkLku Akuzk {kxu kikh Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu fkuEk fkhLkk Mktukk u nkuk Akkt rkLku AkuzkLke kkkk qk s LkwfMkkLkfkhf Mkkrkk kE fu Au. kEV{kt yuwfuLk qk s {nk qo MkkLk hku Au. rkLkku Mk{ yuf ku kqo kE kk kk khk Vhkku Lkke. rk Mk{k kEV{kt fk{ kk u Au. yuxk fhkk yuwfuLkLku khu kkr{fkk ykkk{kt ku rkMk hku Au. RLfkh rV{ {khVku khu [[ko{kt ykue yk yrLkukeyu fkwt Au fu yuxk k{k{ kkkk Lkke. r k k e r[ kh kh k{ k t kk kk Au. ykk k u yuxkLku k qk {nLkwt MkkLk ykkk {kku Au. kurk htkk Mkkku Lk fko kk r[kktkk kkt[ koLkk kwk uhkhLke {kkk kLke [qfe Au. kurk htkk yuf kkuVh khefu kufrkk {ue [qku Au. kuLke kEV{kt k QkkkkLke Mkrk nk{k t uk {e Au. kkfkuLke Mkk{u qk Mkkhk kk kuMkkzk{kt k ku rkMk hku Au. kuLkk kkuVh krk kurk htkk Mkkku k uLkk nk{kt Mktktku ytku r[kktkk fkuE kk fhk {kkke Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu kkfkuLku k Mkkuo[ kkr{fkk ykke hne Au.kkfk uLke Mkkn Wkh k u fuxef k ykk u Au. swk swk fkhLke h{kku{kt kkfkuLku kuMkknLk ykkk {kxu k k u Lke hnu Au. r[kk tkkLk u nk{kt fkuE {kuxe MkVkk Lk {e nkuk Akkt kuLku LkkLkk ksuxLke rV{ku {e hne Au. yuwfuLk qk {nkqo Au : r[kktkkLkku yrkyuxk {kxu rk Lk Akuzk kuku {kh{kk{kLke ]rkykuLku kuMkknLk {u kuku k {kkkurqzLke kufr yrLkuke krheke [kukzkLke nMke kku VMke rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh fkuE yqkkqo rkMkk {e hkku Lkke. yke Mkrk{kt ku rLkhk ukE hne Au. kuLku yue nuk Mkkke hne Au fu [knfku kuLku rLknkeLku f t x ke f u A u . yrLkL k e wrLkk{kt ykkk knuk krheke [kukzk hks rV{{kt sLkMktkfo yrfkhe khefu fk{ fhe [qfe Au. k{ k ku yLkwfk {ko, hehMkn yrrLkk uze MkuoMk rhfe knu{kt LkkLke qr{fk khefu Lkshu kze nke yLku kufkuyu qk kMkt fhe nke. khkk ku yswoLk fkqh yrrLkk Rf ktu kkk nk{kt s MkwktkMkn hkskwk Mkkku w ue hku{kLMk{kt Lkshu kze nke. krhekeLke Lke rV{Lku ELku k u ykkke kLkue Au. Rf ktu{kt kLkkh qr{fk k krhekeLku hkxe rV{ kwhMfkh-Mkur {uLMkLk ykkk{kt ykwt nkw t. k koLkk xqtfkkkk{kt s kuLku Mkkhe rkck {e Au. 25 keo krhekeLkw t fnuwt Au fu ku kkukkLke qr{fkykuLku ELku qk s ykkke Au. nMke kku VMke yksu hsq kk kk ku ykLke kkuMk ykurVMk Wkh MkVkk Wkh Lksh hke hne Au.nMke kku VMke rV{ Wkh krhekeLke Lksh fuLekkufrkk xkLkku k Mkkku Auk{k{ fkhLke qr{fkyku fhk {kxu krheke RAwf{wtkE, kk.7kkurqzLke wk yLku Whke yrLkuke LkkheMk kkMku e rV{ku nkuk Akkt nk{kt k u xuLLk{kt ukE hne Au. k ynuk {wsk hkufMxkh {khVku kkukkLke kkurqz furhh Y fhe [qfue LkhkeMk kkukkLke ykLkkhe rV{ {U kuhk rnhku {kxu {kk k rMk{kt s A rfku sLk Wkkhe [qfe Au. ko 2011{kt hsq kue hkufMxkh rV{ {khVku kkukkLke furhhLke Yykk fhe [qfue LkhkeMkLke Lke rV{ hsq kkLke kikhe{kt Au. LkhkeMkLkwt fnuwt Au fu yk rV{Lkwt qxk kUkfkuf{kt fhk{kt ykk kk k{k{Lku { kze kE nke. yk rV{Lkk qxk yLku rV{Lke {ktk {wsk kuLku sLk Wkkhk {kxu fnuk{kt ykwt nkwt. yk ytku rhMk[o fhk{kt ykk kk ku k rMk Mkwe stfVqzke qh hne nke. k rMk Mkwe Mkkk foykWx fko kk ku A rfku sLk Wkkhk{kt MkV hne Au. yk kkk hr{kLk ku w zkEx Wkh hne nke. yk ytku rV{Lke yL yrLkuke RrkLkk Mkkku k kk fhk{kt yke nke. RrkLkkyu k kkukkLkwt sLk Wkkhk {kxu kuLke Mkkn {kke nke khtkw RrkLkk kuLke Mkhk{e{kt foykWx fhe fe Lk nke. yku WuLke Au fu yufkk fkqhLkk kuLkh nuX kLkue rV{ {U kuhk rnhkuLkwt rLkuoLk zurz Lk khk fhk{kt yke hkwt Au. yk rV{{kt LkhkeMk, RrkLkk Wkhktk LkLke k {w qr{fk Au. RrkLkk, LkhkeMk yLku yrrLkk yk rV{ fku{uze Wkhktk yuLkke hkqh nkukLkwt k {e hkwt Au suke wk kuZeLku yk rV{ k{e su kue kk ukE hne Au. LkLke Mkkku yk rV{{kt ku yrLkukeykuLku uk{kt yke Au zuez LkLkk rLkuoLkLkk nuX rV{ nkukke rV{ fku{uzeke hkqh hnu ku{ {kLkk{kt yku Au.LkhkeMku Lke rV{Lku E A rfku sLk Wkkhe ewtLke rV{ {U kuhk nehku xqtf{kt hsq kukuMkyuLsuMk, kk.7xku[Lke Mkurrkxe yLku rhkrxe Mxkh rf{ fhkrkyu kuLkk u{e fkrLku uMx Mkkku Lk fhkLke kikhe{kt Au. rf{ fhkrk yLku fkrLku uMxu Lk fhk {kxuLkku rLko fhe eku Au. {ue {krnke {wsk yk ktLku swkELkk ku nu {u {rnLkk{k t Lk fhe u kue kk ukE hne Au. Lk fhkLku ELku yk ktLku nu qk s WMkwf Au. wyuMk rfe {ukurLk MkkkuLke {wkfkk{kt LkSfLkk Mkqkkuyu fkwt Au fu 33 keo rhkrxe xee Mxkh rf{ fhkrk y L k u 3 6 keo hukh f k r L k u uMx ku{Lke kwkeLku qk s u{ fhu A u y L k u L k L k u E L k u kikhe{kt Au. yktkrhf MkqkkuLkwt fnuwt Au fu LkkukoLke Lk{kt {nkqo qr{fk hnuu. yL yuf r{kyu fkw t Au fu yk tkkeLke LkLke kusLkk zkke ykk e hne Au. ku{Lke kkMku LkLke kikhe {kxu qk ykuAku Mk{ hkku Au. fkrLku Mkkku Lk fhkk knukt ykkW ku ku k Lk fhe [qfe Au khtkw rf{ fhkrkLku khu k MkVkk {e Lkke. fkrLku Mkkku kuLkk Lk heku kuLkkh Au. LkSfLkk r{kkuLkwt fnuwt Au fu yk LkLkwt ykkusLk kLMkLkk kkxLkkh kurhMk{kt fhk{kt yke hkwt Au. rfkk yk rk fhkrkLkk Lk{kt kuLkk LkSfLkk {nu{kLkkuLke ke kikh fhk{kt yke hne Au. kuLkk ykkWLkk krk r nuBeMk Mkkku Lk {kxuLkk yrfkhku yuf xee [uLkLku ykkeLku 10 r{rLk zkhLke hf{ Qe fhk{kt yke nke. nu ykLkk {kxu k xee [uLkLku yrfkhku MkkUkk{kt yku kue kk ukE hne Au. rf{ fhkrk yLku fkrLku uMxLkk LkLke kikheLku Lku ktLkuLkk [knfku k hku{k tr[k kLk uk Au. rf{ fhkrkyu nk{kt kkfLku sL{ ykku nkku. kwkeLkk sL{ kk nu Lk fhku.rf{ fhkrk {u {kMk{kt kurhMk{kt Lk fhk kikhkfkS yLku VVke MkMke kkLkk Mk yutkzwtke yLku kxkfkLke f{k{kt xkzkunkuMku f{kku{kt xkzku kkkt rhxu f{kku{kt Lkf{e ykk Mk Mktfuk : [qtxe ko{kt kufkuLku hknk hnuuLke rne,kk.7 [q txeLkk kkk{k t Mkhfkh yLku Mkk{kL kufkuLku w hknkku ykkkLke rk [ke hne Au. VVke yLk u kfkSLk k kwhXk{kt Mkkk khku kE hkku Au. kfkS yLku VVkeLke nkuMku f{kku{kt xkzku kE hkku Au. zw tke yLku kxkfkLkk k nkuMku {kfu ox{kt Lke[e Mkkkxe Wkh knkU[e kk Au. zw tkeLke nkuMku f{k 4-5 Yrkk rk rfku yLku kxkfkLke f{k 4-8 Yrkk Mkwe kE kE Au. yke Mkrk{kt ku{Lke rhxu f{kku{kt k Lkh{e ykkLkk Mktfuk ukE hkk Au.{ue {krnke {wsk LkkrMkf{kt zwkeLke nkuMku f{k 4.70 Yrkk rk rfku kE kE Au. yke s heku kxkfk yLku yL kfkSLke nkuMku f{k k Lke[e Mkkkxeyu yke kE Au. yke Mkrk{kt rhxu f{kku{kt w xkzku kkkt Mkk{kL kufkuLku hknk {kLkk Mk tf u k ukE hkk Au. LkuLk nkuxf[h yuLz zukuk{uLx VkWLzuLkLkk rzhuxh ykh ke kwkyu {krnke ykkkk fkwt Au fu heV kkf zkke {kfuox{kt yke hkk AusuLkk krhk{ MYku nkuMku f{kku{kt xkzku kE hkku Au. k Mkwe heV kkf kh{kt yku kt Mk we xkzkLkk u kuh kkkT hne fu Au. qkkqo Lkkkt Mkr[ yuMk LkkhkLkwt fnuwt Au fu yk ku MkhfkhLke {w kkr{fkk kkLk [esMkwykuLke f{kku{kt xkzku fhkLke Au. u krhMkrk ku hnuu kku {k[o Mkwe kkLk [esMkwyku{kt {kUkheLkku h ykX xfk Wkh kk{kt MkVkk {e fu Au. swe swe f{kku{kt Mkwkhku kkkt Mkrk ne kLke hne Au. ykLkkh rMkku{kt k{kt w xkzku kE fu Au.rhxLko Lk hkLke Mkrk{kt fXkuh fkokne kE fu Au ykExe yux{kt fXkuh ukkEyku hnue AuykExe rkkLke LkkurxMk kk rLkkorhk Mk{kkkLke yth xuMk rhxLko Lkn hk kku fhkkkLke Mkk{u kkkt{wtkE,kk.7 ykf uh k rk k kh k Vxfkhk{kt ykue LkkurxMk kk Wk Mk{kkkLke yth ykk kku ikrLkf {nukLke yth u RLf{xuMk rhxLk o hk{kt Lkn yku kku MktktrkLku fkkfe kkkLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. ykExe rkk khk fkokne fhk{kt yke fu Au. ykExe yux{kt yke Mkrk{kt RLf{xuMk rhxLko Lkn hLkkh k Mkk{u fXkuh fkokne fhkLke ukkE hnue Au yLku k {rnLkkke Mkkk ko MkweLke Mk kE fu Au. Mkkku Mkkku tz k Vxfkhk{kt yke fu Au. fkuEk ftkLke ykk V{oLkk fuMk{kt rkLkuMkLke hhkusLke ]rk {kxu k skkkh Au. su{kt kkxLkhk u, rzhuxhkuLk u kkLkk u Mkk{Lkku fhku kze fu Au. kk Mkkn{kt kuLkk yku{kt Mkwe{ fkuxuo yk {wskLkwt kkh ykwt nkwt. Mkwe{ fkuxuo Xuhwt nkwt fu xkLke fk{keheLkk fuMk{kt fhkkkykuLku yuk Mktukku Wk fhkk kzu su ykExe rhxLko hkke ku{Lku yxfku Au. ykLkku {kk yu kku fu ykExe rhxLko hk{kt rLkVkk Mkkrkk fhk{kt fhkkkyku Wkh rkLksYhe kku u. keLkLkk rnk{k t ykExe yux{kt fXk uh ukkE k hnue Au. khu ykExe rhxLko rLkkorhk kkheLke yth ykk kku ykk rhxLko k fhk {kxu {kufk{kt ykue x uMk Mkkkkhkyk uLke Lkk u rxMk kk Mk{Mkh hk{kt Lk yku kku fkokne fhk{kt yke fu Au. fhkkkLku e MkkkLkeyku hkkLke sYh hnu Au. ykExe yuxLke f{ 276 MkeMke{k t xkLke fkokneLke ukkE hn ue A u. u f u yk f{Lke ukkE{kt [k uMk kk{k t fuxef hknkkuLke k ukkE Au. Lkkktfe koLkk ytk Mkwe{kt fhkkk ykExe rhxLko he fu Au. yke s heku u fhkkk khk kuhfkhe kk{kt yku kku kue Mkrk{kt tzLke ukkE hnue Au. u{kt {kuxe Mktk{kt fhkkkyku RLf{xuMk rhxLko hkLku ELku n{uk wrk{kt yLku WkMkeLk ku Au. yke Mkrk{kt Mk we{ fk ux oLkk u yku kLk{kt hkk{kt yku ku sYhe kLke kku Au. xkLke fkokneke k[e fk Au. k{k{ qr{fk fhk RAwf : fheLkk fkqh{wtkE,kk.7kkurqzLke nkux yrLkuke fheLkk fkqhLkwt fnuwt Au fu ku fkuEk fkhLke yuf qr{fk{kt ktkRLku hnuk {kkke Lkke. MkiV ye kLk Mkkku Lk fhe ek kk k fheLkk fkqh fkuEk {kok{kt hnuk RAwf Lkke. kkihe kuhu kh {U Lkk{Lke rV{ fheLkkLke ^kuk hkk kk nu rLk{kokk rLkuofku k kuLku ELku khu rV{ku fhk RAwf ukE hkk Lkke khu fheLkk fkqh kkukkLke R{usLku Vhe kkS fhk {kxu {kuxe qr{fkyku fhk {kxu {ukLk{kt Au. fheLkk fkqhLkwt fnuwt Au fu kuk{ Mk{ Lkk{Lke rV{{kt ku kkuz MkeLk fhk sE hne Au. kuLkwt fnuwt Au fu yk rV{ yuf Lk] fhLkkh {rnkLke fkk Au. yk rV{Lkwt rLkuoLk rkk{kLMkw wrk khk fhk{kt ykwt Au. kuLkwt fnuwt Au fu ykLkkh rMkku{ktke ku w fuxkf ksuxLke rV{ku fhk sE hne Au. MkiV ye kLk Mkkku Lk fko kk nu kuLku {kork ykuVhku kE hne Au. knuk ku kkurqzLke Mkkike {kuxe yrLkuke khefu Qhe nke.[esMkwykuLkk kLke rne,kk.7swe swe kfkS yLku VVkeLke f{kku{kt xkzku kE hkku Au. nkuMku yLku rhxu f{kku{kt xkzku kku Au. [esMkwykuLkk nkuMku yLku rhxu k Lke[u {wsk Au.[esMkw nkuMku f{k rhxu f{kzwtke 4-5 18-20kxkfk 4-8 15-18xk{uxk 5-8 10-15kk 30-40 45-60MkVhsLk 50-80 70-120LkkU : Wkhkuk k rk rfkuLkk Au yLku uLkk swk swk nuhku{kt k{kt fuxkf ytu ytkh nkuE fu Au.Lke rne,kk. 7yuf {nkqo xLkk{{kt Mkwe{ fkuxuo yksu MktMk{kt kutkkk rk hsw fhk Wkh Mxu {qfkLkku MkkV ELfkh fhe eku nkku yLku fkw nkw fu yk kkffu ku Mk{k {k{k{kt fkuE k hr{kLkkehe fhk {kxu RAwf Lkke. sMxMk yu[yu kw yLku yuMk yu kkukzuLke kLkue kU[u uek yhSyku kh MkwLkke [kkeuk fuLLku fkuE yku ykkkLkku RLfkh fhe eku nkku. yktu{ktke yk kutkkk hkLke h[Lkk fhkLke rn[kLku ELku ykLk u kzfkh VUfe ek yhSyku fhk{kt yke nke. kU[u 18{e LkuBkh 2013Lkk ykkWLkk ykuLkk u Wu fkuo nkku.Mk tMk te kkkkk uLkk kLk f{Lkkku fkw nkw fu kutkkkLkk {k{u kt {k fkUkuMk r yL kkk uLkk u {wk u Lkke. k U[u yksu fkw nkwfu 18{e LkuBkh 2013 yLku yksLke Mkrk [u fkuE VuhVkh kku Lkke. uek yhSyku{kt su eku fhk{kt yke Au ku ku ukE hne Lkke. yk kutkkk hkLke h[LkkLkku rhku fhe hnuk kufkuyu rk hsw fhk kh MxuLke {ktk fhe nke yu fkw nkw fu yue nuk hnue Au fu yk rk 10{e VukwykheLkk rMku MktMk{kt hsw fhk{kt yku yLku u yk fkku kLke su kku qks srx Mkrk We ku. yke Mkrk{kt yhSkhkuyku khkh e fhe nke. yhSkhkuyu fuxef yue {ktke fhe nke s u{k t kf o k ukk nk k . yhSkhk uLke yue {k tk nke fu yktu rkLkMkk {wMkk rkLku Mkokkeheku Vkke [qfe Au khu yk s MYk{kt y{u hsw fhkLke {tswhe {e uEyu Lkn. kU[u yksu yzk fkf Mkwe eku Mkktk kk yk yku ykku nkku. MkwLkke{kt huf yhSkhku WkMkk hkk nkk. ykkW rMk{kt yue hswykk fhk{kt yke nke fu kutkkkLke rk [ke hne Au. k{k{ rkkuLk u Wfuk{kt yke hkk Au. Mk tMkLke knkh furL k ]nkLk Mk wefw{kh uyu fkw nkw fu rkLkku ytk yk ku sYhe Au. f{Lkkku fkw nkw fu yk {wku fkUkuMke MkktMkkuLkku Lkke. rMk{kLLkk MkktMkku r xezeke MkktMkkuLkku Au. u yk {wku 15{e kufMkk{kt Wfuku Lkne kku ykkk{e kufMkk{kt yk {wkLku nkk hku. ykkk{e Mkkn{kt yk rk MktMk{kt yku fu fu{ ku ytku kwAk{kt ykkk Lkkku fkw nkw fu y{u nt{uk yke ykukk hke hnk Aeyu.MktMk{kt kutkkk rkLke hswykk kh MxuLkku RLfkh nkLkk kkffu hr{kLkkeheLkku Mkwe{Lkku RLfkh3 / . 08-02-2014, y{kk kufMkk khk nsw Mkwe 118 rk kMkkh fhkk17 rk kkt[ r{rLkxke ykuAk Mk{{kt kkMkfw 27 rk k fkfke w Mk{ Mkwe [[ko [kk kk kMkkh fhkk : Mk{Lku ELku rLkktkku{kt [[koykuLke rne,kk.7 k eykhyuM k u rsMk u rx rhMk[o khk kikh fhk{kt ykuk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu yk kufMkk khk nsw Mkwe 118 rk kMkkh fhk{kt ykk Au su kife 23 xfk rk ykk kku 27 rk [[koLkk k fkfke w Mk{ kk kMkkh fhe uk{kt ykk Au. 26 rk ykk kku 22 xfk rk kuke k fkfLke [[ko kk kMkkh fhk{kt ykk Au khu 24 rk yufke ku fkf [uLke [[ko kk kMkkh fhk{kt ykk Au. 11 rk ykk kku Lk xfk rk {kk 30 r{rLkxke yuf fkfLke [[ko kk kMkkh fhk{kt ykk Au. yke s heku 10 rk ykk kku ykX xfk rk {kk yzk fkf {kxu MkkuLkwt kLk kuhk{kt ykk kk kMkkh fhk{kt ykk Au. khu yk kufMkk{kt 17 rk yuk Au su kkt[ r{rLkxke k ykuAk Mk{Lke yth kkMk fhk{kt ykk Au. yk ytks{kt skk{kt ykwt Au fu ko{kLk Mkhfkh zkke ykk kLkk kMk{kt Au. kufMkkLke Mkhk{e{kt hk Mkk{kt Mkrk Mkkhe hne Au. {qktfLk {wsk ko 2009 kkke 116 rk kMkkh fhk{kt yke [qk Au. yk k]nu kkt[ r{rLkxke ykuAk Mk{{kt kkt[ rk kMkkh fko Au khu ykX rk 30 r{rLkxLke yth kMkkh fko Au. khu 16 rk [[ko {kxu yuf fkf ek kk kMkkh fhe uk{kt ykk Au. 42 rk ku fkfLke [[ko kk kMkkh fhkk Au. 26 rk Wkh [[ko kkMk fhkk knuk kuke k fkf Mkwe [ke nke. {kk 19 xfk rk ykk kku 16 xfk rk{kt k fkfke w Mk{ kku Au. yk yktfzk qk s {nkqo kk{kt yku Au. k o{kLk Mkk{kt rkLku [[ko kk kMkkh fhk{kt yku ku qk sYhe Au. kufMkk{kt fuxkf {nkqo rk kMkkh fhk{kt yke [qk Au. kufMkk{kt kkkh yLku kk Mkkk u Mk wkhk rk, fku{ zurLk ykuV nkEfkuxo rk, ykuRLzk RLMxexwx ykuV {uzef MkkLMk (Mkwkhk rk) yuf r{rLkx fhkk k ykuAk Mk{{kt kMkkh fhk{kt ykk Au. LkkufheLke sky u k e M k k k{e k e {rnkykuLku hk ykkk Mkkku Mktktrk rk Lke[k k]n{kt 19 r{rLkx{kt kMkkh fhk{kt ykk Au. kufMkk{kt kLkkuLkk kkkh yLku kk Wkh rk yuf r{rLkxke k ykuAk Mk{{kt kMkkh fhk{kt ykku nkku. khu kufMkk{kt LkkufheLke skyu ke Mkkk{e ytku rk 19 r{rLkx{kt kMkkh fhk{kt ykwt nkwt. ke Mkkk{e rk 19 r{rLkx{kt s kkMkLke rne,kk.7kufMkk yLku hkMkk{kt f uxkf yrk {nk q o rk qk s ykuAk Mk{{kt ykk kku r{rLkxkuLkk kkk{kt s kMkkh fhe uk{kt ykk nkk suLk u ELku kufk u{kt k ykoLke kkkk Vukue Au. fkh fu yk qk s MktuLke {wkyku Au. {ue {krnke {wsk LkkufheLke sk Wkh ke Mkkk{e Mkkku Mktktrk rk Lke[k k ]n{kt {kk 19 r{rLkx{kt kkMk fhk{kt ykwt nkwt khu hk Mkk{kt yk rk Wkh ku fkf Mkwe s [[ko kE nke. {rnkykuLke hkkLku ELku uh{kt khu nkukkku kE hkku Au khu yk fkhLkk rkLku khu ktehkkke ek kh yLku ykuAe [[ko{ktke kMkkh fhk{kt ykk Au. yke s heku kLkkuLkk kkkh yLku kk ytkuLkwt rk kufMkk{kt yuf s r{rLkx{kt yLku hkMkk{kt ku r{rLkx{kt kMkkh fhk{kt Twt Au. r{rLkxkuLkk kkk{kt s rk kMkkh fhkLku ELku kufkuLkk swk swk {k Au. kufMkk{kt Mkuuhe yuLz yukWLMk ykuV r{rLkMxh rk, fku{ rzrLk ykuV nkEfkuxo rk, fkuLMkexexwLk ykuzoh Mkwkhk rk, yku ELzk RLMxexwx ykuV {uzef MkkLMk Mkwkhk rk yuf r{rLkxke k ykuAk Mk{{kt kMkkh fhk{kt ykk Au. kkkh-kk rk yuf r{rLkx{kt kkMkkUf f{o[kheyku 10{eke ku rLkLke nzkk kh sukuLfk fk{fks Mktkqo Xk kk kue kkf{o[khe MktkXLk yLku {uLkus{uLx [u kkkh khkLkk {wu kuXf rLkV : nuh kukLke kUfLkk 8 k f{o[khe Lke rne,kk.7 kUf f{o[kheykuLke ku rMkLke nzkkLku ELku Mkk{kL kufku{kt [kkLkwt {kuswt Ve wt Au. kf MkuxhLke kUfkuLkk f{o[kheyku 10{e Vuk wykheke ku rMkLke nzkk Wkh sk {kxu f{hfMke [qk Au. suke kUf Mkkku uzkue fk{keheLku nue kfu kqo fhe uk {kxu kufkuLku Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au.f { o [ k h e M k t k X L k k u y L k u {uLkus{uLx [u kkkh{kt khku fhkLkk {wu Mkn{rk kE Lkke suke nzkk kh sk {kxu nuh kukLke kUfkuLkk f{o[kheyku rLko fhe [qk Au. LkuLk ykukuoLkkEuLk ykuV kUf foMko yLku wLkkExuz Vkuh{ ykuV kUf wrLkLkLkk yrfkheykuyu yk {wskLke {krnke ykke Au.wyuVkewLkk yrfkhe yu{ e {wheLkwt fnuwt Au fu [eV ukh f{eLkh Mk{k f{o[khe MktkXLkku kkk RLzLk kUf yuMkkueyuLk [uLke kuXf{kt rkLkku Wfu yke ku Lk nkku. yuLkykukezkwLkk {nkMkr[ yeLk hkkyu fkwt Au fu kUf {uLkus{uLxu su ykuVh fhe Au ku Vwkkk {wsk Lkke suke wrLkLkku rhku fhe hkk Au. yk ykkW 14{e rzMkuBkhLkk rMku kkkhLke Mk{ekk fhkLkk {w u rk kk u nkk u. ykEkeyuLke k uXf krhk{ khLke hkk kk nuh kukLke kUfkuLkk f{o[kheyku 18{e rzMkuBkhLkk rMku nzkk Wkh Wkhe kk nkk. f{o[kheykuLkk kkkh{kt khku fhkLkku {k{ku 2012ke yxkuku Au. yku WuLke Au fu u{kt nuh kukLke 27 kutf Au yLku ku{kt 8 kke w f{o[kheyku fk{ fhu Au yke Mkrk{kt kUf f{o[kheykuLke kfeVLku qh fhk khk kLk ykkk Mkhfkh Wkh kk e kw t Au. k Uf nzkkke k Ufk MkukLku rkfq yMkh ku. fkh fu kuLfk f{o[kheykuLke Mktk kku{kt Au. yke Mkrk{kt kUfLkk sYhe fk{fks Xk kE skLke kk Au. k{k{ {nkfk kUfkuLkk f{o[kheyku Mkhfkh Wkh kk khkLkk nukwMkh fkuE kktAkuz fhk kikh Lkke yLku nzkkLkk {qz{kt ukE hkk Au.rne MkhfkhLkwt sLkkufkk kuhktkhe Au : khkMkhfushek MkhfkhLke Mkk{u w yuf yz[yrkku {kkk{kt ykk kk MkkurrMkxh sLkhu ytku wkMkku fkuo : WkhkkkLke kqo {tsqhe sYheLke rne,kk.7 yh fushekLkk Lkuk]{kt yk{ yk{e kkxeoLke Mkhfkh Wkh nu sLkkufkkLku ELku k ke kk e kwt Au yLku kuLke rkckLku Vxfku kzu kue kk ukE hne Au. ykkk{e Mkkn{kt nuh Mk kh rneLkk sLkkufkk rk kMkkh fhkLkk yk{ yk{e kkxeo MkhfkhLkk rLko{kt Lke yz[ku yke kE Au. fkh fu MkkurrMkxh sLkh {kunLk khkhu yk kkkk Wkh kh {qku Au fu ykLkk {kxu WkhkkkLke kqo {tsqhe ue qk sYhe Au. keS kksw MkhfkhLku Mk{koLk ykke hnue fkUkuMk kkxeoyu k ykLke Mkk{u uhkh ktku WXkku Au. Mkk urrMkxh sLkh {kunLk khkhu fkwt Au fu WkhkkkLke {tsqhe ue qk s {nkqo hnuu. fuLLke {tsqhe ek kh rk kMkkh fhkLkk rne MkhfkhLkk MkkLke ktkhe fkuMkhkk ytku Wkhkkk LkSk stku khkhLkku yrk {kku nkku. yu{ {kLkk{kt yku Au fu khkhu WkhkkkLku fkwt Au fu {tsqhe kh rk kMkkh fhkLke kkkk kuhfku hnuu. MkkurrMkxh sLkhu WkhkkkLku yu{ fkwt nkukLkwt k {wt Au fu MktMk khk kk kuo kMkkh fhk{kt ykuk kufkk yLku kufkwk rk y{e kLke [qk Au. yLku rne{kt yuf kufkk rk fuLe fkkLkkMktkwLk{kt hnuu Lkn suke hkxkrkLke {tsqhe ue kzu. hr{kLk fkUkuMku yuku rLko fkuo Au fu ku rkLku hsq fhkLkk Mk Wkh ykLkku rhku fhu. fkUkuMkLkk Mk{koLk kh yk{ yk{e kkxeo [ke fu kue Mkrk{kt Lkke. rne fkUkuMkLkk Lk ukkykuyu MkhfkhLke k usLkkLk u k uhk tkhe hek u kkeLk u WkhkkkLku {kLkku rLko fkuo Au yLku ku{Lkk Wkh kk khk{kt yku.yk{ yk{e kkxeoLku fkuEk kuhktkhe fk{ fhkLke {tsqhe ykku Lkn. keS kksw fushek Mkhfkhu k{k{ rkku [u ykLkk kMkkh fhkLke nuhkk fhe Au. MkhfkhLke 13{e Vukwykheyu rne rkLkMkk{kt rk hsq fhkLke kusLkk Au. rk kMkkh fhkLke fkokne fkuE Mxurz{{kt fhkke knuk ku rMk Mkwe [[ko r[khk ku.yLkk{kLku E Vhe k nkukkku : [k{ fhkux Mk{wkLkk kufkuLkwt fuLLku yx{ux{x Mk{wkLkk kufkuLku nu yLkk{k Lkn {u kku 23{e Vukwykheke rne skk k{k{ hMkkyku kh [k{Lke rne,kk.7 yLkk{kLku ELku khe yufkh [k{Lke Mkrk MkokLkk Mktfuk ukE hkk Au. x Mk{wkLkk kufku Vhekh yktkuLk fhkLkk {qz{kt ukE hkk Au. {ue {krnke {wsk yuf x Mk{wku fuL MkhfkhLku yuxe{ux{ ykkeLku fkwt Au fu u fukeLkuxLke ykkk{e kuXf{kt x Mk{wkLkk kufkuLku yLkk{k Lkn {u kk u 23{e VukwykheLkk rMku rne khV skk k{k{ hMkkyku Wkh [k{Lke Mkrk Mksok{kt yku. Mkox kk kt[kkLkk kk MkwkuMknu fkwt Au fu Mkhfkh x Mk{wkLkk k ufk uLk u yLkk{kLkk Lkk{ Wkh kuh{kkuo kuhkLkwt fk{ fhe hne Au suke khkLkk x Mk{wkLkk kufku Lkkw hnuk Au yLku ykLku fkuEk f{ku [ke uk{kt yku Lkn.yk ku x Mk{wkLkk kufku rneLkk ku kkukkLkk kuk{kt s yktkuLk fhkLkk {qz{kt Au. ku{u fkwt Au fu u yLkk{k {u Lkn kku yktkuLk hr{kLk LkwfMkkLk MkhfkhLku ku yLku Mkhfkh ykLkk {kxu skkkh hnuu. Lkkkt{tke r[Bkh{TLke rkrk ytku ku{u fkwt nkwt fu su kufku khke MktMf]rkke kfuV Lkke k u kufku kk k t[ k k k u L k k {nLk u M k{S fu kue Mkrk{kt Lkke. ku{u W{uw O nk w t f u su Lk ukkyk u yLk u yrfkheyku kk Wkh ykkuk fhu Au ku kufkuLku Mk{S ukLke sYh Au fu kkLke yk Mk{ks{kt f uxe {k ok hnue Au. kk kt[kku fkuEk Mkk{krsf fko{kt yz[Yk Lkke khtkw Mkk{krsf fkku oLk u kuMkknLk ykku Au yLku kufkuLku Mknfkh ykku Au. yLkk{kLku ELku Vhe yufkh hksfe kkku kkukkkukkLke rxkeLkk fkhu [[ko skke hkk Au. nk{kt s fkUkuMke Lkukkyu fkw t nkw t fu ykkf heku Lkkk koLkk kufkuLku yLkk{kLke Mkwrk {u ku sYhe Au. keS kksw rk ykkrhk yLkk{kLku ELk u k nk{k t nk u k kk u hnuku Au. siLk Mk{wkLkk kufkuLku w{ke hLk u ELk u yL fuxkf Mk{wkLkk kufku Lkkhs ukuk Au.Lke rne,kk. 7sLk kufkk rkLku ELku MkkurrMkxh sLkhLkk yrk ykk nkuk Akkt rneLkk {w{tke yh fushek [rkk ukE hkk Lkke. yh fusheku nu w zkf kLkeLku ykk kLke kikhe fhe Au. fusheku fkw Au fu kuyku WkhkkkLku kk eLku fuL MkhfkhLke {tswhe ek kh sLk kufkk rk ze fkZkLke kusLkk ytku fhk sE hkk Au. MkkurrMkxh sLkh {kunLk khkhu ku{Lkku yrk ykk kk yh fusheku yk {wskLke rkrk ykke Au. {kunLk khkhu Wkhkkk LkSk stkLku ku{Lkk yrk{kt fne [wk Au fu rk ytku kkr{f {tswhe qk sYhe Au. {tswhe ek kh ykk kLke kkkk kuhfku Au. {w{tkeLkwt fnuwt Au fu Mkhfkh WkhkkkLku ku{Lkk yrkkuke kfuV fhu. yk {wu kwAk{kt ykkk fusheku fkw nkw fu kuyku WkhkkkLku kk k sE hkk Au. rMkrLkh kLk {rLkk rMkMkkurkyu fkwAu fu Mkhfkh yk {wu ykMk fhe hne Au. MkkurrMkxh sLkhLkk yrk nkuE fuAu. MkkurrMkxh sLkhu fuxef f{kuLkku Wu fkuo Au.yuMkSLkk {kke [rkk Lkkefushek LkSk stkLku kk kLke kikhe{ktLke rne,kk. 7yuyukeLkk Lkukk ykwkkuku fkw Au fu rneLkk Wkhkkk LkSk stk fkUkuMkLkk yusLx khefu fk{ fhe hkk Au. ykwkkukLkk yk fkhLkk rLkuLkLkk fkhu yk{ yk{e kkxeoLk u Vhe yufkh kfeVLkk u Mkk{Lkku fhku kze hkku Au.k u f k k r kL k k {k{ u Mkk urrMkxh sLkhLku k{kt ykuk kkLkk {k{u ykwkkuku rneLkk Wkhkkk Mkk{u &ku WXkk Au. yuyukeLkk kk ykwkkuku r{rzk Mkkku kk[ek fhkk fkw Au fu ku{Lkku yrk yu Au fu rneLkk Wkhkkk LkSk stk fkUkuMkLkk yusLx khefu fk{ fhe hkk Au yLku yk{ yk{e kkxeoLke rkckLku hzkLkk kMk fhe hkk Au. Wkhkkk kkMku kk knkU[kkLke Mkkku s r{rzk{kt yk kk ef kE skk rk Wku kku nkku. stku MkkurrMkxh sLkhLkk yrk {ktk kk yk ytku yk{ yk{e kkxeo khVke rkrk yke Au.rneLkk Wkhkkk fkUkuMkLkk yusLx kLkyuyukeLkk LkukkLkku Mkeku ykkukrk kkMk fhk khu Wkk fhkELke rne,kk.7kufMkk yLku hkMkk{kt yk ku k rk kMkkh fhk{kt ykk Au. yk kufMkk{kt nsw Mkwe 118 rk kMkkh fhk{kt ykk Au khu hkMkkyu 116 rk kMkkh fko Au. rkLku kMkkh fhkk knukt fuxk fkf Mkwe kufMkk yLku hk Mkk{kt [[ko kE kuLkwt r[k Lke[u {wsk Au.kufMkk{kt 118 rk kkMk3 fkf .............................................................272-3 fkf ..........................................................261-2 fkf ..........................................................2430 r{rLkx-1 fkf ...............................................1130 r{rLkxke ykuAku Mk{ .......................................10kkt[ r{rLkxke ykuAku Mk{.......................................20hkMkk{kt 116 rk kkMk3 fkf .............................................................192-3 fkf ..........................................................261-2 fkf ..........................................................4230 r{rLkx-1 fkf ...............................................1630 r{rLkxke ykuAku Mk{ .........................................8kkt[ r{rLkxke ykuAku Mk{.........................................5{kueLkwt {kuswt : 2014{kt wkeyu ^kuk hnukLkku Mkuok{kt kkuksk-yuLkzeyuLku 33 MkexkuLkku Vkku ku khtkw knw{ke Mkwe knkU[k nsw {nuLkkLke sYh : fkUkuMkLku Wkh u{kt 4 kuXf s {kLke ykkkne{kueLkk r{Lk 272Lku k Mktkqo MkVkk Lkn {u kue kkLke rne,kk. 7k ufMkk [ q txeLk u ELk u fhk{kt ykuk Lkk Mkuo{kt kku fhk{kt ykku Au fu Wkh u, rknkh yLku khtz{kt {kue {ursf uk {u khtk w k ufMkkLke [qtxe{kt {kueLkk r{Lk 272 MkLku ELku tfk k fhk{kt yke Au. Wkh u{kt {kueLkw t uhkh w nkuk Akkt kskLku Mkex khefu khu {kuxku Vkku kE hkku Lkke.yk Mkuo{kt skk{kt ykwt Au fu yuLkzeyuLku uh{kt 33 MkexkuLkku Vkku ku. Mkuo {wsk yuLkzeyuLku 202ke 222 kuXfku {e fu Au. khu wkeyuLku 99ke 119 kuXfku {e fu Au. yLkuLku 212ke 232 kuXfku {e fu Au. Mkuo{kt skk{kt ykwt Au fu Wkh u{kt LkhuL {kueLk u uhkh Vkku kE hkku Au. ko 2009{kt kskLku Wkh u{kt {kk 10 kuXfku s {e nke suLke Mkhk{e{kt 2014{kt kskLku 20 kuXfkuLkku Vkku kE fu Au yLku kskLku fw 30 kuXfku {e fu Au. yL kkkuLku 212ke 232 kuXfku {kLke kk ukE hne Au. Mku o {wsk u nk{kt [qtxe ku ku kskLke 80{ktke 30 k uXfk u {e fu Au. 48 xfk kufkuyu {kueLku kMktkeLkk zkkLk W{ukh kLkk W{ukh khefu kkk Au. khu fkUk uMk {kxu yk Mk{k[kh Mkkhk ukE hkk Lkke. fkUkuMkLku ko 2009{kt 21 kuXfku {e nke suLke Mkhk{e{kt yk ku {kk [kh kuXfku {e fu Au.Wkh u{kt kMkkLku [kh kuXfkuLkku Vkku kE hkku Au. kuLke kuXfkuLke Mktk 20ke eLk u 24 kE fu Au. khu Mk{kske kkxeoLku k MkexkuLkw t LkwfMkkLk kE fu Au. kuLke Mktk 23ke xeLku 20 kkLke kk ukE hne Au. {kk Wkh u{kt s Lkn kfu rknkh yLku khtz{kt k {kue khVe kkkh uk {e hkw t Au khtkw {kue r{Lk 272Lku ELku nsw khu {nuLkk fhkLke sYh ukE hne Au. fkh fu yuLkzeyuLke kuXfkuLke Mktk 202ke 222 Mkwe knkU[e kE Au k u ukk Mkhfkh kLkkkLke Mkrk kuLke yke hne Lkke. yke Mkrk{kt ksk yLku yuLkzeyuLkk hksfe kkkuLku uLkk swk swk kkku{kt khu yk{f heku [kh fhkLke sYh Au. {kue r{Lk 272 Wkh knkU[k {kxu nsw kskLkk fkofhkuLku khu {nuLkkLke sYh kzu. hknw, {wk{ yLku {kkkeke qk ykk{kue {wk{ fhkk yLkuf kk w kufr Au : MkuoLke rne,kk. 7kksukh{kt s fhk{kt ykuk RLzk xwz u-Mkek uxhLkk Mku o{k t skk{kt ykw t Au fu LkhuL {kue khVe kkkh nkuk Akkt r{Lk 272Lk u ELk u nsw w {nuLkkLke sYh Au. u fu Mkuo{kt skk{kt ykwt Au fu LkhuL {kue keyu{ kLkk W{ukh khefu hknw kkte, {wk{Mkn yLku {kkke fhkk qk khu kufr Au. {kue {wk{Mkn fhkk yZe kk khu kufr Au. khu {wk{Lku fkuE khu {k {e hkk Lkke.Mkuo {wsk 48 xfk kufku {kueLku zkkLk ku uk RAwf Au khu 19 xfk kfku {wk{Lku, 15 xfk kufku hknwLku yLku 12 xfk kufku {kkkeLku zkkLk ku uk RAwf Au. Mkuo{kt skk{kt ykwt Au fu Mk{k Wkh u{kt {kue khVe kkkh kuwt Au. keyu{ k {kxu y yLku kqko[{kt 48 xfk kufku, ykhwykk{kt 58 xfk kufku, hkunutz{kt 38 xfk kufku {kueLku k{ kMktke khefu swyu Au. kufrkkLkk {k{k{kt Wkh u{kt {wk{ kk ke Lktkhu hnuk hknwLku kqko[{kt 20 xfk, y{kt 12 xfk yLku hkunutz{kt 18 xfk kufku kkukkLke k{ kMk tke khefu ku Au. kufMkkLke [qtxe LkSf knkU[e Au khu swk swk xee [uLkku yLku {erzk{kt ko{kLk MkrkLku ELku ynukku he fhk{kt yke hkk Au. yk ynukku{kt swk swk hksfe kkkuLke MkrkLkk {qktfLk kE hkk Au. Lke rne,kk.7k o 2014{k t k uLkkhe [q txeLk u ELk u hksfe kkk u kkukkkukkLke kkhe{kt kkuk Au khu ksk {kxu yk ynukku qk ku ukE hkk Au. kskLku hksfe Lkuxfo khkLke Mkkku Mkkku yuLkzeyuLkk Mkkke kkkuLke Mktk{kt k khku fhkLke sYh Au. Mkkke kkku kheLku ksk Mkkk Wkh yke fu Au. r{Lk 272Lku ELku kkuzef kuXfku ykuAe kze hne Au suke kskLkk qnh[Lkkfkhku ykLkkh rMkku{kt Mkkke kkkuLke Mktk{kt khku fhu kue kk Au yLku ykLkk {kxu swk swk hksfe kkku {kxu kk[ek nkk hk{kt yku.ksk Mkkke kkku khu ku sYhe AuLke rne,kk.7 MktMk{kt yksu {krnke ykkk{kt yke nke fu Yrkk 10Lke yuf yks kMxefLke Lkk ux k o 2014Lkk ke A {rnLkkLkk kkk hr{kLk kkt[ nuhku{kt xkLkk ykkhu hsw fhk{kt yku. yk kMxefLke LkkuxLku ELku khu WMkwfkk ukE hne Au. MktMk{kt {krnke ykkk{kt yke nke fu Yrkk 10Lkk hLke yuf yks kMxefLke Lkk ux hsw fhk{kt ykLkkh Au su kk t[ nuhku{kt yk Lkkux hsw fhk{kt ykLkkh Au ku{kt fku[e, {iMkwh, skwh, r{k yLku qLkuhLkku Mk{ku kk Au. rVz xkLke rk 2014{ktnkk hk{kt ykLkkh Au. kufMkk{kt urk &kuLkk skk{kt Lkkkt kLk Lk{ku Lkkhk r{kyu {krnke ykkkk fkw nkw fu kMxfLke LkkuxLke Mkhuhk ykw kkt[ koLkwt hnuu. [e Lkkuxku kukhLke Lkkux fhkk khu Mk hnuu. yku WuLke Au fu ykuMxurk{kt kMxfLke Lkkux Mkkike knuk hsw fhk{kt yke nke. kLkkxe Lkkux Mkk{u hkLkk nukwMkh yk rn[k nkk hk{kt yke Au. fuxkf kr{e uku{kt k kMxefLke Lkkux hswf hk{kt yke [qfe Au.yuf &Lkk skk{kt r{kyu fkw nkw fu ko 2013{kt 3.33 k YrkkLke kLkkxe Lkkux fksu fhk{kt yke nke suLke rf{k 17.64 fhkuzLke Au. 2012{kt 6.66 kLke kLkkxe Lkkux yLku 2011{kt 7 kLke kLkkxe Lkkux fksu fhkE nke. Mkwhkk kkMkkykuLku kLk{kt ELku Lkkux{kt Lkk Mkwkhk kE hkk Au. kuhfku ]rkLku hkufk {kxu Lkkkt {tkk, k]n{tkk, ykhkeykE yLku yL Mktktrk MktMkkyku Mkr Au. kLkkxe Lkkux khk{kt qMkkzkLkk kMk kkrfMkkLk khk k fhk{kt yke [wk Au. yuLkykEyu khk yk {k{k{kt kkkMk fhk{kt yke fu Au. kLkkLke Lkkux Mkkku Mktktrk kwLkk{kt kuLkk khk xku [kk{kt yku Au.10Lkk hLke yuf yks kMxefLke Lkkux he kuMktMk{kt Mkhfkh khk {krnke ykkEykkk{e ko Mkwe E kkMkkkuxo he fhku Lke rne,kk. 7ykkk{e ko Mkwe E kkMkkkuxo hsw fhkLke rn[k [ke hne Au. Mkhfkhe yrfkheykuyu yksu nihkkk{kt yk ytkuLke {krnke ykke nke. ku{u fkw nkw fu Lke kuZeLkk RuxkuLkef kkMkkkuxo he fhkLke rn[k Y kE [wfe Au. yk kkMkkkuxoLkku nukw zuxk yufrkk fhkLkku hnuu kkk ku{Lke Mkk[e fhkLkku hnuu. kLkkxe kkMkkkuxoLkk wkLku ykLkk fkhu hkufe fku. ykkk{e ko Mkwe E kkMkkkuxo hsw fhk{kt yku. xkMfVkuMkoLke h[Lkk E kkMkkkuxo kusux{kt [fkMke fhk{kt yke [qfe Au. [eV kkMkkkuxo ykurVMkh {wku khueyu kkfkhku Mkkku kk[ek fhkk fkw Au fu y{u ykkk{e ko Mkwe Lke yhSyku fhk E kkMkkkuxo he fhkLke kusLkk kLkke hkk Aeyu. E kkMkkkuxo ko{kLk kkMkkkuxo MkkusLke sk uu. kkMkkkuxo khfLke k{k{ rkkkuLku ykhe uke RuxkuLkef [ekLke yk{kt Mkk hnuu.Lke e rukkk W{uhku4 / . 08-02-2014, y{kk Year : 1, Issue : 219, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 08-02-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 219, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.08-02-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752uEyu Au : hhkus kukh rkh fhe fu kuk kEyku Mktkfo fhku.({ku.) 9687612324Mk{kh fk{ hBkLk {fkLkLke Ak kzkk yufLkw t {kuk rLkkwy{kk, kk.7nuhLkk fwkuhLkkh rMkkh{kt ykuk hkeh Mkfo kkMkuLkk hkLkkh{kt yufkyuf yksu Mkkhu {fkLkLkk Mk{kh fk{ hBkLk Ak kzkk woxLkk xe nke. yk woxLkk{kt ku kyku xkE kE nke. su{ktke yufLkw t f {kuk Lkekwt nkw t, khu kteh heku k yuf kLku Mkkhkh ykuo 108 yuBwLMk {khVku Mkee nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykku nkku.Mk w k k u khk {ke rk k yLkwMkkh fwk uhLkkh rMkkhLkk hkeh Mkfo kkMkuLkk hkLkkh MkkuMkkxeLkk yuf {fkLk{kt Mk{kh fk{ [ke hkwt nkw t. ku hBkLk yksu Mkkhu {fkLkLke Ak y[kLkf hkke kE kE nke.ku hBkLk {fkLk{kt fk{ fhe hnuk ku kyku zxkE kk nkk. xLkkLkke kkkt s MkkrLkf kufku kuze ykk nkk yLku VkhkekuzLkk skLkk uLk u fhe kkfkef zxkuk ktLkuLku knkh fkZk nkk. su{ktke 25 keo fkkELkwt {kuk Lkekwt nkwt khu 22 keo rkLx wkELk u k teh E kkk Mkkhkh yku o 108 yuBwLMk {khVku nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykk nkk. nk yk {k{k ytku kkueMk yrfkheykuyu w kkkMk nkk he Au.[kuheLke ku fkh Mkkku Mkhus kkueMk yufLku kfze kkzkuy{kk, kk.7Mkhus kkueMku [kuheLke fkh u[k Lkefuk ykhkukeLku kfze kkzeLk u k u fkh fksu fhe Au. kkhkkeLkk LkkEx kuxkuk hBkLk kkk{eLkk ykkhu kkueMku 32 keo EhVkLk yk{kE kuhk (kt[e) (hnu. MkkLk{kkfo, Mkhus)Lku kfze kkze fkuMkhLke fkokne nkk he Au. kfzku ykhkuke zwefux [keke fkhLke [kuhe fhkku nkukLkwt Mkkkxe kh ykw t Au. ykhkuke kkMkuke [kuheLke yuf ELzefk yLku xuhk fkh fksu fhkE Au. ykhkuke EhVkLk kuhkyu kuZ yuf {rnLkk ykkW {eLkkhLkk ihLkkk rMkkh{ktke yuf xuhk fkhLke [kuhe fko kk ku fkhLku kuLkk r{k VkfkELku Yk. 1,00,000{kt u[e ee nke. ku{s kuu Wk Mkfo kkMkuke [kuhue ELzefk fkh kkhkus u[k sE hkku nkku khu kkueMku kkk{eLkk ykkhu kfze kkzku Au. Mkhus kkueMk {kf{kt kk Mkkhu s hMkwkEyu kkukkLke ELzefk fkh [kuhe kE nkukLke Vhek LkkUke nke. khkk hkke hBkLk kk ueMk u LkkEx kuxkuetk hBkLk EhVkLkLku ELzefk fkh Mkkku kfze kkzku Au. EhVkLku fkhLkk yuLSLkLkku [uMkeMk Lktkh [ufe Lkktku nkku khu ykhxeyku Lktkh ux k ke Lkkte nke. ykhkuke EhVkLk ykkW k {rnLkk knuk Mkhus kkueMk{kt knLk [kuheLkk kwLkk{kt kfzkE [wku Au ku ku k kuLke kkMkuke [kuheLkk ku knLkku fksu fhkk nkk. kLkkxe [keke fkhLke [kuhe fhkku nkku[qtxe knuk kkx rskLkk yLkuf Mkku ksk{kt Mkk{uy{kk, kk.7 k s k u { n k { t k e tfhkE [kihe ku{s kwshkk hk ykkusLk kt[Lkk Wkkk Lkhnrh y{eLkLke WkMkrk{kt yksu kskk u fkko kku kkx SkLkk yLkuf ykkukLkkuyu fkUkuMk kk{ktke hkSLkk{w ykkeLku khke sLkkk kkxeo{kt uzkk nkk. {nk{tke tfhkE [kiheyu k{k{Lku kskLkku uMk knuhkeLku ykfkko nkk. kwshkk u fkUkuMk Mkr{rkLkk{tke fkLkSkE uMkkELke Mkkk u Sk fk Uk uMk Mk r{r kL k k {nk{ t k e , k k wfk fk U k u M k Mk r{rkLk k {nk{ tk e , Mknfkhe Mk tMkkyku sue fu q Mkkkh zuhe, he u[k Mkt, q {tze kuhuLkk rzhuxhku ku{s kqo rzhuxhku, kkwfk kt[kkLkk zuekuxku, MkMku yLku kqo MkMku Mkhk t[, k qh Mkhk t[k u, wf fk Uk uMk, yuLkyuMk wykE yLk u {kkhe MkuLkk fkUkuMkLkk nkuukhku Mkkku {kuxe Mktk{kt fkofhku k ksk{kt uzkk nkk.yk Mktk u y{kk nuh { w hkf ukE kn k k k kkxLkk khkMk hAkuzkE uMkkE, u ykkukLk fuMke kxu kMk WkMkk hkk nkk. tfhkE [kiheyu skwt nkwt fu uh{kt kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue zkkLk kLku ku {kxu rr kkuo yLku rr Mk{ksLkk ykkukLkku LkhuL {kueLku Mk{koLk ykke hkk Au yLku uzkE hkk Au. fkUkuMk{kt rr skkkhe Mk tkkk ykkukLkku yksu ksk{kt uzkE hkk Au. Lkhnrh y{eLku skwt nkwt fu kkx SkLkk MktrLkc ykkukLkku yLku kkuo Mkwe fkUkuMk Mkkku fk{ fwO nkwt kuk nkuukhku yLku kqo nkuukhku yksu ksk{kt uzkE hkk Au. Mk{k u{kt LkhuL {kue zkkLk kLku kuwt kkkh Ww kE hkwt Au khu kwshkkLke 26 kufMkkLke Mkexku ksk Sku kuwt kkkh Ww kwt Au.u{kt LkhuL {kue khVe {knkuLke fkqkkRhk fh{kt khkLke yhS kh 25{eyu MkwLkke y{kk, kk.7hk yLku uh{kt khu [f[kh skkLkkh kkk hksfe {kuh[u ykkukkkSLku ke kLkkLkkh [f[khe Ehk snkt kLkkxe yuLfkWLxh fuMk{kt khekek kwsohu fhue kkkMk hBkLk {uuk MkkkeykuLkk rLkuLk yLk u Mkex khk MkkkeykuLkk uk{kt ykuk rLkuLkkuLke Lkf {ue zeS khk yLku Syu Mku k {nLkk fuxktf MkkuuLke Lkf {uk MkekeykE fkuxo{kt yhS fhe nke.su{kt MkekeykE fkuxo{kt yk yhS{kt w yuf {k kze nke yLku fkuxuo fuMkLke w MkwLkke 25 Vukwykheyu hke Au. Ehk snkt yuLfkWLxh fuMk{kt Mktfkuk yLku nk su{kt kt kqo ykEkeyuMk ykurVMkh zeS khkyu fuMk{kt Yykk{kt kkkMk fhLkkh khekekk kwsoh khk su MkkkeykuLkk rLkuLk ek nkk yLk u khkk Mkex khk su MkkkeykuLkk rLkuLk ek nkk ku rLkuLkkuLke fkuke {uk MkekeykE fkuxo{kt yhS k fhe nke. yhS{kt ku{u skwt nkwt fu MkekeykE khk fkuxo{kt su [ksoex hsw fhk{kt yke Au ku{kt ku MkkkeykuLkk rLkuLkkuLkku Wu Lkke.keS khV yk s f uMk{k t Mktfkuk yLku nk {eLk kh {wk Syu Mku k fuxktf {nLk k M k k u u { uk MkekeykE fkuxo{kt yhS fhe nke. yk yhS kh ykshkus MkwLkke kkLke nke khtkw fkuxo{kt {wk kzkk fuMkLke w MkwLkke 25{e Vuk wykheLkk hkus hke Au. yku WuLke Au fu zeS khk Auk k Mk{ke su{kt kt Au. Wkhktk ku yufke w yuLfkWLxh fuMk{kt ykhkuke Au. kkuzk Mk{ ykkW ku{u hkSLkk{w ykkkwt uxh k wt nkwt k hk Mkhfkhu ku{Lkwt hkSLkk{w MefkwO Lk nkwt.y.Bw.fkukkuo. nwzfku kkMkuke 150 fhkuzLke kuLk {uu[kh kusuxkuLkk nukwMkh stke kuLk ukuV - y{kk, kk.7y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk nk{kt JnNURM kusux ytkk ok swk swk kusuxLkk y{efhLke fkokne nk{kt [kw Au. su{kt y{kk BwrLkrMkk fkukku ohuLk kuLkk [kh kusux {kxu nwzfku kkMkuke 150 fhkuzLke kuLk uu. y.Bw.fkukk u o. khk rr kusux kife nk{kt fkohk swk swk [kh JnNURMUIG kusux ytkkok y.Bw.fkukk u o.Lkk VkkYku sYhe kuLk {uk khk MkhfkhLke Lkkktfe MktMkk nwzfku{ktke Yk. 150 fhkuzLke kuLk {uk kkk sYhe fkkfe fkokne fhk kwYkhLkk hkus {ue MxuLzk fr{xe khk {tswhe {e kE Au. JnNURMLkk swk swk kusux ytkkok nk{kt keykhxeyuMk {kxu kMkkuLke hee fhk, Mkkuez uMx {uLkus{uLx, kr{ ykizk rMkkh{kt Mkwyuhs Lkuxfo kkk keykhxeyuMk (Vu-2) suk [kh {nLkk kusux {kxu khk MkhfkhLke Lkkktfe MktMkk nwzfku kkMkuke Yk. 150 fhkuzLke kuLk uk {kxu skwt nkwt.yk [kh kusuxLkku fw [o 1188.82 fhkuz suxku kk Au suLkku ksLkku h 10.75 xfk ke 11 xfk suxku Au. y.Bw.fkukkuo.Lkk MxuLzk fr{xeLkk [uh{uLk qkuLkE kxuu skwt nkwt fu nsw kuLkLke Mkk{u fuxe r{fk kehu {wfku ku [kh hk MkhfkhLke {tswhe {kxu {kufku khkk fr{&h kkMku yku yLku fr{&h Lke fhu fuxe r{fkku kuLk ek kAe kehu {wfku. BwrLkrMkk fkukkuohuLku ykkW k nwzfku kkMkuke kuLk eue Au. kuLke [wfe kkkku qkuL kxuu skwt nkwt fu fkukkuohuLkLku kuLk {u kh kAeLke kuLk [wfeLkku Mk{ koku ku{s fkukkuohuLkLkwt Vtzek yku Au. yu{ktke nku hk Au kuwt skwt nkwt.y{kk,kk. 7kwshkk{kt khek krhkhku{kt w{ke {wMe{ Mk{wkkuLkku kkuoke Mk{ku kk Au yLku kktk kLkkkLkk khtkhkkk k]n Wkuk{kt khek {wMe{ krhkhkuLke MkrkLkku ykMk fhe kuLkk fkioLk Mkrnk kktk-rLk{ko{kt rzkELk yLku hku-{xehe MktkuLk fhkeLku khek fwxwtkkuLkk kktk WkukLkwt xLkoykuh Yk. 700 fhkuz Wkh knkUwt Au. hufLke k yLkwMkkh kuLku yMkh ykkeLku fkioLk fhkLkwt {kuxeuLk kkkh kwshkk Mkhfkhu Wwt fwO Au ku{ {w{tkeyu skwt nkwt.kwshkk{kt kktk{kt xLkoykuh 700 fhkuzkhek {wM{ krhkhku Mkk{uy{kk, k.27eyutzS rkkyu Zuk $rzk, Zuk $rzk qku kfkh fheu yksu y{kk{kt kze ku ykue Bw.kk th 6{kt rkkku yuf fko{ hkk nku, su{kt k {nu{k kuewze yruke yu kk xkuzee rfhe kunkye k e ne. kunkyu kfku kku ku { rkku nku yu kfkuu k kX kk nk yu rkkeoyku kku kukhe fhe rsuk kfkuu Rk{ku ykk nk. eyutzSyu kkuyku{kt ytksu 1500 suxk tr[ kfkuu wkkw rk wY kzk{kt 10 suxe kkykuu nk fhe Au.(Meh: yku krk)y{kke uyutzS rkk Mfq ku kunk ye k rkfe qr{fk{kt uk {enuh{kt ku zLkke kkueMk RLMkkuxhLke ke fhkE kkueMk Mkk RLMkuxhLke ke kk y{kk, kk.7nuh{kt kkueMk Mkk RLMkuxhLke keLkk nwf{ ykk kk ku zLkke w kkueMk RLMkuxhLke ke fhk{kt yke Au. y{kk nuh{kt k-kueMk RLMkuxhLke ke kE Au ku{kt {wu MkkkhfktXkLkk hk{kE uMkkELke ke Lkhtkkwhk rMkrLkh keykE khefu fhkE Au. yueM-krksLkk rMkrLkh keykE S.yuMk. hkykuLku xkrVf kk{kt Mkuzk{kt ykk Au. khu MkeykEze kE{Lkk kkueMk RLMkuxh Lkhkku{kE kxuLku LkkhkwhkLkk MkufLz keykE khefu {qfk{kt ykk Au.kku.E.Lkwt Lkk{ ktke ktfu.yu{. ue kku{kekwh rMkrLkh xkrVf kkke.yu{. uMkkE yuMkykuS kkkwLkkh rMkrLkhfu.ze. ktk fkwkwh MkufLz krzk rMkrLkhykh. ke. hkk RMkLkkwh rMkrLkh kE{ kkt[ze.yuMk. kxu {kwkwhk rMkrLkh RMkLkkwh rMkrLkhS.yuMk. hkyku yurMkrks rMkrLkh xkrVf kkyu. su. kkuzek ruk kk knkwh MkufLzyuMk. yuLk. kktzkuh krzk rMkrLkh xkrVf kkfu.S. kxu fkhts MkufLz fkhts MkeLkehyu{.yu{. {fkk fkhts rMkrLkh xkrVf kkyu{. su. kz{ek xk MkufLz {ukeLkkh MkufLzyu. yu{. Xkfkuh kzek MkufLz fLxkuY{{nukwkk kwkk kkke khk rsk xkVef kkLkhkuk{ uEkk kxu MkeykEze kE{ Lkkhkwhk MkufLzhk {nku kLkkhek y{kk nuhke kzek MkufLz{uo hkMkn kh{kh Y[ rskke xk rMkrLkhYkMkn rMkn hkXkuz MkkkhfktXk yurMkrks rMkrLkhkMkn sxwk kk y{kk fLxkuY{ku nu{[t hkskkuh MkkkhfktXk MkuxukEx MkufLzhk{ uhe uMkkE MkkkhfktXk Lkhtkkwhk MkerLkhe. yu{. k Y[ rskke rhkkwh rMkrLkhfu. yu{. reo swLkkkZ rskke {kwkwhk rMkrLkhfu.ke. hkXkuz {kuhke rskke kku{kekwh rMkrLkhyuMk. yu{. kxu swLkkkZ rskke Mkkuk