07 08 2014 sunvilla samachar

Download 07 08 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 07-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 07-08-2014, w y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 47Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 47 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 07, p - 2014 w

  rne nkEfkuxoLkk Mk{LMk Wkh Mxu kk MkkurLkk kkte yLku hknw kkteLku yksu fkuxo{kt WkMkk kkLke sYh Lkn kzu : rMkkLke khkh eku

  LkuLk nuhkz fuMk : MkkurLkk yLku hknw Mkk{u Mk{LMk Wkh ytku Mxu

  Lkerne,kk. 6fkUkuMk {w MkkurLkk kkte yLku

  Wk{w hknw kkteLku {kuxe hknk {u kuk yuf xLkk{{kt rne nkEfkuxuo LkuLk nuhkz fuMk{kt Mk{LMk Wkh 13{e ykukMx Mkwe Mxu {wfe eku Au. ykLkku {kk yu kku fu, fkUkuMkLkk ktLku Lkukkyku ykkefku rne fkuxo{kt WkMkk hnuu Lkn. nu k u{Lke yhS Wkh rne nkEfkuxo khk MkwLkke nkk hk{kt yku. MkkurLkk kktteyu kRfku rne nkEfkuxo{kt hsqykk fheLku skwt nkwt fu, xk fkuxo khk he fhk{kt ykuk Mk{LMkLku RLku kuyku we Au. ku{Lke Mkk{u kLkke Vkuskhe Vrhk k fhk{kt yke Au.

  yk f uMk{k t k uMk uMkLke rkLk u RLku k ktku WXkk{kt ykku nkku. qkkqo fkkkLk yLku rhc fe frk rMkk fkUk uMk {w khVke

  fkuxo{kt WkMkk hkk nkk yLku fkw t nkwt fu, yk fuMk{kt rk he fhkLke kkkk ykkksLkf nke. yk{k fkuRk kMkrfkk ukR hne Lk nke. sMxMk efu i~ Mk{k yk {wskLke hsqykk fhk{kt yke nke. yku WuLke Au fu, xk fkuxuo kskLkk rhX Lkukk Mkwk{{ Mk{e khk k fhk{kt ykue VrhkLkk ykkh kh fkUkuMkLkk k kk Lkukkyku Mkk{u Mk{LMk he fko nkk. Mk{eyu ykkuk fkuo nkku fu, nk{kt rLkr kuk ykkh LkuLk nuhkzLke {krfe {uk{k t V tzLke W[kkk fhk{kt yke nke. Mkkku Mkkku Aukhkze fhk{kt yke nke. Mkk urLkk kkte, hknw kkte, kkLkk Lk[e {kukek kuhk, tk RLzLkLkk rzhuxhku{kt Mkk{u nkk. tk RLzLk khk LkuLk nuhkzLke {krfeLkku {wku Mkkkxe Wkh ykku nkku. yk k{k{ Mkk{u Mk{LMk he fhkk

  n k k . M k{ e L k e VrhkLk u Vkke ukL k e hs qyk k fh e L k u M k k u r L k k kk teyu fkw t nk w t fu, yuMkk urMkyuLk sLkh rr{x uz y u s u y u s u ytk uS{kt LkuLk n uhkz ykkh he fhu Au yLk u rnLe{kt LkSLk kkk Wq o{k t fk u{e yk he fhu Au. k uLkk khk fkUk uMk kkxeo khVke 90

  fhkuz YrkkLke kuLk uk{kt yke nke. yusuyuLku ykkk{kt ykue kuLkLku kLk{kt uk{kt yke nke. swk swk [wfkk yLku fkkykuLkku Wu fhkk rMkku fkw t nkw t fu, yk fkuMkhLke rk nke.

  yk{k fkuRk kuhherk MkoE Lk nke. yusuyuLku kuLk ykkkLkku fkUkuMk kkxeoLku yrfkh nkku. 26{e sqLkLkk rMku xk fkuxuo MkkurLkk kkte, hknw kkte, {kukek kuhk, kkLkk sLkh Mkuuxhe ykuMfkh VLkkoLz, Mkw{Lk wku, k{ rkkk uzkLku Mk{LMk ykkeLku 7{e ykukMxu fkuxo{kt WkMkk kk yku fkuo nkku. fuMk{kt xk fkuxoLkk ykuLkku Wu fheLku rMkku fkwt nkwt fu, kwLkkLke {qqk kkkkku ukke Lkke. Vrhk{kt fhk{kt ykuk ykkukku nkuR fu Au khtkw ykkukkuLku xufku ykku kuk fkuR kwhkk Lkke.

  13{e ykukMx Mkwe rne nkEfkuxuo Mxu {wfkk {kuxe hknk

  hknwu k{kh kufMkk{kt [ku[ ykeLku rhku fkuo

  fku{ke nMkkLkk {wu khu nkukkku kku

  hknwLkk Lkuk]{kt fkUkuMkLkk k Lkukk khk Wkhu nMkk {wu [[koLke {ktk : hknw nkk kk Au : ksk

  Lkerne,kk. 6Wkhu yu uLkk yL kkku{kt fku{ke

  nMkkLkk {wu yksu [[koLke {ktke fhk{kt yke nke. yku Ru nkukkku k hkku nkku. fkUkuMkLkk Lkuk]{kt rhku kkkuyu Wkh uLkk rr kkku{kt fku{ke nMkkLkk uk kLkk ytku [[koLke {ktk fhe nke. yk Wkhktk wkeyuMkMke rkLku RLku k nkukkku {ku nkku. Mkk{kL fk{fksLke Lke[kk]n{kt Yykk

  kkLkk r{rLkxku kk s fkUkuMkLkk MkktMkkuyu hknw kkteLkk Lkuk]{kt nkukkku {[kku nkku. fku{ke nMkk Mkk{u rk hsqykkLkke {ktke fhk{kt yke nke. Mkkku Mkkku Mkqkku[kh k fhk{kt ykk nkk. fkUkuMkLkk MkktMkku k]nLke [ku[ yke kk nkk yu Wkhu{k t fk u{ke nMkkLkk {wu [[koLke {ktk fhe nke. fkUk uMkLkk MkktMkku yL fk{keheLku {kufqV fhkLke {ktk fhkk k Lkshu kzk nkk. k ufMkk{k t fk Uk uMk kkxe oyu {kufqVe hkMkLkk u {wk u k

  WXkku nkku. kufMkk{kt fkUkuMkLkk Lkukk {fkswoLk zkuyu & fkfLku {kufqV hkkLke {ktk fhe nke. fkUkuMkLkk MkkuLke hsqykkLku kLk{kt RLku nkukkku hkku nkku. Wkhu{kt {uhX kku {rnkLku kskhekqof {o krhkoLk yLku kUk hukLkk {wkyku WXkk{kt ykk nkk. ykLkk skk{kt kufsLk k kkxeoLkk Lkukk hk{rkMk kkMkkLkLkk kwk r[hkk kkMkkLku fkwt nkwt fu, hknw kkteLke rn[k nkkk kou Au. ku{u fkwt nkwt fu, hknw kkteLke ykkW khu k [ku[ k]n{kt ykkk uk Lk nkk. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, u kkxeoLke Lkerk rkfw Mk Lkke kku yk Mkk{u Lkkhkske k fhe fk Lkn. hknw kkteyu kufMkk{kt k]nLke [ku[ ykeLku k{ k kkukkLke Lkkhkske k fhe nke. yk Mkto{kt kskLkk Lkukk yLkwhkk Xkfwhu fkwt nkwt fu, hknw kkteLkku rhku fku{ke rntMkkLkk {wk Mkkku Mktktrk Lkke khtkw ku{Lke kkxeoLku rkkLkk LkukkLkku nkuku Lk {kk Lkkhkske k fhk{kt yke Au. ku{u fkwt nkwt fu, kkxeoLke yth Lkkhkske ukE hne Au. ezhekLku RLku &ku kR hkk Au suke hknwLku k]nLke [ku[ ykeLku rhku fhkLke Vhs kze Au. 10 koke hknwu khu k yk fkhu rhku fkuo Lk nkku.

  nu kuxk[wtxeLkk krhk{ku Lke fhu rneLkwt r

  30 LkuBkh knuk kuu kuxk[wtxe

  Lke rne, kk.6rne rkLkMkkLke [wtxe khu ku kuLke yxfku kus kLke Au.

  khu rne{kt [wtxeLkku rLko kuxk[wtxeykuLkk krhk{Lkk ykkhu hnuu kuwt r[k WkMke hkwt Au. rne rkLkMkkLke ke kzue 3 kuXfku {kxu 30 LkuBkh knuk kuxk[wtxe kukLke Au. khu f]Lkkh kwfkkk yLku {nhkue kuXf kh kLkkhe kuxk[wtxeLkk krhk{ s Lke fhu fu

  Lke rne,kk.6zkkLk Lkh uL {k ueLke

  ykkukLkeke yuLkzeyu Mkhfkhu YykkLkk s Mk{{kt khtkhkkk rhkkuke nxeLku fk{ fwO Au ufu, kuLkk fkhu Mkhfkhu Lkk rhkukuLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. yk rhku fkuE w~{Lk khVke s Lkn khtkw kkukkLkk krhkh yuk hkxe Mt Mkuf Mkt, yr khke rkke o khek yLk u Mue kh {t[ sue MktMkkyku khVke kE hkku Au. MkhfkhLke LkerkykuLkku rhku fhk{kt rkk rLkV hkwt Au.khu nu yk {kuh[ku Mkkkkhe ksk kkLke rkkeo kkt yr khke rkkeo khek, kkxeoLkk {q uhkkuk hkxe Mt Mkuf Mkt yLku Mu kh {t[ ku{s khke rfMkkLk Mktu Mktkku Au. keze WkkLkkuLkwt ukhku{kt krhk hkufk {kxu rfMkkLk Mkt {ukLku kzwt Au. khu rne wrLkMkxe{kt [kh koLkk yLzh kuwyux kukk{Lku kkAku U[k {kxu ku{s kksukh{kt rMkr MkMk yuxexwz xuMx {k{u yr khke rkkeo

  krhk MkhfkhLke Mkk{u kze Au. khu Mkhfkhu Ehku nw{k ytk u kk u k kLkk u yrk{ yLk u ELMk uhLMk rk { w u Mk tLke LkkhkskeLkku Mkk{Lkku fhku kzku Au.

  {kLkk{k t yke hk t w Au fu, ykhyuMkyuMkLkk fnuk {wsk Mkhfkh{kt {kuxk kkLke rLk{qtfku kE nkuk Akkt ykhyuMkyuMkLke yth ykh u Mkhfkh rhk ue yks WXk kkBku Au. ufu, ku{Lkku Lk MkhfkhLku {w~fue{kt {wfkLkku Lkn khtkw Mkhfkh kkMku kkukkLke k usLkk {wsk fk{ fhkkLkk u Au. yk ytk u ykhyuMkyuMkLkk kMkexe [eV {Lk{kunLk iu skw t nkw t fu, ksk Mkhfkh Mkkk{kt nku kuLkku {kk yu Lkke fu, Mktu MkhfkhLkk k{k{ rLkoku{kt nk{kt nk fhe. y{wf kkkkku{kt {ku Mkokk rhku koku k sYhe kLke Au. WuLke Au fu, ykhyuMkyuMk yukeeke, rfMkkLk Mkt yLku Mue kh {t[Lkk {skqk MktkXLkLke {ke s ksku kufMkkLke [wtxe{kt yirknkrMkf MkVkk {ue nke.

  {kue MkhfkhLke fkoieke hkxe Mt Mkuf Mkt Lkkhks

  Mkhfkh kh MktLke krk {ku fk{ fhk kk

  Lke rne,kk.6ksk {nkhkx rkLkMkk{k t

  k MkVkk {uk {kxu yr{k knLke VkuBwokLkku Wkkuk fhkLke hLkerk kLkke hk w t Au. k ufMkkLke [w txe hr{kLk yr{k knu kLkkue VkuBwokke kkxeoLku Wkhu{kt yirknkrMkf MkVkk {e nke. suLku {nkhkx{kt k kwLkhkkk fhkLkwt kkxeo {Lk kLkke [wfe Au. yk ytku {nkhkx u kskLkk yk uuL VzLeMku skwt nkwt fu, Wkhu VkuBwokLku kuXukuXe Lkn ykLkkk ufu ku{kt fuxkf krhkoLk fhe kuLku

  {nkhkx VkuBwokLkwt Yk ykke ykkk{e rkLkMkkLke [wtxe zk{kt yku.

  yr{k kn r kkuk ykkukkuLku k u{Lk u Vkku {ku nk ukLkk &Lkk skk{kt VzLeMku skwt nkwt fu, yr{k kn rLkk k{k{ ykkukku hksfkh uhek Au. wkeyu Mkhfkh{kt yr{k kn r fkuE kwhkk Lk {k nkuk Akkt MkekeykELkku wkkuk fhe yr{k knLku VMkkk Lkku fhkk nkk. VzLeMku w{k t skw t nk w t f u, {nkhkx{k t

  kskLke rhk ue kkxe oyk uLk u khke Mk{k[kh {k Au fu yr{k kn {nkhkx rkLkMkkLke [wtxeLke f{kLk MktkkLkk Au khke s k{k{ kkxeoyku kkukkLkk rLku E rk{kt {wfkE kE Au. fkhfu, k{k{ kkku yr{k knLke MktkXLk{kt fk{ fhkLke kLku Mkkhe heku u Au.rMkuLkkLkk {w W XkfhuLkk {w{tke kLkkLkk kk ytku kqAkkt VzLeMku skwt nkw t fu, yk ytku ytrk{ rLko kXktLkLke kuXf{kt uk{kt yku.

  {nkhkx{kt yr{k knLke VkuBwok ykLkku ksk

  yr{k knLke Wkhu VkuBwok{kt kkuz krhkoLk fhe {nkhkx VkuBwok rfMkkk{kt yku : VzLkeMk

  rkLkMkkLke [wtxeLke kMk kikheyku Y hkskLke rne{kt fk kkLke Mkhfkh kLku ykk Vheke [wtxe ku. k kke {krnke {wsk, Mkwe{ fkuxuo rne{kt Mkhfkh

  kLkkkLku E fuL Mkhfkh kkMku kkt[ Mkkn{kt skk {ktku Au. suLku E rne{kt rkLkMkkLke [wtxe Vheke kk kue yxfku nuke kE Au. khu keSkksw rne{kt ykkk{e Mk{u kuLkkh kuxk[wtxeyku kk Mk{k r[k Mk kLku ku Lke Au. khu k{k{Lke Lksh nu rne{kt kuLkkh kuxk[wtxeyku kh xfue Au. kufMkkLkk rLk{ {wsk 30 LkuBkh knuk rne{kt ke kzu ku kuXfku kh kuxk[wtxe fhke yrLkko Au khu yk [wtxeLkk krhk{ kk s Mkx ku fu rne{kt fkuE kk Mkhfkh kLkku Au ykk Vheke [wtxe fhk{kt yku Au. kuxk[wtxeykuLke Mk{ {kok 30 LkuBkh Au suke 30 LkuBkh knukt k{u khu rne{kt kuxk[wtxeyku fhkk{kt yke fu Au. suLku kLk{kt E ku {w kkxeoykuyu kkukkLke hLkerk kLkkkLke Yykk fhe ee Au. su k kuXfku kh kuxk[wtxe kukLke Au ku k{k{ kuXfku Wkh kskLkk W{ukhku rsukk kk nkk ufu yk k khkMkkuyu kufMkkLke [wtxe{kt k rs {ukk ku{u khkMk kuke hkSLkk{k ykke ek nkk. suLkk kku rne rkLkMkk{kt kskLke Mkrk Lkke kLke nke. khu nu kuxk[wtxe{kt yk ku kuXfku e hkkLkku kzfkh ksk Mkk{u hnuu. u ku kuXfku e hkk{kt kskLku MkVkk {u kku Mk kE su fu rne{kt {knku ksk khVe Au. suLkk kku ksk Vheke [wtxe fhkkLkku rLko fhe fu Au. ufu, ko{kLk{kt rne{kt uk {e hnu {kUkhe, rse yLku kkeLke Mk{MkLku kLk{kt hkkk kskLku LkwfkLk MknLk fhwt kzu kue Mkrk MkoE Au. keSkksw rkLkMkk yLku kufMkkLke [wtxe{kt fkh{e nkhLkku Mkk{Lkku fhLkkh fkUkuMk yk k{ktke yufk kuXf {ueLku kkukkLke Mkrk {skw fhk Lk fhu.ufu kskLke {w nheVkE yk{ yk{e kkxeo Mkk{u hnuu. u k{ktke yuf fu kuke w kuXfku Skk{kt yk{ yk{e kkxeoLku MkVkk {u kku rne{kt yk{ yk{e kkxeo w {skwkeke knkh yku. suLku E ykhu rne{kt kuxk[wtxeykuLke kzk{kh kikheyku [ke hne Au.

  huu RLk{kt 100, Mkthk{kt 49 xfk yuVzeykELku eetzeLkerne,kk. 6

  Mk wkhk yusLzkLk u ykk kheLku Mkhfkhu yksu Mkthk k uk{k t yuVzeykE {k okLk u kh e L k u 49 xf k fh k L k u eetze ykke nke. Mkkku Mkkku huu RLkMx[h{kt 100 xfk

  yuVzeykELku eetze ykkk{kt yke nke. Auk fuxkf Mk{ke rzVuLMk yLku huu{kt Mkek rue {qzehkufkLku RLku rn[k [ke hne nke.

  zkkLk LkhuL {k ueLkk Lkuk]{kt yksu kuue fuLe

  furkLk uxLke kuXf{kt yk rLko uk{kt ykku nkku. MktuLke Mkthk kuk{kt yuVzeykE {kok ko{kLk 26 xfkke kheLku 49 xfk fhe uk{kt yke Au. yk{k fuxef hkku k hkk{kt ykk Au. Mkthk MkkLkkuLkk rLk{ko {kxu

  {kueLkk Lkuk]{kt furL furkLkuxLke kuXf{kt {nkqo rLko

  Mktwk MkknMk{kt khke nkk{kt ytfw hnuu. yk rn[kke MkkrLkf WkukLku kuMkknLk {u. ~fhe nkzouhLkk 70 xfk Mkwe [esMkwykuLke MkkrLkf Wkuk khk ykkk fhk{kt yku Au. keS kksw huuLkk Mk to{k t furkLkuxu nkEMkez xuLk rMkMx{, WkLkkhe fk u rhzk uh, z uzef ux uxkELk kusux{kt 100 xfk

  yuVzeykELku {tswhe ykke Au. yk kusuxku kekeke {kuzke y{e kLkkk{kt ykk Au.

  Lkkk{tke y suxeyu ko 2014-15 {kxuLk w t ksux hsq fhke uk Mkthk kuk{kt yuVzeykELke {kokLku khkLke kusLkkLke nuhkk fhe nke. Mkkku Mkkku Mkhfkhe {krfeLke huu{kt MkrkLku Mkwkhk {kxu ku{kt k

  rue {qzehkufkLku {tswhe ykke nke. furkLkuxu yksu ksux{kt nuh fhk{kt ykue kusLkkykuLk u eetze ykke nke. huu yLku Mkthk kuk{kt Mkhfkh khk yLku furkLkux khk {tswh fhk{kt ykue hkMkLku {nkqo kk{kt yku Au. huu RLkMx[hLku w {skqk fhk{kt ykLkkh Au. rfkMkke yLku rkLkuMkke

  {kue MkhfkhLke yk ku {tswhe w rMkLkekk skku. fuLe furkLkuxLke yksu kuXf ku ku knuk s Mkthk kuk{kt yu

  huu{kt ykLku RLku khu [[ko hne nke. {kue Mkhfkhu yksu wk s MkknMkkqoheku yk rLko fko nkk.

  Lkerne, kk.5fuLe furkLkuxu {nkqo rLko RLku swyuLkkR

  sMxMk yux{kt Mkwkhku fhkLkku yksu rLko eku nkku. su swuLkkR sMxMk kkuzoLku swuLkkR ykk kku MkkehLke Lku xkzk ytku rLko R fu. kkfkh suk kteh fkhLkk kwLkkyku{kt Mkk{u 16 koke WkhLkk swuLkkR ytku ku rLko R fku. ykk rfkuhLku ykuuoLk nku{{kt {kufk{kt yku fu kAe rLkr{k fkuxo{kt kuLke Mkk{u xku [kk{kt yku ku ytku kkfkh suk kteh kwLkkyku{kt Mkk{u 16 koke WkhLkk Mkkeh ytku rLko swuLkkR sMxMk kkuzo fhe fu. swuLkkRx sMxMk yux{kt Mkwkhku fheLku swuLkkR sMxMk kkuzoLku w Mkkk ykkkLkku rLko fhk{kt ykku Au. yksu fuLe furkLkuxLke kuXf{kt yusLzk{kt yk kkkk k hkk{kt yke nke. yku WuLke Au fu, swuLkkR sMxMk (fuh yuLz kuxuLk ykuV r[zLk) yux 2000{kt

  Mkwkhk fhk k{k{ fuLe {tkkkuyu ykkW {tswhe ykke ee nke. 16{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku rneLkk kUkhuk fuMk{kt yuf MkkehLku k kurkk Xuhk{kt ykku nkku khtkw kuLku ykuAe Mk fhk{kt ykkk khu nkukkku {[e kku nkku. kk kuo 16{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku rne{kt Mkk{qrnf kUkhukLkku kLkk kLku nkku. yk{k yuf Mkkeh Mkk{u k xku [kk{kt ykku nkku. ykhu kuLku Mkwkhk k]n{kt k ko {kxu {kufe ukLkku yku fhkku nkku. yk MkLku ne Mk fhkkk Mkkehku {kxu MkLku RLku k nkukkku {[e kku nkku. kteh fkhLkk kwLkkykuLkk swuLkkR ykhkeyku {kxu fXkuh MkLke {ktk WXe nke. u fu, rkLkk skk {wsk swuLkkRLku kteh fkhLkk kwLkkyku{kt Mktzkue nkuk Akkt {]wtzLke Mk fu fkhkkMkLke Mk fhk{kt ykke Lkke. susu yux ykk ykEkeMkeLke f{ nuX xku [kk kku k yke Mk fhkke Lkke.

  Mkkeh Mkk{u fXkuh fkokne {wu kkuzoLku Mkkk

  swuLkkR sMxMk yux{kt Mkwkhku fhkLkku ytku rLko

 • 2 / . 07-08-2014, w y{kk www.sunvillasamachar.com

  ykkLkku yksLkku rMk . 07-08-2014w{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. k-wr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  ue tkrf wrk k uzkk u ro k

  _ 2070, lH -11, . 07-08-2014

  su heu u{kt fuxef [qtxeyku nukt, [ku hkku{kt, rnLw yu {w{kku [u fku{e k e hkku Au u hkf Au. uk k{krsf kkkku n n fhe kte fku{e h{kkue yk uxo yuf ku[e-{S hksfe krs Au u uk xkE{ hke M kE Au. yuf rhkuxo {ku Wkh u{kt kufke [qtxe Aekt kn{kt suxkt fku{e h{kku kkt Au u yukt Mkkuyu kkt Au kt ykk{e rku{kt rkke uxk [q txe kuE hne Au. 12 rkk {rMkhku{kt uxk [qtxe kuE hne Au yu yk {rMkhku fku{e heu tue Au yu uke s uku (uh)k WXkkE hkku Au. rhkuxo{kt fhkuk ruokuu {keyu ku yuf hksfe k fk khk{ktke Axfe fu u{ ke. rhkuxo fnu Au fu kt rku yu {wM{ku kkuoke nyM keu hnu Au u rMkhku{kt fku{e h{kkue qkkuyu u fhe eku Au.

  kM{kt, yn fku{k ykkhu hehe W~fuhe kE hne Au. Wkh u{kt su 12 rkk {kukk khkkuyu kufke [qtxe ze ne u {k{ Se k Au yu nu, u{k yk {kukku{kt fku{e k kku Au. u{ktke r{ wek kt[ {rMkhku- nkhwh, rskih, fihkk, Xkfwhkzk yu ki{ w h{kt kike w 259 fku{e ykzk{ku kE nkukwt w kueku hufkuzo fnu Au. y{kt fku{e koe 53 xk kutkE Au.

  400 suxkt fku{e h{kku kA {kuxkku A E~q fkhq nkukwt fnuk Au. k fheu, yL {wke wee Auze fu nuhkr yk rMkhku{kt fku{e h{kku {kxuwt kike {kuxwt fkh e ht Au. {uhX{kt rnLw we kku U hu yu khk sheke {kOh fhkke xkyu Wkh uk yk kike tue hu Vhe yuf fku{ke heu tr fhe ewt Au. {nkhkk qu{kt Vuwfe kuMxk {k{u ykW yuf wfe nk kE [qfe Au yu ykk s yuf {wu {uk tzk{kt u r we nuhu fh^qe fu{kt hnukku ykku Au. h{kku, eykuke [kEu ykue k{krsf wrku { ku fhu s Au ue kku u uu wu w Akke ko{kt fuu Au.

  fku{e treu fkhu kwt wefh hksfkheykuu yu nu {kVf yke wt Au fu u{u u fu {ks {kxu fkuE h fk{ fhkwt nu qwt ke. su kku xke fk ue nku uu fkuE heu fku{e MY ykeu rkuok {kkuk S ne uk hksfkheykuu Vke wt Au. nfef{kt, kkk ku {kxu ku[u hkke fkk we skhk hksfkheyku ue rktkrf wrk h k fheu uu kuzkku kk yu ro k fhe hkk Au.

  S

  kkurqzLke yrLkuke k fkwhLku k{ k fkuR {kuxk Mxkh Mkkku rV{ {kk ku nu wk ykkke ukR hne Au. yuf rLkLke MkVkk kk k fkwhLku nu {kuxe rV{ yk fw{khLke Mkkku nkk kke Au. yuf rLk rV{Lke MkVkk kk nu kuLku yk Mkkku rV{ {kk kuLke furhh{kt Lkku ktf yke fu Au. rkuk kkuoLke Mkwkh rnx rV{ kufeLkLke rh{uf{kt nu LkhkeMkLkk ku k fkqhLku uk{kt yke Au. LkhkeMk kuLke kkMku kkhe Lkn nkukLke kk fheLku

  yk rV{{ktke Mke kE nke. kkMkw [uxhSLke 1982{kt hsq kue Mkwkh rnx rV{ kufeLkLke rh{uf rV{{kt eke yrLkuke hrk

  yLknkukeLke qr{fk{kt nu k fkqh uku. rV{ rLk{kokk LkhkeMkLke skyu Lke yrLkukeLke ku{kt nkk. ykhu k fkqhLke kMktke fhe uk{kt yke Au. k fkqhLke qr{fk

  knuktke s Lke fhe uk{kt yke Au. kufeLk rV{Lke rh{ufLkwt qxk Y kR kwt Au. k rMk Mkwe {wtkE{kt qxk fhk{kt ykk kk yk rV{Lkwt kkfeLkwt qxk {kurhrMkMk{kt ku.wxkLkk kkYku Mk{k xe{ {kurhrMkMk sk hkLkk kR kR Au. ykLkk {kxu 20{e yur yLku 27{e yurLke kkheku LkhkeMk kkMkuke {ktkk{kt yke nke suLkk fkhu LkhkeMku kufeLk rV{ Akuze ee nke. Lke rV{{kt yk fw{kh, yLkwk{ uh yLku ykw fkqhLke {w qr{fk Au. rkwk LknuhkLke k yk{k qr{fk Au. kkMkw [uxhSyu 1982{kt kufeLk rV{ kLkke nke. yk rV{ kkuMk ykurVMk Wkh qk s MkV Mkkrkk kE nke. rV{ k ] u[hLke kxfkk nke su{kt ykuf fw{kh, Wk k yLku yufu ntkLke qr{fk nke. yk ku kufku yuf wkeLku krk fhkLkk kMk fhu Au. khtkw yk wke zkEhLku kMkt fhu Au. wkeLke qr{fk{kt hrk yLknkuke nke khu zkEhLke qr{fk{kt r{kwLk [keo nkku.

  yk fw{khLke Mkkku rV{ {kk k fkwh wk w

  k{ k fkuR {kuxk Mxkh Mkkku uk {u

  Lke rV{{kt ykw fkqh, khu hk yLku yLkwk{ uh hnuu : r{kwLkLkk hku{kt ykfw{kh Lkshu kzu : rhkkuxo

  kUk-kUk hsq kk ku knuk Mkwkhrnx kE

  rhkef hkuLk yLku fuxheLkk fiV yrLkek kUkkUk rV{ ykuxkuBkh{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au khtkw yk rV{u hsq kk ku knukt s Lkk hufkuzo MkSo ek Au. ykuLkkELk rhe fhk{kt ykk Lkk 13 fkfLkk kkk{kt s yk rV{Lkk xuhLku 10 k kufku uE [wk Au. suke Lkku hufkuzo Mkoku Au. rhkef hkuLkLku {kEku kukk MkkEx xTexh Wkh qk Mkkhku rkMkk {e hkku Au. rV{Lkk yuLk MkeLkLku ELku k khu [[ko Au. Wkhktk rhkef hkuLk yLku fuxheLkk fiVLke uze qk s kufrkk skke hne Au. fkh kufkuLkk fnuk {wsk yk rV{ hsq kk kk k MkVkkLkk Lkk hufkuzo MkSo fu Au. fkhfu, yk rV{ hsq kk ku knuk s Mkkike w [[ko{kt Au. rhkef hkuLkLke Aue rV{ r-3 k kkuMk ykurVMk Wkh hufkuzo MkVkk {ue kE nke. khu fuxheLkkLke w{-3 k yqkkqo MkVkk {ue kE nke.

  Vux yrLkukeLku fkuE k kMkt fhkk Lkke ko 2011{kt uze MkeoMk rhfe knu rV{

  {khVku kkuewz fuhehLke Yykk fhLkkh yrLkuke krheke [kukzkyu ykuLkMeLk yuLkSoLku ELku kkukkLke yuxk fwkkLke kk fhe Au. kuLkw t fnuwt Au fu, kkuewz{kt ykwrLkf Mk{{kt Vux yrLkukeykuLku fkuEk kMkt fhkk Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu, rVxLkuMkLku e hkk {kxu huf yrLkuke kkukkLke heku {nuLkk fhu Au khtkw ykuLkMeLk Wkh uze s{kkLke kkkk

  swk fkhLke Au. krheke [kukzk yLku ykrhku nu Lke rV{ kk-yu-E~f{kt Lkshu kzLkkh Au. yk rV{Lkk Mkto{kt [kh fhkLkk nukwMkh kuyku fukeMke-8{kt k kk uLkkh Au. fukeMke {kxu wxk fhk{kt ykk kk krhekeyu fkwt nkwt fu, kkuewz{kt huf yrLkuke fwkkkqof fk{ fhe hne Au. rtfk [kukzk, erkfk yLku yLkwfkLku kkukkLke kMktkeLke yrLkuke khefu kkeLku krhekeyu fkwt nkwt fu, ku kkukkLke Lke rV{Lku ELku ykkke Au. kuLke Aue rV{ kkuMk ykurVMk kh ^kuk hne nke. Rfu {khVku ku eke kE nke.

  yrLkuke krhekeLkku Mk yrk

  Mk{kLk fuxheLkkLke knuLk Ekku fiVLku {kux fhu

  Mk{kLk {rnLkkLkk ytku xkuhuLxku{kt su

  {wtkE,kk. 6yrLkukk Mk{kLk kLkLke

  rff rV{ kkuMk ykurVMk Wkh

  200 fhkuzke k wLke f{ke fhe ek k k k{k{ Lke yrLkukeyku k Mk{kLk Mkkku fk{ fhk w WMkwf ukE hne Au. qkfk{kt Mk{kLk kLk yLkuf Lke yrLkukeykuLke fuheh kLkkk{kt {nkqo qr{fk yk fhe Au. su{kt fuxheLkk fiVLkku k Mk{ku kk Au. Mk{kLk kLk nu fuxheLkk fiVLke knuLk EkkuLku {kux fhkLke k kikhe fhe hkku nkukLkwt k {wt Au. yk {rnLkkLkk ytk{kt ku xkuhuLxkuLkk k rMkLkk kMku sLkkh Au kt kuLkk kuzTfLk uL[h zkuxh fukeLku {kux fhu. su{kt fuxheLkk fiVLke knuLk k kk u kue kk Au. k ynuk {wsk Mk{kLk kLk kk ukkLkk kuzLk k uLkh nuX fuxef

  rV{ku kLkkk k EAwf Au. Mk{kLk kLkLke xkuhuLxku{kt ]rkLkk Mkto{kt fkuE rkkku nuh fhkE Lkke. k{k{ kkkkku kw hkE hne Au khtkw kuwt k {wt Au fu, ku xkuhuLxku{kt khke fuk zkEh Mkkku k kk[ek fhLkkh Au. fkhfu kuLke rV{ fuk Wkh s ykkhek Au. xkuhuLxku Mkk yrLkukk rLkLku yk rV{{kt uk{kt ykku Au. fuLkuzk{kt wk xuMke zkEhkuLkk MkknMkLku ykhe uke kxfkk Wkh yk rV{ ykkhek hnuu. Mk{kLkLke Mkkku kuf zkEhku k kk uk {kxu WMkwf kLkuk Au. LkkuLkMxkuk fko{{kt Mk{kLk kLk fuLkuzk{kt uk {u . r ue s{eLk kh khkeku {kxu zk Wkh ykkhek yk rV{ Au.

  k{k{ kufku ykfkof yLku MkuMke kkxoLkh s RAu Au kksukh{kt s fhk{kt ykuk Lkk ykMk{kt

  k {wt Au fu huf k MkuMke kkxoLkh RAu Au khtkw yk kkkkLkku Mefkh fhk{kt [kkx yLkw fhk{kt yku Au. ykMk{kt k {wt fu k yk kk fkuELku fhke Lkke. Lkkuko uMxLk wrLkMkxe yLku xuMkkMk yu yuLz yu{ wrLkMkxeLkk Mktkufkuyu kkf ykMk kk kue fkZwt Au fu kufku Mkk{kL heku yue kk fhkk hnu Au fu kuyku kwrke kkxoLkh RAu Au yLku suLkk kh rkMk fhe fk yLku suLke Mkkku ku MkkLkwfq heku Mk{ kMkkh fhe fu khtkw yke kk k{k{ kufkuLkk {Lk{kt fuxe kLkkyku Aqkkue Au. k{k{ kufku MkuMke yLku ykfkof kkxoLkhLke ku{kt nku Au. yk ku{kt k {wt Au fu yk rLk{ kwkku yLku {rnkyku ktLku {kxu yuf Mk{kLk Au. MktkufkuLku yuwt k k {wt Au fu huf k kherhf heku ykfkoLku

  {n ykku Au. kE MkkLMkLkk kuLkk {w Re rVLkfuLku fkwt Au fu Mkk{kL heku kLkk swe nku Au khtkw Mkk{kL heku kufkuLku hku{uLxef Mkkkeyku w kMkt kzu Au. yk ykMkLkk kkhLku {nkqo k{kt yku Au. fkh fu ykkW k yk kkkkLku Mk{koLk {e [qwt Au fu {kuxkkku wf-wkeykuLku ykfkof yLku MkuMke kkxoLkh kMkt kzu Au.

  Lkkuko uMxLk wrLkMkxe yLku xuMkkMk wrLkMkxeLkk MktkufkuLke xe{u k kufkuLk u ykhe ELku yk ykMkLke ]rk nkk he nke su{kt Mk kkhku k {k Au. kMkrfkk yu Au fu huf wf wkeLku MkuMke kkxoLkhLke RAk nku Au. yk kkkk nu Mktkufku k fhe hkk Au. ykLkk {kxu fkuE Lkh fkh ykkk{kt ykwt Lkke. yk kkkk ykfko Mkkku Mkee heku uzkue Au.

  kkuewz{kt kkukkLku yufe {unMkwMk fhke ktk ko

  kkuewz{kt {kY fkuE r{k Lkke : MkkuLkkke rMkLnk

  {wtkE, kk.06kkuewzLke xku[Lke yrLkuke

  kLke [wfue yLku kwLk MknkLke kwke khefu eke MkkuLkkke rMkLnk nk yufe kze kE Au. MkkuLkkke rMkLnkLkwt {kLkw Au fu kkuewz{kt k uLkk u fk uE r{k Lkke. fkhfu MkkuLkkke rMkLnkyu ykh Mkwe yuf k rV{{kt fkuE MknyrLkuke Mkkku fk{ fwO Lkke.

  kkuewz{kt ktk ko khefu eke MkkuLkkke rMkLnk yksfk kkuewz{kt kkukkLku yufe yxwe {unMkwMk fhe hne Au. kuLkwt {kLkeyu kku k koLke kkuewzLke fkhrfeo hr{kLk kuu kkuewz{kt yufk

  r{k kLkke Lkke. M k k u L k k k e r M k Ln ky u

  skwt nkw t fu u k{u {khe rV{ku uku kku ku{kt k{Lku {khe yuf qr{fk uk {u. ykhMkwe yufk rV{{kt {U MknyrLkuke Mkkku fk{ fwO Lkke. suLkk fkhu kkuewz{kt nwt fkuEk yrLkuke Mkkku Mktkt Lkke kLkke fe. {kk yukuzo Mk{khkun{kt fk uE yrLkuke Mkkku {wkfkk kk Au khtkw ku ykik[krhfkk kqhke s nku Au. MkkuLkkkeyu EAk k fhe nke fu ku kf {u kku {xeMxkhh rV{{kt sYhke fk{ fhu.

  W u L k e A u f u , MkkuLkkkeLke rV{ nkuezu y Mkkush ELk Lkuh ykuV zwxe{kt

  yk fw{kh Mkkku Lkshu kze nke. rV{{kt Mkk uLkkke ELxhfkuus Mkkoyku{kt kkuMkk fhkk Lkshu kze nke.

  yk rV{{k t k k u M k k e k { k x u M k k u L k k k e y u rsuLhMknLkku Mktkfo fkuo nkku. yk Wkhktk MkkuLkkkeyu rV{{kt kkukkLkk fkuMw{ rzkELk fhk rukkkuLku k ku Mkkn ykke nke. khkk rzkELkhkuyu hsq fhuk rfk{ktke MkkuLkkkeyu ku s kkukkLkk fkuMw{ kMkt fko nkk. Wue Au fu,yk rV{ kkuMk ykurVMk kh MkV hne nke.

  khkLkk MkwrMk fkxqorLkMx yLku [k[k [kihe fuhuxhLkk Mksof yuk kLkwt 76 koLke siV u kk hkkeyu rLkLk kwt nkwt. ku 1960ke fkxqorLkMx khefu kkukkLke fuhehLke Yykk fhe nke. ku{u rneLkk MkwrMk ko{kLk kk r{kk{kt fkxq orLkMx khefu fk{ fhkLke Yykk fhe nke. ku kLkku fkxqoLk fuhuxhku{kt [k[k [kihe yLku MkkkwLkw kkk kkfku{kt qk s kufr kLwt nkwt. [k[k [kiheLkwt kkk ku{u rnLe kkkrkfk kuxkkux {kxu Mkwo nkwt. su kkAke Mktk fkur{f kwf khefu ykfkh kkBwt nkwt. yk fkur{f kwfLku khkLke Mkkike MkV fkur{f kwf {kLkk{kt yku Au. yk fkur{f

  kwf khke Mknkhk Lk [uLku [k[k [kihe Lkk{u MkwrMk rMkhe k kLkke nke. yk Wkhktk ku zk{tz fkur{f kwfLkk fuxkf kkkkuLku k sL{ ykku nkku. su{kt h{Lk, rkw, e{keS suk rMk fkur{f kkkkuLkku Mk{ku kk Au. kLkku sL{ 15 ykukMx 1938{kt ytz khkLkk knkuh nuh{kt kku nkku. ku{Lkwt {q Lkk{ kfw{kh {ko nkwt. ufu, kuyku kLkk Lkk{ke s rMk kk nkk. kLku khkLku kx rzLke khefu

  k ykuk{kt yku Au. 1960Lkk fk{kt ku khu fkur{f Mex kLkkkLkwt Y fwO khu yk fLMkux khk{kt rkfw Lkku nkku yLku fkur{fLke wrLkk{kt khkLkwt yufk kkk yMk hkkwt Lknkwt.

  [k[k [kiheLkk Mksof fkxqorLkMx kLkwt rLkLk{tkkhu {kuze hkku ek ytrk{ kMk

 • 3 / . 07-08-2014, w y{kk www.sunvillasamachar.com

  V L

  Lkerne,kk. 6hkxke fkUkuMk kkxeo yuLkMkekeLkk zk h kkhu yksu fkwt

  nkwt fu, ku{Lke kkxeo fkUkuMk Mkkku kXktLk fheLku {nkhkx{kt ykkk{e rkLkMkkLke [qtxe zu. kkhu fkUkuMk {w MkkurLkk kkte Mkkku kk[ek fko kk yk {wskLke nuhkk fhe nke. kuXfkuLke nU[eLkk Mkto{kt h kkh yLku MkkurLkk kkte [u kk[ek kR nke. u fu, ktLku Lkukkyku fuxe kuXfku Wkh Mkn{k kk Au ku ytku nsw Mkwe rLko fhk{kt ykku Lkke. fkUkuMk yu yuMkeke fuxe fuxe kuXfku Wkh [qtxe zu kuLku RLku fkuRk rLko fhk{kt ykku Lkke. MkkurLkk kkte Mkkku kkhLke kuXf yuk Mk{u yke Au khu fkUkuMk kkxeo{kt k U[kkLke Mkrk Mkoue Au. fkUkuMk{kt hk Lkukkkeheyu fkwt Au fu, kkLke {ktkeLku kuXf{kt kLk{kt uk{kt yke nke. [qtxe{kt 281 kuXfku kifeLke yuLkMkekeyu 144 kuXfku kh [qtxe zkLke RAk koe nke. {nkhkx{kt nk{kt s kuue kufMkkLke [qtxe{kt fkUkuMk yLku yuLkMkeke ktLkuLkku MkVkku kR kku nkku. fkUkuMkLku ku kuXfku {e nke khu yuLkMkekeLku [kh kuXfku {e nke. fkUkuMk yuLkMkekeLku fuxe kuXfku ykku Au ku kkkk wk s {nkqo Au. ykkW yuMkekeLkk kk zeke rkkkXeyu k yuLkMkeke {kxu khu kuXfkuLke {ktk fhe nke. yuLkMkekeLke ku k]rkkt kuXfku {e uRyu kue {ktke fhk{kt yke nke.

  yuLkMkeke-fkUkuMk Mkkku {eLku s [qtxe zu

  MkkurLkk Mkkku kkhLke {nkqo kuXf

  fkUkuMkLku huf {wu hsqykkLke kwhke kfku ykkR Au : suxe

  Lkerne,kk. 6LkkkkLk y suxeyu

  yksu fkwt nkwt fu, fkUkuMkLkk ykkukku rkfw ykkhkhLkk Au. k]n{kt kuLku kkukLke kf ykkk{kt yke Lkke kuk fkUkuMkLkk ykkukkuLku y suxeyu Vkke ek nkk yLku fktw t nkwt fu, yuk yuf k kk Lkke k fkUk uMkLk u k ]n{kt ku{Lke hsqykk fhkLke kf ykkk{kt yke Lk nku.

  suxeyu kkfkhk u Mkkk u kk[ek fhkk fkwt nkwt fu, fkUkuMk kkxeo khk rkLksYhe {wk fu{ WXkk{k t yke hkk Au k u kkkk ku{Lku ku Wkhke Lkke. fkUkuMk kkLke ezhek Mkk{u e kfeVku We kue Au. Lkuk]Lke k{kk k u{kt ukE hne Lkke. kk nuX fkUkuMk kkxeo ykue Au. kkxeoLke ku{Lke rxfkLkku Wu fhkk suxeyu fkwt nkwt fu, fkUkuMk kkxeo{kt kkLke Mkrk ukE hne Au. k u{Lke kkxe oLke yth yMktkk ukLk w t {kusw Vukuw t Au. yuf kAe yuf fkUk uMk kkxeoLkk rhc Lkukkyku kkLke r{kt rLkuLk fhe hkk Au. kkLke yth yktkrhf {kuku keo hkk Au

  khtkw kk{kt yktkrhf rkLku RLku k]nLku U[kLke rkfw sYh Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, rxfkrxke fhkk knuk k{k{ kkkkk u khV kLk ykkkLke sYh Au. suxeyu fkw t nkw t fu, fkUkuMk {kxu yk{{tkLk fhkLkku Mk{ yke kku Au.

  fkUk uMkLkk Wk{w hknw kkteyu k yksu fkw t nkw t fu, MktMk{kt ku{Lke kkxeoLkk yrkkuLku Mkk tk{kt yke hkk Lkke. fuLe kLk Ufik Lkkzw, kkLkk sLkh Mk u uxhe hkS kkk ze MkrnkLkk kskLkk Lkukkyku hknwLkk ykkukkuLke kxfe fkZe [wk Au. hkS kkk zeyu fktw Au fu, hknw kkteyu su ftR k

  fkUkuMkLkk ykkukku rkfw ykkhkhLkk Au : y suxe

  Lkerne, kk.5fk U k u M kL k k { w Mkk u r L kk

  kkteyu yksu kskLkk rhc Lkukk yu LkkkkLk y suxe khk fhk{kt ykuk yktkrhf kkLkk ykkukkuLku Vkke ek nkk yu fkwt nkwt fu, fkUkuMk kkxeoLke yth fkuRk fkhLke U[kkLke Mkrk Lkke. suxeLkk ykkukkuLku hrku ykkkk

  ku{u fkwt nkwt fu, suxeyu su ftR k fkwt Au ku{kt fkuR kMkrfkk Lkke. fkUkuMkLkk Wk{w hknw kkte khk fhk{kt ykue rxkeLkk skk{kt kMkf kk khVke ykfhe rkrk ykkk{kt ykk kk MkkurLkk kkteyu k kkukkLke rkrk ykke nke. MkkurLkk kkteyu fkwt nkwt fu, kMkf kk khk fhk{kt yke hnuk ykkukku ykkhkhLkk Au. MkkurLkk kkteLke yksLke rkrkLku k {nkqo kk{kt yku Au. fkh fu Auk k Mk{ke fkUkuMkLkk rhc Lkukkyku kk Mkk{u rLkuLkku fhe hkk Au. suke yke Mkrk We kR Au.

  yY suxeLkk ykkukkuLku MkkurLkk kkteLkku hrku

  fkUke{kt kkLke fkuR k Mkrk Lkke : MkkurLkk kkte

  fkUkuMkLkk yrk kLk{kt ukkk Lkke Lkerne fkUkuMk yLku kskLkk fkofhku [u uhkh kf wLke Mkrk [ke hne Au. fkUkuMk Wk{w hknw kkteyu yksu fkwt nkwt fu ku{Lke kkxeoLkk yrkkuLku MktMk{kt Mkktk{kt yke hkk Lkke. Lke Mkhfkh fkuRk {wk Wkh [[koLkk fkuRk MkLku kuMkknLk ykke hne Lkke. hknwu fkwt nkwt fu, yuf khVke kkkkkLke Mkrk uk {e hne Au. y{khk khk hsq fhk{kt ykuk {wk khV kLk ykkk{kt yke hkwt Lkke. y{Lku kkukLke k {tswhe ykkk{kt yke hne Lkke. y{u [[koLke {ktk fhe hkk Au khtkw {kue Mkhfkh [[koLke {ktk Mefkhk kikh Lkke. hknw kkteyu yksu fkwt nkwt fu, {kk yuf kLkku yks Mkktk{kt yku Au. yLkuLkku yks kLk{kt uk{kt yke hkku Lkke.

  hk yLku fuLe kkueMk VkuMko{kt skLkkuLke yAk

  fuLe k]nkLk hksLkkkMknLke fkqkk

  khk{kt ykEkeyuMk yrfkheykuLke k {kuxe yAk rne kkueMk{kt w Mktk{kt {rnkLke hke fhku

  Lkerne,kk. 5f u L e k ]nkL k h ksLk k k M kn u yks u

  hkMkk{kt fkwt nkwt fu, rne kkueMk{kt {kuxe Mk tk{kt {rnkykuLke hke fhk{kt yku. rne kkueMk{kt yuf k]rkkt {rnkyku k hnuu. ku{u fkwt nkwt fu, rne{kt kkueMk-MkkeLkku hurku {tswh fhk{kt ykuk Mktkk 420.49 Mkk{u rkk kufku{kt 391.31 Au. kLku fkwt nkwt fu, hk yLku fuLe kkueMk VkuMko{kt skLkkuLke yAk ukR hne Au. yL kkueMk MktMkkyku{kt k yAk ukE hne Au. ykEkeyuMk, fuL, hk yu yL kkueMk{kt yAk ukE hne Au. hksLkkkMkn fkwt nkwt fu, Lwykhe 2013Lkk yktfzk {wsk Mk{k

  khk{kt kkueMk skLkkuLke {tswh yu kMkrf Mktkk rkk {: 187.47 yu 136.42 Au.

  M kn u fk w t A u f u , h k MkhfkhkuLku ku{Lkk kkueMk VkuMkoLke ke skyku hk {kxu k ]n{ t k k khk M k{ Mk{ u Mkq[Lkk ykkk{kt yku Au. khu ykE k ey u M k f u zh L k e h k e fuLe Mkhu fhk{kt yku Au. khke ktkh {wsk ykLke hke fhk{kt yku Au. ku{u W{uwO nkwt fu, ykEkeyuMk kkueMk yk u rVMkhk u L k e ke skyk u

  hk kkk ykEkeyuMkLkwt ku[ f rMkr MkMk khekkke 88ke ehLku 103 fhk{kt ykw t nkwt. yk f 2005{kt fhk{kt ykwt nkwt khu 2009{kt ykEkeyuMkLkw t ku[ MkeyuMkEke 150 fhk{kt ykwt nkwt.

  {kork Mkko{f khekk {khVku ykEkeyuMkLke hkeLke rk nkk hk{kt yke Au. kkf heku 80 W{ukhkuLke hke fhk{kt yke hne Au. Mknu W{uwO nkwt fu, hk kkueMk MkMk{ktke {kuLk khk ykEkeyuMk{kt rLk{qtfLke rkLku k zke kLkkk{kt yke Au. k{k{ kkkkku ku heku ykk e hne nkukLke fkqkk ku{u fhe nke.

  ykExe rhxLko khefu Mkhfkh fw 48069 fhkuz [wfuLke rne,kk. 6

  MktMk{kt yksu {krnke ykkk{kt yke nke fu, ko 2012-13 yLku 2013-14 {kxu ELf{xuMk rhxLko khefu Mkhfkh 48069 fhkuz Yrkk [wfu. hkMkk{kt urk &Lkk skk{kt Lkkkt hk kLk rLk{ok Mkekkhk{Lku fkwt nkwt fu, Mkkk{e swkE 2014 MkweLkk yktfzk Wk kk Au su {wsk ko 2012-13Lkk Lkkkfe ko yLku 2013-14Lkk Lkkkfe ko hr{kLk k fhk{kt ykuk rhxLkoLkk Mkto{kt fhkkkykuLku hknk ykkk{kt yke Au. rhVLz{kt rtk fu{ kE hkku Au ku ytku kqAk{kt ykkk yuf &Lkk skk{kt ku{u fkwt nkwt fu, rhVLz Lke fhk rhxLkoLke rk qk s ktke rk Au. Lkkkfe koLkk ytk MkweLke kkhe yk{kt fhk{kt

  yku Au. ko 2013-14{kt k fhk{kt ykuk rhxLko 31{e {k[o 2015 Mkwe kuMkuMk{kt [ku Au. rhxLkoLke [fkMke, fhkkk khk rhxLko k fhk{kt rtk MkrnkLkk k krhkku hnuk Au. xuMkLke [fkMke k kzfkhYk rk Au. kLku yu{k fkwt nkwt fu, ykqhkk MkhLkk{k, ykqhke kUf kkkLke {krnke, kkLkLktkh{kt kuxe {krnke MkrnkLkk k krhkkuLkk fkhu rhxLko{kt rtk kE fu Au. Mkhfkh xqtf{kt s ELf{xuMk rhVLz yurhMkoLke [wfe fhe uu fu fu{ ku ytku kqAk{kt ykkk ku{u fkwt nkwt fu, rhxLko yLku ku{Lke kuMkuMkk hsq fhkLke kkkk k kzfkhYk Au. yk k{k{ kkkkkuLku nu kLk{kt uk{kt yke hne Au. ykkk{e rMkku{kt yk rkLku w Mkh kLkkk{kt yku.

  MktMk{kt Mkhfkh khk {krnke ykkk{kt yke

  khk{kt 2.3 fhkuz kkfku fwkkukke kMk : ynuk

  rknkh{kt ykkk kkfkuLke Mktk Mkkike khu

  Lke rne,kk. 6khk{kt fwkkukke kMk kkfkuLke Mktk 2.3 fhkuzke k khu

  nkukLke [kksLkf kkkk Mkkkxe kh yke Au. ykRMkezeyuMk khefu kekk yktkkze fuh MkuLxh kukk{ ytku yuf Lkk ynuk{kt yk [kksLkf r[k Mkkkxe kh ykw Au. MxuxMk rhkkuxo{kt huf hk{kt hnuk fwkkuk yLku ykuAk sLkke kMk kkfkuLke Mktk okk{kt yke Au. ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu rknkh{kt ykuAw sLk hkLkkh kkfkuLke Mktk ykhu 50 xfk suxe Au. khu yktu{kt 37 xfk, Wkhu{kt 36 xfk, hkkkLk yLku ArkMkkZ{kt 32-32 xfk yLku yL fuxkf hkku{kt k yk xfkkhe wk {kuxe Au. 31{e rzMkuBkh 2013 MkweLkk yktfzk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. su hkku Mkkhku uk fhk{kt Mkk hkk Au ku{kt yYk[ u, LkkkkuLz, r{kuh{, {rkwh yLku rMk{Lkku Mk{ku kk Au. {nkhk,Tx, Wkhktz yLku kr{Lkkzw k Mkkhku hufkuzo hkk{kt MkV hkk Au. A koLke Mkwe ykuAw sLk hkLkkh w kkfkuLke MktkLkk {k{u rne k kkA Lkke. rne{kt yktkkze{kt skk Mkkk k kkfku kife 35 xfk kkfku ykuAw sLk hku Au. ko 2005-06{kt LkuLk kur{e yuLz nuk Mkuo kkke fkuR k Lkh MkuoLke fk{kehe nkk hk{kt yke Lkke. yu ku skkwt nkwt fu khk{kt wLke k koLke Lkk 46 xfk kkfku ykuAw sLk hku Au. 13 kke khu yktkkze Au su{kt kkfkuLku kkuk Mkkku Mktktrk kusLk ykkk{kt yku Au.

  [eLk{kt qtfk{kt {kukLkku yktfzku e 589 kku

  {kukLkku yktfzku nsw u kue kk

  80000 nhke w {fkLkku Lkk kkBk : 124000 suxk {fkLkLku yktrf LkwfMkkLk : Mknk fhk nuhkk

  kuRsk,kk. 6[eLk{kt rLkkfkhe qtfk{kt

  {kukLkku yktfzku yksu Mkkhu eLku 589 Wkh knkU[e kku nkk u. hrkhLkk rMku rLkkfkhe qtfk ykk kk khu Lk wfMkkLk kw t Au. hrkhu Ake wLke kekk Mkkku qtfkLkku ykt[fku ykku nkku. hkeftkLkk ku rMk kk fkx{k nuXke nsw {]kunku nkk kke hkk Au. hkeftkLkk fkhu 80000 {fkLkku Mktkqoku Lkk kkBk nkk

  khu 124000 {fkLkkuLku LkwfMkkLk kwt Au. yk [tz qtfk{kt ykhu 2000 kufku k kk nkk su kife fuxkfLku kteh R k kR Au. MkUfzku kufku kkkk kok{kt ykk Au.

  hkeftkLkk fhku re yLku krhnLk Mk uk Mk tk qoku kuhkR kR nke suLku Vhe Y fhkLkk kMk fhk{kt yke hkk Au. hkeftk{kt Mfq MkrnkLke uek R{khkku kkkLkk {nuLke

  su{ hkke kR kR nke. {kukLkku yk tfzk u wk u k ue kk ukE hne Au. qftk kuskLkk Mk{ {wsk hrkhu Mkktsu [kh kku ykku nkku. qftkLkw t fuL kUkxwkLk xkWLkek{kt nkukLkw t k {wt nkw.

  kykukkUk nuhLkk wrzLk fkWLxeke rk kr{ rk{kt 23 rfku{exhLkk ytkhu qftkLkwt f u L nk w . rzkMxh k uL k{k t 2000 xuLx, 3000 Vkuzk kuz, 3000 fkux {kufk{kt ykk Au. k[k yu hknk fk{kehe{kt Mk kufkuLkwt fnuwt Au fu, {kukLkku yktfzku wk e fu Au. fkh fu, su rMkkh{kt qftkLkwt fuL nkwt ku wrzLk{kt 265900 suxk kufku hnu Au. [eLk{kt 2008{kt rMk[wykLk ktk{kt rLkkfkhe qftk ykku nkku su{kt 70000 kufkuLkk {kuk kk nkk.k[k yLku hknk fk{kehe nsw he hnu kue kk Au.

  {kL[uMxh,kk.6ELxhLkuLk rfux fkWLMke (ykEMkeMke)

  yu yksu #uLzLkk zke kkuh suBMk yuLzhMkLkLkk [wfkk Mkk{u khke rfux ftxku kkuzo khk k fhk{k t ykue yhSLk u Vkke ee nke. yktkhhkxe rfux MktMkk khk he fhk{kt ykue ke{kt skkwt Au fu, khke rfux ftxku kkuzo khk k fhk{kt ykue yhS{kt fkuEk {uhex ukE hne Lkke. ykEMkeMkeyu fkwt Au fu,

  keMkeMkeykE khk k fhk{kt ykue yhS{kt fkuE {uhex Lkke. suke yk {wu kkk uk{kt yku kuwt ukE hkwt Lkke.

  ykEMkeMkeyu keMkeMkeykELkk urk rLkuLkLke Mk{ekk fhe Au. khtkw yuLzhMkLkLkk [wfkkLke Mk{ekk fhk{kt yku Lkn. ykEMkeMke kuLke Mkkku Mktkqoku Mkn{k Au. ykkW kk uzk u o Lk wEMk u [ wfkk u ykkkk fkwt nkwt fu, suBMk yuLzhMkLk yLku hrL zu xuLxrk kLkk {kxu kurkk Lkke. keMkeMkeykEyu yk Mk to{k t [ wfkk u ykkkk V uhr[khk fhk fk w t nk w t .

  yuLzhMkLk kurkk Lkke kue hswykkLke VuhMk{ekk fhk fnuk{kt ykwt nkwt. rh[zoMkLkLku wEMk khk ykkk{kt ykuk [wfkkLke Lkf ykkk{kt yke nke.

  rk ykrfkLkk qkkqo rfuxfekh , kuxTMk{uLk rh[zoMkLku yk {wu kkkMk fhk kkhe ykke nke. ykEMkeMkeLkk [uh{uLk erLkkMkLku Mktfuk ykku nkku fu, yk {wu kuyku fkuE kMk ykLkkk kikh Au.

  yuLzhMkLk-zu rk{kt kkuzo yhSLku ytku VkkkE

  ykEMkeMkeyu rfux kkuzoLke yhSLku Vkke

  khke rfux kkuzoLke yhS{kt fkuEk {urhx nkukLkku ykEMkeMkeLkku ELfkh : yhS Vkkkkk qrk yfkt

  khk-$uLzLke [u ykske [kuke xuMx {u[

  kku xe{ku xuMx SkkLkk Rhkk Mkkku Wkhu

  {kL[uMxh,kk. 6 khk yLku $uLz [u

  kwYkhke [kuke xuMx {u[ Y kR hne Au. yk xuMx {u[ kku xe{ku {kxu wk {nkqo Au. fkh fu kku xe{ku nsw Mkwe yuf yuf xuMx {u[ Ske fe Au. suke yk xuMx {u[ SkeLku ez {ue ukLkk kMk{kt kku xe{ku hnuu. Aue xuMx {u[{kt khk Wkh Sk {ue ek kk $uLzLkk ukzeyk u kh u WMk k rnk Au. keS kksw rhkx fk une MkrnkLkk ukzeykukLkk ftkk ukLkk fkhu xe{ RLzkLke Ake [kkk wh Au. khke xe{{kt yrLkLkku Mk{ku fhk{kt yku k ue kk Au. khu rh LkLku kzkku {wf k{kt yku k ue kk ukE hne

  Au. MkkWkBxLk{kt nkh kk kk khke xe{ w MkkkLke Mkkku {ukLk{kt WkhLkkh Au. hkurnk {ko ykk hrL zu ku{ktke fkuE yufLku kf {u kue kk Au. $uLzLke xe{{kt uLkfuLxLke skyu MxeLk VeLkLkku Mk{ku fhk{kt ykku Au. kku xe{ku kkt[ xuMx {u[kuLke ue{kt 1-1ke khkukh Au. suke yk xuMx {u[ kku xe{ku {kxu Wkkuke hnuu. keS xuMx {u[ke ykhk{ kh hnuk uLkfux nu [kuke xuMx{kt k Lkne h{e fu .

  ku kkt[{e yLku ytrk{ xuMx knuk s rVx kk kue fe Au. kk t[{e yLku ytrk{ xuMx {u[ 15{e ykukke ykuh kku Y kLkkh Au. khk Mkk{uLke ue{kt k kkk knuk yk kk uhu

  k{ ku xuMx{kt 94 ykuh VUfe nke yLku 41.28 hLkLke Mkhuhk Mkkk u Mkkk rfux zke nke. kuLke skyu keS xuMx{kt rMk uzoLkLkku Mk{ku fhk{kt ykku nkku khtkw kuLku fkuR rfux {e Lk nke. keS xuMx{kt $uLzLke Sk kR nke. rVLkLkku Mk{ku fhkkk kuLku nu yuMke ue{kt kkMke fhkLke kf hnuu.xuLxke kku ykuMxurk Mkk{u swkR 2013 kkke ku fkuR xuMx {u[ hBku Lkke khtkw ku 23 xuMx {u[ku{kt 29.40 hLkLke Mkhuhk Mkkku 90 rfux zke [wku Au. kuLkku hufkuzo wk Mkkhku hkku Au. yk rMkLk{kt ku fkWLxe [uBkLkek{kt 29.72 hLkLke Mkhuhk Mkkku 44 rfux zke [wku Au. khk ke $ktk {ko h{u kuLke kk Lknek Au. kku xe{ku Lke[u {wsk Au.

  khk : k uLke (f uxLk), rh Lk, { whe rs, kteh, kwhk, fkune, hnku, hkurnk {ko, hrL zu, Mxwyxo rkke, ykh yrLk, Ektk {ko, {kunB{ Mk{e, wLkuh, Eh kktzu, ktfsMkn, ykhkuLk, Lk{Lk ykuk

  #uLz : f wf (f u xLk), {kuELk ye, suBMk yuLzhMkLk, kuhekuuLMk, EkLkku, Mxwyxo kkuz, rMk uzoLk, kxh, hkuMkLk, x, k u L kMxk uf, rMk k uMk, MxeVeLk

  fkwt Au ku rLkhkk kou Au. yk ytku hknw kkteyu su ftR k fkwt Au fu kkkk Mefkhe fk Lkn. zeLkwt fnuwt Au fu, hknwu fkkLke r{kt rLkuLk fwO Au. ykkW kufMkk{kt khu kt {k uk {e nke.

 • 4 / . 07-08-2014, w y{kk www.sunvillasamachar.com

  Year : 02, Issue : 47, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 07-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 47, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.07-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  {kk urzx huLfLkk fkhu rkkeoyku LkkkkMk

  yuVk keMkeyuLkk fw 16 rkkeoLku LkkkkMk fhkkt hkuk

  y{kk, kk.06VMxo yLku MkufLz Eh kefku{Lkk 134

  rkkeoykuLk u LkkkkMk fheLku rk MksoLkkh y{kk wrLkMkxeyu urzx ykuAe nkukLkk eu 16 rkkeoykuLku LkkkkMk nuh fheLku Lkku rk Mkkuo Au. y{kk wrLkMkxe Mkkku MktLk Mfw ykuV fkuBwxh Mxzeu kuLkk 16 rkkeoykuLku keMkeyuLkk k{ ko{kt LkkkkMk fhkk rkkeoykuLkk r Mkk{u &kko oku Au. yk ytku fkuusLkk Mkkkkkykuyu k nkk yh fhe ukk rkkeoykuLkw t yuf ko kkzu kue krhMkrk MkoE Au. k kke {krnke {wsk y{kk wrLkMkxeyu ykkW fku{MkoLkk k{ yLku ke ko{kt ykMk fhkkt 134 rkkeoykuLku LkkkkMk fheLku Mksuo rk nS MkBku Lkke kt y{kk wrLkMkxe Mkkku MktLk yue yu{yu fkuus ykuV fkuBwxh Mxzeu keMkeyu{kt ykMk fhkkt kkukkLkk 16 rkkeoykuLku {kk urzx ykuAe nkukLkk fkhu LkkkkMk nuh fheLku Vhe Lkk rkLku sL{ ykku Au.

  yk ytku rkkeoyku Auk yuf {rnLkkke

  fkuusLke VufxeLku hswykk fhe hkk Au khtkw ku{u yk {wu ftE s kE fu ku{ Lk nkukLkwt skkk ytku rkkeoykuyu fkuusLkk zkhuxh rkkeLk {nukkLku {k nkk u fu ku{u k WzkW skk ykke rkkeoykuLku kkze ek nkk. LkkkkMk kLkkh 16 rkkeoykuLkk skk {wsk ku{Lkk kuzk {kfoMk, nkshe, kusux yLku LxuLkLkk ykkhu urzx Lke kk Au. yk urzx ku nku kku rkkeoykuLku kkMk kk{kt yku Au. khtkw u urzx kuke ykuAe nku kku rkkeoykuLku LkkkkMk nuh fhk{kt yku Au. nk su 16 rkkeoykuLku LkkkkMk nuh fhk{kt ykk Au ku{Lku urzxLkk ykkhu s LkkkkMk nuh fhkk Au. yk ytku u fkuus fu wrLkMkxe khVke kkfkef fkuE Wfu Lkn yku kku [kuMkku yk 16 rkkeoykuLkkt ykMkLkwt yuf ko kkzu. u fu 16 rkkeoyku kife fuxkf rkkeoykuyu Mkk{ke kkh yL fkuuu{kt k yuzr{Lk E ewt Au kku fuxkfu Vheke ku s fkuus{kt keMkeyuLkwt k{ ko fhkLkku rLko eku Au. suke k{k{ 16 rkkeoykuLkwt yuf ko kkzu ku rLkrk kLwt Au.

  y{kk wrLkMkxeyu urzx ykuAe nkukke LkkkkMk nuh fhe rk Auzku : rkkeoykuLkwt ko kkze fu

  {w{tkeLkku {rnk MkkfhLkku Lkku yrk{

  hk{kt {rnk Mkt[krk ruk u[k {uk kuu

  hke {ukLke MkVkk kk knukh hr{kLk Mktktrk [esMkwLkk u[k {kxu LkkhekLku kuMkknLk ykku

  kkteLkkh, kk.06

  { w { t k e y k L k t e k u L k k x u u hk{kt hke {ukLke s t k M k V k k e urhk kE ykkk{e Lkhkrk, rkkeLkkLk kn ukhk u{k t k t rzk, fkuzek, k]nMkwkuLk M k w y k u k u { s khtkhkkk krhkLk yLku EfkuuLze htkkuLkk u[k{kt LkkhekLku Mkktfe E {rnkyku khk Wkkrk yke [esMkwykuLkk ruk u[k {uk yk knukhku kquo Y fhkLkku {rnk fkke rLko fkuo Au.

  hk MkhfkhLkk kk ykhku {tke LkerkLk kxu kkk Lkkk{tke Mkkih kxuu {rnk MkkfhLkk yk yrLk rLkoLke qr{fk ykke nke. ku{u skwt fu, {w{tke hk{kt Lkkhe Mkkfh kkrzkLke Wse kfe {rnkyku{kt Mkk{kk rLk{koLkk su fkkuo Y fhkk Au ku{kt knuLkku-{kkkyku khk Wkkrk nkk kLkkxLke hkzeykuLke Mktfrk u[k Mkk {kxu hkh{kt hke{ukLkwt ykkusLk {rnk kkfk rkkLkk Wk{u MMknk sqkku yLku r{Lk {tk{Lke Mke{tz knuLkku {kxu fhk{kt ykwt Au. yk hke{uk{kt Mkwth fk{f yLku kske kLke hkzeykuLkw t su kuMkknf u[k kE hkwt Au kuLkkke yke yLkuf sYh{t knuLkkuLku ykkf Mkk{kk {e Au.

  yk Mk to{k t kk k u{u fk w t f u, ykukMx {kMk{kt ykLkkhk ku WMk{kt kkoh e yLku ku rMksoLk Mk{u

  Lkeyk u L k e MAkk Mkkk u {nk{k kk te MAkk yrkLkLk u uk ykkkLkk nukwke hkh{kt kt ku WM k-Wsk A u . ku MkkkLk kkwt nku Au kt kMxh ykuV kurhMkLke ku {qkLkk MkkLku {kxeLke kLkkxLke Efk u u Lze k u {qkLkk Wkkuk {kxu hk Mkhfkh sLkkk sLkkoLkLku urhk fhu.

  ku {qk kLkkkk fkfkhekhku Mke{tzLke knuLkku k {kxe{ktke {qk rLk{ko fhu yu kkoh Mkwh7k{kt Mknkuk fhu kue yke k {w{tkeyu Mk{ks Mk{MkLku fhe Au kuLke rkkku kk {tkeykuyu ykke nke. yk knukh-WMk kquo Mkk-kkhLke [esMkyku, k kLkkxku{kt k Mke{tzLke, r{Lk {tk{Lke knuLkkuLku Mkktfe E hkLkk {kuxk nuhku-Lkkhku{kt u[k kh yLku {uk Y fhkLkwt ykkusLk k kk {tkeykuyu Mk{wt nkwt.

  rLkkeLk kxu yLk u Mkk ih Vxuu yu{ k skwt nkwt fu kwshkkLke irf yku kLke kuk Lkhkrk-rkkuMkLke knukhkuLkk Wk{kt k hkLke LkkhekLku ykkf Wkrk {kxuLke kfku {e hnu ku yku {w{tke ykLktekuLku yk knukhku{kt ktrzk, rk {kxuLkk fkuzek, k]nMkwkuLk {rxhe, htkkuLke {kxuLke fur{fMk e htkku, khtkhkkk krhkLk suk kLkkxkuLkk u[k {kxu k Mk{ksLke LkkhekLku kuMkknek fhk nukw yke [esMkwyku {kxuLkk u[k {uk yLku kh Mkk{kt MxkuMk kwhk kkzk MkhfkhLkk ktkkuLku Mkq[Lkku fko Au.

  Mxku{ kuxh kkA fhkuzkuLkku [o Akkt kfwk kkk

  BwrLkrMkk fkukkuohuLk [kh kuzo{kt kfwk MkkV fhk 45 kLkku LkkUkkk [o ku : 250 rkVuhkLkku k

  y{kk, kk.06y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk

  nuk yuLz Mkkuez uMx {uLkus{uLx khk rk kuLk{kt yku kkku rVhku kuzo, xk kuzo, EMkLkkwh kuzo kkk ktk kuzo ku{s sYh kzu yL kuzo{ktke kfwk ke fhkk {kxuLkk Yk. 250 rk VuhkLkk kke yuf ko {kxu ykk kku Yk. 45 kLke [o{kok {wsk fk{ fhkk yLku fhu fk{ {wsk ku{uLx [wfkLke hkMk MxuLzk fr{xe{kt {wfk{kt yke Au.

  y { k k n u h { k t n k { k t kfwkLke Mktk ytksu 22,000ke k w Au. rk kuLk{kt 14,000, Lkk kr{ kuLk{kt 3000 yLku Wkh kuLkLkk 2200 {e nuh{kt fw kfwkLke Mk tk 22,000ke k w Au khu

  rhkukkLkk Lkukk kYeLk uu skwt nkwt fu zuLkus kkk Mxku{ kuxh zuELk kkA Yk. 800 fhkuz suxe hf{ [o{kt yku nkuk Akkt kfwk fu{ hnuk kkBk Lkke ? Wkh kuLkLkk Lke khVLke 50 ke k w MkkuMkkxeyku khk kxhLkwt kke zkhux Lke{kt Akuzk{kt yku Au.

  Mkkkkhe ksk khk {kk rfkMkLke kkuf kkku fhu Au. Yk. 45 kLke hf{ {kk [kh kuzo{kt ku k yuf ko {kxu s kfwk MkkV fhk {kxuLke k{ fhk{kt yku Au ku Mkkkkhe ksk {kxu h{sLkf kkkk Au. kuykuyu skwt nkwt fu k {kxu zuLkus kELkku Lkktk{kt Lkke ykke ? Lku kkr{f Mkwrk Mkkhe heku ykke fk kuk fk{kuLku kkL ykkk {ktke fhe Au.

  Lke hkMk MxuLzk fr{rx{kt {wfkE

  y{kk,kk.6y{kkLkkt ELf{xuMk rMkkh{kt

  ykw u o MkkhkhLke ykz{k t [kkk yuf MkwuMkk MkuMk hufuxLkku kkoVkMk LkhPkkwhk kkueMku fkuo Au. kkueMku ykwuo MkkhkhLke ykz{kt kkuh tku [kLkkh krkkLke hkfz fheLku w fkokne nkk he Au.

  k kke {kneke {wsk y{kkLkkt ELf{ xuMk rMkkh{kt yuts rkzk{kt ktkk Mk{ke ykwuo MkkhkhLke ykz{kt un ukkhLkku kkuh tku [kk{kt ykkku nkukLke Vhekku WXk kk{e nke. khu ykkW {ue kkk{eLkkt ykkhu y{kk nuh kuLk-1 Lkkt Lkkk kkueMk f{e&h ehuL ku kkukkLke xe{ Mkkku Lkhtkkwhk swLkk huu kuMkek LkSf hkuzku kkzku nkku.

  yk hkuzk hr{kLk ykwuo MkkhkhLke ykz{kt [kkk yuf MkwuMkk MkuMk hufuxLkku kkoVkMk kku nkku. kkueMku yk uLkef{kt kLkkxe kknf {wfeLku ku[ kkuXe nke. su Mk{ hr{kLk yk uLkef{kt unrLkku kkuh tku [kkku nkukLkkt kwhkk {k nkk. suLkkt ykkhu Lkhtkkwhk kkuMku ku kLkkyku, yuf kknf ku{s MkuMk hufux [kLkkh ykwuoef uLkefLkkt {kef LkerkLk kMkkhLke hkfz fheLku w kkkMk nkk he Au. WuLke Au fu kkuzk Mk{ knuk y{kkLkkt yurMkrks rMkkh{ktke {kuxk kku [kkk MkuMk hufuxLkku kkoVkMk kku nkku. khu y{kk nuh{kt hnuktf yLku fku{eo rMkkhku{kt [kkk ykku kkuhtkke kufku kkne{k{ kkufkhe WXk Au.

  eLkefLke ykz{kt [kkk MkuMk hufuxLkku kkoVk kku

  y{kkLkk Lkhtkkwhk rMkkhLke xLkk

  {wLk kthLku ykeLku khke uk k[khLkk uLkku kkoVk

  kkteLkkh, kk.06kwshkk rkLkMkk rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kukyu yksu

  kkfkh krhkLku Mktkkukk skwt nkwt fu MkeyuS rhkkuxoLkk 2012-13Lkk ykkf kuk khLkk ynuk kkkMkkkt sk Au fu, kwshkk {uhexkE{ kkuzoLkk kVkuo{LMk ykuZexu kwshkkLku fuxe n MkweLkwt kkuwt fhe Lkktwt Au kuLkku hufzo khLkku kk r[kkh ykku Au. y{u rhkukku fhuk ykkukku kku ykLke kkMku rkfw kki Au. u fkukux suxe ktehkkke yk fhLku kkkMkk kku k kMkfku {kxu suLkk Mkrk rMkk fwt k[u Lkn. ykuzex ykufLkkuLkku ykMk Lke[u {ku krhMkrk Wkh fhu Au. hk Mkhfkhu 1995{kt kth Lkerk nuh fhe yLku 10 kthkuLkku rfkMk fhkLkwt Lke fwO. yk 10 kthku{ktke 4 kthku Mktwk kuk{kt yLku 6 kthku kLkke kuk{kt rfMkkkLkwt Lke ku nkwt. kkuxo kkueMke y kkELzk zkuw{uLx xw ko{uLx yuLz xw {uhexkE{ kkuzo {wLk kth Mktwk kuk{kt rfMkkkLkwt Lke ku nkwt. Lke[uLkwt fkiktz fuxe nkurkheke yk {wLk kth Mktwk kuk{ktke kLkke kuk{kt ykeLku khke ukwt kuLkku rMkrMkkkt r[kkh Au. Yykk{kt hk Mkhfkhu ykeLku ykkue fuxe suxe (kth Lkn)Lke {tswheLkku kuhk ELku kkukkLke ftLkke yukeyuLku {uhexkE{ kkuzoLke {krfeLke SkeykEzeMkeyu ftkLke Mkkku fhkh fhe {wLk kthLku ykkwt kkukkLkwt fhe skLkku fkhMkku fkuo yLku ktLkuLke Mktwk kkekheke yuf Lke ftkLke Syukeyu Lkk{Lke We fhe yLku yukeyu yLku Syukeyu [uLkk fLMkuLk fhkh yufefhLke kusLkkLkk fhkk. yk fLMkuLk fhkh

  yu ykMk {ktke ukku rk Au fu su yke yLku hk MkhfkhLke {kLkrMkfkk Ake fhu Au. ftkLkeyku [u khu yk fkhLkk fLMkuLk fhkh kk khu nkEfkuxoLke {tswhe ftkLke khk Lke[u sYhe kLke hnu Au. {wLk kthLkku kkuxo kkueMke {ku khu Mktwk kuk{kt rfkMk fhkLkku nkku khu ku{kt 26 xfk uhVkku hk MkhfkhLkku Lke kku nkku. hk MkhfkhLkku 26 xfkLkku yk uhVkku xkzeLku 11 xfk fhk{kt ykku. khtkw yukeyu yLku Syukeyu [uLkk fhkhku{kt uhkuLke f{k yLku {wzeVkku yu heku kkuXeLku hkMk fhe, suke hk MkhfkhLkwt VLzk 11 xfkke xeLku 8.55 xfk kE .

  hk MkhfkhLkwt uhnkuzk 8.55 xfk kE kku [uh{uLkek hk MkhfkhLke {xe yLku [uh{uLkk yu ftkLkeLku Vku yku yLku ykwt kth kLkke kE . nkEfkuxo{kt khu yk Mfe{ hsw kE khu Wnkkkun kkkt hk Mkhfkhu ftkLke khk hsw ku yk Mfe{Lke {tswhe Mkk{u Lkkxfe ktku eku yLku kAe yu ktku kkAku U[e eku. krhk{u nkEfkuxuo yk Mfe{ {tswh fhe yLku {kk Yk. 197 fhkuzLkk rzVhLMkke ykwt kth Mktwk kuk{ktke kLkke kuk{kt VuhkE kwt. nu u kLkke {krfeLkwt kth yLku kku xkLMkVhLMkeLke kuMkesh Vkuku fhe uEyu yLku hkufkfkhku kkMkuke nuh rLkrkyku fhe kLkke kthku {kxu xuLzhku {tkkk uEyu. yk kifeLkwt ftE fko kh xkLMkVhLMkeLke kuMkeshLku kkswyu {wfe {wLk kth ykw ykeLku [hu {kue Mkhfkhu wO. yuLke

  Mke{k Lke fhkLke kk yke khu Lkerk-rLk{kuLku kkswyu {wfeLku {wk kthLke Mke{k yke fnu ku {ku yLku kuLke hkkuyu khe ykkk{kt yke. ErknkMkLkku yk yuf yuz yLku yrke kku Au, su hkLke Mkhnku k kLkk ykkf rnkLku MkhLzh fhkke nku. 4,513 yufh s{eLk Vke ykkE nkuk Akkt MkxuBkh, 2013 Mkwe s{eLke {wktfLk yLku Mkr{rkyu s{eLkLke f{k Lke fhe fe Lkke ykk kku MkhfkhLke s{eLkLke f{k Lke fhkLke EAk Lkke yLku s{eLkLkku fku ykke uk{kt ykku Au.

  {wLk kthLkku rfkMk ku kkk{kt fhkLkku nkku. knuk kkk{kt 815 {exhLke tkkEkk [kh nkLku ktkhk {kxuLkw t x{Lk rfMkkkLkwt nkwt yLku tkhLke {kokyku su {q Lke kE nke ku {wskLke hne nke. ke kkk{kt kthLkk rfkMk {kxu k SBM (Sunthetic Based Mud) kktfk{ {kxu khkLke s{eLkLke sYh nkukLkk knkLkk Lke[u {wLk kthLke nuh ku Mkhnku k ykeLku kheLku ftkLkeLku MkkUke ykkE. hk Mkhfkhu yuf s rMk{kt {wLk kthLku yk {kok khe ykke nke. Mkne khLkk kwhf fLMkuLk fhkhke ykk wrLkk nsw Mkwe [ke hne Au, yk ykosLkf kkkk Au. yLkufr {wkyku{kt su k suwt yuf kwMkf kk yuxe ke {wLk kth khLke yrLkr{kkkykuLku hk Mkhfkhu yuf r[eLkk [kfh khefu rhkuko fhe, yuk kkykuLke ErknkMk{kt uxku szu ku{ Lkke.

  {wLk kthLku Mktwk kuk{ktke kLkke kuk{kt VuhkLkku {k{ku

  rkk LkSf kuhfku kktfk{ku kkuze kkzk{kt ykk nkk. yk kkk hr{kLk kufkuLke LkkhkskeLkku Mkk{Lkku k y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk yrfkheykuLku fhku kzku nkku. suLkk eu MkLk Mkwhkk Mkk kkuXk{kt yke nke.

  kkteLkkh fkukk kkMku kuLk-1 khk [kh kkueMk MxuLk rMkkh{kt kfzkuk kLkk stke skkLkku Lkk fhk{kt ykku nkku.

  LkuLk nkufMko VuzhuLk yLku yL f{o[kheyku MktMkkykuLke {nkqo kuX kuE nke.

  kwshkk{kt nu k Lkk hkxe kuhe {kkkuo nuh 90 rf{eLkk tkkELkk Lkk kuhe {kkkuo

  kkteLkkh, kk.06kwshkk{kt 90 rf{eLkk fw tkkELkk k Lkk hkxe

  kuhe{kkkuo khk MkhfkhLkk Mkzf krhnLk yLku hks{kko {tkku nuh fko Au.

  {kko-{fkLk {tke rLkkeLk kxuu yk ytkuLke rkkku ykkkk skwt nkw t fu fuL Mkhfkhu kwshkkLkk su ykLkk hMkkykuLku Lkk hkxe kuhe{kko nuh fko Au ku{kt MkkihkxLkk kLkkh-Mkku{Lkkk hMkkLku fuLkrMkk u e Mkkk u uzkk 10 rf{e WLkk, ukzk, {ktzeke e kkk eke fuMkhek stLk MkweLkk 9 rf{e yu{ fw 19 rf{eLkku hMkku kkk Mkkz rskLkk fhBkue Vkxfke { [uf kkuMx yLku kxkekke Wkzk huu MxuLk MkweLkk 12.8 rf{eLkk {kkoLku yLku kwshkk hkLku {nkhkx hk Mkkku uzkk, {nkhkx hkLke Mkhnke Mkkkhkkhk-zuzekkkzk-Lkuktk MkweLkk

  58.400 rf{eLkk hMkkLkku Mk{ku kk Au. yk{, Mk{kkk 90.2 rf{eLkk hMkk hkxe kuhe{kko khefu nuh kk Au. yku yu rLkuo fhku sYhe Au fu, hk{kt LkuLk nkEuLke fw tknkE

  3869 rf{e Au ku kife hk Mkhfkh nMkfLkk hkxe kuhe{kko 2040 rf{eLkk Au ku{kt nu 90.2 rf{eLkk yk Lkk hkxe {kkkuoLku k Mk{ku fhku.