07 08 2014 sunvilla samachar

Download 07 08 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 07-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 07-08-2014, w y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 47Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 47 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 07, p - 2014 w

  rne nkEfkuxoLkk Mk{LMk Wkh Mxu kk MkkurLkk kkte yLku hknw kkteLku yksu fkuxo{kt WkMkk kkLke sYh Lkn kzu : rMkkLke khkh eku

  LkuLk nuhkz fuMk : MkkurLkk yLku hknw Mkk{u Mk{LMk Wkh ytku Mxu

  Lkerne,kk. 6fkUkuMk {w MkkurLkk kkte yLku

  Wk{w hknw kkteLku {kuxe hknk {u kuk yuf xLkk{{kt rne nkEfkuxuo LkuLk nuhkz fuMk{kt Mk{LMk Wkh 13{e ykukMx Mkwe Mxu {wfe eku Au. ykLkku {kk yu kku fu, fkUkuMkLkk ktLku Lkukkyku ykkefku rne fkuxo{kt WkMkk hnuu Lkn. nu k u{Lke yhS Wkh rne nkEfkuxo khk MkwLkke nkk hk{kt yku. MkkurLkk kktteyu kRfku rne nkEfkuxo{kt hsqykk fheLku skwt nkwt fu, xk fkuxo khk he fhk{kt ykuk Mk{LMkLku RLku kuyku we Au. ku{Lke Mkk{u kLkke Vkuskhe Vrhk k fhk{kt yke Au.

  yk f uMk{k t k uMk uMkLke rkLk u RLku k ktku WXkk{kt ykku nkku. qkkqo fkkkLk yLku rhc fe frk rMkk fkUk uMk {w khVke

  fkuxo{kt WkMkk hkk nkk yLku fkw t nkwt fu, yk fuMk{kt rk he fhkLke kkkk ykkksLkf nke. yk{k fkuRk kMkrfkk ukR hne Lk nke. sMxMk efu i~ Mk{k yk {wskLke hsqykk fhk{kt yke nke. yku WuLke Au fu, xk fkuxuo kskLkk rhX Lkukk Mkwk{{ Mk{e khk k fhk{kt ykue VrhkLkk ykkh kh fkUkuMkLkk k kk Lkukkyku Mkk{u Mk{LMk he fko nkk. Mk{eyu ykkuk fkuo nkku fu, nk{kt rLkr kuk ykkh LkuLk nuhkzLke {krfe {uk{k t V tzLke W[kkk fhk{kt yke nke. Mkkku Mkkku Aukhkze fhk{kt yke nke. Mkk urLkk kkte, hknw kkte, kkLkk Lk[e {kukek kuhk, tk RLzLkLkk rzhuxhku{kt Mkk{u nkk. tk RLzLk khk LkuLk nuhkzLke {krfeLkku {wku Mkkkxe Wkh ykku nkku. yk k{k{ Mkk{u Mk{LMk he fhkk

  n k k . M k{ e L k e VrhkLk u Vkke ukL k e hs qyk k fh e L k u M k k u r L k k kk teyu fkw t nk w t fu, yuMkk urMkyuLk sLkh rr{x uz y u s u y u s u ytk uS{kt LkuLk n uhkz ykkh he fhu Au yLk u rnLe{kt LkSLk kkk Wq o{k t fk u{e yk he fhu Au. k uLkk khk fkUk uMk kkxeo khVke 90

  fhkuz YrkkLke kuLk uk{kt yke nke. yusuyuLku ykkk{kt ykue kuLkLku kLk{kt uk{kt yke nke. swk swk [wfkk yLku fkkykuLkku Wu fhkk rMkku fkw t nkw t fu, yk fkuMkhLke rk nke.

  yk{k fkuRk kuhherk MkoE Lk nke. yusuyuLku kuLk ykkkLkku fkUkuMk kkxeoLku yrfkh nkku. 26{e sqLkLkk rMku xk fkuxuo MkkurLkk kkte, hknw kkte, {kukek kuhk, kkLkk sLkh Mkuuxhe ykuMfkh VLkkoLz, Mkw{Lk wku, k{ rkkk uzkLku Mk{LMk ykkeLku 7{e ykukMxu fkuxo{kt WkMkk kk yku fkuo nkku. fuMk{kt xk fkuxoLkk ykuLkku Wu fheLku rMkku fkwt nkwt fu, kwLkkLke {qqk kkkkku ukke Lkke. Vrhk{kt fhk{kt ykuk ykkukku nkuR fu Au khtkw ykkukkuLku xufku ykku kuk fkuR kwhkk Lkke.

  13{e ykukMx Mkwe rne nkEfkuxuo Mxu {wfkk {kuxe hknk

  hknwu k{kh kufMkk{kt [ku[ ykeLku rhku fkuo

  fku{ke nMkkLkk {wu khu nkukkku kku

  hknwLkk Lkuk]{kt fkUkuMkLkk k Lkukk khk Wkhu nMkk {wu [[koLke {ktk : hknw nkk kk Au : ksk

  Lkerne,kk. 6Wkhu yu uLkk yL kkku{kt fku{ke

  nMkkLkk {wu yksu [[koLke {ktke fhk{kt yke nke. yku Ru nkukkku k hkku nkku. fkUkuMkLkk Lkuk]{kt rhku kkkuyu Wkh uLkk rr kkku{kt fku{ke nMkkLkk uk kLkk ytku [[koLke {ktk fhe nke. yk Wkhktk wkeyuMkMke rkLku RLku k nkukkku {ku nkku. Mkk{kL fk{fksLke Lke[kk]n{kt Yykk

  kkLkk r{rLkxku kk s fkUkuMkLkk MkktMkkuyu hknw kkteLkk Lkuk]{kt nkukkku {[kku nkku. fku{ke nMkk Mkk{u rk hsqykkLkke {ktke fhk{kt yke nke. Mkkku Mkkku Mkqkku[kh k fhk{kt ykk nkk. fkUkuMkLkk MkktMkku k]nLke [ku[ yke kk nkk yu Wkhu{k t fk u{ke nMkkLkk {wu [[koLke {ktk fhe nke. fkUk uMkLkk MkktMkku yL fk{keheLku {kufqV fhkLke {ktk fhkk k Lkshu kzk nkk. k ufMkk{k t fk Uk uMk kkxe oyu {kufqVe hkMkLkk u {wk u k

  WXkku nkku. kufMkk{kt fkUkuMkLkk Lkukk {fkswoLk zkuyu & fkfLku {kufqV hkkLke {ktk fhe nke. fkUkuMkLkk MkkuLke hsqykkLku kLk{kt RLku nkukkku hkku nkku. Wkhu{kt {uhX kku {rnkLku kskhekqof {o krhkoLk yLku kUk hukLkk {wkyku WXkk{kt ykk nkk. ykLkk skk{kt kufsLk k kkxeoLkk Lkukk hk{rkMk kkMkkLkLkk kwk r[hkk kkMkkLku fkwt nkwt fu, hknw kkteLke rn[k nkkk kou Au. ku{u fkwt nkwt fu, hknw kkteLke ykkW khu k [ku[ k]n{kt ykkk uk Lk nkk. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, u kkxeoLke Lkerk rkfw Mk Lkke kku yk Mkk{u Lkkhkske k fhe fk Lkn. hknw kkteyu kufMkk{kt k]nLke [ku[ ykeLku k{ k kkukkLke Lkkhkske k fhe nke. yk Mkto{kt kskLkk Lkukk yLkwhkk Xkfwhu fkwt nkwt fu, hknw kkteLkku rhku fku{ke rntMkkLkk {wk Mkkku Mktktrk Lkke khtkw ku{Lke kkxeoLku rkkLkk LkukkLkku nkuku Lk {kk Lkkhkske k fhk{kt yke Au. ku{u fkwt nkwt fu, kkxeoLke yth Lkkhkske ukE hne Au. ezhekLku RLku &ku kR hkk Au suke hknwLku k]nLke [ku[ ykeLku rhku fhkLke Vhs kze Au. 10 koke hknwu khu k yk fkhu rhku fkuo Lk nkku.

  nu kuxk[wtxeLkk krhk{ku Lke fhu rneLkwt r

  30 LkuBkh knuk kuu kuxk[wtxe

  Lke rne, kk.6rne rkLkMkkLke [wtxe khu ku kuLke yxfku kus kLke Au.

  khu rne{kt [wtxeLkku rLko kuxk[wtxeykuLkk krhk{Lkk ykkhu hnuu kuwt r[k WkMke hkwt Au. rne rkLkMkkLke ke kzue 3 kuXfku {kxu 30 LkuBkh knuk kuxk[wtxe kukLke Au. khu f]Lkkh kwfkkk yLku {nhkue kuXf kh kLkkhe kuxk[wtxeLkk krhk{ s Lke fhu fu

  Lke rne,kk.6zkkLk Lkh uL {k ueLke

  ykkukLkeke yuLkzeyu Mkhfkhu YykkLkk s Mk{{kt khtkhkkk rhkkuke nxeLku fk{ fwO Au ufu, kuLkk fkhu Mkhfkhu Lkk rhkukuLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. yk rhku fkuE w~{Lk khVke s Lkn khtkw kkukkLkk krhkh yuk hkxe Mt Mkuf Mkt, yr khke rkke o khek yLk u Mue kh {t[ sue MktMkkyku khVke kE hkku Au. MkhfkhLke LkerkykuLkku rhku fhk{kt rkk rLkV hkwt Au.khu nu yk {kuh[ku Mkkkkhe ksk kkLke rkkeo kkt yr khke rkkeo khek, kkxeoLkk {q uhkkuk hkxe Mt Mkuf Mkt yLku Mu kh {t[ ku{s khke rfMkkLk Mktu Mktkku Au. keze WkkLkkuLkwt ukhku{kt krhk hkufk {kxu rfMkkLk Mkt {ukLku kzwt Au. khu rne wrLkMkxe{kt [kh koLkk yLzh kuwyux kukk{Lku kkAku U[k {kxu ku{s kksukh{kt rMkr MkMk yuxexwz xuMx {k{u yr khke rkkeo

  krhk MkhfkhLke Mkk{u kze Au. khu Mkhfkhu Ehku nw{k ytk u kk u k kLkk u yrk{ yLk u ELMk uhLMk rk { w u Mk tLke LkkhkskeLkku Mkk{Lkku fhku kzku Au.

  {kLkk{k t yke hk t w Au fu, ykhyuMkyuMkLkk fnuk {wsk Mkhfkh{kt {kuxk kkLke rLk{qtfku kE nkuk Akkt ykhyuMkyuMkLke yth ykh u Mkhfkh rhk ue yks WXk kkBku Au. ufu, ku{Lkku Lk MkhfkhLku {w~fue{kt {wfkLkku Lkn khtkw Mkhfkh kkMku kkukkLke k usLkk {wsk fk{ fhkkLkk u Au. yk ytk u ykhyuMkyuMkLkk kMkexe [eV {Lk{kunLk iu skw t nkw t fu, ksk Mkhfkh Mkkk{kt nku kuLkku {kk yu Lkke fu, Mktu MkhfkhLkk k{k{ rLkoku{kt nk{kt nk fhe. y{wf kkkkku{kt {ku Mkokk rhku koku k sYhe kLke Au. WuLke Au fu, ykhyuMkyuMk yukeeke, rfMkkLk Mkt yLku Mue kh {t[Lkk {skqk MktkXLkLke {ke s ksku kufMkkLke [wtxe{kt yirknkrMkf MkVkk {ue nke.

  {kue MkhfkhLke fkoieke hkxe Mt Mkuf Mkt Lkkhks

  Mkhfkh kh MktLke krk {ku fk{ fhk kk

  Lke rne,kk.6ksk {nkhkx rkLkMkk{k t

  k MkVkk {uk {kxu yr{k knLke VkuBwokLkku Wkkuk fhkLke hLkerk kLkke hk w t Au. k ufMkkLke [w txe hr{kLk yr{k knu kLkkue VkuBwokke kkxeoLku Wkhu{kt yirknkrMkf MkVkk {e nke. suLku {nkhkx{kt k kwLkhkkk fhkLkwt kkxeo {Lk kLkke [wfe Au. yk ytku {nkhkx u kskLkk yk uuL VzLeMku skwt nkwt fu, Wkhu VkuBwokLku kuXukuXe Lkn ykLkkk ufu ku{kt fuxkf krhkoLk fhe kuLku

  {nkhkx VkuBwokLkwt Yk ykke ykkk{e rkLkMkkLke [wtxe zk{kt yku.

  yr{k kn r kkuk ykkukkuLku k u{Lk u Vkku {ku nk ukLkk &Lkk skk{kt VzLeMku skwt nkwt fu, yr{k kn rLkk k{k{ ykkukku hksfkh uhek Au. wkeyu Mkhfkh{kt yr{k kn r fkuE kwhkk Lk {k nkuk Akkt MkekeykELkku wkkuk fhe yr{k knLku VMkkk Lkku fhkk nkk. VzLeMku w{k t skw t nk w t f u, {nkhkx{k t

  kskLke rhk ue kkxe oyk uLk u khke Mk{k[kh {k Au fu yr{k kn {nkhkx rkLkMkkLke [wtxeLke f{kLk MktkkLkk Au khke s k{k{ kkxeoyku kkukkLkk rLku E rk{kt {wfkE kE Au. fkhfu, k{k{ kkku yr{k knLke MktkXLk{kt fk{ fhkLke kLku Mkkhe heku u Au.rMkuLkkLkk {w W XkfhuLkk {w{tke kLkkLkk kk ytku kqAkkt VzLeMku skwt nkw t fu, yk ytku ytrk{ rLko kXktLkLke kuXf{kt uk{kt yku.

  {nkhkx{kt yr{k knLke VkuBwok ykLkku ksk

  yr{k knLke Wkhu VkuBwok{kt kkuz krhkoLk fhe {nkhkx VkuBwok rfMkkk{kt yku : VzLkeMk

  rkLkMkkLke [wtxeLke kMk kikheyku Y hkskLke rne{kt fk kkLke Mkhfkh kLku ykk Vheke [wtxe ku. k kke {krnke {wsk, Mkwe{ fkuxuo rne{kt Mkhfkh

  kLkkkLku E fuL Mkhfkh kkMku kkt[ Mkkn{kt skk {ktku Au. suLku E rne{kt rkLkMkkLke [wtxe Vheke kk kue yxfku nuke kE Au. khu keSkksw rne{kt ykkk{e Mk{u kuLkkh kuxk[wtxeyku kk Mk{k r[k Mk kLku ku Lke Au. khu k{k{Lke Lksh nu rne{kt kuLkkh kuxk[wtxeyku kh xfue Au. kufMkkLkk rLk{ {wsk 30 LkuBkh knuk rne{kt ke kzu ku kuXfku kh kuxk[wtxe fhke yrLkko Au khu yk [wtxeLkk krhk{ kk s Mkx ku fu rne{kt fkuE kk Mkhfkh kLkku Au ykk Vheke [wtxe fhk{kt yku Au. kuxk[wtxeykuLke Mk{ {kok 30 LkuBkh Au suke 30 LkuBkh knukt k{u khu rne{kt kuxk[wtxeyku fhkk{kt yke fu Au. suLku kLk{kt E ku {w kkxeoykuyu kkukkLke hLkerk kLkkkLke Yykk fhe ee Au. su k kuXfku kh kuxk[wtxe kukLke Au ku k{k{ kuXfku Wkh kskLkk W{ukhku rsukk kk nkk ufu yk k khkMkkuyu kufMkkLke [wtxe{kt k rs {ukk ku{u khkMk kuke hkSLkk{k ykke ek nkk. suLkk kku rne rkLkMkk{kt kskLke Mkrk Lkke kLke nke. khu nu kuxk[wtxe{kt yk ku kuXfku e hkkLkku kzfkh ksk Mkk{u hnuu. u ku kuXfku e hkk{kt kskLku MkVkk {u kku Mk kE su fu rne{kt {knku ksk khVe Au. suLkk kku ksk Vheke [wtxe fhkkLkku rLko fhe fu Au. ufu, ko{kLk{kt rne{kt uk {e hnu {kUkhe, rse yLku kkeLke Mk{MkLku kLk{kt hkkk kskLku LkwfkLk MknLk fhwt kzu kue Mkrk MkoE Au. keSkksw rkLkMkk yLku kufMkkLke [wtxe{kt fkh{e nkhLkku Mkk{Lkku fhLkkh fkUkuMk yk k{ktke yufk kuXf {ueLku kkukkLke Mkrk {skw fhk Lk fhu.ufu kskLke {w nheVkE yk{ yk{e kkxeo Mkk{u hnuu. u k{ktke yuf fu kuke w kuXfku Skk{kt yk{ yk{e kkxeoLku MkVkk {u kku rne{kt yk{ yk{e kkxeo w {skwkeke knkh yku. suLku E ykhu rne{kt kuxk[wtxeykuLke kzk{kh kikheyku [ke hne Au.

  huu RLk{kt 100, Mkthk{kt 49 xfk yuVzeykELku eetzeLkerne,kk. 6

  Mk wkhk yusLzkLk u ykk kheLku Mkhfkhu yksu Mkthk k uk{k t yuVzeykE {k okLk u kh e L k u 49 xf k fh k L k u eetze ykke nke. Mkkku Mkkku huu RLkMx[h{kt 100 xfk

  yuVzeykELku eetze ykkk{kt yke nke. Auk fuxkf Mk{ke rzVuLMk yLku huu{kt Mkek rue {qzehkufkLku RLku rn[k [ke hne nke.

  zkkLk LkhuL {k ueLkk Lkuk]{kt yksu kuue fuLe

  furkLk uxLke kuXf{kt yk rLko uk