07 06 2014 sunvilla samachar

Download 07 06 2014 sunvilla samachar

Post on 22-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 07-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 351Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 351 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 07, \ - 2014

  Lke rne,kk. 6LkhuL {kue Mkhfkh yuf Lke

  VkuBw ok kh ykk kLke k usLk k kL k ke hne A u . s u nuX ko{kt yuf k hkt kuMk yLku fuhkuMkeLkLke rf t{k{kt khku fhk{kt yku. f{kkuLke Mk{ekk {kxu yuf fk uh xe{Lke h[Lkk fhk{kt yku. yk fkuh xe{{kt ykuR ftkLkeykuLkk xku[Lkk yrfkheyk u yLk u k ux k u r{ {tkkLkk yrfkheykuLku Mkk{u fhk{k t yku. k ux k u r{ {tkk khk k{ k ikh fhe uk{kt yke Au. u kuLke k{Lku Mefkhe uku kk u yk rLko kkw ku. koLke yth yuf k kuMk yuLk fuhkuMkeLkLke f{k{kt khku ku. yk xe{ khk koLkk ytku kuMk yLku fuhkuMkeLk kh kLkkh LkwfMkkLkLke Mk{ekk fhu yLku khkk k khku fhk {k{u rLko fhu. Mkhfkh fuxku kkus Wkkzu yLku kufku kh fuxku kkus

  Lkktk{kt yku ku ytku {wktfLk kk rLko fhk{kt yku. k uxk ur{ {tkkLkk Mk wkk uyu {krnke ykkkk fkw t Au fu yk Mktkt{kt hkMk zkkLkLke f[uheLku {kufe uk{kt yke Au. zkkLkLke f[uhe{ktke eetze {e kk kk ykLku y{e kLkke uk{kt yku. yku WuLke Au fu ykuR ftkLkeykuLku nk{kt rk k uMk rMkrLzh kh 800 YrkkLkw Lk wfMkkLk kR hkw t Au. khu fuhkuMkeLk kh rk exh 33 YrkkLkw LkwfMkkLk kR hkwt Au. ykLkk krhk{MYku fw k 1.50 k fhkuz Mkwe knkU[e kR Au. Mkhfkh yk kLku yuf k fhkuz Yrkkke Lke[u kk {ktku Au. kuxkur{ kLk {uoL kLku fkw t Au fu y{u RAeyu Aeyu fu MkkrMkzeLku kfoMktkk Mkh kh e hkk{kt yku . ykLkk {kxu yLkuf rfk kh r[khk [ke hne Au. Lkk Lkk kkMkk kh

  k [[ko kR hne Au. rLkktkkuLkk yrk {uk{kt yke hkk Au. ykk Au fu ykLkkh Mk{{kt ykLkk nfkhk{f krhk{ {e fu Au. MkwkkuLkk skk {wsk zkkLk LkhuL {kue hkt kuMkLkk {k{u fkuR k rLko nue kfu fhkLkk {wz{kt Lkke. nk{kt kuMk rMkrLzhLke f{kku{kt khku fhk{kt yku ku{ kuyku RAkk Lkke. yk s fkhMkh kuxkur{ {tkk khk koLkk ytk yLku ko{kt yuf k f{kku{kt khk u fhk {kxuLke hkMk kikh fhe Au. yk f{kku{kt fuxku khku fhk{kt yku ku ytku fkuR rLko fhk{kt ykku Lkke khtkw xwtf Mk{{kt s yk ytku fkuR rLko fhk{kt yku.kuxkur{ {tkk khk kuMk yLku fuhkuMkeLk kh kLkkh LkwfMkkLkLku kLk{kt RLku rLko fhk{kt yku. ko{kt yuf k kuMk yuLk fuhkuMkeLkLke f{k{kt khku fhk{kt ykMku

  hkt kuMk- fuhkuMkeLkLke f{k ko{kt yufkh u : rhkkuxo

  kuxkur{ {tkkLke k{kuLku Mefkhe uku kku y{e

  Lke rne,kk.6zkkLk L kh u L

  {k ueyu yrk sYhe fhfMkhLke wtk k Y fhe ee Au. ku{Lkk kLk{tzLkk fLku LkkLkw hkeLku {kueyu ykLke Yykk fhe Au. u fu ykkk{e rMkku{kt yL [o kh k {kue kuf {wfk {kxu kikh Au. Lkkkt {tkk{kt yrfkheykuyu fkwt Au fu kLk{tz yLku zkkLkLke f[uhe kh [oLku ko 2012-13{kt 533 fhkuzke xkzeLku L k e[e Mkkkxe kh kk{k t yku.

  k o 2 0 1 2 - 1 3 { k x u kMkrf [oLkk yktfzk Wk kLk Au. yk hf{Lku xkzeLku yze fhkLke rn[k Y fhkR Au. ykk wkeyu Mkhfkh khk k ykkW fhfMkhLke wtku nkk hk{kt yke nke. wkeyu

  Mkhfkh u k o 2013-14{k t [oLku Mkwkhk{kt ykuk ksux ytks {wsk xkzeLk u 375 fhkuz fhe uk{kt ykku nkku. fhfMkhLke kkf wtku Akkt nsw [oLke hf{ khu nke. furkLkux kLkku, hkkLkku yLku kqo zkkLkkuLkk kMk kh [o ku{s wkeyu MkhfkhLkk kMkLk hr{kLk Wkk uk fhk{k t ykkk r{kLkk u L k e e kh [o k o 2012-13{k t 424 fhkuz nkk u. fw [oLke hf{ 533.66 fhkuz nke.su{kt kLkk uLkk kkkh, kk yLk u

  keyu{ykuLkk [oLkku Mk{ku kk Au. wkeyu Mkhfkhu kMk rk{kt ykkW fkk {wfk{kt MkVkk {ue nke.

  k o 2014-15 {kx u ksux ytks 271 fhkuzLkku n k k u . M k w k k uy u fk w t A u f u wkeyuLkk fLke Mkhk{e{kt {kueyu kLk{tzLkw f yzw fheLku stke k[k fhe ee

  Au. ko 2011{kt ykkf {te kk kfkeLk Lkkkt kLk {wSoyu kLkku yuLk Mkhfkhe yrfkheykuLkk ru kMk kh fuxkf rLktkku {wfe ek nkk. Mkkku Mkkku VkR Mxkh nkuxuku{kt kuXfku kh rkkt {wku nkku. Mk u{eLkkhLkk ykk usLk VkR Mxkh nkuxu{kt Lk fhkLkku rLko fk u o nkk u. ykLkk fkhu [o kh fkk {wfk{kt MkVkk {e nke. khtkw {kue ykLkk fhkk w zkke ykk eLku w hf{ k[ke uk RAwf Au.

  [o kh ytfw {wfk {kue khk fhfMkhLke wtku Y

  zkkLkLke ykurVMk yLku kLk{tz kh [oLku 533 fhkuzke xkzeLku Lke[e Mkkkxe kh kk {kue RAwf

  furkLkuxLkw f ykuAw hkeLku stke hf{ k[kku

  uh{kt yk kuo Mkk{kL fhkk ykuAku hMkk hnukLke ykkkneke f]rk Mk{wk{kt rLkhkk : uLkk yL kkku{kt k {kuLkMkwLkLke yuLxeLkku ELkh

  fuh{kt rk-kr{ {kuLkMkwLk knkUwt : k{k{ skyu hMkk

  [kh rMkLkk rtk kk fuh{kt {kuLkMkwLkLke yuLxe

  e rne,kk. 6f u h { k t r k - k r {

  {k uLkMk wLkLke yuLx e kE skk t ykhu weLkw t {kuswt Vhe wt Au. [kh rMk Mkwe rtkLke Mkrk hkk kk ykhu fuhLkk rhkfk tX u {k uLkMk wLkLke yuLxe kE nke. nk{kLk rkku k ykLku Mk{koLk ykke ewt Au suke kufku{kt k nu ykk ke

  Au. nk{kLk rkk khk ykLku Mk{koLk {k kk nu Mkrk fue hnu Au kuLkk Wkh k{k{Lke Lksh hnuu. fuhLkk rhkfktXkLkk rMkkhku{kt yksu hMkk kqxe kzk u nkk u. k ufk u hMkkLke { {kk {kxu knkh k rLkfk nkk. nk{kLk rkkLkk yrfkhe yuyuMk hkXkuzu fkw t nkwt fu, rk-kr{ {kuLkMkwLkLke

  Lke rne, kk.0616{e kufMkkLkk Mkefh

  khefu khk {ku s Mkwr{kk

  {nksLk yksu [w txkE ykk nkk. zkkLk L kh u L {k u ey u L kk MkefhLke MkoMkB{rkke [ w txe k k{k{ kkkuLkku ykkh {kLku nkku. zkkLk LkhuL {k u e M k rn k k{k{ k k k u khVk e rhc Lk ukkykuyu k wYkhLkk rMku hkMk hsq fhe nke yLku MkefhLkk nkuk

  {kxu {nksLkLkk Lkk{Lkwt Mkq[Lk fwO nkwt. kufMkk{kt fkUkuMkLkk Lkukk

  LkhuL {kueyu k{k{ kkkuLkku ykkh {kLku

  kufMkkLkk Mkefh khefu Mkwr{kk {nksLkLke he{ehkfw{kh kk kufMkkLkk yk khefu ke {rnk kLk : ELkuhke 8 k Mkwr{kk {nksLk Sk Au

  ykukhuLk wMxkhLkku yku ELhk kkteyu ykku nkku

  ezf ykukhuLk{kt khu wkhe kE : ykukhuLkLkk [kh {neLkk kk ELhk kkteLke qh nk fhkE nke

  Lke rne, kk.06Mo {trh Mktfw{kt yk{eoLkk ykukhuLk wMxkhLke yksu 30{e

  hMke nke. yk rMku ykukhuLk wMxkhLke xLkkLku k fhk{kt yke nke. ykukhuLk wMxkh qk s rzf xLkk nke. keS-ykX{e sqLk 1984Lkk rMku yk ykukhuLk wMxkh [kwt nkwt. kfkeLk zkkLk ELhkkkteyu ykukhuLk wMxkh {kxuLkku yku fkuo nkku. y{]kMkh{kt nh{eLh Mkkrnk Wkh ytfw {wfkLkk nukwMkh yk ykukhuLk nkk hk{kt ykwt nkwt yLku shLkuMkn eLzkLkkkLku qh fhe uk{kt ykk nkk. Mktfw E{khk{ktke eLzkLkkk Wkhktk ku{Lkk Mk nw{kkuhkuLku k qh fhk{kt ykk nkk. eLzkLkkkyu ykkW nh{eLh Mkkrnk{kt ytfw {uku nkku yLku yur 1980{kt ku{ktke nuzkxhLke skkkhe yk fhe nke. ykukhuLk ku kk{k nkk hk{kt ykwt nkwt. khke MkuLkk khk yk ykukhuLk nkk hkwt nkwt. yk{kt xuLf, nuefkuxhku, hMkkrf nrkkhku k E sk{kt ykk nkk. khke MkirLkfkuLkk kkkuyu k yk{k {kuxe wkhe kE nke. yktfzku qk {kuxku rLkfku nkku. 83Lkk {kuk yLku 220 kkuLkku yktfzku ykku nkku.

  khk Mkhfkh khk hsq fhk{kt ykuk yktfzk{kt 492 LkkkhefkuLkk {kuk kok{kt ykk nkk. khu rkLkMkkkkh heku 5 nh {kukLkku yktfzku {wfkku nkku. ykukhuLkLkk [kh {neLkk kk 31{e ykuxkukh 1984Lkk rMku ELhkkkteLke nk fhe uk{kt yke nke.

  ykukhuLk wMxkhLke 30{e hMke

  {fkswoLk zkuLkku k yk{k Mk{ku kk Au. k hksfe kkkuyu Mkwr{kk {nksLkLkwt Lkk{ Mk w[w t nk w t . {nksLkLk w t Lkk{ Mkw[LkLkkh{kt 19 Mkku nkk. 72 keo {nksLk ELkuh{ktke ykX{e k k ufMkk{k tke [wtxkE ykk Au. k]nLkk ykLke kuLk{kt kuyku fk{ fhe hkk Au.

  zkkLk Lkh uL {k ueyu k k{k{Lkk u ykkh {kLku nkk u . Mk oMkB{rkke k u{Lke kMktke fhkE nke. keS kksw {u{ktke 71 keo Lkukk Mkk ike yLk we Mk tMk Mkku k ifeLkk yuf khefu Au. Mkefh khefu [wtxkE ykk kk Mkwr{kk {nksLk {ehkfw{kh kk yk rkrck nkuk Wkh knkU[Lkkh ke {rnk kLke kk Au. ko 1989 kkke Mkwr{kk {nksLk khu k kufMkkLke [wtxe{kt nkko Lkke.

  k ks u kh{k t s k u ue [wtxe{kt ykX{e k Mkwr{kk {nksLk ELk ih{k tke [ w txkE ykk nkk. Mkwr{kk {nksLku 4.67 k {ku Sk {ue nke. yku Wue Au fu, Mkwr{kk {nksLk ko 1999ke 2004 [uLkk kkk{kt yx rknkhe kskue Mkhfkh{kt kLk khefu nkk. 16{e kufMkkLke yuf Mkkn ktkw Mkk yksu Y kwt nkwt.

  kufMkkLke fkokne Mkku{kh Mkwe {we

  ykLke [wtxe MkoMkB{rkke kE

  kufMkkLkk yk khefu Mkwr{kk {nksLk MkoMkB{rkke [wtxkE ykk kk kufMkkLke fk{kehe yksu rMkh {kxu {kufwV fhe uk{kt yke nke. nu k]n 9{e swLkLkk rMku {u. Lkk [wtxkuk yk Mkwr{kk {nksLku fkwt nkwt fu, 9{e swLku 11 ku k]n {u. MkuLx nku{kt hkxkrkLkk MktkkuLk kk k]n {u. ykLke [wtxe yLku ku{Lkk MktkkuLk kk zkkLk LkhuL {kueyu ku{Lkk furkLkuxLkk kLkku yLku hkkLkkuLku k]nLkk Mkku Mk{k hsq fko nkk yLku ku{Lke yku fhke nke. nk{kt s kuue kufMkkLke [wtxe{kt ksku Mk knw{ke {ue nke. LkhuL {kueLke [tz nuh [u ksku kLkkh Sk {ue nke. {kueLkk Lkuk]{kt ksk Mkhfkh MkkkZ kE kE Au. yksu MkefhLke [wtxe fhkk kk {kueyu k{k{ hksfekkkuLkku ykkh {kLku nkku. nu 9{e swLkLkk rMku hkxkrkLkk MktkkuLk kh k{k{Lke Lksh hnuu. MktkkuLk kk ku{Lkk kk kh [[ko nkk hk{kt yku.

  yuLxe kE kE Au. Auk ku rMk{k t f uh{k t hMkkLke krk{kt ykMkLke rk nkk hk{kt yke nke. hkXkuzu fkwt nkwt fu, Yykke kkk{kt krk e{e hnuu. {kuLkMkwLk Mkk{kL heku fuh{kt knue swLkLkk rMku knkU[u Au khtk w yk ku o [kh rMkLkku rtk kku Au.

  kEfku nk{kLk rkku hM k k W kh L ksh h ke nke. u{kt kLkLkk fkh yLku hMkk kk {kuLkMkwLkLkk ykk{LkLke nuhkk fhkE nke. fuh{kt y{khk 13 MxuLk Au yLku fkoxf{kt yuf MxuLk Au. Auk ku rMk{kt 2.5 r{{e

  hMkk kku Au.fuh{kt hMkk kk kk nu {kuLkMkwLk ykk u. krk yLku fkoxfLkk WkhLkk yktkhefkkku{kt k hMkk kku Au. rhkfktXkLkk ykt, hkMke{k, kr{Lkkzw{kt kkxk kzk Au. [kh ko Mkwe Mkk{kL yLku kuLkkke w hMkk kk kk khk{k t yk k u o {kuLkMkwLk Mkk{kL fhkk ykuAku hnu k ue kk Au.yk k u o 95 xfk Mkwe hMkk kkLke kk ukE hne Au su f]rk Mk{wkLku rLkhk fhu kue kk Au. nk{kLk rkkLkwt fnuwt Au fu, yLkeLkkuLke yMkhLkk eu {kuLkMkwLkLke Mkrk Lkke hnuu.

  y{kk, kk.06fuh{kt [ku{kMkkLkk ykk{Lk

  kE [wwt Au yLku keS khV Mkwhk rskLkk {ktkhku kkwfkLkk e{kuk kk{{kt kh hMkku kke Vhe wt Au. e{kuk kk{ kkMkuke kMkkh kke fkfhkkkh s{k fktXkLke fuLkk{kt tkk kzkk LknuhLkk kke kk{{kt wMke

  kwt nkwt yLku ykk kk{{kt wtx Mk{k kke hkE kk Au ku{s ukhku{kt kke Vhe kk fhkuzku YrkkLkk kkfLkk LkwfkLkLke eke MkukE hne Au suLkk kku uzqkkuLku hkkk kkeyu hkukLkk khku ykku Au.

  f kfh k k k h f u L k k q k {nLke kk Au. yk fuLkk

  ykk rk k wshkk {kx u ykeko Mk{kLk Au. fkfhkkkh fuLkk kh {wu ykk rk kwshkkLkk uzqkkuLke uke Lku Au kt {ktkhku kkwfkLkk e{kuk kk{ kkMkuke kMkkh kE hnue f uLkk{k t ykshk us MkkhLkk Mk{u LkkLkw t yuwt tkk kzwt nkwt khtkw kkeLkku kn uh{kt

  nkukke tkku MYk kh fwO nkwt. LknuhLkwt kke ukukk{kt ykk kk{{kt ku{s ykswkkswLkk ukhku{kt wMke kwt nkw t. suke uzqkku wk [rkk kLke kk nkk. nsw kkuzk Mk{ knuk s 256 fhkuzLkk [uo LknuhLkwt [o LknuhLkw t LkrLkefh fhkwt nkw t khu yk Lknuh{kt tkk Mkokk

  kke kk{zk{kt wMke skk khu {w~fueyku: uzqkkuLku hkkk kkeyu hkukLkku khku : uzqkku [kkkwh :nk{kt fhkuzkuLkk [uo LknuhLkwt LkeLkefh kwt nkwtfkfhkkkh fuLkk{kt tkkke [khu kksw kke : khu LkwfkLk

  MkwhkLkk {ktkhku kkwfkLkk rLk{kuLk kk{ke fuLkk kMkkh

  kufkuLku LknuhLkk fk{{kt k[kh kku nkukLke yktfk kke hne Au. fkfhkkkhLke s{k fktXkLke Lknuh{kt su skyu t Mkowt

  Au yu sk kh MkkVLk ykue Au. Lknuh kkkLkkLk yrfkheLkk skk yLkwMkkh yk tkk MkkVLk kwxkLkk fkhu kwt fu

  kAe yL fkuE fkhMkh kw t ku LknuhLkk kke kt kk kAe fkh e fku kk u Lkn uh kkkLkk yrfkheyku khk Lknuh

  kt fhkLkk yku ykke ukk Au. u fu nk 200 suxwt kke tkkLku fkhu kk{{kt ue kwt Au. (_ ...)

  kue rn[kLku RLku k hksfe kw oku{kt [[ko Au.kksukh{kt s kuue kufMkkLke [qtxe{kt {kue nuh [u ksku yirknkrMkf Sk {ue nke. {kueyu [kh hr{kLk {k UkheLk u fkk w{k t ukLke kk fhe nke suke {kue kkMkuke kufku wk {kuxe {kuxe ykukkyku hke hkk Au. su kqo fhe kzuu.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 07-06-2014{uk (y,,R) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoMkoLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ke-kZkeLke kk. {kLkrMkf [kk ne kLku.r{kwLk (f,A,) : RuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykkMk{kt krk.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {k skE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke sk.{eLk (,[,,k) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.

  ktkeu...

  {kue RVux? {tkeykue ykurV{kt u R sk h rt

  huL {kueyu wshkkt {w{tke u hnuk wshk {kuzukt yuxk k fko Au fu fuL{kt k{tke hefu u{e fkoie ykhkue nuzkR e hne Au. {kue yrfkheyku yu {tkeykue fkoieu k fkhe kk {ku Au. kV VkRke {ktze yrfkheyku kku tk we uyku ku hMku yke hkk Au. yuwt fnuk Au fu yrfkheykuu u{u M tu ykku Au fu {ex {kxu tqou ikhe fheu yku, uuLxu wux kuRLx{kt yuxu fu trk yu xef nku, Vkuku y {ex {kxu ikh hnu yu ykurVku{kt kV VkRwt qhuwt k hku. wkhu hkrwt yrkk ikh fhk {kxu kukk{kt ykue uXf {kxu {kueyu k {tkeyku kuke Rwx {tkk nk. {tkeykuu Mu fnukwt nwt fu Rwx{kt iktrf wk ke uRk, Xku yu k nkuk uRyu.

  M{]r Ehke wMu hkk:- {kueyu kukkt {tkeykuu 100 rku yusLzk kk {kxu nukke s fne ewt Au. Mxt ykuhu ytu [uk Au. {kueyu {tkeykuu ft Au fu rk fkhk kfe Mxt ykuhu fhkeu u{u Vke fu Au, uke [eu hnuu. hkku hk fuxkf {tkeykue ykurVkue nkh k fkWLxh ke ukk Au, kt nkhke ykkh huf yu kukkt Vku u{s yL uuxT s{k fhkkkt hnuu. {k tk rfk {tke M{]r Rhkee kMke kue ykurVe nkh ykwt fkWLxh kk{kt ykwt Au. wkhu M{]ryu yuf ykhkt VkuxkukVhu fkWLxhku Vkuxku uk uku khu ue kku ekuze kR ne. f]rk hk{tke tS krke ykurV nkh yuf kut {qfk{kt yke Au. su{kt ykurVe yth kuu kk h {kR Vh{kk{kt yke Au. M Au fu yk ro Mk uu k{kt hkk s uk{kt ykku Au.

  {rnk u{s k rfk k {ufk ktee ykurV nkh yuf kurx kk{kt yke Au, su{kt wt Au fu ykurV{kt uk nuk fkt ku {khku {kukR M[ ykuV fhe ku yu fkt ku kRLx {kuz h hkku. huu hk k {kus rLnke ykurV nkh yke s kut kk{kt yke Au.

  hwh he fheu ykk{kt ykk nk ruonuhe rfk r[ weh f]kyu wkhu hwh he fwO nwt,

  su{kt u{u yrfkheykuku qAwt nwt fu u{e ykurVku yu rhh{kt kV VkR Au fu n.

  khk yrfkheyku{kt y[kf hkx uk {ku. hwh{kt k yrfkheykuu ruo ykk{kt ykk nk fu uyku kukkt f{o[kheyku{kt MVqku t[kh fhu, suke fk{ fhkku {knku khu khku e fu yu kYt fk{ yke fk. Wue Au fu zkk huL {kueyu wkhu s k rkkukt r[ Mhkt yrfkheyku kku uXf kuS ne.

  r[kuyu ykRxee {ke k{kL krhfkue {Mkykuwt zke rhkfh kk {kxu ux y ikh fhkkt ruo ykk nk. khu fuxkf yrfkheykuyu eyu{e kkkh ukRx h kukkt wk yu Wkku kuMx fko nk.

  2 / . 07-06-2014, y{kk

  Mk{kLkLke fefLku w hku[f kLkkk RLxhLkuLk xe{

  rV{Lku MkV kLkkk {kxuLkk k{k{ kMk

  Mk{kLk yLku sueLk yrrLkk rV{Lkw r{kt yLkuf sk Wkh wxk : swkRLkk ytk{kt rV{ h fhku

  {wtkR,kk. 6Mk{kLkkLk yLku sufeLk

  yrrLkk rV{ rffLke rV{e [knfku WMkwfkkkqof hkn uR hkk Au khu yk rV{Lku hku[f kLkkk {kxuLkk k{k{ kMkku rLk{kokk{ktke rLku of kLk uk Mkkrs Lkrzkkk khk fhk{kt yke hkk Au. Mk{kLkLke fkuRW rV{ Auk fuxkf Mk{ke ^kuk hne Lkke kuk Mk{{kt kuLkk kku [knfku Lke rV{ fefLke hkn uR hkk Au. yk rV{ k kkuMk ykurVMk kh w{ {[ku ku{ {kLkk{kt yku Au. Mk{kLkLke rV{Lke kxfkk wk hku{kt[f kLkkk{kt yke Au. yk rV{ kufkuLke yukukk {wsk hnu ku {kxu RLxhLkuLk xe{ k hkufk{kt yke Au. rue Mkku kh rV{Lkw wxk fhk{kt ykw t Au. yufke yuf rue Mkku uRLku [knfku hku{ktr[k kR su. nu Lkrzkkkyu

  rV{Lkk kk uMx k uzMkLk kh fk{ fhk {kxu Lk MkkuLke RLxhLkuLk xe{Lke kMk tke fhe Au. yk xe{ yL kkMkk{kt kkkMk fhu. fkuR LkkkR nu kku kuLku wh fhk{kt yku. rV{ RLzMxe{kt hnuk Mkwkkuyu fkwt Au fu Mkkrsu rV{Lku rVrLkk x[ ykkk {kxu yk xe{Lke kMktke fhe Au. rV{Lkk eyuVyuMk kh kLk furLk fhk{kt yku. Lk MkkuLke xe{ swk swk uk uLke Au. k uMkyuLsMkke {k u y u rzxMk o k k ukk{k t

  ykk Au. k o 2012 kk k{ k Mk{kLkLke rV{ R kh hsq fhk{kt ykLkkh Au. suke rLk{kokk rLkuofku yk rV{Lk u MkV kLkkk {kxu k{k{ kkfkk kke hkk Au. yk rV{ swkRLkk ytk{kt hsq fhk{kt yku. rV{{kt k{ k Mk{kLkLke Mkkku sufeLk uk {Lkkh Au. sufeLk yLku Mk{kLkLke uze kkuMk ykurVMk kh w{ {[ke fu A. Mkkku Mkkku sufeLkLke furhhLku ykk R sk{kt yk rV{ Wkkuke nu

  rV{ku{kt w Mkkhe qr{fk fhk RAk : MkuMke rkuLk

  e rV{ku nkk{kt nkuk Akkt fkuR Wkk Lkke

  rV{e [knfku nu kuLku w {kuxe qr{fk{kt uk RAwf Au : hkkee yu{yu{yuMk-2Lke MkVkkke khu Mktkw

  {wtkR,kk. 6hkrke yu{yu{yuMk-2

  rV{Lku kk uMk ykurVMk kh kLkkh MkVkk {k kk khke fuLkuzLk kkuLko Mxkh MkLke rkuLk khu ykkke kLkue Au. MkLke rkuLku fkwt Au fu yk rV{Lke MkV kk kk kuLke kkMku yLkuf {kuxe ykuVh yke hne Au khtkw ku nk{kt fkuR Wkk{kt Lkke. MkLke rkuLku fkwt Au fu khke [knfku kuLku kMkt fhe hkk Au. su kuLkk {kxu wk {kuxe rMke Au. kuLkw fnuw Au fu [knfku nu yu{ {kLkkk kk Au fu ku {kk ykRx{ MkkUk fhu ku ku Lkke. rV{ [knfku kuLku {kuxe qr{fk{kt uk {ktku Au. MkLke rkuLku fkwt Au fu ku nsw Mkwe k rV{ku fhe fe Au. ku RAu Au fu kuLke rV{ku [knfku rLknku yLku yuLu fhu. zkLMk, yuxk yLku

  kkuMk ykurVMk kh {kuxe MkVkk yk k{k{ kkkkk u kzfkhYk Au. MkLke rkuLku fkw t Au fu ku khu yuw {kLkke Lk nke fu kuLke rV{kuLku Mkkhku rkMkk {e fu Au. khke [knfku kuLke rV{ku kMkt fhe hkk Au. ku kkukkLke fk{keheLku he hkk {ktku Au. ku ykk hku Au fu ykkk{e

  rMkku{kt kuLke rV{ku [knfku [u w{ {[ku. nk{kt kuLke kkMku hnue rV{ku nue kfu kqo fhk {kxu ku ykkke Au. MkLke rkuLk kkurwz{kt kkukkLke MkVkk yLku MkkLkLku RLku Mktkw Au. MkLke rkuLku kkurwz{kt kkukkLke furhhLke Yykk SM{-2 {khVku fhe nke. yk ykkW ku rhxkrxe ku{kt kk uk {kx knkU[e nke. kk kkuMk-5{kt kk uk {kx u k u yke nke. khkk kuLke khV k{k{Lkw

  kLk U[kwt nkw. MkLke rkuLku {kuzuke wx ykWx yux zkk{kt k yuf ykRx{ MkkUk fwO nkw. suLku kufrkk {e nke. u fu khkk ku sufkkux yLku hkkee yu{yu{yuMk-2{kt Lkshu kze nke. yk rV{ kkuMk ykurVMk kh MkV Mkkrkk kR nke.

  MkeLk kuLk Mkkku Lk fhkLke kuhkuLkLku fkuR s Wkk Lkke

  Mxkh yrLkuke [k kuhkuLkLkku wkMkku

  kkukkLke Lke rV{kuLku R MkuMke kuhkuLk khu ykkke

  kuMkyuLsMk,kk. 6rk ykrfLk {qLke ku-

  fr yrLkuke [k kuhkuLk Lk fhkLku RuLk fkuR Wkk fhk {ktkke Lkke. kuhkuLku fkwt Au fu ku nk{Lkkt kuLke Lke rV{ kh kMk kLk furLk fhe hne Au. 38 keo yufuz{e yukuzo rsukk yrLkukeyu fkwt Au fu MkeLk kuLk Mkkku Lk fhkLku RLku kuLku fkuR Wkk Lkke.

  kuhkuLku fkwt Au fu ku MkeLk kuLk-Lku 18 koke ykuu Au. MktktkuLku RuLk kuhkuLk fkuR kk fhk {ktkke Lkke. kuhkuLk nu xwtf Mk{{kt Lke rV{ yu r{rLk u xw zkR{kt Lkshu kzLkkh Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku y{Lzk Mkuuz, Lke kurxfMk, rk{ LkeMkLk yLku yL fkfkhku uk {Lkkh Au. yk rV{ 13{e swLkLkk

  rMk rh{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. kufr yrLkukLke Mkkku Mkkku kuhkuLk VuLk {kuzLkk kuk{kt k kufrkk {ue [wfe Au. kuLke kkkh rV{kuLke kk fhk{kt yku kku zurMk yuzkufux yLku {kuLMxhLkku Mk{ku kk kk

  Au. yufuz{e yukuzo SkLkkh ku k{ ykrfLk {qLke yrLkuke Au. ko 2005{kt k ku Lkk uk o fLxe{kt qr{fk k k{k{ yukuzo Ske kR nke. ko 2007{kt ku y{urhfe Lkkkrhfkk {ue uk{kt MkV hne nke. u fu ku ykrfLk Lkkkrhfkk Akuze hne Lkke. ko 2012{kt ku MLkku nkRxTMk yuLz nLxMk{uLk{kt k Lkshu kze nke. kksukhLkk kkuo{kt ku rLk{ko kuku fwe kze Au. xureLk yLku rV{ kku{kt ku rLk{koLkk kuk{kt k ys{ke hne Au. u fu yk{kt k ku MkV hnuu ku{ kuLkk [knfku {kLku Au. nk{kt ku kkukkLke 13{e swLkLkk rMku hsq kLkkh rV{ kh Lksh hke hne Au. yk rV{Lku RLku ku Mk k hne Au. kuLke rV{ kufkuLku k{e su ku{ ku {kLke hne Au.

  MkkkoMkk hr{kLk ^w uMkeLk rkfw Mkwhrkk Au

  r{MkfurhLkku khku xe Au : rhkkuxo

  MkkkoMkk hr{kLk ^ w uMkeLkLke yMkhLku RLku fhk{kt yku Lkk ykMkLkk kkh he fhe ukk

  Lwkufo,kk. 6kksukh{kt fhk{kt ykuk

  Lkk ykMk{kt kku fhk{kt ykk u A u f u M k kk oM k k hr{kLk ^w ufMkeLk rkfw Mkwhrkk Au. kuLkkke fkuR khku Lkke. Mktkufkuyu ykMk kk fkwt Au fu ^w uMkeLkke koLku fkuR LkwfMkkLk Lkke. ykLkk ku ^w hMke r{MkfuheLkk khkLku xkzk{k t qr{fk yk fh u Au. Wkhktk nue kfu kkfLkk sL{Lk u k hk uf u Au. hMkeLke MkwhkkLku RLku &ku Wk kk kk w ykMkLke fk{kehe nkk hk{kt yke nke. su{kt ^wLke hMke Mkkko {rnkykuLku

  LkwfMkkLk fhe fu Au kuk &ku nk{k t M k k kxe kh ykk nkk. koLku LkwfMkkLk fhu Au fu fu{ kuLku RLku ikkrLkfkuyu ze [fkMke nkk he nke. LkkuuoLkk Mktkufkuyu yktfzk k LkkUk nkk. Mkkko Mkk hr{kLk ^wLkk fkh{u khku Wku kR fu Au. khu ykLku hkufk {kxu kLkkk{kt ykue hMke u{Lku xkzu [u. ykMkLku nkLkk Mkkike {kuxk ykMk khefu uk{kt yku Au. rLkktkkuLkwt fnuw Au fu MkkkoMkk hr{kLk ^wLke hMkeLkk Wkkuk yLku kuLke Mkwhkk ytk u kMk [fkMke fhk{kt yke nke. LkkuuorsLk RLMxexwx

  ykuV kf nukLkk Lkuk]{kt yk ykMkLke fk{kkhe nkk hk{kt yke nke.

  ko 2009 yLku ko 2010 hr{kL k L k k u u o{k t M k kk o {rnkLkk ktfzk kh Lksh fhk{kt yke nke. Mkkk u Mkkk u k u{k t [fkMke fhk{kt yke nke. Lke hMke {rnkykuLku ykkk{kt yke nke. k uLkk kkhku k uk{kt ykk nkk. u fu nsw khu ykMkLke sYh nkukLke kk ikkrLkfku fhe hkk Au. khtkw kkr{f kkhku ykkMk hkk Au. ko 2009{kt MkRLk ^wLkk fkhu Mkkko {rnkyku{kt wyuMk ^w hMkeLkwt {k e kwt Au.

  kkuLkkuokkVe rV{ku kuzY{{kt kwYkkuLku nkukuMk kLkku Au

  Lwkufo,kk. 6nkLkk Mk{{kt {kuxk kkLkk

  kwYkku kkuLko rV{ku rLknku Au. khtkw RLxhLkux kh rLkr{k heku yuzx ykk kku kkuLko rV{ rLknkLkkh k wYkk uLk u MkkkLk kR skLke Mkkn Lkk ykMk{kt ykkk{kt yke A u . L k k ykM k{k t skk{kt ykwt Aufu kkuLko rV{ku rLknkLkkh k wYkk u k uzY{{k t nkukuMk kR Au. kksukh{kt s fhk{kt ykuk Lkk MktkuLk ykMk{kt k {w t Au fu ykuLkkRLk kkuLko rV{ rLknkLkkh kwYkkuLkk kuzY{{kt kVkuo{o kh kuLke {kXe yMkh kk Au. ykMk{kt skk{kt ykwt Aufu r kkuLko

  wrLkk{kt yuLxe fhe [wfuk kwYkku w {w~fueLke rk{kt ykk e hkk Au. yk{kt skk{kt ykwt Au fu kkuLko rV{ku rLkr{k heku rLknkLkkh kwYkku Mkk{kL MkuMke krkreke hku{ktr[k kkk Lkke.

  ykRxe kuVuLk yLku Auk [kh koke rLkr{k heku kkuLko rV{ rLknkLkkh kwYkLkw t fnuw Au fu yL {kuxk kkLkk kwYkkuLke su{ s ku k rxLkushLkk kkkke s rLkr{k kkuLko rV{ swyu Au. su{ su{ Mk{ kMkkh kk Au ku{ ku{ kkuLkoLke wrLkk{kt k Lke Lke Mkk{ke {wfkke Au suke [knfku kuLkkke wh kkk Lkke. yk kwYkLkwt fnuw Au fu ku kuLke kLk Mkkku MkuMk {kk fhkk kkuLko rV{ rLknkw khu kMkt fhu Au. yk Mktkt{kt MkuMkkukursMx rkf sw{kLkeLkw t fnuw Au fu ykwrLkf Mk{{kt kkt skk [ke fuxkf Lkfkhk{f krhk{ku k {e hkk Au.

  Lkk ykMkLkwt hMk kkh

  RLxhLkux Wkh rLkr{k heku yuzx rV{ku rLknkLkkh kufkuLku MkkkLk kk {kxuLke Lkk ykMk{kt ykkkne

  {wtkE,kk. 6 uh kh{k t WseL k k u

  {knku uk {e hkku Au. yksu Mk uLMk uMk{k t 376 kk uELxLkk u hufkuzo WAkku LkkUkku nkku. suke MkuLMkuMk WAeLku 25396Lke Mkkkxe kh knkUku nkku. khu rLk^xe 109 kkuELx WAeLku 7583Lke Mkkkxe kh knkUku Au. uhkh{kt yehk k uS uk {e hne Au. ykoktk{kt zke krhkoLk ku kue ykk ukE hne Au. {ezfuk ELzuMk{kt 142 kkuELxLkku WAkku LkkUkkk kuLke Mkkkxe 9098 LkkUkE nke. khu M{kufuk ELzuMk{kt 150

  kkuELxLkku WAkku LkkUkkk kuLke Mkkkxe 9774 LkkUkE nke. kkh keyuMkE Mkuxh ELzuMk kife kkt[{kt 52 MkknLke [e Mkkkxe uk {e nke. ykuE yuLz kuMk ELzuMk{kt 5 xfkLkku Mkkike khu WAkku LkkUkku nkku. keyuMkE kU[{kfo MkuLMkuMku 25 nhLke [e Mkkkxe nkMk fhe ee Au. yksu yk Mkrk w {skwk kLke Au.

  rk kr{ [ku{kMkwt fuh{kt y uLx e fhe skk yLk u ykLk u nk{kLk rkku Mk{koLk ykke ukk kuLke k yMkh uk {e nke. VkELkkLMk uh{kt ke

  kuS hne nke. ku ELzk{kt 7.3 xfk , yk uy u L kSMk e{k t 10 xfkLkk u WAkk u Lkk Ukk u nkk u . ykhykEyu{k t 3.1 xfkLkk u WAkku Lkk Ukku nkk u. yuMkeMk kUf{kt 1.3 xfk khu yuMkkeykE{kt k 1.3 xfkLkku WAkku hkk u nkk u. keyuMkE ykExe ELzuMk{kt k xkzku Lkk Ukku nkk u. {uxLkk uh{kt kuVex kwfkLke Mkrk uk {e nke. {kfuox kezTk {skqk hne nke. 3193 uh{kt fkhkukkh kku nkku. su kife 2129 uh{kt kuS yLku 969 uh{kt xkzku hkku nkku.

  MkuLMkuMk 376 kkuELx WAe 25396 yLku rLk^xe 109 kkuELx WAe 7583Lke [e Mkkkxeyu : ykoktkLkwt r[k nu zke kk kue ykk

  kh{kt kuS : MkuLMkuMk yLku rLk^xe hufkuzo [e Mkkkxe kh

  12 ELzuMk kifeLkk kkt[{kt kkLk MkknLke [e Mkkkxe

  ( ...)yk Lknuh kwxkLku fkhu ykwt

  kk{ kke{kt khkku kE kwt Au yLku hLkk yktkk{kt kzuku k yLku zktkh suk kkf kzeLku kufkh kE kku Au. yk LknuhLkwt ykkW k 256 fhkuzLkk [uo LkeLkefh fhkLkk ykwt nkw t khtk w kufku k tkLku Mkk kqAe hkk Au fu fhkuzku YrkkLkk [ko kAe k fk{{kt k[kh kwt Au suLkk fkhu y{Lku kukkLkku khku ykku Au. {ktkhku Mkk

  e{kuk kk{ kkMkuke kMkkh kke fkfhkkkh {w fuLkk{kt Mkkhu Mkkzk kkt[ kku ykfM{f tkk kzwt nkwt suLkk fkhu LknuhLkwt kke kk{{kt Vhe wt nkwt. kk{Lkku 75 xfk rMkkh kke{kt kuhfk kE kku nkku. kkeke hhe yLku Mkwfu kkfLku {kuxwt LkwfkLk kwt nkwt. kk{{kt kke ukk kk{Lkk u{Lkkh, ykrkMke rVw t {nkte {nkuku, {trh rVwt kuhu rMkkhLkk 75ke wt hkuLke ykMkkkMk kke Vhe k nkk su kife 50 suxk h{kt kke u

  kk nkk. kke u fhkLke Mkkku h heLku LkwfkLk knkUwt nkwt. Lknuh{kt tkk kzkLke kkkt s Lknuh rkkLkk yrfkheyku xLkk Mku kuze ykk nkk yLku tkkke {w fuLkk{kt kke kt fhke tkkLku rhkuh fhkLke fk{kehe Y fhe Au. e{kuhk kk{u y[kLkf {w fuLkk{kt kkkzw kze skkt ykswkkswLkk uke rMkkh{kt Vhe ku nkku suLku fkhu kfkS ykkhek kkfku {ukkt uzqkkuLku kkf {k{kt LkwfMkkLk kwt Au.

  Mkkkh{ke rMkkhLkku kLkkrkkkLke qh nk fhLkkh kwkLke ytku hkfz kE

  y{kk Mkkkh{ke swLkk xkuLkkfk rMkkh{kt yuf rfhkyu kkukkLkk rkkkLke knuhu{eke nk fhe. kLkkLke rkk yue Au fu Mkkkh{ke rMkkhLkk fikLkkh ekMk{kt hnukk y{hkE nhSkE r{e kkukkLke kLke {kkkuLkLkk [khe Wkh tfkLku fkhu kkku kkukk nkk khu ku{Lkku rfhku rfe WVuo ekyu kkku kkukLke Lkk kkze kku y{hkE kwMMkk{kt kkukkLkk kLke {kkkuLkLku kfzw E {khk skk nkk khu ku{Lkku rfhku [u kze kkzw AeLke ewt nkwt yLku ku s kfzw ELku kuLkk rkkkLkk {kkk{kt k uhkh Vxfk {kko nkk. yuxuke kuLkwt {Lk Lk hkk kuLku kksw{kt kzuk rMk{uLxLkk kkhke kuLkk rkkkLkk {kkk kh {khkk y{hkELku kteh E kkkt ku{Lku kkfkef Mkee nkuMkx{kt k fko nkk kt Vhs khLkk zkuxhkuyu ku{Lke kkr{f kkkMk fheLku {] nuh fko nkk. suke {kkkuLk kkukkLkk rfhk rY Mkkkh{ke kkueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUke nke yLku yksu Mkkkh{ke kkueMku kkukkLkk rkkkLku {kukLku kx WkkhLkkh kwkLke kkueMku hkfz fhe Au.

 • 3 / . 07-06-2014, y{kk

  wkeyuLkk hkkkkuLku nu kkkkhheku s nxkku

  LkhuL {kue MkhfkhLke rn[k Y kR

  {whe {Lkkunh ue, tkMknk yLku efu {nkukkLku hkkk kLkkk{kt yku kue kwo{kt nk{kt [[ko

  Lke rne,kk. 6fuL{k t ykkWLke wkeyu

  Mkhfkh khk rLk{k{kt ykuk hkkkkuLku kkkkhheku wh fhkLke kusLkk Lke LkhuL {kue Mkhfkhu kikh fhe ee nkukLkw k {wt Au. suke wkeuyu khk rLk{kuk hkkkk uLk u wh fhkLkku kgku kkuXkR kku Au. yuf kAe yuf hkkkkuLku wh fhkLke rn[k nu Y fhku. we{ fkuxoLkk yku Akkt kkkkhhek u rn[k Y

  kk kue kk Au. kskLkk rhc Lkukk {whe {Lkkunh ue, tkMknk yuLk efu {nkukkLku hkkk khefu {kufk{kt yku k ue kk Au. wkeyu khk rLk{k{kt ykuk hkkkkuLke Mk{ekk nu nkk hk{kt ykLkkh Au. yL fuxkfLkk Lkk{ kh [[ko Au. su hksLk{kt hksTkk khefu sR fu Au. Mk we{Lkk yku{kt skkwt Au fu fuL{kt Mkhfkh kkLke Mkke{k t hkkkkuLku wh fhkLke kkkk

  ku hnuu Lkne. k tkhLke f{ 156(1){kt MkkV ku{kt u k kR A u f u h k k k hkxkrkLke RAkke he hne fu Au. u hkxkrkLkku rkMk Au kku ku kkt[ ko Mkwe nkuku e fu Au. ko 2004{kt wkeyu Mkhfkhu f uxkf hkkkk uLk u k e e k n k k . s u { k t WkhuLkk (rwfktk ke), nrhkk(kkk w kh{kLk t), f ikkrk r{k((k wshkk) yLku fukhLkkk MkknLke(kkuk)Lkku Mkt{ku kk Au. yk s kuo kskLkk MkktMk keke Mku yk ykuLku Mkwe{ fkuxo{kt kzfkh VUfku nkku. {u 2010{kt Mkwe{ fkuxu o k uLkk u yku ykku nkku fu hkkkk u f uL MkhfkhLkk f{o[khe Lkke. ku{Lkk{kt rkMk kw{ke ukLke Mkke{kt wh fhe fk Lkne. nu Lke rn[k ksk khk k nkk hk{kt yke Au. fuxkf hkkkkuLku wh fhku.hksfe kwoku{kt ykLku RuLk nu khu [[ko Au.

  wkeyuLkk 6.5 k fhkuzLkk kusuxLke nu Mk{ekk fhku

  kusux {kuxMko kkMkuke rkkku {kkk yku

  k{k{ Mktktrk {tkkkuLku rkk yufrkk fhk {kxuLkku yku fhkku : ytkskke fkkLkku wkht kku

  Lke rne,kk. 6LkhuL {kue Mkhfkhu ykkWLke

  wkeyu MkhfkhLke {wzehk ufk ytkuLke furkLkux Mkr{ke khk {tsqh fhk{kt ykuk k{k{ 6.5 k fhk uzLke f{kLkk k usuxk uLke krkLke Mk{ekk fhkLkku rLko fku o Au. {kue Mkhfkh yk {k{u zkke ykk k {ktku Au. {wzehkufk ytku furkLkux Mk{ekeLke h[Lkk ykkW wkeyu MkhfkhLkk kkk hr{kLk hkufkLku khk {kxu fhk{kt yke nke.

  LkhuL {kueyu k{k{ Mktktrk {tkkk uLk u kMkrf ykkh kh Mkke w Au ku ytku kusux

  {kuxMko kkMkuke rkk {ktkkLkku yk u fk u o A u . L wykhe 2013 kkke 6.5 k fhkuzLkk kusuxkuLku eetze ykkk{kt yke nke. MkeMkeykR khk khk Lwykhe 2013 kkke yk 6.5 k fhkuzLkk kusuxkuLk u {tsqhe ykkk{kt yke nke. Mkhfkhu nu yk rk{kt ykk kLke kikhe fhe ee Au. kuzLkLke Yykk fhk{kt yke Au fu fu{ ku ytku kusux {kuxMko kkMkuke rkk {ktkk{kt yke Au. u kuzLkLke Yykk fhkR Lkke kku fu{ fhkR Lkke ku ytku wkMkku fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykk{e {rnLkkyku{kt

  {kue Mkhfkh yk rk{kt zkke ykk k {ktku Au.

  y k k { k { x L k k { L k u {nk qo kk{k t yk Au . fkh fu ko 2013-14{kt khke rfkMk h {kk 4.7 xfk nkku. qkkqqo Lkkkt kLk khk fuxef Mkr{keLke h[Lkk fhk{kt yke nke. r[Bkh{u swkR 2012{kt Mkr{keLke h[Lkk fhk {kxu fkwt nkw. khtkw Lwykhe 2013{kt MkeMkeykRLke h[Lkk fhk{kt yke nke. 1000 fhkuz ykk kku wLkk hkufkLke Mkk{u hnue Mk{MkLku Wfuk {kxu swLk 2013{kt keyu{SLke h[Lkk fhk{kt yke nke.

  huL {kueLke fkukkuohux MxkEke {tkeyku [wMk

  ykurVMk MA hkk k Mkq[Lk

  Lke rne, kk.06zkkLk LkhuL {kueLke fkukkuohux MxkELkk krhk{ MYku k{k{

  kLkku yLku yrfkheyku{kt k [wMke e kE Au. qk ktke kehe{kt kk fhkLkk ku kkuELx kk kkuELx {wk hsq fhk kkk uxef Lkerk Mkk{u kk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. {exk {kxu kikh kELku ykk kkk kkukkLke ykurVMkLku Mkk hkkLke Mkq[Lkk k ykkk{kt yke Au. Mkkku-Mkkku fk{ fhLkkh k{k{ kufku kkMkuke k {kue yke s ykukk hke hkk Au. {kueLke fukeLkux{kt Mkk{u k{k{ {tkeyku yLku MkhfkhLkk xku[Lkk yrfkheykuLkku yrk Au fu {kue fkukkuohuxLke su{ fk{ fhu Au. yuf yke ytkuS ykkh MkkkuLke kk[ek{kt {kueLkk k kLkku yLku Mkhfkhe yrfkheykuyu kk fhe nke yLku fkwt nkwt fu, Lkk zkkLkLke fk{ fhkLke krk rkfw swe fkhLke Au. {kue yuf nkzoxkMf {kMxh Au yLku khu kk fwkk yLku khu {nuLkkLke hnu khu fkuE kktAkuz fhk {ktkkk Lkke.

  [[koMk y{k Mktkrk fuMk

  Lke rne, kk.06y u f { n k q o

  xL k k{{k t M k w e{ fkuxuo yksu kr{LkkzwLkk {w{tke srkk Mkk{u ykfLkk ekk MkkLkkuLke Mkk{u y{k Mk tkrk f uMk{k t x k Wkh Mxu {wfkLkk kuLkk

  ykuLku 16{e sqLk Mkwe tkke eku nkku. kUkkuh fkuxo khk ykkW yk yku fhk{kt ykku nkku. sMxeMk suyuMk funh yLku Mke LkkkkLkLke kLkue kU[u fkwt nkwt fu, [kkkLkku yku ykkk{e MkwLkke Mkwe [kw hnuu. ytrk{ MkwLkke {kxu yk {k{ku nu 16{e sqLku nkk hk{kt yku. kU[u ykkk{e wkh Mkwe kuLkku skk hsq fhk kr{LkkzwLkk eSLMk rkkLku yku fkuo Au. kU[u zeyu{fuLkk Lkukk khk k fhk{kt ykue yk yhS kh srkkLku LkkuxeMk Vxfkhe nke. zeyu{fuLkk Lkukk khk Mkwe{ fkuxo Mk{k kr{LkkzwLkk {w{tke khk k fhk{kt ykue yhS Mkk{u kkxeo khefu hsq fhkLke {ktk fhkE nke. ykkW Mkwe{ fkuxuo kUkkuhLke xk fkuxo khk 10 rMk {kxu srkk Mkk{u fkokne Wkh Mxu {wfe eku nkku. u fu fkuxuo Mkkk fhe nke fu, kUkkuh{kt yks xkfkuxo Mk{k kuLzk rMkr fkokne kkk heku he hnuu. ufu Mkwe{ fkuxuo ku{Lke yhS kkAe U[e ukLke {tswhe k ykke nke.

  srkkLke xk kh Mxu Ae sqLk Mkwe hnuu

  ykRykRxe zkuLk ykuk{kt xuf ykuV fhk {kxu MkwMks

  yk zkuLkLku Wzk hk hLkuLke k sYh Lkke

  ykRykRxe fkLkkwhLke yirknkrMkf rMke : kusux kh ykhu 1.40 fhkuz YrkkLkku [o fhkku Au: ynuk

  fkLkkwh,kk. 6ykRykRxe fkLkk wh khk

  kikh fhk{kt ykuk zkuLkLke Wzk {kxuLke kikhe nkk hk{kt yke Au. yk zkuLk ykuk{kt xuf ykuV fhu kue kk Au. kkuxuok wy u e (yLk{ u Lz y u rh nef) zkuLkLkw sLk {kk 40 rfkukk{ Au. yk zkuLk 2000 rfk u{exhLke [kRke 150 rfku{exhLkk yurhk kh kks Lksh hke fu Au. yk yrk ykwrLkf zkuLk r{kLk{kt fuxef Lke xufLkkukuSLkku kMk Wkkuk fhk{kt ykku Au.

  keS yuf kMk kkkk yu Au fu ykLku zk hk {kxu fkuR hLkuLke sYh Lkke. ykLku 30-50 {exh ktkk {kko khke s xuf

  ykuV fhke fku. Mkkku Mkkku kuLke rMk kueLku kuk{kt {wfe fkuR k sku kuL[ fhkk {kxu R sR fku. ykRykRxe fkLkk wh khk yk zk uLk r{kLk kikh fhk{kt ykwt Au.

  k u s u x L k k M k n { w kkkMkfkh zkuxh rkw rVekLkk skk{wsk yk kusux kh 1.40 fhk uz YrkkLkk u [o fhk{kt ykLkkh Au. Vukwykhe 2013{kt {tsqhe {k kk MkxuBkh 2013ke yk kusux kh fk{kehe [ke hne nke. kusuxLke kMk kkkk yu Au fu k uLkk Vtrzk{kt ykRykRxeyu qr{fk se Au. ykRykRxe khk kkukkLkk ksux Wkhktk kqo rkkeoLke { RLku fhe Au.

  rVeku fkwt Au fu kuLkk kkuze{kt fkk o L k VkRkhLk k u Wkk u k fhk{kt ykku Au. suLkk fkhu kuLkw sLk wk ykuAw Au. rVrku fkwt Au fu yk wyue{kt yuLsLk Wkhktk {kuxk kkLke xufLkkukuS Mue Au.

  ykRykRxe fuBkMk Wkhktk kUkuhLke yLkuf ftkLkeyku yk kusux{kt Mkkk ykke hne Au. r{kLkLke rzkRLk Lxk uhk u kuVuMkh yufu kuk khk kikh fhk{kt yke Au. zeykhzeyku yLku yu[yuyuu kMk k ikhe koe nke. yk r{kLk MkuLkk {kxu wk Wkkuke Mkkrkk kR fu Au. Mkhne rMkkhku{kt ku wk yko Mkkrkk ku ku{ {kLkk{kt yku Au.

  yruLkk kMkLk{kt wke{kt kwLkkyku{kt khku

  Lke rne,kk. 6fkku yLku MkkLke ryu Wkhu khk{kt Mkkike rLkhkksLkf

  hk kife Au. Wkhu{kt fkku yLku MkkLke Mkrk qk s Lkke hnu ku kkkk yktfzk khke k Mkkrkk kk Au. 20 fhkuz kufku {kxu {kk 1.8 k Mkwhkk skLkku Au. Auk yuf fLkk kkk{kt WkhuLkk kwLkkyku{kt khku kku Au. LkuLk kE{ hufkuzo whku khk ykkk{kt ykuk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, khtkh Mkhfkh{kt VuhVkh yLku yL k krhkkuLkk krhk{ MYku Wkhu khk{kt fkku yLku MkkLke ryu Mkkike Lkkk hk kife yuf khefu Mkkrkk kE hkwt Au. {w{tke yru kLkk Lkuk] nuX kwLkkykuLke Mktk 2012{kt 33824 Mkwe knkU[e kE Au su{kt kkfkhLkk fuMkkuLke Mktk 2000 suxe Au. khu nkykuLkk {k{k 4966 suxk Au. ufu kk koLke Mkhk{e{kt yk yktfzku nsw ykuAku ukE hkku Au. yk ykkW k {kkkeLkk Lkuk]{kt Wkhu{kt Mkrk Mkkhe Lk nke. ku ku kkfkh yLku nkykuLkk ykxk s fuMk Mkrnk fw kwLkkykuLke Mktk 32987LkkUkE nke. uLkk Mkkike w Mke hkkk hk{kt 20 fhkuz kufku Mkk{u {kk 1.8 k kkueMk skLkku Au. MktkLkkuLkk k yk ukE hkk Au. 2.5 k Mfuh rfku{exhLkk rMkkh{kt qk ykuAe Mkwrk Mkhuhk {u Au. yks fkhMkh kkfkh, nkLkk kwLkkyku kLke hkk Au. 2007{kt {kkke MkhfkhLkk k{ koLkk kMkLk{kt nMkf kwLkkykuLke Mktk 27000 yLku nkykuLke Mktk 5000 LkkUkE nke. nu Wkhu{kt yru kLke Mkhfkh Au. keLkk ykkh Wkh kkueMk kkuMxk fhk{kt yku Au suke yuf s keLkk kwLkukkhkuLku Awxkukuh {e Au. kkiLk fuMk{kt yk {wskLke kkkk Mkkkxe kh yke Au. hk{kkukk k, rkk k suk MkkkLkk Lkukkyku fne [wk Au fu WkhuLke MkeLku kLk{kt ukk hkLkk kwLkkykuLkku hux yL k hkku fhkk k ykuAku Au. rne Mkrnk yL hkku{kt nkk Wkhu fhkk k hkk Au.

  Wkhu{kt 2012{kt ku nh huk, 4966 nkyku

  kkueMk Mkk Mktkqo ktke kze Auke ykkrhk kkueMk kkuMxk {w fkhYk

  Auk yuf fLkk kkk{kt Wkhu{kt kwLkkyku k Au. ze [fkMke kk k {wt Au fu, Wkhu{kt ke Wkh ykkhek kkueMk kkuMxkLkk krhk{ MYku k kwLkkykuLku kuMkknLk {wt Au. kkueMk k yus keLkk nkukLke Mkrk{kt kwLkukkhkuLku Awxkukuh {e hkku Au. Wkhu{kt kqo zeSke fkMkn khk yk {wskLke {krnke ykkk{kt yke Au. ykhkukeyku r[khu Au fu, kuyku ykhk{ke Awxe su fkhfu {w{tke yLku kkueMk ku{Lke keLkk Au. Auk 12 koLkk kkk{kt kMkk yLku Mkkk khk Wkhu{kt kkueMk MkkLku kkuze kkzk{kt yke Au. Wkhu{kt Mkk qk s ykzuz heku [ke hne Au. ke kh ykkhek kkueMk kkuMxkLke yk{k {w wr{fk Au. kwLkukkhkuLku kkukkLke keLkk {w{tke yLku kkueMk yrfkhe nkukke fkuE [kk hnuke Lkke. yks fkhMkh yuf f{kt Wkhu{kt kwLkkyku k Au. yL heku 20 fhkuzLke Mke{kt 1.8 k kkueMk skLkku Au.

  uL[ ykukLk : khkkkuk yLku nuuk VkRLk{kt Mkk{ Mkk{u

  {rnk ko{kt yksu hku{kt[f VkRLk stk

  hku{krLkkLke ukze nuuk {kuxku ykMkux Mksok kikh

  kurhMk,kk. 6hrLk u{h ko {krhk

  khkkk uk yLk u hk u{krLkkLke Whke Mxkh ukze rMk{kuLkk nuuk [u rLkkhu uL[ ykukLk xurLkMk [uBkLk{kt {rnkykuLke rMkkMk VkRLk {u[ h{kLkkh Au. kku ukzeyu kkuk kkukkLke nrhV ukzeLku nkh ykke VkELk{kt ykkufw[ fhe Au. nu ykkefku kku [u VkRLk{kt hku{kt[f stk uku. yufkesw khkkkuk nu Vuhex ukR hne Au. keS kksw hku{krLkkLke rMk{kuLkk yufkAe yuf ykMkux MkSo hne Au. kuLke kkMkuke VkRLk{kt k yke s ykk hkk{kt yke hne Au. yksu hkuuLz kuhkuMk kku h{kR

  hnue koLke k{ kkLz uL[ ykukLk xurLkMk [uBkLkek{kt Mk u{eVkRLk{k t k u L k e nrhV ukze fuLkuzkLke kw[kzo kh k{ Mkux kw{kk kk 4-6, 7-5 yLku 6-2ke Sk {ue VkRLk{kt ykkufw[ fhe nke.

  hkuuLz kuhk uMk kk u Mkkk ke ko ku VkRLk{kt knkU[e Au. su Mkkrkk fhu Au fu ku u fkuxoLke kke ukze Au. nu rLkkhLkk rMku {rnkykuLkk ko{kt MkkMkLke VkRLk {u[ h{ku. ko 2012{kt khkkkukyu uL[ ykukLk{kt [uBkLk kLkk{kt MkVkk {ue nke. khkkke ku Mkkk VkRLk{kt knkU[e nkuk Akkt kuLku xkuVe Skk{kt MkVkk

  {e Lk nke. yk ku kuLke Mkwo kf knukke s MkoR kR nke. fkh fu kuLk u kzfkh VUfu kue ukze MkuhuLkk rrBMk, rLkMk rrBMk yLk u yL xk u[Lke {rnk ukze knukke s ykWx kR kR nke. suke kuLke kf e kR nke.

  khkkk ukLkk Vk u{oLk u ukk nu k u nkuxVuhex kLke kR Au. rMk{kuLkkyu Mku{eVkRLk{kt k uxfk u rf kh Mkek Mk uxk u{k t 6-2 yLku 7-6ke Sk {ue ee nke. 22 keo rMk{kuLkk xurLkMk Mkfx{kt yuf kke ukze khefu Whe hne Au. kuLkk ukke k{k{ kufku wk krk kk Au.

  Lke rne, kk.06kMk MkekeykE ykk u

  kLkkxe ykzk{{kt nuhkwLk{kt 22 koLkk rkkeoLke 2009{kt k u e n k L k k { k { k { k t Wkhktz kkueMkLkk 18 skLkkuLku kukek Xuhk nkk. yu{keyuLkk rkke oLke nk fhe uk{k t yke nke. kMk MkekeykE ss sukeyu {rfu 18 kkueMk skLkkuLku kukek Xuhk nkk. yk kufku hkehMkn yuLkfkWLxh f uMk{k t Mk tzk uk uk nkk. yk yuLkfkWLxhLkk eu 2009{kt Mk{k Wkhktz n[{[e WXwt nkwt.Mkkk ykhkukeyku{kt kfkeLk ELMkk uxh Mk tkk uk sMk,

  Mkk ELMkkuxh kkukk k , hksu keMkk, Lkehsfw{kh, LkerkLk [kink yLku [t{kunLkLku nkLkk ykhkuk{kt kukek Xuhk{kt ykk nkk. khu 10Lku nkLkk fkkhk k kukek Xuhkk{kt ykk nkk. yL yuf kkueMk skLkLku kuxe {krnke hsq fhk k kukek Xuhkk{kt ykku nkku. yk fuMkLkk Mkto{kt MkekeykE khk 18 kkueMk skLkku Mkk{u [ksoex k fhk{kt yke nke. hkehMknLke nk k k u{Lke hkfz fhk{kt yke nke. ku kwLkkLkk kMk{kt Au kuk knkLku keS swkE 2009Lkk rMku kkekkk{kt yu{keyuLkk

  rkkeo hkehMknLke nk fhe uk{kt yke nke. hkehLkk rkkk khk k fhk{kt ykue yhSLkk ykkh Wkh Mkwe{ fkuxo khk yk fuMk rne{kt xkLMkVh fhk{kt ykku nkk u. hkeh nuhkwLk{kt LkkufheLke ku{kt nkku yuf kukek keLku kuLkk kh nw{ku fhk{kt ykku nkku. khu nkukkku kk kk {k{ku rk[ku nkku. ykhu hk Mkhfkhu MkekeykELku kkkMk MkkUke nke. ze [fkMke kk yksu MkekeykE fkuxuo 18 kk ueMkLk u k ukek Xuhk nkk. MkLke nuhkk nu fhk{k t yku. MkLke nuhkk Mkku{khu fhku.

  Mkku{khLkk rMku MkLke nuhkk fhku

  kLkkxe yuLfkWLxh{kt 18 kkueMk skLk kurkk nuh2009{kt yu{keyuLkk rkkeoLku ykhke ke {kukLku kx Wkkhe ukku nkku :2009{kt nkukkku kku nkku

  rLkuLk khk U[k fushekLkku ELfkh

  kzfhe fuMk : fushek Mkk{u ytku ykhkukku zk{kt ykk

  fushek yLku kzfheLku Mk{kLkk kMk rLkV ykhkukku zkk kk nu keS ykukMxu w MkwLkke

  Lke rne, kk.06yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk

  yh fusheku kskLkk rhc Lkukk LkerkLk kzfhe Mkk{u rLkuLk khk U[kLkku ELfkh fhkkt ku{Lke Mkk{u nu xk nkk hk{kt ykLkkh Au. kskLkk L k u k k kh k k fhk{k t ykue VrhkLkk ykkh Wkh kLkkeLkk fuMk{kt ku{Lkk Mkk{u fkokne nkk hk{kt yke Au. fushek kh ykhkukku ze fkZk{kt ykk Au. ykEkeMkeLke f{ 499 yLku 500 nuX ykhkukku zk{kt ykk Au. u fushek yk{kt kukek nuh ku kku ku{Lku ku koLke Mk kE fu Au. ufu fusheku kku fkuo Au fu,

  ku{Lke kkMku kwhkk hnuk Au. yk ykkW MkwLkke{kt fkuxoLke Mkkn kk yh fusheku kkukkLkwt rLkuLk khk U[kLkku ELfkh fkuo nkku. LkerkLk kzfheLke Mkk{u k[khLkku ykkuk fusheku fku o nkk u. fusheku rLkuLk khk Lk U[kk kzfhe k fuMk khk ukLke Mkrk{kt Lkke suLkk fkhu fkuxu o yk {k{k{kt w fkokne nkk he Au. kkkuhu 1 kku fushek Wkh ykhkukku zk{kt ykk nkk.

  Mkkhu krxkk nkWMk fkuxo{kt khu LkerkLk kzfhe yLku yh fushek knkUk khu ss kku{ke {Lkku[kyu fekuLku kkA fheLk u kk uLk u ykk ykk

  {kxu fkw t nk w t yLku Mk{k nkk kkk fkwt nkwt fu, k{u kku {kuxk Lkukk Aku. fkuxoLke Mkk{u nkk r{ke uk uEyu. kkukkLke kkfkk fuMk{kt k{ fhkLkk ku kkhMkrhf Mk{swke fhe uk{kt yku ku sYhe Au. kufku ku{Lkkke qk ykukkyku hku Au. ufu kku Lkukkyku kkukkkukkLkk Wkh {{ hkk nkk. kzfheyu fkwt nkwt fu kuyku yuf E{kLkkh Lkukk Au. fushek khk fhk{kt ykuk ykkukkuLkk eu ku{Lke r kckL k u Vxfk u kzk u A u . fushek Mkk{u ku{Lke fkuE ytkk w~{Lkkx Lkke. u fushek kkukkLkwt rLkuLk khk ut[e uu kku kuyku Mk{kkLk {kxu kikh Au. kzfheyu kqo fuLe kLk {Lkek rkkheLkwt Wknh hsq fwo nkwt. {Lkek rkkheyu {kVe {ktke ee nke. ufu fusheku fkwt nkwt fu, kuyku rLkuLk khk U[u Lkn. ku{Lku kkMku k{k{ ykhkukk uLkk MkkuS kwhkkyku Au. kzfheyu fkkfe zk zkLke kikhe kkke nke. yku LkkULke Au fu, yk fuMk{kt kMkoLk kkuLz Lk hk k fushekLku suLke nk ke kze nke.

 • Year : 1, Issue : 351, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 07-06-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 351, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.07-06-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 07-06-2014, y{kk

  kMk kkuxk ykk khk [wfkku nuh

  ykhk{ {trh fuMk : kuLku ykhu rLkkuok Akuze ek

  Mkwe{ fkuxuo 16{e {uLkk rMku yL A ykhkukeykuLku rLkkuok Akuzk nkk : 23{e {uyu MkwLkke kwo fhkE

  y{kk,kk.06kk uxk ykk u yksu k o

  2002{k t k uk ykhk{ {trh kh ykk tfke nw{k fuMkLkk Mkto{kt ku ykhkukeykuLku r L kk u o k Ak uz e { wk n k k . {kS kxu WVuo W{hS yLku MkkifkWkn kuheLku rLkkuok Akuze {wfk{kt ykk nkk. kMk kkuxk ykku 23{e {uLkk rMku yk fuMk{kt MkwLkke kwhe fhe ee nke. ykktfk yxfkk khk (kkuxk) fkuxoLkk ss kekk kkukeyu khkk [wfkku yksLke kkhe Mkwe {kufwV fkuo nkku. ykktfke n w{k {kx u V tzLk e Mkk fhkLkk ykhkukLku Mkk{Lkku fhe hnuk kxuLke 2008{kt [ rsk{ktke hkfz fhk{kt yke nke. khu kuheLke yus

  k u o n ihkkk{k tke hkfz fhk{k t yke nke. x k hr{kLk kuMkewLku Xuhw t nk w t fu, yks fuMk{kt yL A ykhkukeykuLku Mkwe{ fkuxuo rLkkuok Akuze {wk Au. Mkwe{ fkuxo hk MktMkk khk hsq fhk{kt ykuk kkhku {kLkk kikh Lkke. Mku kf kuMkewxh yu[yu{ w khk e fhk{kt yke nke fu, yk Mk{k {k{ku qk s {nkqo Au.

  Mkwe{ fkuxuo 16{e {uLkk rMku yk fuMk{kt A ykhkukeykuLku rLkkuok Akuze {wk nkk. yk{ Mkwu{kLk yLku yw fw{Lke yhS kh skk{kt Mkwe{ fkuxuo Xuhwt nkwt f u, k uMkewLk yue kkkk Mkkrkk fhk{kt rLkV hkwt Au fu kuyku fkkhk{kt Mkk{u nkk.

  yk kkuLku k {]w tzLke Mk ykkk{kt yke nke. ykkV { uf, y wr{k t fkhe, {kunB{ nLkeV Mku, [ktkLk ykfk, MkkLkr{kt 10 koke ELku ykSLk fkhkkMkLke suLke Mk kuke hkk nkk ku{Lku Mkwe{ fkuxo khk Akuze {wfk{kt ykk nkk. 24{e MkxuBkh 2002Lkk rMk u k wshkkLkk kkxLkkh kkteLkkh{kt ykhk{ {trh Wkh ek ykktfke nw{ku fhkku nkk u. ykhk{ {trh kh 24{e MkxuBkh 2002Lkk rMku Mkktsu ykhu 4.30 kku yktkfkeyku ek nw{ku fhe eku nkk u. yk nw{k{kt {kuxe Mktk{kt kwyku {kko kk nkk. Mkkkkh hek u yk n w{k{k t 33 k ufk u Lkk {k u k kk nkk. f{kLzku ykukhuLk nkk hkLke Vhs kze nke. f{kLzk u yk ukh uLk{k t { t rh k h n w { k u f h L k k h k t L k u yk k t f k eyk u { k k o k k nkk. khtkw yk nw{k{kt khu wkhe kR nke. ykktfkeyku yrk ykwrLkf nrkkhku yLku yL ku Mkkku {trh{kt wMke kk nkk. ytkwt kkuekkh fku o nkku. yk nw{ku fhk{kt ykku khu {trh{kt ykhu 600 suxk kwyku nkk. k kukykuLkku yktfzku 79 ykfk{kt ykku nkku.

  kkfkuLkk fkuknke kkLkk fuBkMk {{u

  Mkku{khke kkr{f kk{kt Lkk ikrf MkkLkku wkhthkLke 35000 kkr{f yLku {kr{f kkyku{kt Lkk ikrf MkkLkku kht :kkfku{kt uhkh WMkkn

  y{kk, kk.06ykkk{e Mkku{khke hkLke

  35000 kkr{f yLku {kr{f kkyku{kt Lkk ikrf MkkLkku kht kE hkk u Au. k wshkk hk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzoLkk nuh fhk uk k o 2014-15Lkk kkf ikrf fuuLzh {ku [kw kuo rkkLk kn Mku{uMxh-1 yLku 3Lke khekkyku kk. 13 ykuxkukh 2014ke uku. yk kuo {kr{f kkyku{kt rke ufuLk kk. 20 ykuxkukhke kzu. yuxu fu k{ ikrf Mkk fw 132 rMkLkw t hnuu. Lkk ikrf MkkLku Y kkLku ykzu nu kkheLkk rMkku kkfe hkk Au. Lkwt rk kkuzoLkk fko{ {wsk Lkwt ikrf Mkk Lk sqLkke 19 ykuxkukh MkweLkwt hnuu. yuxu fu k{ Mkk rkkeoykuLku ykMk

  {kxu fw 132 rMkLkku Mk{ {u. {kuxkkkLke kkyku{kt kkr{f yLku {kr{fLkk u rk kqo fhe uk{kt yke Au khu k uh-11 rkkLk kn{kt uLke rk ykhu [kw Au khu Mkku{khke Y kkkt ikrf Mkk{kt k{ rMkke rk fko k Y fhe uk{kt yku. kkuzoLkk ikrf fuuLzh {ku kk. 20 ykuxk ukhke 9 LkuBkh Mkwe yuxu fu 21 rMkLkw t rke ufuLk hnuu. khkk keS Mkk kk. 10 LkuBkhke kk. 3 {u 2015 Mkwe hnuu. khu WLkkw ufuLk kk. 4 {u 2015ke kk. 7 sqLk 2015 MkweLkwt hnuu. yk Wkhktk [kw kuo 13 ykuxkukhke 18 ykuxkukh Mkwe Mku{uMxh khekk uku, khu kuh-10 yLku 12 Mkk{kL knLke khekkyku

  12 {k[oke 7 yur 2015 hBkLk uk{kt yku.

  furL Qo {tke kwshkkLkk {wkfkku ykk

  kwshkkLkwt es MkkkLk ktk Mk{k uLku hkn [u

  kkteLkkh, kk.06Auk fuxkf kkuo{kt {skqk

  Lkukkkehe yLku fLkunkqof uku rLkoLku fkhu kwshkku eskuku yqkk q o MkVkk {ueLk u yuf Mk{u es U[ yLkwkwt hk es MkhMk kLw t Au k u{ yksu kkfkhk uLk u f urL Qo hk{tke rkwk kkuu kkteLkkh kku skw t nkw t. kwshkku kkh Mkuxh{kt nktMk fhu rMkeyku yLku yk kukLkk w rfkMk {kxu f uL fkkyu kzkh hnuk &kuLke rkkkuLke Mkr{kk fhk kwshkkLke {wkfkku yku furL es, fku{tke rkwk kkuuu yksu es, fku, rkLk khtkhkkk Qo {tkkLkk W[ yrfkhe yLku Qo {tke yLk u Qo yLku k ux k uf ur{fMk rkk kkk hkLke eskukLke

  ftkLkeykuLkk W[ yrfkheyku Mkkku tkkkqofLke rMk]k [[ko r[khk fhe nke.

  f uLe {tkeyu es k uk khk uk kkkykuLkk kuhu ke hkku{kt k es kukLkk rfkMk {kxu kMk fheLk u es WkkLk, es rkh ku{s rkLk khtkhkkk Qo kuk{kt ukLke sYhekk kh kh {wfe kwshkk es kukLku rkhkwt nkwt. furL es yLku fku {tkeLke kwshkk

  hkLke yksLke {wkfkk yLku k u{Lke Mkkk u ku [[ko ytk u ku{Lkku rkk ykkkk Qo {tke Mkkih kxuu yksLke [[ko ytk MkV kke, hkLkk es kukLkk kzkh &kuLkk Wfu{kt zk yku, kue k k fhe kwshkk kuLkk yLkwkuke yL hkLku {krnkkkh fhk kkh nkukLkwt skwt nkwt.

  fuLe fkkyu nk kzkh hnuk &kuLke Mk{ekk fhk {kxu kwshkk knkUk : yrfkheyku Mkkku rMk]k [[ko

  29{e swLkLkk rMku khtkhkkk hkkkk

  hkkkkLke kikhe : {k{u fhk 20 kufku uExk{kt

  y{kk, kk.06hkkkkLke kikhe Y kE

  [wfe Au. hkkkkLku ELku {k{u fhkLke khtkhk kkuoke hnue Au. yk ku {kuxe Mktk{kt kwyku {k{ut fhk {kxu EAwf nkk khtkw LkkUeLke rk kt kE skk kwykuLku rLkhkk nkk kke Au. 137{e hkkkk{kt kkLkL k w t h t k u[ t k u {k{ u fhk{kt ykLkkh Au. ykkZe kesLkk rMku kuke hkkkk{kt {k{ uhkLkk ruk {n Au. kkLk khu Lkkhkrh{k fhe {k{kLkk hu knkU[u Au khu {k{u fhk{kt yku Au. 29 sqLku

  kuLkkhe 137{e hkkkk{kt {k{u fhkLkwt Mkkik hkse uke yLku eLkkLkkk kh{khLku kkzT Au. kkLkLk w t {k{u fhk {kxu 20 kuf uExk{kt Au yLku LkkUe kt fhe uk{kt yke Au. {nLke kk kku yu Au fu {kUkheLke yMkh kkLkLkk {k{uhk kh k uk {e. ykkk{e 29 swkELkk hk us kkLk skkkkLke 137{e hkkkk kuu su{kt kkLkLkwt htku[tku {ku{ fhk{kt yku. knuk {k{uhk{kt s{kLkLkwt Lkk{ LkkUkkLke kk nke yLku kuLku su ku ko Vkk{kt yku. khtkw

  kk koke zk u rMkMx{ y{e kLkke Au. su{kt 25 kufkuyu Lkk{ LkkUkk nkk kuykuLkku zku fhe kkt[ Lkk{ Lke fhkk yuxu fu ykkk{e kkt[ ko Mkwe kwfk kE kwt Au. kkfe hnuk 20 kufkuLku uExk{k t hkk{k t ykk Au. {k{uhk{kt ku kkLkLku MkkuLkkLkk nkh, MkwkSLku Mkkze, kkokekkh, MkkuLkkLke kwe, [wLke, ex, [k teLke kk, u Z k u{s f ] k uL k u kuke-kLkw t fkkz, kekktkh ykkk{kt yku Au. ke ske {kUkheLke yMkh {k{uhk{kt k uk {u Au.

  {kuxe Mktk{kt kw ELkh ke{kt s hkk yLku LkkUe kt kE kE : kkLkLkwt htku[tku {k{ut fhku

  ke kh{e [u kufkuLku hknk {u ku nukwMkh AkLkwt rkh fhk{kt yke hk w t Au. ykes Mkk yk{ hkuz Wkh k fhk{kt yke Au.

  nuh{kt sLkSLk Mktkqoku kuhkE kwt

  [k kkk{kLkLkk krhk{ MYku kufkuLku fkS hkk yke fhk{kt yke : nsw hknk Lkn {u kue fe

  y{kk, kk.6 y{kk Mkrnk hk{kt

  kh{eLkk u fkk uf uh he hkk u Au. rnxuLkk krhk{ MYku kufkuLke nkk fVkuze kLkue Au. Lkk Lkk fuMkku Mkkkxe kh yke hkk Au. ko 2010 kk {nk{ kh{e yk Mkkn{kt LkkUkE [wfe Au. ykkk{e Mk{{kt {nk{ kkk{kLk wt [wt skLke MktkLkk Au. kuLke kteh yMkh kE fu Au. nk{kLk kkkLkk rLkktkku khk nkLke Mkhk{e{kt kkk{kLk kLke kk k ok{k t yke Au. ykhku kk rsk kt[kk y{kk khk kkB fkkyu kkr{f ykhku fuLku{kt kkk nuhe rMkkhku{kt yhkLk nuk MkuLxhku khk rnx MxkufLkk e oyk u L k u kk r{f Mkkhkh ykkkLke Mkk fhk{k t yke Au. ykhkuLkk k{k{ rVz

  MxkV, fkofhku kkk yktkkze fkofhk uLk u yk uykhyuMk k uf ux Wk fhkk{k t ykk Au. k kB rMkkh{kt [kkk {swheLkk fk{ kh fk{ fhkk {swhkuLku ykzyMkh Lk kk ku {kxu sYhe Mkk fhk{kt yke Au. Mkkk e hnuk kkk{kLkLkk yLk w tMk tkLk{k t f uxef fkS ukLke yke k fhk{k t yke Au. yksu k y{kk{kt ke kh{eLkw t {kusw t hkw t nkw t. y{kk{kt {nk{ kkk{kLk 44.3 rzke LkkUkwt nkwt. khu 44ke w kkk{kLk su rMkkh{kt hkw t nkw t ku{kt rzMkk{kt 44.4, Mk wh uLLkkh{k t 44 kkk{kLk LkkUkwt nkwt.

  y { k k n u h { k t rnxMx k ufLkk f uMkk u e hkk Au.Mkk{kL fk{fks Mkkku uzkuk kufku Wkh {kXe yMkh kE Au.

  y{kk{kt 44.3 rzke [u kufkuLke nkk fVkuze

  yku WuLke Au fu, y{kk BwrLkrMkk fk ukk u oh uLkLk u h uz yuxo nuh fhkLke Vhs kze Au. kufkuLk u MkkkLk hnukLke Mkw[Lkk ykkk{kt yke [wfe Au. kh{eke nk fkuE hknk {u kue fkk ukke Lkke. nk{kLk rkku ykkkne fhe Au fu, e skyu nk{kLk kh{ hnuu.

  k rMkke kuku [ke hne nke49 kLke qtxLkk {k{k{kt yufLke hkek{kt hkfz kE

  y{kk, kk.06k k M kkh u k L k kM kf k tX k

  rskLke Mkhnu ykuk kwhe [ufkkuMx LkSf Yk. 49 kLke rzf qtxLkk {k{u [f[kh {[ke nke. hksMkkLkLkk {tzkhLkk kuxkuktkLkk f{eoyku kuLf{kt kiMkk hk skkt nkk khu fkhu kkEfLku xh {khe qtx [ke nke. yk {k{u y{kk kuLk-2 kkueMku hkek{ktke ykhkukeLke hkfz fhe Au.

  {k e r k k yL k w M k kh kk Mkkh u k k uk yrkkh kkLke ykMkkkMk kLkkMkfktXk rskLkk kwtheLku yzeLku ykuk hksMk kL kL k k { tzkh hek u k

  MxuLk Lkk{Lkk kuxkuktkLkk ku f{eo hksuLMkn kh{kh yLku rMkn uzk Yk. 49 k E kkEf kh kktkkkzk Mxux k Uf{k t hk sE hkk nkk k u hBkLk k w the ykhxeyku [ufkk uMxke k u rf{e {keLke nkux LkSf kkAke ykke fkhLkk [kfu xh {khe Mku hksuLMknLku hekuh kkkeLku ku{Lke kkMku hnu hkufz hf{ Yk. 49 k E Vhkh kE kk nkk kLkk kk kkueMku qtxLkku kwLkku k fhe kkkMkLkk [ku krk{kLk fko nkk khu ykhkukeLku kuLk-2 kkueMku y{kk{ktke kfze kkzku nkku.

  nuh{kt MkLkMxkufLkk fkhu kkrnLke fku{kt khku

  irLkf fkuLke Mktk eLku nu 90ke 95 kE

  y{kk, kk.06nuh{kt Auk fuxk

  rMkkuke rnxuLkk eu Lkkkhefku nuhkLk khukLk kE kk Au. ykku Ske ELku {Lkw kufku{kt yke kh{eke nknkfkh {[e kku Au. kLkke k u{s Mkhfkhe nkuMkxku k eoykuke WhkE yke Au.

  rnxuke Auk ku-k rMkku{kt A suxk eoyku k {]w kkBk Au khu nuh{kt kkrnLkeLkk fku{kt k 20 xfk suxku khku uk {ku Au. BwrLkrMkk fkukkuohuLk kkMku fw 18 kkrnLke Au. su{ktke ku {kuxe yLku 16 LkkLke Au khtkw 60 kLke Mke hkkk nuh{k t ykxe kkrnLke ykqhke Au.

  keS kksw fk ukk u oh uLkLkk ktkLku irLkf 70 ke 75 suxk

  fku ykkk nkk khtkw ku{kt k khku kELku 90 ke 95 suxk fkuLke Mktk kE kE Au. su{kt kukLk kE sk, kzk-Wxe, [h ykk, {]w kw t nku kuk Mktukku{kt Mkkike w fku yku Au. kkrnLke {tkkkLkku

  xku e Lktkh 102 Au. su{k {kuxe kkneLkeLkku yuf r{rLkxLkku yuf YrkkLkku [kso yLku LkkLke kkneLkeLkk u rk fkfu Yk. 50 [kso Mkwk{kt yku Au k u{s kkrnLkeLkk u uExk [kso ykke hku kzu Au.

  rnxuke Auk ku-k rMkku{kt A eoyku k {]w