07 06 2014 sunvilla samachar

Download 07 06 2014 sunvilla samachar

Post on 22-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 07-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 351Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 351 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 07, \ - 2014

  Lke rne,kk. 6LkhuL {kue Mkhfkh yuf Lke

  VkuBw ok kh ykk kLke k usLk k kL k ke hne A u . s u nuX ko{kt yuf k hkt kuMk yLku fuhkuMkeLkLke rf t{k{kt khku fhk{kt yku. f{kkuLke Mk{ekk {kxu yuf fk uh xe{Lke h[Lkk fhk{kt yku. yk fkuh xe{{kt ykuR ftkLkeykuLkk xku[Lkk yrfkheyk u yLk u k ux k u r{ {tkkLkk yrfkheykuLku Mkk{u fhk{k t yku. k ux k u r{ {tkk khk k{ k ikh fhe uk{kt yke Au. u kuLke k{Lku Mefkhe uku kk u yk rLko kkw ku. koLke yth yuf k kuMk yuLk fuhkuMkeLkLke f{k{kt khku ku. yk xe{ khk koLkk ytku kuMk yLku fuhkuMkeLk kh kLkkh LkwfMkkLkLke Mk{ekk fhu yLku khkk k khku fhk {k{u rLko fhu. Mkhfkh fuxku kkus Wkkzu yLku kufku kh fuxku kkus

  Lkktk{kt yku ku ytku {wktfLk kk rLko fhk{kt yku. k uxk ur{ {tkkLkk Mk wkk uyu {krnke ykkkk fkw t Au fu yk Mktkt{kt hkMk zkkLkLke f[uheLku {kufe uk{kt yke Au. zkkLkLke f[uhe{ktke eetze {e kk kk ykLku y{e kLkke uk{kt yku. yku WuLke Au fu ykuR ftkLkeykuLku nk{kt rk k uMk rMkrLzh kh 800 YrkkLkw Lk wfMkkLk kR hkw t Au. khu fuhkuMkeLk kh rk exh 33 YrkkLkw LkwfMkkLk kR hkwt Au. ykLkk krhk{MYku fw k 1.50 k fhkuz Mkwe knkU[e kR Au. Mkhfkh yk kLku yuf k fhkuz Yrkkke Lke[u kk {ktku Au. kuxkur{ kLk {uoL kLku fkw t Au fu y{u RAeyu Aeyu fu MkkrMkzeLku kfoMktkk Mkh kh e hkk{kt yku . ykLkk {kxu yLkuf rfk kh r[khk [ke hne Au. Lkk Lkk kkMkk kh

  k [[ko kR hne Au. rLkktkkuLkk yrk {uk{kt yke hkk Au. ykk Au fu ykLkkh Mk{{kt ykLkk nfkhk{f krhk{ {e fu Au. MkwkkuLkk skk {wsk zkkLk LkhuL {kue hkt kuMkLkk {k{u fkuR k rLko nue kfu fhkLkk {wz{kt Lkke. nk{kt kuMk rMkrLzhLke f{kku{kt khku fhk{kt yku ku{ kuyku RAkk Lkke. yk s fkhMkh kuxkur{ {tkk khk koLkk ytk yLku ko{kt yuf k f{kku{kt khk u fhk {kxuLke hkMk kikh fhe Au. yk f{kku{kt fuxku khku fhk{kt yku ku ytku fkuR rLko fhk{kt ykku Lkke khtkw xwtf Mk{{kt s yk ytku fkuR rLko fhk{kt yku.kuxkur{ {tkk khk kuMk yLku fuhkuMkeLk kh kLkkh LkwfMkkLkLku kLk{kt RLku rLko fhk{kt yku. ko{kt yuf k kuMk yuLk fuhkuMkeLkLke f{k{kt khku fhk{kt ykMku

  hkt kuMk- fuhkuMkeLkLke f{k ko{kt yufkh u : rhkkuxo

  kuxkur{ {tkkLke k{kuLku Mefkhe uku kku y{e

  Lke rne,kk.6zkkLk L kh u L

  {k ueyu yrk sYhe fhfMkhLke wtk k Y fhe ee Au. ku{Lkk kLk{tzLkk fLku LkkLkw hkeLku {kueyu ykLke Yykk fhe Au. u fu ykkk{e rMkku{kt yL [o kh k {kue kuf {wfk {kxu kikh Au. Lkkkt {tkk{kt yrfkheykuyu fkwt Au fu kLk{tz yLku zkkLkLke f[uhe kh [oLku ko 2012-13{kt 533 fhkuzke xkzeLku L k e[e Mkkkxe kh kk{k t yku.

  k o 2 0 1 2 - 1 3 { k x u kMkrf [oLkk yktfzk Wk kLk Au. yk hf{Lku xkzeLku yze fhkLke rn[k Y fhkR Au. ykk wkeyu Mkhfkh khk k ykkW fhfMkhLke wtku nkk hk{kt yke nke. wkeyu

  Mkhfkh u k o 2013-14{k t [oLku Mkwkhk{kt ykuk ksux ytks {wsk xkzeLk u 375 fhkuz fhe uk{kt ykku nkku. fhfMkhLke kkf wtku Akkt nsw [oLke hf{ khu nke. furkLkux kLkku, hkkLkku yLku kqo zkkLkkuLkk kMk kh [o ku{s wkeyu MkhfkhLkk kMkLk hr{kLk Wkk uk fhk{k t ykkk r{kLkk u L k e e kh [o k o 2012-13{k t 424 fhkuz nkk u. fw [oLke hf{ 533.66 fhkuz nke.su{kt kLkk uLkk kkkh, kk yLk u

  keyu{ykuLkk [oLkku Mk{ku kk Au. wkeyu Mkhfkhu kMk rk{kt ykkW fkk {wfk{kt MkVkk {ue nke.

  k o 2014-15 {kx u ksux ytks 271 fhkuzLkku n k k u . M k w k k uy u fk w t A u f u wkeyuLkk fLke Mkhk{e{kt {kueyu kLk{tzLkw f yzw fheLku stke k[k fhe ee

  Au. ko 2011{kt ykkf {te kk kfkeLk Lkkkt kLk {wSoyu kLkku yuLk Mkhfkhe yrfkheykuLkk ru kMk kh fuxkf rLktkku {wfe ek nkk. Mkkku Mkkku VkR Mxkh nkuxuku{kt kuXfku kh rkkt {wku nkku. Mk u{eLkkhLkk ykk usLk VkR Mxkh nkuxu{kt Lk fhkLkku rLko fk u o nkk u. ykLkk fkhu [o kh fkk {wfk{kt MkVkk {e nke. khtkw {kue ykLkk fhkk w zkke ykk eLku w hf{ k[ke uk RAwf Au.

  [o kh ytfw {wfk {kue khk fhfMkhLke wtku Y

  zkkLkLke ykurVMk yLku kLk{tz kh [oLku 533 fhkuzke xkzeLku Lke[e Mkkkxe kh kk {kue RAwf

  furkLkuxLkw f ykuAw hkeLku stke hf{ k[kku

  uh{kt yk kuo Mkk{kL fhkk ykuAku hMkk hnukLke ykkkneke f]rk Mk{wk{kt rLkhkk : uLkk yL kkku{kt k {kuLkMkwLkLke yuLxeLkku ELkh

  fuh{kt rk-kr{ {kuLkMkwLk knkUwt : k{k{ skyu hMkk

  [kh rMkLkk rtk kk fuh{kt {kuLkMkwLkLke yuLxe

  e rne,kk. 6f u h { k t r k - k r {

  {k uLkMk wLkLke yuLx e kE skk t ykhu weLkw t {kuswt Vhe wt Au. [kh rMk Mkwe rtkLke Mkrk hkk kk ykhu fuhLkk rhkfk tX u {k uLkMk wLkLke yuLxe kE nke. nk{kLk rkku k ykLku Mk{koLk ykke ewt Au suke kufku{kt k nu ykk ke

  Au. nk{kLk rkk khk ykLku Mk{koLk {k kk nu Mkrk fue hnu Au kuLkk Wkh k{k{Lke Lksh hnuu. fuhLkk rhkfktXkLkk rMkkhku{kt yksu hMkk kqxe kzk u nkk u. k ufk u hMkkLke { {kk {kxu knkh k rLkfk nkk. nk{kLk rkkLkk yrfkhe yuyuMk hkXkuzu fkw t nkwt fu, rk-kr{ {kuLkMkwLkLke

  Lke rne, kk.0616{e kufMkkLkk Mkefh

  khefu khk {ku s Mkwr{kk

  {nksLk yksu [w txkE ykk nkk. zkkLk L kh u L {k u ey u L kk MkefhLke MkoMkB{rkke [ w txe k k{k{ kkkuLkku ykkh {kLku nkku. zkkLk LkhuL {k u e M k rn k k{k{ k k k u khVk e rhc Lk ukkykuyu k wYkhLkk rMku hkMk hsq fhe nke yLku MkefhLkk nkuk

  {kxu {nksLkLkk Lkk{Lkwt Mkq[Lk fwO nkwt. kufMkk{kt fkUkuMkLkk Lkukk

  LkhuL {kueyu k{k{ kkkuLkku ykkh {kLku

  kufMkkLkk Mkefh khefu Mkwr{kk {nksLkLke he{ehkfw{kh kk kufMkkLkk yk khefu ke {rnk kLk : ELkuhke 8 k Mkwr{kk {nksLk Sk Au

  ykukhuLk wMxkhLkku yku ELhk kkteyu ykku nkku

  ezf ykukhuLk{kt khu wkhe kE : ykukhuLkLkk [kh {neLkk kk ELhk kkteLke qh nk fhkE nke

  Lke rne, kk.06Mo {trh Mktfw{kt yk{eoLkk ykukhuLk wMxkhLke yksu 30{e

  hMke nke. yk rMku ykukhuLk wMxkhLke xLkkLku k fhk{kt yke nke. ykukhuLk wMxkh qk s rzf xLkk nke. keS-ykX{e sqLk 1984Lkk rMku yk ykukhuLk wMxkh [kwt nkwt. kfkeLk zkkLk ELhkkkteyu ykukhuLk wMxkh {kxuLkku yku fkuo nkku. y{]kMkh{kt nh{eLh Mkkrnk Wkh ytfw {wfkLkk nukwMkh yk ykukhuLk nkk hk{kt ykwt nkwt yLku shLkuMkn eLzkLkkkLku qh fhe uk{kt ykk nkk. Mktfw E{khk{ktke eLzkLkkk Wkhktk ku{Lkk Mk nw{kkuhkuLku k qh fhk{kt ykk nkk. eLzkLkkkyu ykkW nh{eLh Mkkrnk{kt ytfw {uku nkku yLku yur 1980{kt ku{ktke nuzkxhLke skkkhe yk fhe nke. ykukhuLk ku kk{k nkk hk{kt ykwt nkwt. khke MkuLkk khk yk ykukhuLk nkk hkwt nkwt. yk{kt xuLf, nuefkuxhku, hMkkrf nrkkhku k E sk{kt ykk nkk. khke MkirLkfkuLkk kkkuyu k yk{k {kuxe wkhe kE nke. yktfzku qk {kuxku rLkfku nkku. 83Lkk {kuk yLku 220 kkuLkku yktfzku ykku nkku.

  khk Mkhfkh khk hsq fhk{kt ykuk yktfzk{kt 492 LkkkhefkuLkk {kuk kok{kt ykk nkk. khu rkLkMkkkkh heku 5 nh {kukLkku yktfzku {wfkku nkku. ykukhuLkLkk [kh {neLkk kk 31{e ykuxkukh 1984Lkk rMku ELhkkkteLke nk fhe uk{kt yke nke.

  ykukhuLk wMxkhLke 30{e hMke

  {fkswoLk zkuLkku k yk{k Mk{ku kk Au. k hksfe kkkuyu Mkwr{kk {nksLkLkwt Lkk{ Mk w[w t nk w t . {nksLkLk w t Lkk{ Mkw[LkLkkh{kt 19 Mkku nkk. 72 keo {nksLk ELkuh{ktke ykX{e k k ufMkk{k tke [wtxkE ykk Au. k]nLkk ykLke kuLk{kt kuyku fk{ fhe hkk Au.

  zkkLk Lkh uL {k ueyu k k{k{Lkk u ykkh {kLku nkk u . Mk oMkB{rkke k u{Lke kMktke fhkE nke. keS kksw {u{ktke 71 keo Lkukk Mkk ike yLk we Mk tMk Mkku k ifeLkk yuf khefu Au. Mkefh khefu [wtxkE ykk kk Mkwr{kk {nksLk {ehkfw{kh kk yk rkrck nkuk Wkh knkU[Lkkh ke {rnk kLke kk Au. ko 1989 kkke Mkwr{kk {nksLk khu k kufMkkLke [wtxe{kt nkko Lkke.

  k ks u kh{k t s k u ue [wtxe{kt ykX{e k Mkwr{kk {nksLk ELk ih{k tke [ w txkE ykk nkk. Mkwr{kk {nksLku 4.67 k {ku Sk {ue nke. yku Wue Au fu, Mkwr{kk {nksLk ko 1999ke 2004 [uLkk kkk{kt yx rknkhe kskue Mkhfkh{kt kLk khefu nkk. 16{e kufMkkLke yuf Mkkn ktkw Mkk yksu Y kwt nkwt.

  kufMkkLke fkokne Mkku{kh Mkwe {we

  ykLke [wtxe MkoMkB{rkke kE

  kufMkkLkk yk khefu Mkwr{kk {nksLk MkoMkB{rkke [wtxkE ykk kk kufMkkLke fk{kehe yksu rMkh {kxu {kufwV fhe uk{kt yke nke. nu k]n 9{e swLkLkk rMku {u. Lkk [wtxkuk yk Mkwr{kk {nksLku fkwt nkwt fu, 9{e swLku 11 ku k]n {u. MkuLx nku{kt hkxkrkLkk MktkkuLk kk k]n {u. ykLke [wtxe yLku ku{Lkk MktkkuLk kk zkkLk LkhuL {kueyu ku{Lkk furkLkuxLkk kLkku yLku hkkLkkuLku k]nLkk Mkku Mk{k hsq fko nkk yLku ku{Lke yku fhke nke. nk{kt s kuue kufMkkLke [wtxe{kt ksku Mk knw{ke {ue nke. LkhuL {kueLke [tz nuh [u ksku kLkkh Sk {ue nke. {kueLkk Lkuk]{kt ksk Mkhfkh MkkkZ kE kE Au. yksu MkefhLke [wtxe fhkk kk {kueyu k{k{ hksfekkkuLkku ykkh {kLku nkku. nu 9{e swLkLkk rMku hkxkrkLkk MktkkuLk kh k{k{Lke Lksh hnuu. MktkkuLk kk ku{Lkk kk kh [[ko nkk hk{kt yku.

  yuLxe kE kE Au. Auk ku rMk{k t f uh{k t hMkkLke krk{kt ykMkLke rk nkk hk{kt yke nke. hkXkuzu fkwt nkwt fu, Yykke kkk{kt krk e{e hnuu. {kuLkMkwLk Mkk{kL heku fuh{kt knue swLkLkk rMku knkU[u Au khtk w yk ku o [kh rMkLkku rtk kku Au.

  kEfku nk{kLk rkku hM k k W kh L ksh h ke nke. u{kt kLkLkk fkh yLku hMkk kk {kuLkMkwLkLkk ykk{LkLke nuhkk fhkE nke. fuh{kt y{khk 13 MxuLk Au yLku fkoxf{kt yuf MxuLk Au. Auk ku rMk{kt 2.5 r{{e

  hMkk kku Au.fuh{kt hMkk kk kk nu {kuLkMkwLk ykk u. krk yLku fkoxfLkk WkhLkk yktkhefkkku{kt k hMkk kku Au. rhkfktXkLkk ykt, hkMke{k, kr{Lkkzw{kt kkxk kzk Au. [kh ko Mkwe Mkk{kL yLku kuLkkke w hMkk kk kk khk{k t yk k u o {kuLkMkwLk Mkk{kL fhkk ykuAku hnu k ue kk Au.yk k u o 95 xfk Mkwe hMkk kkLke kk ukE hne Au su f]rk Mk{wkLku rLkhk fhu kue kk Au. nk{kLk rkkLkwt fnuwt Au fu, yLkeLkkuLke yMkhLkk eu {kuLkMkwLkLke Mkrk Lkke hnuu.

  y{kk, kk.06fuh{kt [ku{kMkkLkk ykk{Lk

  kE [wwt Au yLku keS khV Mkwhk rskLkk {ktkhku kkwfkLkk e{kuk kk{{kt kh hMkku kke Vhe wt Au. e{kuk kk{ kkMkuke kMkkh kke fkfhkkkh s{k fktXkLke fuLkk{kt tkk kzkk LknuhLkk kke kk{{kt wMke

  kwt nkwt yLku ykk kk{{kt wtx Mk{k kke hkE kk Au ku{s ukhku{kt kke Vhe kk fhkuzku YrkkLkk kkfLkk LkwfkLkLke eke MkukE hne Au suLkk kku uzqkkuLku hkkk kkeyu hkukLkk khku ykku Au.

  f kfh k k k h f u L k k q k {nLke kk Au. yk fuLkk

  ykk rk k wshkk {kx u ykeko Mk{kLk Au. fkfhkkkh fuLkk kh {wu ykk rk kwshkkLkk uzqkkuLke uke Lku Au kt {ktkhku kkwfkLkk e{kuk kk{ kkMkuke kMkkh kE hnue f uLkk{k t ykshk us MkkhLkk Mk{u LkkLkw t yuwt tkk kzwt nkwt khtkw kkeLkku kn uh{kt

  nkukke tkku MYk kh fwO nkwt. LknuhLkwt kke ukukk{kt ykk kk{{kt ku{s ykswkkswLkk ukhku{kt wMke kwt nkw t. suke uzqkku wk [rkk kLke kk nkk. nsw kkuzk Mk{ knuk s 256 fhkuzLkk [uo LknuhLkwt [o LknuhLkw t LkrLkefh fhkwt nkw t khu yk Lknuh{kt tkk Mkokk

  kke kk{zk{kt wMke skk khu {w~fueyku: uzqkkuLku hkkk kkeyu hkukLkku khku : uzqkku [kkkwh :nk{kt fhkuzkuLkk [uo LknuhLkwt LkeLkefh kwt nkwtfkfhkkkh fuLkk{kt tkkke [khu kksw kke : khu LkwfkLk

  MkwhkLkk {ktkhku kkwfkLkk rLk{kuLk kk{ke fuLkk kMkkh

  kufkuLku LknuhLkk fk{{kt k[kh kku nkukLke yktfk kke hne Au. fkfhkkkhLke s{k fktXkLke Lknuh{kt su skyu t Mkowt

  Au yu sk kh MkkVLk ykue Au. Lknuh kkkLkkLk yrfkheLkk skk yLkwMkkh yk tkk MkkVLk kwxkLkk fkhu kwt fu

  kAe yL fkuE fkhMkh kw t ku LknuhLkk kke kt kk kAe fkh e fku kk u Lkn uh kkkLkk yrfkheyku khk Lknuh

  kt fhkLkk yku ykke ukk Au. u fu nk 200 suxwt kke tkkLku fkhu kk{{kt ue kwt Au. (_ ...)

  kue rn[kLku RLku k hksfe kw oku{kt [[ko Au.kksukh{kt s kuue kufMkkLke [qtxe{kt {kue nuh [u ksku yirknkrMkf Sk {ue nke. {kueyu [kh hr{kLk {k UkheLk u fkk w{k t ukLke kk fhe nke suke {kue kkMkuke kufku wk {kuxe {kuxe ykukkyku hke hkk Au. su kqo fhe kzuu.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 07-06-2014{uk (y,,R) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoMkoLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ke-kZkeLke kk. {kLkrMkf [kk ne kLku.r{kwLk (f,A,) : RuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykkMk{kt krk.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {k skE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke sk.{eLk (,[,,k) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.

  ktkeu...

  {kue RVux? {tkeykue ykurV{kt u R sk h rt

  huL {kueyu wshkkt {w{tke u hnuk wshk {kuzukt yuxk k fko Au fu fuL{kt k{tke hefu u{e fkoie ykhkue nuzkR e hne Au. {kue yrfkheyku yu {tkeykue fkoieu k fkhe kk {ku Au. kV VkRke {ktze yrfkheyku kku tk we uyku ku hMku yke hkk Au. yuwt fnuk Au fu yrfkheykuu u{u M tu ykku Au fu {ex {kxu tqou ikhe fheu yku, uuLxu wux kuRLx{kt yuxu fu trk yu xef nku, Vkuku y {ex {kxu ikh hnu yu ykurVku{kt kV VkRwt qhuwt k hku. wkhu hkrwt yrkk ikh fhk {kxu kukk{kt ykue uXf {kxu {kueyu k {tkeyku kuke Rwx {tkk nk. {tkeykuu Mu fnukwt nwt fu Rwx{kt iktrf wk ke uRk, Xku yu k nkuk uRyu.

  M{]r Ehke wMu hkk:- {kueyu kukkt {tkeykuu 100 rku yusLzk kk {kxu nukke s fne ewt Au. Mxt ykuhu ytu [uk Au. {kueyu {tkeykuu ft Au fu rk fkhk kfe Mxt ykuhu fhkeu u{u Vke fu Au, uke [eu hnuu. hkku hk fuxkf {tkeykue ykurVkue nkh k fkWLxh ke ukk Au, kt nkhke ykkh huf yu kukkt Vku u{s yL uuxT s{k fhkkkt hnuu. {k tk rfk {tke M{]r Rhkee kMke kue ykurVe nkh ykwt fkWLxh kk{kt ykwt Au. wkhu M{]ryu yuf ykhkt VkuxkukVhu fkWLxhku Vkuxku uk uku khu ue kku ekuze kR ne. f]rk hk{tke tS krke ykurV nkh yuf kut {qfk{kt yke Au. su{kt ykurVe yth kuu kk h {kR Vh{kk{kt yke Au. M Au fu yk ro Mk uu k{kt hkk s uk{kt ykku Au.

  {rnk u{s k rfk k {ufk ktee ykurV nkh yuf kurx kk{kt yke Au, su{kt wt Au fu ykurV{kt uk nuk fkt ku {khku {kukR M[ ykuV fhe ku yu fkt ku kRLx {kuz h hkku. huu hk k {kus rLnke ykurV nkh yke s kut kk{kt yke Au.

  hwh he fheu ykk{kt ykk nk ruonuhe rfk r[ weh f]kyu wkhu hwh he fwO nwt,

  su{kt u{u yrfkheykuku qAwt nwt fu u{e ykurVku yu rhh{kt kV VkR Au fu n.

  khk yrfkheyku{kt y[kf hkx uk {ku. hwh{kt k yrfkheykuu ruo ykk{kt ykk nk fu uyku kukkt f{o[kheyku{kt MVqku t[kh fhu, suke fk{ fhkku {knku khu khku e fu yu kYt fk{ yke fk. Wue Au fu zkk huL {kueyu wkhu s k rkkukt r[ Mhkt yrfkheyku kku uXf kuS ne.

  r[kuyu ykRxee {ke k{kL krhfkue {Mkykuwt zke rhkfh kk {kxu ux y ikh fhkkt ruo ykk nk. khu fuxkf yrfkheykuyu eyu{e kkkh ukRx h kukkt wk yu Wkku kuMx fko nk.

  2 / . 07-06-2014, y{kk

  Mk{kLkLke fefLku w hku[f kLkkk RLxhLkuLk xe{

  rV{Lku MkV kLkkk {kxuLkk k{k{ kMk

  Mk{kLk yLku sueLk yrrLkk rV{Lkw r{kt yLkuf sk Wkh wxk : swkRLkk ytk{kt rV{ h fhku

  {wtkR,kk. 6Mk{kLkkLk yLku sufeLk

  yrrLkk rV{ rffLke rV{e [knfku WMkwfkkkqof hkn uR hkk Au khu yk rV{Lku hku[f kLkkk {kxuLkk k{k{ kMkku rLk{kokk{ktke rLku of kLk uk Mkkrs Lkrzkkk khk fhk{kt yke hkk Au. Mk{kLkLke fkuRW rV{ Auk fuxkf Mk{ke ^kuk hne Lkke kuk Mk{{kt kuLkk kku [knfku Lke rV{ fefLke hkn uR hkk Au. yk rV{ k kkuMk ykurVMk kh w{ {[ku ku{ {kLkk{kt yku Au. Mk{kLkLke rV{Lke kxfkk wk hku{kt[f kLkkk{kt yke Au. yk rV{ kufkuLke yukukk {wsk hnu ku {kxu RLxhLkuLk xe{ k hkufk{kt yke Au. rue Mkku kh rV{Lkw wxk fhk{kt ykw t Au. yufke yuf rue Mkku uRLku [knfku hku{ktr[k kR su. nu Lkrzkkkyu

  rV{Lkk kk uMx k uzMkLk kh fk{ fhk {kxu Lk MkkuLke RLxhLkuLk xe{Lke kMk tke fhe Au. yk xe{ yL kkMkk{kt kkkMk fhu. fkuR LkkkR nu kku kuLku wh fhk{kt yku. rV{ RLzMxe{kt hnuk Mkwkkuyu fkwt Au fu Mkkrsu rV{Lku rVrLkk x[ ykkk {kxu yk xe{Lke kMktke fhe Au. rV{Lkk eyuVyuMk kh kLk furLk fhk{kt yku. Lk MkkuLke xe{ swk swk uk uLke Au. k uMkyuLsMkke {k u y u rzxMk o k k ukk{k t

  ykk Au. k o 2012 kk k{ k Mk{kLkLke rV{ R kh hsq fhk{kt ykLkkh Au. suke rLk{kokk rLkuofku yk rV{Lk u MkV kLkkk {...