07 05 2014 sunvilla samachar

Download 07 05 2014 sunvilla samachar

Post on 03-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 07-05-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 07-05-2014, y{kk Year : 1 Issue : 320Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 320 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 07, -2014 </p><p>rne{kt hkxkrk kMkLk ytku 16{e {u kk VUMkku</p><p>yuyukeLke yhS kh [kuke swkRyu MkwLkke</p><p>rkLkMkkLku fuxk Mk{ Mkwe MkMkuLz hke fk Au,yk {k{u ktkhe ukkR w Au kuLku RLku [[ko</p><p>Lke rne,kk. 6rne{kt hkxkrk kMkLk ytku </p><p>16{eLkk rMku [qtxeLkk krhk{ yke kk kk rLko fhk{kt yku. ke kksw rne{k t hkxkrk kMkLk kkw fhkLkk rLkoLku kzfkh VUfeLk u k fhk{kt ykue yk{ yk{e kkxeoLke yhS kh [kuke swkRLkk rMku MkwLkke fhkLkku Mkwe{ fkuxuo rLko fkuo Au.</p><p>Mkwe{ fkuxoLku fhk{kt yke nke fu yuS khk yk {k{u kufMkkLke [qtxe kk rLko fhkLkku VUMkku fkuo Au. Mkwe{ fkuxoLku yk ytkuLke </p><p>fhk{kt ykk kk MkwLkke xke uk{kt yke nke. Mkwe{ fkuxuo ykkWLke MkwLkke hr{kLk fuL MkhfkhLkk feLku yku fkuo nkku fu rkLkMkkLku fuxk Mk{ Mkwe MkMkuLz hke fk Au yLku yk {k{u ktkhe ukkR w Au ku ytku ku{Lkk yrk ykku. Mkwe{ fkuxuo fkwt nkwt fu ku yk {k{u hr{kLkkkhe fhe fu Lkne. u fu Mkwe{ fkuxuo MkkV ku{kt fkwt nkwt fu yuS ku{Lkk rLkoLke fkuR k Mk{ Mk{ekk fhe fu Au. yuSyu hkxkrk kMkLkLke k{ fhe nke. suLkk fkhu rne{kt hkxkrk kMkLk </p><p>kkLkk u rLko fhkku nkk u. keS kksw yk{ yk{e kkxeo khk rkLkMkkLku tk fheLku khk s [qtxe fhkLke {ktk fhe Au. </p><p>rne{k t rkL kM kkL k e [q txe{kt fkuRLku knw{rk Lkne {k kk fku tk uMkLkk xufk Mkkku yuyuke khk Mkhfkh kLkkk{kt yke nke. u fu 49 rMk{kts yk Mkhfkh kze kR nke. khkkke rne{kt hkxkrk kMkLk Au. rne{kt rkLkMkkLke [qtxe{kt Mkkike khu kuXfku SkLkkh ksku Mkhfkh kLkkkLkku RLfkh fkuo nkku. </p><p>{rnkLkk rkkk khk Mkwe{ fkuxo{kt yhS fhk{kt yke</p><p>Lkerne,kk. 6kwshkkLkk {w{tke LkhuL </p><p>{kue yu ku{Lkk LkSfLkk Mkkke yr{k kn Wkh yktke WXkLkkh MkqMke fuMkLkk Mkto{kt fuMk{kt nu {rnkLkk rkkkyu kkkMk kuLk </p><p>Wkh Mxu {wfkLke {ktke fheLku Mkwe{ fkuxo{kt yke fhe ee Au. su {rnkLke MkwMke fhk{kt yke nke ku {rnkLkk rkkkyu yksu Mkwe{ fkuxo{kt yke fheLku yuf ssLke kkkMk kuLk Wkh </p><p>MxuLke {ktk fhe nke. kRuMkeLkk khkkuhLkk tkLkku ykkuk fheLku {rnkLkk rkkkyu Mkwe{ fkuxo{kt yke fheLku MkwMke fkiktz{kt kkkMk fhk kt[Lke h[Lkk fhkke MkhfkhLku hkufkLke yke fhe Au. </p><p>yk Mkto{kt Mkwe{ fkuxu o yksu fuL Mkhfkh Mkkku Mkkkukwshkk MkhfkhLku LkkurxMk Vxfkhe nke yLku yku fkuo nkku fu, yk fuMk{kt ykhe ukk krhkhLke ykuLkwt hk fhk{kt yku ku sYhe Au. </p><p>MkekeykE xkuk kkkw Mkk{u kkkMk fhe fu Au : Mkwe{</p><p>fuL MkhfkhLke {tswhe kh kkkMk fhe fu Au</p><p>Mktwk Mkr[ yLku WkhLkk yrfkhe Mkk{u k[khLkk ykkukku{kt kkkMkke hkufLkkh ykuLke Mkk{u Wk ktku </p><p>Lke rne,kk. 6Mk we{ fk ux u o yksu yku </p><p>ykkkk skwt nkwt fu, MkhfkhLke { t s w h e k h k x k u [ L k k yrfkheyku Mkk{u MkekeykE kkkMk fhe fu Auu. MkekeykELku Mkhfkhe kkkw Mkk{u k[khLkk fuMkku{kt kkkMk fhk Mkkk {ue Au. MkekeykE Mk{k {k{k{kt ykk e fu Au. </p><p>Mk we{ fk ux u o yksu Mk t wk Mkr[ yLku WkhLkk yrfkheyku Mkk{u k[khLkk fuMkku{kt kkkMk fhkke MkekeykELku hkufkLke ukkE Mkk{u ktku WXkku nkku. yk{k skk{kt ykwt nkwt fu, fuLLke khkLkke kh MkekeykE W[ yrfkheyku Mkk{u kkkMk </p><p>fhe fu Lkn. Mkwe{ fkuxuo yksu Mkkk fhkk skw t nkw t fu, k{k{ Mkhfkhe yrfkheykuLk u yuf Mk{kLk kk uRyu yLku k[khLkk fuMkk u{kt kkkMkLkk u Mkk{Lkku fhe fu Au. Mkwe{u fkwt nkwt fu, k[kh yxfkk khk nuX kwLkk{kt fkuR ukLke Mkrk Lkke. k{k{ xku[Lkk kkkw yuf s ko{kt yku Au. Mkwe{ fkuxuo Xuhwt nkwt fu, k{k{ Mkhfkhe yrfkheyku Mkk{u kwhkk nkukLke Mkrk{kt kkkMk fhk{kt yke fu Au. Mkwe{u yu{ k fkwt nkwt fu, ktkhLke f{ 14Lku tk kkLke Mkrk{kt kkkMk fhk{kt yke fu Au. kkkMkLkk nukw {kxu yrfkheykuLkw t Mkefh wk </p><p>s sYhe Au. Mkwe{u yu{ k fkwt nkwt fu, Mktwk Mkr[ MkhLkk yrfkheyku Mkk{u k[khLkk ykhkukku{kt kkkMk fhk fuLke kkr{f khkLkkeLke kkkk MkekeykELk u k whkk yufrkk fhkke hkufe fu Au. Mkkku Mkkku kwhkk Lk fhk kufkuLku yuxo fhe fu Au. Mkwe{u fkwt nkwt fu, yrfkheyku Mkk{u k[khLkk {k{k{k t kkkMk fhk {kx u kkr{f {tswheLke kkkk wk {nkqo Au khtkw kkkMk ykLkkke k sYhe Au. Mkwe{ fkuxuo keS k rne Mkur kkueMk yuMxkMk{uLx yuMk{kt Mkk rzhux ukkE Mkk{u k ykt fhe Au.</p><p>suzewLkk 50 khkMkku kskLkk Mktkfo{kt : {kue</p><p>[qtxe kk Lkerk Mkhfkh kkze kzu</p><p>suzew{kt 116 khkMkku kifeLkk {kuxkkkLkk Mkku Lkerkfw{khke khu Lkkw : Mkwefw{kh {kueLkku kku</p><p>kxk,kk. 6 k s k L k k r h X L k u k k </p><p>Mkwefw{kh {kueyu yksu kku fkuo nkku fu, rknkhLkk kMkf kk sLkkk wLkkRxuzLkk 50ke w Mkku ku{Lke kkxeoLkk Mktkfo{kt Au. {w{tke rLkkefw{khke yk kufku wk s Lkkw Au yLku kskLkk Mktkfo{kt Au. rknkhLkk qkkqo Lkkk {w{tke yLku </p><p>kskLkk rhc Lkukkyu fkwt nkwt fu, Lkerkfw{kh Mkhfkh k ufMkkLke [ q txe kk yktkrhf rhkukkkLkk fkhu kkze kzu. 50ke w Mkku ksk Mkkku Mktkfo{kt Au. kuyku kskLkk W{ukhkuLke { k fhe hkk Au. Mkwefw{kh {kueyu fkwt nkwt fu, suzewLkk 116 khkMkk u k ifeLkk {k uxkkkLkk khkMkk u ksk Mkkku kXktLkLkku ytk kk kk kuo Lkerkfw{kh </p><p>khk fhk{kt ykuk rLkoke Lkkw Au. </p><p>u fu, {kueyu Mkkk fhe nke fu, kskLkwt hk Mkhfkh kkzkk{kt fkuR hMk Lkke. yk Mkhfkh kkukkLke heku s kkze kzu. rknkh{kt [kh hr{kLk kk Mkkn{k t { uLkk {w{tke rhksMkn [kinku </p><p>ykkkne fhe nke fu, Lkerkfw{kh Mkhfkh kufMkkLke [qtxe kk kkze kzu. ykkW kskLkk rhc Lkukk yrLkefw{khu fkwt nkwt fu, hk Mkhfkh 21{e {u kk k[e fu Lkn. yxfku yue [ke hne Au fu, u kufMkkLke [qtxe{kt suzewLkku uk ftkk hnuu kku hk Mkhfkh Wkh kuLke yMkh ku. suzewLkk LkukkykuLkk skk {wsk kskLkk fuxkf LkukkykuLku {kue khVke Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au fu, [q txe kk hk MkhfkhLk u yMkh fhe ukLkk kMkk u ke fhe uk{kt yku. 2009Lke [qtxe{kt rknkh{ktke suzew 40 kifeLke 20 kuXf Ske nke khu ksku 12 kuXf Ske nke. hkxe sLkkk u 4 yu fkUkuMku ku kuXf Ske nke. ykkLkk ku W{ukhku k Ske kk nkk.</p><p>LkhuL {kue yksu fw 5 Mkk fhk kikh</p><p>y{kk, kk.06ksk u r{zek MkuLke yuf ke sku Au fu, ykkefku </p><p>kk. 7-5-14Lku kwkhLkk hkus {w{tke LkhuL {kue rknkh{kt ku yLku kr{ ktkk{kt k yu{ fw kkt[ khk rs [qtxe Mkkyku Mktkkuu. rknkhLkk hk{LkkhLkk nkhe {ukLk, Mkwkh {e kku Mkkhu 10:00 fkfu kkk kkekLkk kzk h{Lkk {ukLk kku 11:15 fkfu LkhuL {kue nuhMkk Mktkkuu. khu kr{ ktkk{kt f]kLkkhLkk fhkk {ukLk kku kkkuhu 2:30 fkfu kkhkMkkLkk f[khe {ukLk kku kkkuhu 3:45 fkfu ku{s fkufkkkLkk ftfwhk[e kkfo kku Mkktsu 5:30 fkfu LkhuL {kue Mkk Mktkkuu.</p><p>kuhk nkWMkk kkuzoLkk {fkLk{kt qrkk kkeLku RLku MkkrLkf kufkuyu Lkkhkske k fhe nke.</p><p>yku LkkULke Au fu, yuMkeke yu LkuLk fkuLVhLMk suk Mkkke kkkuLkk rhku kk wkeyu Mkhfkhu ssLke rLk{qtf fhkLke ku{Lke kusLkk nk kwhke kzke {wfe Au. fkUkuMku yk ytku rkrk ykkkk </p><p>fkwt Au fu, yk {wu fkuR kktAkuz fhk{kt yku fkh fu uLke {rnkLkku {k{ku Au. keS kksw wkeyu Mkhfkh Wkh kk e kk kk nu yu{ {kLkk{kt yku Au fu, fkUkuMk k MkwMke fuMkLke </p><p>wefktz {kt ykku ku ktf : wr{ fkuxuo Vxfkhe fuL yu wshk hfkhu kurxkkkMkLke kusLkkLku h fhu kue kk Au. fkUkuMkLkk Lkukkyku k nu ykLkku rhku fhe hkk Au. f{Lkkk knukke s rhku fhe [wk Au. </p><p>yk u W uL k e A u f u , L k u Bkh 2013{k t r{rzk kkuxo fkukhkkkuMxzkuxfku{ yLku k wuzkuxfku{u kku fku o nkk u fu, k wshkk Mkhfkh khk yuf {rnkLke ykuheku MkwMke fhk{kt yke nke. yuku ykkuk yk{kt fhk{kt ykku nkku fu, k wshkkLkk { w{tke Lkh uL {kueLkk LkSfLkk rkMkw yr{k kn k yk Mk{k {k{k{kt Mkk{u kuk kufku{kt nkk. u fu, fkukhk kkuMx yu kwuu fkwt nkwt fu, kuLke kkMku yk kkLke Mkkrkke {kxu fkuRk kwhkk Lkke. ykk {rnkLkk krhkhLkk Mkkuyu {kue yu yLkuLk u eLk[ex ykke nkuk Akkt khu nkukkku fkUkuMku {[kku nkku.</p><p>fkUk uMkLkk rhc Lkukk yLku nuhe rfkMk kLk f{Lkkk k fne [wk Au fu, ssLke rLk{qtf </p><p>fhkke fkuRk nukw kkh kzu Lkn. kkkMk fhkLkku fkuRk nukw Lkke. furkLkux kkMku yk {wku yku ku knuk wkeyuLkk {kuxk Mkkke kkku Lkkhks ukE hkk Au suLkk krhk{ Mku fkUkuMk nu yk {wu ykk Lkn u ku{ {kLkk{kt yku Au. fkUk uMk u kk uzkf Mk{ knuk LkhuL {kue Mkk{u hksfe nrkkh khefu MkwMke {k{kLkku Wkkuk fhkLke kikhe fhe nke. furL kLk frk rMkk yLku k]nkLk Mkwefw{kh uyu yk {wu {kueLku Mk{kt ukLke Lkerk kLkke nke. yuku ykkuk fhk{kt ykku nkku fu, kwshkkLkk { w{tk e L kh u L {k ue yu kfkeLk k]nkLk yr{k knLkk Rkhu 2009{kt kwshkk{kt yuf {rnkLke MkwMke fhk{kt yke nke. ykk {kue yLku yr{k knyu yk ykk ukk uLk u hrk u ykku nkku. krhkhLkk Mkku khk k yk ktLkuLku Lk[ex ykkk{kt yke Au khtkw fkUkuMku yk {k{kLku [kkkLkk nukwMkh khtkh MkwMkeLkku {wku WXkku Au.</p><p>fuxkf rMkkhku{kt hMkk Mkkku fhk kzkk khu WMkwfkk</p><p>y{kk, kk.06kwshkk{kt nk yuf khV [ik </p><p>ikLke kh{e fnuh hMkke hne Au khu keS khV hkLkkt fuxkf rMkkhk u{k t hWLkku Mkkk ke rMku [ku{kMkk suku {knku Akku Au. {tkkhu {kuze Mkktsu yufkyuf y{kk Mkrnk kwshkkh{kt kkkh kxku kku nkku. yufkyuf nuhLkk ykM k{k L k{ k t f k k z k k k kkyku [ze ykk nkk. yLku khu kLkLkkt fkhu wLke z{heyku Wze nke. nuh{kt fuxkf Xufku Aktxk kzk nkk kku ktf-ktf nk hMkkLkk ynuk Au. kku hkLkkt fuxkf rMkkhku{kt fhk kzk nkukLkk k Mk{k[kh {k Au. suLkk fkhu nuhLkk knLk nkh kh {kXe yMkh kze Au. kksukh{kt s y{kk{kt khu kLk Mkkku kkxfuk hMkku kkkne {[kk kk {tkkh u Vhe yufkh kwshkkLkk kkkh{kt kxku ykku Au. {tkkhu {kuze Mkk tsu y{kk, Mk whuLLkkh, z k t k , fA yLk u kL k kh rskLkk t f uxkf rMkkhk u{k t </p><p>Aqxk Akk hMkke kkxkt yLku fhk kzkLke xLkkyku Lkk UkE Au. y{kk{k t rh{kk{, ukkus, Mkkt, twfk, kkk yLku kufk{kt hMkkLkk Aktxk kzk nkk khu MkwhuLLkkhLkk kkxze yLk u ykhek ykswkkswLkk rMkkhku{kt hMkkLkk nkke khu kkxe kzk Au. </p><p>yk Wkhktk zktk{kt kkses Mkkku hMkk kwxe kzku nkku. kuxe rMkkh{kt kk u fhk k kzk nkk. w{kt Mkwfk u fALkk hkkh{kt fhk kzk Au yLku ykhekk yLk ykMkkkMkLkk kk{k u{k t fhk Mkkk u {wkh hMkk hMku nkku. khu kLkke fuxkf {kuxk {kuxk nkuzeOMk k k wxe hkkE kk nkk t. khe k t kf{k t f{k uMk{e hMkkke fuheLkk kkfLku LkwfkLkLke eke Au. Mkk tsLkk kk t[ kk kk kAkwt kkkh Akwt nkwt. yLku khu kLk Mkkku yufkyuf {wkh hMkk kwxe kzku nkku. ukukk{kt fhk Mkkku 15-20 r{Lkex Mkwe hMkuk hMkkke hMkk Wkh kkeLke Lkeyku nuk </p><p>kke nke. fuxkf rMkkhku{kt khu kLkke ese kw kE kE nke. y[hsLke kk yu Au fu fuxkf rMkkh{kt {wkh hMkk kze hkku nkku khu kuLkkke {kk yuf ku rfku{exh whLkk rMkkhku{kt {kk Aktxk kzk nkk. Mkk ihkxLkk fuxkf rMkkhku{kt khu kLkLku fkhu yktkkLke zkku kwxkLkk kkk fuheLkkku kkf he skke uzqkku {w~fue{kt {wfkE kk nkk. yLku ukh{kt kzu kkshku kkk kLkk kkfLku k LkwfkLkLke skLke eke MkukE hne Au. WuLke Au fu Mkkihkx{kt ku rMk knuk s hWLkku hMkke kkxk kzk nkk kku y{kk{kt k kk uzk rMk knuk s f{kuMk{e hMkk kzkk kkkh{kt y[kLkf s kxku ykku nkku. nk{kLk kkkyu k ykkk{e k rMk{kt hMkke kkxk kzkLke ykkkne fhe Au. hr{kLk nk{kLk rkku yksu fkwt nkwt fu, y{kk{kt 41.8 rzke kkk{kLk LkkUkwt Au. u fu ws{kt kkk{kLk 43 rzke Mkwe knkU[e kwt nkwt.</p><p>y{kk Mkrnk hkLkkt yLkuf kkku{kt hMkke {knku Bku </p></li><li><p>2 / . 07-05-2014, y{kk </p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 07-05-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.</p><p>- - j </p><p>ktkeu...</p><p>{kuewt hk{k: {k-uxk yu k-uxkku kku k</p><p>kufke [qtxek ykhe k{kt ksk zkkk W{ukh huL {kueyu u heh furhk fko nku u{ {hek kEu st{kt Wko Au. {kueyu ku{khu Vikk yuxu fu ykuk {kuk{kt k e hk{wt k{ hkuk heu Eu {kke, {wk{ yu fkutuu heh hk{kke e ktk nk. {kueyu [kkfeke [qtxet[e yk[khtrnkke [k hk{ k{ku ktfurf Wku fkuo nku. {kuek Mxusk fzku{kt { [qtxe[kh{kt kik{ k hk{e eh ukE ne. {kueyu rVqof kteSk hk{hke rhfkku Wu fkuo khk hk{sL{qr{e keh wt Au? k h [ yu{ fne W{uwO fu fkutu fhkuz wkkuu hkskhe ykkwt [ kwt ke.</p><p>{kueyu {wk{ yu {kke k{u ykku fku o nku fu Wkhu{kt uyku fkutu k{u zkE zkku kku fhu Au yu rne{kt kuMe hku Au. {wk{ yu {kkeu eeykEke fku [ku Au yuku k {kueyu WXkeu Wkhu{kt kukk ku nheVkue huze kk fhe ne. {kueyu hk{k k{u WAkwt yuxu Wkhuk {k{ hksfe kkuyu [qtxet[u {ok k{u { {kkk {wu Vrhk fhe ne. htw {kueu yke Vrhkkue u fkuE Vfo zku ke. {kue k{u wkhu y{kk{kt hke {k {kfu [qtxe hr{k f{wt ef nuhkk yuVykEykh k kE ne. hrkhu {kueyu [qtxet[u yknk fwO nwt fu, {khe k{u w yuf Vrhk fhku, nwt zhku ke. {kue [qtxek Auk k{kt yeo e[ h ykeu ux fhe hkk Au. Wkhu{kt y{uXe ku [qtxe [khk Auk ru M{]r Ehkee hVu{kt {kueyu hue kuS kte rhkh k{u fkuE uk k kuS fu yuku { kte kku nku. {kueyu y{uXe{kt kurk kte, hknw yu rtfk k{u f[f[keu uhkh hksfe k eku nku.</p><p>y{uXeu yk hksrhkhu wt ykwt? {kueyu hkS kteke {ktzeu hknwe ykku w hksere e kxfe fkZe ne. hkS kteyu yktuk {wku yuhkuxo h hzkk nk, kurkyu ekhk{ fuheu y{kr fhe fkZe {qk nk, hn hku ytr{rr {kxu rne{kt s{e VkkE nkue...yu{ fne {kueyu {k-uxk Whkt k-uxk ku {wk{-yruu Xfkko nk. Whkt yr{ knu yk{Zu kkkeykuku yku fnukt Wkhu{kt w: hksfe h{e VukE Au. rtfk kteyu {kuek kf nkhku wkh ykkt ft Au fu {kueyu {khk rkwt y{k fwO Au yu y{uXek {khku szkkuz sk yku. {kuek yk{f uh k{u rtfkyu E{ku ye fhe Au. rhk{ we kkuku - hkn sqyku.</p><p>{Lkkur[rfMkf kkekkuLkku Mk yrk</p><p>qkLke xuLke Mkrk{kt yE{h nkuE fu Au</p><p>Lke rne,kk. 6LkkLke LkkLke kkkkkuLku qkLke </p><p>kkkk Mkk{kL hek u LkkLkfze kkkk nku Au. yLku ykLke khV kLk ykkk{kt ykkw t Lkke. yLkuf k ykLkw t fkh yrk Mk fko{ yLku kuhfkhe hnu Au khtkw qkLkk Mkek Mktkt yE{h Mkkku k hnu Au suke ykLke ykLkk fhkLke kkkk rkfw k u Lkke. rBntMk nkuMkxLkk rhc {Lkkur[rfMkf u {krnke ykkkk fkwt Au fu u kkukkLkk Lkk{, VkuLk zk fhkLke kkkk{kt q yLku kkukkLkk hLke yth yuf Y{ke ke Y{{kt sk {kxuLkku hMkku k k Lk hnu kku ykLku Mkk{kL e fk </p><p>Lkn. yk rk{kheLkk Mktfuk nkuE fu Au. yk fkuE kk{kt LkkkELkk u rk Lkke kfu yE{h hkuk nkuE fu Au yLku ykLkk {kxu khk s kkekLkku Mktkfo fhk u uEyu. yE{hLkk kku ytku k qAk{kt ykkk {Lkkur[rfMkf ufkw t Au fu ykLkk eoyku rMkhLke fk{kehe Mkkku Mktfkue kkkkkuLku k qe Au. yk fkhLkk eoyku s{kLke kkkkLku k qe Au. VkuLk Lktkh k zk fhkLkwt qe Au. kkukkLkk kkfkuLkk Lkk{ k kuyku qe Au. rLkk tk kkekk uLkk skk {wsk y{h fu{ kk Au kuLkwt {w fkh nsw Mkwe e </p><p>fkwt Lkke khtkw yk{k kuku [ke hne Au. xq tf Mk{{kt s yk{k MkVkk k {e fu Au. kk{e rMkkhku{kt yk hkuk ytku w {krnke Lkn nkukLkk fkhu ykLku ktehkkke ukk Lkke. r ykhkuLkk MktkXLkLkk skk {wsk wrLkkh{kt yuf fhkuz 80 k kufku y{hke kMk Au. yk rk{kheLkk eoyku kh Mkkk kLk ykkkLke sYh hnu Au. LkkLkfze kkkkkuLku k ykk e oyk u qe Au. kykuke yk fkhLkk eoykuLku hknk kk Au khtkw Mktkqoku MMk nkukLke kk ykuAe hnu Au.yk rk{kheLku RLku kufku nsw Mkwe khu kfuV Lkke. </p><p>qkLkk Mktkt yE{h Mkkku nkuE fu Au suke ykLkeykLkk fhe ku Lkke: kkekLkku yrk</p><p>kkurqz{kt xku[Lkk fkfkhku khu Akuk Au : ynuk</p><p>ykr{h, Mk{kLk, knYLke Mkkike w kkukkk</p><p>{wtkE,kk.6kkurqz{kt nk{kt ykr{h </p><p>kLk, knY kLk, Mk{kLk kLk, hkeh fkqh, yk fw{kh, ys ukLk yu rhkef hkuLkLke kkukkk ukE hne Au. yk k{k{ fkfkhk u yu eMx{k t yku Au. ko 2014{kt k yk k{k{ fkfkhkuLkku kkku Au. yk k{k{ fkfkhkuLke {ktk xee [uLkku Wkh k yqkkqo hne Au. swe swe nuhkkku{kt k yk fkfkhku [{fe hkk Au. yu </p><p>rMx{kt hnuk fkfkhkuLke Ve 15ke 25 fhkuzLke ykMkkkMk hne Au. yk Wkhktk LkVk{kt k 10ke 50 xfkLke rnMMkukhe hne Au. ke rMxLkk fkfkhkuLke kk fhk{kt...</p></li></ul>