06 06 2014 sunvilla samachar

Download 06 06 2014 sunvilla samachar

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 06-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 350Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 350 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 06, \ - 2014

  {kue MkxuBkh{kt y{urhfkLke yirknkrMkf {wkfkk uu

  {kue yLku khkf ykukk{k [u MkxuBkh{kt {nkqo {tkk

  Lke rne,kk. 5z kk L k L kh u L { k u e

  M k x u B k h { k t y { u r h f k L k e yirknkrMkf {wkfkku sLkkh Au. {kue y{urhfk{kt {w khkf ykukk{k Mkkku kk[ek fhu. ku{Lke [uLke kk[ekLku RuLk knukke s [[koLkku kuh Y kR kku Au. zkkLk kLk kk ru rLkke kh uk{kt ykuk nsw MkweLkk kkukkLkk Mkkike {kuxk rLko kife {kueyu y{urhfkLkk {wLku {kLkk u rLko fku o Au. {kue yk ku o MkxuBkh{kt kurxLkLke {wkfkku su.

  yku WuLke Au fu nk{kt kuue kufMkkLke [qtxe{kt yirknkrMkf Sk {uk kk LkhuL {kueLku khkf ykukk{kyu VkuLk fheLku yrLktLk ykk nkk. Mkkk u Mkkk u k u rxLk ykk {kxu yk{tk ykw t

  nkw. kku uku [uLkk MktktkuLku w {skwk fhkLkk nukwke yk yk{tk ykkk{kt ykwt nkw. yk {wkfkkLke Mkkku s {kueLku ykhe ukk yLku ktkk Mk{ke [kkk ek rkLkku ytk yke

  su. ko 2002{kt k wshkk{kt

  fku{e nMkk kk kk y{urhfkyu k o 2005{kt {k ueLk u ek ykkkLkk u RLfkh fk u o nkk u. k u{Lkk y{urhfk{kt u kh

  rkkt {wfe eku nkku. u fu nu y{urhfkyu ek rkLkku ytk yke eku Au.

  y{urhfkLkk swk swk fkLkwLk nuX {kueLkk u kh rkkt {wfk{kt ykku nkku. Vukwykhe 2014{k t y{urhfkyu nw ykLkkt nkw. yu ku y{urhfe hkswk LkuLMke kkuu {kueLku {k nkk. whkurkLk wrLkLkLkk xku[Lkk Lkukkyku yuLk rkxLkLkk Lkukkyku knukke s {kueLku {e [wk nkk. yL ukuyu {kue Mkkku nkk r{kk kk y{urhfe hks w k k knkUk nkk.16{e {uLkk rMku kufMkkLke [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt ykk kk {kueLku ykukk{kyu VkuLk fheLku yrLktLk ykk nkk. {kue nu MkxuBkh{kt ykukk{kLku {kLke nuhkk fhe [wk Au.

  kufMkk [wtxe{kt Sk {uk kk ykukk{kyu {kueLku y{urhfkLkwt yk{tk ykwt nkwt : ek rkLkku ytk : rkke Mktktku kh [[ko ku

  kkLkLke kkkLkku fko{ xwtf{kt nuh fhku

  swLkLkk ytku ykk kku swkR{kt {kue kkLkLke kkk fhu kue kk :Mkw{k Mkkku kkLke kLkLke kk[ek

  Lke rne,kk. 5zkkLk LkhuL {kue xw tf

  Mk{{kt kkLkLke kkkyu su. yuf zkkLk khefuLke {kueLke yk k{ kkk hnuu. {kueLke kkLkLke kkkLkku fko{ xw tf M k{{k t s n uh fhk{k t yku k ue kk Au. kkLk khVke Mk wr[k kkhe ykke uk{kt yke Au. u fu {kueLkk fko{Lke kkheku nu nuh fhk{kt yku. MkwkkuLkk skk

  {wsk {kue swLkLkk ytku ykk kk u swkRLkk k{ Mkkn{kt kkLkLke {wkfkk u kue kk Au. kkLkLkk ru kLk Vwr{ku rfrMkk { tkkhLkk rMk u ku{Lkk Mk{fk Mkw{k MhksLku {k nkk. ru kLkkhefuLke skkkhe Mktke ek kk Mkw{kLke yk k{ kuXf nke.

  xk urfkuLke kkLkLke kkk {kxuLke kkhe Lke fhkLku RuLk kk[ekLkku rMkrMkku Y kR

  kku Au. khk{kt kkLke hkswk kkfue kke Lkk hkxe Mkwhkk Mkknfkh yrsk kuLku {e [wk Au. kk MkknLke kk[ek hr{kLk {kueLke kkkLke Mkwr[k kkhe {k{u kk[ek kR nke. khku yk kkheku Mefkhe Lkke. khtkw {ue {krnke {wsk {kue kkLkLke kkk fhk WMkwf Au. LkhuL {kue 15{e swkRLkk rMku kkr{kt kuLkkh rkf Mkr{x{kt k kk ukLke RAk hku Au. kkLkLkk zkkLk rLku khk nuhkk fhk{kt yke Au fu kuyku xkurfku{kt {kueLkw Mkkk fhk {kxu kikh Au. {kueLkk kkLkLke Mkkku wk Mkkhk Mktkt Au. fkh fu kwshkk{kt kkLke ftkLkeyku {kuxk kku Mkr kue Au. {kue kwshkkLkk {kuzLku Mefkhk {kxuLke kk knukke s fhe [wk Au. wnk{f {kuh[u kkLkLke Mkkku {kue fue heku koLk fhu Au ku {nkqo hnuu.

  keyu{ khefu {kueLke k{ ru kkk kkLkLke hnuu

  y{urhfkLkwt nwt .. 2005{kt y{urhfkyu LkhuL {kueLku ek ykkkLkku ELfkh fkuo

  nkku 2002{kt kwshkk h{kkuLku ELku {kueLku ek ykkkLkku ktk

  khk ELfkh fhkku nkku 13{e Vukwykhe 2014Lkk rMku y{urhfkLkk hksqk LkuLMke LkhuL

  {kueLku {k nkk whkurkLk wrLkLk yLku rkxLk khk {kueLkk krnfkhLkku ytk

  kk kk kkuu {kueLku {k nkk 16{e {u 2014Lkk rMku y{urhfe {w khkf ykukk{kyu VkuLk

  kh LkhuL {kueLku kLkkh Sk k yrLktLk ykk nkk. Mkkku-Mkkku y{urhfkLkwt yk{tk ykkwt nkwt

  {kueyu yk{tk Mefkhe E nu y{urhfk skLke kikhe fhe ee Au

  {wtkE, kk.05{uxLkk uh{kt ke uke

  yLku yu[wyu kkk kkkk kkh suk nueuEx uhku{kt kuSLkk krhk{ MYku MkuLMkuMk{kt yksu hufkuzo [e Mkkkxe uk {e nke. MkuLMkuMku 25 nhLke Mkkkxe fwke ee nke. MkuLMkuMku k{ k 25 nhke WkhLke Mkkkxe Wkh kt kk{kt MkVkk nkMk fhe nke. yksu fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 214 kkuELx WAeLku

  25020Lke Mkkkxeyu kt hkku nkku. ELzuMk {kxu yk hufkuzo [e kt Mkkkxe Au. rzhkuLkw t fnuwt Au fu, rue Vtz khk uke k ykLkk {kxu skkkh Au. yuVykEykE khk ukeLkk e u E L x k z u h r { k L k MkuLMkuMk 25044Lke Mkkkxeyu knkU[e kku nkku. uhkh{kt 25000Lke Mkkkxe uk {kk fkhkukkheyku wwk ukk nkk. khu rLk^xe 72 kkuELx

  Mk wheLk u 7474Lke Mkkkxeyu hkk u nkk u. yurLk kh{kt r{ Mkrk hne nke. MktkE fBkkuex{kt Mkkike khu kuS uk {e nke. kkLke uh k {neLkkLke [e Mkkkxeyu hkk nkk. k U[{kfo rLke{kt 0.1 xfkLkku WAkku hnukk kuLke Mkkkxe 15079 hne nke su 11{e {k[o kkke kuLke Mkkike [e Mkkkxe Au. MktkE fBkkuex 0.8 xfk yLku nUkMkUk 0.2 xfkLkk xkzk

  Mkkku kt hkku nkku. whkukeLk kh{kt fkhkukkhLke Yykk r{ heku kE nke.

  keyuMkE {ux ELzuMk{kt 3.3 xfkLkku WAkku hkku nkku. khu kkh, ykuE yuLz kuMk, ykExe, yuVyu{MkeS ELzuMk{kt 1.5ke 2 xfk [uLkku WAkku uk {ku nkku. kkkk {kuxMko{kt kkWLMk kufLke Mkrk hne nke. ykuE yuLz k uMk Mk uxh{k t rhkLMk ELzMxe{kt 0.8 xfk

  {uxLkk uh{kt ke uke {e : fkhkukkheyku{kt weLkwt {kuswt : rue MktMkkfe hkufkfkhku khk kkf hee: rLk^xe{kt 72 kkuELxLkku WAkkuke uke [u MkuLMkuMk 25 nhke k Wkh knkU[e kku

  fkhkukkhLkk ytku 214 kkuELx WAe 25020Lke Mkkkxeyuu

  Lke rne,kk. 5Lkkk tkLk yY suxe

  ksuxLku ELku [[ko{kt kke kk Au. yY suxeyu {wze[oLk u kLk{kt ELku LkkuLk xuMk huLw kh Lksh fuLek fhe ee Au. qz ykuE kh fMx{ zwxeLke Mk{ekk fhk{kt yke fu Au yk Wkhktk yL {wke Wkh k r[khk fhk{kt yke fu Au.

  xuMk rkkLkk yrfkheykuLkk fnuk {wsk ko{kLk Lkkkfe k o{k t Mk wkkLk k yk tfzkLk u ELk u kkhe fhk{kt yke hne Au. ykkf rfkMkh kkt[ xfkke Wkh knk U[e kk u Au. Lkkkt {tkkLkk yrfkheykuLkw t fnuwt Au fu, ko 2014-15Lkk [kkkLkk ksux{kt ytkrsk fhuhk Mkwkk{kt 15 xfkLkk

  khkLkku ytks [k SzekeLkk khk Wkh ykkhek nkku. xuMk huLw xkkuoxLku kt Mkwe khkLkk MktMkkLkku yufrkk fhk{kt yku Lkn kt Mkwe nkMk fhe fku Lkn. u y{ku xuMkhux{kt khku fhewt kk u ykLkk fkhu Vwkkku u. khtkw u xuMk xkku ox{kt fkk {wfku kku [o{kt xkzku fhe fku. Lkkkt{tke khk ksux

  kquoLke kk[ek Y kE [wfe Au. yuMkkE yLku MkMk xuMkLkk hux 12 xfk Au. kuLku khk{kt yku Lkn khtkw fMx{ zwxe {wk su wz ykuE yLku xuMk {wkLke Mk{ekk kE fu Au. xuefku{ Mkux{ yLku fkuMkk kuf u[k{ktke w huLw yufrkk fhk{kt yku. ksux knukLke {tkk{kt suxe kke kk Au.

  nu qz ykuE Wkh fMx{ zwxeLke Mk{ekkLke kk

  Lke rne,kk. 5 k s k L k k r h c L k u k k

  k f ] y z k e y k s u kufMkk{kt zkkLk LkhuL {kueLke LkSfLke Mkex Wkh kuXk Lk nkk. kwkhLkk rMku MktMkLkk k{ rMk u k uyk u {k ueLk e LkSf{kt k uXk nkk. yzke kwkhLkk rMku fuLe kLk Mk w{k Mhks, hksLkkkMkn, hk{rkMk kkMkkLkLke Mkkk u ykkLke Mkex Wkh kuXk nkk. kh tk w yksu yzke Lkh uL {kueLke LkSf ukk Lknkk. Mk tMk{k t knk U[e kk kk yzke keS kELk{kt kuMkk {kxu fnukk Lkshu kzk nkk. khtkw MktMke kkkkkuLkk kLk Ifuk Lkkzwyu ku{Lku knukLke su{ {kueLke Mkkku kuMkk {kxu fkwt nkwt. yke Mkrk{kt kuyku Lkn fnukLke Mkrk{kt ukkk Lkshu kzk nkk. yzkeyu keS kELk{kt kuMkkLkwt fnukk Lkshu kzk nkk.

  khkk Lkkzw yzkeLku knue kELk{kt kuMkkzk E kk nkk. MktMk{kt kwYkhLkk rMk u hknw kk te rkkLke kut[{kt kkALkk rnMMkk{kt yufk kuXuk Lkshu kzk nkk. kkuzkf Mk{ kk yuLkMkekeLkk Lk ukk Mkwek Mkwu ku{Lke kkMku kuXk nkk yLku kku kk[ek fhkk Lkshu kzk nkk.

  rhc Lkukk yzke L kh u L { k u e L k e LkSf{kt kuXk Lkn

  Lke rne,kk. 5zkkLk LkhuL {kue yLku ku{Lkk furkLkux Mkkkeykuyu yksu 16{e

  kufMkkLkk Mk khefu kk ek nkk. kuxu{ Mkefh khefu kk E [wfuk fkUkuMkLkk hec Lkukk f{Lkkku zkkLkLku kk uzkk nkk. {kue khtkhkkk heku [wzekh fwkko yLku {u[k sufux{kt Mks ukk nkk. kskLkk rhc Lkukk kf] ykzke yLku fkUkuMkLkk {w MkkurLkk kkteyu k kk ek nkk. yk ku Lkukkykuyu rnLe{kt kk ek nkk. khkk kesw sLkkk Lkk yswoLk[h uXe, LkuLk kekMk kkxeoLkk keyu Mkktk{k, fkUkuMkLkk kehuLkMknu kk ek nkk. khkk {kuxkkkLkk Mkkuyu Lke kufMkkLkk MkktMk khefuLkk kk ek nkk. Mkkike hMk kkkk yu Au fu, Mkw{k Mhksu MktMf]k{kt kk ek nkk. sMktkLk yLku ktkk kwLk:MkSLk kLk W{k khkeyu k MktMf]k{kt kk ek nkk.

  Mkw{k Mhks yLku W{k khkeLkk MktMf]k{kt kkke k{k{

  16{e kufMkkLkk MkktMk khefu {kue, yzke, MkkurLkkLkk kk

  Mkw{k Mhks yLku W{kyu MktMf]k{kt kk ek

  Wkhu{kt {rnkyku Mkk{u kwLkkyku e hkk Au. khu WkhuLkk {w{tke yru kLkk rhku{kt uk fhkk nkk.

  knue swkEke kuMk f{kku u : kufku Wkh w kkusLke rne, kk.05

  L k h u L { k u e M k h f k h u rhkLMkLk u ykX zk uh rk yu{yu{kexew Wkh kuMk u[kLku ee tze ykkkLke kikhe fhe Au. ykLkku {kk yu kku fu,

  yLk u yk uyuLkSMke{k t 2.92 xfkLkku WAkku hkku nkku. MkuMkk MxhkEx{kt 6.3 xfkLkku WAkku hkku nkku. MkuLMkuMkLkk Mkkike w LkVk{kt hnuk uh{kt Mk ukLkk u

  Mk{ku kk Au. kkkk Mxe{kt 3.5 xfkLkku yLku rnLkfku{kt 5.3 xfkLkk u WAkku Lkk Ukk u nkku. xufLkkukuSLkk uh{kt kuxo fhkLke Mkrk uk {e nke.

  yuVyu{MkeSLkk uh{kt k kuS hne nke. Mkk{kL {kuLkMkwLkLke MkrkLku ELku khu [[ko [ke hn ue A u . k k u zh {kf u ox{k t keyuMkE r{zfuk{kt 1 xfkLkku yLku

  M{kufuk ELzuMk{kt 1.4 xfkLkku WAkku hkku nkku. {kfuox kezTk nfkhk{f hne nke. 2157 uh{kt kuS hne nke khu 866 uh{kt {te hne nke.

  kufku krk kk nkk. huu kLk MkkLkt kkizk, hMkk yLku kkh kLk yLktkfw{kh, Lkkkhef WzLk kLk Syu{ rMkuhk MkrnkLkk fkoxfLkk kLkkuyu fkz{kt kk ek nkk. Vqz kuMkuMkk Wkuk kLk yLku rhku{e yfke Lkk Lkukk nhMke{hk fkihu ktke{kt kk ek nkk.ykrkMke kkkkkuLkk kLk swyu ykuhk{u ykurhMMkkLke kkk{kt kk ek nkk.

  khu ykrkMke kkkkk uLkk kLk {LkMkwkE Mkkkyu kwshkke{kt kk ek nkk. swk-swk kLkkuyu rnLe{kt kk ek nkk. {rnk yLku kkrfkMk kLk {uLkfk kkteyu ytkuS kkk{kt kk ek nkk. 16{e kufMkk{kt 315 Mkku k{ k knkUk Au. su 30 koLkk k]nLkk ErknkMk{kt Mkkike w Mktk Au. ku Lkku{eLkux Mkku Au.

  kuMkLke f{k{kt 80 xfk MkweLkku khku kE fu Au. Lke f{kku knue swkEke kkw fhk{kt yku.

  {ue {krnke yLk wMkkh, k u x k u r{ { t k k kh k rhkLMkLk u kk eLk u yk ytkuLke {krnke ykke ee Au. ykkk{e Mkkn{kt zkkLk LkhuL {kueLke Mkkku kuXf kk ykLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. kuMk f{kkuLkk {wktfLkLke nsw Mkwe su VkuBwok [ke hne

  Au ku {wskke rhkLMkLku kuLke f{k 4.2 zkuh {e hne Au. yk VkuBw ok{kt VuhVkh fheLk u su VkuBw ok kLkkk{kt yke Au ku heku f{k ykX zkuhLke ykMkkkMk knkU[u Au. Lke VkuB[owk knue yurke y{e kLkLkkh nke. khtkw [wtxe hr{kLk yk{ yk{e kkxeo khk ykLku uhkh rhk u WXkk{kt ykku nkk u. kuLkk kh rk kk kk wkeyu Mkhfkh ykLku y{e kLkkk{kt rnB{k fhe fe Lknke. nu {kue

  Mkhfkh knue swkEke yk Lke f{kkuLku y{e kLkku.

  {kue MkhfkhLkk yk rLkoLkk fkhu uhkh rxfkrxkeyku kk kue kk ukE hne Au. fkhfu ykkW wkeyu MkhfkhLkk kkk hr{kLk kuMk f{kkuLku ELku kskLkk kufkuyu khu nkukkku {[kku nkku suke nu {kue MkhfkhLku k rxfkrxkeLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. yuyuke k Vhekh ykLkku rhku fhk kikh Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 06-06-2014{uk (y,,R) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.]k (k,,W) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoo {e hnu. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : e koLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykt- WMkkn{kt khku kk.kwk (h,k) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {kskE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke .{eLk (,[,,k) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.

  ktkeu...

  t{kt fu{ sYhe Au rkkt uk, ue fue, fuxe kk yu wrkyku...?

  fkutu yk kurk kteyu u {fkswo zuwt k{ kufk{kt rkkt uk hefu Mkr fhe ewt, kxeo yk nkuku {uk{kt V hnuu fu n u ytu nswt hnM qtxk Au. ykwt yuxk {kxu fu yk kufk [qtxe{kt fkutukt kk{kt V 44 uXfku yke Au yu kufk{kt rke kxeo k {kxu fw uXfkue ykuAk{kt ykuAe 10 xfk uXfku {ue ykrko nku Au. 543 uXfku {ku uRyu ku yk yktfzku 54 Au.

  qkkuwt fnuwt Au fu huL {kuee ykukeke ks hfkh fkuR fkutue uku kufk{kt rkku hku yku fu n, uk h nswt hnM skR ht Au. yk ytu yuzeyukt {uushkuyu yuk tfu ykk Au fu sknhk nu, $rhk kPe yu hkS kPekt fkofk{kt t{kt rkkt uk nk s n, uke fkuu yk hku {ukku kku ke fhe fe. Wue Au fu 1952ke 1969 we fkuR kxeou rkku hku {e ku nku. uke u {u t{kt rkkt fkuR uk nk.

  nue kufkkt X Aeke s t{kt e kike {kuxk k yu fw uXfkue 10 xfk uXfku Skh kxeou rkku hku ykk{kt yku Au. ykk kkt uku rkkt uk {kk{kt yku Au. tu ku yu kufktrkf heu [kk rke qr{fk e {nqo nku Au. ykwt yuxk {kxu suke hfkh kufktrkf {qkuke ye kRu kukkt {{kt yku u{ fk{ fhe fu.

  1969{kt fkutu{kt kk zk k [kuke kufk hr{k nue kh fkuR u t{kt rkkt ukku hku {ku nku. u nk fkutu (yku)kt uk hk{ wk n. khk Ae kufk (1977-80) hr{k ke [nk, eyu{ MxeV yu sS hk{u rkkt uk hefu t fhkk nk. k{e yu ykX{e kufk hr{k (1980-1989) fkuR kxeou rkku hku {e ku nku. khk {eke {ktze 15{e kufk hr{k (1989-2014) rkku Vhe yM{kt ykk yu rkkt ukykukt hkk. yk {kk hr{k hkS kPe, yu fu yzke, yx rnkhe ksue, ee hrBnk hk, h kh, kurk kte yu w{k Mhksu rkkt uk kk{kt ykk.

  1977 we rkkt uku fkuR fkhkt kh fu khke wrkyku yke ne. 1977{kt Ae kufke [qtxe Ae sk kxeoe hfkh e, su{kt t{kt rkkt uk {kxu kh yu kk ytuku fkku kkku. yk fkkke tkt tu ]nku{kt rkkt ukykuu yuf n weku kkkh hku ykk{kt ykku yu u{e wrkyku{kt khku kku. u{kt kh kk Whkt furux {tkekt Mhe yL {k{ wrkyku k{u ne.

  1977{kt su fkku kkku u{kt rkkt uke kk ftRf yk{ ykk{kt yke ne- kufk fu hkkku yu M su tqo kfk kku ]n{kt rke kuwt u] fhku nku. u fu yk fkk{kt rke kxeoku hku {uk {kxu 10 xfk uXfkue k fnuk{kt yke ne. ue kk f{ 121 (e){kt ykk{kt yke Au. su ywkh kufk{kt fkuR kxeou rkku hku khu s nkt ku khu ukt Mkue tk fw kufk Mkukt 10 xfk nku.

  ]n{kt kkkh heu fkuR kxeou rkku hku n {ke Mkr{kt Mefh ku yuf fkhkt yrfkhku nku Au. u rkkt ukykuu t rhh{kt ykurV {kxu sk, r[k kku tfkuk fk{fks{kt {, ]n{kt uXfku ytu kkr{fk yu ]ne fkokne hr{k kuke k {qfk suk rukkrfkhku ku yke s fu Au. u fu 10 xfk uXfku kk rk kkkh heu fkuR kxeou rkku hku ykkku yrfkh Mefh ku ke nkuku. yk k Whkt u fuxkf kku {eu fw uXfkukt 10 xfkku yktfzku nkt fhe u ku yue Mkr{kt u{u rkku hku ykku Mefko ke nkuwt. uu hfkhe ruheu wfk nkut[kzk {k e fk Au.

  u ]n{kt rkkt uk nku ku r{ fkkwt wt ku, u ytu k WXke fk Au. ykwt yuxk {kxu fu eeykRkt zk, eee yu kufk suk yr{nqo ku he r{qtf{kt rkkt uke qr{fk ye nku Au. uu ukt su ttr ukRyku Au u{kt VuhVkh fhk{kt yku suke rkkt uk n nkuke Mkr{kt yke r{qtfku ktrf hnu. kt we fkuR VuhVkh fhk kt we yk ttr tMkkykuyu yL Mku kku {eu fk{ fhkwt hnuu.

  rxe te Mkk{ktke yke 10 xfk uXfku sYhe nkuke ukR

  t{kt rkkt uk k {kxu sYhe 10 xfk uXfkue kke k rxe te Mkk kku tfkue Au. kt rkkt uk ktfurf furuxwt u] fhk nkukwt {kk{kt yku Au. rkkt uk yue Mkr{kt nkuk uRyu suke u ]ne uXf wrr fhe fu yu sYh zu ku iff hfkhe qr{fk yk fhe fu. yk s fkhu uu hfkhe ruhe{ktke kh kk ykk{kt yku Au.

  2 / . 06-06-2014, y{kk

  nuke Lw h Mkkike khu MeLk{kt hsq fhk kikhe

  yL rLk{kokk yLku rLkuofku{kt khu nuk

  {wtkR,kk. 5khu fkuR {kuxk MkwkhMxkhLke

  rV{ k tkk kkk kk hsq fhk{kt yku Au khu [knfkuLke khu kzkkze kk Au. ykLkk fkhu yke rV{ku kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx Mkkrkk kR Au. [ukkR yuMkuMk hsq fhk{kt ykkLku kuZ koLkk kkk kk knYLke Lke rV{ nuke Lw h hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{ rke kh hsq fhk{kt yku kue kk Au. rV{ kkr{f fko{ {wsk 23{e ykuxkukhLkk rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au. Vhkn kLk khk rLku ork yk rV{ Lke Mkkku yL fkuR rV{ hsq fhk{kt yku kue kk ykuAe ukR hne Au. fkh fu yk rV{Lke Mkkku fkuR Mkko{kt Wkhu kue kk Lkke. suke k{k{ kufku ku{Lke rV{ kuLkk ku Mkkn knuk ykk kku ku Mkkn kk hsq fhLkkh Au. ykuxkukh{kt rhrkfLke kUk kUk yLku krn fkwhLke nih rV{ hsq fhk{kt ykLkkh Au. rtfk [kukzkLke {uhe fku{ keS ykuxkukhLkk rMku hsq

  fhk{kt ykLkkh Au. yk Wkhktk ykw{kLk whkLkkLke nkRk kuLkk yuf Mkkn kk hsq fhk{kt ykLkkh Au.

  17{e ykuxkukhLkk rMku yL fk uR {k ux e rV{ hs q fhk{kt ykLkkh Lkke. ys ukLkLke rV{ yuMkLk suMkLkLke hsqykkLke kkheLku tkke uk{kt yke Au. yk rV{ nu Mkkk{e LkuBkhLkk rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au. ykLkku {kk yu kku fu 24{e ykuxkukhke Mkkk{e LkuBkh [uLkk kkk{kt nuke Lw

  h kkuMk ykurVMk kh LkkUkkk MkVkk {ue uk{kt MkV hnuu. hMk kkkk yu Au fu nuke Lw h rV{ Mkkike khu MeLk{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. khk{kt yL fkuR {xeuMk{kt yL fkuR rV{ hsq fhk{kt ykLkkh Lkke. yk rV{ k [ukkR yuMkuMkLke su{ hufkuzo MkVkk {u fu Au. yk rV{{kt knYLke Mkkku yk ku k rrkfkLke uze hnuu. rrkfk yLku knYLke uze [ukkR yuMkuMk{k Mkwkhrnx hne nke.

  knYLke rV{ 23{e ykuxkukhLkk rMku hsq fhku

  yk fw{kh yLku fheLkk fkwh Vheke Mkkku [{fu

  Mkn R k{kt kku yuf Mkkku Lkshu kzu

  rV{Lku RLku kkr{f kikheyku Y fhk{kt yke

  {wtkR,kk. 5kkurwzLke Mkwkhnex uze

  yk fw{kh yLku fheLkk fkwh Vhe yufkh Mkkku uk {u. Mkn rs k Lkk{Lke rV{{kt yk kk yufMkkku uk {u. yrLkuke fheLkk fkwh Mkkku yk fw{kh ykkW k{ Lkshu kze [wku Au khtkw ku{Lke uze wk ktkk Mk{ kk yuf Mkkku uk {Lkkh Au. Auk fuxkf kkuoke yk uze uk {e Lkke khtkw nu [knfkuLke yk RAk kqo kLkkh Au. yk fw{kh yLku fheLkk fkwh ykkW f{kg R~f{kt Lkshu kzk nkk. khkk ku{Lke uze kzk kh uk {e Lkke. kw ukLke Lke rV{{kt kku Mkkku fk{ fhk {kxu kikh kR kk Au. Auk fuxkf kkuoke yuk ynuk k yke hkk nkk fu fheLkkLke {ktk xe hne Au. khtkw kksukh{kt s fheLkk fkwhu fuxef Mkkhe rV{ku MkkRLk fhe Au. suke kku Au fu ku Vhe {ukLk{kt WkhLkkh Au. rLk{kokk

  rLkuofkuLkku rkMk fheLkk fkwh kh yfkt Au. kksukh{kt s fheLkk fkwhLku Mkwu kukLke rV{ {e kR Au. su{kt ku wkko hkLke MknLke qr{fk{kt Lkshu kzLkkh Au. Mkkku Mkkku rs LkkBkkhLke rV{{kt k{ ku Lkshu kzLkkh Au. su{kt ku VhnkLk ygh Mkkku uku. yk fw{khLke Mkn R kLkk rLku ofLke qr{fk{kt w uk Au.

  w uk yk fw{khLku RuLk kkuo knuk Mkwkhrnx rV{ hkWze

  hkXkuz kLkke [wku Au. yk rV{ k{ yuLk yLku u{ fh kh hnuu. w ukLke kkhe yuf {kk rV{Lkk rLkuof khefu fhk{kt yku Au. ku{Lke {kuxk kkLke rV{ kufku kMkt fhu Au. fkh fu wk kuZeLku k{ke k{k{ [eu ku kkukkLke rV{ku{kt W{uhu Au. nu Mkn R k k yke s rV{ hnuu. rV{Lkk yL fkfkhku ytku fkuR nuhkk fhk{kt yke Lkke. suke nu xwtf{kt yL rkkku nuh fhku.

  MkuMke rLzMku kunkLk kk sLkLku RLku khu khukLk

  sLk Lk u ku {kxu k{k{ kMkku nkk hkk

  kunkLk knuk sue s rVkh {ue uk {kxu MkwMks

  kuMkyuLsMk,kk. 5swk swk fkhkuMkh n{Uk

  rkk u{k t hnue yrLk uke rLzMku kunkLk kuLkk nk{kt e hnuk sLkLkk fkhu khukLk kue Au. 26 ke o Mk uMke kunkLk nk{kt kunkLk kkukkLkk LkSfLkk r{kkuLku yu{ fne hne Au fu ku ke MkuLxh{kt Mke sk {ktku Au fkh fu ku yn khu Mktkw ukR hne Lkke. kunkLk nu ykkWLkk kuLkk {w~fuko kk{k tke knkh rLkfeLk u ykk k {kku Au. kunkLkLke f urhh{k t yLk uf Wkkh[Zk yke [wk Au.

  L wk uf o n uh{k t sL{ue kunkLku ko 1989ke rV{ku{kt

  qr{fk fhe Au. kk fkfkh khefu kunkLku nkurwz{kt yuLxe fhe ee nke.yrLkuke yLku

  kkrfk khefu ku k{ MkV Mxkh kifeLke Au. u fu kunkLk fuxef kuxe xuLkk fkhu {w~fue{kt {wfkR nke. y{urhfLk yrLkuke yLk u V uLk {k uz k unkLkLk u Yykk{kt k {kuxe MkVkk {e nke. kuLke kkkh rV{ku{kt efe kRzu, {eLk ko yLku Mfkhe {weLkku Mk{ku kk Au. rkuk kkuo{kt hkk kkk{ktke knkh rLkfk kk k u nu kk ukkLke furhh kh Vhe yufkh kLk ykke hne Au. kuLke kkMku {kuxk {k{kt rV{kuLke ykuVh yke hne Auu. su ku nu MkkkLke kqof Mefkhe hne Au. knuk sue q fheLku furhh hkk fhk ku nu {ktkke Lkke.

  nk 2.4 fhkuz {rnk hhkus kuk RLk fhu Au

  u{kt 15 fhkuz RLxhLkux khkfkhku Au

  {wtkE,kk.5{w Mk[o yuLSLk kqkLkk

  yuf ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu uLkk 15 fhkuz RLxhLkux ykMkfkhku{kt ykhu 50 xfk {rnkyku Au. ku{ktke ykhu 2.4 fhkuz {rnkyku R{uR [fkMke, Mkk u r Lkuxfk MkkEx Wkh kk[ek fhk yLku ykuLkkELk kukk

  fhk {kxu hhk us fk uBwxh kukykuLk fhu Au. 2.4 fhkuz {rnkyku hhkus kukykuLk fhu Au kue {krnke ykk kk yuf kkkk QheLku Mkk{u yke Au fu Mkkur Lkuxfk MkkExkuLke kkukkk e hne Au.khk{kt ykhu A fhkuz {rnkyku nu yk uLkkELk Au yLk u kk ukkLke hhkusLke kEVLku w Mkk

  fhk {kxu RLxhLkuxLkku Wkkuk fhu Au. h, MkkEkh fkVu, ykurVMk yLku M{kxo VkuLkLkk kk knLkk k rhk{ MY k u RLxhL k u x Mkwe Mkh knkU[kLkku kheku kLke kku Au. {rnkyku khk RLxhLkuxLkku Wkkuk swk swk fk{ku {kxu fhk{kt yku Au.

  y k M k { k t y u { k s k k { k t y k w t A u f u ykuLkkELk kLkkhe {rnkyku ykukkLke Mkhk{e{kt khu Mk{] yLku wk Au. ykuLkkELk krkreykuLke ke{kt R{uR Mk[o yLku Mkk ur Lk uxfk Au. khkk Mktkek zkWLkkuz fhkLke kkkk, rk Mkk{keLke [fkMke, LkkufheLke ku, rzeku rLknkkLke kkkk yLku Mk{k[kh k[kLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. ykkk{e rMkku{kt yk{kt w kuS hnu kue kk ukR hne Au. suke yk fkhkukkh{kt ykk Au.

  15 fhkuz whku kife 40 xfk {rnkyku : swe swe krkre Wkh Lksh hkk{kt yku Au : MkuoLkwt kkh

  nkxoLkk hkuk Lktkh Lk rfh kLke fu : ynuk{kt zkfku

  Lke rne,kk. 5fkzkuuMwh hkuk Lktkh

  Lk feh kLkkLke rk{kt u kue kk Au. u fu sfkh kkekk uLk w t fnuw t Au fu 90 xfk nkxoLkk hkukLk u kk uzef MkkLke hkeLku hkufe fk Au. kkekkuyu yk Mktkt{kt fuxef Mkknku k ykke Au. ko 2010ke 2012 hr{kLkLkk kkk{kt k ko

  Mkwe fhkuk ykuLkkELk Mkuo{kt k {wt Au 70 xfkke w kufk u fkzkuuMwh hk ukke kMk kLkuk Au. ykLkk {kxu MxuMk, kuxe kEV MxkE, kkkekLke yrLkr{k x u yLk u rLkr{k fMkhkLkk ykLkku Mk{ku kk Au. kkekkuLkwt fnuwt Au fu nkxoLkk hkukke kMkLkk kufkuLke nu xeLku 40Lke ykMkkkMk knkU[e Au

  su [kk Wku ku{ Au. kkuzkf Mk{ knuk rV{ rLkuof rhkw khwkukLk w t yMkkLk k nkxo yuxufLkk fkhu kw t nk w t khtk w {uzef rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu 90 xfk fuMkkuLku hkufe fk Au. u{Lku xkzk {kxu fuxef rxMk Wkkuke kLke fu Au. yuf yke ytkuS ykkh{kt nk{kt s fhkuk MkuoLkk kkhku hsq fhkk nkk.

  90 xfkke w fuMkkuLku hkufe fk

  MxuMk, kkkekLke yku xu yLku yku kEV MxkE, fMkhkLkk yk suk krhkku {w fkh

  [uh{uLk khefu {kEku{uMk{kt Mk{ku fhkku

  yuhxuLkk k qo MkeEyku {kEku{uMk{k t uzkk

  Lke rne,kk.05 khkLke M{kxoVkuLk kkLz

  {kEku{uMku khke yuhxuLkk qkkqo MkeEyku Mkts fkwhLku Mkk{u fhkLke nuhkk fhe ee Au. {kEku{uMk {kuxh kwk{kt ku{Lke yuLxe kE Au. ftkLkeLkk kk uz o{k t yk ytk uLke [[k oyk u k rMkkuke [ke hne nke. ftkLke khk he fhk{kt ykuk rLkuLk{kt skk{kt ykw t Au fu, {kEku{uMk u yuhxuLk u yuf {nkfk ftkLke kLkkk{kt Mk tsfk wh khk sk{k t

  ykue qr{fkLke Lkk U ee Au yLku nu ku{Lkk yLkwkuLkku Wkkuk fhk{kt yku.

  SyuMkyu{yu, MkeykEykE, MkeykuyuykE yLku LkkMfku{ suk yke ELzMxe Vkuh{{kt kuku Mkk{u hkk Au. Lkk [uh{uLkLke nuhkk fhkk {kEk u{ uMk ELVku{koxeMkLkk MknMkkkf hknw {koyu fkwt Au fu, MktsfkwhLku y{khe Mkkku Mkk{u fheLku y{u qk s w Aeyu. {kEku{uMkLkk {k uxh k w k{k t yLk u y{khk kkuzo{kt ku{Lkku Mk{kuMk fhkku

  Au. khke fkukk u ohux r{kt Mk ts fk wh Mkk i k e rkrck kuVuLkku{kt MkkLk hku Au. u{kt Auk k fLke yth Mkkike MkV xufLkkukuS kkLzLkk rLk{ko{kt Mkts fkwhLke qr{fk hnue Au. y{Lk u rkMk Au f u , y{khk yku zk uhLkk rkLkuMkLk u k u{Lkk Mk{kuke ykk kLke kf {u. MktsLke uhkke ezhekLke LkkU uk{kt yku. {kEku{uMk khke MkV f tkLkeyk u{k t Mkk{u kE [wfe Au.

  Mkts fkwh khke fkukkuohux wrLkk{kt Mkkike MkL{krLkk kuVuLkku kifeLkk yuf khefu Au : {kEku{uMkLku ykkqs{kt ykuz kh Vkhk fheLku [kh Mkku Vhkh kk

  y{kk, kk.05fALkk qs{kt yksu nue

  Mkkhu ykuz kh Vkhk fhe [kh Mk Vhkh kE kk. VkhkLke xLkkLkk kku rMkkh{kt [f[kh {[e sk kk{e nke. ykuz kh fhkuwt Vkhk ytkk ykkLkk kku kw t nk ukLk w t k {e hkwt Au. Mknfkhe kuk yLku hkkh{kt hksfe w hkkk yke qsLkk {wMk{e Lkkh Mkk k u{Lkk rLkkMkMkkLk uke rLk{ {ku ]kLku kke ykkk Lkefk khu [kh Mkkuyu fkh{kt yke ku{Lkk kh Vkhk fwO nkwt. ykuz kkukkLkk S k[kk kk yLku

  [khu Mkkuyu ku{Lkku keAku fhe ku{Lkk kh k hkWLz Vkhk fhkk k u{Lku E knkU[e nke. kk{kt ku{Lku Mkkhkh yku o nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykk nkk. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh, hkkhLkk hksfe yke yLku Mknfkhe kuk{kt fA{kt MkkYt yuw t Lkk{ hkkk ewk kuk qsLkk {wMk{e Lkkh{kt hnu Au. kkukkLkk rLk{ {wsk yksu kuyku Mkkhu ]kLku kke ykkk {kxu Lkefk khu ku{Lkk kh fkh{ktke Vkhk kwt. kkukkLkku S k[kk ykuz kkk kk khtkw [khu Mkkuyu ku{Lke kkA ykeLku kkuekkh fhkk hkk. ytkSk k

  hkWLz Vkhk{kt ku{Lku fkuE {kuxe E kE Lknkuke khtkw Mkk{kL E kkkt Mkkhkh ykuo ku{Lku LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzkk nkk. nk kkueMkLkk W[ yrfkheykuyu zkuk Mfkuz yLku yuVyuMkyuLke {ke kkkMk Y fhe Au. fku nkk yu [kh Mkku nsw Mkwe kku kkueMkLku yk Mktuo fkuE fze {e Lkke. khtkw nw{k{kt ku ykuz MMk kk kk ku{Lke kqAkhAke fkuE fze {e fu Au u fu su rMkkh{kt ewk nkux hku Au kuk hkkh rMkkhLke fkuE swLke ykk{kt ku{Lkk kh nw{ku kkLke kkueMkLku yktfk Au.

 • 3 / . 06-06-2014, y{kk

  {kue Mkhfkh k{ ku ko Mkwkhk Wkh kLk ykku

  LkhuL {kue Mkhfkh khk ykkk{e kkt[ ko {kxu yusLzk kikh : {kUkheLku ytfw{kt uk kh {w kLk ykku

  ku ko Mkwkhk kk k ko rfkMkLku zke fhkuzkkLk LkhuL {kueyu zkuhk kuXf ke fhe

  kuXf khke hkSLkk{kLkku Mefkh

  Lke rne, kk.05LkhuL {kue Mkhfkhu ykkk{e

  kkt[ ko {kxu kkukkLkk yusLzkLku ykhe ykuk ykke eku Au. {kue Mkhfkh khk kikh fhk{kt ykuk yusLzk {wsk k{ ku ko Mkwe ykkf MkrkLku Mkwkhk {kxu fk{ fhk{kt yku. khu ykkk{e k ko Mk we {kue Mkhfkh rfkMk yLku ykoktkLku w zke kLkkk Wkh fk{ fhu. MkhfkhLke Lksh k{ ku ko{kt {qzehkufkfkhkuLkk yk{rkMkLku kwLk:skkzk Wkh hnuu. Mkkku-Mkkku ykoktkLku {skqk fhk yLku kkkhe kLku ytfw{kt uk Wkh kLk fuLek fhku. MkwkkuLkk skk {wsk Mkhfkh zkke kufke kusLkkLku y{e kLkkkk knuk {skqk ykoktkLktw r[k k ikh fhu. rhkMkk{kt {uk Lkkk ykoktkLku Mkwkhk Wkh {w kLk fuLek fhku. MktMkLkk ksux Mkk{kt hkxkrkLkk kk hr{kLk yk kusLkkykuLke YkhukLkku Wu fhk{kt yke

  fu Au. Mkk{kL ksux swkELkk k{ Mkkn{kt hsq fhk{kt yku kue kk Au. ksux knuk fkuE {k uxe ykkf k usLkkLke nuhkk kkLke kk ukE hne Lkke. yuf xku[Lkk Mkhfkhe yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, {kUkhe ykMk{kLk Wkh Au yLku Mkhfkhe LkkLke nkk hkk kue Au Mkhfkh ykkk{e ku ko{kt {kuxkkkk {khVku yuf yue {skqk ykkf ykkhek kikh fhu suLkk Wkh ykk

  eLku k ko{kt rfkMkLke krkLku zke kLkke fku. Mkhfkhe kwoku{kt [ke hnue [[ko kk k {w t Au f u, {nuMk we kLku fkkw{kt uk {kxu {w kLk fuLek fhku. MkhfkhLke {w kkr{kk {kUkhe Wkh ytfw {wfkLke hnuu. yke Mkrk{k t ykkf {skwkeLkk {kuh[k Wkh fkuE kktAkuz fko kh ykkf rfkMkLku Vheke kkxk Wkh kkLke k kkkk {nkqo hnuu.

  Lke rne,kk.05

  zkkLk LkhuL { k u e y u k u { L k e zkuhk kuXf Wkhke hkSLkk{wt ykke ek kk ykLkku Mefkh fhe uk{kt ykku Au. ykes he k u

  Mk{kske kkxeoLkk Lkukk {wk{Mkn ku k {uLkkwhe kufMkk kuXf khke ykkuk hkSLkk{kLkku Mefkh fhe uk{kt ykku Au. kuxu{ yk f{Lkkku kufMkk{kt {krnke ykkkk fkwt nkwt fu, yku {uZf kufMkk kuXf Wkhke fu [tuhhkLkwt hkSLkk{wt k Mefkhe ewt Au. k yLku hku 26{e {uLkk rMku hkSLkk{wt ykwt nkwt. khu LkhuL {kueyu 29{e {uLkk rMku hkSLkk{wt ykwt nkwt. k{k{ kuLkk hkSLkk{k 29{e {uke y{{kt kLku ku heku Mefkhe uk{kt ykk Au. {kue yLku ku {: zkuhk yLku {uLkkwhe kuXf khke [wtxe ze nke. {kueyu khkMke kuXf e hke Au khu ku yks{kZ kuXf e hke Au. {kue yLku k kkuyu ku-ku kuXf khke [wtxe ze nke. hku {uZf kuXf ke fhe ee Au. keS swLkLkk rMku hku {uZf kuXf khke hkSLkk{wt ykwt nkwt.

  yk{ yk{e kkxeoLku w LkwfkLk

  yuyukeLke Mkkku ytse {krLkkyu Auzku Vkzku

  Lke rne, kk.05kufMkkLke [w txe{kt

  f kh{e n kh k k k k yk{ yk{e k k x e o L k e {w~fueyku{kt Mkkk khku kE hkk u Au. yuyukeLkk Mkkkf Mkku kifeLkk yuf ytse {krLkkyu k nu yk kkxeo Mkkku Auzku Vkze eku Au. ytseyu ku{Lkw t hkSLkk{w t kkLkk Mkkkf yh fushekLku {kufe ewt Au. {krLkkLke Mkkku kkxeoLkk yL {w Mk erk {koyu k hkSLkk{w t ykke ew t Au. fkke rne{kt kkxeoLke hkxe fkhkukkheLke kuXf Y kE hne Au. su{kt yk hkSLkk{kLkk {wk Wkh r[khk fhk{kt yku. nrhkk{k t k e yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk LkeLk snu fkwt Au fu, ku{Lke ytse yLku erk kLLku Mkkku VkuLk kh kk[ek kE

  Au. fuxkf kufku kkxeo{kt rk MksokLkku kMk fhe hkk Au. LkeLk snu khkukheku kukuL k khV Ekhku fku o nkk u. kk uzkf rMk knuk s LkeLk yLku kukuL ku kkxe oLkk k{k{ nk ukyku khke hkSLkk{k ykke ek nkk. ykkefkke Y kke fkhkukkheLke kuXf{kt nkhLkk fkhku Wkhktk yL {wkyku kh [[ko ku.ytseyu fkwt Au fu, ku{Lkk hkSLkk{k kkA fkuEk fkkY Lkke.

  rne-{wtkR Mkouc MkMk ykkLkkh yuhkkuxo{kt : rhkkuxo

  kkt[ krxe Mkuk ykkLkkh yuhkkuxo{kt Mkk{u

  2.5 fhkuzke [kh fhkuzLke kkf kke koLke ke{kt rne r{kt ke {u : {wtkR yuhkkuxo kkt[{k {ktfu

  Lke rne,kk. 5 w r L k k L k k u c M k M k

  ykkLkkh r{kLke{kfLke ke{kt rne yuLk {wtkRLkku k Mk{ku fhk{kt ykk u Au. yk kk u nuhkuLkk yuhkkuxo kh ykkk{kt ykue MkMkLke LkkU uk{kt yke Au. Lke rneLkk RLhk kkte yktkhhkxe r{kLke{kf yLku {wtkR{kt Akkrk rkS RLxhLk u M k L k r{kL k e{kf wrLkkLkk kk t[ kurxe Mkuk ykkLkkh r{kLke{kf{kt Mkk{u kR kk Au.

  y u h k k u x o f k W L M k RLxhLkuLkLke yuhkkuxo Mkuk

  kwkkLke 2.5 fhkuz kkf kke ko{kt rne r{kLke{kf w r L kk{k t k e Mk kL k u A u . khu {w tkR r{kLke{kf yk ke{kt kkt[{k {ktfu Au. Mkkku Mkkku nihkkkLkk hkS kkte yktkhhkxe r{kLke{kfLk u 50 kke 1.5 fhkuz kkf kke hkkk ko{kt Mkkhe Mkuk kwkkLkk {k{u ke MkkLk kh hkkLkk u rLko fhk{kt ykku Au. rne{kt RLhk kkte yktkhkxe r{kLke{kf kh uhu hkLkkh ftkLke rne RLxhLkuLk yuhkkuxo r{exuz khk fnuk{kt ykwt Au fu 27{e

  {uLkk rMku ryku{kt ykkursk yuf fko{{kt yukuzo ykkk{kt ykLkkh Au. yk keS k kLw Au f u khu yuMkeykR khVke rneLku yukuzo {Lkkh Au. rneLkk r{kLke{kfLku Mkuk kwkkLkk {kktz{kt kkt[ kifeLkk 4.84 kkuRLx {k Au.

  hkxe kkxLkkh rneLk u yufthu Aak MkkLk u hkkLkk u r L k o f h k k u A u . r n e r{kLke{kfLke k{kk kkf ykh u A fhk uzLk e A u . k o 2013{kt yk r{kLke{kf{ktke ykhu k fhkuz 68 k kke rLkfk nkk.

  furL kLk M{]rk RhkLkeLke rn[k Y

  rne wrLkMkxeLkk 4 koLkk wS kukk{Lku h fhe fk

  Lke rne,kk. 5rne wrLkMkxeLkk [kh

  k oLkk ytzhk uswyux k uk k{ (wS)Lku h fhk{kt yku kue kk A u. {kLk Mk tkLk rfkMk kLk M{]rk RhkLke khk yk rk{kt rn[k Y fhe uk{kt yke Au. W[Mkhe Mkwkkuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu {kLk MktkLk rfkMk kLk ykk k {{ Au. rne wrLkMkxeLkk kRMk [kLMkh

  rL k u M kn khk rk Mkr[ ykuf X kf w h M k k k u k k [ e k f h e L k u y k rn[kL k k u ktku WXkku [ u u . M k k k u M k k k u rne wrLkMkxeLkk [ kh k o L k k wS fko{Lke

  yMkhfkhkk ytku kk fhe Au. Mkkku Mkkku kuLke whkk{e yMkhLku RuLk k kk fhe Au. [kh koLkk ytzhkuswyux kukk{Lke Mk{ekk{kt Mkk{u hnuk yuf rhc Mkhfkhe yrfkhey u {krnke ykkkk fkwt Au fu {kLk MktkLk rfkMk khk rn[k [kuMkku [ke hne Au. Mkt yLku kskLkku xufku hkkk LkuLk zu{kuurxf xe[Mko Lx yLku yLku

  rhku ze rsLkurhku, kk. 5 VeVk zo fk Vwxkku{kt

  su kke xe{ku Au ku{k yuf xe{ WuLke k Au. wRMk Mkwkhu k yuf yuku ukze Au suLke kkfkkke k{k{ xe{ku kfuV Au. kuLkk uk kh s WuLkk ukLkku {w ykkh hnuu. rr{h ek k rhkw yLku WuLke hkxe xe{ke h{e hnuku Mk wkhu nk{kt rVxLk uMkLke Mk{MkLk u RuLk khukLk Au khtkw ku r fkLke Yykk knuk Mktkqoku rVx kR kue kk Au. ko 2006{kt Mkwkhu h{k {kxu LkuhuLz skku hkku nkku. ko 2007{kt Mkwkhu yusuMk{kt skku hkku nkku. ykkk{e ku o ku yusuMk uh ykuV h kLku nkku. ko 2008-09{kt ku yusuMk uh ykuV h kLk kk ykkk{e kuo ku k fuxLk kLku nkk u. 33 {u[ku{kt 35 kku VxfkheLku ek{kt ku Mkkike w kku fhLkkh ukze khefu hkku nkku. Lwykhe 2011{kt M k w k h u 2 2 . 8 r { r L k kkWLzLke hf{ Mkkku rhkw{kt xkLMkkh kR kku nkku. Mkwkhu ko 2007 ytzh -20{kt kkukkLke xe{ khVke h{e [wfku Au. ko

  2010 r fk{kt WuLke xe{ [kukk {ktfu hne nke. yk{kt MkwkhuLke [keYk qr{fk hne nke. Mkwkhuu yk{kt k kku fko nkk. ko 2011{kt fkukk y{urhfk{kt Mkwkhuu [kh kku fko nkk. suke kuLke xe{ WuLke xe{ fkukk y{urhfk Ske sk{kt Mkk hkw tnkw. ko 2013{kt ku WuLkk yku xkR{ kku Mfkuhh khefu kLke sk{kt MkV hkku nkku. rzMkuBkh 2013{kt kkzLk khk xku[Lkk Vwxkku ukzeLke ke nuh fhk{kt yke nke. su{kt ku Lk{ku kuMx ukze hkku nkku. Mkwkhuu ykX{e Vukwykhe 2007Lkk rMku fkutrkk Mkk{u h{eLku RLxhLkuLk furhhLke Yykk fhe nke. khkkke ku 77 {u[ku{kt 38 kku fhe [wku Au. kuLke kkhe kuMx Vwxkkuh{kt fhk{kt yku Au.

  12{e swLkke 13{e swkR [u kke{kt kusLkkh VeVk zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. Mkkike hMk kkkk yu Au fu kkrs{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt yke hkw t Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt

  s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkk u VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{k t r fk k uskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au. swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. r fkLkk kkYku fw 64 {u[ku h{kLkkh Au. yk 64 {u[ku kke{kt 12 swk swk nuhku{kt h{ku. x wLkk o{ uLxLke Yykk kwk Mxuske fhku. r fkLkk RrknkMk{kt k{ k {u[ku kku kRLk xufLkkukuS {khVku h{ku . RLkk{e hf{ k wk {kuxe hkk{kt ykLkkh Au.

  Mxkh ukze MkwkhuLke rVxLkuMkLku R khu [kk

  MkwkhuLkk uk kh WuLkku {w ykkh

  ko 2010Lkk r fk{kt MkwkhuLke [keYk qr{fk nke : Mkwkhu fkukk y{urhfk{kt Akuku hkku nkku

  uL[ ykukLk : Lkzk yLku {hu [u wk hku[f stk uku

  yk kuo Lkzku k{ k Mkux kw{kku

  Lk{e k uL[ ykukLk Skk {kxu Lkzk wk WMkwf

  kurhMk,kk. 5hkuuLz kuhkuMk kku h{kR

  hn ue k o L k e k{ k k Lz M u{ u L[ yk u k L k x u r L k M k [uBkLkek{kt kwYkkuLkk ko{kt nu hkheLkku u uk {u. fkh fu ykX kLkk uL[ ykukLk [uBkLk hkVu LkzkLke Mkk{u nu kke ukze yuLze {hu Au. yk kku ykkefku yufkeLke Mkk{u xfhku. rkfku {kuze hk6u h{kue {u[{kt hkVu Lkzku yk kuo k{ k yuf Mkux kw{kku nkku. u fu Lkzku Vhe uhkh heku kkMke fheLk kLkkhheku {u[

  Ske ee nke. Lkzku kRfku hkk u {u[ hr{kLk yuf Mk ux kw{kku nkku khtkw kkMke fhkk Mkkk 10 ku{ SkeLku Mkkkxku kk uke ek u nkk u. Mk u rLk ukze zurz Vuhh Mkk{u LkzkLke Sk kR nke.

  yuf ko ykkW hLkMko yk hnuk ukze Vuhhu k{ Mkux{kt uhkh uk fku o nkku yuLk yk Mkux Ske eku nkku khtkw khkk Lkzku fkuR kf ykke Lk nke. Lkzku Vuhh kh k{ Mk ux k w{ke ek kk 4-6, 6-4, 6-0, 6-1ke Sk {ueLku

  Mku{eVkRLk{kt fw[ fhe nke. k u Mk u{eVkRLk{kt rBkzLk [uBkLk yuLze {hu Mkk{u h{u. {huyu kkt[ Mkuxku{kt kuLkk nrhV ukze kh Sk {ue nke. {huyu 23{k {ktrfk ukze kkyu {k uLkrVMk kh 6-4, 6-1, 4-6, 1-6 yuLk 6-0ke Sk {ue nke. uL[ ykukLk xurLkMk [uBkLkek nu hku{kt[f kkk{kt u fhe hne Au. u fu {rnk ko{kt nu hrkLke {krhk khkkkuk nkux Vuhex kLke kR Au.

  Mkkike hku{kt[f {u[ nu Lkzk yLku {hu [u hnu kue kk Au. yk {u[ ykkefku h{kLkkh Au. suLke k{k{ rxrfx u[kR kR nkukLkk ynuk {k Au. nsw Mkwe kku ukze nkux Vuhex kLkuk Au. kkuke fku Sku ku ytku fkuR kk fhkLke yLku ykkkne fhkLke Mkke{kt fkuR Lkke. u fu uL[ ykukLk{kt hufkuzo kh Lksh fhk{kt yku kku Lkzk khu Vuhex ukR hkku Au.

  khk hsqykk fhk{kt yke hne Au. ykLkk {kxu kuke [ke hne Au. rLko khu nuh fhku ku ytku kwAk{kt ykkk Mkwkkuyu fkwt nkwt fu yk wk {kuxku rLko Au. Mkkku Mkkku ksk khk ykkk{kt ykuk [qtxe [Lkku kifeLkku yuf Au. {kLk MktkLk rfkMk kLk khefuLke skkkhe Mk tke ek kk M{]rk RhkLkeLku RuLk k rk kR kku Au. ku{Lkk rkLku RuLk rk kku nkku. nu rne wrLkMkxeLkk [kh koLkk yk kukk{Lku h fhkke w rxfkLkku kuh Y kk kue kk Au. rkkeoykuLk u k kfeV kze fu Au.

  Lke rne,kk.05 kskLkk rhc Lkukk Mkwr{kk {nksLk ykkk{e kufM-kkLkk yk khefu [wtxkE yku kue kk nu k kLke Au. ku{Lke kufMkkLkk Lkk Mkefh khefu he MkoMkB{rkke fhk{kt yku kue kk ukE hne

  Au. yksu yk ytkuLke kkkk Mk kLke nke. MktMke kkkkkuLkk kLk itfuk Lkkzwyu yk rkrck nkuk {kxu yuLkzeyuLke kMktke khefu Mkwr{kk {nksLkLkk Lkk{Lke nuhkk fhe nke. Lkkzwyu ykk k fhe nke fu, kuyku MkoMkB{rkke [wtxkE yku. {u{ktke 71 keo Lkukk Mkkike yLkwe MktMk Mkku kifeLkk yuf khefu Au. u kuyku [wtxkE yku kku Mkwr{kk {nksLk {ehkfw{kh kk yk rkrck nkuk Wkh knkU[Lkkh ke {rnk khefu hnuu. ko 1989 kkke Mkwr{kk {nksLk khu k kufMkkLke [wtxe{kt nkko Lkke. kksukh{kt s kuue [wtxe{kt ykX{e k Mkwr{kk {nksLk ELkih{ktke [wtxkE ykk nkk. Mkwr{kk {nksLku 4.67 k {ku Sk {ue nke. yku Wue Au fu, Mkwr{kk {nksLk ko 1999ke 2004 [uLkk kkk{kt yx rknkhe kskue Mkhfkh{kt kLk khefu nkk. 16{e kufMkkLke yuf Mkkn ktkw Mkk yksu Y kwt nkwt. kEfku k]nLku fkh yfM{kk{kt {]w kk{uk fuLe kLk kkukeLkkk {wLzuLku ytse kk {kifwV fhk{kt yke nke. hkxkrk {wSo 9{e swLkLkk rMku MktMk{kt Mktwk MkkLku MktkkuLk fhu. yuf MkknLkwt yk Mkk 11{e swLku kwo ku.

  1989ke Mkkk Sk {uLkkhnu Mkwr{kk {nksLkLku Mkefh kLkkk kikhe

  MkoMkB{rkke [wtxkE yku kue MktkLkk

  ykuAk ku knuheLku oLk fhLkkh 5 {rnkLke hkfzfku[e{kt fuh zeykkLke Mkk{u {kk [kh kuxeLku rhku oLk fhk k {rnkykuLke hkfz fhkE

  Wkhu{kt kLkkku Mkk{u yk heku rhku

  fku[e, kk.05Wkhu{kt kkfkhLke

  xLkkyku{kt yufkyuf khku kk kk ykLkku uh{kt uhkh heku rhku k kE hkku Au. k{k{Lkwt kLk U[k kuk yuf kMk{kt kkt[ {rnk fkofhkuyu fku[e{kt fuh nkEfkuxoLke Mkk{u {kk [kh kuxeLku uhkh rhku oLk fwO nkw t. ufu {rnk kkueMk khk ku{Lke hkfz fhe uk{kt yke nke. rhku oLk fhLkkh yk {rnkyku yue 30 {rnk MkkuLke yuf xe{Lkku rnMMkku Au su xe{ kwkhLkk rMku nkEfkuxoLke Mkk{u Wkhu{kt kkfkhLke

  xLkkykuLkku rhku fhe hne Au. Wkhu{kt nk{kt kwLkkykuLkk {k{k t [ k ksL kf h e k u khku kE hkku Au. kMkfheLku kkfkhLkk kLkkku{kt khku kku Au.

  kkiLk kUkhukLkk fkhu Vhe yufkh kkfkhLkk u {k{ku Mkkkxe kh yke kk u A u . uh{kt rhku oLk [ke hkw t Au. kkueMkLkw t fnuwt Au fu, ykuAk ku{kt rhku oLk fhLkkh {rnkykuLku nuh heku kkukkLkk hehLkwt oLk fhkLkk {k{k{kt fMxze{kt uk{kt yke nke. ufu yk k{k{ {rnkykuLku

  {kuzuke Akuze {wfk{kt yke nke. {rnkykuLke Mkk{u ELzLk keLk fkuzLke f{ nuX fuMk k fhk{kt ykku nkku.Wkhu yLk u uLkk yL kkk u{k t kksukh{kt Mkk{wrnf kkfkh Mkrnk kwLkkykuLkk kLkk{kt ke khku kE hkku Au. uh{kt ykLku ELku kufku{kt Lkkhkske k ukE hne Au. yke Mkrk{kt fuL kh k kk wt Au.

 • Year : 1, Issue : 350, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 06-06-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 350, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.06-06-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 06-06-2014, y{kk

  y{kk : nk Vux {kko yM{kkku{kt LkkUkkk khku

  y{kk{kt [kh {rnLkk{kt 21 xfkLkku khku

  ko 2013{kt y{kk{kt 1888 {kko yfM{kkku kk su kifeLkk 227 {kko yfM{kkku Vux hkk nkk

  y{kk,kk. 5f u rL kLk kk u k eLk kk

  {wLzuLkw rne{kt k{kh {kko yfM{kk{kt {kuk kkk uh{kt ykkkLk w {kusw Vhe w t Au. {kk uLkk swk swk kkku{kt s Lkne kfu y{kk{kt k yk kuo Vux yfM{kkkuLke Mktk{kt 21 xfkLkku WuLke khku kk u Au. yktfzk kou Au fu y{kk{kt k r[k [kksLkf s A u . y{kk{k t { k k o yfM{kkLkk fkhu {kukLkku yktfzku he fhk{kt ykku Au. nuh{kt yk ku o k{ [kh {rnLkk{kt kux yfM{kkkuLke Mktk{kt 21 xfkLkku khku kku Au.kk kuo su Vux yfM{kk kk nkk kuLke

  Mkhk{e{kt ke khku kku Au. {kko yfM{kkku{kt khku kk {kxu yLkuf fkhku skkkhe Au. ykwhkk {kkLku k fuxkf ytu skkkh ke fk Au. k o 2013{kt y{kk{k t 1888 {kko yfM{kkku kk nkk. su kifeLkk 227 {kko yfM{kkku Vux ykk kku Su Mkkrkk kk nkk. ko 2012{kt yk yk tfzk u { 1850 yLk u 245Lkku hkku nkku. kk ku o {kko yfM{kkku{kt 188 kwYkku yuLk 42 {rnkykuLkk {kuk kk nkk. ko 2014 yuLk 2013Lkk yktfzk kh Lksh fhk{kt yku kk u Mk kR Au f u k o 2014{kt Lwykhe {rnLkk{kt

  29 yfM{kkku kk nkk khu k o 2013{kt LwykheLkk {rnLkk{kt 21Lkk {kuk kk nkk. yke s heku Vuk wykhe{kt ko 2013{kt 16 k ufk uLkk {k uk kk nkk khu ko 2014{kt fw {kukLkku yktfzku VukwykheLkk {rnLkk{kt 10Lkku hkku Au. {k[o{kt ko 2014{kt 20Lkk {kuk kk Au khu ko 2013{kt {k[o{kt 13Lkk {kuk kk nkk. yurLkk {rnLkk{kt ko 2013{kt 15Lkk {kuk kk Au khu yur{kt 20Lkk {kuk kk Au. yufthu ko 2014{kt k oLkk k{ [kh {rnLkk{kt 79 Vux yfM{kkku kk Au khu ko 2013{kt 65 ykk kLkkku kLk Au.

  fh unh yLku ykr{hkLk Mkkku {eLku khke xuerLk kh RrknkMk Mksou

  y{kk, 06 sqLk, 2014 : ykr{hkLkLke yk rV{Lku RLku ofku{kt yLkuhku WMkkn uk {e hkk Au. khtkw nu yk ofku {kxu yk WMkkn k{ku ku. fkh kkurwzLkk ekk

  zkhufxh, kuzqMkh yLku xee nkuMx fh unh ykr{hkLkLke yk rV{Lku rhe yLku MeLkk {kxu kkurwzLkk khVufrLk ykr{hkLk Mkkku nkk r{kku Au.

  yk yk rV{Lkk rhe yrkLk nuX kkurwzLkk ktLku fkfkhku yuf Mkkku uk {u. skt ykr{hkLk ofku Mkkk u kR fku yLku kR xexTMkLkk {k{ke uzku.

  fh unh k k u r wzL k k khV ufrLk ykr{hkLkLk u khke rMkLku{kLkk ku{ [Ush {kLku Au suke ykr{hLke Mkkk u fk{ fhk fh ku WMkkne Au. khu yk rV{{kt fh unh k ykr{hLke Mkkku hneLku yk rV{Lkwt Mkt[kLk fhu. yk hrkhu, 8 sqLk hkku 8:00 kku ykr{hkLkLke yuf yufMkwr yLkrhrz rV{Lk w t Mkkh {kk &rkf[Mko kh.

  {uzef-kuhk {uzef u rk ykske Y kE suuLke rk ykske Y kk kk 13{e swLk Mkwe [ku : nu 180Lke f{kLke kwfuxLkwt rkh fhku

  y{kk, kk.05kuh-12 MkkLMk kAeLke

  {uzef-kuhk {uzef kkLke k uXfk u khLke u rkLkk u ykkefkke kht kE hkku Au. y{kkLke rMkr nkuMkx fuBkMk{kt ykue kesu {uzef Mkk u Mkr{rkLkk Wk{u yk u rk nkk hk{kt ykLkkhe Au. su ykkefkke Y kELku 13{e sqLk Mkwe [ku. yk hr{kLk yuMkMk kUfLke rLkk kk Wkhke Yk. 180Lke f{kLk e k wf uxLk w t rkh fhk{k t ykLkkh Au. khu Mkkk{e sqLkke 17{e sqLk Mkwe{kt y{kkLke rMkr nkuMkx

  fuBkMk Mkk kesu {uzef fkuus MkrnkLke k wshkkLke zkuhk, Mk wh k , hksfk ux, kLkkh Mkhfkhe {uzef fkuus ku{s fuL ku{s kkxLke Syu{EykhyuMk fkuus{kt u Vku{oLkku Mefkh fhk{kt yku. yk Wkhk tk xkk fwhehke fhk{kt ykue yhSykuLkku yMefkh fhk{kt yku. yk ytk u Mk uLxkE {uzef yuzr{Lk fr{xeLkk [uh{uLk ntMkk kkuMk{eyu skwt nk w t f u { uzef-k uhk {uzef kk u Vk u{ o rkhLkk u ykkefkke kht kE hkku Au. u EAwf rkkeoykuyu yuMkMk k UfLke rLkk kk

  khke u Vku{o {uk kk y{kkLk e k es u { uz ef fk uus MkrnkLke Mkkk suxe fkuuu{kt rkkeoykuLkk u Vku{oLku Mefkh fhku. WuLke Au fu kukkEuLkLkk wk{kt {uzef-kuhk {uzef kkLke k uXfk u khL k e u rk kkYku kufku{kt {uzef-kuhk {uzef{kt u {kxu khu u yksu k uk {e hkw t Au. ykkk{e rMkk u{k t k yk kkL[ nkux Vuhex kLke hnu kue kk Au. LkkULke Au fu {uzef 2780 yLk u k uhk {uzefLke 6000ke w kuXfku kh u rk nkk hkLkkh Au.

  yuMkMk kUfLke kk khke kwfux {u

  MxuLzk f{exeLke kuXf{kt {tswhe {e

  eyuMk{kt Lke rkkeoLke nkuMxu rkzkLku {tswhe

  y{kk, kk.05y{kk B w r L k r M k k

  fk ukk u oh uLk Mk t[krk eyuMk nk u M kxLkk Mk tf w{k t L ke rkke o L ke nk uMx u rkzk kLkkk {kx uLke hkMkLk u MxuLzk fr{xeLke {tswhe {e skk Auk f uxkf rMkke [kke yxfkuLkku ytk yke kku nkku. ykLku ELku kforkfku oLkku k uh [ke hkk u nkk u . 300 rkkeoLkeLkku Mk{ku hkkk rkzk {kxu Yrkk 24.19 fhkuzLkw t xuLzh {wfk{kt ykw t

  nkwt su{kt kwYkhLkk hkus {ue MxuLzk fr{xe khk ku xuLzhLku {tswh ykke uk{kt yke Au. khtkw LkkELke kk kku yu Au fu xuLzh wkLke [kh {rnLkkLke uezexe kqo kk Akkt k yk fk{ {tswh kE wt Lkke.

  BwrLkrMkk fk ukk u oh uLkLkk rhkukkLkk Lkukk kYeLk uu yk kkkku skwt nkwt fu yk fk{ kkfe{kt kk Akkt fk{ fu{ kkfe hkk{kt ykwt Au ku kkkku tfkLke Mkku kskLkk nkuukhku khV Au.

  kkeykuLkk S k[kkLke k xefex [ufMkoLke qr{fk

  MkuLx huuLkk rxrfx [ufMkoLke kke{ kqo kE : uMxLko huuLku kke{ ykkkLke xqtf{kt s Yykk fhe uku

  y{kk, kk.05huu ktk {wMkkVhkuLke Mkwkfkhe {kxu Auk kt Mk{ke nfkhk{f

  Lkku fhe hkwt Au, su{ fu {wMkkVhkuLkku Mk{ k[u ku{Lku nuhkLkkrk ykuAe kk kuLkk {kxu huu ktku ykwrLkf xufLkkukuSLkku Mknkhku eku Au yLku nu huu ktku {wMkkVhkuLke MkwhkkLku ELku fk{kehe nkk he Au. xuLk{kt ykkLkk kLkkku yLku yfM{kkLkk kLkkkuLkk Mk{u xuLk{kt hnuk rxrfx [ufhLkku nu {kk rxrfx [uf fhkLke Lkn khtkw yfM{kkLkk Mk{u {wMkkVhkuLkk S k[kkLke fu ku{Lku { fhkLke skkkhe MkkUkk{kt yke Au. yk {kxu rxrfx [ufhLku kke{ ykkk{kt yke hne Au. MkuLx huuLkk rxrfx [ufhLku kke{Lke fk{kehe kqo kE [wfe Au kku keSkhV uMxLko huuLku rxrfx [ufhLku yk fkhLke fk{kehe yLu kke{ ykkkLke Y ku.

  Auk k Mk{ke xuLk{kt ykk kkkLkk kLkkku k Au. Auk ku ko{kt ykk kkkLkk kLkkkuke 65 suxk kkeykuLkk {kuk kk Au. Wkhktk huu ktkLku ykX fhkuzke wLkwt LkwfkLk k kwt Au. huu ktku xuLk{kt ykk yfM{kkLkk kLkkku{kt rxrfx [ufh {wMkkVhkuLku k[kk fuk kkk E fu ku ytkuLke xuLkk ykkkLkwt ykkusLk fwO Au. suLkkke {wMkkVhkuLku fxkufxeLkk Mk{{kt Mkwhkk {u. MkuLx huu rxrfx [ufhkuLku kke{ ykke ee Au yLku uMxLko huu ykkk{e xqtf Mk{{kt rxrfx [ufhkuLke kke{ ykku. xuLk{kt {wu kkt[ke w rxrfx [ufhku nku Au. Wkhktk uxVku{o Wkh k rxrfx [ufh Vhs kLkku Au. rxrfx [ufhku rxrfx [uf fhkk nkukke xuLk{kt Mkkk Vhkk hnu Au. xuLk{kt yfM{kkLke rxrfx [ufhLku knuk kk Au nk kuyku yfM{kkLkk Mk{{kt LkSfLkk huu MxuLkLke yfM{kkLke fkhe ykke {Lke hkn swu Au khtkw huu ktku rxrfx [ufhkuLku yfM{kkLkk Mk{{kt Wkkuk{kt ukLkku rLko fkuo Au.

  huu ktk rxrfx [ufMkoLku kMk kke{ ykku

  kkteLkkh yuMkekeLkwt MkV ykukhuLk

  yuMkez LkkteLku 5 fhkuzLke tze {ktkLkkh zkkku

  y{kk, kk.05kkteLkkh yuMkekeyu fkh

  Wkh yuMkez Lkkte 5 fhkuzLke tze {ktkLkkh ykhkukeLke ytku hkfz fhe Au. kk {rnLk u ykSkE fh{ekE kxuyu kkueMk{kt Vhek LkkUke nke fu k u{Lke fheMk fkh kh fkuE Mku s kne LkkteLku khtkh tze kuxu 5 fhkuzLke VkuLk kh {ktke fhkwt nkwt yLku kiMkk Lk ykku kku Mk{k krhkh Wkh yuMkez LkkteLku Lkke {khe LkktkLke {fe ykke nke.

  yk { k{ u M k u xh -21 kkueMku kwLkku k fhe kkkMkLkk [ku krk{kLk fko nkk khu kkteLkkh yuMkekeLkk kkueMk

  ELMkuxh ykwkkuk kh{kh kkk MxkVLkk {kMkk uyu kkk{eLkk ykkhu yk {k{kLkk ykhkuke ykrk yhkE kn (hnu. kuzkMkh), Mkfk WVuo rs kkLkMkn hkskqk (hnu. MkhMkkwh) kkk r{Lkuk WVuo xeLkku h{ukE hkk (hnu. knuhk{kwhk)Lku kfze kkzeLku kwLkkLkku u Wfue fkZku nkku.

  W u L k e A u f u , y k ykhk ukeykuyu ykk usLkk q of Vheke ykSkELke fkh kh yuMkez VUfeLku {fe kuo kk {kufke 5 fhkuzLke tze {ktke nkukLke [kUfkLkkhe fkwkk fhe Au. yk rMkk ykhkukeykuyu y{kk nuhLkk {eLkkh

  rMkkh{k t hnukk kh ukE knLke fkh Wkh k yk heku yuMkez VUfe Lkke {khe LkktkLke {fe ykke 5 fhkuzLke tzeLke {ktke fhe nkukLkwt skwt Au. yk {k{u {eLkkh kk ueMk MxuLk{kt kwLkku k LkkUkku nkku. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh yk {k{kLkk u {w Mk wkkh ykrk kn EL~kuhLMk yusLx Au.

  ykhkuke ykrku hkkk uhkk fhkuzkrk kLkk {kxu yk fkkY zwt nkwt. yk tze {kxu kuu kk ukkLkk rkkhkE kE khu knLku rfkh kLkkk kk kuLkk kLMk ykSkELku xkku ox kLkkk nkk.

  nuhLkk kuhk sLkMkuk fuL kh ykfLkk {kkk {uk {kxu kufkuLke kkue kELkku

  M k A u f u f k{ { ts wh fhk {kx u s kkfe{k t fk{ kk{kt yku yLku ku fk{ k kkfe hkk{kt yku yuxu fu fk{Lkku nex kku uEkku nkku k u kE ku Lkn nku suke yk fk{ kkfe hkk{kt ykwt nku ku{ Mk sk Au. yuf khV BwrLkrMkk fkukku ohuLkLke fk u ykkf k rhMk r k , nkk nkkLke LkerkLku fkhu {kuxkkkLkk fk{{kt fkuLxkxhku kk uk k s Lkke. fk{Lke uezexe kqo kE kE nkukke ku{s {k Mkk{kLkLkk kh k e kk nkukke nu kAe fk{Lkku Lkkh [oLku fkhu BwrLkrMkk fkukkuohuLkLke rkuhe k kh yku k uLke skkkhe fkuLke ? suke ksk skkkh nkuE kskLkk nkuukhku khk rLkrk{kk ke skkkhe Mefkhe uEyu kuwt rhkukkLkk Lkukkyu skwt nkwt.

  kkoh rMkLke khtkhkkk heku Wse fhk{kt yke nke. xk{kt kwshkkLkk {w{tke ykLktekuLk kxuu ]kkhkuk fwO nkwt.

  fktfhek ufLx kku oLk nuh sLkkk {kxu ww {wfkwty{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk ykkuSk f]rk khV kkAk Vheu oLk fktfhek ufLx

  kku kuk{kt ykwt Au. suLkwt WTkxLk nuhLkk {uh r{LkkkekuLk kxuLkk nMku fhk{kt ykwt nkwt. yk oLk{kt ktMk{ktke kLkku Mkwyku, yLkks, rr fkhLkk Mkwkzkyku ku{s khkLkk yL hkku{kt kLkke ktMkLke Mkwyku yk oLk{kt k fhk{kt yke Au. hksfkux Mkk MktMkk MktkkLkk Lk~k{kE kZeyu yk oLk{kt ykke yk khtkhkkk hnue fheLkk yLkwMktkLku hkuStk khk{kt ukke Mkwyku k fhe Au. suLkku Wu {kk kuf k]rk Au. y{kk fkukkuohuLk kufku{kt kkoh ytku k]rk Vuk yuk Wu~ke ykk oLkkuLkwt ykkusLk fwO Au. yk oLk kkhe 5 ke 7 sqLk 2014 Mkwe nuh sLkkk {kxu wwt {wfk{kt ykwt Au.

  Auk 48 fkf{kt [kh kufkuLkk {kuk kky{kk{kt kh{eke w kuLkk {kuk : kufku kkrn{k{

  y{kk, kk.5 y{kk Mkrnk hk{kt

  kh{eLkku fkkufuh he hkku Au. yksu kh{eLkk fkhu w k u kufkuLkk {kuk kk nkk. Auk 48 fkf{kt [kh kufkuLkk {kuk kE [wk Au. y{kk{k t kkk{kLk Mkkk kk {]wyktf k e hkku Au. y{kkLkk skukLkkhLke swLke Mkknk{kt hnukk {rnkLkw t {kuk kw t nkw t khu {rLkkh kwkhk kkMku k rnxMxk ufLkk fkhu yufLkw t {kuk kwt nkwt. Auk 48 fkf{kt [khLkk {kukke MkLkMkLkkxe {[e kE Au. 12 k ufk uLke nkk [kksLkf kLk ue Au. yuS nkuMkx{kt k ku eoykuLkk {k u k k k n k k . yk uZL k k y{LkLkkh{kt hnukk 75 keo k whkk yLku xk{kt hnukk h{ukELkk {kuk rLkkwt nkwt. 11 eoyku eyuMk{kt k Au. y{kk nuh{kt rnxMxkufLkk 23 fuMk LkkutkE [wk Au. yuf e o khkk uLk nk uMkx{kt Mkkhkh nuX Au. y{kk{kt

  yksu kkhku 44 Mkwe knkut[e kku nkku. ykLkkh rMkku{kt k kkhku Wkh hne fu Au. Mkk{kL kkk hne nke. Mkkike khu kh{e MkwhuLLkkh{kt 44.7 rzke LkkukE nke. khu hksfkux{kt 44.9 rzk e Mk we kkk{kLk knkUwt nkwt. 44ke w kkhku k nuhku{kt knkUku nkku.

  yk u W uLk e A u f u , y { k k B w r L k r M k k fkukk u oh uLkLk u huz yuxo nuh fhkLke Vhs kze Au. kufkuLku M k kk L k hn u k L k e M k w[L k k ykkk{kt yke [wfe Au. kMk fheLku kkkuhLkk Mk{{kt hLke knkh Lkn rLkfkLke Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. khu fkuE nuhLkw t kkk{kLk 45 rzkeke Wkh knkU[u khu huz yuxoLke nuhkk fhk{kt yku Au. ktk khk nk{kt huzyuxoLke nuhkk fhk{kt yke nke. ykkk{e rMkku{kt kkk{kLk [e Mkkkxeyu knkU[e fu Au. kh{eke nk fkuE hknk {u kue fkk ukke Lkke. nk{kLk rkku rnxuLke

  [uke ykkk{e 36 fkf {kxu he fhe Au.