06 06 2014 sunvilla samachar

Download 06 06 2014 sunvilla samachar

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 06-06-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 1 Issue : 350Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad</p><p>ko: 1 &gt; ytf: 350 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 06, \ - 2014 </p><p>{kue MkxuBkh{kt y{urhfkLke yirknkrMkf {wkfkk uu</p><p>{kue yLku khkf ykukk{k [u MkxuBkh{kt {nkqo {tkk</p><p>Lke rne,kk. 5z kk L k L kh u L { k u e </p><p>M k x u B k h { k t y { u r h f k L k e yirknkrMkf {wkfkku sLkkh Au. {kue y{urhfk{kt {w khkf ykukk{k Mkkku kk[ek fhu. ku{Lke [uLke kk[ekLku RuLk knukke s [[koLkku kuh Y kR kku Au. zkkLk kLk kk ru rLkke kh uk{kt ykuk nsw MkweLkk kkukkLkk Mkkike {kuxk rLko kife {kueyu y{urhfkLkk {wLku {kLkk u rLko fku o Au. {kue yk ku o MkxuBkh{kt kurxLkLke {wkfkku su. </p><p>yku WuLke Au fu nk{kt kuue kufMkkLke [qtxe{kt yirknkrMkf Sk {uk kk LkhuL {kueLku khkf ykukk{kyu VkuLk fheLku yrLktLk ykk nkk. Mkkk u Mkkk u k u rxLk ykk {kxu yk{tk ykw t </p><p>nkw. kku uku [uLkk MktktkuLku w {skwk fhkLkk nukwke yk yk{tk ykkk{kt ykwt nkw. yk {wkfkkLke Mkkku s {kueLku ykhe ukk yLku ktkk Mk{ke [kkk ek rkLkku ytk yke </p><p>su. ko 2002{kt k wshkk{kt </p><p>fku{e nMkk kk kk y{urhfkyu k o 2005{kt {k ueLk u ek ykkkLkk u RLfkh fk u o nkk u. k u{Lkk y{urhfk{kt u kh </p><p>rkkt {wfe eku nkku. u fu nu y{urhfkyu ek rkLkku ytk yke eku Au.</p><p>y{urhfkLkk swk swk fkLkwLk nuX {kueLkk u kh rkkt {wfk{kt ykku nkku. Vukwykhe 2014{k t y{urhfkyu nw ykLkkt nkw. yu ku y{urhfe hkswk LkuLMke kkuu {kueLku {k nkk. whkurkLk wrLkLkLkk xku[Lkk Lkukkyku yuLk rkxLkLkk Lkukkyku knukke s {kueLku {e [wk nkk. yL ukuyu {kue Mkkku nkk r{kk kk y{urhfe hks w k k knkUk nkk.16{e {uLkk rMku kufMkkLke [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt ykk kk {kueLku ykukk{kyu VkuLk fheLku yrLktLk ykk nkk. {kue nu MkxuBkh{kt ykukk{kLku {kLke nuhkk fhe [wk Au. </p><p>kufMkk [wtxe{kt Sk {uk kk ykukk{kyu {kueLku y{urhfkLkwt yk{tk ykwt nkwt : ek rkLkku ytk : rkke Mktktku kh [[ko ku</p><p>kkLkLke kkkLkku fko{ xwtf{kt nuh fhku</p><p>swLkLkk ytku ykk kku swkR{kt {kue kkLkLke kkk fhu kue kk :Mkw{k Mkkku kkLke kLkLke kk[ek</p><p>Lke rne,kk. 5zkkLk LkhuL {kue xw tf </p><p>Mk{{kt kkLkLke kkkyu su. yuf zkkLk khefuLke {kueLke yk k{ kkk hnuu. {kueLke kkLkLke kkkLkku fko{ xw tf M k{{k t s n uh fhk{k t yku k ue kk Au. kkLk khVke Mk wr[k kkhe ykke uk{kt yke Au. u fu {kueLkk fko{Lke kkheku nu nuh fhk{kt yku. MkwkkuLkk skk </p><p>{wsk {kue swLkLkk ytku ykk kk u swkRLkk k{ Mkkn{kt kkLkLke {wkfkk u kue kk Au. kkLkLkk ru kLk Vwr{ku rfrMkk { tkkhLkk rMk u ku{Lkk Mk{fk Mkw{k MhksLku {k nkk. ru kLkkhefuLke skkkhe Mktke ek kk Mkw{kLke yk k{ kuXf nke. </p><p>xk urfkuLke kkLkLke kkk {kxuLke kkhe Lke fhkLku RuLk kk[ekLkku rMkrMkku Y kR </p><p>kku Au. khk{kt kkLke hkswk kkfue kke Lkk hkxe Mkwhkk Mkknfkh yrsk kuLku {e [wk Au. kk MkknLke kk[ek hr{kLk {kueLke kkkLke Mkwr[k kkhe {k{u kk[ek kR nke. khku yk kkheku Mefkhe Lkke. khtkw {ue {krnke {wsk {kue kkLkLke kkk fhk WMkwf Au. LkhuL {kue 15{e swkRLkk rMku kkr{kt kuLkkh rkf Mkr{x{kt k kk ukLke RAk hku Au. kkLkLkk zkkLk rLku khk nuhkk fhk{kt yke Au fu kuyku xkurfku{kt {kueLkw Mkkk fhk {kxu kikh Au. {kueLkk kkLkLke Mkkku wk Mkkhk Mktkt Au. fkh fu kwshkk{kt kkLke ftkLkeyku {kuxk kku Mkr kue Au. {kue kwshkkLkk {kuzLku Mefkhk {kxuLke kk knukke s fhe [wk Au. wnk{f {kuh[u kkLkLke Mkkku {kue fue heku koLk fhu Au ku {nkqo hnuu.</p><p>keyu{ khefu {kueLke k{ ru kkk kkLkLke hnuu </p><p>y{urhfkLkwt nwt .. 2005{kt y{urhfkyu LkhuL {kueLku ek ykkkLkku ELfkh fkuo </p><p>nkku 2002{kt kwshkk h{kkuLku ELku {kueLku ek ykkkLkku ktk </p><p>khk ELfkh fhkku nkku 13{e Vukwykhe 2014Lkk rMku y{urhfkLkk hksqk LkuLMke LkhuL </p><p>{kueLku {k nkk whkurkLk wrLkLk yLku rkxLk khk {kueLkk krnfkhLkku ytk </p><p>kk kk kkuu {kueLku {k nkk 16{e {u 2014Lkk rMku y{urhfe {w khkf ykukk{kyu VkuLk </p><p>kh LkhuL {kueLku kLkkh Sk k yrLktLk ykk nkk. Mkkku-Mkkku y{urhfkLkwt yk{tk ykkwt nkwt</p><p> {kueyu yk{tk Mefkhe E nu y{urhfk skLke kikhe fhe ee Au</p><p>{wtkE, kk.05{uxLkk uh{kt ke uke </p><p>yLku yu[wyu kkk kkkk kkh suk nueuEx uhku{kt kuSLkk krhk{ MYku MkuLMkuMk{kt yksu hufkuzo [e Mkkkxe uk {e nke. MkuLMkuMku 25 nhLke Mkkkxe fwke ee nke. MkuLMkuMku k{ k 25 nhke WkhLke Mkkkxe Wkh kt kk{kt MkVkk nkMk fhe nke. yksu fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 214 kkuELx WAeLku </p><p>25020Lke Mkkkxeyu kt hkku nkku. ELzuMk {kxu yk hufkuzo [e kt Mkkkxe Au. rzhkuLkw t fnuwt Au fu, rue Vtz khk uke k ykLkk {kxu skkkh Au. yuVykEykE khk ukeLkk e u E L x k z u h r { k L k MkuLMkuMk 25044Lke Mkkkxeyu knkU[e kku nkku. uhkh{kt 25000Lke Mkkkxe uk {kk fkhkukkheyku wwk ukk nkk. khu rLk^xe 72 kkuELx </p><p>Mk wheLk u 7474Lke Mkkkxeyu hkk u nkk u. yurLk kh{kt r{ Mkrk hne nke. MktkE fBkkuex{kt Mkkike khu kuS uk {e nke. kkLke uh k {neLkkLke [e Mkkkxeyu hkk nkk. k U[{kfo rLke{kt 0.1 xfkLkku WAkku hnukk kuLke Mkkkxe 15079 hne nke su 11{e {k[o kkke kuLke Mkkike [e Mkkkxe Au. MktkE fBkkuex 0.8 xfk yLku nUkMkUk 0.2 xfkLkk xkzk </p><p>Mkkku kt hkku nkku. whkukeLk kh{kt fkhkukkhLke Yykk r{ heku kE nke. </p><p>keyuMkE {ux ELzuMk{kt 3.3 xfkLkku WAkku hkku nkku. khu kkh, ykuE yuLz kuMk, ykExe, yuVyu{MkeS ELzuMk{kt 1.5ke 2 xfk [uLkku WAkku uk {ku nkku. kkkk {kuxMko{kt kkWLMk kufLke Mkrk hne nke. ykuE yuLz k uMk Mk uxh{k t rhkLMk ELzMxe{kt 0.8 xfk </p><p>{uxLkk uh{kt ke uke {e : fkhkukkheyku{kt weLkwt {kuswt : rue MktMkkfe hkufkfkhku khk kkf hee: rLk^xe{kt 72 kkuELxLkku WAkkuke uke [u MkuLMkuMk 25 nhke k Wkh knkU[e kku</p><p>fkhkukkhLkk ytku 214 kkuELx WAe 25020Lke Mkkkxeyuu</p><p>Lke rne,kk. 5Lkkk tkLk yY suxe </p><p>ksuxLku ELku [[ko{kt kke kk Au. yY suxeyu {wze[oLk u kLk{kt ELku LkkuLk xuMk huLw kh Lksh fuLek fhe ee Au. qz ykuE kh fMx{ zwxeLke Mk{ekk fhk{kt yke fu Au yk Wkhktk yL {wke Wkh k r[khk fhk{kt yke fu Au. </p><p>xuMk rkkLkk yrfkheykuLkk fnuk {wsk ko{kLk Lkkkfe k o{k t Mk wkkLk k yk tfzkLk u ELk u kkhe fhk{kt yke hne Au. ykkf rfkMkh kkt[ xfkke Wkh knk U[e kk u Au. Lkkkt {tkkLkk yrfkheykuLkw t fnuwt Au fu, ko 2014-15Lkk [kkkLkk ksux{kt ytkrsk fhuhk Mkwkk{kt 15 xfkLkk </p><p>khkLkku ytks [k SzekeLkk khk Wkh ykkhek nkku. xuMk huLw xkkuoxLku kt Mkwe khkLkk MktMkkLkku yufrkk fhk{kt yku Lkn kt Mkwe nkMk fhe fku Lkn. u y{ku xuMkhux{kt khku fhewt kk u ykLkk fkhu Vwkkku u. khtkw u xuMk xkku ox{kt fkk {wfku kku [o{kt xkzku fhe fku. Lkkkt{tke khk ksux </p><p>kquoLke kk[ek Y kE [wfe Au. yuMkkE yLku MkMk xuMkLkk hux 12 xfk Au. kuLku khk{kt yku Lkn khtkw fMx{ zwxe {wk su wz ykuE yLku xuMk {wkLke Mk{ekk kE fu Au. xuefku{ Mkux{ yLku fkuMkk kuf u[k{ktke w huLw yufrkk fhk{kt yku. ksux knukLke {tkk{kt suxe kke kk Au.</p><p>nu qz ykuE Wkh fMx{ zwxeLke Mk{ekkLke kk</p><p>Lke rne,kk. 5 k s k L k k r h c L k u k k </p><p> k f ] y z k e y k s u kufMkk{kt zkkLk LkhuL {kueLke LkSfLke Mkex Wkh kuXk Lk nkk. kwkhLkk rMku MktMkLkk k{ rMk u k uyk u {k ueLk e LkSf{kt k uXk nkk. yzke kwkhLkk rMku fuLe kLk Mk w{k Mhks, hksLkkkMkn, hk{rkMk kkMkkLkLke Mkkk u ykkLke Mkex Wkh kuXk nkk. kh tk w yksu yzke Lkh uL {kueLke LkSf ukk Lknkk. Mk tMk{k t knk U[e kk kk yzke keS kELk{kt kuMkk {kxu fnukk Lkshu kzk nkk. khtkw MktMke kkkkkuLkk kLk Ifuk Lkkzwyu ku{Lku knukLke su{ {kueLke Mkkku kuMkk {kxu fkwt nkwt. yke Mkrk{kt kuyku Lkn fnukLke Mkrk{kt ukkk Lkshu kzk nkk. yzkeyu keS kELk{kt kuMkkLkwt fnukk Lkshu kzk nkk. </p><p>khkk Lkkzw yzkeLku knue kELk{kt kuMkkzk E kk nkk. MktMk{kt kwYkhLkk rMk u hknw kk te rkkLke kut[{kt kkALkk rnMMkk{kt yufk kuXuk Lkshu kzk nkk. kkuzkf Mk{ kk yuLkMkekeLkk Lk ukk Mkwek Mkwu ku{Lke kkMku kuXk nkk yLku kku kk[ek fhkk Lkshu kzk nkk.</p><p>rhc Lkukk yzke L kh u L { k u e L k e LkSf{kt kuXk Lkn</p><p>Lke rne,kk. 5zkkLk LkhuL {kue yLku ku{Lkk furkLkux Mkkkeykuyu yksu 16{e </p><p>kufMkkLkk Mk khefu kk ek nkk. kuxu{ Mkefh khefu kk E [wfuk fkUkuMkLkk hec Lkukk f{Lkkku zkkLkLku kk uzkk nkk. {kue khtkhkkk heku [wzekh fwkko yLku {u[k sufux{kt Mks ukk nkk. kskLkk rhc Lkukk kf] ykzke yLku fkUkuMkLkk {w MkkurLkk kkteyu k kk ek nkk. yk ku Lkukkykuyu rnLe{kt kk ek nkk. khkk kesw sLkkk Lkk yswoLk[h uXe, LkuLk kekMk kkxeoLkk keyu Mkktk{k, fkUkuMkLkk kehuLkMknu kk ek nkk. khkk {kuxkkkLkk Mkkuyu Lke kufMkkLkk MkktMk khefuLkk kk ek nkk. Mkkike hMk kkkk yu Au fu, Mkw{k Mhksu MktMf]k{kt kk ek nkk. sMktkLk yLku ktkk kwLk:MkSLk kLk W{k khkeyu k MktMf]k{kt kk ek nkk. </p><p>Mkw{k Mhks yLku W{k khkeLkk MktMf]k{kt kkke k{k{ </p><p>16{e kufMkkLkk MkktMk khefu {kue, yzke, MkkurLkkLkk kk</p><p>Mkw{k Mhks yLku W{kyu MktMf]k{kt kk ek</p><p>Wkhu{kt {rnkyku Mkk{u kwLkkyku e hkk Au. khu WkhuLkk {w{tke yru kLkk rhku{kt uk fhkk nkk.</p><p>knue swkEke kuMk f{kku u : kufku Wkh w kkusLke rne, kk.05</p><p>L k h u L { k u e M k h f k h u rhkLMkLk u ykX zk uh rk yu{yu{kexew Wkh kuMk u[kLku ee tze ykkkLke kikhe fhe Au. ykLkku {kk yu kku fu, </p><p>yLk u yk uyuLkSMke{k t 2.92 xfkLkku WAkku hkku nkku. MkuMkk MxhkEx{kt 6.3 xfkLkku WAkku hkku nkku. MkuLMkuMkLkk Mkkike w LkVk{kt hnuk uh{kt Mk ukLkk u </p><p>Mk{ku kk Au. kkkk Mxe{kt 3.5 xfkLkku yLku rnLkfku{kt 5.3 xfkLkk u WAkku Lkk Ukk u nkku. xufLkkukuSLkk uh{kt kuxo fhkLke Mkrk uk {e nke. </p><p>yuVyu{MkeSLkk uh{kt k kuS hne nke. Mkk{kL {kuLkMkwLkLke MkrkLku ELku khu [[ko [ke hn ue A u . k k u zh {kf u ox{k t keyuMkE r{zfuk{kt 1 xfkLkku yLku </p><p>M{kufuk ELzuMk{kt 1.4 xfkLkku WAkku hkku nkku. {kfuox kezTk nfkhk{f hne nke. 2157 uh{kt kuS hne nke khu 866 uh{kt {te hne nke.</p><p>kufku krk kk nkk. huu kLk MkkLkt kkizk, hMkk yLku kkh kLk yLktkfw{kh, Lkkkhef WzLk kLk Syu{ rMkuhk MkrnkLkk fkoxfLkk kLkkuyu fkz{kt kk ek nkk. Vqz kuMkuMkk Wkuk kLk yLku rhku{e yfke Lkk Lkukk nhMke{hk fkihu ktke{kt kk ek nkk.ykrkMke kkkkkuLkk kLk swyu ykuhk{u ykurhMMkkLke kkk{kt kk ek nkk. </p><p>khu ykrkMke kkkkk uLkk kLk {LkMkwkE Mkkkyu kwshkke{kt kk ek nkk. swk-swk kLkkuyu rnLe{kt kk ek nkk. {rnk yLku kkrfkMk kLk {uLkfk kkteyu ytkuS kkk{kt kk ek nkk. 16{e kufMkk{kt 315 Mkku k{ k knkUk Au. su 30 koLkk k]nLkk ErknkMk{kt Mkkike w Mktk Au. ku Lkku{eLkux Mkku Au.</p><p>kuMkLke f{k{kt 80 xfk MkweLkku khku kE fu Au. Lke f{kku knue swkEke kkw fhk{kt yku. </p><p>{ue {krnke yLk wMkkh, k u x k u r{ { t k k kh k rhkLMkLk u kk eLk u yk ytkuLke {krnke ykke ee Au. ykkk{e Mkkn{kt zkkLk LkhuL {kueLke Mkkku kuXf kk ykLke nuhkk fhk{kt yke fu Au. kuMk f{kkuLkk {wktfLkLke nsw Mkwe su VkuBwok [ke hne </p><p>Au ku {wskke rhkLMkLku kuLke f{k 4.2 zkuh {e hne Au. yk VkuBw ok{kt VuhVkh fheLk u su VkuBw ok kLkkk{kt yke Au ku heku f{k ykX zkuhLke ykMkkkMk knkU[u Au. Lke VkuB[owk knue yurke y{e kLkLkkh nke. khtkw [wtxe hr{kLk yk{ yk{e kkxeo khk ykLku uhkh rhk u WXkk{kt ykku nkk u. kuLkk kh rk kk kk wkeyu Mkhfkh ykLku y{e kLkkk{kt rnB{k fhe fe Lknke. nu {kue </p><p>Mkhfkh knue swkEke yk Lke f{kkuLku y{e kLkku. </p><p>{kue MkhfkhLkk yk rLkoLkk fkhu uhkh rxfkrxkeyku kk kue kk ukE hne Au. fkhfu ykkW wkeyu MkhfkhLkk kkk hr{kLk kuMk f{kkuLku ELku kskLkk kufkuyu khu nkukkku {[kku nkku suke nu {kue MkhfkhLku k rxfkrxkeLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. yuyuke k Vhekh ykLkku rhku fhk kikh Au.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 06-06-2014{uk (y,,R) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.]k (k,,W) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoo {e hnu. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : e koLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykt- WMkkn{kt khku kk.kwk (h,k) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {kskE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &amp;ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{u hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &amp;ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke .{eLk (,[,,k) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.</p><p>ktkeu...</p><p>t{kt fu{ sYhe Au rkkt uk, ue fue, fuxe kk yu wrkyku...?</p><p>fkutu yk kurk kteyu u {fkswo zuwt k{ kufk{kt rkkt uk hefu Mkr fhe ewt, kxeo yk nkuku {uk{kt V hnuu fu n u ytu nswt hnM qtxk Au. ykwt yuxk {kxu fu yk kufk [qtxe{kt fkutukt kk{kt V 44 uXfku yke Au yu kufk{kt rke kxeo k {kxu fw uXfkue ykuAk{kt ykuAe 10 xfk uXfku {ue ykrko nku Au. 543 uXfku {ku uRyu ku yk yktfzku 54 Au. </p><p>qkkuwt fnuwt Au fu huL {kuee ykukeke ks hfkh fkuR fkutue uku kufk{kt rkku hku yku fu n, uk h nswt hnM skR ht Au. yk ytu yuzeyukt {uushkuyu yuk tfu ykk Au fu sknhk nu, $rhk kPe yu hkS kPekt fkofk{kt t{kt rkkt uk nk s n, uke fkuu yk hku {ukku kku ke fhe fe. Wue Au fu 1952ke 1969 we fkuR kxeou rkku hku {e ku nku. uke u {u t{kt rkkt fkuR uk nk. </p><p>nue kufkkt X Aeke s t{kt e kike {kuxk k yu fw uXfkue 10 xfk uXfku Skh kxeou rkku hku ykk{kt yku Au. ykk kkt uku rkkt uk {kk{kt yku Au. tu ku yu kufktrkf heu [kk rke qr{fk e {nqo nku Au. ykwt yuxk {kxu suke hfkh kufktrkf {qkuke ye kRu kukkt {{kt yku u{ fk{ fhe fu. </p><p>1969{kt fkutu{kt kk zk k [kuke kufk hr{k nue kh fkuR u t{kt rkkt ukku hku {ku nku. u nk fkutu (yku)kt uk hk{ wk n. khk Ae kufk (1977-80) hr{k ke [nk, eyu{ MxeV yu sS hk{u rkkt uk hefu t fhkk nk. k{e yu ykX{e kufk hr{k (1980-1989) fkuR kxeou rkku hku {e ku nku. khk {eke {ktze 15{e kufk hr{k (1989-2014) rkku Vhe yM{kt ykk yu rkkt ukykukt hkk. yk {kk hr{k hkS kPe, yu fu yzke, yx rnkhe ksue, ee hrBnk hk, h kh, kurk kte yu w{k Mhksu rkkt uk kk{kt ykk.</p><p>1977 we rkkt uku fkuR fkhkt kh fu khke wrkyku yke ne. 1977{kt Ae kufke [qtxe Ae sk kxeoe hfkh e, su{kt t{kt rkkt uk {kxu kh yu kk ytuku fkku kkku. yk fkkke tkt tu ]nku{kt rkkt ukykuu yuf n weku kkkh hku ykk{kt ykku yu u{e wrkyku{kt khku kku. u{kt kh kk Whkt furux {tkekt Mhe yL {k{ wrkyku k{u ne. </p><p>1977{kt su fkku kkku u{kt rkkt uke kk ftRf yk{ ykk{kt yke ne- kufk fu hkkku yu M su tqo kfk kku ]n{kt rke kuwt u] fhku nku. u fu yk fkk{kt rke kxeoku hku {uk {kxu 10 xfk uXfkue k fnuk{kt yke ne. ue kk f{ 121 (e){kt ykk{kt yke Au. su ywkh kufk{kt fkuR kxeou rkku hku khu s nkt ku khu ukt Mkue tk fw kufk Mkukt 10 xfk nku.</p><p>]n{kt kkkh heu fkuR kxeou rkku hku n {ke Mkr{kt Mefh ku yuf fkhkt yrfkhku nku Au. u rkkt ukykuu t rhh{kt ykurV {kxu sk, r[k kku tfkuk fk{fks{kt {, ]n{kt uXfku ytu kkr{fk yu ]ne fkokne hr{k kuke k {qfk suk rukkrfkhku ku yke s fu Au. u fu 10 xfk uXfku kk rk kkkh heu fkuR kxeou rkku hku ykkku yrfkh Mefh ku ke nkuku. yk k Whkt u fuxkf kku {eu fw uXfkukt 10 xfkku yktfzku nkt fhe u ku yue Mkr{kt u{u rkku hku ykku Mefko ke nkuwt. uu hfkhe ruheu wfk nkut[kzk {k e fk Au. </p><p>u ]n{kt rkkt uk nku ku r{ fkkwt wt ku, u ytu k WXke fk Au. ykwt yuxk {kxu fu eeykRkt zk, eee yu kufk suk yr{nqo ku he r{qtf{kt rkkt uke qr{fk ye nku Au. uu ukt su ttr ukRyku Au u{kt VuhVkh fhk{kt yku suke rkkt uk n nkuke Mkr{kt yke r{qtfku ktrf hnu. kt we fkuR VuhVkh fhk kt we yk ttr tMkkykuyu yL Mku kku {eu fk{ fhkwt hnuu. </p><p>rxe te Mkk{ktke yke 10 xfk uXfku sYhe nkuke ukR</p><p>t{kt rkkt uk k {kxu sYhe 10 xfk uXfkue kke k rxe te Mkk kku tfkue Au. kt rkkt uk ktfurf furuxwt u] fhk nkukwt {kk{kt yku Au. rkkt uk yue Mkr{kt nkuk uRyu suke u ]ne uXf wrr fhe fu yu sYh zu ku iff hfkhe qr{fk yk fhe fu. yk s fkhu uu hfkhe ruhe{ktke kh kk ykk{kt yku Au.</p><p>2 / . 06-06-2014, y{kk </p><p>nuke Lw h Mkkike khu MeLk{kt hsq fhk kikhe</p><p>yL rLk{kokk yLku rLkuofku{kt khu nuk</p><p>{wtkR,kk. 5khu fkuR {kuxk MkwkhMxkhLke </p><p>rV{ k tkk kkk kk hsq fhk{kt yku Au khu [knfkuLke khu kzkkze kk Au. ykLkk fkhu yke rV{ku kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx Mkkrkk kR Au. [ukkR yuMkuMk hsq fhk{kt ykkLku kuZ koLkk kkk kk knYLke Lke rV{ nuke Lw h hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{ rke kh hsq fhk{kt yku kue kk Au....</p></li></ul>