0506 ltn 020

Download 0506 ltn 020

Post on 18-Aug-2015

148 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 20 Nov knihyLiterr n novin y23 / 7. ervna 2012Eva Macekov je objev. Vn pichz novosobnost nejmlad generace ilustrtor, kter se nezalekla soustedn prce adresovannejmenm dtem: obrazovho alba, nruvechch neprvem opomjenho. Dokld to 12 hodin sOskarem, kniha vydan Baobabem,kter pomoc obrazu vyprv dtem, jak trvjeden vedn den ptilet kluk. Macekov si pitom vm detail zobyejnho ivota, popisuje nejmenm tenm jejich vlastndvrn znm vci. Zrove dti iniciuje kjed- noduchm hrm au je vtipnm zpsobemzkladnm dovednostem (zavzn tkaniek, hodiny, orientace vprostoru). Kniha 12 hodinsOskarem vznikla jako diplomov prce naVysok kole umleckoprmyslov aronsoustedn prce je na n vidt. Je propra-covan do drobnch detail alogicky vystavn, pracujesjednotlivmi prostory po vzoru starch tabul.Dnen dti vnmaj obraz u zcela odlin ne my, uvd na Eva Macekov:okraj knihy vydavatel Juraj Horvth. Jak k nakladatel Thi-12 hodinerry Magnier, tato generace vyrostla mezi obrazy aobrzky,sOskarem.R epro : b a ob a b obrzky na monitorech, vmobilech, na trikch, pyamechBaobab, 48 stran,apovleen, na ltkch, na zdech, vreklamch veho druhu,259 K, ISBN 978- ve vlohch, na dopravnch prostedcch, na domech, zkrt-80-87060-58-2. ka svt je zaplaven ad se ci irozttn./ redO tajemstvch slovesnho tvaru v Vladislav Van-ura vce ne my vichni dohromady, pnov.Proto: epice dol ped nm. A hezky nzko!Japonsk poklad...epici dol...Tak to kdysi naspal F. X. alda. AMilan Kundera po le-tech dodal: Stojme ped dlem Vladislava Vanuryamme nhle pocit, jako bychom stli na kiovatce li- Pterrnch djin, jako by tmto dlem, podobn jako kdysi rask nakladatelstv ExOriente vydalo prv-identitu. Druhm dvodem byla oslava vldnouchoninou moravskou, thly vechny hlavn cesty spojujcn esk peklad vznamn japonsk literrn csaskho rodu asnaha, aby vkronice uveden mtyzpad s vchodem, sever s jihem, minulost s budouc- pamtky, kroniky Kodiki. Jedn se onejstar oboskm pvodu tohoto rodu kodifikovaly jeho po-nost. Ovem, Vanurovy knihy se u po lta objevujzachovan kompletn dlo japonsk przy. Japonci staven amoc.vknihkupectvch jen sporadicky. Nelze tedy ne pivtat dokonce pokldaj nejstar dochovan rukopis kro- Veskm jazyce vychz kronika poprv. Text zranjedinen krok stavu pro eskou literaturu Akademie niky za svj nrodn poklad. japontiny peloil Karel Fiala a doplnil vce ne ti-vd R, kter na svch internetovch strnkch (vdenKroniku Kodiki (doslova Zznamy dvnch ud-scem poznmek. Knihu doprovz studie, plohysedmdestho vro spisovatelovy popravy nacisty) lost), podle jej pedmluvy, sestavil roku 712 dvoan a rejstk. Karel Fiala je vznamn esk japanologzpstupnil elektronickou podobu ve formtu pdfOpo n Jasumar na dost csaovnya lingvista. Do roku 1990 psobil ze-a zcela bezplatn dvou velkch soubor VanurovaGenmei. Pedlohou mlo bt vyprv-jmna v Orientlnm stavu SAV, oddla, na nich se edin podleli pracovnci stavu. n profesionlnho vyprave Pieda nroku 1992 je profesorem Fukuisk pre-Nad prvnm souborem, kter vychzel vnakladatelstv Are. Jasumar ml vlastn za kol vy-fekturn univerzity, kde pedn do-eskoslovensk spisovatel v desetilet 1951 a 1961,tvoit pln nov systm zpisu, kter dnes. Text je peloen ze starojapon-bdl Jan Mukaovsk, praktickou edin prci vykon- bude nejen vystihovat obsah dla, aleskho originlu, piem pekladatelval Rudolf Havel, jeden z nejpovolanjch textologijeho vslovnost. pouil netradinho pepisu pro zachy-povlen ry. estnct svazk (ve slin jednodu- kolem kroniky bylo nejspe skloubitcen dnes ji neexistujcch hlsek.ch grafick prav s typickou znakou VV) pineslo starojaponskou mytologii se znmou esk peklad vyel upleitosti 1300.vechny zsadn Vanurovy przy, romny i povdky,histori. Akoliv m Kodiki charakter vro tradinho prvnho vydn ja-a v jednom svazku tak soubor osmi divadelnch her spe dla literrnho, je spolen, spolu ponskho textu. Kniha vpekladu Kar-adramatickch text, onich Mukaovsk vdoslovu na- skronikou Nihon oki zroku 720, nej- la Fialy se setkala s velkm ohlasempsal, e vdnm ppad nejsou vdle slokou vedlej dleitjm pramenem pro poznn nklad byl v krtk dob vyprodn.anepodstatnou.nejstarch japonskch djin. L d- Jistm problmem vak zstv, eDruh soubor, na stejn nakladatelsk znace zapoatjiny Japonska od nejstarch dob a do konce vldy pekladatel je japanolog a nenechal si zkontrolovatroku 1984, byl koncipovn jet velkoryseji. Spisy tento-csaovny Suiko vroce 628.chyby vpepisech nskch dl ajmen, zejmna kro-krt ji dila edin rada stavu pro eskou asvtovou Mylenka zapsat nejstar japonsk mty, rodokme-niky Wej- (pe ji zsadn jako Wej-chi), mstoliteraturu SAV a nakladatelstv eskoslovensk spi-ny a udlosti, dochovan do t doby jen v stnm Chuang-ti (lut csa) m Chuang Tchi. Jinak je pe-sovatel ve sloen Milan Blahynka, Ji Hol, Emanuelpodn, vznikla ji vdruh polovin 7. stolet za vl-klad zdail.Macek, Milan Pvek, Milo Pohorsk, Bohumil Svozil,dy csae Tenmua. Realizovna vak byla a za vldyVladimr LikJarmila Vkov, Milan Zeman. Do roku 1989 se podailo zmnn csaovny Genmei. Csask dvr dal pod-Autor je vedouc Oddlenovem vydat jen devt svazk, by velmi kvalitn pi-nt k sepsn kroniky patrn ze dvou dvod. Prv- vchodn Asie vOrientlnm stavu AV R.pravench adoplnnch zasvcenmi doslovy znalch nm znich bylo, aby iJaponci mli po vzoru an(Kodiki. Kronika dvnho Japonska. Peloil Karel Fiala.badatel. Spisy ale nebyly dokoneny, jist i proto, e svou nrodn kroniku a potvrdili tak svou nrodn ExOriente, 372 stran, 270 K, ISBN 978-80-904246-9-2.)samotn vydavatelstv zaniklo... Naemu poznn Van-urovy tvorby chyb zejmna svazky zamen na fil- i nz e r c emovou tvorbu apublicistiku. Jistou nhradou druhhome bt d nov tvorby, vbor publicistiky roku 1972sestaven Milanem Blahynkou atpnem Vlanem.Krom tchto tyiadvaceti knih dostupnch prosted-nictvm elektronick Edice E (www.ucl.cas.cz/edicee) jetenm voln (prostednictvm e-shopu nakladatel-stv Academia) nabdnut ve formtu EPUB aPDF romnMarkta Lazarov (vkopii edice zroku 1986), ji kvydnpipravila a poznmkami doprovodila Jarmila Vkovadoslovem opatil Ji Hol. Provz ji t obshl slov-nkov heslo Vladislava Vanury, kter pro Lexikon eskliteratury podil Ji Opelk, a dle informace k digita-lizaci filmov Markety Lazarov (re. Frantiek Vlil),na n se podlel Nrodn filmov archiv. Tiskov zprvastavu pro eskou literaturu pitom po prvu pipomn,e zpsob restaurace filmu Marketa Lazarov odpovdkritick pprav Vanurova romnu, iproto na sebe obaprojekty vzjemn odkazuj.Digitalizovan dlo Vladislava Vanury vznamn rozi-uje Edici E, kter je u nkolik let dostupn na interneto-vch strnkch stavu pro eskou literaturu AV R. AleR E P RO : Fa lco nji ped jeho umstnm tu byly dostupn neocenitelnknihy, kter vzely zautorsk iedin laboratoe stavu napklad kolektivn tysvazkov Djiny esk literatury,kompletn Soubor dla F. X. aldy, dnes ji tko dostupnpruky Slovnk bsnickch knih aEditor atext, tsvaz-Za Jankem? Do Brna, kam jinam. Je na ambic, aby se Brno stalo synonymem pro Janka podobn jako Salcburkkov antologie Avantgarda znm aneznm nebo repre- pro Mozarta nebo Bayreuth pro Wagnera, k editel Nrodnho divadla vBrn Daniel Dvok. Pispt ktomu m ibienlezentativn Vbor z esk literatury od potk po dobu Janek Brno, svroenm 2012. Deset festivalovch dn od 16. do 25. listopadu nese podtitul Genius loci. Afestival bude optHusovu adoby husitsk. Dle tu jsou strojopisn atitnmezinrodn do Brna zavt Staatstheater zNorimberku (sVc Makropulos), nebo Opera Zuid zMaastrichtu (sKou Kaba-sbornky. Celkem Edice E obsahuje pes sto titul. / rednovou) aSlovensk nrodn divadlo zBratislavy (sJej pastorkyn). Vce na www.janacek-brno.cz.