05 02 2014 sunvilla samachar

Download 05 02 2014 sunvilla samachar

Post on 28-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 05-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 05-02-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 216 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 05, -2014

  Year : 1Issue : 216No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  1000 YrkkLke {krMkf kuLLk kusLkkLke yksu nuhkk kE fu {krMkf kkkh {kokLku 6500ke kheLku 15 nh Yrkk fhk{kt yku kue kk : yLkuf EkeyuV Mfe{ku{kt Mkwkhkyku kh rMk]k [[ko fhku

  yksu {Lkkhe EkeyuVykuLke kuXf kh k{k{Lke Lksh furLk

  Lke rne,kk. 4xMxe ykuV rhxkxo{uLx Vtz

  kkuze EkeyuVykuLke ykkefku yrk {nLke r{xk kuLkkh Au. yk kuXf{kt 1000 YrkkLke {krMkf kuLLk kusLkkLke nuhkk fhk{k t yke f u A u . yk kusLkkLke kkfkrf kuhu kuLkk 28 k kuLLk khfkuLku Mkee heku Vkku ku. MkuLx kkuzo ykuV xMxe(Mkekexe)Lke yk k uXf{kt EkeyuV Mfe{ 1952Lkk MkwkhkLkk Mkto{kt rLko uk{kt yku kue kk Au yu yL kkMkk kh k yk{kt [[ko fhk{kt ykLkkh Au. ykkefku kuLkkhe kuXf kh k{k{ kufkuLke Lksh furLk kE kE Au. Mkekexe EkeyuVykuLke Mkkuo[ rLko uke MktMkk Au. EkeyuV Mfe{ 1952{kt MkwkhkLku ELku Auk k Mk{ke [[ko [ke hne Au. kuLke swe swe Mkk{krsf Mkwhkk kusLkk nuX w fohkuLku

  ykhe uk {krMkf kkkh {kok 15 nh fhk EkeyuV Mfe{ 1952{kt Mkwkhk {wu [[ko fhku yuBkuEMk kurzLz Vtz(EkeyuV Mfe{ 1952), yuBkuEMk kuLLk Mfe{ 1995, yuBkuEMk rzkkurx eLz RL~kuhLMk Mfe{ 1976 suk swk swk Mkkur rMkwhexe kukk{ nuX w fohkuLku ykhe uk{kt yku. nk{kt kurf kkkh yLku zeyu Mkrnk {qqk kkkh {uLkkh fohkuLku EkeyuVyku nuX ykhe uk{kt ykk Au. Mkhfkh yk kuo knue yurke y{e kLku ku heku fuxkf Mkwkhk fhk sE hne Au.

  2014-15ke Y kELk u 1 0 0 0 Y r k k L k k w k { k uLLkLke kkhe fhk 1217 fhkuz YrkkLke khkLke hf{ Wk fhku. suke kuLLkhkuLku yk k u o knue yurke k {u. ykkefkLke kuXf {kxu

  Lke fhk{kt ykuk yusLzk {wsk ku rLkokuLku y{e kLkkk EkeyuVyku khk [kkke Mfe{ku{kt Mk wkhk k ku. ykkefku yuBkuE kurztz VtzLke kuXf kkukk{kt yke Au. yk{k { kLk ykuMfkh VLkkoLzez kufkuLku {kxu 1000 YrkkLke {krMkf kuLLk kusLkkLke nuhkk fhe fu Au.

  {uLzuxhe keyuV fLxewLk {kxu {krMkf kkkh {kokLku 6500ke kheLku 15 nh Yrkk fhk{kt yku kue kk k ukE hne Au. ykLkkke kufkuLkk rhxkh{uLxLkk Vtz{k t khu Lkkk t s{k ku. yk ykkW Lkkkt kLk yk ktLku hkMkkuLkku rhku fhe hkwt nkwt khtkw 21{e LwykheLkk rMku { {tkkLku kk eLku ykLku {tsqhe ykke ee Au. kuwyuxe fLxewLk {kxu k Mkuuhe rr{xLku kheLku 15 nh Mkwe fhk{kt yke fu Au. yk{k Auu 2001{kt

  V uhVkh fhk{k t ykk nkk. VLkkoLzeMku yukuE Mxux RLMkuhLMk fkukkuohuLk ykk RyuMkykEMkeLkk MkkuLku kkukk Au. yk MktMkk {uzef fuh yLku yLkyukuE{uLx RLMkuhLMk k ykku Au. ku{Lke Mkkku kuLkkhe kuXf VukwykheLkk ke Mkkn{kt kuu. RyuMkykEMke k {kxu Mkuhe rr{xLku 15 nh Yrkk {krMkfke kheLku 25 nh Yrkk {rnLku fhkLke kusLkk Au. kLkLku ykk Au fu ykLkk {kxu ftkLkeyku {kLke su. 2013-14{kt RkeyuVyku kkuzo k{ k 15 rMk knukt {k kk ku{kt swk swk kkMkktyku Wkh [[ko kE nke khu RyuMkykEMkeLke kuXf 28{e LwykheLkk rMku kuE nke. VLkkoLzeMk knuk MkeMkhk{ ykuk { kLk nkk yLku rzMkuBkh-13{kt ku{Lkwt yMkkLk kwt nkwt suke RkeyuVyku kkuzoLke kuXf kuE fe Lk nke.

  xuLzh knkh kkzk rLkk kwfVuhLkwt fk{ MkkUke ukw

  y{kk, kk.4y{kk BwrLk.fkukk u ohuLk

  khk h ku o hkxe kwf VuhLkw t ykkusLk fhk{kt yku Au. suLkk kkYku [kw kuo 1 {u ke 7 {u hr{kLk k wf VuhLk w t ykkusLk fhk{kt ykwt Au. khtkw yk kwf Vuh ykk usLkLkk k{k{ fk{k u fkukku o. khk xuLzh knkh kkzk rLkk kk te fkukk u oh uLkLk u Mkk Uke ukk rk Mkoku Au. y{kk BwrLk.fkukkuo. khk ko 2012ke hkxe kwfVuhLke Yykk fhk{kt yke Au. su{kt k{ kwfVuh 1 {u 2012ke 7 {u 2012 hr{kLk MkLk, Mkkkh{ke rhhLx kku kuku nkku khu rke k wfVuh 2013{kt wrLkMkxe fLuLk MkuLxh kku kuku nkku. khu [kw kou k 1 {u ke 7 {u hr{kLk kwf Vuh kukLkk u Au. yk {kxu kk te fk ukk u oh uLk khk kku hsw fhe wrLkMkxe

  fLuLk kku kwfVuhLkk ykkusLkLkwt fk{ {ue uk{kt ykwt Au. khu y.Bw.fku. khk rLk{kuLke r sE xuLzh knkh kkzk rLkk 2,66,78,610Lkk ytkrsk [oLkk fk{ku kkte fkukku ohuLkLku MkkUke uk{kt ykk Au. su{kt nkuLkwt kzwt, zufkuhuLk [o, nkWMk rfkk kkk rMkkurhxe [o, Euxef [o Mkkku {e 2,40,55,500Lke hf{ Wkhktk Mkur Mxku sukfu nuk-zuMf, kwMkfkLk {kxu khk kkk E kwf {kxuLkk Mxku kLkkk {kxu ke{ ku rzkELk kikh fhk ytksu Yk.21,00,000 ukkE fhe f w 2,66,78,610Lkk fk{ku ykke uk{kt ykk Au. su fkukkuohuLkLkk rLk{Lkku tk Au. khu fkukku ohuLkLkk rkkLkk Lkukk khk Mkkke ksk kk khk kkukkLkk {rkkykuLku Vkku fhkkLkk Wu~ke xuLzh knkh kkzk rLkk fk{ MkkUke ukLkk ykkuk fhkk Au.

  BwrLkrMkk fkukkuohuLku ykkusLk fwo

  k{k{ fk{ku xuLzh kh kkte fkukkuohuLkLku MkkUke ukk

  kwshkkLke {kue Mkhfkhu khekLke qh {~fhe fhe y{kk, kk.4

  kwshkkLke ksk MkhfkhLkk Mkhfkhe yktfzk {wsk k k{e rMkkh{kt Yk.10.70 kiMkk yLku nuhe rMkkh{kt Yk.16.80 kiMkk yuxu fu kk{e rMkkh{kt {krMkf Yk.324 yLku nuhe rMkkh{kt

  {krMkf Yk.501ke ykuAe ykf hkkk 38 k fhkk w krhkhkuLke rkkku yLku kwshkkLkk {kue MkhfkhLkk rfkMk {kuzLke Mkhfkhe yktfzk{kts kk u we skk, swX Awkkk {kxu nhfk{kt ykue MkhfkhLkk kk {tkeLkk

  khktrk kufkuLkk fkhu kwshkk{kt kheke rLkuLkLke ykfhe kxfe Mkkku kwshkkLkk {w{tke {kVe {ktku, kk {tkeLku ku{Lkk k Wkhke qh fhu kue {ktke Mkkku kkfkh krhkLku MktkkuLk fhkkt kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLkk { w ys w o L k {k u Zkz eky u skwt nkwt fu, kwshkkLke ksk Mkhfkhu khekkuLke ykkue kk-{kktzkuyu khekkuLke wh {f Au yLku khkk MkhfkhLkk kk {tke khk khktrkykuLku eu kheke e Au yk rLkuLk kuhktkhe yLku k uskkkh Au. yufkhV kwshkkLkk {w{tke yLku zkkLk kLkk kskLkk W{ukh u{kt Mkhkh MkknukLkk MxuwLkk Lkk{u MrMke fhe hkk Au yLku keS kksw ku{Lkk s kk {tke Mkhkh MkknukLke r[khkhk rY uLku swk swk ktkku{kt yk fhkLke

  fkurk fhe hkk Au. kk{tke khk hs w k u khk t r kyk u {kxuLkk ukkqo rLkuLk yu {LkMku {kLkrMkkkLkwt rkkk Au. ksk MkhfkhLke {LkMku {kLkrMkkk Lke ykfhe kxfe fkZkk yswoLkkE {k uZkzekyu skw t nk w t f u, {nk{k kkte-Mkhkh MkknukLkw t kwshkk r ktwLke kLkkLku Wkh fhu Au. kwshkk{kt yL ktkku{kt kkhwBMk, hekk {tswhe fk{, MkkuLkk-[kteLkk kkeLkk zkh, fhfk{, kktfk{, Mkrnk yLkuf Mkk{kt {nuLkk {kxu ykk Au yLku k {nuLkkke kwshkkLkk WkukkuLku {kLk k kw kkzeLku rfkMk{k t Mknkke kk Au. kwshkkLke 1/3 Lkkkrhfku kheke huk Lke[u Au. Lkfe krfk khke kk ykkLkkh yLku {uhu MkkLkk ufk khkLke kk fhLkkh k wshkkLkk {w{tkeLkk {k ue rfkMk {kuz u u{kt kkw kzu kku

  [ktuzk kkueMku kkk{eLkk ykkhu 15ke w kwLkkLkk ykhkukeLku kfze kkzku nkku.

  kwshkke kkeykuLku yfM{kk Lkzku : 10Lkk fY {kuk kk {kuxe Mktk{kt kwshkke kufkuLku E

  Mkkkhkke {wtkE kE kwshkk ykke kMkLku yfM{kk Lkzku : {]kfku kife nk{kt ALkk Lkk{ Mkkkxe kh ykk Mkkkhk,kk. 4

  {nkhkxLkk Mkkkhk rskLkk ktzk kkwfk{kt yuf kLkke kMk kzk{kt kze skk 10 kufkuLkk {kuk kE kk Au yu 30 kufku k kk Au. yk kMk{kt kwshkkLkk kMkeyku nkk. RkMkkuLku ktzk yLku rhk nkuMkx{kt k fhk{kt ykk Au.

  kk {rnLku yk s fkhLke yL woxLkk{kt Lk kufkuLkk {kuk kk nkk. kquLkk Mkkkhkke {wtkE kELku kwshkk khV yke hnue yk kMk tzkkLkk tkke kx LkSf 30 Vqx ze e{kt kkfe kE nke su{kt 10 kufkuLkk xLkkMku s {kuk kk nkk. Mkku{khu hkku 10 kkLke ykMkkkMk yk kLkk kLku nkku. k{k{ kufku kwshkke

  nkukLkwt kkr{fheku k {w Au. kMk{kt {wMkkVhe fhe hnuk yL 40 {wMkkVhku k kk Au su kife A kwshkke kufkuLke nkk kteh skk{kt yke Au. kMk{kt 40 {wMkkVhku kwshkkLkk kk uhkthLkk yLku 10 {w tkELkk nkukLkwt k {w Au. yfM{kkLke fkhe kkkLke Mkkku s krhkhLkk Mkku{kt ykkkLkwt {kusw Vhe w nk w. yfM{kk{kt Mkkk {rnk Mkrnk 10 kufkuLkk {kuk kk Au. k{f Mk rkkke kkkSLkk kMku sEyu yk kufku khk yke hkk nkukLkwt k {e hkw Au. swLkkkZ, hksfkuxLkk kufku nkk. {]w kk{uk k{k{ kufkuLke yku kE fe Lkke khtkw A kufkuLk Lkk{ Mkkkxe kh ykk Au. kkuhkthke

  kMk khk fLkfw{kheLkk kMk u rLkfk nkk yLk u k uyk u kMkke khk Vhe hkk nkk. kMkLkku Lktkh SS-23-zkw-7992 Au. kuyku 26 rMkLkk kMk u kk nkk. yfM{kk kk k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu nkk hk{k t yke nke.yk s skyu kk {rnLku yuf fLxuLkh yLku xuBkk [u xh kE nk e s u{k t L k kufkuLkk {kuk kk nkk. Ek M k k u L k u k q h k e M k khkhLk e Mk k fhk{kt yke hne Au.

  Mk tkk t[{eLkk rMk u Wr{k {kkkSLkk kkxkuMk rLkr{ku oLkLkwt ykkusLk fhkw nkw. {trhLku rukheku kkhk{kt ykw nkw.

  uLku kkLk k Lk k[ke fu.{kuZkzekyu {ktke fhe nke

  fu, khek rhkue {kLkrMkkk yLku {LkMku {kLkrMkkk {kxu kwshkkLkk {w{tke uLkk LkkkrhfkuLke {kVe {ktku yLku kuhktkhe rLkuLk fhLkkh kk {tke nMkfLkk

  kkuxoVkueku khk U[u. Mkkk kwshkkeykuyu kwshkkLku f{owr{ kLkkeLk u k wshkk yLku khk rLk{ko {kxu fhue fk{keheLkku k k f kh k r h k{ k t ys w o L k {kuZkzekyu ruk Wu fkuo nkku.

 • 2 / . 05-02-2014, y{kk

  ktkeu...

  {kueLkk Vkuxkkk f[hkLkk yuf nh zkk knkU[kzku

  fuL MkhfkhLke rLk{o khk yrkLk yLu Lkf[hku MkkkLk yLku yL MkVkE wtku fko{ {kxu Yk.2000 fhkuzLke Lkkkfe VkeLku eu kwshkk{kt 10,000 MkkrLkf kk{ kt[kkLku Vkku {u. keS kksw fuL MkhfkhLke yL kusLkkLke su{ s {w{tke rLk{o khk yrkLkLkk Lkkkt MrMke{kt uzVkLkk Au, ku e s kteh kkkk nkukLke rkkku ykkkk kwshkk u fkUkuMk Mkr{rkLkk kk zk.{rLkk kueyu skwt nkwt fu, khk MkhfkhLkk rLk{o khk yrkLk nuX Yk.133 fhkuzLke {kkkh Mknk{kt MkkLk Mkk{ke hee fhk{kt ykLkkh Au. kwshkk{kt 18000 kk{, 159 fhkk w Lkkhkkrfk, 8 fkukkuohuLk ykue Au. {kuxkkkLke MkkrLkf Mhks MktMkk{kt kskLkk nex{kt khu k[khLku fkhu fuL MkhfkhLke fhkuzku YrkkLke kkLxLkku wkkuk kE hkku Au. krhk{u Auk 15 koke xuMk hkk MkkrLkf LkkkrhfkuLku kkkLke Mkwrk {e hne Lkke. fuL MkhfkhLkk rLk{o khk yrkLk nuX u{kt huf hkkuLku {kuxk kku Lkkkfe Vke fhk{kt yke hne Au khu, kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue 10 nh kk{{kt {w{tkeLkk Vkuxk MkkkuLke 1000 zMxkeLk, 3-xkEMkef yLku 5-z{ Lk[fhkLkk MkkkLk {kxu huf kk{ kt[kkLku VkkLke kusLkk kLkke hkk Au. fuLLkk LkkkLkku {w{tke MAkk-MkVkE-Lkf[hk MkkkLk {kxu Wkkuk{kt k MrMke fhkLke MkkkkuMkkk Lkkkfe wkkuk ytku ykfhe kxfe fkZkk kueyu skwt nkwt fu, fuL Mkhfkh khk {Lkhukk kusLkk yLku rLk{o khk yrkLk nuX fhkuzku YrkkLke Lkkkfe Vke fhk{kt yku Au. kwshkkLke ksk MkkrLkf MhksLke MktMkk{kt f[hku WkkzeLku rLkfk fhk {kxuLkk ykWx MkkuMkeoMk fkuLxkx{kt kkukkLkk {rkkykuLku Mkkku hkeLku {kuxk kku k[kh fhe hne Au. kwshkk{kt 18 nh kk{ kt[kk, 159 Lkkhkkrfk yLku ykX Lkkhkkrfk {kxu ko 2004Lke Lkerk {wsk kwshkkLkk M{ku Mfu ELzMxe (yuMkyuMkykE) {kxu 90ke w WkkLkku hee {kxu kkr{kk Mkkku rLkrk fko nkuk Akkt kwshkkLkk MkkrLkf LkkLkk Wkuk yuf{kuLku k ykkkLkk ku ksk Mkhfkh rLk{ku Lkuu {wfeLku k Mk{ke fuLe hee fhe hne Au.fkUk