03 07 2014 sunvilla samachar

Download 03 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 3-7-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 12Total Issue : 377 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 12 > _ _377 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, \ - 2014 w

  LkhuL {kue RVux : rfkMk ytks{k rVL[ kh khku

  khkLkk ykkf rfkMk h{kt Mkwkhku fhkku

  [kw Lkkktfe ko{kt rfkMk h 5.5 xfk yLku ykkk{e ko{kt 6.5 xfk rfkMk h {kxuLkku ytku ytks {wfkku

  {wtkR,kk. 2y k t k h h k x e h u x k

  yusLMke rVL[u yksu fkwt nkwt fu khkLkku ykkf rfkMk h [kw Lkkktfe ko{kt 5.5 xfk yLku ykkk{e Lkkktfe ko{kt 6.5 xfk hnukLkku ytks Au. huxk yusLMkeyu fkwkk fhe Au fu LkhuL {kue RVux uk {e hne Au. yusLMke{kt ykkf rfkMk{kt Mkwkh {kxu fuxkf fkhku hsq fhk{kt ykk Au. LkhuL {kue MkhfkhLku {ue Mk knw{rkLke k kk fhk{kt yke hne Au. huxk yusLMkeLkk skk {wsk kskLkk Lk uk ] {k t yuLkzeyu Mkhfkh Mk knw{rk hku Au. suLkk fkhu ku ykkf MkwkhkLku w Mkkhe heku nkk he fu.yk kkkkLku kLk{kt RLku ko

  2015-16 {kxu rfkMk hLku A xfkke kheLku SzekeLkk 6.5 xfk fhe eku Au.khu Lkkktfe k o 2014-15 {kxu rfkMk hLkku ytks 5.5 xfk hnukLkku ytks Au. yusLMkeyu fkwt nkwt fu MkhfkhLke h[Lkk fhk{kt ykk kk LkhuL {kue yLku Lkkkt kLk yY suxeLkk rLkuLkku{kt Mkwkhku

  kR hkku Au. ku{Lkk rLkuLk{kt {skwk RAk k ukR hne Au.

  rVL[u fkw t nkw t fu ksux{kt MkhfkhLkk f uxkf kkk kh k{k{ kkkkku ykkrhk hnuu. ksux khk uLke rk Lke ku. ykkf rfkMk h fR rk{kt sMku ku kkkk ksuxke Lke kR su. {kue uLku ykkf heku {skwk fhk knukke fuxef kk fhe [wk Au. ksux{kt Mkhfkh khk [qtxe [kh hr{kLk ykkk{kt ykuk [LkkuLku kqo fhk {kxu fuxkf kkk nuh fhk kue fe Au. 10{e swkRLkk rMku {kue Mkhfkh k{ ksux hsq fhLkkh Au. kuLkk kh k{k{ Wkuk skkLke Lksh furLk kR kR Au. Mkk{kL kufkuLku wk ykk Au.

  kkk, kk.02Mk t wk hkx khk nuh

  fhku rLkuLk {wsk Rhkf{kt krhMkrk rMkuLku rMku Mke hne Au. ykktfkeykuLkk f nuXLkk nuhku{kt yLkuf skyu kku kze Au. suLke VLkee k fhk{kt ykke Lkke. RhkfLke Mk uLkk yLk u ke ykk tfke MktkXLkku yk nuhku{kt knkU[e kk Lk nkukke kufkuLkwt SLk Lkhfkkkh suwt kLwt Au.

  R M k { e f M x u x yk uV Rhkf yuLz u u Lx (ykEyuMkykEyuMkyu)Lkk ykktfkeykuyu su nuhku kh kkukkLkku fu s{kku Au kt {]wLkwt kktz Lk] Y kwt Au. ykktfkeyku kfzku Rhkfe MkirLkfkuLkk {kkk nuh{kt fkke hkk Au. Mktwk hkx Mktu nuh fhu rhkkuxo {wsk ykEyuMkykEyuMk yLku RhkfLke MkuLkk [ke hnu MktkoLke zkE{kt ykh Mkwe

  2417 kykuLkk {]w kk Au. {hLkkh kyku{kt 1531 rLkkuok Lkkkhefku Au khu 886 MkirLkfku Au. ufu yk Lkkkrhfku{ktke fuxk EhkfLkk Lkkkhef Au yLku fuxk rue ku ytku nsw Mkwe fkuE {krnke {e fe Lkke. rhkkuxo he kkkt kufku{kt VVzkx {[e sk kk{e Au. Mktwk hkx MktLkk skk {wsk, Auk k u {rnLkkke [ke hnu yk Mk tk o{k t {u {rnLkk{k t 799 kufkuLkk {kuk kk nkk. yk knuk yur{kt k ykktfkeykuyu

  750 kufkuLke rLk{o{ nk fhe nke. yk rhkkuxo{kt EhkfLkk Mkwke knw{kekk rMkkhku{kt ku nkLkku Mk{ku fhk{kt ykku Lkke. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, Mkwke knw{kekk rMkkhku{kt nkLkk u yk tfzk u ykLkk fhkk k w kLkf Au. hr{kLk Ehkf{kt MktMkLkk MkkLkku kht kE [wku Au. EhkfLkk rMkk {oLkk kwyu MkhfkhLku yke fhe Au f u, Lkk zkkLkLke zkke he fhk{kt yku suke nkLkk yk kktz yxfe fu.

  Mktwk hkx MktLke rhkkuxo{kt wkMkku

  Ehkf{kt ykh Mkwe 2417 kufkuLke qh nk fhe ukE

  fkfku Mkwe swe-swe skykuyu kufku yxkk

  {wtkE{kt khu hMkkke xkrVf Mkk kuhkE

  {twkE,kk. 2uLkk kr kkxLkkh {wtkELkk swk-swk kkku{kt hMkku yksu

  khu {w~fe MkSo nke. khu {w~fueLkk fkhu xkrVf {Lke Mkrk k swk-swk rMkkh{kt MkoE nke. hMkkLkk eu ytuhe Mkku, knkh rMkLku{k stfLk, kLzwk, {wwLkT., swnw yLku {kz Mkku kku xkrVfLku {kXe yMkh kE nke. fwhk kku huu xuf kh kke hkk nkk. suLkk fkhu xkrVf kkueMkLku k khu sn{k WXke kze nke. ktkukMk {kxu khkLkk kkueMk skLkku kiLkkk fhk kzk nkk. kt sYh kzu kt zkoLkLke Mkw[Lkk ykkk{kt yke nke. knLk [kfku {kxu M{kxoVkuLk yuMkLke k yk ku Yykk fhk{kt yke Au. xkrVf {Lkk krhk{ MYku k-kLk-he Mke rLf kh kufku yxkE kzk nkk. 20ke 25 r{rLkxLkku rtk kufkuLku kku nkku. kkLk yLku ytuhe [u xkrVfLke yMkh kE nke. MkkLkkq - [uBkwh f hkuz Wkh k xkrVf {Lke Mkrk MkoE nke. fuxef skykuyu xkrVf Mkk kuhkE nke. MkexkuLkkfk kku xkrVf rMkLkku kqxe kzk nkk. khu hMkkLkk fkhu kufku sweswe skykuyu yxkE kzk nkk.knLk [kfku {kxu e Mk{Mk MkoE : fwhk kku huu xuf kh kke k hkk : sLkSLk Xk kwt

  yLkeLkku : {kuLkMkwLk Wkh nsw rkfq yMkh kkLke nuk

  khk {kxu w rLkhkksLkf Mk{k[kh ykuMxurLk whkuyu ykk

  Lke rne, kk.2nk{kLkLkk {kuh[u khk {kxu

  w rLkhkksLkf Mk{k[kh Au. ykuMx urLk nk{kLk whkuyu k nu ynuk{kt skwt Au fu, yLkeLkkuLke Mkrkk u yLku ykkkne fhkk k w zkke Mkr kk k ue kk Au. rkxLkLkk nk{kLk rkku k fkwt Au fu, yLkeLkku nk{kLkLke Mkrk yk kuo [kuMkku ukE hne Au. khk {kxu knukke s {kuLkMkwLkLke Mkrk qk s Lkke kLkue Au. yLkeLkku MkxuBkh {rnLkk{kt kuMku kue kk ukE hne Au. yk kuo knukke s {kuLkMkwLkLku LkwfkLk knkU[kzLkkh yLkeLkkuLkk fkhu w khku {kuLkMkwLk kh kkuzkE hkku Au. khk{kt swLk 2009 kkke Mkkike ykuAku hMkk LkkUkku Au. khke nk{kLk rkkLkk skk {wsk u{kt swLk{k t 92.4 r{er{xh suxku hMkk kku Au su 1951 yLku 2000 [uLkk MkhuhkLke Mkhk{e{kt 43 xfkke ykuAku hMkk Au. [kk khu yk kkkkLku ELku k kk

  Au fu, 15{e swLk kkke kr{ yLku { rMkkhku{kt k hMkkLke Mkrk Mkkhe ukE hne Lkke. nk{kLk rkkLkk skk {wsk yLkeLkk uLke yMkhLkk krhk{ MYku {kuLkMkwLk{kt qk ykuAku hMkk hnuu. k o 2009{kt Auu yLkeLkku sue yMkh uk {e nke. yu kuo khk{kt 50 koLkk Mkhuhk hMkk fhkk 22 xfk ykuAku hMkk kku nkku. yu kuo yLkksLkk WkkLk{kt hufkuzo xkzku kku nkku yLku ykkWLkk k oLke Mkhk{e{k t V wkkk u k ku kku kku nkku. nk{kLk rkku yLkeLkku kuMkk {kxuLke kk 60 xfk koe Au. khtkw {kuLkMkwLkLkk hMkke yktfzk{kt

  MkuLMkuMk 325 kkuELx WAeLku 25841Lke Mkkkxe kh : furkx kwzTMk, ykuxku, nukfuh kkLk MkknLke [e Mkkkxe kh: uhkh ukeLke yMkh

  kh{kt hufkuzo kuS : rLk^xe 7,700ke [e Mkkkxe kh

  ksux{kt uek MkwkhkLke nuhkkLke ykukk [u ke kuS

  {wtkE, kk.2uhkh{kt yksu kuSLkwt {kuswt

  Vhe wt nkwt. fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 325 kkuELx MkwheLku 25841Lke Mkkkxeyu hkkunkku. khu rLk^xe 90 kkuELx WAeLku 7725Lke Mkkkxeyu hkku nkku. {kfuox{kt MktMkkfe hkufkfkhku khk uhkh uke nkk hk{kt yke Au. ykoktkLku uk ykkk {kxu Lkkkt kLk yY suxe uek MkwkhkykuLke nuhkk fhLkkh Au. ykoktk{kt Lkk k Vwtfk fuxkf fXkuh kkk ukLkku Mktfuk k suxe ykke [wk Au. yksu MkuLMkuMk yLku rLkVxe{kt k e WAkkLk e M k k k u -M k k k u kh Wkh yL krhkkuLke k nfkhk{f yMkh kE nke. rue kkuxoVkueku hkufkfkhku khk {kuxkkku zkuh knke hkufkfkhku w ukk nkk. keyuMkE r{zfuk ELzuMk{kt 0.8 xfk yLku M{kufuk ELzuMk{kt

  1 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. {kfuoxkezTk {skwk hne nke.

  1908 uh{k t k uS yLk u 1156 uh{kt {te hne nke. Mxkuf yuMk[uLs kkMkuke k yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, kEfku knue swkELkk rMku y uVkeykE khk 856.35 fhkuzLkk f{kLkk uhLke hee fhk{kt yke nke. whkukeLk kh{kt k kuS hne nke.

  keS kksw k{k{ Mkuxh ELzuMk{kt kuS uk {e nke. {ux ELzuMk{kt Mkkike w ku xfkLkk u WAkku Lkk Ukku nkk u. khu ykuxk u, furkx k wz TMk, kkh, nukfuh, kUf, fLTw{h zwhuk Mkrnk k{k{{kt 1-2 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. khu rhkrxe yLku ykuE yuLz kuMk{kt 0.3ke 1 xfk [uLkku WAkku Lkk Ukku nkk u. furkx kwzTMk, ykuxku, nukfuh yLku fLTw{h zwhuk suk Mkuxhku{kt 52

  MkknLke [e Mkkkxe uk {e nke. MkuLMkuMkLkk su uh{kt yksu Mkkike {kuxku WAkku LkkUkku nkku ku{kt MkuMkk MxhkExLkku Mk{ku kk Au. ku{kt [kh xfkLkku WAkku uk {ku nkku. {uxLkk uh{kt rnLkfk u, fk u ELzk yLk u kkkk Mxe{kt 2-3 xfk [uLkku Mkwkhku kku nkku. yuLkxekeMke, rM k kk, M kL kVk{k o , z k uxh hueuk yLku ykhykEyu{kt 1-3 xfk [uLkku Mkwkhku uk {ku nkku. yke kwk ftkLkeLkk uh{kt k WAkku LkkUkku nkku. ku{kt WuLke WAkku khu kuw{Lkk fkhu uk {ku nkku. kwshkkLkk Lkkkt kLk Mkkih kxu khk fuxef nuhkk fhkk kk kwshkk kuMk ftkLkeLkk uh{kt ykX xfkLkku WAkku LkkUkku nkku.yk kuo kwshkk Mxux kuxkur{ fkukk u oh uLk yLku k wshkk kuMk ftkLke {so fhe uk{kt yku kue nuhkk fhkE nke.

  rz f{k 12 s {rnLkk{kt ytfw{wk ku : {qzeLkku kku

  rz f{kkuLku ytfw{wk fhkLke rn[k

  Lke rne, kk.2huxk yusLMke {qzeyu yksu

  kk u fk u o nkk u f u, rzLke f{kkuLku ykkk{e 12 {rnLkkLke yth Mktkqoku ytfw {wk fhe uk{kt yku. [o yLku Aqxf f{kku [u ytkhLku qh fhk hux{kt nk{kt {krMkf khkLkku kuh [ke hkku Au. {qze {kLku Au fu, Lke Mkhfkh ^wy kuzxLkk Awxf u[kLke f{kLku khk RAwf Au. fuhkuMkeLk yLku yukeS Wkh Lksh hkk{kt yke hne Au.

  MkMkze kkusLku xkzkLkk nukwMkh fuhkuMkeLk yLku yukeSLke Aqxf f{kku{kt khku fhk{kt yke fu Au. su heku rzLke f{k{kt h {rnLku 50 kiMkkLkku rxhrX khku fhk{kt yke hkku Au ku s heku yL ^wy kuk{kt k fhk{kt yke fu Au. {qze hkufkfkhku {kLku Au fu, Lke Mkhfkh kkkkh hek u ^wy MkMkzeLku xkzk {kku Au. {qze {kLku Au fu, yLzh rhfhe

  qh kk kk Lkk kkk uk{kt yku. rz, fuhkuMkeLk yLku yukeS yLzh rhhe nuX Au yLku LkwfkLk nuX Au. yk ku Wkh Lk wfkLkLkk u yktfzku {k[o 2015{kt kqo kkk Lkkkfe ko hr{kLk 110000 fhkuzLke ykMkkkMk hnu kue kk Au.

  nk{kt s Mkhfkhu yk k kukkuLke f{kku yktkhhkxe {kfuox f{kkuke ykuAe hke Au. kknfkuLku LkwfkLkke k[kkLkk kMk fhkk Au. yLzh rhfhe{kt xkzku fhkLkk kMk Mkkk fhkE hkk Au.

  {qze {kLk u A u f u , Mkhfkh ykuyuLkSMke yLku ykuykEyu Wkh kkuLku xkzkLkk kMk fhu. rzLke f{kkuLku ytfw{kt uk {kxu Mkkk kMk kE hkk Au. rz f{kku ykkk{e 12 {rnLkk{kt ytfw {wk fhe uk{kt yku . khk k rzLke f{kkuLku Mkhfkh khk Lkne khtkw ftkLkeyku kkukkLke heku rLko E fu.

  Mkwkhku fhkku Au. f]rk kLk hkk{kunLkMknu fkw t Au fu, Lkkk {kuLkMkwLkLkk krhk{ MY k u k r{ kh k L k k f uxkf kkk u{k t w fk sue krhMkrk We kE Au. nk{kLk rkk {kLku Au fu, Ae swkEke uLkk kqeo, { yLku Wkhe kkku{kt {kuLkMkwLk hMkk Vhe MkSLk

  ku yLku u{kt yk {rnLkkLkk ke Mkkn{kt Mkk{kL hMkk fhkk w ku. yLkeLkkuLke yMkh huf kuke Mkkk koLkk kkk{kt uk {u Au. khu k kqeo kuMkurVf rhk{kt kke kh{ kLku Au khu nk{kLk yLku kLkkuLke Mkrk kk Au. ykLkk krhk{ MYku rk kr{ {kuLkMkwLkLke Mkrk Lkke kzu Au. yk ko hr{kLk khu yLkeLkku kkxfu Au khu rLkk kkku{kt wfkLke Mkrk ykk kku khu hMkk kk Au. whkuk{kt ko 2009{kt khu yLkeLkkuLke yMkh hne nke khu yqkkqo rn{kko kE nke.

  khek kufkuLku w hknk ykkkLkk nukwMkh nuh rkh Mkk {khVku khkLkk 50 k xLk [kuk he fhkLkku rLko : Mktknkuh kh kkE

  k khkLku hkufk zwtke, kxkfk kh nu Mxkuf rr{xMkeMkeEyu kuXf{k