03 07 2014 sunvilla samachar

Download 03 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 3-7-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 12Total Issue : 377 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 12 &gt; _ _377 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 03, \ - 2014 w</p><p>LkhuL {kue RVux : rfkMk ytks{k rVL[ kh khku</p><p>khkLkk ykkf rfkMk h{kt Mkwkhku fhkku</p><p>[kw Lkkktfe ko{kt rfkMk h 5.5 xfk yLku ykkk{e ko{kt 6.5 xfk rfkMk h {kxuLkku ytku ytks {wfkku</p><p>{wtkR,kk. 2y k t k h h k x e h u x k </p><p>yusLMke rVL[u yksu fkwt nkwt fu khkLkku ykkf rfkMk h [kw Lkkktfe ko{kt 5.5 xfk yLku ykkk{e Lkkktfe ko{kt 6.5 xfk hnukLkku ytks Au. huxk yusLMkeyu fkwkk fhe Au fu LkhuL {kue RVux uk {e hne Au. yusLMke{kt ykkf rfkMk{kt Mkwkh {kxu fuxkf fkhku hsq fhk{kt ykk Au. LkhuL {kue MkhfkhLku {ue Mk knw{rkLke k kk fhk{kt yke hne Au. huxk yusLMkeLkk skk {wsk kskLkk Lk uk ] {k t yuLkzeyu Mkhfkh Mk knw{rk hku Au. suLkk fkhu ku ykkf MkwkhkLku w Mkkhe heku nkk he fu.yk kkkkLku kLk{kt RLku ko </p><p>2015-16 {kxu rfkMk hLku A xfkke kheLku SzekeLkk 6.5 xfk fhe eku Au.khu Lkkktfe k o 2014-15 {kxu rfkMk hLkku ytks 5.5 xfk hnukLkku ytks Au. yusLMkeyu fkwt nkwt fu MkhfkhLke h[Lkk fhk{kt ykk kk LkhuL {kue yLku Lkkkt kLk yY suxeLkk rLkuLkku{kt Mkwkhku </p><p>kR hkku Au. ku{Lkk rLkuLk{kt {skwk RAk k ukR hne Au. </p><p>rVL[u fkw t nkw t fu ksux{kt MkhfkhLkk f uxkf kkk kh k{k{ kkkkku ykkrhk hnuu. ksux khk uLke rk Lke ku. ykkf rfkMk h fR rk{kt sMku ku kkkk ksuxke Lke kR su. {kue uLku ykkf heku {skwk fhk knukke fuxef kk fhe [wk Au. ksux{kt Mkhfkh khk [qtxe [kh hr{kLk ykkk{kt ykuk [LkkuLku kqo fhk {kxu fuxkf kkk nuh fhk kue fe Au. 10{e swkRLkk rMku {kue Mkhfkh k{ ksux hsq fhLkkh Au. kuLkk kh k{k{ Wkuk skkLke Lksh furLk kR kR Au. Mkk{kL kufkuLku wk ykk Au.</p><p>kkk, kk.02Mk t wk hkx khk nuh </p><p>fhku rLkuLk {wsk Rhkf{kt krhMkrk rMkuLku rMku Mke hne Au. ykktfkeykuLkk f nuXLkk nuhku{kt yLkuf skyu kku kze Au. suLke VLkee k fhk{kt ykke Lkke. RhkfLke Mk uLkk yLk u ke ykk tfke MktkXLkku yk nuhku{kt knkU[e kk Lk nkukke kufkuLkwt SLk Lkhfkkkh suwt kLwt Au.</p><p> R M k { e f M x u x yk uV Rhkf yuLz u u Lx (ykEyuMkykEyuMkyu)Lkk ykktfkeykuyu su nuhku kh kkukkLkku fu s{kku Au kt {]wLkwt kktz Lk] Y kwt Au. ykktfkeyku kfzku Rhkfe MkirLkfkuLkk {kkk nuh{kt fkke hkk Au. Mktwk hkx Mktu nuh fhu rhkkuxo {wsk ykEyuMkykEyuMk yLku RhkfLke MkuLkk [ke hnu MktkoLke zkE{kt ykh Mkwe </p><p>2417 kykuLkk {]w kk Au. {hLkkh kyku{kt 1531 rLkkuok Lkkkhefku Au khu 886 MkirLkfku Au. ufu yk Lkkkrhfku{ktke fuxk EhkfLkk Lkkkhef Au yLku fuxk rue ku ytku nsw Mkwe fkuE {krnke {e fe Lkke. rhkkuxo he kkkt kufku{kt VVzkx {[e sk kk{e Au. Mktwk hkx MktLkk skk {wsk, Auk k u {rnLkkke [ke hnu yk Mk tk o{k t {u {rnLkk{k t 799 kufkuLkk {kuk kk nkk. yk knuk yur{kt k ykktfkeykuyu </p><p>750 kufkuLke rLk{o{ nk fhe nke. yk rhkkuxo{kt EhkfLkk Mkwke knw{kekk rMkkhku{kt ku nkLkku Mk{ku fhk{kt ykku Lkke. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, Mkwke knw{kekk rMkkhku{kt nkLkk u yk tfzk u ykLkk fhkk k w kLkf Au. hr{kLk Ehkf{kt MktMkLkk MkkLkku kht kE [wku Au. EhkfLkk rMkk {oLkk kwyu MkhfkhLku yke fhe Au f u, Lkk zkkLkLke zkke he fhk{kt yku suke nkLkk yk kktz yxfe fu.</p><p>Mktwk hkx MktLke rhkkuxo{kt wkMkku</p><p>Ehkf{kt ykh Mkwe 2417 kufkuLke qh nk fhe ukE</p><p>fkfku Mkwe swe-swe skykuyu kufku yxkk</p><p>{wtkE{kt khu hMkkke xkrVf Mkk kuhkE</p><p>{twkE,kk. 2uLkk kr kkxLkkh {wtkELkk swk-swk kkku{kt hMkku yksu </p><p>khu {w~fe MkSo nke. khu {w~fueLkk fkhu xkrVf {Lke Mkrk k swk-swk rMkkh{kt MkoE nke. hMkkLkk eu ytuhe Mkku, knkh rMkLku{k stfLk, kLzwk, {wwLkT., swnw yLku {kz Mkku kku xkrVfLku {kXe yMkh kE nke. fwhk kku huu xuf kh kke hkk nkk. suLkk fkhu xkrVf kkueMkLku k khu sn{k WXke kze nke. ktkukMk {kxu khkLkk kkueMk skLkku kiLkkk fhk kzk nkk. kt sYh kzu kt zkoLkLke Mkw[Lkk ykkk{kt yke nke. knLk [kfku {kxu M{kxoVkuLk yuMkLke k yk ku Yykk fhk{kt yke Au. xkrVf {Lkk krhk{ MYku k-kLk-he Mke rLf kh kufku yxkE kzk nkk. 20ke 25 r{rLkxLkku rtk kufkuLku kku nkku. kkLk yLku ytuhe [u xkrVfLke yMkh kE nke. MkkLkkq - [uBkwh f hkuz Wkh k xkrVf {Lke Mkrk MkoE nke. fuxef skykuyu xkrVf Mkk kuhkE nke. MkexkuLkkfk kku xkrVf rMkLkku kqxe kzk nkk. khu hMkkLkk fkhu kufku sweswe skykuyu yxkE kzk nkk.knLk [kfku {kxu e Mk{Mk MkoE : fwhk kku huu xuf kh kke k hkk : sLkSLk Xk kwt</p><p>yLkeLkku : {kuLkMkwLk Wkh nsw rkfq yMkh kkLke nuk</p><p>khk {kxu w rLkhkksLkf Mk{k[kh ykuMxurLk whkuyu ykk</p><p>Lke rne, kk.2nk{kLkLkk {kuh[u khk {kxu </p><p>w rLkhkksLkf Mk{k[kh Au. ykuMx urLk nk{kLk whkuyu k nu ynuk{kt skwt Au fu, yLkeLkkuLke Mkrkk u yLku ykkkne fhkk k w zkke Mkr kk k ue kk Au. rkxLkLkk nk{kLk rkku k fkwt Au fu, yLkeLkku nk{kLkLke Mkrk yk kuo [kuMkku ukE hne Au. khk {kxu knukke s {kuLkMkwLkLke Mkrk qk s Lkke kLkue Au. yLkeLkku MkxuBkh {rnLkk{kt kuMku kue kk ukE hne Au. yk kuo knukke s {kuLkMkwLkLku LkwfkLk knkU[kzLkkh yLkeLkkuLkk fkhu w khku {kuLkMkwLk kh kkuzkE hkku Au. khk{kt swLk 2009 kkke Mkkike ykuAku hMkk LkkUkku Au. khke nk{kLk rkkLkk skk {wsk u{kt swLk{k t 92.4 r{er{xh suxku hMkk kku Au su 1951 yLku 2000 [uLkk MkhuhkLke Mkhk{e{kt 43 xfkke ykuAku hMkk Au. [kk khu yk kkkkLku ELku k kk </p><p>Au fu, 15{e swLk kkke kr{ yLku { rMkkhku{kt k hMkkLke Mkrk Mkkhe ukE hne Lkke. nk{kLk rkkLkk skk {wsk yLkeLkk uLke yMkhLkk krhk{ MYku {kuLkMkwLk{kt qk ykuAku hMkk hnuu. k o 2009{kt Auu yLkeLkku sue yMkh uk {e nke. yu kuo khk{kt 50 koLkk Mkhuhk hMkk fhkk 22 xfk ykuAku hMkk kku nkku. yu kuo yLkksLkk WkkLk{kt hufkuzo xkzku kku nkku yLku ykkWLkk k oLke Mkhk{e{k t V wkkk u k ku kku kku nkku. nk{kLk rkku yLkeLkku kuMkk {kxuLke kk 60 xfk koe Au. khtkw {kuLkMkwLkLkk hMkke yktfzk{kt </p><p>MkuLMkuMk 325 kkuELx WAeLku 25841Lke Mkkkxe kh : furkx kwzTMk, ykuxku, nukfuh kkLk MkknLke [e Mkkkxe kh: uhkh ukeLke yMkh</p><p>kh{kt hufkuzo kuS : rLk^xe 7,700ke [e Mkkkxe kh</p><p>ksux{kt uek MkwkhkLke nuhkkLke ykukk [u ke kuS</p><p>{wtkE, kk.2uhkh{kt yksu kuSLkwt {kuswt </p><p>Vhe wt nkwt. fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 325 kkuELx MkwheLku 25841Lke Mkkkxeyu hkkunkku. khu rLk^xe 90 kkuELx WAeLku 7725Lke Mkkkxeyu hkku nkku. {kfuox{kt MktMkkfe hkufkfkhku khk uhkh uke nkk hk{kt yke Au. ykoktkLku uk ykkk {kxu Lkkkt kLk yY suxe uek MkwkhkykuLke nuhkk fhLkkh Au. ykoktk{kt Lkk k Vwtfk fuxkf fXkuh kkk ukLkku Mktfuk k suxe ykke [wk Au. yksu MkuLMkuMk yLku rLkVxe{kt k e WAkkLk e M k k k u -M k k k u kh Wkh yL krhkkuLke k nfkhk{f yMkh kE nke. rue kkuxoVkueku hkufkfkhku khk {kuxkkku zkuh knke hkufkfkhku w ukk nkk. keyuMkE r{zfuk ELzuMk{kt 0.8 xfk yLku M{kufuk ELzuMk{kt </p><p>1 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. {kfuoxkezTk {skwk hne nke.</p><p>1908 uh{k t k uS yLk u 1156 uh{kt {te hne nke. Mxkuf yuMk[uLs kkMkuke k yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, kEfku knue swkELkk rMku y uVkeykE khk 856.35 fhkuzLkk f{kLkk uhLke hee fhk{kt yke nke. whkukeLk kh{kt k kuS hne nke. </p><p>keS kksw k{k{ Mkuxh ELzuMk{kt kuS uk {e nke. {ux ELzuMk{kt Mkkike w ku xfkLkk u WAkku Lkk Ukku nkk u. khu ykuxk u, furkx k wz TMk, kkh, nukfuh, kUf, fLTw{h zwhuk Mkrnk k{k{{kt 1-2 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. khu rhkrxe yLku ykuE yuLz kuMk{kt 0.3ke 1 xfk [uLkku WAkku Lkk Ukku nkk u. furkx kwzTMk, ykuxku, nukfuh yLku fLTw{h zwhuk suk Mkuxhku{kt 52 </p><p>MkknLke [e Mkkkxe uk {e nke. MkuLMkuMkLkk su uh{kt yksu Mkkike {kuxku WAkku LkkUkku nkku ku{kt MkuMkk MxhkExLkku Mk{ku kk Au. ku{kt [kh xfkLkku WAkku uk {ku nkku. {uxLkk uh{kt rnLkfk u, fk u ELzk yLk u kkkk Mxe{kt 2-3 xfk [uLkku Mkwkhku kku nkku. yuLkxekeMke, rM k kk, M kL kVk{k o , z k uxh hueuk yLku ykhykEyu{kt 1-3 xfk [uLkku Mkwkhku uk {ku nkku. yke kwk ftkLkeLkk uh{kt k WAkku LkkUkku nkku. ku{kt WuLke WAkku khu kuw{Lkk fkhu uk {ku nkku. kwshkkLkk Lkkkt kLk Mkkih kxu khk fuxef nuhkk fhkk kk kwshkk kuMk ftkLkeLkk uh{kt ykX xfkLkku WAkku LkkUkku nkku.yk kuo kwshkk Mxux kuxkur{ fkukk u oh uLk yLku k wshkk kuMk ftkLke {so fhe uk{kt yku kue nuhkk fhkE nke.</p><p>rz f{k 12 s {rnLkk{kt ytfw{wk ku : {qzeLkku kku</p><p>rz f{kkuLku ytfw{wk fhkLke rn[k</p><p>Lke rne, kk.2huxk yusLMke {qzeyu yksu </p><p>kk u fk u o nkk u f u, rzLke f{kkuLku ykkk{e 12 {rnLkkLke yth Mktkqoku ytfw {wk fhe uk{kt yku. [o yLku Aqxf f{kku [u ytkhLku qh fhk hux{kt nk{kt {krMkf khkLkku kuh [ke hkku Au. {qze {kLku Au fu, Lke Mkhfkh ^wy kuzxLkk Awxf u[kLke f{kLku khk RAwf Au. fuhkuMkeLk yLku yukeS Wkh Lksh hkk{kt yke hne Au. </p><p>MkMkze kkusLku xkzkLkk nukwMkh fuhkuMkeLk yLku yukeSLke Aqxf f{kku{kt khku fhk{kt yke fu Au. su heku rzLke f{k{kt h {rnLku 50 kiMkkLkku rxhrX khku fhk{kt yke hkku Au ku s heku yL ^wy kuk{kt k fhk{kt yke fu Au. {qze hkufkfkhku {kLku Au fu, Lke Mkhfkh kkkkh hek u ^wy MkMkzeLku xkzk {kku Au. {qze {kLku Au fu, yLzh rhfhe </p><p>qh kk kk Lkk kkk uk{kt yku. rz, fuhkuMkeLk yLku yukeS yLzh rhhe nuX Au yLku LkwfkLk nuX Au. yk ku Wkh Lk wfkLkLkk u yktfzku {k[o 2015{kt kqo kkk Lkkkfe ko hr{kLk 110000 fhkuzLke ykMkkkMk hnu kue kk Au. </p><p>nk{kt s Mkhfkhu yk k kukkuLke f{kku yktkhhkxe {kfuox f{kkuke ykuAe hke Au. kknfkuLku LkwfkLkke k[kkLkk kMk fhkk Au. yLzh rhfhe{kt xkzku fhkLkk kMk Mkkk fhkE hkk Au. </p><p>{qze {kLk u A u f u , Mkhfkh ykuyuLkSMke yLku ykuykEyu Wkh kkuLku xkzkLkk kMk fhu. rzLke f{kkuLku ytfw{kt uk {kxu Mkkk kMk kE hkk Au. rz f{kku ykkk{e 12 {rnLkk{kt ytfw {wk fhe uk{kt yku . khk k rzLke f{kkuLku Mkhfkh khk Lkne khtkw ftkLkeyku kkukkLke heku rLko E fu.</p><p>Mkwkhku fhkku Au. f]rk kLk hkk{kunLkMknu fkw t Au fu, Lkkk {kuLkMkwLkLkk krhk{ MY k u k r{ kh k L k k f uxkf kkk u{k t w fk sue krhMkrk We kE Au. nk{kLk rkk {kLku Au fu, Ae swkEke uLkk kqeo, { yLku Wkhe kkku{kt {kuLkMkwLk hMkk Vhe MkSLk </p><p>ku yLku u{kt yk {rnLkkLkk ke Mkkn{kt Mkk{kL hMkk fhkk w ku. yLkeLkkuLke yMkh huf kuke Mkkk koLkk kkk{kt uk {u Au. khu k kqeo kuMkurVf rhk{kt kke kh{ kLku Au khu nk{kLk yLku kLkkuLke Mkrk kk Au. ykLkk krhk{ MYku rk kr{ {kuLkMkwLkLke Mkrk Lkke kzu Au. yk ko hr{kLk khu yLkeLkku kkxfu Au khu rLkk kkku{kt wfkLke Mkrk ykk kku khu hMkk kk Au. whkuk{kt ko 2009{kt khu yLkeLkkuLke yMkh hne nke khu yqkkqo rn{kko kE nke.</p><p>khek kufkuLku w hknk ykkkLkk nukwMkh nuh rkh Mkk {khVku khkLkk 50 k xLk [kuk he fhkLkku rLko : Mktknkuh kh kkE</p><p>k khkLku hkufk zwtke, kxkfk kh nu Mxkuf rr{xMkeMkeEyu kuXf{kt k khkLku fkkq{kt uk uek kkk</p><p>Lke rne, kk.2Mktknkuhe Mkk{u w fXkuh </p><p>fkokne fheLku fuL Mkhfkhu yksu zwtke yLku kxkfkLku yrkyk~f [esMk w khk (RMk u LMk fku{kurzxe yux)Lke Mk{ekk nuX {wfe ek nkk. Mkkku Mkkku kh{kt WkkkLku Mkwkhk yLku k khkLku ytfw{kt ukLkk nukwMkh </p><p>Mxkuf e {kok k kkq fhe ee A u. k khkLk u ytfw{kt uk kxkfk yLku zwtke kh Mxk uf {kok {wfe uk{kt ykkk f{kk u{k t nu xkzk u kkLkk yutk ukE hkk Au. zkkLk LkhuL {kue [qtxe [kh hr{kLk kufkuLku ykkuk [Lkku kqo fhkLke rk{kt ykk eLku </p><p>nu k khkLku kkr{fkk ykke hkk Au. k khkLku ytfw{kt ukLkk nuk wMkh yksu f uxkf {nLkk rLko uk{kt ykk nkk. {kueLkk Lkuk]{kt ykkf kkkkku ytkuLke furkLkux Mkr{rkLke k uXf yksu k uE nke su{kt yk rLko uk{kt ykku nkku. khek kufkuLku hknk ykkkLkk </p><p>nuk wMkh kezeyuMk {khVku 50 k xLk khkLkk [kuk k he fhkLkku rLko fhkku nkku. hk Mkhfkh khk Lke fhk{kt ykLkkh Mxkuf nkuzk {kok nu kkkkuLku Lke fhk{kt ykue {kok fhkk w zwtke yLku kxkfk Mxkuh fhkke hkufu. yk Mxkuf {kok ykkk{e yuf ko Mkwe y{{kt hnuu. MkeMkeEyuLke kuXf{kt zwtke yLku kxkfkLku Mxkuf </p><p>nkuzk {kokLke n{kt ukLkku rLko fkuo Au. ykLke Mkkku s fkk khek yLku Mktknkuhku Mkk{u fXkuh kkk uk hk MkhfkhLku yrfkh ykke hkk Au. fkk kLk hrtfh Mkku kkfkhku </p><p>Mkkku kk[ek fhkk yk {wskLke nuhkk fhe nke. yk Mkto{kt n uhLk k{ w ykk efk u he fhk{kt yku. 1999-2004 [uLkk kkk{kt kxkfk yLku zwtke RMkuLMk fku{kurzxeMk yux nuX hne nke. yue Vrhkku {e hne nke fu, u{kt kwhkk kwhXk Akkt f{kku e hne nke. MkeMkeEyu{kt Whe hnue Mkrk ytku kteh [[ko fhkE nke. su hkku{kt Vqz rMkwrhxe fkku y{{kt Lkke k u hkku{kt kezeyuMk {khVku kkt[ r{rLk xLk khkLkk [kuk he fhkLkku rLko fhkku Au. swkEke {k[o Mkwe yk skku Wk fhku. k khk ytku nuk{kt hnukLke sYh Lkke. k khkLku ytfw{kt uk nsw kkk uku. {kuLkMkwLk hMkk k ykkk{e Mkkn{kt Mkwhu kue ykk k k fhkE nke.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 03-07-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.</p><p>ktkeu...</p><p>wshk sux: {k rfke qx e fz e u z k k</p><p>wshk {kuzu eu s ksu fuL{kt hfkh h[k{kt Vk {ue Au. yk {kuz yuf ykkrh n htw er ykkrh s Au uwt whkh fhkku nuku {kufku wshke ykteu xu hfkhu uk nukt sux{kt {ku Au. ~ 570.85 fhkuze whkt hkkt sux{kt uee heu s ykrkeyku, uzqku kk {rnkykuu w fhke hwh fkur fhkR Au.</p><p>f]rk, rk, ykhku yu k{krsf fkk fko{ku {kxu kkfe ukRykue Aqxk nkku nke fheu kkt k kih xuu u fu wshk{kt {ke rfke qxe fze uzk k fkuo nku uwt skR ht Au. R kufk [qtxe{kt su{ wshkku rfk nw ksku nku u{ wshkk yk rfk{kt {ke [nuhku y~ nkuke xefk ke ne.</p><p>rk, ykhku sukt ufxh{kt wshk uk kfek hkku fhkt kA nkukwt yuf yk ynukku{kt whkh kwt ht Au. { zu{uLx RLzue heu wshk uk nuk kt[ hkku{kt ke yu nuk e heu u Auf Auxk {u Au. yke e xefkykuku ksk [khk wfke yu nu uk zkk huL {kueyu nw Wkuh rfkh fkuo nku. , Auk k kfk{kt {kuee uhnkshe{kt hsq kukt nukt suxe ukRyku uRyu ku k yku Au fu wshk hfkhu yk xefkyku nw tehkke ee Au. ~ 71330 fhkuze Vke{ktke yzkuyz ~ 34781 fhkuze Vke k{krsf ukyku {kxu fhk{kt yke Au. ytkskk 17 xfk yuxu fu ~ 22774 fhkuze ukR rk {kxu kR hne Au. 2014-15k kou f]rk rfk ko hefu Wseu uu t ]rkyku {kxu ~ 4624 fhkuze ukR wshk{kt Wkukuu kuu f]rke yk kR hne nkuke xefkykuku sk ykkku k Au. hfkhu {kuzu {kuzu k{kL {kwt kn ke yuxe ku k yke Au yu uuLsh xu{kt xkzku fheu kk yL kRux ku {kxuk uhk kheu yuxeu kkuzku xufku qhku kzke fkur kR Au.</p><p>wshk hfkh ko 2014-15{kt ux uhk{ktke 37,549 fhkuze ykf {uu.su{kt uxku-ze Whk uxk fkhu hfkhu ykhu 1000 fhkuze ykf kke tkk Au.fuL hfkhu fkhu Akkhu uxku-zek k{kt khku kku hnu Au yu ue ykz yhu {kutkhe{kt khku kE hkku Au. yke rhMkr{kt wshk hfkh yk u uxku-ze h wkk ux{kt n ku f{u f{ uk h uk u{kt ku sh xkzku fheu {kutkhe{kt rke u sh hkn yku yu{ {kw nwt htw kufkue yk ykk Xkhe eze Au fu{fu hk hfkhu kuke ux uhke ykf khkwt t fwo Au uxku-ze{kt uhk{kt fkuE s hkn yke ke.</p><p>yue s heu ksu rkke [qtxe u heku {kxu 50 k {fkku kke nuhk fhe ne.yk k sux{kt suku zku zu yu hk hfkh uk sux{kt he-{{ ok kufkuu kukk uk {fkku kke nuhk fhu yu{ {kwt nwt htw yk sux{kt u ykk Xkhe eze Au.hfkhu heku {kxu Mk {fkku kke fkuE {kuxe nuhk fhe ke. wshk{kt uxku Wh 23 xfk ux yu uk Wh 2 xfk u uk Au.</p><p>hk hfkhu yk sux{kt nw kuwrMx kt hke sYh ne u{ Akt hfkhu yk nkeyku fhkwt kk uhkkuse hk{eyu hknku w ykkwt t fwO Au htw, { u{kt wshk{kt uxku ukku h Mkkrf uhkku kus khu Au u{kt kutkk hkn {u ue ykk Xkhe eze Au. hkh Mxuw {kxu ~ 500 fhkuze Vke fu r ke r kteh{kt Wsku sue hkMku {kuek khke [kze k Au u rk yk wshku fkuR e rk ykkt k...</p></li></ul>