03 07 2014 sunvilla samachar

Download 03 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 3-7-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 12Total Issue : 377 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 12 > _ _377 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, \ - 2014 w

  LkhuL {kue RVux : rfkMk ytks{k rVL[ kh khku

  khkLkk ykkf rfkMk h{kt Mkwkhku fhkku

  [kw Lkkktfe ko{kt rfkMk h 5.5 xfk yLku ykkk{e ko{kt 6.5 xfk rfkMk h {kxuLkku ytku ytks {wfkku

  {wtkR,kk. 2y k t k h h k x e h u x k

  yusLMke rVL[u yksu fkwt nkwt fu khkLkku ykkf rfkMk h [kw Lkkktfe ko{kt 5.5 xfk yLku ykkk{e Lkkktfe ko{kt 6.5 xfk hnukLkku ytks Au. huxk yusLMkeyu fkwkk fhe Au fu LkhuL {kue RVux uk {e hne Au. yusLMke{kt ykkf rfkMk{kt Mkwkh {kxu fuxkf fkhku hsq fhk{kt ykk Au. LkhuL {kue MkhfkhLku {ue Mk knw{rkLke k kk fhk{kt yke hne Au. huxk yusLMkeLkk skk {wsk kskLkk Lk uk ] {k t yuLkzeyu Mkhfkh Mk knw{rk hku Au. suLkk fkhu ku ykkf MkwkhkLku w Mkkhe heku nkk he fu.yk kkkkLku kLk{kt RLku ko

  2015-16 {kxu rfkMk hLku A xfkke kheLku SzekeLkk 6.5 xfk fhe eku Au.khu Lkkktfe k o 2014-15 {kxu rfkMk hLkku ytks 5.5 xfk hnukLkku ytks Au. yusLMkeyu fkwt nkwt fu MkhfkhLke h[Lkk fhk{kt ykk kk LkhuL {kue yLku Lkkkt kLk yY suxeLkk rLkuLkku{kt Mkwkhku

  kR hkku Au. ku{Lkk rLkuLk{kt {skwk RAk k ukR hne Au.

  rVL[u fkw t nkw t fu ksux{kt MkhfkhLkk f uxkf kkk kh k{k{ kkkkku ykkrhk hnuu. ksux khk uLke rk Lke ku. ykkf rfkMk h fR rk{kt sMku ku kkkk ksuxke Lke kR su. {kue uLku ykkf heku {skwk fhk knukke fuxef kk fhe [wk Au. ksux{kt Mkhfkh khk [qtxe [kh hr{kLk ykkk{kt ykuk [LkkuLku kqo fhk {kxu fuxkf kkk nuh fhk kue fe Au. 10{e swkRLkk rMku {kue Mkhfkh k{ ksux hsq fhLkkh Au. kuLkk kh k{k{ Wkuk skkLke Lksh furLk kR kR Au. Mkk{kL kufkuLku wk ykk Au.

  kkk, kk.02Mk t wk hkx khk nuh

  fhku rLkuLk {wsk Rhkf{kt krhMkrk rMkuLku rMku Mke hne Au. ykktfkeykuLkk f nuXLkk nuhku{kt yLkuf skyu kku kze Au. suLke VLkee k fhk{kt ykke Lkke. RhkfLke Mk uLkk yLk u ke ykk tfke MktkXLkku yk nuhku{kt knkU[e kk Lk nkukke kufkuLkwt SLk Lkhfkkkh suwt kLwt Au.

  R M k { e f M x u x yk uV Rhkf yuLz u u Lx (ykEyuMkykEyuMkyu)Lkk ykktfkeykuyu su nuhku kh kkukkLkku fu s{kku Au kt {]wLkwt kktz Lk] Y kwt Au. ykktfkeyku kfzku Rhkfe MkirLkfkuLkk {kkk nuh{kt fkke hkk Au. Mktwk hkx Mktu nuh fhu rhkkuxo {wsk ykEyuMkykEyuMk yLku RhkfLke MkuLkk [ke hnu MktkoLke zkE{kt ykh Mkwe

  2417 kykuLkk {]w kk Au. {hLkkh kyku{kt 1531 rLkkuok Lkkkhefku Au khu 886 MkirLkfku Au. ufu yk Lkkkrhfku{ktke fuxk EhkfLkk Lkkkhef Au yLku fuxk rue ku ytku nsw Mkwe fkuE {krnke {e fe Lkke. rhkkuxo he kkkt kufku{kt VVzkx {[e sk kk{e Au. Mktwk hkx MktLkk skk {wsk, Auk k u {rnLkkke [ke hnu yk Mk tk o{k t {u {rnLkk{k t 799 kufkuLkk {kuk kk nkk. yk knuk yur{kt k ykktfkeykuyu

  750 kufkuLke rLk{o{ nk fhe nke. yk rhkkuxo{kt EhkfLkk Mkwke knw{kekk rMkkhku{kt ku nkLkku Mk{ku fhk{kt ykku Lkke. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, Mkwke knw{kekk rMkkhku{kt nkLkk u yk tfzk u ykLkk fhkk k w kLkf Au. hr{kLk Ehkf{kt MktMkLkk MkkLkku kht kE [wku Au. EhkfLkk rMkk {oLkk kwyu MkhfkhLku yke fhe Au f u, Lkk zkkLkLke zkke he fhk{kt yku suke nkLkk yk kktz yxfe fu.

  Mktwk hkx MktLke rhkkuxo{kt wkMkku

  Ehkf{kt ykh Mkwe 2417 kufkuLke qh nk fhe ukE

  fkfku Mkwe swe-swe skykuyu kufku yxkk

  {wtkE{kt khu hMkkke xkrVf Mkk kuhkE

  {twkE,kk. 2uLkk kr kkxLkkh {wtkELkk swk-swk kkku{kt hMkku yksu

  khu {w~fe MkSo nke. khu {w~fueLkk fkhu xkrVf {Lke Mkrk k swk-swk rMkkh{kt MkoE nke. hMkkLkk eu ytuhe Mkku, knkh rMkLku{k stfLk, kLzwk, {wwLkT., swnw yLku {kz Mkku kku xkrVfLku {kXe yMkh kE nke. fwhk kku huu xuf kh kke hkk nkk. suLkk fkhu xkrVf kkueMkLku k khu sn{k WXke kze nke. ktkukMk {kxu khkLkk kkueMk skLkku kiLkkk fhk kzk nkk. kt sYh kzu kt zkoLkLke Mkw[Lkk ykkk{kt yke nke. knLk [kfku {kxu M{kxoVkuLk yuMkLke k yk ku Yykk fhk{kt yke Au. xkrVf {Lkk krhk{ MYku k-kLk-he Mke rLf kh kufku yxkE kzk nkk. 20ke 25 r{rLkxLkku rtk kufkuLku kku nkku. kkLk yLku ytuhe [u xkrVfLke yMkh kE nke. MkkLkkq - [uBkwh f hkuz Wkh k xkrVf {Lke Mkrk MkoE nke. fuxef skykuyu xkrVf Mkk kuhkE nke. MkexkuLkkfk kku xkrVf rMkLkku kqxe kzk nkk. khu hMkkLkk fkhu kufku sweswe skykuyu yxkE kzk nkk.knLk [kfku {kxu e Mk{Mk MkoE : fwhk kku huu xuf kh kke k hkk : sLkSLk Xk kwt

  yLkeLkku : {kuLkMkwLk Wkh nsw rkfq yMkh kkLke nuk

  khk {kxu w rLkhkksLkf Mk{k[kh ykuMxurLk whkuyu ykk

  Lke rne, kk.2nk{kLkLkk {kuh[u khk {kxu

  w rLkhkksLkf Mk{k[kh Au. ykuMx urLk nk{kLk whkuyu k nu ynuk{kt skwt Au fu, yLkeLkkuLke Mkrkk u yLku ykkkne fhkk k w zkke Mkr kk k ue kk Au. rkxLkLkk nk{kLk rkku k fkwt Au fu, yLkeLkku nk{kLkLke Mkrk yk kuo [kuMkku ukE hne Au. khk {kxu knukke s {kuLkMkwLkLke Mkrk qk s Lkke kLkue Au. yLkeLkku MkxuBkh {rnLkk{kt kuMku kue kk ukE hne Au. yk kuo knukke s {kuLkMkwLkLku LkwfkLk knkU[kzLkkh yLkeLkkuLkk fkhu w khku {kuLkMkwLk kh kkuzkE hkku Au. khk{kt swLk 2009 kkke Mkkike ykuAku hMkk LkkUkku Au. khke nk{kLk rkkLkk skk {wsk u{kt swLk{k t 92.4 r{er{xh suxku hMkk kku Au su 1951 yLku 2000 [uLkk MkhuhkLke Mkhk{e{kt 43 xfkke ykuAku hMkk Au. [kk khu yk kkkkLku ELku k kk

  Au fu, 15{e swLk kkke kr{ yLku { rMkkhku{kt k hMkkLke Mkrk Mkkhe ukE hne Lkke. nk{kLk rkkLkk skk {wsk yLkeLkk uLke yMkhLkk krhk{ MYku {kuLkMkwLk{kt qk ykuAku hMkk hnuu. k o 2009{kt Auu yLkeLkku sue yMkh uk {e nke. yu kuo khk{kt 50 koLkk Mkhuhk hMkk fhkk 22 xfk ykuAku hMkk kku nkku. yu kuo yLkksLkk WkkLk{kt hufkuzo xkzku kku nkku yLku ykkWLkk k oLke Mkhk{e{k t V wkkk u k ku kku kku nkku. nk{kLk rkku yLkeLkku kuMkk {kxuLke kk 60 xfk koe Au. khtkw {kuLkMkwLkLkk hMkke yktfzk{kt

  MkuLMkuMk 325 kkuELx WAeLku 25841Lke Mkkkxe kh : furkx kwzTMk, ykuxku, nukfuh kkLk MkknLke [e Mkkkxe kh: uhkh ukeLke yMkh

  kh{kt hufkuzo kuS : rLk^xe 7,700ke [e Mkkkxe kh

  ksux{kt uek MkwkhkLke nuhkkLke ykukk [u ke kuS

  {wtkE, kk.2uhkh{kt yksu kuSLkwt {kuswt

  Vhe wt nkwt. fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 325 kkuELx MkwheLku 25841Lke Mkkkxeyu hkkunkku. khu rLk^xe 90 kkuELx WAeLku 7725Lke Mkkkxeyu hkku nkku. {kfuox{kt MktMkkfe hkufkfkhku khk uhkh uke nkk hk{kt yke Au. ykoktkLku uk ykkk {kxu Lkkkt kLk yY suxe uek MkwkhkykuLke nuhkk fhLkkh Au. ykoktk{kt Lkk k Vwtfk fuxkf fXkuh kkk ukLkku Mktfuk k suxe ykke [wk Au. yksu MkuLMkuMk yLku rLkVxe{kt k e WAkkLk e M k k k u -M k k k u kh Wkh yL krhkkuLke k nfkhk{f yMkh kE nke. rue kkuxoVkueku hkufkfkhku khk {kuxkkku zkuh knke hkufkfkhku w ukk nkk. keyuMkE r{zfuk ELzuMk{kt 0.8 xfk yLku M{kufuk ELzuMk{kt

  1 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. {kfuoxkezTk {skwk hne nke.

  1908 uh{k t k uS yLk u 1156 uh{kt {te hne nke. Mxkuf yuMk[uLs kkMkuke k yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu, kEfku knue swkELkk rMku y uVkeykE khk 856.35 fhkuzLkk f{kLkk uhLke hee fhk{kt yke nke. whkukeLk kh{kt k kuS hne nke.

  keS kksw k{k{ Mkuxh ELzuMk{kt kuS uk {e nke. {ux ELzuMk{kt Mkkike w ku xfkLkk u WAkku Lkk Ukku nkk u. khu ykuxk u, furkx k wz TMk, kkh, nukfuh, kUf, fLTw{h zwhuk Mkrnk k{k{{kt 1-2 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. khu rhkrxe yLku ykuE yuLz kuMk{kt 0.3ke 1 xfk [uLkku WAkku Lkk Ukku nkk u. furkx kwzTMk, ykuxku, nukfuh yLku fLTw{h zwhuk suk Mkuxhku{kt 52

  MkknLke [e Mkkkxe uk {e nke. MkuLMkuMkLkk su uh{kt yksu Mkkike {kuxku WAkku LkkUkku nkku ku{kt MkuMkk MxhkExLkku Mk{ku kk Au. ku{kt [kh xfkLkku WAkku uk {ku nkku. {uxLkk uh{kt rnLkfk u, fk u ELzk yLk u kkkk Mxe{kt 2-3 xfk [uLkku Mkwkhku kku nkku. yuLkxekeMke, rM k kk, M kL kVk{k o , z k uxh hueuk yLku ykhykEyu{kt 1-3 xfk [uLkku Mkwkhku uk {ku nkku. yke kwk ftkLkeLkk uh{kt k WAkku LkkUkku nkku. ku{kt WuLke WAkku khu kuw{Lkk fkhu uk {ku nkku. kwshkkLkk Lkkkt kLk Mkkih kxu khk fuxef nuhkk fhkk kk kwshkk kuMk ftkLkeLkk uh{kt ykX xfkLkku WAkku LkkUkku nkku.yk kuo kwshkk Mxux kuxkur{ fkukk u oh uLk yLku k wshkk kuMk ftkLke {so fhe uk{kt yku kue nuhkk fhkE nke.

  rz f{k 12 s {rnLkk{kt ytfw{wk ku : {qzeLkku kku

  rz f{kkuLku ytfw{wk fhkLke rn[k

  Lke rne, kk.2huxk yusLMke {qzeyu yksu

  kk u fk u o nkk u f u, rzLke f{kkuLku ykkk{e 12 {rnLkkLke yth Mktkqoku ytfw {wk fhe uk{kt yku. [o yLku Aqxf f{kku [u ytkhLku qh fhk hux{kt nk{kt {krMkf khkLkku kuh [ke hkku Au. {qze {kLku Au fu, Lke Mkhfkh ^wy kuzxLkk Awxf u[kLke f{kLku khk RAwf Au. fuhkuMkeLk yLku yukeS Wkh Lksh hkk{kt yke hne Au.

  MkMkze kkusLku xkzkLkk nukwMkh fuhkuMkeLk yLku yukeSLke Aqxf f{kku{kt khku fhk{kt yke fu Au. su heku rzLke f{k{kt h {rnLku 50 kiMkkLkku rxhrX khku fhk{kt yke hkku Au ku s heku yL ^wy kuk{kt k fhk{kt yke fu Au. {qze hkufkfkhku {kLku Au fu, Lke Mkhfkh kkkkh hek u ^wy MkMkzeLku xkzk {kku Au. {qze {kLku Au fu, yLzh rhfhe

  qh kk kk Lkk kkk uk{kt yku. rz, fuhkuMkeLk yLku yukeS yLzh rhhe nuX Au yLku LkwfkLk nuX Au. yk ku Wkh Lk wfkLkLkk u yktfzku {k[o 2015{kt kqo kkk Lkkkfe ko hr{kLk 110000 fhkuzLke ykMkkkMk hnu kue kk Au.

  nk{kt s Mkhfkhu yk k kukkuLke f{kku yktkhhkxe {kfuox f{kkuke ykuAe hke Au. kknfkuLku LkwfkLkke k[kkLkk kMk fhkk Au. yLzh rhfhe{kt xkzku fhkLkk kMk Mkkk fhkE hkk Au.

  {qze {kLk u A u f u , Mkhfkh ykuyuLkSMke yLku ykuykEyu Wkh kkuLku xkzkLkk kMk fhu. rzLke f{kkuLku ytfw{kt uk {kxu Mkkk kMk kE hkk Au. rz f{kku ykkk{e 12 {rnLkk{kt ytfw {wk fhe uk{kt yku . khk k rzLke f{kkuLku Mkhfkh khk Lkne khtkw ftkLkeyku kkukkLke heku rLko E fu.

  Mkwkhku fhkku Au. f]rk kLk hkk{kunLkMknu fkw t Au fu, Lkkk {kuLkMkwLkLkk krhk{ MY k u k r{ kh k L k k f uxkf kkk u{k t w fk sue krhMkrk We kE Au. nk{kLk rkk {kLku Au fu, Ae swkEke uLkk kqeo, { yLku Wkhe kkku{kt {kuLkMkwLk hMkk Vhe MkSLk

  ku yLku u{kt yk {rnLkkLkk ke Mkkn{kt Mkk{kL hMkk fhkk w ku. yLkeLkkuLke yMkh huf kuke Mkkk koLkk kkk{kt uk {u Au. khu k kqeo kuMkurVf rhk{kt kke kh{ kLku Au khu nk{kLk yLku kLkkuLke Mkrk kk Au. ykLkk krhk{ MYku rk kr{ {kuLkMkwLkLke Mkrk Lkke kzu Au. yk ko hr{kLk khu yLkeLkku kkxfu Au khu rLkk kkku{kt wfkLke Mkrk ykk kku khu hMkk kk Au. whkuk{kt ko 2009{kt khu yLkeLkkuLke yMkh hne nke khu yqkkqo rn{kko kE nke.

  khek kufkuLku w hknk ykkkLkk nukwMkh nuh rkh Mkk {khVku khkLkk 50 k xLk [kuk he fhkLkku rLko : Mktknkuh kh kkE

  k khkLku hkufk zwtke, kxkfk kh nu Mxkuf rr{xMkeMkeEyu kuXf{kt k khkLku fkkq{kt uk uek kkk

  Lke rne, kk.2Mktknkuhe Mkk{u w fXkuh

  fkokne fheLku fuL Mkhfkhu yksu zwtke yLku kxkfkLku yrkyk~f [esMk w khk (RMk u LMk fku{kurzxe yux)Lke Mk{ekk nuX {wfe ek nkk. Mkkku Mkkku kh{kt WkkkLku Mkwkhk yLku k khkLku ytfw{kt ukLkk nukwMkh

  Mxkuf e {kok k kkq fhe ee A u. k khkLk u ytfw{kt uk kxkfk yLku zwtke kh Mxk uf {kok {wfe uk{kt ykkk f{kk u{k t nu xkzk u kkLkk yutk ukE hkk Au. zkkLk LkhuL {kue [qtxe [kh hr{kLk kufkuLku ykkuk [Lkku kqo fhkLke rk{kt ykk eLku

  nu k khkLku kkr{fkk ykke hkk Au. k khkLku ytfw{kt ukLkk nuk wMkh yksu f uxkf {nLkk rLko uk{kt ykk nkk. {kueLkk Lkuk]{kt ykkf kkkkku ytkuLke furkLkux Mkr{rkLke k uXf yksu k uE nke su{kt yk rLko uk{kt ykku nkku. khek kufkuLku hknk ykkkLkk

  nuk wMkh kezeyuMk {khVku 50 k xLk khkLkk [kuk k he fhkLkku rLko fhkku nkku. hk Mkhfkh khk Lke fhk{kt ykLkkh Mxkuf nkuzk {kok nu kkkkuLku Lke fhk{kt ykue {kok fhkk w zwtke yLku kxkfk Mxkuh fhkke hkufu. yk Mxkuf {kok ykkk{e yuf ko Mkwe y{{kt hnuu. MkeMkeEyuLke kuXf{kt zwtke yLku kxkfkLku Mxkuf

  nkuzk {kokLke n{kt ukLkku rLko fkuo Au. ykLke Mkkku s fkk khek yLku Mktknkuhku Mkk{u fXkuh kkk uk hk MkhfkhLku yrfkh ykke hkk Au. fkk kLk hrtfh Mkku kkfkhku

  Mkkku kk[ek fhkk yk {wskLke nuhkk fhe nke. yk Mkto{kt n uhLk k{ w ykk efk u he fhk{kt yku. 1999-2004 [uLkk kkk{kt kxkfk yLku zwtke RMkuLMk fku{kurzxeMk yux nuX hne nke. yue Vrhkku {e hne nke fu, u{kt kwhkk kwhXk Akkt f{kku e hne nke. MkeMkeEyu{kt Whe hnue Mkrk ytku kteh [[ko fhkE nke. su hkku{kt Vqz rMkwrhxe fkku y{{kt Lkke k u hkku{kt kezeyuMk {khVku kkt[ r{rLk xLk khkLkk [kuk he fhkLkku rLko fhkku Au. swkEke {k[o Mkwe yk skku Wk fhku. k khk ytku nuk{kt hnukLke sYh Lkke. k khkLku ytfw{kt uk nsw kkk uku. {kuLkMkwLk hMkk k ykkk{e Mkkn{kt Mkwhu kue ykk k k fhkE nke.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 03-07-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  wshk sux: {k rfke qx e fz e u z k k

  wshk {kuzu eu s ksu fuL{kt hfkh h[k{kt Vk {ue Au. yk {kuz yuf ykkrh n htw er ykkrh s Au uwt whkh fhkku nuku {kufku wshke ykteu xu hfkhu uk nukt sux{kt {ku Au. ~ 570.85 fhkuze whkt hkkt sux{kt uee heu s ykrkeyku, uzqku kk {rnkykuu w fhke hwh fkur fhkR Au.

  f]rk, rk, ykhku yu k{krsf fkk fko{ku {kxu kkfe ukRykue Aqxk nkku nke fheu kkt k kih xuu u fu wshk{kt {ke rfke qxe fze uzk k fkuo nku uwt skR ht Au. R kufk [qtxe{kt su{ wshkku rfk nw ksku nku u{ wshkk yk rfk{kt {ke [nuhku y~ nkuke xefk ke ne.

  rk, ykhku sukt ufxh{kt wshk uk kfek hkku fhkt kA nkukwt yuf yk ynukku{kt whkh kwt ht Au. { zu{uLx RLzue heu wshk uk nuk kt[ hkku{kt ke yu nuk e heu u Auf Auxk {u Au. yke e xefkykuku ksk [khk wfke yu nu uk zkk huL {kueyu nw Wkuh rfkh fkuo nku. , Auk k kfk{kt {kuee uhnkshe{kt hsq kukt nukt suxe ukRyku uRyu ku k yku Au fu wshk hfkhu yk xefkyku nw tehkke ee Au. ~ 71330 fhkuze Vke{ktke yzkuyz ~ 34781 fhkuze Vke k{krsf ukyku {kxu fhk{kt yke Au. ytkskk 17 xfk yuxu fu ~ 22774 fhkuze ukR rk {kxu kR hne Au. 2014-15k kou f]rk rfk ko hefu Wseu uu t ]rkyku {kxu ~ 4624 fhkuze ukR wshk{kt Wkukuu kuu f]rke yk kR hne nkuke xefkykuku sk ykkku k Au. hfkhu {kuzu {kuzu k{kL {kwt kn ke yuxe ku k yke Au yu uuLsh xu{kt xkzku fheu kk yL kRux ku {kxuk uhk kheu yuxeu kkuzku xufku qhku kzke fkur kR Au.

  wshk hfkh ko 2014-15{kt ux uhk{ktke 37,549 fhkuze ykf {uu.su{kt uxku-ze Whk uxk fkhu hfkhu ykhu 1000 fhkuze ykf kke tkk Au.fuL hfkhu fkhu Akkhu uxku-zek k{kt khku kku hnu Au yu ue ykz yhu {kutkhe{kt khku kE hkku Au. yke rhMkr{kt wshk hfkh yk u uxku-ze h wkk ux{kt n ku f{u f{ uk h uk u{kt ku sh xkzku fheu {kutkhe{kt rke u sh hkn yku yu{ {kw nwt htw kufkue yk ykk Xkhe eze Au fu{fu hk hfkhu kuke ux uhke ykf khkwt t fwo Au uxku-ze{kt uhk{kt fkuE s hkn yke ke.

  yue s heu ksu rkke [qtxe u heku {kxu 50 k {fkku kke nuhk fhe ne.yk k sux{kt suku zku zu yu hk hfkh uk sux{kt he-{{ ok kufkuu kukk uk {fkku kke nuhk fhu yu{ {kwt nwt htw yk sux{kt u ykk Xkhe eze Au.hfkhu heku {kxu Mk {fkku kke fkuE {kuxe nuhk fhe ke. wshk{kt uxku Wh 23 xfk ux yu uk Wh 2 xfk u uk Au.

  hk hfkhu yk sux{kt nw kuwrMx kt hke sYh ne u{ Akt hfkhu yk nkeyku fhkwt kk uhkkuse hk{eyu hknku w ykkwt t fwO Au htw, { u{kt wshk{kt uxku ukku h Mkkrf uhkku kus khu Au u{kt kutkk hkn {u ue ykk Xkhe eze Au. hkh Mxuw {kxu ~ 500 fhkuze Vke fu r ke r kteh{kt Wsku sue hkMku {kuek khke [kze k Au u rk yk wshku fkuR e rk ykkt kuz sux ke. u{kt fkuR knrf kt ke. yufthu {kuee uhnkshe{kt wshk{kt ke ie fue hnuu uwt o yk sux Au.

  2 / . 03-07-2014, w y{kk

  {wtkR,kk. 2 k LM k L k e f kh k L k k k e

  {nkfk ftkLke huLkkuxu khk{kt kuLke k kufr fkhLke f{k{kt khku fhe eku Au. khk{kt kufr kue zMxh yLku yL {kuzLkku k yk{kt Mk{ku kk Au. kk skk [oLku knkU[e kLkk nukwMkh zMxh MkrnkLke fkh f{kku{kt huLkkuxu yuf xfkLkku khku fkuo Au. ftkLkeyu fuxk Yrkk{kt khku fku o Au kuLke {krnke ykke Lkke. khtkw yuf xfk MkweLkku khku fhk{kt ykku Au. Mktkqo {krfeLke ftkLke {khVku khk{kt nkshe hkke ftkLkeyu zMxh, MkuzkLk Mfkk yLku nu[kuf kMk Lkk{Lke fkh f{kku{kt khku fhe eku Au. huLkk ux ELzk

  khk yksu yk {wskLke {krnke ykkE nke. WkkLk [o{kt Mkkk khku kE hkku Au. suLkk fkhu fkhLke yL [esMkwyku {kUe kLke hne Au. yk kkkkkuLku kLk{kt ELku Mfkk, kMk yLku zMxhLke f{k{kt khku fhkku Au. ftkLkeyu yL ku {kuz fkuuykuMk yLku VwyuLMkLke f{k{kt fkuE khku fkuo Lkke yk fkhLke f{k kkk hkk{k t yke Au. ykkk{e rMkk u{kt yL fkh ftkLkeyku k f{k{kt khku fhu kue kk ukE hne Au. fkhfu, [o{kt Mkkk khku kE hkku Au. k{k{ kkkkkuLku kLk{kt E fkh f tkLkeyk u k knfk uLk u kLke Mkkku-Mkkku f{kku{kt k khku fhe hne Au.

  kufr zMxh-yL fkhLke f{k{kt huLkkux khk khku

  huLkkux khk k {kuzLke f{k{kt khku

  kk skk [oLku kLk{kt ELku yuf xfk MkweLkku khku fkuuykuMk yLku ^ wyLMkLke f{kku kkk hkk rLko

  {wtkE, kk.02kkukkLkk qkkqo kkuuLz

  Mkkk u fkLk wLke rk{k t VMkkue yrLkuke erk xk ktkk Mk{ke rV{e kzuke y~ hkk kk Vhe yufkh rV{e kzu f{kuf fhk sE hne Au. xq tf Mk{{kt erk xk Vhekh Ykuhe kzu kkuk-kLkku w kkkhk Wkhu. zkhuxh rLkhs kkXfLke ykkk{e rV{ ikS{kt rke xk kk{e zkfwLke qr{fk{kt Lkshu kzu. su{kt kuLke Mkkku yrLkukk khefu MkLke uyku [{fu. rLkhs kkXfLkk skk {wsk rke xk rV{{kt yuf kUkMxhLke rfhe yLku

  MkLke uykuLke kLkeLke qr{fk{kt uk {u. rke xk yk knuk

  MkLke uyku Mkkku rnhku, Vso sue rV{ku{kt k fk{ fhe [wfe Au. rLkhs kkXfLkk skk {wsk yk rV{{kt rkeLku rLknkk kk kuLke nuhe yLku wrLkkkh wkeLke E{us kkE su. yk rV{Lkk wxk{kt nsw 12 rMk kkfe Au yLku [ku{kMkkLkk ytk Mkwe rV{ kwhe kkLke MktkLkk k fhkE hne Au.

  Wue Au f u, erk xk ykhu kkukkLkk qkkqo u{e yLku ykEkeyuLke fMk EuLk ktk uL[kEeLkk MknkkxoLkh yLku Wkukkrk LkuMk krzk Mkkku fkkfe rkku{kt VMkkue Au. erkyu LkuMk krzk kh Auzke yLku kMkwfeLkku ykhkuk kkku Au. suLke kkueMk nk kkkMk fhe hne Au.

  LkuMk krzk Mkkku fkkfe rk{kt VMkku

  ikS rV{ke Ykuhe kzu f{kuf fhu rzBk ko erk

  rLkhs kkXfLke ykkk{e rV{{kt erk xk zkfwLke qr{fk{kt Lkshu kzu : MkLke uyku yrLkukk khefu

  {wtkE, kk.02kkuewzLke MkuMke yLku

  ue k o khef u eke kLk ue yrLk uke rtfk [kukzkLke w yuf knuLk kkuewz{kt yuLxe fhk sE hne Au. rtfkLke rkkhkE knuLk kkkeo nkLzk k nu rV{ku{kt fk{ fhk sE hne Au. kkkeo nkLzk knuk kuwkw rV{kuke fuhehLke Yykk fhu khkk ku kkuewz{kt yuLxe fhu. WuLke Au fu, rtfk [kukzkyu kkuewz{kt MkVkk {uk kk kuLke knuLk khrke [kukzkyu k

  ko 2011{kt rhe ku urz MkMk rhfe knke kkukkLke rV{e MkVhLke Yykk fhe nke. khrke [kukzk kk rtfkLke w yuf knuLk {ehk [kukzkyu [kw kuo rhe ku kUMk ykuV kuMxke kkuewz{kt yuLxe fhe nke. khu rtfkLke keS knuLk kkuewz{kt yuLxe fhk sE hne Au. nu ukLkwt yu hnuu fu, kkkeo nkLzk kkuewz{kt rtfkLke {kVf MkVkk {uu Au fu kuLke yL knuLkkuLke {kVf rLkV hnu Au.

  rtfkLke w yuf knuLk fhu kkuewz{kt yuLxe

  Lke rne, kk.02 k ks u kh{k t s fh k u k

  ykMk{k t yuf [k UfkLkkhk u wkMkk u Mkk{u ykku Au. w Mk{ xee ukke yktLku kku LkwfkLk kk ku kkkk kku k Mk{ke kkhku{kt kok{kt yke Au khtkw yk [kUfkLkkhku wkMkk{k t w xee ukke xkEk-2 zkkkexeMk Lkk{Lkk u hkuk kkLke k nuk k fhk{kt yke Au. khu Mk{ Mkwe ykk kku Mkkk fkfku Mkwe xeeLku rLknkkke {kk yktLku s LkwfMkkLk Lkke kfu fuxkf hkuk kkLkku k khku Au. w Mk{ Mkwe xee ukke xkRk-2 zkkrkxeMk kkLkku k khku

  hnuku Au. kksukh{kt s fhk{kt ykuk yuf Lkk ykMk{kt yk {wskLke [kUfkLkkhe kk fhk{kt yke Au. nkzozo Mfq ykuV kkef nuk (yu[yuMkkeyu[) khk fhk{k t yk uk Lkk ykMk{k t M k tf u k fhk{k t ykku Au fu ktkk Mk{ Mkwe xee rLknkLkkh kufkuLku xkEk-2 zkkkerx, nkxo Mkkku Mktktrk hkuk kkLkku khku e Au. yk Wkhktk f{kuk kkLkku khku k e Au. nkzozo Mfq ykuV kf nukLkk ykMk{kt Mk ku ske uk{kt ykwt Au fu xee rLknkkLkk Mk{{kt [kuMkku k uf {qfk{kt yku k u sYhe Au. ykLkkke nkxoLkk

  w xee ukke kkfku nMkf kLke fu Au : kkh

  xee ukke xkEk-2 zkkkexeMkLkku khku

  rrkfkLkk koLkke k{k{ rLk{kokk rLkuof Mktkw Au

  rrkfk hufLke Mkkku keS k ukR

  rrkfkLkk kuVuLk yrk{ke k{k{ kufku w Au

  {wtkR,kk. 2 k k u r w z L k e M x k h

  yrLk u k e rrkfk wk k u V u L k y r k { ykLkke hne Au. s uke k u L k k k e k{k{ rLk{k o k k rLku ofku w ukR hkk Au. rrkfkLkk Mkkhk koLkLkk fkhu s rLk{kokk rLkofku kuLku keS k k kkukkLke rV{{kt R hkk Au. yL fkfkhku ku{Lkk koLkke khu nuhkLk fkfkhkuLku fhe Lkktu Au. rrkfk ykw koLk fhke Lkke. yk s fkhMkh ku keS k k{k{ ffkhkuLke Mkkku k Lkshu kze hne Au. yksu xku[Lke yrLkukeykuk{kt MkkLk {ue [wfe nkuk Akkt ku Mkkk ykk e hne Au. kuLke kkMku nk{kt Mkkhe yLku {kuxe rV{ku hnue Au.

  yk kuo ku ku {kuxe rV{ku{kt Lkshu kzkLkkh Au. su kikfe yuf

  rV{ VkRzk VuLke yLku yL rV{ nuke Lw h Au. VkRzk ViLke{kt ku khe yufkh fkufxuLkk rLkuof nku{e yzkrLkk Mkkku Lkshu kzLkkh Au. rV{{kt kuLke Mkkku yswoLk fkwh yLku heh Mknu Lkshu kzLkkh Au. khu keS rV{ Vhkn kLkLke nuke Lw h Au. su{kt ku knYLke

  Mkkku Lkshu kzLkkh Au. yk ykkW ku Vhkn kLk Mkkku kkukkLke kkurwz furhhLke Yykk fhe [wfe Au. kuLke k{ rV{ yku{ ktrk yku{ nke. ykkk{e kuo ku ku {kuxe rV{ku{kt uk {u. su kife yuf rV{ kkSkhk {MkkLke yLku keS rV{ k{kk nu. kkShk{kt ku heh Mkn Mkkku hnuu. yk rV{ Mkts rk khk kLkkk{kt yke hne Au. khu yL rV{ k{kk Au. su{kt ku hkeh fkwh Mkkku Lkshu kzLkkh Au. yk rV{

  RBkk ye kLkke hkk Au. xw tf{kt k uLke kkMku yue rV{ku khu Au su rV{Lkk rLku ofku Mkkku ku knuk k fk{ fhe [wfe Au. kuLke fwkkLku RLku fkuR k rLk{kokk rLkuof nhuLkk Lkke. rrkfk kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu n{Uk Mks hnu Au.

  nu ykrkLkw kek {u kuLkw Mk{ktk kufku{kt rnx Au

  ykrk k rtfk [kukzkLke rk{kt su

  {wtkR,kk. 2 k k u r w z L k e yk kM k

  yrLkuke ykrk k uLke fwkkLkk fkhu Mkkk kufrkk {ue hne Au. nu ku kek k kkR hne Au. ykrk u Mkkike knuk nkRu rV{{kt kekLk u yks ykk kk nu yk rk{kt ykk e hne Au. ykrk r{kt rtfk [kukzkLke su{ Bwrsf ykk{ kU[ fhkLke k RAk hku Au. yk s fkhMkh k u rV{ yue fhe hne Au su{kt kek kek kkkLke kf {e hne Au. nkRu kk nu ykrk nBxe {ko fe wnrLkk{kt k kek kku.

  ykrk khk hsq fhkuk kek {u kuLkw Mk{ktk knukke kufku{kt kur Au. ykrk fkwt Au fu ku Mkkh yLku fkh{kt kek kkkLkw kMkt fhu Au. ykrk nkLke kufr yrLkuke fk [kukzkLkk Rkhu ykk k {ktku Au. ykrk k kkukkLke heku Bwrf ykk{ kU[ fhk RAwf Au. yk Mktkt{kt ykrk fnu Au fu ku RLk {k rMkxe suk kkuk kek kkkLke Mkke{kt Lkke khtkw Mkku^x Bwrfk{kt kkukkLkk nkk [k uMkku ys{ku. ykrk kkMku nk{kt kkurwzLke fuxef rV{ku Au. Mkkike kufr Lke yrLkuke khefu ykrk

  Whe hne A u . n u k u rV{e furhh kh Mktkqo kLk furLk fhe [wfe Au. ykrkyu kk urwz{kt fh unh suk rLk{kokk rLkuofLke rk{ MxwzLx ykuV h {khVku kkurwz{kt yke nke. k{ rV{ s kkuMk ykurkMk kh hufkuzo MkVkk {ue kR nke. khkk ykrk khk fhk{kt ykue rV{kuLku Mkkhe MkVkk {e hne Au. kuLke xw MxuxMk rV{ kkuMk ykurkMk kh 100 fhkuzLke f{ke fhe [wfe Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku ysqoLk fkwhLke qr{fk nke. suLke Mkkku kuLke rh kRV{kt Mkkhk Mktkt nkukLke [[ko Au.

  MkuMke surLkVh kukusLku nsw u{{kt kqo rkMk

  fkMkh M{kxo Mkkku ku ko swLkk Mktkt k kwxk

  kuMkyuLsMk,kk. 2k k Lk fko

  nkuk Akkt u{{kt Mktkqo rLkV hnue surLkVh k u k usLk u nsw u{{k t rkMk Au. kuLkw fnuw Au fu kuLku ku u{ [kuMkku {u. wkMkwhk Mxkh yLku kkuk Mxkh surLkVh kukusLkk yLkuf kwYkku Mkkku MktktLkk ynuk khtkh ykkk hnu Au.

  Mkkku Mkkku kuLkk Mktkt fkuRLke Mkkku ktkk [kkk Lkke kuk ynuk k ykkk hnu Au. khtkw ku nsw u{{kt rkMk hku Au. kuLkw fnuw Au fu ku ku u{e [kuMkku kue fkZu. fkMkh M{kxo Mkkku kuLkk Mktkt kwxe kk kk ku nkk Lkke kfu kkukkLkk Lkk ykk{ kh kLk furLk fhe hne Au. Lkk ykk{{kt kuLke kRV kh fk VUfk{kt ykLkkh Au. 44 keo MkwkhMxkhLkk ku xTeLk kkfku Au. su{kt kkt[ keo {uMk yLku RB{uLkku Mk{ku kk Au. kuLke kkMku 44 koLke {kt k yLkuf kusux nkk{kt Au. kuLke AkkkuLke rVxLkuMk yksu k 20 koLke wrk sue hne Au. ku rVxLkuMk Mkkku khu kktAkuz fhke Lkke.

  hk uk kkLkk u khk u x u A u. yu[yuMkkeyu[ kku LqxeLk yLku EkezuLkekukuSLkk kuVuMkh uLf nwyu skwt Au fu kherhf ] rkLk k MkhLk u khkLke sYh Lkk e . s we s we he k u koLk{kt VuhVkh fhk{kt yku ku sYhe Au. kMk fheLku ktkk Mk{ Mkwe xee rLknkkke khku e Au. 1971ke 2011 [uLkk kkk{kt kikh fhk{k t ykuk ykMkLkk kkhkuLku kLk{kt uk{kt ykk nkk. ykkWLkk ykMk{k t skk{kt ykwt Au fu khu Mk{ Mkwe xee rLknkkke xkEk-2 zkkk e rx, nkx o Mkkku Mktktrk hkuk yLku yL r k{kh eyk u L k k u kh k u e Au.

  Mkkk MkknLke Mkkike [e Mkkkxe LkkUkEzkuh Mkk{u Yrkk{kt 38 kiMkkLkku LkkUkuku WAkku

  {twkE,kk. 2uhkh{kt ke kuS [u

  yksu Yrkk{kt WAkku uk {ku nkku. ksux{kt Lke ykukk [u zkuh Mkk{u Yrkku 59.69Lke Mkkkxeyu hkku nkku. ykoktkLku

  Vhe kkxk Wkh kk Mkhfkh kh k k kk u k{k t yke hkk Au. ksux{kt Lkk kkk k nuh fhk{kt yku kue ykukk k ukE hne Au. zkuh Mkk{u Yrkk{kt yksu 38 kiMkkLkku

  WAkku Lkk Ukku nkk u su Mkkk MkknLkk kkk{kt yuf rMkLkku Mkkike {kuxku WAkku Au. rLkfkMkfkhku khk zkuhLkk u[kLkk eu yk fkhLke Mkrk MkoE Au. VkuhuMk rzhku k ykkke kLk uk

  Au. yksu zkuh Mkk{u Yrkk{kt fkhkukkh Y kku nkku yu yuf ku RLxk zu hr{kLk Mkkkxe 60.09 hne nke. kRfku Yrkku 60.07 kh hkku nkku. 16{e {uyu 50 kiMkkLkku khku kku nkku.

 • 3 / . 03-07-2014, w y{kk

  nrV hksMkkLk MkhnLke kkMku kkf kk{ku{kt knkUku

  yktkhhkxe Mkhn LkSf Vhkku ukku

  {wtkR nw{kLkk {kMxh {kRLzLkk kMkke kfo rkfoLkku kuh : kkMkke MkRLke ]rkyku Wkh khkLke Lksh

  siMk{uh,kk. 2ko 2008{kt uLkk kr

  kkxLkkh {wtkR{kt kuk ek kkMkke nw{k{kt {kMxh {kRLz yLku khLkkf kkMkke nkVes MkR hksMkkLk Mkhn LkSf kkrfMkkLkLkk kk{ku{kt Vhkku Lkshu kzku Au. suke kfo rkfkuoLkku kuh Y kR kku Au. Mkkku Mkkku nu kuLke ]rk kh khku k [ktkke Lksh furLk fhe ee Au. khk Mkk{u nw{k fhkLke fkuR Lke kusLkk ku kLkke hkku Au fu fu{ kuLku RLku Mkwhkk MktMkkyku k MkkkLk kR kR Au.ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu k u yktkhhkxe Mkhn kMk fhkku Lkshu kzku Au. ynuk{kt kku fhkku Au fu ku RMk{fkux, {ehkwh kMk, uhkwh rMkkh{kt Vhkku Lkshu kzku nkku. RMk{fkux , {ehkwh kMk, r{ke yLku fuhkwh su Mk{kt Au ku siMk{uh MkhnLke kkLkk u k rMkkhLke Mkk{u Au. ynuk {wsk hksMkkLk yLku kwshkk Mkhn LkSf s{kk W kkLke krkre nk{kt [ke hne Au. khk{kt {kuM[x kuLxuz kkMkkeyku kifeLkk yuf MkR khk yk rMkkhku{kt kkMkke hke fuBk Y fhkkLkk ynuk

  {k Au. keyuMkyuVLkk MkwkkuLku xk tfeLk u yk {wskLkk ynuk yk kk A u . k ey uM ky uVL k k

  skLkk uLk u hksMkkLk{kt Mk{k Mkhn kh khu MkkkLk hnuk {kxu Mk w[Lkk ykkk{kt yke Au. MkRLke rnk[k r{ke, rkxkk, RMk{fkux rMkkh{kt uk {e nke. yk rMkkh{kt ku ku{Lkk fuBk{kt ku{Lkk kkfkuLku

  {kufe uk kufkuLku yke fhe hkku Au. rLkkhu k fuxkf Mkhne kk{ku{kt MkR Vhkk u

  Lkshu kzku nkku. yku LkkULke Au fu y{urhfkyu nk{kt ~fhu kkukk Mkk{u Mkftu khu {skwk kLkkku Au. s{kk W kkLku kkMkke MktkXLk khefu nuh fhe kuLke rk kh kuf {wfe Au. MkR khk Mkk{u n{Uk uh Vuku Au.

  rhku ze rsLkurhku,kk. 2Mkkkzkuh kku h{kue VeVk

  zo fkLke Lkkuf ykWxLke ytrk{ {u[{kt k us{u y{urhfkLk u 2-1ke knkh ykkeLk u kxoh VkRLk{kt yuLxe fhe nke {u[Lkk keS r{rLkx{kt s kus{Lkk rkuf ykuhkeyu uhkh h{k h{e kkukkLke xe{ {kxu kf MkSo nke. u fu kku fhk{kt MkV hkk u Lk nkk u. khkk kk u xe{k uyu uhkh h{k h{eLk u yufke kh kk kkkLkk kMkku fko nkk. u fu k{ nkV{kt kku xe{ku kku fhe fe Lk nke. ke nkV{kt kus{u kkukkLkk {skwk Rhkk nuh fko nkk. ke nkV{kt k kku xe{ku kku fhk{kt MkV Lk hnukk {u[Lku khkLke 30 r{rLkx{kt R skLke Vhs kze nke. kus{ khVke khkLkk Mk{{kt furLk

  u k wLk u kk u fheLku kk ukkLke xe{Lku ez ykke nke. ykk y{urhfkyu knkh Mefkhe Lk nke yLku skke nw{ku he hkk nkk. y{urhkfkLkk swrLk keLkLku ykhu MkVkk {e nke. suke Mfkuh 1-1 kR kku nkku. khtkw ytku yLkwe kus{Lke Mkk{u kuLke nkh kR nke.

  yk ykkW kku xe{ku ko

  1 9 3 0 { k t k M k k { Mkk{u yke nke. yu ku y{urhfkyu {u[ 3-0ke Ske ee nke.

  84 koLkk ktkk kkkk kk kus{u k uLke nkhLkk u kku eku nkku. Mkkk keS k Lkk ufykWx{kt k n k U [ u e x e { y { u r h f k k h u kx oh VkRLk{k t

  knk U[e fe L k k e . kx oh VkRLk{kt kus{Lke xe{ nu yksuoLxLkk Mkk{u h{u.

  yksu o LxLkkyu yL yuf {u[{kt MeMk kh 1-0ke Sk {ue nke. ykLke Mkkku s nu LkkufykWxLke {u[ku kqo kR nke. nu kxoh VkRLkLkku kkku Y fhku.

  yrk hku{kt[f {u[{kt 2-1ke kLkkh Sk

  y{urhfkLku nhke ykhu kus{ k kxoh{kt

  {ukLk kh nksh hnuk y{urhfe [knf{kt khu rLkhkk

  RMk{kkk, kk.02kkrfMkkLkLke rr rsk

  su{kt ykhu 296 khke Lkkkrhfku yk-yk fkhkuMkh kwLkkykuLke Mk kuke hnu Au. su{kt 237 {kAe{khku yLku 12 khke wfkuLkku Mk{ku kk Au. ufu kkrfMkkLku ku{Lkk kh fk fkhLkk ykhkuk kkuk Au kuu ytku nsw Mkwe fkuE {krnke ykke Lkke.

  k kke {krnke {wsk, khk yLku kkrfMkkLk [u ko 2008{kt yuf fhkh kku nkku. yk fhkh {wsk kku uku knue Lwykhe yLku knue swkE yu{ ko{kt ku k yufke uLke su{kt Mk kuke hnu Lkkkrhfku rku rhkkuxo hsw fhu Au. su ytkkok kkrfMkkLku kkukkLke su{kt Mk k uke hnu khke LkkkrhfkuLkku rhkkuxo MkkUku Au. kkrfMkkLke ru {tkkLkk yk rhkkuxo {wsk kkrfMkkLkLke rr suku{kt ykhu 296 khke

  Lkkkrhfku Mk kuke hkk Au. su{ktke {kuxkkkLkk {kAe{khku Au. RMk{kkk Mkk khke qkkkMkLku Wk fhkk{kt yku {krnke {wsk kkrfMkkLke su{k t M k k u ke hn u khke Lkkkrhfku{ktke 237 {kAe{khku, 12 wkLkku yLku 47 yL Lkkkrhfku Au. kkrfMkkLkLkk {tkkLkk kkLkk skk {wsk khku k kkukkLke su{kt Mk kuke hnu kkrfMkkLke LkkkrhfkuLkku rhkkuxo kkrfMkkLkLke M khfkhL k u M k k U k u A u . uf u kkyu khkLke su{kt fuxk

  kkrfMkkLke Lkkkrhfku kt Au ku ytku skkLkk u ELkfkh fhe eku nkku.

  WuLke Au fu, kkrfMkkLkLke su{k t M k k u ke hn u {kAe{khk u{k tke {k uxkkkLkk {kAe{khku kwshkkLkk Mkkihkx yL k u fA k t k L k k A u . yk {kAe{khku rhk{kt {kAe{khe fhkk hr{kLk rkrnLk kLkeLku kkrfMkkLke sMke{k{kt knkU[e Au. kt ku{Lke kkrfMkkLk Lkue khk sMke{kLkk fhkhLkk WtLk k yxfkk fhk{kt yku Au.

  khke fueyku{ktke {kuxkkkLkk {kAe{khku

  kkrfMkkLkLke su{kt 296 khke Lkkkhefku kt Au

  kkrfMkkLk Mkhfkhu nuh fhu rhkkuxo {wsk yktfzku kokku : Mkkike w kwshkke {kAe{khku su{kt kt

  zkeoMkh, kk.02khke k k uhk u L k k u

  hkk oLkLkku rMkrMkku zke oMkh Mkk{u Y ku keS ykMk {u[{kt k kkk hkk u Au. {u[Lkk knuk rMk u zke oMkhLkk k ux T M k{ u L k k uy u khk e kkuhkuLku kuh{eke kukE fhe nke. k{ rMkLke h{kLkk ytku zkeoMkhLke xe{u kkt[ rfuxu 326 hLk kLkke ek Au. zkeoMkh khVke uMk zMkoxkuLku 95, rke kkuz{iLku yLk{ 67 yLku nkuo nwMkiLku yLk{ 53 hLk kLkke zkeoMkhLku Mkkhe Yykk fhe {skwk Mkrk kh knkU[kze nke.

  s{kLk xe{u xk uMk SkeLk u k{ kuxk fhkLkku rLko fkuo nkku. ufu kuLke Yykk hkk

  hne nke. xe{u yuf Mk{u 186 hLku [kh rfux kw{ke ee nke. khkk zMkoxkuLk yLku kkuz{iLku kkt[{e rfux {kxu 124 hLkLke kLkkh kkekhe LkkUke xe{Lku {skwk Mkrk kh knkU[kze nke.

  ytku khke kkuh Mxwyxo rkkeyu yk kkekheLku kkuzk{kt MkVkk {ue nke. ufu rMkLke h{kLkk ytku zkeoMkhu kkt[ rfux kw{ke 326 hLk kLkke ek

  nkk. khk khVke zkkkuze MkeLkh hrL zuyu 11 ykuh{kt 27 hLk ykke ku rfux zke nke. zu Wkhktk Eh kktzuyu 11 ykuh{kt 34 hLk ykke yuf rfux, Mxwyxo rkkeyu 9 ykuh{kt 25 hLk ykke yuf rfux yLku ktfsMknu 14 ykuh{kt 63 hLk ykke yuf rfux zke nke. khu

  khke xe{Lkk {w kk uh yrLk yLk u yLk we kk uh Ektk {ko Wkhktk yuhkuLk yLk u wLk uh fw{kh yufk rfux zkk{kt rLkV hkk nkk. uxeMk {u[Lkk k{ rMku kk uhku rLkV hnukk Mk wfkLke kuLkeyu kkuk kh kkukkLkku nkk ys{kku nkk u. k uLkeyu yuf ykuh{kt s 11 hLk ykk nkk.

  k{ rMku zkeohLkk kkt[ rfuxu 326 hLkzkeoh Mkk{u khke kkuhkuLkku ftkk uk

  Lke rne, kk.02khk Mkhfkhu khk-[eLk

  Mkhn Wkh Mkkx fhkk kufkuLku MkirLkf xuLkk ykkkLkku rLko fkuo Au. sB{w-fk~{ehke E kwkuokh hkku Mkwe [eLkLke MkuLkk Mkkku uzku rk s{eLk kk{kt Mkkx fhkk kufkuLku nrkkhkuke Mks fhk{kt yku.

  k ]n { tk kLkk Mk w k k u L k k skk {wsk, khk Mkhfkhu Mkhn Wkh Mkkx fhkk kufkuLku kuhkr{uxe VkuMkoLku ykkke kke{ ykkk{kt yku. Mkhn Wkh Mkkx fhkk kufkuLku {w~fueLke k rh M k r k{k t n r k kh k u L k k u Wkkuk fE heku fhku ku ytku k kke{ ykku. [eLk khk khke Mkhn{k t fhk{k t

  ykke khtkh wMkkuheLkk kku Mkhfkh khk yk rLko fhk{kt ykku Au. k]n{tkkLkk yuf rhc yrfkheyu skwt nk w t f u, Mkhn Wkh hnuLkkh k ufk u k u{Lke ykMkkkMk kke krkrrykuke MkiLLku {krnkkkh fhu Au. w~{kuLkeLke huf rn[k kh Lksh hkk MkkrLkf kufku s MkuLkkLke { fhkk nku Au.

  wrLkkLkk yL uku{kt Mkhn Wkh kufkuLku Mkkx fhk {kxu urhk fhk{kt yku Au. {kk khk{kt MktuLkekkLkk Lkk{u kufkuLk u Mkhnke qh hnukLke Mkkn ykk Au. khu nu Mkhfkhu Mkhn Wkh hnukk kufkuLku kke{ ykke huf krhMkrkykuLkku Mkk{Lkku fhk Mkk{ kLkkkLkku rLko fkuo Au.

  khk MkhfkhLkk k]n {tkkLkku rLko

  khk-[eLk Mkhn kh Mkkx fhkk kufkuLku MkiL kke{ {u

  [eLkLke ke ske wMkkuheLku zk{k Mkhfkhu MkkrLkf kufkuLku Mhk {kxu Mk kke{ ykkkLkku rLko

  Lke rne, kk.02rneLke yuBMk nkuMkxLkk

  VkuhuLMkef rzkkxo{uLxLkk nuzu kku fkuo Au fu, MkwLktk kwfhLkk {]w {k{u ku{Lkk kh kuxku rhkkuxo kLkkk kk fhk{kt ykwt nkwt. yk wkMkkLkk kku hksfe kw oku{kt VVzkx {[e kku Au. MkwLktk kwfhLkk {kuk kk hksfe kwoku{kt kkk Mkk{kL kufku{kt tfk fwtfkyku k fhk{kt yke hne nke. khu yk xLkk{kt w [kUfkLkkhku wkMkku kk kue

  kk kk oE hne Au. {ke {krnke {wsk, [kw ku o 17 LwykheLkk hk us kfkrfLk fuLe {tke e kYhLke kLke MkwLk tk kwfhLkku {]kun rk rneLke ek nkux{kt tfkMk nkk{kt {e ykku nkku. kkueMk rhkkuxo {wsk hkku ykX ku e kYh yku ELzk fkUkuMk fr{xeLke kuXf{ktke khk Vko khu ku{Lku kLkeLkku {]kun uE kkueMkLku fhe nke. khu yk {]w {k{u nu [kUfkLkkhku wkMkku kku Au.

  MkwLktk kwfh yk{]w {k{u Lkku wkMkku

  MkwLktkLke {kukLku fwhke {]w kok zkuxh kh nktw kk

  Lke rne, kk.02u{kt ykwrLkf Mk{ksLkwt rLk{ko kkwt nkukLkk kk fhkE hkk Au.

  khtkw kMkrkk yu Au fu, Mk{ks{kt yksu k swe kLk yLku ykkLkk {k{u nk fhe yu Mkk{kL kkkk kk Au. yksu k u{kt kke Mkkike w nk kkA u{ fh skkkh nku Au. su{kt {kuxkkkLkk {k{kyku ykuLkh rfk Mkkku uzkuk nku Au. LkuLk kE{ hufkuzo whkuyu Mk{k u{kt ko 2013 hr{kLk ku ykhk yLku kuLkk fkhkuLke kkkMk fhkE yLkuf [kutfkLkkhk wkMkk kk nkk.

  rhkkuxo{kt Mkk{u yku kkh {wsk, u{kt kMk fheLku rnLe kke hkku{kt ykuLkh rfkLke Mkkike w xLkk Mkk{u yke Au. yuLkMkeykhkeLkk yrfkheykuLkk skk {wsk, kk fuxkf kkuo{kt Mkk{krsf ykhkkuLkwt {k e hkwt Au su [kk skkLkkh Au.

  Mkkike khu nkLkk fuMkku Wkhu{kt LkkUk Au. yk nk kkA Mkkike {kuxwt skkkh fkh u{ fh nku Au. kuxwts Lkn u{ fhLkk fkhu kkk yknhLkk rfMMkkyku k Mkkike khu Au. Mk{k u{kt ko 2013{kt fw 65461 yknh kk nkk. su{ktke 30045 yknh u{ fhLkk fkhu kk nkk. su{ktke {kuxkkkLkk fuMk nsw k kuLzk Au.khu u{kt ku fw nkyku{ktke 2869 nkyku u{ fhLkk fkhu kE nke.

  WuLke Au fu, ykuLkh rfkLkk ykhkLku hkufk {kxu fzf fkkyku kLkkkLke rk{kt kkk hkE hkk Au. fkk {tkku ykuLkh rfk r yuf fkku kLkke kuLkku Mkk Mkhfkh Mk{k {kufku Au. su{kt ykuLkh rfk {k{u fzf MkLke ukkE fhk{kt yke Au. Mkwe{ fkuxoke ELku MktMk Mkwe k{k{u ykuLkh rfkLkk kLkkk kLkkLku ELku [kk k fhe Au. ufu yk rhkkuxoke Mk kk Au fu, yk fkhLkk kkkykuLkk fkhu ykuLkh rfkLkk kLkkku{kt fkuE xkzku kku Lkke.

  LkuLk kE{ hufkuzo whkuLkk rhkkuxoLkwt kkhu{kt kke nkyku kkA Mkkike {kuxwt fkh u{ fh

  2013{kt u{kt 2869 nkyku,30045 yknh u{ fhLkk fkhu kk : wke yk {k{u Mkkike ykk

  khk{kt yLkuf ykktfke nw{k fhe [wfuk khLkkf ykktfke MktkXLk ~fh-yu-kkukk Wkh y{urhfkyu {skwk Mkftu s{kku Au. y{urhfkyu nk{kt s ~fh-yu-kkukk Mkkku MkktXkktX hkkk s{kk W kkLku kkMkke MktkXLk khefu nuh fheLku kkrfMkkLk Mkk ku ykktfkeyku Mkk{u fXkuh kkk ek nkk yLku rkkt k ke eku nkku. khk Mkk{u nt{uk ukLke kk fhLkkh kkMkke nrV MkE khk{kt {kuMx kuLxuz ykktfkeyku kifeLkku yuf Au. yLkuf nw{kyku{kt kuLke Mkee Mktzkue hnue Au. su{kt uLkk kr kkxLkkh {wtkE{kt ko 2008{kt fhk{kt ykuk nw{kLkku Mk{ku kk Au. yk nw{k{kt MkUfzku kufkuLkk {kuk kk nkk yLku ykuLke MktkrkLku LkwfkLk kwt nkwt. kkMkkeyku khk {wtkE{kt swk-swk MkkuLku xkkuox kLkkeLku nw{k fhk{kt ykk nkk. yk nw{k{kt nrV MkE s nkku.khkLkk rnMkkku y{urhfkyu nk{kt kkMkkeyku Mkk{u {skwk Mkftu s{kku Au.

  nrV MkE khk{kt {kuMx kuLxuz kkMkke

  MkE yLkuf nw{k{kt Mkk{u

  yk {k{kLke rhkkuxo kLkkLkkh VkuhuLMkef yuMkkxoLke xe{Lkk nuz zkuxh Mkweh kwkyu MkM {tke yLku [eV ersLMk fr{LkhLku k k k u A u . s u{k t k u{ u kku fkuo Au fu, fuxkf xku[Lkk yrfkheykuyu MkwLktk kwfhLkk {]wLku fwhke {]w koke rhkkuxo kLkkk ku{Lkk kh kk fhkwt nkwt. zkuxh kwkLkku kku Au fu, ku{u yk kk ykk wfkLke Mk Lkk kkze ee nke suLkk kku ku{Lku xkku ox kLkkk{kt yke hkk Au.yk ytku w fkuE rxke fhkLkku kwkyu ELkfkh fhe eku Au. ku{u skwt nkwt fu, {U {khe Vhek Mktktrk yrfkheykuLku {kufe Au yk ytku nwt w skk {ktkkku Lkke. WuLke Au fu, zkuxh kwkyu rhkkuxo{kt kotw nkwt fu, MkwLktk kwfhLkwt {]w zMk kkuELkkLkk fkhu kwt nkwt. su{kt nk fu yk{nk kku Mkrk nkuE fu Au.

  hu ksux: e xuLk{kt ykuxku{urxf hkyku

  Lke rne, kk.2ykX{e swkELkk rMku LkhuL {kue Mkhfkh huu ksux hsq fhLkkh

  Au khu huuLku W[ kkr{kk ykkkLkk nukwMkh kkeykuLke Mkwrk {kxu w fuxef nuhkk fhk{kt yku kue kk Au. kke xuLk{kt ykuxku{urxf kt kkk hk yLku kuMkuLsh fku[{kt ykkLku hkufe fu kue kMk Mkk kkuXk{kt yku. huu ksux 2014-15{kt nkE fukurMkxe r{fkLkLkk Mkto{kt k nuhkk fhk{kt yke fu Au. {uLwVu[hk Mkuxh khVke swe-swe {ktke yke [wfe Au. nu Lke knuLkk kkYku nkEfukuMkexe kkMko kLkLkk rfkMkLke k nuhkk fhk{kt yku. xuLkku{kt kufkuLke MkwhkkLku khkLkk nukwMkh yLku k{eykuLku qh fhk k nuhkk fhku. huu {tke MkkLkt kkizk ykX{e swkELkk rMku ksux nuh fhLkkh Au. huu khk uek Lke xuLkku k nuh fhk{kt yku. VwwV Mku^xe MkkLk khefu ykuxku{urxf kt kkk hkLke Yykk fhk{kt yku. kusLkk {wsk WkLkkhe MkMk {kxu Eyu{w xuLk{kt ykuxku{urxf zkuh kkuXk{kt yku.

  kkeykuLke Mkwrk {kxu kkk uku

  yr{k knLke rzM[kso ytku yhS kh MkwLkke {wke

  [kuke swkELkk rMku {k{k{kt MkwLkke

  MkkunhkkweLk yLku kwMkehk{ fuMk{kt kkkMkLkku Mkk{Lkku fhe hnuk yr{k kn [kuke swkEyu nksh kE fu

  {wtkE, kk.2{w tkE{kt kMk MkekeykE

  ykku [f[khe MkkunhkkweLk u yLku kwMkehk{ krkLkk kLkkxe yuLfkWLxh f uMkLkk Mktkt{kt kskLkk Lkukk yr{k knLke rzM[kso ytkuLke yhS Wkh MkwLkke {kufwV fhe ee nke. yk yhS kh MkwLkke 14{e swkE Mkwe {kufwV fhe uk{kt yke Au. yksu MkwLkke {kxu yk fuMk Lkk ss keyu[ kuk Mk{k ykku nkku. khtkw ku{u MkwLkke {kufwV fhe ee nke.

  {ue {krnke {wsk yr{k kn rLkr{k Mk wLkke {kxu [kuke swkELkk rMku fkuxo Mk{k WkMkk hnu kue kk Au. yku WuLke Au fu, ykkWLkk ss suxe Wkku 25{e swLkLkk

  rMku yk fuMk kwu{kt xkLMkVh fhe eku nkku. fkuxuo 9{e {uLkk rMku yk fuMk{kt kn yLku yL ykhkuke Mkk{u Mk{LMk he fko nkk. yk fuMk k wshkk{k tke { w tkE xkLMkVh fhk{kt ykk nkk. MkekeykEyu kk kuo MkxuBkh {rnLkk{kt yk fuMk{kt fuxkf kkueMk yrfkheyku yLku yr{k

  kn Mkk{u ykhkukku {wk nkk. kn yLku yL 18 Mkk{u kteh ykkukku fhk{kt ykk nkk. MkekeykELkk skk {wsk kUkMxh MkkunhkkweLk u yLku kuLkk kLkLkwt fkihkeLkwt kwshkk yuxeyuMk khk yknh fhe uk{kt ykwt nkw t. kkrfMkkLk Mkk ykktfke MktkXLk kkukk Mkkk u Mkk unhkk weLkLkk Mk tk t nkukLke kk fhk{kt yke nke. LkuBkh 2005{kt kkteLkkh LkSf kLkkxe yuLfkWLxh{kt MkkunhkkweLk uLku Xkh {kku o nkku. yk fuMk{kt Mkkke hnuk k wMk eh k{ k r k L k u k rzMkuBkh 2006{kt kwshkkLkk kLkkMkfk tXk rsk{kt Akkhe kk{{kt kkueMku Xkh {khe eku nkku.

 • Year : 02, Issue : 12, Total Issue: 377 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 03-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 12, _ _ 377, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.03-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 03-07-2014, w y{kk

  y{kk, kk.02hk{kt nsw Mkwe hMkk

  Lk hMkkk wfkLkk yu tk kk oE hkk Au. kh u hk Mkhfkh khk kkeLke Mk{MkLke Vrhk {kxu xku e nukkELk Lktkh 18002001400 Y fhk{kt yke Au. ykhMkwe{kt yk nukkELk Lktkh kh fA rsk{ktke fw 102 Vhekku LkkUkE Au.khu Mkkike ykuAe kLkkh rsk{ktke {kk yuf Vhek LkkUkE Au.

  k kke {krnke {wsk, hk{kt kkeLke rfx krhMkrk We kkkt hk Mkhfkh khk y{hue, MkwhuLLkkh {Lkkh yLk u uqr{ khfk rsk

  {kxu kekLkk kkeLke Vrhk LkkUkk nukkELk Y fhkE nke. khkk kLkkh yLku fA rsk{k t k kkeLke rfx Mk{Mk Mkokk Mkhfkhu yk rskykuLku k nukkELk Mkuk{kt ykhe ek nkk. khu nukkELk Y fk oLk k k rMk{kt s yk rskyku{ktke fw 400ke w kekLkk kkeLke Mk{MkykuLke Vrhkku Lkku tkE Au. su{ktke fA rsk{ktke 102 Vrhkk u L k k u tkE A u. khu kLkkh rsk{ktke {kk yuf s Vrhk Lkk UkE Au. n ukkELk kh Mkk{kL L k k kh ef k u fh k k k t[ k k , kkrfk yLku MkkrLkf {tzLkk

  sLkrkrLkeyku yLku MkkrLkf ykkukLkk uyu Mkk ike w kke rkhLke k{e ykk MkkrLkf ktkLke ykzkuzkE ytku Vrhkku Lkk Uke Au. yk A rskyku rMkk yL rskyku{k tke k {kuxkkku kkeLke Vrhkku nukkELk kh {e hne Au. ufu, ku{Lke Vrhkku Lkkuk{kt ykke Lkke. WuLke Au fu, [kw kuo swkE {rnLkku Y kE kku nkuk Akk hMkkLkk fkuE yMkkh skkk Lkke. Mkkihkx yLku fALkk yLkuf rMkkhku{kt kkeLkku kkufkh WXku Au. kekLkk k keL k e M k k k u - M k k k u y{ qf rMkkhk u{k t kMk[khkLkk u k & rfx kLku Au.

  k rMk{kt s 400ke w Vrhkku {e

  hkLkk A rsk{kt kkeLke Mk{Mk {kxu nukkELk Y

  fA rsk{ktke Mkkike w 102 Vrhkku LkkUkE

  rLk{kokeLk rk kwxe kzkk k {swhkuLkk {kuk

  ekwh kkwfkLkk {kuxe hkE kk{Lke xLkk

  kLkkh, kk.02 k L k k h r s k L k k

  ek wh k k wfkLk k {k uxe hkE kk{u yuf kkihkrf k yLk u { t rh [u kk tk{k t yke hnu rk kwxe kzkk [kh kyku xkk nkk. yk [kh{ktke k kykuLkk {]kun fkx{kLke Lke[uke {e ykk nkk. khu yL yuf kLkku ykkk k[k kku nkku. xLkkLke fkhe {kk k tkLkk yrfkheyku kfkrf xLkk Mku kuze ykk nkk yLku wLkk kuhu k[k fk{kehe nkk he nke.

  k kke {krnke {wsk, kLkkh rskLkk ekwh kkwfkLkk {kuxe hkE kk{u yuf kkihkrf k Mkk Au. yk k LkSf yuf {trh yku Au. khu yL yuf {trh kLke yth yku Au. yk kku {trhku [u yuf {kuxe rkLkwt rLk{kofk{ [ke hkwt nkwt. rMku {trh{kt kk uLke ez hnuke nkukke hkrk hr{kLk yk rkLkk LkrLk{koLkwt fk{ kwhuke [ke hkwt nkwt. yk fk{{kt {kuxe hkuE kk{Lke ykswkkswLkk MkkrLkf {swhk u uzk uk nkk. kh u

  {tkkhu {kuze hkku rLk{kokeLk rk y[kLkf k wxe kzkk t rkLkk fkx{k Lke[u [kh {swhku xkk nkk.

  yk fkhe kufk uLk u kkk kfkrLk xLkk Mku kuze ykk nkk yLku woxLkkLke ktkLkk yrfkheykuLk u fhk{kt yke nke. suLkk kku MkkrLkf ktkLkk yrfkheyku kfkrLk xLkk Mku knkU[e kk nkk. xLkkLke k tehkk knuk k wzk ushzu fkx{k nxkkLk w t fk{ Y fhkwt nkwt. ufu k{kt kwzkush yth Lk skk ytku MkkrLkf kufku kk k k t kLk k yrfkheyk uy u kkzk ku{s yL ykuhkuLke {ke fkx{kLk u nxkkLk w t

  fk{ nkk w O nkw t. hr{kLk Mk{k rsk{ktke ykX 108 yuBwuLMkLk u k kk uke ukE nke. yk fkx{k Lke[uke k kykuLkk {]kun knkh fkZk{kt ykk nkk. khu yL yuf kLk u EkMk nkk{kt knkh fkZk{kt ykku nkku. suLku khk s Mkkhkh ykuo nkuMkx Mkuzkku nkk u. yk woxLkk kkALkwt kMkrf fkh nsw Mk we e fkw t Lkke. khtkw rLk{kofk{kehe{kt hnu k{eykuLkk fkhu woxLkk MkoE nk ukLke kk k fhkE hne Au. suLkk kku ktkyu Mk{k {k{u kkkMk nkk he kurkkkuLku Mk fhk fk{kehe Y fhe Au.

  y{kk, kk.02y{kkLkk kku rMkkh

  kkkk LknuLkkh{ktke {tkkhu {kuze hkku kuLk-7Lke xe{u hkuzk kkze un ukkhLkk kkuhtkLkku kkoVk fku o nkku. kkueMkLkk z{e kknfkuyu VkuLk fhkk fkh{kt yk ue 3 kh k t k e Yk Lkkyku ku{s kkuLku kfze yueMkrks kkueMku w kkkMk nkk he Au.

  k kke {krnke {wsk, kuLk-7Lkk zeMkeke rLk hkLku kkk{e {e nke fu, LknuLkkh rMkkh{kt kh ktke wkeykuLku kkuke un ukkhLkku kkuhtku fhk{kt yku Au. yk kkk{eLkk ykkhu z{e k knf Wku fhe MkuMk huufux [kkk kkuLku VkuLk fhe Mkkuku Lke fhkku nkku. khu hkku kku LknuLkkh{kt 20ke 22 koLke k wkeykuLku E k yke knkUk nkk. VkuLk

  kh ykkk{kt ykue rLkkLke {wsk z{e kknf fkhLke LkSf knkUku nkku yLku k Mkkku kk[ekLkku kuh Y fkuo nkku. yk hr{kLk ku[ kh hnu kkueMku k wke yLku k Mkrnk kkt[ kykuLku zke kkzk nkk. kkueMk kkkMk{kt { u {k rn k e { wsk k wkeyku kife ku {wtkELke yLku fkufkkLke nke. kku {khVku yk wkeykuLk u Auk fuxkf

  rMkkuke y{kk kkukk{kt ykke nke. khu yk MkuMk hufuxLkku {w Mkwkkh fku Au? wkeykuLku kt hkk{kt ykke nke? wkeykuLk u fuxk k iMkk [wfk{kt ykkk nkk? fuxk Mk{ke yk [kkwt nkwt? Mk{k hufux fE heku [kkwt nkwt? kuhu {wu kkueMku kkkMk Y fhe Au. su{kt {kuxk MkuMk hufuxLkku kkoVk kk kue kk k fhkE hne Au.

  k Yk Lkkyku Mkrnk kkt[ kykuLke hkfz

  y{kkLkk kku rMkkh{kt [kkk MkuMk hufuxLkku kkoVk

  yuzr{Lk f{ex Vkuh kuVuLk fkuMkeoMkLkku kkuswkELkk ytk Mkwe{kt rzke EsLkuheLke u rk kqo

  y{kk, kk.02rzk e EsLk uh e{k t h k

  MkhfkhLke kMkoLxkE krkLku kwshkk nkEfkuxu o ku Xuhe Au ku{ Akkt yk {k{u rLko kkLke skyu hk Mkhfkhu nkEfk ux oL k k rLk oLk u Mk we{ fkuxo{kt kzfkhk{kt ykku Au. suLkk kku EsLkuheLkk u{kt rtk Mko kue kk k fhkE hne Au khu yuzr{Lk fr{xe Vkuh kuVuLk fkukeOMkLkk {uBkh Mkuuxheyu kku fkuo Au fu swkELkk ytk Mkwe EsLkuheLke u rk kqo fhe uk{kt yku yLku ykukMx-2014ke Lkk MkkLkku kht fhe uk{kt yku. k kke {krnke {wsk hk Mkhfkh khk kMkoLxkE krkke rzke EsLkuhe{kt u ykk kk yk kuo k yk krk {wsk u ykkkLke kses nkk hk{kt yke nke. u fu kk koLke su{ yk kuo k yk krkLku nkEfkuxo{kt kzfkhk{kt yke nke su{kt nkEfkuxu o yk kMk oLxkE krkLk u yk u Xuhe nke. u fu kwshkk Mkhfkhu

  nkEfkuxoLkk [wfkkLku {kLkkLke skyu Mk{k {k{u Mk we{ fkuxo{kt yhS fhe Au suLkk fkhu rzke EsLkuhe{kt uLke rk{kt rtk kk kue yktfk Wkk kkk rkkeoykuLkkt r Mkk{u &kko Mkok Au khu yuzr{Lk fr{xe Vkuh kuVuLk fkuke OMku kke ykke Au fu rzke EsLkuheLke u rk rLkk ohek Mk{ {kok{kt yuxu fu swkELkk ytk Mkwe{kt kqo fhk{kt yku. yk ytku yuMkekeMkeLkk {uBkh Mkuuxhe yu{ke kufekyu skwt nkwt fu yuMkekeMke kkMku rkkeoykuLkk zuxk kikh Au. Mkwe{ fkuxuo su {wskLkku yku ykku ku heku {uhex eMx k ikh fhk {kxu yuMkkeMkeLk u ku rMkke k ykuAku Mk{ kku. yuxu fE krkke u ykkku k u ytku [wfkku nuh fkoLkk ku rMk{kt {uhex eMx knkh kkzk{kt yku. yLku rLkkohek Mk{ {kok{kt rzke EsLkuheLke u rk kqo fhe uk{kt yku. yLku ykukMx-2014ke Lkk MkkLkku kht fhe uk{kt yku.

  kskLke yykzkLku fkhu kkus : u

  rhhLxLkwt Lkkkfe kkus BwrLkrMkk fkukkuohuLk kh

  y{kk, kk.02Mkkkh{ke rhhLx kusux

  MkLk 2003{kt Y fhke ku {w{tkeyu ku kusux 1000 rMk{kt kqo fhkLke nuhkk fhkE nkuk Akk t yksu khu 4000ke k w rMkku kMkkh kk Akkt ku kusux kqhku kE ku Lkke. hehLx kusux {kxu khu nwzfkuLke kuLk ee kuLkk YykkLkk kkt[ ko kAe yuxu fu MkLk 2009{kt ks [wfkLkwt Y ku nkwt fk{Lkku {q ytks Yk. 473 fhkuzLkku nkku su eLku Yk. 1152 fhkuzke k w kE kku Au. suke BwrLkrMkk fkukkuohuLk kh rkLksYhe {kuxwt ykkf kh

  ykwt nkukLkku ykkuk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk rhku kkLkk Lkukkyu fkuo Au.

  ku{u w{kt skwt nkwt fu nsw fLuLk MkuLxh kLkkkLkw t kkfe Au. suLkku [o Yk. 200 fhkuz Au, yktk uzfh k eske Mkhkh kes MkweLkku hkuz kLkkkLkku kkfe Au. suLkku [o ytksu 20 fhkuz Au, nsw kt yuku[ hkuz yLku ythLkk hkuz kLkkkLkk kkfe Au. suLkku [o Yk. 19 fhkuzLkku Au, Yk. 36 fhkuzLkk ykh kuf- u, Yk. kk t[ fhk uzLkk k uyh kuf-u, kkk Yk. 18 fhkuzLkk u Vkh kkzoLk kLkkkLkk fk{ku kkfe Au. hehLxLkw t Lkkktfe

  khLku fkhu kkuzk {rnLkkyku knuk ku{uLx [wfk rzkkuex xke kze nke. {kk [kh kusux {kxu 150 fhkuzLke nwzfkuLke kuk VtzLke kuLk ukLke Vhs kze nke. BwrLkrMkk fkukku ohuLkLku yks Mkwe{kt nwzfkuLku Yk. 350 fhkuz ks yLku {wLke hf{ [wfe kze Au yLk u k uLkLke skyu Mkhkh kxu Mxuze{, kr{ kuLkLke ykurVMk, LkkhkxLke 500 {exhLke sk, rhhLxLke 90 nh [ku{e s{eLk, 132 Vwx hk hkuz kh yku fkukku ohuLk yuf kux kehu {wku Au ku{s xuk Ve kkuLz k knkh kkzk{kt ykk Au.

  {k[o 2015 Mkwe{kt yk kkWLz kLkkkuxkkkuh nku kkA fhkuzkuLkk [uo EuLx kkWLz kLkkku

  y{kk, kk.02y{kk B w r L k r M k k

  fk ukk u oh uLkLkk Mkkkeku khk nuhesLkku {kxu yk yk skyu s wk s wk fkhLke Mkwrk Wk fhe ykkk{kt yke Au ku Mkwrkyku kkA fhkuzku YrkkLkw t Lkk kiMkkLkw t kke fhk{kt yku Au khtk w nuhesLkkuLke kkr{f Mkwrk sue fu kke, MxexkEx, zuLkus sue Mkwrkyku kqhkkt {k{kt ykkk{kt ykke Lkke yLku keS ke rkLksYhe Mkwrkyku kkA fhkuzku YrkkLkku w{kzku fhk{kt yke hkku Au. su{kt BwrLkrMkk fkukku ohuLkLkk yrfkheyku khk xkkk uh nk uLke kkA EuLx kkWLz kLkkk [ku krk{kLk fko Au.

  y k y t k u k k k e

  rkkk uLk wMkkh xkkk uh nk uLke kkALkk kkLkk rhhLx{kt yuf koLke yth Lkkkhefku {kxu 60 nh [ku{e sk{kt Yk. 17.50 fhk uzLkk [u o EuLx kkWLzLkwt fk{fks nkk hk{kt ykwt Au. yk EuLx kkWLz {k[o 2015 Mkwe{kt kikh fhk{kt yku. u fu nk Mkkkkkykuyu rhhLx kku yueMkkes yLku Mkhkh kes [u kr{ fktXk khV ykuk xkkk uh nk uLkk kkALkk kku EuLx kkWLz kLkkkLkw t ykkusLk nkk wO Au. ykhu 60 nh [ku{eLke skLkk yk EuLx kkWLz{kt rk kuLk, Lke rfLkkhu WkhLkk uu ku{eLkkzo, kExk, EuLx {kxu sYhe Mxus kkk wrxexe kuhu Mkwrk k We fhk{kt yku.

  hksfe kkke ftxke hkSLkk{w ykkLke [[ko

  wrLkMkxe hrsMxkh ku kxuLkwt Vhe yufkh hkSLkk{wt

  y{kk, kk.02k wshk k w r L k M kx e{k t

  kku nkuMxu{kt rkkeoykuLku uLku E Mkou rk kk fkofkhe hSMxkh ku kxuu hkSLkk{w ykke ewt Au. u fu ku{Lkwt hkSLkk{w {kuze Mkkts Mkwe fwkrk khk Mefkhk{kt ykwt Lk nkwt. khtkw {ke {krnke {wsk hksfe kkLkk fkhu ku kxuu hkSLkk{w ykwt nkukLke kk Au.

  kwshkk wrLkMkxe fuBkMk{kt yku kku nkuMxu{kt ufuLk hr{kLk fkuE rkkeoLku u ykkk{kt ykkk u Lkke. k u{ Akkt [kw kuo WLkkkLkk ufuLk hr{kLk fuxkf kku nkuMxuLkk Y{kuLkk kuf kkuzeLku kuhfkuMkh

  heku nkuMxu{kt Mkkx fhkk nkk. yk ytku rkkeo MktkXLkku khk k wshkk w rLkMkxeLkk fwkrk yLku hSMxkhLku kwhkk Mkkk u hswykk fhk{kt yke nke. u fu ku{ Akkt wrLkMkxe k t k khk yk {k{ u f k uE kkk Lk ukkk yksu rkkeo MktkXLk fkofkkoyku wrLkMkxe fuBkMk{k t knk Uk nkk k t ku{Lku yk {k{u wrLkMkxeLkk hSMxkh kkMku wkMkku {ktku nkku. xLkk kk wrLkMkxeLkk fk of kh e hSMxkh k u kxuu kkukkLkk kuke hkSLkk{w wrLkMkxeLkk fwkrk yu{yuLk kxuLku {kufe ykwt nkw t. u fu {kuze Mkktsu Mkwe fwkrkyu hSMxkhLkk hkSLkk{kLkku Mefkh

  fkuo Lk nkku. WuLke Au fu yk knuk Vuk wykhe {rnLkk{kt kuu wrLkMkxeLke [qtxeLke {kkkhe kk {kkuxeLkk Mke {k{u ku rkLkk kku wrLkMkxeLkk fkofkhe hSMxkh ku kxuu hkSLkk{w he ewt nkwt.

  u fu wrLkMkxeykuLkk W[ yrfkheykuLke Mk{x kk ykhu ku kxuu kk ukkLk w t hkSLkk{w khk uw t nk w t k u Mk{u k ku kxuu kkukkLkk hkSLkk{k kkA khtkh kkk hksfe kkLk u skkkh kkw t nk w t khu yk k u k hkSLkk{k kkA hksfe kkLk u skkkh kk{kt yke hkwt Au.

  k]n{kt wfkLkk {wu khu kt {k : fkUkuMkLkk Mkku MkMkuLzk]n{kt ktrk hkk khtkhLke yke Akkt yMkh Lk kR

  kkteLkkh, kk.02k wshk k rkL kM kkL k k

  [ku{kMkw MkkLkku keu rMk khu ntkk{ukh yLku kt {kke WkuSk hkku nkku. rhkukkLke yk{f qr{fk{kt fkUkuMku yksu k]n{kt hki Yk kh fhe hk MkhfkhLku w,TfkLkk {wu uhkkLkku kMk fhkk rLk{-180 {wsk Mkk {kufwVeLke hkMk fhe nke khtkw k]n{kt khu kkuVkLkLkk Mk tf u k k u k khe sE yk swkE kkyu fk Uk u M kLk e hkMkL k k u yMefkh fk u o nkku suLkk kku hkuku hkuk fkUkuMkLkk khkMkkuyu ykw k]n {kku ewt nkwt yLku rkfkh{kt kskLkk Mkku k Wk kE skk k]n{kt khu WkusLk yLku yVzkkVzeLkku {knku Mkoku nkku. Mkkk]n{kt ktrk hkk kkk fkUkuMkLkk khkMkkuLku kuMke skLke khtkh [uke ykkk Akkt k]nLkw t Mkt[kLk kuhkE skk Auxu swkE kkyu k]n{kt uk fhkk fkUk uMkLkk khkMkkuLku MkMkuLz fko nkk khu rkkLkk Lkukk tfhMkn

  kuk kkk kqo Lkukk kMkn kkurn kt {k hr{kLk kkukkLke kuXf Wkhke s kuMke hkk nkukke yku ku{Lku MkMkuLz fko Lk nkk khtkw yk ktLku Lkukkykuyu k fkUke khkMkkuLkk Mk{koLk{kt k]n{ktke kufykWx fko nkk. rkLkMkkLkw t Mkk Y kwt ku ykkW suLke khk nke kuk ykkunqk ~ku yksu rkLkMkk k]n{kt Mkok nkk. kwshkk{kt [ku{kMkw kkAwt U[kkk wfkLke k rh M k r k M k oE nk u k k e rkLkMkk rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kukyu rLk{-180 {wsk Mkk {kufwVeLke hkMk

  hs w fhe h k{k t k ekL k k kkeLke krhMkrk, kwyku {kxu kMk[khku, uzqkkuLku Mk[kE {kxu kke kkk ese, k ufk uLke neshk yxfkk kuhu {wkyku yk [[ko fhkLke {ktke fhe nke. khtkw k]n{kt kkuVkLk kquoLkk Mktfuk kkhe sE rkLkMkkLkk yk swkE kkyu yk hkMkLkk u yMefkh fhkk fkUk uMkLkk khkMkkuLkk u rkkku Mkkk{k ykMk{kLku knkUku nkku yLku ykw k]n {kku ewt nkwt. fk Uk uMkLkk khkMkku khk k ]n{kt khu Wkkk k fhk{kt ykkk kskLkk khkMkku k

  kk nkh {kxu Wk kE skk khu kf xkkxke MkoE nke. fk Uk uMk yLku kskLkk khkMkkuLke kw-kw, {u-{u yLku ykkukku rk ykkukkuLkk kuh [u k]n{kt yue yhksfkk MkoE nke fu ktrk kLke ykLke khtkh xfkuhLke k fkuE yMkh ukke Lk nke. khu kwMMkkke fkk fkUkuMkLkk Mkku k]n{kt fkuE kwMkke fhe kuMku ku knuk rkLkMkkLkk yku k ]n{kt kkuVkLk fhLkkh fkUkuMkLkk k{k{ khkMkkuLk u MkMkuLz fhkLkku rLko nuh fku o nkku khu kkuVkLk hr{kLk kkukkLke kuXf

  kh k uMke hnuk rkk Lk ukk tfhMkn kuk kkk kqo Lkukk kMkn kkurnLku MkMkuLz fko Lk nkk. yk Lkk yk rLko Mkk{u fkUkuMkLkk khkMkku khu Mkwkku[kh fhkk kkk fkkku Vkze nk{kt Vtkkukk k]nLke knkh Lkefe kk nkk khu tfhMkn kuk kkk kMkn kkurn k ku{Lkk MkkuLkk Mk{koLk{kt k]n{ktke kuf ykWx fhe skk hkk nkk. fkUk uMkLkk Mkkuyu rkLkMkkLke k uke{k t k ksk Mkhfkh rhku{kt khu Mkwkk u[kh fhe rkLkMkkLk w t Mktfw kse ewt nkwt.

  nkLkkh kku y{kkLkk yuf wkLku nihkkkLke wke Mkkku ruk-heku Lk fhk kwux kh hkuzku fkZku nkku. yktke hkuz Wkh yuf fkhu yLkuf knLkkuLku yzVuxu ek nkk.