03 05 2014 sunvilla samachar

Download 03 05 2014 sunvilla samachar

Post on 22-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-05-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 03-05-2014, y{kk Year : 1 Issue : 316Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 316 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, -2014

  khkMke{kt k Mkrnk kqeo Wkhu{kt {kue kkuku k 13 hueyku{kt [kh fhk kikh : k{k{ skykuyu Vhe k ksk fkofhku kikh

  Mkw{k, hksLkkk MkrnkLkk rks [qtxe [kh{kt uzku

  Lke rne,kk. 2 k w s h k k L k k { w k L k

  yLku kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kue khkMke k uXf khke [q txe {ukLk{k t Au. {kueLku rhfkuzo ytkhke Sk yk kk {kx u n u r ks Mxkh [khfku [kh fhLkkh Au. khkMke{kt [kh fhk {kxu kk {w hksLkkkMkn, {whe {Lkkunh ue, Mkw{k Mhks yLku yY suxeLkku Mk{ku kk Au. Wkhktk {uLkk {wkLk rhksMkn [kunkk k [kh fhk {kx u f{h fMke [ wk Au. {kue kkuku k khkMke{kt {kkhkuLku krk fhk {kxu k hue fhLkkh Au.

  Mkwkkuyu fkwt Au fu ku nuh{kt ku rMk Mkwe hkufku. khkMke{kt kuLkkh kuXf kh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. kskLkk W k h u y u { f L k k { w {efktk kskueyu fkwt Au fu y{u {kueLke ykurVMkLku rLkuLk {kufe [wk Aeyu. kkfeLke ku

  kkkLke [q txe knuk {kue k{k{ skyu hueyku fhu kue hsqykk fhk{k t yke Au. ku{u fkw t nkw t fu {kue kqeo Wkhu{kt 13 hue kusLkkh Au. yk{kt k hue khkMke{kt k kLkkh Au. suxe k fne [wk Au fu kuyku khkMke{kt k [kh fhLkkh Au.

  kskLkk Mk w k k uy u rkk ykkkk fkwt Au fu Aue [qtxe{kt kskLkk khe hne [wf uk suxeyu fkwt Au fu kuyku [kh fhLkkh Au. hk{k t hksfe

  r[kke kfuV hnuk suxe kufkuLkku Mktkfo fhLkkh Au. {kueLke Mkkku Mkw{k MhksLkk Mktkt Mkkhk Lkke Akkt ku{Lkk {kxu [kh fhk Mkw{k Mhks kikh Au. {uLkk {wkLk k tkke [kh fhLkkh Au.yL kufku k [kh fhLkkh Au. khkMke{kt LkhuL {k ue yLk u yh fushek [u {w Mkko Au. yk kuXf Wkh yL hksfe kkkuLke k Lksh hnuu. yku WuLke Au fu, fkUk uMkLkk ys hk [qtxe {ukLk{kt Au.

  khkMke{kt LkhuL {kueLku hufkuzo {k ytkhke SkkzkLke kikhe

  AkLk $[Lke AkkeLkk &u {kueLke yru khk rxfk

  LkhuL {kue r{kt Mkkike swk Au : yru

  Mkt, rrnk yu kshtk Lkwt fk{ kufkuLku rkrsk fhkLkwt Au : fuL{kt nu ke {kuh[kLke Mkhfkh kLku

  knkhu[,kk. 2W kh uL k k { w { t k e

  yru ku yksu AkLk $[Lke AkkeLkk Mkq[Lk k LkhuL {kueLke kxfe fkZe nke yu fkwt nkwt fu, kskLkk zkkLk kLkk W{ukh AkLk $[Lkk kux Mkkku Mkkike {kuxk swk W{ukh Au. {kue r{kt Mkkike swk Au. swkk Wkh ykkrhk k u{Lkk u [kh Au. AkLk $[Lke Akke Lkn khtkw AkLk $[Lkk kux kuyku hku Au. fuMkhkts{kt yuf [qtxe hueLku Mktkkukk ku yk {wskLke kk

  fhe nke. yruu yu{ k fkwt nkwt fu, hksfkh{kt {kuxe AkkLke Lkn khtkw {kuxk {LkLke sYh nku Au. 23{e LwykheLkk rMku kkuhkwh{kt yuf hueLku Mktkkukk {kueyu fkt nkwt fu, LkukkS k{u ku Aku fu WkhuLku kwshkk{kt Vuhk {kxu AkLk $[Lke Akke uRyu. k{u yk fk{ fhe fku Lkn. kwshkk{kt huf kk{zk{kt 24 fkf rse Au LkukkSLkw t yk fk{ Lkke. ku fkwt nkwt fu, kwshkk {kuz kufkuLku kuh{kkuo k uhLkkh Au. {k ue khk kuxe

  kkkkku Vukk{kt yke hne Au. ykhyuMkyuMk, r rnLw krhk yLku kshtk khk khkLku rkrsk fhkLkk kMk kR hkk Au. knwsLk Mk{ks kkxeo Wkh nkh fhkk ku fk w t nkw tfu, ykkWLke Mkhfkhu kkfo yu {u{kurhLkk rLk{ko Wkh nhku fhk uz Yrkk [o fko nkk. hkLke rkuheLku 35000 fhkuzLkwt LkwfMkkLk kwt nkwt. ku{u fkwt nkwt fu, {kkkeLku kuyku ku{Lkk WS fnu Au khu ku{Lkk fhkk {kuxk kufku ku{Lku knuLkS fnu Au. ku kwLkhku[kh fkuo nkku fu, keu {kuh[ku fuL{kt ykkk{e Mkhfkh h[u yLku {wk{Mkn ykLkwt Lkuk] fhu. yru ku ksk yu fkUk uMkLke uhkh kxfe fkZe nke Mkkku Mkkku knwsLk Mk{ks kkxeoLkk zk {kkkeLke uhkh Lkk fhe nke yu nhku fhkuzLkk LkwfMkkLkLkku ku{Lkk Wkh ykkuk fku o nkku. yru k k nk{kt kkxeoLkk [kh{kt uhkh heku Mk hkk Au. nheV kkkuLke kxfe fkZe hkk Au.

  [qtxe Mk{u wkeyu nu ytrk{ nrkkhLkku Wkkuk fhu : furL furkLkux {kxu LkkU kikh : rLko knuk kku nkukke yk[khMktrnkkLkku tk Lkke

  16{e {u knuk ssLke rLk{qtf kR su : frk rMkk

  Lke rne,kk. 2kwshkk yLku uLke hksfe

  k k k h { k t k h u k h { e skkLkkh MkwMke fktzLkk {wk kh k wshk k L k k { wkL k yLku kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueLku Mk{kt ukLke kikhe wkeyu Mkhfkh khk Vhe fhe uk{kt yke Au. yk MkwMke fk tz{kt nu ynkkk nkRfkuxoLkk ss {khVku kkkMk fhkLke rk{kt wkeyu Mkhfkh ykk e hne Au. 16{e {u knuk ssLke rLk{qtf fhk{kt yku kue kk Au. kufMkkLke [q txe rkLkk u ytk yku k u knuk {kueLku ykhe ukk MkqMke fktz {k{k{kt wrzr kt[ h[kE su. f urL k ]nkLk Mkwefw{kh u yLku fkkkLk frk rMkk khk fhk{k t ykue rxkeLku RLku kskLkk

  MkwMke fktz : {kueLku Mk{kt uk xqtf{kt s ssLke rLk{qtf Lkukkykuyu Lkkhkske k fhe Au. wkeyu Mkhfkh khu nkkk{kt Au yLku yk Mkhfkh nu kkuzkf rMk Mkwe s Mkk{kt Au kue rkrk ksku ykke Au.

  furL k ]n kLk Mk we

  fw{kh rLuyu rMk{k kkfkh krhk{kt fkwt nkwt fu, kwshkk{kt {rnkLke Mk qMkeLkk { wk{k t k k kMk k t[ h[kLkk u rL k o knukke s fhk{kt yke [wku Au. nu ssLke rLk{qtf fhk{kt

  yku. {kueLkk Rkhu kwshkk Mkkkkkyk u khk {rnkLke Mk qMke fhk{k t yke nke. fuLe furkLkuxu 26{e rzMkuBkh 2013Lkk rMk u 2009{k t {rnkLke MkqMkeLkk ykhkukMkh

  26{e rzMkuBkhu kkkMk kt[Lkku rLko Mkhfkhu fkuo

  Lkerne,kk. 2MkwMke fktzLkk {wk{kt kkkMk

  fhk ykkW k wkeyu Mkhfkhu kMk fko nkk. fuLe furkLkuxu yk {k{k{kt rLk]k ss {khVku kkkMk fhkkLkku ykkW rLko fku o nkku khtkw {rnLkkyku Mkwe k {k{ku ykk ku Lk nkku. Mkhfkh kt[Lkwt Lkuk] fhk ssLke

  rLk{qtf fhk{kt MkV hne Lk nke. nu Vhe yufkh wkeyu Mkhfkhu yk {k{ku WXkku Au yu ynkkk nkEfkuxoLkk [eV sMxMk Lkkts tk [t[wz kkMkuke kkkMk fhkkLkku rLko fkuo Au. xqtf{kt rrk rk nkk hk{kt yku. wkeyu Mkhfkh yk {k{k{kt fR heku nu ykk u

  Au ku kkkk k{k{ {kxu {nkqo kLke Au. fuLe furkLkuxu rLko fko kk fkuR ss kikh Lk kkkt yu{ {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu, yk {k{ku nu yhkk hnuu khtkw wkeyu Mkhfkhu MkhfkhLke yr kwhe kk ku knuk yk {k{kLku Vhe [fkkLkku rLko fkuo Au suLkkke hksfe kh{e {e Au.

  MkwMke fktz{kt kkkMk {kxu ykkW ss kikh Lk nkk

  kkkMk fhk wrzr kt[Lke h[Lkk fhe nke. uLkwt fnuwt Au fu, su heku MkwMke fhk{kt yke nke ku {k{ku wk s [kksLkf Au. u kuyku zkkLk kLku kku uLke {rnkykuLkwt wt ku. keS kksw Lke rne{kt fkkkLk frk rMkku fkwt nkwt fu, ssLke 16{e {u knuk rLk{qtf fhku. kskLkk Lkukk Mkwk{{ Mk{eyu fkw t Au fu u [qtxe hr{kLk ykLke nuhkk fhku kku fkuxo{kt hsqykk fhku. uyu fkwt Au fu ssLke rLk{qtfLke kkkk kufMkkLke [qtxeLku RLku nk{kt y{e hnue ykt[khMktrnkkLkk fkuR tk Mk{kLk hnuu Lkne. wkeyu Mkhfkh 16{eLkk rMku [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt yku ku knuk yk rLk{qtf fhe uk {ktku Au.

  yk Mktk t{kt furL kLk frk rMkku fkwt Au fu LkhuL {kue kkkMkLku RLku ek fu{ Au. {rnkLke MkwMkeLkk {k{u knukke s kkkMk [ke hne Au. ykkW kkkMk {kxu fkuR kikh Lk kkk {k{ku yxkR kku nkku.

  nu wkeyu Mkhfkh Vhe Mkr kR hne Au. fkUkuMkLkk Lkuk]{kt wkeyu Mkhfkh xwtf Mk{{kt s ynkkk nkRfkuxoLkku Mkktfo fhe fu Au yLku kkkMk kt[Lkw Lkuk] fhk ko{kLk ssLke MkukLke {ktk fhe fu Au. ynkkk nkRfkuxoLkk [eV sMxeMk LkkLs tk [L[wz khk Mk{k {k{k{kt kkkMk fhk{kt yku kue kk Au. xwtf Mk{{kt kuXf{kt rLko fhk{kt yku kue kk Au. furL k]kLk Mkwe fw{kh rLuyu fkwt Au fu yk rk [ke hne Au. ykLke Mkk{u [qtxe kt[ fkuR ktku WXku kue kk Lknek Au. yku WuLke Au fu kkkMk kt[Lke h[LkkLkku yku ykt[kh Mkrnkk y{e kLku k u knuk fhk{kt yke nke. yk {k{u furkLkux {kxu {wMkk LkkU k ikh fhe uk{k tyke A u. ykkk{e MkknLke Yykk{kt furkLk uxLke k uXf {Lkkh Au. rhc yrfkheyku khk nu [[ko fhk{kt yke hne Au. ykkW yk {wu khu nkukkku kk kk kkkMk xe{Lke h[Lkk fhk{kt yke nke.

  hkek{kt ykk{kt nw{ku fhk k kkt[Lke hkfzy{kk, kk.02

  y{kk nuhLkk hkek rMkkh{k t kkhkkeLkk ytkk ykk{kt kkueMk xe{ kh nw{ku fhk k ytku kkt[ MkkuLke hkfz fhkE Au. kfzk u ykh k u k eyk uy u k k h k k e L k k rMkkh{kt kuxkuk fhe hnuk yuyuMkykE yLk u k u kk ueMk fkuLMxuk kh kkh zu nw{ku fkuo nkku.

  Mk wk k u khk {ke rkk yLkwMkkh, hkek kkueMk MxuLkLke LkSf kkhkkeLkk nkMkn Mkkutfe ku{s kkueMk fkuLMxuk hkswkE yLku rfke oMkn hkk

  k ux k uk{k t nkk k u hBkLk Mkwkkkes kkMku kMk MxuLz ykk kkfk fhk kkkku kkueMk yLku ku wfku Mkkku kfhkh kE nke. yk ytkuLke ykk hke yMkk{kSf kku kkukkLkk yL Mkkkhek Mkkku hkkeLkk ELkkuk fkh{kt kkh MkrnkLkk nrkkhku Mkkku kt yke knkUk nkk. kuxkuk fhe hnuk yuyuMkykE nkMkn yLku ku kkueMk fkuLMxuk hkswkE yLku rfkeoMkn Lku ku {kh {kkuo nkku. su{kt yuyuMkykE yLku kkueMk fkuLMxukLku kteh E kE nke. kkueMk kh kuk nw{k ytku hkek kkueMk {kf{kt Vhek

  k kE nke. kkueMku kkkMkLkk [ku krk{kLk

  fhe ykhkuke rh{ hkkhe (W. 50) (hnu. kkukkLkkh, kxkuzek), {nu hkkhe (W.31) (hnu. LknuYLkkh), ykkk kSkE hkkhe kkk hk hkkhe yLku y{hkkE hkkheLke hkfz fhe Au. kfzku kkt[ ykhkuke kkMkuke kkueMku yuf kkh, ku kfze yLku yuf ELkkuk fkh fsu fhe w kkkMk nkk he Au. yk ykhkukeykuyu kkfk kkkk sue Mkk{kL kkkk ELku kkueMk kh nw{ku fkuo nkukLkwt k {wt Au.

  yk[khMktrnkk yktrf heku ne kLkkkE AukkteLkkh, kk.02

  khkLkk [qtxekt[u Mkq[Lkkyku he fheLku kk. 1e {u ke yktrf heku ne fhe Au. su rMkkhku{kt kwLk: {kkLk (he kkuk) Lkke kuk rMkkhku{kt nexe yLku rfkMk fkkuo fhe fku. khtkw [qtxe Mkkku uzkuk yrfkhe-f{o[kheykuLke ke fhe fku Lkn ku{s {tkeyku fu fkuEk hksfe k Mk{ekk kuXf kuS fu Lkn.

  uhkMkh{ktke kMfh {qk [kuhe kkLk kR kk

  y{kk, kk.02nuhLkk [ktkuzek rMkkh{kt

  ykue kshks MkkuMkkxeLkk siLk uhkMkh{ktke hkkkuhu kMfhku kkLkLke {qk [kuhe kk nkukLkwt fk{kt ykw t Au. yk {k{u Mkkuk kkueMku Vhek k fhe w kkkMk nkk he Au. {ke rkk yLkwMkkh, Mkkuk kkueMk {kfLke n{kt yku kshks Mkk uMkkxe{kt yuf siLk uhkMkh ykuw t Au. kkkkkuhLkk Mk{u kMfhku yk uhkMkh{kt kkxk nkk. uhkMkh{kt hnue ykX suxe

  kkLkLke {qkLku kMfhku [kuhe kke kk nkk. yk ytkuLke kkkt uhkMkhLkk xMxe hksukE fwtLkk siLkyu Mkkuk kkueMk {kf{kt Vhek k fhke nke. nk yk {k{kLke w kkkMk kkueMk Mkk ELMkuxh zke fhe hkk Au. siLk uhkMkh{kt kue kkLkLke {qkLke [kuheLke kw uku hneku{kt Vukkk kufku{kt hkukLke kke uk {e Au. yku WuLke Au fu kMfhku nu kt h, ykuVeMkLke Mkkku Mkkku k{f MkkuLku k xkkuox kLkke hkk Au.

  {kkLk kk nu kwshkkLke ksk xe{ Wkhu suy{kk, kk.02

  kufMkkLke kwshkkLke 26 kuXfku {kxu kk. 30{e yurLkk hkus kuue [qtxe kk nu kskLkk ykkukLkku kkk fkofhkuLke Vkus Wkhu{kt yLku kMk fheLku LkhuL {kue ktke [qtxe ze hkk Au ku khkMke {krMkkh{kt knkU[e su. kufMkkLkk ykX{kt kkkLke [qtxe{kt kk. 7{e {u Lkk hkus WkhuLke 15 kuXfku yLku ytrk{ kkk{kt kk. 12{e {u Lkk hkus WkhuLke 18 ku