03 05 2014 sunvilla samachar

Download 03 05 2014 sunvilla samachar

Post on 22-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-05-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 03-05-2014, y{kk Year : 1 Issue : 316Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 316 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, -2014

  khkMke{kt k Mkrnk kqeo Wkhu{kt {kue kkuku k 13 hueyku{kt [kh fhk kikh : k{k{ skykuyu Vhe k ksk fkofhku kikh

  Mkw{k, hksLkkk MkrnkLkk rks [qtxe [kh{kt uzku

  Lke rne,kk. 2 k w s h k k L k k { w k L k

  yLku kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kue khkMke k uXf khke [q txe {ukLk{k t Au. {kueLku rhfkuzo ytkhke Sk yk kk {kx u n u r ks Mxkh [khfku [kh fhLkkh Au. khkMke{kt [kh fhk {kxu kk {w hksLkkkMkn, {whe {Lkkunh ue, Mkw{k Mhks yLku yY suxeLkku Mk{ku kk Au. Wkhktk {uLkk {wkLk rhksMkn [kunkk k [kh fhk {kx u f{h fMke [ wk Au. {kue kkuku k khkMke{kt {kkhkuLku krk fhk {kxu k hue fhLkkh Au.

  Mkwkkuyu fkwt Au fu ku nuh{kt ku rMk Mkwe hkufku. khkMke{kt kuLkkh kuXf kh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. kskLkk W k h u y u { f L k k { w {efktk kskueyu fkwt Au fu y{u {kueLke ykurVMkLku rLkuLk {kufe [wk Aeyu. kkfeLke ku

  kkkLke [q txe knuk {kue k{k{ skyu hueyku fhu kue hsqykk fhk{k t yke Au. ku{u fkw t nkw t fu {kue kqeo Wkhu{kt 13 hue kusLkkh Au. yk{kt k hue khkMke{kt k kLkkh Au. suxe k fne [wk Au fu kuyku khkMke{kt k [kh fhLkkh Au.

  kskLkk Mk w k k uy u rkk ykkkk fkwt Au fu Aue [qtxe{kt kskLkk khe hne [wf uk suxeyu fkwt Au fu kuyku [kh fhLkkh Au. hk{k t hksfe

  r[kke kfuV hnuk suxe kufkuLkku Mktkfo fhLkkh Au. {kueLke Mkkku Mkw{k MhksLkk Mktkt Mkkhk Lkke Akkt ku{Lkk {kxu [kh fhk Mkw{k Mhks kikh Au. {uLkk {wkLk k tkke [kh fhLkkh Au.yL kufku k [kh fhLkkh Au. khkMke{kt LkhuL {k ue yLk u yh fushek [u {w Mkko Au. yk kuXf Wkh yL hksfe kkkuLke k Lksh hnuu. yku WuLke Au fu, fkUk uMkLkk ys hk [qtxe {ukLk{kt Au.

  khkMke{kt LkhuL {kueLku hufkuzo {k ytkhke SkkzkLke kikhe

  AkLk $[Lke AkkeLkk &u {kueLke yru khk rxfk

  LkhuL {kue r{kt Mkkike swk Au : yru

  Mkt, rrnk yu kshtk Lkwt fk{ kufkuLku rkrsk fhkLkwt Au : fuL{kt nu ke {kuh[kLke Mkhfkh kLku

  knkhu[,kk. 2W kh uL k k { w { t k e

  yru ku yksu AkLk $[Lke AkkeLkk Mkq[Lk k LkhuL {kueLke kxfe fkZe nke yu fkwt nkwt fu, kskLkk zkkLk kLkk W{ukh AkLk $[Lkk kux Mkkku Mkkike {kuxk swk W{ukh Au. {kue r{kt Mkkike swk Au. swkk Wkh ykkrhk k u{Lkk u [kh Au. AkLk $[Lke Akke Lkn khtkw AkLk $[Lkk kux kuyku hku Au. fuMkhkts{kt yuf [qtxe hueLku Mktkkukk ku yk {wskLke kk

  fhe nke. yruu yu{ k fkwt nkwt fu, hksfkh{kt {kuxe AkkLke Lkn khtkw {kuxk {LkLke sYh nku Au. 23{e LwykheLkk rMku kkuhkwh{kt yuf hueLku Mktkkukk {kueyu fkt nkwt fu, LkukkS k{u ku Aku fu WkhuLku kwshkk{kt Vuhk {kxu AkLk $[Lke Akke uRyu. k{u yk fk{ fhe fku Lkn. kwshkk{kt huf kk{zk{kt 24 fkf rse Au LkukkSLkw t yk fk{ Lkke. ku fkwt nkwt fu, kwshkk {kuz kufkuLku kuh{kkuo k uhLkkh Au. {k ue khk kuxe

  kkkkku Vukk{kt yke hne Au. ykhyuMkyuMk, r rnLw krhk yLku kshtk khk khkLku rkrsk fhkLkk kMk kR hkk Au. knwsLk Mk{ks kkxeo Wkh nkh fhkk ku fk w t nkw tfu, ykkWLke Mkhfkhu kkfo yu {u{kurhLkk rLk{ko Wkh nhku fhk uz Yrkk [o fko nkk. hkLke rkuheLku 35000 fhkuzLkwt LkwfMkkLk kwt nkwt. ku{u fkwt nkwt fu, {kkkeLku kuyku ku{Lkk WS fnu Au khu ku{Lkk fhkk {kuxk kufku ku{Lku knuLkS fnu Au. ku kwLkhku[kh fkuo nkku fu, keu {kuh[ku fuL{kt ykkk{e Mkhfkh h[u yLku {wk{Mkn ykLkwt Lkuk] fhu. yru ku ksk yu fkUk uMkLke uhkh kxfe fkZe nke Mkkku Mkkku knwsLk Mk{ks kkxeoLkk zk {kkkeLke uhkh Lkk fhe nke yu nhku fhkuzLkk LkwfMkkLkLkku ku{Lkk Wkh ykkuk fku o nkku. yru k k nk{kt kkxeoLkk [kh{kt uhkh heku Mk hkk Au. nheV kkkuLke kxfe fkZe hkk Au.

  [qtxe Mk{u wkeyu nu ytrk{ nrkkhLkku Wkkuk fhu : furL furkLkux {kxu LkkU kikh : rLko knuk kku nkukke yk[khMktrnkkLkku tk Lkke

  16{e {u knuk ssLke rLk{qtf kR su : frk rMkk

  Lke rne,kk. 2kwshkk yLku uLke hksfe

  k k k h { k t k h u k h { e skkLkkh MkwMke fktzLkk {wk kh k wshk k L k k { wkL k yLku kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueLku Mk{kt ukLke kikhe wkeyu Mkhfkh khk Vhe fhe uk{kt yke Au. yk MkwMke fk tz{kt nu ynkkk nkRfkuxoLkk ss {khVku kkkMk fhkLke rk{kt wkeyu Mkhfkh ykk e hne Au. 16{e {u knuk ssLke rLk{qtf fhk{kt yku kue kk Au. kufMkkLke [q txe rkLkk u ytk yku k u knuk {kueLku ykhe ukk MkqMke fktz {k{k{kt wrzr kt[ h[kE su. f urL k ]nkLk Mkwefw{kh u yLku fkkkLk frk rMkk khk fhk{k t ykue rxkeLku RLku kskLkk

  MkwMke fktz : {kueLku Mk{kt uk xqtf{kt s ssLke rLk{qtf Lkukkykuyu Lkkhkske k fhe Au. wkeyu Mkhfkh khu nkkk{kt Au yLku yk Mkhfkh nu kkuzkf rMk Mkwe s Mkk{kt Au kue rkrk ksku ykke Au.

  furL k ]n kLk Mk we

  fw{kh rLuyu rMk{k kkfkh krhk{kt fkwt nkwt fu, kwshkk{kt {rnkLke Mk qMkeLkk { wk{k t k k kMk k t[ h[kLkk u rL k o knukke s fhk{kt yke [wku Au. nu ssLke rLk{qtf fhk{kt

  yku. {kueLkk Rkhu kwshkk Mkkkkkyk u khk {rnkLke Mk qMke fhk{k t yke nke. fuLe furkLkuxu 26{e rzMkuBkh 2013Lkk rMk u 2009{k t {rnkLke MkqMkeLkk ykhkukMkh

  26{e rzMkuBkhu kkkMk kt[Lkku rLko Mkhfkhu fkuo

  Lkerne,kk. 2MkwMke fktzLkk {wk{kt kkkMk

  fhk ykkW k wkeyu Mkhfkhu kMk fko nkk. fuLe furkLkuxu yk {k{k{kt rLk]k ss {khVku kkkMk fhkkLkku ykkW rLko fku o nkku khtkw {rnLkkyku Mkwe k {k{ku ykk ku Lk nkku. Mkhfkh kt[Lkwt Lkuk] fhk ssLke

  rLk{qtf fhk{kt MkV hne Lk nke. nu Vhe yufkh wkeyu Mkhfkhu yk {k{ku WXkku Au yu ynkkk nkEfkuxoLkk [eV sMxMk Lkkts tk [t[wz kkMkuke kkkMk fhkkLkku rLko fkuo Au. xqtf{kt rrk rk nkk hk{kt yku. wkeyu Mkhfkh yk {k{k{kt fR heku nu ykk u

  Au ku kkkk k{k{ {kxu {nkqo kLke Au. fuLe furkLkuxu rLko fko kk fkuR ss kikh Lk kkkt yu{ {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu, yk {k{ku nu yhkk hnuu khtkw wkeyu Mkhfkhu MkhfkhLke yr kwhe kk ku knuk yk {k{kLku Vhe [fkkLkku rLko fkuo Au suLkkke hksfe kh{e {e Au.

  MkwMke fktz{kt kkkMk {kxu ykkW ss kikh Lk nkk

  kkkMk fhk wrzr kt[Lke h[Lkk fhe nke. uLkwt fnuwt Au fu, su heku MkwMke fhk{kt yke nke ku {k{ku wk s [kksLkf Au. u kuyku zkkLk kLku kku uLke {rnkykuLkwt wt ku. keS kksw Lke rne{kt fkkkLk frk rMkku fkwt nkwt fu, ssLke 16{e {u knuk rLk{qtf fhku. kskLkk Lkukk Mkwk{{ Mk{eyu fkw t Au fu u [qtxe hr{kLk ykLke nuhkk fhku kku fkuxo{kt hsqykk fhku. uyu fkwt Au fu ssLke rLk{qtfLke kkkk kufMkkLke [qtxeLku RLku nk{kt y{e hnue ykt[khMktrnkkLkk fkuR tk Mk{kLk hnuu Lkne. wkeyu Mkhfkh 16{eLkk rMku [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt yku ku knuk yk rLk{qtf fhe uk {ktku Au.

  yk Mktk t{kt furL kLk frk rMkku fkwt Au fu LkhuL {kue kkkMkLku RLku ek fu{ Au. {rnkLke MkwMkeLkk {k{u knukke s kkkMk [ke hne Au. ykkW kkkMk {kxu fkuR kikh Lk kkk {k{ku yxkR kku nkku.

  nu wkeyu Mkhfkh Vhe Mkr kR hne Au. fkUkuMkLkk Lkuk]{kt wkeyu Mkhfkh xwtf Mk{{kt s ynkkk nkRfkuxoLkku Mkktfo fhe fu Au yLku kkkMk kt[Lkw Lkuk] fhk ko{kLk ssLke MkukLke {ktk fhe fu Au. ynkkk nkRfkuxoLkk [eV sMxeMk LkkLs tk [L[wz khk Mk{k {k{k{kt kkkMk fhk{kt yku kue kk Au. xwtf Mk{{kt kuXf{kt rLko fhk{kt yku kue kk Au. furL k]kLk Mkwe fw{kh rLuyu fkwt Au fu yk rk [ke hne Au. ykLke Mkk{u [qtxe kt[ fkuR ktku WXku kue kk Lknek Au. yku WuLke Au fu kkkMk kt[Lke h[LkkLkku yku ykt[kh Mkrnkk y{e kLku k u knuk fhk{kt yke nke. yk {k{u furkLkux {kxu {wMkk LkkU k ikh fhe uk{k tyke A u. ykkk{e MkknLke Yykk{kt furkLk uxLke k uXf {Lkkh Au. rhc yrfkheyku khk nu [[ko fhk{kt yke hne Au. ykkW yk {wu khu nkukkku kk kk kkkMk xe{Lke h[Lkk fhk{kt yke nke.

  hkek{kt ykk{kt nw{ku fhk k kkt[Lke hkfzy{kk, kk.02

  y{kk nuhLkk hkek rMkkh{k t kkhkkeLkk ytkk ykk{kt kkueMk xe{ kh nw{ku fhk k ytku kkt[ MkkuLke hkfz fhkE Au. kfzk u ykh k u k eyk uy u k k h k k e L k k rMkkh{kt kuxkuk fhe hnuk yuyuMkykE yLk u k u kk ueMk fkuLMxuk kh kkh zu nw{ku fkuo nkku.

  Mk wk k u khk {ke rkk yLkwMkkh, hkek kkueMk MxuLkLke LkSf kkhkkeLkk nkMkn Mkkutfe ku{s kkueMk fkuLMxuk hkswkE yLku rfke oMkn hkk

  k ux k uk{k t nkk k u hBkLk Mkwkkkes kkMku kMk MxuLz ykk kkfk fhk kkkku kkueMk yLku ku wfku Mkkku kfhkh kE nke. yk ytkuLke ykk hke yMkk{kSf kku kkukkLkk yL Mkkkhek Mkkku hkkeLkk ELkkuk fkh{kt kkh MkrnkLkk nrkkhku Mkkku kt yke knkUk nkk. kuxkuk fhe hnuk yuyuMkykE nkMkn yLku ku kkueMk fkuLMxuk hkswkE yLku rfkeoMkn Lku ku {kh {kkuo nkku. su{kt yuyuMkykE yLku kkueMk fkuLMxukLku kteh E kE nke. kkueMk kh kuk nw{k ytku hkek kkueMk {kf{kt Vhek

  k kE nke. kkueMku kkkMkLkk [ku krk{kLk

  fhe ykhkuke rh{ hkkhe (W. 50) (hnu. kkukkLkkh, kxkuzek), {nu hkkhe (W.31) (hnu. LknuYLkkh), ykkk kSkE hkkhe kkk hk hkkhe yLku y{hkkE hkkheLke hkfz fhe Au. kfzku kkt[ ykhkuke kkMkuke kkueMku yuf kkh, ku kfze yLku yuf ELkkuk fkh fsu fhe w kkkMk nkk he Au. yk ykhkukeykuyu kkfk kkkk sue Mkk{kL kkkk ELku kkueMk kh nw{ku fkuo nkukLkwt k {wt Au.

  yk[khMktrnkk yktrf heku ne kLkkkE AukkteLkkh, kk.02

  khkLkk [qtxekt[u Mkq[Lkkyku he fheLku kk. 1e {u ke yktrf heku ne fhe Au. su rMkkhku{kt kwLk: {kkLk (he kkuk) Lkke kuk rMkkhku{kt nexe yLku rfkMk fkkuo fhe fku. khtkw [qtxe Mkkku uzkuk yrfkhe-f{o[kheykuLke ke fhe fku Lkn ku{s {tkeyku fu fkuEk hksfe k Mk{ekk kuXf kuS fu Lkn.

  uhkMkh{ktke kMfh {qk [kuhe kkLk kR kk

  y{kk, kk.02nuhLkk [ktkuzek rMkkh{kt

  ykue kshks MkkuMkkxeLkk siLk uhkMkh{ktke hkkkuhu kMfhku kkLkLke {qk [kuhe kk nkukLkwt fk{kt ykw t Au. yk {k{u Mkkuk kkueMku Vhek k fhe w kkkMk nkk he Au. {ke rkk yLkwMkkh, Mkkuk kkueMk {kfLke n{kt yku kshks Mkk uMkkxe{kt yuf siLk uhkMkh ykuw t Au. kkkkkuhLkk Mk{u kMfhku yk uhkMkh{kt kkxk nkk. uhkMkh{kt hnue ykX suxe

  kkLkLke {qkLku kMfhku [kuhe kke kk nkk. yk ytkuLke kkkt uhkMkhLkk xMxe hksukE fwtLkk siLkyu Mkkuk kkueMk {kf{kt Vhek k fhke nke. nk yk {k{kLke w kkkMk kkueMk Mkk ELMkuxh zke fhe hkk Au. siLk uhkMkh{kt kue kkLkLke {qkLke [kuheLke kw uku hneku{kt Vukkk kufku{kt hkukLke kke uk {e Au. yku WuLke Au fu kMfhku nu kt h, ykuVeMkLke Mkkku Mkkku k{f MkkuLku k xkkuox kLkke hkk Au.

  {kkLk kk nu kwshkkLke ksk xe{ Wkhu suy{kk, kk.02

  kufMkkLke kwshkkLke 26 kuXfku {kxu kk. 30{e yurLkk hkus kuue [qtxe kk nu kskLkk ykkukLkku kkk fkofhkuLke Vkus Wkhu{kt yLku kMk fheLku LkhuL {kue ktke [qtxe ze hkk Au ku khkMke {krMkkh{kt knkU[e su. kufMkkLkk ykX{kt kkkLke [qtxe{kt kk. 7{e {u Lkk hkus WkhuLke 15 kuXfku yLku ytrk{ kkk{kt kk. 12{e {u Lkk hkus WkhuLke 18 kuXfku Wkh {kkLk ku.

  khke sLkkk kkxeoLkk Mkqkku khk k kke rkkku {wsk yksu ykkesLkk rMku hk{kt {kuxe Mktk{kt Lk Mktkk u nkukke kskLkk ykkukLkku kkk fkofhku yk Mkk{kSf Mktkku{kt Mk hkk

  nkk yLku kwshkkLke [q txeLkku kkf Wkkhe kk. 4ke {u hrkhLkk hkus kskLkk u {w ykh.Mke. Vw, {nk{tkeyku, [qtxe Mk t[kLk Mkr{rkLkk fLeLkh kwhkkuk{ Ykkk, ykE.fu. zu Mkrnk Mkkk suxk ykkukLkk u Wkhu sk hkLkk ku. khu kk. 5{e {u Lkk hkus kwshkkLke k{k{ 26 kufMkkLke kuXfku kife yuf-yuf {krMkkh{ktke {nk{ keMk uf suxk fkofhku Wkhu su. kt yk fkofhkuLku kufMkkLke yuf-yuf kuXf kh [khLke skkkhe MkkUkk{kt yku.

  k w s h k k u k s k u WkhuLkku stk Skk kkuXuk {kEku kLkk {wsk kk. 7{e {u Lkk hk us WkhuLke 15

  kuXfkuLke [qtxe kwhe kk kk kwshkk kskLke yk yke Vkus kk. 12{e {u Lkk hkus kuLkkhe WkhuLke yL 18 kuXfku kh kkuXkE su.

  kskLkk zkkLkkLkk W{ u kh yL k u k wsh k k L k k {w{tke LkhuL {kue kwshkkLke zk uhk k k Wkh uL k e khkMkeLke su kuXf khke [qtxe ze hkk Au ku kuXf kh [qtxeLkk ytrk{ kkk{kt yuxu fu kk. 12{e {u Lkk hkus {kkLk kLkkh Au kt kskLkk hkxe Lkukkykuke {ktze kwshkk Mkrnk uhLkk [wLk tk fkofhk uLke xe{ Wkhe kzu. yLku LkhuL {kueLku stke MkhMkkEke Skkzk yuze[kuxeLkwt uh kke uu ku{ Mkwkku khk k {u Au.

 • 2 / . 03-05-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 03-05-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  - - j

  ktkeu...

  huL {kueku yk ku ku nku fu we?

  hkee kk{k t {k fk o k ksk zkk k W{ukh huL {kueyu kfkh rhku u u [qtxe nuhku tkukt nku u{ 22 r{rxe uhkh Me[ ykk nku u{ rse k{e kk ft fu, yk u{ktke {kt-uxke hfkh E...e hfkhku kku tkE ku Au. 16{e {uk hkus kse hfkh h[kke Au. fkuEyu {{kt hnuke sYh ke.

  fkutuu hksku Mefkh fhe eku nku u{ ke {kuh[ku xufku ykke nuhk fhe ee Au. {kuek yk ruku uee heu fkutu {kxu yk nk. {kueyu 22 r{rxk kukk khkh [{kt kfkhkuu tkuke kku nuh sk kuke kMe k {ue ne. {kueyu wk {khkuu ykfkok {kxu uVe MxkEke {kukE khk kuke eh U[e ne.

  khk {kueyu kukk rfx hwt f{wt r[ nk{kt Vhfwt hkeu hkuk heu [kh fkuo. huL {kue E yu {u ykuV zexuE. {kuek uf fk{{kt shsM r[x uk {u Au. {kue khe uXu k nk fu u{e kfkh rhkwt St kh { ue [uku fhe hne Au. uf hksfkhe {k fheu nkh efu khu kfkhkuu rrk yku yu rhMku snuh Au.

  {kue suk {nkwkwt ru {uk zkze ke nku Au htw [qtxe {k {kfk 200 {exhe rhr{kt [ku fhke q[kke {kue kfuV nkuk yu{ fku fne fu ? {kueyu [qtxe{kt {kk fkf kfe nk Akt hkuk heu xee [ukuk {k{ke [kh fhke f ze ee ne. {kue Ehkkqof f{wt r[ koe hkk nk. {kue suk skkh uku [ku h nkue uEyu fu [qtxek {k {kfuke kukk rfu kokku yko uee heu {khkuu ke fhkku nku. TWhkt nS 100ke w uXfkue [qtxe kfe Au Akt {kueyu rhk{ku e heu nuh fheu kukku rs kurk fhe eku ? fkutuu [qtxet[u Vrhk fhe.

  t[u fk yu E rh {kue k{u [qtxe yk[kh trnk yu r rhuuLxu yux nuX yuVykEykh kutke. yk wt [qtxet[e rrku wZ ku Au htw s{ee kMrfk rrh Au. yk fkhe yke Vrhkku fu kue kke {kueu fkuE Vfo zku ke.

  kt yu nkuh rkwt [qtxe t[ {kueku k ktfku fhke Mkr{kt ke. {kue khuf q kk ku rkkke fqk fhk fnu Au fu, kuhe zu {u[{kt Aue ykuh{kt Wkurs yMkk{kt kuhke ku ku tkE u{ q kE E nu {kue ykxwt fnu yuxu {uxh ykuh yu{ kiyu Mefkhe uwt zu htw wt yk {kueu huh ku ku nku fu, f{k rfu {nk{ rrrexewt {kEus ykk weYe fzwt ?

  {uxku MxuLkku kh fkuLzku{, ko rLkhkuf k {u

  fkuLzku{ uLzk {eLk Mkkrkk fhkLke Yykk

  21 MxuLkku kh 25 {eLk Mkkrkk fhkLke kusLkk

  Lke rne,kk. 2nu {uxku MxuLk kh fkuLzku{,

  korLkhkuf k yLku MkurLkxhe Lk i k rfLk s ue k uzxMk k Mkhkkke {e fu. k Tnuk {wsk rne {uxk u nexektk khk MxuLk kh fkuLzku{ {eLk Mkkrkk fhkLke Yykk fhe ee Au. 21 MxuLkku kh 25 {eLk Mkkrkk fhk{kt ykLkkh Au. kRfku furL Mkr[k MxuLk kh {eLk kuL[ fhkLke rk nkk hk{kt yke nke. {eLkke rzkuzhux, ykwourf kuzxMk yLku nuh ykuR sue [es Mkwyku k R fku.

  kMk kkkk yu Au fu yk {eLk{kt rMkk yLku Lkkux kkuLkku Wkkuk fhe fku. u kuzxMk fhkk khu kiMkk Lkktk{kt yku kku {MkeLk khk kkfeLkk kiMkk khk ykke uk{kt yku. yk kkuokLku fuxe MkVkk {u Au ku kkkk {nLke hnuu.

  yku WuLke Au fu ykkW fuku MkhfkhLkk fkuLzku{ {eLk kh fhk{kt ykuk [oLk u RLk u &ku WXkk nkk. ykLku RLku f u rL ykhk u{tkk yLk u LkkfkuLke uhkh kxfe fkZe nke. Mkhfkhu uh{kt 22 nh fkuLzku{ uLzk {eLk Mkkrkk

  fhk {kxu 21 fhkuz YrkkLkku [o fkuo nkku. khtkw ku kife 10 nh {eLkku kkk kR kk nkk.

  Wkhktk 1100 {eLk fk{ Lkne fhe hne nkukLke Vrhk WXe nke. fkuLzku{ uLzk {eLk kusLkk ^kuk kk kk nu Vhe yufkh Lkk u k uk fhk{k t ykLkkh Au. kwYkhu ykLke rk Y fhk{kt yke nke. yk ku fR heku Mk{k kusLkk ykk u Au ku kkkk {nLke hnuu.u{kt yuRzMkLku hkufkLkk nukw k ykLke kkA hnuk Au. fuxef nuh skyu k ykk {eLk {wfkLke kusLkk Au.

  hhkusLkk xuLLk {kLkrMkf ykhku {kxu khLkkf Au

  y{urhfk{kt fhkuk ykMkLkwt kkh

  {kLkrMkf Mk{kwk eLku kRV{kt {kuzuLkk kkk{kt {kLkrMkf ykhkuLke Mk{MkLku xke fk Au: rhkkuxo

  {wtkE, kk.2R{hkLk yLk u fheLkk fk qh

  yrrLkk rV{ kk{es rV{ ykkk{e kuo hsq fhk{kt yku k ue kk ukE hne Au. R{hkLk nkM{e yLku fheLkk fkqh yrrLkk yk rV{Lkwt qxk nsw Mkwe Y kE wt Lkke. rV{{kt rtk kk {kxu k fkhku ykkk{kt yke hkk Au khtkw fkuE kk Mkku e fkE Lkke. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu yk rV{ yufkk fkqh yLku fh unh {eLku kLkke hkk Au. yk rV{{kt yuf kMk x[ kk {kxu fheLkk fkqh yLku R{hkLk nkM{eLke kMktke fhkE Au. rV{Lkwt Lkk{ kk{es r hkk{kt ykwt Au. MkqkkuLkk skk {wsk fheLkk fkqhu yk rV{ {kxu kkhe ykke ee nke khtkw rV{Lkw t qxk

  Y Lk kkk t fheLkk fkqhu fh {nkukkLke rV{ we {kxu fk{ Y fhe ew t nk w t. keSkksw R{hkLk nkM{eyu k hkn uk kh fwk u{wLke rV{ Mkkrkh{kt fk{ Y fhe [qku Au.

  yk rV{Lkwt rLkuoLk yk hk fhe hkk Au. ku{Lkwt fnuwt Au fu kxfkk Wkh k wt fk{ kwt Lkke. kt Mkwe r[k ytrk{ nu Lkn kt Mkwe kusux Wkh ykk kLke kkkk {w~fuYk ukE hne Au.

  kTk{es rV{ kh fk{ nk hkufe ukw : rhkkuxo

  rV{{kt fheLkk-R{hkLkLke qr{fk hnuu

  R{hkLk yLku fheLkk yL kusuxku{kt Mk kkkt wrk

  k fkqh nk Lke rV{Lku ELku Mk

  {wtkE,kk.2ykrfe-2 rV{ {khVk u

  kufrkk {uLkkh k fkqh kkMku fuxef Lke rV{kuLke ykuVhku yke hne Au. u fu kuLke kkMku fkuE {kuxk yrLkukk MkkkuLke rV{ Lkke Akkt kuLku rV{ku nkk kke hne Au.

  fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu yuf Lke rV{ {kxu rLk khefuLke qr{fk k yk fk sE hne Au. k nkLkk rMkku{kt {kurnk MkqheLkk rLkuoLk{kt kLke hnue rLkLkk qxk{kt Mk Au. yk rV{Lke kxfkk yLku kkk ytku kk fhkk kLkwt fnuwt Au fu yk rV{ kufkuLku k{e su. rLkuof {kurnk MkqheLke Mkkku rMkkkoLke

  tMkk fhkk k u kkfke Lkke. yk rV{{kt kuLke qr{fk ytku kqAk{kt ykkk kuLku fkwt nkwt fu qr{fkLkk Mkto{kt ku kk fhk RAwf Lkke khtkw fu{uhkLke Mkk{u rLk khefuLke qr{fk k ku fhk {kku Au.

  {ue {krnke {wsk k fkqh ykLkkh Mk{{kt xku[Lkk fkfkhku Mkkk u k fk{ fhk {kxu RAwf ukE hne Au. u fu nk{kt kuLku yke rV{ nkk{kt kku kue kk ykuAe ukE hne Au. ykrfe-2 rV{{kt kuLke LkkU ukE nke.

  rhkef-fuxheLkkLke rV{Lku RLku nsw khu MkMkuLMk

  khtkh rV{Lkw wxk hkufe ukkk khu [[ko

  {wtkE,kk. 2rM k -3{k t h u f k u z o

  MkVkk {ue ek kk rhkef hkuLk nk{kt fkuE Lke rV{ {kxu fk{ fhe hkk u Lkke.rhkef yLk u fuxheLkkLke k Mk{ke e{e krkyu ykk e hnue rV{Lku RLku nsw MkMkuLMkLke Mkke Au. yk rV{ khu kikh fhku kuLku RLku [knfkuLku &ku Mkkke hkk Au. yku WuLke Au fu rMkkko ykLktLke Lke rV{ kUk kUkLkw t qxk Vhe hkufe uk{kt ykwt Au. keS kksw yk rV{{kt yrLk u k e hn ue f uxheLk kL k u hekefLkk fkhu fku{ k uf {Lke Vhs kze Au. fuxheLkk fuV yL kusuxku{kt nu Mk{ kke

  hne Au. hekef hkuLk kksukh{kt s Mkk uLkke kuLuLkk ykkMkLke LkSf Lkshu kzku nkku kt kkxeoLkwt ykkusLk fhk{kt ykw t nkw t. keS kksw fuxheLkk hkeh fkqh Mkkku yLkwhkk kkMkwLke Lke rV{ skk MkqMk {kxu qxk fhe hne

  Au. 40 rMk{kt fuxheLkk fiVLku nu ku Mk{ {Lkkh Au. fuxheLkkLke k kksukh{kt q{-3 rV{ hsq kE nke su kkuMk ykurVMk Wkh khke ne rMkLku{kLke Mkouc rV{ Mkkrkk kE Au. yk rV{Lkwt qxk nu xqtf{kt s Y kLkkh Au. fuxheLkk fiV ykkW k rhkef hkuLk Mkkku qr{fk se [qfe Au. {ue {krnke {wsk fuxheLkkyu fkuE rkrk ykke Lkke khtkw fuxheLkkyu fkwt Au fu rhkef hkuLkLke rV{Lku ELku ku qk s ykkke Au. rhkef hkuLkLke rMk-3 k khke rnte rMkLku{kLke Mkkike stke f{ke fhLkkh rV{ kifeLke yuf khefu Mkkrkk kE Au. yk rV{{k t k u Lke Mkkk u k ufr yrLkuke rtfk [kukzkyu {w yrLkukeLke qr{fk se nke. fuxheLkk wk w ukR hne Au.

  rV{ khu kikh fhk{kt yku kuLku RLku [[koyku

  MkuMke {kkkuox ukku{kt Lkshu kze fu Au : rhkkuxo

  wV ykuV kuMxex{kt [{fe [wfue

  kuMkyuLsuMk,kk.2nk u r qzL k k Mxkh

  yrLk u kk ek uLkkzk u o rzf u ryk uLke rV{ wV ykuV kuMxex{kt qr{fk yk fhe hnue wk yrLkuke {kkku ox hk ukeLkk Mk uMke MkeLk u khu nkukkku {[kku Au. nu yk yrLkuke Wkh Lksh u kkuLkk Mkkkf nk nuVLkhLke k kze kE Au. nuVLkh u kku {ukurLk{kt kufr Mk u rrk xeyk uLkk L qz Vk uxkyk u {kxu ekk hkk Au. u kk u{k t kkus ykkk {kxu Lke yrLk ukeyk uLk u s tke hf{Lke [qfe fhk{kt yku Au. kuLkk Lkk{ ytku k {krnke Lkn nkuk Akkt 87 keo nuVLkhu wyuMk rfe MkkkuLke kk[ek {kt skwt Au fu 23 keo Lke yrLkukeke ku qk s krk kk Au. yku WuLke Au fu yrLkuke {kkkuo

  hkukeyu rV{{kt wV ykuV kuMxexLkk yrLkukkLke kLkeLke qr{fk yk fhe Au. u kku {kxu nu kuLku ykuVh fhk{kt yke Au. keS kksw yrLkukeyu nsw Mkwe fkuE rkrk ykke Lkke. u fu qkfk{kt yLkuf xku[Lke yrLkukeyku u kku{kt Lkshu

  kzke nku Au su{kt yu fuxukheLke yrLkukeyku fux {kuMk, rf{ fhkrk, k u h e { k u h , k k{ u k yuLzhMkLkLkk u Mk{ku kk Au. yuLzhMkLku Mkkike w u kk uLkk fh Wkh Vkuxkyku ykk Au. ykuMxurLk yrLkukeyu ykkW k LkukMko Lkk{Lke rV{{kt zkuLkkLke kkkh qr{fk se nke. kuLke yL rV{ku{kt yukkW xkE{Lkku k Mk{ku kk Au. yk yrLkuke nk{kt khu [[ko skke hne Au. 2007ke yk yrLkuke Mkkk Mkr hne Au. ykuMx urkLkk

  eLMkuLz{kt WAhue {kkku ox 2007ke k uV uLkLke ryu Mkr hne Au. 2007{kt kuLke k u rV{ku hsq kE nke su{k t ykEMkewLkk u Mk{ku kk Au. nk{kt rkuLkkzkuo Mkkku kuLke rV{ khu [[ko{kt Au.

  {kkkuoxLku Lwz Vkuxkyku {kxu stke LkkktLke ykuVh fhkR

  kuxLk,kk. 2kksukh{kt s fhk{kt ykuk

  Lkk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu kLkkykuLku MktkwLk hkkL k e k k k k kRV{k t {k uz u k e Qe kk e {kLkrMkf ykhkuLke Mk{MkykuLku xkk{kt {nkqo qr{fk yk fhu Au. y{urhfkLke yuf wrLkMkxe khk fhk{kt ykuk ykMk{kt yk {wskLkku kku fhk{kt ykku Au. MkkEfkukuS yuLz MkkurMk rknuehLkk k uV uMkh Mk wk tk [kMkLkw t fnuw t Au fu kuyku k kufkuLk u ykhe ELku fhk{kt ykuk ku{Lkk ykMk kk yk {wskLkk kkh Wkh knkUk Au. ku hkxe MktMkkyku kkMkuke yktfzk k {uk{kt ykk nkk.

  Mktkufkuyu kue fkZw t fu Lkfkhkk{f r[khkhk hkkk kufkuLke Mkrk khu rLkhkksLkf

  hne nke. kLkke MktkwLk kL k e k k k k q k s {nkqo Au. hhkusLkk xuLLkke ktkkkku {kLkrMkf ykhkuLku LkwfMkkLk kk Au suke ktkkkkkLkk yLk u hhk usLkk x uLLkLk u qh hkkLke Mkkn ykMkLkk kkYku ykkE Au. u fu hhkusLkk swk swk xuLLkku yLku {kLkrMkf xfeVkuLku qh fhe Mkh Lkke.

  y k M k L k k k k Y k u kLkkyk u L k u L k wfMkkLk fhkk {nLkk krhkk uLk u kLk{k t uk{kt ykk nkk. {{ Lkk 711 kwkku yLku {rnkykuLku ykMkLkk kkYk u ykhe uk{kt ykk nkk. ykMk{kt kk uLkkh xe{Lkw t fnuw t Au fu {kLkrMkf ykhkuLke Mk{Mk huf {kt yMkh fhu Au. ykMkLkk kkhku MkkEfkukuSf MkkLMk{kt fkrk fhk{kt ykk Au.

  u[keLkk kk [u Vhe 14 kkuRLxLkku xkzku LkkUkku

  Mkkk kkt[{k rMku uhkh{kt {teLkwt {kusw

  furkx kwzT, ykuxku, {uxLkk uh{kt u[ke kkk hnukk fzkfku : khLke rkLku RLku fkhkukkhe [kkkwh

  {wtkE,kk. 2 uhkh{k t yks u Mk k k

  kkt[{k rMku {teLkw t {kusw hkwt nkwt. furkx kwzT, ykuxku yu {uxLkk uh{kt u[keLkwt kk hkwt nkw t.yksu fkhkukkhLkk ytku {te hnukk fkhkukkheyku nkk ukk nkk. MkUMkuMk 22494Lke Mkk kxeyu wk u nkk u . y t k u 22404Lke Mkkkxe uk {e nke ku{kt 14 kkuRLxLkku xkzku hkku nkku. kRfku MkUMkuMkLke Mkkkxe 22418 LkkUkE nke. RLxkzu hr{kLk yuf k u Mk UMk uMk WAeLku 22576 Mkwe knkUku nkku. khu RLxk zu hr{kLk s yuf ku xeLku 22387 Wkh k knkUku nkku. Mkkk kkt[{k rMku MkUMkuMk{kt xkzku hkku nkku. furkx kwzT, {ux yu kkhLkk uh{kt u[keLkwt {kusw hkwt nkwt. rLk^xe k xeLku kt hkku nkku. rLk^xe ytku 6695Lke Mkkkxeyu hkku nkku. keyuMkE furkx kwzT RLzuMk{kt 1.78 xfkLkku xkzku uk {ku nkku. yke s heku {ux RLzuMk{k t 1.41 xfk, ykuxku RLzuMk{kt 0.91 yLku kkh RLzuMk{kt 0.32 xfkLkku xkzku hkku nkku. su uh{kt {kuxku xkzku hkku nkku ku{kt yu yuLz xe{kt 2.5 xfkLkku xkzku uk {ku

  nkku. yuMkkeykE{kt 1.59 xfk, {krk{kt 1.69 xfk xkzku hkku nkku. u fu fkhkukkh hr{kLk fuxkf uh{kt ke WAkku k hkku nkku su{kt kkkk kkh{kt

  2.43 xfk, RLVkuMkeMk{kt 1.34 xfk, fkuRLzk{kt 1.30 xfk, zku. hue uk{kt 1.19 xfkLkk u WAkku hkku nkku. uhkh{kt kksukh{kt khu Wkkkk uk {e hne Au.

  ykLkk {kxu yLkuf krhkku skkkh hkk Au. MkUMkuMk{kt knkhLkk krhkkuLke yMkh uk {e hne Au. Mk UMk uMk{kt yLku rLkVxe{kt Mkkk kkt[ MkuLkke xkzku

  hnukk uhkhLke rkLku RLku fkhkukkheyku rkrnLk kuk Au. fkuR stke hkufk fhkLkk {qz{kt fkhkukkheyku ukE hkk Lkke. fkh fu, [qtxe krhk{ku ykzu kkheLkk rMkku hkk Au.

  zk uhLke Mkk{u Yrkku 60.16Lke Mkkkxeyu

  zkuh Mkk{u Yrkku yksu k MkknLke [e Mkkkxeyu knkUku nkku. fkhkukkhLkk ytku Yrkku 60.16Lke Mkkkxeu hkku nkku. {skqk Vtz knLke Mkrk [u YrkkLku {skqke {e nke khu yktkhhkxe Mkh Wkh zkuh Lkkku hkku nkku. k MkknLke [e Mkkkxeyu Yrkku knkU[kk Lke ykk ke nke. kRfkLkk kt yktf 60.33Lke Mkk{u zkuh Mkk{u Yrkku yksu 0.29 xfk Mkwe 60.16Lke Mkkkxeyu knkUku nkku. Yrkk yksu Mkkhu 60.22Lkk Mkhu wk kk ku{kt ytku {skqkkE uk {e nke. Yrkku Auk Mkkn{kt {skqk kLku nkku. {skqk Vtz knLke Mkrk uk {e hne Au. ykLkk fkhu YrkkLku Vkku kku Au. u s nfkhk{f kn he hnuu kku zkuh Mkk{u Yrkku 59Lke Mkkkxeyu knkU[e fu Au. yk koLke Ykk kkke Yrkku 2.72 xfk {skqk kku Au.

  Yrkku k MkknLke [e Mkkkxeyu

 • 3 / . 03-05-2014, y{kk

  SkLke ykk wte kLkkk yuyuke{kt rLkhkk

  kwshkk, hksMkkLk MkrnkLkk hkku{kt kkw k Lkne wu16{eLkk rMku [qtxe krhk{ nuh kk kk yLkuf Mkku yuyuke Mkkku Auzku Vkze u kue k MktkLkk

  Lke rne,kk. 2kk uzkf Mk{ knuk rne

  rkLkMkkLke [qtxe{kt kLkkh uk fk o kk uhk uhke { ukLk{k t WkhLkkh yhrL f ushekLke k kxe o L k e nkk fVkuze kLk ue Au. kufMkkLke [qtxe{kt SkkLke ykk wte kLkkk kkLkk rhc Lkukkyku yLku fkofhku{kt rLkhkk Vukue Au. yuyuke khk kufMkkLke [qtxe{kt {k uxk kk u { ukLk{k t WkheLk u 400ke khu W{ukhku {ukLk{kt Wkkko Au u fu nu rLkhkk ukR hne Au.

  rknkh, {u, hksMkkLk

  yLku kwshkk suk hkku{kt yk{ yk{e kkxeo kuLkw kkw k Lkne kuu kue kk ukR hne Au. k ynuk {wsk kufMkkLke [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt ykk kk yuyuke{kt tkk kze fu Au ykk kku ku{Lke kkxeoLkk rhc Lkukkyku kuLke Mkkku Auzku Vkze fu Au.

  rknkh yuf{{k t kkxe oLkk nkuukhu fkwt Au fu [qtxe krhk{ nuh fhk{kt ykk kk k{k{ kkMkkLke Mk{ekk fhk{kt ykMku. W{ukhk uLke kMk tkeLk u RLk u kkf hkuk Au. rknkh{kt yuyuke khk k{k{ 40 kuXfku kh kkukkLkk

  W{ukhku {ukLk{kt Wkkhk{kt ykk Au. {u{kt k yke s Mkke Au. kkxeo{kt fku kufku Mkk{u kR hkk Au k uLke fkuR [fkMke fhk{kt yke Lk nke. suke kuLkk yMkLke zkR sue Mkke kR Au. yn 29 W{ukhku {ukLk{kt Wkkhk{kt ykk Au. rne{kt rkLkMkkLke [qtxe{kt kLkkh uk fko kk {kuxk kkkLkk kufku yuyuke{kt uzkk nkk. u krhk{ Mkkhk hnuu Lkne kku khu kfeV We kR su. yuyukeLkk Lkukk fushekLkk koLkke kkLkk Lkukk s Lkkw ukR hkk Au.

  ke {kuh[kLku fkuR s xufku Lk ykkk hknwLke kusLkk

  [qtxe kkLkk rfk kh [[ko Y fhkR

  [qtxe{kt ykurkrLkLk kku {wsk hkk uk hnuu kku ke {kuh[kLku xufkLkk ku hknw rkk{kt kuMku

  Lke rne,kk. 2kufMkkLke [qtxeLkk

  k r h k { y k z u n u kkheLkk rMkku kkfe hkk Au khu hknw yLku fk Uk uMkLkk yL rhc L k u k kyk u [ u k{k{ kkMkkyku kh [[ko [ke hne A u . k ufMkkLk e [qtxe{kt fkUk uMkLku {kuxe rLkhkk nkk kkLkkh Au kue ykurkrLkLk kku{kt ykkkne kh k fkUkuMkLke r[khk [ke hne Au. ykurkrLkLk kku {wsk krhk{ ykkLke Mkke{kt hknw kktkyu nu ke {kuh[kLku xufku ykkkLkk ku rkk{kt kuMkkLke rLkke kikh fhe ee Au. fkUkuMkLkk Lkukkyku nk{kt fne hkk nkk fu kwshkkLkk {wkLk LkhuL {kueLku hkufk {kxu fkuR k rLkke ykLkkk{kt ykMku khtkw hknw yke RAk hkkk Lkke. hknw kkte rkk{kt kuMkeLku MkhfkhLku h[Lkk{f xufku ykkk {kxu RAwf

  Au. yLkuf kkkuLke {ke MkhfkhLku xufku ykkkLkk ku hknw fkUkuMk kkxeoLk u khu {skwk fhkLkk Rhkk Mkkk u rkk{kt k uMku. fkUkuMkLkk yuf rhc Lkukkyu Lkk{ nuh Lkne fhkLke hku fkwt Au fu wkfk{kt yke h[Lkk MkV hne Lkke suke hknw ykk fkuR fkuR kuk fhk RAwf Lkke. ru kLk Mk{kLk whe suk fuxkf rhc Lkukkyku fne [wk Au fu ke {kuh[kLke MkhfkhLku xufku

  ykkk {kxu kkxeo kikh Au. khtkw ykk Mkw[Lkkuke hknw w Lkke. kkxeoLku khu {sk wk fhkLke rLkke kikh fhk{kt yke hne Au.

  kkLkk rhc Lkukkyu kksukh{k t fk w t nk w t f u hknwu nkukukhku MkkkuLke k k[e k{k t fk w t n k w t fu [q txe kk MktMkk{kt h{ VuhVkh fhk{kt ykLkkh Au. ku{Lke {w kkr{fkk MktMkkLku {skwk fhkLke Au. fkUkuMkLku yuk

  hkku{kt khu {skwk fhk{kt ykMku kt kuLkw Lkuxfo nu hkk kR [wwt Au. Mkwkkuyu fkwt Au fu hkn w {kkfe V uhVkhLkk kkYk u wk xe{Lk u kkLke [keYk skkkhe MkkUkk{kt ykLkkh Au. 16{eLkk rMk u krhk{ nuh kk kuLkk knuk kkLkk wnh[Lkkfkhku {kLke hkk Au fu [qtxe kkLkk rfk kh [[ko Y fhk{kt yke Au.

  rknkh, khtz, Wkhktz MkhfkhLku Wkkk kikhe

  LkhuL {kueLke ykkk{e kusLkk kikh fhkR

  kufMkkLke [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt ykk kk kkke knw{rk hkke MkhfkhLku etMk{kt uku

  Lke rne,kk. 2kwshkkLkk {wkLk yLku

  kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueyu k u{Lke ykkk{e kusLkk kikh fhe ee Au. k ynuk { wsk k ufMkkLk e [qtxeLkk krhk{ nuh fhk{kt ykk kk nk{kt wk kkke knw{rk hkke rknkh, Wkhktz yLku khtzLke MkhfkhLku Mk{kt ukLkk kMk fhk{kt ykMku. yk ku hkku{kt Mkhfkh nk fxkufxe{kt Au. u fu kskLkk xku[Lkk Lkukkykuyu fkw t Au fu yk hkkuLke MkhfkhkuLke yke nuk kkkkhLke Au. ksku yke fkuR kusLkk kLkke Lkke. ko 2009{kt kskLku Wkhktz{kt kkt[ kufMkkLke kuXfku kife fkuR kuXf {e Lk nke. khu rknkh{kt kuLkk khk zk{kt ykue 15 kuXfkuLke [qtxe kife 12 kuXfku Ske

  ee nke. k h t z { k t 12 k if e L k e ykX k uXfk u Ske nke. yk k u k kxe o ykukk hku Au fu Wkhkftz{kt M k k k x k u k k u k u . k h t z { k t Mktk e hk u yLk u r k n k h { k t 40 k if e L k e 20ke khu kuXfku Ske su. rknkh{kt rLkrk fw{kh Mkhfkh fkUkMk yLku fuxkf rkLk ykhsuze khkMkkuLkk xufk{kt Au. u fu fkUkuMk kufMkkLke [qtxe{kt kw MkkLkk ykhsuzeLke Mkkku {ukLk{kt Au. suzewLkk Lkukkyku yk{f {wz{kt

  ukR hkk Au. rknkh{kt 28 kuXfku {kxu [qtxe kqo kR kR Au. kkfeLke kuXf kh Mkkk{e yLku 12{e {uLkk rMku {kkLk kusLkkh Au. kku Mkuo fnu Au fu rknkh{kt ksk Mkkkxku kkuku. fuxkf hkku{kt kkskLkk wnh[Lkkfkhku Lke kkhe{kt kke kk Au.

  [ukkR kMx : ykRyu{, rMk{eLkku nkk nkukLke tfk

  24 fkfke w Mk{ Akkt Lkh fze Lk {e

  kMx fhk {kxu ykRzeLkku Wkkuk fhkku : kkoLku khefu kkukurhkLkku Wkkuk fhkku nkukLkku kku fhkku

  [ukkE,kk. 2[ukkE huu MxuLk Wkh ku

  kMx kkLku 24 fkfke wLkku Mk{ kR kku nkuk Akkt nsw Mkwe Mkwhkk MktMkkyku yLku yL xe{{kuLku fkuR Lkh {krnke {e Lkke k{k{ kkMkk{kt [fkMke [ke hne nkuk Akkt MkVkk {e Lkke. Mkkk ke rMku k tfkMk Mkku kh hkuzk kkzk{kt ykk nkk. nu [ukkR kMxLkk {k{u [ke hnue kkkMk{k t yue tfk k Au fu kkMkke Mk tkXLk RLzLk {wkneeLk yLku rMk{eLkku yk{kt nkk nkuR fu Au.kkr{f kkkMk{kt kku Au fu ykRRzeLkku Wkkuk fhk{kt

  ykku nkku. kkoLku khefu kku kuhkLkku Wkkuk fhk{kt ykku nkku. kMx fuMk{kt kkkMk fhk Mkur RLuMxekuLk xe{Lke h[Lkk fhk{kt yke Au. kMxLkk {k{k{kt huu kkueMku fuMk k fko kk kr{LkkzwLkk zeSke fu hk{kLkws{ khk yk {wskLke {krnke ykkk{kt yke nke. Mkur RLuMxkuLk xe{ khk yk{k kkkMk fhk{kt yke hne Au. keS kksw nuh kk ueMk, huu kkueMk, VkuhuLMkf rLkkkku, kkUk rLkr fhke xwfzeyku yLku yuLkykEyuLke xe{ khk k kkkMk nkk hk{kt yke Au. sYhe kwhkk yufrkk fhk{kt

  yke hkk Au. yk Mk to{k t yuLkykEyuLke xe{ k kkkMk fhe hne Au. yuLkykEyuLke xe{ {kuxk kku Mk{k {k{k{kt kkkMk fhu Au. kw skyku Wkh hkuzk k kkzk{kt yke hkk Au. yuLkyuMkS yLku yuLkykEyuLke xe{ kkkMk{kt kke kE Au. kMx{kt fuxkf f{tkuLke qr{fk nkukLkwt k {e hkwt Au. [ukkR huu MxuLk kh kMx kk kk u{kt yL skyu k kkkMk [ke hne Au. kMx fhk{kt fuxkf Mkku nkukLke kkr{f {krnke {e Au. ku{Lke hkfz Lk fhkk w khku k kkukR hkku Au. [qtxe [ke hne nkukke [kk e kR Au.

  { w{tke kk ukk uELkk hkSLkk{kLke {k tke

  kwknkxe,kk.2yk u {kRLk k u rhxe Mx wzLx

  wrLkLk, yku kkuzku {kRLkkurhxe MxwzLx wrLkLk yLku yL fuxef MktMkkykuyu yk wLke uLku fXkuh k u{k t k uze fkZeLk u k t rk e hkk kufkuLku yke fhe Au. {w{tke k kkukkuR Wkh fkku yLku MkkLke MkrkLku e hkk{k t rLkVkkLkk u ykkuk fhk{kt ykku Au. Mkkku

  Mkkku ku{Lkk hkSLkk{kLke k {ktk fhk{kt yke Au. fkufhkkh, kMkk, Wkwhe, r[hktk{kt kkkuhku {kuxkkku ykktf {[ke hkk Au. ktLku MktkXkuLkk Lkukkykuyu kku fkuo Au fu, su heku w{rkyku khk {kkLk fhk{kt ykwt Au kuLku RLku kkuzkuuLz kekMk Lx khk knukke s [uke ykkk{kt yke nke. swkE 2012{kt zfe WXue nMkk{kt 80 kufkuLkk {kuk kk nkk.

  yLkuf MktkXLkku khu Lkkw

  ykMkk{{kt ktzkuhku khk 21Lke nk : ytku fh^w ke ukku

  Mkrk fkkq knkh skk MkuLkkLku kkukkLke Vhs kze

  ykMkk{Lkk ku rskyku{kt hkkkk MkSoLku 11 kufkuLku {kukLku kx Wkkhe ek kk kMkk rsk{kt w yuf nw{ku fhkk rMVkuxf Mkrk MkoE

  kwknkxe,kk. 2ykMkk{{kt yuzeyuVkeLkk

  kkkuhku uhkh qLke u ue hkk Au. ykMkk{Lkk k u rsk{kt kkf hkkkk MkSoLku 11 kufkuLku {kukLku kx Wkkhe ekLkk fkfk uLkk kkk{k t s yksu Vhekh ykMkk{Lkk kMkk rsk{kt kkkuhkuyu ykktf

  {[kku nkku yu w kufkuLk u {kukLk u kx Wkkhe ek nkk. ykLke Mkkku s xqtfk kkk{kt s kkkuhku 21ke w kufkuLke nk fhe [wk Au. ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, kMkk{kt nu y[kuMk {wkLke Mkt[khkte

  kkq fhk{kt yke Au yLku MkuLkkLku k kkuke uk{kt yke Au. krhMkrk fkkq knkh Lk ku {kxu kkk ukE hkk Au. ykkW yuLkzeyuVkeLkk kkk uhk u Vhe yufkh uhkh heku Mkr kR kk Au. kk uzk uuLz u nexektk rMkkh nuX ykkk ku rskyku{kt kkkuhkuyu

  khu ykk tf {[kk u Au. yk kufkuyu swk swk nw{k fheLku 11 kufkuLku {kukLku kx Wkkhe ek Au yLku yL k kufkuLku R knkU[kze Au. {ue {krnke {wsk ykMkk{Lkk fk ufhkkh rsk{kt kkkkkhk-1 kk{{kt

  k {fkLkku Wkh 20ke 25 suxk yuLkzeyuVkeLkk kkkuhkuyu ytkqt kkuekkh fkuo nkku. yk nw{k{kt Mkkk kufkuLkk xLkk Mku {kuk kk nkk. {kko kukyku{kt w{rk Mk{wkLkk ku kkfku yLku [kh {rnkykuLkku Mk{ku kk Au. yk nw{k{kt {kko kuk k koLkk kkfLkku {]kun k {e ykku Au. yL ku kwkkuLku kteh R kR nke. kuk kLkukLkk krhkhLkk Mkkuyu fkw t Au fu, yk kufkuyu khkk yL yuf {fkLk Wkh nw{ku fku o nkk u. kkkuhku khtkh nw{kyku fheLku khu ykktf {[ke hkk Au. kkkuhkuyu nue Mkkhu wLke u h{kk ytkwt kkuekkh fkuo nkku. suLkk fkhu kkf nuk VukR kR nke. fk ufhkhLkk kkkkhk kk{{kt yk kkuekkh fhk{kt ykku nkku.

  ykMkk{Lkk kMkk rsk{kt kwYkhu k kkuzku kkkuhkuyu ykku s nw{ku fkuo nkku. Au 24 fkf hr{kLk kkuzku kkMkkeyku khk fhk{k t yk uk ke nw{kLkk fkhu kufku{kt nu Au. ke kksw Mkwhkk MkkLke r[khk [ke hne Au. kwYkhu yuf s krhkhLkk k kufkuLke wh nk fhe nke. MkuLkk yLku kkueMkLke xe{ku kkMkkeykuLke kuku fhe hne Au. kMkk yLku fkufhkkh{kt Mktwk ykukhuLk nkk hk{kt ykwt Au. ykMkk{Lkk fuxkf rMkkhku{kt fuL yLku hk Mkhfkhku khk Auk fuxkf kkuo{kt yLkuf kkk uk{kt ykk nkuk Akkt nMkk he hne Au. kkuzku kkkuhk u fuxef {ktkeLk u RLku kkuoke zk [ke hkk Au. ykMkk{{kt fkuR k fko{Lkku kkuzku kkMkkeyku n{Uk rhku fhu Au. [qtxeLkku k krnfkh fhk{kt ykku nkku.

  fushek hksfkhLkk yuf fk[k ukze : rke

  khkMke,kk.2k ufr yrLk u k e yLk u

  rkLk uMk {rnk rke rLxk nk{k t khkMke{k t A u yu ksk {kxu [kh{kt k Mk Au. rkeyu yksu yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yh fushekLke kxfe fkZkk hk w t nk w t f u , f ushek hksLkerkLkk fk[k ukze Au. fushek wt fhk {ktku Au ku kkkk kuyku kkuku k kk Lkke.

  rkeyu fkwt nkwt fu, fushek

  yuf s rMk{k t k{k{ kkkk fhe uk RAwf Au su khu kLkke Lkke. rneLke yu fushekLke {w{tke khefu kMktke fhe nke khtkw fk{ fhkLkk ku fushek skkkhe{ktke kke kk nkk. yksu Mkkhu fke rLkkk {trh yLku Mktfx {ku[Lk {trhLkk oLk kk rke rLxk {kueLke tMkk fhkk Lkshu kze nke.

  rkeyu fkwt nkw t fu, nk{kt uLku yuk hksLkukkLke sYh Au su k{k{Lk u Mk{S fu. {k ue zkkLk k {kxu rkfw ku W{ukh Au. rfkMkLke fk{kehe k wshkk{k t wk zkke e Au. [khukksw rfkMkLke rk uk Au. qxkLkk rMkrMkk{kt y{u [khukksw sRyu Aeyu khtkw k wshkkLke kk yk Au. su k ku fk{ fhu Au k uLke tMkk [khukksw ke uRyu.

  {kue zkkLk k {kxu ku

  khkMke{kt fke rLkkk {trh yLku Mktfx {ku[Lk {trh{kt rkeyu oLk fko

  hkkkkLke Mkkku Mkkku ykMkk{{kt Vhe yufkh kkkuhku Mkr kk Auk 24 fkf{kt kuke w nw{kyku fhkk 25ke w kkkuhku khk fkufhkkh rsk{kt ykktf {[kkku ytkqt kkuekkh{kt Mkkk kufkuLkk {kuk {kko kukyku{kt ku kkfku yLku [kh {rnkyku Mkk{u k koLkk kkfLkk {]kun {e ykk kk kufku{kt hkuk yL skyu k nw{ku fheLku ykktf {[kkku {w{tke k kkukkuELkk hkSLkk{kLke {ktke fhkE yuf MktkXLkku uk{kt Wkhe ykk fkku yu MkkLke Mkrk hk{kt ktke kze nkukLkku ykkuk fhkku

  hkxkrk Lk Mktfw{kt {rnkyu fhuku ykkkk

  nkkk{kt kkwt koLke [[ko

  Lkerne, kk. 2hkxkrk Lk MktfwLke yth yuf {rnkyu yk{nk fhkk

  khu MkLkMkLkkxe {[e kE nke. ktk Wkh xfe sRLku yk {rnkyu yk{nk fhe nke. kkueMk yrfkheyu {krnke ykkkk fktwt Au fu, 26 keo Mkkrskyu kuLkk rkkkLku ykkk{kt ykuk MkoLx kxohLke yth ktk Wkh xfe sRLku yk{nk fhe ee nke. kuLkk krhkhLkk Mkkuyu yksu yk {wskLke kkueMkLku fhe nke. yk {rnkyu kwkhu hkku ykkkk fkuo nkku khtkw kuLkku {]kun yksu Mkkhu nkk kku nkku. kuLku nkuMkx{kt Mkkhu Mkuzk{kt yke nke khtkw ku knukke s {]k nke. kuLke kkMkuke yk{nkLke fkuR Lkkux {e yke Lkke. kkr{f kkkMk{kt k {wt Au fu, kuLkk krkyu kkuzkf {rnLkk knuk AwxkAuzk ykke ek kk ku nkk kue nke. krkke yk kk kk ku nk{kt kkukkLkk rkkkLke Mkkku hnuke nke. kkueMk yrfkheyu yk {k{k{kt fuMk LkkUeLku w kkkMk nkk he Au. yk kLkkLku RLku kfo rkfkuo k [ke hkk Au.

  y{uXe{kt yh fushekLkk ksk-fkUkuMk Wkh nkh

  fkUke-kskLku {kLkku yko u Mkkku rkMkkk Au: fushek

  y{uXe,kk. 2yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk

  yLku rneLkk qkkqko {w{tke yh fusheku yksu y{uXe{kt [kh hr{kLk fk Uk uMk yLk u ksk Wkh ykkukku fko nkk

  yu fkwt nkwt fu, yk ktLku kkxeoLku {k ykkkLke kkkk u yLku kkLk Mkkku rkMkkk fhk sue Au. y{uXe knkUk kk fusheku rkkMk rLkuLk fheLku kkukkLkk {kxu Mk{Mk We

  fhe ee A u . yk{ yk{e kkxeoLkk W{ukh fw{kh rkMkLkk [kh {kxu knkU[uk fusheku fkwt nkwt fu, ksk yLku fkUkuMk khk y{uXe{kt {kkhku{kt Lkkkt ykkk{kt yke hkk Au.

  f ushek u fk w t nk w t f u , {kkhk uyu k tLk u kkxe oke k iMkk [kuMkku uk uRyu khtkw {k rneLkk kufkuLke su{ yk{ yk{e kkxeoLku ykkk uRyu. keS kksw ksku fushekLkk yk rLkuLk Mkk{u uhkh ktku WXkku Au. ksku fkwt Ayu fu, [qtxe kt[u ykLke LkkU RLku fushek Mkk{u fkokne fhe uRyu. y{uXe{kt kkxeoLkk W{ukh fw{kh rkMkLkk [kh {kxu knkU[uk fusheku

  fkw t nkw t fu, u y{uXeLkk fkuR {kkh fkUkuMkLku {k ykku Au kku u {kxu rkMkkk ku. kkukkLkk kkLkk ytk{kt ku{u fkwt nkwt fu, u fkUk uMk ykk kskLke khVu{kt {k su kku uLke Mkkku rkMkkk ku. fusheku yuf MkuoLkku Wu fhkk fkwt nkwt fu, y{uXe{kt fw{kh rkMk stke knw{rk Mkkku Sk {uu. fw{kh rkMkLk u 47 xfkke w {k {u khu hknw kkteLku 34 xfk yLku M{]rk RhkLkeLku 9ke 10 xfk {k {u. fusheku ksk yLku fkUkuMk kh MkktXkktXLkku ykkuk fhkk fkwt nkwt fu, ksk fw{kh rkMkLkk {k fkkk {kxu M{]rk RhkLkeLku {kufk Au. hknw

  y{uXe{kt fkUkuMkLkk s Lkn kfu kskLkk k Mktwk W{ukh Au. yke s heku {kue khkMke{kt kskLkk s Lkne t kfu fkUkuMkLkk k M k t w k W{ u kh A u . fusheku fkwt nkwt fu, y{uXe{kt hknwLke nkh uRLku fkUk uMk{kt hkxLke Mkrk Au. yks fkh Au fu, 14 ko{kt k{ k MkkurLkk kkte hue kusk y{uXe knkUk Au. fusheku fkwt nkwt fu, knuk rtfk [qtxe{kt ku rMk y{uXe yLku hkkhue ykkk nkk. yk ku 14 rMkke yn s Au. hknwLku Sk ykkk {kxu rne yLku nrhkk{ktke yLkuf fkUk uMke LkukkykuLku kkukk{kt ykk Au.

 • 4 / . 03-05-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 316, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 03-05-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 316, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.03-05-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  hkLke Mkhfkhe kkr{f kkyku{kt yksu krhk{ ykk u : Lkk ikrf MkkLke k kikheyku Y kR

  ykkk{e Lk{e sqLkke Lkk ikrf MkkLkku kht ku

  rk [o{kt k khku kR hkku Au

  y{kk, kk.02hkLke Mkhfkhe kkr{f

  kkyk u{k t uk ue kkf khekkLkwt krhk{ ykkefku kk. 3 {u Lkk hkus nuh fhku. krhk{ kk kkr{f kkyku{kt WLkkwt ufuLkLkku Mkkkkh kht ku. su kk. 8 sqLk Mkwe [ku, khu ykkk{e 9{e sqLkke Lkk ikrf MkkLkk u kht ku. k kke {krnke {wsk hkLke Mkhfkhe kkr{f kkyku{kt kuh-3 ke 8 MkweLkk rkkeoykuLke kkf khekk kk {rnLku kk. 9 ke 17 yur Mkwe kuE nke. khkk

  rkke oykuLk w t ufuLk Y kw t nkw t. u fu, rk-rrkfkyku krhk{Lke kikheyku{kt Mk kLk nkk. hr{kLk kufMkkk [qtxeLkku {{kx kwhku kkkt [qtxe fk{kehe{k t uzkuk rkfk u Mkrnk f{o[kheyku khk Vko Au. yk Mkkku s kkyku{kt krhk{Lkku {{kz Y kku Au. kwYkhu kwshkk MkkkLkk rMkLke h nke khtkw fuxef kLkke kkyku{kt yk rMk u [kw k u o uku kkfe khekkLkk krhk{ nuh fhkk nkk. khu yL kkLxuz kkyku{kt yLku Mkhfkhe kkr{f

  kkyku{kt ykkefku krhk{ nuh fhku. khkk Mkhfkhe yLku kLkke kkyku{kt WLkkwt ufuLkLkku kht ku. su ykX sqLk Mkwe [ku, khu ykkk{e 9{e sqLkke Lkk ikrf MkkLkku kht ku. Lk{e sqLkke ikrf MkkLke Yykk kk kk yk ku rk [o{kt khku kkLke kk ukE hne Au. yLkuf Mfqku khk Ve{kt khku k fhk{kt ykku Au. keS kksw kkXkwMkfkuLke f{k{kt k khku kR hkku Au ku ukk rkkeoyku Wkh w kkusLke kk ukE hne Au.

  y{kk{kt swk swk Mkku kh ykkLkk kLkk

  kh{eLkwt {k kk ykkLkk kLkkku{kt khku

  fkwkwh yu kxkurzk rMkkh{kt ykkLkk kLkkku{kt wfkLkkuLku LkwfMkkLk : snu{k kk ykk Wkh fkkq ukku

  y{kk, kk.02y{kk nuhLkk yk-

  yk Mkk u kh ykkLkk k u kLkkku LkkUkk Au. su{kt ku wfkLkku keLku k kE kE Au. ykkLkk ku kLkkku fkwkwh yLku kxkuzek rMkkh{kt kLkk kkBk Au. {ke rkk yLkwMkkh, WLkkkLke fkk kh{e{kt kuk khkLke Mkkku Mkkku nuhLke ykkLke xLkk{kt k LkkUkkk khku kE hkku Au, khu yksu nuhLkk kxkuzek yLku fkwkwh rMkkh{kt ykkLkk kLkkku Lkk Ukk kxkuzek rMkkhLkk kk[kuf kkMku ykue sytku

  kSkktWLke wfkLk nue Mkkhu ykk Vkxe Lkefe nke. ykk kkkLkwt fkh kuxofeox nkukLkwt kkr{f kkkMk{kt k {wt Au. yk ykk kh fkkw {uk yuf VkhVkExh yLku k xuLfhLke { ukE nkukLkwt k {wt Au.

  ykk{k t wf kL k{k t hn ue kMkk{ke keLku k kE kE nke khu Mkkhu 8:15 kkLke ykMkkkMk fkwk wh rMkkhLkk f k k M k e k kh{k t yk u {k uke k ufhe LkSfLke ytkk fkuBkuk{kt ykk kke nke. yk

  ykk{kt kkkLk w t fkh e fkwt Lkke. ytkk fkuBkuk{kt hnue fur{fLke wfkLk{kt ykk Vkxe Lkefe nke. ukkuhuxhe{kt khkkk f u r{fLke wfkLk{k t kkue ykk ku {k Mkwe VukE nke. yk ykk kh fkkw {uk VkhLkk skLkkuyu kkeLkku {khku [keLku ykk kwke nke. u fu yk ktLku woxLkk{kt fkuE k Lk{kLke nkrLk LkkUkE Lknkuke. yk xLkkLk e k tehkk u k k t Vkh [eV ykurVMkh Mkwh k fkwkwh woxLkk Mku kuze ykk nkk.

  {kue kkMkuke {kLkLke ykukk fkUkuMkLku Lkke

  {kLk ykkkLkk kw {kueLkk DNA{kt Lkke : {kuZkzekynu{ kxu MkkkuLkk Mktktku ytku {kue swkwt [ke hkk nkukLkku fkUkuMk kkxeo u {wLkku kteh ykkuk

  y{kk, kk.02kwshkk u fkUkuMk Mkr{rkLkk

  {w yswoLk {kuZkzekyu skwt nkwt fu, suLkk zeyuLkyu{kt s rkh yLku uh huwt nku ku{Lke kkMkuke MkkisL, MkL{kLk fu rufLke ykukk hke fk Lkn. yuxu {kueyu ykh Mkwe su heku kkukkLkk s LkukkykuLku yk{krLkk fhuk nku ku heku s fkUkuMkLkk ykkukLkku Mkkku nukh fhu ku LkkE Lkn. khtkw nu kkukkLke w[kE Awkkk {kxu ynu{ kxuLku MkL{kLk ykku Au yLku ku{Lkk hu skLkku nukh nkku kuwt swkwt LkhuL {kue Vuku Au.

  {w{tke LkhuL {kueLkk xee ELxhwLkk ynu{ kxuLku MkL{kLk ykkkk nkukLkk kkk wkfk{kt ku{Lkk hu s{k skLkk nukh nkukLkk fkLku swkwt skkkt kwshkk uMk fkUkuMk Mkr{rkLkk {w yswoLk {kuZkzekyu skwt nkw t fu, {kLk MkL{kLk ykkkLkku kw LkhuL {kueLkk zeyuLkyu{kt s Lkke su k kkukkLkk s kkLkk zeku yxrknkhe kkskkE, yufu yzke, {whe {Lkkunh uke fu stkMkLku fu fuwkE kxuLku yk{krLkk fhkk nku ku{Lke kkMkuke, fkUkuMkLkk ykkukLkku MkL{kLkLke ykukk fue heku hke fu

  ? yswoLk {kuZkzekyu yksu LkhuL {kueLkk xee ELxhwLkku rkkkh skk ykkkkt skwt nkwt fu, LkhuL {kueyu ynu{ kxuLkk rne rLkkMk MkkLku s{k skk nkukLkku kkk ynu{kELku nu kkkwkE fnuk Lkn yuxu ynu{{ekt fnukk nkk kuk swkkLkku kkoVk fhkkt skwt nkwt fu, LkhuL {kueLkk zeyuLkyu{kt s fkuELkku ykh fhkLkwt Au s Lkn. su LkhuL {kue kkMkuke y{u fkuE ykhLke ykukk hke feyu Lkn. ynu{ kxuLkk kLk kehk{ kk{Lkk zeku yLku ku{Lkk r{kku yksu k ynu{kELkk k[kLk k k k rhkhef L k k{ kkkwkELkk Lkk{u kk uku Au. khtkw kwshkk yLku uLke sLkkk kku ynu{kE kxuLkk Lkk{u s ykuu Au. LkhuL {kueLku kkkwkE fneLku kkukkLkku yrfkh ykku Lkke. ynu{kE 1977{kt 25 koLke wkLk u Mkkike wkLk MkktMk khefu Y[{ktke [q txkk nkk. ku{Lke Mkkku uzkuk yntfkhke usLkku qh hkk Au khtkw {kue [q txeyku Mk{u khknx{kt sYhke ynu{kELk w t L k k{ WAkk hku Au yLku rkLkk fkhu yk{krLkk kkk{kt kk fhu Au.

  kwshkk{kt MkkuLkkLke ykkk nu hufkuzo Lke[e Mkkkxe Wkh

  y{kk, kk.02MkkuLkkLke ykkk{kt xkzkLkku

  kuh he hkku Au. kwshkk Mxux yuMkkkuxo fkhkku rr{xuz kkMkuk k yktfzk{kt k {wt Au fu,MkkuLkkLke ykkk Mkkk xe hne Au. yur {rnLkk{kt Mkk uLkkLke ykkk 4.57 {u rx f xLkLke ykMkkkMk hne Au. Lk uMkhLkk yktfzk{kt skk{kt ykwt Aufu, 2013{kt yks kkk hr{kLk MkkuLkkLke ykkk 27.50 {urxf xLk hne nke. yk{k ke xkzku kou Au fu, fuxkf kkkykuLke yMkh uk {e hne Au. kwshkk{kt hufkuzo Lke[e Mkkkxe Wkh MkkuLkkLke ykkk knk U[e A u . ykh u ku koLke ktke {teLke yMkh

  kwrLk fkhkukkheyku Wkh kR Au. Auk A koLkk kkk{kt yur {rnLkk{kt MkkuLkkLke ykkk Mkkike Lke[e hne Au. {te kk rLkkkkuLkku kku Au fu, MkkuLkkLke ykkk Wkh rLktk, MkkuLkkLke [e f{kku, zkuh Mkk{u YrkkLke Lkke Mkrk yLku rLkhkksLkf rkMkk suk krhkkuLkk eu MkkuLkkLke ykkk xe hne Au. kwshkk{kt MkkuLkkLke ykkk hufkuzo Lke[e Mkkkxe Wkh knkU[e Au. ko 2013-14{kt 92 {urxf xLk MkkuLkkLke ykkk fhk{kt yke nke khu 2012-13{kt 193 {urxf xLk MkkuLkkLke ykkk fhk{kt yke nke. yuf k o {kxuLkk yktfzkLku kLk{kt uk{kt yku kku Auk kkt[ ko{kt Mkkike

  ykuAku yktfzku LkkUkku Au. [kteLkk {k{u k yke s Mkrk hne Au. [kteLke ykkk {k{kt Mkwhe Au. yur 2014{kt [kteLke ykkk 66.15 {urxf xLk hne nke. 2013-14{kt 14.25 {urxf xLk [kteLke ykkk fhk{kt yke nke su yuf ko{kt Auk kkt[ koLke Mkkike khu nke. MkkuLkkLke f{k{kt Wkkh[Zk yu zwxeLkk krhk{ Mku ykkk{kt xkzku kku Au. yktkhhkxe kh{kt Wkkkk k fkhYk Au. yuf yke ytkuS ykkh{kt ykfzk he fhk{kt ykk kk k {u Au fu, Mkk uLkkLke ykkk{kt xkzkLkku kuh he hkku Au su nsw k he hnu kue fe Au.

  Auk A ko{kt yur {rnLkkLkk MkkuLkkLke ykkk Mkkike ykuAwt : swk swk krhk skkkh hkkLkku kku kku

  yur{kt {kk 4.57 {urxf xLk MkkuLkkLke ykkk

  zkuhk{kt LkhuL {kueLkk SkLkk {ksLk kh Lksh

  zkuhk,kk.2kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke

  LkhuL {kueLke zkuhk kuXf kh [wt {kkLk kk kk {kueLkk SkLkk {ksLk Wkh k{k{ kufkuLke Lksh furLk kR kR Au. kwkhLkk rMku ykkMkheku {kkLk kwt nkwt. ykkWLkk {kkLkLke Mkhk{e{kt khu {kkLk kwt nktw. kufMkk [qtxe{kt [w {kkLk kk kk kkhe Y kR [wfe Au. zkuhk kuXf kh 70.57 xfk {kkLk kwt Au. 2009{kt yn {kk 49.02 xfk {kkLk kwt nkwt su kou Au fu, yk ku wk [w {kkLk kwt Au. ykrkMke rMkkhku{kt k {kkLkLke xfkkhe e Au. kwshkk{kt {kue nuh Au fu fu{ kuLku RLku k [[ko Y kR Au. LkhuL {kueLke khVu{kt yn nt{uk {kkLk kwt Au. kkLkk {kuxk kkLkk kufku {kLke hkk Au fu, {kueLke Sk rLkrk Au. yku LkkULke Au fu, kufMkkLke [qtxe{kt Mkkike stke SkLkku hufkuzo MkekeykE yu{Lkk yr kkMkwLkku Au. kkMkwyu 2004{kt kr{ ktkk{kt ykh{ kk kuXf 592502 {ku Ske nke su hufkuzo Au. {kue yk hufkuzoLku kkuzu fu fu{ kuLku RLku hksfe kwoku{kt khu [[ko [ke hne Au.

  hufkuzo {kkLk kk kkhe Y

  yLkuf skyu Mkk{wrnf kkhkLkwt ykkusLk

  ykkesu nhku siLkkuyu keokkLkk fhuk kkhk

  y{kk, kk.02ik Mkw kesLku hkus siLk

  kfk uLkk ke o kkLkk kkhk kuk nkk. {oLkkhe kkrkkk, yr{kkwh kkuLkk {uYk{keko, kufk Mkk fefwtz keko yLku y{kk nuh{kt rhhLx kku kLkkue nMkeLkkkwhLkkhe kkk ykuZ siLk Mkt{kt keokkkLkk kkhkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.

  { e o f s i L k M k t { k t

  177 ke okkLkk k k M e y k u L k k Mkk{wrnf kkhk Lkur{MkqheMk{wkLkk M k k u{[ tM k w h eS y k r X k k L k e rLkk{kt kusk{kt y k k n k k .

  yk Mkk{wrnf kkhk rLkr{k u Mkt khk kt[kLnfk {nkuMkLkwt k ykkusLk fhk{kt ykw t nkw t. wkhu Mkkhu ykh kkLkLkwt kk fhk{kt ykk nkk. rhhLx kku kLkkue nMkeLkkk whLkkk wh Lkkhe 177 kkMeykuLkk Mkk{wrnf kkhk kuk nkk. kkMeykuLku kkhk fhkk {kxu {kuxe Mktk{kt siLk Mk{ksLkk k ufk u W{xe kzk

  nkk. {eof siLk Mkt khk kkMeykuLk u Mkk{wrnf kkhk fhkk {kx u kMk ykk usLk fw O nkw t. rnMkLkkkwh Lkkhe{kt kkfkuke {ktzeLku {kuxe {hLkk zek u Mk we k{k{ k ufk uy u ke okkLkk kkhk fk o nkk. yr{kkwh kkuLkk {uYk{keko kku hkxMktk yk. kMkkkhMkqrh, yk.ELuMkLk Mk qrhhS kkk yk. nkoMkuLkMkqrhrohS {.Mkk.Lke rLkk{kt nuhLkk 80 kkMeykuLkk keokkLkk kkhk kuk nkk. su{kt kk uk {kxu {kuxe Mktk{kt siLkku {uYk{ keko kku nue Mkkhu knk Uk nkk. rLkk{kt 12 Mkkw-MkkeS ktkLke WkMkrk{kt kekkLkk Mkk{wrnf kkhk kuk nkk.

  kkfkuLku krhk{e Mkkku kk LkhuLLke ux ykkE

  y{kk, kk.02y{kkLkk w{k rMkkh{kt

  ykue MktMfkhk{ Mfw{kt yksu kuh-8 yLku 9Lkk rkke oykuLk w t krhk{ nkwt. khu nkUu nkUu krhk{ uk ykuk kkfkuLk u rkfkuyu ku{Lkw t krhk{ kku ykw t s nkw t Mkkku Mkkku nsw kkuzk Mk{ knuk s kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLkk kkk kh fkrk kue kwMkf kk LkhuL k ux{kt ykke nke. suLku E ykkk{e Mk{{kt Vhe yuf rk Mko kue kk k fhk{kt yke hne Au. k kke {krnke {wsk khke sLkkk kkxeoLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue

  y{kk rMkrh kkUk kMx {k{ku

  fuMkLke xk A {kMk{kt kqo fhkLkku xk fkuxoLku ykuMkwe{ fkuxuo xk fkuxoLku yku ykku : nMkek hLkk {eLk Mkwe{u Vkkk : nu zke xk ykk [ku

  y{kk, kk.02[f[khe y{kk rMkrh

  kkuBk kMx fuMk{kt Mktfkuk ykhkuke nMkek hyu {eLk {uk Mk we{ fkux o{k t yhS k fhe nke. Mkwkhe{ fkuxu o {eLk yhSLkk yLkwMk tkLk{kt ykhkuke nMkek hLke {eLk yhS Vkke E skwt nkwt fu xk fkuxuo rMkrh kMx fuMk zu-xw-zu [ke fuMk A {kMk{kt kqo fhu. Mkwe{ fkuxuo y{kk rMkrh kMx fuMkLke xk A {kMk{kt kqo fhk yku ykku Au. ko 2008{kt y{kk{kt kkMkkeyku khk 17 suxk rMkrh kk uBk kMx kk nkk. yk kkuBk kMx{kt k rLkkuok kufku {kko kk kk nkk. yk rMkrh kMxLke kkkMk y{kk kE{ kkL[Lku MkkUkkE nke. kE{kkL[u ykh Mkwe 81 ykhkukeykuLke hkfz fhe nke su{kt nk 76 suxk ykhkukeyku Mkk{u kMk ykk{kt MkwLkke

  kuE hne Au. ukunLkk fuMk{kt zkkuk ykhkuke nMkek hyu fk{e {eLk {uk Mk we{ fkuxo{kt yhS fhe nke. khtk w Mkwe{ fkuxuo fuMkLke ktehkk uE ykhkukeLkk {eLk Vkke ek nkk. Wkhktk Mkwe{ fkuxuo xk fk ux oLk u f uMkLke xk hk usuhk us [ke fuMk A {rnLkk{kt kqo fhk yku ykku Au.

  y k u W u L k e A u f u kE{k kL[ u nMkek h kh yuku ykhkuk {wku nkku ku{u kMxLkk {w ykhkuke yw kkifeh, yw hkSf MkrnkLkk k ykhkukeykuLku yk-yk Lkk{u rknkh{kt Lkk ufhe ykke nke. kkkMk yusLMkeyu 81 ykhkukeykuLke hkfz fhe kMk ykk{k t y{kk-Mk wh k kMx fuMk{kt 3 nh suxk Mkkke MkkkuLke [ksoex hsw fhe Au. Wkhktk ykh Mkwe 333 Mkkkeyk uyu kMk ykk{k t swkkLke ykke Au.

  fkwkwh hkuz kh {kuke kufheLke kksw{kt ykue R{khk{kt ykk Vkxe rLkfe nke. suLkk fkhu ktk{kt kkkuz {[e kE nke

  LkuLk kwf VuhLkwt rLkVkk khV {tzk

  kwf Vuh{kt Bw.fkukkuo yLku kLkke kwkLke kkut{kku

  y{kk, kk.02y{k k B w r L k r M k k

  fk u k k u o h uL k kh k ykk uSk y{kk LkuLk kwf Vuh ktkLkk yz ykkusLkLkk kku rLkV sE hkwt Au kku keS khV LkuLk kwf Vuh{kt e kkut{kku k knkh yke hne Au. kwf Vuh{kt yk ku r-kkfeOkLke skyu 10 ke 20 Yrkk [kso uk{kt yke hkk u A u. Wkhk t k k wf MxkuLkk kzk k qk e kk Au ku{s y{kk BwrLkrMkk fkukku ohuLk khk fkrk "htk htk kek" k wfLke Lkf y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk ktkyu kwfMxkukkLku VhSkk khke uk{kt yke Au.

  kk yu{ Au fu y{kk B w r L k rMk k fk u k k u o h uLk h ku o y{kk Mkk k wshkk wrLkMkxe fLuLk MkuLxh kku LkuLk kwf VuhLkwt ykkusLk fhu Au. yk kwf Vuh 1e {u ke 7{e {u Mkwe [ku Au. yk ku [qtxe yk[khMktrnkkLkk fkhu kwf Vuh ykuo fkuE kMk fk{kehe nkk he Lkn yLku ktkLke yz fkhLke

  fk o ieke k wf V uh rLkV sE hkku Au. fu{ fu ktkyu kwf MxkukkLku kkukkLkk kwf kkk Vk yuf s rMkLke Vke fhe nke su{kt kuykuLku Aue zeyu E-{u khk fhk{kt yke nke kuke kwf Mxkukkykuyu kwAkkk kuhu fk{ fhe su{ ku{ Mxku kkk nkk. keS khV y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk fkrk "htk htk kek" Lkk{Lke kwf, kwf Vuh{kt WkMkk k{k{ kwf MxkukkLku VhSkk u[k{kt yke yLku yu k qk s Mkk{kL rzMfkWLxke y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkyu yk ku MkkrnhLkkuLkku uhf xqtfku krh[ kufsLkk uLk u {e hnu k uLkk {xu htk htk kek Lkk{Lke kwf Akke nke. ktkyu huf Mkk kwf MxkukkLku VhSkk 23 kwf LkSk rzMfkWLxke u[e nke. yk kkut{kku ytku Mkwkku khk {krnke {e nke fu y{kk BwrLkrMkk fkukku ohuLku h kwf Mxk uLk u 23 k wf VhSk k ukLke Vhs kkze nke. su{kt ku khLkk yufke khu kwf

  Mxku kku ku{Lku 23 kwfLkk rnMkkku h kwf Mxku {ku [kukze ue kze. kwfkk ske hkk Au fu yk kwfLke f{k Yk. 50 Au. su{kt y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk y{Lku kkt[ xfk rzMfkWLx ykku Au khtk w y{khu kknfLku Mkk{u 10 xfk rzMfkWLx ykkw t kzu Au kuke yk kwf y{khu {kku kze hne Au. MkwkkuLke {krnke yLkwMkkh y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk ktkyu wrLkMkxe fLuLk MkuLxh kk t[ k o {kxu kLkke k wkLk u kzuke ykke ewt Au. kuke kwf Vuh{kt yk ku kwf MxkuLkwt kzw wk [wt Au.

  Vuh{kt yk ku r-kkfeOkLke skyu 10-20 Yrkk [kso uk{kt yke hkku Au : kwf MxkuLkk kzk k

  fwrkkkLkk [kh Mkkuyu yksu Vhe {kkLk kuu

  kkteLkkh, kk.02furL [qtxekt[u kk. 30{e yurLkk hkus kue kufMkkLke

  Mkkk{kt kkkLke [qtxe{kt kkuhkth kuXf nuX ykkk fwrkkk rkLkMkk {krMkkhLkk ukuh, r{Lkkk, yuhzk kkk {nehk {kkLk {kfku khke kuwt {kkLk h fwO Au. yLku yk {kkLk {kfku Wkh ykkefku kk. 3S {u 2014 rLkkhu Mkkhu Mkkkke MkktsLkk A Mkwe LkuMkhke {kkLk fhk{kt yku kue nuhkk fhe Au.

  Mk{kofku ku{Lku {kux fhkLke yuf k kf ske fhkk Lkke, khu hkLke k{k{ kkr{f, {kr{f kkyku{kt khekk kqo kk kk ykhu khek{ ykkk{kt yke hkk Au. suLkk k k {kue Mk{kofku khk LkhuL {kueLkk [kh {kxu fhk{k t yke hkk u nkukLkk u rfMMkk u Mkk{ku ykku Au. su{kt y{kkLkk w{k rMkkh{kt ykue MktMfkhk{ Mfw{kt yksu kuh-8 yLku 9Lkk rkke oykuLk w t krhk{ Mkkku Mkkku nsw kkuzk Mk{ kn uk s k wshkkLkk { w{tke yLk u kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueLkk kkk kh fkrk kue kwMkf kk LkhuL k ux{kt ykke nke. suLku E ykkk{e Mk{{kt rk Mko kue kk k fhk{kt yke hne Au. MfwLkk yuf keyu kkfLkwt Lkk{ Lk ykkkLke hku skwt nkwt fu, yksu MktMfkhk{{kt {khk rfhkLkwt kuh LkLkwt krhk{ nkukke y{u Mfwu kk nkk, kt rkfu krhk{ Mkkku kk LkhuL Lkk{Lkwt kwMkf k ux{kt ykwt nkwt. u fu Mfw Mkkkkkykuyu ykwt fkuE kwMkf ykwt nkukLkku ELkfkh fkuo Au. MktMfkhk{Lkk rzhuxh ykhfu knu skwt nkwt fu yksu kuh- 8 yLku 9Lkwt khek{ nkwt, khtkw LkhuL {kue ytkuLkwt fkuE kwMkf ykkkwt Lkke yk kk{kt fkuE k Lkke.